Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Ένωση «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 10/09/2015 Αριθ. Πρωτ. :1416 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως Σέρρες Πληροφορίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 41 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «Α.ΝΕ.ΣΕΡ. (Προσέγγιση LEADER Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με ποσοστό συγχρηματοδότησης κατά 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (ΣΑΕ ) και με ποσοστό 25% από ιδία συμμετοχή της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Υπομέτρο «Βασικές υποδομές για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Δράση «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθειες εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» Τίτλος προτεινόμενου έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς στα Τ.Δ. Σκουτάρεως και Αγίας Ελένης» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 2 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 41 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΤΔ «Α.ΝΕ.ΣΕΡ.» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών έχοντας υπ όψιν : 1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Το ΠΔ 60/2007 (Α 64) , για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 3. Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ178/ ) Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 4. Το Ν. 3021(ΦΕΚ 143/τ.Α/ «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 5. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το ΠΔ 28/80, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 6. Την αριθ /739/ (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 1291/ ) απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 1του Ν. 2362/95 για σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 8. Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 9. Τις διατάξεις του Ν. 2286/ Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Την υπ αριθμ. 220/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 12. Την υπ αριθμ. 2/2015 Μελέτη της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., στην οποία περιλαμβάνονται και τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια-μίσθωση ειδών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 13. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 14. Τις διατάξεις του ν. 3852/ Τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., έτους 2014, που ψηφίστηκε με την υπ αριθ. 250/2013 απόφαση του Δ.Σ και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 808/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών 16. Την υπ αριθ. 127/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 17. Την υπ αριθ / απόφαση ένταξης / χρηματοδότησης έργων από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 18. Την υπ αριθ. 131/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 19. Την υπ αριθ. 9/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 20. Την υπ αριθ. 99/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης 21. Την υπ αριθ. 100/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 22. Την υπ αριθ. 1070/2015 απόφαση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 2

3 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. ανά ομάδα ειδών (Α -Β -Γ -Δ -Ε -ΣΤ ), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» και συγκεκριμένα για την προμήθεια-μίσθωση των παρακάτω : ΕΡΓΟ 1. Προμήθεια Εντύπου υλικού για την ανάπτυξη τουριστικής προβολής πολιτιστικών δρώμενων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 2. Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού 2.460,00 3. Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για την λήψη και προβολή των πολιτιστικών δρώμενων 4. Προμήθεια εδεσμάτων για τις ανάγκες των πολιτιστικών δρώμενων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ , ,00 5. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (διαμονής) σε ξενοδοχείο 450,00 6. Αγορά παραδοσιακών στολών 7.290,00 Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2015 Προϋπολογισμός έργου: ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο: 11/09/2015 Αναθέτουσα Αρχή: Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών: Χρόνος διενέργειας: 24/09/ /09/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα : π.μ. Κριτήριο αξιολόγησης: Εναρξη του έργου : χαμηλότερη τιμή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 1.Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) εφημερίδα: - ΤΟΠΙΚΗ 2. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου της Κ.Ε.Δ.Η.Σ.. 3. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σερρών Επίσης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα (www.kedis. 3

4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά στο σύνολο των ομάδων ή για μία ή περισσότερες από αυτές (Α -Β -Γ -Δ -Ε -ΣΤ ), για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» Η προμήθεια των ειδών αφορά την διαφήμιση και ανάπτυξη της τουριστικής προβολής των πολιτιστικών δρώμενων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών ( Κ.Ε.ΔΗ.Σ). Αναλυτικά το έργο διαχωρίζεται σε πέντε (5) ομάδες: Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Το παρόν επενδυτικό σχέδιο αφορά την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενίσχυσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Αναστενάρια» στη Τοπική Κοινότητα της Αγίας Ελένης και της «Παραδοσιακή Πάλη με τα κιουσπέτια» στη Τοπική Κοινότητα του Σκουτάρεως και της πολιτιστική εκδήλωσης για το τοπικό παραγόμενο αγροτικό προϊόν, το Ρύζι στο Προβατά Σερρών. Πρόκειται για τρεις από τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος. Το έργο προβάλλει και λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων που υλοποιούνται από την ΚΕΔΗΣ για την πολιτιστική ενίσχυση και ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα η ΚΕΔΗΣ μέσω του ετήσιου σχεδίου Δράσης της υλοποιεί δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, την προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού. Το επενδυτικό σχέδιο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έτους (2015) και αναλύεται στις κάτωθι επιμέρους ενέργειες. Α. Σχεδιασμό, παραγωγή & διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης & προβολής με την δημιουργία και παραγωγή φυλλαδίων, μπάνερ, πανό για τις εκδηλώσεις, όπου θα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορία του κάθε εθίμου, για την ετήσια σειρά εκδηλώσεων, σχετικά με το πού βρίσκεται χωροθετημένη η περιοχή, πως μπορεί κανείς να την προσεγγίσει, δημιουργία ηλεκτρονικών banner που θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ και κάλυψη προβολή μέσω διαδικτύου εικόνας από τις εκδηλώσεις (live streaming). Β. Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων που αφορά τη δημιουργία λευκώματος παρουσίασης των εθίμων και των δρώμενων της περιοχής Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή που αφορά μίσθωση εξοπλισμού για την οργάνωση της εκδήλωσης στο Προβατά Σερρών (μηχανήματα ήχου και φωτισμού για 2 ημέρες), Δ. Αγορά οπτικοακουστικών μέσων, με στόχο την πληρέστερη προβολή τόσο της συγκεκριμένης εκδήλωσης στο Προβατά Σερρών αλλά και των άλλων δύο πολιτιστικών εκδηλώσεων στο διηνεκές του 4

5 χρόνου με την προμήθεια βιντεοπροβολέα, μεγάλης οθόνη προβολής με τρίποδα, camera και Laptop για τη σύνδεση όλων αυτών και φορητό ραδιοκασετόφωνο (τα οποία θα επιτρέχουν την άμεση καταγραφή των δρώμενων, παρουσίασή τους «ζωντανά» (on time) σε μεγάλη οθόνη προβολής στο χώρο των εκδηλώσεων για καλύτερη παρακολούθηση των θεατών και καταχώρηση των δρώμενων στον ιστότοπο της εκδήλωσης κλπ). Ε. Λοιπές Δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνουν έξοδα συμμετοχής πολιτιστικών συλλόγων στην εκδήλωση εκδήλωσης στο Προβατά Σερρών (catering, διανυκτέρευση κλπ). Δ. Επιπλέον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την προμήθεια αγορά δεκαέξι (16) παραδοσιακών στολών ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Εντύπου υλικού για την ανάπτυξη τουριστικής προβολής πολιτιστικών δρώμενων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Α.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 1 Φυλλάδιο δισέλιδο διαστάσεων 15Χ21(Α5) τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Ελληνικά με δημιουργικό (3 εκδηλώσεις) 2 Φυλλάδιο τρίπτυχο διαστάσεων 15Χ21 τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Αγγλικά με δημιουργικό (2 εκδηλώσεις) 3 Φυλλάδιο τρίπτυχο διαστάσεων15χ21 τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Βουλγάρικα με δημιουργικό (2 εκδηλώσεις) 4 Φυλλάδιο τρίπτυχο διαστάσεων 15Χ21 τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Τούρκικα με δημιουργικό (2 εκδηλώσεις) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμ Τεμ Τεμ Τεμ Αφίσα Α3 PLUS 48Χ31 στα Ελληνικά (3 εκδηλώσεις) Τεμ Αφίσα Α3 PLUS 48Χ31 στα Βουλγάρικα (2 εκδηλώσεις) Τεμ Προσκλήσεις διαστάσεων 10Χ21 τετραχρωμία, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 300 γραμμαρίων στα Ελληνικά(1 εκδήλωση) 9 Λαογραφικό λεύκωμα περιοχής παρέμβασης Leader Δήμου Σερρών διαστάσεων 20Χ30 (ΥΧΜ), με σκληρό εξώφυλλο (χαρτόνι βιβλιοδεσίας 2mm, σκληρό, με λαμιναρισμένο χαρτί velvet, πλαστικοποιημένο στη μια όψη), 50 σελίδες, 4χρωμία 10 Μπάνερ (μουσαμάς) διαστάσεων 1μΧ2μ στα Ελληνικά 11 Μπάνερ (μουσαμάς) διαστάσεων 1,5μΧ3μ στα Ελληνικά 12 Πανό για κάθε εκδήλωση διαστάσεων 1,5μΧ4μ στα Ελληνικά 13 Πανό για κάθε εκδήλωση διαστάσεων 4,5μΧ2,5μ στα Ελληνικά Τεμ. 100 Τεμ. 500 Τεμ. 14 Τεμ Συλλογή-κωδικοποίηση-Επεξεργασία πληροφοριακού υλικού Τεμ. 1 Τεμ. Τεμ

6 * Το έντυπο υλικό εκτός των προσκλήσεων αφορά οριζόντια στήριξη και των τριών εκδηλώσεων με στόχο την προβολή τους και την προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών * Μέσα στην αξία των έντυπου υλικού περιλαμβάνονται το δημιουργικό και η μετάφραση των κειμένων Α.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α Προδιαγραφές Δημιουργία μπάνερ με τις εκδηλώσεις, όπου θα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορία του εθίμου, για την ετήσια σειρά εκδηλώσεων σχετικά με το πού βρίσκεται χωροθετημένη η περιοχή, πώς μπορεί κανείς να την εντοπίσει, πού μπορεί να διαμείνει. Επίσης θα υπάρχει live streaming (Μονοκάμερο για 2 ώρες με απεριόριστους χρήστες ) των δρώμενων Καταχώρηση των εκδηλώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας Υποχρεωτική Απαίτηση * Η δράση αφορά οριζόντια στήριξη και των τριών εκδηλώσεων ΟΜΑΔΑ Β: Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Μηχανήματα Ήχου και Φωτισμού) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΖΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (2 ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Οκτώβριος 2015 ) 1 audio console 32 in 16 out digital or analog 4 F.O.H. 3 way or 4 way speakers 1000w per speaker 4 MONITOR speakers for stage 500w rms 1 drums full set 1 amp for el. gtr 1 amp for el. bass 1 set mic stand + keyboard stand 1 set mics for bands 2 wireless mics 2 cd players 4 light wide for stage 6

7 ΟΜΑΔΑ Γ : Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού για την λήψη και προβολή των πολιτιστικών δρώμενων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων με στόχο την πληρέστερη προβολή των πολιτιστικών δρώμενων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων περιλαμβάνει 1. Ένα (1) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή 17 ιντσών. 2. Ένα (1) βιντεοπροβολέα 3. Μία (1) οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα 4. Μία (1) ψηφιακή βιντεοσκοπική μηχανή HD 5. Φορητό ραδιοκασετόφωνο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Φορητός Η/Υ 17 Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2 Η μητρική να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το υπολογιστικό σύστημα 3 Οθόνη Μέγεθος Τύπος 17,3 ίντσες Anti- glade Full HD Ανάλυση 1920 x Κάρτα γραφικών ΤΥΠΟΥ NVIDIA GEFORCE GTX 950M Μνήμη 5 Επεξεργαστής (CPU) INTEL CORE i7-4720hq Ταχύτητα Cache 6 Μνήμη (RAM) Μέγεθος Τύπος 7 Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 8GB 2.60 GHz 6 MB L3 8 GB DDR MHZ 1 TB SATA (7200rpm) και 250GB 8 Συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων τύπου DVD/CD DVD +/- RW 9 Κάμερα HD NAI 10 Ενσωματωμένα ηχεία 11 Ενσωματωμένη κάρτα ενσύρματου δικτύου 12 Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου 13 Ενσωματωμένη κάρτα Bluetooth Ενσωματωμένη θύρα εξόδου ακουστικών 15 Ενσωματωμένη θύρα εισόδου μικροφώνου 16 Ενσωματωμένες θύρες USB 4 Φορητός Η/Υ 17 Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 18 Λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο στο δίσκο Windows 8.1,64-bit 7

8 Ελληνικό 19 Εγγύηση Δύο (2) έτη B. Βιντεοπροβολέας Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2 Σύστημα Προβολής: DLP 3 Φυσική Ανάλυση: 720p(1280x720) 4 Φωτεινότητα (ANSI Lumens): ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ:13000:1 6 Χρώμα Προβολής:1.07 Billion Colors 7 Μέγεθος εικόνας (Διαγώνιος): 91,4 έως 762 cm 8 Λάμπα Λειτουργία SmartEco:6500 hours 9 Λάμπα Λειτουργία SmartEco:6500 hours 10 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: COMPUTER IN (D-SUB 15PIN) X 1, HDMI (V1.4A) X 2. COMPOSITE VIDEO IN (RCA) X 1, S-VIDEO IN (MINI DIN 4PIN) X 1, COMPONENT VIDEO IN X 1, AUDIO IN (MINI JACK) X 1, AUDIO L/R IN (RCA) X 1,AUDIO OUT (MINI JACK) X 1, 1, USB (TYPE MINI B) X 1, RS232 (DB-9PIN) X 1, IR RECEIVER X HDTV Συμβατότητα:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 12 Συμβατότητα Βίντεο:NTSC, PAL, SECAM, SDTV 13 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ HDMI ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20Μ 14 Εγγύηση Τρία (3) έτη Γ. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2 Μοντέλο: Τρίποδας 3 Υλικό σώματος: Μέταλλο 4 Βάση: Φορητή 5 Υλικό πανιού: PVC NAI 6 Διαστάσεις: 200 Χ 200cm ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ. Ψηφιακή βιντεοσκοπική μηχανή Προδιαγραφές 1 Μέσα εγγραφής: SD / SDHC / SDXC κάρτα μνήμης. 2 3 Recording / Playback Mode: 1080/60p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) / PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080) / MP4/1080p(50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080) / MP4/1080p(28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) Σύστημα καταγραφής ήχου: 1080/60p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (5.1ch / 2ch) / iframe, MP4: AAC Υποχρεωτική Απαίτηση 8

9 (2ch) 4 Μικρόφωνο: 5.1ch Surround, Zoom, Focus και Stereo. 5 Ηχείο: Δυναμικού τύπου. 6 ΕΙΚΟΝΑ 6.1 Μορφή εγγραφής: JPEG (DCF / EXIF2.2) Διαστάσεις καταγραφής εικόνας: [16:9] 24megapixels (6528 x 3672),12.6 megapixels (4736 x 2664), 2.1 megapixels (1920 x 1080) / [3:2] 20 megapixels (5472 x3648), 10.6 megapixels (3984 x 2656?, 2.0 megapixels (1728 x 1152) / [4:3] 18 megapixels (4896 x 3672),8 megapixels (3264 x 2448), 0.3 megapixels (640 x 480). Οθόνη LCD: 3.5 "Ευρεία οθόνη LCD οθόνη( κουκίδες 8 Διασύνδεση: AV, HDMI mini 9 Μικρόφωνο: stereo mini 10 Ακουστικά: stereo mini, USB 2.0 Hi-Speed. 11 NFC 12 Flash 13 Still Image: 1/2-1/ Ελάχιστος φωτισμός: 2 lx (Λειτουργία σκηνής Low Light 1/30), 1 lx (Night Mode(Colour)). 15 Εστίαση: Αυτόματη / Χειροκίνητη 16 Έξυπνο Zoom ON: 50 x 17 Ψηφιακό Zoom: 60 x / 1500 x (Η μέγιστη αξία της μεγέθυνσης ζουμ) 18 Φωτισμός: 1400 lx 19 Σταθεροποιητής Εικόνας: HYBRID OIS + με Active Mode, OIS Lock, λειτουργία Level Shot 20 Εγγύηση 2 έτη Ε. ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ Προδιαγραφές Υποχρεωτική Απαίτηση 1 Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 Συνδέσεις : USB, Ακουστικά (3.5 mm) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 Ράδιο: FM. 4 Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS) : 12 W. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 Ενσωματωμένα ηχεία : 2. 6 Τύπος οθόνης : LCD με οπίσθιο φωτισμό. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ * Η δράση αφορά οριζόντια στήριξη και των τριών εκδηλώσεων 9

10 ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΖΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Οκτώβριος 2015 ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ ΜΕΡΙΔΑ 80 2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 250ml (12τεμ) ΣΥΣΚ 50 3 ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ(24 ΤΕΜ) ΣΥΣΚ 10 4 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΟ 30 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ Κυρίως πιάτο ανά άτομο: 1 μερίδα κρέας σχάρας Συνοδευτικά ανά 4 άτομα: 1 σαλάτα εποχής 1 μερίδα πατάτες 1 φέτα 1 μερίδα τηγανιτά λαχανικά εποχής 1 αγγουροντομάτα Ποτά ανά 4 άτομα: 1lt ρετσίνα χύμα-κρασί 4 αναψυκτικά 2 μπύρες Τα κεράσματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλείς συσκευασίες γιατί θα διανέμονται στα μέλη χορευτικών συλλόγων, αθλητικών ομίλων και καλλιτεχνικών ομάδων που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των δρώμενων. Ε ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΖΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Οκτώβριος 2015 ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (2ΚΛΙΝΑ) ΤΕΜ 15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδος ξενοδοχείου: Τουλάχιστον 3 αστέρων Τοποθεσία: Περιοχή δήμου Σερρών 10

11 Αριθμός ατόμων που θα φιλοξενηθούν: 210 Τύπος δωματίου: δίκλινα Άλλες παροχές: με πρωινό Ημερομηνία check-in:κυριακή /10/2015 Ημερομηνία check-out:σάββατο /10/2015 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Αγορά παραδοσιακών στολών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΓΥΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΣΤΙ (φόρεμα εσωτερικό πουκάμισο, αμάνικο φόρεμα, ζώνη, ποδιά, μακρυμάνικο γιλέκο, μαντίλα κεφαλιού) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 8 2 ΓΥΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (μακρύ φουστάνι με μανίκια μεσοφόρι, ζώνη, ποδιά, μακρυμάνικο γιλέκο, μαντίλα κεφαλιού, κάλτσες) 8 *Η δράση αφορά οριζόντια στήριξη και των δύο πολιτιστικών δρώμενων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΝΗ ΣΕΡΡΩΝ ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΣΤΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΜΑΝΙΚΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ: - Γιακάς σε σχήμα κλειστό V με κορδονένια επένδυση - Ωμός : πλάτος 10 εκ. - Εξωτερική τσέπη μπροστά δεξιά κάτω από το στήθος με κορδονένιο στολισμό - Ύψος: κάτω του γονάτου - Χρώμα μαύρο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβακερό χοντρό ύφασμα τύπου τζιν. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΗΣ - Μακρυμάνικο πουκάμισο μακρύ με χωρίς κουμπιά ανοιχτό στο στήθος - Κεντημένα σχέδια στις ραφές του πουκάμισου σε διάφορα χρώματα σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες - Ύψος 1 μέτρο - Χρώμα λευκό ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβακερό ύφασμα 11

12 ΠΟΔΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΑΝΤΙΛΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΖΩΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΗΣ ΥΦΑΣΜΑ: Υφαντό μάλλινο κόκκινο ή πράσινο με λεπτές οριζόντιες άσπρες γραμμές. - Κέντημα ύψους 15 εκ. στο κάτω μέρος της ποδιάς σε διάφορα χρώματα και σχέδια σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες - Ύψος 1.10 μ. - Πλάτος εκ. - Μάλλινα κορδόνια - Κρόσσια στο κάτω μέρος ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΗΣ - Γιλέκο στο ύψος της κοιλιάς,ανοιχτό με χοντρό μαύρο ύφασμα και κορδονένια επένδυση στα μανίκια και στο περίγραμμά του γιλέκου. - Ύφασμα: μάλλινη τσόχα μαύρη σε σχέδια χρυσά σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες. ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΗΣ - τριγωνική συνθετική (τύπου μεταξωτή) με δαντελωτή περίμετρο - μήκος μεγάλης πλευράς : 1.10 μ - χρώματα : βυσσινί, κεραμιδί, μπεζ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΗΣ - Μεταλλική μπρούντζινη ζώνη σε σχήμα οβάλ με περίτεχνα σχέδια και ελαστικό ιμάντα πλάτους 7-10 εκ. σε μαύρο χρώμα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΥΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΑΚΡΥ ΦΟΥΣΤΑΝΙ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ - ΜΕΣΟΦΟΡΙ ΓΙΛΕΚΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΑΛΙΝΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΠΟΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Γιακάς: σε σχήμα κλειστό V με λωρίδα V κέντημα - Ύψος: λίγο πιο πάνω απ τον αστράγαλο - Χρώμα: λευκό - Στο τελείωμα του φουστανιού γύρω-γύρω κέντημα 40 χ 40 εκ., μορφή τετραγώνου περιλαμβάνοντας κυρίως πουλιά-πτηνικό βασίλειο % βαμβακερό χοντρό ύφασμα τύπου αργαλειού. - Μπορντό μακρυμάνικο βελούδινο γιλέκο με ύψος λίγο πιο πάνω από το γόνατο. - Κεντημένα σιρίτια στις άκρες των μανικιών - Μαύρο κοντομάνικο βελούδινο γιλέκο (τσόχα), με ύψος λίγο πιο πάνω από το γόνατο. - Κεντημένα σιρίτια στις άκρες των μανικιών -Υφαντή μάλλινη κόκκινη ή πράσινη με κεντήματα επίσης από πτηνικό βασίλειο. -Στο γύρω-γύρω, φουντωτά κρόσια κόκκινου χρώματος -Ύψος 1.20 μ. -Πλάτος εκ. 12

13 ΜΑΝΤΙΛΑ ΖΩΝΗ ΚΑΛΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ -Πάνω στο κεφάλι τοποθετούν πυραμιδική κατασκευή σαν φέσι κι από πάνω τυλίγουν τη μαντήλα η οποία είναι άσπρη από βαμβακερό ύφασμα, με κέντημα μπροστά στην κεφαλή, καθώς και πίσω στο τελείωμα που κατεβαίνει προς τη μέση. -Μεταλλική μπρούντζινη ζώνη με δύο τοκάδες που κουμπώνουν μπροστά με περίτεχνα σχέδια και ελαστικό ιμάντα πλάτους 7-10 εκ. σε μαύρο χρώμα -Πλεκτές μάλλινες κάλτσες ύψος λίγο κάτω από το γόνατο με διάφορα χρώματα και σχέδια και κορδόνι σύσφιξης. ΑΡΘΡΟ 2 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια-μίσθωση των παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.. Η πίστωση προέρχεται κατά 75% από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/ ) και με ποσοστό 25% από ιδία συμμετοχή της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΑΡΘΡΟ 3 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», στην οδό Εθνικής Αντίστασης 34, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με την απόφαση 12/2015, την Πέμπτη στις 24/09/2015. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11:30 π.μ.. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού. ΆΡΘΡΟ 4 Δεκτοί στον Διαγωνισμό - Δικαιολογητικά συμμετοχής Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος : i. αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την νόμιμη δυνατότητα να ii. iii. προσφέρουν τις εργασίες που αναφέρονται στη διακήρυξη οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο. Β. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο των ομάδων ή για μία ή περισσότερες από αυτές (Α -Β -Γ -Δ -Ε -ΣΤ ). Γ. Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 13

14 α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ισχύος ενός (1) μήνα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, της Ομάδας ή των Ομάδων στις οποίες θέλει να συμμετέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Η εγγυητική συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του διαγωνισμού της περίληψης του διαγωνισμού έως και την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού(επί ποινή αποκλεισμού) β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόμενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούμενης για την παράδοση των προς προμήθεια-μίσθωση ειδών ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία. ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τοµέα, δεν οφείλει σε ασφαλιστικούς φορείς. στ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Επιχείρησης. ζ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. η. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας θ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια στο σύνολό ή μέρος αυτής, οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. 14

15 Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος. ΆΡΘΡΟ 5 Χρόνος,Τρόπος και Ισχύς Υποβολής Προσφορών 1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στον τόπο και κατά την ημέρα και ώρα που ορίζονται στην διακήρυξη. 2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε ευθύνη του προσφέροντος, με συστημένο-σφραγισμένο φάκελο στην διεύθυνση της επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Εθνικής Αντίστασης 34, ΤΚ 62122). Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγουμένη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού. Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή µόνο µία προσφορά από κάθε διαγωνιζόμενο. 3. Προσφορές που περιέρχονται στην επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της. ΆΡΘΡΟ 6 Τιμές Προσφορών 1. Οι προσφορές για τα είδη πρέπει να αναφέρουν: i) την προσφερόμενη τιμή μονάδας για κάθε είδος, ii) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 2. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος των ειδών της μελέτης ή για μέρος των ποσοτήτων του κάθε είδους. Με ποινή αποκλεισμού και για λόγους ομοιομορφίας και σωστής αξιολόγησης όλα τα παραπάνω θα συμπληρωθούν σε ειδικό έντυπο που περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη. ΆΡΘΡΟ 7 Διάρκεια του Έργου Η διάρκεια του έργου ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» 15

16 ΆΡΘΡΟ 8 Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρης και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. ΆΡΘΡΟ 9 Φάκελος προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος περιέχει μέσα τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς), που θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με τίτλο : «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 41 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «Α.ΝΕ.ΣΕΡ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα: 11:30 π.μ. 9.1 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό - Ο αριθμός της προκήρυξης - Τίτλος του διαγωνισμού και της ομάδας του διαγωνισμού - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα 9.2 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε φάκελο όλα τα ζητούμενα από την προκήρυξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και η Εγγυητική Συμμετοχής. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισμού) για τα είδη που αναφέρονται στην Μελέτη του Διαγωνισμού. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο (εντός του κυρίως φακέλου) µε την ένδειξη µε κεφαλαία γράµµατα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 16

17 Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες και για το σύνολο. Η προσφερόμενη τιµή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ ( ) και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Επιχείρηση. Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν. Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτονται ως ασύµφορες. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού. ΆΡΘΡΟ 10 Αξιολόγηση προσφορών 1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: - Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 17

18 ΑΡΘΡΟ 11 Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ & παρ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95, εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 2. Κατά της συμμετοχής αναδόχου σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ και εκδίδεται σχετική απόφαση, μετά από την γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής αναδόχου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον ανάδοχο που την ασκεί. Ο ανάδοχος κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. 3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Κ.Ε.Δ.Η.Σ. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που πιο πάνω αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές. ΆΡΘΡΟ 12 Ανάδειξη Αναδόχου Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) που προσφέρει τη συνολική χαμηλότερη τιµή της κάθε ΟΜΑ ΑΣ. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης. ΆΡΘΡΟ 13 Ανακοίνωση Κατακύρωσης Σύμβασης Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει µε απόφαση διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τη Κοινωφελή Επιχείρηση η 18

19 σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα µε τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της υπογραφή της. ΑΡΘΡΟ 14 Εγγύηση καλής εκτελέσεως Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για την ΟΜΑ Α ή τις ΟΜΑ ΕΣ που υπέβαλλε προσφορά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. ΕΚΠΟΤΑ. Το περιεχόμενο της εγγύησης θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Άρθρο 15 Έξοδα κρατήσεις εισφορές Φόροι, τέλη, κρατήσεις στη συμβατική αξία των προς προμήθεια ειδών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, ποσοστό 0,10%. 2. Φόρος τιμολογίων. 3. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού θα βαρύνει τον ανάδοχο ανάλογα με το ποσό της ομάδας ή των ομάδων που θα κηρυχτεί ανάδοχος. ΆΡΘΡΟ 16 Πληρωμή Αναδόχου Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας των προς προμήθεια ειδών, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σύμφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωμή γίνεται κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. ΆΡΘΡΟ 17 Χρόνος τόπος τρόπος παράδοσης των υπό προμήθεια-μίσθωση ειδών Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια-μίσθωση ειδών από την ημέρα έγγραφης ή προφορικής εντολής της επιχείρησης ορίζεται ως εξής (ανά ομάδα) : ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. : έως 30 Σεπτεμβρίου

20 Β ΟΜΑΔΑ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Μηχανήματα Ήχου και Φωτισμού) : έως 10 Οκτωβρίου 2015 Γ ΟΜΑΔΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ : έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 Δ ΟΜΑΔΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ: έως 10 Οκτωβρίου 2015 Ε ΟΜΑΔΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ : έως 10 Οκτωβρίου 2015 ΣΤ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ : έως 10 Οκτωβρίου 2015 Η εκτέλεση θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας. Η παράδοση των υπό προμήθεια-μίσθωση ειδών θα γίνεται κατόπιν υποδείξεως της επιχείρησης με έγγραφη ή προφορική εντολή της επιχείρησης στο χώρο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες των παραδοσιακών δρώμενων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της. ΆΡΘΡΟ 18 Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, θα αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο και θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού «ΠΡΟΟΔΟΣ». 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης», οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Α.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 1 Φυλλάδιο δισέλιδο διαστάσεων 15Χ21(Α5) τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Ελληνικά με δημιουργικό (3 εκδηλώσεις) 2 Φυλλάδιο τρίπτυχο διαστάσεων 15Χ21 τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Αγγλικά με δημιουργικό (2 εκδηλώσεις) 3 Φυλλάδιο τρίπτυχο διαστάσεων15χ21 τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Βουλγάρικα με δημιουργικό (2 εκδηλώσεις) Μ/Μ ΠΟΣΟΤ Τεμ Τεμ Τεμ Φυλλάδιο τρίπτυχο διαστάσεων 15Χ21 τετράχρωμο, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 130 γραμμαρίων στα Τούρκικα με Τεμ δημιουργικό (2 εκδηλώσεις) 5 Αφίσα Α3 PLUS 48Χ31 στα Ελληνικά (3 εκδηλώσεις) Τεμ Αφίσα Α3 PLUS 48Χ31 στα Βουλγάρικα (2 εκδηλώσεις) Τεμ Προσκλήσεις διαστάσεων 10Χ21 τετραχρωμία, σε χαρτί velvet (μάτ) βάρους 300 γραμμαρίων στα Ελληνικά (1 εκδήλωση) 8 Λαογραφικό λεύκωμα περιοχής παρέμβασης Leader Δήμου Σερρών διαστάσεων 20Χ30 (ΥΧΜ), με σκληρό εξώφυλλο (χαρτόνι βιβλιοδεσίας 2mm, σκληρό, με λαμιναρισμένο χαρτί velvet, πλαστικοποιημένο στη μια όψη), 50 σελίδες, 4χρωμία 9 Μπάνερ (μουσαμάς) διαστάσεων 1μΧ2μ στα Ελληνικά 10 Μπάνερ (μουσαμάς) διαστάσεων 1,5μΧ3μ στα Ελληνικά Τεμ. 100 Τεμ. 500 Τεμ. 14 Τεμ. 4 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ 21

22 11 Πανό για κάθε εκδήλωση διαστάσεων Τεμ. 1,5μΧ4μ στα Ελληνικά 6 12 Πανό για κάθε εκδήλωση διαστάσεων Τεμ. 4,5μΧ2,5μ στα Ελληνικά 2 13 Συλλογή-κωδικοποίηση-Επεξεργασία πληροφοριακού υλικού Τεμ. 1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ μαζί με ΦΠΑ A.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (live streaming των δρώμενων και καταχώρηση των εκδηλώσεων) ΠΟΣΟΤ. 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ μαζί με ΦΠΑ ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ 22

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Β ΟΜΑΔΑ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Μηχανήματα ήχου και φωτισμού) ΠΟΣΟΤ. 2 ημέρες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ μαζί με ΦΠΑ ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ 23

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ ΟΜΑΔΑ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ A/A 1 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1 3 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ 1 4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 5 ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ με ΦΠΑ 24

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. 1 ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ ΜΕΡΙΔΑ 80 2 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 250ml (12τεμ) ΣΥΣΚ 50 3 ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ(24 ΤΕΜ) ΣΥΣΚ 10 4 ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΟ 30 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ μαζί με ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 25

26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΓΥΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩΣΤΙ (φόρεμα εσωτερικό πουκάμισο, αμάνικο φόρεμα, ζώνη, ποδιά, μακρυμάνικο γιλέκο, μαντίλα κεφαλιού) ΠΟΣΟΤ. 8 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ 2 ΓΥΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (μακρύ φουστάνι με μανίκια μεσοφόρι, ζώνη, ποδιά, μακρυμάνικο γιλέκο, μαντίλα κεφαλιού) 8 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ μαζί με ΦΠΑ 26

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 18/03/2014 Αριθ. Πρωτ. : 506 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707626 2015-04-15

15PROC002707626 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 02/04/2015 Αριθ. Πρωτ. : 551 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:9.905 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Προμήθειας καυσίμων κίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 442.328,88 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 23595/18.10.11 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055766 2014-05-19

14PROC002055766 2014-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002755594 2015-05-07

15PROC002755594 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: Β8ΧΟΩΗ5-Υ3Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 27/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22834 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002827236 2015-06-05

15PROC002827236 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 29-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ:1650 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο Έναντι Νέου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Βόλος 8 / 8 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. 89821/ΤΥ 6093 Ταχ.Διεύθυνση: Μικρασιατών 81 «Κτίριο Σπίρερ»

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.:

Διαβάστε περισσότερα