Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *"

Transcript

1 Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Θεόδωπορ Μαπιόληρ ** 1. Ειζαγωγή Γελ είλαη δπλαηόλ λα εηπσζεί όηη δηαζέηνπκε, κέρξη ζηηγκήο, κία νινθιεξσκέλε «Γεληθή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο». Ωζηόζν, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ αλαιύζεσλ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη κία ηέηνηα ζεσξία πξέπεη λα ζπληζηά νξγαληθή νιόηεηα απνηεινύκελε από (i) ηε ιεγόκελε Καζαξή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (δειαδή, ηε Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (ii) ηε Θεσξία ησλ Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ (δειαδή, ηε Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (iii) ηε Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, (iv) ζηνηρεία ηεο Πνιηηηθήο Θεσξίαο, θαη (v) ζηνηρεία ηεο ιεγόκελεο Γεληθήο Θεσξίαο ησλ πζηεκάησλ. Δλ απνπζία, ινηπόλ, απηήο ηεο «Γεληθήο Θεσξίαο», ε πξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην εζληθό λόκηζκα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαζκέλε λα ιάβεη ππόςε ηα δηάθνξα «απνζπαζκαηηθά» πνξίζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηκέξνπο ζεσξηώλ ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο, θαη λα επηρεηξήζεη, ελ ζπλερεία, ηε ζύλζεζή ηνπο. Απηό ην εγρείξεκα επηινγήο-ζύλζεζεο όρη κόλνλ δελ είλαη εύθνιν, αιιά είλαη θαη αδύλαηνλ λα εμαληιεζεί εληόο ηνπ ζηελνύ πιαηζίνπ ελόο άξζξνπ. Γύλαηαη, σζηόζν, λα ζεσξεζεί όηη ππάξρεη έλα ππόδεηγκα ην νπνίν, πξώηνλ, ελζσκαηώλεη ηηο θπξηόηεξεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο, δεύηεξνλ, εκπεξηέρεη, σο ειδικές πεξηπηώζεηο ηνπ, δηάθνξεο, ζεκαληηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «αληζόκεηξεο αλάπηπμεο» (όπσο απηέο ησλ G. Myrdal, R. Prebisch, D. Seers, N. Kaldor) θαη, ηξίηνλ, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλόεζε, δηεξεύλεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εληόο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ ειιεληθή νηθνλνκία. Πξόθεηηαη γηα ην * Δηζήγεζε ζην «Γηήκεξν Μαξμηζηηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ: Δπξσπατθή Δλνπνίεζε, Γεσπνιηηηθέο Αληηζέζεηο ζηε Μεζόγεην θαη ε Πνιηηηθή ηεο Αξηζηεξάο», ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηνλ «Μαξμηζηηθό Υώξν Μειέηεο θαη Έξεπλαο», ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μαΐνπ Πξνγελέζηεξεο εθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλαληήζεηο ηνπ «Study Group on Sraffian Economics»: Δίκαη ππόρξενο ζηελ Δπγελία Ενύβεια θαη ζηνπο Κώζηα Παπνπιή, Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηώξγν ώθιε γηα ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Σέινο, επραξηζηώ ηνπο πύξν Βαζηιάθε, Θσκά Μνύην θαη Λεπηέξε Σζνπιθίδε γηα ζπδεηήζεηο πάλσ ζην επξύηεξν αληηθείκελν. ** (α) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, (β) Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «ρεδίνπ Β». Οη αλαιύζεηο θαη ζέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εδώ δελ δεζκεύνπλ παξά κόλνλ ηνλ ζπγγξαθέα. 1

2 ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall (1979). 1 ηα αθόινπζα, ινηπόλ, εθζέησ, ελ ζπληνκία, απηό ην ππόδεηγκα, αλαιύσ ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη, ηέινο, πξνζδηνξίδσ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 2. Το Υπόδειγμα ηος Thirlwall Σν ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall εζηηάδεη (i) ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, (ii) ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ, θαη, έηζη, (iii) εληνπίδεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο εθείλνπ ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη ζπκβαηόο κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο, θαζώο θαη κε ην ύςνο ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εκπνξηθνύ ηεο ειιείκκαηνο. Δηδηθόηεξα, ην ελ ιόγσ ππόδεηγκα απνηειείηαη, θαηά βάζε, από ηξεηο εμηζώζεηο: (i). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εμαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Χ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ή «όξνπο ηνπ εκπνξίνπ»), Q, θαη ην εηζόδεκα ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, Υ * : Χ = Q ε1 Υ *ε2, Q (Ε P * ) / P (1) όπνπ ην Ε δειώλεη ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (νξηζκέλε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηεο εκεδαπήο αλά λνκηζκαηηθή κνλάδα ηεο αιινδαπήο), ην P ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε εκεδαπό λόκηζκα), ην P * ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε αιινδαπό λόκηζκα), θαη ηα ε 1, ε 2 ηηο ζεηηθέο θαη ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηε ζπλάξηεζεο. Με θάζε αύμεζε (κείσζε) ηνπ Q νη εμαγσγέο ηεο εκεδαπήο γίλνληαη θζελόηεξεο (αθξηβόηεξεο) ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ηεο θαη, έηζη, ζεκεηώλεηαη αύμεζε (κείσζε) ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (1), ιακβάλνπκε 2 x = ε 1 q + ε 2 y * = ε 1 (e + p * p) + ε 2 y * (1α) όπνπ νη πεδνί ραξαθηήξεο δειώλνπλ ηνπο πνζνζηηαίνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ησλ αληηζηνίρσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. x (dx) / X). 1 Γηα αλαιπηηθέο εθζέζεηο ησλ ζεσξεηηθώλ γεληθεύζεσλ θαη ησλ εκπεηξηθώλ ειέγρσλ ηνπ ππνδείγκαηνο, βιέπε McCombie and Thirlwall (1999) θαη Thirlwall (2011). ηελ θαηά ζεηξά δεύηεξε πεγή πεξηέρεηαη θαη κία ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα εμηζηόξεζε ηεο «γέλλεζεο» ηνπ ππνδείγκαηνο. 2 Δθεμήο, ζεσξνύκε κόλνλ νξηαθέο κεηαβνιέο. ηελ αληίζεηε (θαη ξεαιηζηηθή) πεξίπησζε ε εμίζσζε (1α) πξέπεη λα γξαθεί σο εμήο: x = (1 + q) ε1 (1 + y * ) ε2 1 όπνπ q = (e + p * + e p * p) / (1 + p). Καίηνη νη ζρέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο γίλνληαη πην πεξίπινθεο, ηα θεωρηηικά ζπκπεξάζκαηα δελ κεηαβάιινληαη. 2

3 (ii). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εηζαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Μ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, Q, θαη ην εηζόδεκα ηεο εκεδαπήο, Υ: Μ = Q ε3 Υ ε4 (2) όπνπ ηα ε 3, ε 4 δειώλνπλ ηηο ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θαηά ζεηξά πξώηε είλαη αξλεηηθή, ελώ ε θαηά ζεηξά δεύηεξε είλαη ζεηηθή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (2), ιακβάλνπκε, ηειηθά, m = ε 3 (e + p * p) + ε 4 y (2α) (iii). Σνλ πεξηνξηζκό ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο από ηηο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ («ζπλζήθε εμσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ή πεξηνξηζκόο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ»): P X P I + P C = E P * M (3) όπνπ ην Θ δειώλεη ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο πιεξσκέο ηόθσλ από ηελ εκεδαπή, θαη ην C ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ ζηελ εκεδαπή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (3), ιακβάλνπκε, ηειηθά, (p + x) θ 1 (p + i) θ 2 + ( p + c) (1 θ 1 + θ 2 ) = e + p * + m (3α) όπνπ θ 1 (P X) / (E P * M) θαη θ 2 (P Θ) / (E P * M). Δηζάγνληαο, ινηπόλ, ηηο εμηζώζεηο (1α) θαη (2α) ζηελ εμίζσζε (3α), θαη ιύλνληαο σο πξνο y, πξνθύπηεη: 3 y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + c (1 θ 1 + θ 2 ) + ε 2 θ 1 y * ] / ε 4 (4) Απηή ε εμίζσζε δειώλεη όηη ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηέζζεξηο παξάγνληεο: Π1. Σε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή, αιιηώο, ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, q = e + p * p, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p)] / ε 4 Έπεηαη, επνκέλσο, όηη όηαλ νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ απμάλνληαη (ή, αιιηώο, ζπληειείηαη πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο), ηόηε ην y απμάλεηαη (ζηαζεξώλ όισλ ησλ άιισλ) όηαλ, θαη κόλνλ όηαλ, ν όξνο (ε 1 θ 1 ε 3 1) είλαη ζεηηθόο, ζπλζήθε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε γλσζηή ζπλζήθε Marshall-Lerner, θαη ηαπηίδεηαη κε απηήλ 3 ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ηκήκαηα ησλ εηζαγνκέλσλ (εμαγνκέλσλ) εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζα παξαγσγήο θαη κηζζηαθά εκπνξεύκαηα ζηελ εκεδαπή (ζηελ αιινδαπή). Έηζη, ε ππνηίκεζε, απηή θαζαπηή, επηδξά άκεζα θαη έκκεζα ζηα P θαη P *, κέζσ κεηαβνιήο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. ε ζπκθσλία κε ηνλ Thirlwall (1979), δελ ελζσκαηώλνπκε, ξεηώο, απηέο ηηο επηδξάζεηο (ζην Mariolis, 2013, ελζσκαηώλνληαη νη επηδξάζεηο ζην P). 3

4 ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη ηζνζθειηζκέλν (θ 1 = 1). εκεηώλεηαη δε όηη, ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν πξαγκαηηθόο θόζκνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηζρύ, θαηά θαλόλα, ηεο ζπλζήθεο Marshall-Lerner. Π2. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ πιεξσκώλ ηόθσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: ( i θ 2 ) / ε 4. Π3. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ εηζξνώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [c (1 θ 1 + θ 2 )] / ε 4. Π4. Σε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο αιινδαπήο, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: (ε 2 θ 1 y * ) / ε 4. Αλ θαη ε γεληθή εμίζσζε (4) είλαη απνιύησο θαηάιιειε γηα ηελ αλάιπζε νξηζκέλεο ζπγθπξίαο, δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη όηη ηζρύεη ζηε μακρά πεξίνδν: Γηόηη, πξώηνλ, κία εζληθή νηθνλνκία δελ δύλαηαη λα ζπληεξεί «επ άπεηξνλ» ηε κεγέζπλζή ηεο κέζσ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, θαη, δεύηεξνλ, νη νλνκαζηηθέο ππνηηκήζεηο ελεξγνπνηνύλ πιεζσξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο επαλαθέξνπλ, κέζα ζε θάπνην βάζνο ρξόλνπ, ηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ ζην αξρηθό επίπεδό ηνπο. Λακβαλνκέλσλ απηώλ ππόςε, ε εμίζσζε (4) νδεγείηαη ζε νξηζκέλεο απινύζηεξεο, αιιά ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κνξθέο: Καηαξράο, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ σο πνζνζηό ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο, c = y, νδεγεί ζηε κνξθή y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + ε 2 θ 1 y * ] / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4α) Καη εάλ, πεξαηηέξσ, κεδεληζηεί ε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, νπόηε x = ε 2 y * (βιέπε εμίζσζε (1α)), ηόηε πξνθύπηεη y = ( i θ 2 + θ 1 x) / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4β) από ηελ νπνία εύθνια ζπλάγεηαη όηη, γηα ξεαιηζηηθέο ηηκέο ησλ i, θ 1 θαη θ 2, θύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ y είλαη ην x θαη ην ε 4 ή, κε άιια ιόγηα, όηη ε ηηκή ηνπ y δίλεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, από ηελ εμίζσζε y = x / ε 4 = (ε 2 / ε 4 ) y * (4γ) Ζ εμίζσζε (4γ) είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Thirlwall ή Νόκνο ησλ 45 Μνηξώλ», θαη ηζρύεη, απνιύησο, όηαλ θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0 (θαη νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ είλαη ακεηάβιεηνη). 4 4 Πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ αμηνπηζηία απηνύ ηνπ λόκνπ ζηε καθξά πεξίνδν (βιέπε, κεηαμύ άιισλ, Christopoulos and Tsionas, 2003, θαη Bagnai, 2010, θαζώο θαη ηηο εθεί παξαηηζέκελεο αλαθνξέο). 4

5 Παξάιιεια, ην ππόδεηγκα εκθαλίδεη πξόζζεην ελδηαθέξνλ όηαλ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε κίαο «λνκηζκαηηθήο δώλεο». Δάλ ππνζέζνπκε, ράξηλ απινύζηεπζεο ηνπ πξάγκαηνο, όηη ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ κέζσ άκεζεο νκνηνγελνύο εξγαζίαο θαη όηη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεδεληθά (ή, ελαιιαθηηθά, όηη ην πνζνζηό θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηζνύηαη κε ην επηηόθην δαλεηζκνύ ηνπο), ηόηε κπνξνύκε λα γξάςνπκε: P = (W / Π) (1 + R), P * = (W * / Π * ) (1 + R * ) (5) όπνπ ην W δειώλεη ην ρξεκαηηθό σξνκίζζην, ην Π ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη ην R ην νλνκαζηηθό επηηόθην ζηελ εκεδαπή νηθνλνκία (αληηζηνίρσο γηα ηελ αιινδαπή). Από ηηο εμηζώζεηο (5), ηνλ νξηζκό ηνπ Q, θαη ζέηνληαο T 1 + R, πξνθύπηεη q = e + (w * w) + (π π * ) + (t * t) (6) από ηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη όηη ε εκεδαπή δύλαηαη, θαηαξρήλ, λα επεξεάδεη επλντθά ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, εηζνδεκαηηθήο ή/θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (κεζν-καθξνρξνλίσο, θαη κέζσ δηαξζξσηηθώλ πνιηηηθώλ, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο). Όηαλ, σζηόζν, ε εκεδαπή θαη ε αιινδαπή ζπκκεηέρνπλ ζε κία «λνκηζκαηηθή δώλε», ηζρύεη, «εθ θαηαζθεπήο», e = 0 θαη t * = t (ην επηηόθην θαζνξίδεηαη από ηελ ππεξεζληθή Κεληξηθή Σξάπεδα). Έηζη, ε εμίζσζε (6) γίλεηαη q = (w * w) + (π π * ) (7) θαη, επνκέλσο, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δύλαηαη λα επεξεαζηεί, άκεζα, κόλνλ κέζσ μιζθολογικής πνιηηηθήο. Δηζάγνληαο ηελ εμίζσζε (7) ζηελ εμίζσζε (4) θαη ζέηνληαο θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0, ιακβάλνπκε y = {(ε 1 ε 3 1) [(w * w) + (π π * )]+ ε 2 y * } / ε 4 (4δ) Σέινο, ε νηθνλνκηθή επηζηήκε δέρεηαη όηη, ιόγσ ηεο εκθάληζεο «απμνπζώλ απνδόζεσλ θιίκαθαο», πθίζηαηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο-πξντόληνο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή), ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Verdoorn» (βιέπε Verdoorn, 1949). 5 Έηζη, εάλ ππνζέζνπκε ηελ ηζρύ ησλ γξακκηθώλ (έζησ) ζρέζεσλ 5 Παξαιιαγή απηνύ ηνπ λόκνπ δειώλεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηε βηνκεραλία κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη είλαη γλσζηή σο έλαο από ηνπο ηξεηο «Νόκνπο ηνπ Kaldor». Οη άιινη δύν είλαη: (i) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εζληθνύ πξντόληνο θαη ζηνλ 5

6 π = ζ + a y, π * = ζ * + a * y * (8) όπνπ ην ζ δειώλεη ηνλ απηόλνκν πνζνζηηαίν ξπζκό αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο, θαη ην a ηνλ ιεγόκελν «ζπληειεζηή Verdoorn», ηόηε ε εμίζσζε (4δ) γίλεηαη y = [Ζ Η + (ε 2 Z a * ) y * ] / (ε 4 Z a) (9) όπνπ Ζ ε 1 ε 3 1 θαη Η (w * w) + (ζ ζ * ). Ο δσναμικός κεραληζκόο πνπ βξίζθεηαη «πίζσ» από ηελ ζηαηηθή εμίζσζε (9) είλαη ν εμήο: Όηαλ κία νηθνλνκία έρεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ κε ζρεηηθά πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο, ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο ππεξβαίλεη απηόλ ηεο αιινδαπήο. Λόγσ ηνπ «Νόκνπ ηνπ Verdoorn», ε παξαγσγηθόηεηά ηεο απμάλεηαη κε πςειόηεξν ξπζκό, θαη απηό νδεγεί ζε αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο. Έηζη, απμάλνληαη νη εμαγσγέο ηεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο (κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο ελεξγνύ δεηήζεσο) 6 θαη, επνκέλσο, ν «θύθινο» ηείλεη λα αλαπαξαρζεί ζε πςειόηεξε θιίκαθα (αλαιπηηθά θαη αιγεβξηθά, βιέπε Dixon and Thirlwall, 1975, pp ). Πξόθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκό «θπθιηθήο θαη ζσξεπηηθήο αηηηόηεηαο» ή, αιιηώο, «ζεηηθήο αλάδξαζεο» (βιέπε ρήκα 1), νπνίνο δύλαηαη λα εμεγήζεη πνιιέο πεξηπηώζεηο αληζόκεηξεο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνύ νηθνλνκηθνύ θόζκνπ. Δάλ δε ε «πζηεξνύζα» νηθνλνκία επηρεηξεί λα ζηαζεξνπνηεί ηε ζέζε ηεο κέζσ κεηώζεσλ ηνπ κηζζνύ (βιέπε ηελ παξάκεηξν H ζηελ εμίζσζε (9)), ηόηε ελεξγνπνηεί δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ε νπνία δελ κπνξεί παξά λα νδεγήζεη, ηειηθά, ζε εμνπδεηέξσζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζεσξεκάησλ ηεο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ, ζε επηβίσζε εθείλσλ κόλνλ ησλ θιάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηελ απνιύησο πςειόηεξε παξαγσγηθόηεηα («Νόκνο ηνπ Απνιύηνπ Πιενλεθηήκαηνο»). πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη (ii) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνπο κε βηνκεραληθνύο ηνκείο θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο. Έιεγρνη ησλ «Νόκσλ ηνπ Kaldor», γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ( ), αλαπηύζζνληαη ζηα άξζξα Drakopoulos and Theodosiou (1991), Paschaloudis and Alexiadis (2001), Apergis and Zikos (2003) θαη Katrakilidis et al. (2013). Σα επξήκαηα ζπγθιίλνπλ ζηελ ηζρύ (ή, έζησ, ζηε κε απόξξηςε ηεο ηζρύνο) απηώλ ησλ λόκσλ (γεγνλόο πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζε άιιεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, γηα δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ρξνληθέο πεξηόδνπο). 6 Γηα θάζε αλνηθηή νηθνλνκία ηζρύεη: S = In + (X M), όπνπ S είλαη νη απνηακηεύζεηο, θαη In νη επελδύζεηο. Θέηνληαο, σο ζπλήζσο, S = s Y, In = k Y θαη Μ = μ Υ, ιακβάλνπκε Υ = τ Χ, όπνπ τ 1 / (s k + m) είλαη ν «ππεξ-πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Hicks». 6

7 y π q x Σσήμα 1. Ο μητανιζμός «κσκλικής και ζωρεσηικής αιηιόηηηας» 3. Σςμπεπάζμαηα Από ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε εμάγνληαη ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: (i). Ζ ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο δύλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην πξντόλ ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, επηδξώληαο επζέσο ζηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ. Απηή ε επίδξαζε έρεη ην ραξαθηήξα ελόο «ζνθ» θαη δελ κπνξεί λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο, εθηόο εάλ ην λόκηζκα ππνηηκάηαη ζπλερώο (πξάγκα αλεπηζύκεην) ή πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζηηο δνκηθέο παξακέηξνπο θαη ζπλαξηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, κέζσ δηαδηθαζηώλ ππνθαηάζηαζεο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλάισζε. (ii). Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ ειιεηκκάησλ, αλ θαη κπνξεί λα ζπληεξεί γηα θάπνην δηάζηεκα έλαλ νξηζκέλν ξπζκό κεγέζπλζεο, έρεη όξην, δηόηη έξρεηαη αληηκέησπε, ηειηθά, κε ηε δηόγθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο. Καηά ζπλέπεηα, ν καθξνρξόληνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, σο πξνο απηόλ ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, πεξηνξίδεηαη από ην ιόγν ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ηεο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εζληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εθαξκόδνπλ διαρθρωηικές πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ή/θαη ζηε κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ. (iii). Οη εζληθέο νηθνλνκίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Εώλε ηνπ Δπξώ δελ δύλαληαη λα επεξεάδνπλ ην ξπζκό κεγέζπλζήο ηνπο κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θαη, επνκέλσο, ηνπο απνκέλεη κόλνλ ε κηζζνινγηθή θαη ε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Απηό ζπλεπάγεηαη, θαηαξράο, όηη, ζε θάζε επηκέξνπο ρώξα, νη κηζζνί πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη όηη νη δηαθεξύμεηο πεξί «Δπξώπεο ησλ εξγαδνκέλσλ (ή ησλ ιαώλ)» είλαη αλππόζηαηεο, εθόζνλ ε Εώλε ηνπ Δπξώ απνηειείηαη από ρώξεο κε πνιύ δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθόηεηεο (ηδίσο όζνλ ζηε ζρέζε «Βνξξά-Νόηνπ»). πλεπάγεηαη, πεξαηηέξσ, όηη ηα θόζηε, αθελόο, βειηίσζεο ηεο ζέζεο θάζε επηκέξνπο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη, αθεηέξνπ, δηαηήξεζεο ηεο όπνηαο ζπλνρήο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ νθείινπλ, 7

8 αληηθεηκεληθά, λα θαηαβάιινληαη από ηελ θάζε επηκέξνπο εζληθή εξγαηηθή ηάμε θαη από ηελ επξσπατθή εξγαηηθή ηάμε, αληηζηνίρσο. Σέινο, επεηδή ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο παξαγσγηθόηεηαο θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην ξπζκό κεγέζπλζεο ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα («Νόκνη ηνπ Kaldor»), έπεηαη όηη νη ρώξεο ηνπ «Νόηνπ», νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε εκπνξεύκαηα ρακειήο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο (ζηα ιεγόκελα «παξαδνζηαθά ή εληάζεσλ θπζηθώλ πξώησλ πιώλ ρακειήο/κέζεο ηερλνινγίαο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο» εκπνξεύκαηα), βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο ζε έλα θαύιν θύθιν: Άλεπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, ην εηζόδεκά ηνπο δύλαηαη λα απμεζεί κόλνλ κε ζπγθξηηηθά ρακεινύο ξπζκνύο, πξάγκα πνπ έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθόηεηα θαη, άξα, ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, θαη απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηηο σζεί εθ λένπ ζην ήδε δηακνξθσκέλν πξόηππν δηεζλνύο εμεηδίθεπζεο. (iv). Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δείρλεη ηα αθόινπζα: (α). Γηα λα αξρίδεη λα κεηώλεηαη ε αλεξγία πξέπεη ην ΑΔΠ λα αξρίδεη λα απμάλεηαη κε ξπζκό πάλσ από 2%. Έηζη, γηα λα ζεκεησζεί κία ζπκπίεζε ηεο αλεξγίαο ζην π.ρ. 10% κέζα ζε 5 έηε, απαηηείηαη αύμεζε ηνπ ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκό 5.4% (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο, 2013α). (β). Ο ηνκέαο δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ εκπνξεπκάησλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο, ε δε ζπξξίθλσζή ηνπ αλάγεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Απηή ε ζπκκεηνρή ζπκβαδίδεη κε ηε ζπλερή κείσζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, κείσζε ε νπνία δελ ζπλέβαιε κόλνλ ζηε δεκηνπξγία εμσηεξηθώλ ειιεηκκάησλ αιιά θαη δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο θαη Παπνπιήο, 2010). (γ). Μεηά ηελ είζνδν ζην επξώ, ε θαζαξή εζληθή απνηακίεπζε είλαη ζπζηεκαηηθά αξλεηηθή. Παξάιιεια, ν αζξνηζηηθόο θαζαξόο εμσηεξηθόο δαλεηζκόο ηεο πεξηόδνπ αλέξρεηαη ζην 148% ησλ αζξνηζηηθώλ θαζαξώλ επελδύζεσλ (βιέπε Μαξηόιεο, 2012). (δ). Ο ιόγνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο ηνπ 0.64 (ε 2 = 1.16, ε 4 = 1.80, όπνπ ην θαηά ζεηξά πξώην κέγεζνο έρεη εθηηκεζεί, από ηελ ΣηΔ, γηα ην πξντόλ ηνπ ηοσριζηικού ηνκέα), πξάγκα πνπ 8

9 ζπλεπάγεηαη όηη, εάλ ν ππόινηπνο θόζκνο αλαπηύζζεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε ξπζκό 3%, ν καθξνρξόληνο εκεδαπόο ξπζκόο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 1.93%. 7 (ε). Ο «πνιιαπιαζηαζηήο απηνλόκσλ δαπαλώλ» είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.71 θαη, επνκέλσο, ε «κελνκνληαθή» δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζπλεπάγεηαη, απηή θαζαπηή, ηελ αζξνηζηηθή-καθξνρξόληα κείσζε ηνπ Α.Δγρ.Π. θαηά 29%. 8 ε ζπλδπαζκό κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Thirlwall, απηά ηα δεδνκέλα δειώλνπλ, κνλνζήκαληα θαηά ηελ άπνςή κνπ, όηη νη ειιεληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα αλαθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο κνρινύο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάθηεζε ζπλεπάγεηαη ηελ έμνδν από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηε κεηέπεηηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνηηκίαο (θαη) κέζσ επηβνιήο πεξηνξηζκώλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηεζλώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, θαη, ηέινο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο έλαληη ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κέζσλ θαηαλάισζεο θαη ππεξεζηώλ, δειαδή κία αλαδηάξζξσζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο, ε νπνία, αθελόο, κεηαβάιεη πξνο ην θαιύηεξν ηελ πθηζηάκελε, δπζκελή ζρέζε ησλ εηζνδεκαηηθώλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο θαη, αθεηέξνπ, ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθόηεηαο θαη, έηζη, νδεγεί ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε ηξνρηά βηώζηκεο αλάπηπμεο. 9 Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε δελ έρεη πνηέ ππνζηεξίμεη όηη ην εζληθό λόκηζκα είλαη ην «παλ» ή, έζησ, ν βαζηθόηεξνο κνριόο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Όηαλ, όκσο, ε εμνπδεηέξσζε απηνύ ηνπ κνρινύ ζπλνδεύεηαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, από ηελ 7 ύκθσλα κε ηε δηαζέζηκε εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία, ν «ζπληειεζηήο Verdoorn» είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 1, ελώ ε ζπλήζεο, γηα αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηηκή ηνπ βξίζθεηαη πεξί ην 0.50 (γηα αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ε ηηκή ηνπ κπνξεί λα είλαη αηζζεηά κεγαιύηεξε, δηόηη νη «αύμνπζεο απνδόζεηο θιίκαθαο» είλαη, θαηά θαλόλα, πην έληνλεο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο). Δπίζεο, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΣηΔ, ε παξάκεηξνο Ζ (βιέπε εμίζσζε (9)) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.50 κε 0.63 γηα ηελ Διιάδα. Έηζη, εάλ ζηελ εμίζσζε (9) ζέζνπκε, παξαδεηγκαηηθά, Η = 0 (ππνζέηνληαο όηη νη κεηαβνιέο ησλ κηζζώλ ζπκβαδίδνπλ πιήξσο κε ηηο κεηαβνιέο ησλ απηνλόκσλ παξαγσγηθνηήησλ) θαη a = a * = 0.50, ηόηε ν καθξνρξόληνο πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζην 0.57 κε 0.59 ηνπ αιινδαπνύ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο. Σέινο, εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη, όηαλ Η = 0, ε θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο κίαο αύμεζεο ηνπ Ζ ζην ιόγν y / y* θαζνξίδεηαη από ην πξόζεκν ηνπ κεγέζνπο: ε 2 a ε 4 a *. 8 Τπνζηεξίρζεθε, θαηά πξώηνλ, ζην Μαξηόιεο (2011) θαη δελ δηαςεύζζεθε από ηηο εμειίμεηο, δεδνκέλνπ όηη ε παξαηεξνύκελε κείσζε είλαη, έσο θαη ην έηνο 2012, ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 9 Γηα ηελ εκβάζπλζε ηνπ όινπ επηρεηξήκαηνο θαη ηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ βξαρπρξόλησλ επηπηώζεσλ ηεο εμόδνπ από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ππό ηελ ππόζεζε όηη ην κέγεζνο P * κέλεη ακεηάβιεην, βιέπε Katsinos and Mariolis (2012), Μαξηόιεο (2013α, β), θαη Mariolis (2013). ύκθσλα, σζηόζν, κε ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα θαη εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζηελ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Adam and Moutos (2013), ε επλντθή γηα ηελ εθηόο-επξώ ειιεληθή νηθνλνκία πεξίπησζε κείσζεο ηνπ P * δελ δύλαηαη λα απνθιεηζηεί a priori. 9

10 εμνπδεηέξσζε όισλ ησλ κνριώλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (πιελ απηνύ ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπκπίεζεο ησλ κηζζώλ), όηαλ απηή ε νιηθή απνλεύξσζε έρεη νδεγήζεη ζε ύθεζε άλσ ηνπ 20%, ζε αλεξγία άλσ ηνπ 27%, ζε πεξαηηέξσ απνζάζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ζε εθπνίεζε θνκβηθώλ ππνδνκώλ θαη ζε κεηαλάζηεπζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, θαη όηαλ, ηέινο, δελ πξνηείλεηαη θαλέλαο ηξόπνο αληηζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηόηε δελ ππάξρεη άιιε ιύζε εθηόο από ηνλ ζρεδηαζκέλν απεγθισβηζκό. Αναθοπέρ Adam, A. and Moutos, T. (2013) Capital importers pay more for their imports, Mimeo. Apergis, N. and Zikos, S. (2003) The law of Verdoorn: evidence from Greek disaggregate manufacturing time series data, The Economic and Social Review, 34, pp Bagnai, A. (2010) Structural changes, cointegration and the empirics of Thirlwall s Law, Applied Economics, 42, pp Christopoulos, D. K. and Tsionas, E. G. (2003) A reassessment of balance of payments constrained growth: results from panel unit root and panel cointegration tests, International Economic Journal, 17, pp Dixon, R. and Thirlwall, A. P. (1975) A model of regional growth-rate differences on Kaldorian lines, Oxford Economic Papers, 27, pp Drakopoulos, S. A. and Theodosiou, I. (1991) Kaldorian approach to Greek economic growth, Applied Economics, 23, pp Katrakilidis, C., Tsaliki, P. and Tsiakis, T. (2013) Σhe Greek economy in a Κaldorian developmental framework, Acta Oeconomica, 63, pp Katsinos, A. and Mariolis, T. (2012) Switch to devalued drachma and cost-push inflation: a simple input-output approach to the Greek case, Modern Economy, 3, pp Μαξηόιεο, Θ. (2011) Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή εληόο θαη εθηόο επξώ. Μαξηόιεο, Θ. (2012) Αξηζηεξέο παξακπζίεο πεξί θεξδώλ-κεγέζπλζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μαξηόιεο, Θ. (2013α) Γπλακηθή ηεο αλεξγίαο, ρξεκαηνδόηεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ηνκέα θαη αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Μέησπν Αιιειεγγύεο θαη Αλαηξνπήο (Δπηκ.), Εσρώ ή Δρατμή. Στέδιο Β, Αζήλα, Κνξνληδήο. Μαξηόιεο, Θ. (2013β) Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην λέν ζεκείν δηαθιάδσζεο ηνπ επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο. Μαξηόιεο, Θ. θαη Παπνπιήο, Κ. (2010) «Γίδπκα ειιείκκαηα» θαη δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (2011) Οικονομική Κρίζη και Ελλάδα, Δπηκέιεηα: Α. Βιάρνπ, Ν. Θενραξάθεο θαη Γ. Μπισλάθεο, Αζήλα, Gutenberg. Mariolis, T. (2013) Currency devaluation, external finance and economic growth: a note on the Greek case, Social Cohesion and Development (forthcoming). McCombie, J. S. L. and Thirlwall, A. P. (1999) Growth in an international context. A Post Keynesian view, in: J. Deprez, J. and J. T. Harvey (Eds) (1999) Foundations of International Economics. Post Keynesian Perspectives, London, Routledge. 10

11 Paschaloudis, D. and Alexiadis, S. (2001) Kaldorian approach to the economic growth of Greek regions, Seoul Journal of Economics, 14, pp Thirlwall, A. P. (1979) The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 32, pp Thirlwall, A. P. (2011) Balance of payments constrained growth models: history and overview, PSL Quarterly Review, 64, pp Verdoorn, P. J. (1949) On the factors determining the growth of labor productivity, in L. Pasinetti (Ed.) (1993) Italian Economic Papers, Vol. II, Oxford, Oxford University Press. 11

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ

Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Δθδνρή ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Προλογικό Σημείωμα Σν παξφλ θείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Δλληνικό ηαηιζηικό Ηνζηιηούηο Πξαθηηθά 15 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο(2002) Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Εαταρίας Μπραγοσδάκης,MSc.,Τπ.Γιδάκηορας,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ

10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ Σν παξόλ είλαη ην Δνθίκην 10 ηνπ βηβιίνπ: Μαξηόιεο, Θ. (2010) Δοκίμια στη Λογική Ι- στορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αζήλα, Matura. 10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ K. Marx: Καηαλνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Μηα αθόκα ιέμε απνθηά ηδηαίηεξε καγηθή ρξνηά ζηα απηηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ θαη άγξηα ιεειαηεκέλσλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ. Η ιέμε επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο πνπ κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΟΤ ΣΔΡΝΟΠΙΛ (ΟΤΚΡΑΝΙΑ) Γηηδξπκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΜΒΑ Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα