ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 1 ης υπερδωδεκάµηνης Εταιρικής Χρήσης ( ) καθώς και τις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών. Οι Οικονοµικές αυτές Καταστάσεις, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα.λ.π. και.π.χ.π., δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της διάρθρωσης του οικονοµικού αποτελέσµατος και της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας, στο τέλος της 1 ης εταιρικής χρήσης, στην οποία αναφέρονται. Γενική Ανασκόπηση Το έτος 2007 που έκλεισε είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την Εταιρία, λόγω της µετατροπής της σε Ανώνυµη Εταιρία, της σηµαντικής οικονοµικής και διοικητικής της αναδιάρθρωση, αλλά κυρίως λόγω της εξαγοράς του 100% των µετοχών της, από την εταιρία ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. της συµµετοχής της στον Όµιλο ΓΑΛΗΝΟΣ και µέσω αυτού στην εισηγµένη εταιρία ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Κατά την οικονοµική χρήση 2007 συνεχίστηκε η ανάπτυξη της εταιρίας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον γεγονός που καταγράφεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Η ιδιαιτερότητα αλλά και το µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της εταιρίας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. αλλά και του Οµίλου ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. έγκειται στο γεγονός ότι το όλο σχήµα διοικείται από οµάδα καταξιωµένων στο αντικείµενό τους ιατρών, µε µακρόχρονη εµπειρία σε µεγάλες νοσοκοµειακές µονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτίστως, η ιδρυτική οµάδα των ιατρών του οµίλου ενδιαφέρεται να υπηρετήσει ένα ιατρικό όραµα στη βάση θεµελιωδών ηθικών αξιών που ως κεντρικό άξονα έχουν τον Άνθρωπο. Συνοψίζοντας είναι σκόπιµο να τονισθεί η συστηµατική προσήλωση της ιοίκησης και του Προσωπικού στην ισχυρή ανάπτυξη της εταιρίας, τη µεγέθυνση της εταιρικής αξίας και στην ανάδειξή του σε πρότυπο διαγνωστικό κέντρο. Αναφορικά µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τη συνολική επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας για τη χρήση 2007 που έληξε, παρουσιάζεται στη συνέχεια µία σύνοψη των κυριότερων χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων όπως τεκµηριώνονται από τις αντίστοιχες Οικονοµικές Καταστάσεις. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2 α. Εξέλιξη των εργασιών Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε ,00 για τη χρήση 2007 έναντι ,50 το 2006, αύξηση κατά 78%. Εξέλιξη Εργασιών Πωλήσεις , ,50 Κόστος Παροχής Υπηρεσιών , ,79 Μεικτό Κέρδος , ,71 Λοιπά έσοδα 4,87 0,00 Έξοδα διοίκησης , ,95 Έξοδα διάθεσης , ,63 Λοιπά έξοδα 1.862,39 0,00 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , ,13 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , ,96 Κέρδη προ φόρων , ,17 Φόρος εισοδήµατος , ,31 Καθαρά κέρδη περιόδου , ,86 Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρίας ανήλθαν σε ,22 και ,47 το 2007 αντίστοιχα, έναντι ,95 και 7.802,63 το Η εταιρία παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους ύψους ,12 έναντι κερδών ,86 το Η µείωση των κερδών κατά 24%, παρά την αύξηση των κύκλου εργασιών κατά 78% οφείλεται στην αναδιάρθρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων τµηµάτων ώστε να καλύπτονται όλες οι διαγνωστικές υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα όλων αυτών των ενεργειών θα αναδειχθεί στην χρήση του β. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: ΕΤΑΙΡΙΑ Κτίρια Μηχαν/κός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο Υπόλοιπο έναρξης , , , , ,61 Προσθήκες , , , , ,04 Μειώσεις 0, , , , ,00 Αποσβέσεις χρήσεως , , , , ,69 Αναπ/στη αξία , , , , ,96 Επί των ανωτέρω παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υπάρχουν υποθήκες, προσηµειώσεις και λοιπά βάρη. γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση Στις 22 Μαΐου 2007 έγινε η µετατροπή της εταιρίας από ΕΠΕ σε Ανώνυµη Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2166/93 και αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο σε ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

3 Στις 4 Οκτωβρίου 2007 εξαγοράσθηκε το 100% των µετοχών της Εταιρίας από την εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Ε. και µε την εξαγορά αυτή συµµετέχει στον Όµιλο ΓΑΛΗΝΟΣ θυγατρικής της εισηγµένης εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. δ. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι συναλλαγές της εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη του Οµίλου σύµφωνα µε την έννοια του ΛΠ 24 είναι όπως παρακάτω: Περιγραφή λογαριασµού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ,00 0, ,00 0,00 Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις 3.272,46 0, ,46 0,00 Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 ε. Αποθέµατα Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρίας (παροχή υπηρεσιών) δεν υπάρχουν αποθέµατα και τα όποια αναλώσιµα κοστολογούνται κατευθείαν στις ιατρικές πράξεις. στ. Παροχές σε εργαζοµένους Οι παροχές της Εταιρίας προς τους εργαζοµένους, την 31 εκεµβρίου 2007, αναλύονται ως ακολούθως: Περιγραφή λογαριασµού Αµοιβές προσωπικού , ,98 Εργοδοτικές εισφορές , ,37 Λοιπές παροχές και έξοδα 91, ,00 Σύνολο , ,35 ζ. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Τα Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης της Εταιρίας, την 31 εκεµβρίου 2007, αναλύονται ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

4 Περιγραφή λογαριασµού Πρόστιµα & προσαυξήσεις για υποχρεώσεις προς το Ελλ. ηµόσιο και Ασφαλιστικοί Οργανισµούς 1.753,34 0,00 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από αγωγέs κατά εταιρίας 0,00 0,00 Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 109,05 0,00 Σύνολο 1.862,39 0,00 η. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρία, την 31 εκεµβρίου 2007, αναλύονται ως εξής: Περιγραφή λογαριασµού Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων 2.169,42 0,00 Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα , ,96 Σύνολο , ,96 θ. Φόρος εισοδήµατος τρέχων και αναβαλλόµενος Ο φόρος εισοδήµατος ,67 που περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα της χρήσης 2007 αφορά τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο της Εταιρίας. ι. Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31 εκεµβρίου εν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις κατά της εταιρίας. κ. Λογιστικές Αρχές Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως , καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. λ. Μερισµατική Πολιτική Για την χρήση 2007 δεν θα διανεµηθούν µερίσµατα. µ. Μετοχική διάρθρωση της Εταιρίας και του Οµίλου (άρθρο 11α Ν. 3371/2005) ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε και διαιρείται σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30 εκάστη. Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο Νόµος και το Καταστατικό της εταιρίας. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

5 Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται από το Καταστατικό. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας εν υφίστανται, διότι µοναδικός µέτοχος της εταιρίας είναι η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

6 B E B A I Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου µου µε ηµεροµηνία 28 Μαρτίου Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ντζανάτος ηµήτριος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου Mεσογαίας Αττικής. Έδρα: Κύρια Δραστηριότητα: Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου

2η οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου Mεσογαίας Αττικής. Έδρα: Κύρια Δραστηριότητα: Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ UNILOG Α.Ε. του έτους 2013 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση) 1 ΕΤΗΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LogiSystems. Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 3 ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007

LogiSystems. Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 3 ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007 LOGISYSTEMS Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων ΑΡ.Μ.ΑΕ 56327/11/Β/04/6 Ε ΡΑ: 54ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙ ΑΣ, 32 011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ LogiSystems Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ALTER CHANNEL ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ethsios_apologismos_teliko.indd 1 30/5/2008 3:12:14 ìì ethsios_apologismos_teliko.indd

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SELECTED TEXTILES S.A.

SELECTED TEXTILES S.A. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 01/07/2012 30/06/2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς &

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E.

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις εκπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα