ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 07.03.2008"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ THN ΕΚ ΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ,90 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 16/11/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 25/2/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΟ (2) ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ηµεροµηνία του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η

2 ΕΕΙ ΙΙΣΣΑΑΓΓΩΓΓΗ Στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου, σε συνδυασµό µε το εγκεκριµένο από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό ελτίο της 7ης Μαρτίου 2008, περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν να αξιολογούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της «MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Multirama» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης»), καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές και τις οµολογίες της Εταιρείας. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελείται: α) από το Συµπλήρωµα του Εγγράφου Αναφοράς και β) το Συµπλήρωµα του Σηµειώµατος Χρεωστικών Τίτλων. Σηµειώνεται ότι το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε µε την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου της Multirama καταρτίστηκε και διατέθηκε µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε µε την από 18/04/2008 απόφασή του το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το Συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ελτίου θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Συµβούλου Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ, για την παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές µε την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, (στο εξής ο «Σύµβουλος Έκδοσης»). Επίσης, το Ενηµερωτικό ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 23ο χλµ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαµίας, , Άγ. Στέφανος Aττικής και στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης «EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», Οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου περιέχει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου της 7ης Μαρτίου 2007, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 και τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν, ως πλέον πρόσφατες.

3 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΕΙ ΙΙΣΣΑΑΓΓΩΓΓΗ 2 1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρεία και τον Όµιλο της Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Έγγραφα µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού Σύντοµο Ιστορικό Πληροφορίες Για Τη ραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου Αντικείµενο ραστηριότητας ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Επενδύσεις Επενδύσεις Χρήσεως Τρέχουσες Επενδύσεις Πληροφορίες για τις Τάσεις Στόχους και Προοπτικές Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Μηχανογραφικός Εξοπλισµός Ασφαλιστικές Καλύψεις Εµπράγµατα Βάρη Εγγυήσεις Πληροφορίες για τις Συµµετοχές της Εταιρείας Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Multirama Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου της Χρήσεως Συναλλαγές Με Συνδεόµενα Μέρη Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη σε επίπεδο Μητρικής & Οµίλου χρήσης Ενδοοµιλικές Συµβάσεις ιεταιρικές Συναλλαγές Σηµαντικές Αλλαγές Στην Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση Του Οµίλου ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Εκπροσώπευση Εταιρείας Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Multirama στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Μετοχές του Εκδότη που κατέχονται από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών Προσωπικό... 47

5 1.20 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι

6 1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα Η Εταιρεία, τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα που επιµελήθηκαν εκ µέρους της Εταιρείας την σύνταξη του παρόντος Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου και για τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 του Οµίλου που περιλαµβάνονται σε αυτό. Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Multirama για την χρήση 2007 συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν µε την από 26/3/2008 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανάγνο Θ. Λυµπέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11241) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ). Οι µέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις που έχουν σχέση µε το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού Ενηµερωτικό ελτίου µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Multirama, 23ο χλµ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαµίας, , Άγ. Στέφανος Aττικής, τηλ.: , υπεύθυνος ο κος Ιωάννης Καράµπελας, ιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων στην Εταιρεία. Η Εταιρεία, τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα που επιµελήθηκαν από πλευράς της Εταιρείας την σύνταξη του παρόντος Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου και ο Σύµβουλος Έκδοσης βεβαιώνουν ότι το Συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ελτίου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005. Τα υπεύθυνα πρόσωπα από πλευράς της Multirama, τα οποία επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: ο κ. Stephane Wagner, [Γενικός ιευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος Σ της Εταιρείας, τηλ ]. ο κ. Γεώργιος Κολέλης, [Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, τηλ ]. Η Εταιρεία, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τα υπεύθυνα πρόσωπα, εκ µέρους της Εταιρείας, που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενό του Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο του. Επίσης, δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, δεν υπάρχει άλλο νέο σηµαντικό στοιχείο σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου, το οποίο ανέκυψε κατά τον χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου της 7 Μαρτίου 2008 πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου. Σύµβουλος Έκδοσης είναι η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. ο οποίος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενου του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου είναι, εξ όσων γνωρίζει αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο του. Επίσης, δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, δεν υπάρχει άλλο νέο σηµαντικό στοιχείο σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου, το οποίο ανέκυψε κατά τον χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου της 7 Μαρτίου 2008 πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου. Ο Σύµβουλος Έκδοσης EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ελτίου βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των υπεύθυνων προσώπων που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου. Η ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συµφέροντα των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στην παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, περιλαµβανοµένων των συγκρουόµενων συµφερόντων, τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την παρούσα δηµόσια προσφορά, πέρα των κατωτέρω συµφερόντων του Συµβούλου Έκδοσης και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του.

7 Ο Σύµβουλος Έκδοσης και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του, δηλώνουν ότι δεν έχουν συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων µε την εξαίρεση α) των αµοιβών που θα λάβει η EUROBANK E.F.G. TELESIS FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ. ως διοργανώτρια του ανείου, β) της προµήθειας που θα λαµβάνει η µητρική εταιρεία του Συµβούλου Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου Οµολογιούχων του ανείου και της αµοιβής που θα λάβει για υπηρεσίες δικτύου κατά την διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης και προεγγραφής στην κάλυψη του ανείου, γ) την τραπεζική συνεργασία που διατηρεί η µητρική εταιρεία του Συµβούλου Έκδοσης Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. µε τον Όµιλο Multirama για βραχυπρόθεσµες πιστοδοτήσεις συνολικού ύψους 37,2 εκατ. το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σήµερα (31/3/2008) σε 32 εκατ., δ) την συµµετοχή που έχει η θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) SA, στο µετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη για λογαριασµό πελατών της (ποσοστό 3,67% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου την 31/3/2008) και ε) της αµοιβής που θα λάβει η EUROBANK E.F.G. TELESIS FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ. ως Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων. 1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση σε χρεωστικούς τίτλους της Εταιρείας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικό ελτίο για την Εταιρεία και τον Όµιλο της, οι µελλοντικοί επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε χρεωστικούς τίτλους αυτής, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω αναφερόµενους επενδυτικούς κινδύνους. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία και ο Όµιλος της, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η αποπληρωµή τόκων ή και του κεφαλαίου του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου. Επίσης οι εν λόγω κίνδυνοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές και επίσης σε αυτήν την περίπτωση δεν θα είναι συµφέρουσα η µετατροπή των µετατρέψιµων οµολογιών σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία και ο Όµιλος της. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν επίσης δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου της. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά την βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρεία και τον Όµιλο της Κίνδυνος ρευστότητας Υψηλός δανεισµός Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις ενότητες «Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Multirama », ο Όµιλος εµφανίζει αρνητικές ταµειακές ροές τόσο για για την χρήση 2007 όσο και για την χρήση 2006, µε ταυτόχρονη αύξηση των τραπεζικών υποχρεώσεων. Ο υψηλός δανεισµός προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη µητρική Εταιρεία. Οι λόγοι που οδήγησαν στις προαναφερθείσες εξελίξεις είναι αφενός η µορφή της δραστηριότητας της Εταιρείας και οι συνθήκες υψηλού ανταγωνισµού που έχουν διαµορφωθεί στην αγορά που λειτουργεί η Εταιρεία και αφετέρου, η συνεχής πραγµατοποίηση επενδύσεων σχετιζόµενες µε το δίκτυο καταστηµάτων της προκειµένου να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και το µερίδιο αγοράς της Ο Όµιλος εξασφαλίζει τα αναγκαία όρια χρηµατοδότησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και δραστηριότητάς του µέσω συνεργαζόµενων τραπεζών. Σύµφωνα µε την ιοίκηση της Εταιρείας οι διαθέσιµες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο επαρκούν για την συνήθη λειτουργία του Οµίλου και την αντιµετώπιση πιθανής έλλειψης ταµειακών διαθεσίµων. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η Εταιρεία θα χρησιµοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα δηµόσια προσφορά ονοµαστικών οµολογιών µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρείας µε την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ των υφιστάµενων µετόχων για την αποπληρωµή µέρους του τραπεζικού της δανεισµού και για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Τυχόν µερική µόνο κάλυψη της επικείµενης έκδοσης µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου θα σηµάνει λιγότερα κεφάλαια για την µείωση του δανεισµού και την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Σε αυτήν την περίπτωση σύµφωνα µε δήλωση της ιοίκησης της Εταιρείας τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιµοποιηθούν για την αναχρηµατοδότηση του τραπεζικού δανεισµού. Ως εκ τούτου, η ιοίκηση της Εταιρείας θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης κεφαλαίων για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησής της. Μία τέτοια εξέλιξη, δύναται να έχει επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την κερδοφορία της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς ο Όµιλος, προκειµένου να 7

8 χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης, ενδέχεται να κάνει χρήση των αχρησιµοποίητων πιστωτικών ορίων του. Η ενδεχόµενη αυτή αύξηση του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου δύναται να οδηγήσει σε αύξηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και συµπίεση του περιθωρίου κέρδους του. Tυχόν επιδείνωση των παραγόντων και όρων δραστηριότητας που επιδρούν αρνητικά στη διαµόρφωση της εν γένει ρευστότητας και του ύψους του δανεισµού, δύναται να δυσχεράνει τη θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. Οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε να δυσχεράνει την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου. Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Πάνος Γερµανός κατέχει ποσοστό σήµερα 36,58% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως αποτέλεσµα, ο κύριος µέτοχος έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σηµαντικά τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αφορά τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της (αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συγχώνευση µε άλλη εταιρεία, έκδοση οµολογιακού δανείου κλπ). 8

9 1.3 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Οι ακόλουθες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων προέρχονται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Ανάγνο Θ. Λυµπέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11241) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ). Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π. και εγκρίθηκαν µε την από 26/3/2008 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Multirama. Εκτός από την µητρική Εταιρεία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις: Πίνα κα ς των εταιρ ιών πο υ συµ µ ετέχο υν στις Ενο πο ιη µ ένες Ο ικο νο µ ικές Επω νυµ ία Έδ ρ α - Χώ ρ α Μ έθο δ ο ς ενο πο ίη ση ς Είδ ο ς συµ µ ετο χή ς Π ο σο στό Συµ µ ετο χή ς & ικα ιω µ ά τω ν Ψ ή φ ο υ M ultirama Α.Ε.Β.Ε Ελλάδα Μ ητρική Ελλην ική Π ληροφ ορική Ξάν θης Ε.Π.Ε Κ α ταστάσεις τη ς M u ltiram a τη ς 2007 Ελλάδα Ολική Άµεση 50,50% Αθην αία Π ειραιώς Α.Ε.Β.Ε * Ελλάδα Ολική Άµεση 95% M ultirama Βουλγαρία Ε.Π.Ε Βουλγαρία Ολική Άµεση 99% (*) Η εταιρεία Αθηναία Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε. είναι αδρανής από το Ορισµένα από τα στοιχεία των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων του Οµίλου Multirama κατά την χρήση 2007, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟ ΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ Ο Μ ΙΛΟ Υ (σε χιλ. ) Κύκλο ς Εργα σιών Μ ικτό Κέρδος Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Απο τελεσµ ά των Ζηµιές (Κέρδη) προ φόρων Ζηµιές (Κέρδη) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Αποτελέσµατα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρά Κέρδη / Ζηµιές χρήσης Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους & ικαιωµάτα Μ ειοψηφίας Μ έρισµα ανά µετοχή σε 0 - Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά επιχειρηµατικό τοµέα για την διετία εµφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: 9

10 ΑΝ ΑΛΥΣΗ Κ ΥΚ ΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙ Ω Ν ΑΝ Α ΕΠ Ι ΧΕΙ ΡΗ Μ ΑΤΙ Κ Ο ΤΟΜ ΕΑ % µ ετα β. (σε χ ιλ. ) Π ληροφ ορική & λοιπά προιόν τα τεχ ν ολογίας ,2% Γεν ικές πωλήσεις ,1% Σύνο λο ,1% Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα ο κλάδος της Πληροφορικής παρουσίασε σηµαντική αύξηση (24,2%) το έτος 2007 έναντι του έτους 2006, ως συνέπεια α) του ανοίγµατος 6 νέων καταστηµάτων (5 µεγάλων και 1 µικρού) και β) της σηµαντικής οργανικής ανάπτυξης των πωλήσεων του υφιστάµενου δικτύου καταστηµάτων της Εταιρείας (+15,4%) παρά το κλείσιµο 5 µικρών καταστηµάτων στην διάρκεια της χρήσης Η εν λόγω αύξηση των πωλήσεων στηρίχτηκε στην σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε τη χρήση 2006 διαφηµιστική δαπάνη, στο βελτιωµένο επίπεδο εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών, στην συνεχιζόµενη πολιτική της Εταιρείας ελκυστικών τιµών, στην σηµαντική αύξηση της ποικιλίας σε κατηγορίες προϊόντων όπως laptop και ψηφιακές συσκευές, καθώς και στη διείσδυση σε νέες κατηγορίες προϊόντων όπως τηλεοράσεις και συσκευές κινητής τηλεφωνίας (σηµειώνεται ότι η αύξηση των πωλήσεων σε τηλεοράσεις το 2007 σε σχέση µε το 2006 ανήλθε σε 150% περίπου). Το µικτό κέρδος του Οµίλου Multirama ανήλθε σε χιλ. στη χρήση 2007, έναντι χιλ. στη χρήση 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 21,3%. Το µικτό περιθώριο κέρδους διαµορφώθηκε σε 15,3% στη χρήση 2007 έναντι 15,6% στη χρήση 2006 παραµένοντας δηλαδή σταθερό. Σηµειώνεται ότι για την Εταιρεία αποτελεί προτεραιότητα η εφαρµογή της πελατοκεντρικής πολιτικής, και χρησιµοποιεί βελτιωµένες τιµολογήσεις (τις οποίες επιτυγχάνει λόγω όγκου παραγγελιών) για την µείωση του κόστους στον καταναλωτή. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Multirama διαµορφώθηκαν σε (285) χιλ. κατά τη χρήση 2007 έναντι 703 χιλ. κατά τη χρήση Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το µικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 21% κατά την εν λόγω περίοδο, ενώ το σύνολο των εξόδων (δηλαδή τα έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και άλλα έξοδα εκµετάλλευσης) αυξήθηκε κατά 23%. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, παρά την παρατηρούµενη αύξηση των πωλήσεων, τη χρήση 2007 διαµορφώθηκαν σε (2.570) χιλ. από (1.196) χιλ. τη χρήση 2006 ως αποτέλεσµα κυρίως τόσο της κατά 24% αυξήσεως των δαπανών διοίκησης και διάθεσης, όσο και της κατά 18% αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Τα καθαρά κέρδη χρήσεως διαµορφώθηκαν από χιλ. την χρήση 2006 σε (2.844) χιλ. την χρήση Η αξιοσηµείωτη αυτή µείωση των καθαρών κερδών οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χρήση 2006 υφίσταται αποτελέσµα από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους χιλ., ενώ το 2007 το εν λόγω αποτέλεσµα είναι µηδενικό. Σηµειώνεται ότι το αποτέλεσµα της χρήσης 2006 από ιακοπείσες ραστηριότητες ύψους αναλύεται σε ποσό ( ) το οποίο αφορά στο λειτουργικό αποτέλεσµα µετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες και σε ποσό το οποίο αφορά στο κέρδος που προέκυψε από την εκποίηση των παραπάνω θυγατρικών εταιρειών. Ορισµένα από τα στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών του Οµίλου Multirama των χρήσεων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 10

11 Στοιχεία Ισολογισµού (σε χιλ. ) Σύνολο µη Κυκλοφ ορούντος Ενεργητικού Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες & Λ οιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λ οιπά κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφ αλαίου ικαιώµατα Μ ειοψηφ ίας 4 4 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μ ακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΟΜ ΙΛΟΥ Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λ οιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Το υπόλοιπο των αποθεµάτων ανήλθε σε ,39 χιλ. την 31/12/2007 έναντι ,49 χιλ. την 31/12/2006, παρουσιάζοντας αξιοσηµείωτη αύξηση έναντι αύξησης του κύκλου εργασιών κατά 24% κατά την αντίστοιχη περίοδο. Κύριοι λόγοι για την σηµαντική αυτή αύξηση των αποθεµάτων είναι α) το άνοιγµα 5 νέων µεγάλων καταστηµάτων Multirama εντός του 2007 που επηρέασαν κατά 39% την προαναφερθείσα αύξηση των αποθεµάτων, β) η αύξηση της ποικιλίας σε υφιστάµενες κατηγορίες πωλούµενων προιόντων όπως laptop και ψηφιακές συσκευές, καθώς και η αύξηση των αποθεµάτων ασφαλείας για την κάλυψη του αυξηµένου τζίρου, γ) η διείσδυση του Οµίλου σε νέες κατηγορίες προϊόντων υψηλού κόστους αγοράς όπως τηλεοράσεις και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και δ) συγκυριακοί παράγοντες όπως προαγορές που έγιναν σε προιόντα για τα οποία υπήρξε πρόβλεψη για αύξηση των τιµών αγοράς στο α τρίµηνο του (Σηµειώνεται ότι τα αποθέµατα αυτά ρευστοποιήθηκαν στην διάρκεια του α τριµήνου του 2008). Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» του Οµίλου διαµορφώθηκε στις 31/12/2007 σε χιλ. έναντι χιλ. την , παρουσιάζοντας δηλαδή µείωση της τάξης του 17,8%, έναντι αύξησης κατά 24,1% του κύκλου εργασιών κατά την αντίστοιχη περίοδο. Η µείωση αυτή του λογαριασµού «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» οφείλεται κυρίως στην κατά 42% µείωση του λογαριασµού «Επιταγές εισπρακτέες» κατά την αντίστοιχη περίοδο. Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου Multirama ανήλθαν την 31/12/2007 σε χιλ. έναντι χιλ. την 31/12/2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 39,8%. Η αύξηση αυτή συνδέεται µε τις ταµειακές ροές του Οµίλου όπως αναλύονται παρακάτω. Ο λογαριασµός «Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις» το 2007 µειώθηκε κατά 5,6% σε σχέση µε το 2006 σε συνέπεια της πολιτικής του Οµίλου να εκµεταλλευτεί εκπτώσεις πρόωρης αποπληρωµής («fast payment» ) από τους προµηθευτές της. Ορισµένα από τα στοιχεία των ενοποιηµένων ταµειακών ροών του Οµίλου Multirama των χρήσεων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 11

12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΩΝ ΤΑΜ ΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (σε χιλ. ) Τ αµειακές Ροές από Λ ειτουργικές ραστηριότητες Τ αµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Τ αµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για τη χρήση 2007 διαµορφώθηκαν σε (20.953) χιλ.. Το 2007 ο Όµιλος παρουσίασε σηµαντικές αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αυξανόµενες ανάγκες του Οµίλου σε αποθέµατα. Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά τη χρήση 2007 διαµορφώθηκαν σε (3.663) χιλ. γεγονός που οφείλεται κυρίως στις εισπράξεις από πώληση χρεογράφων ύψους χιλ. κατά την εν λόγω χρήση, καθώς και στην αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους χιλ.. Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες διαµορφώθηκαν για τη χρήση χιλ.. Οι καθαρές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά τη χρήση 2007 προέκυψαν ως αποτέλεσµα της εµφάνισης στη χρήση 2007 του ποσού ύψους ,95 χιλ. προοριζόµενο για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην από 16/11/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, καθώς και της αύξησης των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου κατά την εν λόγω περίοδο. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει κάποιους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων («Πελάτες») και υποχρεώσεων («Προµηθευτές») και αποδοτικότητας, µε βάση τα µεγέθη του Οµίλου την και : είκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) % Μ έσου Όρου Ιδίων Κεφ αλαίων -101,98% -28,36% Μ έσου Όρου Συνολικών Απασχολούµενων Κεφ αλαίων -4,67% -6,46% είκτες Ρευστότητας (:1) Γενική Ρευστότητα 0,91 1,05 Αµεση Ρευστότητα 0,65 0,53 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ηµέρες) Αποθεµάτων Προµηθευτών είκτες ανειακής Επιβάρυνσης (:1) ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Ξένα / Ιδια κεφ άλαια 20,99 4,71 Τ ραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφ άλαια 4,97 1,49 Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία µη ελεγµένα από Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υπολογισµός των ως άνω δεικτών: 12

13 ΕΠ ΕΞΗ ΓΗ ΣΗ ΧΡΗ Μ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν ΕΙΚΤ Ω Ν ΕΙΚΤ ΕΣ ΑΠΟ Ο Τ ΙΚΟ Τ ΗΤ ΑΣ (π ρο φόρων ) {Κ έρ δη µετά απ ό φόρ ους τρ έχουσ ας χρ ήσ ης / [(Ίδια κεφάλαια τρ έχουσ ας χρ ήσ ης + Ίδια Αποδοτικότητα µέσου όρου Ιδίω ν Κεφαλαίω ν κεφάλαια προηγούµεν ης χρήσης)/2]} {(Κ έρ δη π ρ ο φόρ ω ν τρ έχουσ ας χρ ήσ ης+χρ ηµατοοικον οµικά έξοδα) / [(Σύν ολο Αποδοτικότητα µέσου όρου Συν ολικώ ν Απασ χ. Κεφαλαίω ν Εν εργητικού τρέχουσας χρήσης + Σύν ολο Εν εργητικού προηγούµεν ης χρήσης)/2]} ΕΙΚΤ ΕΣ ΚΥ ΚΛ Ο Φ Ο Ρ ΙΑΚΗΣ Τ ΑΧ Υ Τ ΗΤ ΑΣ (ηµέρες) [(Μ.Ο. Υ π ολοίπ ου Π ρ οµηθευτώ ν, Γρ αµµατίω ν & Ε π ιταγώ ν π ληρ ω τέω ν ) / Α γορ ές Π ροµηθευτώ ν χρ ήσ ης ] * 365 Αποθεµάτω ν (Μ.Ο. Υπολοίπου Αποθεµάτω ν / Κόστος πω ληθέν τω ν τρέχουσας χρήσης) * 365 ΕΙΚΤ ΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡ Υ ΝΣΗΣ (:1) (Μ ακρ οπ ρ όθεσ µες υπ οχρ εώ σ εις + Β ρ αχυπ ρ όθεσ µες υπ οχρ εώ σ εις ) / Σύν ολο Ιδίω ν Ξέν α / Ίδια Κ εφάλαια Κεφαλαίω ν (Μ ακρ οπ ρ όθεσ µα δάν εια τρ απ εζώ ν + Β ρ αχυπ ρ όθεσ µες υπ οχρ εώ σ εις π ρ ος τρ άπ εζες) Τραπεζικές Υποχρεώ σεις / Ίδια Κεφάλαια / Σύν ολο Ιδίω ν Κ εφαλαίω ν ΕΙΚΤ ΕΣ Ρ ΕΥ ΣΤ Ο Τ ΗΤ ΑΣ (:1) Γεν ική Ρευσ τότητα (Κυκλοφορούν Εν εργητικό) / (Σύν ολο βραχυπρόθεσµω ν υποχρεώ σ εω ν ) Άµεση Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Εν εργητικό - Αποθέµατα) / (Σύν ολο βραχυπρόθεσµω ν υποχρεώ σ εω ν ) Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου Multirama των χρήσεων από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου, δηλαδή τόσο από τις συνεχιζόµενες όσο και από τις διακοπείσες δραστηριότητες: ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡ Η ΑΝΑ Μ ΕΤΟΧΗ - ΣΥΝΟ ΛΙΚΑ (σε ) Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφ ορία Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,41-0,42 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου Multirama των χρήσεων από τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες του Οµίλου Multirama: ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡ Η ΑΝΑ Μ ΕΤΟΧΗ - ΑΠΌ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ ΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤ ΕΣ (σε ) Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφ ορία Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά κέρδη ανά µετοχή -0,25-0,42 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου Multirama των χρήσεων από τις διακοπείσες δραστηριότητες του Οµίλου Multirama: ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡ Η ΑΝΑ Μ ΕΤΟ ΧΗ - ΑΠΌ ΙΑΚΟ ΠΕΙΣΕΣ ΡΑΣΤ ΗΡΙΟ Τ ΗΤ ΕΣ (σε ) Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφ ορία Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,67 0, ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Σύµφωνα µε δήλωση του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας κ. Γεώργιου Ξηρουχάκη, δεν έχει επέλθει καµία αλλαγή σε σχέση µε τις δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες του Οµίλου που περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο της 7 ης Μαρτίου 13

14 2008 πλην του γεγονότος ότι συζητήθηκε ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου, η ιοικητική Προσφυγή της Εταιρείας κατά του υπ'αριθ. 406/ Mερικού Φύλλου Ελέγχου Φόρου Εισοδήµατος Οικον. Έτους Μέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του ικαστηρίου. Η επαγγελµατική διεύθυνση του κ. Γεώργιου Ξηρουχάκη είναι η ακόλουθη: Κοσµά Μπαλάνου 14-16, , Αθήνα. Ενόψει των παραπάνω, η ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των δικαστικών διαδικασιών οι οποίες προαναφέρθηκαν. Σύµφωνα µε την ιοίκηση της Multirama, δεν υπήρξε κατά τους τελευταίους 12 µήνες και δεν υπάρχει, καθόσον γνωρίζει, διοικητική ή δικαστική ή διαιτητική διαδικασία, (συµπεριλαµβανοµένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεµεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Multirama ή του Οµίλου της και έχει περιέλθει σε γνώση της), η οποία µπορεί να έχει ή είχε προσφάτως, σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή/και του Οµίλου της. 1.5 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσης, όπως προβλέπει ο νόµος. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ( ). Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2007 έχουν ελεγχθεί από τον κ. Ανάγνο Θ. Λυµπέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11241) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (πρώην «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.») (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ), έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας της 26/3/2008. Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2007 έχουν συνταχθεί βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων/ ιεθνών προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π./.Π.Χ.Π.). Έκθεση Ελέγχου επί των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία κατά.π.χ.π. «Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «MULTIRAMA A.E.B.E.», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και τον σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από την ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για την θεµελίωση της γνώµη µας. Γνώµη Κατά την γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 η εκεµβρίου 2007, την 14

15 χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για την χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.» 1.6 Φορολογικοί Έλεγχοι Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο των εταιρειών που ενοποιήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της Multirama της περιόδου που έληξε την : Επωνυµία Έδρα - Χώρα Μέθοδος ενοποίησης Είδος συµµετοχής Ποσοστό Συµµετοχής Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Multirama Α.Ε.Β.Ε Ελλάδα Μητρική 2007 Ελληνική Πληροφ ορική Ξάνθης Ε.Π.Ε Ελλάδα Ολική Άµεση 50,50% Αθηναία Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε * Ελλάδα Ολική Άµεση 95% Multirama Βουλγαρία Ε.Π.Ε Βουλγαρία Ολική Άµεση 99% (*) Η εταιρεία Αθηναία Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε. είναι αδρανής από το Η ιοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα των τακτικών φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, εκτιµά ότι τυχόν αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτών χρήσεων των εταιρειών του Οµίλου που µπορεί να προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου. 1.7 Έγγραφα µέσω Παραποµπής Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2007 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανάγνο Θ. Λυµπέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11241) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (πρώην «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.») (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ) και εγκρίθηκαν µε την από 26/3/2008 απόφαση του.σ. της Εταιρείας, είναι µαζί µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρείας, 23ο χλµ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαµίας, , Άγ. Στέφανος Aττικής και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της 1.8 Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού Πέραν και συµπληρωµατικά των εγγράφων που αναφέρονται στην ενότητα 2.8 του Ενηµερωτικού ελτίου της 7ης Μαρτίου 2008, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ελτίου της 7ης Μαρτίου 2008 και του παρόντος Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ελτίου, θα βρίσκονται στην διάθεση των επενδυτικού κοινού. Οι από 2/4/2008 βεβαιώσεις-επιστολές του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Ανάγνου Θ. Λυµπέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11241) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (πρώην «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.») (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ), σχετικά µε α) την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος του Οµίλου Multirama, β) την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Multirama και του Οµίλου της, γ) τις σηµαντικές αλλαγές στην εµπορική ή χρηµατοοιοκονοµική θέση της Εταιρείας και δ) τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και διεταιρικές συναλλαγές της µητρικής εταιρείας Multirama και του Οµίλου της οι οποίες είναι διαθέσιµες στο επενδυτικό κοινό από τα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 1.9 Σύντοµο Ιστορικό 2007 Με την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,10, µε καταβολή µετρητών µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστης και µε τιµή 15

16 διάθεσης κάθε µετοχής τα 9,00. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους ,90 (8,70 ανά µετοχή) θα µεταφερθεί σε ειδικό αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Την είχε καταβληθεί από τον στρατηγικό επενδυτή συνολικό ποσό Την 18 Μαρτίου 2008 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή του ποσού των από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτή είχε αποφασιστεί µε την από 16/11/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Την κάλυψη του ως άνω µετοχικού κεφαλαίου ανέλαβαν να καλύψουν, µετά την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 που αποφασίστηκε στην ως άνω γενική συνέλευση, η εταιρεία µε την επωνυµία "LAKEFRONT LTD" συµφερόντων Βίκτωρα Ρέστη, η οποία ανέλαβε νέες µετοχές που αντιστοιχούν συνολικά µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 12,94% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η εταιρεία "BONATEX LTD" συµφερόντων οικογένειας Ρέστη, η οποία ανέλαβε νέες µετοχές που αντιστοιχούν συνολικά µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 6,47%. Το.Σ. της Εταιρείας πιστοποίησε οµόφωνα την καταβολή του ποσού , προς κάλυψη του ποσού από την εγκριθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Την 20/03/2008 το Χρηµατιστήριο Αθηνών µε την υπ αριθµ. πρωτ απόφαση, ενέκρινε την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Ως ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών ορίστηκε η 27η Μαρτίου Πληροφορίες Για Τη ραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου Αντικείµενο ραστηριότητας Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά επιχειρηµατικό τοµέα για την διετία εµφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: ΑΝ ΑΛΥΣΗ Κ ΥΚ ΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙ Ω Ν ΑΝ Α ΕΠ Ι ΧΕΙ ΡΗ Μ ΑΤΙ Κ Ο ΤΟΜ ΕΑ % µ ετα β. (σε χ ιλ. ) Π ληροφ ορική & λοιπά προιόν τα τεχ ν ολογίας ,2% Γεν ικές πωλήσεις ,1% Σύνο λο ,1% Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα ο κλάδος της Πληροφορικής παρουσίασε σηµαντική αύξηση (24,2%) το έτος 2007 έναντι του έτους 2006, ως συνέπεια α) του ανοίγµατος 6 νέων καταστηµάτων (5 µεγάλων και 1 µικρού) και β) της σηµαντικής οργανικής ανάπτυξης των πωλήσεων του υφιστάµενου δικτύου καταστηµάτων της Εταιρείας (+15,4%) παρά το κλείσιµο 5 µικρών καταστηµάτων στην διάρκεια της χρήσης Η εν λόγω αύξηση των πωλήσεων στηρίχτηκε στην σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε τη χρήση 2006 διαφηµιστική δαπάνη, στο βελτιωµένο επίπεδο εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών, στην συνεχιζόµενη πολιτική της Εταιρείας ελκυστικών τιµών, στην σηµαντική αύξηση της ποικιλίας σε κατηγορίες προϊόντων όπως laptop και ψηφιακές συσκευές, καθώς και στη διείσδυση σε νέες κατηγορίες προϊόντων όπως τηλεοράσεις και συσκευές κινητής τηλεφωνίας (σηµειώνεται ότι η αύξηση των πωλήσεων σε τηλεοράσεις το 2007 σε σχέση µε το 2006 ανήλθε σε 150% περίπου). Κατά δήλωση του εκπροσώπου της Εταιρείας κατά την διάρκεια των χρήσεων δεν υπήρξαν έκτακτοι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν σηµαντικά τη δραστηριότητα του Εκδότη. Επίσης, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάκριση του κύκλου εργασιών του Οµίλου Multirama ανά είδος για τις χρήσεις : ΑΝ ΑΛΥΣΗ Π Ω ΛΗ ΣΕΩ Ν ΑΝ Α ΕΙ ΟΣ (σε χ ιλ. ) % µ ετα β Π ωλήσεις εµπορευµάτων ,97% Π ωλήσεις προιόν των ,85% Π ωλήσεις λοιπών αποθεµάτων ,11% Έ σοδα από υπηρεσίες ,43% Σύνο λο ,15% 16

17 Οι πωλήσεις του Οµίλου παρουσιάζουν εποχικότητα, καθώς το τελευταίο τρίµηνο του έτους οι πωλήσεις όλων των προϊόντων και εµπορευµάτων του Οµίλου είναι αυξηµένες. Πιο συγκεκριµένα, οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2007 διαµορφώθηκαν σε 36,6% του ετήσιου κύκλου εργασιών, οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2006 διαµορφώθηκαν σε 37,4% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Σηµειώνεται ότι οι τιµές των προϊόντων, εµπορευµάτων και παρεχόµενων υπηρεσιών της Εταιρείας δύνανται να επηρεαστούν τόσο από µακρο-οικονοµικούς, όσο και από µικρο-οικονοµικούς παράγοντες όπως το Ελληνικό και ιεθνές περιβάλλον, ο εγχώριος και εισαγόµενος ανταγωνισµός, καθώς και οι εξελίξεις και οι καινοτοµίες στην τεχνολογία ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Εντός της χρήσης 2007, η Εταιρεία άνοιξε 6 νέα καταστήµατα (5 νέα µεγάλα καταστήµατα και 1 µικρό), ενώ έκλεισε 5 µικρά καταστήµατα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στροφή σε µεγάλα καταστήµατα µε µεγαλύτερη ποικιλία προιόντων. Έτσι, ο αριθµός καταστηµάτων της Multirama ανήλθε σε 78 καταστήµατα την 31/12/2007 από 77 την 31/12/2006. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάκριση του κύκλου εργασιών του Οµίλου Multirama ανά γεωγραφικό τοµέα για τις χρήσεις : ΑΝ ΑΛΥΣΗ Π Ω ΛΗ ΣΕΩ Ν ΑΝ Α ΓΕΩ ΓΡΑΦ Ι Κ Ο ΤΟΜ ΕΑ (σε χ ιλ. ) Ελλάδα Ευρωζών η Άλλες χ ώρες Σύνο λο Επενδύσεις Επενδύσεις Χρήσεως 2007 Οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά την χρήση 2007 από τον Όµιλο Multirama παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Επενδ ύσεις χρήσης 2007 (σε χιλ. ) 2007 Α. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 412,83 Β. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Ο ικόπεδα & Κτίρια 1.664,44 Μ εταφ ορικά Μ έσα & Μ ηχανολογικός εξοπλισµός 49,58 Έπιπλα & Λ οιπός Εξοπλισµός 2.577,05 Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (Β) 4.291,06 Γ. Συµµετοχές 120,00 Σύνο λο (Α+Β+Γ) 4.823,90 Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι προσθήκες ποσού χιλ. στον λογαριασµό "Οικόπεδα & Κτίρια" κατά τη χρήση 2007 αφορούν στο σύνολό τους προσθήκες σε εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων για τα νέα καταστήµατα Multirama. Οι προσθήκες ποσού στον λογαριασµό "Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός" κατά τη χρήση 2007 αναλύονται ως εξής: (σε χιλ. ) - Έπιπλα 748 χιλ. - Η/Υ 373 χιλ. 17

18 - Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 250 χιλ. - Λοιπός εξοπλισµός χιλ. Οι προσθήκες του λογαριασµού οφείλονται κυρίως στην ανάγκη εξοπλισµού των νέων καταστηµάτων Τρέχουσες Επενδύσεις Εντός του 2008 και έως την ηµεροµηνία σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου έγιναν επενδύσεις της τάξεως των 700 χιλ. από τον Όµιλο, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ανακαίνιση και επέκταση του καταστήµατος της Εταιρείας στην οδό Στουρνάρη στην Αθήνα, καθώς και στην ολοκλήρωση του καταστήµατος στην Γλυφάδα. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη ιοίκηση της Εταιρείας από την 31/12/2007 έως και την ηµεροµηνία σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, ο Όµιλος δεν έχει προβεί σε αξιόλογες επενδύσεις πλην των ανωτέρω Πληροφορίες για τις Τάσεις Στόχους και Προοπτικές Ο κλάδος Βάσει εκτιµήσεων της ιοίκησης της Εταιρείας, η αγορά της τεχνολογίας και της πληροφορικής θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Σύµφωνα µε έρευνα του 2007 που ετοιµάστηκε για το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ από την MRB HELLAS Α.Ε. µε θέµα «ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΕΣ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ», περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεµένα στο ιαδίκτυο. Θετικό είναι το γεγονός ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των νοικοκυριών µε πρόσβαση στο ιαδίκτυο έχει αυξηθεί στο 11,7%, τη στιγµή που ο µέσος ετήσιος ρυθµός της Ευρώπης (ΕΕ-27) είναι στο 6%. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα χρήσης, 1 στους 4 Έλληνες χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο εβδοµαδιαίως. Σε ετήσια βάση, η εβδοµαδιαία χρήση έχει αυξηθεί 18,5% κατά µέσο όρο, µεταβολή που συνεπάγεται µείωση της απόκλισης που υπήρχε ανάµεσα στους συχνούς χρήστες και τους χρήστες τριµήνου. Με βάσει τα παραπάνω στοιχεία η αύξηση της διείσδυσης των Η/Υ και του Internet στα νοικοκυριά, καθώς και η συνεχιζόµενη βελτίωση της τεχνολογίας στους Η/Υ και στις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές, θα συνεχίσουν να τονώνουν τη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία βεβαιώνει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες από την έρευνα του 2007 που ετοιµάστηκε για το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ από την MRB HELLAS Α.Ε. µε θέµα «ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΕΣ- ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ» έχουν αναπαραχθεί πιστά και ότι εξ όσων η Εταιρεία γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει µε βάση τις πληροφορίες που έχουν δηµοσιευθεί από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες, οι τιµές πώλησης των προϊόντων έχουν πτωτική τάση, λόγω ωρίµανσης των τεχνολογιών. Σηµειώνεται ότι αυτό είναι µόνιµο χαρακτηριστικό της αγοράς των προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας. Αυτή η τάση αντισταθµίζεται µε την στροφή προς προϊόντα µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά (καλύτερος επεξεργαστής, µεγαλύτερη οθόνη κλπ) η οποία συµβάλλει στην διατήρηση της µέσης τιµής ανά κατηγορία προϊόντων καθώς και την αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Γενικότερα, το µικτό περιθώριο στον κλάδο δεν επηρεάζεται από τις απόλυτες τιµές πώλησης αλλά από τις συνθήκες του ανταγωνισµού που διαµορφώνουν τα επίπεδα εκπτώσεων στην λιανική και την δυνατότητα των εταιρειών να διεκδικούν εκπτώσεις στις αγορές από τους προµηθευτές τους. Η αγορά της πληροφορικής και των ειδών τεχνολογίας συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών των µεγάλων αλυσίδων, µέσω της ανάπτυξης του δικτύου τους, της οργανικής ανάπτυξής τους, καθώς και από την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Το αποτέλεσµα είναι η µερική ανακατανοµή των µεριδίων αγοράς που κυρίως λειτουργεί σε όφελος των µεγάλων αλυσίδων. Λόγω του έντονου ανταγωνισµού, τα περιθώρια µεικτού κέρδους του κλάδου παραµένουν σχετικά σταθερά και δεν προβλέπεται, µεσοπρόθεσµα, να µεταβληθούν σηµαντικά. Η Εταιρεία Η στροφή προς τα µεγάλα καταστήµατα, η συνεχιζόµενη ωρίµανση των καταστηµάτων που άνοιξαν τα προηγούµενα χρόνια, καθώς και η γενική ενδυνάµωση της εικόνας της Multirama στο καταναλωτικό κοινό, προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσουν και στο µέλλον µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης, σε σχέση µε τη συνολική αγορά. Η τάση για το 2008 παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης, παρόµοιους µε αυτούς του Η Εταιρεία επίσης σκοπεύει να συνεχίσει τα επόµενα έτη, τη δηµιουργία µεγάλων καταστηµάτων της τάξης των 1000 τ. µ. στην Αττική και στην επαρχία. 18

19 Η παραγωγή υπολογιστών του Οµίλου, παρουσίασε σηµαντικό ρυθµό ανάπτυξης το 2007 άνω του 20% και ξεπέρασε τους υπολογιστές. Ο Όµιλος προβλέπει ότι το 2008 η παραγωγή θα ξεπεράσει τις µονάδες. Το κόστος παραγωγής διαµορφώνεται κατά πολύ µεγάλο ποσοστό από τα εξαρτήµατα που συναρµολογούνται, τα οποία ακολουθούν τις τιµές στην παγκόσµια αγορά. Τα περιθώρια µεικτού κέρδους παραµένουν σταθερά. Παρόλο που λόγω όγκου βελτιώνεται η διαπραγµατευτική δύναµη της Εταιρείας, δεν προβλέπεται, λόγω αυξηµένου ανταγωνισµού, να βελτιωθούν βραχυπρόθεσµα τα περιθώρια κέρδους. Τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης αυξάνονται µε ένα ρυθµό που πλησιάζει την αύξηση των πωλήσεων, λόγω αυξηµένης διαφηµιστικής υποστήριξης, χρόνου ωρίµανσης των νέων καταστηµάτων, καθώς και της ενίσχυσης των υποστηρικτικών λειτουργιών της Εταιρείας. εν προβλέπεται, µεσοπρόθεσµα, αλλαγή της τάσης αυτής. Τέλος, προβλέπεται σε ετήσια βάση συγκράτηση του κεφαλαίου κίνησης µε την αύξηση των υποχρεώσεων να αντισταθµίζει την αύξηση αποθεµάτων και απαιτήσεων. MULTIRAMA Βουλγαρία Στη Βουλγαρία, η εταιρεία λειτουργεί ήδη ένα µεγάλο κατάστηµα 850 τ. µ., στο κέντρο της Σόφια, καθώς και ένα εξειδικευµένο κατάστηµα 80 τ. µ., στο Business Park της Σόφια. Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει το ενδεχόµενο της περαιτέρω επέκτασης της αλυσίδας καταστηµάτων και σε άλλα σηµεία στη Σόφια και την Επαρχία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Μηχανογραφικός Εξοπλισµός Στον πίνακα που ακουλουθεί παρουσιάζεται η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία την 31/12/2007 του βασικότερου µηχανογραφικού εξοπλισµού του Οµίλου Multirama: Β α σ ικ ό ς Μ η χ α ν ο γ ρ α φ ικ ό ς Ε ξ ο π λ ισ µ ό ς Ο µ ίλ ο υ M u lt ira m a Αξ ία κ τ ή σ η ς (σ ε ) Αν α π ό σ β εσ τ η Αξία 3 1 /1 2 / ( σ ε ) Μ η χ αν ο γρ αφ ιικό Σύ σ τη µ α E R P F R O N T O F F IC E Λ ο γισ µ ικό Σύ σ τη µ α S A P ιάφ ο ρ α Λ ο γισ µ ικά Π ρ ο γράµ µ ατα ΣΥ Ν Ο Λ Ο Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Ασφαλιστικές Καλύψεις Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε δήλωση της ιοίκησης της Εταιρείας, τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο της 7/3/2008 καλύπτουν πλήρως την αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων παγίων της Εταιρείας και του Οµίλου της την 31/12/ Εµπράγµατα Βάρη Εγγυήσεις Εγγυητικές επιστολές Οι εν ισχύ εγγυητικές επιστολές της Multirama την 31/3/2008 ανέρχονται σε 6.941,94 χιλ. και αναλύονται ανά τράπεζα ως εξής: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ & EUROBANK 31/03/08 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΟΛΑ (σε ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ ΤΕΜΑΧΙ Α ΠΟΣΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ TEMAXIA ΠΟΣΟ ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , ,80 EUROBANK 0 0, ,00 0 0,00 0 0, ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,80 Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται εγγυητικές επιστολές των λοιπών εταιρειών του Οµίλου Πληροφορίες για τις Συµµετοχές της Εταιρείας 19

20 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι άµεσες και έµµεσες συµµετοχές της Multirama ως αυτές είχαν την 31/12/2007 και έχουν σήµερα (Απρίλιος 2008) : Πίνα κα ς των εταιριών πο υ συµ µ ετέχο υν στις Ενο πο ιη µ ένες Ο ικο νο µ ικές Κ α ταστάσεις τη ς M u ltiram a τη ς 2007 Επω νυµ ία Έδ ρ α - Χώ ρ α Μ έθο δ ο ς ενο πο ίη ση ς Είδ ο ς συµ µ ετο χή ς Π ο σο στό Συµ µ ετο χή ς & ικα ιω µ ά τω ν Ψ ή φ ο υ M ultirama Α.Ε.Β.Ε Ελλάδα Μ ητρική Ελλην ική Π ληροφ ορική Ξάν θης Ελλάδα Ολική Άµεση 50,50% Ε.Π.Ε Αθην αία Π ειραιώς Α.Ε.Β.Ε * Ελλάδα Ολική Άµεση 95% M ultirama Βουλγαρία Ε.Π.Ε Βουλγαρία Ολική Άµεση 99% (*) Η εταιρεία Αθηναία Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε. είναι αδρανής από το Από τις συµµετοχές της Multirama που παρουσιάζονται ανωτέρω στον παραπάνω πίνακα δεν υφίστανται κατά την 31/12/2007 άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές του Εκδότη, µε λογιστική αξία (book value) που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% των ιδίων κεφαλαίων του Εκδότη ή να συµβάλλει κατά 10% τουλάχιστον στα καθαρά κέρδη ή ζηµίες του Εκδότη ή στην περίπτωση του Οµίλου Multirama µε λογιστική αξία (book value) που να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% της ενοποιηµένης καθαρής θέσης ή να συµβάλει κατά 10% τουλάχιστον στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη ή ζηµίες του Οµίλου Multirama. 20

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ THN ΕΚ ΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα