ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ"

Transcript

1 ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ - KLEEMANN HELLAS AΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.E. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΚΔΣΟΗ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 ΒΑΠΔΗ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ Λ.3556/2007 ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Αξ. Κεηξψνπ 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΗ.ΞΔ. Πηαπξνρψξη Θηιθίο

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΚΔΙΩΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ... 3 ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ... 4 ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΟΘΟΝ 10 Λ. 3401/

3 ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ (ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΞΑΟ. 2 ΡΝ Λ.3556/2007) Νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη κε ηελ παξνχζα δειψλνπκε ππεχζπλα, φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε: o νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, Αηνκηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο, ηεο ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ KLEEMANN HELLAS Αλψλπκνο Βηνκεραληθή Δκπνξηθή Δηαηξεία γηα ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, θαη o ε εηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ KLEEMANN HELLAS ΑΛΩΛΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ γηα ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.Δ. θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Θηιθίο, 27 Καξηίνπ 2012 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ & ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ & ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Θ. ΘΝΘΝΛΡΕΝΠ ΚΔΛΔΙΑΝΠ Θ. ΘΝΘΝΛΡΕΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Λ. ΘΝΘΝΛΡΕΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ N. ΘΝΘΝΛΡΕΝΠ 3

4 ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΥΠ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΔΡΖΠΗΑ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε (ε «Έθζεζε») ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ KLEEMANN HELLAS ΑΛΩΛΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.Δ. θαη ηνπ Νκίινπ KLEEMANN ηεο ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3556/2007 θαη ηηο επ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη πεξηέρεη φιεο ηηο, απαξαίηεηεο βάζεη ηνπ σο άλσ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ Έθζεζε απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο αλαγθαίεο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα ζηελ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 καδί κε ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηηο δειψζεηο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νη αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο ζην ή λα απεπζπλζνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δηαηξείαο. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ζ ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ KLEEMANN HELLAS ΑΛΩΛΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.Δ. θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ KLEEMANN HELLAS Α.Β.Δ.Δ. (ε «Κεηξηθή» ή ε «Δηαηξεία») ζπζηήζεθε λνκφηππα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1983 (ΦΔΘ 2308/ ) θαη έρεη αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ /06/Β/86/40. Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη νξηζζεί έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2050, ελψ έδξα ηεο είλαη ε ΒΗ.ΞΔ. Πηαπξνρσξίνπ, Θηιθίο. ΓΝΚΖ ΡΝ ΝΚΗΙΝ Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο (νιηθήο) ελνπνίεζεο, είλαη νη εμήο: Ππκκεηνρή Δηαηξεία Έδξα KLEFER A.E. ΒΗ.ΞΔ. Θηιθίο, Διιάδα 50% 50% KLEEMANN ASANSOR S.A. Θσλζηαληηλνχπνιε, Ρνπξθία 70% 70% KLEEMANN LIFTOVI D.o.o. Βειηγξάδη, Πεξβία 100% 60% KLEEMANN LIFT RO S.R.L. Βνπθνπξέζηη, Ονπκαλία 100% 100% MODA LIFT Α.Β.Δ.Δ. ΒΗ.ΞΔ. Θηιθίο, Διιάδα 100% 100% HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED Σνλγθ-Θνλγθ 100% 100% KLEEMANN LIFTS U.K. LTD Νμθφξδε, Ζλσκέλν Βαζίιεην 100% - ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ Π Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ είλαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία ζπζηεκάησλ αλειθπζηήξσλ, φπσο: δξαπιηθνί αλπςσηηθνί κεραληζκνί (έκβνια, κνλάδεο ηζρχνο, ζαζί), ειεθηξνκεραληθνί αλπςσηηθνί κεραληζκνί (κεραλέο, ζαζί, αληίβαξα), ζάιακνη (επηβαηηθνί, θνξηεγνί, παλνξακηθνί), ειεθηξνληθνί πίλαθεο, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη αλειθπζηήξεο αλχςσζεο θνξηίσλ ηχπνπ Compact. Ζ αλάγθε γηα άκεζε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ Νκίινπ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ηηο ηάζεηο ηνπ θιάδνπ, δεκηνχξγεζε κία λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ε πξνζθνξά ηνπ «Νινθιεξσκέλνπ Ξαθέηνπ Αλειθπζηήξα». Γηάθνξα λέα πξντφληα θαιχπηνπλ φιεο ηηο πηζαλέο αλάγθεο θάζε θαηαζθεπήο, φπσο: δξαπιηθφο αλειθπζηήξαο ρσξίο κεραλνζηάζην (ARION Hydro MRL), ειεθηξνκεραληθφο αλειθπζηήξαο ρσξίο κεραλνζηάζην (APOLLO Traction MRL θαη ATLAS Traction MRL), πδξαπιηθφο αλειθπζηήξαο Maison Lift, αλειθπζηήξαο γηα κηθξφηεξα θνξηία DUMBWAITER θαη αληηζεηζκηθφο αλειθπζηήξαο. Ρα θπξηφηεξα εμαξηήκαηα πνπ εκπνξεχνληαη, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα αλειθπζηήξεο θαηνηθηψλ θαη γξαθείσλ, παλνξακηθνχο αλειθπζηήξεο εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη μελνδνρείσλ θαη αλειθπζηήξεο θνξηίσλ βηνκεραληθψλ 4

5 ρψξσλ, είλαη ηα εμήο: Ζιεθηξνκεραληθνί θηλεηήξεο, νδεγνί (ξάγεο), ιάδηα, θαιψδηα, επηθαζίζεηο, ζπξκαηφζρνηλα θαη ινηπά κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα. Ρα πξντφληα θαη εκπνξεχκαηα πξννξίδνληαη γηα αλειθπζηήξεο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ, μελνδνρείσλ, βηνκεραληθψλ ρψξσλ, αεξνδξνκίσλ ινηπψλ. Ν ζηφρνο ηεο KLEEMANN είλαη λα ηθαλνπνηεί ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε πειάηε απμάλνληαο παξάιιεια ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα δηεζλψο. ΞΑΓΗΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΚΗΙΝ ΓΖΞΔΓΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ ΘΡΗΟΗΑ KLEEMANN HELLAS Α.Δ.Β.Δ. Δληαίν θεληξηθφ θηίξην παξαγσγήο θαη απνζήθεο επηθάλεηαο ηκ. Νηθφπεδα ζηε ΒΗ.ΞΔ. Θηιθίο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηκ. Αγξνηεκάρηα εθαπηφκελα ζηα φξηα ηεο ΒΗ.ΞΔ. Θηιθίο θαη ησλ νηθνπέδσλ ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηκ. Αγξνηεκάρηα ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο, ζηνλ νδηθφ άμνλα ηεο Αηηηθήο Νδνχ ζπλνιηθήο έθηαζεο ηκ. Νηθφπεδν- Αγξφο ζηελ Ξνιίρλε ζπλνιηθήο έθηαζεο ηκ. Γηακεξίζκαηα Νηθφπεδα ζηε ΒΗ.ΞΔ. Θηιθίο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηκ. Νηθφπεδν ζηo Simanovci Γήκνπ Pecinci ζην Βειηγξάδη ζπλνιηθήο έθηαζεο ηκ. Θηίξην πχξγνπ δνθηκψλ αλειθπζηήξσλ κεγάισλ ηαρπηήησλ κε γξαθεία επηθάλεηαο ηκ. Θηίξην παξαγσγήο-απνζήθεπζεο (ειεθηξνληθά) θαη γξαθείσλ απέλαληη απφ ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε ΒΗ.ΞΔ. Θηιθίο επηθάλεηαο ηκ. Θηίξην παξαγσγήο θαη απνζήθεο (ζάιακνη) θνληά ζην θχξην ζπγθξφηεκα ζηε ΒΗ.ΞΔ. Θηιθίο επηθάλεηαο ηκ καδί κε θηίξην γξαθείσλ επηθάλεηαο ηκ. Θηίξην logistics κε γξαθεία επηθάλεηαο ηκ. Θηίξην παξαγσγήο θαη απνζήθεο κε γξαθεία επηθάλεηαο ηκ εθκηζζσκέλν ζηελ Δηαηξεία MODA LIFT S.A.. Θηίξην παξαγσγήο θαη απνζήθεο κε γξαθεία επηθάλεηαο ηκ πξνέθηαζε ηεο Δηαηξείαο MODA LIFT S.A.. Θέληξν δηαλνκήο ζην αγξνηεκάρην επηθάλεηαο ηκ. Ξεξηιακβάλεη θηίξην απνζήθεο επηθάλεηαο 217,5 ηκ εθκηζζσκέλν ζηελ εηαηξεία MODA LIFT Α.Β.Δ.Δ.. Θηίξηα κε γξαθεία επηθάλεηαο ηκ (ππφγεην 435 ηκ, απνζήθε 435 ηκ, ηζφγεην 145 ηκ θαη 1νο φξνθνο 145 ηκ). Ηζφγεην θαηάζηεκα ζηηο νδνχο Λέζησξνο 23 θαη Αθξνπφιεσο 52 ζηελ Λίθαηα Ξεηξαηά επηθάλεηαο 122 ηκ, ην νπνίν παξακέλεη θελφ. Ζκηππφγεηνο απνζήθε ζηελ νδφ Ιέζβνπ 13 ζην Γαιάηζη Αζελψλ επηθάλεηαο 174 ηκ, ε νπνία εθκηζζψλεηαη. Ρα 5/8 ελφο δηακεξίζκαηνο ζην Θηιθίο επηθάλεηαο 81 ηκ ην νπνίν παξακέλεη θελφ. Γηακέξηζκα ζην Θηιθίο ζηελ νδφ 21 εο Ηνπλίνπ & Γξεβελψλ επηθάλεηαο, 93 ηκ. ην νπνίν παξακέλεη θελφ. KLEFER Α.Δ. Θηίξηα παξαγσγήο θαη απνζήθεο (πνξηψλ) επηθάλεηαο ηκ (1.736 ηκ αθνξνχλ θηίξηα Γηνίθεζεο). KLEEMANN LIFTOVI D.o.o. Θηίξηα παξαγσγήο, απνζήθεο θαη γξαθείσλ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηκ. 5

6 Γηακεξίζκαηα Κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο KLEEMANN ASANSOR S.A. Γηακέξηζκα ζην Silivri ηεο Ρνπξθίαο 135 ηκ, ην νπνίν εθκηζζσλφηαλ σο ηα ηέιε ηνπ 2011 θαη πξννξίδεηαη πξνο πψιεζε. 2 Γηακεξίζκαηα ζην Diyabarkir ηεο Ρνπξθία επηθάλεηαο 125 ηκ. θαη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε κε ην έλα απφ ηα δχν λα έρεη ζπλαθζεί ζπκθσλία πψιεζεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ Ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ Νκίινπ είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κεγάινπ βαζκνχ απηνκαηνπνίεζεο θαη πςειήο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο. Κεηαθνξηθά κέζα Ν ηδηφθηεηνο κεηαθνξηθφο ζηφινο ηνπ Νκίινπ απνηειείηαη απφ ζαξάληα ηέζζεξα θνξηεγά απηνθίλεηα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη επαγγεικαηηθά θνξηεγάθηα γηα ην service, πέληε ιεσθνξεία, επηά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, δέθα κνηνζηθιέηεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη ζαξάληα έμη θιαξθ εζσηεξηθήο κεηαθνξάο (απηνθηλνχκελα θαη ρεηξνθίλεηα). Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο Ρα έπηπια θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνπλ: Έπηπια, ζθεχε, κεραλέο γξαθείσλ, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θαη θαηαζθεπαζκέλα εθζέκαηα πξνβνιήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ-πειαηψλ. ΑΠΦΑΙΗΠΡΖΟΗΑ ΠΚΒΝΙΑΗΑ ΔΓΓΖΠΔΗΠ Ν Όκηινο έρεη ζπλάςεη ζεηξά απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα φπσο, ππξφο, απψιεηαο θεξδψλ θαη πηζηψζεσλ θαη αζηηθήο επζχλεο πξντφληνο θαη κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ, ελψ απφ ηηο εγγπήζεηο χςνπο Δπξψ θαη Δπξψ , πνπ έρνπλ δνζεί γηα δαλεηζκφ ησλ ζπγαηξηθψλ MODA LIFT Α.Β.Δ.Δ. θαη KLEEMANN ASANSOR S.A., αληίζηνηρα, απηέο έρνπλ θάλεη ρξήζε πνζνχ Δπξψ θαη Δπξψ , αληίζηνηρα. ΓΖΙΥΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Ζ Γήισζε απηή αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απφδνζή ηεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 2 ηνπ Λ.3873/2010 θαη 43 α παξ. 29 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, δειψλεη ηα αθφινπζα: 1. Αλαθνξά ζηνλ θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Δηαηξεία θαη ζηνλ ηόπν πνπ απηόο είλαη δηαζέζηκνο ζην θνηλό Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθνχκελε κε ηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ 3873/2010 αθνινπζεί ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζεζπίζηεθε απφ ηνλ Πχλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν:http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_sev_internetversion_updatednew pdf 2. Αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη άιιεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ. 3. Ξεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ θαη δηαρείξηζεο θίλδπλσλ αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία ζύληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ ηειηθή επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο επάξθεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. Πην έξγν απηφ ζπλεηζθέξεη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ε πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κέζσ ηεο νπνίαο παξαθνινπζείηαη ε ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Πηα αλσηέξσ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο. Ρα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο Νηθνλνκηθήο έθζεζεο είλαη: 6

7 Γεκηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ ζχληαμε Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ (ζπκθσλία, πσιήζεσλ-αγνξψλ, απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ, ελδνεηαηξηθψλ απνζεκάησλ θαη ινηπψλ ζπλαιιαγψλ). Αλαζεψξεζε ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ φπνηε απαηηείηαη. Ύπαξμε θαηαγξακκέλσλ εξγαζηψλ γηα ηελ έθδνζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ύπαξμε δηθιείδσλ αζθαιείαο θαη αλάπηπμε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Αλάπηπμε θνηλήο ινγηζηηθήο πιαηθφξκαο θαη δνκήο, γηα ηελ εηνηκαζία θαη έθδνζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. Δπάξθεηα ζε γλψζεηο, πξνζφληα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηειερψλ αλά αξκνδηφηεηα θαη πεξηνρή επζχλεο. Ππλερήο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε πάλσ ζηηο λέεο εμειίμεηο. Ραθηηθή επηθνηλσλία Δπηηξνπήο Διέγρνπ κε Αλεμάξηεηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο. Αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. Γεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη θαη νξίδνληαη δηθαηνδνζίεο γηα δηελέξγεηα πάζεο θχζεο ζπλαιιαγψλ. Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαηαξηίδεη εηήζην πιάλν ειέγρνπ βάζεη πξφηεξεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, θαη ην νπνίν παξέρεη εχινγε δηαβεβαίσζε σο πξνο ηηο βαζηθέο εηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία. Ρν εηήζην πιάλν Διέγρσλ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζνβαξψλ ζεκάησλ ειέγρνπ πνπ εγείξνληαη ηφζν απφ ηελ Γηνίθεζε φζν θαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ππνβάιιεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Γηα φιεο ηηο δηαπηζησκέλεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ δηαζθαιίδεη φηη ε Γηνίθεζε ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα. Δηδηθέο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ζεζπηζηεί γηα πεξηνρέο πνπ ελέρνπλ πςεινχο θίλδπλνπο, ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη φια ηα εγθξηηηθά ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν απνηειεζκαηηθφο θαη αζθαιήο έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο, δηαδηθαζίεο θαη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4. Αλαθνξά ζε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη), (ε) θαη (ζ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΘ Ρα απαηηνχκελα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη), (ε) θαη (ζ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΘ εκπεξηέρνληαη ήδε ζην ηκήκα ηεο Δπεμεγεκαηηθήο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο παξνχζαο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ 7 ηνπ N.3556/ Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηόρσλ θαη ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο ησλ Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, ηνπ νπνίνπ ε ζχγθιηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο ηζρχεη. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηα θάησζη: Ρξνπνπνίεζε Θαηαζηαηηθνχ. Έγθξηζε εηεζίσλ Αηνκηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Δθινγή κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Διεγθηψλ. Γηάζεζε εηαηξηθψλ θεξδψλ. Ππγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, ιχζε ηεο Δηαηξείαο. Γηνξηζκφ Δθθαζαξηζηψλ. 7

8 Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζπγθαιείηαη πάληα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην έηνο θαη εληφο εμακήλνπ απφ ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ε νπνία νξίδεηαη απφ ην Θαηαζηαηηθφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη κέηνρνη, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ πξνβιεπφκελε λνκνζεζία. Νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, νη Ξξφεδξνη ησλ επηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν πεχζπλνο Δμππεξέηεζεο Κεηφρσλ θαη ν πεχζπλνο Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ παξίζηαληαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ παξίζηαηαη θαη ν πεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Αλαιπηηθφηεξα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3884/2010, ε Δηαηξεία αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: Ρελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ρνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ. Ρηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ. Ρελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Ρνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο (εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ). Ρν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο. Ξεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κεηαθξαζκέλε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 6. Πύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνύιηνπ θαη ηπρόλ άιισλ επνπηηθώλ νξγάλσλ θαη επηηξνπώλ ηεο Δηαηξείαο Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεη ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηνπ Νκίινπ, κε γλψκνλα θαη ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ απηήο) θαζψο θαη φισλ ησλ κεηφρσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ επηά (7) κέιε. Ρα «εθηειεζηηθά κέιε» ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη 4 (ηέζζεξα), θαη ηα «κε εθηειεζηηθά» είλαη 3 (ηξία). Απφ ηα 3 (ηξία) κε εθηειεζηηθά κειή ηα 2 (δχν) είλαη αλεμάξηεηα θαη ην 1 (έλα) έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ρα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπλδεκέλα κε απηή πξφζσπα. Ρα αλεμάξηεηα κέιε δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη εάλ έλαο ππνςήθηνο πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο, πξνηνχ πξνηαζεί ε εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνζηεξίδεηαη απφ ηθαλφ, εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν εηαηξηθφ γξακκαηέα. Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ εηαηξηθνχ γξακκαηέα, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ είλαη λα παξέρεη πξαθηηθή ππνζηήξημε ζηνλ Ξξφεδξν θαη ηα άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε γλψκνλα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηνπο εηαηξηθνχο θαλφλεο θαη ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρεη σο αθνινχζσο: 8

9 1) Ληθφιανο Θ. Θνπθνχληδνο, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, Δθηειεζηηθφ Κέινο. 2) Κελέιανο Θ. Θνπθνχληδνο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ &, Δθηειεζηηθφ Κέινο. 3) Θσλζηαληίλνο Λ. Θνπθνχληδνο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο & Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 4) Ληθφιανο Λ. Θνπθνχληδνο, Γεληθφο Γηεπζπληήο & Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 5) Πηέξγηνο Λ. Γεσξγαιήο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 6) Βαζίιεηνο Θ. Εηψγαο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 7) Καξία Γ. Θαξαδέδνγινπ, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 30 Ηνπλίνπ Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 113 ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νη παξνπζίεο θάζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο 2011 έρνπλ σο εμήο: Ληθφιανο Θ. Θνπθνχληδνο (113), Κελέιανο Θ. Θνπθνχληδνο (113), Θσλζηαληίλνο Λ. Θνπθνχληδνο (113), Ληθφιανο Λ. Θνπθνχληδνο (111), Πηέξγηνο Λ. Γεσξγαιήο (112), Βαζίιεηνο Θ. Εηψγαο (17), Καξία Γ. Θαξαδέδνγινπ (34). Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη σο θάησζη: Ληθόιανο Θ. Θνπθνύληδνο, Ξξόεδξνο, Δθηειεζηηθό Κέινο. Γελλήζεθε ην 1944 θαη είλαη ν ηδξπηήο θαη βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αζρνιείηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ θιάδν, ζε ζέκαηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε επέθηαζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Κελέιανο Θ. Θνπθνύληδνο, Αληηπξόεδξνο & Δθηειεζηηθό Κέινο. Γελλήζεθε ην 1942 θαη είλαη αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γηαζέηεη πνιπεηή πείξα ζην ρψξν ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πηελ Δηαηξεία, απφ ην 1988 έσο ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν. Θσλζηαληίλνο Λ. Θνπθνύληδνο, Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο & Δθηειεζηηθό Κέινο. Γελλήζεθε ην 1973 ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη πηπρηνχρνο Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ηεο Ξνιπηερληθήο ζρνιήο ηνπ Α.Ξ.Θ. Θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ MBA, ηνπ Boston University ηεο Ακεξηθήο. Ληθόιανο Λ. Θνπθνύληδνο, Γεληθόο Γηεπζπληήο & Δθηειεζηηθό Κέινο (Κέινο Δπηηξνπήο πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ). Γελλήζεθε ην 1977 ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη πηπρηνχρνο Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ηνπ King's University ηνπ Ινλδίλνπ θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ MBA ηνπ Boston University ηεο Ακεξηθήο. Βαζίιεηνο Θ. Εηώγαο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Κέινο (Ξξόεδξνο Δπηηξνπήο Διέγρνπ). Γελλήζεθε ην 1956 ζηε Φπηηά Βέξνηαο. Απνθνίηεζε απφ ηελ Αλσηάηε Βηνκεραληθή Πρνιή Θεζζαινλίθεο ην Δίλαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ζηελ Βέξνηα θαη εξγάδεηαη σο Νηθνλνκνιφγνο ζε Δηαηξείεο. Γηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζε ινγηζηηθά, θνξνινγηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα θαζψο θαη ζε ζέκαηα Σξεκαηηζηεξίνπ (Γ.Ξ.Σ.Α., Λνκηθέο πνρξεψζεηο πξνο Σ.Α., Δ.Θ. θ.ι.π.) Πηέξγηνο Λ. Γεσξγαιήο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Κέινο (Ξξόεδξνο Δπηηξνπήο πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ, Κέινο Δπηηξνπήο Διέγρνπ). Γελλήζεθε ην 1960 ζην Θεξακίδη Βφινπ. Απνθνίηεζε απφ ηε Λνκηθή Πρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ην 1978 κε άξηζηα, ελψ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζην Κεηαπηπρηαθφ Ρκήκα ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Α.Ξ.Θ. ζηνλ Ρνκέα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Δίλαη δηθεγφξνο ζηε Θεζζαινλίθε απφ ην 1981, αζρνινχκελνο θπξίσο κε ηνλ ρεηξηζκφ αζηηθψλ, εκπνξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ. Καξία Γ. Θαξαδέδνγινπ, Κε Δθηειεζηηθό Κέινο (Κέινο Δπηηξνπήο Διέγρνπ & Δπηηξνπήο πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβώλ). Γελλήζεθε ην 1974 ζηε Θεζζαινλίθε. Απφθνηηνο ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, γλσξίδεη αγγιηθά θαη γαιιηθά. Αζθεί ελεξγή δηθεγνξία ζην Θηιθίο απφ ην 1999, αζρνινχκελε θπξίσο κε ηνλ ρεηξηζκφ δηνηθεηηθψλ, αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ. Λνκηθή ζχκβνπινο ηεο Δηαηξείαο απφ ην έηνο

10 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη γεληθφηεξα ηελ επζχλε γηα ηα εμήο: Έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο, ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ ηνπο. Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο. Ύπαξμε δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Γηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη πιεξφηεηαο ησλ δεκνζηεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ, ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Γεκηνπξγία θαζεζηψηνο δηαθάλεηαο ζηηο ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ. Γηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ηνπ Νκίινπ. Δπηινγή ππνςήθησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ θαζψο θαη αλσηάησλ ζηειερψλ. Ύπαξμε νξγαλσηηθήο δνκήο γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ (νξγαλνγξάκκαηνο), φπνπ ζε θάζε πεδίν πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο πεξηνρέο επζχλεο θαη νη αληίζηνηρεο γξακκέο αλαθνξάο, γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο. Δπζχλε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ ζε άιια ζηειέρε. Έιεγρνο απφδνζεο ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη ε ελαξκφληζε ησλ ακνηβψλ ζχκθσλα κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ Έδξα ηεο Δηαηξείαο ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε κήλα θαη έθηαθηα φπνηε ν Ξξφεδξνο θξίλεη αλαγθαία ηε ζχγθιηζε ηνπ ή ηελ δεηήζνπλ κε έγγξαθν ηνπο δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ. Νη ακνηβέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππνζηεξίδνπλ δχν επηηξνπέο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ε Δπηηξνπή πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβψλ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηείηαη κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο επνπηηθήο ηνπ επζχλεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο κε ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο επί ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν (2) αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Έλα απφ ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη έρεη εκπεηξία/γλψζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζεκάησλ. Ζ παξνχζα ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηξία (3) κέιε: Βαζίιεηνο Θ. Εηψγαο, Ξξφεδξνο Πηέξγηνο Λ. Γεσξγαιήο, Κέινο Καξία Γ. Θαξαδέδνγινπ, Κέινο Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. Νη παξνπζίεο θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο 2011 έρνπλ σο εμήο: Βαζίιεηνο Θ. Εηψγαο (5), Πηέξγηνο Λ. Γεσξγαιήο (5), Καξία Γ. Θαξαδέδνγινπ (5). Ζ Δπηηξνπή πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβψλ έρεη σο απνζηνιή αθελφο λα ππνζηεξίδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηαδνρήο κειψλ ηνπ, ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, θαζψο θαη ηελ δηαδνρή θαη αλάπηπμε ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ. Αθεηέξνπ ε Δπηηξνπή έρεη σο ξφιν ηεο ηελ δηακφξθσζε εηαηξηθψλ πνιηηηθψλ θαη αξρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ 10

11 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ. Ππγθεθξηκέλα, ειέγρεη γηα φια ηα αλσηέξσ πξφζσπα, ηα ζπζηήκαηα αληακνηβψλ, αμηνινγεί ηηο απνδφζεηο ησλ θαη εηζεγείηαη -κε πξνηάζεηο πξνο ην Γ.Π.- κέηξα θαη αληακνηβέο, γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ φπσο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, έλα εθηειεζηηθφ, έλα κε εθηειεζηηθφ θαη έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ. Ζ Δπηηξνπή πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβψλ ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο θξίλεηαη αλαγθαίν, ηνπιάρηζηνλ φκσο δχν θνξέο ην έηνο κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο. Ζ παξνχζα ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηξία (3) κέιε: Πηέξγηνο Λ. Γεσξγαιήο, Ξξφεδξνο Ληθφιανο Λ. Θνπθνχληδνο, Κέινο Καξία Γ. Θαξαδέδνγινπ, Κέινο Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 ε Δπηηξνπή πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβψλ δελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηάζεηο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη λενζχζηαηε (ζπζηήζεθε κφιηο ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2011) θαη αλακέλεη έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 7. Απνθιίζεηο από ηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληάρζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΠΔΒ (Ππλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ) γηα ηηο Δηζεγκέλεο εηαηξείεο (έθδνζε Καξηίνπ 2011). Ζ Δηαηξεία ππάγεηαη ζηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ θψδηθα, φπσο αθξηβψο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, σο εηζεγκέλε εηαηξεία κηθξφηεξνπ κεγέζνπο (ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX MID 40). Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο δελ είλαη επηβεβιεκέλε, αιιά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κφλν γηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα ε πηνζέηεζεο ησλ εηδηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η. Νη απνθιίζεηο απφ ηα άξζξα ηνπ θψδηθα πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: ΘΥΓΗΘΑΠ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΞΝΘΙΗΠΖΠ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΥΓ ΠΔΒ ΓΗΑ ΔΗΠΖΓΚΔΛΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ Α. Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην θαη ηα κέιε ηνπ 3. Οόινο θαη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξέπεη λα δηνξίζεη έλαλ αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν πξνεξρφκελν απφ ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη επηιέμεη α) λα αλαζέζεη ζην ίδην πξφζσπν ηα θαζήθνληα ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο 3.3 Ππκβνχινπ, β) λα δηνξίζεη εθηειεζηηθφ Ξξφεδξν, έλα πξψελ ζηέιερνο ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν δηνξίδεηαη Ξξφεδξνο εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο εθηειεζηηθήο ηνπ ζεηείαο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη εθηειεζηηθφο Ξξφεδξνο. 3.4 Ν (εθηειεζηηθφο) Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα ζπγθαιεί Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη λα εγγξάθεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ. Ζ αλσηέξσ ππφδεημε δελ αλαηξεί ηελ εθ ηνπ λφκνπ παξερφκελε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε ηνπ ή λα ην ζπγθαιέζνπλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ πξνο ην αίηεκά ηνπο. Νη αξκνδηφηεηεο δε ηνπ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ ζα πξέπεη λα ζπλίζηαληαη ζην ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν αλεμάξηεηνο Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3016/2002. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δηαζέηεη ηέζζεξα (4) εθηειεζηηθά θαη ηξία (3) κε εθηειεζηηθά κέιε εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη εθηειεζηηθφο, ην ίδην θαη ν Αληηπξφεδξνο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2014, νπφηε θαη ζα επαλεμεηαζηεί ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο. 11

12 Αληηπξφεδξνο ζα πξέπεη λα πξνΐζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο θαη ζηε ζπλεδξίαζε ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην κέξνο A, ελφηεηα VI, παξ. 6.5). Θα πξέπεη επίζεο λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ γηα ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπνηε απηφ ρξεηάδεηαη. 5. Αλάδεημε πνςεθίσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 5.1 Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα εθιέγνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο κε κέγηζηε ζεηεία ηεζζάξσλ (4) ρξφλσλ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ε επαλεθινγή ηνπο. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ζε κία θαη κφλε Γεληθή Ππλέιεπζε, θαη ε δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα ζπληειείηαη ζηαδηαθά. Ρα εθηειεζηηθά κέιε ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ παξαίηεζή ηνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ 5.3 Ππκβνχιην. κεηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ησλ εθηειεζηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ Δπηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ ζα πξέπεη λα ζπλέξρεηαη ηαθηηθά, ψζηε λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηεο. Θα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηνλ νπνίν ζα 5.6 εμεγνχληαη ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο. Πηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ην έξγν ηεο επηηξνπήο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 6. Ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθψο ιεπηνκεξήο. Πηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξέπεη λα πηνζεηεί έλα εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη έλα 12κελν πξφγξακκα 6.1 δξάζεο, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή, πιήξε θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζψο θαη ηελ επαξθή εμέηαζε φισλ ησλ ζεκάησλ, επί ησλ νπνίσλ ιακβάλεη απνθάζεηο. 7. Αμηνιόγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ηνπιάρηζηνλ θάζε δπν ρξφληα θαη λα ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Πηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα 7.1 πξνΐζηαηαη ν Ξξφεδξνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λα ζπδεηνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ελψ ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ν Ξξφεδξνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαπηζησκέλσλ αδπλακηψλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξέπεη επίζεο λα Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε γηα πέληε (5) έηε αληί ηεζζάξσλ (4) πνπ πξνβιέπεη ν θψδηθαο θαη αλψηαην φξην ηα 6 έηε πνπ πξνβιέπεη ν Θ.Λ. 2190/1920. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζηελ επφκελε εθινγή κειψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 ζα επαλεμεηάζεη ηα φξηα ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελ ππάξρεη γξαπηή δέζκεπζε απφ ηα κέιε γηα παξαίηεζε ζε πεξίπησζε ιήμεο ησλ εθηειεζηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αξκφδηα λα ελεξγήζεη είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ Δπηηξνπή πνςεθηνηήησλ θαη Ακνηβψλ ζπζηάζεθε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ Κε έρνληαο ηα αλαγθαία ρξνληθά πεξηζψξηα δελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηάζεηο νχηε θαηάξηηζε θαλνληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ζα ηεζεί ζε πιήξε εθαξκνγή θαηά ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζηηο 20 Ηνπλίνπ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πηνζεηεί έλα ειάρηζην αξηζκφ ζπλεδξηάζεσλ, ην νπνίν ζπλήζσο αλαζεσξείηαη ζε πςειφηεξνπο αξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, δελ πξνθαζνξίδεη έλα εηήζην πξφγξακκα δξάζεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αιιά θαη έθηαθηα φπνηε αλαθχπηεη ζέκα. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θαηαιήμεη ζε θάπνηα απνδεθηή κεζνδνινγία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ζα εμεηαζζεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 12

13 αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ, δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη ν αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ή άιιν κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ, ειιείςεη αλεμάξηεηνχ Αληηπξφεδξνπ. Ρα κε εθηειεζηηθά κέιε ζα πξέπεη λα ζπλέξρνληαη πεξηνδηθά, ρσξίο ηελ παξνπζία 7.2 εθηειεζηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο ηνπο. Γ. Ακνηβέο 1.3 Νη ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus, πνπ έρεη απνλεκεζεί, ιφγσ αλαζεσξεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη εζθαικέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Bonus απηνχ. 1.4 Ζ ακνηβή θάζε εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο ακνηβψλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε έγθξηζε απνδνρψλ ελαπφθεηηαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζχκθσλα κε ην λφκν, ε ζρεηηθή πξφηαζε ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ακνηβήο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε: Ρα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηελ επίδνζή ηνπο ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο, ην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα παξφκνηεο εθηειεζηηθέο ππεξεζίεο ζε νκνεηδείο εηαηξείεο. Γελ πθίζηαληαη ζπκβάζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ αλαθεξφκελν φξν ζηελ εηδηθή πξαθηηθή. Πε πεξίπησζε λέαο ζχκβαζεο ζα επαλεμεηαζζεί ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθήο πξαθηηθήο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηέζζεξα (4) εθηειεζηηθά κέιε, νπφηε δελ είλαη δπλαηή ε ιήςε απφθαζεο κφλν απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηα φζεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γήισζε σο απνθιίζεηο απφ ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Π.Δ.Β., θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηα ζέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνηίζεηαη ζην κέιινλ θαη ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο λα πξνβεί ζηελ πιήξε πηνζέηεζε ησλ εμειίμεσλ απηψλ, έρνληαο πάληνηε σο γλψκνλα ηελ πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Ρν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Νκίινπ είλαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν, ελψ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ν Όκηινο επελδχεη ζηελ δηαξθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζή ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε έρεη θαηαθέξεη λα δηαηεξεί άξηζηεο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ. Ζ εμέιημε ηνπ κέζνπ φξνπ πξνζσπηθνχ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 13

14 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΙΑΓΝ Γεληθά ζηνηρεία θιάδνπ Κηζζσηνί Ζκεξνκίζζηνη ΠΛΝΙΝ Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην βηνκεραληθφ θιάδν παξαγσγήο θαη εκπνξίαο εμαξηεκάησλ αλειθπζηήξσλ, ησλ νπνίσλ ε δήηεζε θαηά θχξην ιφγν ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ θαηνηθηψλ θαη νηθνδνκψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη. Δπεξεάδεηαη επίζεο απφ γεληθφηεξεο ηάζεηο φπσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, λέεο ηερλνινγίεο, αλάγθε γηα θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη απζηεξφηεξνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Ξαξαγσγήο εμαξηεκάησλ: Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, νη νπνίεο παξάγνπλ εμαξηήκαηα αλειθπζηήξσλ. Δγθαηαζηάζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ: Ξξνκεζεχνπλ ηνλ αλειθπζηήξα ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηηξίνπ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ζπληήξεζή ηνπ. Δκπνξίαο εμαξηεκάησλ αλειθπζηήξσλ: Γξαζηεξηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ δπν αλσηέξσ αιιά αλαπηχζζνληαη έρνληαο δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγηθή δνκή. Ξξνκήζεηαο νινθιεξσκέλσλ αλειθπζηήξσλ: Δμειηγκέλε κνξθή εηαηξεηψλ εκπνξίαο εμαξηεκάησλ, αθνχ είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχζνπλ ηηο εηαηξείεο εγθαηάζηαζεο κε έλα πιήξεο παθέην εμαξηεκάησλ. Ρα φξηα αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο δελ είλαη επδηάθξηηα κε ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θιάδν ησλ αλειθπζηήξσλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εθηφο απφ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ εμαξηεκάησλ, πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ. Νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο έρνπλ δψζεη ηα ηειεπηαία έηε, κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αγνξά ηεο ζπληήξεζεο, ζηε νπνία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο. Δπίζεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο εμαξηεκάησλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ (KLEFER A.E., MODA LIFT Α.Β.Δ.Δ. θαη ε KUNSHAN HK ELEVATOR SYSTEMS LTD ζπγαηξηθή ηεο HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED ε νπνία ζα μεθηλήζεη δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ εμακήλνπ ηνπ 2012), εηαηξείεο εκπνξίαο εμαξηεκάησλ ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ (KLEEMANN ASANSOR S.A., KLEEMANN LIFT RO S.R.L., KLEEMANN LIFTS U.K. LTD θαη KLEEMANN LIFTOVI D.o.o.). Ρέινο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη εηαηξείεο νη νπνίεο παξάγνπλ θαη εκπνξεχνληαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλειθπζηήξα, παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο αλειθπζηήξσλ, κηα απφ απηέο είλαη θαη ε Κεηξηθή KLEEMANN. Ν αληαγσληζκφο ηνπ Νκίινπ πξνέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ κηθξέο θαη κεζαίεο βηνηερλίεο παξαγσγήο εμαηνκηθεπκέλσλ εμαξηεκάησλ αλειθπζηήξσλ, απφ νκνεηδείο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ εηαηξείεο αληαγσληζηέο σο πξνο ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε εμαξηεκάησλ αλειθπζηήξσλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα είλαη θαη πειάηεο ηνπ Νκίινπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εγθαηαζηάηεο θαη δελ δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ εζσηεξηθά γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο ηα εμαξηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα. Ξξννπηηθέο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο Πηελ δηεζλή αγνξά αλειθπζηήξσλ αλακέλεηαη αχμεζε κέρξη θαη 30% έσο ην Κάξηην ηνπ 2016 ήηνη ηεκάρηα πνπ βαζίδεηαη ζηε αλάθακςε αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ φπσο ε Ηλδία θαη ε Θίλα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε Θίλα αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζρεδφλ ηε κηζή απφ ηελ παγθφζκηα δήηεζε γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αζηπθηιία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αληηζέησο, ζηελ Δπξψπε, ηηο ΖΞΑ, θαη ηελ Ηαπσλία δελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα λέα πξντφληα, αιιά αλακέλεηαη ηζρπξή δήηεζε πξντφλησλ αλαθαίληζεο ιφγσ θαη ηεο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε λένπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Γεληθφηεξα, ζηελ παγθφζκηα αγνξά εθηηκάηαη απμαλφκελε δήηεζε γηα πξντφληα πνπ έρνπλ θαιχηεξε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο, άλεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο. Απηή ηελ ζηηγκή, έρεη ππνινγηζηεί φηη ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε πφιεηο, ελψ ζηελ Θίλα ην ίδην κέγεζνο αλέξρεηαη ζην 43%, ζηελ Αθξηθή ζην 33% θαη ζηελ Ηλδία ζην 29%. Ρν 2050, αλακέλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα θαηνηθεί ζε πφιεηο λα θηάζεη ην 70%. 14

15 Ρν 2011, ε παγθφζκηα αγνξά αλειθπζηήξσλ είρε ζπλνιηθή αμία Δπξψ 32 δηο απφιπηα ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην 2010, ην 40% ησλ νπνίσλ (Δπξψ 12,8 δηο), αθνξνχζε λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά ελψ ην ππφινηπν 60% (Δπξψ 19,2 δηο) αθνξνχζε ζπληήξεζε θαη αλαθαηλίζεηο ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ. Ζ αγνξά απηή κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ 10 εθ. αλειθπζηήξεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 50% είλαη ζε Δπξψπε-Κέζε Αλαηνιή-Αθξηθή, 16% ζε Ακεξηθή, 11% ζε Ηαπσλία θαη Θνξέα, 17% ζε Θίλα θαη 6% ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Πηελ αγνξά λέσλ αλειθπζηήξσλ (445 ρηι ηεκάρηα), ην 24% βξίζθεηαη ζε Δπξψπε-Κέζε Αλαηνιή-Αθξηθή, 51% ζε Θίλα, 7% ζε Ακεξηθή, 10% ζε Ηαπσλία θαη Θνξέα θαη 8% ζηνλ ππφινηπν θφζκν. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2011 Ρα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ρξήζεο 2011 θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ Νηθνλνκηθή Έθζεζε είλαη ηα αθφινπζα: Γηαλνκή κεξίζκαηνο Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ηεο 14 Ηνπλίνπ 2011 ελέθξηλε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ηεο ρξήζεο 2010 χςνπο Δπξψ 0,05 αλά κεηνρή, ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ θνξνινγνχκελα θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ απφ ην νπνίν παξαθξαηείηαη ν αλαινγνχλ θφξνο 21% βάζεη ηνπ Λ. 3943/2011, ήηνη ην θαζαξφ πιεξσηέν κέξηζκα αλέξρεηαη ζε Δπξψ 0,0395 αλά κεηνρή. Ωο εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ησλ Γηθαηνχρσλ νξίζηεθε ε Ξαξαζθεπή 15 Ηνπιίνπ Γηθαηνχρνη ήηαλ νη εγγεγξακκέλνη ζηα αξρεία ηνπ Π.Α.Ρ. ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. Ωο εκέξα απνθνπήο νξίζηεθε ε Ρεηάξηε 13 Ηνπιίνπ Ζ έλαξμε θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξέκπηε 21 Ηνπιίνπ Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο MODA LIFT Α.Β.Δ.Δ. Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 13 Ηνπλίνπ 2011 ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο MODA LIFT Α.Β.Δ.Δ., απνθαζίζηεθε αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο χςνπο Δπξψ , ε νπνία θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Κεηξηθή Δηαηξεία KLEEMANN HΔLLΑS Α.Β.Δ.Δ. Ζ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2011 θαη επεξέαζε ηζφπνζα ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο KLEEMANN HELLAS Α.Β.Δ.Δ.. Ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην Ζ KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. πξνέβε ζηηο 22 Κάξηηνπ 2011 ζηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "KLEEMANN LIFTS UK LTD", κε έδξα ηελ Νμθφξδε θαη ζθνπφ ηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ιχζεσλ αλαθαίληζεο θαζψο θαη ηε πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ζπλνιηθήο γθάκαο ησλ πξντφλησλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. Ρν αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο λέαο ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ ,00 θαη ε ζπκκεηνρή ηεο «KLEEMANN HELLAS Α.Β.Δ.Δ.» ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ζην 100%. Δμαγνξά 40% ηεο KLEEMANN LIFTOVI Πηηο 27 Ηνπλίνπ 2011 ε KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηνπ 40% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «KLEEMANN LIFTOVI D.o.o.» κε ηίκεκα κεηαβίβαζεο χςνπο Δπξψ Ρν ελ ιφγσ πνζνζηφ είρε πεξηέιζεη ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία «KLEEMANN LIFTOVI D.o.o.» θαηφπηλ εμαγνξάο ηνπ απφ ηνλ εηαίξν ηεο Grossi Engineering ζηηο 7 Καξηίνπ Ππλεπψο, ε ζπκκεηνρή ηεο KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ζηε Πεξβηθή ζπγαηξηθή ηεο αλέξρεηαη πιένλ ζε πνζνζηφ 100%. Ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο HONG KONG ELEVATORS SYSTEMS LIMITED ζηελ Θίλα Πηηο 17 Καξηίνπ 2011 ε ζπγαηξηθή Δηαηξεία ηνπ Νκίινπ HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED απέθηεζε απφ ηηο αξρέο ηεο Ιατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Θίλαο, άδεηα ιεηηνπξγίαο (Business License) ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε Δηαηξείαο πνπ ζα ηεο αλήθεη ζε πνζνζηφ 100%. Ρν φλνκα ηεο εηαηξείαο είλαη KUNSHAN HK ELEVATOR SYSTEMS LTD θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία παξαγσγηθήο βάζεο θαη ζηελ Θίλα. Δγθαίληα πύξγνπ δνθηκώλ Ρνλ πξψην πχξγν δνθηκψλ αλειθπζηήξσλ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ ηέηαξην κεγαιχηεξν ηδησηηθφ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν εγθαηλίαζε ζην Θηιθίο ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2011 ε KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.. Ν πχξγνο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δνθηκψλ ζε αλειθπζηήξεο κε κεγάιεο ηαρχηεηεο, ζε πξψηε θάζε έσο 6 κέηξα/δεπηεξφιεπην. Γηαζέηνληαο 18 νξφθνπο θαη πέληε θξεάηηα δνθηκψλ, ν πχξγνο έρεη χςνο 61 κέηξσλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη νινθιεξψζεθε ην 2010, ελψ ε επέλδπζή ηνπ μεπέξαζε ηα Δπξψ 5 εθαη. Αιιαγή Δζσηεξηθνύ Διεγθηή Πηηο 17 Ηνπλίνπ 2011 θαζήθνληα Δζσηεξηθνχ Διεγθηή ηνπ Νκίινπ αλέιαβε ν θ. Σξπζνζηνκίδεο Απφζηνινο ηνπ Αρηιιέα ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Ξαιηζίδε Γεκήηξε ηνπ Γεσξγίνπ o νπνίνο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. 15

16 Έληαμε ηεο KLEEMANN HELLAS Α.Β.Δ.Δ. ζηηο «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» Ωο κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο αλαγλψξηζε ηελ KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ε ICAP GROUP, εληάζζνληάο ηελ ζηελ θνηλφηεηα «STRONGEST COMPANIES IN GREECE». Δηδηθφηεξα, κε βάζε ην ICAP score, ε Δηαηξεία KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.. θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα εηαηξεηψλ κε ην ρακειφηεξν πηζησηηθφ θίλδπλν. H ICAP Group, αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο σο Δμσηεξηθφο Νξγαληζκφο Ξηζηνιεπηηθψλ Αμηνινγήζεσλ θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα σο Απνδεθηή Ξεγή Ξηζηνιεπηηθψλ Αμηνινγήζεσλ. Βξαβείν «Δμσζηξέθεηαο» από Π.Β.Β.Δ. Πην πιαίζην ηεο ηειεηήο απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ «Διιεληθή Αμία» γηα ην 2011 πνπ δηνξγάλσζε ν Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ε εθεκεξίδα ΔΜΞΟΔΠ, ε κεηξηθή Δηαηξεία απνλεκήζεθε ην βξαβείν εμσζηξέθεηαο σο απνηέιεζκα ηεο επηηπρεκέλεο δξάζεο ζην επξχηεξν δπζκελέζηαην νηθνλνκηθφ θιίκα. Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα Γελ ππάξρνπλ ινηπά ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο έθζεζεο ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο γλσζηνπνίεζεο. ΔΜΔΙΗΜΖ ΘΑΗ ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ Eλ κέζσ θξίζεο, ν Όκηινο ζπλερίδεη λα είλαη θεξδνθφξνο θαη λα πξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο πνπ δηακνξθψλνληαη, ζηνρεχνληαο ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ πξντφλησλ αλαθαίληζεο θαη ηνπ ζεζκνχ ησλ «Δμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ». Νη δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία ην 2011 αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά αλακθίβνια επεξέαζαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαζψο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο ζπξξηθλψλεηαη. Ρν θιίκα αλαζθάιεηαο θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο έρνπλ πνιχ κεγάιε επίδξαζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ αξηζκφ αδεηψλ λα είλαη κεησκέλνο θαηά πεξίπνπ 23,8% ηε πεξίνδν Γεθεκβξίνπ 2010 Λνεκβξίνπ 2011 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαη ηνλ φγθν νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ κεησκέλν θαηά πεξίπνπ 32,2%. Ξαξφια απηά ν Όκηινο δηαηεξεί ην ηζρπξφ κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη θαζψο ε πηψζε ηεο αγνξάο ην 2011 αλήιζε ζε πεξίπνπ 35% ελψ ε πηψζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Νκίινπ ζην εζσηεξηθφ είλαη ρακειφηεξε. Όζνλ αθνξά ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ, ην 2011 μερσξίδεη ε ίδξπζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Θίλα κε ζηφρν ηε δηείζδπζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη Ωθεαλίαο εληζρχνληαο ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Νκίινπ. Πε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φπσο ε Ηξιαλδία παξνπζηάζηεθε κείσζε ησλ πσιήζεσλ πνπ ππεξθαιχθζεθε φκσο απφ ηε εληππσζηαθή αχμεζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Ρνπξθία θαη ηελ Αζία. Δπηπξνζζέησο, ην 2011 ε Δηαηξεία πέηπρε ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε 75 ρψξεο έλαληη 63 ην 2010 θαη 57 ην 2009 (αχμεζε απφ ην ,6%). Δπίζεο, ε Δηαηξεία αχμεζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ ηεο θαηά 42% ζε ζρέζε κε ην 2010 ελψ ηφηε ήηαλ επίζεο απμεκέλν θαηά 37% ζε ζρέζε κε ην Ξεξίπνπ ην 17% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηνπ 2011 πξνήιζε απφ λέν πειαηνιφγην. O Όκηινο κέζα ζην 2011 ζπλέρηζε ηελ άκεζε επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ Διιεληθή θαη δηεζλή αγνξά ζπκκεηέρνληαο ζε ζεκαληηθέο εθζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ ε ΗNTERLIFT 2011 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Augsburg ζηε Γεξκαλία θαη πνπ ππνδέρηεθε πεξηζζφηεξνπο απφ επηζθέπηεο απφ 54 ρψξεο. H KLEEMANN HELLAS Α.Β.Δ.Δ. παξνπζίαζε εθεί ηα λέα -πςειήο ηερλνινγίαο- πξντφληα ηεο, κε ηνλ «πξάζηλν» αλειθπζηήξα A Δλεξγεηαθήο Θιάζεο, ρσξίο κεραλνζηάζην «ATLAS», αλάκεζα ηνπο, θαη πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ εθαηνληάδσλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο, ν Όκηινο ζπκκεηείρε ζηελ ζεκαληηθή έθζεζε ASANSOR πνπ έγηλε ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε ηεο Ρνπξθίαο, θαη ζηελ LIFT EXPO ζηε Οσζία, θαζψο επίζεο θαη ζε άιιεο εθζέζεηο ζηελ Νπθξαλία, Πεξβία θαη Διιάδα. Ν Όκηινο πξνρψξεζε επίζεο θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ελέξγεηεο πξνψζεζεο, φπσο εκθαλίζεηο ζε επηά πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ ζην εμσηεξηθφ, επηζθέςεηο πειαηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ, εθπαίδεπζε πειαηψλ κε ζεκηλάξηα ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζηε Πεξβία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο, ζπλαληήζεηο θαη εθζεηήξηα εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ θ.α. Ρελ θαηλνηφκα εθαξκνγή γηα iphone, Lift Tester, πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη ε KLEEMANN HELLAS Α.Β.Δ.Δ. ζην 19 ν παγθφζκην ζπλέδξην αλειθπζηήξσλ «Elevcon 2012» ηνπ International Association of Elevator Engineers πνπ ζα γίλεη ζην Κατάκη ηεο Φιφξηληα, ζηηο 22-24/05/2012. Ζ Δηαηξεία ζρεδίαζε ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή κε ζηφρν λα παξέρεη ζε εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ηειηθνχο ρξήζηεο αλειθπζηήξσλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ κη νινθιεξσκέλε θαη αμηφπηζηε εηθφλα ηεο πνηφηεηαο ηε θίλεζεο, κεηξψληαο κε αθξίβεηα δεδνκέλα φπσο ηαρχηεηα, επηηάρπλζε, κηθξν-δνλήζεηο θαη ζφξπβν, κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ην LIFT TESTER 16

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηεο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α. Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2011 1 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή 3 Γενικέρ Απσέρ I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4 II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 ΔΣΖΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΘΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15 ν ρικ. Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ Γήκνο Αξθαδίνπ Οεζχκλεο Ρ.Θ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία κε Θέκα: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ ΔΡΝΠ 2010 ( ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ 2009 )

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ ΔΡΝΠ 2010 ( ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ 2009 ) ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ ΔΡΝΠ 2010 ( ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ 2009 ) Πύμθυνα με ηα πποβλεπόμενα ζηο άπθπο 36 ηος Λ. 3693/2008 Αθήνα, Κάπηιορ 2010 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πελίδερ Ξξφινγνο 3 1. Λνκηθή κνξθή θαη ζηνηρεία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα