ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΚΑ-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 17 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΚΑ-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 17 ης /27-3-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΚΑ-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αρ. 17 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 139/ ΘΕΜΑ 2 o : Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη. Στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 17 η του μηνός Μαρτίου έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Τούντας Σ. Κανέλλος (Πρόεδρος) 2.Αδαμπασίδης Αθανάσιος 3.Λαγουμιτζής Μιχαήλ 4.Βαλλιανάτου Ειρήνη 5. Κίτσος Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος) 6. Λάσκαρη Κρασοπούλου Β. ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρουμιάν Ελένη 2. Μπακατσέλος Ιωάννης 3.Αλιμπέρτης Ιορδάνης Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η Τμηματάρχης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα, πρότεινε τον προέλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, διότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης. Σύμφωνα επίσης με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 έως το τέλος Μαΐου εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει μέσου του Δημάρχου στη Δημαρχιακή Επιτροπή (νυν Οικονομική Επιτροπή) λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

2 Κατόπιν τούτου πρέπει να παρατεθεί ανάλυση των σημαντικότερων κονδυλίων του Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση που έληξε την 31/12/2012. Έσοδα Χρήσης 2012 Είδος Εσόδου Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα Τακτικά , , , ,98 Έκτακτα Ανειδίκευτα Έκτακτα Ειδικευμένα , , , ,98 Χρηματικό Υπόλοιπο , , ,22 0,00 Σύνολο , , , ,96 Δαπάνες Χρήσης 2012 Είδος Δαπάνης Προϋπολογισθείσες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Αδιάθετες Πιστώσεις Σύνολο , , , ,22 Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 2012 Χρηματικό Υπόλοιπο ,70 Αναλυτικά η εξέλιξη των κονδυλίων του απολογισμού παρατίθενται στην εισηγητική έκθεση του Ταμειακού Απολογισμού για το οικονομικό έτος Στην παρούσα Έκθεση ενσωματώνεται ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής: 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό των ,69 έναντι ,71 της προηγούμενης χρήσεως 2011 ήτοι διαφορά ( ,02) ή 12,3%. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ,19 και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ,56, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των ,44 έναντι ποσού ,02 της προηγούμενης χρήσεως Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2012, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν στο ποσό των , ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως έχει ως εξής: Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων (έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας) 8.504, ,34 72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις , ,35 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα , ,06 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,79 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών , ,69 76 Έσοδα κεφαλαίων , ,48 Σύνολο Οργανικών εσόδων , , Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , , Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , , Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων ,19 0,00 2

3 Σύνολο ανόργανων εσόδων , ,31 Γενικό Σύνολο , ,02 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως έχει ως εξής : Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,47 61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων , ,58 62 Παροχές τρίτων , ,41 63 Φόροι-τέλη , ,28 64 Διάφορα έξοδα , ,43 65 Τόκοι και συναφή έξοδα ,65 66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος , ,85 67 Παροχές-χορηγίες-Επιχ/σεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές , ,80 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0, ,01 Σύνολο Οργανικών εξόδων , ,48 24 Αναλώσεις Υλικών κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων 0, ,99 25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών , ,67 26 Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων ,68 Σύνολο αναλώσεων , , Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , , Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,00 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων , ,39 Γενικό Σύνολο , ,21 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ,24 έναντι ποσού ,78 της προηγούμενης χρήσης ήτοι διαφορά ,46. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ,27, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των 4.620,44 ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των ,12. Το έξοδα της χρήσεως 2012 ήτοι κόστος παροχής υπηρεσιών, έξοδα διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ,07, και αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού ,36, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ,86 θα ανέλθουν τελικά στο σύνολο του ποσού ,29. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού ,44 αφαιρουμένων των συνολικών εξόδων της χρήσεως 2012 ποσού ,29 αποτελεί τη ζημία της οικονομικής χρήσεως 2012 που ανέρχεται στο ποσό των ( ,85). Η ζημία της χρήσεως 2011 ανέρχονταν σε ( ,19), ενώ φέτος επετεύχθη μείωση της ζημίας σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος ποσού ,34 ή αλλιώς ποσοστού 20,4%, παρά την σημαντικά μειωμένη συνεισφορά των οργανικών εσόδων κατά ,02 ή 12,3%. 5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των ,28. Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσού των ,58. Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2012 ποσού ,28αφαιρουμένων των πληρωμών του Δήμου του έτους 2012, ποσού ,58 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2012 που ανέρχονται στο ποσό των ,70. 3

4 6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ,97 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ,88, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των , ΔΑΝΕΙΑ Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο ποσό των ,78 από τα οποία ποσό ,16 αφορούν στο μακροπρόθεσμο τμήμα προς το Τ.Π.&Δ. δηλαδή αφορά στις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν μετά τη χρήση 2013, ενώ το υπόλοιπο ποσό ,62 αφορά στις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν στο Τ.Π.&Δ. εντός της χρήσης Παρατίθεται παρακάτω πίνακας παρουσίασης των άληκτων κεφαλαίων των δανείων προς το ΤΠ&Δ από το 1998 έως το ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΛ. ΚΕΦ. ΔΗΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 31/12/1998 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,32 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ,98 31/12/1999 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,19 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ , ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,38 31/12/2000 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,83 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΛ. ΚΕΦ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ , ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,88 ΔΗΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 31/12/2001 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,04 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,01 31/12/2001 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,50 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,31 31/12/2003 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,11 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 6.665, ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,07 31/12/2004 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,93 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 0, ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,07 31/12/2005 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,67 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 0,00 31/12/2006 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,90 31/12/2007 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,35 31/12/2008 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,49 31/12/2009 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,69 31/12/2010 ΝΙΚΑΙΑΣ , ,00 31/12/2011 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ , ,71 31/12/2012 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ,78 0,00 4

5 8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ,59 ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των , ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μεταβολή % Μεταβολή Ασώματες Ακινητοποιήσεις , ,79-36,70% ,59 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,48 2,76% ,61 Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες , ,85 μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2944,31% ,23 Σύνολο πάγιου ενεργητικού , ,33 7,85% ,84 Αποθέματα , ,02 96,51% ,82 Απαιτήσεις από πελάτες , ,25-41,59% ,66 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,80 470,12% ,57 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,07-23,77% ,27 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού , ,70-7,98% ,30 Σύνολο ενεργητικού , ,89 3,23% ,68 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μεταβολή % Μεταβολή Κεφάλαιο , ,40 0,45% ,06 Διαφορές αναπ/γής επιχ/σεις- δωρεές παγίων , ,97 0,06% ,36 Αποτελέσματα χρήσεως (ζημίες) εις νέο , ,19 79,53% ,85 Καθαρή θέση , ,18-4,73% ,43 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα , ,98-9,47% ,88 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,26 33,79% ,84 Δάνεια βραχυπρόθεσμα , ,74-82,15% ,12 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές , ,25-23,65% ,06 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,56 46,08% ,22 Σύνολο υποχρεώσεων , ,81 12,39% ,88 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού , ,92 785,16% ,11 Σύνολο παθητικού , ,89 3,23% ,68 5

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 χρήση χρήση Μεταβολή % Κύκλος εργασιών , ,56-22,41% ,09 Μείον: Κόστος πωληθέντων , ,78 7,94% ,46 - Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,78-889,38% ,55 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , ,67 316,62% ,61 Σύνολο , ,45-312,69% ,94 Μείον: Έξοδα διοίκησης , ,04-90,02% ,77 Μείον: Έξοδα δημοσίων σχέσεων 4.620, ,35-81,05% ,91 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,94-9,46% ,74 Πλέον: Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,48-79,90% ,54 Μείον: Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,65 4,51% ,47 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,11-4,73% ,73 Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,49 74,07% ,70 Πλέον: Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , ,82-39,60% ,26 Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , , ,41% ,97 Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , , ,36% ,86 Μείον: Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα , ,19-20,47% ,34 Σύνολο αποσβέσεων παγίων , ,85-1,15% ,07 Μη ενσωματωμένες στο λειτ/κό κόστος αποσβέσεις , ,85-1,15% ,07 Αποτελέσματα χρήσεως , ,19-20,47% , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην χρήση του 2012 απέδωσε η προσπάθεια του Δήμου για περιστολή των ελαστικών δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την μείωση των οργανικών εξόδων των Δήμου κατά ποσό ,55, ενώ συνολικά τα έξοδα εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το 2011 σε ύψος ποσού ,92. Η τήρηση οργανωμένης μηχανογραφημένης αποθήκης, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του αγοράς αναλωσίμων υλικών ενώ η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής, αποτέλεσε εργαλείο παρακολούθησης του ανά τμήμα και υπηρεσία, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το κόστος ανά υπηρεσία τους στόχους που έχουμε θέσει στο πρόγραμμα οικονομικής αποκατάστασης του Δήμου. Παράλληλα στην χρήση του 2012 παρατηρείται σημαντική μείωση των οργανικών εσόδων η οποία ανέρχεται σε ποσό ,42, ενώ συνολικά η μείωση των εσόδων ανήλθε σε σχέση με το έτος 2011σε ύψος ποσού ,58. Η ορθολογική κατανομή των οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με την λελογισμένη κατανάλωση αναλώσιμων υλικών, την μακροπροθεσμοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων, και την υπερθετική αξιοποίηση του προσωπικού των υπηρεσιών, οδήγησε αφενός στην αποφυγή δυσλειτουργιών, απόρροια της μειωμένης χρηματοδότησης και αφετέρου στη μείωση της οικονομικής ζημίας του έτους σε σχέση με το προηγούμενο. Επίσης ακλουθώντας το εκπονηθέν και κατατεθειμένο στο ΥΠΕΣ πρόγραμμα οικονομικής αποκατάστασης, ο Δήμος κατόρθωσε να ενταχθεί στην χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανατείνοντας την προοπτική και εξασφαλίζοντας προϋποθέσεις ώστε να καταστεί πλέον βιώσιμος και εξαλείφοντας το μεγαλύτερου μέρους του προερχόμενου χρέους των 87 εκ. από τον πρώην Δήμο Νίκαιας. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 1. Το Ν.3852/ , άρθρο 72, παρ. 1 περί προελέγχου του Ισολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή 2. Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α / , άρθρο 163, παρ. 2 που αφορά στον προέλεγχο του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης από την Δημαρχιακή Επιτροπή (νυν Οικονομική Επιτροπή) και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο 6

7 3. Το Ν. 3852/ άρθρο 58, παρ.6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν. 2362/1995 περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 6. Τον Ν. 1797/ΦΕΚ164Α/1988 και τον Ν. 2286/ΦΕΚ 19Α/ περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 7. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 8. Την υπ αρ. ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253Β/ ) περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. 9. Την υπ αρ. 2832/ΦΕΚ τεύχος β περί κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2012». 10. Την υπ αρ /ΦΕΚ 2007Β/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών. 11. Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αρ. πρωτ. 3000/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 12. Την υπ αρ. 340/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2012 και του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /46971/ έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 13. Την υπ αρ. 88/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί επαναβεβαίωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 και επανέγκρισης του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης ως συνοδευτικό στοιχείο αυτού σε συνέχεια της υπ αρ. 340/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2012 και του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και των υπ αρ /13899/ , 50150/46971/ εγκρίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 14. Την υπ αρ. πρωτ. 32/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1 ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ. 3708/6467/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 15. Την υπ αρ. πρωτ. 85/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2 ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ. 7718/7460/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 16. Την υπ αρ. 173/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 3 ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /21794/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 17. Την υπ αρ. 205/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 4 ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /31077/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 18. Την υπ αρ. 253/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 5 ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 και την υπ αρ /39761/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 19. Την υπ αρ. 296/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 6 ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους Την υπ αρ. 4/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 7

8 21. Την υπ αρ. 13/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα. 22. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης της υπογραφής εγγράφων στους Αντιδημάρχους του Δήμου. 23. Την υπ αρ. 11/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 24. Την υπ αρ. 54/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τούντα Κανέλλου ως προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, από έως και την Την έκθεση αποτελεσμάτων προελέγχου του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη. 26. Την υπ αρ. πρωτ / Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (o Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κίτσος Ευάγγελος θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο) 1. Τον προέλεγχο του συνημμένου ισολογισμού, της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης του προσαρτήματος και της εισηγητικής έκθεσης για την ανάλυση λογιστικής του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση. 2. Να εισηγηθεί για την έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και αναλυτικά: Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/ ) ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. Δεν έγινε παρέκκλιση. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. Δεν έγιναν συμπτύξεις. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγιναν αναμορφώσεις τέτοιων κονδυλίων. 8

9 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου. (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2011 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που έγινε την 31/12/2010 και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως: 1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των (που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου του Δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου του Π.Δ. 315/ β) Των εγκαταστάσεων «κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3β, Γ.ΙΙ.3γ) λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος αυτών από τους απολογισμούς των τελευταίων (12) δώδεκα ετών, μειωμένο (ως απόσβεση) κατά (1/12) ένα δωδέκατο για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παραγρ περιπτ. 5 του Π.Δ. 315/1999 1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από την παράγρ περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων στοιχείων (3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. (4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν. (5) Τα αποθέματα τέλους χρήσεως αποτιμήθηκαν στο ποσό των ,84. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ ), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση. Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές. 9

10 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 10

11 Υπόλοιπο A Ξ Ι Ε Σ Προσθήκες χρήσης 2012 Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ Μειώσεις χρήσης 2012 Υπόλοιπο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,21 0, ,66 ΣΥΝΟΛΟ (A) , ,21 0, ,66 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Γήπεδα Οικόπεδα , ,38 0, ,18 Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως , ,81 0, ,13 Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως , ,94 0, ,41 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως , ,41 0, ,34 Κτίρια και τεχνικά έργα , ,92 0, ,74 Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως ,56 0,00 0, ,56 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , ,15 0, ,47 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός , ,97 0, ,18 Μεταφορικά μέσα , ,00 0, ,14 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,45 0, ,30 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές , , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ (B) , , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ (A+B) , , , ,63 Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ Υπόλοιπο Αποσβέσεις χρήσης 2012 Υπόλοιπο Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , ,20 ΣΥΝΟΛΟ (A) , , , ,20 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0, ,18 Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως , , , ,22 Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως , , , ,73 Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως , , , ,17 Κτίρια και τεχνικά έργα , , , ,83 Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως , , , ,25 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , ,11 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός , , , ,07 Μεταφορικά μέσα , , , ,80 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , ,21 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,00 0,00 0, ,52 ΣΥΝΟΛΟ (B) , , , ,09 ΣΥΝΟΛΟ (A+B) , , , ,29 (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 11

12 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Δεν έγιναν. (δ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» ποσού Ευρώ ,66 αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο 31/12/2011 Προσθήκες χρήσης 2012 Υπόλοιπο 31/12/2012 Έξοδα μεταγραφής ακινήτων 767,91 0,00 767,91 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων ,96 0, ,96 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ , , ,30 Οικονομοτεχνικές Μελέτες ,72 0, ,72 Πολεοδομικές Μελέτες ,81 0, ,81 Αρχιτεκτονικές Μελέτες 1.558,32 0, ,32 Λοιπές μελέτες ,83 0, ,83 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως ,81 0, ,81 Σύνολο , , ,66 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. O Δήμος Νίκαιας συμμετέχει στις παρακάτω Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: 12

13 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αξία κτήσεως 1. ΔΕΤΕΟΠΑΝ ,81 2. Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού Ρέντη (ΔΕΠΑΡ) ,05 3. Αναπτυξιακή Εκπαιδευτική ΑΕ ,44 4. ΑΝ.ΒΗ.Π. ΑΕ Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιά ,74 Σύνολο (Α) ,04 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΔΕΧΥ ΑΕ ,00 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ) 5.809,32 Σύνολο (Β) ,32 Γενικό Σύνολο (Α+Β) ,36 Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης , ,85 (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης (συμμετοχών) με τις πληροφορίες που απαιτεί η παραπάνω διάταξη: Α. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ποσοστ ό συμμετ οχής (1) (2) (3)= (2)-(1) Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία σύμφωνα με ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Διαφορά αποτιμήσεως σύμφωνα με ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 1. Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Οικιστικής και Πολεοδομικής Ανάπλασης Νίκαιας (Δ.Ε.Τ.Ε.Ο.Π.Α.Ν.) 100% , ,81 2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙΡ) 100% , , ,63 Σύνολο (Α) , , ,82 3. Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιά Α.Ε. (ΑΝ.ΔΗ.Π. ΑΕ) 18,33% , ,74 4. Αναπτυξιακή Εκπαιδευτική Α.Ε. 40,06% , ,44 Σύνολο (Β) ,18 0, ,18 5. ΕΔΕΧΥ Α.Ε 2,81% , , ,52 6. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ). 1,02% 5.809, ,49 555,17 Σύνολο (Γ) , , ,35 Μείον Μείον Μείον Μείον Γενικό Σύνολο Δ = (Α+Β+Γ) , , ,29 Πρόβλεψη υποτίμησης (Δ.Ε.Τ.Ε.Ο.Π.Α.Ν.) ,81 Πρόβλεψη υποτίμησης (ΑΝ.ΔΗ.Π. ΑΕ) ,74 Πρόβλεψη υποτίμησης Αναπτυξιακή Εκπαιδευτική Α.Ε ,44 Πρόβλεψη υποτίμησης ΕΔΕΧΥ Α.Ε ,52 Σύνολο προβλέψεων (Ε) ,51 Γενικό Σύνολο ΣΤ= (Δ-Ε) ,85 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του 13

14 ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων Δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές. 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Κεφάλαιο του Δήμου την ποσού ,99 αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις του Δήμου και είχε προκύψει κατά την απογραφή έναρξης Στη χρήση 2011 το Κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά ποσό ,38 που αφορά: α) αύξηση ποσού ,33 από τακτοποίηση των αξιών των απαιτήσεων και του χρηματικού υπολοίπου του Νομικού προσώπου «Πνευματικό κέντρο Δήμου Νίκαιας» το οποίο απορροφήθηκε από τον Καλλικρατικό Δήμο. β) αύξηση ποσού ,11 από τακτοποίηση των αξιών των απαιτήσεων και του χρηματικού υπολοίπου του Νομικού προσώπου «Δημοτικά Γυμναστήρια Δήμου Νίκαιας» το οποίο απορροφήθηκε από τον Καλλικρατικό Δήμο γ) αύξηση ποσού ,94 από τακτοποίηση των αξιών των απαιτήσεων και του χρηματικού υπολοίπου του Νομικού προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νίκαιας» το οποίο απορροφήθηκε από τον Καλλικρατικό Δήμο. Στη χρήση 2011 το Κεφάλαιο του Δήμου μειώθηκε κατά ποσό ,97 που αφορά στην παραλαβή των υποχρεώσεων των ανωτέρω προαναφερθέντων Νομικών προσώπων τα οποία καταργήθηκαν. Στη χρήση 2012 το Κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά ποσό ,06 που αφορά τακτοποίηση της απογραφής έναρξης των αποθεμάτων έναρξης του Δήμου Έτσι το κεφάλαιο του Δήμου την διαμορφώθηκε στο ποσό των , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. Oι «Λοιπές Προβλέψεις» αφορούν προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσεως πόσου ,57 υπέρ υπαλλήλων του Δήμου, εργολάβων έργων, προμηθευτών και λοιπών τρίτων βάσει εκκρεμών δικών. (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αναλύεται ως ακολούθως: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Νο Δανείου Επιτόκιο Υπόλοιπο δανείων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δόσεις κεφαλαίου που λήγουν μετά την χρήση 2013 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση Δόσεις κεφαλαίου που λήγουν στην επόμενη χρήση 2013 Τ.Π. & Δ 01/004702/00/13 6,02% , , ,62 14

15 ΣΥΝΟΛΟ , , ,62 Το ανωτέρω δάνειο προήλθε από συγχώνευση όλων των παλαιών δανείων του πρώην Δήμου Νίκαιας σε ένα νέο δάνειο εξοφλητέου σε 24 χρόνια (2013έως 2034). Σημειώνεται ότι για το ανωτέρω δάνειο από το Τ. Π.& Δ. έχει εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου η εκάστοτε ετήσια Τακτική και Έκτακτη Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και οποιαδήποτε άλλη πηγή (εκτός αυτών που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με το Ν. 2503/97, άρθρο 11 παράγραφος 29-β-5), (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά. Δεν υπάρχουν. 8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "έξοδα χρήσεως πληρωτέα", αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. α. β. α. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,40 Ανάλυση: Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Ποσό Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και το Τέλος ακίνητης περιουσίας, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012, τα οποία εισπράττονται μέσω ΔΕΗ στις αρχές της επόμενης χρήσεως (2013) ,00 Πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων χώρων το οποίο αφορά στη κλειόμενη χρήση αλλά εισπράχθηκε στην επόμενη χρήση ,40 Σύνολο ,40 Έσοδα επόμενων χρήσεων 3.000,00 Ανάλυση: Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Ποσό Τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που αφορά στην επόμενη χρήση 2013 αλλά πληρώθηκε στη κλειόμενη χρήση ,00 Σύνολο 3.000,00 15

16 α. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα (δουλευμένα) ,03 Ανάλυση: Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Tο αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος και προμήθεια της ΔΕΗ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012, τα οποία εκκαθαρίζονται την επόμενη χρήση (2013) β. Λογαριασμοί έργων (πιστοποιήσεις) μη τιμολογηθείσες Ποσό , ,81 Σύνολο ,03 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού ,12 απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του έτους 2012, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό. 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. Υποθήκες-προσημειώσεις δεν υπάρχουν. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. Οι αμοιβές Δημάρχου, των Αντιδημάρχων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των ,70. 16

17 (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. Δεν υπάρχουν. 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις (1) Μέσος όρος προσωπικού: άτομα (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: Tακτικό προσωπικό άτομα Μόνιμο προσωπικό « Με σύμβαση «Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου « Εργαζόμενοι με Ασφαλιστικά Μέτρα «Έργου ( Ειδικοί Συνεργάτες) «11 4 Σύνολο άτομα (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 0, ,00 Σύνολο , ,47 (β) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (γ) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του. Δήμου. 17

18 (1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Ευρώ ,19 Ανάλυση: Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων Ευρώ ,88 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων Τρίτων Ευρώ ,12 Διάφορα έκτακτα έσοδα Ευρώ ,26 Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα Ευρώ ,93 Σύνολο Ευρώ ,19 (2) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Ευρώ ,56 Ανάλυση: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Ευρώ ,68 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα Υδρεύσεως Ευρώ 669,08 Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ευρώ ,01 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη Ευρώ 726,84 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Ευρώ ,77 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ευρώ ,43 Έκτακτα γενικά έσοδα Ευρώ ,56 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ευρώ ,16 Επιστροφή εν γένει χρημάτων Ευρώ ,03 Σύνολο Ευρώ ,56 (3) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Ευρώ ,36 Ανάλυση: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Ευρώ 4.092,75 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Ευρώ 222,06 Προσαυξήσεις ΕΥΔΑΠ Ευρώ ,50 Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα Ευρώ 1.178,05 Σύνολο Ευρώ ,36 (4) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Ευρώ ,86 Ανάλυση: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών Ευρώ ,93 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Ευρώ ,28 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων Ευρώ ,21 Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων Ευρώ 0,00 Διάφορα έξοδα Ευρώ ,19 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ευρώ ,92 Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων Ευρώ 36,63 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ο.Ε.) Ευρώ 60,00 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων Ευρώ 2.617,70 Σύνολο Ευρώ ,86 18

19 13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (α) Άρθρο 1 παρ περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Δεν υπάρχουν. Νίκαια, 28 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ ΑΔΤ Π ΑΔΤ AΒ Α.Δ.Τ. Σ Α.Α.Ο.Ε.Ε ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Ο Δήμος Νίκαιας Α.Ι Ρέντη εφάρμοσε για πρώτη φορά το σύστημα διαχείρισης της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως προβλεπόταν από το Π.Δ. 315/99, με την ταυτόχρονη λειτουργία και των τριών κυκλωμάτων λογιστικής (Γενικής, Αναλυτικής, Δημόσιας). Σημειώνεται ότι πριν από το το Ν.3852/10 μόνο ο πρώην Δήμος Αγ. Ι. Ρέντη εφάρμοζε σύστημα κοστολόγησης, ενώ ο Δήμος Νίκαιας δεν είχε ενεργοποιήσει αυτή την υποχρέωση Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως είναι η λογιστική του & των αναλυτικών αποτελεσμάτων η κατά προορισμό λογιστικοποίηση των δαπανών και εσόδων και η ανάλυση του μοναδικού αποτελέσματος χρήσης κατά Κέντρα Κόστους. Ο τρόπος ανάπτυξης και κωδικοποίησης των λογαριασμών της Αναλυτικής λογιστικής έγινε στα πλαίσια του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Π.Δ. 315/99 και με βάση τις ειδικές απαιτήσεις του Δήμου, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλες οι ανάγκες κοστολόγησης και αναλυτικής πληροφόρησης. Σκοπός της είναι να καταγράψει και να επιμερίσει κατάλληλα τις δαπάνες, ώστε να προσδιορίσει το κόστος των υπηρεσιών και των λειτουργιών και να καταλήξει στο βραχυχρόνιο αποτέλεσμα του Δήμου, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την Διοίκηση του Οργανισμού, και τις υπηρεσίες. Σε σχέση με τη Γενική Λογιστική που καλύπτει τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας προς τα έξω, τις σχέσεις της με τρίτους, επομένως σε αυτή καταχωρούνται και παρακολουθούνται τα λογιστικά γεγονότα που προέρχονται από το διαχειριστικό και συναλλακτικό κύκλωμα της, η Αναλυτική διαφοροποιείται ως προς το σκοπό και την αποστολή: Καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες της οικονομικής μονάδας παρουσιάζει στη Διοίκηση την ουσιαστική εξέλιξη των δαπανών και αποτελεί το «κρυφό» εργαλείο στη λήψη αποφάσεων. Ο προσδιορισμός των κέντρων έγινε αφού λάβαμε υπ όψη το οργανόγραμμα του Δήμου σε συνδυασμό με τις ανάγκες πληροφόρησης. Η αναλυτική λογιστική αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες : 19

20 Κωδ. Αναλ. λογιστικής ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες Κόστος διοικητικής λειτουργίας Κόστος δημοσίων σχέσεων Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Τα παραπάνω κέντρα έχουν άμεση συνάφεια με τις υπηρεσίες έτσι όπως εμφανίζονται στους κωδικούς προϋπολογισμού (00,10,15.20,25,30,35,40,45,50,70) με το πλεονέκτημα ότι με την αναλυτική λογιστική γίνεται περισσότερη ανάλυση του κατά τα τμήματα της κάθε υπηρεσίας. Συγκεκριμένα η διάρθρωση των κέντρων έγινε με βάση την ανάγκη της παρακολούθησης των τεσσάρων παραπάνω λειτουργιών, με δεδομένο ότι η παρακολούθηση του μέσω του απολογισμού δεν είναι εφικτή, επειδή για παράδειγμα κωδικοί που παρακολουθούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων διοίκησης (υπηρεσία 10 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) σχετίζονται με τον κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και με το κόστος υπηρεσιών υπαγομένων στο Δήμαρχο. Κόστος Παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους πολίτες: Λογ Υπηρεσίες: 10,20,25,30,35,40,45,50,70 Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες υπό ευρεία έννοια είναι η διάθεση, ή επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Στην δεύτερη περίπτωση υπάγονται οι οικονομικές μονάδες που αποβλέπουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως π.χ. ο Δήμος ως προσδιοριστικός φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι η ανάλυση του γίνεται σε επίπεδο Δ/νσεων και τμημάτων, έτσι ώστε να επιμετράται το κόστος γενικά και ειδικά, αντιλαμβανόμενοι έτσι τη συνεισφορά της κάθε υπηρεσίας στο άθροισμά του. Έτσι λαμβάνει χώρα και εφαρμόζεται η βασική αρχή του activity basis cost από όπου διαπιστώνεται η κατανομή των βαρών ανά υπηρεσία και διαπιστώνεται η σχέση ωφέλειας (cost-benefit analysis) Οι λειτουργικές υποδιαιρέσεις του Δήμου για τις οποίες θεωρήσαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον να προσδιορίζεται το κόστος είναι και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα Κωδ. Αν. λογ. Διευθύνσεις Τμήματα Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Πολιτισμού Διεύθυνση Αθλητισμού Διεύθυνση Παιδείας, βιβλιοθηκών και κοινωνικών 1.Δημ. Συμβουλίου 2.Μητρώου 3. Ληξιαρχείου 4.Πρωτοκόλλου 5.Αλλοδαπών 6.Τακτικού προσωπικού 7.Έκτακτου προσωπικού 8. Διοικητικής Μέριμνας 1.Λογιστηρίου 2. Μισθοδοσίας 3. Εσόδων 4. Προϋπολογισμού & Οικ. Επιτροπής 5. Ταμείου 6. Προμηθειώ 7. Αποθηκών 1.Ωδείου 2. Υποστήριξης πολ. Δράσεων 3. Τμήμα καλλιτεχνικών επιμ. Δομών 1. Αθλητικών προγραμμάτων 2. Διαχείρισης γηπέδων 3. Αθλητικών εκδηλώσεων 1. Βιβλιοθηκών 2. Παιδείας 3. Κοινωνικών Υπηρεσιών 20

21 υπηρεσιών 1.Σχεδιασμού & εποπτείας καθαριότητας &ανακύκλωσης 2.Αποκομιδής απορ/μάτων 3. Διαχείρισης οχημάτων 4. Συντήρησης οχημάτων Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κωδ. Αν. λογ. Διευθύνσεις Τμήματα Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση ΚΕΠ Διεύθυνση Περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής Διεύθυνση Πρασίνου Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημ. Ενότητας Α.Ι. Ρέντη Κόστος δαπανών μεριζόμενο κατά ίδιο ποσοστό σε όλα τα κέντρα 1.Έκδοσης οικοδομικών Αδειών 2. Πολεοδομικών εφαρμογών 3. Ελέγχου κατασκευών 4. Διαχείρισης πράξεων εφαρμογής Ελαιώνα 1. Εσωτερικής Ανταπόκρισης 2. Εξυπηρέτησης πολιτών 3. Α παρ. ΚΕΠ Δημ. Ενότητας Νίκαιας 1. Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 2.Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπ. Δραστηριοτήτων 3. Προστασίας της Δημ. Υγείας 4. Πολιτικής προστασίας, εξοικ. Ενέργειας & υποστήριξης επιτροπής ζωής 1. Διαχείρισης παιδικών χαρών 2. Μελετών και έργων 3. Άρδευσης 4. Διαχείρισης πρασίνου 1. Συγκοινωνιακών & υδραυλικών έργων 2. Κτιριακών έργων 3. Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & σηματοδότησης 4. Συγκοινωνιών & κυκλ. Μελετών 5. Εγκαταστάσεων & αδειών μεταφορών 6. Συντήρησης δημ., σχολικών κτιρίων & βασικών υποδομών 7. Τοπογραφικό & GIS 1.Κ.Ε.Π. 2. Διοίκησης & εξυπηρέτησης του πολίτη 3. Καθαριότητας & ανακύκλωσης 4. Πρασίνου 5. Παιδείας & Βιβλιοθηκών 6. Οικονομικών Υπηρεσιών 7. Τεχνικών υπηρεσιών 8. Πολιτισμού 9. Αθλητισμού Κόστος Διοικητικής Λειτουργίας: Λογ Υπηρεσίες: 00,10 & οποιαδήποτε επιπλέον ανάλυση Περιλαμβάνει συνολικά το κόστος που απαιτείται για να διοικηθεί ο Ο.Τ.Α. και να υποστηριχθεί το προσωπικό που δεν συμμετέχει στο κόστος παροχής υπηρεσιών, δηλαδή στο κόστος παροχής υπηρεσιών προς τον δημότη (front office). Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται δαπάνες για το προσωπικό των διοικητικών υπηρεσιών, της μηχανογράφησης, των νομικών υπηρεσιών, της δημοτικής αστυνομίας, οι αμοιβές αιρετών και μετακλητών υπαλλήλων καθώς και δαπάνες του χώρου που χρησιμοποιείται από το προσωπικό αυτό, και αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες : 21

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 146/21.05.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 146/21.05. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 146/21.05.2003) ΤΟΥ «ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ιαχειριστική Χρήση (1/1/ /12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ιαχειριστική Χρήση (1/1/ /12/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η ιαχειριστική Χρήση (1/1/2014 31/12/2014) (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Δ. 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» (βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παραγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 4604/2005) 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΚΑ- ΦΝΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501 Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

11 5.097.467,66 12 322.332,91 13 383.191,89

11 5.097.467,66 12 322.332,91 13 383.191,89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99,όπως ισχύει) 1. Κεφάλ. 4.1 παράγρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38771305000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΔΡΑ : ΑΡ.Μ. ΑΕ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ALDIPACK ABEE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 43478/62/Β/99/0198 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 632 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 632 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 632 Της 58ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 46906/970/7-12-2012 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 321/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 321/2015 HM: 20/11/2015 02:00:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 321/2015 ΘΕΜΑ 7 ο : Προέλεγχος ισολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑ-Υ0Θ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α N O V A C T A Ε Π Ε Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 10/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Προέλεγχος απολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 126/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/19-02-2016 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 Από το Πρακτικό της 21 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 123132506000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε. 64940/11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Επωνυμία : Διακριτικός τίτλος : ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε Χρήση : Αποτελέσματα : 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Αριθμός Χρήσης : 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 210-4278120,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύειμε

Διαβάστε περισσότερα