Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913 1 ο"

Transcript

1 Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03 Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη ο

2 Επανάσταση Εκπαίδευση Γλώσσα Μετάβαση

3 Επανάσταση Επαναπροσέγγιση των Κρητικών επαναστάσεων με την εκ νέου ανάγνωση της ιστοριογραφίας τους, ιδίως της ιστοριογραφικής μεθόδου έργων, όπως του Κριτοβουλίδη, Κονδυλάκη, Βυβιλάκη, κ.ά., ώστε η μελέτη των Κρητικών επαναστάσεων να συγκροτήσει τμήμα της γενικότερης ευρωπαϊκής και μεσογειακής ιστορίας και να αναδειχθεί καλύτερα ο χαρακτήρας τους αλλά και ο χαρακτήρας του κράτους. Η περίοδος των επαναστάσεων στην Κρήτη, κατά τον Κιτρομηλίδη, θα πρέπει να ξεκινά από το 1770, και όχι τόσο από το 1821, και να εκτείνεται μέχρι το 1897 για να γίνει κατανοητή η βαθύτερη κοινωνική δυναμική τους, οι οποίες, προϊόντος του 19 ου αιώνα, αποκτούν πιο ευδιάκριτο εθνικό χαρακτήρα, ενώ δια του 1770 συνδέονται με μια παλαιότερη παράδοση κοινωνικής διαμαρτυρίας... Οι Κρητικές επαναστάσεις ως ενιαίο ιστορικό φαινόμενο ή ως ιστορική εποχή θα μπορούσαν να ερμηνευθούν σε συσχετισμό προς τις θεωρίες των επαναστάσεων που επεξεργάστηκαν κοινωνικοί στοχαστές από τον Τοκβίλ μέχρι τον Τίλλυ. Βασική μεθοδολογική προϋπόθεση η ανάκτηση του κοινωνικού κλίματος (αποκατάσταση της εικόνας της κοινωνίας) και κατανόηση των παραγόντων που το συνθέτουν: σχέσεις Χριστιανών Μουσουλμάνων, μελέτη των υλικών συνθηκών διαβίωσης των κοινοτήτων αλλά και της πίεσης του πληθυσμού πάνω στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Υπαρξιακό το ερώτημα: Πώς οι ίδιοι οι Κρητικοί κατανόησαν και ερμήνευσαν τις επαναστάσεις τους και πώς με βάση τις δικές τους ερμηνείες διαμόρφωσαν τη συλλογή τους ταυτότητα.

4 εναύσματα / α Τα λόγια του Ελευθερίου Βενιζέλου στις 14/07/1907 στην Κρητική Βουλή: «Το νέον καθεστώς εδημιουργήθη δια τόσων αγώνων δια τόσων θυσιών... Οσάκις... και εν τω μέλλοντι ήθελον πλασθή όμοιαι αιτίαι, τα αποτελέσματα θα ήσαν όμοια... μία μεγάλη μερίς του τόπου... να διεκδικήση την πλήρωσιν των πόθων του των εθνικών δια κινήματος εκνόμου... Όταν ήκουσα από του βήματος τούτου εξυμνουμένην την έννοιαν της πειθαρχίας... έτριψα τους οφθαλμούς σκεπτόμενος... τόσον άρα γε ελησμονήσαμεν την ιστορίαν μας... Πώς δε θέλετε να μου αναγάγητε εις θεότητα την έννοια της πειθαρχίας εν μέσω λαού, ο οποίος επί ένα όλον αιώνα, δια να μη είπω τους μακροτέρους άλλους αιώνας τους πρότερον, εγεννήθη και εξετράφη και εμεγάλωσεν εν τη εννοία της επαναστάσεως; Και πώς δεν θα δεχθήτε ότι θα ήτο οικτρός Φαρισαϊσμός δι ημάς τους Κρήτας της σημερινής γενεάς, τους αρχιεπαναστάτας, να ερχώμεθα σήμερον να ανάγωμεν, επαναλαμβάνω, την έννοιαν της πειθαρχίας εις την υψηλήν περιωπήν...; Η Κρητική πολιτεία δεν εξεπλήρωσε ακόμη τον προορισμόν της εν τη υποστάσει της, εν τη φύσει της, είνε πολιτεία επαναστατική. Η επανάστασις δια της Κρητικής πολιτείας ανήχθη εις θεσμόν πολιτικόν και έλαβε την υπόστασιν κράτους Επαναλαμβάνων λοιπόν λέγω, ότι εις πολιτείαν εν τη οποία εκτρέφομεν τους πάντας και παίδας και μεγάλους, και πολίτας και υπαλλήλους, εν τη εννοία ότι το καθεστώς είνε προσωρινόν και ότι έχομεν... καθήκον εθνικόν να επωφεληθώμεν της πρώτης ευκαιρίας όπως επιτύχωμεν την πραγματοποίησιν των εθνικών μας πόθων αδιάφορον αν η οδός... θα ήνε η δια της τακτικής οδού ή δια της επαναστάσεως εις πολιτείαν τοιαύτην θα ανήγετο εις φαρισαϊσμόν η ιδέα της ιερότητος της πειθαρχίας... Εισερχόμεθα εις νέον πολιτικόν στάδιον, το οποίον θέλει αγάγη ημάς... ταχέως και ασφαλώς εις τον λιμένα της εθνικής αποκαταστάσεως, εάν το στάδιον τούτο ευδοκιμήση εις εκπλήρωσιν του προσωρινού προορισμού, ο οποίος του ανετέθη».

5 /β Η Κρητική Πολιτεία είναι επαναστατική υπό την έννοια ότι είναι το επαναστατικό αποτέλεσμα μιας μακράς (125 και πλέον χρόνων) περιόδου επαναστατικών καταστάσεων (η λ. κατάσταση, σύμφωνα με τον Τρότσκι). Και δεν θα μπορούσε παρά να είναι επαναστατική συνέπεια, καθώς συνέβη μεταβίβαση της διοικητικής εξουσίας από τους οθωμανούς που πριν τη νέμονταν αποκλειστικά εκείνοι, σε ένα νέο διοικητικό συνασπισμό στον οποίο βέβαια περιελήφθησαν και οριμένα στοιχεία από τον προηγούμενο. Οι Κρητικές επαναστάσεις και ιδιαιτέρως εκείνη του 1897 κάτω από εξαιρετικές συνθήκες μετέβαλε την ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Επειδή ακριβώς μεταβλήθηκε σε μοχλό μεταμόρφωσης της κοινωνικής δομής, ιδιαιτέρως δε στην ανάδυση ενός νέου πολιτειακού κρατικού μορφώματος και στην οργάνωση των σχέσεων του με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (Μεγάλες Δυνάμεις) και το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η έννοια της επανάστασης είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαλεκτικής θεωρίας της ανάπτυξης. Αποκαλύπτει τους εσωτερικούς μηχανισμούς του νόμου της μετάβασης από τις ποσοτικές αλλαγές στις ποιοτικές. Σημαίνει διακοπή της βαθμιαίας ανάπτυξης και αποτελεί ποιοτικό άλμα της ανάπτυξης. Πάντως δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχει ερευνηθεί πλήρως η τυπολογία της επανάστασης. Βασική μορφή επανάστασης θεωρείται συνήθως ότι είναι η βίαιη εξέγερση στην οποία συμμετέχουν οι μάζες και με την οποία η κυβερνητική εξουσία και τα όργανά της αχρηστεύονται ή καταστρέφονται. Ωστόσο, τα περιστατικά αυτά μιας επαναστατικής εξέγερσης δεν είναι παρά η εξωτερική έκφραση μεταβολών στην εξουσία στα οποία δίνεται μικρότερη σημασία απ ό,τι στις κύριες αποφάσεις των νέων πολιτικών σωμάτων.

6 Σύμφωνα με τον P. Zagorin (1982): «Μια επανάσταση είναι οποιαδήποτε προσπάθεια από υποταγμένες ομάδες με τη χρήση βίας για την επίτευξη (1) αλλαγής της κυβέρνησης ή της πολιτικής, (2) αλλαγής του καθεστώτος, ή (3) αλλαγής της κοινωνίας, είτε αυτή η προσπάθεια είναι δικαιολογημένη σε σχέση με τις συνθήκες του παρελθόντος ή με ένα μελλοντικό ιδανικό που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί» [η έμφαση δίνεται στην προσπάθεια και όχι στην επιτυχία κατά Kimmel και μπορεί να έχει ως αντικείμενό της είτε την πολιτική μεταβολή, είτε την κοινωνική είτε την αλλαγή του δυνάστη/ κυρίαρχου.

7 Μετάβαση Όρος κατ αρχήν κοινωνιολογικός. Τι σηματοδοτεί; «Το χαρακτηριστικό του μεταβατικού σταδίου, της μεταβατικής κοινωνίας είναι ότι εξωτερικά επικρατεί μεν η παλιά μορφή της κοινωνίας αλλά αυτή έχει αρχίσει και αποσυντίθεται και σιγά σιγά χάνει την κυριαρχία της και σταδιακά κυριαρχεί η νέα μορφή που στην αρχή βρίσκεται σε εμβρυακή κατάσταση. Αυτό το προτσές εκφράζεται από την αντίστοιχη κατάσταση δύο τάξεων, της πρώην κυρίαρχης και της νέας που σταδιακά θα πάρει την εξουσία (πρώτα την οικονομική και τελικά την πολιτική) από την παλιά». «Στη διάρκεια αυτών των μακροχρόνιων μεταβατικών περιόδων έχουμε πολλές πρώιμες προσπάθειες αλλαγής από τη μία κατάσταση στην άλλη. Αυτές όμως είναι καταδικασμένες να αποτύχουν ακριβώς επειδή είναι πρώιμες, δηλαδή επειδή δεν έχουν έρθει ακόμη οι αντικειμενικές συνθήκες κατάρρευσης του παλιού και επικράτησης του καινούργιου. Λαμβάνουν χώρα βέβαια μέσα στην εποχή μετάβασης από το παλιό στο νέο αλλά σε πρώιμα στάδια της εποχής αυτής, που σημαίνει ότι το παλιό δεν έχει χάσει ακόμη τις δυνάμεις του και δεν έχει φτάσει η εποχή αντικατάστασης του» (Γκίβαλος). Οι μεταβάσεις συμβαίνουν σε επαναστατικό πεδίο

8 Μεταβάσεις στην Κρήτη τέλη 19 ου και αρχές 20 ου αιώνα Ημι αυτονομία Επανάσταση 1878 Σύμβαση Χαλέπας ( ) Εισαγωγή νέων θεσμών διοίκησης Η ελληνική επίσημη γλώσσα της διοίκησης (άρθρ. 9) Από την γεωργία της αυτοκατανάλωσης στην εμπορευματοποιημένη κοινωνία δημιουργία μια μικρής αλλά δυναμικής αστικής τάξης (εδραίωση αστικού τρόπου παραγωγής). Κομματικοί ανταγωνισμοί Κρητική πολιτεία Επέμβαση Μεγάλων δυνάμεων (διεθνή κατοχή)/ καθεστώς αυτονομίας Το αυτόνομο καθεστώς ως πρόσκαιρο και μεταβατικό (προσωρινότητα) Συνταγματικό πλαίσιο Αυτονομία= πολιτειακή μετάβαση Μικρή οικονομική πρόοδος, συγκέντρωση κεφαλαίων, προσπάθεια για τραπεζική οργάνωση, υποχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου και χειραφεσία του χριστιανικού Άνοδο μικροαστικών και μεσοαστικών στρωμάτων και είσοδο τους στον πολιτικό στίβο Διαμάχη ανάμεσα στο παλαιό καθεστώς (μοναρχικές δυνάμεις) και στις νέες αστικο φιλελεύθερες και αγροτο κτηνοτροφικές δυνάμεις Ένωση 1913/1914 Η Κρήτη πριν την Ένωση είχε ήδη αρχίσει (1908) να εισάγει νόμους από το ελεύθερο ελληνικό κράτος και να προσαρμόζεται στην ελληνική έννομη τάξη Αφομοίωση των περιοχών των Νέων Χωρών (Κρήτη, Μακεδονία, Ήπειρος, Σάμος.) / συγχώνευση με την κεντρική διοίκηση (1914 5) Επέκταση του ισχύοντος συστήματος διοίκησης και νομοθεσίας στα νεοαποκτηθέντα εδάφη

9 Η διαδικασία της μετάβασης περιλαμβάνει τρεις κύριες συνιστώσες Πέρασμα από ένα απολυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης σε ένα πιο διευρυμένο με την συμμετοχή και των Χριστιανών Υπέρβαση οικονομικών αδιέξοδων/ αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων (ατέρμονη μεταβατικότητα, κατά Δερτιλή) Εκσυγχρονισμός του συστήματος και προσαρμογή στις νέες συνθήκες (σε όλη την οθωμανική επικράτεια)

10 + (Αυτονομία) Η μεταρρύθμιση δεν υπήρξε μια εντελώς συστημική και δομική αλλαγή/ ανοικοδόμηση και όχι εκ βάθρων ανακατασκευή (rebuilding). Ωστόσο η μεταρρύθμιση σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύθηκε από ιδεολογικές και πολιτικές εκτιμήσεις Κυρίως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτέλεσε συμφυή συνιστώσα ολόκληρης της ατζέντας μετάβασης. Εστίαση σε θέματα δομής. Η μεταρρύθμιση στηρίχθηκε σε μια εκ των άνω προς τα κάτω συστημική αλλαγή Σύμφωνα με την αντιπολιτευτική εφημερίδα των Αθηνών «Ημερησία»: «οι Κρήτες δεν εγεννήθησαν δια να φέρωσιν εν χερσίν ηλακατήν και άτρακτον, ουδ είνε δυνατόν να μεταβληθώσιν οι αρηΐφιλοι άνδρες εις ταπεινούς είλωτας».

11 Χαρακτηριστικά Ημιαυτονομία ανόρθωση/ αναδιοργάνωση Boâom up: διοικητική αποκέντρωση, μεταβίβαση μέρους του συστήματος διοικητικού ελέγχου στις κοινότητες, απαίτηση για σύνταξη ενιαίου εκπαιδευτικού νόμου, διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια για την εκπαίδευση των δύο κοινοτήτων. Αυτονομία διεκπεραίωση Up down: διάκριση των λειτουργιών, συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου, αλλαγή της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος Ένωση Συγχώνευση Up down

12 Συστατικά στοιχεία μετάβασης η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτέλεσε συμφυή συνιστώσα ολόκληρης της ατζέντας μετάβασης. ΓΛΩΣΣΑ...

13 Τομές/ σταθμοί μετάβασης Γλωσσικά Χαρακτηριστικά από την Ημιαυτονομία ( ) Ανάκλησή του Χάρτη ( ) Σημασίες της λ. Μετάβαση = Ανάκαμψη /ανόρθωση / αναδιοργάνωση/ reconstrucëon 1868 καθιερώνεται η διδασκαλία της Ελληνικής και στα μουσουλμανικά σχολεία ως μιας εκ των επίσημων γλωσσών της διοίκησης. 1. (1883, εφημ. Μίνως) Διδασκαλία της ελληνικής και τουρκικής σε τροφίμους φυλακών από την τότε αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου: «πεντήκοντα και τέσσαρ[ες]... Μαθηταί εκ των δύο στοιχείων... πάντες επροτίμησαν την εκμάθησιν της Ελληνικής, ουδενός απολύτως δεχθέντος την τουρκικήν ως μάλλον δυσκολωτέραν» «Οι Τούρκοι του Ηρακλείου», κατά την παρατήρηση φοιτητή «ως και της νήσου απάσης, κατάγονται άπαντες σχεδόν εξ Ελλήνων, και τούτο φαίνεται εκ της φυσιωγνωμίας (sic) και της ελληνικής γλώσσης, ην άπαντες ανεξαιρέτως λαλούσιν, αγνοούντες την τουρκικήν, την οποίαν οι λογιώτεροί πως απειροκάλως ψιττακίζουσιν». 3. Ν. Σταυράκης: Οι κάτοικοι του νησιού όλοι ανεξαιρέτως μιλούν την ελληνική γλώσσα. Ακόμα και οι Οθωμανοί μέσα στις οικογένειές τους μιλούσαν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Από αυτούς λίγοι μόνο κατανοούσαν την Τουρκική, ενώ πολύ ολιγότεροι μπορούσαν να την γράφουν κιόλας, ιδιαίτερα οι υπάλληλοι. Γι αυτό πολλοί ιμάμιδες χρησιμοποιούσαν την ελληνική στα Τζαμιά ή στους Τεκέδες, όπως και πολλοί τούρκοι δάσκαλοι (χοτζάδες) μεταχειρίζονταν στα σχολεία την ελληνική προς τους μαθητές τους. Ακόμα και οι μουσουλμάνες που είχαν φοιτήσει στο σχολείο περιορίζονταν στην μηχανική αποστήθιση του Κορανίου η τουρκική κυβέρνηση θα επιδιώξει σε συνεργασία με τα πατριαρχεία να εισάγει σε όλα τα μη μουσουλμανικά σχολεία της τη διδασκαλία της τουρκικής (από την Δ τάξη). «...Οι παραβάται της εντολής ταύτης και θρησκευτικώς αμαρτάνουσιν». Το Πατριαρχείο Κων/πόλεως ανέθεσε σε επιτροπή τη σύνταξη ταχριριού για την απαραίτητη τουρκομάθεια των ορθοδόξων. Επειδή η τουρκική θεωρούνταν χρήσιμη στη δημόσια και επαγγελματική ζωή του ατόμου απουσίαζε από το πρόγραμμα των παρθεναγωγείων

14 Εξωγλωσσικά/ πολιτικά κριτήρια Οργανικός Νόμος (άρθ. 43) «Η πλειοψηφία των Χριστιανών και Μωαμεθανών κατοίκων της Κρήτης δεν λαλοί ει μη μόνον την Ελληνικήν, αι αποφάσεις των μικτών δικαστηρίων θέλουσι συντάττεσθαι ελληνιστί και τουρκιστί» Σύμβαση Χαλέπας (άρθ. 9): «Η γραφική εργασία εν γένει εν τη νήσω θέλει εκτελείσθαι εις αμφοτέρας τας γλώσσας, επομένως αι αποφάσεις και τα πρακτικά των εν αυτή συμβουλίων και δικαστηρίων θέλουν συντάττεσθαι και εις τας δύο γλώσσας. Επειδή δε οι κάτοικοι λαλούσι συνήθως την Ελληνικήν, αι συζητήσεις εν τη Γεν. Συνελεύσει και τοις δικαστηρίοις θα γίνωνται ελληνιστί». [μόνα παραστατικά των εννοιών σημεία επιτρέπονται τα καλούμενα Ελληνικά ή Ρωμαίϊκα, ενώ παραβλάπτεται η υπεράσπισις όταν γίνεται χρήσις άλλων σημείων, οίον των καλουμένων Τουρκικών, καθώς πρέπει να διατάττηται η εις την Ελληνικήν γλώσσαν μετάφρασις αυτών, ώστε οι διάδικοι να μη μένουσι εν τω σκότει] Κρητ. Πολ. Δικονομία (άρθ.61):«τα δικαστήρια δεν δύνανται ν αποκρούσωσιν ως απαράδεκτα τα ενώπιον αυτών προσαγόμενα μονόγλωσσα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων» «Επειδή το Κράτος, ου η Κρήτη είναι υποτελής, είνε Τουρκικόν, δεν καταργώ το επίσημον της Τουρκικής γλώσσης, αλλ επειδή γλώσσα του τόπου...είνε η Ελληνική και άνευ...ταύτης οι Κρήτες δεν δύνανται να συνεννοώνται...σήμερον...κατενοήθη...ότι είνε φύσει αδύνατον ν αλλάξη λαός τις...την γλώσσαν του τόπου...και να <μη> γίνηται παντοία χρήσις αυτής είτε ως ιδιωτικής είτε ως επισήμου...» [σε αντίθετη περίπτωση οι δικαστές είναι προκατειλημένοι, πιεζόμενοι και ιδιοτελείς] Ο φανατισμός υπέρ των δίγλωσσων αντιγράφων αφενός μεν επιβαρύνει οικονομικά τους διαδίκους και αφετέρου είναι άχρηστος αφού κανείς δεν εννοεί τα τουρκιστί αναγινωσκόμενα. Η μη κατάργηση της τουρκικής στην Κρήτη απλώς εξυπηρετεί μια ομάδα υπαλλήλων που ζουν δια της γλώσσης αυτής Ενιαίος ο λαός της Κρήτης με δύο διαφορετικές απλώς θρησκείες Η κρητική ιθαγένεια των μωαμεθανών (ομόφυλοι) Ανάγκη η αρμονική συμβίωση των ολιγάριθμων μωαμεθανών με τους πολυάριθμους χριστιανούς Γλωσσικά/ εσωτερικά κριτήρια Γλώσσα όλων «από γενετής μέχρι θανάτου» η ελληνική Άγνοια της τουρκικής από την συντρηπτική πλειοψηφία των τουρκοκρητικών (ακόμα και οι ελάχιστοι που γνωρίζουν λίγες τουρκικές λέξεις τις συντάσσουν ελληνιστί) η εκμάθηση της τουρκικής είναι δαπανηρή, θεωρείται περιττή πολυτέλεια και δεν συμφέρει οικονομικά (γλώσσα των πλουσίων) η ελληνική αποτελεί για τον οθωμανό γλωσσική του ιδιοκτησία (είναι κύριος και κάτοχος, αρκεί να την καλλιεργήσει) είναι γλώσσα επιβίωσης στρεβλή η αντίληψη να θεωρεί γλώσσα του εκείνη που πρέπει να μάθει πληρώνοντας κανείς νόμος δεν απαγορεύει στον Οθωμανό της Κρήτης την εκμάθηση της ελληνικής ώστε να απολαμβάνει και εκείνος των υπηρεσιών της ξένη και δύσκολη η τουρκική γλώσσα η πρόσκτηση της τουρκικής μπορεί να γίνει μετά την εκμάθηση της φυσικής γλώσσας, δηλ. της ελληνικής, και στο πλαίσιο των ξένων γλωσσών (ενδεχομένως όπως αυτές αναπτύσσονται στα ΑΠ των αστικών σχολών της οθωμ. αυτοκρατορίας) η μη καλλιέργεια της ελληνικής θα οδηγήσει τον τουρκοκρητικό «εν τη σχολιά οδώ» και δεν θα τον αφήσει να προοδεύσει, να εργαστεί και να αναπτυχθεί διανοητικά δημοκόποι και στιγνοί κερδοσκόποι χαρακτηρίζονται όσοι διακηρύσσουν τα αντίθετα διαχωρίζεται η γλώσσα από τη θρησκεία και αποσυνδέεται η ιερότητα των κειμένων της θρησκείας από την γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα, όπως π.χ. των χριστιανικών: «Πολλοί λαοί έχουσι πολλάκις μίαν θρησκείαν και όμως έκαστος αυτών έχει ιδίαν γλώσσαν, και πολλάκις εις και ο αυτός λαός έχει μίαν μεν γλώσσαν, δύο δε ή πλείονας θρησκείας...ουδ αποδίδει τις των Χριστιανών ιερότητά τινά εις τας γλώσσας εν αις εγγράφησαν αρχικώς αι ιεραί των Χριστιανών βίβλοι, ουδέ δύναται να έχωσιν ένεκα τούτου αι γλώσσαι αύται ιερότητά τινά...» (αναφορά στο παράδειγμα των Αλβανών που άλλοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και άλλοι τον μωαμεθανισμό αλλά και οι δυό θεωρούν γλώσσα τους την αλβανική) ο θεμελιωτής της μωαμεθανικής θρησκείας δεν μιλούσε την τουρκική αλλά την αραβική στην οποία είναι γραμμένο το Κοράνι η ελληνική που είναι η γλώσσα του τουρκοκρητικού είναι πρόσφορη γλώσσα για την απόκτηση πάσης γνώσεως ενώ η τουρκική που είναι ξένη γι αυτόν γλώσσα βρίσκεται «εν τη πρώτη μορφώσει αυτής» (γλωσσική υπεροχή της ελληνικής, ακαλλιέργητη γλώσσα η τουρκική) «η γλώσσα...δεν είνε άλλο τι ή σημεία, δι ων καθιστώμεν τοις άλλοις ανθρώποις γνωστόν τι έχομεν εν τω νω ημών...ετύχομεν δε και ημείς...κάτοχοι είδους τινός των τοιούτων σημείων, άτινα μάλιστα πάντες οι αιώνες καιμ πάντες οι πεπολιτισμένοι του κόσμου λαοί εξετίμησαν αείποτε και εκτιμώσι και υπό μτην έποψιν του κάλλους και υπό την έποψιν του σκοπού ως πολύ τελειοποιημένα...» ο φαντισμός στη γλώσσα ωφελεί μερικούς επιτήδειους, οι οποίοι δια ίδιον όφελος θέλουν να κρατούν τον λαό στην άγνοια και την αμάθεια φανατίζοντάς τον και αποζυμώντας τον αφού δεν μαθαίνει την φυσική του γλώσσα και δεν εννοεί ποιοι τον εκμεταλλεύονται («κάτω λοιπόν ο φαντισμός! Κάτω η ιδιοτελής δημοκοπία») Η συζήτηση άρχισε με αφορμή την παραβίαση του Χάρτη της Χαλέπας, καθώς η ακροαματική διαδικασία στα δικαστήρια θα έπρεπε να διεξαγόταν στην ελληνική, ενώ τα δικαστικά έγγραφα θα έπρεπε να ήταν συνταγμένα και στις δύο γλώσσες. Σύμφωνα με τον Ν. Σταυράκη: «Προ του Οργ. Νόμου και μάλιστα της συμβάσεως της Χαλέπας δεν υπήρχον ή ολίγα τινά εν ταις πόλεσι ιδιωτικά ως επί το πολύ γραμματοδιδασκαλεία, εν οις εδιδάσκετο η ανάγνωσις και η ερμηνεία του Κορανίου. Μετά την επελθούσαν όμως δια των νόμων τούτων πολιτικήν μεταβολήν ου μόνον καρπούνται μέγα μέρος των υπέρ της δημοσίας εκπαιδεύσεως ψηφιζομένων εκ των προσόδων της νήσου πιστώσεων, αλλά και διαχειρίζονται τα μεγάλα εισοδήματα των Εβκαφίων, παραχωρηθέντα εις τας οθωμανικάς κοινότητας της νήσου υπό της Υψ. Πύλης προς τον σκοπόν της διαδόσεως και υποστηρίξεως παρ αυταίς της Τουρκικής Γλώσσης και παιδεύσεως». Με την παραχώρηση των προνομίων και οι Οθωμανοί φαίνεται να επωφελούνται από αυτά. Όχι μόνο εισχώρησαν στις δημόσιες υπηρεσίες, τις οποίες διαχειρίζονταν προηγουμένως οι απεσταλμένοι Τούρκοι υπάλληλοι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά αναγκάστηκαν να μάθουν και την τουρκική γλώσσα και να βρουν οικονομικούς πόρους για την ίδρυση και τη συντήρηση των σχολείων τους.

15 Τομές/ σταθμοί μετάβασης Εξωτερικά χαρακτηριστικά Εσωτερικά / εκπαίδευση Γλωσσικά Χαρακτηριστικά στην Αυτονομία ( ) Θέρισο (1905): [«Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ: Κατ αρχήν τα κινήματα αυτά νομίζω ότι δεν πρέπει να ονομάζωνται επαναστάσεις, και μάλιστα εθνικαί Το κίνημα του Θερίσου ήτο όπως ανατρέψη καθεστώς, το οποίον πολύ πιθανόν να ήτο εκείνην την εποχήν ακατάλληλον εις τα συμφέροντα του τόπου»] GUSTAVE LE BON The Psychology of RevoluCon (1913) Ο Α. Γιάνναρης προβαίνει και σε μια ψυχολογική ερμηνεία της όλης κατάστασης που επικρατούσε τότε: «ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης περὶ τοῦ τὶ τέξεται ἡ ἐπιοῦσα, ἀβεβαιότης ἥτις ἀπὸ μακροῦ χρόνου κρατεῖ μετέωρον τὸν Κρητικὸν λαὸν καὶ ἥτις ἀποτελεῖ τὸ αἰώνιον καὶ κύριον ζήτημα τῆς ἡμέρας καὶ παραλύει πᾶσαν ἐργασίαν ἐπηρέασεν εἰκότως καὶ αὐτὸν τὸν χαρακτῆρα τοῦ λαοῦ, κατέστησε δὲ τοὺς πολλοὺς ἀπροθύμους πρὸς πᾶσαν ἄλλην ἀσχολίαν ἤ τὴν πολιτικὴν συζήτησιν καὶ τὴν ταύτῃ συναφῆ ἀργίαν καὶ θεσιθηρίαν». Πράξη θεμελίωσης (κατά την Χάνα Άρεντ): Ο καταστατικός χάρτης της διοίκησης και επιθεώρησης της εκπαίδευσης. Μετάβαση από την εποπτεία της εκκλησίας στην επιθεώρηση και διοίκηση της εκπαίδευσης από την πολιτεία (από τον επίσκοπο στον επιθεωρητή). Μεταβολή του προνομιακού καθεστώτος της εκκλησίας/ αποδέσμευση της εκπαίδευσης από τη θρησκευτική εξουσία. Από τα Παρακτικά της Βουλής (15 Ιουλίου 1901): «Μπεχτσέτ βέης. Εγώ έχω μίαν πρότασιν, τα Ελληνικά μαθήματα να μη διδάσκονται εις τα δημοτικά σχολεία των Μουσουλμάνων παρά μετά τα δύο έτη της φοιτήσεως των μαθητών, και ήνε αυτά τα δύο έτη αποκλειστικώς τα Τουρκικά. (Θόρυβος). Χ. Πλουμιδάκης. Αντισυνταγματικόν είναι αυτό. Πολλοί. Βεβαίως, βεβαίως Μπεχτσέτ βέης. Έχω έπειτα την πρότασιν αυτήν, ως είπον, ότι οι μαθηταί να διδάσκωνται τα Ελληνικά μετά την δευτέραν τάξιν. Πολλοί. Όχι, όχι. Απορρίπτεται. Χ. Πλουμιδάκης. Είναι εναντίον του Συντάγματος. Καθιερούται η Ελληνική ως επίσημος γλώσσα. Την Ελληνικήν θα την μανθάνετε. Μπεχτσέτ βέης. Την Ελληνικήν θα την μανθάνωμεν, αλλά πρέπει να σπουδάζωμεν πρώτον την γλώσσαν μας. Πρόεδρος. Το Σύνταγμα έχει οκτώ χρόνια, εντός των οποίων οφείλουσιν οι Οθωμανοί να μάθωσι την Ελληνικήν γλώσσαν. Μπεχτσέτ βέης. Δεν ορίζει ότι να μην μάθωσι και την Τουρκικήν. Ίσια, ίσια το Σύνταγμα μάλιστα δίδει ελευθερίαν εις αυτό. Χ. Καλοειδάς. Δεν σας εμποδίζομεν την γλώσσάν σας. Μπεχτσέτ βέης. Είναι αντισυνταγματικόν πράγμα. Χ. Πλουμιδάκης. Αυτό που λέγετε σεις είναι αντισυνταγματικόν. Μπεχτσέτ βέης. Καθόλου. Πρόεδρος. Κύριε Μπεχτσέτ, διατί είναι αντισυνταγματικόν; Μπεχτσέτ βέης. Είναι αντισυνταγματικόν είναι καταπάτησις διότι το Σύνταγμα μας δίδει την ελευθερίαν να έχωμεν την γλώσσαν μας. Πρόεδρος. Δεν σας εμποδίζομεν. Χ. Πωλογεώργης. Αυτά που λέγετε είνε αδικία προς εκείνα, τα οποία εψήφισεν η Βουλή. Αφού η Βουλή ιδρύει δύο ανωτέρας τάξεις χάριν της ανωτέρας μαθήσεως της γλώσσης μου φαίνεται περίεργον να λέγητε ότι θέλομεν να σας περιορίσωμεν την γλώσσάν σας. Χ. Πωλογεώργης. Εδώ απολαμβάνετε πλήρη ελευθερίαν. Εκείνο όμως το οποίο θέλετε να καθιερώσητε, ότι η γλώσσα, η οποία είναι μητρική, είνε γλώσσα, την οποίαν τα παιδιά σας λέγουν αφ ότου δύνανται να αρθρώσουν μίαν λέξιν, δεν είναι πρέπον. Και οι Άραβες, οι οποίοι εκάθησαν εδωπέρα, σήμερον η πρώτη γλώσσα που λέγουν τα παιδιά των, είνε τα Ελληνικά. Λοιπόν αυτή η γλώσσα πρέπει να αυτοδιδάσκητοι (sic) από το πρώτον έτος, και ουχί όπως λέγετε σεις. Πρόεδρος. Οι παραδεχόμενοι την πρότασιν να εγερθώσιν. (Ουδείς εγείρεται). Απερρίφθη. Μπεχτσέτ βέης...η τουρκική γλώσσα είναι δύσκολος. Χ. Πωλογεώργης. Δεν εμποδίζει αυτό. Μπεχτσέτ βέης. Πρέπει να θέσωμεν λοιπόν βάσεις, διότι εάν δώσωμεν εις ένα μικράκι τα Ελληνικά μαζή με τα Τουρκικά, είναι δύσκολον πράγμα. Αντ. Μιχελιδάκης. Θα βάλωμεν και ώρας περισσοτέρας, ώστε να σπουδάζωσι καλλίτερα την Τουρκικήν τα παιδιά σας. Μπεξέτ βέης. Κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά το πρώτον έτος να μη διδάσκωνται. Έτσι είνε και τώρα Πρόεδρος. Απερρίφθη η πρότασις, και μάλιστα να σημειωθή εις τα πρακτικά ότι ούτε εκ των λοιπών Μουσουλμάνων εσηκώθη κανείς.» Σημασίες της λ. Μετάβαση = Διαπεραίωση

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913

Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913 Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03 Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913 2ο Η οργάνωση της παιδείας στην Κρήτη κατά την περίοδο της αυτονομίας της (1898 1913): Οι οργανισμοί της δημοσίας εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéáöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Éíóôéôïýôï Áíèñùðéóôéêþí Åðéóôçìþí ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα από τη Φιλίππου Α. Φωτεινή Στη μελέτη που φέρει τον τίτλο: Εθνικοί Οραματισμοί και Εκπαιδευτική Πολιτική του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ενεργητικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ε.Πυργιωτάκης-Ανδρ. Μπρούζος Ελ. Στεφάνου, Νικ. Παπαδάκης, Ζαχ. Παληός, Βασ. Κουλαϊδής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μια πρόταση για την αποκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Γρυμανέλη Αικατερίνη. το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση

Προπτυχιακή Εργασία. Γρυμανέλη Αικατερίνη. το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση Προπτυχιακή Εργασία Γρυμανέλη Αικατερίνη το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση 1. ΤΟ ΘΕΜΑ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ερώτημα αν υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα στη ραδιοτηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο

Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο Μέρος Πρώτο: Το Δίκαιο Ι. Φυσικό Δίκαιο Θετικό Δίκαιο Το Σύνταγμα, που θα μας απασχολήσει ειδικότερα, αποτελείται από κανόνες δικαίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πριν προσεγγίσουμε την έννοια του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989

Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989 Κοσμάς Ψυχοπαίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ( Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) ΑΘΗΝΑ 1989 Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παραδόσεις αυτές απευθύνονται σε φοιτητές των κοινωνικών επιστημών που βρίσκονται στην αρχή των

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα των εκδόσεων ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή μέρους αυτού με οποιοδήποτε μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2013 Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε ως διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο της ποιότητας του προγράµµατος της ραδιοτηλεόρασης. Πτυχιακή Εργασία.

Η αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο της ποιότητας του προγράµµατος της ραδιοτηλεόρασης. Πτυχιακή Εργασία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο της ποιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος δικαίου και αστική ανάπτυξη στην πολιτειακή σκέψη και πράξη του Ελευθερίου Βενιζέλου

Κράτος δικαίου και αστική ανάπτυξη στην πολιτειακή σκέψη και πράξη του Ελευθερίου Βενιζέλου Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 39 1 Κράτος δικαίου και αστική ανάπτυξη στην πολιτειακή σκέψη και πράξη του Ελευθερίου Βενιζέλου O Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ο πολιτικός που στιγμάτισε την πορεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Καθηγητή Ι. Παπαδημόπουλου, Τμ. Δ.Δ.Ε.

Πρόλογος του Καθηγητή Ι. Παπαδημόπουλου, Τμ. Δ.Δ.Ε. Πρόλογος του Καθηγητή Ι. Παπαδημόπουλου, Τμ. Δ.Δ.Ε. Το βιβλίο που έχω τη χαρά να προλογίζω παρουσιάζει κατά τρόπο περιεκτικό και απλουστευμένο τη λειτουργία και την εν γένει οργάνωση της δημόσιας διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τις αναλυτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη παιδεία παρουσίασε σήμερα το πρωί στις 11, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Τις αναλυτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη παιδεία παρουσίασε σήμερα το πρωί στις 11, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 37 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice@pasok.gr Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2004 Τις αναλυτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ (19ς και 20ός αιώνας)

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ (19ς και 20ός αιώνας) ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ (19ς και 20ός αιώνας) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι προφανώς αδύνατο να παρουσιάσουμε εδώ, στο πλαίσιο μιας εισήγησης ή ενός άρθρου, την εξέλιξη των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Κοινοτικές και Ιδιωτικές Περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη

Ελληνικές Κοινοτικές και Ιδιωτικές Περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ελληνικές Κοινοτικές και Ιδιωτικές Περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα