ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο"

Transcript

1 apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα ηεο Ηλδίαο, ε θαιύηεξε εηζαγσγή (πξηλ δηαβάζεη νηηδήπνηε άιιν) είλαη λα δηαιέμεη ηα ζρεηηθά θεθάιαηα από ηελ ζξεζθεηνινγηθή κειέηε κίαο θνξπθαίαο πξνζσπηθόηεηαο ηεο Οξζνδνμίαο: Αξρηεπίζθνπνο Αλαζηάζηνο Γηαλλνπιάηνο, Ίρλε από ηελ αλαδήηεζε ηνπ ππεξβαηηθνύ (Δθδόζεηο Αθξίηαο, 2006, ζηε εηξά Έζλε θαη Λανί) Πεξηερόκελα ΠΡΟΛΟΓΟ Α' ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ. ΘΡΖΚΔΗΑ. ΘΡΖΚΔΗΟΛΟΓΗΑ Β' ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΔ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΔ ΕΧΡΟΑΣΡΖ. ΒΟΤΓΓΑ. ΛΑΟ-ΣΔ. ΚΟΜΦΟΤΚΗΟ. ΜΔΝΚΗΟ. ΜΧΑΜΔΘ. ΝΑΝΑΚ Γ' ΟΡΗΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΠΗΒΗΧΝΟΤΝ ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΑ ΗΝΓΟΤΗΜΟ ΣΕΑΨΝΗΜΟ ΒΟΤΓΓΗΜΟ ΗΛΑΜ ΗΚΚΗΜΟ Γ' ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ. ΔΗΓΧΛΟΛΑΣΡΗΑ. ΜΤΣΗΚΗΜΟ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΜΔΣΑΞΤ ΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟΤ, ΗΝΓΟΤΗΜΟΤ ΚΑΗ ΒΟΤΓΓΗΜΟΤ ΓΗΟΓΚΑ ΚΑΗ ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΖΤΥΑΜΟ ΚΟΡΑΝΗΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΚΑΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΟΗ ΖΜΔΡΑ Α' Ζ ΤΝΤΠΑΡΞΖ ΥΡΗΣΗΑΝΧΝ ΚΑΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ Β' ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΗ ΖΜΔΡΗΝΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΠΗΜΔΣΡΟ ΟΗ ΑΛΛΔ ΘΡΖΚΔΗΔ ΑΠΟ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΑΠΟΦΖ

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ apan.gr ALBERT SCHWEITZER Άικπεξη βάηηζεξ, Ιζηνξία ηεο Ιλδηθήο Φηινζνθίαο (Δθδόζεηο Βεξέηηα, 2013) κεηάθξαζε Μάξηνο Βεξέηηαο από ην Les grands penseurs de l'inde, ζειίδεο 196 Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ Ο Άικπεξη βάηηζεξ είλαη γλσζηόο γηα ην ηεξάζηην αλζξσπηζηηθό ηνπ έξγν ζηελ Αθξηθή, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Νόκπει Δηξήλεο. Παξάιιεια όκσο ν ζπνπδαίνο απηόο γηαηξόο, κνπζηθόο θαη ζπγγξαθέαο ππήξμε έλαο βαζύο γλώζηεο ηεο Ηλδηθήο Φηινζνθίαο. πσο ζε θάζε άιιε δηαλνεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε έηζη θαη εδώ ην ραξαθηεξηζηηθό θξηηήξην ηνπ βάηηζεξ παξακέλεη πάληα ε εζηθή κε ηελ ππέξηαηε έλλνηα ηνπ όξνπ: «Απηό πνπ νλνκάδνπκε αγάπε, είλαη ζηελ νπζία ν ζεβαζκόο ηεο δσήο. ιεο νη αμίεο, πιηθέο θαη πλεπκαηηθέο, παξακέλνπλ αμίεο ζην κέηξν όπνπ ππεξεηνύλ ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ζηνλ πςειόηεξν δπλαηό βαζκό. Με απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη κε απηή ηελ πξνέθηαζε, ε εζηθή δελ έρεη όξηα...» Με θξηηήξην ινηπόλ ηελ απόιπηε εζηθή ν Άικπεξη βάηηζεξ κάο πξνζθέξεη κηα ζπλαξπαζηηθή πεξηήγεζε ζηνλ θηινζνθηθό θόζκν ηεο Ηλδίαο, από ηα Οππαληζάδ ζηελ Μπαγθαβάλη Γθηηά θη από ηα δηδάγκαηα ηνπ Βνύδα ζηελ πεξίθεκε "κε-βία" ησλ Σδατληζηώλ θαη ηνπ Μαράηκα Γθάληη. Πεξηερόκελα Άικπεξη βάηηζεξ: Ο καρεηήο ηεο αλζξσπηάο Δηζαγσγή 1. Ζ δπηηθή θαη ε ηλδηθή θηινζνθηθή ζθέςε 2. Ζ εκθάληζε ηεο άξλεζεο ηνπ θόζκνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηλδηθήο θηινζνθηθήο ζθέςεο 3. Ζ δηδαζθαιία ησλ Οππαληζάδ 4. Ζ θηινζνθηθή δηδαζθαιία ηνπ ζακρία 5. Ο ηδατληζκόο 6. Ο Βνύδαο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ 7. Ζ κεηαγελέζηεξε ηύρε ηνπ βνπδηζκνύ ζηελ Ηλδία 8. Ο βνπδηζκόο ζηελ Κίλα, ην Θηβέη θαη ηε Μνγγνιία 9. Ο βνπδηζκόο ζηελ Ηαπσλία 10. Ζ κεηαγελέζηεξε βξαρκαληθή δηδαζθαιία 11. Ζ βξαρκαληθή ζύιιεςε ηνπ θόζκνπ ζύκθσλα κε ηνπο Νόκνπο ηνπ Μαλνύ 12. Ο ηλδνπηζκόο θαη ν κπζηηθηζκόο ηεο κπάθηη 13. Ζ Μπαγθαβάλη Γθηηά 14. Από ηελ Μπαγθαβάλη Γθηηά έσο ηε ζύγρξνλε επνρή 15. Ζ θηινζνθηθή ζθέςε ηεο ζύγρξνλεο Ηλδίαο 16. Μηα καηηά πξνο ηα πίζσ θαη νη θηινζνθηθέο πξννπηηθέο ηνπ κέιινληνο

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ apan.gr Μάξηνο Βεξέηηαο, Η Ιλδία ηωλ Ειιήλωλ (Δθδ. Βεξέηηα, 2012) ζειίδεο 252 Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ: Οη Έιιελεο γλώξηδαλ πνιύ θαιά ηελ Ηλδία, αηώλεο πξηλ από ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ! Οη κύζνη αθεγνύληαη ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ θαη ηνπ εκίζενπ Ζξαθιή ζηε ρώξα ησλ Ηλδώλ. Ο κεξνο κηιάεη γηα θάπνηνπο αλαηνιηθνύο Αηζίνπεο, νη νπνίνη κάιινλ δελ είλαη άιινη από ηνπο Ηλδνύο. Ο Ζξόδνηνο θαηαγξάθεη ηηο πξώηεο καδηθέο κεηαλαζηεύζεηο Διιήλσλ ζηε Βαθηξηαλή θαη ηε νγδηαλή, πξνο ηα κέξε ησλ Ηλδηώλ. Ο Αξξηαλόο αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηελ ύπαξμε Διιήλσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Ηλδία, πξηλ από ηνλ Αιέμαλδξν. Από ηελ επνρή ηνπ Γαξείνπ ηνπ Α' ηθαλόηαηνη έιιελεο γεσγξάθνη εμεξεύλεζαλ ηελ ηλδηθή ρεξζόλεζν: θύιαμ ν Καξπλδεύο, Δθαηαίνο ν Μηιήζηνο, Κηεζίαο ν Κλίδηνο, θ.α. Υάξε ζην ζύλνιν ησλ γλώζεσλ πνπ ζπλέιεμαλ, δηεπθόιπλαλ ηα κέγηζηα ζηελ πξνέιαζε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ελώ ε πνιηηηθή εμνπζία ησλ Διιήλσλ ζηελ Πεληαπνηακία ζπλερίζηεθε ηξεηο νιόθιεξνπο αηώλεο κεηά ην ζάλαηό ηνπ θαη κεγαινύξγεζε, κε απνθνξύθσκα ηε ζύζηαζε ηεο κεγάιεο ειιεληθήο απηνθξαηνξίαο ησλ Ηλδώλ επί βαζηιέσο Μελάλδξνπ, έλα άγλσζην γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζήκεξα επίηεπγκα ησλ πξνγόλσλ καο. Αιιά ζεκαληηθόηεξε θη από ηελ πνιηηηθή παξνπζία ππήξμε ε πνιηηηζκηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Ηλδία. Ο απόερόο ηεο κάιηζηα θηάλεη κε πνιιέο κνξθέο έσο ηηο εκέξεο καο, ελώ αξθεηέο απνκνλσκέλεο νξεζίβηεο ηλδηθέο θπιέο αλάγνπλ κε ππεξεθάλεηα ηελ θαηαγσγή ηνπο ζηνπο Έιιελεο, αλάκεζά ηνπο θαη νη παζίγλσζηνη Καιάο ζην βνξεηνδπηηθό Παθηζηάλ. Σνύην ην βηβιίν θαηαζέηεη ην ζύλνιν ησλ ζύγρξνλσλ γλώζεσλ γύξσ από κηα μεραζκέλε ζειίδα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο: ην κεγαιείν ηνπ ηλδηθνύ ειιεληζκνύ! ε θάζε επίπεδν

4 αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηλδία, ππήξμε, ππάξρεη θαη ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη ακνηβαίνο ζαπκαζκόο, εθηίκεζε θαη αγάπε. Καη ηνύην ην βηβιίν, απνθαιύπηνληαο ην κεγαιείν ηνπ ηλδηθνύ ειιεληζκνύ, επηδηώθεη λα πξνζζέζεη έλαλ αθόκε θξίθν ζηνπο πξναηώληνπο δεζκνύο πνπ ζπλδένπλ ηνπο δπν κεγάινπο ιανύο. Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΣΖ ΗΝΓΗΑ Κεθάιαην 1. Ζ ρώξα ησλ πνηακώλ Κεθάιαην 2. Ζ ρώξα ησλ ζαιαζζώλ Κεθάιαην 3. Ζ απηνθξαηνξία ηνπ Μεγάινπ Βαζηιέα Κεθάιαην 4. Γηόλπζνο θαη θύιαμ Κεθάιαην 5. Ζ απηνθξαηνξία ηεο Μαγθάληα Κεθάιαην 6. Από ηνλ ηξπκώλα ζηνλ Νείιν Κεθάιαην 7. Από ηνλ Νείιν ζηνλ Ώμν. Κεθάιαην 8. Από ηνλ Ώμν ζηνλ Ηλδό Κεθάιαην 9. Ζ θαηάθηεζε ηεο Πεληαπνηακίαο Κεθάιαην 10. Ζ πξνθεηεία ηνπ Κάιαλνπ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΝΓΗΑ Κεθάιαην 11. Ο Σζάληξα Γθνύπηα Κεθάιαην 12. Ζ Μεγάιε πλζήθε. Κεθάιαην 13. Ο Αζόθα Κεθάιαην 14. Σν ειιεληθό βαζίιεην ηεο Βαθηξηαλήο Κεθάιαην 15. Ζ κηθξή ειιεληθή απηνθξαηνξία ηεο Πεληαπνηακίαο Κεθάιαην 16. Ζ κεγάιε ειιεληθή απηνθξαηνξία ησλ Ηλδηώλ. Κεθάιαην 17. Σν ηέινο ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ Ο ΑΠΟΖΥΟ Κεθάιαην 18. αβαξηδλάλα Γηαβάλα. Κεθάιαην 19. Αιεμάλδξεηα ε Χμηαλή Κεθάιαην 20. Ο Υξπζόο Λόθνο. Κεθάιαην 21. Οη Καιάο Δπίινγνο. Βηβιηνγξαθία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ apan.gr

5 Σν ζαλζθξηηηθό έπνο Μαρακπραξάηα, πνπ ην «έθεξε» ζηελ Γύζε ν Πήηεξ Μπξνύθ κε ηελ επηθή παξάζηαζε ησλ ελλέα σξώλ ζηελ Αβηληόλ ην 1985 (θαη ηελ πεληάσξε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία The Mahabharata, ην 1989), θπθινθνξεί αλζνινγεκέλν θαη ζε πνιινύο ηόκνπο ζηα ειιεληθά από ηηο εθδόζεηο Πύξηλνο Κόζκνο. Δλδεηθηηθά: ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΣΑ Αλζνινγία ηόκνο Α (2003) κεηάθξαζε Αλδξέαο Σζαθαιήο, ζειίδεο 464 Παξνπζίαζε, από ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ Σν Μαρακπαξάηα έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ έπνο ησλ αηώλσλ. Δίλαη ην κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν, ηόζν ζπνπδαίν γηα ηνπο Ηλδνύο, όζν θαη ε Ιιηάδα γηα ηνπο Έιιελεο, θαη ην πινπζηόηεξν ζε ζέκαηα, γη' απηό θαη ιέγεηαη πσο ό,ηη δελ ππάξρεη ζην Μαρακπαξάηα δελ κπνξεί λα βξεζεί πνπζελά αιινύ. Πξάγκαηη εθηόο από ηνλ πόιεκν πνπ εμηζηνξεί αλάκεζα ζηνπο Πάληαβα θαη ηνπο Κανπξάβα γηα ηελ εμνπζία, πεξηέρεη θαη πιήζνο άιισλ ηζηνξηώλ θαη παξαδόζεσλ, θαζώο θαη εζηθνύο θώδηθεο, θαλόλεο πνιηηηθήο γηα κηα νξζή δηαθπβέξλεζε, θηινζνθηθά ζπζηήκαηα θαη δηδαζθαιίεο πνπ αθόκα θαη ζήκεξα εκπλένπλ ηνπο πλεπκαηηθνύο αλαδεηεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. ην έξγν ηνλίδεηαη ην πςειό ήζνο ησλ εξώσλ ηνπ, ν αλώηεξνο ζθνπόο ηεο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο θαη ν ζξίακβνο ηεο αξεηήο πάλσ ζε θαζεηί θαθό. Ο πόιεκνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην έπνο ήηαλ έλαο παγθόζκηνο πόιεκνο ηεο επνρήο εθείλεο, όρη κόλν γηαηί έιαβαλ κέξνο πνιιά έζλε θαη ιανί, αιιά θαη επεηδή ήηαλ απνηέιεζκα κηαο αδπζώπεηεο κάρεο αλάκεζα ζηνπο ζενύο θαη ηνπο ηηηάλεο. ηαλ νη ηηηάλεο ληθήζεθαλ, απνθάζηζαλ λα ελζαξθσζνύλ ζηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ. ύληνκα όκσο ελζαξθώζεθαλ θαη νη ζενί, νπόηε εθείλνο ν νπξάληνο πόιεκνο κεηαθέξζεθε ζηε γε κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνύλ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη θαη λα ραζνύλ πνιινί εγεκόλεο θαη έλδνμνη ήξσεο. Ο πόιεκνο απηόο έιαβε ρώξα ζηε κεγάιε πεδηάδα Κνπξνπθζέηξα, θνληά ζην ζεκεξηλό Γειρί. κσο ε κάρε ηνπ Κνπξνπθζέηξα έρεη θαη έλα πλεπκαηηθό λόεκα, αθνύ πξόθεηηαη γηα κηα κάρε πνπ θάζε αλαδεηεηήο νθείιεη λα θάλεη ζε θάπνην ζηάδην ηεο αηξαπνύ ηνπ. πνηνο έρεη δηαβάζεη ηελ Μπάγθαβαη Γθηηά (πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Μαρακπαξάηα) ζα ζπκάηαη ηηο ζαπκάζηεο πλεπκαηηθέο δηδαζθαιίεο πνπ δίλεη ν Κξίζλα ζην καζεηή ηνπ Άξηδνπλα, παξαθηλώληαο ηνλ λα ιάβεη κέξνο ζηε κάρε ελάληηα ζην θαθό. ινη κέζα καο θξύβνπκε έλα ζθνηεηλό ππνζπλείδεην θαη ζπλδεόκαζηε κε ηα αξρέηππα ηνπ νκαδηθνύ αζπλεηδήηνπ. ε θάπνηα ζηηγκή θαινύκαζηε λα θσηίζνπκε απηόλ ηνλ ζθνηεηλό ρώξν, λα δακάζνπκε ηηο θξπθέο αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο ηνπ ππνζπλεηδήηνπ θαη κέζσ ηεο απηνγλσζίαο λα γίλνπκε θύξηνη όισλ ησλ όςεσλ ηνπ εαπηνύ καο, θαησηέξσλ θαη αλσηέξσλ. Σν Μαρακπαξάηα δίλεη ην έλαπζκα γη' απηήλ ηελ εζσηεξηθή κάρε πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή Απειεπζέξσζε. Πεξηερόκελα ΠΡΟΛΟΓΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΧΝ ΘΔΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΖΡΧΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΓΔΝΗΑ ΣΧΝ ΜΠΑΡΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΣΑΒΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΗΧΝ ΣΟΤ ΝΣΡΗΣΑΡΑΣΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΦΟΒΔΡΖ ΓΗΑΜΑΥΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΚΑΟΤΡΑΒΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΑΝΣΑΒΑ

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ζ ΔΝΓΟΞΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΓΗΟΤΝΗΣΗΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΣΑ ΘΛΗΒΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΔΞΟΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΟΗ ΠΑΝΣΑΒΑ ΣΖΝ ΑΤΛΖ ΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ ΒΗΡΑΣΑ ΓΛΧΑΡΗΟ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Οθηάβην Παδ, ην θωο ηεο Ιλδίαο (Δθδ. Κέδξνο, 2005) κεηάθξαζε Μάξσ σηεξνπνύινπ- Φηιίππνπ από ην Octavio Paz, In Light of India, ζειίδεο 288 Από ην νπηζζόθπιιν: Ζ ρώξα ησλ αθξαίσλ αληηζέζεσλ. Μηα παλζπεξκία πιεζπζκώλ, ζξεζθεηώλ, γισζζώλ, όπνπ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ην αξραίν κε ην ζύγρξνλν, ν αηζζεζηαζκόο κε ηνλ αζθεηηζκό, ν ξεαιηζκόο κε ηε θαληαζία. Ο λνκπειίζηαο Μεμηθαλόο ζπγγξαθέαο Οθηάβην Παο επηζθέθηεθε γηα πξώηε θνξά ηελ Ηλδία ην 1951 σο κέινο ελόο θιηκαθίνπ δηπισκαηώλ. Σν 1962 ηαμίδεςε θαη πάιη, απηήλ ηε θνξά σο πξέζβεο ηνπ Μεμηθνύ, θαη παξέκεηλε εθεί έσο ην Ζ παξακνλή ηνπ ζηελ Ηλδία ππήξμε κηα πξόθιεζε ησλ αηζζήζεσλ θαη ηνπ λνπ. Γηέζρηζε ηε ρώξα απ' άθξε ζε άθξε, από ηηο εξήκνπο ηνπ Ράηδαζηαλ έσο ηε Βεγγάιε θαη από ηελ Κέξαια έσο ηελ Οξίζα, επηζθέθηεθε κλεκεία, γλώξηζε ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο - πνιηηηθνύο, όπσο ν Νερξνύ θαη ε Ίληηξα Γθάληη, ζπγγξαθείο, όπσο ν κπζηζηνξηνγξάθνο θαη δεκνζηνγξάθνο Ράηδα Ράν, θαιιηηέρλεο, όπσο ν δεμηνηέρλεο ηεο ηάκπια Σζαηνύξ Λαι -, αιιά θαη απινύο αλζξώπνπο, θαη καγεύηεθε από ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, «παηδί ηεο αγάπεο θαη όρη ηεο γλώζεο» ζύκθσλα κε ηνλ ίδην, απνηππώλεη ζηνραζκνύο, εληππώζεηο θαη αληηξξήζεηο, θεπγαιέεο καηηέο ζ' απηή ηελ πνιπζρηδή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηε ζεξκόαηκε αλαξρία ηεο Ηλδίαο.

7 ANTONIO TABUCCHI Antonio Tabucchi, Νπρηεξηλό ζηελ Ιλδία (Δθδ. Άγξα) Παξνπζίαζε Μηα Ηλδία πνπ γλσξίδνπκε κόλν κέζα από δσκάηηα μελνδνρείσλ, λνζνθνκεία θαη λπρηεξηλνύο δξόκνπο έλα ηαμίδη πνπ πεξηγξάθεηαη κόλν κέζα από θεπγαιέεο εηθόλεο ζπλαληήζεσλ θαη απνζπάζκαηα ζπλνκηιηώλ κε αλζξώπνπο πνπ δελ ζα μαλαζπλαληεζνύλ πνηέ κηα πηλαθνζήθε πξνζώπσλ πνπ πεξηιακβάλεη πόξλεο, Πνξηνγάινο ηεζνπίηεο θαη Ηλδνύο αγίνπο θπξίσο όκσο κηα αλαδήηεζε, ε αλαδήηεζε ελόο αλζξώπνπ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ή λα είλαη απιώο κηα ζθηά, ε αλαδήηεζε κηαο ηαπηόηεηαο πνπ ίζσο λα έρεη μεραζηεί ζε έλα καθξηλό παξειζόλ. Έλα από ηα γλσζηόηεξα βηβιία ηνπ Αληόλην Σακπνύθη, ζε λέα έθδνζε θαη κε λέα κεηάθξαζε. Βηνγξαθηθά Ο ANTONIO ΣΑΜΠΟΤΚΗ γελλήζεθε ζηελ Πίδα ην Δίλαη κηα από ηηο αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο θσλέο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο. Έρεη γξάςεη κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, δνθίκηα θαη ζεαηξηθά έξγα. Τπήξμε επίζεο ν επηκειεηήο ησλ ηηαιηθώλ εθδόζεσλ ησλ έξγσλ ηνπ Φεξλάλην Πεζζόα. Σα βηβιία ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πεξηζζόηεξεο από ζαξάληα ρώξεο. Μεξηθά από ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ έρνπλ δηαζθεπαζηεί γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν από γλσζηνύο Ηηαινύο θαη μέλνπο ζθελνζέηεο, όπσο ν Ρνκπέξην Φαέληζα, ν Αιαίλ Κνξλώ, ν Αιαίλ Σαλλέξ θαη ν Φεξλάλην Λόπεο, ή γηα ην ζέαηξν από ζθελνζέηεο όπσο ν Σδόξηδην ηξέιεξ θαη ν Νηηληηέ Μπεδάο. Έρεη βξαβεπηεί κε ηα πην έγθπξα δηεζλή βξαβεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηα «Pen Club», «Campiello» θαη «Viareggio-Repaci» ζηελ Ηηαιία, ηα «Prix Medicis Etranger», «Prix Européen de la Littérature» θαη «Prix Mediterranée» ζηε Γαιιία, ην Δπξσπατθό «Αξηζηείνλ», ην «Nossack» ζηε Γεξκαλία, ην «Europaeischer Staatspreis» ζηελ Απζηξία. Έρεη επίζεο ηηκεζεί κε ηνπο ηίηινπο ηνπ «Officier des Arts et des Lettres» ζηε Γαιιία θαη ηνπ «Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique» ζηελ Πνξηνγαιία. Μέρξη πξόζθαηα δίδαζθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο ηέλαο. Έρεη επίζεο δηδάμεη ζε πνιιά παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην Bard College ηεο Νέαο Τόξθεο, ην Ecole de Hautes Etudes θαi ην Collège de France ζην Παξίζη. Έρεη γξάςεη θαη εμαθνινπζεί λα γξάθεη ζε

8 πνιιέο ηηαιηθέο θαη μέλεο εθεκεξίδεο (Corriere della Sera, L'Unita, II Manifesto, Le Monde, El Pais, Diario de Noticias, La Jornada, Die Allgemeine Zeitung) θαζώο θαη ζε πνιηηηζηηθά πεξηνδηθά, όπσο ην La Nouvelle Revue Française θαη ην Lettre Internationale. Τπήξμε κέινο θαη ζπληδξπηήο ηνπ Γηεζλνύο Κνηλνβνπιίνπ πγγξαθέσλ. Ήδε, από ην 2000, ην Italian Pen Club ηνλ έρεη πξνηείλεη ζηε νπεδηθή Αθαδεκία σο ππνςήθην γηα ην Βξαβείν Νόκπει Λνγνηερλίαο. Antonio Tabucchi, Σαμίδηα θαη άιια ηαμίδηα (Δθδ. Άγξα) Παξνπζίαζε «Αιιά, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, έρσ ηαμηδέςεη πνιύ, ην παξαδέρνκαη πήγα θαη έδεζα ζε πνιιά κέξε. Κη απηό ην ληώζσ σο κεγάιν πξνλόκην, δηόηη λα αθνπκπάκε ηα πόδηα ζην ίδην έδαθνο γηα όιε καο ηε δσή, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε κηα επηθίλδπλε παξεμήγεζε, λα καο θάλεη λα πηζηέςνπκε όηη απηή ε γε καο αλήθεη, ζαλ λα κελ έρνπκε δαλεηζηεί, όπσο έρνπκε δαλεηζηεί ηα πάληα ζε απηή ηε δσή. Ο Κσλζηαληίλνο Καβάθεο ην είπε ζε έλα εμαηξεηηθό πνίεκα, ηελ Ηζάθε: ην ηαμίδη έρεη έλλνηα κόλνλ όζνλ αθνξά ηνλ εαπηό ηνπ, ην όηη είλαη ηαμίδη. Κη απηό απνηειεί έλα κεγάιν δίδαγκα, αλ θαλνύκε ηθαλνί λα ην θαηαλνήζνπκε: είλαη όπσο ε ύπαξμή καο, ηεο νπνίαο ε βαζηθή ζεκαζία είλαη όηη ηε δήζακε». Ο Αληόλην Σακπνύθη ηαμίδεςε, ινηπόλ, πνιύ. Κη έγξαςε, εθκεηαιιεπόκελνο ηηο πην δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, ηηο πην δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο αιιά θαη ηα πην πξνζσπηθά ηνπ δηαβάζκαηα, γη απηά ηνπ ηα ηαμίδηα. Οη ηόπνη είλαη νλόκαηα, ζηάζεηο, δηακνλέο, άλζξσπνη. Δίλαη όκσο θαη ηα ρλάξηα ησλ αλζξώπηλσλ πνιηηηζκώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηνπ ρζεο κε ην ζήκεξα, είλαη εθείλν ην κπζηηθό πιέγκα πνπ θάλεη ηηο επείξνπο ηόζν πνηθίιεο θαη ηόζν ελδηαθέξνπζεο, είλαη ε αλαδήηεζε ηεο νκνξθηάο αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ θόζκνπ. Κη ν Σακπνύθη, άιινηε πεξπαηώληαο ζηε Ληζαβόλα παξέα κε ηνλ Πεζζόα, άιινηε ζαπκάδνληαο ζηε Βξαδηιία ηα αγάικαηα πνπ έθηηαμε έλαο ιεπξόο γιύπηεο, άιινηε θάλνληαο πηθλίθ ζην Υάλγθηλγθ Ρνθ θη άιινηε δνθηκάδνληαο βόηαλα ζηελ Κξήηε, θαηαιήγεη ζην ίδην πάληα ζπκπέξαζκα: «Γελ είλαη αιήζεηα όηη ν θόζκνο είλαη κηθξόο. Ο θόζκνο είλαη κεγάινο θαη δηαθνξεηηθόο. Γη απηό θαη είλαη όκνξθνο: δηόηη είλαη κεγάινο θαη δηαθνξεηηθόο, θαη είλαη αδύλαην λα ηνλ γλσξίζεηο νιόθιεξν». «Γελλεκέλα κέζα από ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, πάληα κε αθνξκή θάπνηα ηαμίδηα πνπ όκσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα γίλνπλ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία, ηα θείκελα απηά πεξηπιαληόληαλ ζαλ λεζηά ζε ηαιαληεπόκελν αξρηπέιαγνο, ζπαξκέλα εδώ θη εθεί ζηηο πην εηεξόθιεηεο έδξεο θαη θάησ από ηηο πην δηαθνξεηηθέο ζεκαίεο, ζρεδόλ ρσξίο λα έρνπλ ζπλείδεζε κηαο έληαμεο ή κηαο ηαπηόηεηαο, θαηά θάπνην ηξόπν αθπβέξλεηα. Η πξάμε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο ήηαλ ζαλ ηελ θαηαζθεπή ελόο πιενύκελνπ, κηαο βάξθαο, ελόο θαλό θη ύζηεξα αθνινύζεζε ην θαιαθάηηζκα ησλ ξσγκώλ ηεο θαξίλαο, ε αιιαγή θαηεύζπλζεο από ηα ξεύκαηα ζηα νπνία είραλ αθεζεί πξνο κηα άιιε, εληαία θαηεύζπλζε: ην ηαμίδη ελόο βηβιίνπ». TARIQ ALI Από ηνλ πξόινγν ηνπ βηβιίνπ Tariq Ali, Ζ λύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο. (Δθδ. Άγξα, 2011) κεηάθξαζε ηεο Παικύξαο Ηζκπξίδνπ Αληηγξάθνπκε από ηελ Ηζηνζειίδα ησλ εθδόζεσλ Άγξα

9 Η Νύρηα ηεο Χξπζήο Πεηαινύδαο νινθιεξώλεη ηελ πεληαινγία κε ζέκα ην Ηζιάκ ηε ζεηξά ησλ ηζηνξηθώλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Σάξηθ Άιη πνπ έρεη απνζπάζεη πνιιά εγθσκηαζηηθά ζρόιηα, έρεη κεηαθξαζηεί ζε δώδεθα γιώζζεο θαη ρξεηάζηεθε πεξηζζόηεξν από είθνζη ρξόληα γηα λα γξαθηεί. Έλα επηθό παλόξακα πνπ άξρηζε ζηε καπξηηαληθή Ηζπαλία ηνπ 15νπ αηώλα θαη θηάλεη ζην Παθηζηάλ ηνπ 21νπ αηώλα. ηε Νύρηα ηεο Χξπζήο Πεηαινύδαο παξαθνινπζνύκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δσήο ελόο αηληγκαηηθνύ Παθηζηαλνύ δσγξάθνπ κε ην παξαηζνύθιη Πιάησλ ηνπ αςίζπκνπ αιιά πξνηθηζκέλνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ, πνπ δεη ζε κηα ρώξα όπνπ «ε αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα έρεη εμεπηειηζηεί». ηελ πνξεία ηεο έξεπλάο ηνπ, ν Νηαξά, παιαηόο θίινο ηνπ Πιάησλα, ηαμηδεύεη από ηε Λαρώξε ζην Λνλδίλν θη από ην Παξίζη ζην Πεθίλν, μεζθαιίδνληαο εθπιεθηηθέο θαη ιάγλεο ηζηνξίεο από ηα απνζέκαηα ηεο δσληαλήο κλήκεο θαη ησλ μεραζκέλσλ ζειίδσλ ηεο ηζηνξίαο. Γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ άλζξσπν, ν Νηαξά πξέπεη λα παιέςεη λα θαηαιάβεη ηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθαλ θαη νη δύν. Ο ζπγγξαθέαο κάο μελαγεί ζ έλα άγλσζην Παθηζηάλ ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα ρξόλσλ, γεκάην εληάζεηο θαη αληηθάζεηο. Ζ δηαδξνκή κηαο γεληάο από ηελ πνιηηηθή έληαμε ησλ ζπνπδαζηηθώλ ρξόλσλ, ηα ινγνηερληθά θαθελεία, ηηο ιέζρεο, ηελ ηέρλε, ηνπο έξσηεο, ηελ πξνδνζία, ηε δηεζλή θαξηέξα έσο ηα ησξηλά ρξόληα κε ηελ άλνδν ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαλαηηζκνύ, ηελ παξνπζία ησλ Σαιηκπάλ, ηηο πνιηηηθέο δνινθνλίεο θακνπθιαξηζκέλεο σο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ηε ζύλζεηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη ζηξαηνύ. Καζώο μεδηπιώλεηαη ε ηζηνξία, γλσξίδνπκε ηελ Σδηληηέ, ηε ζνπλέξη ηίηιη, ηε Υξπζή Πεηαινύδα ηνπ ηίηινπ, ηελ πξώηε αγάπε ηνπ αθεγεηή, θόξε θηλέδηθεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε Λαρώξε εδώ θαη έλαλ αηώλα, παληξεκέλε κε ηνλ θαιύηεξν θίιν απ ηα παιηά ηνπ αθεγεηή θαη ηνλ αδειθό ηεο κε ην παξαηζνύθιη Κνκθνύθηνο, ηνπ νπνίνπ ράζεθαλ ηα ίρλε όηαλ πήγε εζεινληηθά ζηελ Κίλα κεηά ηελ Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε γλσξίδνπκε επίζεο ηελ θπξία «Νώηπ» Λαηήθ, κηα λνηθνθπξά από ην Ηζιακακπάλη πνπ ε αδπλακία ηεο ζηνπο ζηξαηεγνύο ηελ αλαγθάδεη λα θαηαθύγεη ζηα παξηζηλά ζαιόληα όπνπ ζπρλάδεη ε πλεπκαηηθή δηαλόεζε ηνπ ζπξκνύ θαη όπνπ, ελ κηα λπθηί, γίλεηαη δηάζεκε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ν Νηηληεξό ηνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ θη από ηελ άιιε ηε Εάπλακπ, κηα γνεηεπηηθή ώξηκε γπλαίθα από ηε Λαρώξε, πνπ η αδέξθηα ηεο ηελ αλάγθαζαλ, γηα πεξηνπζηαθνύο ιόγνπο, λα «παληξεπηεί ην Κνξάλη». Άλζξσπνη ηνπ ζύγρξνλνπ Παθηζηάλ, βαζηά ξηδσκέλνη ζηνλ ηόπν ηνπο, θαη ηαπηόρξνλα θνζκνπνιίηεο. Δγθώκηα γηα ην κπζηζηόξεκα «Σνικεξό Ηζιακηθέο πνιηηηθέο θαη πίζηε, ηα πνιιαπιά ζηξώκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηηο δνμαζίεο θαη ηνλ θξπκκέλν θόζκν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πίζσ από ηηο θιεηζηέο πόξηεο, όια ζπιιακβάλνληαη ζηελ εληέιεηα από ηελ πξόδα ρσξίο ππεθθπγέο ηνπ Σάξηθ Άιη. Αδύλαηνλ λα ην ζηακαηήζεηο». TOM ADAIR, Scotsman «Δμαηξεηηθά πινύζην θαη ζύλζεην. Ο Άιη πεξηπιέθεη επηδέμηα ζηξώκαηα ζύγρξνλεο κνπζνπικαληθήο, θηλεδηθήο θαη ηλδνπαθηζηαληθήο ηζηνξίαο». AAMER HUSSEIN, Independent «O Άιη πθαίλεη κεηαθνξέο, απνθαζηζηά αιήζεηεο, ξίρλεη θσο ζε ζέκαηα πνπ ηα πεξηβάιιεη ε άγλνηα. Μαγεύεη, ςπραγσγεί, θαηαηνπίδεη. Απηό ην βηβιίν είλαη έλα δείγκα πςειήο ηέρλεο». LE FIGARO Δγθώκηα γηα ηελ πεληαινγία ηνπ Ιζιάκ «Μηα πινύζηα πθαζκέλε ηαπηζεξί πνπ αμίδεη λα ζπγθξηζεί κε ηελ Τξηινγία ηνπ Καΐξνπ ηνπ Ναγθίκπ Μαρθνύδ». KIRCUS REVIEWS

10 «πλαξπαζηηθή αθήγεζε, επθπέζηαηνο ξπζκόο κία αθήγεζε ηεο επνρήο καο». EDWARD SAID «Ηζηνξίεο νδύλεο, πόζνπ, ιαγλείαο θαη έξσηα Ο Άιη πεξηγξάθεη κε δσεξά ρξώκαηα ηελ εηθόλα ελόο θόζκνπ πνπ αρλνζβήλεη». NEW YOK TIMES BOOK REVIEW Βηνγξαθηθά Ο ΣΑΡΗΚ ΑΛΗ είλαη ζπγγξαθέαο θαη θηλεκαηνγξαθηζηήο. Έρεη γξάςεη πεξηζζόηεξα από εηθνζηηέζζεξα βηβιία κε ζέκαηα από ηελ παγθόζκηα ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηθή, θαζώο θαη ζεαηξηθά θαη ζελάξηα γηα ην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Απηό είλαη ην έβδνκν κπζηζηόξεκά ηνπ. Σν 2010 ηνπ απνλεκήζεθε ην βξαβείν Granadillo από ην Φεζηηβάι ηνπ Πνιηηηζκνύ ηεο πόιεο ηεο Γξαλάδαο γηα ηα κπζηζηνξήκαηα ηεο Πεληαινγίαο ηνπ Ηζιάκ. ια ηνπ ηα κπζηζηνξήκαηα έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο. Δίλαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ New Left Review θαη δεη ζην Λνλδίλν. ηηο Δθδόζεηο Άγξα θπθινθνξνύλ ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ Σηνλ ίζθην ηεο ξνδηάο, H Πέηξηλε Γπλαίθα θαη Έλαο ζνπιηάλνο ζην Παιέξκν θαζώο θαη ηα πνιηηηθά ηνπ δνθίκηα H ζύγθξνπζε ησλ θνληακεληαιηζκώλ - Σηαπξνθνξίεο, Τδηράλη θαη λεσηεξηθόηεηα, Ο Μπνπο ζηε Βαβπιώλα - Η λέα απνηθηνπνίεζε ηνπ Ιξάθ, Οη πεηξαηέο ηεο Καξατβηθήο - Άμνλαο Ειπίδαο θαη Έθνδνο ζηνλ νπξαλό (καδί κε ηνλ Π.Η. Σάηκπν ΗΗ). ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΩΑΪΚΟ ΣΟΤ ΠΑΚΙΣΑΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΜΑΣΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΗΜΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ (βξήθακε ηε βηβιηνπαξνπζίαζε ζηνλ Ιζηόηνπν ΙΚΡΑ: Σνπ ΠΑΝΟΤ ΡΑΜΑΝΣΑΝΗ Η λύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο... Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο πεληαινγίαο ηνπ Σαξίθ Αιί κε ζέκα ην Ηζιάκ! «Φσηνγξάθνο» ζηε ξνή ησλ γεγνλόησλ έλαο δηαλννύκελνο αθεγεηήο, Νηηαξά ην όλνκα απηνύ, πνπ αλαιακβάλεη λα γξάςεη γηα ηε δσή ελόο πεξίεξγνπ θαη αηληγκαηηθνύ ζπλάκα, παθηζηαλνύ δσγξάθνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην ςεπδώλπκν Πιάησλ! Έηζη, κέζα από ηελ δσή ηνπ Πιάησλα, ν πνιπβξαβεπκέλνο Παθηζηαλόο πεδνγξάθνο ζα ζθηαγξαθήζεη, κε ηελ εμαηξεηηθή ηνπ πξάγκαηη πέλα, ην πνιηηηζηηθό θαη πνιηηηθό κσζατθό ηνπ Παθηζηάλ. Ζ πινθή ηνπ βηβιίνπ «πεξηθέξεηαη» αλάκεζα ζε ηξείο επνρέο. ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ιίγν κεηά ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ κεηαμύ Παθηζηάλ θαη Ηλδίαο θαη ηέινο ζην μεθίλεκα ηνπ 21νπ αηώλα, δειαδή ζηηο κέξεο καο! ηελ πξώηε πεξίνδν ε ηζηνξία καο επηθεληξώλεη ζηελ νηθνγέλεηαο ηνπ Νηνπ Γελμηνύ. Ζ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ηνπ Γελμηνύ, είλαη απηή πνπ ζα δέζεη ηελ "Νύρηα ηεο ρξπζήο πεηαινύδαο" κε ηα ππόινηπα (πξνγελέζηεξα) βηβιία ηεο πεληαινγίαο ηνπ Ηζιάκ. Οη άιιεο δύν επνρέο ζηηο νπνίεο δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ηνπ Σαξίθ Αιί, θαη πνπ απνηεινύλ ηνλ θύξην θνξκό ηνπ γξαθήκαηόο ηνπ, πξαγκαηώλνληαη ζην Παθηζηάλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Λαρώξε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ην «Παξίζη ηεο Αλαηνιήο» γηα εθείλε ηελ επνρή... θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή κε θόλην ην λενθηιειεύζεξν Λνλδίλν, ην θαηεζηξακκέλν Ηζιακακπάλη, ηε Νέα Τόξθε ηεο επνρήο ηξνκνιαγλείαο θαη ην Παξίζη ησλ αλακλήζεσλ.

11 πσο ήδε αλαθέξακε, ν «θσηνγξάθνο αθεγεηήο», Νηαξά, είλαη έλαο δηαλννύκελνο (θαηά πνιινύο πξόθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηνλ Σαξίθ Αιί) πνπ δεη ζην Λνλδίλν θαη αλαιακβάλεη λα γξάςεη ηελ ηζηνξία ηνπ δσγξάθνπ Μνράκελη Αθιαηνύλ (Πιάησλα), ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη θαη εθεβηθόο ηνπ θίινπ, από ηελ Λαρώξε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60! Ο Άιη, βξίζθνληαο ηελ αθνξκή πνπ έςαρλε ζηελ... ηζηνξία ηνπ Πιάησλ, ζα θαηαθέξεη λα «απιώζεη» ηηο δηθέο ηνπ ηζηνξίεο από ην «άιιν» Παθηζηάλ! Έηζη, ζα δσληαλέςεη μαλά ε Λαρώξε θαη θαη' επέθηαζε νιόθιεξν ην Παθηζηάλ, ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο αλεμαξηεζίαο από ηε Βξεηαλία, επνρή πνπ κηα νιόθιεξε θνηλσλία πξνζπαζνύζε λα δηακνξθώζεη ην πνιηηηζκηθό ηεο θάδξν κέζα ζ' έλα πιέγκα έληνλσλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ! Ζ ρξπζή λενιαία ηνπ Παθηζηάλ, κέζα από ηηο εηθόλεο ηνπ Αιί, ζα γελλήζεη πξνβιεκαηηζκνύο, αιιά παξάιιεια ζα μαλαζπκίζεη ηζηνξηθέο ζηηγκέο πνπ ηείλνπλ λα μεραζηνύλ! Μέζα από ηηο ζειίδεο ηεο... «Νύρηαο» ζα πεξάζνπλ θνξπθαίνη γηαηξνί, µαζεµαηηθνί, θηιόζνθνη θαη θαιιηηέρλεο κε παγθόζκην θύξνο! Μέρξη θαη εξαζηέο ηεο βίαο ζα πεξάζνπλ ην θαηώθιη ηνπ λένπ δεκηνπξγήκαηνο ηνπ Σαξίθ Αιί! Μηα γεληά ζθπξειαηεκέλε κέζα ηηο αληηθάζεηο ηεο επνρήο, κηα γεληά έδεηρλε λα σξηκάδεη κέζα από ηξαγηθά γεγνλόηα, όπσο νη ζθαγέο ησλ µνπζνπιµάλσλ ζηελ Ηλδία, κηα γεληά πνπ κειέηεζε ηνλ Μαξμ, πνπ εξσηεύζεθε ηνλ Πιεράλνθ, πνπ πξνζπάζεζε λα αθνκνηώζεη ηελ πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε ηνπ Μάν Σζε Σνπλγθ! Μηα γεληά πνπ κεηακόξθσζε ηελ Λαρώξε ζε... Παξίζη ηεο Αλαηνιήο! Ήηαλ ε γεληά πνπ απνιάκβαλε ειεύζεξε ηνλ έξσηα, απνκνλώλνληαο πιήξσο θάζε είδνπο ζξεζθεπηηθό θνληακεληαιηζκό. Καη ηέινο ήηαλ ε γεληά πνπ είδε όια απηά λα ράλνληαη θαη ηελ ζέζε ηνπ λα παίξλνπλ ν ζξεζθεπηηθόο θαλαηηζκόο, ε ηπθιή βία θαη ν θνηλσληθόο κεζαησληζκόο! Γηεθζαξκέλνη πνιηηηθνί, κεηαλάζηεπζε, θαλαηηθνί ηζιακηζηέο θαη πξννδεπηηθέο ηδέεο πνπ αληηκάρνληαη. ια απηά εμαηξεηηθά δνζκέλα θαη κάιηζηα κε κηα ηδηαίηεξε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, από ηνλ Σαξίθ Αιί! Δλ θαηαθιείδη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε ε Πεληαινγία ηνπ Ηζιάκ, ζην ζύλνιό ηεο, έδσζε ην... «ειεύζεξν» ζην Σαξίθ Αιί λα ζπλδπάζεη κε εμαηξεηηθό ηξόπν δύν πξάγκαηα. Πξώησλ λα «κηιήζεη» ζηνλ αλαγλώζηε γηα ηνπο ζπνπδαίνπο πνιηηηζκνύο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαζ' όιε ηελ ηζηνξία ηνπ Ηζιάκ θαη δεύηεξνλ λα πξνζεγγίζεη ηελ ζεσξία ηνπ πνιέκνπ ησλ πνιηηηζκώλ, από ηελ ζθνπηά ηεο Μαξμηζηηθήο Λνγηθήο! Καη ηα δύν επηηπγράλνληαη κε ηξόπν πξαγκαηηθά θαηαπιεθηηθό! Ζ πέλα ηνπ Σαξίθ Αιί μεδηπιώλεη ηηο ηζηνξίεο ζαλ θηλεκαηνγξαθηθά πιάλα πνπ αηρκαισηίδνπλ ηνλ «ζεαηή - αλαγλώζηε» από ηελ πξώηε ζηηγκή... από ηελ πξώηε ζειίδα! Καη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο είλαη απιά ζέκα ρξόλνπ.

12 Σα παξαθάησ ηα είρακε ζηείιεη κε ην Σαμηδησηηθό Πξόγξακκα ηνλ Ινύιην Σα δηαβάζκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ Ιλδία είλαη πάκπνιια θαη θαιύπηνπλ κία επξύηαηε ζεκαηνινγία. Οη ηαμηδηώηεο ζα ιάβνπλ κία ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία, αιιά γηα λα κελ ραζνύλ νη θαινθαηξηλνί κήλεο δίλνπκε κεξηθέο ηδέεο γηα έλα πξώην μεθύιιηζκα (όπσο πρ Σν ζήκα ηωλ ηεζζάξωλ, ην θιαζηθό αζηπλνκηθό γηα ηελ Άγξα κε ηνλ ζξπιηθό έξινθ Υόικο, έλα από ηα πξώηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ ζεξ Άξζνπξ Κόλαλ Νηόηι, πξώηε έθδνζε ην 1890, ην βξήθακε ζηηο εθδόζεηο Άγξα!). Καη θπζηθά ηα βηβιηνγξαθηθά θάζε είδνπο αθνξνύλ θαη όζνπο δελ πξόθεηηαη λα θάλνπλ ην ηαμίδη. Απηό πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε ιαρηάξα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ λα κάζνπλ όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύζαλ γηα ηε καθξηλή Ιλδία. «Πξέπεη λα δερόκαζηε κε επγλσκνζύλε πιεξνθνξίεο γηα απηή ηελ ρώξα» γξάθεη ν ηξάβσλ ζηηο αξρέο ηνπ 1νπ κ.υ. αη. ζην Βηβιίν XV ησλ Γεωγξαθηθώλ, ην νπνίν θέξεη ηνλ ππόηηηιν Ιλδία. «Βξίζθεηαη πνιύ καθξηά (θαη γαξ απσηάησ εζηί), ηελ θαηόπηεπζαλ ιίγνη δηθνί καο θη από απηνύο νη πεξηζζόηεξνη είδαλ έλα κέξνο ηεο ρώξαο, ελώ γηα ηα ππόινηπα ιέλε ό,ηη άθνπζαλ. Μα αθόκα θη απηά πνπ είδαλ ηα πξόζεμαλ δηαζρίδνληαο βηαζηηθά ηελ ρώξα, γηα ζηξαηησηηθνύο ιόγνπο. πρλά κάιηζηα θάλνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο πεξηγξάθνληαο ηα ίδηα πξάγκαηα έζησ θη αλ ηα γξάθνπλ κε επηκειεκέλν ύθνο. Παξόιν πνπ κεξηθνί ζηξαηεύηεθαλ καδί θαη ηαμίδεςαλ καδί, όπσο απηνί πνπ θαηέθηεζαλ ηελ Αζία κε ηνλ Αιέμαλδξν, ιέλε ζπρλά ηα αληίζεηα ν έλαο από ηνλ άιινλ. Αλ δηαθέξνπλ έηζη νη απόςεηο ηνπο γηα όζα είδαλ, ηη λα πνύκε γηα ηε γλώκε πνπ ζρεκάηηζαλ από όζα άθνπζαλ;. Αθόκα θαη ζήκεξα, νη έκπνξνη πνπ παξαπιένπλ ηνλ Νείιν θαη ηνλ θόιπν ηεο Αξαβίαο έσο ηελ Ιλδηθή, είλαη ιίγνη θαη θηάλνπλ κόλνλ σο ηηο εθβνιέο ηνπ Γάγγε, ελώ είλαη ακόξθσηνη άλζξσπνη θη έηζη νη πιεξνθνξίεο ηνπο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ ζηνλ ηζηνξηθό. Ο ηξόπνο πνπ θπλεγνύλ ηνλ ειέθαληα είλαη ν εμήο». Κη αθνύ αλαθέξεη εθηελώο ηα πεξί ειεθάλησλ κηιάεη γηα ηα θίδηα, ηνπο θξνθόδεηινπο, ηα γηαηξνζόθηα, ηνπο Βξαρκάλνπο θιπ, θιπ. Απηά ζην Βηβιίν 15 ησλ Γεωγξαθηθώλ. Απνιαπζηηθό αλάγλσζκα, αλ μεπεξάζεη θαλείο ηα ηνπσλύκηα πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ζύγρξνλα (πνιύ κέηξηα ηα ζρόιηα).

13 Βεβαίσο ππάξρεη θαη ν Αξξηαλόο, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αιιά πξέπεη λα πνύκε όηη ν πξώηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ιλδία, πνιινύο αηώλεο πξηλ, ήηαλ ν εμεξεπλεηήο ηνπ 6νπ π.υ. αη., ν θύιαμ ν Καξπαλδεύο, ν νπνίνο θαηαγόηαλ από ηα Καξύαλδα ηεο κηθξαζηαηηθήο Καξίαο. Με εληνιή ηνπ Γαξείνπ Α' εμεξεύλεζε ηηο αζηαηηθέο αθηέο πέξα από ηνλ Ιλδό πνηακό, όπσο αλαθέξεη ν Ηξόδνηνο. Ζξόδνηνο, Ιζηνξίαη, Μειπνκέλε, 44 Σῆο δὲ Ἀζίεο ηὰ πνιιὰ ὑπὸ Γαξείνπ ἐμεπξέζε, ὃο βνπιόκελνο Ἰλδὸλ πνηακόλ, ὃο θξνθνδείινπο δεύηεξνο νὗηνο πνηακῶλ πάλησλ παξέρεηαη, ηνῦηνλ ηὸλ πνηακὸλ εἰδέλαη ηῇ ἐο ζάιαζζαλ ἐθδηδνῖ, πέκπεη πινίνηζη ἄιινπο ηε ηνῖζη ἐπίζηεπε ηὴλ ἀιεζείελ ἐξέεηλ θαὶ δὴ θαὶ θύιαθα ἄλδξα Καξπαλδέα.. Πξσηνπόξνο πάλησο ζηα ηλδηθά ζέκαηα ζεσξείηαη ν Μεγαζζέλεο ν Ίσλ (πεξ π.υ.), γεσγξάθνο, εζλνγξάθνο, δηπισκάηεο θαη ηζηνξηθόο. Τπήξμε πξέζβεο ηνπ έιεπθνπ Α ηνπ Νηθάηνξνο γηα πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα ζηα αλάθηνξα ηνπ Σζαληξα-γθνύπηα Μανπξύα (ειιεληθά: αλδξνθόηηνο ή αλδξάθνηηνο) ζηελ Παηαιηπνύηξα, θαη θαηά ηνπο Έιιελεο Παιίκβαζξα, (ζεκεξηλή Πάηλα) ησλ Ιλδηώλ. Σν βηβιίν ηνπ Ιλδηθά απνηειεί ηελ πξώηε ηζηνξηθή πεγή πνπ έρνπκε γηα ηελ Ιλδία, θαη γη απηό δίθαηα έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ν «παηέξαο ηεο Ιλδηθήο Ιζηνξίαο». Δπίζεο έρεη θαηαγξαθεί σο ν πξώηνο μέλνο πξέζβεο ζηα ρξνληθά ηεο Ιλδίαο. Η παξακνλή ηνπ ζηελ Ιλδία ζα πξέπεη λα έγηλε πξηλ από ην ζάλαην ηνπ Σζαληξαγθνύπηα ην 288 π.υ., νπόηε θαη επέζηξεςε ζηελ Αξαρσζία. ηα Ιλδηθά ηνπ επεξεάζηεθε από ηα έξγα ησλ θύιαθα, Ηξόδνηνπ, Κηεζία θαη Δθαηαίνπ, ελώ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξέαζε κεηαγελέζηεξνπο ηζηνξηθνύο όπσο ηνλ ηξάβσλα θαη ηνλ Αξξηαλό. Η πεξηγξαθή ηνπ γηα ηελ Ιλδία πεξηιακβάλεη πνιινύο «κύζνπο» αιιά θαη ζεκαληηθά γεσγξαθηθά θαη εζλνινγηθά ζηνηρεία. ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ ηνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ειηθησκέλνπο Ιλδνύο πνπ γλσξίδνπλ γηα ηελ πξντζηνξηθή άθημε ηνπ Γηόλπζνπ θαη ηνπ Ηξαθιή ζηελ Ιλδία. Μηα ηζηνξία ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαηά ηνπο Αιεμαλδξηλνύο ρξόλνπο. Πνιύ ζεκαληηθέο είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηηο ζξεζθείεο ησλ Ιλδώλ, όπνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ιάηξεηο ηνπ Ηξαθιή (ίβα) θαη ηνπ Γηόλπζνπ (Κξίζλα ή Ίληξα) ελώ δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ζηνλ Βνπδηζκό ζηνηρείν πνπ πηζαλώο καο αθήλεη λα ππνζέζνπκε όηη απηή ε ζξεζθεία δελ ήηαλ επξέσο γλσζηή πξηλ από ηελ αλάιεςε ηεο εγεκνλίαο από ηνλ Αζόθα. Απνζπάζκαηα από ηα Ιλδηθά ηνπ Μεγαζζέλε, ζπλέιεμαλ, κεηέθξαζαλ θαη εμέδσζαλ ν E. A. Schwanbeck ην 1846 θαη ν J. W. McCrindle ην Μεξηθέο ζεκαληηθέο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη θη από ζύγρξνλνπο κειεηεηέο, αιιά δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζήκεξα θακία εθκεηάιιεπζε ηνπ πξσηνπόξνπ ηζηνξηθνύ θαη δηπισκαηηθνύ έξγνπ ηνπ από ηελ ειιεληθή πιεπξά. Μηιώληαο γηα ηα ειιεληθά γξάκκαηα δελ κπνξνύκε λα κελ αλαθέξνπκε ηνπο δύν θνξπθαίνπο Έιιελεο ηλδνιόγνπο: Ο Γεκήηξηνο Γαιαλόο ν Αζελαίνο ( ) είλαη ν πξώηνο θαη πιένλ εύγισηηνο Έιιελαο ηλδνιόγνο ησλ λεόηεξσλ ρξόλσλ. Πξνζέθεξε πνιιά ζηε γλώζε καο γηα ηηο θηινινγηθέο, θηινζνθηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο ηεο Ιλδίαο.

14 Ο Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο ( ) ινγνηέρλεο, κεηαθξαζηήο δνθηκηνγξάθνο θαη πνηεηήο, ζεκαληηθόο εθπξόζσπνο ηεο Δπηαλεζηαθήο ρνιήο, έγξαςε ηελ Ιζηνξία ηεο ηλδηθήο ινγνηερλίαο. Καιιηγξάθνη θαη δσγξάθνη ζην εξγαζηήξην, πξώηκε επνρή Μνπγθάι, (ιεπηνκέξεηα). Από ηελ πιινγή αληξνπληίλ Αγά Υαλ, Γελεύε. ύληαμε Βηβιηνγξαθίαο: Βάλα Υαξαιακπίδνπ, Μαξηάλλα Κνξνκειά Οη επόκελεο βηβιηνγξαθηθέο επηινγέο γηα ηελ Ιλδία ζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζε μέλεο εθδόζεηο apan.gr

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ ηε κλήκε ησλ κεγαιύηεξσλ ζε ειηθία βαζηιεύεη ην αγαπεκέλν παξακύζη ηνπ Παπνπηζωκέλνπ Γάηνπ πνπ ήηαλ ηόζν ηθαλόο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα