Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *"

Transcript

1 Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Θεόδωπορ Μαπιόληρ ** 1. Ειζαγωγή Γελ είλαη δπλαηόλ λα εηπσζεί όηη δηαζέηνπκε, κέρξη ζηηγκήο, κία νινθιεξσκέλε «Γεληθή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο». Ωζηόζν, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ αλαιύζεσλ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη κία ηέηνηα ζεσξία πξέπεη λα ζπληζηά νξγαληθή νιόηεηα απνηεινύκελε από (i) ηε ιεγόκελε Καζαξή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (δειαδή, ηε Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (ii) ηε Θεσξία ησλ Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ (δειαδή, ηε Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (iii) ηε Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, (iv) ζηνηρεία ηεο Πνιηηηθήο Θεσξίαο, θαη (v) ζηνηρεία ηεο ιεγόκελεο Γεληθήο Θεσξίαο ησλ πζηεκάησλ. Δλ απνπζία, ινηπόλ, απηήο ηεο «Γεληθήο Θεσξίαο», ε πξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην εζληθό λόκηζκα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαζκέλε λα ιάβεη ππόςε ηα δηάθνξα «απνζπαζκαηηθά» πνξίζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηκέξνπο ζεσξηώλ ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο, θαη λα επηρεηξήζεη, ελ ζπλερεία, ηε ζύλζεζή ηνπο. Απηό ην εγρείξεκα επηινγήο-ζύλζεζεο όρη κόλνλ δελ είλαη εύθνιν, αιιά είλαη θαη αδύλαηνλ λα εμαληιεζεί εληόο ηνπ ζηελνύ πιαηζίνπ ελόο άξζξνπ. Γύλαηαη, σζηόζν, λα ζεσξεζεί όηη ππάξρεη έλα ππόδεηγκα ην νπνίν, πξώηνλ, ελζσκαηώλεη ηηο θπξηόηεξεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο, δεύηεξνλ, εκπεξηέρεη, σο ειδικές πεξηπηώζεηο ηνπ, δηάθνξεο, ζεκαληηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «αληζόκεηξεο αλάπηπμεο» (όπσο απηέο ησλ G. Myrdal, R. Prebisch, D. Seers, N. Kaldor) θαη, ηξίηνλ, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλόεζε, δηεξεύλεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εληόο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ ειιεληθή νηθνλνκία. Πξόθεηηαη γηα ην * Δηζήγεζε ζην «Γηήκεξν Μαξμηζηηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ: Δπξσπατθή Δλνπνίεζε, Γεσπνιηηηθέο Αληηζέζεηο ζηε Μεζόγεην θαη ε Πνιηηηθή ηεο Αξηζηεξάο», ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηνλ «Μαξμηζηηθό Υώξν Μειέηεο θαη Έξεπλαο», ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μαΐνπ Πξνγελέζηεξεο εθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλαληήζεηο ηνπ «Study Group on Sraffian Economics»: Δίκαη ππόρξενο ζηελ Δπγελία Ενύβεια θαη ζηνπο Κώζηα Παπνπιή, Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηώξγν ώθιε γηα ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Σέινο, επραξηζηώ ηνπο πύξν Βαζηιάθε, Θσκά Μνύην θαη Λεπηέξε Σζνπιθίδε γηα ζπδεηήζεηο πάλσ ζην επξύηεξν αληηθείκελν. ** (α) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, (β) Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «ρεδίνπ Β». Οη αλαιύζεηο θαη ζέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εδώ δελ δεζκεύνπλ παξά κόλνλ ηνλ ζπγγξαθέα. 1

2 ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall (1979). 1 ηα αθόινπζα, ινηπόλ, εθζέησ, ελ ζπληνκία, απηό ην ππόδεηγκα, αλαιύσ ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη, ηέινο, πξνζδηνξίδσ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 2. Το Υπόδειγμα ηος Thirlwall Σν ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall εζηηάδεη (i) ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, (ii) ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ, θαη, έηζη, (iii) εληνπίδεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο εθείλνπ ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη ζπκβαηόο κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο, θαζώο θαη κε ην ύςνο ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εκπνξηθνύ ηεο ειιείκκαηνο. Δηδηθόηεξα, ην ελ ιόγσ ππόδεηγκα απνηειείηαη, θαηά βάζε, από ηξεηο εμηζώζεηο: (i). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εμαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Χ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ή «όξνπο ηνπ εκπνξίνπ»), Q, θαη ην εηζόδεκα ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, Υ * : Χ = Q ε1 Υ *ε2, Q (Ε P * ) / P (1) όπνπ ην Ε δειώλεη ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (νξηζκέλε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηεο εκεδαπήο αλά λνκηζκαηηθή κνλάδα ηεο αιινδαπήο), ην P ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε εκεδαπό λόκηζκα), ην P * ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε αιινδαπό λόκηζκα), θαη ηα ε 1, ε 2 ηηο ζεηηθέο θαη ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηε ζπλάξηεζεο. Με θάζε αύμεζε (κείσζε) ηνπ Q νη εμαγσγέο ηεο εκεδαπήο γίλνληαη θζελόηεξεο (αθξηβόηεξεο) ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ηεο θαη, έηζη, ζεκεηώλεηαη αύμεζε (κείσζε) ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (1), ιακβάλνπκε 2 x = ε 1 q + ε 2 y * = ε 1 (e + p * p) + ε 2 y * (1α) όπνπ νη πεδνί ραξαθηήξεο δειώλνπλ ηνπο πνζνζηηαίνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ησλ αληηζηνίρσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. x (dx) / X). 1 Γηα αλαιπηηθέο εθζέζεηο ησλ ζεσξεηηθώλ γεληθεύζεσλ θαη ησλ εκπεηξηθώλ ειέγρσλ ηνπ ππνδείγκαηνο, βιέπε McCombie and Thirlwall (1999) θαη Thirlwall (2011). ηελ θαηά ζεηξά δεύηεξε πεγή πεξηέρεηαη θαη κία ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα εμηζηόξεζε ηεο «γέλλεζεο» ηνπ ππνδείγκαηνο. 2 Δθεμήο, ζεσξνύκε κόλνλ νξηαθέο κεηαβνιέο. ηελ αληίζεηε (θαη ξεαιηζηηθή) πεξίπησζε ε εμίζσζε (1α) πξέπεη λα γξαθεί σο εμήο: x = (1 + q) ε1 (1 + y * ) ε2 1 όπνπ q = (e + p * + e p * p) / (1 + p). Καίηνη νη ζρέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο γίλνληαη πην πεξίπινθεο, ηα θεωρηηικά ζπκπεξάζκαηα δελ κεηαβάιινληαη. 2

3 (ii). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εηζαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Μ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, Q, θαη ην εηζόδεκα ηεο εκεδαπήο, Υ: Μ = Q ε3 Υ ε4 (2) όπνπ ηα ε 3, ε 4 δειώλνπλ ηηο ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θαηά ζεηξά πξώηε είλαη αξλεηηθή, ελώ ε θαηά ζεηξά δεύηεξε είλαη ζεηηθή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (2), ιακβάλνπκε, ηειηθά, m = ε 3 (e + p * p) + ε 4 y (2α) (iii). Σνλ πεξηνξηζκό ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο από ηηο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ («ζπλζήθε εμσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ή πεξηνξηζκόο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ»): P X P I + P C = E P * M (3) όπνπ ην Θ δειώλεη ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο πιεξσκέο ηόθσλ από ηελ εκεδαπή, θαη ην C ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ ζηελ εκεδαπή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (3), ιακβάλνπκε, ηειηθά, (p + x) θ 1 (p + i) θ 2 + ( p + c) (1 θ 1 + θ 2 ) = e + p * + m (3α) όπνπ θ 1 (P X) / (E P * M) θαη θ 2 (P Θ) / (E P * M). Δηζάγνληαο, ινηπόλ, ηηο εμηζώζεηο (1α) θαη (2α) ζηελ εμίζσζε (3α), θαη ιύλνληαο σο πξνο y, πξνθύπηεη: 3 y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + c (1 θ 1 + θ 2 ) + ε 2 θ 1 y * ] / ε 4 (4) Απηή ε εμίζσζε δειώλεη όηη ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηέζζεξηο παξάγνληεο: Π1. Σε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή, αιιηώο, ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, q = e + p * p, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p)] / ε 4 Έπεηαη, επνκέλσο, όηη όηαλ νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ απμάλνληαη (ή, αιιηώο, ζπληειείηαη πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο), ηόηε ην y απμάλεηαη (ζηαζεξώλ όισλ ησλ άιισλ) όηαλ, θαη κόλνλ όηαλ, ν όξνο (ε 1 θ 1 ε 3 1) είλαη ζεηηθόο, ζπλζήθε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε γλσζηή ζπλζήθε Marshall-Lerner, θαη ηαπηίδεηαη κε απηήλ 3 ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ηκήκαηα ησλ εηζαγνκέλσλ (εμαγνκέλσλ) εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζα παξαγσγήο θαη κηζζηαθά εκπνξεύκαηα ζηελ εκεδαπή (ζηελ αιινδαπή). Έηζη, ε ππνηίκεζε, απηή θαζαπηή, επηδξά άκεζα θαη έκκεζα ζηα P θαη P *, κέζσ κεηαβνιήο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. ε ζπκθσλία κε ηνλ Thirlwall (1979), δελ ελζσκαηώλνπκε, ξεηώο, απηέο ηηο επηδξάζεηο (ζην Mariolis, 2013, ελζσκαηώλνληαη νη επηδξάζεηο ζην P). 3

4 ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη ηζνζθειηζκέλν (θ 1 = 1). εκεηώλεηαη δε όηη, ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν πξαγκαηηθόο θόζκνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηζρύ, θαηά θαλόλα, ηεο ζπλζήθεο Marshall-Lerner. Π2. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ πιεξσκώλ ηόθσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: ( i θ 2 ) / ε 4. Π3. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ εηζξνώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [c (1 θ 1 + θ 2 )] / ε 4. Π4. Σε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο αιινδαπήο, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: (ε 2 θ 1 y * ) / ε 4. Αλ θαη ε γεληθή εμίζσζε (4) είλαη απνιύησο θαηάιιειε γηα ηελ αλάιπζε νξηζκέλεο ζπγθπξίαο, δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη όηη ηζρύεη ζηε μακρά πεξίνδν: Γηόηη, πξώηνλ, κία εζληθή νηθνλνκία δελ δύλαηαη λα ζπληεξεί «επ άπεηξνλ» ηε κεγέζπλζή ηεο κέζσ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, θαη, δεύηεξνλ, νη νλνκαζηηθέο ππνηηκήζεηο ελεξγνπνηνύλ πιεζσξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο επαλαθέξνπλ, κέζα ζε θάπνην βάζνο ρξόλνπ, ηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ ζην αξρηθό επίπεδό ηνπο. Λακβαλνκέλσλ απηώλ ππόςε, ε εμίζσζε (4) νδεγείηαη ζε νξηζκέλεο απινύζηεξεο, αιιά ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κνξθέο: Καηαξράο, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ σο πνζνζηό ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο, c = y, νδεγεί ζηε κνξθή y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + ε 2 θ 1 y * ] / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4α) Καη εάλ, πεξαηηέξσ, κεδεληζηεί ε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, νπόηε x = ε 2 y * (βιέπε εμίζσζε (1α)), ηόηε πξνθύπηεη y = ( i θ 2 + θ 1 x) / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4β) από ηελ νπνία εύθνια ζπλάγεηαη όηη, γηα ξεαιηζηηθέο ηηκέο ησλ i, θ 1 θαη θ 2, θύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ y είλαη ην x θαη ην ε 4 ή, κε άιια ιόγηα, όηη ε ηηκή ηνπ y δίλεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, από ηελ εμίζσζε y = x / ε 4 = (ε 2 / ε 4 ) y * (4γ) Ζ εμίζσζε (4γ) είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Thirlwall ή Νόκνο ησλ 45 Μνηξώλ», θαη ηζρύεη, απνιύησο, όηαλ θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0 (θαη νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ είλαη ακεηάβιεηνη). 4 4 Πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ αμηνπηζηία απηνύ ηνπ λόκνπ ζηε καθξά πεξίνδν (βιέπε, κεηαμύ άιισλ, Christopoulos and Tsionas, 2003, θαη Bagnai, 2010, θαζώο θαη ηηο εθεί παξαηηζέκελεο αλαθνξέο). 4

5 Παξάιιεια, ην ππόδεηγκα εκθαλίδεη πξόζζεην ελδηαθέξνλ όηαλ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε κίαο «λνκηζκαηηθήο δώλεο». Δάλ ππνζέζνπκε, ράξηλ απινύζηεπζεο ηνπ πξάγκαηνο, όηη ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ κέζσ άκεζεο νκνηνγελνύο εξγαζίαο θαη όηη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεδεληθά (ή, ελαιιαθηηθά, όηη ην πνζνζηό θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηζνύηαη κε ην επηηόθην δαλεηζκνύ ηνπο), ηόηε κπνξνύκε λα γξάςνπκε: P = (W / Π) (1 + R), P * = (W * / Π * ) (1 + R * ) (5) όπνπ ην W δειώλεη ην ρξεκαηηθό σξνκίζζην, ην Π ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη ην R ην νλνκαζηηθό επηηόθην ζηελ εκεδαπή νηθνλνκία (αληηζηνίρσο γηα ηελ αιινδαπή). Από ηηο εμηζώζεηο (5), ηνλ νξηζκό ηνπ Q, θαη ζέηνληαο T 1 + R, πξνθύπηεη q = e + (w * w) + (π π * ) + (t * t) (6) από ηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη όηη ε εκεδαπή δύλαηαη, θαηαξρήλ, λα επεξεάδεη επλντθά ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, εηζνδεκαηηθήο ή/θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (κεζν-καθξνρξνλίσο, θαη κέζσ δηαξζξσηηθώλ πνιηηηθώλ, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο). Όηαλ, σζηόζν, ε εκεδαπή θαη ε αιινδαπή ζπκκεηέρνπλ ζε κία «λνκηζκαηηθή δώλε», ηζρύεη, «εθ θαηαζθεπήο», e = 0 θαη t * = t (ην επηηόθην θαζνξίδεηαη από ηελ ππεξεζληθή Κεληξηθή Σξάπεδα). Έηζη, ε εμίζσζε (6) γίλεηαη q = (w * w) + (π π * ) (7) θαη, επνκέλσο, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δύλαηαη λα επεξεαζηεί, άκεζα, κόλνλ κέζσ μιζθολογικής πνιηηηθήο. Δηζάγνληαο ηελ εμίζσζε (7) ζηελ εμίζσζε (4) θαη ζέηνληαο θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0, ιακβάλνπκε y = {(ε 1 ε 3 1) [(w * w) + (π π * )]+ ε 2 y * } / ε 4 (4δ) Σέινο, ε νηθνλνκηθή επηζηήκε δέρεηαη όηη, ιόγσ ηεο εκθάληζεο «απμνπζώλ απνδόζεσλ θιίκαθαο», πθίζηαηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο-πξντόληνο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή), ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Verdoorn» (βιέπε Verdoorn, 1949). 5 Έηζη, εάλ ππνζέζνπκε ηελ ηζρύ ησλ γξακκηθώλ (έζησ) ζρέζεσλ 5 Παξαιιαγή απηνύ ηνπ λόκνπ δειώλεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηε βηνκεραλία κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη είλαη γλσζηή σο έλαο από ηνπο ηξεηο «Νόκνπο ηνπ Kaldor». Οη άιινη δύν είλαη: (i) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εζληθνύ πξντόληνο θαη ζηνλ 5

6 π = ζ + a y, π * = ζ * + a * y * (8) όπνπ ην ζ δειώλεη ηνλ απηόλνκν πνζνζηηαίν ξπζκό αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο, θαη ην a ηνλ ιεγόκελν «ζπληειεζηή Verdoorn», ηόηε ε εμίζσζε (4δ) γίλεηαη y = [Ζ Η + (ε 2 Z a * ) y * ] / (ε 4 Z a) (9) όπνπ Ζ ε 1 ε 3 1 θαη Η (w * w) + (ζ ζ * ). Ο δσναμικός κεραληζκόο πνπ βξίζθεηαη «πίζσ» από ηελ ζηαηηθή εμίζσζε (9) είλαη ν εμήο: Όηαλ κία νηθνλνκία έρεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ κε ζρεηηθά πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο, ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο ππεξβαίλεη απηόλ ηεο αιινδαπήο. Λόγσ ηνπ «Νόκνπ ηνπ Verdoorn», ε παξαγσγηθόηεηά ηεο απμάλεηαη κε πςειόηεξν ξπζκό, θαη απηό νδεγεί ζε αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο. Έηζη, απμάλνληαη νη εμαγσγέο ηεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο (κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο ελεξγνύ δεηήζεσο) 6 θαη, επνκέλσο, ν «θύθινο» ηείλεη λα αλαπαξαρζεί ζε πςειόηεξε θιίκαθα (αλαιπηηθά θαη αιγεβξηθά, βιέπε Dixon and Thirlwall, 1975, pp ). Πξόθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκό «θπθιηθήο θαη ζσξεπηηθήο αηηηόηεηαο» ή, αιιηώο, «ζεηηθήο αλάδξαζεο» (βιέπε ρήκα 1), νπνίνο δύλαηαη λα εμεγήζεη πνιιέο πεξηπηώζεηο αληζόκεηξεο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνύ νηθνλνκηθνύ θόζκνπ. Δάλ δε ε «πζηεξνύζα» νηθνλνκία επηρεηξεί λα ζηαζεξνπνηεί ηε ζέζε ηεο κέζσ κεηώζεσλ ηνπ κηζζνύ (βιέπε ηελ παξάκεηξν H ζηελ εμίζσζε (9)), ηόηε ελεξγνπνηεί δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ε νπνία δελ κπνξεί παξά λα νδεγήζεη, ηειηθά, ζε εμνπδεηέξσζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζεσξεκάησλ ηεο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ, ζε επηβίσζε εθείλσλ κόλνλ ησλ θιάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηελ απνιύησο πςειόηεξε παξαγσγηθόηεηα («Νόκνο ηνπ Απνιύηνπ Πιενλεθηήκαηνο»). πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη (ii) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνπο κε βηνκεραληθνύο ηνκείο θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο. Έιεγρνη ησλ «Νόκσλ ηνπ Kaldor», γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ( ), αλαπηύζζνληαη ζηα άξζξα Drakopoulos and Theodosiou (1991), Paschaloudis and Alexiadis (2001), Apergis and Zikos (2003) θαη Katrakilidis et al. (2013). Σα επξήκαηα ζπγθιίλνπλ ζηελ ηζρύ (ή, έζησ, ζηε κε απόξξηςε ηεο ηζρύνο) απηώλ ησλ λόκσλ (γεγνλόο πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζε άιιεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, γηα δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ρξνληθέο πεξηόδνπο). 6 Γηα θάζε αλνηθηή νηθνλνκία ηζρύεη: S = In + (X M), όπνπ S είλαη νη απνηακηεύζεηο, θαη In νη επελδύζεηο. Θέηνληαο, σο ζπλήζσο, S = s Y, In = k Y θαη Μ = μ Υ, ιακβάλνπκε Υ = τ Χ, όπνπ τ 1 / (s k + m) είλαη ν «ππεξ-πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Hicks». 6

7 y π q x Σσήμα 1. Ο μητανιζμός «κσκλικής και ζωρεσηικής αιηιόηηηας» 3. Σςμπεπάζμαηα Από ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε εμάγνληαη ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: (i). Ζ ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο δύλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην πξντόλ ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, επηδξώληαο επζέσο ζηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ. Απηή ε επίδξαζε έρεη ην ραξαθηήξα ελόο «ζνθ» θαη δελ κπνξεί λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο, εθηόο εάλ ην λόκηζκα ππνηηκάηαη ζπλερώο (πξάγκα αλεπηζύκεην) ή πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζηηο δνκηθέο παξακέηξνπο θαη ζπλαξηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, κέζσ δηαδηθαζηώλ ππνθαηάζηαζεο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλάισζε. (ii). Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ ειιεηκκάησλ, αλ θαη κπνξεί λα ζπληεξεί γηα θάπνην δηάζηεκα έλαλ νξηζκέλν ξπζκό κεγέζπλζεο, έρεη όξην, δηόηη έξρεηαη αληηκέησπε, ηειηθά, κε ηε δηόγθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο. Καηά ζπλέπεηα, ν καθξνρξόληνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, σο πξνο απηόλ ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, πεξηνξίδεηαη από ην ιόγν ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ηεο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εζληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εθαξκόδνπλ διαρθρωηικές πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ή/θαη ζηε κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ. (iii). Οη εζληθέο νηθνλνκίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Εώλε ηνπ Δπξώ δελ δύλαληαη λα επεξεάδνπλ ην ξπζκό κεγέζπλζήο ηνπο κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θαη, επνκέλσο, ηνπο απνκέλεη κόλνλ ε κηζζνινγηθή θαη ε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Απηό ζπλεπάγεηαη, θαηαξράο, όηη, ζε θάζε επηκέξνπο ρώξα, νη κηζζνί πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη όηη νη δηαθεξύμεηο πεξί «Δπξώπεο ησλ εξγαδνκέλσλ (ή ησλ ιαώλ)» είλαη αλππόζηαηεο, εθόζνλ ε Εώλε ηνπ Δπξώ απνηειείηαη από ρώξεο κε πνιύ δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθόηεηεο (ηδίσο όζνλ ζηε ζρέζε «Βνξξά-Νόηνπ»). πλεπάγεηαη, πεξαηηέξσ, όηη ηα θόζηε, αθελόο, βειηίσζεο ηεο ζέζεο θάζε επηκέξνπο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη, αθεηέξνπ, δηαηήξεζεο ηεο όπνηαο ζπλνρήο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ νθείινπλ, 7

8 αληηθεηκεληθά, λα θαηαβάιινληαη από ηελ θάζε επηκέξνπο εζληθή εξγαηηθή ηάμε θαη από ηελ επξσπατθή εξγαηηθή ηάμε, αληηζηνίρσο. Σέινο, επεηδή ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο παξαγσγηθόηεηαο θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην ξπζκό κεγέζπλζεο ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα («Νόκνη ηνπ Kaldor»), έπεηαη όηη νη ρώξεο ηνπ «Νόηνπ», νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε εκπνξεύκαηα ρακειήο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο (ζηα ιεγόκελα «παξαδνζηαθά ή εληάζεσλ θπζηθώλ πξώησλ πιώλ ρακειήο/κέζεο ηερλνινγίαο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο» εκπνξεύκαηα), βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο ζε έλα θαύιν θύθιν: Άλεπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, ην εηζόδεκά ηνπο δύλαηαη λα απμεζεί κόλνλ κε ζπγθξηηηθά ρακεινύο ξπζκνύο, πξάγκα πνπ έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθόηεηα θαη, άξα, ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, θαη απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηηο σζεί εθ λένπ ζην ήδε δηακνξθσκέλν πξόηππν δηεζλνύο εμεηδίθεπζεο. (iv). Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δείρλεη ηα αθόινπζα: (α). Γηα λα αξρίδεη λα κεηώλεηαη ε αλεξγία πξέπεη ην ΑΔΠ λα αξρίδεη λα απμάλεηαη κε ξπζκό πάλσ από 2%. Έηζη, γηα λα ζεκεησζεί κία ζπκπίεζε ηεο αλεξγίαο ζην π.ρ. 10% κέζα ζε 5 έηε, απαηηείηαη αύμεζε ηνπ ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκό 5.4% (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο, 2013α). (β). Ο ηνκέαο δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ εκπνξεπκάησλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο, ε δε ζπξξίθλσζή ηνπ αλάγεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Απηή ε ζπκκεηνρή ζπκβαδίδεη κε ηε ζπλερή κείσζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, κείσζε ε νπνία δελ ζπλέβαιε κόλνλ ζηε δεκηνπξγία εμσηεξηθώλ ειιεηκκάησλ αιιά θαη δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο θαη Παπνπιήο, 2010). (γ). Μεηά ηελ είζνδν ζην επξώ, ε θαζαξή εζληθή απνηακίεπζε είλαη ζπζηεκαηηθά αξλεηηθή. Παξάιιεια, ν αζξνηζηηθόο θαζαξόο εμσηεξηθόο δαλεηζκόο ηεο πεξηόδνπ αλέξρεηαη ζην 148% ησλ αζξνηζηηθώλ θαζαξώλ επελδύζεσλ (βιέπε Μαξηόιεο, 2012). (δ). Ο ιόγνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο ηνπ 0.64 (ε 2 = 1.16, ε 4 = 1.80, όπνπ ην θαηά ζεηξά πξώην κέγεζνο έρεη εθηηκεζεί, από ηελ ΣηΔ, γηα ην πξντόλ ηνπ ηοσριζηικού ηνκέα), πξάγκα πνπ 8

9 ζπλεπάγεηαη όηη, εάλ ν ππόινηπνο θόζκνο αλαπηύζζεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε ξπζκό 3%, ν καθξνρξόληνο εκεδαπόο ξπζκόο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 1.93%. 7 (ε). Ο «πνιιαπιαζηαζηήο απηνλόκσλ δαπαλώλ» είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.71 θαη, επνκέλσο, ε «κελνκνληαθή» δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζπλεπάγεηαη, απηή θαζαπηή, ηελ αζξνηζηηθή-καθξνρξόληα κείσζε ηνπ Α.Δγρ.Π. θαηά 29%. 8 ε ζπλδπαζκό κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Thirlwall, απηά ηα δεδνκέλα δειώλνπλ, κνλνζήκαληα θαηά ηελ άπνςή κνπ, όηη νη ειιεληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα αλαθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο κνρινύο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάθηεζε ζπλεπάγεηαη ηελ έμνδν από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηε κεηέπεηηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνηηκίαο (θαη) κέζσ επηβνιήο πεξηνξηζκώλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηεζλώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, θαη, ηέινο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο έλαληη ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κέζσλ θαηαλάισζεο θαη ππεξεζηώλ, δειαδή κία αλαδηάξζξσζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο, ε νπνία, αθελόο, κεηαβάιεη πξνο ην θαιύηεξν ηελ πθηζηάκελε, δπζκελή ζρέζε ησλ εηζνδεκαηηθώλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο θαη, αθεηέξνπ, ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθόηεηαο θαη, έηζη, νδεγεί ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε ηξνρηά βηώζηκεο αλάπηπμεο. 9 Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε δελ έρεη πνηέ ππνζηεξίμεη όηη ην εζληθό λόκηζκα είλαη ην «παλ» ή, έζησ, ν βαζηθόηεξνο κνριόο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Όηαλ, όκσο, ε εμνπδεηέξσζε απηνύ ηνπ κνρινύ ζπλνδεύεηαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, από ηελ 7 ύκθσλα κε ηε δηαζέζηκε εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία, ν «ζπληειεζηήο Verdoorn» είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 1, ελώ ε ζπλήζεο, γηα αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηηκή ηνπ βξίζθεηαη πεξί ην 0.50 (γηα αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ε ηηκή ηνπ κπνξεί λα είλαη αηζζεηά κεγαιύηεξε, δηόηη νη «αύμνπζεο απνδόζεηο θιίκαθαο» είλαη, θαηά θαλόλα, πην έληνλεο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο). Δπίζεο, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΣηΔ, ε παξάκεηξνο Ζ (βιέπε εμίζσζε (9)) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.50 κε 0.63 γηα ηελ Διιάδα. Έηζη, εάλ ζηελ εμίζσζε (9) ζέζνπκε, παξαδεηγκαηηθά, Η = 0 (ππνζέηνληαο όηη νη κεηαβνιέο ησλ κηζζώλ ζπκβαδίδνπλ πιήξσο κε ηηο κεηαβνιέο ησλ απηνλόκσλ παξαγσγηθνηήησλ) θαη a = a * = 0.50, ηόηε ν καθξνρξόληνο πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζην 0.57 κε 0.59 ηνπ αιινδαπνύ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο. Σέινο, εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη, όηαλ Η = 0, ε θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο κίαο αύμεζεο ηνπ Ζ ζην ιόγν y / y* θαζνξίδεηαη από ην πξόζεκν ηνπ κεγέζνπο: ε 2 a ε 4 a *. 8 Τπνζηεξίρζεθε, θαηά πξώηνλ, ζην Μαξηόιεο (2011) θαη δελ δηαςεύζζεθε από ηηο εμειίμεηο, δεδνκέλνπ όηη ε παξαηεξνύκελε κείσζε είλαη, έσο θαη ην έηνο 2012, ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 9 Γηα ηελ εκβάζπλζε ηνπ όινπ επηρεηξήκαηνο θαη ηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ βξαρπρξόλησλ επηπηώζεσλ ηεο εμόδνπ από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ππό ηελ ππόζεζε όηη ην κέγεζνο P * κέλεη ακεηάβιεην, βιέπε Katsinos and Mariolis (2012), Μαξηόιεο (2013α, β), θαη Mariolis (2013). ύκθσλα, σζηόζν, κε ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα θαη εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζηελ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Adam and Moutos (2013), ε επλντθή γηα ηελ εθηόο-επξώ ειιεληθή νηθνλνκία πεξίπησζε κείσζεο ηνπ P * δελ δύλαηαη λα απνθιεηζηεί a priori. 9

10 εμνπδεηέξσζε όισλ ησλ κνριώλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (πιελ απηνύ ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπκπίεζεο ησλ κηζζώλ), όηαλ απηή ε νιηθή απνλεύξσζε έρεη νδεγήζεη ζε ύθεζε άλσ ηνπ 20%, ζε αλεξγία άλσ ηνπ 27%, ζε πεξαηηέξσ απνζάζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ζε εθπνίεζε θνκβηθώλ ππνδνκώλ θαη ζε κεηαλάζηεπζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, θαη όηαλ, ηέινο, δελ πξνηείλεηαη θαλέλαο ηξόπνο αληηζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηόηε δελ ππάξρεη άιιε ιύζε εθηόο από ηνλ ζρεδηαζκέλν απεγθισβηζκό. Αναθοπέρ Adam, A. and Moutos, T. (2013) Capital importers pay more for their imports, Mimeo. Apergis, N. and Zikos, S. (2003) The law of Verdoorn: evidence from Greek disaggregate manufacturing time series data, The Economic and Social Review, 34, pp Bagnai, A. (2010) Structural changes, cointegration and the empirics of Thirlwall s Law, Applied Economics, 42, pp Christopoulos, D. K. and Tsionas, E. G. (2003) A reassessment of balance of payments constrained growth: results from panel unit root and panel cointegration tests, International Economic Journal, 17, pp Dixon, R. and Thirlwall, A. P. (1975) A model of regional growth-rate differences on Kaldorian lines, Oxford Economic Papers, 27, pp Drakopoulos, S. A. and Theodosiou, I. (1991) Kaldorian approach to Greek economic growth, Applied Economics, 23, pp Katrakilidis, C., Tsaliki, P. and Tsiakis, T. (2013) Σhe Greek economy in a Κaldorian developmental framework, Acta Oeconomica, 63, pp Katsinos, A. and Mariolis, T. (2012) Switch to devalued drachma and cost-push inflation: a simple input-output approach to the Greek case, Modern Economy, 3, pp Μαξηόιεο, Θ. (2011) Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή εληόο θαη εθηόο επξώ. Μαξηόιεο, Θ. (2012) Αξηζηεξέο παξακπζίεο πεξί θεξδώλ-κεγέζπλζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μαξηόιεο, Θ. (2013α) Γπλακηθή ηεο αλεξγίαο, ρξεκαηνδόηεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ηνκέα θαη αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Μέησπν Αιιειεγγύεο θαη Αλαηξνπήο (Δπηκ.), Εσρώ ή Δρατμή. Στέδιο Β, Αζήλα, Κνξνληδήο. Μαξηόιεο, Θ. (2013β) Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην λέν ζεκείν δηαθιάδσζεο ηνπ επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο. Μαξηόιεο, Θ. θαη Παπνπιήο, Κ. (2010) «Γίδπκα ειιείκκαηα» θαη δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (2011) Οικονομική Κρίζη και Ελλάδα, Δπηκέιεηα: Α. Βιάρνπ, Ν. Θενραξάθεο θαη Γ. Μπισλάθεο, Αζήλα, Gutenberg. Mariolis, T. (2013) Currency devaluation, external finance and economic growth: a note on the Greek case, Social Cohesion and Development (forthcoming). McCombie, J. S. L. and Thirlwall, A. P. (1999) Growth in an international context. A Post Keynesian view, in: J. Deprez, J. and J. T. Harvey (Eds) (1999) Foundations of International Economics. Post Keynesian Perspectives, London, Routledge. 10

11 Paschaloudis, D. and Alexiadis, S. (2001) Kaldorian approach to the economic growth of Greek regions, Seoul Journal of Economics, 14, pp Thirlwall, A. P. (1979) The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 32, pp Thirlwall, A. P. (2011) Balance of payments constrained growth models: history and overview, PSL Quarterly Review, 64, pp Verdoorn, P. J. (1949) On the factors determining the growth of labor productivity, in L. Pasinetti (Ed.) (1993) Italian Economic Papers, Vol. II, Oxford, Oxford University Press. 11

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ. Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ. Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Οθηώβξηνο 2003 1 Δηζαγσγηθά Σύγσπονερ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΓΔΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΓΔΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΓΔΘΥΝΣΗ Ερωτήσεις 1. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα δείηε ζε κία ρώξα κε πςειό θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ρακειό ξπζκό κεγέζπλζεο, ή ζε κία ρώξα κε ρακειό θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη πςειό ξπζκό κεγέζπλζεο; Η πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ 1.1 Μονάδερ μέηπηζηρ ηόξων (γωνιών) ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ Ωο κνλάδα κέηξεζεο ησλ ηόμσλ εθηόο από ηελ κνίξα (1 ν ) πνπ είλαη ην 1/360 ηνπ θύθινπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην αθηίλην (1rad). Τν αθηίλην είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα