Βίλχελμ Ράιχ Η ΜΑΖΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ιον_σισμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βίλχελμ Ράιχ Η ΜΑΖΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ιον_σισμου"

Transcript

1 Βίλχελμ Ράιχ Η ΜΑΖΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ιον_σισμου

2 ΤΙτΑ.οζ στά γερμανικά:. WilheIm Reich: Die MassenpsychoIogJe des FaschismtlS Copyright: Γιά τήν έλληνικη γλώσσα εκδόσεις Μ π ο υ κ ο υ μ ά ν η 1974 Στοιχειοθετήθηκε και τυπώθηκε στην 'Αθήνα τό Σεπτέμβριο του 1975 στό εργοστάσιο Γραφικών Τεχνών Θ. ΜΠΑΛΛΙΔΗΣ καί ΥΙός Ο.Ε., (Βυζαντίου ΙΕ Ν. 'Ιωνία, τηλ ) γιά λογαριασμό τών εκδόσεων ΜΠΟΥΚΟΥ ΜΑΝΗ (Μαυρομιχάλη 1, Άθήνα, τηλ ). Διόρθωση: Χριστίνα Γιατζόγλου Σχέδιο έξωφύλλου: Λίκα Φλώρου «Β ο u k ο u m a n ί s» Publications, 1, Mavromichali St. Athens 143, Greece - Tel

3 WILHELM REICH Η ΜΑΖΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ Τόμος πρc1)τoς Μετάφeαση από τά γεeμανικά ΗΡΩ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ

4 Περιεχόμενα Γλωσσάριο..... ElσαΎαη'tKo σημείωμα. Πρόλογος στην τριτη διορθαιμένη και tπαυξημένη ~Kδoση. Ι. Ή ΙΔΕΟΛΟΠΑ ΩΣ ΥΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Η διάσταση ΟΙκονομική και ΙδεOλoΎLKη δομη τi'jς ΎερμανιK~ς KOLWlvfac; ΤΟ πρόβλημα ti'\c; όμαδι1cf\ς ψυχολo-yfας 4. Ή Koινιovική λειτουρ-υ{α τi'\ς Ύενετήσιας καταπίεσης 11. Η ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΠΑ ΤΗΣ OIΚOΓENEIAΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ- ΔIΚiI ΨΥΧΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 1. Φύρερ και όμαδικη δομη Ή καταύουυή, του Χίτλερ ΣτοιχεΤα Ύιά την όμαδική ψυχολο-υ{α του μικροαστισμου. 4. ΟΙΚΟΎενειακή προσήλιοση και έθνικό φρόνημα.. 5. Ή έθvιkoσoσιαλιστικη αότοπεποίθηση 6. Ό έξαστισμός τi'\ς BιoμηχανιK~ς fpoyatlki'\c; τάξης 111. Η ΦΥ ΛΕΤΙΚΗ θεωρια ΤΟ περιεχόμενό της 2. 'Αντικειμενική και tποκειμενική λειτουρ-υ{α του φασισμου 3. Φυ'. ετικη άυνότητα, δηλητηριαση του ατματος και μυστικισμός lν. Ο ΣYMBOΛIΣMOΣ ΤΟΥ ΑΓΚΥΛΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. ν. ΟΙ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟ<Υ<ΠΟθΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΧΙΚΗΣ OIΚOΓENEIAΣ.... νι. Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΩΣ ΔΙΕθΝΙΚΗ ΑΝΤΙΑ- ΦPOΔIΣIAΚH ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τό ένδιαφέρον Ύιά την έkιcλησία Ό. άύώνας έναντίον του «πολιτιστικου μπολσεβικισμου» 3. Τό έύερτήριο του μυστικιστικου αισθήματος Ό σκοπός ti'\c; πολιτιστι1cf\ς έπανάστασης στό φliiς τ~ς φασιστι1cf\ς άντιδρασης

5 VII. Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ Τα τρία βασικά στοιχεία του θρησκευτικού αισθήματος Το ρίζωμα της θρησκείας από γενετήσιο άγχος Υγιής και νευρωτική αυτοπεποίθηση VIII. ΜΕΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θεωρία και πράξη Ο αγώνας εναντίον του μυστικισμού ως τα σήμερα Η ερωτική ευδαιμονία ενάντια στο μυστικισμό Το ατομικό ξερίζωμα του θρησκευτικού αισθήματος Αντιρρήσεις και η πράξη της γενετήσιας οικονομίας Ο απολιτικός άνθρωπος ΙΧ. ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ Να λέγονται αλήθειες - αλλά πως και πότε; «Τι συμβαίνει με τη μάζα των ανθρώπων;» Ο πόθος για το σοσιαλισμό Η «απονέκρωση του κράτους» Το πρόγραμμα του ΚΚΣΕ Η «εισαγωγή της σοβιετικής δημοκρατίας» Η εξέλιξη του αυταρχικού κρατικού μηχανισμού από ορθολογικές κοινωνικές σχέσεις Η κοινωνική λειτουργία του κρατικού καπιταλισμού Χ. ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το πρόβλημα της «αυθόρμητης εργατικής πειθαρχίας» ΧΙ. ΔΩΣΤΕ ΥΙΙΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΤΙΚΑΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Τι είναι η «εργοδημοκρατία»; Τι είναι καινούργιο στην εργοδημοκρατία; ΧΙΙ. ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΙΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΙΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Το ενδιαφέρον μας για μια απελευθερωτική ανάπτυξη Βιολογική αρτηριοσκλήρωση, ανικανότητα για ελευθερία, και μηχανική αυταρχική αντίληψη της ζωής Το οπλοστάσιο της ανθρώπινης ελευθερίας ΧΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΓΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έρευνες για τις φυσικές κοινωνικές δυνάμεις που θα υπερνικήσουν τη συναισθηματική πανούκλα Εργασία σε αντίθεση προς την πολιτική Σημείωση για την εμπράγματη κριτική και την παράλογη επίκριση Η εργασία είναι έλλογη από την ίδια την ουσία της Η ζωτικά αναγκαία και η άλλη εργασία

6

7 Γλωσσάριο Εργοδημοκρατlα. Ή έργοδημοκρατία δεν ειναι Ιδεολογικό, ούτε και «πολιτικό» σύστημα, που θά μπορο\)σε νά έπιβληθεί στην ανθρώπινη κοινωνία με την προπαγάνδα ένός κόμματος, ένός πολιτικο\) ήγέτη, η μιας δμάδας συνδεμένη ς με κοινη Ιδεολογία. Έργοδημοκρατία ειναι ή δλότητα των βιολειτουργιων, κυβερνημένη από τις ελλογες διανθρώπινες σχέσεις, που γεννήθηκαν, αναπτύχτηκαν και έξελίχτηκαν φυσικά καί όργανικά. Τό καινούργιο χαρακτηριστικό τf)ς έργοδημοκρατίας ειναι, δτι γιά πρώτη φορά στην ίστορία τf)ς κοινωνιολογίας, ή μελλοντικη ρυθμιστικη δύναμη τf)ς ανθρώπινης κοινωνίας δε θά παράγεται από Ιδεολογίες η από δημιουργητέες συνθf)κες, αλλ' από φυσικες διαδικασίες, πού ή ύπαρξή τους και ή πορεία τους ειναι δοσμένες έξυπαρχf)ς. Ή έργοδημοκρατικη «πολιτικη» εχει διακριτικό της γνώρισμα δτι αποκρούει κάθε πολιτική και δημαγωγία. Δεν αφαιρεί από τις έργαζόμενς μάζες ηίν κοινωνικη ευθύνη τούς την αναθέτει. οι έργοδημοκράτες δεν εχουν τη φιλοδοξία νά ειναι πολιτικοί ήγέτες δε θά τούς επιτραπεί, άλλωστε, ποτέ, ν' αναπτύξουν μιά τέτοια φιλοδοξία. την τυπικη δημοκρατία, που έκφράζεται με μόνη την έκλογη πολιτικων αντιπροσώπων και δε συνεπάγεται καμιάν άλλη περαιτέρα ευθύνη από μέρους των ψηφοφόρων, ή έργοδημοκρατία την αναπτύσσει συνειδητά σέ γνήσια έμπράγματη καί εμπρακτη δημοκρατία σε κλίμακα οικουμενική. Ή δημοκρατία αύτη στηρίζεται στις λειτουργίες: αγάπη (ερως), έργασία και γνώση. 'Αναπτύσσεται όργανικά. Πολεμάει τό μυστικισμό και την Ιδέα το\) δλοκληρωτικο\) κράτους, δχι δμως μέ πολιτικές ~ξεις καί σχήματα, αλλά με τις πρακτικές βιολειτουργίες, που ύπακο\)ν στους δικούς τους νόμους. Με λίγα λόγια: ή έργοδημοκρατία δεν ειναι πολιτικό πρόγραμμα ε{ναι μιά νεοεύρετη βιοκοινωνιολογική φυσικη και θεμελιωτικη λειτουργία τf)ς κοινωνίας.

8 Βιόνια. Φυσαλίδες, που παρουσιάζουν μεταβατικα στάδια άνάμεσα στην άβια και την εμβια οόσία. Σχηματίζονται μέσα στη φύση αδιάλειπτα από τη διαδικασία της διάλυσης ανόργανης και ενόργανης ύλης. <Η διαδικασία αότη μπορεί ν' αναπαραχθεί πειραματικά. τα βιόνια ειναι φορτισμένα με όργονενέργεια και εξελίσσονται σε πρωτόζωα και βακτηρίδια. Βιοπάθεια. Άσθένεια προκαλούμενη από ηί διαταραχη του βιολογικοϋ σφυγμου σ' όλόκλ ηρο τόν όργανισμό. Περιέχει δλες τις νοσηρες διαδικασίες, που παρουσιάζονται μέσα στό αότόνομο βιολογικό σύστημα. Ό «Jcεντρικός μηχανισμός» ειναι μια διαταραχη στην εκφόρτωση της βιογενετήσιας διέγερσης. Χαρακτηροανάλυση. Παραλλαγή της ψυχαναλυτικης τεχνικης της ανάλυσης των συμπτωμάτων, που περιλαμβάνει στη θεραπευτικη διαδικασία τό χαρακτήρα και τις αντιστάσεις του. Χαρακτηροδομή. <Η τυπικη δομη ένός ατόμου, ό στερεότυπος τρόπος στη δράση και την αντίδρασή του. 'Άγχος Οργασμού'.Γενετήσιο, αφροδισιαστικό, άγχος, που εξωτερικα μεν προκαλείται δταν τό άτομο στερηθεί την εκπλήρωση της γενετήσιας όρμης του, αλλα που εσωτερικεύεται και ριζώνει στο βάθος της ψυχης από φόβο μπρός στην αποκλεισμένη γενετήσια διέγερση. Τό άγχος τοϋ όργασμου σχηματίζει τη βάση τοϋ γενικου άγχους της ήδονης, που αποτελεί σήμερα συστατικό στοιχείο της επικρατούσας ανθρώπινης δομης. Όργαστική άνικανότητα. Άναφροδισία απουσία όργαστικης δύναμης, αφροδισιακων όρμων- δηλαδη ή αδράνεια, ή αδυναμία να παραδοθεί κανεις όλόβολος στόν ακούσιο σπασμο του όργανισμοϋ, ν' απολαύσει την ακέρια εκτόνωση της διέγερσης στό κορύφωμα της ερωτικης συνουσίας. ΕΙναι τό σημαντικότερο γνώρισμα του σημερινου μέσου ανθρώπου, που δεσμεύει τη βιολογικη (όργον-) ενέργεια μέσα στόν όργανισμό του κ' ετσι δημιουργεί την πηγη της ενέργειας για βιοπαθητικα συμπτώματα και κοινωνικες αλογίες κάθε λογης. Όργονενέργεια. Κοσμικη αρχέγονη ενέργεια ειναι πανταχοϋ παρούσα, και μπορεί ν' αποδειχτεί όπτικά, ήλεκτροσκοπικα και με τους μετρητες Γκάιγκερ-Μύλλερ. Μέσα στό ζωντανό όργα-

9 νισμό: βιοενέργεια, ζωικη ενέργεια. Άνακαλύφθηκε από τόν Ράιχ ανάμεσα στα 1936 και στα Όργονομικη ((ένεργητικη») θεωρία τής ΜιτουργΙας. Ή λειτουργικη διαλογιστικη μέθοδος, που καθοδηγεί η)ν κλινικη και πειραματικη όργονοέρευνα. 'Αξίωμά της ετναι ή ταυτότητα τ&ν παραλλαγ&ν μέσα στην κοινη λειτουργικη αρχή. Η διαλογιστικη αότη μέθοδος αναπτύχθηκε, καθως προχωροί5σαν οι ερευνες για τη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα, και όδήγησε στην ανακάλυψη τf\ς λειτουργικf\ς όργανικf\ς και ΚΟσμικf\ς όργονενέργειας. Με τόν τρόπο αότό φάνηκε, δτι καθρεφτίζει όρθα τις βασικες φυσικές διαδικασίες τf\ς ζωντανf\ς καθως και τf\ς νεκρf\ς (άβιας) ϋλης. Γενετήσια οικονομια. Άφροδίσια οίκονομία. 0 δρος αναφέρεται στόν τρόπο, που ρυθμίζεται ή βιολογικη ενέργεια, η - πράγμα ταυτόσημο - ό τρόπος που ρυθμίζει τό άτομο την οlκο-νομία τf\ς γενετήσιας ενέργειάς του - δηλαδη πόση ενέργεια δεσμεύει και πόση ξοδεύει (αναλώνει) στόν όργασμό. ΟΙ παράγοντες, που καθορίζουν αότόν τό ρυθμιστικό τρόπο στη φύση τους κοινωνιολογικοί, ψυχολογικοι και βιολογικοί. Η επιστήμη Τf\ς γενετήσιας οίκονομίας εχει ως περιεχόμενό της τό σύνολο τf\ς γνώσης, που ετχε πορίσει ή μελέτη αότ&ν τ&ν παραγόντων. 0 δρος δηλώνει την εργασία τοί5 Ράιχ από τη στιγμη που αντικρούει τη φροϋδικη φιλοσοφία του πολιτισμοί5 ως την ανακάλυψη του όργόνιου, όπότε ό δρος μετατρέπεται σε ΌργονομΙα - επιστήμη τf\ς ζωικf\ς ενέργειας. Γενετήσια (f) άφροδίσια) πολιτική. 0 δρος γενετήσια πολιτικη και γενετησιοπολιτικός δηλώνει την πραkτ~kη εφαρμογη τf\ς γενετησιοπολιτικf\ς επιστήμης μέσα στα πλαίσια τf\ς κοινωνίας και σε βάση όμαδική. Τό εργο αότό επιτελέστηκε στην Αύστρία και τη Γερμανία από τα 1929 ως τα 1933 μέσα στα πλαίσια τ&ν απελευθερωτικ&ν επαναστατικ&ν κινημάτων και τf\ς ψυχικf\ς ύγιεινf\ς. Σέξπολ. Όνομασία τf\ς γερμανικf\ς όργάνωσης, που άσχολοϋνταν με τις γενετησιοπολιτικες δραστηριότητες. 11

10 Φvτoθεραπε[α. Μέ την άνακάλυψη της μυικης θωράκισης τροποποιήθηκε ή χαρακτηροαναλυτικη θεραπευτικη διαδικασία, για νά έλευθερώσει τις δεσμευμένες φυτικές ένέργειες, πράγμα που έπανορθώνει τη βιοφυσικη κινητικη Ικανότητα το{) άρρώστου. Ό συνδυασμός χαρακτηροανάλυσης και φυτοθεραπείας εύtνε γνωστός ώς χαρακτηροαναλυτικη φυτοθεραπεία. Ή κατοπινη άνακάλυψη της δργονενέργειας το{) δργανισμο{) (Βιοενέργεια) και ή συγκέντρωση άτμοσφαιρικης δργονενέργειας με τη βοήθεια ένός συσσωρευτη-δργονενέργειας, χρειάστηκε να άναπτυχτεί, για να έξελιχτεί ή χαρακτηροαναλυτικη φυτοθεραπεία σε μια περιεκτικη βιοφυσικη δργονοθεραπεία.

11 ΕΙσαΎιοΡΚΟ σημείωμα Πολυ(1υζητημέιιος, μ' ένθου(1ιαιπικους θια(1ωτες και φανατικου,; πιιπούς, που φτάνουν στο σημείο, να ((τον θεωρούν προφήτη κ' έναν άπο τους μεγdλoυς έλευθερωτες τής άνθρωπότητας»l, ό ΒΙλχελμ Ράιχ ετναι άπο τους συγγραφείς έκείνους που μια όριιυμένη (11,ιγμη lγινε σύμβολο κα! ή βαl1ικη Ιδέα του πέρα(1ε ιπην κοινη συνείδηση σαν αύταπόδεικτη άλήθεια. την έποχή, που έκδηλώνεται όρμητικο Το ((άμφισβητητικο)) κίνημα τής έπαναuτατημένης νεολαίας, με κορύφωμα το γαλλικο Μάη τού το (1ύνθημα ((Κάνετε 'Έρωτα, οχι Π6λεμω) υποτίθεται, πως συνοψίζει έπιγραμματικα τον πυρήνα τής. βιοθεωρίας τού Ράιχ2. Βέβαια, δπως κάθε υπεραπλoύ(1τεvση, σσο σωιπη κι dν ετναι, το l1ύνθημα αύτο δε μας διδά(1κει πολλα πράγματα για τη (1υμβολη τού Ράιχ στην έξέλιξη τής ψvxανάλυσης και τής ψvxιατρικής γενικά, για την ΠΡΜωπικότητά του, τους άγωνες και τη δρά(1η του. Κατα κάποιον τρόπο, αλλω(1τε, το (1ύνθημα θα μπορούσε, στην άφηρημένη γενικότητά του να Ισχύει και για τη φιλμοφικη θεώρηση τού Μαρκούζε - fj άκόμη καλύτερα για τη ((AυσιστράΤηJ) του' ΑΡΙ(1τοφάνη, με μια παραλλαγη στη διατύπω(1η: ((Πάψτε τον πόλεμο, για να κάνουμε Ιρωτα))! Και για να παμε άκ6μη μακρύτερα ιπις πρωταρχες τής φιλοσοφικής κοσμοθεώρησης, το σύνθημα θα μπορούσε ν' άναφέρεται στις πανάρχαιες δυνάμεις που συνάζουν ή χωρίζουν τα στοιχεία στον κ6σμο τού ' Εμπεδοκλή τη Φ ι λ ό τ η τ α και το Ν ε ί κ ο ς, τον" Ερωτα και την 'Έχθρα - το πρότυπο αύτο που ετχε έμπνεύ (1ει και τον Φρόυντ, σταν διατύπωνε τη μεταψυχολογικη θεωρία του για τον 'Έρωτα και το Θάνατο, τις δυο μεγάλες πρωταρχικες όρμές, που τις ύπέθεσε σύμφυτες με τον ΨVXΙ(1μO τοπ άνθρώπου. Ό Ράιχ άντικρούει με πάθος αύτη την όψιμη έκδοχη του Φρόvντ για το όρμέμφυτο τής καταl1τρoφης και του θανάτου ώς όμ6λογου 1. Charles Rycroft, Reich, Fontana, 1971, νενθ. άνωτ

12 και ίσοδύναμου με τήν άρμή της ζωης, τή θεωρεί άπαράδεκτη υπαναχώρηση, «θεωρητική συνθηκολόγηση)) προδοσία της πρώτης φροϋδικης ανακάλυψης 8τι ή πρωταρχικη κινητήρια δύναμη στον άνθρωπο ειναι ή γενετήσια όρμή, ή φιλήδονη ερωτικη επιθυμία ((λίμπιντω)), - ή «β ι ο ε ν έ Ρ γ ε ι α)), 8πως θά την όνομάσει ά Ράιχ στην όψιμη περίοδ6 του. Γιά τον Ράιχ μόνο μιά άρμή ειναι Ιμφυτη στόν άνθρωπο ή γενετήσια. Οί καταστρεπτικες όρμές, ό σαδισμός και το αντιθετικό του σύστοιχο, ά μαζοχισμός, ό φόβος της ζωης και της κινητήριας δύναμής της, της γεννητικης όρεξης, ό φόβος της ελευθερίας, ή ευθυνοφοβία, ή αρχομανία και ή σύστοιχή της 15ποταγη στην εξουσία, ειναι γιά τον Ράιχ όρμες δευτερογέννητες, κοινωνικά προσδιορισμένες, καλλιερ-, l', μέ',, \, γουμενες και αναπαραγομενες σα στο κοινωνικο συστημα και στην ψυχικη δομη τού ανθρώπου άπο τά συμφέροντα της αυταρχικης πατριαρχικης κοινωνίας, της ταξικης κοινωνίας άρα, που τελευταία της εκδήλωση ειναι το κεφαλαιοκρατικο σύστημα μ' δλες τις π.αραφυάδες του και τους έκάστοτε νεοσχηματισμούς του, και μάλιστα τό πιό πρ6σφατο φαινόμενο, τό φασισμό, το όλοκληρωτικό καταδυναστευτικο σύστημα, το σύγχρονο επιστέγασμα μιας κοινωνικης έξέλιξης, που οί άπαρχές της ανάγονται στήν προ - Ι} πρωτο - ίστορικη κατάργηση της μητριαρχίας, άπο την οίκονομικά ανερχόμενη πατριαρχία, «την πατροκεντρικη φιλοαποκτητικη κοινωνία)), δπως την όνόμασε ό 'Έριχ Φρ6μ. Ύπεραπλουστεύω, βέβαια, γιά νά συνοψίσω ακροθιγώς τά θέματα, που θά συναντήσει ό αναγνώστης στή «Μαζικη Ψυχολογία τού Φασισμού)). Ύπεραπλουστευμένη άλλωστε, και σχηματικη - γιά νά μήν πώ δογματικη και κάπως άπλοϊκη - ειναι, νομίζω, και ή αντίληψη τού Ράιχ γιά τη μητριαρχία. Δεν ειναι τ6πος έδώ γιά διεξοδικη ανάπτυξη τού θέματος. Ό Ράιχ πάντως στηρίζεται στη θεωρία τού Μπάχοφεν, 8πως τήν ειχε έρμηνεύσει ό 'Ένγκελς άπό τη σκοπιά τού ίστορικού υλισμού. Ένδιαφέρουσα σχετικά ειναι μιά μελέτη το_ύ 'Έριχ Φρόμ: Ή κοινωνιο-ψυχολογικη σημασία της θεωρίας της μητριαρχίας, 8που ό συγγραφέας υπογραμμίζει, δτι ή ίδέα ένος μητροκεντρικού πολιτισμού - ανεξhλ ' \ \, θ λ ' 'ξ' 'ζ \ v.ιtτητα απο την αν ρωπο σγικη της α ια - οραματι εται μια πραγματικότητα, που δεν τή διέπουν τά συμφέροντα της κυριαρ-

13 χίας, άλλά οί εκπληρωμένες φιλήδονες ερωτικες σχέσεις μεταξυ των ανθρώπων. Κι αυτη ή θεωρία γιά τη μητριαρχία με τά σvνακόλoυθά της, τον ελεύθερο έρωτα, την κοινοκτημοσύνη τών αγαθών και τη γιορταστικη παλλαϊκη απόλαυσή της έχει πανάρχαιες ρίζες, δπως μας το δείχνει ή σάτιρα του' Αριστοφάνη στις ((' Εκκλησιάζουσες». Σημειώνω, εν παρόδφ, δτι ή νοσταλγία τού χαμένου επίγειου - πρωτοκομμουνιστικου - παραδείσου, εμφανίζεται αποσκηνης του αρχαίου έλληνικου θεάτρου, έστω και σά σάτιρα, δταν καταρρέomι οί αυτοκρατορικες μορφες τής δημοκρατίας με την ijττα της αθηναϊκης ήγεμονίας απο τη Σπάρτη και την εγκαθίδρυση των Τριάκοντα Τυράννων στο τέλος του Πελοποννησιακου πολέμου. Σε μιάν ανάλογη κρίσιμη φάση του σύγχρονου πολιτισμου τοποθετοννται οί επαναστατικες πρωταρχες της ψυχανάλυσης και ή κατοπινή της εξέλιξη. 'Όπως γράφει δ Χέρμπερτ Μαρκουζε στον επίλογο του (('Έρως και Πολιτισμός»: Ή ψυχανάλυση άλλαξε τη λειτουργία της μέσα στον πολιτισμο τού καιρού μας σύμφωνα με τις βασικες κοινωνικες αλλαγές, που συνέβηκαν στο πρωτο ijμισυ του αιώνα. Η κατάρρευση της φιλελεύθερης περιόδου και των υποσχέσεών της, το εξαπλωνόμενο δλοκληρωτικο ρευμα και οί προσπάθειες αντιμετώπισής του, καθρεφτίζονται στη θέση της ψυχανάλυσης. Στά πρωτα είκοσι χρόνια της ανάπτυξής της πριν απο τδν Α' παγκόσμιο πόλεμο ή ψυχανάλυση ειχε απεργαστεί τις έννοιες γιά μιά ψυχολογικη κριτικη του πιο εξυμνημένου επιτεύγματος τής σύγχρονης εποχης: του ατόμου. Ό Φρόυντ έδειξε, πώς δ αναγκασμός, ή καταπίεση και ή αποστέρηση ειναι το υλικό, που πλάθει την ((ελεύθερη προσωπικότητα». Συγκεντρώνοντας την προσοχή του στις περιπέτειες των αρχέγονων όρμων, ανακάλυψε την κοινωνία μέσα στις πιο απόκρυφες πτυχες τού γένους και τής ατομικης ψυχής. 'Αναγνώρισε, δτι ή ((γενικη κακοδαιμονία της κοινωνεας» ειναι το αξεπέραστο δριο της θεραπείας και της κανονικότητας. Ή ψυχανάλυση ήταν μιά ριζικά κριτικη θεωρlα. 'Αργότερα, δταν ή κεντρικη και ή ανατολ \ Ε" β',, \ 'ξέ ' ικη υρωπη ρισκονταν σ επαναστατικη ε γερση, φανηκε καθαρά πόσο ή ψυχανάλυση ήταν δεσμευμένη απέναντι τής κοινωνεας, της δποίας ειχε αποκαλύψει τά μυστικά. Ή ψυχαναλυτικη 15

14 αντtληψη για τον ανθρωπο με την πίστη της στη βασικα ανάλλαχτη ανθρώπινη ψύση φάνηκε ((αντιδραστική»' ή θεωρία τού ΦριJvντ έμοιαζε να ύποδηλώνει, δτι τ' ανθρωπιστικα Εδανικα τού σοσιαλισμου ήταν ανθρωπίνως ανέφικτα. Τ6Τδ αρχισαν να επιταχύνονται οε μεταρρυθμίσεις της ψυχανάλυσης. Θα μπορούσε να μιλήσει κανεις για μια διάσπαση σε αριστερη και σε δεξια πτέρυγα. Ή πιο σοβαρη προσπάθεια ν' αναπτυχθεί ή κριτικη κοινωνικη θεωρία, ή ύποδηλων6μενη στον Φρ6V11Τ, έγινε άπο τον Βίλχελμ Ράιχ στα πρωτα του έργα. Στο δοκίμι6 του Der Είηbruch der SexualmoraI, 1931, ΓΗ είσβολη της γενετήσιας ήθικης), ό Ράιχ προσανατ6λισε την ψυχανάλυση στη σχέση των κοινωνικων και των όρμέμφvτων δομων. Τ6νισε έμφατικα σε τί βαθμο τα συμφέροντα της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης έπ.ιβάλλουν την καταπίεση τ-ης γενετήσιας όρμης και π6σο αυτα τα συμφέροντα πάλι δv11αμώνοvν και αναπαράγονται με τη γενετήσια καταπίεση. Ώστ6σο ή lδέα του Ράιχ για τ-ι]ν καταπίεση της γενετήσιας άρμης παραμένει αδιαφοροποίητη' παραμελεί τον Ιστορικό δv11αμισμο των γενετήσιων όρμων και το συγκερασμ6 τους με τις καταστρεπτικες παρορμήσεις (ό Ράιχ απορρίπτει την ύπ6- θεση τού Φρ6V11Τ για τ' όρμέμφυτο του θανάτου και δλη τη διάσταση του βάθους, που αποκάλυψε ή φροϋδικη μεταψυχολογία). ΣV11ακ6λουθα, ή γενετήσια απελευθέρωση α υ τ η κ α θ α υ τ η γίνεται για τον Ράιχ ή πανάκεια για δλα τ' ατομικα και κοινωνικα κακά... και 1] πρ60δος της ελευθερίας φαίνεται σαν άπλη απ6- λυση γενετήσιας όρμης. τα κριτικα κοινωνιολογικα εύριlματα, που περιέχοv11 τα πρωτα συγγράμματα τού Ράιχ δεν αναπτύσσονται». Ό Paul Robinson στο δοκίμι6 του (c'h φροϋδικη Αριστερά», 1969 σημειώνει: αή κοινωνικη θβωρία του Ράιχ προσφέρει ενα ευφάνταστο έννοιακο δργανο στην κοινωνιολογικη και ίστορικη έρευνα, και βοηθάει να καταλάβουμε, πως μετατρέπονται σε πολιτική, ήθικη και θρησκεία οε οικονομικες πραγματικ6τητες, κι ακ6μη για να καταλάβουμε πως διατηρείται αυτο καθαυτο το σύστημα». Αλλα δεν κατ6ρθωσε να έπεξεργαστεί με επιστημονικr) ακρίβεια και με την πρακτικη εφαρμογη αυτη την πρώτη του σύλληψη, παρατηρεί ό Ρ6μπινσον. Πάντως ή συμβολη τού

15 Ράιχ στην εξέλιξη τής ψυχανάλυσης ειναι αναμφισβήτητη-((έξέλιξη, που τη μεταμόρφωσε &.πο μια μf'i.λλoν ερασιτεχνικη ενασχόληση σ' επαγγ8λματικη τεχνική, που μπορεί να διδαχτεί συστηματικά. 'Απο το 1924 &ς το 1930?}ταν ό διευθυντης τού Σεμινάριου για την Ψυχαναλυτικη Θεραπεία, δπου συζητούνταν πρακτικα προβλήματα θεραπευτικής αγωγής, και τρείς μελέτες του περι τεχνικής συμπεριλαμβάνονται σ έναν- τόμο με τιτλ? The Psychoanalytical Reader (εκδ. F1iess), που τον συνιστούν μέχρι σήμερα στους σπουδαστες τών ψυχαναλυτικών Ινστιτούτων». (Rycroft, ένθ. ανωτ. σ. 9). Εξάλλου, ((ή γενετησιοοικονομικη θεωρία του, που &.ποτελεί τον κεντρικο πυρήνα τού έργου του, συνδυάζει μια θεωρία τής ψυχοπαθολογίας με μια κριτικη τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας». Φυσικά, αφού ό Ράιχ?}ταν μαρξιστης και μέλος τού Κομμουνιστικού Κόμματος Αύστρίας, απο το 1928 &ς το 1933, όπόταν το Κόμμα τον διαγράφει, μετα τη δημοσίευση στη Δανία τής ((Μαζικής* Ψυχολογίας τού Φασισμού». Ό ίδιος ό Ράιχ γράφει στον πρόλογό του στην τρίτη έκδοση τού βιβλίου του: ((Ή γενετησιο-οικονομικη κοινωνιολογία γεννήθηκε &.πο την προσπάθεια να εναρμονιστεί ή ψυχολογία τού βάθους τού Φρόυντ και ή οικονομικη διδασκαλία τού Μάρξ. Παρορμητικες και κοινωνικες-οικονομικες διαδικασίες προσδιορίζουν την \ αν 'θ' ρωπινη υπαρ "ξ η... 'Η γενετησιo-oικoνoμι~,1,j, κοινωνιο λ 0- γία αναιρεί την αντίφαση, που έκανε την ψυχανάλυση να ξεχάσει τον κοινωνικο παράγοντα, και το μαρξισμο τη ζωικη προέλευση τού ανθρώπου)). 'Όσο για τη διαγραφή του &.πο το Κόμμα, ό Ράιχ σημειώνει: ((Με διέγραψαν με το αιτιολογικό, δτι ειχα εισαγάγει στο χώρο τής Κοινωνιολογίας την 'Αφροδισιολογία κ' έβγαζα τα συμπεράσματά μου για την επίδρασή της στη διαμόρφωση τής ανθρώπινης δομής». Πρέπει να έχει ζήσει κανεις τό κλίμα των Ιδεολογικών διενέξεων τής εποχής εκείνης, για να καταλάβει τι ((έγκλημα καθοσιώσεως»?}ταν για τα κομμουνιστικα κόμματα ακόμη και. ή Οπου παρακάτω χρησιμοπο\εττα\ ή λέξη δμαδ\κή Iiχε\ τήν αδτήν Iivvow μέ τη μαζική.

16 άπλη μνεία της ψυχανάλυσης. Ή άξίωση του Ράιχ, να έρμηνεύσει την ανοδο του φασισμού άπδ τη συναισθηματικη ύποστήριξη που προσπ6ρισε ή ψυχικη δομη τού άγελαίου άτ6μου - ή άρνησή του να δεχτεί Οτι οί μάζες παραπλανήθηκαν η συσκοτίστηκαν, ό Ισχυρισμός του, Οτι άντίθετα οίμάζες ειχαν επιθυμήσει τό φασισμό - κι αυτό ειναι που πρέπει να εξηγηθβί, αύτη άκριβως ή διαστροφη τού άγελαίου π6θου, που κάνει τις μάζες να στρέφονται ενα'ρτίον των ίδιων τωιι ταξικων και ζωτικων συμφερ6ντων τους, ήταν στα μάτια των κομμουνιστων τ6τε μια προδοσία που έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Ώστ6σο ((ό Ράιχ ειχε ξανανακαλύψει τό βασικό. πρ6βλημα της πολιτικης φιλοσοφίας, που ειχε θέσει ό Σπιν6ζα: ((Γιατί αραγε άγωνίζονται οί άνθρωποι "δλ' γ ι α τη ου οσυνη τους ~"" ωσαν να επροκειτο ';ιι).. για Τι, σωτηρια, τους ;» Σήμερα, περισσ6τερο παρα ποτέ, Ισχύει ή διαπίστωση καί νουθεσία μαζί τού Ράιχ: ((Δεν μπορούμε να εξουδετερώσουμε τόν άφηνιασμένο φασιστή, ι'i.ν άπό πολιτικη καιροσκοπία ψάχνουμε να τον βρούμε μέσα στό Γερμανό η τόν Ίταλό μ6νο, κι οχι επίσης μέσα στον Αμερικανο καί τον Κινέζο' ι'i. ν δ ε ν τ δ 'JI ά ν ι - χνδύουμε και μέσα στους ίδιους τους έαυτ ο ύ ς μ α ς ι'i.ν δε γνωρίζουμε τους κοινωνικους θεσμούς, που τον εκκολάπτουν καθημερινά... )). Ήρω Δ. Λάμπρου

17 Πρόλογος στην τρίτη διορθωμένη και έπαυξημένη εκδοση Διεξοδικη και εύσυνείδητη θεραπευτικη άσχολία με τόν άνθρώπινο χαρακτήρα μ' εχει διδάξει πώς, όταν κρίνουμε τις άνθρώπινες αντιδράσεις, θα πρέπει βασικα να εχουμε ύπόψη μας τρία διαφορετικα στρώματα της βιοφυσικης δομης. Οπως τό εχω εξηγήσει στό βιβλίο μου Χαρακτηροανάλυση, τα στρώματα τουτα της χαρακτηροδομης είναι αύτόνομα λειτουργουσες βαθμίδες της κοινωνικης εξέλιξης. Στό επιφανειακό επίπεδο της ύπαρξής του δ μέσος άνθρωπος είναι συγκρατημένος, εύγενικός, συμπονετικός, ύπεύθυνος και εύσυνείδητος. Δέ θα ύπηρχε κοινωνικη τραγωδία του άνθρώπινου ζώου, αν αύτός δ επιφανειακός φλοιός της ύπαρξης βρισκόταν σέ αμεση επαφη μέ τό βαθυ φυσικό πυρήνα. Μα ή τραγωδία είναι ακριβώς ότι δέ συμβαίνει κάτι τέτοιο: δ επιφανειακός φλοιός της κοινωνικης συνεργασίας δέν εφάπτεται μέ τό βαθυ βιολογικό πυρήνα του προσώπου' στηρίζεται πάνω σ' ενα δεύτερο, διάμεσο στρώμα του χαρακτήρα, που άπαρτίζεται άπό άγριες, σαδιστικές, λάγνες, άρπακτικές και ζηλόφθονες όρέξεις. Είναι τό φρουδικό «ασυνείδητο» fι «απωθημένο», δηλαδή, στη γλώσσα της γενετήσιας οικονομίας: τό σύνολο απ' όλες τις λεγόμενες «δευτερογέννητες δρμές». Ή όργονοβιοφυσικη κατόρθωσε να μας δείξει, ότι τό φρουδικό ασυνείδητο, το αντικοινωνικο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο γεννιέται απο την καταπιεση αρχέγονων βιολογικών όρμών. 'Άν μές από τό διάμεσο στρώμα της διαστροφης κατορθώσει κανεις να φτάσει στό βιολογικό θεμέλιο του άνθρώπινου ζώου, τότε ανακαλύπτει κατα κανόνα τό τρίτο και βαθύτερο στρώμα, που τ' όνομάζουμε «βιολογικό πυρήνα». Έκεί στα μύχια του δ άνθρωπος είναι, κάτω από εύνοϊκές κοινωνικες συνθηκες, ενα τίμιο, εργατικό και συνεργατικό ζώο, που ξέρει ν' άγαπα, αλλα και να μισεί, όταν ύπαρχει βάσιμος λόγος. Μόνο που δέν μπορουμε σέ καμια περίπτωση χαρακτηροαναλυτικης θερα- 19

18 πείας, νά φτάσουμε σήμερα σ' έκείνο τό βαθύτατο καί έλπιδοφόρο στρli'>μα, liv δέν παραμερίσουμε πρli'>τα τή νόθη ψευτοκοι, νωνική επιφάνεια. Οταν δμως πέσει τό προσωπείο τfjς καλλιέργειας, δεν παρουσιάζεται άπευθείας ή φυσική κοινωνικότητα, άλλά μόνο ή διαστρεβλωμένη σαδιστική πλευρά το\) χαρακτήρα. "Η όλέθρια τούτη διάρθρωση φταίει γιά τό γεγονός, δτι κάθε φυσική κοινωνική iί ερωτική παρόρμηση, πού μές άπό τό βιολογικό πυρήνα. θέλει νά έκφραστεί ένεργά, πρέπει νά διαπεράσει πρli'>τα τό στρli'>μα tli'>v δευτερότοκων διαστρεβλωμένων δρμli'>ν και κεί άκριβ«>ς ξεστρατίζει. Τό παραστράτημα αότό μεταβάλλει τόν άρχικά κοινωνικό χαρακτήρα tli'>v φυσικli'>ν δρμli'>ν, τόν διαστρέφει, προκαλώντας ~τσι άναγκαστικά τήν άναστολή κάθε γνήσιας ζωτικfjς έκδήλωσης. W Ας μεταφέρουμε τώρα τήν και πολιτικό πεδίο. άνθρώπινη δομή μας στό κοινωνικό Εσκολα καταλαβαίνουμε, δτι ο{ διάφορες πολιτικές και Ιδεολογικές δμάδες τfjς άνθρώπινης κοινωνίας άντιστοιχο\)ν στά διάφορα στρώματα τfjς άνθρώπινης χαρακτηροδομfjς. Φυσικά, δέν κάνουμε τό λάθος τfjς Ιδεαλιστικfjς φιλοσοφίας, νά ύποθέσουμε, πως ή άνθρώπινη αότή δομή ετναι δοσμένη άπό καταβολης και θά παραμείνει άνάλλαχτη ό)ς τή συντέλεια το\) αιli'>νος! Οί κοινωνικές περιστάσεις καί μεταβολές διαμορφώνουν σέ χαρακτηροδομη τις aρχέγoνες βιολογικές αξιώσεις τού ανθρώπου καί κατόπιν ή χαρακτηροδομη αναπαράγει μέ τη μορφη των ίδεολογιών την κοινωνικη δομη της κοινων[ας. Ό βιολογικός πυρήνας το\) άνθρώπου, ώστόσο, ~χει μείνει χωρίς κοινωνική εκπροσώπηση, άφότου διαλύθηκε ή άρχέγονη έργοδημοκρατική όργάνωση. Ή «άτόφια» καί «ύψηλή» φύση το\) άνθρώπου, έιcείνη πού τόν συνδέει μέ τόν κόσμο του, μόνο στή μεγάλη τέχνη ~χει βρεί τή γνήσιά της ~Kφραση, Ιδίως στή μoυσιιcή και τή ζωγραφική. Άλλ' ό)ς τά τώρα δέν ~χει έπηρεάσει οόσιαστικά τή διαμόρφωση τfjς άνθρώπινης κοινωνίας, liv με τόν δρο «κοινωνία» δέν έννοο\)με άπλli'>ς τήν καλλιέργεια, τόν πολιτισμό μιας μικρfjς και πλούσιας δμάδας, άλλα τήν κοινότητα δλων tli'>v άνθρώπων.

19 Στα ήθικα και κοινωνικα Ιδανικα το{} φιλελευθερισμο{} ξαναβρίσκουμε τ' άντιπροσωπευτικα γνωρίσματα το{} επιφανειακο{} φλoιoϊj της χαρακτηροδομης, τήν αύτοκυριαρχία και τήν άνοχή. WΕκδηλος σκοπός της ήθικης το{} φιλελευθερισμο{} αύτο{} είναι να καταπνίξει «τό θηρίο μέσα στόν άνθρωπο», εκείνο τό διάμεσο στρώμα των «δευτερότοκων ψυχόρμητων», τό φρο\} δικό «άσυνείδητο». Ή φυσική κοινωνικότητα το{} βαθύτατου τρίτου στρώματος, το{} πυρήνα, είναι άγνωστη στόν φιλελεύθερο. ΟΙκτίρει, και καταπολεμάει τή διαστροφή τοί) άνθρώπινου χαρακτήρα με ήθικους κανόνες δμως οι KoινωVΙKες καταστροφες το{} 200ί) αιώνα μας διδάξαν, δτι ή τακτική αύτή δε μας δδήγησε πουθενά. Κάθε γνήσια επανάσταση, κάθε γνήσια τέχνη και επιστήμη κατάγεται άπό τό φυσικό βιολογικό πυρήνα τοί) άνθρώπου. UΟ μως, οi)τε δ γνήσιος επαναστάτης, οi)τε δ καλλιτέχνης, οi)τε δ επιστήμονας εχει ως τα τώρα κερδίσει, δδηγήσει μάζες, fι κι αν δδήγησε, δεν κατόρθωσε να τις συγκρατήσει στήν περιοχή τών ζωτικών τους συμφερόντων. 'Αλλιώς, κι άντίθετα άπό τό φιλελευθερισμό και τή γνήσια επανάσταση, εκδηλώνεται δ φασισμός. Έκφράζει στήν ούσία του, οχι βέβαια τόν επιφανειακό φλοιό, ούτε τόν εσώτατο πυρήνα, άλλα κυρίως εκείνο τό διάμεσο στρώμα το{} χαρακτήρα, δπου θρασεύουν οι «δευτερογέννητες δρμές». Τήν εποχή πού πρωτόγραψα τοί)το τό βιβλίο, δ φασισμός θεωρο{}νταν γενικα «~να πολιτικό κόμμα», που δπως και οι άλλες «κοινωνικες δμάδες» εkπρoσωπoϊjσε όργανωμένα μια «πολιτική Ιδέα». Σύμφωνα μ' αύτή τή θεωρία «τό φασιστικό κόμμα» εφερε τό φασισμό με τή βία fι με "πολιτικους έλιγμούς". 'Αντίθετα, ή Ιατρική μου πείρα, που μο{} προσπόριζε ή συναναστροφή μου με άνθρώπους άπό διάφορες φυλές, θρησκείες, στρώματα, εθνη κλπ., με είχε διδάξει, δτι δ φασισμός είναι ή πολιτικα όργανωμένη εκφραση της μέσης άνθρώπινης χαρακτηροδομης δομης, που δε συνδέεται με δρισμένες φυλες fι «εθνη», οi)τε με δρισμένα κόμματα, άλλ' είναι γενική και διεθνική. Μ' αύτή τή χαρακτηρολογική εννοια, δ «φασισμός)) ει",αι ή ΤVπικη σv'l'αισθηματικη συμπεριφορα τού καταπιεσμέ-

20 νου ανθρώπου της αυταρχικης κοινωνίας μας μέ τό μηχανικό πολιτισμό της και τή μηχανοκρατική-μυστικιστική βιοθεωρία της. Ο μηχανοκρατικα μυστικιστικος χαρακτήρας του ανθρώπου της εποχης μας δημιουργεί το. φασιστικά κόμματα κι οχι αντεστροφα. Μιά σφαλερη πολιτικη άντίληψη είχε δημιουργήσει την εντύπωση, πού επικρατεί άκόμη και σήμερα, στι ό φασισμός είναι πρt'ί>τoν ενα Ιδιαίτερο έθνικό γνώρισμα των Γερμανων και των 'Ιαπώνων, καί, δεύτερο, ή δικτατορία μιας μικρης άντιδραστικης φατρίας. Άπό την άρχικη εκείνη σφαλερη άντίληψη πηγάζουν δλες οι άλλες σφαλερες έρμηνείες, οι τόσο έπιζήμιες γιά τά γνήσια έλευθερωτικά κινήματα. Ή πεισματικη εμμονη σε κείνη την πλάνη πρέπει ν' άποδοθεί στό φόβο νά παραδεχτουμε την άλήθεια: ό φασισμός είναι διεθνικό φαινόμενο, διάχυτο σε σύμπασες τις κοινωνικες όμάδες δλων των έθνt'ί>ν. Τό συμπέρασμα αότό βρίσκεται σε άπόλυτη συμφωνία με τά παγκόσμια γεγονότα τt'ί>ν τελευταίων δεκαπέντε έτt'ί>ν. ΟΙ χαρακτηροαναλυτικές μου εμπειρίες με πείθουν, δτι δεν ύπάρχει σήμερα ζωντανός άνθρωπος, πού νά μη «φέρει» στη δομή του τά στίγματα του φασιστικου αίσθάνεσθαι και σκέπτεσθαι. Ό φασισμός ό:ις πολιτικη κίνηση διαφέρει άπό άλλα πολιτικά κόμματα κατά τουτο: στι τόν ύποστηρίζουν και τον εκ ΠΡOσωπoVΝ ανθρώπινες μάζες. wexro άκέραιη την έπίγνωση τf1ς εόθύνης μου γι' αότές μου τις πεποιθήσεις. Θά εόχόμουν, γιά τό καλό τούτου του σπαραγμένου κόσμου, οι εργατικές άνθρώπινες μάζες νά είχαν συνειδητοποιήσει εξίσου καθαρά τήν εοθύνη τους γιά τό φασισμό. Θά πρέπει νά διαχωρίσουμε καθαρά τή συνηθισμένη στρατοκρατία άπό τό φασισμό. Ή Γερμανία του Γουλιέλμου ήταν στρατοκρατούμενη, άλλ' οχι φασιστική. Έπειδή ό φασισμός έμφανίζεται παντου και πάντοτε σάν κίνημα στηριζόμενο σε άνθρώπινες μάζες, παρουσιάζει σλα τά γνωρίσματα και τις άντιφάσεις τf1ς χαρακτηροδομf1ς του άγελαίου άνθρώπου: δεν είναι ό φασισμός, σπως πιστεύεται γενικά, ενα καθαρά άντιδραστικό κίνημα, άλλά ένα άμάλγαμα άπό ανταρτικα συναισθήματα και άντιδραστικες κοινωνικες Ιδέες.

21 ν Αν με τόν δρο έπανάσταση έννοοljμε τήν ~λλoγη έξέγερση μπρός σε άφόρητες συνθηκες μέσα στους κόλπους της κοινωνίας, ηίν ~λλoγη βούληση «νά φτάσουμε στή ρίζα των πραγμάτων» και νά τά διορθώσουμε, τότε δ φασισμός δεν είναι ποτε έπαναστατικός. Μπορεί βέβαια νά παρουσιάζεται με τό προσωπείο έπαναστατικοlj πάθους. Αλλά δε θά ονομάσουμε έπαναστάτη τό γιατρό, που χειρίζεται μιάν άρρώστια με ύπεροπτικες βρισιές, άλλο έκείνον, που έρευνί'i ησυχα, θαρραλέα και ευσυνείδητα τά α{τια της άρρώστιας και τά πoλεμί'i. Ό φασιστικός άνταρτισμός προβάλλει πάντοτε έκεί, που μιά έπαναστατική συγκίνηση ξεστρατίζει άπό φόβο μπρός στήν άλήθεια και Kαταντί'i φαντασιοπληξία. Ό φασισμός είναι στήν καθαρή μορφή του το άθροισμα άπ' δλες τις dλογες άντιδράσεις τοlj μέσουάνθρώπινου χαρακτήρ.α. Στό στενοκέφαλο κοινωνιολόγο, που δεν ~χει τό θάρρος ν' άναγνωρίσει, τι σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει τό άλογο στοιχείο μέσα στήν Ιστορία της άνθρωπότητας, ή φασιστική φυλετική θεωρία φαίνεται άπλως σάν αυτοκρατορικό συμφέρον, 11, άκόμη πιο μαλακά, σάν «προκατάληψη». Τό {δω και στόν άνεύθυνο άερολόγο πολιτικό. Η έξαλλοσύνη και ή πλατιά διάδοση αυτων των «φυλετικων προκαταλήψεωv) φανερώνει τήν καταγωγή τους άπο το άλογο μόριο της ψυχης, τοlj άνθρώπινου χαρακτήρα. Η φυλετική θεωρία δεν είναι δημιούργημα τοlj φασισμοlj. Άντίστροφα: δ φασισμός είναι δημιούργημα τοlj φυλετικοlj μίσους, και ή πολιτικά οργανωμένη ~Kφρασή του. Συνακόλουθα, όπάρχει gνας γερμανικός, Ιταλικός, Ισπα VΙKός, άγγλoσαξωvιkό.,., Ιουδαϊκός και άραβικός φασισμός. Η φvλετικη ΕδεολογΙα ειναι μια γνήσια βιοπαθητικη χαρακτηρολογικη έκφραση του άναφρόδιτου (άνικανου για όργασμο) άνθρώπου. 0 σαδιστικά-διάστροφος χαρακτήρας της φυλετικης Ιδεολογίας φανερώνει τήν ουσία του και στή θέση που παίρνει άπέναντι στή θρησκεία. 0 φασισμός, μί'iς λένε, είναι, τάχα, έπιστροφή στήν ειδωλολατρεία και θανάσιμος έχθρός της θρησκείας. Κάθε άλλο! Άντίθετα μάλιστα, δ φασισμός είναι ή άκραία ~Kφραση τοlj θρησκευτικοlj μυστικισμοlj. Γι' αυτό και 23

22 εμφανίζεται με ειδικη κοινωνικη μορφή. Ό φασισμός στηρίζει τη θρησκευτικότητα εκείνη, που κατάγεται από την αφροδίσια (γενετήσια) διασφοφη και μετατρέπει τό μαζοχιστικό χαρακτήρα της παλιας πατριαρχικης θρησκείας τών Παθών σε σαδιστικη θρησκεία. Γι' αυτό και μεταθέτει τη θρησκεία από τό επέκεινα της φιλοσοφίας το() πάθους στό εδώ της σαδιστικης σφαγης. "Η φασιστικ'η νοοτροπία είναι ή νοοτροπία το() μικρο() εξανδραποδισμένου, φίλαρχου καί συνάμα αντάρτικου «ανθρωπάριου». Δεν είναι τυχαίο, ότι ολοι οί φασιστές δικτάτορες προέρχονται από τό βιωτικό επίπεδο το() μικρο() αντιδραστικο() ανθρώπου. 0 μεγαλοβιομήχανος και ό φεουδάρχης στρατοκράτης εκμεταλλεύονται για τους δικούς τους σκοπους αότό τό κοινωνικό δεδομένο, όταν ~χει αποκρυσταλλωθεί πια μέσα στό χώρο της καθολικης βιοκαταπίεσης. 0 μηχανοκρατικα αυταρχικός πολιτισμός εισπράττει απλώς από τό καταπιεσμένο ανθρωπάριο τό φασισμό, σαν ανταμοιβη για τό μυστικισμό, την επιλοχιqκρατία, τόν αότοματισμό, που αιώνες όλόκληρους ~χει σπείρει μέσα στις μάζες τών μικρών καταδυναστευμένων ανθρώπων. Τό ανθρωπάκι λοιπόν αυτό εχει ξεσηκώσει στην εντέλεια τό φέρσιμο το() «μεγάλου ανδρός», και τό ξαναπαρουσιάζει παραμορφωμένο και μεγεθυσμένο. 0 φασιστης είναι ό επιλοχίας της γιγάντιας στρατιας το() βαρύτατα αρρωστημένου μεγαλοβιομηχανικο() μας πολιτισμο(). Δεν κρούει κανεις ατιμωρητι μπρός στό ανθρωπάκι τό μεγάλο Ταμταμ της ύψηλης πολιτικης: ό μικρός επιλοχίας εχει ξεπεράσει σ' όλα τα καμώματα τόν αυτοκρατορικό στρατηγό: στα εμβατήρια, στό βηματισμό της χήνας, στις διαταγες και την ύπακοή, στό θανάσιμο φόβο μπρός στό λογισμό, στη διπλωματία, τη στρατηγικη και τακτική, στις στολες και τις παρελάσεις, στις παρασημοφορίες και μεταλλειοφορίες. 0 Κάιζερ Γουλιέλμος φαίνεται σ' ολ' αότα τα πράγματα καντιποτένιος κι αδέξιος αν τόν παραβάλεις μέ τόν πειναλέο ύπαλληλογιό Χίτλερ. Οταν ενας «προλετάριος» στρατηγός κρεμάει στό στηθος του ζερβόδεξα κι απ' το λαρύγγι ώς τόν αφαλό όλα τα παράσημα το() κόσμου, εχουμε

23 μπρός μας τό ζωντανό παράδειγμα τοί) ανδράριου, που δεν εννοεί να φανεί κατώτερο από τό «γνήσιο» μεγάλο στρατηγό. Πρέπει να εχει μελετήσει κανεις εξονυχιστικα και διεξοδικα τό χαρακτήρα τοί) καταπιεσμένου ανθρωπάκου, να εχει δεί πώς συμβαίνουν τα πράγματα πίσω από την πρόσοψη, για να καταλάβει πάνω σε ποιες δυνάμεις στηρίζεται δ φασισμός. Οταν ή αγέλη τών κακοπαθημένων ανθρώπινων ζώων ξεσηκώθηκε εναντίον τοί) κlβδηλoυ φιλελευθερισμοί) με τις κούφιες του ευγένειες (δεν εννοώ τό γνήσιο φιλελευθερισμό και τη γνήσια ανοχη) τότε φανερώθηκε τό στρώμα τοί) χαρακτήρα, δπου φωλιαζουν οί δευτερογέννητες δρμές. Δεν μπορουμε να εξουδετερώσουμε τόν αφηνιασμένο φασιστή, αν από πολιτικη καιροσκοπία ψάχνουμε να τον βροί)με μέσα στό Γερμανό fι τόν Ίταλό μόνο, κι όχι επίσης μέσα στον 'Αμερικανό και τόν Κινέζο' αν δεν τόν ανιχνεύουμε και μέσα στον ίδιο τον έαυτό μας αν δε γνωρίζουμε τους κοινωνικους θεσμούς, που τόν εκκολάπτουν καθημερινά. ΜΠΟΡΟί)με να χτυπήσουμε αποτελεσματικα τό φασισμό, μόνάχα, δταν τόν αντιμετωπίζουμε έμπράγματα και πρακτικα με καλοθεμελιωμένη γνώση της ζωης και της κίνησής της. Κανεις δεν μπορεί να τόν φτάσει στην πολιτικολογία, στους διπλωματικους έλιγμους και τις παρελάσεις. Ομως για τα πρακτικα προβλήματα της ζωης δεν εχει να δώσει απάντηση καμιά, επειδη τα βλέπει δλα μ~σα στόν καθρέφτη της Ιδεολογίας fι με το σχημα της κρατικης στολης. Οταν ακουμε κάποιο φασιστή, δποιασδήποτε απόχρωσης, να βγάζει κήρυγμα για την «τιμη τοί) εθνους» (αντι για την τιμη τοί) ανθρώπου), για τη «σωτηρία της αγιας οικογένειας και της φυλης» (αντι της κοινωνίας και της εργαζόμενης ανθρωπότητας) δταν φουσκώνει και κορδώνεται κι εχει τό ρύγχος του γεμάτο συνθήματα, τότε ας τον ρωτήσουμε δημοσία ηρεμα και άπλά: «τι κocνεlς στην πρocξη YLOC νoc τoctσεlς το εθνος, χωρ!.ς νoc 30λοψοτησεLς (1λλoc εθνύj ; τι κocνεlς ώς γlocτρος YLOC νoc κocτocπολεμ~σεlς τ!.ς χρόνlες ιiρρώστlες, τι ώς ΠOCL3ocγωγος YLOC ν' άπεργocστεi:ς την εuτυχιoc του 'ItOCL3LOU, τι ώς οικονομολόγος YLOC νoc έξου3ετε-

24 , " Ι t Ι λ ό ", β' ρωσεlς τη φτωχεlοι, τ. ως ΚΟLνωνLκος εlτοuρυ ς YLOΙ ν οιποσο Ύ)- crelc; τη σuντρlβ~ πολύτεκνων μύ)τέρων, τε ώς ιχρχlτέκτονοις YLOC νoc βεληώσεlς την UYLeLV~ της ΚΟΙΤΟLκεοις. ΚοιΙ μ-η φλuοιρετς τώροι, &:λλoc ~ωσε μοις μloc σuυκεκρlμένύ) ΠΡΟΙΚΤLκ-η ιχπά:ντησύ), είμλλως κλετσε το στόμοι σοι) Ι» Συμπέρασμα: ό διεθνικός φασισμός δε θα ήττηθεϊ ποτ ε με πολιτικους έλιγμούς. Θα όποκύψει μόνο σηίν παγκόσμια φυσικη δργάνωση της εργασίας, της αγάπης και της γνώσης. Ή εργασία, ή αγαπη και ή γνώση δε διαθέτουν ακόμη μέσα στην κοινωνία μας τη δύναμη να δρίσουν τη ζωή και την ανθρώπινη ύπαρξη. Και κάτι περισσότερο: τουτες ο{ μεγάλες δυνάμεις της αρχέγονης δρμης της ζωης δεν εχουν συνειδητοποιήσει ακόμη τη ρώμη τους, την αναντικατάστατη και τεράστια σημασία τους για την ύπόσταση της κοινωνίας. Γι' αότό βρίσκεται ή ανθρώπινη κοινωνία σήμερα, ενα χρόνο μετα τη στρατιωτικη ήττα του κομματικοu φασισμοu, πιό κοντα στό χεϊλος τοu γκρεμοu. Ή πτώση τοu πολιτισμοu μας θα είναι άναπότρεπτη, αν τυχόν οί φορεϊς της εργασίας, ο{ φυσικοι επιστήμονες δλων τών κλάδων της ζωης (οχι του θανάτου), δλοι εκεϊνοι που χαρίζουν και δέχονται τη φυσικη άγάπη, δεν μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν άρκετα γρήγορα την τεράστια εόθύνη τους. Ή ζωντάνια μπορεϊ να όπάρξει χωρις τό φασισμό, δ φασισμός δμως δεν μπορεϊ να όπάρξει χωρις τη ζωντάνια. Είναι δ βρυκόλακας, που θέλει να χορτάσει τις φονικες δρμές του πάνω στό σώμα της ζωης, δταν ηίν άνοιξη ζητάει δ ερωτας την εκπλήρωσή του. «Ή άνθρώπινη και κοινωνικη ελευθερία, ή αότοκυβέρνηση της ζωης μας και της ζωης τών ερχόμενων γενεών θ' άνοίξουν τάχα τό δρόμο τους είρηνικα fι με τη βία ;» Λότό είναι τό άνήσυχο ρώτημα. Κανεις δμως δεν ξέρει την άπάντηση. Μα δποιος ξέρει τη λειτουργία της ζωης μέσα στό ζώο, στό νιογέννητο βρέφος, στόν άφοσιωμένο εργάτη, είτε μηχανικός είναι αότός, είτε ερευνητης είτε καλλιτέχνης, αότός εχει πάψει πια να σκέφτεται με τις εννοιες, που σπείρανε στόν κόσμο μας τα εκτρωματικα κομματικα πολιτικα συστήματα. Τό ζωντανό ον δεν

25 27 μπορεί «ν' αρπάξει βίαια την εξουσία», γιατι δε θα ήξερε τι να την κάνει την εξουσία. Αότό τό συμπέρασμα σημαίνει μήπως, δτι ή ζωντανη ζωη θα μείνει για πάντα εκθετη, παραδομένη στόν πολιτικό γκανγκστερισμό, πάντοτε τό καρτερικό θύμα του, δτι δ καιροσκόπος πολιτικός θα ρουφάει πάντοτε τό αίμα της; weva τέτοιο συμπέρασμα θ~ ηταν λαθεμένο. Σα γιατρός, χρέος εχω να θεραπεύσω Cφρώστιες. Ώς ερευνητής, ν' αποκαλύψω άγνωστες φυσικες συναρτήσεις. Υ Α ν τώρα ερχόταν ενας ανεμοκαύκαλος πολιτικός για να με αναγκάσει να παρατήσω τους αρρώστους μου και τό μικροσκόπιό μου, δε θα τόν άφηνα βέβαια να μου ταράξει τους κύκλους, μα θα τόν πετου σα έξω από την πόρτα, αν δεν έφευγε δηλαδη από μόνος του. Υ Α ν θα χρειαστει fι όχι να βιαιοπραγήσω για να προστατεύσω τη δουλειά μου από τους παρείσακτους, αότό δεν εξαρταται από μένα η από τη δουλειά μου, αλλ' από τό βαθμό της αναίδειας του παρείσακτου. Υ Ας ύποθέσουμε, λοιπόν, πως δλοι, δσοι εργάζονται για τό καλό της ζωης, μπορουν ν' αναγνωρίσουν έγκαιρως τόν πολιτικό καυχησολόγο. Θα κάναν ακριβως δ,τι και γώ. ΥΙσως σ' αότό τό απλουστευμένο παράδειγμα να ύπάρχει ενα ειδος απάντηση στό ρώτημα: πως θ' αμυνθει αργα fι γρήγορα τό ζωντανό πλάσμα εναντίον των δσων τό ενοχλουν και τό καταστρέφουν. Ή μαζικη ψυχολογία του φασισμου γεννήθηκε στα κρίσιμα γερμανικα χρόνια Γράφτηκε στα 1933 κυκλοφόρησε τό Σ)βρη του 1933 σε πρώτη και τόν Άπρίλη του 1934 σε δεύτερη έκδοση στη Δανία. Είκοσι χρόνια πέρασαν από τότε. Ή αποκάλυψη της άλογης φύσης της φασιστικης ίδεολογίας προσπόρισε στό βιβλίο μου τη ζωηρη επιδοκιμασία δλων.των πολιτικων παρατάξεων - επιδοκιμασία, που ανάβρυζε περισσότερο από ενθουσιασμό, παρα από γνώση fι πράξη. Τό βιβλίο πέρασε - εν μέρει μεψευδώνυμα - τα γερμανικα σύνορα σε μεγάλες ποσότητες. Τό παράνομο επαναστατικό κίνημα τό ύποδέχτηκε με χαρά. Δημιούργησε μακροχρόνια επαφη με τό γερμανικό αντιφασιστικό κίνημα.

26 ΟΙ φασιστες άπαγόρεψαν τα βιβλία μου στα 1935 μαζι με δλα τα εντυπα τα σχετικα με την πολιτικη ψυχολογία1. Μέρη το\) βιβλίου μου, δμως, άνατυπώθηκαν στη Γαλλία, την Άμερική, την Τσεχοσλοβακία, τα σκανδιναβικα κράτη, κλπ., κριθή καν και συζητήθηκαν διεξοδικα στόν τύπο. Μόνο οι άποτελματωμένοι στόν οικονομισμό τους σοσιαλιστες το\) κόμματος και οι μισθωτοι άξιωματο\)χοι του, που διαθέταν δλα τα πολιτικα κομματικα δργανα, δεν ξέραν &ς τα σήμερα τι να τα κάνουν. "Η ήγεσία τ6)ν κομμουνιστικ6)ν κομμάτων της Δανίας και της Νορβηγίας, Π.χ., τα χτύπησε σφοδρα και τα καυτηρίασε ώς «άντεπαναστατικά». Είναι χαρακτηριστικό, άντίθετα, δτι πολλα νέα παιδια μ' έπαναστατικη νοοτροπία, liv και μέλη φασιστικ6)ν συνδέσμων, κατάλαβαν την άφροδισιο-οικονομικη έρμηνεία της άλογης φυλετικης θεωρίας. Στα 1942 ήρθε άπό την Άγγλία ή πρόταση, να μεταφραστεί στ' άγγλικα ή Μαζικη Ψυχολογία του Φασισμο\). Αύτό μο\) δημιούργησε την ύποχρέωση, να έλέγξω, δέκα χρόνια μετα τη συγγραφή του, liv ήταν άκόμη χρήσιμο το βιβλίο. ΤΟ άποτέλεσμα το\) έλέγχου αύτο\) καθρεφτίζει με άκρίβεια τις τεράστιες μεταβολές που συντελέστηκαν στη σκέψη μου την τελευταία 1. Άντίγραφο. Γερμανικη 'ΕφημερΙς τfjς Κυβερνήσεως. Άριθ. 213, 13 Άπριλίου Βάσει τοο ΑΔ τfjς κατάσχονται όπό τfjς άστυνομίας και άποσύρονται τfjς κυκλοφορίας έν Πρωσίq τά Ι!ντυπα «τι ε{ναι ταξικη συνείδηση ;» τοο "Ερνστ Παρέλλι, «Διαλεκτικός όλισμός και ψυχανάλυση» τοο Βίλχελμ Ράιχ, άριθ. 1 και 2 τfjς πολιτικfjς-ψυχολογικfjς σειρίiς συγγραμμάτων τ&ν Έκδόσεων Γενετήσια Πολιτική, Κοπεγχάγη-Πράγα-Ζυρίχη, ώς έπίσης και άπαντα τά έκδοθησόμενα Ι!ντυπα τfjς αότfjς σειρίiς, διότι ε{ναι κατάλληλα νά θέσουν έν κινδύνφ την δημοσίαν άσφάλειαν και τάξιν ) Β 1. Βερολίνον, Γκεστάπο Άριθ Μαίου 1935 Βάσει τοο ΑΔ τοο Προέδρου του ΓερμανικοΟ Ράιχ άπό άπηγορεύθη ή έν τφ τfjς χώρας διάδοσις πάντων τ&ν έν ti,'l άλλoδαπij έκδιδομένων έντύπων τ1'jς σειρίiς πολιτικ&ν-ψυχολογικ&ν μελετ&ν τfjς Σέξ. Πολ. ('Εκδόσεις Γενετήσια Πολιτική, Κοπεγχάγη, Δανία, ώς και Πράγα, Τσεχοσλοβακία, και Ζυρίχη, 'Ελβετία) μέχρι νεωτέρας διαταyfjς. ΙΙΙ Ρ 3952 Β 53. Βερολίνον, Ψευδώνυμο τοο Βίλχελμ Ράιχ.

27 δεκαετία. ΕΤναι επίσης ή λυδία λίθος για την εμβέλεια της κοινωνικης γενετήσιας οικονομίας και της σχέσης της μέ τις κοινωνικές μεταβολές τοϋ αιώνα μας. ΕΤχα πολλα χρόνια να πιάσω στα χέρια μου αύτο το βιβλίο. Όταν λοιπον άρχισα να το διορθώνω και να το επεκτείνω, συνειδητοποίησα μέ συνταρακτικ'η ενάργεια τα διανοητικα λάθη, που ε{χαν διαπραχθεί δεκαπέντε χρόνια πρίν, τις ριζικές αλλαγές στη σκέψη μου και τις αξιώσεις που προβάλλει στην επιστήμη ή ανάγκη να όπερνικηθεί δ φασισμός. Καταρχην βέβαια, μποροϋσα να επιτρέψω στον έαυτό μου να χαρεί ~να μεγάλο θρίαμβο. "Η γενετησιο-οικονομικη ανάλυση της Ιδεολογίας του φασισμοϋ όχι μόνο άντεχε στη δοκιμασία του χρόνου, αλλα και κάτι περισσότερο: τα τελευταία δέκα χρόνια ετχαν επικυρώσει λαμπρα τα κύρια σημεία της. "Η θεωρία μου λοιπον επιζουσε, ενώ ετχαν καταρρεύσει στο μεταξυ οι οικονομιστικές εννοιες του αγοραίου μαρξισμου, που χρησιμοποιουσαν τα γερμανικα μαρξιστικα κόμματα στην προσπάθειά τους να παραβγοϋν μέ το φασισμό. "Η Μαζικη ΨυχολογΙα μου εχει επίσης συνήγορό της το γεγονος δτι, δέκα χρόνια μετα τη συγγραφή της, όπάρχει νέα ζήτησή της. Τέτοια προβολη δεν αξιώθηκε κανένα απο τα μαρξιστικα συγγράμματα της εποχης γύρω στα 1930, που οι συγγραφείς τους ετχαν καταδικάσει τη ΓενεΤ1}crια οίκονομια. Ίδου τώρα πώς διατύπωσα τις όταν επεξεργαζόμουν τη δεύτερη εκδοση: ριζικες αλλαγές της σκέψης μου, Γύρω στα 1930 δέν είχα την παραμικρη Ιδέα για τις φυσικές εργοδημοκρατικές σχέσεις τών εργαζόμενων άνθρώπων. ΟΙ νέες μου απόψεις για τη γενετήσια οικονομία και το ρόλο της στη διαμόρφωση της ανθρώπινης δομης ετχαν στεγαστεί τότε μέσα στα θεωρητικα πλαίσια τών μαρξιστικών κομμάτων. Έργαζόμουν τον καιρο εκείνο σέ διάφορες φιλελεύθερες, σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές όργανώσεις, και ήμουν άναγκασμένός απο καθημερινη τριβή, να μεταχειρίζομαι τις τρέχουσες μαρξιστικές κοινωνιολογικές εννοιες, όταν παρουσίαζα τις απόψεις μου για τη γενετήσια οικονομία. "Η τεράστια άντίφαση ανάμεσα στην κοινωνικη γενετήσια οικονομία και τον άγοραίο

28 οικονομισμό ειχε άρχίσει να εκδηλώνεται άπό τότε κιόλαc, στις οδυνηρες διενέξεις μου με τους διάφορους μανδαρίνους των κομμάτων. Έπειδη όμως την εποχη εκείνη πίστευα στη βασικα επιστημονικη φύση των μαρξιστικων κομμάτων, μου ήταν άδύνατο να καταλάβω, για ποιό λόγο οι άνθρωποι του κόμματος καταπολεμο\)σαν την κοινωνικη επίδραση της ίατρικης μου εργασίας με τόση οξύτητα, άκριβως όταν πλήθος ύπάλληλοι, βιομηχανικοι εργάτες, μικροέμποροι, φοιτητες κλπ. συρρέαν στις γενετησιο-οικονομικα προσανατολισμένες οργανώσεις, για να άντλήσουν γνώσεις για τη ζωντανη ζωή. Δε θα ξεχάσω ποτε τόν «ερυθρό καθηγητη» άπό τη Μόσχα, που ειχε ερθει στα 1928 σε μιαν άπό τις φοιτητικες διαλέξεις μου στη Βιέννη, για να ύποστηρίξει εναντίον μου «τη γραμμη του κόμματος». Ό άνθρωπος αύτός ειχε δηλώσει, μεταξυ άλλων, ότι τό (<οίδιπόδειο σύμπλεγμα» ήταν καθαρη βλακεία δεν ύπηρχε τέτοιο πράγμα. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, οί Ρωσοι σύντροφοί του χύναν τό αίμα τους κάτω άπό τα τανκς των μηχανοκίνητων παιδιων το\) Φύρερ. Ώστόσο, φυσικό θα ήταν να ύποθέσουμε, ότι τα κόμματα εκείνα που ίσχυρίζονταν πως άγωνίζονται για την άνθρώπινη ελευθερία, θα δέχονταν με χαρα την πολιτικη-ψυχολογικη εργασία μου. Τ άρχεία του 'Ινστιτούτου μας όμως μας πείθουν, ότι άκριβως τό άντίθετο συνέβαινε. rοσο μεγαλύτερη κοινωνικη επίδραση άσκουσε ή εργασία μου για την δμαδικη ψυχολογία, τόσο πιό βίαια ήταν τ' άντίμετρα των πολιτικων το\) κόμματος εναντίον μου. WΗδη στα 1932 οι σοσιαλιστικες και κομμουνιστικες οργανώσεις στό Βερολίνο ειχαν άπαγορεύσει, παρ' όλες τις σφοδρες διαμαρτυρίες των μελων τους, τη διάθεση των συγγραμμάτων που δημοσίευαν τότε οι «'Εκδόσεις Γενετήσιας οικονομίας». Έμένα με άπειλο\)σαν, ότι θα με στήναν στόν τοίχο μόλις θα επαιρνε την εξουσία στη Γερμανία δ μαρξισμός. Στα 1932, παρα τη θέληση των μελων τους, οι κομμουνιστικες οργανώσεις στη Γερμανία εξοστρακίσαν τους γιατρους της γενετήσιας οικονομίας άπό τις συγκεντρώσεις τους, όπως τους ειχεν εξοστρακίσει άπό τα κιόλας ή αύστριακη Σοσιαλδημοκρατία. Προσωπικα με διαγράψαν κι άπό τις δύο οργανώσεις

29 με τό αιτιολογικό, δτι ειχα εισαγάγει στό χ&ρο της κοινωνιολογίας την 'Αφροδισιολογία κι εβγαζα τα συμπεράσματά μου για την έπίδρασή της στη διαμόρφωση της άνθρώπινης δομης. Μεταξυ τoϊj , οι άξιωματoϊjχoι τoϊj Κόμματος ήταν πάλι έκείνοι που έπισημαίναν έπανειλημμένως στους φασιστικους κύκλους της Εύρώπης τόν «κίνδυνο» της γενετήσιας οικονομίας. Τό γεγονός αύτό είναι άπόλυτα τεκμηριωμένο. τα συγγράμματα της γενετήσιας οίκονομίας δεν μπόρεσαν να περάσουν τα σοβιετικα σύνορα, δπως άκριβ&ς δεν μπόρεσαν να τα περάσουν τό πληθος οι πρόσφυγες, που πρoσπαθoϊjσαν να σωθoϊjν άπό τό γερμανικό φασισμό. την πράξη αύτη κανένα έπιχείρημα δε θα μπορέσει ποτε νά τη δικαιολογήσει. Αύτά τα πράγματα, που τότε μου φαίνονταν άκατανόητα, μου γίναν άπολύτως καταληπτά, δταν αρχισα νά ξαναδουλεύω ηί Μαζικη ΨυχολογΙα του Φασισμου. ΟΙ διαπιστώσεις μου για τη γενετήσια οικονομία ειχαν στριμωχτεί μέσα στην άγοραία μαρξιστικη δρολογία, δπως ενας"έλέφας μέσα σε μιαν άλεπουδότρυπα. ΥΗδη, δταν στα 1938 έπεξεργαζόμουν μια νέαν εκδοση του νεανικου μου εργου (Ό γενετήσιος αγώνας των νέων), ειχα διαπιστώσει, πως κάθε λέξη που άναφερόταν στη γενετήσια οικονομία ειχε διατηρήσει, όχτω χρόνια μετά, τη σημασία της έν& κάθε κομματικό σύνθημα, που ειχα συμπεριλάβει στό βιβλίο μου, είχε πια χάσει τό νόημά του. Αύτό Ισχύει και για την τρίτη εκδοση της όμαδικης ΨVχoλoγEας του φασισμου. Σήμερα εχει πια γίνει σ' δλους φανερό, πως ό φασισμός δεν ειναι εργο ένός Χίτλερ Τι Μουσολίνι, άλλα ή έκφραση της ιj.λoγης δομης του αγελαιου ανθρώπου. Βλέπουμε καθαρότερα σήμερα, παρ' δ,τι πριν άπό δέκα χρόνια, πως ή φvλετικη θεωρια ετναι βιολογικός μυστικισμ6ς. Σήμερα είμαστε πιό προετοιμασμένοι, για να καταλάβουμε τόν όργαστικό πόθο τ&ν μαζ&ν, παρ' δ,τι δέκα χρόνια πρίν, και γενικα δ κόσμος εχει άρχίσει να διαισθάνεται, δτι ό φασιστικός μυστικισμός θτναι lνας διάστροφος π6θος οργασμού, Ιπειδη ακριβως έχει στραβώσει και αναχαιτιστεί ή έμφυτη Ιρωτικη όρμή. ΟΙ κρίσεις της γενετήσιας οικονομίας για τό φασισμό Ισχύουν πιό πολυ σήμερα, παρα πριν άπό δέκα χρόνια. 'Αντίθετα, οι μαρξιστικες κομμα- 31

30 τικές εννοιες ειχαν χρεωκοπήσει κι επρεπε νά διαγραφοl)ν αρα άπό τό βιβλίο μου και ν' άντικατασταθοl)ν μέ νέες. Μήπως αύτό σημαίνει, δτι ή οικονομικη θεωρία tol) μαρξισμου ειναι βασικά σφαλερή; Θά ήθελα νά διασαφηνίσω αύτό τό έρώτημα μ' ~να παράδειγμα. ΕΙναι μήπως σφαλερό τό μικροσκόπιο της έποχης του Παστέρ και λαθεμένη ή ύδραντλία, που κατασκεύασε δ Λεονάρντο Ντά Βίντσι; "Ο μαρξισμός ειναι μιά οικονομική θεωρία, που κατάγεται άπό τις άρχές και τά μέσα του 190υ αιώνα. "Η κοινωνία, δμως, δέν ειχε πάψει νά κινείτι;ιι, άλλά συνέχιζε τήν κίνησή της μέσα στή βασικά διαφορετικη πρόβαση το\) 2001) αιώνα. Μέσα σ' αύτή τη νέα κοινωνική πρόβαση βρίσκουμε δλα τά κύρια χαρακτηριστικά το\) 190υ αιώνα, δπως άκριβ«>ς βρίσκουμε στό σύγχρονο μικροσκόπιο τη βασική δομη το\) παστερικου μικροσκόπιου και στη σύγχρονη ύδραυλική έγκατάσταση τη βασικη άρχή του Λεονάρντο Ντά Βίντσι. ')lλλά δέν μπορο\)με νά κάνουμε σήμερα πολλά πράγματα με τό μικροσκόπιο το\) Παστέρ, ούτε μέ τήν ύδραντλία το\) Λεονάρντο. rεχουν ξεπεραστεί άπό νέες διαδικασίες και λειτουργίες, που άνταποκρίνονται σέ μιάν έντελ&ς νέαν άντίληψη της τεχνικης. Τά μαρξιστικα κόμματα της Εύρώπης άποτύχαν και άφανίστηκαν (δέν τό λέω χαιρέκακα), έπειδή έπιχειρο\)σαν να καταλάβουν τό φασισμό το\) 200υ αιώνα, ενα τελείως νέο φαινόμενο, μέ εννοιες το\) 190υ αιώνα. Καταρρεύσαν σαν κοινωνικές όργανώσεις, επειδη παραλείψαν νά διατηρήσουν ζωντανές και ν' άναπτύξουν τις εξελικτικές δυνάμεις, που περιέχει κάθε έπιστημονική θεωρία. Δέ μετανιώνω που για χρόνια εργάστηκα ώς γιατρός στις μαρξιστικές όργανώσεις. rexro κερδίσει τις κοινωνιολογικές μου γνώσεις δχι άπό βιβλία, άλλα κυρίως άπό τήν πρακτική συμμετοχή μου στους άγ&νες που ειχαν άναλάβει οι άνθρώπινες μάζες για μιάν αξια ελεύθερη ί5παρξη. ΟΙ καλύτερες άπόψεις μου για τη γενετήσια οικονομία προέρχονται άκριβ«>ς άπό τά διανοητικα λάθη που κάναν οί ίδιες αύτές οι μάζες, λάθη που τους φέραν κατόπι τή φασιστικη πανώλη. Σα γιατρός ειχα τόν τρόπο να πλησιάσω τόν έργαζόμενο ανθρωπο μέ τις καθημερινές του ευνοιες, όπως κανεις πολιτικός το\) κόμματος. Ό πολιτικός το\) κόμματος εβλεπε μόνο «την έργατικη

31 Στά χρόνια 1937 εως 1939 άναπτύχθηκε δ νέος δρος: τάξη», που ηθελέ νά της «εμφυσήσει ταξική συνείδηση». 'Βγω έβλεπα τό ζώον-άνθρωπο, που είχε περιπέσει σέ κοινωνικές συνθηκες το\) χειρίστου είδους, συνθηκες που τις είχε δημιουργήσει δ ίδιος, που τις κουβαλο\)σε άγκυροβολημένες εντός. του, και που μάταια προσπαθο\)σε νά τις άποτινάξει και νά ελευθερωθείο Τό χάσμα άνάμεσα στην οικονομική και τή βιο-κοινωνιολογικ'η θεωρία έγινε άγεφύρωτο. Στή «θεωρία το\) ταξικο\) άνθρώπου» άντιπαρατάχτηκε ή άλογη φύση της κοινωνίας το\) ζώου «{iνθρωπος». Σήμερα δ καθένας ξέρει, δτι οί μαρξιστικές οικονομικές θεωρίες έχουν διαποτίσει κι επηρεάσει, λίγο-πολύ, τή σκέψη της σύγχρονης άνθρωπότητας - πολυ συχνά μάλιστα χωρις νά συνειδητοποιο\)ν οι έκάστοτε οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι άπό ποιόν κατάγονται οι άπόψεις τους. 'Έννοιες δπως: «τάξη», «κέρδος», «εκμετάλλευση», «ταξική πάλη», «εμπόρευμα» και «ύπεραξία» έχουν πιά γίνει κοινό κτημα τ&ν άνθρώπων. Άντίθετα, δέν ύπάρχει σήμερα κανένα κόμμα, που νά μπορεί νά θεωρηθεί κληρονόμος και ζωντανός εκπρόσωπος το\) επιστημονικο\) μαρξισμο\); εκεί που δ λόγος γιά δεδομένα κοινωνικ&ν εξελίξεων βέβαια, και όχι γιά συνθήματα, που δέ συμπίπτουν πιά μέ τό περιεχόμενο. «έργοδημοκρατία)). Ή τρίτη έκδοση της Όμαδικης Ψυχολογίας του Φασισμου περιέχει τήν παρουσίαση τ&ν κύριων χαρακτηριστικ&ν αυτο\) το\) νέου κοινωνιολογικο\) δρου. 0 δρος περιλαμβάνει τά καλύτερα κοινωνιολογικά εύρήματα το\) μαρξισμο\), που Ισχύουν άκόμη και σήμερα. Ταυτόχρονα, συνυπολογίζει τις κοινωνιολογικές άλλαγές, που συντελέστηκαν στόν «εργάτη» μέσα στά τελευταία έκατό χρόνια. Ξέρω άπό πείρα, πως οι «μοναδικοι εκπρόσωποι της εργατιας», οί προηγούμενοι και οι έπόμενοι «ήγέτες το\) παγκόσμιου προλεταριάτου» θά είναι άιφιβ&ς εκείνοι που θά πολεμήσουν ό:ις «φασιστική», «τροτσκιστική», «άντεπαναστατική» κλπ., αύτή τήν προέκταση της κοινωνικης έννοιας «εργάτης». ~Oμως, εργάτες που άποκλείουν άπα τις όργανώσεις τους τους Νέγρους και φέρονται σά χιτλεράκηδες, δέν τους πρέπει νά θεωρο\)νται θεμελιωτές μιας νέας ελεύθερης

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΒΙΑΧΕΛΜ ΡΑΪΧ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ Μετάφραση Νίκος Β. Α)χξίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Νοέμβριος 2012 Ο Μαύρος και ο Κόκκινος Φασισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ t ΒΙΛΧΕΛΜ Ρ AÏ Χ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 1981 I Τίτλος πρωτοτύπου: Charakteranalyse Part One: Technique φ γιά τήν έλληνική γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ -7 ~=^^ = ΕΑΙ ΖΑΡΕΤΣΚΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ -7 ~=^^ = ΕΑΙ ΖΑΡΕΤΣΚΙ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ -7 ~=^^ = ΕΑΙ ΖΑΡΕΤΣΚΙ Ή κατανόηση τής οικογένειας σάν κομμάτι'τής ανάπτυξης τού καπιταλισμού θά μάς 6οηθήσει νά &ρούμε τήν συγκεκριμένη ιστορική διαμόρφωση τής ανδρικής κυριαρχίας Αύτό, μέ τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ HI WI'AM Ι'Λ I X I \ ΙΙΑΙΔΙΑ TOY Ml ΛΛΟΝΤΟΙ Ιιτλο. «ρμΐήη.ικμ.: CHILDREN OF THE FUTURE ι nijii /i ui αμερικάνικη: Γ.κάΝΐη;: ( ΜΑΙΙΊΙ ΧΙΓΚΙΝΣ ΤΣΕΣΤΙΤ Μ Ι'ΛΦΛΙ Λ ΜΐΐύφιΜίπη: ΡΟΥΣΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30 Frederick Engels Socialism, Utopian and Scientific London 1993 BookMarks Lindsey German Frederick Engels: Life of a revolutionary International Socialism Journal, 1994 ISBN: 960-7967-27-5 Φρίντριχ Ένγκελς

Διαβάστε περισσότερα

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ:

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ: BlauMachen #2# 3Editorial 9Από την εργατική διεύθυνση της παραγωγής στην υπεράσπιση της δημοκρατίας: Βασικές γραμμές για μια κριτική στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη 41Η κρυφή γοητεία του εισαγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 ΚουουσΙνεν, Άρμπάτωφ, Μηελιακώφ, Βιγκόντσκι, Μακαρόφσκι, Μιλεΐκόφσκι, Σιικόφσκι, ΣεΙντΙν ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ II Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ ΕΚ Δ Ο ΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ Θ ΕΜ ΕΛΙΟ,, Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ HERBERT MARCUSE Ο ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΑΜΠΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΦΕΙΔΙΟΥ 16 ΑΘΗΝΑΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ΝΑΡΚΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ : ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Γράφτηκε: το 1923/1924 Πηγές: Εκδόσεις «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» 1966 και 1980, «ΑΛΛΑΓΗ» 1985 και «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 2003 Μετάφραση - Σημειώσεις - Επιμέλεια: Μιχάλης Λίλλης Απόδοση Στοίχων:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ LIONEL RICHARD Le nazisme et la culture EDITIONS FRANQOIS MASPERO ' Γιά τήν έλληνική γλώσσα «ΑΣΤΕΡΙ» Εξώφυλλο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙ»: 1980 Σόλωνος 121 - Αθήνα Τηλ. 3606597/3619802

Διαβάστε περισσότερα

η Κοινωνική Οικολογία (για τον Murray Bookchin)

η Κοινωνική Οικολογία (για τον Murray Bookchin) η Κοινωνική Οικολογία (για τον Murray Bookchin) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Φύση και Άνθρωπος στην Κοινωνικής Οικολογία κεφάλαιο 1 ο, σελ. 8 2. Ιεραρχία, Κυριαρχία, Τάξεις, Ισότητα, Ελευθερία κεφάλαιο 2 ο, σελ. 14

Διαβάστε περισσότερα

Ντ. Ριαζάνωφ. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς. γιά άρχάριους

Ντ. Ριαζάνωφ. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς. γιά άρχάριους Ντ. Ριαζάνωφ Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς οχι μόνο γιά άρχάριους γραμματα Ή μετάφραση έγινε άπότόν"αγγελο Δημόπουλο άπότόγερμανικό: D. Rjazanov: Marx und Engels nicht nur fü r Anfänger, Rotbuch Verlag, Berlin.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ Μ ΕΡΟΣ Α'.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ Μ ΕΡΟΣ Α'. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ Μ ΕΡΟΣ Α'. ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΓ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1. Η άποψη του «παραλογισμού». 2. Η άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 100 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Μετάφραση Σπύρου Λιναρδάτου «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 70» ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ "Αν συμβουλευτή κανείς τή μεγάλη βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου τοο Χάρβαρτ, στό Καΐμπριτζ χί)ς Μασαχουσέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωτισμός, φασισμός, δημοκρατία, κομμουνισμός: οι αιχμάλωτες λέξεις

Ολοκληρωτισμός, φασισμός, δημοκρατία, κομμουνισμός: οι αιχμάλωτες λέξεις Ολοκληρωτισμός, φασισμός, δημοκρατία, κομμουνισμός: οι αιχμάλωτες λέξεις Σ αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στη διάλυση της σύγχυσης που βασιλεύει γύρω από τους όρους φασισμός, ολοκληρωτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερνέστ Μαντέλ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ερνέστ Μαντέλ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Ερνέστ Μαντέλ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΝΤΕΛ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ε.Π Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ Ή θέση του μαρασμού στην ιστορία ΕΙΣΑΓΩΓΉ Σε μια εποχή που

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΜΟΥΝΑ TOY 1871. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ;

ΚΟΜΜΟΥΝΑ TOY 1871. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ; ΚΟΜΜΟΥΝΑ TOY 1871 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ; ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ - Μελέτη, Κέδρος, 1981, δεύτερη έκδοση. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1997 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TOT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Ε Ρ ΓΑ Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ : - «Elvat και συνείδηση, γνώση και αλήθεια» (Γκούτεμπεργκ) - «Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, ο σοσιαλισμός και ο άνθρωπος» (Θεμέλιο) - «Τεχνολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν

Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Εκ νέου περί της διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού Β.Α. Βαζιούλιν Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Марксизм и современность» [Μαρξισμός και σύγχρονη εποχή], No 1-2 (35-36), 2006, σ. 17-23. Αφενός, ο κόσμος οδηγείται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι!

Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι! Για τη δυαδική εξουσία. Για το σύνθημα του αφοπλισμού. Γράμματα για την τακτική. Επαγρύπνηση, επιφυλακτικότητα και αντοχή, σύντροφοι! Η Επαναστασή μας. Λόγος στη σύσκεψη των αντιπροσώπων των Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» Θέμα διπλωματικής εργασίας Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ 2012 Κληρονόμοι Κώστα Μπατίκα, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώτα Κωνσταντακοπούλου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΛΙΧ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 1oc Μετάφραση &πό τα γαλλικά Χ.Α. ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1972 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό οημ»(ωμα τοο συγγραφέα Πρόλογο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού.

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Κατάδυση στα βαθιά νερά ενός επίκαιρου φαινομένου Επιµέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήµονας Φασισµός Ο φασισµός είναι ριζοσπαστική αυταρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΑΙΧ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 2 ο c Μετάφραοη από xi Σ.Α. ΝΙΤΣΑ γαλλικά ΑΘΗΝΑ 1Ρ72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ θ. - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4. 2. Συχνές ερωτήσεις...4

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4. 2. Συχνές ερωτήσεις...4 Νέος Ανθρωπισμός 2 Ιούλιος 2012 ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4 2. Συχνές ερωτήσεις.....4 3. Ιστορικά και άλλα στοιχεία.6 4. Νέος Ανθρωπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Συστήματα του 20 ου αιώνα Α Τετράμηνο Β Λυκείου

Κοινωνικά Συστήματα του 20 ου αιώνα Α Τετράμηνο Β Λυκείου Κοινωνικά Συστήματα του 20 ου αιώνα Α Τετράμηνο Β Λυκείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος περιεχομένων ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ...3 ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ-ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ....4 1) ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ...4 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΟΥΔΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ (ή οΐ άγώνες τοϋ ΛΕΝΙΝ και τοδ ΚΚ τής ΕΣΣΔ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ Δ. Π. Κ Ω ΙΤ Ε Λ Ε Ν Ο Σ ΕΚ Δ Ο ΤΙΚ Ο Σ Ο ΙΚ Ο Σ : ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΟΡΥΚ.ΙΟΗΤ : ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ

Διαβάστε περισσότερα