Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *"

Transcript

1 Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Θεόδωπορ Μαπιόληρ ** 1. Ειζαγωγή Γελ είλαη δπλαηόλ λα εηπσζεί όηη δηαζέηνπκε, κέρξη ζηηγκήο, κία νινθιεξσκέλε «Γεληθή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο». Ωζηόζν, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ αλαιύζεσλ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί όηη κία ηέηνηα ζεσξία πξέπεη λα ζπληζηά νξγαληθή νιόηεηα απνηεινύκελε από (i) ηε ιεγόκελε Καζαξή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (δειαδή, ηε Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (ii) ηε Θεσξία ησλ Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ (δειαδή, ηε Μαθξννηθνλνκηθή Θεσξία ησλ αλνηθηώλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ), (iii) ηε Θεσξία ηεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, (iv) ζηνηρεία ηεο Πνιηηηθήο Θεσξίαο, θαη (v) ζηνηρεία ηεο ιεγόκελεο Γεληθήο Θεσξίαο ησλ πζηεκάησλ. Δλ απνπζία, ινηπόλ, απηήο ηεο «Γεληθήο Θεσξίαο», ε πξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην εζληθό λόκηζκα θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαζκέλε λα ιάβεη ππόςε ηα δηάθνξα «απνζπαζκαηηθά» πνξίζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηκέξνπο ζεσξηώλ ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο, θαη λα επηρεηξήζεη, ελ ζπλερεία, ηε ζύλζεζή ηνπο. Απηό ην εγρείξεκα επηινγήο-ζύλζεζεο όρη κόλνλ δελ είλαη εύθνιν, αιιά είλαη θαη αδύλαηνλ λα εμαληιεζεί εληόο ηνπ ζηελνύ πιαηζίνπ ελόο άξζξνπ. Γύλαηαη, σζηόζν, λα ζεσξεζεί όηη ππάξρεη έλα ππόδεηγκα ην νπνίν, πξώηνλ, ελζσκαηώλεη ηηο θπξηόηεξεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο, δεύηεξνλ, εκπεξηέρεη, σο ειδικές πεξηπηώζεηο ηνπ, δηάθνξεο, ζεκαληηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «αληζόκεηξεο αλάπηπμεο» (όπσο απηέο ησλ G. Myrdal, R. Prebisch, D. Seers, N. Kaldor) θαη, ηξίηνλ, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ θαηαλόεζε, δηεξεύλεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εληόο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ ειιεληθή νηθνλνκία. Πξόθεηηαη γηα ην * Δηζήγεζε ζην «Γηήκεξν Μαξμηζηηθνύ Πξνβιεκαηηζκνύ: Δπξσπατθή Δλνπνίεζε, Γεσπνιηηηθέο Αληηζέζεηο ζηε Μεζόγεην θαη ε Πνιηηηθή ηεο Αξηζηεξάο», ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηνλ «Μαξμηζηηθό Υώξν Μειέηεο θαη Έξεπλαο», ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Μαΐνπ Πξνγελέζηεξεο εθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε ζπλαληήζεηο ηνπ «Study Group on Sraffian Economics»: Δίκαη ππόρξενο ζηελ Δπγελία Ενύβεια θαη ζηνπο Κώζηα Παπνπιή, Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηώξγν ώθιε γηα ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Σέινο, επραξηζηώ ηνπο πύξν Βαζηιάθε, Θσκά Μνύην θαη Λεπηέξε Σζνπιθίδε γηα ζπδεηήζεηο πάλσ ζην επξύηεξν αληηθείκελν. ** (α) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, (β) Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «ρεδίνπ Β». Οη αλαιύζεηο θαη ζέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη εδώ δελ δεζκεύνπλ παξά κόλνλ ηνλ ζπγγξαθέα. 1

2 ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall (1979). 1 ηα αθόινπζα, ινηπόλ, εθζέησ, ελ ζπληνκία, απηό ην ππόδεηγκα, αλαιύσ ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη, ηέινο, πξνζδηνξίδσ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 2. Το Υπόδειγμα ηος Thirlwall Σν ππόδεηγκα ηνπ Thirlwall εζηηάδεη (i) ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, (ii) ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ, θαη, έηζη, (iii) εληνπίδεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο εθείλνπ ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη ζπκβαηόο κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο, θαζώο θαη κε ην ύςνο ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ εκπνξηθνύ ηεο ειιείκκαηνο. Δηδηθόηεξα, ην ελ ιόγσ ππόδεηγκα απνηειείηαη, θαηά βάζε, από ηξεηο εμηζώζεηο: (i). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εμαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Χ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (ή «όξνπο ηνπ εκπνξίνπ»), Q, θαη ην εηζόδεκα ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, Υ * : Χ = Q ε1 Υ *ε2, Q (Ε P * ) / P (1) όπνπ ην Ε δειώλεη ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (νξηζκέλε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηεο εκεδαπήο αλά λνκηζκαηηθή κνλάδα ηεο αιινδαπήο), ην P ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εμαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε εκεδαπό λόκηζκα), ην P * ηνλ δείθηε ηηκώλ ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ (εθθξαζκέλνο ζε αιινδαπό λόκηζκα), θαη ηα ε 1, ε 2 ηηο ζεηηθέο θαη ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηε ζπλάξηεζεο. Με θάζε αύμεζε (κείσζε) ηνπ Q νη εμαγσγέο ηεο εκεδαπήο γίλνληαη θζελόηεξεο (αθξηβόηεξεο) ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο ηεο θαη, έηζη, ζεκεηώλεηαη αύμεζε (κείσζε) ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (1), ιακβάλνπκε 2 x = ε 1 q + ε 2 y * = ε 1 (e + p * p) + ε 2 y * (1α) όπνπ νη πεδνί ραξαθηήξεο δειώλνπλ ηνπο πνζνζηηαίνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ησλ αληηζηνίρσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. x (dx) / X). 1 Γηα αλαιπηηθέο εθζέζεηο ησλ ζεσξεηηθώλ γεληθεύζεσλ θαη ησλ εκπεηξηθώλ ειέγρσλ ηνπ ππνδείγκαηνο, βιέπε McCombie and Thirlwall (1999) θαη Thirlwall (2011). ηελ θαηά ζεηξά δεύηεξε πεγή πεξηέρεηαη θαη κία ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα εμηζηόξεζε ηεο «γέλλεζεο» ηνπ ππνδείγκαηνο. 2 Δθεμήο, ζεσξνύκε κόλνλ νξηαθέο κεηαβνιέο. ηελ αληίζεηε (θαη ξεαιηζηηθή) πεξίπησζε ε εμίζσζε (1α) πξέπεη λα γξαθεί σο εμήο: x = (1 + q) ε1 (1 + y * ) ε2 1 όπνπ q = (e + p * + e p * p) / (1 + p). Καίηνη νη ζρέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο γίλνληαη πην πεξίπινθεο, ηα θεωρηηικά ζπκπεξάζκαηα δελ κεηαβάιινληαη. 2

3 (ii). Σε ζπλάξηεζε δήηεζεο εηζαγσγώλ ηεο εκεδαπήο, Μ, ε νπνία έρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, Q, θαη ην εηζόδεκα ηεο εκεδαπήο, Υ: Μ = Q ε3 Υ ε4 (2) όπνπ ηα ε 3, ε 4 δειώλνπλ ηηο ζηαζεξέο (εμ ππνζέζεσο) ειαζηηθόηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θαηά ζεηξά πξώηε είλαη αξλεηηθή, ελώ ε θαηά ζεηξά δεύηεξε είλαη ζεηηθή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (2), ιακβάλνπκε, ηειηθά, m = ε 3 (e + p * p) + ε 4 y (2α) (iii). Σνλ πεξηνξηζκό ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο από ηηο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ («ζπλζήθε εμσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ή πεξηνξηζκόο ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ»): P X P I + P C = E P * M (3) όπνπ ην Θ δειώλεη ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο πιεξσκέο ηόθσλ από ηελ εκεδαπή, θαη ην C ηηο πξαγκαηηθέο θαζαξέο εηζξνέο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ ζηελ εκεδαπή. Γηαθνξίδνληαο ηελ εμίζσζε (3), ιακβάλνπκε, ηειηθά, (p + x) θ 1 (p + i) θ 2 + ( p + c) (1 θ 1 + θ 2 ) = e + p * + m (3α) όπνπ θ 1 (P X) / (E P * M) θαη θ 2 (P Θ) / (E P * M). Δηζάγνληαο, ινηπόλ, ηηο εμηζώζεηο (1α) θαη (2α) ζηελ εμίζσζε (3α), θαη ιύλνληαο σο πξνο y, πξνθύπηεη: 3 y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + c (1 θ 1 + θ 2 ) + ε 2 θ 1 y * ] / ε 4 (4) Απηή ε εμίζσζε δειώλεη όηη ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηέζζεξηο παξάγνληεο: Π1. Σε κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή, αιιηώο, ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, q = e + p * p, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p)] / ε 4 Έπεηαη, επνκέλσο, όηη όηαλ νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ απμάλνληαη (ή, αιιηώο, ζπληειείηαη πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο), ηόηε ην y απμάλεηαη (ζηαζεξώλ όισλ ησλ άιισλ) όηαλ, θαη κόλνλ όηαλ, ν όξνο (ε 1 θ 1 ε 3 1) είλαη ζεηηθόο, ζπλζήθε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε γλσζηή ζπλζήθε Marshall-Lerner, θαη ηαπηίδεηαη κε απηήλ 3 ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ηκήκαηα ησλ εηζαγνκέλσλ (εμαγνκέλσλ) εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζα παξαγσγήο θαη κηζζηαθά εκπνξεύκαηα ζηελ εκεδαπή (ζηελ αιινδαπή). Έηζη, ε ππνηίκεζε, απηή θαζαπηή, επηδξά άκεζα θαη έκκεζα ζηα P θαη P *, κέζσ κεηαβνιήο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή. ε ζπκθσλία κε ηνλ Thirlwall (1979), δελ ελζσκαηώλνπκε, ξεηώο, απηέο ηηο επηδξάζεηο (ζην Mariolis, 2013, ελζσκαηώλνληαη νη επηδξάζεηο ζην P). 3

4 ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη ηζνζθειηζκέλν (θ 1 = 1). εκεηώλεηαη δε όηη, ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν πξαγκαηηθόο θόζκνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηζρύ, θαηά θαλόλα, ηεο ζπλζήθεο Marshall-Lerner. Π2. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ πιεξσκώλ ηόθσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: ( i θ 2 ) / ε 4. Π3. Σε κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθώλ θαζαξώλ εηζξνώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: [c (1 θ 1 + θ 2 )] / ε 4. Π4. Σε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο αιινδαπήο, ηεο νπνίαο ε ζπκβνιή ηζνύηαη κε: (ε 2 θ 1 y * ) / ε 4. Αλ θαη ε γεληθή εμίζσζε (4) είλαη απνιύησο θαηάιιειε γηα ηελ αλάιπζε νξηζκέλεο ζπγθπξίαο, δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη όηη ηζρύεη ζηε μακρά πεξίνδν: Γηόηη, πξώηνλ, κία εζληθή νηθνλνκία δελ δύλαηαη λα ζπληεξεί «επ άπεηξνλ» ηε κεγέζπλζή ηεο κέζσ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, θαη, δεύηεξνλ, νη νλνκαζηηθέο ππνηηκήζεηο ελεξγνπνηνύλ πιεζσξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο επαλαθέξνπλ, κέζα ζε θάπνην βάζνο ρξόλνπ, ηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ ζην αξρηθό επίπεδό ηνπο. Λακβαλνκέλσλ απηώλ ππόςε, ε εμίζσζε (4) νδεγείηαη ζε νξηζκέλεο απινύζηεξεο, αιιά ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κνξθέο: Καηαξράο, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ σο πνζνζηό ηνπ εκεδαπνύ εηζνδήκαηνο, c = y, νδεγεί ζηε κνξθή y = [(ε 1 θ 1 ε 3 1) (e + p * p) i θ 2 + ε 2 θ 1 y * ] / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4α) Καη εάλ, πεξαηηέξσ, κεδεληζηεί ε κεηαβνιή ησλ όξσλ ηνπ εκπνξίνπ, νπόηε x = ε 2 y * (βιέπε εμίζσζε (1α)), ηόηε πξνθύπηεη y = ( i θ 2 + θ 1 x) / [ε 4 (1 θ 1 + θ 2 )] (4β) από ηελ νπνία εύθνια ζπλάγεηαη όηη, γηα ξεαιηζηηθέο ηηκέο ησλ i, θ 1 θαη θ 2, θύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ y είλαη ην x θαη ην ε 4 ή, κε άιια ιόγηα, όηη ε ηηκή ηνπ y δίλεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, από ηελ εμίζσζε y = x / ε 4 = (ε 2 / ε 4 ) y * (4γ) Ζ εμίζσζε (4γ) είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Thirlwall ή Νόκνο ησλ 45 Μνηξώλ», θαη ηζρύεη, απνιύησο, όηαλ θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0 (θαη νη όξνη ηνπ εκπνξίνπ είλαη ακεηάβιεηνη). 4 4 Πνιιέο εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ αμηνπηζηία απηνύ ηνπ λόκνπ ζηε καθξά πεξίνδν (βιέπε, κεηαμύ άιισλ, Christopoulos and Tsionas, 2003, θαη Bagnai, 2010, θαζώο θαη ηηο εθεί παξαηηζέκελεο αλαθνξέο). 4

5 Παξάιιεια, ην ππόδεηγκα εκθαλίδεη πξόζζεην ελδηαθέξνλ όηαλ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε κίαο «λνκηζκαηηθήο δώλεο». Δάλ ππνζέζνπκε, ράξηλ απινύζηεπζεο ηνπ πξάγκαηνο, όηη ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ κέζσ άκεζεο νκνηνγελνύο εξγαζίαο θαη όηη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεδεληθά (ή, ελαιιαθηηθά, όηη ην πνζνζηό θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηζνύηαη κε ην επηηόθην δαλεηζκνύ ηνπο), ηόηε κπνξνύκε λα γξάςνπκε: P = (W / Π) (1 + R), P * = (W * / Π * ) (1 + R * ) (5) όπνπ ην W δειώλεη ην ρξεκαηηθό σξνκίζζην, ην Π ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη ην R ην νλνκαζηηθό επηηόθην ζηελ εκεδαπή νηθνλνκία (αληηζηνίρσο γηα ηελ αιινδαπή). Από ηηο εμηζώζεηο (5), ηνλ νξηζκό ηνπ Q, θαη ζέηνληαο T 1 + R, πξνθύπηεη q = e + (w * w) + (π π * ) + (t * t) (6) από ηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη όηη ε εκεδαπή δύλαηαη, θαηαξρήλ, λα επεξεάδεη επλντθά ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, εηζνδεκαηηθήο ή/θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (κεζν-καθξνρξνλίσο, θαη κέζσ δηαξζξσηηθώλ πνιηηηθώλ, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο). Όηαλ, σζηόζν, ε εκεδαπή θαη ε αιινδαπή ζπκκεηέρνπλ ζε κία «λνκηζκαηηθή δώλε», ηζρύεη, «εθ θαηαζθεπήο», e = 0 θαη t * = t (ην επηηόθην θαζνξίδεηαη από ηελ ππεξεζληθή Κεληξηθή Σξάπεδα). Έηζη, ε εμίζσζε (6) γίλεηαη q = (w * w) + (π π * ) (7) θαη, επνκέλσο, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δύλαηαη λα επεξεαζηεί, άκεζα, κόλνλ κέζσ μιζθολογικής πνιηηηθήο. Δηζάγνληαο ηελ εμίζσζε (7) ζηελ εμίζσζε (4) θαη ζέηνληαο θ 1 = 1 θαη θ 2 = 0, ιακβάλνπκε y = {(ε 1 ε 3 1) [(w * w) + (π π * )]+ ε 2 y * } / ε 4 (4δ) Σέινο, ε νηθνλνκηθή επηζηήκε δέρεηαη όηη, ιόγσ ηεο εκθάληζεο «απμνπζώλ απνδόζεσλ θιίκαθαο», πθίζηαηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο-πξντόληνο (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή), ζπζρέηηζε ε νπνία είλαη γλσζηή σο «Νόκνο ηνπ Verdoorn» (βιέπε Verdoorn, 1949). 5 Έηζη, εάλ ππνζέζνπκε ηελ ηζρύ ησλ γξακκηθώλ (έζησ) ζρέζεσλ 5 Παξαιιαγή απηνύ ηνπ λόκνπ δειώλεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηε βηνκεραλία κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη είλαη γλσζηή σο έλαο από ηνπο ηξεηο «Νόκνπο ηνπ Kaldor». Οη άιινη δύν είλαη: (i) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ εζληθνύ πξντόληνο θαη ζηνλ 5

6 π = ζ + a y, π * = ζ * + a * y * (8) όπνπ ην ζ δειώλεη ηνλ απηόλνκν πνζνζηηαίν ξπζκό αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο, θαη ην a ηνλ ιεγόκελν «ζπληειεζηή Verdoorn», ηόηε ε εμίζσζε (4δ) γίλεηαη y = [Ζ Η + (ε 2 Z a * ) y * ] / (ε 4 Z a) (9) όπνπ Ζ ε 1 ε 3 1 θαη Η (w * w) + (ζ ζ * ). Ο δσναμικός κεραληζκόο πνπ βξίζθεηαη «πίζσ» από ηελ ζηαηηθή εμίζσζε (9) είλαη ν εμήο: Όηαλ κία νηθνλνκία έρεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ κε ζρεηηθά πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο, ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο ππεξβαίλεη απηόλ ηεο αιινδαπήο. Λόγσ ηνπ «Νόκνπ ηνπ Verdoorn», ε παξαγσγηθόηεηά ηεο απμάλεηαη κε πςειόηεξν ξπζκό, θαη απηό νδεγεί ζε αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο. Έηζη, απμάλνληαη νη εμαγσγέο ηεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηεο (κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο ελεξγνύ δεηήζεσο) 6 θαη, επνκέλσο, ν «θύθινο» ηείλεη λα αλαπαξαρζεί ζε πςειόηεξε θιίκαθα (αλαιπηηθά θαη αιγεβξηθά, βιέπε Dixon and Thirlwall, 1975, pp ). Πξόθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκό «θπθιηθήο θαη ζσξεπηηθήο αηηηόηεηαο» ή, αιιηώο, «ζεηηθήο αλάδξαζεο» (βιέπε ρήκα 1), νπνίνο δύλαηαη λα εμεγήζεη πνιιέο πεξηπηώζεηο αληζόκεηξεο αλάπηπμεο ηνπ πξαγκαηηθνύ νηθνλνκηθνύ θόζκνπ. Δάλ δε ε «πζηεξνύζα» νηθνλνκία επηρεηξεί λα ζηαζεξνπνηεί ηε ζέζε ηεο κέζσ κεηώζεσλ ηνπ κηζζνύ (βιέπε ηελ παξάκεηξν H ζηελ εμίζσζε (9)), ηόηε ελεξγνπνηεί δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ε νπνία δελ κπνξεί παξά λα νδεγήζεη, ηειηθά, ζε εμνπδεηέξσζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζεσξεκάησλ ηεο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ, ζε επηβίσζε εθείλσλ κόλνλ ησλ θιάδσλ παξαγσγήο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηελ απνιύησο πςειόηεξε παξαγσγηθόηεηα («Νόκνο ηνπ Απνιύηνπ Πιενλεθηήκαηνο»). πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο, θαη (ii) ε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνπο κε βηνκεραληθνύο ηνκείο θαη ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πξντόληνο ηεο βηνκεραλίαο. Έιεγρνη ησλ «Νόκσλ ηνπ Kaldor», γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ( ), αλαπηύζζνληαη ζηα άξζξα Drakopoulos and Theodosiou (1991), Paschaloudis and Alexiadis (2001), Apergis and Zikos (2003) θαη Katrakilidis et al. (2013). Σα επξήκαηα ζπγθιίλνπλ ζηελ ηζρύ (ή, έζησ, ζηε κε απόξξηςε ηεο ηζρύνο) απηώλ ησλ λόκσλ (γεγνλόο πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζε άιιεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, γηα δηάθνξεο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ρξνληθέο πεξηόδνπο). 6 Γηα θάζε αλνηθηή νηθνλνκία ηζρύεη: S = In + (X M), όπνπ S είλαη νη απνηακηεύζεηο, θαη In νη επελδύζεηο. Θέηνληαο, σο ζπλήζσο, S = s Y, In = k Y θαη Μ = μ Υ, ιακβάλνπκε Υ = τ Χ, όπνπ τ 1 / (s k + m) είλαη ν «ππεξ-πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Hicks». 6

7 y π q x Σσήμα 1. Ο μητανιζμός «κσκλικής και ζωρεσηικής αιηιόηηηας» 3. Σςμπεπάζμαηα Από ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε εμάγνληαη ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: (i). Ζ ππνηίκεζε ηνπ εκεδαπνύ λνκίζκαηνο δύλαηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην πξντόλ ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, επηδξώληαο επζέσο ζηνπο όξνπο ηνπ εκπνξίνπ. Απηή ε επίδξαζε έρεη ην ραξαθηήξα ελόο «ζνθ» θαη δελ κπνξεί λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο, εθηόο εάλ ην λόκηζκα ππνηηκάηαη ζπλερώο (πξάγκα αλεπηζύκεην) ή πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζηηο δνκηθέο παξακέηξνπο θαη ζπλαξηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, κέζσ δηαδηθαζηώλ ππνθαηάζηαζεο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλάισζε. (ii). Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ ειιεηκκάησλ, αλ θαη κπνξεί λα ζπληεξεί γηα θάπνην δηάζηεκα έλαλ νξηζκέλν ξπζκό κεγέζπλζεο, έρεη όξην, δηόηη έξρεηαη αληηκέησπε, ηειηθά, κε ηε δηόγθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο. Καηά ζπλέπεηα, ν καθξνρξόληνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο εκεδαπήο νηθνλνκίαο, σο πξνο απηόλ ηνπ ππνινίπνπ θόζκνπ, πεξηνξίδεηαη από ην ιόγν ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ηεο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εζληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εθαξκόδνπλ διαρθρωηικές πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ ή/θαη ζηε κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ. (iii). Οη εζληθέο νηθνλνκίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Εώλε ηνπ Δπξώ δελ δύλαληαη λα επεξεάδνπλ ην ξπζκό κεγέζπλζήο ηνπο κέζσ ζπλαιιαγκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θαη, επνκέλσο, ηνπο απνκέλεη κόλνλ ε κηζζνινγηθή θαη ε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Απηό ζπλεπάγεηαη, θαηαξράο, όηη, ζε θάζε επηκέξνπο ρώξα, νη κηζζνί πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη όηη νη δηαθεξύμεηο πεξί «Δπξώπεο ησλ εξγαδνκέλσλ (ή ησλ ιαώλ)» είλαη αλππόζηαηεο, εθόζνλ ε Εώλε ηνπ Δπξώ απνηειείηαη από ρώξεο κε πνιύ δηαθνξεηηθέο παξαγσγηθόηεηεο (ηδίσο όζνλ ζηε ζρέζε «Βνξξά-Νόηνπ»). πλεπάγεηαη, πεξαηηέξσ, όηη ηα θόζηε, αθελόο, βειηίσζεο ηεο ζέζεο θάζε επηκέξνπο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη, αθεηέξνπ, δηαηήξεζεο ηεο όπνηαο ζπλνρήο ηεο Εώλεο ηνπ Δπξώ νθείινπλ, 7

8 αληηθεηκεληθά, λα θαηαβάιινληαη από ηελ θάζε επηκέξνπο εζληθή εξγαηηθή ηάμε θαη από ηελ επξσπατθή εξγαηηθή ηάμε, αληηζηνίρσο. Σέινο, επεηδή ν πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο παξαγσγηθόηεηαο θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην ξπζκό κεγέζπλζεο ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα («Νόκνη ηνπ Kaldor»), έπεηαη όηη νη ρώξεο ηνπ «Νόηνπ», νη νπνίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε εκπνξεύκαηα ρακειήο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο (ζηα ιεγόκελα «παξαδνζηαθά ή εληάζεσλ θπζηθώλ πξώησλ πιώλ ρακειήο/κέζεο ηερλνινγίαο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο» εκπνξεύκαηα), βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο ζε έλα θαύιν θύθιν: Άλεπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, ην εηζόδεκά ηνπο δύλαηαη λα απμεζεί κόλνλ κε ζπγθξηηηθά ρακεινύο ξπζκνύο, πξάγκα πνπ έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθόηεηα θαη, άξα, ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, θαη απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηηο σζεί εθ λένπ ζην ήδε δηακνξθσκέλν πξόηππν δηεζλνύο εμεηδίθεπζεο. (iv). Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δείρλεη ηα αθόινπζα: (α). Γηα λα αξρίδεη λα κεηώλεηαη ε αλεξγία πξέπεη ην ΑΔΠ λα αξρίδεη λα απμάλεηαη κε ξπζκό πάλσ από 2%. Έηζη, γηα λα ζεκεησζεί κία ζπκπίεζε ηεο αλεξγίαο ζην π.ρ. 10% κέζα ζε 5 έηε, απαηηείηαη αύμεζε ηνπ ΑΔΠ κε κέζν εηήζην ξπζκό 5.4% (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο, 2013α). (β). Ο ηνκέαο δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ εκπνξεπκάησλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο, ε δε ζπξξίθλσζή ηνπ αλάγεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Απηή ε ζπκκεηνρή ζπκβαδίδεη κε ηε ζπλερή κείσζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, κείσζε ε νπνία δελ ζπλέβαιε κόλνλ ζηε δεκηνπξγία εμσηεξηθώλ ειιεηκκάησλ αιιά θαη δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηόιεο θαη Παπνπιήο, 2010). (γ). Μεηά ηελ είζνδν ζην επξώ, ε θαζαξή εζληθή απνηακίεπζε είλαη ζπζηεκαηηθά αξλεηηθή. Παξάιιεια, ν αζξνηζηηθόο θαζαξόο εμσηεξηθόο δαλεηζκόο ηεο πεξηόδνπ αλέξρεηαη ζην 148% ησλ αζξνηζηηθώλ θαζαξώλ επελδύζεσλ (βιέπε Μαξηόιεο, 2012). (δ). Ο ιόγνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο ησλ εμαγσγώλ πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο ηνπ 0.64 (ε 2 = 1.16, ε 4 = 1.80, όπνπ ην θαηά ζεηξά πξώην κέγεζνο έρεη εθηηκεζεί, από ηελ ΣηΔ, γηα ην πξντόλ ηνπ ηοσριζηικού ηνκέα), πξάγκα πνπ 8

9 ζπλεπάγεηαη όηη, εάλ ν ππόινηπνο θόζκνο αλαπηύζζεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε ξπζκό 3%, ν καθξνρξόληνο εκεδαπόο ξπζκόο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 1.93%. 7 (ε). Ο «πνιιαπιαζηαζηήο απηνλόκσλ δαπαλώλ» είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.71 θαη, επνκέλσο, ε «κελνκνληαθή» δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζπλεπάγεηαη, απηή θαζαπηή, ηελ αζξνηζηηθή-καθξνρξόληα κείσζε ηνπ Α.Δγρ.Π. θαηά 29%. 8 ε ζπλδπαζκό κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Thirlwall, απηά ηα δεδνκέλα δειώλνπλ, κνλνζήκαληα θαηά ηελ άπνςή κνπ, όηη νη ειιεληθέο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα αλαθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο κνρινύο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ αλάθηεζε ζπλεπάγεηαη ηελ έμνδν από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηε κεηέπεηηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνηηκίαο (θαη) κέζσ επηβνιήο πεξηνξηζκώλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηεζλώλ ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ, θαη, ηέινο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο έλαληη ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κέζσλ θαηαλάισζεο θαη ππεξεζηώλ, δειαδή κία αλαδηάξζξσζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο, ε νπνία, αθελόο, κεηαβάιεη πξνο ην θαιύηεξν ηελ πθηζηάκελε, δπζκελή ζρέζε ησλ εηζνδεκαηηθώλ ειαζηηθνηήησλ δήηεζεο θαη, αθεηέξνπ, ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθόηεηαο θαη, έηζη, νδεγεί ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε ηξνρηά βηώζηκεο αλάπηπμεο. 9 Ζ νηθνλνκηθή επηζηήκε δελ έρεη πνηέ ππνζηεξίμεη όηη ην εζληθό λόκηζκα είλαη ην «παλ» ή, έζησ, ν βαζηθόηεξνο κνριόο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Όηαλ, όκσο, ε εμνπδεηέξσζε απηνύ ηνπ κνρινύ ζπλνδεύεηαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, από ηελ 7 ύκθσλα κε ηε δηαζέζηκε εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία, ν «ζπληειεζηήο Verdoorn» είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 1, ελώ ε ζπλήζεο, γηα αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηηκή ηνπ βξίζθεηαη πεξί ην 0.50 (γηα αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ε ηηκή ηνπ κπνξεί λα είλαη αηζζεηά κεγαιύηεξε, δηόηη νη «αύμνπζεο απνδόζεηο θιίκαθαο» είλαη, θαηά θαλόλα, πην έληνλεο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο). Δπίζεο, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΣηΔ, ε παξάκεηξνο Ζ (βιέπε εμίζσζε (9)) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.50 κε 0.63 γηα ηελ Διιάδα. Έηζη, εάλ ζηελ εμίζσζε (9) ζέζνπκε, παξαδεηγκαηηθά, Η = 0 (ππνζέηνληαο όηη νη κεηαβνιέο ησλ κηζζώλ ζπκβαδίδνπλ πιήξσο κε ηηο κεηαβνιέο ησλ απηνλόκσλ παξαγσγηθνηήησλ) θαη a = a * = 0.50, ηόηε ν καθξνρξόληνο πνζνζηηαίνο ξπζκόο κεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζην 0.57 κε 0.59 ηνπ αιινδαπνύ πνζνζηηαίνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο. Σέινο, εύθνια απνδεηθλύεηαη όηη, όηαλ Η = 0, ε θαηεύζπλζε ηεο επίδξαζεο κίαο αύμεζεο ηνπ Ζ ζην ιόγν y / y* θαζνξίδεηαη από ην πξόζεκν ηνπ κεγέζνπο: ε 2 a ε 4 a *. 8 Τπνζηεξίρζεθε, θαηά πξώηνλ, ζην Μαξηόιεο (2011) θαη δελ δηαςεύζζεθε από ηηο εμειίμεηο, δεδνκέλνπ όηη ε παξαηεξνύκελε κείσζε είλαη, έσο θαη ην έηνο 2012, ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 9 Γηα ηελ εκβάζπλζε ηνπ όινπ επηρεηξήκαηνο θαη ηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ εθ ησλ βξαρπρξόλησλ επηπηώζεσλ ηεο εμόδνπ από ηε Εώλε ηνπ Δπξώ, ππό ηελ ππόζεζε όηη ην κέγεζνο P * κέλεη ακεηάβιεην, βιέπε Katsinos and Mariolis (2012), Μαξηόιεο (2013α, β), θαη Mariolis (2013). ύκθσλα, σζηόζν, κε ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα θαη εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζηελ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κειέηε ησλ Adam and Moutos (2013), ε επλντθή γηα ηελ εθηόο-επξώ ειιεληθή νηθνλνκία πεξίπησζε κείσζεο ηνπ P * δελ δύλαηαη λα απνθιεηζηεί a priori. 9

10 εμνπδεηέξσζε όισλ ησλ κνριώλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (πιελ απηνύ ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπκπίεζεο ησλ κηζζώλ), όηαλ απηή ε νιηθή απνλεύξσζε έρεη νδεγήζεη ζε ύθεζε άλσ ηνπ 20%, ζε αλεξγία άλσ ηνπ 27%, ζε πεξαηηέξσ απνζάζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ζε εθπνίεζε θνκβηθώλ ππνδνκώλ θαη ζε κεηαλάζηεπζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, θαη όηαλ, ηέινο, δελ πξνηείλεηαη θαλέλαο ηξόπνο αληηζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηόηε δελ ππάξρεη άιιε ιύζε εθηόο από ηνλ ζρεδηαζκέλν απεγθισβηζκό. Αναθοπέρ Adam, A. and Moutos, T. (2013) Capital importers pay more for their imports, Mimeo. Apergis, N. and Zikos, S. (2003) The law of Verdoorn: evidence from Greek disaggregate manufacturing time series data, The Economic and Social Review, 34, pp Bagnai, A. (2010) Structural changes, cointegration and the empirics of Thirlwall s Law, Applied Economics, 42, pp Christopoulos, D. K. and Tsionas, E. G. (2003) A reassessment of balance of payments constrained growth: results from panel unit root and panel cointegration tests, International Economic Journal, 17, pp Dixon, R. and Thirlwall, A. P. (1975) A model of regional growth-rate differences on Kaldorian lines, Oxford Economic Papers, 27, pp Drakopoulos, S. A. and Theodosiou, I. (1991) Kaldorian approach to Greek economic growth, Applied Economics, 23, pp Katrakilidis, C., Tsaliki, P. and Tsiakis, T. (2013) Σhe Greek economy in a Κaldorian developmental framework, Acta Oeconomica, 63, pp Katsinos, A. and Mariolis, T. (2012) Switch to devalued drachma and cost-push inflation: a simple input-output approach to the Greek case, Modern Economy, 3, pp Μαξηόιεο, Θ. (2011) Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή εληόο θαη εθηόο επξώ. Μαξηόιεο, Θ. (2012) Αξηζηεξέο παξακπζίεο πεξί θεξδώλ-κεγέζπλζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μαξηόιεο, Θ. (2013α) Γπλακηθή ηεο αλεξγίαο, ρξεκαηνδόηεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ηνκέα θαη αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Μέησπν Αιιειεγγύεο θαη Αλαηξνπήο (Δπηκ.), Εσρώ ή Δρατμή. Στέδιο Β, Αζήλα, Κνξνληδήο. Μαξηόιεο, Θ. (2013β) Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην λέν ζεκείν δηαθιάδσζεο ηνπ επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο. Μαξηόιεο, Θ. θαη Παπνπιήο, Κ. (2010) «Γίδπκα ειιείκκαηα» θαη δηεζλήο αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζην: Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (2011) Οικονομική Κρίζη και Ελλάδα, Δπηκέιεηα: Α. Βιάρνπ, Ν. Θενραξάθεο θαη Γ. Μπισλάθεο, Αζήλα, Gutenberg. Mariolis, T. (2013) Currency devaluation, external finance and economic growth: a note on the Greek case, Social Cohesion and Development (forthcoming). McCombie, J. S. L. and Thirlwall, A. P. (1999) Growth in an international context. A Post Keynesian view, in: J. Deprez, J. and J. T. Harvey (Eds) (1999) Foundations of International Economics. Post Keynesian Perspectives, London, Routledge. 10

11 Paschaloudis, D. and Alexiadis, S. (2001) Kaldorian approach to the economic growth of Greek regions, Seoul Journal of Economics, 14, pp Thirlwall, A. P. (1979) The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 32, pp Thirlwall, A. P. (2011) Balance of payments constrained growth models: history and overview, PSL Quarterly Review, 64, pp Verdoorn, P. J. (1949) On the factors determining the growth of labor productivity, in L. Pasinetti (Ed.) (1993) Italian Economic Papers, Vol. II, Oxford, Oxford University Press. 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Δλληνικό ηαηιζηικό Ηνζηιηούηο Πξαθηηθά 15 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο(2002) Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Εαταρίας Μπραγοσδάκης,MSc.,Τπ.Γιδάκηορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: Διοίκηζη Επιτειρήζεων & Οργανιζμών Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΔΕΟ Αγορές Υρήμαηος & Κεθαλαίοσ Αθαδ. Έηνο: 9- ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ, ( Ιοσλίοσ, :-8: μμ. Οδηγίες Γηα άξηζηα εθαηό (, ζα πξέπεη λα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα