Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *"

Transcript

1 Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Θεόδωπορ Μαπιόληρ ** 1. Ειζαγωγή Γελ είλαη δπλαηόλ λα εηπσζεί όηη δηαζέηνπκε, κέρξη ζηηγκήο, κία νινθιεξσκέλε «Γεληθή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο». Ωζηόζν, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ αλαιύζεσλ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη κία ηέηνηα ζεσξία πξέπεη λα ζπληζηά νξγαληθή νιόηεηα απνηεινύκελε από (i) ηε ιεγόκελε Καζαξή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (δειαδή, ηε Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (ii) ηε Θεσξία ησλ Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ (δειαδή, ηε Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (iii) ηε Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, (iv) ζηνηρεία ηεο Πνιηηηθήο Θεσξίαο, θαη (v) ζηνηρεία ηεο ιεγόκελεο Γεληθήο Θεσξίαο ησλ πζηεκάησλ. Δλ απνπζία, ινηπόλ, απηήο ηεο «Γεληθήο Θεσξίαο», ε πξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην εζληθό λόκηζκα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαζκέλε λα ιάβεη ππόςε ηα δηάθνξα «απνζπαζκαηηθά» πνξίζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηκέξνπο ζεσξηώλ ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο, θαη λα επηρεηξήζεη, ελ ζπλερεία, ηε ζύλζεζή ηνπο. Απηό ην εγρείξεκα επηινγήο-ζύλζεζεο όρη κόλνλ δελ είλαη εύθνιν, αιιά είλαη θαη αδύλαηνλ λα εμαληιεζεί εληόο ηνπ ζηελνύ πιαηζίνπ ελόο άξζξνπ. Γύλαηαη, σζηόζν, λα ζεσξεζεί όηη ππάξρεη έλα ππόδεηγκα ην νπνίν, πξώηνλ, ελζσκαηώλεη ηηο θπξηόηεξεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο, δεύηεξνλ, εκπεξηέρεη, σο ειδικές πεξηπηώζεηο ηνπ, δηάθνξεο, ζεκαληηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «αληζόκεηξεο αλάπηπμεο» (όπσο απηέο ησλ G. Myrdal, R. Prebisch, D. Seers, N. Kaldor) θαη, ηξίηνλ, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλόεζε, δηεξεύλεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εληόο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ ειιεληθή νηθνλνκία. Πξόθεηηαη γηα ην * Δηζήγεζε ζην «Γηήκεξν Μαξμηζηηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ: Δπξσπατθή Δλνπνίεζε, Γεσπνιηηηθέο Αληηζέζεηο ζηε Μεζόγεην θαη ε Πνιηηηθή ηεο Αξηζηεξάο», ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηνλ «Μαξμηζηηθό Υώξν Μειέηεο θαη Έξεπλαο», ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μαΐνπ Πξνγελέζηεξεο εθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλαληήζεηο ηνπ «Study Group on Sraffian Economics»: Δίκαη ππόρξενο ζηελ Δπγελία Ενύβεια θαη ζηνπο Κώζηα Παπνπιή, Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηώξγν ώθιε γηα ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Σέινο, επραξηζηώ ηνπο πύξν Βαζηιάθε, Θσκά Μνύην θαη Λεπηέξε Σζνπιθίδε γηα ζπδεηήζεηο πάλσ ζην επξύηεξν αληηθείκελν. ** (α) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, (β) Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «ρεδίνπ Β». Οη αλαιύζεηο θαη ζέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εδώ δελ δεζκεύνπλ παξά κόλνλ ηνλ ζπγγξαθέα. 1

2 ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall (1979). 1 ηα αθόινπζα, ινηπόλ, εθζέησ, ελ ζπληνκία, απηό ην ππόδεηγκα, αλαιύσ ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη, ηέινο, πξνζδηνξίδσ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 2. Το Υπόδειγμα ηος Thirlwall Σν ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall εζηηάδεη (i) ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, (ii) ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ, θαη, έηζη, (iii) εληνπίδεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο εθείλνπ ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη ζπκβαηόο κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο, θαζώο θαη κε ην ύςνο ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εκπνξηθνύ ηεο ειιείκκαηνο. Δηδηθόηεξα, ην ελ ιόγσ ππόδεηγκα απνηειείηαη, θαηά βάζε, από ηξεηο εμηζώζεηο: (i). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εμαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Χ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ή «όξνπο ηνπ εκπνξίνπ»), Q, θαη ην εηζόδεκα ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, Υ * : Χ = Q ε1 Υ *ε2, Q (Ε P * ) / P (1) όπνπ ην Ε δειώλεη ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (νξηζκέλε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηεο εκεδαπήο αλά λνκηζκαηηθή κνλάδα ηεο αιινδαπήο), ην P ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε εκεδαπό λόκηζκα), ην P * ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε αιινδαπό λόκηζκα), θαη ηα ε 1, ε 2 ηηο ζεηηθέο θαη ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηε ζπλάξηεζεο. Με θάζε αύμεζε (κείσζε) ηνπ Q νη εμαγσγέο ηεο εκεδαπήο γίλνληαη θζελόηεξεο (αθξηβόηεξεο) ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ηεο θαη, έηζη, ζεκεηώλεηαη αύμεζε (κείσζε) ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (1), ιακβάλνπκε 2 x = ε 1 q + ε 2 y * = ε 1 (e + p * p) + ε 2 y * (1α) όπνπ νη πεδνί ραξαθηήξεο δειώλνπλ ηνπο πνζνζηηαίνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ησλ αληηζηνίρσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. x (dx) / X). 1 Γηα αλαιπηηθέο εθζέζεηο ησλ ζεσξεηηθώλ γεληθεύζεσλ θαη ησλ εκπεηξηθώλ ειέγρσλ ηνπ ππνδείγκαηνο, βιέπε McCombie and Thirlwall (1999) θαη Thirlwall (2011). ηελ θαηά ζεηξά δεύηεξε πεγή πεξηέρεηαη θαη κία ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα εμηζηόξεζε ηεο «γέλλεζεο» ηνπ ππνδείγκαηνο. 2 Δθεμήο, ζεσξνύκε κόλνλ νξηαθέο κεηαβνιέο. ηελ αληίζεηε (θαη ξεαιηζηηθή) πεξίπησζε ε εμίζσζε (1α) πξέπεη λα γξαθεί σο εμήο: x = (1 + q) ε1 (1 + y * ) ε2 1 όπνπ q = (e + p * + e p * p) / (1 + p). Καίηνη νη ζρέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο γίλνληαη πην πεξίπινθεο, ηα θεωρηηικά ζπκπεξάζκαηα δελ κεηαβάιινληαη. 2

3 (ii). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εηζαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Μ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, Q, θαη ην εηζόδεκα ηεο εκεδαπήο, Υ: Μ = Q ε3 Υ ε4 (2) όπνπ ηα ε 3, ε 4 δειώλνπλ ηηο ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θαηά ζεηξά πξώηε είλαη αξλεηηθή, ελώ ε θαηά ζεηξά δεύηεξε είλαη ζεηηθή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (2), ιακβάλνπκε, ηειηθά, m = ε 3 (e + p * p) + ε 4 y (2α) (iii). Σνλ πεξηνξηζκό ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο από ηηο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ («ζπλζήθε εμσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ή πεξηνξηζκόο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ»): P X P I + P C = E P * M (3) όπνπ ην Θ δειώλεη ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο πιεξσκέο ηόθσλ από ηελ εκεδαπή, θαη ην C ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ ζηελ εκεδαπή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (3), ιακβάλνπκε, ηειηθά, (p + x) θ 1 (p + i) θ 2 + ( p + c) (1 θ 1 + θ 2 ) = e + p * + m (3α) όπνπ θ 1 (P X) / (E P * M) θαη θ 2 (P Θ) / (E P * M). Δηζάγνληαο, ινηπόλ, ηηο εμηζώζεηο (1α) θαη (2α) ζηελ εμίζσζε (3α), θαη ιύλνληαο σο πξνο y, πξνθύπηεη: 3 y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + c (1 θ 1 + θ 2 ) + ε 2 θ 1 y * ] / ε 4 (4) Απηή ε εμίζσζε δειώλεη όηη ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηέζζεξηο παξάγνληεο: Π1. Σε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή, αιιηώο, ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, q = e + p * p, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p)] / ε 4 Έπεηαη, επνκέλσο, όηη όηαλ νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ απμάλνληαη (ή, αιιηώο, ζπληειείηαη πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο), ηόηε ην y απμάλεηαη (ζηαζεξώλ όισλ ησλ άιισλ) όηαλ, θαη κόλνλ όηαλ, ν όξνο (ε 1 θ 1 ε 3 1) είλαη ζεηηθόο, ζπλζήθε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε γλσζηή ζπλζήθε Marshall-Lerner, θαη ηαπηίδεηαη κε απηήλ 3 ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ηκήκαηα ησλ εηζαγνκέλσλ (εμαγνκέλσλ) εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζα παξαγσγήο θαη κηζζηαθά εκπνξεύκαηα ζηελ εκεδαπή (ζηελ αιινδαπή). Έηζη, ε ππνηίκεζε, απηή θαζαπηή, επηδξά άκεζα θαη έκκεζα ζηα P θαη P *, κέζσ κεηαβνιήο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. ε ζπκθσλία κε ηνλ Thirlwall (1979), δελ ελζσκαηώλνπκε, ξεηώο, απηέο ηηο επηδξάζεηο (ζην Mariolis, 2013, ελζσκαηώλνληαη νη επηδξάζεηο ζην P). 3

4 ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη ηζνζθειηζκέλν (θ 1 = 1). εκεηώλεηαη δε όηη, ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν πξαγκαηηθόο θόζκνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηζρύ, θαηά θαλόλα, ηεο ζπλζήθεο Marshall-Lerner. Π2. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ πιεξσκώλ ηόθσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: ( i θ 2 ) / ε 4. Π3. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ εηζξνώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [c (1 θ 1 + θ 2 )] / ε 4. Π4. Σε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο αιινδαπήο, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: (ε 2 θ 1 y * ) / ε 4. Αλ θαη ε γεληθή εμίζσζε (4) είλαη απνιύησο θαηάιιειε γηα ηελ αλάιπζε νξηζκέλεο ζπγθπξίαο, δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη όηη ηζρύεη ζηε μακρά πεξίνδν: Γηόηη, πξώηνλ, κία εζληθή νηθνλνκία δελ δύλαηαη λα ζπληεξεί «επ άπεηξνλ» ηε κεγέζπλζή ηεο κέζσ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, θαη, δεύηεξνλ, νη νλνκαζηηθέο ππνηηκήζεηο ελεξγνπνηνύλ πιεζσξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο επαλαθέξνπλ, κέζα ζε θάπνην βάζνο ρξόλνπ, ηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ ζην αξρηθό επίπεδό ηνπο. Λακβαλνκέλσλ απηώλ ππόςε, ε εμίζσζε (4) νδεγείηαη ζε νξηζκέλεο απινύζηεξεο, αιιά ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κνξθέο: Καηαξράο, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ σο πνζνζηό ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο, c = y, νδεγεί ζηε κνξθή y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + ε 2 θ 1 y * ] / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4α) Καη εάλ, πεξαηηέξσ, κεδεληζηεί ε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, νπόηε x = ε 2 y * (βιέπε εμίζσζε (1α)), ηόηε πξνθύπηεη y = ( i θ 2 + θ 1 x) / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4β) από ηελ νπνία εύθνια ζπλάγεηαη όηη, γηα ξεαιηζηηθέο ηηκέο ησλ i, θ 1 θαη θ 2, θύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ y είλαη ην x θαη ην ε 4 ή, κε άιια ιόγηα, όηη ε ηηκή ηνπ y δίλεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, από ηελ εμίζσζε y = x / ε 4 = (ε 2 / ε 4 ) y * (4γ) Ζ εμίζσζε (4γ) είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Thirlwall ή Νόκνο ησλ 45 Μνηξώλ», θαη ηζρύεη, απνιύησο, όηαλ θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0 (θαη νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ είλαη ακεηάβιεηνη). 4 4 Πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ αμηνπηζηία απηνύ ηνπ λόκνπ ζηε καθξά πεξίνδν (βιέπε, κεηαμύ άιισλ, Christopoulos and Tsionas, 2003, θαη Bagnai, 2010, θαζώο θαη ηηο εθεί παξαηηζέκελεο αλαθνξέο). 4

5 Παξάιιεια, ην ππόδεηγκα εκθαλίδεη πξόζζεην ελδηαθέξνλ όηαλ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε κίαο «λνκηζκαηηθήο δώλεο». Δάλ ππνζέζνπκε, ράξηλ απινύζηεπζεο ηνπ πξάγκαηνο, όηη ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ κέζσ άκεζεο νκνηνγελνύο εξγαζίαο θαη όηη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεδεληθά (ή, ελαιιαθηηθά, όηη ην πνζνζηό θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηζνύηαη κε ην επηηόθην δαλεηζκνύ ηνπο), ηόηε κπνξνύκε λα γξάςνπκε: P = (W / Π) (1 + R), P * = (W * / Π * ) (1 + R * ) (5) όπνπ ην W δειώλεη ην ρξεκαηηθό σξνκίζζην, ην Π ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη ην R ην νλνκαζηηθό επηηόθην ζηελ εκεδαπή νηθνλνκία (αληηζηνίρσο γηα ηελ αιινδαπή). Από ηηο εμηζώζεηο (5), ηνλ νξηζκό ηνπ Q, θαη ζέηνληαο T 1 + R, πξνθύπηεη q = e + (w * w) + (π π * ) + (t * t) (6) από ηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη όηη ε εκεδαπή δύλαηαη, θαηαξρήλ, λα επεξεάδεη επλντθά ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, εηζνδεκαηηθήο ή/θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (κεζν-καθξνρξνλίσο, θαη κέζσ δηαξζξσηηθώλ πνιηηηθώλ, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο). Όηαλ, σζηόζν, ε εκεδαπή θαη ε αιινδαπή ζπκκεηέρνπλ ζε κία «λνκηζκαηηθή δώλε», ηζρύεη, «εθ θαηαζθεπήο», e = 0 θαη t * = t (ην επηηόθην θαζνξίδεηαη από ηελ ππεξεζληθή Κεληξηθή Σξάπεδα). Έηζη, ε εμίζσζε (6) γίλεηαη q = (w * w) + (π π * ) (7) θαη, επνκέλσο, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δύλαηαη λα επεξεαζηεί, άκεζα, κόλνλ κέζσ μιζθολογικής πνιηηηθήο. Δηζάγνληαο ηελ εμίζσζε (7) ζηελ εμίζσζε (4) θαη ζέηνληαο θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0, ιακβάλνπκε y = {(ε 1 ε 3 1) [(w * w) + (π π * )]+ ε 2 y * } / ε 4 (4δ) Σέινο, ε νηθνλνκηθή επηζηήκε δέρεηαη όηη, ιόγσ ηεο εκθάληζεο «απμνπζώλ απνδόζεσλ θιίκαθαο», πθίζηαηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο-πξντόληνο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή), ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Verdoorn» (βιέπε Verdoorn, 1949). 5 Έηζη, εάλ ππνζέζνπκε ηελ ηζρύ ησλ γξακκηθώλ (έζησ) ζρέζεσλ 5 Παξαιιαγή απηνύ ηνπ λόκνπ δειώλεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηε βηνκεραλία κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη είλαη γλσζηή σο έλαο από ηνπο ηξεηο «Νόκνπο ηνπ Kaldor». Οη άιινη δύν είλαη: (i) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εζληθνύ πξντόληνο θαη ζηνλ 5

6 π = ζ + a y, π * = ζ * + a * y * (8) όπνπ ην ζ δειώλεη ηνλ απηόλνκν πνζνζηηαίν ξπζκό αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο, θαη ην a ηνλ ιεγόκελν «ζπληειεζηή Verdoorn», ηόηε ε εμίζσζε (4δ) γίλεηαη y = [Ζ Η + (ε 2 Z a * ) y * ] / (ε 4 Z a) (9) όπνπ Ζ ε 1 ε 3 1 θαη Η (w * w) + (ζ ζ * ). Ο δσναμικός κεραληζκόο πνπ βξίζθεηαη «πίζσ» από ηελ ζηαηηθή εμίζσζε (9) είλαη ν εμήο: Όηαλ κία νηθνλνκία έρεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ κε ζρεηηθά πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο, ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο ππεξβαίλεη απηόλ ηεο αιινδαπήο. Λόγσ ηνπ «Νόκνπ ηνπ Verdoorn», ε παξαγσγηθόηεηά ηεο απμάλεηαη κε πςειόηεξν ξπζκό, θαη απηό νδεγεί ζε αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο. Έηζη, απμάλνληαη νη εμαγσγέο ηεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο (κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο ελεξγνύ δεηήζεσο) 6 θαη, επνκέλσο, ν «θύθινο» ηείλεη λα αλαπαξαρζεί ζε πςειόηεξε θιίκαθα (αλαιπηηθά θαη αιγεβξηθά, βιέπε Dixon and Thirlwall, 1975, pp ). Πξόθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκό «θπθιηθήο θαη ζσξεπηηθήο αηηηόηεηαο» ή, αιιηώο, «ζεηηθήο αλάδξαζεο» (βιέπε ρήκα 1), νπνίνο δύλαηαη λα εμεγήζεη πνιιέο πεξηπηώζεηο αληζόκεηξεο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνύ νηθνλνκηθνύ θόζκνπ. Δάλ δε ε «πζηεξνύζα» νηθνλνκία επηρεηξεί λα ζηαζεξνπνηεί ηε ζέζε ηεο κέζσ κεηώζεσλ ηνπ κηζζνύ (βιέπε ηελ παξάκεηξν H ζηελ εμίζσζε (9)), ηόηε ελεξγνπνηεί δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ε νπνία δελ κπνξεί παξά λα νδεγήζεη, ηειηθά, ζε εμνπδεηέξσζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζεσξεκάησλ ηεο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ, ζε επηβίσζε εθείλσλ κόλνλ ησλ θιάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηελ απνιύησο πςειόηεξε παξαγσγηθόηεηα («Νόκνο ηνπ Απνιύηνπ Πιενλεθηήκαηνο»). πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη (ii) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνπο κε βηνκεραληθνύο ηνκείο θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο. Έιεγρνη ησλ «Νόκσλ ηνπ Kaldor», γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ( ), αλαπηύζζνληαη ζηα άξζξα Drakopoulos and Theodosiou (1991), Paschaloudis and Alexiadis (2001), Apergis and Zikos (2003) θαη Katrakilidis et al. (2013). Σα επξήκαηα ζπγθιίλνπλ ζηελ ηζρύ (ή, έζησ, ζηε κε απόξξηςε ηεο ηζρύνο) απηώλ ησλ λόκσλ (γεγνλόο πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζε άιιεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, γηα δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ρξνληθέο πεξηόδνπο). 6 Γηα θάζε αλνηθηή νηθνλνκία ηζρύεη: S = In + (X M), όπνπ S είλαη νη απνηακηεύζεηο, θαη In νη επελδύζεηο. Θέηνληαο, σο ζπλήζσο, S = s Y, In = k Y θαη Μ = μ Υ, ιακβάλνπκε Υ = τ Χ, όπνπ τ 1 / (s k + m) είλαη ν «ππεξ-πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Hicks». 6

7 y π q x Σσήμα 1. Ο μητανιζμός «κσκλικής και ζωρεσηικής αιηιόηηηας» 3. Σςμπεπάζμαηα Από ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε εμάγνληαη ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: (i). Ζ ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο δύλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην πξντόλ ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, επηδξώληαο επζέσο ζηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ. Απηή ε επίδξαζε έρεη ην ραξαθηήξα ελόο «ζνθ» θαη δελ κπνξεί λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο, εθηόο εάλ ην λόκηζκα ππνηηκάηαη ζπλερώο (πξάγκα αλεπηζύκεην) ή πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζηηο δνκηθέο παξακέηξνπο θαη ζπλαξηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, κέζσ δηαδηθαζηώλ ππνθαηάζηαζεο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλάισζε. (ii). Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ ειιεηκκάησλ, αλ θαη κπνξεί λα ζπληεξεί γηα θάπνην δηάζηεκα έλαλ νξηζκέλν ξπζκό κεγέζπλζεο, έρεη όξην, δηόηη έξρεηαη αληηκέησπε, ηειηθά, κε ηε δηόγθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο. Καηά ζπλέπεηα, ν καθξνρξόληνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, σο πξνο απηόλ ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, πεξηνξίδεηαη από ην ιόγν ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ηεο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εζληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εθαξκόδνπλ διαρθρωηικές πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ή/θαη ζηε κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ. (iii). Οη εζληθέο νηθνλνκίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Εώλε ηνπ Δπξώ δελ δύλαληαη λα επεξεάδνπλ ην ξπζκό κεγέζπλζήο ηνπο κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θαη, επνκέλσο, ηνπο απνκέλεη κόλνλ ε κηζζνινγηθή θαη ε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Απηό ζπλεπάγεηαη, θαηαξράο, όηη, ζε θάζε επηκέξνπο ρώξα, νη κηζζνί πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη όηη νη δηαθεξύμεηο πεξί «Δπξώπεο ησλ εξγαδνκέλσλ (ή ησλ ιαώλ)» είλαη αλππόζηαηεο, εθόζνλ ε Εώλε ηνπ Δπξώ απνηειείηαη από ρώξεο κε πνιύ δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθόηεηεο (ηδίσο όζνλ ζηε ζρέζε «Βνξξά-Νόηνπ»). πλεπάγεηαη, πεξαηηέξσ, όηη ηα θόζηε, αθελόο, βειηίσζεο ηεο ζέζεο θάζε επηκέξνπο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη, αθεηέξνπ, δηαηήξεζεο ηεο όπνηαο ζπλνρήο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ νθείινπλ, 7

8 αληηθεηκεληθά, λα θαηαβάιινληαη από ηελ θάζε επηκέξνπο εζληθή εξγαηηθή ηάμε θαη από ηελ επξσπατθή εξγαηηθή ηάμε, αληηζηνίρσο. Σέινο, επεηδή ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο παξαγσγηθόηεηαο θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην ξπζκό κεγέζπλζεο ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα («Νόκνη ηνπ Kaldor»), έπεηαη όηη νη ρώξεο ηνπ «Νόηνπ», νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε εκπνξεύκαηα ρακειήο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο (ζηα ιεγόκελα «παξαδνζηαθά ή εληάζεσλ θπζηθώλ πξώησλ πιώλ ρακειήο/κέζεο ηερλνινγίαο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο» εκπνξεύκαηα), βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο ζε έλα θαύιν θύθιν: Άλεπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, ην εηζόδεκά ηνπο δύλαηαη λα απμεζεί κόλνλ κε ζπγθξηηηθά ρακεινύο ξπζκνύο, πξάγκα πνπ έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθόηεηα θαη, άξα, ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, θαη απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηηο σζεί εθ λένπ ζην ήδε δηακνξθσκέλν πξόηππν δηεζλνύο εμεηδίθεπζεο. (iv). Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δείρλεη ηα αθόινπζα: (α). Γηα λα αξρίδεη λα κεηώλεηαη ε αλεξγία πξέπεη ην ΑΔΠ λα αξρίδεη λα απμάλεηαη κε ξπζκό πάλσ από 2%. Έηζη, γηα λα ζεκεησζεί κία ζπκπίεζε ηεο αλεξγίαο ζην π.ρ. 10% κέζα ζε 5 έηε, απαηηείηαη αύμεζε ηνπ ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκό 5.4% (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο, 2013α). (β). Ο ηνκέαο δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ εκπνξεπκάησλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο, ε δε ζπξξίθλσζή ηνπ αλάγεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Απηή ε ζπκκεηνρή ζπκβαδίδεη κε ηε ζπλερή κείσζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, κείσζε ε νπνία δελ ζπλέβαιε κόλνλ ζηε δεκηνπξγία εμσηεξηθώλ ειιεηκκάησλ αιιά θαη δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο θαη Παπνπιήο, 2010). (γ). Μεηά ηελ είζνδν ζην επξώ, ε θαζαξή εζληθή απνηακίεπζε είλαη ζπζηεκαηηθά αξλεηηθή. Παξάιιεια, ν αζξνηζηηθόο θαζαξόο εμσηεξηθόο δαλεηζκόο ηεο πεξηόδνπ αλέξρεηαη ζην 148% ησλ αζξνηζηηθώλ θαζαξώλ επελδύζεσλ (βιέπε Μαξηόιεο, 2012). (δ). Ο ιόγνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο ηνπ 0.64 (ε 2 = 1.16, ε 4 = 1.80, όπνπ ην θαηά ζεηξά πξώην κέγεζνο έρεη εθηηκεζεί, από ηελ ΣηΔ, γηα ην πξντόλ ηνπ ηοσριζηικού ηνκέα), πξάγκα πνπ 8

9 ζπλεπάγεηαη όηη, εάλ ν ππόινηπνο θόζκνο αλαπηύζζεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε ξπζκό 3%, ν καθξνρξόληνο εκεδαπόο ξπζκόο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 1.93%. 7 (ε). Ο «πνιιαπιαζηαζηήο απηνλόκσλ δαπαλώλ» είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.71 θαη, επνκέλσο, ε «κελνκνληαθή» δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζπλεπάγεηαη, απηή θαζαπηή, ηελ αζξνηζηηθή-καθξνρξόληα κείσζε ηνπ Α.Δγρ.Π. θαηά 29%. 8 ε ζπλδπαζκό κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Thirlwall, απηά ηα δεδνκέλα δειώλνπλ, κνλνζήκαληα θαηά ηελ άπνςή κνπ, όηη νη ειιεληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα αλαθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο κνρινύο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάθηεζε ζπλεπάγεηαη ηελ έμνδν από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηε κεηέπεηηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνηηκίαο (θαη) κέζσ επηβνιήο πεξηνξηζκώλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηεζλώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, θαη, ηέινο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο έλαληη ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κέζσλ θαηαλάισζεο θαη ππεξεζηώλ, δειαδή κία αλαδηάξζξσζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο, ε νπνία, αθελόο, κεηαβάιεη πξνο ην θαιύηεξν ηελ πθηζηάκελε, δπζκελή ζρέζε ησλ εηζνδεκαηηθώλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο θαη, αθεηέξνπ, ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθόηεηαο θαη, έηζη, νδεγεί ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε ηξνρηά βηώζηκεο αλάπηπμεο. 9 Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε δελ έρεη πνηέ ππνζηεξίμεη όηη ην εζληθό λόκηζκα είλαη ην «παλ» ή, έζησ, ν βαζηθόηεξνο κνριόο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Όηαλ, όκσο, ε εμνπδεηέξσζε απηνύ ηνπ κνρινύ ζπλνδεύεηαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, από ηελ 7 ύκθσλα κε ηε δηαζέζηκε εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία, ν «ζπληειεζηήο Verdoorn» είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 1, ελώ ε ζπλήζεο, γηα αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηηκή ηνπ βξίζθεηαη πεξί ην 0.50 (γηα αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ε ηηκή ηνπ κπνξεί λα είλαη αηζζεηά κεγαιύηεξε, δηόηη νη «αύμνπζεο απνδόζεηο θιίκαθαο» είλαη, θαηά θαλόλα, πην έληνλεο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο). Δπίζεο, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΣηΔ, ε παξάκεηξνο Ζ (βιέπε εμίζσζε (9)) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.50 κε 0.63 γηα ηελ Διιάδα. Έηζη, εάλ ζηελ εμίζσζε (9) ζέζνπκε, παξαδεηγκαηηθά, Η = 0 (ππνζέηνληαο όηη νη κεηαβνιέο ησλ κηζζώλ ζπκβαδίδνπλ πιήξσο κε ηηο κεηαβνιέο ησλ απηνλόκσλ παξαγσγηθνηήησλ) θαη a = a * = 0.50, ηόηε ν καθξνρξόληνο πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζην 0.57 κε 0.59 ηνπ αιινδαπνύ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο. Σέινο, εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη, όηαλ Η = 0, ε θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο κίαο αύμεζεο ηνπ Ζ ζην ιόγν y / y* θαζνξίδεηαη από ην πξόζεκν ηνπ κεγέζνπο: ε 2 a ε 4 a *. 8 Τπνζηεξίρζεθε, θαηά πξώηνλ, ζην Μαξηόιεο (2011) θαη δελ δηαςεύζζεθε από ηηο εμειίμεηο, δεδνκέλνπ όηη ε παξαηεξνύκελε κείσζε είλαη, έσο θαη ην έηνο 2012, ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 9 Γηα ηελ εκβάζπλζε ηνπ όινπ επηρεηξήκαηνο θαη ηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ βξαρπρξόλησλ επηπηώζεσλ ηεο εμόδνπ από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ππό ηελ ππόζεζε όηη ην κέγεζνο P * κέλεη ακεηάβιεην, βιέπε Katsinos and Mariolis (2012), Μαξηόιεο (2013α, β), θαη Mariolis (2013). ύκθσλα, σζηόζν, κε ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα θαη εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζηελ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Adam and Moutos (2013), ε επλντθή γηα ηελ εθηόο-επξώ ειιεληθή νηθνλνκία πεξίπησζε κείσζεο ηνπ P * δελ δύλαηαη λα απνθιεηζηεί a priori. 9

10 εμνπδεηέξσζε όισλ ησλ κνριώλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (πιελ απηνύ ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπκπίεζεο ησλ κηζζώλ), όηαλ απηή ε νιηθή απνλεύξσζε έρεη νδεγήζεη ζε ύθεζε άλσ ηνπ 20%, ζε αλεξγία άλσ ηνπ 27%, ζε πεξαηηέξσ απνζάζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ζε εθπνίεζε θνκβηθώλ ππνδνκώλ θαη ζε κεηαλάζηεπζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, θαη όηαλ, ηέινο, δελ πξνηείλεηαη θαλέλαο ηξόπνο αληηζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηόηε δελ ππάξρεη άιιε ιύζε εθηόο από ηνλ ζρεδηαζκέλν απεγθισβηζκό. Αναθοπέρ Adam, A. and Moutos, T. (2013) Capital importers pay more for their imports, Mimeo. Apergis, N. and Zikos, S. (2003) The law of Verdoorn: evidence from Greek disaggregate manufacturing time series data, The Economic and Social Review, 34, pp Bagnai, A. (2010) Structural changes, cointegration and the empirics of Thirlwall s Law, Applied Economics, 42, pp Christopoulos, D. K. and Tsionas, E. G. (2003) A reassessment of balance of payments constrained growth: results from panel unit root and panel cointegration tests, International Economic Journal, 17, pp Dixon, R. and Thirlwall, A. P. (1975) A model of regional growth-rate differences on Kaldorian lines, Oxford Economic Papers, 27, pp Drakopoulos, S. A. and Theodosiou, I. (1991) Kaldorian approach to Greek economic growth, Applied Economics, 23, pp Katrakilidis, C., Tsaliki, P. and Tsiakis, T. (2013) Σhe Greek economy in a Κaldorian developmental framework, Acta Oeconomica, 63, pp Katsinos, A. and Mariolis, T. (2012) Switch to devalued drachma and cost-push inflation: a simple input-output approach to the Greek case, Modern Economy, 3, pp Μαξηόιεο, Θ. (2011) Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή εληόο θαη εθηόο επξώ. Μαξηόιεο, Θ. (2012) Αξηζηεξέο παξακπζίεο πεξί θεξδώλ-κεγέζπλζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μαξηόιεο, Θ. (2013α) Γπλακηθή ηεο αλεξγίαο, ρξεκαηνδόηεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ηνκέα θαη αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Μέησπν Αιιειεγγύεο θαη Αλαηξνπήο (Δπηκ.), Εσρώ ή Δρατμή. Στέδιο Β, Αζήλα, Κνξνληδήο. Μαξηόιεο, Θ. (2013β) Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην λέν ζεκείν δηαθιάδσζεο ηνπ επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο. Μαξηόιεο, Θ. θαη Παπνπιήο, Κ. (2010) «Γίδπκα ειιείκκαηα» θαη δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (2011) Οικονομική Κρίζη και Ελλάδα, Δπηκέιεηα: Α. Βιάρνπ, Ν. Θενραξάθεο θαη Γ. Μπισλάθεο, Αζήλα, Gutenberg. Mariolis, T. (2013) Currency devaluation, external finance and economic growth: a note on the Greek case, Social Cohesion and Development (forthcoming). McCombie, J. S. L. and Thirlwall, A. P. (1999) Growth in an international context. A Post Keynesian view, in: J. Deprez, J. and J. T. Harvey (Eds) (1999) Foundations of International Economics. Post Keynesian Perspectives, London, Routledge. 10

11 Paschaloudis, D. and Alexiadis, S. (2001) Kaldorian approach to the economic growth of Greek regions, Seoul Journal of Economics, 14, pp Thirlwall, A. P. (1979) The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 32, pp Thirlwall, A. P. (2011) Balance of payments constrained growth models: history and overview, PSL Quarterly Review, 64, pp Verdoorn, P. J. (1949) On the factors determining the growth of labor productivity, in L. Pasinetti (Ed.) (1993) Italian Economic Papers, Vol. II, Oxford, Oxford University Press. 11

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ. Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ. Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Οθηώβξηνο 2003 1 Δηζαγσγηθά Σύγσπονερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ *

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΙΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Αθνινύζσο παξαηίζεληαη πνιύ ζπλνπηηθά νξηζκέλνη καζεκαηηθνί νξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: Διοίκηζη Επιτειρήζεων & Οργανιζμών Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΔΕΟ Αγορές Υρήμαηος & Κεθαλαίοσ Αθαδ. Έηνο: 9- ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ, ( Ιοσλίοσ, :-8: μμ. Οδηγίες Γηα άξηζηα εθαηό (, ζα πξέπεη λα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα