ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι µια έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν, σε εθελοντική βάση, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 1. Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποφασίζουν να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες νοµικές υποχρεώσεις που τις βαρύνουν και οι οποίες απορρέουν από συλλογικές συµβάσεις, µε σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες κοινωνικών οµάδων. Μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους, µπορούν, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, να βοηθήσουν στο συνδυασµό οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποκτά διαρκώς µεγαλύτερη σηµασία, σε παγκόσµιο επίπεδο και εντός της ΕΕ, και αποτελεί µέρος της συζήτησης για την παγκοσµιοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. Στην Ευρώπη, η προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανταποκρίνεται στην ανάγκη προάσπισης των κοινών αξιών, καθώς και στην ανάγκη να αυξηθεί η αλληλεγγύη και η συνοχή. Από το τέλος του ψυχρού πολέµου έχει επικρατήσει στο µεγαλύτερο µέρος του κόσµου η οικονοµία της αγοράς. Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις αλλά οδήγησε και στην ανάγκη για αυτοπεριορισµό και κινητοποίηση της επιχειρηµατικής κοινότητας προς όφελος της κοινωνικής σταθερότητας και της ευηµερίας στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες. Επιπλέον, µέσα στην ΕΕ, η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και η προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος έχουν καταλάβει πλέον µια από τις πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή ατζέντα, όπως επιβεβαιώθηκε από την ετήσια έκθεση προόδου σχετικά µε τη µεγέθυνση και την απασχόληση που δηµοσίευσε η Επιτροπή το Η Επιτροπή έχει δεσµευτεί για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας για τη µεγέθυνση και την απασχόληση. Καλεί, µε τη σειρά της, την ευρωπαϊκή επιχειρηµατική κοινότητα να εκδηλώσει δηµόσια τη δέσµευσή της για την αειφόρο ανάπτυξη, την οικονοµική µεγέθυνση και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, αλλά και να επιταχύνει την υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συµπεριλαµβανοµένης και της συνεργασίας µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, η Ευρώπη χρειάζεται δραστήριους επιχειρηµατίες, θετικές συµπεριφορές απέναντι στο επιχειρηµατικό πνεύµα και εµπιστοσύνη στις επιχειρήσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κλίµα στο οποίο οι επιχειρηµατίες 1 2 COM(2001)366 τελικό COM(2006)30 τελικό EL 2 EL

3 θα είναι σεβαστοί όχι µόνον επειδή παράγουν κέρδη αλλά και για τη σωστή συνεισφορά τους και την ανταπόκρισή τους σε ορισµένες κοινωνικές προκλήσεις. Συνεπώς, η Επιτροπή επιθυµεί να δώσει µεγαλύτερη πολιτική προβολή στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, να επιβραβεύσει όσα έχουν ήδη επιτύχει στον τοµέα αυτό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να τις ενθαρρύνει να καταβάλουν µεγαλύτερες προσπάθειες. εδοµένου ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά βασικά εθελοντική επιχειρηµατική συµπεριφορά, µια προσέγγιση που συνεπάγεται πρόσθετες υποχρεώσεις και διοικητικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις ενδέχεται να είναι αντιπαραγωγική και θα ήταν οπωσδήποτε αντίθετη µε τις αρχές της βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της συνεργαζόµενη στενότερα µε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, εξαγγέλλει ότι υποστηρίζει τη δροµολόγηση µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, µία έννοια που διαµορφώνεται βάσει των προτάσεων των επιχειρήσεων που εµφανίζουν µεγάλη δραστηριότητα στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα είναι µια ανοιχτή συµµαχία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων την οποία καλούνται να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κάθε είδους. Πρόκειται για µια πολιτική οµπρέλα για νέες ή υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από µεγάλες εταιρείες, από ΜΜΕ και τα ενδιαφερόµενα µέρη. εν είναι µια νοµική πράξη και δεν πρόκειται για σύµβαση που θα υπογραφεί από επιχειρήσεις, την Επιτροπή ή άλλη τυχόν δηµόσια αρχή. Είναι µια πολιτική διεργασία για την αύξηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η υποστήριξη προς τη νέα συµµαχία θα πρέπει να εννοηθεί ως συνιστώσα-κλειδί για µια ευρύτερη σύµπραξη την οποία επιθυµεί να επιδιώξει η Επιτροπή µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για την υποβολή της παρούσας ανακοίνωσης η Επιτροπή βασίζεται στο δηµόσιο διάλογο και τις διαβουλεύσεις µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, που διήρκεσαν αρκετά χρόνια και πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο υπέβαλε την τελική έκθεσή του το Η Επιτροπή εξακολουθεί να αποδίδει τη µέγιστη σηµασία στο διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, και µεταξύ αυτών, και προτείνει την επανασύγκληση των συνεδριάσεων του πολυµερούς φόρουµ, σε τακτικά διαστήµατα, κατά τρόπον ώστε να επανεξετάζεται συνεχώς η πρόοδος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην ΕΕ. 2. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τόσο η διατήρηση της ανάπτυξης όσο και η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης είναι οι δύο προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει η ΕΕ σε συνάρτηση µε τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και τη δηµογραφική γήρανση για να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα του µοντέλου της ευρωπαϊκής κοινωνίας που βασίζεται στις ίσες ευκαιρίες, την υψηλή ποιότητα διαβίωσης, την κοινωνική ένταξη και ένα υγιές περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή ζήτησε να γίνει µια νέα αρχή όσον αφορά την ηµερήσια διάταξη της Λισσαβώνας µε τη δροµολόγηση µιας «εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» το Φεβρουάριο του 2005 και την ανανέωση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη το εκέµβριο του Για το λόγο αυτό, επίσης, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, ζήτησαν κατά την άτυπη σύνοδο Hampton Court τον Οκτώβριο του 2005, να EL 3 EL

4 δοθούν απαντήσεις µε στοιχεία καινοτοµίας για να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα και η αντιµετώπιση της πρόκλησης του ανταγωνισµού αλλά και να κατοχυρωθούν οι ευρωπαϊκές αξίες. Η αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβώνας προάγει τη µεγέθυνση και την απασχόληση κατά τρόπο απόλυτα συνεπή µε την αειφόρο ανάπτυξη που παραµένει ο κυρίαρχος µακροπρόθεσµος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις ως κινητήρια δύναµη της οικονοµικής µεγέθυνσης, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της καινοτοµίας, είναι οι πρωταγωνιστές όσον αφορά τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και της αειφόρου ανάπτυξης. Η Ευρώπη χρειάζεται τις επιχειρήσεις για να εξακολουθήσει να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα: να παράγει προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες µε προστιθέµενη αξία για την κοινωνία και να αναπτύσσει το επιχειρηµατικό πνεύµα και τη δηµιουργικότητα κατά τρόπον ώστε να δηµιουργείται προστιθέµενη αξία και απασχόληση. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν χρειάζεται απλά και µόνο επιχειρήσεις αλλά κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν το µερίδιο της ευθύνης τους για την ευρωπαϊκή επιχειρηµατικότητα. Η Επιτροπή στο έγγραφο που κατέθεσε στο Εαρινό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2005, αναγνώρισε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη «µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη και παράλληλα να ενισχύσει το δυναµικό της Ευρώπης σε καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα». 3 Στην «ατζέντα κοινωνικής πολιτικής» 4, η Επιτροπή εξήγγειλε ότι είχε την πρόθεση να παρουσιάσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη, πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης και της διαφάνειας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στην αναθεωρηµένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη 5, η Επιτροπή κάλεσε «τους επιχειρηµατίες και άλλους σηµαντικούς παράγοντες της Ευρώπης να διενεργήσουν επειγόντως διαβουλεύσεις µε τους πολιτικούς ηγέτες σχετικά µε τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες πολιτικές που απαιτούνται για την αειφόρο ανάπτυξη και να προτείνουν φιλόδοξες επιχειρηµατικές απαντήσεις που να υπερβαίνουν τις ισχύουσες ελάχιστες νοµικές απαιτήσεις». Tο Μάρτιο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε ότι «για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και να δηµιουργηθεί ελκυστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ολοκληρώσει την εσωτερική της αγορά και να εξοπλιστεί µ' ένα ρυθµιστικό πλαίσιο ευµενέστερο προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους οφείλουν να αναπτύξουν κοινωνική υπευθυνότητα.» Στις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-8), το Συµβούλιο συνέστησε στα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε µε αξιόλογες προτάσεις στο διάλογο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως µε τα ψηφίσµατα του και του Έχοντας αυτά υπόψη, η Επιτροπή µελέτησε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ΕΕ, µε σκοπό να ευθυγραµµίσει την προσέγγισή της µε τις προτεραιότητες και τις µεθόδους εργασίας της στρατηγικής για τη µεγέθυνση και την απασχόληση. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι δυνατότητες των επιχειρήσεων µπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της στρατηγικής για COM(2005)24 τελικό COM(2005)33 τελικό COM(2005)658 τελικό P5_TA(2002)0278 P5_TA(2003)0200 EL 4 EL

5 τη µεγέθυνση και την απασχόληση. Με δεδοµένα τα ανωτέρω και τις προτεραιότητες στην ετήσια έκθεση προόδου του 2006 για τη µεγέθυνση και την απασχόληση, η Επιτροπή καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να «ανεβάσουν ταχύτητα» και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για όλους τους συντελεστές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να διερευνήσει, µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, τις δυνατότητες συµβολής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Οι πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν αποτελούν πανάκεια και δεν µπορούν, από µόνες τους, να παραγάγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. εν αποτελούν υποκατάστατο της δηµόσιας πολιτικής αλλά µπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη πολλών στόχων δηµόσιας πολιτικής, όπως: Στη διαµόρφωση πιο ολοκληρωµένων αγορών εργασίας και υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής ένταξης, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις µε εταιρική κοινωνική ευθύνη επιδιώκουν να προσλαµβάνουν άτοµα από λιγότερο πλεονεκτικές οµάδες. Σε επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διά βίου µάθηση και την απασχολησιµότητα, που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια οικονοµία της γνώσης και στην αντιµετώπιση της γήρανσης του ενεργού πληθυσµού στην Ευρώπη. Σε βελτιώσεις στη δηµόσια υγεία ως αποτέλεσµα εθελοντικών πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων σε τοµείς όπως είναι η προώθηση προϊόντων (µάρκετινγκ) και η επισήµανση σε τρόφιµα και µη τοξικά χηµικά προϊόντα. Στη βελτίωση των επιδόσεων στον τοµέα της καινοτοµίας, ιδίως όσον αφορά καινοτοµίες που απαντούν σε κοινωνικά προβλήµατα, ως αποτέλεσµα εντονότερης διάδρασης µε εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη και δηµιουργία εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την καινοτοµία. Στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων και σε µειωµένα επίπεδα ρύπανσης, ιδίως χάρη σε επενδύσεις σε οικολογικά καινοτοµικά προϊόντα και στην εθελοντική υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης και επισήµανσης φιλικών προς το περιβάλλον. Στη διαµόρφωση θετικότερης εικόνας για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηµατίες µέσα στην κοινωνία, γεγονός που µπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια ευνοϊκότερων στάσεων απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Στο µεγαλύτερο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των βασικών κανόνων εργασίας, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στη µείωση της φτώχειας και στην επίτευξη προόδου σε σχέση µε τους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη. EL 5 EL

6 3. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Αξιόλογη πρόοδος έχει συντελεστεί στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µετά το Μάρτιο του 2000 όταν το Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα κάλεσε τις εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι σηµαντικότερες εξελίξεις από τότε ήταν η πράσινη βίβλος (2001) 8, µια ανακοίνωση (2002) 9, και η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ για την ευρωπαϊκή κοινωνική ευθύνη. Το πολυµερές φόρουµ για την ευρωπαϊκή κοινωνική ευθύνη έφερε σε επαφή εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών σε ένα σχήµα στο οποίο η Επιτροπή είχε ένα διαµεσολαβητικό ρόλο. Η Επιτροπή καλωσορίζει τις εργασίες του φόρουµ καθώς και την τελική έκθεση που υπέβαλε το φόρουµ τον Ιούνιο του 2004 και συµφωνεί µε τα ενδιαφερόµενα µέρη στο εξής: εάν υλοποιηθούν πλήρως οι συστάσεις της έκθεσης από τους συντελεστές, αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη αλλά και γενικότερα στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στο φόρουµ επιτεύχθηκε σε κάποιο βαθµό συναίνεση µεταξύ των συµµετεχόντων αλλά αναδείχθηκαν και οι σηµαντικές διαφορές γνώµης µεταξύ των επιχειρήσεων και όσων εκπροσωπούν το µη επιχειρηµατικό κόσµο. Η βάση για την αµοιβαία κατανόηση στην Ευρώπη σχετικά µε το περιεχόµενο της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ετέθη µε τον ορισµό που έδωσε η Επιτροπή ως µια έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Στο πολυµερές φόρουµ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη επιβεβαιώθηκε ο ορισµός αυτός και διερευνήθηκαν περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής και τα όριά του. Στο φόρουµ επιτεύχθηκε επίσης συναίνεση σχετικά µε την ανάγκη για µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και για περισσότερες δραστηριότητες που θα αναπτύξουν τις ικανότητες των επιχειρήσεων στον τοµέα αυτό. εν επιτεύχθηκε όµως συναίνεση για θέµατα όπως η υποχρέωση αναφοράς των αποτελεσµάτων για τις εταιρείες ή η ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση και η ανάληψη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια, εν µέρει χάρη στο πολυµερές φόρουµ και σε άλλες ενέργειες που υποστήριξε η Επιτροπή. Ταυτόχρονα, διάφορες πρωτοβουλίες από τις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη προώθησαν την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη και παγκοσµίως. Ο κοινωνικός διάλογος, ιδίως σε τοµεακό επίπεδο, αποδείχθηκε αποτελεσµατικό µέσο για την προώθηση πρωτοβουλιών στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης διαδραµάτισαν εποικοδοµητικό ρόλο στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα αυτό. Παρόλα αυτά, η ανάληψη, υλοποίηση και στρατηγική ενσωµάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθεί σε σηµαντικό βαθµό. Ο ρόλος των εργαζοµένων, των εκπροσώπων τους και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των πρακτικών στον τοµέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής ευθύνης πρέπει να ενισχυθεί. Εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ, καταναλωτών και επενδυτών, πρέπει να διαδραµατίσουν ισχυρότερο ρόλο στην ενθάρρυνση και την ανταµοιβή υπεύθυνων επιχειρηµατικών συµπεριφορών. Οι δηµόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα 8 9 COM(2001)366 τελικό COM(2002)347 τελικό EL 6 EL

7 πρέπει να βελτιώσουν τη συνέπεια των πολιτικών τους ως προς το στόχο της αειφόρου ανάπτυξης, της οικονοµικής µεγέθυνσης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Το όραµα της ΕΕ για µακροχρόνια ευηµερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια εκτείνεται και στη διεθνή σφαίρα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τους δεσµούς µεταξύ της ανάληψης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ΕΕ και διεθνώς, και πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να συµπεριφέρονται υπεύθυνα όπου και αν δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές αξίες και τους διεθνώς συµφωνηµένους κανόνες και πρότυπα. Η Επιτροπή προβληµατίστηκε σχετικά µε το πώς θα δώσει, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, νέα ώθηση ώστε να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εξέτασε την τελική έκθεση του πολυµερούς φόρουµ, καθώς και τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών που δεν είχαν καταγραφεί στην έκθεση. Η πρόκληση για την Επιτροπή συνίσταται στο να χαράξει µια νέα προσέγγιση που να εµπνέει περισσότερες επιχειρήσεις να αναλάβουν εταιρική κοινωνική ευθύνη, δεδοµένου ότι αυτές πρωταγωνιστούν στον τοµέα αυτό. 4. ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΗ Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποστηρίζει τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας για τη εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως περιγράφεται στο έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η συµµαχία είναι µια πολιτική οµπρέλα για νέες ή υπάρχουσες πρωτοβουλίες στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχουν αναλάβει µεγάλες εταιρείες, ΜΜΕ και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η συµµαχία έχει ανοιχτό χαρακτήρα και καλούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάθε µεγέθους να εκδηλώσουν εθελοντικά την υποστήριξή τους. εν είναι ένα νοµικό µέσο και δεν πρόκειται για σύµβαση που θα υπογραφεί από τις επιχειρήσεις, την Επιτροπή ή τυχόν άλλη δηµόσια αρχή. εν υπάρχουν επίσηµες διατυπώσεις για την εκδήλωση στήριξης προς τη συµµαχία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα τηρεί κατάλογο µε τις εταιρείες που στηρίζουν τη συµµαχία. Η συµβολή της Επιτροπής στη συµµαχία θα είναι η περαιτέρω προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύµφωνα µε τα σηµεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας ανακοίνωσης. Αυτό δεν συνεπάγεται οικονοµικές υποχρεώσεις για την Επιτροπή. Η Επιτροπή προσδοκά ότι η συµµαχία θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη συµπεριφορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και στη θετική δέσµευσή τους για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αναµένεται να δηµιουργηθούν νέες συµπράξεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη αλλά και νέες ευκαιρίες, όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι συνεπώς ένα όχηµα για την κινητοποίηση πόρων και ικανοτήτων από την πλευρά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ενδιαφερόµενων µερών. Η εθελοντική δέσµευση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στη συµµαχία και ο υποστηρικτικός ρόλος της Επιτροπής, στο πλαίσιο των πολιτικών και των µέσων που διαθέτει, θα ενισχύσει την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσα στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσµατα της συµµαχίας θα πρέπει να εννοηθούν ως µια εθελοντική συµβολή των επιχειρήσεων στην επίτευξη των στόχων της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας και της αναθεωρηµένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά θα εξαρτώνται από τη δέσµευση των ενδιαφερόµενων µερών τα οποία καλούνται να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που θα προσφέρει η συµµαχία. EL 7 EL

8 Για την αύξηση της διαφάνειας, της προβολής και της αξιοπιστίας των πρακτικών στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τη συµµαχία να ενηµερώνουν σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών, των επενδυτών και του ευρύτερου κοινού. Ειδικότερα οι µεγάλες εταιρείες πρέπει να επιδιώκουν να παρουσιάζουν τις στρατηγικές, τις πρωτοβουλίες και τα αποτελέσµατα ή τις καλύτερες πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αξιολογούν και να αποτιµούν πρακτικές στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι χωρίς την ενεργό υποστήριξη και την εποικοδοµητική κριτική από την πλευρά των ενδιαφερόµενων µερών που δεν αποτελούν τµήµα του επιχειρηµατικού κόσµου, δεν θα ευδοκιµήσει το σχέδιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η υποστήριξη που θα προσφέρει η Επιτροπή στη συµµαχία δεν είναι υποκατάστατο του διαλόγου που θα πρέπει να συνεχιστεί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δεσµεύεται ως προς τη διευκόλυνση του εν λόγω διαλόγου, µεταξύ άλλων και µε τις τακτικές συνεδριάσεις του πολυµερούς φόρουµ. 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σε ό,τι αφορά την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Επιτροπή θα δώσει έµφαση στις ακόλουθες πτυχές: Ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να προαχθεί η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, στο µέτρο που θα εξελίσσεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη, µε έµφαση στις ΜΜΕ και σε εκείνα τα κράτη µέλη όπου η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι λιγότερο γνωστή έννοια, καθώς και στις προσχωρούσες και τις υποψήφιες χώρες. Θα το πράξει αυτό µέσω της ενισχυµένης σύµπραξης µε τις επιχειρήσεις και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών και των περιφερειακών αρχών. Η Επιτροπή θα προωθήσει εθελοντικά περιβαλλοντικά µέσα, όπως συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και το σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος (Ecolabel). Θα αναληφθούν επίσης και άλλες πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα και σχετικά µε τον αντίκτυπο των καταναλωτικών και επενδυτικών επιλογών τους. Υποστήριξη σε πολυµερείς πρωτοβουλίες. Η ανάµειξη των ενδιαφερόµενων µερών ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των πρωτοβουλιών στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για το λόγο αυτό η Επιτροπή θα διοργανώνει τακτικές συνεδριάσεις του πολυµερούς φόρουµ. Για τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την αύξηση της αξιοπιστίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προαγάγει και να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, και ειδικότερα σε τοµεακό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πλατφόρµα για τη διατροφή είναι ένα καλό παράδειγµα τέτοιας πρωτοβουλίας. Οι επιτροπές τοµεακού κοινωνικού διαλόγου αποτελούν επίσης ένα σηµαντικό µηχανισµό στο πεδίο αυτό. EL 8 EL

9 Συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Στην Ευρώπη υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά µε τον ορισµό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αν και η ακριβής φύση και τα χαρακτηριστικά της διαφέρουν ανάλογα µε τα διαφορετικά εθνικά και πολιτισµικά πλαίσια. Επιπλέον, τα κράτη µέλη διαθέτουν ένα ευρύ φάσµα εργαλείων για την ενθάρρυνση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις προσχωρούσες χώρες, ιδίως µέσω της οµάδας υψηλού επιπέδου εθνικών αντιπροσώπων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι µια σηµαντική πτυχή της πολιτικής της Επιτροπής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μέσα στα κράτη µέλη, το περιφερειακό επίπεδο µπορεί να είναι το κατάλληλο επίπεδο δράσης για την στήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ. Ενηµέρωση των καταναλωτών και διαφάνεια. Οι καταναλωτές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την παροχή κινήτρων για υπεύθυνη παραγωγή και υπεύθυνη επιχειρηµατική συµπεριφορά. Αναµένεται από αυτούς να κάνουν επιλογές µε κριτική σκέψη και να ενθαρρύνουν τα σωστά προϊόντα και τις καλές εταιρείες. Προς το παρόν οι καταναλωτές δεν διαθέτουν σαφή πληροφόρηση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ούτε πληροφόρηση για την αλυσίδα εφοδιασµού. Η Επιτροπή θα εξετάσει, σε συνεννόηση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, τη ανάγκη για περαιτέρω εθελοντικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της διαφάνειας και της ενηµέρωσης των καταναλωτών, και στη θεµατική της θα περιληφθούν και ζητήµατα δηµόσιας υγείας. Έρευνα. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη διεπιστηµονική έρευνα στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως σχετικά µε τα εξής: συσχέτιση, σε µακροεπίπεδο και µεσοεπίπεδο, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεσµατικότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως προς την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και ζητήµατα όπως η καινοτοµία, η εταιρική διακυβέρνηση, οι εργασιακές σχέσεις και η αλυσίδα εφοδιασµού. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως εφαρµόζεται στην πράξη από ορισµένες ΜΜΕ, είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα για την έρευνα, από µόνο του, αλλά θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης επαρκώς και σε άλλους τοµείς έρευνας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπροσθέτως, πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο ο κοινωνικός αντίκτυπος του κύκλου ζωής διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή, βασιζόµενη στα τέσσερα ερευνητικά σχέδια για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που χρηµατοδοτούνται από το 6ο πρόγραµµαπλαίσιο για την έρευνα, θα διερευνήσει τις δυνατότητες για την περαιτέρω στήριξη της έρευνας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο του προσεχούς 7ου προγράµµατος-πλαισίου. Εκπαίδευση. Για να γίνει η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνήθης επιχειρηµατική πρακτική, πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δεξιότητες µεταξύ των µελλοντικών επιχειρηµατιών, των επικεφαλής επιχειρήσεων, των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών και των εργαζοµένων. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα ζήτηµα διά βίου µάθησης. Η Επιτροπή καλεί τις σχολές επιχειρήσεων, τα πανεπιστήµια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να ενσωµατώσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην εκπαίδευση, ως διατοµεακό ζήτηµα, ιδίως στο πρόγραµµα σπουδών των µελλοντικών διευθυντικών στελεχών και αποφοίτων πανεπιστηµίου. ΜΜΕ. Ο συλλογικός αντίκτυπος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτή εφαρµόζεται στην πράξη από τις ΜΜΕ, έχει καίρια σηµασία για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά τη EL 9 EL

10 συµβολή της στη µεγέθυνση και την απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσέγγιση για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις ΜΜΕ. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί µεγαλύτερη αναγνώριση των όσων ήδη πράττουν οι ΜΜΕ στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Απαιτεί επίσης την ενεργό συµµετοχή των κύριων ενδιάµεσων οργανώσεων για τις ΜΜΕ και των φορέων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Η διεθνής διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προαγάγει την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε παγκόσµιο επίπεδο µε σκοπό να µεγιστοποιηθεί η συµβολή των επιχειρήσεων στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΟΗΕ για τη χιλιετία. Η τριµερής δήλωση αρχών του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας σχετικά µε τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική, οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και το παγκόσµιο σύµφωνο των ΗΕ για τις επιχειρήσεις καθώς και άλλες πράξεις αναφοράς και πρωτοβουλίες, παρέχουν τους διεθνείς όρους αναφοράς για υπεύθυνη επιχειρηµατική συµπεριφορά. Η Επιτροπή δεσµεύεται να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε σχέση µε τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και την εφαρµογή τους και να συνεργαστεί στενά µε άλλες κυβερνήσεις και ενδιαφερόµενα µέρη για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων διεθνώς. Η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης κατά τις διµερείς διαπραγµατεύσεις για το εµπόριο και αποβλέπει στην προώθηση των βασικών κανόνων εργασίας στις διµερείς συµφωνίες. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την ενσωµάτωση διατάξεων για την στήριξη διεθνών συµφωνιών σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και θα επιδιώξει την εξέταση ζητηµάτων σχετικών µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη κατά το διµερή διάλογο µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. Η Επιτροπή δεσµεύεται επίσης να χρησιµοποιήσει τα εµπορικά κίνητρα ως µέσο παρότρυνσης για το σεβασµό των βασικών διεθνών εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχών διακυβέρνησης, ιδίως µέσω του νέου συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων της ΕΕ («GSP+») που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία της µε το ιεθνές Γραφείο Εργασίας για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και, µεταξύ άλλων, θα υποστηρίξει ένα πιλοτικό έργο σχετικά µε δείκτες για το εµπόριο και την αξιοπρεπή εργασία στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης ανακοίνωση για την αξιοπρεπή εργασία στη διάρκεια του Η Επιτροπή σκοπεύει να συζητήσει µε άλλες χώρες εταίρους και ενδιαφερόµενα µέρη για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προωθηθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της συµφωνίας του Κοτονού και της νέας στρατηγικής για την Αφρική 10, και θα προτείνει να συζητηθεί το ζήτηµα αυτό κατά τη διάρκεια του φόρουµ επιχειρήσεων ΕΕ - Αφρικής που θα πραγµατοποιηθεί το φθινόπωρο του COM(2005)489 τελικό EL 10 EL

11 Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει και τις λοιπές διεθνείς διεργασίες όπως το έργο του ειδικού αντιπροσώπου των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις πολυεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, την ενδεχόµενη καθιέρωση ενός καθοδηγητικού προτύπου του ISO για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και τοµεακές πρωτοβουλίες όπως το σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ για τα ακατέργαστα διαµάντια. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει σηµασία για όλους τους Ευρωπαίους και τον καθένα ξεχωριστά, διότι είναι µία πτυχή του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη µπορεί να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη και παράλληλα να ενισχύσει τις δυνατότητες της Ευρώπης για καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα κατά τρόπον ώστε να συµβάλει στην απασχολησιµότητα και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η µεγαλύτερη προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι καίριο ζήτηµα για τη νέα εταιρική σχέση για τη «µεγέθυνση και την απασχόληση» καθώς και για την υλοποίηση των στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Επιτροπή καλεί όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να συµβάλουν στην υλοποίηση αυτής της νέας φιλόδοξης πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τις επιχειρήσεις (µέσω της συµµαχίας που περιγράφεται στο παράρτηµα) καθώς και µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεδοµένου ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αντικατοπτρίζει τις θεµελιώδεις αξίες της ΕΕ. Η Επιτροπή θα επαναξιολογήσει τις εξελίξεις στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη ύστερα από ένα έτος, αφού προηγηθεί συζήτηση στο πλαίσιο του πολυµερούς φόρουµ. EL 11 EL

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι σηµαντική διότι αντικατοπτρίζει τις θεµελιώδεις αξίες της κοινωνίας στην οποία επιθυµούµε να ζούµε. Έχει σηµασία για τις επιχειρήσεις, µεγάλες ή µικρές, οι οποίες µέσα από προϊόντα και υπηρεσίες µε χαρακτήρα καινοτοµίας, νέες δεξιότητες και δέσµευση όλων των ενδιαφερόµενων µερών µπορούν να βελτιώσουν τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Έχει σηµασία για όσους εργάζονται µέσα σε εταιρείες και γι αυτές, διότι µπορεί να δηµιουργήσει στη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος µε καλύτερα κίνητρα και ανταµοιβές. Έχει σηµασία για όσους αγοράζουν από εταιρείες, για τους καταναλωτές που δίνουν όλο και µεγαλύτερη προσοχή στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν. Έχει σηµασία για τις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες, οι οποίες επιθυµούν να γνωρίζουν ότι φιλοξενούν οργανισµούς που µοιράζονται τις ίδιες αξίες και ανησυχίες µε αυτές. Έχει σηµασία για τους επενδυτές που πιστεύουν ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η υπεύθυνη επιχειρηµατική συµπεριφορά. Έχει σηµασία για τους ανθρώπους σε άλλα µέρη του πλανήτη που αναµένουν από τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αξίες και αρχές. Έχει σηµασία για τα παιδιά µας και τις µελλοντικές γενιές που προσδοκούν να ζήσουν σ έναν κόσµο που θα σέβεται τους ανθρώπους και τη φύση. ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η τάση για υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και ο υποστηρικτικός, συνολικά, ρόλος των δηµόσιων αρχών απέναντι στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχουν αποκτήσει µεγάλη σηµασία τα τελευταία 15 χρόνια όσον αφορά τη συµβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και το κράτος δικαίου, καθώς και τη βιώσιµη λειτουργία της δηµοκρατίας και της οικονοµίας της αγοράς, σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή ή παγκόσµια κλίµακα. Για να είναι η οικονοµία της αγοράς ένα επιτυχηµένο οικονοµικό µοντέλο, πρέπει να βασίζεται σε ορισµένες θεµελιώδεις προϋποθέσεις: αφενός, σε ένα αποτελεσµατικό και συνεκτικό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αφετέρου, στον αυτοπεριορισµό και στον αυτοέλεγχο καθώς και σε ένα προδραστικό κλίµα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας, ευθυδικίας και εµπιστοσύνης: αυτά είναι τα αναγκαία στοιχεία για το συνδυασµό οικονοµικής επιτυχίας, προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής και ευηµερίας. Για το σκοπό αυτό οι κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη διέρχονται, σήµερα παρά ποτέ, ένα στάδιο αναζήτησης, µάθησης και καινοτοµίας όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση, το διάλογο των µετόχων και την ανάπτυξη των προϊόντων, καθιστώντας κατ αυτόν τον τρόπο την εταιρική ευθύνη αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής επιχειρηµατικής πρακτικής τους και της ανταγωνιστικότητας. Οι µικρές εταιρείες, ο κινητήριος µοχλός της µεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη, έχουν να EL 12 EL

13 προσφέρουν τόσα όσα και οι µεγάλες εταιρείες στην εταιρική ευθύνη, αν και συχνά υιοθετούν µια πιο άτυπη και διορατική προσέγγιση. Έχοντας ως σκηνικό την παγκοσµιοποίηση και τις συναφείς µε αυτήν διαρθρωτικές αλλαγές, οι εταιρείες κάνουν αυτές τις αλλαγές προσδοκώντας ότι και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη θα συνταχθούν και θα επωµιστούν το µερίδιο των ευθυνών και των ευκαιριών για καινοτοµία που τους αναλογεί. Ο διάλογος µε τα ενδιαφερόµενα µέρη βοηθά τις εταιρείες να προβλέψουν και να αντιµετωπίσουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα που ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ανταγωνιστικότητά τους µελλοντικά. EL 13 EL

14 ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα µέλη της επιχειρηµατικής κοινότητας που βάζουν τα θεµέλια µιας ευρωπαϊκής συµµαχίας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πρόκειται για µια συµµαχία επιχειρήσεων που τις ενώνει µια κοινή φιλοδοξία: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα υποστηρίζει µια ανταγωνιστική και βιώσιµη οικονοµία της αγοράς και των επιχειρήσεων. Η ουσία της πρωτοβουλίας είναι η σύµπραξη. Η σύµπραξη αυτή βασίζεται στη συµφωνία ότι οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη µεγέθυνση και την απασχόληση ανταποκρίνονται πλήρως στις προκλήσεις του αυξανόµενου παγκόσµιου ανταγωνισµού, στις δηµογραφικές τάσεις και σε ένα βιώσιµο µέλλον. Η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής έχει καίρια σηµασία για τη διατήρηση της µεγέθυνσης στην Ευρώπη αλλά και για την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η συµµαχία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη µπορεί να συµβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει το δυναµικό της Ευρώπης για καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα και θα συµβάλει κατ αυτόν τον τρόπο στην απασχολησιµότητα και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η συµµαχία επιδιώκει την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως µια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις για εξασφαλισµένο κέρδος (win-win situations), αλλά και για την κοινωνία, και αναγνωρίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι µια προσέγγιση που αντανακλά την πολυµορφία του ευρωπαϊκού επιχειρηµατικού τοπίου. Οι επιχειρήσεις είναι φυσικά οι πρωταγωνιστές στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και οι δηµόσιες αρχές, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να διαδραµατίζουν υποστηρικτικό ρόλο για την προώθησή της. Η πρωτοβουλία για τη συµµαχία αυτή βασίζεται σε προηγούµενες συζητήσεις µε τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ειδικότερα, αντλεί από τα διδάγµατα του ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, µια σηµαντικότατη πρωτοβουλία της οποίας την υλοποίηση διευκόλυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το φόρουµ παρείχε την πλατφόρµα για να µπορέσουν οι ευρωπαίοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να συµµετάσχουν σε µια πρωτοποριακή διαδικασία µάθησης και διαλόγου και να συµφωνήσουν επί συστάσεων για περισσότερες και αποτελεσµατικότερες πρακτικές στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θα αξιοποιήσει επίσης την ευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µεταξύ των ΜΜΕ, καθώς και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες. Ένα άλλο καθοδηγητικό εργαλείο για τη συµµαχία είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για τις επιχειρήσεις στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης , όπου οι κορυφαίες εταιρείες και τα επιχειρηµατικά δίκτυα έχουν διατυπώσει το όραµά τους και τις προτεραιότητές τους για µια ανταγωνιστική και βιώσιµη επιχείρηση από την ευρωπαϊκή σκοπιά. Η συµµαχία βάζει τα θεµέλια για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο µέλλον. Θα εξελιχθεί µε άξονα τους τρεις ακόλουθους τοµείς δραστηριοτήτων: Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση των γνώσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και αναφορά των αποτελεσµάτων Παροχή βοήθειας για την καθιέρωση και την ανάπτυξη ανοιχτών συνασπισµών συνεργασίας EL 14 EL

15 Εξασφάλιση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η συµµαχία θα διερευνήσει και θα υποστηρίξει δηµιουργικούς τρόπους ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών, πρωτοβουλιών και εργαλείων στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µε σκοπό να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους επιχειρηµατίες, τους πολιτικούς ιθύνοντες, τους καταναλωτές, τους επενδυτές και το ευρύτερο κοινό, σε κάθε ενδεδειγµένο επίπεδο, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους κατά τρόπον όσο το δυνατό πιο συντονισµένο µε τις σηµερινές και αυριανές πραγµατικότητες και προκλήσεις. Η συµµαχία επιβεβαιώνει ότι, βάσει των υφιστάµενων πρωτοβουλιών, διαπιστώνεται η ανάγκη για την περαιτέρω προώθηση της διεπιστηµονικής έρευνας σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως για τον αντίκτυπό της στην ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η στενότερη συνεργασία µε τα πανεπιστήµια και ειδικούς επιστήµονες καθώς και ο συνεχής διάλογος και η συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών, κρίνονται αναγκαία για το σκοπό αυτό. Σηµαντική συµβολή στη µελλοντική ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από το εάν η εκπαίδευση θα έχει απόλυτη προτεραιότητα στην ηµερήσια διάταξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η συµµαχία θα ενθαρρύνει την ενσωµάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ζητηµάτων σχετικών µε την αειφόρο ανάπτυξη στα παραδοσιακά προγράµµατα σπουδών, στη διδακτέα ύλη για τα µελλοντικά διευθυντικά στελέχη και τους αποφοίτους πανεπιστηµίων, στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Με βάση το ευρύ φάσµα των ζητηµάτων που καλύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη και την πολυµορφία του ευρωπαϊκού και διεθνούς επιχειρηµατικού τοπίου, οι εταίροι της συµµαχίας εντοπίζουν τους εξής τοµείς προτεραιότητας για δράση: Ενίσχυση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε βιώσιµες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας Παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να αναπτυχθούν και να ευηµερήσουν Στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να ενσωµατώσουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στη λειτουργία τους, ιδίως αυτών που εντάσσονται στην αλυσίδα εφοδιασµού Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την απασχολησιµότητα Καλύτερη ανταπόκριση στην πολυµορφία και την πρόκληση των ίσων ευκαιριών λαµβάνοντας υπόψη τις δηµογραφικές αλλαγές µαζί µε την ταχεία γήρανση του πληθυσµού της Ευρώπης EL 15 EL

16 Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, επίσης σε συνεργασία µε την αλυσίδα εφοδιασµού Καινοτοµία στον τοµέα του περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση της οικολογικής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας στη διεργασία παραγωγής του προϊόντος και της υπηρεσίας Ενίσχυση του προδραστικού διαλόγου και δέσµευση µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη Καλύτερη ανταπόκριση στην πρόκληση της διαφάνειας και της επικοινωνίας ώστε το µη οικονοµικό κοµµάτι της επίδοσης των εταιρειών και των οργανώσεων να γίνει περισσότερο κατανοητό από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και να ενσωµατωθεί καλύτερα στην χρηµατοοικονοµική επίδοση Υπεύθυνη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, λειτουργία εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογη µε τη λειτουργία της επιχείρησης µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η δραστηριοποίηση σ αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας «ανοιχτούς συνασπισµούς συνεργασίας» εντός των οποίων θα συνεργάζονται οι ενδιαφερόµενες εταιρείες για να εντοπίζουν τα θέµατα υπό τη µορφή «εργαστηριακών συνεδριάσεων» για τη διερεύνηση και την ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία µε εµπειρογνώµονες και τα ενδιαφερόµενα µέρη και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη µεγέθυνση και την απασχόληση και µέσω της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν δεσµευθεί να διαµορφώσουν και να καλλιεργήσουν ένα φιλικό στις επιχειρήσεις περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι επιχειρηµατίες και οι επιχειρήσεις θα µπορούν να αναπτύσσονται. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει τις πολιτικές της για την προώθηση των εθελοντικών και καινοτόµων προσπαθειών που καταβάλλουν οι εταιρείες στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενθαρρύνοντας τις καλές πρακτικές και τη διάδοσή τους, µέσω µιας ενισχυµένης σύµπραξης µε τις επιχειρήσεις και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και µε τις εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης να είναι συνεπής σε όλους τους τοµείς πολιτικής και να ενσωµατώσει την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπου αυτό αρµόζει. Για να επιτύχουν στην κοινή τους αποστολή οι εταίροι της συµµαχίας θα αξιοποιήσουν την εµπειρία από ανάλογες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο και θα υποκινήσουν και θα υποστηρίξουν παρόµοιες πρωτοβουλίες στις χώρες όπου υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει αυτό. Η συµµαχία υποστηρίζει τη διοργάνωση συνεδριάσεων επανεξέτασης µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, αρχίζοντας από το 2006, ώστε να καταγράφεται η πρόοδος σε σχέση µε τις συστάσεις του ευρωπαϊκού πολυµερούς φόρουµ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και σε σχέση µε άλλες τάσεις, εξελίξεις και καινοτοµίες στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. EL 16 EL

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Η δέσµευση, η αµοιβαία εµπιστοσύνη και ο διάλογος έχουν καίρια σηµασία για την επιτυχία της συµµαχίας αυτής. Η συµµαχία θα είναι αυτό που θα επιτύχουν οι εταίροι βάσει των πρωτοβουλιών και των τοµέων προτεραιότητας για τους οποίους έχει επέλθει συµφωνία. Οι εταίροι συµφωνούν ότι για λόγους συντονισµού και επικοινωνίας, η συµµαχία θα βασίζεται στις δοµές που έχουν ήδη δηµιουργηθεί µε πρωτοβουλία των επιχειρήσεων και δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εταίροι της συµµαχίας συµφωνούν να καταγράφουν την πρόοδο σε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου και να κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της συµµαχίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη µεγέθυνση και την απασχόληση. Η Ευρώπη είναι έτοιµη να γίνει πόλος αριστείας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η συµµαχία είναι το ενδεδειγµένο µέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. EL 17 EL

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 COM(2011) 681 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015

ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 Σχέδιο Διακήρυξης Εμείς που συμμετείχαμε στο 2 ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 9 και 10 Νοεμβρίου 2015 επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ενδιαφερόμενοι/ες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Kύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο εξ ορισµού προβληµατίζεται για τη σύγχρονη επιχείρηση και την ανάδειξη της σοβαρής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα