Δεκέμβριος Aποτελέσματα Έρευνας Κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά για τον ΟΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκέμβριος 2012. Aποτελέσματα Έρευνας Κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά για τον ΟΠΕ"

Transcript

1 Aποτελέσματα Έρευνας Κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά για τον ΟΠΕ Δεκέμβριος 2012 «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

2 Ερευνθτικοί τόχοι «Η αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ κατθγορίασ των ευρφαλων μεςογειακϊν ειδϊν ιχκυοκαλλιζργειασ και του κυρίωσ ανταγωνιςμοφ τθσ αλλά και θ διερεφνθςθ τθσ αγοραςτικισ ςυνικειασ και ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία» «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

3 Μεκοδολογία ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

4 ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ H ζρευνα πεδίου πραγματοποιικθκε 12 Οκτωβρίου ζωσ 13 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 12 Ομάδεσ ΕΤΡΤ ΚΟΙΝΟ CLUSTER A : Σακτικοί Αγοραςτζσ & Χριςτεσ Αλιευμάτων Ιχκυοκαλλιζργειασ (τουλάχιςτον 1 φορά ςτισ 15 θμζρεσ) CLUSTER B : Περιςταςιακοί Αγοραςτζσ & Αλιευμάτων Ιχκυοκαλλιζργειασ (αγοράηουν & καταναλϊνουν κυρίωσ Νωπά Θαλάςςιασ Αλιείασ αλλά περιςταςιακά -1 φορά το μινα ι ςπανιότερα- και Αλιεφματα Ιχκυοκαλλιζργειασ) CONFLICT GROUP : Χριςτεσ Αλιευμάτων Ιχκυοκαλλιζργειασ (τακτικοί ι μθ ) vs χριςτεσ προϊόντων ανταγωνιςμοφ / νωπά αλιείασ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

5 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ «ΨΑΡΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

6 ΣΙ ΗΜΑΙΝΕΙ «ΨΑΡΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ιχκυοκαλλιζργειασ Η ςυςχζτιςθ με τθν αγορά «φρζςκου ψαριοφ»...? Αν και λογικά εντάςςεται ςτθν κατθγορία, δεν αναφζρεται (κατά κανόνα) ςε αυκόρμθτο επίπεδο Βαςικά επιχειριματα : -Νεότεροι (25-40) : «Μα ζτςι τα ακοφμε..ξεχωριςτά...» -Μεγαλφτεροι (41+) : «Αυτά, μπικαν ςτθ ηωι μασ πολφ αργότερα... εμείσ μεγαλϊςαμε με πελαγίςια. Οπότε για μασ ςτο πίςω μζροσ του μυαλοφ μασ φρζςκο ςθμαίνει πελαγίςιο...ςυνθκίςαμε να λζμε φρζςκο και να εννοοφμε αυτά του ψαρά» θμαντικά «κενά» επικοινωνίασ ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν βάςθσ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

7 «ΨΑΡΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» : ΤΝΗΘΕΙΕ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ Σα είδθ/ Η ποικιλία Η Τςιποφρα ΣΟ ΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Κακολικά γνωςτι και δοκιμαςμζνθ & με ικανοποιθμζνο κοινό Η ςπανιότθτα τθσ αντίςτοιχθσ πελαγίςιασ ςε ςυνδυαςμό με τθ διακεςιμότθτά τθσ, φαίνεται να τθν ζχει κακιερϊςει ςτθν επιλογι «ςχάρα» Προςιτι τιμι, ιςορροπία τιμισ+ποιότθτασ Η μικρι περιεκτικότθτα ςε κόκαλα και θ ευχάριςτθ γεφςθ τθν κάνουν αγαπθτι τροφι ςτα παιδιά «...αυτι ζχουνε ςυνθκίςει τα παιδιά. Αν τουσ πάρεισ κανζνα άλλο δε τουσ αρζςει» Αν και ςυνδζεται άμεςα με το χϊρο των s/m, διατίκεται -με επάρκεια- ςε όλα τα ςθμεία πϊλθςθσ ιχκφων Περιςταςιακά αναφορζσ ςε τςιποφρα βιολογικισ καλλιζργειασ <=ςτοιχεία υπεροχισ/εγγυθμζνθ Αναφορζσ για περιπτϊςεισ προϊόντων με υπερβολικι λιπαρότθτα «ζτυχε να πάρω και είχαν πολφ λίποσ» Περιςταςιακά χαρακτθρίηεται άνοςτθ Περιοριςμζνεσ μαγειρικζσ επιλογζσ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

8 «ΨΑΡΙΑ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» : ΤΝΗΘΕΙΕ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ Σα είδθ/ Η ποικιλία ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Το Λαβράκι Γνωςτό ωσ προϊόν Ιχκυοκαλλιζργειασ Μαηί με τθν Σςιποφρα αποτελοφν τουσ βαςικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ κατθγορίασ Ωσ γευςτικό αποτζλεςμα, δεν φαίνεται να είναι κακολικά αποδεκτό κυρίωσ λόγω τθσ υπερβολικισ λιπαρότθτασ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

9 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ : Η ΓΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ? ΣΙ? Διαπιςτϊνεται, ότι είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνθ θ γνϊςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ, ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα τθσ Ιχκυοκαλλιζργειασ ςτθν ελλθνικι επικράτεια αλλά και τισ εξαγωγζσ Πολφ περιςταςιακζσ αναφορζσ ςε ονόματα εταιρειϊν δραςτθριοποίθςθσ ςτθν κατθγορία αφοροφν : ΝΗΡΕΑ, SELONDA, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ *άνδρεσ με οικονομικά ενδιαφζροντα+, ΜΗΛΙΝΑ (Βόλοσ), ςτθ θτεία (Ηράκλειο) * κοντινζσ καλλιζργειεσ, εργαηόμενοι φίλοι & ςυγγενείσ+ Ωςτόςο, αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ γνϊςθ ι/και επίςκεψθ ςτο χϊρο, ανατρζπει αναςτολζσ και ενδοιαςμοφσ «είχα ζνα φίλο να δουλεφει εκεί, μου ζλεγε τι γίνεται, αλλά πιγα και είδα..γίνεται πράγματι ςοβαρι δουλειά...» «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

10 Άρα, ςυνοψίηοντασ τα δομικά «προβλιματα» τθσ κατθγορίασ Ελλθνικι Ιχκυοκαλλιζργεια... «ΚΕΝΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ..» Εκτροφι/Επάρκεια διατροφικισ αξίασ ψαριϊν Ελλθνικι ταυτότθτα (κάλαςςεσ-εταιρείεσ) «ΑΙΣΙΑ...» Αρνθτικζσ Φιμεσ/ διαδόςεισ/ Άγνοια Άγνοια ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ /ΚΕΝΑ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΤΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φυςικό περιβάλλον (βεβιαςμζνθ ανάπτυξθ) Ποικιλία ειδϊν/ επιλογϊν Διαβακμίςεισ γεφςθσ /περιεκτικότθτασ ςε λίποσ Άγνοια Άγνοια Διαβακμίςεισ ποιότθτασ μονάδων/εκτροφείων? «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

11 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΡ:3) ΕΝΣΟΛΕΑ ΣΗ ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ: Αποτύπωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των απόψεων τους σε σχέση με προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ IΔΙΑΙΣΕΡΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟ: Αντιπροσωπευτικό, βάσει της απογραφής ΕΤΕ 2001 ΗΛΙΚΙΑ: 18 και άνω, ΜΕΓΕΘΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ: 2500 άτομα ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ: Πανελλαδική (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αστικές, Ημιαστικές, Αγροτικές περιοχές) ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ: Νοεμβρίου ΜΕΘΟΔΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ: τρωματοποιημένη Πανελλαδική Δειγματοληψία. Σο δείγμα των περιοχών κατανέμεται στην χώρα λαμβάνοντας υπόψην πλήρως την αναλογική αντιπροσωπευτικότητα ως προς την αστικότητα και τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Ψς προς το φύλο και την ηλικία τηρούνται ποσοστώσεις με βάση τα στοιχεία της απογραφής από την ΕΤΕ. Η έρευνα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΕΔΕΑ, η WAPOR & η ΕSOMAR, μέλος των οποίων είναι η ΜRB Hellas S.A. ΜΕΘΟΔΟ ΤΛΛΟΓΗ ΣΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ: Σηλεφωνική έρευνα με τη χρήση του ειδικού συστήματος τηλεφωνικών συνεντεύξεων BELLVIEW 6/ CATI (computer aided telephone interviews). Ακολουθήθηκε η διαδικασία της τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθμών- (random dialing). ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΑΘΜΙΗ: Σο συνολικό δείγμα σταθμίζεται ως προς Υύλο - Ηλικία, Περιοχή κατοικίας, «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

12 2. Ποια είναι θ αντίλθψθ του ι; 1. Ποιοσ είναι; ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 2500 ΑΣΟΜΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΕ 18+ WHΑΤ WHO The 3 W`s of consumer WHΕN 3. Mε ποιον τρόπο μπορεί να κινθτοποιθκεί; «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

13 1. Ποιοσ είναι; Η αγορά των ψαριών σήμερα WHO Σα μερίδια αγοράσ, ο τφποσ του καταναλωτι και ο ανταγωνιςμόσ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

14 υνολικό δείγμα Ν=2500 Η κατανάλωςθ νωπϊν φρζςκων ψαριϊν ιχκυοκαλλιζργειασ ςιμερα Ποτέ 36,7% ΔΑ 9,8% Heavy Medium Light Very Light 20,3% 15,3% 14,7% 6,1% 7% 13,1% 1 φορά ή περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα 1 φορά στις 1 φορά το 15 ημέρες μήνα (Ν=1582) 1 φορά κάθε 2 με τρείς μήνες Λιγότερο από 3 μήνες «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

15 υνολικό δείγμα Ν=2500 Η κατανάλωση ψαριών σήμερα Heavy Medium Light Very Light Ιχκυοκαλ. Ελευκ. Αλιείασ Κατεψυγμζνα 20,3% 49,7% 13,3% 15,3% 14,7% 20,3% 13,1% 13 % 11% 12% 14% 17,3% Ποτέ 36,7% Ποτέ 5,3% Ποτέ 43,5% 1 φορά ή περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα 1 φορά στις 15 ημέρες 1 φορά το μήνα 1 φορά κάθε 2 με τρείς μήνες Λιγότερο από 3 μήνες «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

16 2. Ποια είναι θ αντίλθψθ του ; Η εικόνα για την ιχθυοκαλλιέργεια WHAT Γνωριμία & Εικόνα «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

17 Γνωριμία με προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας- ΑΤΘΟΡΜΗΣΑ ΡΠΗΞΝΟΑ 80,3 ΙΑΒΟΑΘΗ ΠΝΙΥΚΝΠ 10,4 35,5 Aπαντοφν οι καταναλωτζσ ιχκυοκαλλιζργειασ ΦΑΓΘΟΗ 9,9 ΚΡΑΘΗ 2,1 ΆΙΙΝ ΓΘ/ΓΑ 16,9 14,9 Πολλαπλζσ απαντιςεισ Θα ήθελα τώρα να μου πείτε ποια ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας γνωρίζετε;. «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

18 Ιχθυοκαλλιέργεια Εικόνα ιχθυοκαλλιέργειας- συναισθήματα Όςοι καταναλϊνουν ψάρια ιχκυοκαλλιζργειασ ΔΓΘΙΔΗΠΚΝΠ 18,7 ΔΚΞΗΠΡΝΠΛΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ 18,5 15,2 + 54,2% ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ 14,9 ΓΗΑΡΑΟΑΜΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 14 12,6 11,7-60,2% ΦΠΗΘΝΡΖΡΑ 8,8 ΑΙΙΝ 4,8 ΓΜ/ΓΑ 18,4 Kαθ υπόδειξη Ποια από τις παρακάτω λέξεις σας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόσαστε τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας;. «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

19 Aπαντοφν οι καταναλωτζσ ιχκυοκαλλιζργειασ Ανάλυση εικόνας κατηγοριών ψαριών Factor map «product superiority» ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΓΕΤΗ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΑΞΙΑ / ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Ε ΕΙΔΗ ΤΠΑΡΞΗ ΑΝΑΓΝΨΡΙΙΜΨΝ ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΑΛΙΕΙΑ 4 2 ΑΞΙΖΟΤΝ ΣΑ ΛΕΥΣΑ ΣΟΤ ΕΤΚΟΛΙΑ ΑΓΟΡΑ Ε.ΕΤΚΟΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΣΟ ΗΜΕΙΑ ΠΨΛΗΗ ΥΡΕΚΟΣΗΣΑ ΣΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ / ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΤΝΘΗΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 5 6 ΕΠΑΡΚΕΙΑ 3 1.ΠΡΟΙΣΗ ΣΙΜΗ «convenience» ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

20 Κινητοποίηση καταναλωτή Σρόποι προςζγγιςθσ WHEN 3. Mε ποιον τρόπο μπορεί να κινθτοποιθκεί; «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

21 Σι μπορεί να κινητοποιήσει τον καταναλωτή πλεονεκτήματα Όςοι καταναλϊνουν ψάρια ιχκυοκαλλιζργειασ ΣΑΚΖΙΖ ΡΗΚΖ 49,1 ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑ / ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΔΘΝΙΗΑ ΑΓΝΟΑΠ ΦΟΔΠΘΝΡΖΡΑ ΠΡΑΘΔΟΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑ / ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΗΝΛΡΝΠ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΜΗΑ / ΘΟΔΞΡΗΘΑ ΠΠΡΑΡΗΘΑ ΓΔΠΖ ΑΜΗΕΔΗ ΡΑ ΙΔΦΡΑ ΡΝ ΞΝΗΘΗΙΗΑ ΠΔ ΔΗΓΖ ΔΘΝΙΗΑ ΚΑΓΔΗΟΔΚΑΡΝΠ ΞΑΟΜΖ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΗΚΥΛ ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ ΑΙΙΝ 8,2 6,6 5,5 5,4 5,2 2,1 1,3 22,7 17,5 17,3 14,4 14,2 169,5% ΓΓ/ΓΑ 6,4 Ποια θα λέγατε ότι είναι τα πλεονεκτήματα κατανάλωσης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας; «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

22 Ιχθυοκαλλιέργεια Σι πρέπει να αποσαφηνιστεί στον καταναλωτή μειονεκτήματα Όςοι καταναλϊνουν ψάρια ιχκυοκαλλιζργειασ ΑΓΛΥΠΡΖ ΠΠΡΑΠΖ ΡΟΝΦΖΠ ΑΓΛΥΠΡΔΠ ΠΛΘΖΘΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 37 33,6 ΓΔΠΖ 18,1 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΜΗΑ 12,6 ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖ ΞΝΗΘΗΙΗΑ ΠΔ ΔΗΓΖ ΘΑΘΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑ 7,7 7,4 138,3% ΚΖ ΞΑΟΜΖ ('Ζ ΔΙΙΔΗΤΖ) ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΗΚΥΛ ΔΡΑΗΟΔΗΥΛ 6 ΚΖ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ ΦΟΔΠΘΝΡΖΡΑ 5,9 ΤΖΙΖ ΡΗΚΖ 5,4 ΓΔΛ ΑΜΗΕΔΗ ΡΑ ΙΔΦΡΑ ΡΝ 0,9 ΓΠΘΝΙΗΑ ΚΑΓΔΗΟΔΚΑΡΝΠ 0,9 ΑΙΙΝ 2,8 ΓΓ/ΓΑ Ποια θα λέγατε ότι είναι τα μειονεκτήματα κατανάλωσης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας; 15,1 «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

23 Κίνητρα για αγορά σε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας Aπαντοφν οι καταναλωτζσ ιχκυοκαλλιζργειασ ΔΗΛΑΗ ΔΙΙΖΛΗΘΝ 39 ΔΗΛΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ/ ΦΟΔΠΘΝ 32,6 ΔΣΔΗ ΡΗΚΖ ΣΑΚΖΙΖ 30,1 ΔΣΥ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΠΛΘΖΘΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 23 ΔΗΛΑΗ ΓΔΠΡΗΘΝ 15 ΑΛΑΞΡΠΠΔΡΑΗ ΚΔ ΠΔΒΑΠΚΝ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 10,8 ΔΗΛΑΗ ΔΞΥΛΚΝ 3,6 ΑΙΙΝ 2,1 ΓΓ/ΓΑ Ποιο από τα παρακάτω θα σας κινητοποιούσε για αγοράζετε - περισσότερο- φρέσκα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας; Αν το ψάρι «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος ,3

24 Ενημέρωση για ιχθυοκαλλιέργεια Σφνολο ερωτθκζντων Aπαντοφν οι καταναλωτζσ ιχκυοκαλλιζργειασ ΞΝΙ 2,8 21,6% 21,3% ΑΟΘΔΡΑ 18,8 ΙΗΓΝ 44,3 77,2% 77,9% ΘΑΘΝΙΝ 32,9 ΓΘ/ΓΑ 1,3 Πόσο ενημερωμένος αισθάνεστε συνολικά για θέματα που αφορούν στα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας; «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

25 υμπεράςματα & Προτάςεισ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

26 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ Οι ςυνκικεσ και το περιβάλλον ςιμερα... - Μείωςθ των διακζςιμων ψαριϊν ανοιχτισ κάλαςςασ - Τψθλό κόςτοσ των ψαριϊν ανοιχτισ κάλαςςασ - Οικονομικι κρίςθ -...Διαπιςτϊνεται ότι αναδεικνφουν το προϊόν «Ψάρι Ιχκυοκαλλιζργειασ» ωσ τθν Ιδανικι διατροφικι λφςθ ςτο «Ψάρι», διότι.. - Ζχει καταγραφεί ωσ θ fair ιςορροπία τιμισ-ποιότθτασ - Είναι μεγάλο /μερίδα, μπορεί να λειτουργιςει ωσ ιςορροπθμζνθ επιλογι ανάμεςα ςτα μικρά/οικονομικά μεγάλα/υπερτιμθμζνα ανοιχτισ κάλαςςασ «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

27 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ Σα προϊοντικά κεκτθμζνα : Είναι ζνα τρόφιμο, το οποίο είναι... - Προςιτι τιμι - Διακεςιμότθτα - Ευκολία αγοράσ - Ευκολία μαγειρζματοσ /οικεία μαγειρικι λφςθ - Επάρκεια - Πιςτοποίθςθ προϊόντοσ και - κακιερωμζνθ επιλογι ςε ευχάριςτεσ μνιμεσ : παρζεσ/διακοπζσ - τοποκετθμζνο ιδθ ςτο τραπζηι τθσ μζςθσ ελλθνικισ οικογζνειασ Αλλά όχι επαρκϊσ αιτιολογθμζνο ωσ διατροφικι επιλογι (άγνωςτθ ςφςταςθ προιόντοσ και άγνωςτεσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ) «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

28 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ Πιο ςυγκεκριμζνα, διαπιςτϊνεται ότι, οι προβλθματιςμοί και περιοριςμζνθ γνϊςθ του κοινοφ ςυνδζονται κυρίωσ με τθ διαδικαςία εκτροφισ των ψαριϊν και των ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ τουσ, γφρω από τθν οποία ζχει αφεκεί να περιρρζουν αρνθτικζσ φιμεσ και ερωτιματα ςχετικά με... - Σισ ςυνκικεσ ελζγχου και αςφάλειασ του προϊόντοσ - Οι οποίεσ αφινουν κολό το τοπίο ςχετικά με... - Σθν υγιεινι του τελικοφ προϊόντοσ - Σθ διατροφικι αξία του προϊόντοσ ε ζνα δεφτερο επίπεδο, αλλά αρκετά επιβαρυντικά, τα ερωτιματα ςχετικά με το επίπεδο φυςικότθτασ του περιβάλλοντοσ των μονάδων και παρζμβαςθσ ςτο περιβάλλον δθμιουργοφν και ςυναιςκθματικά και ορκολογικά εμπόδια αποδοχισ. «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

29 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ Η διερεφνθςθ ανάμεςα ςτο κοινό (καταναλωτικό αλλά και ςτο Ειδικό κοινό), κατζδειξε ότι ο κλάδοσ τθσ Ιχκυοκαλλιζργειασ, οφείλει να επαναπλαιςιϊςει τθν κατθγορία. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι καιροί επιβάλλουν να αποςαφθνιςκεί το τοπίο και να παραςχεκοφν οι απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ προσ όλεσ τισ πλευρζσ ϊςτε να αρχίςει να «κινείται» με κετικό πρόςθμο να διευρυνκεί θ επιλογι ψάρι ιχκυκαλλιζργειασ -...να υποςτθριχκεί και να αναδειχκεί θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και οι αναδεικνυόμενεσ προϊοντικζσ επιλογζσ -...να κινθτοποιθκεί ςυναιςκθματικά το κοινό, αναδεικνφοντασ το «Ψάρι Ιχκυοκαλλιζργειασ» ωσ το ςφγχρονο ελλθνικό ψάρι -...να τοποκετθκεί το «Ψάρι Ιχκυοκαλλιζργειασ» με αξιϊςεισ ςτο επίπεδο τθσ ζννοιασ «Φρζςκο Ψάρι» «Έρευνα κατανάλωσης ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική Αγορά» - Δεκέμβριος

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις -Απαντήσεις στο Διαγώνισμα της Έκθεσης Γ Λυκείου 1-3-2015

Υποδείξεις -Απαντήσεις στο Διαγώνισμα της Έκθεσης Γ Λυκείου 1-3-2015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Υποδείξεις -Απαντήσεις στο Διαγώνισμα της Έκθεσης Γ Λυκείου 1-3-2015 Β1. H προσωπική και επαγγελματική ευημερία είναι το ζητούμενο για τον άνθρωπο σε κάθε εποχή και φυσικά και

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

«Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα»

«Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σίτλοσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ «Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα» Κωνςταντάσ Δθμιτριοσ Α.Μ. 2005019030 Σριμελισ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα