Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010"

Transcript

1 30 η Αυγούστου, 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ που πραγματοποιήθηκε σήμερα κατά την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, και σύμφωνα με τους συναφείς Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισυνάπτουμε: (α) τις Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, (β) τη σχετική Επεξηγηματική Κατάσταση, (γ) το Δελτίο Τύπου που θα σταλεί για δημοσίευση στον Τύπο και (δ) τη Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Φιλελεύθερος την Τρίτη 31 η Αυγούστου Tα Αποτελέσματα της Πρώτης Εξαμηνίας του 2010 θα διατίθενται προς τους μετόχους και το κοινό χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος - Λευκωσία, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Με εκτίμηση, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Χαράλαμπος Μουσουλίδης Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Κέρδη πριν τη φορολογία 16,7 εκατ. Ισχυρός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (14%) Ικανοποιητική ρευστότητα (81,3%) Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου

2 2010 ' '000 Κύκλος εργασιών Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα, προμήθειες, καθαρές ζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Σύνολο εξόδων (89.200) (86.626) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων (20.346) (29.815) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία (5.373) (6.307) Κέρδος για την περίοδο Κέρδος που αναλογεί: Στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας Στο συμφέρον μειοψηφίας Κέρδος για την περίοδο Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 3,6 0,7

3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδη πριν τη φορολογία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 που ανέρχονται σε 16,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη 8,9 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε αύξηση 1%, φθάνοντας τα 126,3 εκατ. σε σύγκριση με 125,3 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ παράλληλα το σύνολο των εξόδων παρουσίασε αύξηση 3% φθάνοντας τα 89,2 εκατ. σε σύγκριση με 86,6 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 70,6% και είναι αυξημένος από τα επίπεδα του 69,1% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 3. ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι καθαρές ζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων αυξήθηκαν από ζημίες 3,9 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 9,9 εκατ. για το 2010, κυρίως λόγω της πτώσης στις τιμές των μετοχών και των διεθνών ομολόγων. 4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, ανήλθε σε 20,3 εκατ. και μειώθηκε κατά 9,5 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε 484,2 εκατ. (Ιούνιος 2009: 439,4 εκατ.) και αποτελούν το 9,2% (Ιούνιος 2009: 8,7%) των συνολικών χορηγήσεων. 5. ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα, η ζημία πριν τη φορολογία μειώθηκε στα 9,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημία 34,4 εκατ. για την πρώτη εξαμηνία του Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου και στη μείωση της χρέωσης για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων. Ο Όμιλος συνεχίζει την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του Δικτύου Καταστημάτων εφαρμόζοντας το λειτουργικό μοντέλο της Κύπρου και εστιάζοντας την προσοχή του αποκλειστικά στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

4 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή Ιουν-10 - Ιουν-09 Δεκ-09 Μεταβολή Ιουν-10 - Δεκ-09 'εκατ. 'εκατ. % 'εκατ. % Σύνολο Κατάστασης Οικονομικής Θέσης % % Μεικτές χορηγήσεις % % Κύπρος % % Ελλάδα (6%) 941 4% Καταθέσεις (4%) (2%) Κύπρος (2%) % Ελλάδα (16%) (23%) Το σύνολο της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου ανήλθε σε 8,6 δισ. σε σύγκριση με 8,5 δισ. τον Ιούνιο 2009, σημειώνοντας αύξηση 1%. Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 2010 ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 81,3% (Δεκέμβριος 2009: 76,5%, Ιούνιος 2009: 74,9%). 6.2 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 4% και ανήλθαν σε 5,2 δισ. σε σύγκριση με 5,0 δισ. τον Ιούνιο Οι χορηγήσεις πελατών στην Κύπρο παρουσίασαν αύξηση 7% και ανήλθαν σε 4,3 δισ. σε σύγκριση με 4,0 δισ. τον Ιούνιο Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 6% και ανήλθαν σε 974 εκατ. σε σύγκριση με εκατ. τον Ιούνιο Στις 30 Ιουνίου 2010 και 30 Ιουνίου 2009, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 50% 40% 30% 39% 36% 31% 34% 30-Ιουν Ιουν-09 20% 10% 0% Μεγάλες επιχειρήσεις Μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 11% 11% Καταναλωτικά δάνεια 1% 1% Πιστωτικές κάρτες 18% 18% Στεγαστικά δάνεια

5 6.3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν μείωση 4%, φθάνοντας τα 6,4 δισ. σε σύγκριση με 6,7 δισ. τον Ιούνιο Στις 30 Ιουνίου 2010 και 30 Ιουνίου 2009, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων του Ομίλου ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Το σύνολο των 5,6 δισ. (Ιούνιος 2009: 5,8 δισ.) καταθέσεων στην Κύπρο χωρίζεται σε 3,5 δισ. (Ιούνιος 2009: 3,6 δισ.) καταθέσεις σε Ευρώ και 2,1 δισ. (Ιούνιος 2009: 2,2 δισ.) καταθέσεις σε ξένα νομίσματα. Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 820 εκατ. σε σύγκριση με 975 εκατ. τον Ιούνιο 2009, παρουσιάζοντας μείωση 16%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ. 7. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε 513,1 εκατ. σε σύγκριση με 519,9 εκατ. το Δεκέμβριο Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας 2010 σε ετησιοποιημένη βάση διαμορφώνεται στο 4,3% (Δεκέμβριος 2009: 5,7%, Ιούνιος 2009:0,9%). 8. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Στις 30 Ιουνίου 2010, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 14% (Δεκέμβριος 2009: 14%). 9. ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010, αποφασίστηκε η έκδοση Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου αόριστης διάρκειας ύψους μέχρι 150 εκατ. Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εκδοθούν στο άρτιο σε αξίες του 1 και πολλαπλάσια αυτού και θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,25% για όλη τη διάρκεια της έκδοσης ο οποίος θα είναι πληρωτέος σε τριμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου πληρωμής τόκου.

6 10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου κατά το 2010 συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία. Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2010 θα συνεχίσει να είναι μια δύσκολη χρονιά για την Κυπριακή οικονομία, με κύρια χαρακτηριστικά τη στασιμότητα της ανάπτυξης, την αυξανόμενη ανεργία και τη χαμηλή πιστωτική επέκταση. Στην Ελλάδα, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και επιδείνωση της ανεργίας. Ως εκ τούτου, και στις δύο χώρες οι προοπτικές για ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών μέσα στο 2010 είναι περιορισμένες. Παρόλα αυτά, η υγιής ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπει την επιλεκτική χρηματοδότηση νέων έργων σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως παιδείας και υγείας καθώς και σε μεγάλα έργα υποδομής τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου. Σημειώσεις: 1. Οι συνοπτικές ενοποιημένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Ομίλου. 2. Οι συνοπτικές ενοποιημένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών της που μαζί αναφέρονται ως ο Όμιλος. 3. Οι συνοπτικές ενοποιημένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς. 4. Οι συνοπτικές ενοποιημένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 εκφράζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως λειτουργικό νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου. 5. Η επεξηγηματική κατάσταση σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς καθώς και οι συνοπτικές ενοποιημένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, θα διατίθενται προς τους μετόχους και το κοινό στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ομίλου στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Αναφορά ΓΤ 2010/14 Λευκωσία, 30 Αυγούστου, 2010 Η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει την κερδοφόρο πορεία της Και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 Κέρδη πριν τη φορολογία 16,7 εκατ. Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (14%) Ικανοποιητική ρευστότητα (χορηγήσεις έναντι καταθέσεων 81,3%) Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνέχισε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 την σταθερή κερδοφόρο πορεία του, παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, διατήρησε την οικονομική του ευρωστία, την πολύ ικανοποιητική ρευστότητα, καθώς και την ισχυρή κεφαλαιακή του επάρκεια. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε αξιόλογα κέρδη πριν τη φορολογία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 που ανέρχονται σε 16,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη 8,9 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 καταγράφοντας αύξηση 88%. Ο Όμιλος εφαρμόζοντας πλήρως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς του στόχους, τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων εντατικοποίησε τις προσπάθειες του προς την κατεύθυνση αυτή. Ως αποτέλεσμα, η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, ανήλθε σε 20,3 εκατ. και μειώθηκε κατά 9,5 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του Η Ελληνική Τράπεζα αντιλαμβανόμενη την βαρύτητα που έχει η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και ειδικά τα βασικά ίδια κεφάλαια για τη διασφάλιση της μελλοντικής της ανάπτυξης προχωρεί στην έκδοση Μετατρέψιμου Αξιόγραφου Κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. Η έκδοση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τον ήδη ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (14%). Παράλληλα, ο Όμιλος διατήρησε άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος από την υψηλή σταθερή καταθετική του βάση αφού τον Ιούνιο του 2010 ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 81,3% (Δεκέμβριος 2009: 76,5%, Ιούνιος 2009: 74,9%). Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία τις σοβαρές προκλήσεις των τελευταίων χρόνων γεγονός που αναγνωρίζεται και πιστοποιείται από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ενδεικτικά, οι 30 Αυγούστου 2010

31 Moody s στην πρόσφατη έκθεσή τους διατήρησαν σταθερή την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελληνικής Τράπεζας για μακροχρόνιες καταθέσεις. Η Διοίκηση και η Διεύθυνση του Ομίλου έχοντας πλήρη συναίσθηση των καταστάσεων και με συνετή στρατηγική παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις με προσοχή και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης. Κεφαλαιακή επάρκεια Στις 30 Ιουνίου 2010, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 14% (Δεκέμβριος 2009: 14%, Ιούνιος 2009: 13%). Ελλάδα Στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα, η ζημία πριν τη φορολογία μειώθηκε στα 9,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημία 34,4 εκατ. για την πρώτη εξαμηνία του Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου και στη μείωση της χρέωσης για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων. Ο Όμιλος συνεχίζει την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδος εφαρμόζοντας το λειτουργικό μοντέλο της Κύπρου και εστιάζοντας την προσοχή του αποκλειστικά στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Έκδοση Αξιόγραφων Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2010, αποφασίστηκε η έκδοση Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου αόριστης διάρκειας ύψους μέχρι 150 εκατ. Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εκδοθούν στο άρτιο σε αξίες του 1 και πολλαπλάσια αυτού και θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,25% για όλη τη διάρκεια της έκδοσης. Ο τόκος θα είναι πληρωτέος σε τριμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου πληρωμής τόκου. Στρατηγικοί στόχοι Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου κατά το 2010 συνεχίζουν να 30 Αυγούστου 2010

32 επικεντρώνονται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία. Προοπτικές Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2010 θα συνεχίσει να είναι μια δύσκολη χρονιά για την κυπριακή οικονομία, με κύρια χαρακτηριστικά τη στασιμότητα της ανάπτυξης, την αυξανόμενη ανεργία και τη χαμηλή πιστωτική επέκταση. Στην Ελλάδα, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και να επιδεινωθεί η ανεργία. Ως εκ τούτου, και στις δύο χώρες οι προοπτικές για ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών μέσα στο 2010 είναι περιορισμένες. Παρόλα αυτά, η υγιής ρευστότητα και η άνετη κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου επιτρέπει την επιλεκτική χρηματοδότηση νέων έργων σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως της παιδείας και της υγείας καθώς και σε μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου. Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Γραφείο Τύπου Τηλ.: , , Φαξ: Αυγούστου 2010

33 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 Αυγούστου 2010

34 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονομικά στοιχεία Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων % Σύνολο εξόδων % Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις (4%) Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων (32%) Κέρδος πριν τη φορολογία % Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας % Ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδη πριν τη φορολογία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 που ανέρχονται σε 16,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη 8,9 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου κατά το υπόλοιπο του 2010 συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία. Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε αύξηση 1%, φθάνοντας τα 126,3 εκατ. σε σύγκριση με 125,3 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ παράλληλα το σύνολο των εξόδων παρουσίασε αύξηση 3% φθάνοντας τα 89,2 εκατ. σε σύγκριση με 86,6 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 70,6% και είναι αυξημένος από τα επίπεδα του 69,1% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οι καθαρές ζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων αυξήθηκαν από ζημίες 3,9 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 9,9 εκατ. για το 2010, κυρίως λόγω της πτώσης στις τιμές των μετοχών και των διεθνών ομολόγων. Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, ανήλθε σε 20,3 εκατ. και μειώθηκε κατά 9,5 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε 484,2 εκατ. (Ιούνιος 2009: 439,4 εκατ.) και αποτελούν το 9,2% (Ιούνιος 2009: 8,7%) των συνολικών χορηγήσεων. Σελίδα 5 από 14

35 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 4% και έχουν ανέλθει σε 5,2 δισ. σε σύγκριση με 5,0 δισ. τον Ιούνιο 2009, ενώ οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν μείωση 4%, φθάνοντας τα 6,4 δισ. σε σύγκριση με 6,7 δισ. τον Ιούνιο Στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα, η ζημία πριν τη φορολογία μειώθηκε στα 9,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημία 34,4 εκατ. για την πρώτη εξαμηνία του Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου και στη μείωση της χρέωσης για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων. Ο Όμιλος συνεχίζει την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του Δικτύου Καταστημάτων εφαρμόζοντας το λειτουργικό μοντέλο της Κύπρου και εστιάζοντας την προσοχή του αποκλειστικά στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 2010 ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 81,3% (Δεκέμβριος 2009: 76,5%, Ιούνιος 2009: 74,9%). Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε 513,1 εκατ. σε σύγκριση με 519,9 εκατ. το Δεκέμβριο Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας 2010 σε ετησιοποιημένη βάση διαμορφώνεται στο 4,3% (Δεκέμβριος 2009: 5,7%, Ιούνιος 2009:0,9%). Στις 30 Ιουνίου 2010, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 14% (Δεκέμβριος 2009: 14%, Ιούνιος 2009:13%). Στις 23 Ιουνίου 2010 η Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφαση της για έναρξη πλήρων τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2011 μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010, αποφασίστηκε η έκδοση Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου αόριστης διάρκειας ύψους μέχρι 150 εκατ. Σελίδα 6 από 14

36 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή '000 '000 % Έσοδα από τόκους (14%) Έξοδα από τόκους (70.425) ( ) (32%) % Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου. Το επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για τον Ιούνιο 2010 ανήλθε σε 2,45% (Δεκέμβριος 2009: 2,39%, Ιούνιος 2009: 2,35%). Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για τον Ιούνιο 2010 ανήλθε σε 2,55% και στην Ελλάδα σε 1,80%. Μη επιτοκιακά έσοδα Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών % Καθαρές ζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων (9.857) (3.900) 153% Άλλα έσοδα (5%) (14%) Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε μείωση της τάξεως του 14%, φθάνοντας τα 28,3 εκατ. σε σύγκριση με 32,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του Οι καθαρές ζημίες από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων αυξήθηκαν, λόγω της αύξησης των ζημιών από 3,9 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 9,9 εκατ. για το 2010, κυρίως λόγω της πτώσης στις τιμές των μετοχών και των διεθνών ομολόγων. Σελίδα 7 από 14

37 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Έξοδα Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή '000 '000 % Έξοδα προσωπικού % Αποσβέσεις (1%) Διοικητικά και άλλα έξοδα (2%) Σύνολο εξόδων % Το σύνολο εξόδων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3% συγκρινόμενο με την αντίστοιχη εξαμηνία του Τα έξοδα προσωπικού, τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού, αποτελούν το 72% του συνόλου των εξόδων του Ομίλου (Ιούνιος 2009: 71%). Το μεγαλύτερο μέρος, 53,8 εκατ., (Ιούνιος 2009: 52,1 εκατ.) αφορά το προσωπικό του Ομίλου στην Κύπρο, το οποίο αριθμούσε άτομα τον Ιούνιο 2010 σε σύγκριση με άτομα το Ιούνιο Στην Κύπρο, τα έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3,4% και στην Ελλάδα κατά 9,7% λόγω της παραχώρησης κινήτρων προς εθελούσια αποχώρηση προσωπικού. Ο συνολικός αριθμός προσωπικού που εργοδοτούσε ο Όμιλος στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2010 ήταν 418 άτομα σε σύγκριση με 451 άτομα το Ιούνιο Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 70,6% και είναι αυξημένος από τα επίπεδα του 69,1% για το πρώτο εξάμηνο του Αυτό οφείλεται στην αύξηση του συνόλου των εξόδων κατά 3%, σε σχέση με 1% αύξηση του συνόλου των καθαρών εσόδων, όπως επεξηγείται πιο πάνω. Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή '000 '000 % Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (32%) Ο Όμιλος επικεντρώνεται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010, ανήλθε σε 20,3 εκατ. και μειώθηκε κατά 9,5 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, με βάση τα αποτελέσματα της εξαμηνίας σε ετησιοποιημένη βάση, διαμορφώνεται σε 0,8% (Ιούνιος 2009: 1,2%). Σελίδα 8 από 14

38 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,οι χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυμμένες με εμπράγματες εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών μηνών ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες. Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή Ιουν-10 - Ιουν-09 Δεκ-09 Μεταβολή Ιουν-10 - Δεκ-09 '000 '000 % '000 % Καθαρές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 473,4 365,2 30% 416,3 14% Συσσωρευμένες κεφαλαιουχικές προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων 336,2 302,1 11% 326,7 3% Οι καθαρές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε 473,4 εκατ. σε σύγκριση με 365,2 εκατ. τον Ιούνιο 2009, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων έχει ανέλθει στο 9,3% σε σύγκριση με 7,4% τον Ιούνιο Στις 30 Ιουνίου 2010 το 71,0% των καθαρών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων (Ιούνιος 2009: 82,7%), ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εμπράγματες εξασφαλίσεις. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, στις 30 Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε 484,2 εκατ. (Ιούνιος 2009: 439,4 εκατ.) και αποτελούν το 9,2% (Ιούνιος 2009: 8,7%) των συνολικών χορηγήσεων. Σελίδα 9 από 14

39 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ιουν-10 Ιουν-09 Μεταβολή Ιουν-10 - Ιουν-09 Δεκ-09 Μεταβολή Ιουν-10 - Δεκ-09 'εκατ. 'εκατ. % 'εκατ. % Σύνολο Κατάστασης Οικονομικής Θέσης % % Μεικτές χορηγήσεις % % Κύπρος % % Ελλάδα (6%) 941 4% Καταθέσεις (4%) (2%) Κύπρος (2%) % Ελλάδα (16%) (23%) Το σύνολο της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου ανήλθε σε 8,6 δισ. σε σύγκριση με 8,5 δισ. τον Ιούνιο 2009, σημειώνοντας αύξηση 1%. Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 4% και ανήλθαν σε 5,2 δισ. σε σύγκριση με 5,0 δισ. τον Ιούνιο Οι χορηγήσεις πελατών στην Κύπρο παρουσίασαν αύξηση 7% και ανήλθαν σε 4,3 δισ. σε σύγκριση με 4,0 δισ. τον Ιούνιο Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 6% και ανήλθαν σε 974 εκατ. σε σύγκριση με εκατ. τον Ιούνιο Στις 30 Ιουνίου 2010 και 30 Ιουνίου 2009, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 50% 39% 40% 36% 34% 31% 30% 30-Ιουν Ιουν-09 20% 10% 0% Μεγάλες επιχειρήσεις Μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 11% 11% Καταναλωτικά δάνεια 1% 1% Πιστωτικές κάρτες 18% 18% Στεγαστικά δάνεια Σελίδα 10 από 14

40 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν μείωση 4%, φθάνοντας τα 6,4 δισ. σε σύγκριση με 6,7 δισ. τον Ιούνιο Στις 30 Ιουνίου 2010 και 30 Ιουνίου 2009, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων του Ομίλου ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Το σύνολο των 5,6 δισ. (Ιούνιος 2009: 5,8 δισ.) καταθέσεων στην Κύπρο χωρίζεται σε 3,5 δισ. (Ιούνιος 2009: 3,6 δισ.) καταθέσεις σε Ευρώ και 2,1 δισ. (Ιούνιος 2009: 2,2 δισ.) καταθέσεις σε ξένα νομίσματα. Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 820 εκατ. σε σύγκριση με 975 εκατ. τον Ιούνιο 2009, παρουσιάζοντας μείωση 16%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζεται ανάλυση των καταθέσεων στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών και ανά νόμισμα. Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 2010 ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 81,3% (Δεκέμβριος 2009: 76,5%, Ιούνιος 2009: 74,9%). Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου αποτελείται κυρίως από κυβερνητικά και τραπεζικά χρεόγραφα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εισηγμένα σε διεθνή χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων και χρεογράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σελίδα 11 από 14

41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 30 Ιουνίου 2010, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα αναλύονται ως ακολούθως με βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθμισης: Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε 513,1 εκατ. σε σύγκριση με 519,9 εκατ. το Δεκέμβριο Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας 2010 σε ετησιοποιημένη βάση διαμορφώνεται στο 4,3% (Δεκέμβριος 2009: 5,7%, Ιούνιος 2009:0,9%). Στις 30 Ιουνίου 2010, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε 14% (Δεκέμβριος 2009: 14%, Ιούνιος 2009:13%). Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010, αποφασίστηκε η έκδοση Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου αόριστης διάρκειας ύψους μέχρι 150 εκατ. Τα Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εκδοθούν στο άρτιο σε αξίες του 1 και πολλαπλάσια αυτού και θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,25% για όλη τη διάρκεια της έκδοσης. Ο τόκος θα είναι πληρωτέος σε τριμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου πληρωμής τόκου. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου κατά το 2010 συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, στη διασφάλιση Σελίδα 12 από 14

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 υγιούς ρευστότητας, στη διαφύλαξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία. Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της κρίσης. Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2010 θα συνεχίσει να είναι μια δύσκολη χρονιά για την Κυπριακή οικονομία, με κύρια χαρακτηριστικά τη στασιμότητα της ανάπτυξης, την αυξανόμενη ανεργία και τη χαμηλή πιστωτική επέκταση. Στην Ελλάδα, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και επιδείνωση της ανεργίας. Ως εκ τούτου, και στις δύο χώρες οι προοπτικές για ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών μέσα στο 2010 είναι περιορισμένες. Παρόλα αυτά, η υγιής ρευστότητα και η άνετη κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου επιτρέπει την επιλεκτική χρηματοδότηση νέων έργων σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως παιδείας και υγείας καθώς και σε μεγάλα έργα υποδομής τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου. Σελίδα 13 από 14

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Ανάλυση καταθέσεων στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών Στις 30 Ιουνίου 2010, οι καταθέσεις στην Κύπρο με βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη, προέρχονται κατά: 39% από την Κύπρο, 33% από τη Ρωσία, 18% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4% από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και 6% από άλλες χώρες. Ανάλυση καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόμισμα Στις 30 Ιουνίου 2010, τo 63% των καταθέσεων στην Κύπρο είναι σε Ευρώ, το 32% σε Αμερικανικό Δολάριο, το 3% σε Στερλίνα, το 1% σε Ρούβλια και το 1% σε άλλα νομίσματα. Σελίδα 14 από 14

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ο Όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό ισολογισµό,

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010

Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 29 η Νοεμβρίου, 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 30 Μαΐου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά oικονοµικά στοιχεία Μαρ-14 Μαρ-13 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 29 Αυγούστου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 132.373

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00004287/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ % Βασικά oικονοµικά στοιχεία Σεπ-07 Σεπ-06 Μεταβολή Σεπ-07 Σεπ-06

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 2006 2005 2006 2005 Μεταβολή ( ) ( ) Κύκλος εργασιών 17.668.182 15.022.194 30.557.215 25.980.965 18% Καθαρά έσοδα από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00008627/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

2014 ' ( ) ( ) -14 '

2014 ' ( ) ( ) -14 ' ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων 3-6 2. Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

( 000) 4 η. 1 η ( 000)

( 000) 4 η. 1 η ( 000) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Στο 58% και σε πτωτική πορεία ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων και στο 49%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Ιαν. - Σεπτ. % Ιαν. - Σεπτ. Βασικά Οικονοµικά στοιχεία 2005 2004 Μεταβολή 2005

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 30 η Μαΐου, 2012 Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 26 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων 3-5 2. Λογαριασµός αποτελεσµάτων 6 8 3. Κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ.

Προτεινόμενο τελικό μέρισμα 0,08 κατά μετοχή ( 0,16 συνολικό μέρισμα για το έτος) Εκτίμηση κερδών μετά τη φορολογία για το 2010 μεταξύ εκατ. Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και Εκτίμηση κερδών για το 2010 Επίτευξη στόχων για το 2009 Κέρδη μετά τη φορολογία 313 εκατ. Διατήρηση ισχυρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο 2009 Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 34% σε σχέση με το α τρίμηνο 2009)

Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο 2009 Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 34% σε σχέση με το α τρίμηνο 2009) Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Σημαντική ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β τρίμηνο Κέρδη πριν τις προβλέψεις 142 εκατ. (αύξηση 24% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη κερδοφορίας στο γ τρίμηνο Έσοδα από τόκους και προμήθειες 289 εκατ. (αύξηση 10% σε

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%)

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%) Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 58% 134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνία που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014. 0114/00011281/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτoνται η Ανακοίνωση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank Cyprus Ltd για το έτος 2014. ABCY Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00017182/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 30 Αυγούστου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα