ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/ Την υπ αριθμ. ΔΥΓ3α/ (ΦΕΚ 284/Β / ) υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφο ρίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγο ρία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)». 3. Το Π.Δ. 187/2009 (Α 214). 4. Το Π.Δ. 189/2009 (Α 221). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/ Α / ), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/ 2011 (ΦΕΚ 31/Α / ). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ 41/Α / ). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π (ΦΕΚ 1049/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρ μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώ πινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ αριθμ. 2001/83/ ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/ ), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευ δεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/ ). 8. Την υπ αριθμ. οικ (ΦΕΚ 2840/Β / ) υπουργική απόφαση «Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)». 9. Την υπ αριθμ. οικ (ΦΕΚ 64/Β / ) υπουργι κή απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων». 10. Την υπ αριθμ. οικ. 325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 88/Β / ) υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων». 11. Την υπ αριθμ. οικ (ΦΕΚ 740/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 12. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 της υποπαραγρά φου ΣΤ.1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 του Ν (ΦΕΚ 85/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 13. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΦ, εισερχόμενο στο Υπουργείο Υγείας με αριθμ. Γ.Π./38896 με συνημμένη τη διευρυμένη λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. 14. Την υπ αριθμ. Πρ. Γ.Υ./2611/ εντολή από τον Υπουργό Υγείας. 15. Το Π.Δ. 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 16. Το Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 17. Το Π.Δ. 119/ (ΦΕΚ 153/Α / ) «Διορι σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 18. Την υπ αριθ. Γ.Υ./ΟΙΚ (ΦΕΚ 2761/Β / ) υπουργική απόφαση. 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προ ϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.

2 17288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) a/a BARCODE ATCCODE / ( )MG/TAB BTx16(BLIST2x8) N02BA51 ( )MG/TAB BTx10(BLIST1x10) N02BA51 ( )MG/TAB BLIST x 2 TAB N02BA51 ( )MG/TAB BTx20 (BLIST2x10) N02BA51 ( )MG/TAB BTx30 (BLIST3x10) N02BA51 BISOLVON 8MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20)) R05CB02 BISOLVON 8MG/5ML FL x 250 ML R05CB02 BISOLVON 8MG/TAB BTx16 (BLIST 2x8) R05CB OTRIVIN 0,1% TUBX10G R01AA OTRIVIN 0,1% FLX10ML R01AA OTRIVIN 0,05% FLX10ML R01AA OTRIVIN 0.1% W/V FLx10ML R01AA07 OTRIVIN (MENTHOL) 0.1% FLx10ML R01AA07 OTRIVIN (PRESERVATIVE FREE) ( ) 0,05%W/V BTxFLx5ML(71DOSES R01AA07 ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE LAVIPHARM AE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE LAVIPHARM AE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE LAVIPHARM AE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE LAVIPHARM AE ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE LAVIPHARM AE BROMHEXINE BROMHEXINE BROMHEXINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) OTRIVIN (PRESERVATIVE FREE) ( ) 0,1%W/V BTXFLX10ML(71DOSES R01AA07 OTRIVIN (MENTHOL PRESERVATIVE FREE) ( ) 0,1%W/V FLX10ML(71DOSES+ R01AA07 OTRIVIN MOISTURISING FORMULA ( ) 0,1%w/v(0,14mg/dose) FLx10ML(71 DOSES R01AA07 OTRIVIN ( ) MOISTURISING FORMULA ( ) (0,05% (0,035mg/DOSE) FLX10ML R01AA07 OTRIVIN ( ) (MOISTURISING FORMULA) 0,05% (W/V) BOTTLE X10ML R01AA07 OTRIVIN MOISTURISING FORMULA 0,1% W/V BOTTLE X10ML R01AA07 OTRIVIN (MOISTURISING FORMULA) (0,1% (W/V) BOTTLEX10ML R01AA07 XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE XYLOMETAZOLINE

4 17290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) STREPSILS (HONEY+LEMON) (1,2+0,6)MG/LOZ x24(blist2x12) R02AA03 STREPSILS (HONEY+LEMON) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx36 (BLIST 3x12) R02AA03 STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx16(BLIST 2x8LOZ) R02AA03 STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(BLIST 2x12LOZ) R02AA03 STREPSILS (CLASSIC) (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(2BLISTx12LOZ) R02AA03 COOL STREPSILS COOL (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24(BLIST 2x12LOZ) R02AA03 STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE (1,2+0,6)MG/LOZ BTx16 LOZ R02AA03 STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24 LOZ R02AA03 ALGESAL SURACTIVE 10%+1% (W/W) TUBx100 G M02AC DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL DICHLOROBENZYL ALCOHOL,AMYLMETACR ESOL SALICYLIC ACID,DIETHYLAMINE,MY RTECAINE PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH, AUST

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) EKS VASEX40G R05X CAMPHOR,TURPENTINE OIL,MENTHOL,EUCALYP TUS OIL,MYRISTICA OIL,CEDAR WOOD OIL,THYMOL ERFAR EVIOL 100MG/CAP x 20 (BLIST 2x10) A11HA03 EVIOL 200MG/CAP BTX20 A11HA03 DL ALFA TOCOPHERYL ACETATE GAP A.E. DL A TOCOFEROL ACETATE GAP A.E BRUFEN 200MG/TAB BTX30(BLIST3X10) M01AE01 IBUPROFEN ABBOTT LABORATORIES BETADINE 1% FLX240ML A01AB11 POVIDONE IODINE LAVIPHARM AE BETADINE 4% FLx100ML D11AC06 POVIDONE IODINE LAVIPHARM AE BETADINE 5% TUB X 30G D08AG02 POVIDONE IODINE LAVIPHARM AE FENISTIL 0,1% (W/W) x30 G D04AA13 DIMETINDENE MALEATE FENISTIL 0,1% (W/V) FLx8 ML D04AA13 DIMETINDENE MALEATE DEPON 500MG/TAB BTx20(BLIST2x10) N02BE01 PARACETAMOL DEPON 500MG/TAB x 10 N02BE01 PARACETAMOL DEPON 500MG/TAB x20 (2 TUBESx10) N02BE01 PARACETAMOL DEPON 200MG/SUP x6 ( FOILS) N02BE01 PARACETAMOL DEPON 600MG/SUPP x6 ( FOILS) N02BE01 PARACETAMOL DEPON 120MG/5ML FLx120ML N02BE01 PARACETAMOL DEPON 120MG/5ML FLx150ML N02BE01 PARACETAMOL BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E.

6 17292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) DEPON MAXIMUM 1G/TAB BT x 8 ( STRIPS) N02BE01 PARACETAMOL DEPON MAXIMUM 1G/TAB BTx TUB x 8 TAB N02BE01 PARACETAMOL DEPON 500MG/TAB BTx16 (BLISTER 2x8) N02BE01 PARACETAMOL DEPON 500MG/TAB BTx20 (BLISTER 2x10) N02BE01 PARACETAMOL DEPON (ODIS) 500MG/TAB BTx8 N02BE01 PARACETAMOL DEPON (ODIS) 500MG/TAB BTx16 N02BE01 PARACETAMOL TANTUM VERDE 5% TUBX100G M02AA05 TANTUM VERDE 0,5% W/W TUBX50G A01AD02 TANTUM VERDE 0,15% (W/V) FL x 150 ML A01AD02 TANTUM VERDE 0,15% (W/V) FL x 250 ML A01AD02 TANTUM VERDE 3MG/LOZ BTX20( 10 A01AD02 BENZYDAMINE BENZYDAMINE BENZYDAMINE BENZYDAMINE BENZYDAMINE BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. BRISTOL MYERS SQUIBB A.E. ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS & DOLAL 500MG/TAB BTX20(BLIST2X10) N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE DOLAL 125MG/5ML FLX100ML N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) DOLAL 150MG/SUP BTX6( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE DOLAL 250MG/SUPP BTX6( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL ALAPIS ABEE REUMADOLOR 1% TUBX50G M02AA23 INDOMETACIN BROS NUJOL 100% FLX240ML A06AA01 PARAFFIN, LIQUID HIBITANE 0,5% (W/V) FLx500ML D08AC02 HIBITANE 0,5% (W/V) FLx250ML D08AC HIBITANE 1% TUBx50G D08AC HIBITANE 4% (W/V) FLx1000ML D08AC02 HIBITANE 4% (W/V) FLx250ML D08AC02 CHLORHEXIDINE GLUCONATE CHLORHEXIDINE GLUCONATE CHLORHEXIDINE GLUCONATE CHLORHEXIDINE GLUCONATE CHLORHEXIDINE GLUCONATE FANTERSOL 2% TUBX30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE ALUDROX ( )MG/5ML FL x 300 ML A02AD01 MERCK SHARP & DOHME MSD..... CANA.E. CANA.E. CANA.E. CANA.E. CANA.E. PROEL. ALUMINIUM HYDROXIDE GEL,MAGNESIA MAGMA (10% MGO) PFIZER..

8 17294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ALUDROX (233+83,46)MG/TAB BTx60(BLIST 6x10) A02AD01 HYDRATED ALUMINA SUCROSE POWDER (1,1),MAGNESIUM HYDROXIDE,HYDRATED ALUMINA SUCROSE POWDER (1,1),MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. ASPIRIN 500MG/TAB 20(BLIST2X10) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 100MG/TAB x20(blist2x10) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 500MG/TAB BTx10 (BLIST 5x2) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 500MG/TAB BTx12 N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER ASPIRIN 500MG/SACHET BTx 10 SACHETS N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID BAYER MAALOX ( )MG/TAB x50(blist 5x10) A02AD01 MAALOX ( )MG/TAB x50(blist 5x10) A02AD01 MAALOX ( ) MG/5 ML FLx500 ML A02AD LYSOPAINE BTX20 R02AB SEPTOBORE 0.1%+1% FLX10ML S01GA51 MAGNESIUM HYDROXIDE,ALUMINIU M HYDROXIDE GEL SANOFI AVENTIS AEBE MAGNESIUM HYDROXIDE,ALUMINIU M HYDROXIDE GEL SANOFI AVENTIS AEBE MAGNESIUM HYDROXIDE,ALUMINIU M OXIDE SANOFI AVENTIS AEBE BACITRACIN,LYSOZYME, BOEHRINGER PAPAIN INGELHEIM NAPHAZOLINE NITRATE,BORIC ACID..

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) SIMECO MINT FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(FOIST 6X10) A02AF02 SIMECO MINT FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(BLIST 4X15) A02AF02 SIMECO LEMON FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(BL.4 X 15) A02AF02 SIMECO LEMON FLAVOUR ( )MG/TAB BTX60(FOIST 6X10) A02AF02 DIMETICONE, ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. DIMETICONE, ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. DIMETHICONE ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER.. DIMETHICONE ACTIVATED,ALUMINIUM HYDROXIDE MAGNESIUM CARBONATE CO DRIED GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE PFIZER..

10 17296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) PHARMATON GERIATRIC x30(blist 3x10) A11JC THIAMINE MONONITRATE,RETINOL PALMITATE,RIBOFLAVIN, DEANOL BITARTRATE,PYRIDOXIN E,ASCOR BIC ACID,DL ALFA TOCOPHERYL ACETATE,ERGOCALCIFER OL,NICOTINAMIDE,CALCI UM PANTOTHENATE,RUTOSI DE,GINSENG EXTRACT G 115,FERROUS SULFATE, DIHYDRATE,CALCIUM PHOSPH BOEHRINGER INGELHEIM VICKS VAPORUB VASE x 100 G R05X DEEP HEAT TUBX67G R05X DEEP HEAT TUB X100G R05X CAMPHOR,MENTHOL,TH YMOL,EUCALYPTUS OIL,TURPENTINE OIL MENTHOL,EUCALYPTUS OIL,METHYL SALICYLATE,TURPENTINE OIL MENTHOL,EUCALYPTUS OIL,METHYL SALICYLATE,TURPENTINE OIL & MENTHOLATUM VASEX30G R05X CAMPHOR,MENTHOL,M ETHYL SALICYLATE DRIMEN 50MG/TAB 100 R06AA02 DIMENHYDRINATE COUP ABEE..

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) DRIMEN 50MG/TAB BTX10 R06AA02 DIMENHYDRINATE COUP ABEE DRIMEN 50MG/TAB BTX30(3BLISTX10) R06AA02 DIMENHYDRINATE COUP ABEE MUSCO RIL 0.25% TUBX40G M02AX10 THIOCOLCHICOSIDE SANOFI AVENTIS AEBE MILK OF MAGNESIA 425MG/5ML FLX340ML A02AA04 MAGNESIUM HYDROXIDE PEPSAMAR 400MG/TAB x 50 A02AB04 SODIUM POLYHYDROXYALUMINI UM MONOCARBONATE HEXITOL COMPLEX GLAXOSMITHKLINE AEBE / 0,6G/SUP x10 A06AX01 GLYCEROL.. &.. / 1,2G/SUP x10 A06AX01 GLYCEROL.. &.. / 2,4G/SUP x10 A06AX01 GLYCEROL.. &.. / 2,4G/DOSE(2,5ML) BTx2 FLx2,5 ML A06AG04 GLYCEROL.. &.. / 2,1G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5 ML A06AG04 GLYCEROL.. &..

12 17298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / 1,8G/DOSE(2,5ML) BTx2FLx2,5ML A06AG04 GLYCEROL.. &.. PYRALVEX 1%+5% W/V FL x 10 ML A01AD05 BISORAL 0,066%+0,050% FL x 100 ML R02AA20 BISORAL (0,66+5)MG/LOZ x 20 R02AA20 SALICYLIC ACID,EXTRACTUM RHEI BENZOCAINE,CETYLPYRI DINIUM CHLORIDE BENZOCAINE,CETYLPYRI DINIUM CHLORIDE MEDA PHARMACEUTICALS S.A., GREECE.&. /.."INTE.&. /.."INTE OCULOSAN 0,005%+0,02% FLx10ML S01GA51 BRON HAL 4MG/5ML FLX100ML R05CB02 DULCOLAX 10MG/SUP BTx10 (FOIST 2x5) A06AB02 BISACODYL DULCOLAX 5MG/TAB BTx40 A06AB02 BISACODYL NAPHAZOLINE NITRATE,ZINC SULFATE BROMHEXINE HELP LABORATOIRES THEA, FRANCE BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM AQUARIUS 2% (W/V) FLx60ML D01AC08 KETOCONAZOLE DEMO ABEE AQUARIUS 2% (W/V) FLx120ML D01AC08 KETOCONAZOLE DEMO ABEE DAKTARIN 2% W/W TUBx30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE JOHNSON & JOHNSON. JOH DAKTARIN 2% (W/W) FLx20 G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE JOHNSON & JOHNSON. JOH DAKTARIN 2% W/V FL x 30 ML D01AC02 MICONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) DAKTARIN 2% (W/W) FL x 40 G A07AC01 MICONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH ILGEM 2% FLX60ML D01AC08 KETOCONAZOLE RAFARM ILGEM 2% FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE RAFARM ZABYSEPT 0.02%+0.005% FLX12ML S01GA51 ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE,NAPHA ZOLINE NITRATE RAFARM VICKS INHALER (0,39+0,39)G/ R05X CAMPHOR,MENTHOL & COUNTERPAIN ( )MG/G TUBX30G M02AC METHYL SALICYLATE,EUGENOL,M ENTHOL PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O., CZECH REPUBLIC COUNTERPAIN ( )MG/G TUBX100G M02AC SPERSALLERG 0,05%+0,04% W/V FLx10ML S01GA52 METHYL SALICYLATE,EUGENOL,M ENTHOL ANTAZOLINE,TETRY ZOLINE PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O., CZECH REPUBLIC LABORATOIRES THEA, FRANCE TINSOLE 10% W/V FL x 30 ML D08AG02 POVIDONE IODINE TINSOLE 10% W/V FL x 240 ML D08AG02 POVIDONE IODINE TINSOLE 1% (W/V) FLx240 ML A01AB11 POVIDONE IODINE EGICALM 900(500)MG/SACHET ACETYLSALICYLATE BTX20 SACHETS N02BA01 LYSINE SANOFI AVENTIS AEBE EGICALM 288(160)MG/SACHET BTX30 SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLATE LYSINE SANOFI AVENTIS AEBE

14 17300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) EGICALM 540(300)MG/SACHET BTx30 SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLATE LYSINE SANOFI AVENTIS AEBE CASTOR OIL AROMATIC 99,4% W/W FLX50G A06AB05 CASTOR OIL NI THE.... & CASTOR OIL AROMATIC 99,4% W/W FLX30G A06AB05 CASTOR OIL VERSALBA 3% TUBx80 G M02AA11 BENDAZAC NI THE.... & ANGELINI PHARMA HELLAS & CANESTEN 1% TUBx20G D01AC01 CLOTRIMAZOLE BAYER CANESTEN 1% FL x 20 ML D01AC01 CLOTRIMAZOLE BAYER VASELINE OXYDE DE ZINC/NI THE (90+10)% BTX1TUBX18G D02AB WHITE SOFT PARAFFIN,ZINC OXIDE NI THE.... & VASELINE OXYDE DE ZINC/NI THE (90+10)% BTX12TUBX18G D02AB KALMALINE AC (500+30)MG/TAB BTx200 (BLIST 2x100) N02BA51 KALMALINE AC (500+30)MG/TAB BTx8 (BLIST) N02BA51 KALMALINE AC (500+30)MG/TAB BTx16 (BLIST 2x8) N02BA51 WHITE SOFT PARAFFIN,ZINC OXIDE NI THE.... & ACETYLSALICYLIC ACID,CAFFEINE COUP ABEE ACETYLSALICYLIC ACID,CAFFEINE COUP ABEE ACETYLSALICYLIC ACID,CAFFEINE COUP ABEE VASELINE PURE/NI THE 100% VASEX50G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... & VASELINE PURE/NI THE 100% BTX12VASESX50G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... &

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) VASELINE PURE/NI THE 100% VASEX100G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN VASELINE PURE/NI THE 100% BTX12VASESX100G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... & NI THE.... & VASELINE PURE/NI THE 100% BTX1TUBX17G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... & VASELINE PURE/NI THE 100% BTX12TUBX17G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... & VASELINE PURE/NI THE 100% BTX24TUBX17G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NI THE.... & VASELINE PURE/NI THE 100% BTX1TUBX25G D02AC WHITE SOFT PARAFFIN NAPROSYN 10% TUBX50G M02AA12 NAPROXEN NI THE.... &.. VICKS VAPOSPRAY 0,05% FLX17.5ML( ) R01AA05 OXYMETAZOLINE & VALMANE 125MG/TAB BTx20 N05CM09 VALERIAN EXTRACT COUP LAX COMPOSE ( )G/FL(250G) FLX250G A06AD10 TARTARIC ACID,SODIUM BICARBONATE COUP ABEE ABBOTT LABORATORIES VASELINE BORIQUE/NI THE (90+10)% BTX1TUBX18G D08AD WHITE SOFT PARAFFIN,BORIC ACID NI THE.... & VASELINE BORIQUE/NI THE (90+10)% BTX12TUBX18G D08AD WHITE SOFT PARAFFIN,BORIC ACID NI THE.... &

16 17302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (ALU) x 100 GR M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM VOLTAREN EMULGEL 1% W/W BT x 1 PUMP M02AA15 VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (LAMINATED M02AA15 VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (LAMINATED M02AA15 VOLTAREN EMULGEL 1% W/W TUB (LAMINATED M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM VOLTAREN 4% W/W bottle x 25 G M02AA15 DICLOFENAC SODIUM SINECOD 4.6MG/ML FLX15ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 3.9MG/5ML FLX125ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 30 MG/TAB BT X 10 R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 7,5MG/5ML FLx200 ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE SINECOD 7,5MG/5ML FLx250 ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI THE 640MG/SUP 10 A06AX01 GLYCEROL GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI THE 1280MG/SUP 10 A06AX01 GLYCEROL GLYCERINE SUPPOSITORIES/NI THE 2560MG/SUP 10 A06AX01 GLYCEROL NI THE.... & NI THE.... & NI THE.... &

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) IMODIUM ORIGINAL 2MG/CAP x6 (BLISTER 1x6) A07DA03 LOPERAMIDE JOHNSON & JOHNSON. JOH IMODIUM INSTANT 2MG/TAB BTx6(BLIST 1x6) A07DA03 DRASPIR FARAN 900 (500)MG/SACHET BTX20SACHETS N02BA LOPERAMIDE ACETYLSALICYLATE LYSINE JOHNSON & JOHNSON. JOH ANGELINI PHARMA HELLAS & DELIMON 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM FARAGEL FORTE TUBX80G R05X MUNDISAL 8.71%+0.01% BTx1TUBx15G A01AD11 ETHANOL,CAMPHOR,ME NTHOL,METHYL NICOTINATE,EUCALYPTU S OIL,TURPENTINE OIL ANGELINI PHARMA HELLAS & CHOLINE SALICYLATE,CETALKONI UM CHLORIDE LAVIPHARM AE DAKTODOR 2%+1% TUBx15 G D01AC20 MICONAZOLE NITRATE,HYDROCORTIS ONE DRAPIX 1% FLX240ML A01AB11 POVIDONE IODINE JOHNSON & JOHNSON. JOH DOCTUM. & HEXALEN 0,1% W/V FL x 200 ML A01AB12 HEXETIDINE JOHNSON & JOHNSON. JOH HEXALEN 0,1% W/V FL x 400 ML A01AB12 HEXETIDINE JOHNSON & JOHNSON. JOH

18 17304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) HEXALEN MENTA 0,1% W/V FL x 200 ML A01AB12 HEXETIDINE ROIPLON 5%W/W TUBx100 G M02AA06 ETOFENAMATE ROIPLON 10% TUBx100 G M02AA06 ETOFENAMATE ROIPLON 10% FLx50 ML M02AA06 ETOFENAMATE ROIPLON 10% W/W FLx100G M02AA06 ETOFENAMATE JOHNSON & JOHNSON. JOH MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY MEDA MANUFACTURING GMBH, COLOGNE, GERMANY TEARS NATURALE 0,1%+0,3% FLx15 ML S01XA20 TEARS NATURALE 0,1%+0,3% BTx24 FLx0,6 ML S01XA20 TEARS NATURALE 0,1%+0,3% BTx30 FLx0,6 ML S01XA20 DEXTRAN 70,HYPROMELLOSE DEXTRAN 70,HYPROMELLOSE DEXTRAN 70,HYPROMELLOSE OXISEPT 1% (W/V) FLx240 ML A01AB11 POVIDONE IODINE DEMO ABEE 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID,CAMPHOR FELDENE 0,5% (W/W) TUBx50 G M02AA07 PIROXICAM PFIZER.. FELDENE 0,5% (W/W) TUB x 100 gr M02AA07 PIROXICAM PFIZER UNTANO 2% TUBX30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE RAFARM

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) UNTANO 2% TUBX80G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE RAFARM UNTANO 2% FLX25G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE RAFARM FLEFARMIN 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIETHYLAMMONIUM SAFAROL MEDICHROM 7,5MG/5ML FLX200ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS VURDON 1% W/W TUB x 100 G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM HELP VURDON 1,5% W/W BOTTLEx15 ML M02AA15 DICLOFENAC SODIUM HELP VURDON 1,5% W/W BOTTLEx30 ML M02AA15 DICLOFENAC SODIUM HELP VURDON 1,5% W/W BOTTLEx60 ML M02AA15 DICLOFENAC SODIUM HELP EVINOPON 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM BROS... EVINOPON 1,5% W/W BTx1 M01AB05 DICLOFENAC SODIUM BROS... EVINOPON 1,5% W/W BTx1 M01AB05 DICLOFENAC SODIUM BROS... EVINOPON 1,5% W/W BTx1 M01AB05 DICLOFENAC SODIUM BROS VILONIT 1% (W/W) TUBx100 G M02AA15 ZEROSPASM 0.5% TUBX50G M02AA07 PIROXICAM DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM PROEL. MELFERUT 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE RAFARM

20 17306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) BRONCHOTUSSINE 4MG/5ML FLX100ML R05CB02 BROMHEXINE PROPONOL 0.5% UBX50G M02AA07 PIROXICAM HELP ADELCO A.E.... RUVOMINOX 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM RAFARM RUVAMED 0.5% TUBX50G M02AA07 PIROXICAM COUP ABEE ABBA 2% W/W FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE ABBA 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS PAINRELIPT D 0,5% W/W TUBX50G M02AA07 PIROXICAM. &.. IRIFONE 5%W/W TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE BLEDURAN 0.5% W/W TUBX50G M02AA07 PIROXICAM ALAPIS ABEE KOVOTHERM 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE ALAPIS ABEE KALMODINE (500+30)MG/TAB 8 ( BLISTER) N02BA51 ACETYLSALICYLIC ACID,CAFFEINE COUP ABEE FUNGORAL 2% W/W FLx120 ML D01AC08 KETOCONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH FUNGORAL 1% W/W FLx100 ML D01AC08 KETOCONAZOLE JOHNSON & JOHNSON. JOH

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) FUNGORAL 1% W/W FLx200 ML D01AC08 KETOCONAZOLE APOTEL 500MG/TAB x20 (BLIST 10x2) N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 125MG/SUP 5 N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 250MG/SUP 5 N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 500MG/SUP 5 N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 500MG/TAB 12 (FOIST 3X4) N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 160MG/SACHET 10 SACHET N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 500MG/SACHET BTX10 SACHETS N02BE01 PARACETAMOL APOTEL 80MG/SACHET 10 SACHETS N02BE01 PARACETAMOL JOHNSON & JOHNSON. JOH UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA

22 17308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) APOTEL 100MG/ML FLX30ML+ N02BE01 PARACETAMOL UNI PHARMA APOTEL 120MG/5ML FLX60ML N02BE01 PARACETAMOL UNI PHARMA APOTEL 500MG/TAB BTX20(BLIST 2X10) N02BE01 PARACETAMOL UNI PHARMA APOTEL 120MG/5ML FL x 120 ML N02BE01 PARACETAMOL UNI PHARMA APOTEL 1G/TAB BTx8 (FOIST 2 x4) N02BE01 PARACETAMOL UNI PHARMA CARBOSYLANE (140+45)MG/CAP ( ) BTx48 CAPS A07BA01 CHARCOAL, ACTIVATED,DIMETICONE,CHARCOAL, ACTIVATED,DIMETICONE.... HERPONIL 5% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE HELP HERPONIL 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE HELP ZANTAC 75MG/TAB BTx12( BLISTERS) A02BA02 RIOPAN 400MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) A02AD02 MAGALDRATE RIOPAN 800MG/SACHET BTx20 SACHETS A02AD02 RANITIDINE GLAXOSMITHKLINE AEBE MAGALDRATE ANHYDROUS TAKEDA.. TA TAKEDA.. TA

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MUCOSOLVAN 15MG/5ML FLx125 ML R05CB06 MUCOSOLVAN 30MG/5ML FLx 200ML R05CB06 MUCOSOLVAN 75MG/CAP BTx20 (BLIST.2x10) R05CB06 MUCOSOLVAN 15MG/GUM BT x 20 R05CB06 BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM BOEHRINGER INGELHEIM SPLENTIR ( )MG/TAB x10 ( BLISTER) N02BA51 ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE UNI PHARMA SPLENTIR ( )MG/TAB BTX10(1BLISTX10) N02BA51 ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE UNI PHARMA SPLENTIR ( )MG/TAB BTx12(FOIST3x4) N02BA51 BUNAFON 15MG/SACHET BTx20SACHETS R05CB06 BUNAFON 30MG/SACHET BTx20SACHETS R05CB06 BUNAFON 15MG/5ML FLx125ML R05CB06 BUNAFON 30MG/5ML FLx125ML R05CB06 ACETYLSALICYLIC ACID,PARACETAMOL,CA FFEINE UNI PHARMA.&. /.."INTE.&. /.."INTE.&. /.."INTE.&. /.."INTE PANADOL 250MG/SUP BTX5 (FOIST 1X5) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/SUP BTX5 (FOIST1X5) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE

24 17310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) PANADOL 160MG/5ML FLX60ML N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 160MG/5ML FL x 120 ML N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/TAB x12 ( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/TAB x16( FOIST) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL 500MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL (ULTRA) 1G/TAB BTX8 N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL ACTIFAST 500MG/TAB BTX20 (BLIST 2X10) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE PANADOL ADVANCE 500MG/TAB BTx20 (2x10) N02BE01 PARACETAMOL GLAXOSMITHKLINE AEBE EBERTUSS 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 ADAPTOPLAST 40% 1 PAQx5 STRIPS D11AF SALICYLIC ACID BROS... VICAN..&.... VICAN ADAPTOPLAST (CALLOUS CAPS) 160MG/CORN PAD (40% W/W) 1SACHETx2CORN.PAD. D11AF SALICYLIC ACID MAALOX PLUS ( )MG/TAB x50 (BLIST 5x10) A02AF02 VICAN..&.... VICAN ALUMINIUM OXIDE,MAGNESIUM HYDROXIDE,DIMETICON E SANOFI AVENTIS AEBE

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MAALOX PLUS ( )MG/5ML FLx355 ML A02AF02 ALUMINIUM HYDROXIDE,MAGNESIU M HYDROXIDE PASTE,DIMETICONE, ACTIVATED SANOFI AVENTIS AEBE DURATEARS BTXTUBX3.5 G S01XA20 PARAFFIN, LIQUID,WOOL FAT SUPERAMIN 1G/10ML FL. BTX10 (FLX10ML) A16AA01 LEVOCARNITINE.. SUPERAMIN 2G/10ML VIAL BT x 10 FL x 10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE OXOFENIL 2% (W/V) FLx 60 ML D11AX01 MINOXIDIL.. D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH IVALITEN 0,3% TUBx150ML P03AC03 PHENOTHRIN LAVIPHARM AE IVALITEN 0,4% (W/V) FLx150ML P03AC03 PHENOTHRIN LAVIPHARM AE IVALITEN 0,4% FLx150ML P03AC03 PHENOTHRIN LAVIPHARM AE GERTOCALM 75MG/TAB x4 (1 FOISTx4) A02BA02 GERTOCALM 75MG/TAB BTx10(1 FOISTx10) A02BA02 GERTOCALM 75MG/TAB BTx20 (2 FOIST x10) A02BA02 RANITIDINE RANITIDINE RANITIDINE ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS &

26 17312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) GERTOCALM 75MG/TAB BTx30(3 FOIST x10) A02BA02 RANITIDINE PARAFINE OIL/NI THE 100% FLx200 ML A06AA01 PARAFFIN, LIQUID ZINO 40% BTX4PAD+4THER.DISC. D11AF SALICYLIC ACID ZINO 6,4MG/EE (40% W/W) BTX6 D11AF SALICYLIC ACID ZINO 38,01MG/EE (40% W/W) BTX2 D11AF SALICYLIC ACID SALOSPIR 500MG/TAB 20 (BLIST. 2X10) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 500MG/DOSE SACHET BTx10 SACHETS N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 100MG/TAB 12(FOIL3X4) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 325MG/TAB BTX12(FOIL3X4) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 500MG/TAB BTX12((BLIST3X4) N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 100MG/DOSE SACHET BTx10 SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID ANGELINI PHARMA HELLAS & NI THE.... & UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) SALOSPIR 325MG/DOSE SACHET 10SACHETS B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 75MG/TAB BTX20(BLIST2X10) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID SALOSPIR 100MG/TAB 20(BLIST2X10) B01AC06 ACETYLSALICYLIC ACID GLICEROLO MICROCLISMI ENEMA 2,25G/3ML BTX3FLX3ML A06AG04 GLYCEROL NICORETTE 2MG/TAB x105 N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE 2MG/TAB x30 N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE 10MG/UNIT BTx 42 N07BA01 NICOTINE NICORETTE 10MG/UNIT BTx18 N07BA01 NICOTINE NICORETTE 10MG/UNIT BTx18 N07BA01 NICOTINE UNI PHARMA UNI PHARMA UNI PHARMA MEDIPLANTS. JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH

28 17314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) NICORETTE FRESHMINT 2MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE FRESHMINT 2MG/TAB BTx105 (BLIST 7x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE CLEAR PATCH 10MG/16H BTx7 (13,5 cm2) N07BA01 NICOTINE NICORETTE CLEAR PATCH 15MG/16H BTx7 (9 cm2) N07BA01 NICOTINE NICORETTE FRESHFRUIT 2MG/TAB BTx 30(BLIST 2x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE FRESHFRUIT 2MG/TAB BTx105(BLIST 7x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE ICEMINT 2MG/TAB BTx 30 (BLIST 2x15) N07BA01 NICOTINE RESIN NICORETTE ICEMINT 2MG/TAB BTx 105 (BLIST 7x15) N07BA01 NICOTINE RESIN MEDACTER 2% TUBX30G D01AC02 MICONAZOLE NITRATE JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH JOHNSON & JOHNSON. JOH ANGELINI PHARMA HELLAS &

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) RHEUMAVEK 1% TUBX100G M02AA15 DICLOFENAC DIAETHYLAMMONIUM ANGELINI PHARMA HELLAS & TIGER BALM (RED) VASE x19 G(RED) M02AX10 TIGER BALM (WHITE) ( )mg/G VASE x 19 G(WHITE) M02AX10 PROVIXEN N 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 PROVIXEN N 30MG/5ML BTXFLX200ML R05CB06 CAMPHOR,MENTHOL,CL OVE OIL,CAJUPUT OIL OLVOS SCIENCE AE CAMPHOR,MENTHOL,CL OVE OIL,CAJUPUT OIL OLVOS SCIENCE AE D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH CODEXINE R 3.9MG/5ML FLX125ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE COUP ABEE CODEXINE R 7.5MG/5ML FLX200ML(. ) R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE COUP ABEE REGAINE 2% (W/V) FL x 60 ML D11AX01 MINOXIDIL JOHNSON & JOHNSON. JOH REGAINE 5% W/V FL x 60 ML D11AX01 MINOXIDIL JOHNSON & JOHNSON. JOH REGAINE FOAM 5% (w/w) BOTTLEx60 G D11AX01 MINOXIDIL JOHNSON & JOHNSON. JOH LOTORIN 2% (W/V) FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL UNI PHARMA

30 17316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) LOTORIN 5% W/V FLX60ML D11AX01 MINOXIDIL UNI PHARMA BOTAFEX 2% BTx1FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL.. BOTAFEX 5% W/V BTx1FLx60 ML D11AX01 MINOXIDIL.. VISCOTER 0,2% TUBx10G(. ) S01XA20 CARBOMER LABORATOIRES THEA, FRANCE AXELAN 2% FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL AXELAN 5% W/V FLx60ML D11AX01 MINOXIDIL BOTADERM 2% W/W FLx120 ML D01AC08 KETOCONAZOLE BOTADERM 2% W/W FLx180 ML D01AC08 KETOCONAZOLE OROCIL 1MG/LOZ BTX24(BLIST3X8) A01AB OROCIL 0.2% FLx30 ML A01AB OROCIL 0.05% FLX200ML A01AB14 OROCIL 1MG/CAP BTx24 (BLIST 2x12) A01AB14 OROCIL 1MG/CAP BT x24 (BLIST 2x12) A01AB14 BENZOXONIUM CHLORIDE BENZOXONIUM CHLORIDE BENZOXONIUM CHLORIDE BENZOXONIUM CHLORIDE BENZOXONIUM CHLORIDE D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH THILOGEL 0,3% W/W BT X 1 TUB x 10 G S01XA20 CARBOMER MESULID 3% W/W TUB x50g M02AA26 NIMESULIDE BOEHRINGER INGELHEIM ADENOSAN 2% W/W FLX60 ML D01AC08 KETOCONAZOLE,KETOC ONAZOLE IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / &

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ADENOSAN 2% W/W FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE,KETOC ONAZOLE IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & ADENOSAN 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE,KETOC ONAZOLE IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & DACRIO GEL 0,3% W/W BTx20FLx0,5GMONODO SE S01XA20 CARBOMER DACRIO GEL 0,3% W/W BTx50FLx0,5GMONODO SE S01XA20 CARBOMER LAMISIL 1% FLX30ML D01AE EBERSEPT 2% W/V FLX60ML D01AC08 KETOCONAZOLE BROS... EBERSEPT 2% W/V FLX120ML D01AC08 KETOCONAZOLE BROS... LAMISIL 1% FLX30ML( D01AE15 LAMISIL 1% FLX15ML( D01AE15 LAMISIL DERMGEL 1% W/W TUB x 5 g D01AE15 LAMISIL DERMGEL 1% W/W TUB x 15 g D01AE15 LAMISIL DERMGEL 1% W/W TUB x 30 g D01AE15 TERBINAFINE,TERBI NAFINE TERBINAFINE,TERBI NAFINE TERBINAFINE,TERBI NAFINE TERBINAFINE TERBINAFINE TERBINAFINE

32 17318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) LAMISIL ONCE 1% (W/W) (10MG/1G) TUB x 4 G D01AE15 REFRESH 1,40%+0,60% BTx30 S01XA20 REFRESH 1,40%+0,60% BTx10 S01XA20 TERBINAFINE POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND LIVOSTIN 0,05% (W/V) FLx10 ML R01AC02 LEVOCABASTINE JOHNSON & JOHNSON. JOH LIVOSTIN 0,05% (W/V) FLx4 ML S01GX02 LEVOCABASTINE JOHNSON & JOHNSON. JOH ETOFENOL MEDICHROM 10% TUBX100G M02AA06 ETOFENAMATE MEDICHROM A.E. VIBROCIL S ( )% FLX10ML R01AB01 VIBROCIL S ( )% FLX15ML R01AB01 VIBROCIL S ( )% TUBX12G R01AB01 VIBROCIL S ( )MG/DOSE FLX15ML(107 DOSES) R01AB01 DIMETINDENE MALEATE,PHENYLEPHRI NE DIMETINDENE MALEATE,PHENYLEPHRI NE DIMETINDENE MALEATE,PHENYLEPHRI NE DIMETINDENE MALEATE,PHENYLEPHRI NE INTELECTA 1G/10ML BTx10 x10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE UNI PHARMA

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) INTELECTA 1000MG/SACHET BTx30 SACHETS x 5 G A16AA01 LEVOCARNITINE TARTRATE UNI PHARMA INTELECTA 2G/10ML BTx10 VIALS x10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE UNI PHARMA INTELECTA 2000MG/SACHET BTx30 SACHETS x 5 G A16AA01 CARNITINE BUVASTIN 3.9MG/5ML FLX125ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE BUVASTIN 7.5MG/5ML FLX200ML R05DB13 BUTAMIRATE CITRATE UNI PHARMA ELPEN AE ELPEN AE PARA PLUS ( )% W/W FLX90G P03AC54 PERMETHRIN,PIPERONY L BUTOXIDE,MALATHION OLVOS SCIENCE AE ZOLIDEN 75MG/TAB BTX10(BLIST1X10) A02BA02 RANITIDINE UNI PHARMA ZOLIDEN 75MG/TAB BTX20(BLIST2X10) A02BA02 RANITIDINE UNI PHARMA ZOLIDEN 75MG/TAB BTX12(STRIPS3X4) A02BA02 RANITIDINE PHACOVIT 1G/10ML BTX10FLX10ML A16AA01 LEVOCARNITINE BROS... PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx12 (BLIST 1x12) N02BE51 UNI PHARMA PARACETAMOL,CAFFEIN E GLAXOSMITHKLINE AEBE

34 17320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx16 (BLIST2x8) N02BE51 PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx12(FOIST6x2) N02BE51 PANADOL EXTRA (500+65)MG/TAB BTx16(FOIST8x2) N02BE51 NIBREN 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 NIBREN 30MG/5ML FL X 200ML R05CB06 NIBREN 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 PARACETAMOL,CAFFEIN E GLAXOSMITHKLINE AEBE PARACETAMOL,CAFFEIN E GLAXOSMITHKLINE AEBE PARACETAMOL,CAFFEIN E GLAXOSMITHKLINE AEBE COUP ABEE COUP ABEE COUP ABEE NUROFEN 200MG/TAB BTx12 (BLISTER 1x12) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN 200MG/TAB BTX24 (BLISTER 2x12) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN 200MG/CAP BTx10 (BLIST 1 x 10) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN 200MG/CAP BTx16 (BLIST 2 x 8) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN (LEMON) 200MG/TAB BTx 12 (BLIST 2 x 6) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN (MINT) 200MG/TAB BTx 12 (BLIST 2 x 6) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN 400MG/CAP BTx10 (BLIST 1x10) M01AE01 IBUPROFEN NUROFEN EXPRESS 256MG/TAB BTx12 ( IBUPROFEN SODIUM BLIST PVC) M01AE01 DIHYDRATE

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) NUROFEN EXPRESS 256MG/TAB BTx24 ( BLIST PVC) M01AE01 NUROFEN EXPRESS 512MG/TAB BTx12 ( BLIST PVC) M01AE01 TUSSEFAR 15MG/5ML FLX125ML R05CB06 TUSSEFAR 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 IBUPROFEN SODIUM DIHYDRATE IBUPROFEN SODIUM DIHYDRATE ALGOFREN 200MG/SACHET BTX20 SACHETS M01AE01 IBUPROFEN ALGOFREN 200MG/TAB BTX20(FOIST2X10) M01AE01 IBUPROFEN ALGOFREN 10% W/W TUBX100G M02AA13 IBUPROFEN ALGOFREN 200MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) M01AE01 IBUPROFEN ALGOFREN 200MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) M01AE01 IBUPROFEN CARNIL 1G/10ML VIAL ORAL BTx10 VIALS ORALx1G A16AA01 CARNIL 2G/10ML VIAL BTx10 VIALSx10 ML A16AA01 KRIOLEN 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 KRIOLEN 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 ANGELINI PHARMA HELLAS & ANGELINI PHARMA HELLAS &.&. /.."INTE.&. /.."INTE.&. /.."INTE.&. /.."INTE.&. /.."INTE LEVOCARNITINE,LEVOCA RNITINE.. LEVOCARNITINE,LEVOCA RNITINE.. RAFARM RAFARM

36 17322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) NEO EGMOL 2%(W/W) FLx60ML D01AC08 KETOCONAZOLE TARGET PHARMA NEO EGMOL 2%(W/W) FL x 120ML D01AC08 KETOCONAZOLE TARGET PHARMA NEO EGMOL 2%(W/W) FLx180ML D01AC08 KETOCONAZOLE TARGET PHARMA STRUBELIN 30MG/5ML FLx125 ML R05CB06 STRUBELIN 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 STRUBELIN 30MG/5ML FLx250 ML R05CB06 ABROLEN 30MG/5ML FLX125 ML R05CB06 ABROLEN 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 ALET PHARMACEUTICALS ABEE ALET PHARMACEUTICALS ABEE NIX 1% (W/W) FL x 56 G P03AC04 PERMETHRIN APRINOL 15MG/5ML FLX125ML R05CB06 APRINOL 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 APRINOL 30MG/5ML FL X250ML R05CB HIVOTEX 30MG/5ML FLX125ML(..) R05CB06 HIVOTEX 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 HIVOTEX 30MG/TAB BTX20(BLIST1X20) R05CB06 HIVOTEX 15MG/5ML FLX125ML R05CB06 GRENOVIX 30MG/TAB BTX20(BLIST2X10) R05CB06 GRENOVIX 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 GENEPHARM AE GENEPHARM AE

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) GRENOVIX 30MG/5ML FLX250ML R05CB06 AMBORAL 15MG/5ML FLx125 ML R05CB06 AMBORAL 30MG/5ML FLx125 ML R05CB06 AMBORAL 30MG/5ML FLx250 ML R05CB06 GENEPHARM AE ALAPIS ABEE ALAPIS ABEE ALAPIS ABEE OLBENORM 30MG/5ML FL x 125 ML R05CB06 FLUIBROX 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 FLUIBROX 30MG/5ML FLX250ML R05CB06.. FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS TALCID 500MG/TAB 20(BLIST 2X10) A02AD04 HYDROTALCITE BAYER TALCID 500MG/TAB 50(BLIST 5X10) A02AD04 HYDROTALCITE BAYER TALCID 500MG/TAB 100(BLIST 10X10) A02AD04 HYDROTALCITE BAYER VIDILAC 0,32% FLX10ML S01KA02 HYPROMELLOSE KITE VIDILAC 1,6MG/0,5ML SING.DOS BTX60Single dose S01KA02 HYPROMELLOSE KITE VIDILAC 1,6MG/0,5ML SING.DOS BTX120 Single dose S01KA02 HYPROMELLOSE KITE VIDILAC 1,6MG/0,5ML SING.DOS BTX30single dose S01KA02 HYPROMELLOSE KITE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx100 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE MEDIPLANTS.

38 17324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx240 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx500 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx1000 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx100 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE OXYGENATED WATER 3%/MEDIPLANTS 3% (W/V) FLx240 ML D08AX01 HYDROGEN PEROXIDE 2%/MEDIPLANTS 2% FLX65ML D08AG03 IODINE MERBROMIN 2%/MEDIPLANTS 2% W/V FLX50ML D08AK04 MERBROMIN MERBROMIN 2%/MEDIPLANTS 2% W/V FLX100ML D08AK04 MERBROMIN DONAROT 1,884(1,5)G/SACHET BT x 20 SACHETS M01AX05 GLUCOSAMINE SULFATE DONAROT 1,884(1,5)G/SACHET BT x 30 SACHETS M01AX05 GLUCOSAMINE SULFATE TRAVELGUM 20MG/GUM BTx10 (BLIST 2x5) R06AA02 DIMENHYDRINATE SINARTROL 1,5% (W/W) TUBx50 G M02AA07 PIROXICAM CINNAMATE MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. MEDIPLANTS. PROTON PHARMA PROTON PHARMA....

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) SALOSPIR C 500 ( )MG/TAB x12(foist3x4) N02BA51 ACETYLSALICYLIC ACID,ASCORBIC ACID UNI PHARMA APOTEL C 500 EF.TAB( )MG/TA BTx12 (FOIST 3 x 4) N02BE51 PREPARATION H (1+3)% TUB x 25 G D02AX PREPARATION H (1+3)% TUB x 50 G D02AX PARACETAMOL,ASCORBI C ACID UNI PHARMA YEAST CELL EXTRACT,SHARK LIVER OIL PFIZER.. YEAST CELL EXTRACT,SHARK LIVER LEVOCARNIL 1G/10ML FL (SINGLE D BTx10 FL x 10 ML A16AA01 LEVOCARNITINE OIL PFIZER.. D.A.S.T. BIOTECH /.. D.A.S.T. BIOTECH AFRODOR 30MG/5ML FLX125ML R05CB06 IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & AFRODOR 30MG/5ML FL X250ML R05CB06 GAVISCON L ( ,5)MG/5ML FLx200 ML A02BX13 ALGIN,SODIUM BICARBONATE IASIS PHARMAC.HELLAS.&. / / & GAVISCON L (PEPPERMINT FLAVOUR) ( ,5)MG/5ML FLx200 ML A02BX13 ALGIN,SODIUM BICARBONATE GAVISCON L (PEPPERMINT FLAVOUR) ( ,5)MG/5ML FLx500 ML A02BX13 ALGIN,SODIUM BICARBONATE

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.05.14 17:45:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 17287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A Φάρµακα στόµατος A01AA Φάρµακα για την πρόληψη της τερηδόνας A01AA01 SODIUM FLUORIDE 2469602 01 DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% (W/W) BTx1TUBEx51G

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 29 / 2 / 2012 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Ιούλιος 2010 Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Κινητοποιήσεις Φ.Σ.Α. για τις καθυστερήσεις στις οφειλές του ΟΠΑΔ & αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.03.07 22:38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG,

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ο η Δ ου Η ΣΥ Φ 08 GAΚEΠICA 466 2409002 01 2802409002016 2489003 01 2802489003019 8 Y LYPDIJ 500 IUVIAL BTX10BTX1VIAL BTX10BTX1VIALX20ML SOLV ACΠOTREΠ SOFTCAPS MGCAP BT σ ERS B02BD02 HUMA PLASMA COAGULATIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιµυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιµιδαζολίου και τριαζολίου D01AC03 ECONAZOLE NITRATE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου D01AC02 MICONAZOLE NITRATE 0919303 01 DAKTARIN CREAM

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα