Ἐµφάνιση θρησκευτικῶν σεκτῶν καί παραδόσεων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἐµφάνιση θρησκευτικῶν σεκτῶν καί παραδόσεων»"

Transcript

1 Ἀπόστολου Φ. Κραλίδη Λέκτορα Ἱστορίας τῶν Θρησκειῶν, ΑΠΘ «Ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ Ἰσλάµ. Ἐµφάνιση θρησκευτικῶν σεκτῶν καί παραδόσεων» Μακαριώτατε, Σεβασµιώτατε, Θεοφιλέστατοι, κύριοι ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Ἐξωτερικῶν, ἐλλογιµότατοι κύριοι καθηγητές, σεβαστοί πατέρες, ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, κυρίες καί κύριοι, εὐχαριστῶ γιά τήν ἰδιαίτερη τιµή πού µοῦ γίνεται νά συµµετέχω στήν λίαν ἐνδιαφέρουσα ἡµερίδα µέ θέµα «Γνωριµία µέ τό Ἰσλάµ», πού διοργανώνουν ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή παρακολουθήσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεµάτων καί ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ιορθοδόξων καί ιαχριστιανικῶν Σχέσεων, ὑπό τήν αἰγίδα ὑµῶν, Μακαριώτατε, πού συµµερίζεστε τήν ἀγωνία τῶν ἡµερῶν µας στό ζήτηµα τῆς συµβιώσεως τῶν Χριστιανῶν µέ τούς Μουσουλµάνους. Ἐγώ, κατά τό πρόγραµµα, θά περιοριστῶ στό ἱστορικό µέρος τῆς ἐξελίξεως τοῦ Ἰσλάµ καί τῆς ἐµφανίσεως τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν σεκτῶν καί παραδόσεων, ὥστε νά καταστεῖ ἐφικτό νά κατανοήσουµε κατά τό δυνατόν αὐτή τή νέα θρησκεία. Ἐάν ἐπιχειρούσαµε νά δώσουµε ἕναν ὁρισµό τοῦ Ἰσλάµ θά λέγαµε ὅτι σύµφωνα µέ τήν οἰκεία διδασκαλία του εἶναι «ἡ ἀποκλειστική ὁµολογία» τοῦ ἑνός παντοδύναµου Θεοῦ καί «ἡ τελεία ὑποταγή» στήν ἐντολή του. Σηµαίνει µέ ἄλλα λόγια τήν ἀποδοχή τῆς ἀποκάλυѱης καί τήν ἐφαρµογή τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοί τοῦ Ἰσλάµ (µουσλιµούν) ἀποτελοῦν µία πολιτική καί θρησκευτική κοινότητα (οὔµµα), πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἴδιο τό Μωάµεθ, σύµφωνα µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ του. Ἡ ὑποταγή στό νόµο πού ἀποκαλύπτεται στό Κοράνιο, ἔχει ἐφαρµογές στή δηµόσια καί ἰδιωτική συµπεριφορά τῆς οὔµµα καί ἐπηρεάζει τήν πολιτική ἱστορία τοῦ Ἰσλάµ. Ἀσφαλῶς ἡ κατανόηση τοῦ Ἰσλάµ ἀπαιτεῖ πρωτίστως τή µελέτη τοῦ ἱεροῦ Κορανίου, τοῦ ἐγγράφου τῆς ἱδρύσεως τῆς νέας θρησκείας, ὅπου βρίσκεται ἀποθησαυρισµένος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἀποκαλύπτεται ἡ θεότητά του καί ἡ ἐντολή του πρός τούς πιστούς ὀπαδούς του. -1-

2 Εἶναι γνωστό πώς ἡ ἰσλαµική θρησκευτική παράδοση διέσωσε κατά τρόπο ἀποσπασµατικό τά ἱστορικά συµφραζόµενα πού ἀφοροῦν στήν ἀποκάλυѱη καί στά µηνύµατα τοῦ Κορανίου τοῦτο συνέβη µετά τό θάνατο τοῦ Μωάµεθ, ἀπό τόν τρίτο στή σειρά χαλίφη, τόν Οὐθµάν ( ). Ἡ ἀνάγκη νά διατηρηθεῖ ἡ ἑνότητα στή διδασκαλία τοῦ Ἰσλάµ, ὁδήγησε στή συλλογή ὅλων τῶν κειµένων καί τή συγκρότηση καί ταξινόµηση 114 σουρῶν. Προηγεῖται ἡ φάτιχα, σούρα πού ἀποτελεῖ µία σύντοµη προσευχή, καί ἀκολουθοῦν τά ἐκτενή νοµικά κείµενα τῆς ὄѱιµης, ὅπως χαρακτηρίζεται, περιόδου στήν Μεδίνα. Ὡστόσο δέν ἔλειѱαν οἱ µειονότητες πού ἀµφισβήτησαν τή γνησιότητα καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ κανονικοῦ κειµένου τοῦ Κορανίου. Εἶναι γνωστό πώς σέ ἀρκετά σηµεῖα ἔχουν παρεισφρύσει στοιχεῖα κατά πολύ µεταγενέστερα τῆς ἱστορικῆς παρουσίας καί διδασκαλίας τοῦ Μωάµεθ. Εἶναι ἐπίσης σαφές πώς τό Ἰσλάµ ὡς θρησκεία δέχθηκε καί υἱοθέτησε ἀντιλήѱεις γιά τό δίκαιο καί τήν ἠθική ἀπό τήν πολυθεϊστική λατρεία τῆς προϊσλαµικῆς Ἀραβίας, καθώς καί ἀπό τίς κατ ἐξοχήν µονοθεϊστικές θρησκεῖες, τόν Ἰουδαϊσµό καί τό Χριστιανισµό. Ὑπῆρξαν κάποια ρεύµατα καί ἴσως κάποια «πρωτότυπα», ἀπό τά ὁποῖα ἄντλησε πληροφορίες τό Ἰσλάµ, ἐν κατακλείδι ὅµως προχώρησε στή διάδοση µίας νέας διδασκαλίας καί πρακτικῆς. Ὁ προϊσλαµικός θεός Ἀλλάχ (ἐκ τοῦ ἀραβικοῦ ἀλ-ἰλάχ πού σηµαίνει θεός) κατέστη ὁ ἕνας καί µόνος ἀληθινός Θεός, τό ἱερό τῶν θεοτήτων τῆς Μέκκας Κά αµπα παρέµεινε τό πνευµατικό κέντρο τῆς νέας θρησκείας, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς θείας οἰκονοµίας τοῦ Ἰσλάµ. Ὁ Μωάµεθ µετά τή δηµόσια ἐµφάνισή του στή Μέκκα κατανόησε τήν ἀποστολή του ὡς τοῦ τελευταίου Προφήτη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ἔχοντας ἀπό τήν πλευρά του τή βεβαιότητα πώς ὁ Θεός τῶν Ἰουδαίων, τῶν Χριστιανῶν καί ὁ δικός του εἶναι κοινός, κήρυξε τή νέα θρησκεία, συντάσσοντας µέ τοῦτο τόν τρόπο µία «νέα βίβλο», τό Κοράνι. Στή Μεδίνα στά ἑπόµενα χρόνια µετά τήν Ἐγίρα, τό 622, οἱ βασικοί θρησκευτικοί θεσµοί τοῦ Ἰσλάµ πῆραν τή µορφή πού ἔχουν µέχρι σήµερα. Τήν ἴδια περίοδο κατόρθωσε ὁ Μωάµεθ νά ἑνώσει τούς Ἄραβες καί νά δηµιουργήσει τό ἰσλαµικό κράτος, πού προσέλαβε ὅµως τή µορφή θρησκευτικοῦ θεσµοῦ, πού προστάτευε τή λατρεία τοῦ ἑνός πραγµατικοῦ Θεοῦ καί εἶχε ὡς µέληµα τήν παράλληλη ἀπονοµή τῆς δικαιοσύνης καί τήν µέ κάθε µέσο διάδοση τῆς µουσουλµανικῆς πίστεως. Ὅµως οἱ ἀλλαγές, οἱ κατακτήσεις τῶν Ἀράβων καί ἡ ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάµ, προκάλεσαν καί συνεχεῖς ἑρµηνεῖες τοῦ ἱεροῦ βιβλίου, τοῦ Κορανίου. Ἡ σταδιακή αὔξηση τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν θεσµῶν προκάλεσε τή δη- -2-

3 µιουργία κλάδων τῆς δογµατικῆς καί τῆς καθηκοντολογίας, ὅπου συστηµατοποιήθηκε ἡ γνώση (ἴλµ) πού περιέχεται στό Κοράνι. Οἱ διαφωνίες πού προκλήθηκαν κατά τήν ἑρµηνεία καί τήν ἐφαρµογή τοῦ Κορανίου, στάθηκαν ἡ κύρια ἀφορµή γιά νά κλονίσουν τό κράτος καί τήν κοινωνία τῶν Ἀράβων. Γίνεται πλέον σαφές πώς ἡ νέα θρησκεία ἀποτέλεσε καί πρόκληση, µέ συνέπεια νά ξεσπάσουν οἱ πρῶτες συγκρούσεις ἀπό τή µία εἴχαµε τούς Ἄραβες καί ἀπό τήν ἄλλη τούς ἀλλοεθνεῖς µουσουλµάνους-µέλη τῆς κοινότητας, ἀπό τή µία τή θεοκρατία καί ἀπό τήν ἄλλη τή µοναρχία, ἀπό τή µιά τή φυλή καί ἀπό τήν ἄλλη τή µουσουλµανική κοινότητα κ.ο.κ. ιαµάχες πού ξέσπασαν ἐκείνη τήν περίοδο µπορεῖ νά εἶχαν κατά τήν πρώτη φάση ὡς κίνητρο τήν οἰκονοµική ἐκµετάλλευση, ὡστόσο ὑπῆρξαν καί ἔριδες γιά τίς βασικές ἀρχές καί τούς θεσµούς τῆς κοινότητας, ὅπως ἡ νοµιµότητα τῶν χαλίφηδων (χαλίφα, τῶν διαδόχων τοῦ Μωάµεθ). Πράγµατι, ὁ θάνατος τοῦ Μωάµεθ τό 632 προκάλεσε ἔντονους κραδασµούς στό νεοσύστατο θεοκρατικό καθεστώς. Μέ δεδοµένη τή διαίρεση τῶν Ἀράβων σέ φυλές, πρώτη σκέѱη ἦταν ἡ κάθε µία νά ἐκλέγει τό δικό της ἰµάµ (ἡγέτη). Ἀπό τήν ἄλλη οἱ σύντροφοι τοῦ Μωάµεθ, οἱ µετέπειτα διάδοχοί του, πού δέν εἶχαν πλέον τά χαρακτηριστικά τοῦ «προφήτη», ἀλλά τοῦ «ἀντιπροσώπου» του, ὑπεραµύνθηκαν τῆς ἀρχῆς ἡ οὔµµα νά παραµείνει ὡς κοινότητα ἑνιαία καί γι αὐτό διετύπωσαν ἀπόѱεις πώς οἱ ἡγέτες ἔπρεπε νά διακρίνονται κυρίως γιά τήν εὐσέβειά τους, ὥστε ἡ ἀνάληѱη τῆς ἐξουσίας νά εἶναι ἀρεστή στό Θεό. Αὐτή ἡ γενική ἀρχή ὑπέκρυπτε τά πρῶτα ѱήγµατα τῆς ἐπερχόµενης διαµάχης γιά τή διαδοχή. Οἱ δύο πρῶτοι χαλίφηδες ἀνῆλθαν στήν ἐξουσία µέ πλήρη ἀποδοχή πρῶτος ὁ Ἀµπού Μπάκρ ( ), πού ἕνωσε τούς Ἄραβες στούς πρώτους µεγάλους κατακτητικούς πολέµους καί στή συνέχεια ὁ Οὔµαρ ἴµπν ἀλ-χαττάµπ ( ), πού µέ τήν πολιτική του οὐσιαστικά θεµελίωσε τό ἰσλαµικό βασίλειο. Ἡ ἄνοδος στήν ἐξουσία τοῦ Οὐθµάν ἴµπν Ἀφφάν ( ) καί ἡ µεροληπτική στάση του προκάλεσε τίς πρῶτες ἐσωτερικές ἔριδες µεταξύ τῶν φυλῶν τοῦ Προφήτη, πού εἶχαν ὡς συνέπεια νά ἀµφισβητηθεῖ τό καθεστώς τῆς θεοκρατίας. Ἔτσι εἴχαµε τήν ἐµφάνιση τοῦ «νεωτερισµοῦ» (µπίντ α), πού θεωρήθηκε αἵρεση ὡς πρός τήν «παράδοση», τή σούννα. Ἡ δολοφονία τοῦ Οὐθµάν τό 656 προκάλεσε τήν πρώτη φίτνα (διχόνοια) καί τόν 1ο ἐµφύλιο πόλεµο, πού ξέσπασε ἀνάµεσα στίς φατρίες (οὔµµα) τήν ἐποχή τοῦ διαδόχου του Ἄλι ( ). Ἔτσι οὐσιαστικά σχηµατοποιήθηκαν καί τά δόγµατα τοῦ πρώτου στήν ἱστορία τοῦ Ἰσλάµ θρησκευτικοῦ σχίσµατος. Ἀρκετοί ἀπό τούς κατά καιρούς ἀποστάτες, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀµπού -3-

4 Μπάκρ, θέλησαν νά δώσουν στίς ἐξεγέρσεις τους καί θρησκευτική διάσταση. Ὑποστήριξαν πώς ἦταν καί αὐτοί προφῆτες καί παρουσίασαν «ἀποκαλύѱεις» στό ὕφος πού περιεχόνταν οἱ ἀντίστοιχες στό Κοράνι. Τούτη ὅµως τή φορά ἡ ἐξέγερση προσέλαβε τή µορφή εὐρύτερης σύγκρουσης. «Σία» (Σιϊτικό Ἰσλάµ). Ἡ φατρία (φυλή) τοῦ Ἄλι (σί ατ Ἄλι ἤ «σία») στήριξε τή νοµιµότητα τῆς ἐκλογῆς του σέ χαλίφη, στό γεγονός ὅτι ἦταν συγγενής ἐξ αἵµατος καί ἐξ ἀγχιστείας τοῦ Μωάµεθ καί κατά συνέπεια µόνο ἐκεῖνος µποροῦσε νά πάρει τή θεϊκή ἔµπνευσή του καί νά τόν διαδεχθεῖ µετά τό θάνατό του. Ἀργότερα, ὅταν ἡ «σία» πλέον θεωρήθηκε ὡς αἵρεση τοῦ Ἰσλάµ, διατυπώθηκε ἡ θέση πώς ὁ Μωά- µεθ µέ ἀναγόρευση (νάσς) καί προσωπικό κληροδότηµα (οὐασίγια), διώρισε τόν Ἄλι πνευµατικό ἐπιστάτη, ἰµάµη, καί συγχρόνως τόν ἔχρισε καί κεφαλή τῆς θεοκρατίας. Ἡ ἐκλογή τοῦ Ἄλι σέ χαλίφη ὑποστηρίχθηκε ἐνθέρµως ἀπό τούς ἀνσαρίτες, τούς κατοίκους τῆς Μεδίνας καί «βοηθούς» τοῦ Μωάµεθ µετά τήν Ἐγίρα. Ὡστόσο, ὁ Ἄλι δέν εἶχε µέ τό µέρος του παρά µόνο τούς ἐχθρούς τοῦ Οὐθµάν καί ἔτσι δέν µπόρεσε νά πάρει ἐκδίκηση γιά τή δολοφονία του. Ἡ ἀντιπαράθεσή του µέ τήν χήρα τοῦ Μωάµεθ Ἄ ισα καί τή φυλή τοῦ Κουράις καί ἡ γνωστή «µάχη τῆς καµήλας» τό 656, οὐσιαστικά προκάλεσαν τή διαίρεση τοῦ Ἰσλάµ στούς ὀπαδούς τῆς ἀριστοκρατίας στή Μέκκα, στή φατρία τοῦ Ἄλι µέ ἕδρα τήν Κούφα καί τούς Οὐµαγιάδες στή Συρία. Ὁ Μωαβίας (Μου άουιγια) ἀπό τήν πλευρά τῶν Οὐµαγιαδῶν κατόρθωσε νά νικήσει τόν Ἄλι καί µετά τή δολοφονία τοῦ τελευταίου τό 661, νά παραµείνει ὁ µοναδικός καί ἀδιαφιλονίκητος ἡγεµόνας τοῦ χαλιφάτου, µεταφέροντας τήν ἕδρα του στή αµασκό. Χαριτζίτες (χαουάριτζ). Αὐτή τήν περίοδο πραγµατοποιήθηκε ἡ ἔξοδος (χαράτζ) ἀπό κάποιες ἀραβικές φυλές, τούς Χαριτζίτες (χαουάριτζ), οἱ ὁποῖοι κινήθηκαν ἐνάντια στήν ἐξουσία πού καταλαµβανόταν ἀπό σφετεριστές, κυρίως ὅµως ἐπειδή ἡ διανοµή τῶν δωρεῶν (ντιβάν) ἀπό τόν χαλίφη Οὔµαρ δέν τούς συµπεριλάµβανε. Ἔτσι ἐξέφρασαν πικρία καί πρός τή «σία» καί πρός τούς Οὐµαγιάδες, ἐνῶ ἡ ἰδεολογία πού σχηµατοποιήθηκε µέ ἀφορµή τήν ἐξέγερσή τους, εἶχε ἐντονότατα στοιχεῖα φονταµενταλισµοῦ, ἀφοῦ ὑποστήριζαν πώς µόνο ἡ ἀποκεκαλυµένη ἐντολή τοῦ Θεοῦ µποροῦσε νά ὁρίσει τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων, πού ἀφοροῦσαν τήν οὔµµα, ἐνῶ ὁ χαλίφης θά ἔπρεπε νά εἶναι ὁ πιό εὐσεβής µουσουλµάνος καί νά ἐκλεγεῖ καθολικά ἀπό τήν κοινότητα. Σέ µεταγενέστερες περιόδους ὀπαδοί -4-

5 αὐτοῦ τοῦ δόγµατος, τῆς ἰµπαντίγια, ἵδρυσαν βραχύβιες αὐτόνοµες κοινότητες στήν περιοχή τῆς Ἀραβίας καί στή Βόρεια Ἀφρική. Τήν περίοδο ἐκείνη ἡ «σία» πλέον ἔλαβε τό χαρακτήρα µιᾶς πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς ἀντιπολίτευσης πολιτικά στράφηκε ἐναντίον τῶν Οὐµαγιαδῶν, ἐνῶ θρησκευτικά προσδοκοῦσε τήν ἄνοδο τοῦ ὀρθοῦ καί δικαίου ἰµάµη, προσλαµβάνοντας µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου τά στοιχεῖα µιᾶς χιλιαστικῆς σέκτας. Στό πολιτικό σκέλος, ὁ γιός τοῦ Ἄλι, Χουσάιν, φονεύθηκε ἀπό τό διάδοχο τοῦ Μωαβία, Γιαζίντ, στήν περιοχή Κερµπαλά. Ὁ ἀδελφός του, Χάσαν, παραιτήθηκε ἀπό τό ἀξίωµά του καί λίγα ἔτη ἀργότερα τήν ἡγεσία τῆς «σία» ἀνέλαβε ὁ µεγαλύτερος γιός τοῦ Ἄλι, ὁ Μουχάµµαντ. Σηµειώνουµε ἐδῶ πώς πολιτικά ἡ «σία» παρέµεινε συνυφασµένη µέ τήν ἀραβική «ἀριστοκρατία» τῆς οἰκογένειας τοῦ Μωάµεθ. Στό θρησκευτικό σκέλος, κύριοι ὑποκινητές τοῦ σιϊτικοῦ Ἰσλάµ ὑπῆρξαν οἱ µή Ἄραβες µουσουλµάνοι, πού προέρχονταν ἀπό τίς τάξεις τῶν Ἰρανῶν µαουάλι (=«πελάτες» µίας ἐκ τῶν ἀραβικῶν φυλῶν), πού ἔφεραν µαζί τους ἔντονα τά στοιχεῖα τῆς περσικῆς κουλτούρας. Προσδοκοῦσαν πώς ὁ ἰµάµης πού θά ἔπρεπε νά ἐκλεγεῖ καί θά ἀναλάβει τήν ἡγεσία τῆς οὔµµα θά προερχόταν ἀπό φυσική διαδοχή, θά ἦταν νόµιµος, καθολικῆς ἀποδοχῆς, ἀναµάρτητος καί δίκαιος, ἐπιστάτης καί ἡγέτης τῆς κοινότητος, µέ µία λέξη ὁ «δίκαιος διάδοχος», ὁ µάχντι. Ἀπό τήν πλευρά τους οἱ Οὐµαγιάδες ἀντελήφθησαν τήν ἀντιπαράθεση πού ὑπῆρχε ἀνάµεσα στούς σιίτες καί τούς Χαριτζίτες καί στούς ἀσράφ, τούς ἡγέτες τῶν ἀραβικῶν φυλῶν, καί τούς µαουάλι, πού προσδοκοῦσαν τή συµµετοχή τους στήν ἐξουσία, καί τήρησαν µία πολιτική πού συντηροῦσε τή διαίρεση καί τίς ἀναταραχές. Ἡ πολιτική δυναστεία πού διαδέχθηκε τούς Οὐµαγιάδες, οἱ Ἀββασίδες, ἔκαναν καί αὐτοί τήν ἐπανάστασή τους στό ὄνοµα τοῦ «οἴκου» τοῦ Μωάµεθ, υἱοθετώντας τή θρησκευτική προσδοκία τοῦ δικαίου διαδόχου, τοῦ µάχντι. Ἔτσι ξεκίνησαν τήν προπαγάνδα τους στό Χορασάν µέ τό ὄνοµα χασιµίγια, καί ὑποστηρίχθηκαν στήν Κούφα ἀπό τή «σία». Ὡστόσο ὁ ἀλ-μανσούρ ( ), ἦταν ἐκεῖνος πού ἀκύρωσε κάθε πολιτική φιλοδοξία τῆς «σία», προκρίνοντας ἀντί τῆς θρησκευτικῆς νοµιµοποίησης, τή νοµιµοποίηση ἀπό τή δυναστεία. Ἡ «σία» ἔπειτα ἀπό µία σειρά ἐξεγέρσεων πού δέν ἀπέφεραν καρπούς, συσπειρώθηκε γύρω ἀπό τούς ἰµάµηδες τῆς γενιᾶς τοῦ Χουσάιν ἴµπν Ἄλι αὐτή τήν περίοδο ἀναπτύχθηκε ἡ γραµµή τῆς ζαϊντίγια (<Ζαΐντ ἴµπν Ἄλι), τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἄλι, πού δικαιολογοῦσε τήν ἀνοχή στήν ἑκάστοτε ἐξουσία. Αὐτή -5-

6 ἡ ἀντίληѱη µετά τό β ἥµισυ τοῦ 9ου αἰ. υἱοθετήθηκε σέ µικρά κρατίδια στή περιοχή τῆς Ὑεµένης καί τῆς Κασπίας. Παρατηροῦµε πώς στή διάρκεια τῆς δυναστεία τῶν Ἀββασιδῶν θεµελιώθηκαν µία σειρά ἀπό «ὀρθόδοξες» σχολές δικαίου µέ σηµεῖο ἀναφορᾶς τό Κοράνι καί τίς ἀναγνωρισµένες θρησκευτικές παραδόσεις τῆς πρώιµης περιόδου. Σταδιακά ἡ «σία» παραιτήθηκε κάθε πολιτικῆς φιλοδοξίας καί µετά τό 873 διατυπώθηκε ἡ θέση πώς ὁ 12ος ἰµάµης ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Ἄλι ἐξαφανίστηκε καί ἔσπασε ἡ ἁλυσίδα τῶν ἰµάµηδων. Ἀντ αὐτοῦ, ἐµφανίστηκαν κάποιοι οὐακίλ (=ἐξουσιοδοτηµένοι), πού ἐλάµβαναν ὁδηγίες ἀπό αὐτόν. Μετά τό 940 καί τό θάνατο καί τοῦ 4ου οὐακίλ, οὐσιαστικά ὁ δεσµός µέ τόν ἰµάµη διεκόπη ὁριστικά. Πλέον ἡ ἔλευση τοῦ µάχντι στή σιιτική θεολογία προσέλαβε ἐσχατολογική διάσταση, ἀφοῦ τοῦτο θά συνέβαινε στό τέλος τῶν καιρῶν γιά νά ἀποκαταστήσει τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά ἐγκαθιδρύσει ἕνα κράτος δικαίου. Ἐπρόκειτο γιά τούς ὀπαδούς τοῦ ωδεκατικοῦ Σιιτισµοῦ. Ἡ πίστη καί ἡ ζωή τῶν σιιτῶν µουσουλµάνων στηρίχθηκε πλέον στήν ἀρχή τῆς ἀνοχῆς στά φαινόµενα τῆς ἀδικίας, ἀφοῦ προσδοκοῦσαν τήν τελική θριαµβευτική ἔλευση τοῦ µάχντι. Τό 16ο αἰ. αὐτή ἡ ἀντίληѱη προσέλαβε ἐπίσηµη θρησκευτική µορφή, ὅταν ἡ δυναστεία τῶν Σαφαβιδῶν ἀνέδειξε τή «σία τῶν ἰµάµηδων» ἤ «σία τῶν δώδεκα» σέ θρησκεία τοῦ κράτους καί κατέστησε τούς κληρικούς της θεσµό µέ κρατική ὑπόσταση στό Ἰράν. Ἀποτέλεσµα τῶν ἀλλαγῶν στή «σία» ἦταν ἡ διάσπασή της, ἡ δηµιουργία τοῦ σχίσµατος «τῶν ἑφτά» καί ἡ ἐµφάνιση µιᾶς µικρότερης µερίδας τῆς ἰσµα ιλίγια, πού ἀναγνώριζε στό πρόσωπο τοῦ Μουχάµµαντ ἴµπν Ἰσµα ίλ τόν ἕβδοµο καί τελευταῖο ἰµάµη, πού καί αὐτός πέρασε στήν «ἀφάνεια». Αὐτοί ὀνοµάστηκαν Ἑβδοµικοί ἤ Ἰσµαηλίτες. Ἀνέπτυξαν µία ἐσωτερική πνευµατικότητα πού ἀναζητοῦσε ἕνα κρυµµένο (µπάτιν) νόηµα στή γραφή. Στίς κατώτερες τάξεις τοῦ λαοῦ ἐφήρµοζαν τή σουννιτική διδασκαλία, σέ ἀνώτερες ὅµως τάξεις ὑπῆρχε µία ἀπόκρυφη φιλοσοφία καί πνευµατικότητα. Πίστευαν ὡστόσο στό ἀκέραιο, ὅπως καί οἱ ἄλλοι µουσουλµάνοι, πώς ἡ πίστη δέν εἶχε καµµία ἀξία ἐάν δέν συνδυαζόταν µέ τόν πολιτικό ἀκτιβισµό. Στά τέλη τοῦ 9ου αἰ. ἐµφανίστηκε µία νέα ὁµάδα, οἱ Καρµάτες, πού πῆραν τό ὄνοµά τους ἀπό τόν ἀρχηγό τους Χαµντάν Καρµάτ, καί τό κίνηµά τους ἀνανέωσε τόν ἐπαναστατικό ἐνθουσιασµό τῆς «σία», κάνοντας λόγο γιά τόν µαχντί ἤ κά ιµ, πού θά ἔφερνε τήν κοινωνική δικαιοσύνη. Στήν διδασκαλία τους ὑπάρχουν ἀναφορές γιά τόν πεφωτισµένο ἰµάµη, µέ προεκτάσεις σέ θέµατα φιλοσοφίας καί ἀποκρυφισµοῦ. Ἡ ἐπαναστατική τους δράση ἐπηρέασε τήν πορεία τοῦ χαλιφάτου -6-

7 στίς ἀρχές τοῦ 10ου αἰ., λίγο πρίν τήν εἰσβολή καί κυριαρχία τῶν Τούρκων, µέ σοβαρές πολιτικές διαστάσεις καί ἐσωτερικές διασπάσεις σέ µικρότερα χαλιφάτα. Ἡ ἄνοδος τῶν Φατιµιδῶν τόν 10ο καί 11ο αἰ. προκάλεσε τή δηµιουργία νέων σχισµάτων στό Ἰσλάµ. Ἐµφανίστηκαν οἱ ροῦζοι, πού λάτρευαν τό θεοποιηµένο χαλίφη τῶν Φατιµιδῶν ἀλ-χάκιµ ( ), καί ἡ κίνηση τῶν νιζαρίγια (<Νιζάρ, γιός τοῦ Μουστάνσιρ), πού ἐξελίχθηκε σέ τροµοκρατικό κίνηµα στήν Περσία καί στή συνέχεια στή Συρία. Ἡ πολυδιάσπαση τῆς «σία» οὐσιαστικά προκάλεσε τή δηµιουργία τῆς αἵρεσης τῶν «ριζοσπαστικῶν» (γκουλάτ), ἐνῶ εἶναι πλέον σαφές πώς ἀπό τήν ἄλλη οἱ σχολές τοῦ δικαίου ἀναπτύχθηκαν µέ οὐσιαστική πρόοδο καί σταθερό προσανατολισµό στό κείµενο τοῦ Κορανίου καί τίς διδασκαλίες τοῦ Μωάµεθ. Θεολογικές παραδόσεις Κωδικοποιώντας τίς θεολογικές προεκτάσεις καί συνέπειες πού ἐπέφερε τό σχίσµα τῶν πρώτων ἐµφυλίων στόν κόσµο τοῦ Ἰσλάµ, ἔχουµε ἀπό τή µία τή διχογνωµία γιά τήν νοµιµότητα τῶν χαλίφηδων, τόν φονταµενταλισµό καί τήν ἀντίσταση τῶν Χαριτζιτῶν πρός κάθε µορφή ἐξουσίας καί τήν ἐµµονή τῆς «σία» γιά τήν αὐθεντία, πού στό πρόσωπο τοῦ ἰδανικοῦ ἰµάµη θά ἐξασφάλιζε τή σωτηρία τῆς κοινότητας (οὔµµα). Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουµε τήν ἰδέα ἑνός δικαίου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπαιτοῦσε ἀπό τούς ἀνθρώπους νά ἐνεργοῦν δίκαια, τιµωροῦσε τούς ἁµαρτωλούς καί ἐπιβράβευε τούς πιστούς (δόγµα Χαριτζιτῶν). Ἡ κανταρίγια (ἀπό τό κάνταρ) ἔγινε ἡ θεωρητική βάση πολλῶν µουσουλµάνων θεολόγων, πού πίστευαν ὅτι ἀπό τό Θεό δέν µπορεῖ νά προέρχονται ἐνέργειες πού παραβίαζαν τό αἴτηµα γιά δικαιοσύνη, καί ὅτι δέν ὑπάρχει δίκαιη κρίση χωρίς ἐλευθερία βούλησης, µία θεολογία πού ἦλθε σέ ἀντιπαράθεση µέ τήν παραδοσιακή γραµµή πού βασιζόταν στό κείµενο τοῦ Κορανίου καί τή σούννα τοῦ Μωάµεθ. Τήν ἴδια περίοδο ἀναπτύχθηκε ὁ θεωρητικός «λόγος» ἡ «συζήτηση» γιά τό Θεό καί τόν κόσµο, δίδοντας ὤθηση στό καλάµ, πού ἐµφανίστηκε γιά νά προασπίσει τήν καθαρή πίστη. Σταδιακά ἐπῆλθε ὁ διαχωρισµός τῆς νοµικῆς ἐπιστήµης, πού εἶχε τεράστια ἐπίδραση στήν ἰσλαµική εὐσέβεια, ἀπό τή θεολογία, τοῦ φίκχ (νοµική ἐπιστήµη) ἀπό τό ἴλµ (γνώση πού περιέχεται στήν ἀποκάλυѱη). Ἡ θεωρία πού ἀνέπτυξαν οἱ θεολόγοι τοῦ καλάµ, χρησιµοποιοῦσε εὐρέως φιλοσοφικούς ὅρους δανεισµένους ἀπό τήν ἑλληνική σκέѱη καί τή χριστιανική διδασκαλία, µέ ἀποτέλεσµα µετά τόν 8ο αἰ. νά ἀναπτυχθεῖ µία ἰσλα- µική φιλοσοφία µέ δάνεια ἀπό τόν νεοπλατωνισµό καί τά ἔργα τοῦ Ἀριστοτέλη. -7-

8 Βασικές ἀρχές τῆς διδασκαλίας τοῦ καλάµ ἦταν ἡ «δικαιοσύνη» τοῦ Θεοῦ ἀπέναντι στήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία, ἡ «ὁµολογία τῆς ἑνότητας», δηλαδή ἡ προβολή και ὑπεράσπιση τοῦ µονοθεϊσµοῦ. Ἀνέκυѱε ὡστόσο καί τό ζήτηµα ἐάν ἐγγυητής τῆς νοµιµότητας στό Ἰσλάµ ἦταν ἡ παράδοση ἤ τό χάρισµα. Στήν µία πλευρά εἴχαµε τούς ἀπόγονους τῆς περσικῆς ἀριστοκρατίας, παλαιότερα τούς µαουάλι, ἐνῶ στήν ἄλλη τούς ὀπαδούς τῆς ἀναπτυσσόµενης ἰσλαµικῆς παράδοσης, ὅπου λειτουργοῦσε ὡς πρότυπο ὄχι ὁ χαρισµατικός ἡγέτης, ἀλλά ἡ χαρισµατική κοινότητα. Σταδιακά ἄρχισε µία προσπάθεια νά ὑπάρξει συνδιαλλαγή τῆς παραδοσιακῆς γραµµῆς, πού προέτασσε τό γράµµα τῆς κορανικῆς ἀποκάλυѱης καί τήν πρακτική τοῦ ἀρχικοῦ Ἰσλάµ, µέ τή «σία», πού θεωροῦσε τόν ἰµάµη ὡς ἐξουσιοδοτηµένο ἑρµηνευτή τῆς θεϊκῆς βουλήσεως. Εἰσηγητής µιᾶς τέτοιας στάσεως ὑπῆρξε ὁ χαλίφης ἀλ-μα µούν (ἀρχές 9ου αἰ.), χωρίς ὅµως νά κατορθώσει νά φέρει ἀποτελέσµατα µέ τήν τακτική τοῦ συµβιβασµοῦ. Τό 848 ἡ «σούννα τοῦ Προφήτη» (κωδικοποιηµένη παράδοση), ἐπανῆλθε στήν ἀρχική της θέση στήν πρακτική τῆς οὔµµα. Ἀναπτύχθηκε τό δόγµα στή βάση τοῦ κειµένου τοῦ Κορανίου, χωρίς θεωρητική ἑρµηνεία. Στά µέσα τοῦ 10ου αἰ. εἶχε διατυπωθεῖ ἡ σουννιτική θεολογία, ἐνῶ οἱ σχολές τοῦ δικαίου διοίκησαν τήν ὀρθόδοξη, τήν παραδοσιακή ἐκδοχή τοῦ Ἰσλάµ. Ὅλες οἱ ἄλλες θεωρίες καί διδασκαλίες, «σία», χαουάριτζ, µούρτζι α, τζαχµίγια καί µου τάλιζα, ἀντιµετωπίστηκαν ὡς αἱρέσεις, ἔναντι τῶν ὁποίων συγκροτήθηκε ἡ ὀρθόδοξη ὁµολογία πίστεως στό Ἰσλάµ. Οἱ βασικές θέσεις τῆς σουννιτικῆς θεολογίας ὑπῆρξαν: α. Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀντιληπτή ἀπό τόν ἄνθρωπο δι ἀποκαλύѱεως, στήν πραγµατικότητα ὅµως παραµένει ἀσύλληπτη. β. Οἱ ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου καθορίζονται ἀπό τό Θεό καί ἡ µοίρα του εἶναι προκαθορισµένη. γ. Ἡ ὁµολογία τοῦ Ἰσλάµ ἐξασφαλίζει τή δικαιολόγηση τῶν ἐνεργειῶν τοῦ πιστοῦ, χωρίς νά ἀποτελεῖ ἐγγύηση ἀπόλυτης πίστεως. Πρέπει νά παρατηρήσουµε ἐδῶ πώς οἱ σχολές δικαίου ὑπῆρξαν ἐκεῖνες πού µετέφεραν µέ πιστότητα τήν ὀρθόδοξη ἐκδοχή τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰσλάµ. Ἀκό- µη ἡ µυστικιστική ἐσωτερίκευση καλλιέργησε τή βεβαιότητα τῆς σωτηρίας καί τή γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἡ µουτάζιλα παρέµεινε πολύ δυσνόητη γιά τή µεγάλη πλειοѱηφία τῶν µουσουλµάνων. Ὁ ἀσαρισµός ἔγινε ἡ κυρίαρχη φιλοσοφία τοῦ σουννιτικοῦ Ἰσλάµ, ἦταν δέ µᾶλλον ἕνα µυστικό καί διαλογιστικό σύστηµα, πού ἐνθάρρυνε -8-

9 τούς πιστούς νά βλέπουν παντοῦ τή θεϊκή παρουσία, ἐνῶ ἦταν συγγενής µέ τό πνεῦµα τῆς σαρία. Ἡ µίµηση τοῦ Μωάµεθ, τῆς ζωῆς του, τῶν ἔργων του, καθιστοῦσε τούς πιστούς µουσουλµάνους ἀρεστούς στό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Μέχρι τά µέσα τοῦ 10ου αἰ. ἡ εὐσέβεια τῆς σαρία εἶχε καθιερωθεῖ σ ὁλόκληρο τό χαλιφάτο. Τήν περίοδο ἐκείνη ὑπῆρχαν τέσσερις ἀναγνωρισµένες νοµικές σχολές, ἡ Χαναφί, ἡ Μαλικί, ἡ Σαφιή καί ἡ Χανµπαλί, οἱ ὁποῖες δέν εἶχαν ἰδιαίτερες διαφορές µεταξύ τους. Οἱ Σουννίτες µουσουλµάνοι παρέµειναν ἑνωµένοι κυρίως γιά πολιτικούς λόγους, τιµοῦσαν τό Μωάµεθ καί τούς τέσσερις χαλίφηδες. έν υἱοθέτησαν τή θέση τῶν Σιιτῶν, πού ὑποτίµησαν τό ρόλο τῶν τριῶν πρώτων χαλίφηδων καί θεωροῦσαν ὡς µόνο νόµιµο τόν Ἄλι. Γι αὐτούς ἡ ἑνότητα τῆς κοινότητος, τῆς οὔµµα, ἦταν τό πρῶτο καί κύριο µέληµα. Ἐσωτεριστικά κινήµατα Τήν περίοδο τῶν Ἀββασιδῶν ἐµφανίστηκαν καί τά πρῶτα ἐσωτεριστικά κινήµατα, µέ ὀπαδούς πού ἐµφάνιζαν διανοητικές ἤ µυστικιστικές τάσεις καί προχωροῦσαν σέ µία διαφορετική ἑρµηνεία τῆς Ἰσλαµικῆς θρησκείας. Ἔτσι ἀναδύθηκαν τέσσερις σύνθετες µορφές ἰσλαµικῆς φιλοσοφίας καί πνευµατικότητος καί οἱ ἰδέες τους κρατήθηκαν µυστικές ἀπό τόν πολύ λαό. Οἱ ἰδέες τῶν ἐσωτεριστῶν δέν θεωροῦνταν ἀπό τούς ἴδιους αἱρετικές. Ἄλλωστε στό Ἰσλάµ δέν συναντοῦµε σηµαντικά δόγµατα, ὅπως στό Χριστιανισµό. Σέ κάθε περίπτωση οἱ ὀπαδοί τοῦ ἐσωτερισµοῦ τηροῦσαν στό ἀκέραιο τούς πέντε «στύλους» τοῦ Ἰσλάµ, ἄρα κατ ἀρχήν, δέν ἐτίθετο θέµα ὅτι περεξέκκλιναν τῆς παραδόσεως. Τό πρῶτο ἐσωτεριστικό κίνηµα ὑπῆρξε ὁ ωδεκατικός Σιιτισµός καί τό δεύτερο οἱ Ἰσµαηλίτες καί γιά τίς δύο θρησκευτικές σέκτες ἀναφερθήκαµε παραπάνω. Τό τρίτο ἐσωτεριστικό κίνηµα, ἡ φιλοσοφία (φαλσάφα) ξεκίνησε µέσα ἀπό τήν πολιτιστική ἀναγέννηση τῆς ἐποχῆς τῶν Ἀββασιδῶν καί τῆς ἐπαφῆς µέ τήν ἑλληνική φιλοσοφία, ἐπιστήµη καί ἰατρική. Οἱ φιλόσοφοι (φαϊλασούφ) πίστευαν ὅτι ὁ ὀρθολογισµός ἦταν ἡ ὑѱηλότερη µορφή θρησκείας καί ἤθελαν νά συσχετίσουν τίς πιό ὑѱηλές ἐνοράσεις µέ τήν ἀποκάλυѱη τοῦ Κορανίου. Παρέµεναν ἀπολύτως εὐσεβεῖς καί πιστοί στίς ἐπιταγές τοῦ Κορανίου. Τό τέταρτο ἐσωτεριστικό κίνηµα ὑπῆρξε ὁ σουφισµός. Ὁ εὐσεβής ἀσκητισµός (ζούχντ), στόν ὁποῖο εἶχε τίς ρίζες του, ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ στό ὑπερπέραν (ἰµπάντα) καί ἡ µυστικιστική ἔκσταση (φανά), µαζί µέ τήν ἁπλή πίστη καί τόν ἀποκρυφισµό βρῆκαν ἐφαρµογή καί ἔκφραση στούς µουσουλµάνους -9-

10 µυστικιστές σούφι (ἡ ὀνοµασία προέρχεται ἀπό τό χονδρό µάλλινο ἔνδυµα (τασάουουφ) τῶν ἀσκητῶν). Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἔννοιας τοῦ δίκαιου Θεοῦ, ὁδήγησε πολλούς ἀνθρώπους καί στό Ἰσλάµ, ὅπως στόν Ἰουδαϊσµό καί στό Χριστιανισµό στήν ἐγκατάλειѱη τῶν ἐγκοσµίων καί στόν ἀσκητισµό. Οἱ σούφι ἀναζήτησαν τή σωτηρία στήν ἀποµάκρυνση, ἐνῶ θεωροῦσαν ὅτι τοῦτο βρίσκεται σέ ἀναλογία πρός τήν κλήση τοῦ Μωάµεθ, ὁ ὁποῖος προσεγγίστηκε ἀπό τό Θεό, ὅταν βρισκόταν µακριά ἀπό τούς ἀνθρώπους. Κατόρθωσαν νά γεφυρώσουν τήν ἀπόσταση πού ὑπῆρχε ἀνάµεσα στήν θρησκεία τοῦ νόµου, τήν ὀρθολογιστική γνώση (ἴλµ) καί τή θρησκεία τῆς διαισθητικῆς γνώσεως (µά ριφα). Κατά τήν περίοδο τῶν πρώτων Ἀββασιδῶν ὁ σουφισµός παρέµεινε περιθωριακό κίνηµα. Σέ σχέση µέ αὐτόν τό µυστικισµό ὑπῆρξαν καί ἀποκκλίσεις, ὅπως ὁ µυστικισµός τῆς «µέθης», ἡ µυστικιστική φώτιση, ὁ σουφιτικός µονισµός καί πολυθεϊσµός τοῦ Ἴµπν Ἄραµπι (12ος-13ος αἰ.), οἱ ὁποῖες χαρακτηρίστηκαν ὡς αἱρέσεις. Ἡ σουφίγια ἔγινε ὁ σύνδεσµος νέων µορφῶν θρησκευτικῆς κοινότητας. ηµιουργήθηκαν τά πρῶτα µυστικιστικά τάγµατα ἀπό τά τέλη τοῦ 10ου αἰ., ὅπου οἱ νέοι µυηµένοι (µουρίντ) ἀκολουθοῦσαν ἕνα δάσκαλο µέ κῦρος καί προσωπικότητα. Τά τάγµατα τῶν σούφι υἱοθέτησαν τή µέθοδο καί τό πνεῦµα τῆς σουννιτικῆς παραδόσεως καί ὁ δρόµος τους κατέστη ἔκφραση τῆς ἰσλαµικῆς εὐσεβείας. Αὐτή ἡ ἐπικοινωνία καί συµφιλίωση ἔπαιξε ἐξόχως σηµαντικό ρόλο στήν ὁλοκλήρωση τῆς ἰσλαµικῆς κοινωνίας. Στήν περίοδο τῶν Ὀθωµανῶν Τούρκων ἀναπτύχθηκαν τά λεγόµενα δερβισικά τάγµατα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ σχισµατική µπεκτασίγια. Περισσότερα ἀπό ἑκατό ἄλλα σουννιτικά καί σιιτικά τάγµατα ἐµφανίστηκαν καί δραστηριοποιήθηκαν στό χῶρο τοῦ Ἰσλάµ. Ὥστόσο, οἱ νοµικοί πάντα στηλίτευαν τούς «νεωτερισµούς» τῶν ταγµάτων. Οἱ µουσουλµάνοι µεταρρυθµιστές θεωροῦσαν ѱεύτικες τίς ἐσωτεριστικές µορφές τοῦ Ἰσλάµ καί προσπαθοῦσαν νά ξαναβροῦν τήν ἁγνότητα τῆς πρώτης οὔµµα. Τόν 9ο καί 10ο αἰ. ἡ φιλοσοφία τους, τό φίκχ καί οἱ πρακτικές τους εἶχαν τίς ρίζες τους στό Κοράνι καί τό Μωάµεθ. Μακαριώτατε, Σεβασµιώτατε, Θεοφιλέστατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες καί κύριοι σύνεδροι, ιαπιστώσαµε λοιπόν πώς ὁ χαρακτήρας τῆς πρώτης θρησκείας τῆς οὔµµα, ἡ φιλοσοφία, ὁ νόµος καί ἡ πνευµατικότητα τοῦ Ἰσλάµ εἶχαν κυρίως πολιτική προέλευση. Στούς ἑπόµενους αἰῶνες τό χαλιφάτο ἤκµασε, ὅµως δέν ἄργησε νά περιέλθει καί σέ περίοδο παρακµῆς τό γεγονός ὅµως ὅτι εἶχε ἤδη ἀποξενωθεῖ κατά πολύ ἀπό τίς βασικές ἀρχές τοῦ Ἰσλάµ, ἔδωσε µία νέα -10-

11 προοπτική, ὥστε νά θεωρηθεῖ αὐτή ἡ πολιτική ἐξέλιξη ὡς µία µορφή ἀπελευθέρωσης. Ἔτσι ἀµέσως µετά τήν κατάρρευσή του, µέχρι τά µέσα τοῦ 13ου αἰ. ἐπετελέσθη κατ οὐσίαν µία θρησκευτική ἐπανάσταση, τά στάδια τῆς ὁποίας σκιαγραφήθηκαν στήν παροῦσα ἀνακοίνωση. Ἡ ἐπιρροές ἦταν πρός κάθε κατεύθυνση, καί πρός τούς ἁπλούς πιστούς καί πρός τούς λογίους καί διανοουµένους. Ἡ πνευµατική ἀνανέωση τοῦ Ἰσλάµ ἦταν ἡ ἀπάντηση στήν πολιτική πτώση τοῦ χαλιφάτου. Ἡ νέα θρησκεία, χωρίς κρατική ὑποστήριξη, κατόρθωσε νά ἐπαναπροσδιοριστεῖ καί νά ἐπιβιώσει καί στήν οὐσία νά γεννηθεῖ ἕνας πραγµατικά µουσουλµανικός λαός, χωρίς ἐθνικές καταβολές καί ἀγκυλώσεις. -11-

Albert Hourani, 1991 Επιλόγου: Malise Ruthven, 2002 Εικόνας εξωφύλλου: The Gallery Collection/Corbis/Apeiron Photos EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å.

Albert Hourani, 1991 Επιλόγου: Malise Ruthven, 2002 Εικόνας εξωφύλλου: The Gallery Collection/Corbis/Apeiron Photos EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å. TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: A HISTORY OF THE ARAB PEOPLES Από τις Εκδόσεις Faber and Faber Limited, 1991 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η ιστορία του Αραβικού κόσµου ÓÕÃÃÑÁÖÅΙΣ: Albert Hourani ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Θεοδώρα αρβίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Χριστιανικές κοινότητες στην Μέση Ανατολή: Παρουσία, Δικαιώματα, Φόβοι και Ελπίδες»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Χριστιανικές κοινότητες στην Μέση Ανατολή: Παρουσία, Δικαιώματα, Φόβοι και Ελπίδες» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Χριστιανικές κοινότητες στην Μέση Ανατολή: Παρουσία, Δικαιώματα, Φόβοι και Ελπίδες» Αμμάν, 15 Νοεμβρίου 2011 ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές Στ Δημοτικού»

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΕΛ Ζωγράφου Ερευνητική εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-14

3ο ΓΕΛ Ζωγράφου Ερευνητική εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-14 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου Ερευνητική εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-14 ΘΕΜΑ Θρησκείες του κόσμου και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση στάσης ζωής και κοινωνικής πραγματικότητας ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΑΠ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΑΠ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΑΠ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΝΓΚΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI Ο ΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI Ο ΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων καθηγητής: Συµεών Μηναΐδης Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI

Διαβάστε περισσότερα

..στη μνήμη του συντρόφου Ντίνου Παξιμαδά

..στη μνήμη του συντρόφου Ντίνου Παξιμαδά ..στη μνήμη του συντρόφου Ντίνου Παξιμαδά 1 2 Καρλ Κάουτσκυ - Ιγκόρ Σαφάρεβιτς - Ραούλ Βάνεγκεμ Θαβωρίτες - Τόμας Μίντσερ - Αναβαπτιστές Αιρετική εξέγερση και κομμουνισμός στην Κεντρική Ευρώπη του 15ου

Διαβάστε περισσότερα

Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας

Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαλεκτική Πολέμου και Θρησκείας Ο Ιερός Πόλεμος στο Βυζάντιο και το Ισλάμ Μπρόζου Ζωή (ΑΜ: Μ02011) 26/12/2013 Επιβλέπων Καθηγητής: Λίτσας Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία ΙΣΛΑΜ & ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Ελένη Γκόγκου Πειραιάς, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου Εισαγωγή Ως πολιτισµός θα µπορούσε να ορισθεί η έννοια που υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και το µετασχηµατισµό του εξωτερικού κόσµου, µέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ E.J.HOBSBAWM Nations & Nationalism since 1780

ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ E.J.HOBSBAWM Nations & Nationalism since 1780 ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ E.J.HOBSBAWM Nations & Nationalism since 1780 Το κείμενο αυτό πραγματεύεται την ιστορική εξέλιξη του εθνικισμού ως ιδεολογία από τη γέννησή του στον απόηχο των επαναστάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Τελετή της Περιτοµής στη Μαδαγασκάρη ή η Τελετουργία στην Ισορία

Η Τελετή της Περιτοµής στη Μαδαγασκάρη ή η Τελετουργία στην Ισορία Η Τελετή της Περιτοµής στη Μαδαγασκάρη ή η Τελετουργία στην Ισορία Ι. Το Γενικό Πλαίσιο: η Ιστορία της Μαδαγασκάρης 1770-1970 Το νησί της Μαδαγασκάρης πάντα θεωρείτο µια κάπως περίεργη περίπτωση στην ανθρωπολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικός Πλουραλισμός και Χριστιανική Αυτοκατανόηση

Θρησκευτικός Πλουραλισμός και Χριστιανική Αυτοκατανόηση Θρησκευτικός Πλουραλισμός και Χριστιανική Αυτοκατανόηση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα μιας σταθερής διαδικασίας που ξεκίνησε ως απόκριση σε προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνάντηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Θέμα διπλωματικής εργασίας Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευηµερία της Ανθρωπότητας

Η Ευηµερία της Ανθρωπότητας Η Ευηµερία της Ανθρωπότητας Σε ένα βαθµό αδιανόητο µια δεκαετία πριν, το ιδανικό της παγκόσµιας ειρήνης παίρνει τώρα σάρκα και οστά. Εµπόδια που για πολύ καιρό φαίνονταν αµετακίνητα έχουν γκρεµιστεί στο

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843 μ.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843 μ.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843 μ.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υφίσταται μεγάλες εδαφικές απώλειες ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού

Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού Ο Παραδεισένιος Κόσμος του Ισλαμικού Πολιτισμού Εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας Κείμενα και βιβλιογραφία Φωτεινή Γραμματικού Μουσείο Μπενάκη-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αθήνα 2004 1. Τι είναι το ισλάμ Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ.

Η ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1.Αλληγορικό πορτρέτο της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει πλέον ταυτιστεί με τον πολιτισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ε. Παπανούτσος, «όταν στους νεότερους ευρωπαϊκούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

13 Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύµα προς τις εκκλησίες.

13 Όποιος έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το Πνεύµα προς τις εκκλησίες. Αποκάλυψη 3:1 Και προς τον άγγελο της εκκλησίας στις Σάρδεις γράψε: Αυτά λέει εκείνος που έχει τα επτά πνεύµατα του Θεού, και τα επτά αστέρια. Ξέρω τα έργα σου, ότι το όνοµα έχεις πως ζεις, και είσαι νεκρός.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού.

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Κατάδυση στα βαθιά νερά ενός επίκαιρου φαινομένου Επιµέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήµονας Φασισµός Ο φασισµός είναι ριζοσπαστική αυταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ. από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ. στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ~ ΓΝΩΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ. από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ. στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ~ ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ~ ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ Από τον ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟ στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ Φιλολογική Επιμέλεια Ιωάννα Ξηροκώστα

Διαβάστε περισσότερα

Ερνέστ Μαντέλ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ερνέστ Μαντέλ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ερνέστ Μαντέλ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΝΤΕΛ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ε.Π Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ Ή θέση του μαρασμού στην ιστορία ΕΙΣΑΓΩΓΉ Σε μια εποχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα