ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ"

Transcript

1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ Ζ Αξαβηθή Φεξζόλεζνο ήηαλ αξρηθά παηξίδα λνκαδηθώλ ιαώλ ("Αξαβαο" ζεκαίλεη "θάηνηθνο ηεο εξήκνπ»). Όηαλ κεξηθνί άξρηζαλ λα ηδξύνπλ νηθηζκνύο γύξσ ζηνλ 5ν αηώλα π.φ., πνιινί επέιεμαλ ηε Μέθθα, θνληά ζηε δπηηθή αθηή ηεο Σανπδηθήο Αξαβίαο. Γελ πξόζθεξε επλντθό θιίκα ή πνιινύο θπζηθνύο πόξνπο, αιιά ήηαλ ε ηνπνζεζία ηεο Kαάκπα, έλα κεγάιν θπβηθό ηεξό αθηεξσκέλν ζε δηάθνξεο ζεόηεηεο. Ζ ζξεζθεία ηνπ Αξαβηθνύ θόζκνπ πξηλ από ηελ έιεπζε ηνπ Ηζιάκ ήηαλ έλαο αληκηζηηθόο πνιπζετζκόο. Ζ έξεκνο θαηνηθνύληαλ από θινγεξά πλεύκαηα πνπ νλνκάδνληαλ Τδηλ. Πνιπάξηζκνη ζενί ιαηξεύνληαλ, θαη νη πεξηζζόηεξεο πόιεηο είραλ ην δηθό ηνπο ζεό-πξνζηάηε. Ζ Μέθθα ζύληνκα έγηλε ην ζξεζθεπηηθό θέληξν ηεο Αξαβίαο, κε 360 λανύο, έλα γηα θάζε εκέξα ηνπ ζειεληαθνύ έηνπο. Οη ηνπηθνί έκπνξνη βαζίδνληαλ νηθνλνκηθά ζε κεγάιν βαζκό ζηνπο πξνζθπλεηέο απηώλ ησλ ηεξώλ, γεγνλόο πνπ ζα ήηαλ ζεκαληηθό επίζεο γηα ηνλ Μσάκεζ. Ο Αξαβηθόο πνιπζετζκόο επηθεληξσλόηαλ εμ νινθιήξνπ ζηελ επίγεηα δσή, θαη ε ζξεζθεία δελ ήηαλ πεγή εζηθήο, αιιά κάιινλ κέζνλ επεκεξίαο ζηελ πιηθή δσή. Τελ επνρή ηνπ Μσάκεζ, νη νηθνγελεηαθέο βεληέηεο, ε βία, θαη ε αλεζηθόηεηα αθζνλνύζαλ. Ωζηόζν, ν Μνλνζετζκόο δελ ήηαλ θαζόινπ θάηη ην άγλσζην κεηαμύ ησλ Αξάβσλ. Υπήξρε επαθή κε ηνλ Εσξναζηξηζκό από ηνλ 3ν αηώλα π.φ., ηελ επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο ηεο Πεξζίαο θαη αζθνύζε επηξξνή ζηνπο γείηνλέο ηεο. Ήηαλ κηα θαηά βάζε κνλνιαηξηθή ζξεζθεία αλ θαη δπαδηθή ζην πηζηεύσ ηεο ζε ζεό ηνπ θαινύ θαη ζε ζεό ηνπ θαθνύ, αιιά απνθιεηζηηθή ζηε ιαηξεία ηνπ Θενύ ηνπ Καινύ πνπ ζεσξνύζε σο ηνλ Γεκηνπξγό ησλ πάλησλ. Βαζηθέο επίζεο ήηαλ νη πεπνηζήζεηο ηεο ζηνλ παξάδεηζν, ζηελ θόιαζε θαη ζε κηα ηειηθή θξίζε θαη αλάζηαζε λεθξώλ. Δπηπιένλ, ηόζν ν Ηνπδατζκόο από ηνλ 2 ν αηώλα π.φ. όζν θαη ν Φξηζηηαληζκόο από ηνλ 1 ν αηώλα κ.φ. είραλ δεκηνπξγήζεη κηα έληνλε κνλνζετζηηθή παξνπζία ζηελ Αξαβηθή Φεξζόλεζν, ηδίσο ζην Νόην. Σηε Γηαηξίκπ (πνπ αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Mεδίλα), ν εβξατθόο πιεζπζκόο είρε ηδηαίηεξα κεγάιε επηξξνή. Αθόκε θαη κεηαμύ ησλ αλαξίζκεησλ ζενηήησλ ηνπ Αξαβηθνύ πνιπζετζκνύ ππήξρε έλαο ζεόο πνπ ήηαλ πην μερσξηζηόο από ηνπο ππόινηπνπο. Ο Αλ-λά(τ) (αξαβηθόο όξνο πνπ ζεκαίλεη «ν Θεόο») ήηαλ ν δεκηνπξγόο, ν πξνκεζεπηήο θαη απηόο πνπ απνθαζίδεη ηελ αλζξώπηλε κνίξα. Σε γεληθέο γξακκέο, ν Αι-ιά(ρ) ζεσξνύληαλ σο ν κεγαιύηεξνο κεηαμύ ησλ πνιιώλ ζεώλ, άμηνο ιαηξείαο. Μάιηζηα ππήξρε κηα θηινζνθηθή νκάδα, νη Φαλίθ, πνπ ιάηξεπαλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αιιάρ. Δηδηθά ηελ επνρή ηνπ Μσάκεζ ππήξραλ Αξαβηθέο λνκαδηθέο θπιέο πνπ είραλ αζπαζηεί ηνλ Ηνπδατζκό, θαη θάπνηνη κεκνλσκέλνη Άξαβεο πνπ είραλ αζπαζηεί ηνλ Φξηζηηαληζκό. Ήηαλ ζε απηόλ ηνλ θόζκν ηνπ ζπνξαδηθνύ κνλνζετζκνύ θαη ηεο αραιίλσηεο αλεζηθόηεηα όηη ην Ηζιάκ γελλήζεθε. Ο Μσάκεζ (Αξαβηθά «Μνράκελη»), ηνπ νπνίνπ ην όλνκα ζεκαίλεη «πνιύ δνμαζκέλνο") γελλήζεθε ζηε Μέθθα ην 570 κ.φ.. Ο παηέξαο ηνπ πέζαλε ιίγν πξηλ από ηε γέλλεζή ηνπ, θαη έραζε ηε κεηέξα ηνπ ζηελ ειηθία ησλ έμη εηώλ. Τνλ κηθξό 1

2 νξθαλό κεγάισζε ν ζείνο ηνπ, γηα ηνλ νπνίν εξγάζηεθε σο βνζθόο. Σηελ ειηθία ησλ 9 εηώλ (κεξηθέο πεγέο αλαθέξνπλ 12 εηώλ), πήγε κε ηνλ ζείν ηνπ κε έλα θαξαβάλη ζηε Σπξία. Σηε λεαληθή ηνπ ειηθία ν Μσάκεζ εξγάζηεθε σο νδεγόο θακήισλ κεηαμύ ηεο Σπξίαο θαη ηεο Αξαβίαο. Σύληνκα έθαλε θαξηέξα σο νξγαλσηήο θαξαβαληώλ γηα ινγαξηαζκό εκπόξσλ. Μέζα από ηα ηαμίδηα ηνπ ν Μσάκεζ ήξζε ζε επαθή κε αλζξώπνπο πνιιώλ εζληθνηήησλ θαη ζξεζθεηώλ, όπσο Δβξαίνπο, Φξηζηηαλνύο δηαθόξσλ δνγκάησλ (Οξζόδνμνπο, Αξηαλνύο, Κόπηεο, Νεζηνξηαλνύο, θ.α.) θαη εηδσινιάηξεο. Σε ειηθία 25 εηώλ, ν Μσάκεζ κπήθε ζηελ επηρείξεζε ηεο Φαληίγηα, κηαο πινύζηαο ρήξαο από ηε Μέθθα, 15 ρξόληα κεγαιύηεξήο ηνπ. Σύληνκα παληξεύηεθαλ, θαη ζύκθσλα κε όιεο ηηο δηεγήζεηο είραλ έλα γάκν αγάπεο θαη επηπρίαο. Πξώηκεο ηζιακηθέο πεγέο αλαθέξνπλ όηη «ν Θεόο ηνλ παξεγνξνύζε κέζσ απηήο, γηα έθαλε ην θνξηίν ηνπ ειαθξύ." Παξά ην γεγνλόο όηη ε πνιπγακία ήηαλ θνηλή πξαθηηθή ζηελ Αξαβία εθείλε ηελ επνρή, ν Μσάκεζ δελ πήξε άιιε γπλαίθα από ηε Φαληίγηα κέρξη λα πεζάλεη, 24 ρξόληα κεηά. Όηαλ ν Μσάκεζ πιεζίαδε ηα 40, άξρηζε λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά κηα ζπειηά ζην βνπλό Φηξά, ζηα πεξίρσξα ηεο Μέθθαο, επηδηώθνληαο εζπρία θαη πεξηζπιινγή. Τν 610 κ.φ., ζηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ, ν Μσάκεζ επέζηξεςε από κηα ηέηνηα επίζθεςε ζηε ζπειηά ιέγνληαο ζηε γπλαίθα ηνπ όηη είρε ηξειιαζεί είηε είρε γίλεη πξνθήηεο, γηα ηνλ είρε επηζθεθζεί έλαο άγγεινο. Ζ αξρηθά ηξνκαγκέλε Φαληίγηα γξήγνξα έγηλε ν πξώηνο αθόινπζόο ηνπ. Ο Μσάκεζ αλέθεξε όηη, ελώ, κέζσ ηεο πξνζεπρήο ηνπ, βξηζθόηαλ ζε κηα θαηάζηαζε έθζηαζεο, ν Άγγεινο Γαβξηήι εκθαλίζηεθε ζ απηόλ θαη ηνπ είπε "Γηαθήξπμε!" Αιιά όπσο ν Μσπζήο, ν Μσάκεζ ήηαλ έλαο απξόζπκνο πξνθήηεο. Δθείλνο απάληεζε, "δελ είκαη θήξπθαο." Ο άγγεινο επέκελε, θαη ν Πξνθήηεο επαλεηιεκκέλα αληηζηάζεθε, έσο όηνπ ν άγγεινο ππεξίζρπζε ηειηθά πάλσ ζηνλ Μσάκεζ θαη ηνλ δηέηαμε: «Γηαθεξύμε ζην όλνκα ηνπ Κπξίνπ ζνπ πνπ δεκηνύξγεζε! Γεκηνύξγεζε ηνλ άλζξσπν από έλαλ ζξόκβν αίκαηνο. Γηαθεξύμνπλ: νκύξηόο ζνπ είλαη ν πην γελλαηόδσξνο, Ο Οπνίνο δηδάζθεη κε ην γξακκέλν. Γηδάζθεη ηνλ άλζξσπν απηό πνπ δελ γλώξηδε». (Κνξάλην 96:1-3) Αθνύ έιαβε ηελ ππνζηήξημε ηεο Φαληίγηα, θαη πξόζζεηεο αγγειηθέο επηζθέςεηο, ν Μσάκεζ βεβαηώζεθε όηη είρε πξάγκαηη επηιεγεί σο ν αγγειηνθόξνο ηνπ Θενύ θαη άξρηζε λα θεξύηηεη, όπσο είρε δηαηαρζεί από ηνλ άγγειν. Τν κήλπκα ηνπ Μσάκεζ γηα ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ ήηαλ λα κεηαζηξαθνύλ από ηνλ εηδσινιαηξηθό πνιπζετζκό ζηε ιαηξεία ηνπ Αιιάρ, ηνπ κόλνπ αιεζηλνύ Θενύ, θαη λα κεηαλνήζνπλ από ηελ αλεζηθόηεηα θαη από ην θαθό. Ήηαλ πάληα πξνζεθηηθόο λα απνζαθελίδεη ην ξόιν ηνπ ζην έξγν ηνπ Θενύ - ήηαλ κόλν πξνθήηεο, όρη άγγεινο, δελ ήμεξε ηε ζθέςε ηνπ Θενύ, παξά απιά θήξπηηε απηό πνπ είρε ιάβεη. Καηά ηα πξώηα ηξία ρξόληα ηεο δηαθνλίαο ηνπ, ν Μσάκεζ θέξδηζε κόλν 40 νπαδνύο. Καη θαζώο νη δηδαζθαιίεο ηνπ απεηινύζαλ ηνλ αλήζηθν ηξόπν δσήο ηεο Μέθθαο, θαη νηθνλνκηθά ηνλ εηδσινιαηξηθό πνιπζετζκό ηεο, ν ίδηνο θαη νη νπαδνί ηνπ βίσζαλ έληνλεο δηώμεηο: αξρηθά ριεπαζκό, αιιά ζύληνκα αλνηρηή βία. Κάπνηα κέιε ηεο 2

3 νκάδαο ηνπ ιηζνβνιήζεθαλ, άιινπο ηνπο έζαςαλ ζην ρώκα θαζώο πξνζεύρνληαλ, ηνπο ρηύπεζαλ κε ξαβδηά, ηνπο έξημαλ ζηε θπιαθή. Οη δηώμεηο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη έσο όηνπ ν Μσάκεζ έιαβε θάπνηα επράξηζηα λέα: είρε θεξδίζεη νπαδνύο ζηελ πόιε ηεο Μεδίλα, 280 κίιηα βόξεηα ηεο Μέθθαο. Ζ πόιε είρε αλάγθε από έλαλ ηζρπξό εγέηε, θαη κηα αληηπξνζσπεία από ηελ Μεδίλα πξόηεηλε ηνλ Μσάκεζ λα αλαιάβεη ην αμίσκα. Σε αληάιιαγκα, ππνζρέζεθαλ λα πξνζθπλήζνπλ ηνλ Αιιάρ κόλν, λα ππαθνύλ ηνλ Μσάκεζ θαη λα ππεξαζπηζηνύλ ηνλ ίδην θαη ηνπο νπαδνύο ηνπ κέρξη ζαλάηνπ. Ο Αιιάρ έδσζε ζηνλ Μσάκεζ ηελ έγθξηζή ηνπ γη απηό, θαη ν Μσάκεζ έθαλε ζρέδηα γηα λα δξαπεηεύζεη ζηε Μεδίλα. Οη εγέηεο ζηε Μέθθα αθνύζαλ γηα ηε ζρεδηαδόκελε απόδξαζε, θαη πξνζπάζεζαλ λα ηελ απνηξέςνπλ. Αιιά ν Μσάκεζ θαη ν ζηελόο θίινο ηνπ Ακπνύ Μπαθξ θαηάθεξαλ λα απνδξάζνπλ από ηελ πόιε, απνθεύγνληαο ηε ζηελή επηηήξεζε θαη θηάλνληαο κε αζθάιεηα ζηε Μεδίλα. Τν γεγνλόο απηό γηνξηάδεηαη από ηνπο Μνπζνπικάλνπο σο «Δγίξα». Τν έηνο ζην νπνίν ζπλέβε, ην 622, είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία μεθηλά ην κνπζνπικαληθό εκεξνιόγην. Ζ Μεδίλα κεηνλνκάζηεθε "ε πόιε ηνπ πξνθήηε», θαη ηώξα είλαη γλσζηή απιά σο Mεδίλα, «ε Πόιε». Σηε Mεδίλα, ν Μσάκεζ ν ίδηνο απνδείρζεθε ηθαλόο πνιηηηθόο θαη πνιηηηθόο άλδξαο, θαζώο θαη έλα πξνθήηε. Με ηελ άζθεζε εμαηξεηηθήο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ηε ζπλέλσζε πέληε αλνκνηνγελώλ θαη αληηθξνπόκελσλ θπιώλ ηεο πόιεο, ηξεηο από ηηο νπνίεο ήηαλ Δβξαίνη, ζε κηα ηαθηηθή ζπλνκνζπνλδία, εμαπιώζεθε ε θήκε ηνπ Μσάκεζ, θαη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ζπξξένπλ από θάζε γσληά ηεο Αξαβίαο γηα λα δνπλ ηνλ άλζξσπν πνπ είρε επηθέξεη απηό ην «ζαύκα». Μεηά από ηελ εγθαζίδξπζή ηνπ ζηε Μεδίλα θαη ηελ επίηεπμε ηεο έξγνπ πνπ είρε θιεζεί λα θάλεη, νη άλζξσπνη ηνπ Μσάκεζ μεθίλεζαλ κία καθξνρξόληα κάρε κε ηελ πξώελ παηξίδα ηνπ Μσάκεζ. Τν 624, νη Μνπζνπικάλνη θέξδηζαλ ηελ πξώηε κάρε ηνπο ελαληίνλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Μέθθαο. Γεδνκέλνπ όηη ε ηειεπηαία είρε έλα πνιύ κεγαιύηεξν ζηξαηό, ν πξώελ δξαπέηεο πήξε ηε λίθε σο έλα ζεκάδη όηη ν Θεόο ήηαλ κε ην κέξνο ηνπο. Ωζηόζν, ε επόκελε κάρε δελ ήηαλ ληθεθόξα, θαη ν Μσάκεζ ν ίδηνο ηξαπκαηίζηεθε. Αιιά ην 627, ε Μέθθα επηηέζεθε ζηε Μεδίλα, ρσξίο απνηέιεζκα. Τν 630, ν Μσάκεζ θαη νη δπλάκεηο ηνπ βάδηζαλ πξνο ηε Μέθθα θαη ηελ θαηέιαβαλ. Ο Πξνθήηεο αθνύ επαλαθηέξσζε ην λαό ηεο Καάκπα ζηνλ Αι-ιά(ρ), θαη είδε ηε κεηαζηξνθή ζην Ηζιάκ όινπ ζρεδόλ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Μέθθαο, ζηε ζπλέρεηα επέζηξεςε ζηε Μεδίλα. Ο Μσάκεζ πέζαλε ην 632, έρνληαο θαηαθηήζεη ζρεδόλ όιε ηελ Αξαβία γηα ην Ηζιάκ. Μέρξη ην 634, ην Ηζιάκ είρε θαηαιάβεη ην ζύλνιν ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ. Μέζα ζε 100 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ Μσάκεζ, είρε θηάζεη από ηνλ Αηιαληηθό σο ηα ζύλνξα ηεο Κίλαο. Ζ επηηπρία απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηηο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ δηαδόρσλ ηνπ Μσάκεζ, πνπ νλνκάδνληαλ Φαιίθεο. 3

4 ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Υπάξρνπλ δύν θύξηα ηεξά θείκελα ηνπ Ηζιάκ: ην Κνξάλην θαη ην Φαληίζ. Τν Κοράνιο είλαη ην πην ηεξό θείκελν, θαζώο πηζηεύεηαη όηη είλαη ν θπξηνιεθηηθόο ιόγνο ηνπ Θενύ όπσο απνθαιύθζεθε ζηνλ Μσάκεζ. Τν Υαντίθ είλαη έλα δεπηεξεύνλ θείκελν πνπ θαηαγξάθεη ιόγηα ηνπ Μσάκεζ θαη ησλ αθνινύζσλ ηνπ. Απηά ηα δύν θείκελα απνηεινύλ ηε βάζε γηα όιεο ηηο Ηζιακηθέο ζενινγίεο, ηελ πξαθηηθή, θαη ηε Σαξία (Ηζιακηθόο λόκνο). Ζ Ηνπδαην-Φξηζηηαληθή Αγία Γξαθή είλαη επίζεο ζεβαζηή σο απνθαιύςεηο από ηνλ αιεζηλό Θεό, αιιά νη Μνπζνπικάλνη πηζηεύνπλ όηη ε Αγία Γξαθή έρεη αιινησζεί ζηε κεηάδνζε θαη ζηε κεηάθξαζή ηεο. Τν Κνξάλην, ην νπνίν ζηα Αξαβηθά ζεκαίλεη "Απαγγειία", είλαη ην ηεξό θείκελν ηνπ Ηζιάκ θαη απνηειεί ηελ αλώηαηε εμνπζία θαη ζηα ζξεζθεπηηθά θαη λνκηθά ζέκαηα. Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεύνπλ όηη ην Κνξάλην είλαη κηα άςνγε θαηαγξαθή ησλ απνθαιύςεσλ ηνπ Αγγέινπ Γαβξηήι ζηνλ Μσάκεζ από ην 610 κέρξη ην ζάλαηό ηνπ ην 632 κ.φ.. Δπίζεο πηζηεύεηαη όηη είλαη έλα ηέιεην αληίγξαθν ελόο νπξάληνπ Κνξαλίνπ πνπ ππάξρεη αηώληα. Τν όλνκα Κνξάλην πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αξρηθή εληνιή ηνπ Γαβξηήι ζηνλ Μσάκεζ λα "Απάγγεηιε!" Ζ απαγγειία είλαη κηα ζεκειηώδεο έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Κνξάλη. Ζ πξώηνη νπαδνί ηνπ Πξνθήηε γλώξηδαλ ην Κνξάλην από κλήκεο θαη ην απήγγειιαλ, κέζα από κηα ήδε θαζηεξσκέλε Αξαβηθή κέζνδν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνίεζεο. Ζ απνθάιπςε ηέζεθε γξαπηώο ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μσάκεζ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηε δηαθζνξά, αιιά εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο πην απζεληηθή, όηαλ απαγγειόηαλ κεγαινθώλσο. Οη επαγγεικαηηθέο εθθσλεηέο ηνπ Κνξαλίνπ πνπ έραηξαλ πνιύ κεγάιε εθηίκεζεο, θαη ζπρλά είραλ κεγάιε επηξξνή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα δόγκαηνο ή πνιηηηθήο. Τν Κνξάλη έρεη πεξίπνπ ην κήθνο ηεο Φξηζηηαληθήο Καηλήο Γηαζήθεο. Δίλαη ρσξηζκέλε ζε 114 ζνύξα (θεθάιαηα) πνιύ δηαθνξεηηθνύ κήθνπο. Κάζε surah έρεη κηα επηθεθαιίδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 1. Έλαο ηίηινο (π.ρ. «Ζ Μέιηζζα», «Ζ Αγειάδα») πνπ ιακβάλνληαη από κηα εμέρνπζα ιέμε ζην surah, αιιά πνπ δελ αληηπξνζσπεύεη ζπλήζσο ζπλνιηθά ην πεξηερόκελό ηνπ. 2. Τελ Μπαζκαιά, έλα ηύπν πξνζεπρήο (π.ρ. "Σην όλνκα ηνπ Θενύ, ηνπ Διεήκνλνο, ηνπ Σπκπνλεηηθνύ») 3. Μηα έλδεημε γηα ην αλ δόζεθε ζηε Μέθθα θαη Μεδίλα 4. Ο αξηζκόο ησλ ζηίρσλ ζηηο Σνύξα.. Οη πεξηζζόηεξνη ζηίρνη από ην Κνξάλη είλαη γξακκέλνη ζε πξώην πιεζπληηθό πξόζσπν, κε ην Θεό, σο νκηιεηή. Όηαλ ν Μσάκεζ ν ίδηνο κηιάεη, είλαη ηα ιόγηα ηνπ πνπ εηζήγαγε «Γηαθήξπμε" λα δηεπθξηλίζεη όηη έρεη εληνιή από ηνλ Αιιάρ λα κηιήζεη. Τν ιεμηιόγην ηνπ Κνξαλίνπ είλαη ζπληξηπηηθά Αξαβηθό, αιιά κεξηθνί ζεκειηώδεηο όξνη ηνπ πξνέξρνληαη από ηα Δβξατθά θαη ηα Διιεληθά ηνπ Φξηζηηαληζκνύ, θνπιηνύξεο κε ηηο νπνίεο ν Μσάκεζ ήηαλ εμνηθεησκέλνο. Γηα παξάδεηγκα: Ηληδίι (ειι. Δπαγγέιηα), 4

5 Τεβξά (εβξ. Τνξά, ν Νόκνο), Ηκπιίο (ειι. Γηάβνινο), Aκαλά (εβξ. Δκνπλά=πίζηε) θαη Σαιάη (εβξ. Σειά=πξνζεπρή), Σαιάκ (εβξ. Σαιόκ=εηξήλε). Τν Υαντίθ (αξαβηθά ζεκαίλεη «αθήγεζε») είλαη ε Ηζιακηθή παξάδνζε: είλαη κηα θαηαγξαθή ησλ ιόγσλ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ Πξνθήηε, ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαη ησλ καζεηώλ ηνπ. Αλ θαη δελ ζεσξνύληαη σο ιόγνο ηνπ Θενύ, όπσο ην Κνξάλην, ην Φαληίζ είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή δόγκαηνο, δηθαίνπ, θαη πξαθηηθήο. Δίλαη ζεβαζηό ζην Ηζιάκ σο κηα ζεκαληηθή πεγή ζξεζθεπηηθνύ λόκνπ θαη εζηθήο θαζνδήγεζεο, θαη κειεηάηαη ζε Μνπζνπικαληθέο ζξεζθεπηηθέο ζρνιέο από ηνλ Μεζαίσλα Ζ ιέμε Φαληίζ αλαθέξεηαη ηερληθά ζε έλα κόλν θνκκάηη ηεο παξάδνζεο (ahadith είλαη ε αξαβηθή πιεζπληηθό), αιιά επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα νιόθιεξν ην ζώκα ηεο κνπζνπικαληθήο παξάδνζεο Κάζε Φαληίζ απνηειείηαη από δύν κέξε: ηελ παξάδνζε, Μάηλ (γηα παξάδεηγκα, ηα ιόγηα ηνπ Πξνθήηε) θαη ην Ηζλάλη (αιπζίδα). Τν Ηζλάλη δείρλεη ηελ αλζξώπηλε αιπζίδα κέζσ ηεο νπνίαο ε παξάδνζε κεηαδίδεηαη. Οη ζπιινγέο ηνπ Φαληίζ ζπγθεληξώζεθαλ ηνπο ηξεηο πξώηνπο αηώλεο ηεο ηζιακηθήο ηζηνξίαο, κε ηελ παξαπάλσ ινγνηερληθή κνξθή πνπ δηακνξθώλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ δεύηεξνπ Ηζιακηθνύ αηώλα (πεξί ην 720 κ.φ.). Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, πνιιά Φαληίζ πξνέθπςαλ, κε δηαθνξεηηθό βαζκό γλεζηόηεηαο. 5

6 ΠΕΠΟΙΘΗΕΙ «Δίκαιος είναι αστός ποσ πιστεύει στον Θεό και την Έστατη Ημέρα [Κρίσεως] και στοσς Αγγέλοσς και στην Αγία Γραυή και στοσς Προυήτες» - Κνξάλην 2:177 Σα 6 άρθρα Πίστης Γελ ππάξρεη επίζεκε ζξεζθεία ζηελ νπνία θάπνηνο πξέπεη λα ηεξνύλ γηα λα ζεσξεζεί Μνπζνπικάλνο. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα πηζηέςεη θαη λα απαγγείιεη ην Shahada: «Γελ ππάξρεη Θεόο, παξά κόλνλ ν Αιιάρ, θαη ν Μσάκεζ είλαη ν πξνθήηεο ηνπ". Πέξα από απηή ηε βαζηθή πεπνίζεζε, σζηόζν, ε Μνπζνπικαληθή δηδαζθαιία ζπρλά ζπλνςίδεηαη ζηα «Έμη άξζξα ηεο πίζηεο». Πνιινί Μνπζνπικάλνη πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα ηεξνύλ ηα έμη άξζξα γηα λα ζεσξνύληαη πηζηνί ηνπ Αιιά(ρ). Ζ πην ζεκαληηθή πεπνίζεζε, θαη αλακθηζβήηεηα ην θεληξηθό ζέκα ηνπ Ηζιάκ, είλαη όηη ππάξρεη κόλνλ έλαο Θεόο. Τν όλνκα ηνπ Θενύ είλαη Αι-ιά(ρ) [ην (ρ) δελ πξνθέξεηαη ζηα Αξαβηθά, νπόηε ε νξζή πξνθνξά είλαη Αι-ιά], ην νπνίν ζηα Αξαβηθά ζεκαίλεη απιά «Ο Θεόο [Αι Ηιά(ρ)])». Ο όξνο «Ηιά(ρ)» πξνέξρεηαη από ην «Δινά(ρ)», ηνλ Δβξατθό όξν γηα ηνλ Θεό. Ο Μσάκεζ, ν ηδξπηήο ηνπ Ηζιάκ, είλαη ζεβαζηόο σο ε «Σθξαγίδα ησλ Πξνθεηώλ» -- ν ηειεπηαίνο θαη κεγαιύηεξνο ησλ αγγειηνθόξσλ/πξνθεηώλ ηνπ Θενύ. Γελ είλαη ζεία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, γηα ηελ απζηεξή κνλνζετζκνύ πνπ ραξαθηεξίδεη ην Ηζιάκ (όπσο θαη ν Ηνπδατζκόο) δελ επηηξέπεη κηα ηέηνηα εξκελεία. Άιινη πξνθήηεο είλαη ζεκαληηθά γηα ην Ηζιάκ, θαζώο, ηα νπνία είλαη θνηλά κε ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο ρξηζηηαλνύο. Σύκθσλα κε ην Κνξάλην, ν Αιιάρ «δεκηνύξγεζε ηνλ άλζξσπν από έλαλ ζξόκβν αίκαηνο», θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δεκηνύξγεζε ην Τδηλ από ηε θσηηά. Οη άλζξσπνη είλαη ην κεγαιύηεξν από όια ηα πιάζκαηα, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ειεύζεξε βνύιεζε κε ζθνπό ηελ ππαθνή θαη λα ππεξεηήζεη ηνλ Θεό. Γηα κηα Μνπζνπικαληθή πίζηε, ην αληηθείκελν ηεο δσήο είλαη λα δνύκε κε ηξόπν πνπ είλαη παξαθαιώληαο ζηνλ Αιιάρ, ώζηε λα κπνξεί θαλείο λα θεξδίζεη ηνλ Παξάδεηζν. Πηζηεύεηαη όηη θαηά ηελ εθεβεία, ζε ινγαξηαζκό ηεο πξάμεηο θάζε αηόκνπ είλαη αλνηρηή, θαη απηό ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ Ζκέξα ηεο Κξίζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό αηώληα κνίξα ηνπ. Όπσο θαη ν Φξηζηηαληζκόο, ην Ηζιάκ δηδάζθεη ηελ ζπλέρηζε ηεο ύπαξμεο ηεο ςπρήο θαη κηα κεηακνξθσκέλε θπζηθή ύπαξμε κεηά ην ζάλαην. Θα ππάξμεη κηα εκέξα ηεο θξίζεσο θαη ηεο αλζξσπόηεηαο ζα δηαηξεζεί κεηαμύ ησλ αηώλην πξννξηζκνύο ηνπ Παξαδείζνπ θαη ηεο Κόιαζεο. Κέντρο Βιβλικών Μελετών, 2011 (Πεγή: 6

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Δξεπλεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ηεο Β Λπθείνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Παιακά γηα ην Ά θαη Β Σεηξάκελν ρνιηθφ έηνο: 2014-2015 Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: θα ηνπγθηψηε Διπίδα Ση είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα