ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο"

Transcript

1 apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα ηεο Ηλδίαο, ε θαιύηεξε εηζαγσγή (πξηλ δηαβάζεη νηηδήπνηε άιιν) είλαη λα δηαιέμεη ηα ζρεηηθά θεθάιαηα από ηελ ζξεζθεηνινγηθή κειέηε κίαο θνξπθαίαο πξνζσπηθόηεηαο ηεο Οξζνδνμίαο: Αξρηεπίζθνπνο Αλαζηάζηνο Γηαλλνπιάηνο, Ίρλε από ηελ αλαδήηεζε ηνπ ππεξβαηηθνύ (Δθδόζεηο Αθξίηαο, 2006, ζηε εηξά Έζλε θαη Λανί) Πεξηερόκελα ΠΡΟΛΟΓΟ Α' ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ. ΘΡΖΚΔΗΑ. ΘΡΖΚΔΗΟΛΟΓΗΑ Β' ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΔ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΔ ΕΧΡΟΑΣΡΖ. ΒΟΤΓΓΑ. ΛΑΟ-ΣΔ. ΚΟΜΦΟΤΚΗΟ. ΜΔΝΚΗΟ. ΜΧΑΜΔΘ. ΝΑΝΑΚ Γ' ΟΡΗΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΠΗΒΗΧΝΟΤΝ ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΑ ΗΝΓΟΤΗΜΟ ΣΕΑΨΝΗΜΟ ΒΟΤΓΓΗΜΟ ΗΛΑΜ ΗΚΚΗΜΟ Γ' ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ. ΔΗΓΧΛΟΛΑΣΡΗΑ. ΜΤΣΗΚΗΜΟ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΜΔΣΑΞΤ ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟΤ, ΗΝΓΟΤΗΜΟΤ ΚΑΗ ΒΟΤΓΓΗΜΟΤ ΓΗΟΓΚΑ ΚΑΗ ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΖΤΥΑΜΟ ΚΟΡΑΝΗΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΚΑΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΟΗ ΖΜΔΡΑ Α' Ζ ΤΝΤΠΑΡΞΖ ΥΡΗΣΗΑΝΧΝ ΚΑΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ Β' ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΗ ΖΜΔΡΗΝΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΠΗΜΔΣΡΟ ΟΗ ΑΛΛΔ ΘΡΖΚΔΗΔ ΑΠΟ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΑΠΟΦΖ

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ apan.gr ALBERT SCHWEITZER Άικπεξη βάηηζεξ, Ιζηνξία ηεο Ιλδηθήο Φηινζνθίαο (Δθδόζεηο Βεξέηηα, 2013) κεηάθξαζε Μάξηνο Βεξέηηαο από ην Les grands penseurs de l'inde, ζειίδεο 196 Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ Ο Άικπεξη βάηηζεξ είλαη γλσζηόο γηα ην ηεξάζηην αλζξσπηζηηθό ηνπ έξγν ζηελ Αθξηθή, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Νόκπει Δηξήλεο. Παξάιιεια όκσο ν ζπνπδαίνο απηόο γηαηξόο, κνπζηθόο θαη ζπγγξαθέαο ππήξμε έλαο βαζύο γλώζηεο ηεο Ηλδηθήο Φηινζνθίαο. πσο ζε θάζε άιιε δηαλνεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε έηζη θαη εδώ ην ραξαθηεξηζηηθό θξηηήξην ηνπ βάηηζεξ παξακέλεη πάληα ε εζηθή κε ηελ ππέξηαηε έλλνηα ηνπ όξνπ: «Απηό πνπ νλνκάδνπκε αγάπε, είλαη ζηελ νπζία ν ζεβαζκόο ηεο δσήο. ιεο νη αμίεο, πιηθέο θαη πλεπκαηηθέο, παξακέλνπλ αμίεο ζην κέηξν όπνπ ππεξεηνύλ ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ζηνλ πςειόηεξν δπλαηό βαζκό. Με απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη κε απηή ηελ πξνέθηαζε, ε εζηθή δελ έρεη όξηα...» Με θξηηήξην ινηπόλ ηελ απόιπηε εζηθή ν Άικπεξη βάηηζεξ κάο πξνζθέξεη κηα ζπλαξπαζηηθή πεξηήγεζε ζηνλ θηινζνθηθό θόζκν ηεο Ηλδίαο, από ηα Οππαληζάδ ζηελ Μπαγθαβάλη Γθηηά θη από ηα δηδάγκαηα ηνπ Βνύδα ζηελ πεξίθεκε "κε-βία" ησλ Σδατληζηώλ θαη ηνπ Μαράηκα Γθάληη. Πεξηερόκελα Άικπεξη βάηηζεξ: Ο καρεηήο ηεο αλζξσπηάο Δηζαγσγή 1. Ζ δπηηθή θαη ε ηλδηθή θηινζνθηθή ζθέςε 2. Ζ εκθάληζε ηεο άξλεζεο ηνπ θόζκνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηλδηθήο θηινζνθηθήο ζθέςεο 3. Ζ δηδαζθαιία ησλ Οππαληζάδ 4. Ζ θηινζνθηθή δηδαζθαιία ηνπ ζακρία 5. Ο ηδατληζκόο 6. Ο Βνύδαο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ 7. Ζ κεηαγελέζηεξε ηύρε ηνπ βνπδηζκνύ ζηελ Ηλδία 8. Ο βνπδηζκόο ζηελ Κίλα, ην Θηβέη θαη ηε Μνγγνιία 9. Ο βνπδηζκόο ζηελ Ηαπσλία 10. Ζ κεηαγελέζηεξε βξαρκαληθή δηδαζθαιία 11. Ζ βξαρκαληθή ζύιιεςε ηνπ θόζκνπ ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο ηνπ Μαλνύ 12. Ο ηλδνπηζκόο θαη ν κπζηηθηζκόο ηεο κπάθηη 13. Ζ Μπαγθαβάλη Γθηηά 14. Από ηελ Μπαγθαβάλη Γθηηά έσο ηε ζύγρξνλε επνρή 15. Ζ θηινζνθηθή ζθέςε ηεο ζύγρξνλεο Ηλδίαο 16. Μηα καηηά πξνο ηα πίζσ θαη νη θηινζνθηθέο πξννπηηθέο ηνπ κέιινληνο

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ apan.gr Μάξηνο Βεξέηηαο, Η Ιλδία ηωλ Ειιήλωλ (Δθδ. Βεξέηηα, 2012) ζειίδεο 252 Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ: Οη Έιιελεο γλώξηδαλ πνιύ θαιά ηελ Ηλδία, αηώλεο πξηλ από ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ! Οη κύζνη αθεγνύληαη ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ θαη ηνπ εκίζενπ Ζξαθιή ζηε ρώξα ησλ Ηλδώλ. Ο κεξνο κηιάεη γηα θάπνηνπο αλαηνιηθνύο Αηζίνπεο, νη νπνίνη κάιινλ δελ είλαη άιινη από ηνπο Ηλδνύο. Ο Ζξόδνηνο θαηαγξάθεη ηηο πξώηεο καδηθέο κεηαλαζηεύζεηο Διιήλσλ ζηε Βαθηξηαλή θαη ηε νγδηαλή, πξνο ηα κέξε ησλ Ηλδηώλ. Ο Αξξηαλόο αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηελ ύπαξμε Διιήλσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Ηλδία, πξηλ από ηνλ Αιέμαλδξν. Από ηελ επνρή ηνπ Γαξείνπ ηνπ Α' ηθαλόηαηνη έιιελεο γεσγξάθνη εμεξεύλεζαλ ηελ ηλδηθή ρεξζόλεζν: θύιαμ ν Καξπλδεύο, Δθαηαίνο ν Μηιήζηνο, Κηεζίαο ν Κλίδηνο, θ.α. Υάξε ζην ζύλνιν ησλ γλώζεσλ πνπ ζπλέιεμαλ, δηεπθόιπλαλ ηα κέγηζηα ζηελ πξνέιαζε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ελώ ε πνιηηηθή εμνπζία ησλ Διιήλσλ ζηελ Πεληαπνηακία ζπλερίζηεθε ηξεηο νιόθιεξνπο αηώλεο κεηά ην ζάλαηό ηνπ θαη κεγαινύξγεζε, κε απνθνξύθσκα ηε ζύζηαζε ηεο κεγάιεο ειιεληθήο απηνθξαηνξίαο ησλ Ηλδώλ επί βαζηιέσο Μελάλδξνπ, έλα άγλσζην γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζήκεξα επίηεπγκα ησλ πξνγόλσλ καο. Αιιά ζεκαληηθόηεξε θη από ηελ πνιηηηθή παξνπζία ππήξμε ε πνιηηηζκηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Ηλδία. Ο απόερόο ηεο κάιηζηα θηάλεη κε πνιιέο κνξθέο έσο ηηο εκέξεο καο, ελώ αξθεηέο απνκνλσκέλεο νξεζίβηεο ηλδηθέο θπιέο αλάγνπλ κε ππεξεθάλεηα ηελ θαηαγσγή ηνπο ζηνπο Έιιελεο, αλάκεζά ηνπο θαη νη παζίγλσζηνη Καιάο ζην βνξεηνδπηηθό Παθηζηάλ. Σνύην ην βηβιίν θαηαζέηεη ην ζύλνιν ησλ ζύγρξνλσλ γλώζεσλ γύξσ από κηα μεραζκέλε ζειίδα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο: ην κεγαιείν ηνπ ηλδηθνύ ειιεληζκνύ! ε θάζε επίπεδν

4 αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηλδία, ππήξμε, ππάξρεη θαη ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη ακνηβαίνο ζαπκαζκόο, εθηίκεζε θαη αγάπε. Καη ηνύην ην βηβιίν, απνθαιύπηνληαο ην κεγαιείν ηνπ ηλδηθνύ ειιεληζκνύ, επηδηώθεη λα πξνζζέζεη έλαλ αθόκε θξίθν ζηνπο πξναηώληνπο δεζκνύο πνπ ζπλδένπλ ηνπο δπν κεγάινπο ιανύο. Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΣΖ ΗΝΓΗΑ Κεθάιαην 1. Ζ ρώξα ησλ πνηακώλ Κεθάιαην 2. Ζ ρώξα ησλ ζαιαζζώλ Κεθάιαην 3. Ζ απηνθξαηνξία ηνπ Μεγάινπ Βαζηιέα Κεθάιαην 4. Γηόλπζνο θαη θύιαμ Κεθάιαην 5. Ζ απηνθξαηνξία ηεο Μαγθάληα Κεθάιαην 6. Από ηνλ ηξπκώλα ζηνλ Νείιν Κεθάιαην 7. Από ηνλ Νείιν ζηνλ Ώμν. Κεθάιαην 8. Από ηνλ Ώμν ζηνλ Ηλδό Κεθάιαην 9. Ζ θαηάθηεζε ηεο Πεληαπνηακίαο Κεθάιαην 10. Ζ πξνθεηεία ηνπ Κάιαλνπ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΝΓΗΑ Κεθάιαην 11. Ο Σζάληξα Γθνύπηα Κεθάιαην 12. Ζ Μεγάιε πλζήθε. Κεθάιαην 13. Ο Αζόθα Κεθάιαην 14. Σν ειιεληθό βαζίιεην ηεο Βαθηξηαλήο Κεθάιαην 15. Ζ κηθξή ειιεληθή απηνθξαηνξία ηεο Πεληαπνηακίαο Κεθάιαην 16. Ζ κεγάιε ειιεληθή απηνθξαηνξία ησλ Ηλδηώλ. Κεθάιαην 17. Σν ηέινο ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ Ο ΑΠΟΖΥΟ Κεθάιαην 18. αβαξηδλάλα Γηαβάλα. Κεθάιαην 19. Αιεμάλδξεηα ε Χμηαλή Κεθάιαην 20. Ο Υξπζόο Λόθνο. Κεθάιαην 21. Οη Καιάο Δπίινγνο. Βηβιηνγξαθία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ apan.gr

5 Σν ζαλζθξηηηθό έπνο Μαρακπραξάηα, πνπ ην «έθεξε» ζηελ Γύζε ν Πήηεξ Μπξνύθ κε ηελ επηθή παξάζηαζε ησλ ελλέα σξώλ ζηελ Αβηληόλ ην 1985 (θαη ηελ πεληάσξε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία The Mahabharata, ην 1989), θπθινθνξεί αλζνινγεκέλν θαη ζε πνιινύο ηόκνπο ζηα ειιεληθά από ηηο εθδόζεηο Πύξηλνο Κόζκνο. Δλδεηθηηθά: ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΣΑ Αλζνινγία ηόκνο Α (2003) κεηάθξαζε Αλδξέαο Σζαθαιήο, ζειίδεο 464 Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ Σν Μαρακπαξάηα έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ έπνο ησλ αηώλσλ. Δίλαη ην κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν, ηόζν ζπνπδαίν γηα ηνπο Ηλδνύο, όζν θαη ε Ιιηάδα γηα ηνπο Έιιελεο, θαη ην πινπζηόηεξν ζε ζέκαηα, γη' απηό θαη ιέγεηαη πσο ό,ηη δελ ππάξρεη ζην Μαρακπαξάηα δελ κπνξεί λα βξεζεί πνπζελά αιινύ. Πξάγκαηη εθηόο από ηνλ πόιεκν πνπ εμηζηνξεί αλάκεζα ζηνπο Πάληαβα θαη ηνπο Κανπξάβα γηα ηελ εμνπζία, πεξηέρεη θαη πιήζνο άιισλ ηζηνξηώλ θαη παξαδόζεσλ, θαζώο θαη εζηθνύο θώδηθεο, θαλόλεο πνιηηηθήο γηα κηα νξζή δηαθπβέξλεζε, θηινζνθηθά ζπζηήκαηα θαη δηδαζθαιίεο πνπ αθόκα θαη ζήκεξα εκπλένπλ ηνπο πλεπκαηηθνύο αλαδεηεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. ην έξγν ηνλίδεηαη ην πςειό ήζνο ησλ εξώσλ ηνπ, ν αλώηεξνο ζθνπόο ηεο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο θαη ν ζξίακβνο ηεο αξεηήο πάλσ ζε θαζεηί θαθό. Ο πόιεκνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην έπνο ήηαλ έλαο παγθόζκηνο πόιεκνο ηεο επνρήο εθείλεο, όρη κόλν γηαηί έιαβαλ κέξνο πνιιά έζλε θαη ιανί, αιιά θαη επεηδή ήηαλ απνηέιεζκα κηαο αδπζώπεηεο κάρεο αλάκεζα ζηνπο ζενύο θαη ηνπο ηηηάλεο. ηαλ νη ηηηάλεο ληθήζεθαλ, απνθάζηζαλ λα ελζαξθσζνύλ ζηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ. ύληνκα όκσο ελζαξθώζεθαλ θαη νη ζενί, νπόηε εθείλνο ν νπξάληνο πόιεκνο κεηαθέξζεθε ζηε γε κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνύλ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη θαη λα ραζνύλ πνιινί εγεκόλεο θαη έλδνμνη ήξσεο. Ο πόιεκνο απηόο έιαβε ρώξα ζηε κεγάιε πεδηάδα Κνπξνπθζέηξα, θνληά ζην ζεκεξηλό Γειρί. κσο ε κάρε ηνπ Κνπξνπθζέηξα έρεη θαη έλα πλεπκαηηθό λόεκα, αθνύ πξόθεηηαη γηα κηα κάρε πνπ θάζε αλαδεηεηήο νθείιεη λα θάλεη ζε θάπνην ζηάδην ηεο αηξαπνύ ηνπ. πνηνο έρεη δηαβάζεη ηελ Μπάγθαβαη Γθηηά (πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Μαρακπαξάηα) ζα ζπκάηαη ηηο ζαπκάζηεο πλεπκαηηθέο δηδαζθαιίεο πνπ δίλεη ν Κξίζλα ζην καζεηή ηνπ Άξηδνπλα, παξαθηλώληαο ηνλ λα ιάβεη κέξνο ζηε κάρε ελάληηα ζην θαθό. ινη κέζα καο θξύβνπκε έλα ζθνηεηλό ππνζπλείδεην θαη ζπλδεόκαζηε κε ηα αξρέηππα ηνπ νκαδηθνύ αζπλεηδήηνπ. ε θάπνηα ζηηγκή θαινύκαζηε λα θσηίζνπκε απηόλ ηνλ ζθνηεηλό ρώξν, λα δακάζνπκε ηηο θξπθέο αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο ηνπ ππνζπλεηδήηνπ θαη κέζσ ηεο απηνγλσζίαο λα γίλνπκε θύξηνη όισλ ησλ όςεσλ ηνπ εαπηνύ καο, θαησηέξσλ θαη αλσηέξσλ. Σν Μαρακπαξάηα δίλεη ην έλαπζκα γη' απηήλ ηελ εζσηεξηθή κάρε πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή Απειεπζέξσζε. Πεξηερόκελα ΠΡΟΛΟΓΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΧΝ ΘΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΖΡΧΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΝΗΑ ΣΧΝ ΜΠΑΡΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΣΑΒΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΗΧΝ ΣΟΤ ΝΣΡΗΣΑΡΑΣΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΦΟΒΔΡΖ ΓΗΑΜΑΥΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΚΑΟΤΡΑΒΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΑΒΑ

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ζ ΔΝΓΟΞΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΓΗΟΤΝΗΣΗΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΣΑ ΘΛΗΒΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΔΞΟΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΟΗ ΠΑΝΣΑΒΑ ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΒΗΡΑΣΑ ΓΛΧΑΡΗΟ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Οθηάβην Παδ, ην θωο ηεο Ιλδίαο (Δθδ. Κέδξνο, 2005) κεηάθξαζε Μάξσ σηεξνπνύινπ- Φηιίππνπ από ην Octavio Paz, In Light of India, ζειίδεο 288 Από ην νπηζζόθπιιν: Ζ ρώξα ησλ αθξαίσλ αληηζέζεσλ. Μηα παλζπεξκία πιεζπζκώλ, ζξεζθεηώλ, γισζζώλ, όπνπ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ην αξραίν κε ην ζύγρξνλν, ν αηζζεζηαζκόο κε ηνλ αζθεηηζκό, ν ξεαιηζκόο κε ηε θαληαζία. Ο λνκπειίζηαο Μεμηθαλόο ζπγγξαθέαο Οθηάβην Παο επηζθέθηεθε γηα πξώηε θνξά ηελ Ηλδία ην 1951 σο κέινο ελόο θιηκαθίνπ δηπισκαηώλ. Σν 1962 ηαμίδεςε θαη πάιη, απηήλ ηε θνξά σο πξέζβεο ηνπ Μεμηθνύ, θαη παξέκεηλε εθεί έσο ην Ζ παξακνλή ηνπ ζηελ Ηλδία ππήξμε κηα πξόθιεζε ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ λνπ. Γηέζρηζε ηε ρώξα απ' άθξε ζε άθξε, από ηηο εξήκνπο ηνπ Ράηδαζηαλ έσο ηε Βεγγάιε θαη από ηελ Κέξαια έσο ηελ Οξίζα, επηζθέθηεθε κλεκεία, γλώξηζε ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο - πνιηηηθνύο, όπσο ν Νερξνύ θαη ε Ίληηξα Γθάληη, ζπγγξαθείο, όπσο ν κπζηζηνξηνγξάθνο θαη δεκνζηνγξάθνο Ράηδα Ράν, θαιιηηέρλεο, όπσο ν δεμηνηέρλεο ηεο ηάκπια Σζαηνύξ Λαι -, αιιά θαη απινύο αλζξώπνπο, θαη καγεύηεθε από ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, «παηδί ηεο αγάπεο θαη όρη ηεο γλώζεο» ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, απνηππώλεη ζηνραζκνύο, εληππώζεηο θαη αληηξξήζεηο, θεπγαιέεο καηηέο ζ' απηή ηελ πνιπζρηδή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηε ζεξκόαηκε αλαξρία ηεο Ηλδίαο.

7 ANTONIO TABUCCHI Antonio Tabucchi, Νπρηεξηλό ζηελ Ιλδία (Δθδ. Άγξα) Παξνπζίαζε Μηα Ηλδία πνπ γλσξίδνπκε κόλν κέζα από δσκάηηα μελνδνρείσλ, λνζνθνκεία θαη λπρηεξηλνύο δξόκνπο έλα ηαμίδη πνπ πεξηγξάθεηαη κόλν κέζα από θεπγαιέεο εηθόλεο ζπλαληήζεσλ θαη απνζπάζκαηα ζπλνκηιηώλ κε αλζξώπνπο πνπ δελ ζα μαλαζπλαληεζνύλ πνηέ κηα πηλαθνζήθε πξνζώπσλ πνπ πεξηιακβάλεη πόξλεο, Πνξηνγάινο ηεζνπίηεο θαη Ηλδνύο αγίνπο θπξίσο όκσο κηα αλαδήηεζε, ε αλαδήηεζε ελόο αλζξώπνπ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ή λα είλαη απιώο κηα ζθηά, ε αλαδήηεζε κηαο ηαπηόηεηαο πνπ ίζσο λα έρεη μεραζηεί ζε έλα καθξηλό παξειζόλ. Έλα από ηα γλσζηόηεξα βηβιία ηνπ Αληόλην Σακπνύθη, ζε λέα έθδνζε θαη κε λέα κεηάθξαζε. Βηνγξαθηθά Ο ANTONIO ΣΑΜΠΟΤΚΗ γελλήζεθε ζηελ Πίδα ην Δίλαη κηα από ηηο αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο θσλέο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο. Έρεη γξάςεη κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, δνθίκηα θαη ζεαηξηθά έξγα. Τπήξμε επίζεο ν επηκειεηήο ησλ ηηαιηθώλ εθδόζεσλ ησλ έξγσλ ηνπ Φεξλάλην Πεζζόα. Σα βηβιία ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πεξηζζόηεξεο από ζαξάληα ρώξεο. Μεξηθά από ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ έρνπλ δηαζθεπαζηεί γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν από γλσζηνύο Ηηαινύο θαη μέλνπο ζθελνζέηεο, όπσο ν Ρνκπέξην Φαέληζα, ν Αιαίλ Κνξλώ, ν Αιαίλ Σαλλέξ θαη ν Φεξλάλην Λόπεο, ή γηα ην ζέαηξν από ζθελνζέηεο όπσο ν Σδόξηδην ηξέιεξ θαη ν Νηηληηέ Μπεδάο. Έρεη βξαβεπηεί κε ηα πην έγθπξα δηεζλή βξαβεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηα «Pen Club», «Campiello» θαη «Viareggio-Repaci» ζηελ Ηηαιία, ηα «Prix Medicis Etranger», «Prix Européen de la Littérature» θαη «Prix Mediterranée» ζηε Γαιιία, ην Δπξσπατθό «Αξηζηείνλ», ην «Nossack» ζηε Γεξκαλία, ην «Europaeischer Staatspreis» ζηελ Απζηξία. Έρεη επίζεο ηηκεζεί κε ηνπο ηίηινπο ηνπ «Officier des Arts et des Lettres» ζηε Γαιιία θαη ηνπ «Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique» ζηελ Πνξηνγαιία. Μέρξη πξόζθαηα δίδαζθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο ηέλαο. Έρεη επίζεο δηδάμεη ζε πνιιά παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην Bard College ηεο Νέαο Τόξθεο, ην Ecole de Hautes Etudes θαi ην Collège de France ζην Παξίζη. Έρεη γξάςεη θαη εμαθνινπζεί λα γξάθεη ζε

8 πνιιέο ηηαιηθέο θαη μέλεο εθεκεξίδεο (Corriere della Sera, L'Unita, II Manifesto, Le Monde, El Pais, Diario de Noticias, La Jornada, Die Allgemeine Zeitung) θαζώο θαη ζε πνιηηηζηηθά πεξηνδηθά, όπσο ην La Nouvelle Revue Française θαη ην Lettre Internationale. Τπήξμε κέινο θαη ζπληδξπηήο ηνπ Γηεζλνύο Κνηλνβνπιίνπ πγγξαθέσλ. Ήδε, από ην 2000, ην Italian Pen Club ηνλ έρεη πξνηείλεη ζηε νπεδηθή Αθαδεκία σο ππνςήθην γηα ην Βξαβείν Νόκπει Λνγνηερλίαο. Antonio Tabucchi, Σαμίδηα θαη άιια ηαμίδηα (Δθδ. Άγξα) Παξνπζίαζε «Αιιά, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, έρσ ηαμηδέςεη πνιύ, ην παξαδέρνκαη πήγα θαη έδεζα ζε πνιιά κέξε. Κη απηό ην ληώζσ σο κεγάιν πξνλόκην, δηόηη λα αθνπκπάκε ηα πόδηα ζην ίδην έδαθνο γηα όιε καο ηε δσή, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε κηα επηθίλδπλε παξεμήγεζε, λα καο θάλεη λα πηζηέςνπκε όηη απηή ε γε καο αλήθεη, ζαλ λα κελ έρνπκε δαλεηζηεί, όπσο έρνπκε δαλεηζηεί ηα πάληα ζε απηή ηε δσή. Ο Κσλζηαληίλνο Καβάθεο ην είπε ζε έλα εμαηξεηηθό πνίεκα, ηελ Ηζάθε: ην ηαμίδη έρεη έλλνηα κόλνλ όζνλ αθνξά ηνλ εαπηό ηνπ, ην όηη είλαη ηαμίδη. Κη απηό απνηειεί έλα κεγάιν δίδαγκα, αλ θαλνύκε ηθαλνί λα ην θαηαλνήζνπκε: είλαη όπσο ε ύπαξμή καο, ηεο νπνίαο ε βαζηθή ζεκαζία είλαη όηη ηε δήζακε». Ο Αληόλην Σακπνύθη ηαμίδεςε, ινηπόλ, πνιύ. Κη έγξαςε, εθκεηαιιεπόκελνο ηηο πην δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, ηηο πην δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο αιιά θαη ηα πην πξνζσπηθά ηνπ δηαβάζκαηα, γη απηά ηνπ ηα ηαμίδηα. Οη ηόπνη είλαη νλόκαηα, ζηάζεηο, δηακνλέο, άλζξσπνη. Δίλαη όκσο θαη ηα ρλάξηα ησλ αλζξώπηλσλ πνιηηηζκώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηνπ ρζεο κε ην ζήκεξα, είλαη εθείλν ην κπζηηθό πιέγκα πνπ θάλεη ηηο επείξνπο ηόζν πνηθίιεο θαη ηόζν ελδηαθέξνπζεο, είλαη ε αλαδήηεζε ηεο νκνξθηάο αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ θόζκνπ. Κη ν Σακπνύθη, άιινηε πεξπαηώληαο ζηε Ληζαβόλα παξέα κε ηνλ Πεζζόα, άιινηε ζαπκάδνληαο ζηε Βξαδηιία ηα αγάικαηα πνπ έθηηαμε έλαο ιεπξόο γιύπηεο, άιινηε θάλνληαο πηθλίθ ζην Υάλγθηλγθ Ρνθ θη άιινηε δνθηκάδνληαο βόηαλα ζηελ Κξήηε, θαηαιήγεη ζην ίδην πάληα ζπκπέξαζκα: «Γελ είλαη αιήζεηα όηη ν θόζκνο είλαη κηθξόο. Ο θόζκνο είλαη κεγάινο θαη δηαθνξεηηθόο. Γη απηό θαη είλαη όκνξθνο: δηόηη είλαη κεγάινο θαη δηαθνξεηηθόο, θαη είλαη αδύλαην λα ηνλ γλσξίζεηο νιόθιεξν». «Γελλεκέλα κέζα από ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, πάληα κε αθνξκή θάπνηα ηαμίδηα πνπ όκσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα γίλνπλ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία, ηα θείκελα απηά πεξηπιαληόληαλ ζαλ λεζηά ζε ηαιαληεπόκελν αξρηπέιαγνο, ζπαξκέλα εδώ θη εθεί ζηηο πην εηεξόθιεηεο έδξεο θαη θάησ από ηηο πην δηαθνξεηηθέο ζεκαίεο, ζρεδόλ ρσξίο λα έρνπλ ζπλείδεζε κηαο έληαμεο ή κηαο ηαπηόηεηαο, θαηά θάπνην ηξόπν αθπβέξλεηα. Η πξάμε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο ήηαλ ζαλ ηελ θαηαζθεπή ελόο πιενύκελνπ, κηαο βάξθαο, ελόο θαλό θη ύζηεξα αθνινύζεζε ην θαιαθάηηζκα ησλ ξσγκώλ ηεο θαξίλαο, ε αιιαγή θαηεύζπλζεο από ηα ξεύκαηα ζηα νπνία είραλ αθεζεί πξνο κηα άιιε, εληαία θαηεύζπλζε: ην ηαμίδη ελόο βηβιίνπ». TARIQ ALI Από ηνλ πξόινγν ηνπ βηβιίνπ Tariq Ali, Ζ λύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο. (Δθδ. Άγξα, 2011) κεηάθξαζε ηεο Παικύξαο Ηζκπξίδνπ Αληηγξάθνπκε από ηελ Ηζηνζειίδα ησλ εθδόζεσλ Άγξα

9 Η Νύρηα ηεο Χξπζήο Πεηαινύδαο νινθιεξώλεη ηελ πεληαινγία κε ζέκα ην Ηζιάκ ηε ζεηξά ησλ ηζηνξηθώλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Σάξηθ Άιη πνπ έρεη απνζπάζεη πνιιά εγθσκηαζηηθά ζρόιηα, έρεη κεηαθξαζηεί ζε δώδεθα γιώζζεο θαη ρξεηάζηεθε πεξηζζόηεξν από είθνζη ρξόληα γηα λα γξαθηεί. Έλα επηθό παλόξακα πνπ άξρηζε ζηε καπξηηαληθή Ηζπαλία ηνπ 15νπ αηώλα θαη θηάλεη ζην Παθηζηάλ ηνπ 21νπ αηώλα. ηε Νύρηα ηεο Χξπζήο Πεηαινύδαο παξαθνινπζνύκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δσήο ελόο αηληγκαηηθνύ Παθηζηαλνύ δσγξάθνπ κε ην παξαηζνύθιη Πιάησλ ηνπ αςίζπκνπ αιιά πξνηθηζκέλνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ, πνπ δεη ζε κηα ρώξα όπνπ «ε αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα έρεη εμεπηειηζηεί». ηελ πνξεία ηεο έξεπλάο ηνπ, ν Νηαξά, παιαηόο θίινο ηνπ Πιάησλα, ηαμηδεύεη από ηε Λαρώξε ζην Λνλδίλν θη από ην Παξίζη ζην Πεθίλν, μεζθαιίδνληαο εθπιεθηηθέο θαη ιάγλεο ηζηνξίεο από ηα απνζέκαηα ηεο δσληαλήο κλήκεο θαη ησλ μεραζκέλσλ ζειίδσλ ηεο ηζηνξίαο. Γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ άλζξσπν, ν Νηαξά πξέπεη λα παιέςεη λα θαηαιάβεη ηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθαλ θαη νη δύν. Ο ζπγγξαθέαο κάο μελαγεί ζ έλα άγλσζην Παθηζηάλ ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα ρξόλσλ, γεκάην εληάζεηο θαη αληηθάζεηο. Ζ δηαδξνκή κηαο γεληάο από ηελ πνιηηηθή έληαμε ησλ ζπνπδαζηηθώλ ρξόλσλ, ηα ινγνηερληθά θαθελεία, ηηο ιέζρεο, ηελ ηέρλε, ηνπο έξσηεο, ηελ πξνδνζία, ηε δηεζλή θαξηέξα έσο ηα ησξηλά ρξόληα κε ηελ άλνδν ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαλαηηζκνύ, ηελ παξνπζία ησλ Σαιηκπάλ, ηηο πνιηηηθέο δνινθνλίεο θακνπθιαξηζκέλεο σο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ηε ζύλζεηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη ζηξαηνύ. Καζώο μεδηπιώλεηαη ε ηζηνξία, γλσξίδνπκε ηελ Σδηληηέ, ηε ζνπλέξη ηίηιη, ηε Υξπζή Πεηαινύδα ηνπ ηίηινπ, ηελ πξώηε αγάπε ηνπ αθεγεηή, θόξε θηλέδηθεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε Λαρώξε εδώ θαη έλαλ αηώλα, παληξεκέλε κε ηνλ θαιύηεξν θίιν απ ηα παιηά ηνπ αθεγεηή θαη ηνλ αδειθό ηεο κε ην παξαηζνύθιη Κνκθνύθηνο, ηνπ νπνίνπ ράζεθαλ ηα ίρλε όηαλ πήγε εζεινληηθά ζηελ Κίλα κεηά ηελ Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε γλσξίδνπκε επίζεο ηελ θπξία «Νώηπ» Λαηήθ, κηα λνηθνθπξά από ην Ηζιακακπάλη πνπ ε αδπλακία ηεο ζηνπο ζηξαηεγνύο ηελ αλαγθάδεη λα θαηαθύγεη ζηα παξηζηλά ζαιόληα όπνπ ζπρλάδεη ε πλεπκαηηθή δηαλόεζε ηνπ ζπξκνύ θαη όπνπ, ελ κηα λπθηί, γίλεηαη δηάζεκε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ν Νηηληεξό ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ θη από ηελ άιιε ηε Εάπλακπ, κηα γνεηεπηηθή ώξηκε γπλαίθα από ηε Λαρώξε, πνπ η αδέξθηα ηεο ηελ αλάγθαζαλ, γηα πεξηνπζηαθνύο ιόγνπο, λα «παληξεπηεί ην Κνξάλη». Άλζξσπνη ηνπ ζύγρξνλνπ Παθηζηάλ, βαζηά ξηδσκέλνη ζηνλ ηόπν ηνπο, θαη ηαπηόρξνλα θνζκνπνιίηεο. Δγθώκηα γηα ην κπζηζηόξεκα «Σνικεξό Ηζιακηθέο πνιηηηθέο θαη πίζηε, ηα πνιιαπιά ζηξώκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηηο δνμαζίεο θαη ηνλ θξπκκέλν θόζκν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πίζσ από ηηο θιεηζηέο πόξηεο, όια ζπιιακβάλνληαη ζηελ εληέιεηα από ηελ πξόδα ρσξίο ππεθθπγέο ηνπ Σάξηθ Άιη. Αδύλαηνλ λα ην ζηακαηήζεηο». TOM ADAIR, Scotsman «Δμαηξεηηθά πινύζην θαη ζύλζεην. Ο Άιη πεξηπιέθεη επηδέμηα ζηξώκαηα ζύγρξνλεο κνπζνπικαληθήο, θηλεδηθήο θαη ηλδνπαθηζηαληθήο ηζηνξίαο». AAMER HUSSEIN, Independent «O Άιη πθαίλεη κεηαθνξέο, απνθαζηζηά αιήζεηεο, ξίρλεη θσο ζε ζέκαηα πνπ ηα πεξηβάιιεη ε άγλνηα. Μαγεύεη, ςπραγσγεί, θαηαηνπίδεη. Απηό ην βηβιίν είλαη έλα δείγκα πςειήο ηέρλεο». LE FIGARO Δγθώκηα γηα ηελ πεληαινγία ηνπ Ιζιάκ «Μηα πινύζηα πθαζκέλε ηαπηζεξί πνπ αμίδεη λα ζπγθξηζεί κε ηελ Τξηινγία ηνπ Καΐξνπ ηνπ Ναγθίκπ Μαρθνύδ». KIRCUS REVIEWS

10 «πλαξπαζηηθή αθήγεζε, επθπέζηαηνο ξπζκόο κία αθήγεζε ηεο επνρήο καο». EDWARD SAID «Ηζηνξίεο νδύλεο, πόζνπ, ιαγλείαο θαη έξσηα Ο Άιη πεξηγξάθεη κε δσεξά ρξώκαηα ηελ εηθόλα ελόο θόζκνπ πνπ αρλνζβήλεη». NEW YOK TIMES BOOK REVIEW Βηνγξαθηθά Ο ΣΑΡΗΚ ΑΛΗ είλαη ζπγγξαθέαο θαη θηλεκαηνγξαθηζηήο. Έρεη γξάςεη πεξηζζόηεξα από εηθνζηηέζζεξα βηβιία κε ζέκαηα από ηελ παγθόζκηα ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηθή, θαζώο θαη ζεαηξηθά θαη ζελάξηα γηα ην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Απηό είλαη ην έβδνκν κπζηζηόξεκά ηνπ. Σν 2010 ηνπ απνλεκήζεθε ην βξαβείν Granadillo από ην Φεζηηβάι ηνπ Πνιηηηζκνύ ηεο πόιεο ηεο Γξαλάδαο γηα ηα κπζηζηνξήκαηα ηεο Πεληαινγίαο ηνπ Ηζιάκ. ια ηνπ ηα κπζηζηνξήκαηα έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο. Δίλαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ New Left Review θαη δεη ζην Λνλδίλν. ηηο Δθδόζεηο Άγξα θπθινθνξνύλ ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ Σηνλ ίζθην ηεο ξνδηάο, H Πέηξηλε Γπλαίθα θαη Έλαο ζνπιηάλνο ζην Παιέξκν θαζώο θαη ηα πνιηηηθά ηνπ δνθίκηα H ζύγθξνπζε ησλ θνληακεληαιηζκώλ - Σηαπξνθνξίεο, Τδηράλη θαη λεσηεξηθόηεηα, Ο Μπνπο ζηε Βαβπιώλα - Η λέα απνηθηνπνίεζε ηνπ Ιξάθ, Οη πεηξαηέο ηεο Καξατβηθήο - Άμνλαο Ειπίδαο θαη Έθνδνο ζηνλ νπξαλό (καδί κε ηνλ Π.Η. Σάηκπν ΗΗ). ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΩΑΪΚΟ ΣΟΤ ΠΑΚΙΣΑΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΜΑΣΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΗΜΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ (βξήθακε ηε βηβιηνπαξνπζίαζε ζηνλ Ιζηόηνπν ΙΚΡΑ: Σνπ ΠΑΝΟΤ ΡΑΜΑΝΣΑΝΗ Η λύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο... Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο πεληαινγίαο ηνπ Σαξίθ Αιί κε ζέκα ην Ηζιάκ! «Φσηνγξάθνο» ζηε ξνή ησλ γεγνλόησλ έλαο δηαλννύκελνο αθεγεηήο, Νηηαξά ην όλνκα απηνύ, πνπ αλαιακβάλεη λα γξάςεη γηα ηε δσή ελόο πεξίεξγνπ θαη αηληγκαηηθνύ ζπλάκα, παθηζηαλνύ δσγξάθνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην ςεπδώλπκν Πιάησλ! Έηζη, κέζα από ηελ δσή ηνπ Πιάησλα, ν πνιπβξαβεπκέλνο Παθηζηαλόο πεδνγξάθνο ζα ζθηαγξαθήζεη, κε ηελ εμαηξεηηθή ηνπ πξάγκαηη πέλα, ην πνιηηηζηηθό θαη πνιηηηθό κσζατθό ηνπ Παθηζηάλ. Ζ πινθή ηνπ βηβιίνπ «πεξηθέξεηαη» αλάκεζα ζε ηξείο επνρέο. ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ιίγν κεηά ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ κεηαμύ Παθηζηάλ θαη Ηλδίαο θαη ηέινο ζην μεθίλεκα ηνπ 21νπ αηώλα, δειαδή ζηηο κέξεο καο! ηελ πξώηε πεξίνδν ε ηζηνξία καο επηθεληξώλεη ζηελ νηθνγέλεηαο ηνπ Νηνπ Γελμηνύ. Ζ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ηνπ Γελμηνύ, είλαη απηή πνπ ζα δέζεη ηελ "Νύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο" κε ηα ππόινηπα (πξνγελέζηεξα) βηβιία ηεο πεληαινγίαο ηνπ Ηζιάκ. Οη άιιεο δύν επνρέο ζηηο νπνίεο δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ηνπ Σαξίθ Αιί, θαη πνπ απνηεινύλ ηνλ θύξην θνξκό ηνπ γξαθήκαηόο ηνπ, πξαγκαηώλνληαη ζην Παθηζηάλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Λαρώξε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ην «Παξίζη ηεο Αλαηνιήο» γηα εθείλε ηελ επνρή... θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή κε θόλην ην λενθηιειεύζεξν Λνλδίλν, ην θαηεζηξακκέλν Ηζιακακπάλη, ηε Νέα Τόξθε ηεο επνρήο ηξνκνιαγλείαο θαη ην Παξίζη ησλ αλακλήζεσλ.

11 πσο ήδε αλαθέξακε, ν «θσηνγξάθνο αθεγεηήο», Νηαξά, είλαη έλαο δηαλννύκελνο (θαηά πνιινύο πξόθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηνλ Σαξίθ Αιί) πνπ δεη ζην Λνλδίλν θαη αλαιακβάλεη λα γξάςεη ηελ ηζηνξία ηνπ δσγξάθνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ (Πιάησλα), ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη θαη εθεβηθόο ηνπ θίινπ, από ηελ Λαρώξε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60! Ο Άιη, βξίζθνληαο ηελ αθνξκή πνπ έςαρλε ζηελ... ηζηνξία ηνπ Πιάησλ, ζα θαηαθέξεη λα «απιώζεη» ηηο δηθέο ηνπ ηζηνξίεο από ην «άιιν» Παθηζηάλ! Έηζη, ζα δσληαλέςεη μαλά ε Λαρώξε θαη θαη' επέθηαζε νιόθιεξν ην Παθηζηάλ, ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο από ηε Βξεηαλία, επνρή πνπ κηα νιόθιεξε θνηλσλία πξνζπαζνύζε λα δηακνξθώζεη ην πνιηηηζκηθό ηεο θάδξν κέζα ζ' έλα πιέγκα έληνλσλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ! Ζ ρξπζή λενιαία ηνπ Παθηζηάλ, κέζα από ηηο εηθόλεο ηνπ Αιί, ζα γελλήζεη πξνβιεκαηηζκνύο, αιιά παξάιιεια ζα μαλαζπκίζεη ηζηνξηθέο ζηηγκέο πνπ ηείλνπλ λα μεραζηνύλ! Μέζα από ηηο ζειίδεο ηεο... «Νύρηαο» ζα πεξάζνπλ θνξπθαίνη γηαηξνί, µαζεµαηηθνί, θηιόζνθνη θαη θαιιηηέρλεο κε παγθόζκην θύξνο! Μέρξη θαη εξαζηέο ηεο βίαο ζα πεξάζνπλ ην θαηώθιη ηνπ λένπ δεκηνπξγήκαηνο ηνπ Σαξίθ Αιί! Μηα γεληά ζθπξειαηεκέλε κέζα ηηο αληηθάζεηο ηεο επνρήο, κηα γεληά έδεηρλε λα σξηκάδεη κέζα από ηξαγηθά γεγνλόηα, όπσο νη ζθαγέο ησλ µνπζνπιµάλσλ ζηελ Ηλδία, κηα γεληά πνπ κειέηεζε ηνλ Μαξμ, πνπ εξσηεύζεθε ηνλ Πιεράλνθ, πνπ πξνζπάζεζε λα αθνκνηώζεη ηελ πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε ηνπ Μάν Σζε Σνπλγθ! Μηα γεληά πνπ κεηακόξθσζε ηελ Λαρώξε ζε... Παξίζη ηεο Αλαηνιήο! Ήηαλ ε γεληά πνπ απνιάκβαλε ειεύζεξε ηνλ έξσηα, απνκνλώλνληαο πιήξσο θάζε είδνπο ζξεζθεπηηθό θνληακεληαιηζκό. Καη ηέινο ήηαλ ε γεληά πνπ είδε όια απηά λα ράλνληαη θαη ηελ ζέζε ηνπ λα παίξλνπλ ν ζξεζθεπηηθόο θαλαηηζκόο, ε ηπθιή βία θαη ν θνηλσληθόο κεζαησληζκόο! Γηεθζαξκέλνη πνιηηηθνί, κεηαλάζηεπζε, θαλαηηθνί ηζιακηζηέο θαη πξννδεπηηθέο ηδέεο πνπ αληηκάρνληαη. ια απηά εμαηξεηηθά δνζκέλα θαη κάιηζηα κε κηα ηδηαίηεξε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, από ηνλ Σαξίθ Αιί! Δλ θαηαθιείδη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε ε Πεληαινγία ηνπ Ηζιάκ, ζην ζύλνιό ηεο, έδσζε ην... «ειεύζεξν» ζην Σαξίθ Αιί λα ζπλδπάζεη κε εμαηξεηηθό ηξόπν δύν πξάγκαηα. Πξώησλ λα «κηιήζεη» ζηνλ αλαγλώζηε γηα ηνπο ζπνπδαίνπο πνιηηηζκνύο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαζ' όιε ηελ ηζηνξία ηνπ Ηζιάκ θαη δεύηεξνλ λα πξνζεγγίζεη ηελ ζεσξία ηνπ πνιέκνπ ησλ πνιηηηζκώλ, από ηελ ζθνπηά ηεο Μαξμηζηηθήο Λνγηθήο! Καη ηα δύν επηηπγράλνληαη κε ηξόπν πξαγκαηηθά θαηαπιεθηηθό! Ζ πέλα ηνπ Σαξίθ Αιί μεδηπιώλεη ηηο ηζηνξίεο ζαλ θηλεκαηνγξαθηθά πιάλα πνπ αηρκαισηίδνπλ ηνλ «ζεαηή - αλαγλώζηε» από ηελ πξώηε ζηηγκή... από ηελ πξώηε ζειίδα! Καη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο είλαη απιά ζέκα ρξόλνπ.

12 Σα παξαθάησ ηα είρακε ζηείιεη κε ην Σαμηδησηηθό Πξόγξακκα ηνλ Ινύιην Σα δηαβάζκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ Ιλδία είλαη πάκπνιια θαη θαιύπηνπλ κία επξύηαηε ζεκαηνινγία. Οη ηαμηδηώηεο ζα ιάβνπλ κία ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, αιιά γηα λα κελ ραζνύλ νη θαινθαηξηλνί κήλεο δίλνπκε κεξηθέο ηδέεο γηα έλα πξώην μεθύιιηζκα (όπσο πρ Σν ζήκα ηωλ ηεζζάξωλ, ην θιαζηθό αζηπλνκηθό γηα ηελ Άγξα κε ηνλ ζξπιηθό έξινθ Υόικο, έλα από ηα πξώηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ζεξ Άξζνπξ Κόλαλ Νηόηι, πξώηε έθδνζε ην 1890, ην βξήθακε ζηηο εθδόζεηο Άγξα!). Καη θπζηθά ηα βηβιηνγξαθηθά θάζε είδνπο αθνξνύλ θαη όζνπο δελ πξόθεηηαη λα θάλνπλ ην ηαμίδη. Απηό πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε ιαρηάξα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ λα κάζνπλ όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύζαλ γηα ηε καθξηλή Ιλδία. «Πξέπεη λα δερόκαζηε κε επγλσκνζύλε πιεξνθνξίεο γηα απηή ηελ ρώξα» γξάθεη ν ηξάβσλ ζηηο αξρέο ηνπ 1νπ κ.υ. αη. ζην Βηβιίν XV ησλ Γεωγξαθηθώλ, ην νπνίν θέξεη ηνλ ππόηηηιν Ιλδία. «Βξίζθεηαη πνιύ καθξηά (θαη γαξ απσηάησ εζηί), ηελ θαηόπηεπζαλ ιίγνη δηθνί καο θη από απηνύο νη πεξηζζόηεξνη είδαλ έλα κέξνο ηεο ρώξαο, ελώ γηα ηα ππόινηπα ιέλε ό,ηη άθνπζαλ. Μα αθόκα θη απηά πνπ είδαλ ηα πξόζεμαλ δηαζρίδνληαο βηαζηηθά ηελ ρώξα, γηα ζηξαηησηηθνύο ιόγνπο. πρλά κάιηζηα θάλνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο πεξηγξάθνληαο ηα ίδηα πξάγκαηα έζησ θη αλ ηα γξάθνπλ κε επηκειεκέλν ύθνο. Παξόιν πνπ κεξηθνί ζηξαηεύηεθαλ καδί θαη ηαμίδεςαλ καδί, όπσο απηνί πνπ θαηέθηεζαλ ηελ Αζία κε ηνλ Αιέμαλδξν, ιέλε ζπρλά ηα αληίζεηα ν έλαο από ηνλ άιινλ. Αλ δηαθέξνπλ έηζη νη απόςεηο ηνπο γηα όζα είδαλ, ηη λα πνύκε γηα ηε γλώκε πνπ ζρεκάηηζαλ από όζα άθνπζαλ;. Αθόκα θαη ζήκεξα, νη έκπνξνη πνπ παξαπιένπλ ηνλ Νείιν θαη ηνλ θόιπν ηεο Αξαβίαο έσο ηελ Ιλδηθή, είλαη ιίγνη θαη θηάλνπλ κόλνλ σο ηηο εθβνιέο ηνπ Γάγγε, ελώ είλαη ακόξθσηνη άλζξσπνη θη έηζη νη πιεξνθνξίεο ηνπο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηνλ ηζηνξηθό. Ο ηξόπνο πνπ θπλεγνύλ ηνλ ειέθαληα είλαη ν εμήο». Κη αθνύ αλαθέξεη εθηελώο ηα πεξί ειεθάλησλ κηιάεη γηα ηα θίδηα, ηνπο θξνθόδεηινπο, ηα γηαηξνζόθηα, ηνπο Βξαρκάλνπο θιπ, θιπ. Απηά ζην Βηβιίν 15 ησλ Γεωγξαθηθώλ. Απνιαπζηηθό αλάγλσζκα, αλ μεπεξάζεη θαλείο ηα ηνπσλύκηα πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ζύγρξνλα (πνιύ κέηξηα ηα ζρόιηα).

13 Βεβαίσο ππάξρεη θαη ν Αξξηαλόο, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αιιά πξέπεη λα πνύκε όηη ν πξώηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ιλδία, πνιινύο αηώλεο πξηλ, ήηαλ ν εμεξεπλεηήο ηνπ 6νπ π.υ. αη., ν θύιαμ ν Καξπαλδεύο, ν νπνίνο θαηαγόηαλ από ηα Καξύαλδα ηεο κηθξαζηαηηθήο Καξίαο. Με εληνιή ηνπ Γαξείνπ Α' εμεξεύλεζε ηηο αζηαηηθέο αθηέο πέξα από ηνλ Ιλδό πνηακό, όπσο αλαθέξεη ν Ηξόδνηνο. Ζξόδνηνο, Ιζηνξίαη, Μειπνκέλε, 44 Σῆο δὲ Ἀζίεο ηὰ πνιιὰ ὑπὸ Γαξείνπ ἐμεπξέζε, ὃο βνπιόκελνο Ἰλδὸλ πνηακόλ, ὃο θξνθνδείινπο δεύηεξνο νὗηνο πνηακῶλ πάλησλ παξέρεηαη, ηνῦηνλ ηὸλ πνηακὸλ εἰδέλαη ηῇ ἐο ζάιαζζαλ ἐθδηδνῖ, πέκπεη πινίνηζη ἄιινπο ηε ηνῖζη ἐπίζηεπε ηὴλ ἀιεζείελ ἐξέεηλ θαὶ δὴ θαὶ θύιαθα ἄλδξα Καξπαλδέα.. Πξσηνπόξνο πάλησο ζηα ηλδηθά ζέκαηα ζεσξείηαη ν Μεγαζζέλεο ν Ίσλ (πεξ π.υ.), γεσγξάθνο, εζλνγξάθνο, δηπισκάηεο θαη ηζηνξηθόο. Τπήξμε πξέζβεο ηνπ έιεπθνπ Α ηνπ Νηθάηνξνο γηα πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα ζηα αλάθηνξα ηνπ Σζαληξα-γθνύπηα Μανπξύα (ειιεληθά: αλδξνθόηηνο ή αλδξάθνηηνο) ζηελ Παηαιηπνύηξα, θαη θαηά ηνπο Έιιελεο Παιίκβαζξα, (ζεκεξηλή Πάηλα) ησλ Ιλδηώλ. Σν βηβιίν ηνπ Ιλδηθά απνηειεί ηελ πξώηε ηζηνξηθή πεγή πνπ έρνπκε γηα ηελ Ιλδία, θαη γη απηό δίθαηα έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ν «παηέξαο ηεο Ιλδηθήο Ιζηνξίαο». Δπίζεο έρεη θαηαγξαθεί σο ν πξώηνο μέλνο πξέζβεο ζηα ρξνληθά ηεο Ιλδίαο. Η παξακνλή ηνπ ζηελ Ιλδία ζα πξέπεη λα έγηλε πξηλ από ην ζάλαην ηνπ Σζαληξαγθνύπηα ην 288 π.υ., νπόηε θαη επέζηξεςε ζηελ Αξαρσζία. ηα Ιλδηθά ηνπ επεξεάζηεθε από ηα έξγα ησλ θύιαθα, Ηξόδνηνπ, Κηεζία θαη Δθαηαίνπ, ελώ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξέαζε κεηαγελέζηεξνπο ηζηνξηθνύο όπσο ηνλ ηξάβσλα θαη ηνλ Αξξηαλό. Η πεξηγξαθή ηνπ γηα ηελ Ιλδία πεξηιακβάλεη πνιινύο «κύζνπο» αιιά θαη ζεκαληηθά γεσγξαθηθά θαη εζλνινγηθά ζηνηρεία. ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ ηνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο Ιλδνύο πνπ γλσξίδνπλ γηα ηελ πξντζηνξηθή άθημε ηνπ Γηόλπζνπ θαη ηνπ Ηξαθιή ζηελ Ιλδία. Μηα ηζηνξία ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαηά ηνπο Αιεμαλδξηλνύο ρξόλνπο. Πνιύ ζεκαληηθέο είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηηο ζξεζθείεο ησλ Ιλδώλ, όπνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ιάηξεηο ηνπ Ηξαθιή (ίβα) θαη ηνπ Γηόλπζνπ (Κξίζλα ή Ίληξα) ελώ δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ζηνλ Βνπδηζκό ζηνηρείν πνπ πηζαλώο καο αθήλεη λα ππνζέζνπκε όηη απηή ε ζξεζθεία δελ ήηαλ επξέσο γλσζηή πξηλ από ηελ αλάιεςε ηεο εγεκνλίαο από ηνλ Αζόθα. Απνζπάζκαηα από ηα Ιλδηθά ηνπ Μεγαζζέλε, ζπλέιεμαλ, κεηέθξαζαλ θαη εμέδσζαλ ν E. A. Schwanbeck ην 1846 θαη ν J. W. McCrindle ην Μεξηθέο ζεκαληηθέο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη θη από ζύγρξνλνπο κειεηεηέο, αιιά δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζήκεξα θακία εθκεηάιιεπζε ηνπ πξσηνπόξνπ ηζηνξηθνύ θαη δηπισκαηηθνύ έξγνπ ηνπ από ηελ ειιεληθή πιεπξά. Μηιώληαο γηα ηα ειιεληθά γξάκκαηα δελ κπνξνύκε λα κελ αλαθέξνπκε ηνπο δύν θνξπθαίνπο Έιιελεο ηλδνιόγνπο: Ο Γεκήηξηνο Γαιαλόο ν Αζελαίνο ( ) είλαη ν πξώηνο θαη πιένλ εύγισηηνο Έιιελαο ηλδνιόγνο ησλ λεόηεξσλ ρξόλσλ. Πξνζέθεξε πνιιά ζηε γλώζε καο γηα ηηο θηινινγηθέο, θηινζνθηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο ηεο Ιλδίαο.

14 Ο Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο ( ) ινγνηέρλεο, κεηαθξαζηήο δνθηκηνγξάθνο θαη πνηεηήο, ζεκαληηθόο εθπξόζσπνο ηεο Δπηαλεζηαθήο ρνιήο, έγξαςε ηελ Ιζηνξία ηεο ηλδηθήο ινγνηερλίαο. Καιιηγξάθνη θαη δσγξάθνη ζην εξγαζηήξην, πξώηκε επνρή Μνπγθάι, (ιεπηνκέξεηα). Από ηελ πιινγή αληξνπληίλ Αγά Υαλ, Γελεύε. ύληαμε Βηβιηνγξαθίαο: Βάλα Υαξαιακπίδνπ, Μαξηάλλα Κνξνκειά Οη επόκελεο βηβιηνγξαθηθέο επηινγέο γηα ηελ Ιλδία ζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζε μέλεο εθδόζεηο apan.gr

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

VALERIO MASSIMO MANFREDI, πλέληεπμε «Ο θόζκνο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθόο, αλ ν Αιέμαλδξνο δελ είρε πεζάλεη ηόζν λένο»

VALERIO MASSIMO MANFREDI, πλέληεπμε «Ο θόζκνο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθόο, αλ ν Αιέμαλδξνο δελ είρε πεζάλεη ηόζν λένο» VALERIO MASSIMO MANFREDI, πλέληεπμε «Ο θόζκνο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθόο, αλ ν Αιέμαλδξνο δελ είρε πεζάλεη ηόζν λένο» Αλαδεηώληαο ηνλ ηάθν ηνπ Αιέμαλδξνπ «Πηζηεύσ όηη ν «αιαβάζηξηλνο ηάθνο» ζην Λαηηληθό Κνηκεηήξην

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα