ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε"

Transcript

1 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε ΣΑΜΑΣΖ Ν. ΑΛΑΥΗΩΣΖ, ΣΟ ΒΖΜΑ, 13 Ηοσνίοσ 2010 ηνλ ξπζκφ ηεο απαηζηφδνμεο λφηαο πνπ «ρνξεχεη» ε ρψξα καο απηφλ ηνλ δχζθνιν θαηξφ ηεο απχζκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δηνιηζζαίλεη πξνο ηελ παξαπιεξνθφξεζε θαη ηελ ππεξπιεξνθφξεζε κε ηηο ακέηξεηεο θαζεκεξηλέο πνηθηιφκνξθεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλαιχζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πξνθαινχλ ζχγρπζε ηφζν κε ηα δηαζηαπξνχκελα ππξά ηνπο φζν θαη κε ηηο ζχληνκεο δηαςεχζεηο ηνπο ην απνηέιεζκα είλαη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο, γηα ηελ νπνία ζξηακβνινγνχζακε, λα έρεη κεηαιιαρζεί ζε θνηλσλία ηεο απφγλσζεο. Πξσηεχνληα ξφιν γη απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπκε δελ έρεη κφλν ε πνιηηηθή, αιιά θαη ηα ΜΜΔ, ειεθηξνληθά θαη έληππα. Υξφληα ηψξα παξαθνινπζνχκε απφ ηηο ηειενξάζεηο ηελ πξνβνιή, θπξίσο, ζεκάησλ πνπ «πνπινχλ». Δγθιήκαηα, θφλνη, ιεζηείεο, ηξνκνθξαηίεο, θαηαζηξνθέο, ζεηζκνί, λεθξνί θαη φια ηα ζρεηηθά λα πξνβάιινληαη επίκνλα. Αηκνβφξνο θαληβαιηζκφο θαηαθιχδεη ηηο νζφλεο ησλ ηειενξάζεσλ ζπάληα ε θαιή είδεζε ζαλ λα κε ζπκβαίλεη ηίπνηα θαιφ ζ απηφλ ηνλ θφζκν, ζ απηφλ ηνλ ηφπν ζαλ λα δνχκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ε αλζξσπηά έρεη εθκεδεληζζεί. Καη φκσο ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο αλζξσπηάο πνπ «ζηγνξξένπλ», αιιά ζην ηέινο ην λεξφ ηνπο ράλεηαη ζηελ έξεκν ηεο αδηαθνξίαο πνιιψλ απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη δνχκε ζ έλαλ ζθιεξφ θφζκν, ζηνλ νπνίνλ ε παηδεία ππνιείπεηαη, ελψ πεξηζζεχνπλ ε αδηαθνξία, ε αλεπζπλφηεηα θαη ε βαξβαξφηεηα είλαη ν θφζκνο ηνπ δηθνχ καο πνιηηηζκνχ. Αιιά φηαλ θαη ε ελεκέξσζε είλαη κνλφπιεπξε, ηφηε ράλεηαη θάζε ειπίδα γηα κηα ηζφξξνπε αλάδεημε θαη ζπλαθφινπζε θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη άλζξσπνη φκσο σο θνηλσληθά δψα έρνπλ, απφ ηε θχζε ηνπο, αλάγθε ην θαιφ θαη ην αλαδεηνχλ δηφηη ηνπο ηέξπεη κε πνιινχο λα έρνπλ κέζα ηνπο ελδπλακσκέλε ηελ θαινζχλε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. Όηαλ φκσο ζπλερψο βιέπνπλ, αθνχλε ή δηαβάδνπλ κφλν αξλεηηθέο εηδήζεηο, ηφηε ππνζπλείδεηα πνιινί απφ απηνχο πξνζαξκφδνληαη ζ απηφλ ηνλ παξακνξθσκέλν θφζκν είλαη ηα κηκήδηα* καο, νη ηδέεο, νη αμίεο, νη αληηιήςεηο πνπ δηαζπείξνληαη ζηελ θνηλσλία, φπσο ηα κηθξφβηα, θαη είλαη απηφο ν βαζηθφο κεραληζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο καο εμέιημεο. Σν θαιφ ή θαθφ παξάδεηγκα πάληα έρεη ηελ επίδξαζή ηνπ. Καηεγνξνχκε ζπιιήβδελ ηνπο λένπο γηα ηελ αλεπζπλφηεηα θαη ηε ζθιεξφηεηά ηνπο θαη φκσο φηαλ έλαο λεαξφο πνδνζθαηξηζηήο έθακε κηα θαιή πξάμε, επηζθέθζεθε ζηελ Κχπξν έλα κηθξφ πνιχ άξξσζην ζαπκαζηή ηνπ θαη έκεηλε παίδνληαο καδί ηνπ κηα νιφθιεξε εκέξα, ε θαιή απηή είδεζε άγγημε ρηιηάδεο λεαξνχο θηιάζινπο θαη πξνβιήζεθε επξέσο σο εθ ηνχηνπ. Με ηέηνηα παξαδείγκαηα απφ θάζε φξνθν θάζε πνιηηηζηηθνχ νηθνδνκήκαηνο ε βία θαη ε επηζεηηθφηεηα ζα πέζαηλαλ. Τπάξρεη ινηπφλ ειπίδα, ππάξρεη έδαθνο γηα ηηο θαιέο εηδήζεηο, πνπ δήζελ δελ πνπινχλ. Αλη απηψλ κεξηθά ηδησηηθά θαλάιηα επηειίδνπλ ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε κε ηηο αλνχζηεο εθπνκπέο ηνπο, νη νπνίεο παίδνπλ έλαλ αξλεηηθφ παηδαγσγηθφ ξφιν θαη αλ εμαηξέζεη θαλείο ηα θξαηηθά θαλάιηα θαη ιίγα ηδησηηθά, πνπ εκπεξηέρνπλ ζην ξεπεξηφξηφ ηνπο έζησ ιίγεο θαιέο εηδήζεηο, ε ζπληζηακέλε είλαη γεληθά αξλεηηθή θαη πξνζβιεηηθή γηα φπνηνλ πξνζπαζεί λα ζθέθηεηαη θάπσο ζνβαξά. Μήπσο ινηπφλ ζα έπξεπε νξηζκέλνη αλνεζηνιφγνη θαη αλνπζηνιφγνη- φζνη ιίγνη θη αλ είλαη, ίζσο είλαη θαη πνιινί, αλ εθηαζνχκε θαη εθηφο πξσηεπνχζεο-, πνπ δήζελ δηαζθεδάδνπλ ην ηειενπηηθφ ή ξαδηνθσληθφ θνηλφ ηνπο, λα ππνρξεσζνχλ λα κεηεθπαηδεπζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δχλακήο ηνπο θαη ζηελ παηδαγσγηθή βειηίσζή ηνπο; Γηα λα κελ βιάπηνπλ κ απηά πνπ ιέλε, κ απηά πνπ πξνβάιινπλ θαη ηα ζεσξνχλ θαη πεξηζπνχδαζηα. Με ηηο επηδφζεηο ηνπο απηέο φκσο θάλνπλ θαθφ ζηελ θνηλσλία, ζηνπο αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο, ζηνπο νπνίνπο πξνβάιινπλ έλαλ ειιεηκκαηηθφ θφζκν ζηνλ νπνίνλ εζίδνληαη πνιινί θαη απφ ην θαθφ πάκε ζην ρεηξφηεξν ζε κηα ρψξα πνπ δελ αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά ηίπνηα, φηαλ αθφκα θαη ην DΝΑ καο αμηνινγείηαη κε κνξηαθνχο κεραληζκνχο ηε ζηηγκή πνπ δηπιαζηάδεηαη θαη ειαρηζηνπνηεί ηα ιάζε ηνπ, ηηο κεηαιιάμεηο, πνπ είλαη επηβιαβείο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, φπσο ηα ιάζε ησλ αλζξψπσλ. Μηα πξφηαζε ινηπφλ, ηδηαίηεξα ηψξα πνπ φια κνηάδνπλ ζθνχξα, ζα ήηαλ λα ζπκθσλήζνπλ νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί κεηαμχ ηνπο γηα λα αθηεξψλνπλ έλα πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ησλ δειηίσλ ηνπο ζε θαιέο εηδήζεηο νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά κηα ραξαθηεξηζηηθή μερσξηζηή ζειίδα ζε ζεηηθέο εηδήζεηο θαη θάπνηεο εθεκεξίδεο ζθαλδαινζεξηθνχ ή θνπηζνκπνιίζηηθνπ πεξηερνκέλνπ λα αλαγθαζζνχλ λα ηεξνχλ νξηζκέλα αμηνπξεπή θξηηήξηα, ηα νπνία νθείιεη ε Πνιηηεία λα δηακνξθψζεη. Γηα λα ζπάζεη ε αξλεηηθή λννηξνπία ηνπ λενέιιελα, πνπ δελ ην ρεη ζε θαιφ λα πεη έλαλ θαιφ ιφγν γηα θαλέλαλ θαη γηα ηίπνηα, δηφηη απηφ βιέπεη θαη αθνχεη παληνχ (690 λ.) Δ Π Δ Ξ Δ Ρ Γ Α Ι Α Κ Δ Ι Μ Δ Ν Ο Τ : Α ζ θ ή ζ ε η ο 1. Γλώζε θαη πιεξνθνξία, θνηλσλία ηεο γλώζεο θαη θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο: ηαπηίδνληαη νη όξνη; 2. Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο: παξαπιεξνθόξεζε, ππεξπιεξνθόξεζε, 3. Πώο αληηιακβάλεζζε ηηο θξάζεηο: ε θνηλσλία ηεο γλώζεο έρεη κεηαιιαρζεί ζε θνηλσλία ηεο απόγλσζεο Αηκνβόξνο θαληβαιηζκόο θαηαθιύδεη ηηο νζόλεο ησλ ηειενξάζεσλ ζαλ λα δνύκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ε αλζξσπηά έρεη εθκεδεληζζεί. δνύκε ζ έλαλ ζθιεξό θόζκν, ζηνλ νπνίνλ ε παηδεία ππνιείπεηαη 4. Να γξάςεηε ζπλώλπκα γηα ηηο ιέμεηο: δηνιηζζαίλεη, κεηαιιαρζεί, δηαζπείξνληαη, ζπιιήβδελ, επηβιαβείο 1

2 5. Να γξάςεηε αληώλπκα γηα ηηο ιέμεηο: κνλόπιεπξε, αλεπζπλόηεηα, ειιεηκκαηηθό, ειαρηζηνπνηεί, πιεηνλόηεηα 6. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ είλαη επηηπρήο ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελό ηνπ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 7. Να γξάςεηε πέληε (5) θξάζεηο κε ρξήζε πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιόγνπ. *κηκήδηα ή κηκίδηα: Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ. 2. Σν δειηίν εηδήζεσλ ΘΔΟΓΩΡΟ Π. ΛΗΑΝΟ ΣΟ ΒΖΜΑ, 8 Νοεμβρίοσ 1998 Σν θείκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη επηζηνιή πξνο ηνπο ζπληάθηεο εηδήζεσλ ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ θαη ησλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, θαζψο θαη πξνο εθείλνπο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή εηδήζεσλ. Δθθξάδεη εξσηήκαηα θαη απνξίεο πνπ έρσ ηελ εληχπσζε πσο είλαη φρη κφλν δηθέο κνπ αιιά θαη πνιιψλ άιισλ. Φπζηθά δελ πεξηκέλσ απάληεζε, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ε δηαηχπσζε ελφο εξσηήκαηνο έρεη ηε ζεκαζία ηεο. Αο ππνζέζνπκε φηη δελ γλσξίδνπκε ηίπνηε γηα ηελ Διιάδα, φηη είκαζηε επηζθέπηεο γηα κία εβδνκάδα, πξνεξρφκελνη απφ κηα άιιε ρψξα ζηελ νπνία δελ ππάξρεη θακία πιεξνθνξία γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Αο ππνζέζνπκε αθφκε φηη παξαθνινπζνχκε θαζεκεξηλά φια ηα δειηία εηδήζεσλ ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ, θαη ζην ηέινο ηεο επίζθεςήο καο ζέηακε ζηνλ εαπηφ καο εχινγα εξσηήκαηα φπσο απηά: Ση ζπκβαίλεη ζ' απηή ηε ρψξα; Πψο είλαη νη Έιιελεο; Με ηη αζρνινχληαη απηνί νη άλζξσπνη; Ννκίδσ φηη ν αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο ζα έδηλε ηηο εμήο πεξίπνπ απαληήζεηο: «ηελ Διιάδα ππάξρνπλ κφλν πνιηηηθνί, δεκνζηνγξάθνη, εζνπνηνί, εγθιεκαηίεο, πφξλεο, αλψκαινη θαη πνιινί αληζφξξνπνη άλζξσπνη. Μπνξεί λα ππάξρνπλ κεξηθέο άιιεο νκάδεο αλζξψπσλ, αιιά αζθαιψο δελ ππάξρνπλ εξγάηεο, δελ ππάξρνπλ αγξφηεο, γεληθά δελ ππάξρνπλ εξγαδφκελνη θαη θπξίσο δελ ππάξρνπλ επηζηήκνλεο». «Οη πνιηηηθνί δελ ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο παξά ζπαλίσο, ζπλήζσο δηαπιεθηίδνληαη κπξνζηά ζηηο θάκεξεο ηεο ηειεφξαζεο θαη φηαλ δελ δηαπιεθηίδνληαη ραζθνγεινχλ παλεπηπρείο. ηε Βνπιή νη βνπιεπηέο πεγαίλνπλ ζπαλίσο θαη φηαλ πεγαίλνπλ έλαο κηιάεη θαη πέληε-έμη ηνλ αθνχλ. Όηαλ φκσο πεγαίλεη ζηε Βνπιή ν πξσζππνπξγφο, ηφηε πάλε φινη νη βνπιεπηέο. Παξακέλεη κπζηήξην ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ςεθίδνληαη νη λφκνη». «Φαίλεηαη πσο νη πην έμππλνη θαη κνξθσκέλνη άλζξσπνη ζε απηή ηε ρψξα είλαη νη εζνπνηνί θαη θάηη ηξαγνπδηζηέο θαη ηξαγνπδίζηξηεο πνπ ηξαγνπδάλε κάιινλ ηνχξθηθνπο ζθνπνχο θαη ηαπηφρξνλα θνπλάλε ηελ θνηιηά ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη θαίλεηαη πσο ηα μέξνπλ φια, απφ πνιηηηθή σο ζενινγία, απφ ςπρνινγία σο αζηξνινγία θαη αζηξνλνκία. Βέβαηα δελ είλαη θαλεξφ αλ μέξνπλ ηίπνηε απφ ζέαηξν, απφ θηλεκαηνγξάθν ή απφ κνπζηθή, φκσο γηα φια ηα άιια είλαη ελεκεξσκέλνη θαη εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ρσξίο λα δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο πεξί ηεο νξζφηεηάο ηεο». «Η Διιάδα είλαη κηα παξάμελε ρψξα, δηφηη ελψ έρεη πνιηηηθνχο, ππνπξγνχο θαη πξσζππνπξγφ, θαίλεηαη πσο θπβεξλνχλ νη δεκνζηνγξάθνη. Απηνί δίλνπλ θαη παίξλνπλ ηνλ ιφγν, απηνί ιέλε πνηνο έρεη δίθην, πνηνο άδηθν, απηνί επηπιήηηνπλ εθείλνπο πνπ παξεθηξέπνληαη, απηνί δηθάδνπλ, απηνί ιέλε ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ. Μηινχλ πην πνιχ απφ φινπο θαη θαλείο δελ ηνπο δηαθφπηεη. Όια δείρλνπλ φηη νη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ ηελ εμνπζία». «Δίλαη επίζεο ελδηαθέξνπζα ε πξαθηηθή ησλ Διιήλσλ λα παξνπζηάδνπλ ζηελ ηειεφξαζή ηνπο πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο εγθιεκαηίεο ηνπο, ηηο πφξλεο θαη ηνπο αλψκαινπο απ' φ,ηη ηνπο θπβεξλήηεο ηνπο. Θα έιεγε θαλείο φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν νη άλζξσπνη απηνί, δειαδή νη εγθιεκαηίεο θιπ., είλαη ζρεδφλ αγαπεηνί. Έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα κέζα ελεκέξσζεο γηα λα εθθξάζνπλ απφςεηο κέζσ ησλ δηθεγφξσλ ηνπο, νη εηζαγγειείο ηνχο δίλνπλ άλεζε ρξφλνπ γηα λα απνινγεζνχλ, θαη φηαλ ζπιιακβάλνληαη ηνπο θαιχπηνπλ ηα πξφζσπα γηα λα κελ αλαγλσξηζηνχλ θαη ζηηγκαηηζηνχλ. Φαίλεηαη φηη είλαη αξθεηά δεκνθηιείο. Σν ίδην θαη νη ιεζηέο ηξαπεδψλ. Πνηέ δελ ηνπο ζπιιακβάλνπλ». Αλ ινηπφλ θάπνηνο απφ ηνπο ππνηηζέκελνπο επηζθέπηεο ζηε ρψξα έβγαδε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελεκέξσζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζα είρε άδηθν; Πηζηεχσ πσο φρη. Δκείο φκσο πνπ δνχκε ζηελ Διιάδα γλσξίδνπκε φηη ε εηθφλα απηή είλαη άθξσο παξαπιαλεηηθή, αλαθξηβήο θαη δηαζηξεβισηηθή! Γλσξίδνπκε φηη ζε απηή ηε ρψξα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη ηεο δνπιεηάο θαη ηνπ κφρζνπ πνπ θαλείο δελ ηνπο μέξεη, θαλείο δελ θάλεη θάηη γη' απηνχο, θαλείο δελ πξνβάιιεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη θαλείο δελ δίλεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπο. Με απηνχο γηαηί δελ αζρνιείηαη θαλείο; Γελ είλαη άμηνη πξνβνιήο; Σν εξψηεκα δελ έρεη ξεηνξηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη ζνβαξφ θαη δηεθδηθεί απάληεζε, ε νπνία φκσο δελ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ εχθνιε. Πξηλ απφ πνιιά ρξφληα ξψηεζα θίιν δεκνζηνγξάθν ηνπ αζηπλνκηθνχ ξεπνξηάδ γηαηί άιιαμε εθεκεξίδα θαη ζπκάκαη αθφκε ηελ έθπιεμε πνπ έλησζα απφ ηελ απάληεζή ηνπ. Όηαλ δελ ππήξρε είδεζε γηα έγθιεκα, ν αξρηζπληάθηεο ηνχ έιεγε «πήγαηλε θαη ζθφησζε εζχ θάπνηνλ». Όζν ρηνπκνξηζηηθά θαη αλ ζέινπκε λα δνχκε απηή ηελ απάληεζε, είλαη θαλεξφ φηη θξχβεη θάηη θαθφ, θάηη δηαβνιηθφ. Οη παξαπάλσ ζθέςεηο δεκηνπξγνχλ ηηο απνξίεο κνπ θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα έζεηα ζηνπο ζπληάθηεο ησλ εηδήζεσλ. Γελ ππάξρνπλ ηίκηνη Έιιελεο; Γελ ππάξρνπλ επηπρηζκέλεο νηθνγέλεηεο; Γελ ππάξρνπλ δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη; Γελ ππάξρνπλ λένη κε ηδαληθά; Γηαηί ε χπαξμή ηνπο αγλνείηαη; Θεσξείηε όηη ην παξαπάλσ θείκελν πεξηέρεη ππεξβνιέο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 2

3 3. Η θξίζε ηεο ηειεόξαζεο ΣΟΤ AΛΔΞΖ ΠΑΠΑΥΔΛΑ, ΣΟ ΒΖΜΑ, Έβιεπα πάιη πξνρζέο κηα ηειενπηηθή ζπδήηεζε, απ απηέο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Σν κέγεζνο ηεο θξίζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη πιένλ ε ρψξα θαζηζηά απηέο ηηο ζπδεηήζεηο απιά... αθφξεηεο. Παιαηφηεξα δηαζθεδάδακε κε ηα πεξίθεκα πάλειο, ςάρλακε φινη λα βξνχκε πνηνο είλαη ν πην γξαθηθφο, απζάδεο, αλφεηνο θαιεζκέλνο. Σψξα, φκσο, απηφ ην παξαθκηαθφ ζέακα δελ αληέρεηαη. Ξέξνπκε φινη ηη ζα πεη πνηα «γιάζηξα». Οη θαπγάδεο είλαη πξνβιέςηκνη, φπσο θαη ηα δεπγάξηα ησλ ηειενπηηθψλ αληηπάισλ. Οη ζπδεηήζεηο ζπαλίσο ππεηζέξρνληαη ζηελ νπζία ελφο πξνβιήκαηνο, ελψ είλαη πξαγκαηηθά εθπιεθηηθφ ην πψο ν έλαο θαιεζκέλνο κηιάεη πάλσ απφ ηνλ άιιν γεινηνπνηψληαο εληειψο ηελ ηδέα ηνπ δηαιφγνπ. Όινη καδί δεκηνπξγνχλ ζηνλ ηειεζεαηή κηα απαίζηα αίζζεζε νηθεηφηεηαο, απφ εθείλε φκσο πνπ νδεγεί ζηελ απέρζεηα. Καη φκσο απηέο νη εθπνκπέο αλέδεημαλ βνπιεπηέο, έθεξαλ πειάηεο ζε ηξηηνθιαζάηνπο δηθεγφξνπο, δηέζσζαλ πνιηηηθέο θαξηέξεο θαη κεηέηξεςαλ «λνχκεξα» ζε πξσηαγσληζηέο ηεο δεκφζηαο δσήο. Οη ζνβαξνί άλζξσπνη εθηνπίζζεθαλ απφ ηνλ ηειενπηηθφ δηάινγν, γηαηί δελ είραλ θακία πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζε απηφ ην ζθεληθφ. Οη ιίγνη πνπ ην ηφικεζαλ ην έβαιαλ κάιηζηα ζηα πφδηα, φηαλ θαηάιαβαλ πεξί ηίλνο επξφθεηην. Η ειιεληθή ηδησηηθή ηειεφξαζε ζηελ πιεηνλφηεηά ηεο έρεη ζπκβάιεη πάξα πνιχ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Γελ αζρνιήζεθε πνηέ ζνβαξά κε ηα θξίζηκα πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ. Όηαλ ην έθαλε δφμαζε ηνλ ιατθηζκφ θαη έπλημε ηε ινγηθή θαη ηνλ ηερλνθξαηηθφ ιφγν. ε θακηά άιιε ρψξα δελ ππάξρεη άιισζηε ην θαηλφκελν ησλ ηειεκατληαλψλ, νη νπνίνη εηδηθεχνληαη ζηα πάληα, απφ ηα αεξνπνξηθά δπζηπρήκαηα έσο ηα spreads... ήκεξα ν θφζκνο θαηαιαβαίλεη πσο δελ είλαη κφλν ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο πνπ δελ επαξθεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Σψξα πηα θαηαιαβαίλεη πσο απηφ ην ηειεθαθελείν κε ην νπνίν γεινχζε ρζεο, απνηειεί ηε ρηιηνζηή επαλάιεςε κηαο θαθφγνπζηεο ηξηηνθνζκηθήο επηζεψξεζεο. Γίλεηαη φιν θαη πην θαλεξφ φηη ππάξρεη κηα ηάμε πνιηηηθψλ πνπ θάλεη γηα παξάζπξα θαη εμππλάδεο, αιιά αλαδεηείηαη κηα λέα ηάμε πνιηηηθψλ πνπ κπνξεί λα θπβεξλήζεη ηνλ ηφπν. Καη απηφ απαηηεί θαη έλα λέν είδνο δεκνζηνγξαθίαο, πνπ ζα αλεβάζεη ηνλ πήρπ θαη ζα βάιεη ηέινο ζε απηφ ην λενπινπηίζηηθν θηηο ηειενπηηθφ πάξηπ ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. 1. Να αλαπηύμεηε ζε κία παξάγξαθν ηε ζεκαηηθή πξόηαζε: «Οη θαπγάδεο είλαη πξνβιέςηκνη, όπσο θαη ηα δεπγάξηα ησλ ηειενπηηθώλ αληηπάισλ», ρξεζηκνπνηώληαο σο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηελ αηηηνιόγεζε θαη ηα παξαδείγκαηα. 2. Να αλαπηύμεηε ζε κία παξάγξαθν ηε ζεκαηηθή πξόηαζε: «Αλαδεηείηαη κηα λέα ηάμε πνιηηηθώλ πνπ κπνξεί λα θπβεξλήζεη ηνλ ηόπν» (ηξόπνο αλάπηπμεο παξαγξάθνπ: ζύγθξηζε αληίζεζε). Σν ζύγρξνλν ξαδηόθσλν Σν ξαδηόθσλν είλαη ειάρηζηα ελεκεξσηηθό θαη νπδόισο εθπαηδεπηηθό Αλ ξσηήζεηε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή Διιάδα ηη είλαη ην ξαδηφθσλν, πέξαλ ησλ ηερληθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζα ιάβεηε κηα απάληεζε πεξίπνπ ζαλ απηή: Σν ξαδηφθσλν είλαη έλα κέζν ελεκέξσζεο, ςπραγσγίαο θαη εθπαίδεπζεο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα πξνζζέζεη φηη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ, δηφηη κπνξείο λα αθνχο ξαδηφθσλν ζην ζπίηη, ζην γξαθείν, ζην απηνθίλεην, ζηελ παξαιία θ.α. ή λα ην ζπλδπάδεηο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο, π.ρ., θαγεηφ, θνπβέληα, δηαζθέδαζε θηι. Αλ ε ίδηα εξψηεζε ηεζεί ζε έλαλ ζχγρξνλν Έιιελα, λνκίδσ φηη ε απάληεζε ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Σν ζεκεξηλφ ειιεληθφ ξαδηφθσλν είλαη ειάρηζηα ελεκεξσηηθφ, ειάρηζηα ςπραγσγηθφ θαη νπδφισο εθπαηδεπηηθφ. Σφηε ηη είλαη; ζα ξσηήζεηε. Η πεξηγξαθή πάληα πζηεξεί ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, γη' απηφ δελ έρεηε παξά λα ζπζηάζεηε κεξηθέο ψξεο αθνχγνληαο ξαδηφθσλν θάλνληαο ηπραία επηινγή ζηαζκνχ ή λα πεξηκέλεηε έλα θξχσκα πνπ ζα ζαο θξαηήζεη ζην ζπίηη νπφηε κπνξείηε λα αθνχηε φζν ξαδηφθσλν ζέιεηε. Σφηε ζα δηαπηζηψζεηε φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ξαδηνθψλνπ είλαη δηαθήκηζε, θαη κάιηζηα δηαθήκηζε θιχαξε, αλφεηε, πξνζβιεηηθή θαη ζπρλά αεδηαζηηθή. Έλα άιιν κέξνο ηνπ ξαδηνθψλνπ είλαη νη δηάθνξνη πνιηηηθνί «αλαιπηέο», δειαδή δεκνζηνγξάθνη πνπ ζέηνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ δηαθφξσλ θνκκάησλ. Απηνί, θξπθά ή θαλεξά, παίδνπλ παηρλίδηα ππέξ ηνπ ελφο θαη θαηά ηνπ άιινπ ππνπξγνχ, βνπιεπηνχ, πνιηηηθνχ ή θφκκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο επηρεηξήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα γέιηα ζε θάζε ακεξφιεπην πνιίηε. Οξηζκέλνη εμ απηψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηάθνξα ηερλάζκαηα. Έλαο, π.ρ., κηιάεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, αλαζηελάδεη θαη κεξηθέο θνξέο ραζκνπξηέηαη (έηζη κνπ θάλεθε). Έλαο άιινο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαζαξεχνπζα θαη θάπσο πεξίηερλν ιφγν γηα λα θαιχςεη ηελ έιιεηςε νπζίαο ησλ ιφγσλ ηνπ. Έλαο άιινο δέρεηαη ηειεθσλήκαηα απφ ηελ θπξία Καηίλα απφ ην Φπρηθφ ή ηνλ θ. Σάθε απφ ηα Παηήζηα ζηα νπνία αθνχγεηαη φ,ηη επηζπκεί ε ςπρή θάζε απνγνεηεπκέλνπ. Έλα άιιν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ξαδηνθψλνπ θαιχπηεηαη απφ παξενχιεο δχν ή ηξηψλ δεκνζηνγξάθσλ νη νπνίνη κηινχλ γηα ηα πάληα θαη ιέλε ηα ίδηα πεξίπνπ κε απηά πνπ αθνχο ζην θαθελείν, ζηε ιατθή αγνξά ή ζην ιεσθνξείν ρσξίο βέβαηα ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ επζχηεηα ηνπ ιφγνπ ησλ απιψλ αλζξψπσλ. Σα ζρφιηα απηά δηαλζίδνληαη κε ζαριακαξίηζεο, γειάθηα, αιιεινπεηξαγκαηάθηα θαη ηξαγνπδάθηα. Αμίδεη ηέινο λα αλαθέξσ ηηο αλφεηεο εθπνκπέο πνπ αζρνινχληαη γηα ψξεο κε ηα νηθνγελεηαθά ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, θπξίσο ησλ πνδνζθαηξηθψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην πνδφζθαηξν βνπιηάδεη ζηε δηαθζνξά. Απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ζπκπεξαίλσ φηη ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ξαδηφθσλν είλαη κηα πξνέθηαζε ηεο ακπεινθηινζνθίαο ηνπ θαθελείνπ, ηνπ θνπηζνκπνιηνχ ηεο θνπδίλαο 3

4 θαη ηεο πιάθαο ηεο θαθεηέξηαο. Διάρηζηε κφλν ζρέζε έρεη κε απηφ πνπ ζα κπνξνχζε θαη πνπ ζα έπξεπε λα είλαη, δειαδή έλα κέζν ελεκεξσηηθφ, ςπραγσγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ. Μέζα ζε απηφλ ηνλ γεληθφ μεπεζκφ ππάξρνπλ βέβαηα θαη νη ιακπξέο εμαηξέζεηο αθνζησκέλσλ αλζξψπσλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη εηδηθψλ πνπ παξάγνπλ πξνγξάκκαηα απφ ηα θαιχηεξα ηνπ είδνπο θαη πνπ ε ζπκβνιή ηνπο είλαη πξάγκαηη πνιχηηκε γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Θα ήηαλ εθηφο δενληνινγίαο λα αλαθέξσ νλφκαηα αηφκσλ, αιιά λνκίδσ φηη δελ βγαίλσ εθηφο νξίσλ αλ αλαθέξσ ηελ ΔΡΑ 1 θαη ην Σξίην Πξφγξακκα ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο. Γηα ην Σξίην, ζα ήηαλ ίζσο ππεξβνιή λα πσ φηη είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα ζηνλ θφζκν δηφηη δελ ηα έρσ παξαθνινπζήζεη φια. Μπνξψ φκσο λα πσ φηη είλαη ην θαιχηεξν απφ φζα γλσξίδσ. Γπζηπρψο νη εμαηξέζεηο δελ βειηηψλνπλ ηε γεληθή θαηάζηαζε. (Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι καθηγηηής Πολιηικής Οικονομίας ζηο Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.) (ι. 520) 1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ.(120 ι.) 2. Να εληνπίζεηε κε πνηνπο ηξόπνπο αλαπηύζζνληαη νη δύν πξώηεο παξάγξαθνη ηνπ θεηκέλνπ. 3. Να αθνύζεηε κεξηθέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο ώξεο- ην Σξίην Πξόγξακκα (90,9) θαη λα γξάςεηε ζε κία παξάγξαθν ηηο δηαπηζηώζεηο ζαο. ΣΙ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΣΑ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΑ ΜΔΑ α. Δλεκέξσζε Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ ηειεπηθνηλσλίαο είλαη λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα θαη έγθπξα, λα κεηαδίδνπλ δειαδή θάζε είδνπο κελχκαηα, πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο. Μελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο θξαηψλ θαη ηδησηψλ, γηα δηεθπεξαίσζε πξνζσπηθψλ ππνζέζεσλ, γηα δηεζλείο πνιηηηθέο εμειίμεηο, γηα θπζηθά ζπκβάληα, γηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο, γηα ζεκαληηθά θαιιηηερληθά γεγνλφηα θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, κελχκαηα γηα θάζε αμηφινγε ελέξγεηα, νπνπδήπνηε θη αλ ζπλέβε. Καη ε πιεζψξα απηή ησλ πιεξνθνξηψλ, αθνχ ππνζηεί ηελ «θαηάιιειε» επεμεξγαζία, πξέπεη λα κεηαδνζεί θαη λα αλακεηαδνζεί αζηξαπηαία, γηα λα θαιπθζεί ε ζπλερήο ξνή, ε αιιεινδηαδνρή ησλ γεγνλφησλ απ' φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ πιαλήηε καο. Καη απηφ είλαη έλα απφ ηα θχξηα κειήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο, λα εθκεδελίζνπλ ηελ απψιεηα ρξφλνπ αλάκεζα ζην γεγνλφο θαη ζηε γλσζηνπνίεζή ηνπ. Γηα λα έρνπκε πιήξε θαη άκεζε ελεκέξσζε, έπξεπε νη κέρξη πξφηηλνο ηνπηθνί θαη ρξνληθνί θξαγκνί λα «ζπάζνπλ». Καη «έζπαζαλ». Σα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζεακαηηθά. Έλαο νιφθιεξνο θφζκνο εκθαλίδεηαη θαζεκεξηλά κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ηειεζεαηή. πλδηαζθέςεηο θαη απνθάζεηο πνιηηηθψλ εγεηψλ, δηαιέμεηο επηζηεκφλσλ, ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, θπβεξλεηηθέο θξίζεηο, νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο, απνηξφπαηεο πξάμεηο, πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ πξνβάιινληαη κε ηέηνηα έληαζε θαη ακεζφηεηα, πνπ δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζ' απηά αξθεηέο θνξέο ν αθξναηήο ή ν ηειεζεαηήο δελ αξθείηαη κφλν ζηελ παζεηηθή παξαθνινχζεζε, αιιά ηαπηίδεηαη κε νξηζκέλα πξφζσπα ή πξφηππα δσήο, ζπγθαηαηίζεηαη ή απνδνθηκάδεη φζα αθνχεη θαη βιέπεη, ραίξεηαη ή ιππάηαη. Δηδηθνί κε θξίζεηο, ζρφιηα, αλαιχζεηο θαη ζπδεηήζεηο επηρεηξνχλ λα απνθαιχςνπλ θαη λα θσηίζνπλ ηελ αζέαηε πιεπξά ησλ γεγνλφησλ. Η νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία καο επηηξέπεη, κε ηελ ίδηα ζρεδφλ επθνιία, κηαλ απεπζείαο επαθή κε φζα δηαδξακαηίδνληαη είηε ζηε ρψξα καο είηε ζηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο. β. Οηθνπκεληθόηεηα Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή -ζπρλά ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη- έλα γεγνλφο ή λα αθνχλ ηαπηφρξνλα ηνλ ίδην νκηιεηή. Καλείο, πνηέ έσο ηψξα, δελ είρε θαηνξζψζεη λα πξνζειψζεη ηελ πξνζνρή, λα ζηξέςεη ηε ζθέςε θαη ην ελδηαθέξνλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζην ίδην γεγνλφο θαη λα ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ ηα ίδηα ή παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα. Σν θαηφξζσζαλ φκσο ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζ' έλα θαηλνθαλέο γηα ηελ αλζξσπφηεηα γεγνλφο, ηελ νηθνπκεληθφηεηα, πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπ δελ έρνπλ νχηε κπνξεί αθφκε λα εθηηκεζνχλ αθξηβψο, επεηδή βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Οη παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο βαζκηαία εθιείπνπλ, γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αγσλίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρήο ηνπ πιαλήηε καο εθθξάδνπκε φινη ηε ζπκπάζεηα καο θαη ηελ αιιειεγγχε καο, ζπρλά κάιηζηα έκπξαθηα. Όιν θαη πεξηζζφηεξν θαηαλννχκε πσο φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή καο, ζηελ ήπεηξν καο, ζηνλ πιαλήηε καο κάο αθνξά άκεζα ή έκκεζα. Δίλαη ζαπκάζην λα ζπλεηδεηνπνηεί θάπνηνο πσο ε δσή φισλ ησλ αλζξψπσλ είλαη αιιειέλδεηε. ήκεξα καο ελψλνπλ ηα θνηλά πξνβιήκαηα, αχξην ίζσο αλαδεηήζνπκε θνηλέο ιχζεηο, παξαβιέπνληαο ηηο δηαθνξέο θαη ηηο κέρξη ηψξα δηαθξίζεηο. Γελ είκαζηε πηα κφλν πνιίηεο κηαο ρψξαο, αιιά πνιίηεο ηεο νηθνπκέλεο. Γηακνξθψλνπκε νηθνπκεληθή ζπλείδεζε. «Η πδξφγεηνο ζθαίξα καο δελ είλαη πηα παξά έλα "πιαλεηηθφ ρσξηφ"». γ. Πνιηηηθνπνίεζε Κνηλσληθνπνίεζε Με ηνπο φξνπο απηνχο ελλννχκε ηηο δηάθνξεο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο, ηδηαίηεξα ην παηδί θαη ν λένο, καζαίλεη ην πνιηηηθφ θαηλφκελν, εληάζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη πξνθαλήο ν ξφινο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηε δηαδηθαζία απηή. Έλλνηεο, φπσο θξάηνο, λφκνο, εμνπζία, ζεζκφο, δηθαηνζχλε, ειεπζεξία γίλνληαη γλσζηέο ζε πνιινχο, γηα πξψηε ίζσο θνξά, απφ ηνπο εθθσλεηέο ή απφ ηα πξνβαιιφκελα ζηα κέζα απηά έξγα. Μαζαίλνπλ γηα ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, ηνπο αγψλεο γηα ηελ θαηάθηεζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο, ηε δξάζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηελ θνηλσληθή αδηθία, γηα ηα θφκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπο, ηηο απνθάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, γηα ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Η πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζ' απηή ηελ πεξίπησζε είλαη, θαηά θαλφλα, «ιαλζάλνπζα». Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θνηλσληθνπνηνχκελνη, δειαδή ηα παηδηά, δε ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα κελχκαηα 4

5 κέζα απφ ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πνιηηηθή είλαη πνιηηηθά ή έρνπλ πνιηηηθή δπλεηηθφηεηα. Δπεξεάδνπλ, σζηφζν, θαζνξηζηηθά ηε δηακφξθσζε ηεο θαηνπηλήο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. δ. ηεξίδνπλ ηε δεκνθξαηία Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν πνιίηεο λα εθθξάδεηαη ειεχζεξα. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη ην βήκα απφ ην νπνίν εθθξάδεηαη. Απφ ην ξαδηφθσλν, απφ ηελ ηειεφξαζε, αιιά θαη απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ηχπνπ, ν πνιίηεο κπνξεί λα εθθξάζεη απφςεηο, λα δηαθεξχμεη ηδέεο θαη λα ππεξαζπηζηεί πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο. Μπνξεί, επίζεο, λα θξίλεη ηελ πνιηηηθή εγεζία, λα ζηειηηεχζεη απζαηξεζίεο ηεο, λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, λα δηεθδηθήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε δίθαησλ αηηεκάησλ ηνπ θαη λα ππεξαζπηζηεί δηθαηψκαηα ηνπ. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, σζηφζν, δελ είλαη κφλν κέζν έθθξαζεο ηνπ πνιίηε, αιιά θαη βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο άπνςήο ηνπ, αθνχ απηά ηνπ πξνζθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, γηα λα απνθξπζηαιιψζεη γλψκε γηα ηα γεγνλφηα ηεο δεκφζηαο δσήο. Η ζρέζε, ινηπφλ, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηε δεκνθξαηία είλαη ηφζν ζηελή, ψζηε ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. ε. Μόξθσζε Αλεμάληιεηε θαη ζεκαληηθή είλαη ε κνξθσηηθή δχλακε ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ. Σα κνξθσηηθά κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη, επεηδή ζπλδπάδνπλ ηελ εηθφλα κε ην ιφγν, απνθηνχλ ηδηαίηεξα απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Η νπηηθναθνπζηηθή κέζνδνο, πνπ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή, αλαγθαίνο φξνο πξφζιεςεο ηνπ κνξθσηηθνχ αγαζνχ, απνηειεί εγγελή ηδηφηεηα θαη πιενλέθηεκα ηεο ηειεφξαζεο. Αλ δε ζ' απηφ ην πιενλέθηεκα πξνζζέζνπκε ην εχξνο θαη ηελ πνηθηιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη, εχθνια αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηελ απεξηφξηζηε κνξθσηηθή ηεο δχλακε. Δπίζεο, εηδηθνί επηζηήκνλεο παξνπζηάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο «επί παληφο ηνπ επηζηεηνχ» (γηα θαζεηί πνπ κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε), πλεπκαηηθνί άλζξσπνη αλαιχνπλ κε πξσηφηππν θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν επίθαηξα ζέκαηα, πξνβάιινληαη επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο, αλαβηψλνπλ ζηελ νζφλε ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζθξάγηζαλ κε ην έξγν ηνπο ηελ πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο. Η θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θάζε επνρήο θαη θάζε θνηλσλίαο γίλεηαη γλσζηή ζ' φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ρεπνξηάδ παξνπζηάδνπλ παξαζηαηηθά θαη εξκελεχνπλ πεηζηηθά φ,ηη αμηφινγν θαη ελδηαθέξνλ έρεη ζρέζε κε ηε θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο ιανχο. Η κεηάδνζε απηψλ ησλ γλψζεσλ ζπληειεί ζηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα, αλαπηχζζεη ηελ επαηζζεζία καο. Μνξθσλφκαζηε. Σν έξγν, ινηπφλ, ηεο ζπζηεκαηηθήο παηδείαο, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζην ζχγρξνλν άλζξσπν, ππνβνεζείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα κνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ. ζη. Ψπραγσγία Πνιιά απφ ηα ηειενπηηθά κνξθσηηθά κελχκαηα εκπεξηέρνπλ θαη ζηνηρεία ςπραγσγίαο. Η ςπραγσγία, σο αγσγή ηεο ςπρήο, έρεη άξξεθηε ζρέζε θαη κε ηε γλψζε, θπξίσο φκσο, κε ηελ έθθξαζε ηνπ σξαίνπ ζ' φιεο ηηο κνξθέο ηεο ηέρλεο, εηθαζηηθέο, ηνληθέο, κηκηθέο. Σν σξαίν δηεγείξεη ηα ζπλαηζζήκαηά καο, πξνθαιεί ζπγθηλήζεηο θαη επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε δηάπιαζε ηνπ εζσηεξηθνχ καο θφζκνπ. ' απηφ, άιισζηε, βξίζθεηαη θαη ε κνξθσηηθή αμία ηεο ηέρλεο. Έλα κεγάιν πιήζνο αλζξψπσλ πνπ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη, λα γλσξίζεη, λα ζαπκάζεη θαη λα ραξεί απφ θνληά ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο παγθφζκηαο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε απηή παξαθνινπζψληαο θαηάιιειεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Έξγα ηεο θιαζηθήο, ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο γιππηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο, παξαζηάζεηο κε ηα σξαηφηεξα έξγα ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, ζπλαπιίεο, ρνξφο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, αθφκε θαη ινγνηερληθά έξγα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ ηειεφξαζε. Γίλεηαη, έηζη, κνλαδηθή επθαηξία ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο λα γλσξίζνπλ ηε γνεηεία ηεο ηέρλεο, λα ςπραγσγεζνχλ θαη λα πεξάζνπλ δηαζθεδάδνληαο κεξηθέο απφ ηηο ψξεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ ηνπο. Κηλεκαηνγξαθηθέο ππεξπαξαγσγέο, αζιεηηθφ ζέακα, ηειενπηηθέο ζεηξέο θαη παηρλίδηα, έξγα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, έξγα κε πεξηπέηεηα θαη δξάζε θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ, ηνπο θάλνπλ λα ιεζκνλνχλ ηηο θαζεκεξηλέο έγλνηεο θαη ηνπο κεηαθέξνπλ ζ' έλαλ θφζκν θαληαζηηθφ. Τπνζπλείδεηα δε, ηαπηίδνληαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφζσπα πνπ πξσηαγσληζηνχλ, δνπλ καδί ηνπο ηνπο θίλδπλνπο, ηηο ραξέο, ηηο θαθνηπρίεο θαη ζπκπάζρνπλ κ' απηά. Η κηθξή νζφλε βνεζάεη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηνλ άλζξσπν λα μεθεχγεη φρη κφλν απφ ηηο θαζεκεξηλέο έγλνηεο, αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, λα γίλεηαη δειαδή έλαο άιινο άλζξσπνο. ΠΟΙΑ ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΔΙ Η ΣΗΛΔΟΡΑΗ Αλαθεξζήθακε ζηα επεξγεηήκαηα ηεο ηειεφξαζεο πξνο ην ζχγρξνλν άλζξσπν. «Όπσο, φκσο, θαη θάζε άιιε δχλακε, έηζη θαη ε ηειεφξαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιά ή άζρεκα». Θεσξνχκε απφ ηελ αξρή απαξαίηεηε ηελ επηζήκαλζε απηή, γηαηί ζέινπκε λα ηνλίζνπκε πσο φπνην θαθφ εκθαλίδεηαη θαη απνξξέεη απφ ηελ άζρεκε φςε ηεο ηειεφξαζεο νθείιεηαη ζε φζνπο θαηαρξψληαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. α Καηεπζπλόκελε πιεξνθόξεζε Η ελεκέξσζε δελ είλαη πηα γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν κηα απιή αλάγθε. Δίλαη δηθαίσκα θαη κάιηζηα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα. «Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαδεηεί, λα παίξλεη θαη λα δηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν έθθξαζεο θαη απφ φιν ηνλ θφζκν» (Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, άξζξν 19). Οη πνιιέο θαη γξήγνξεο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή, ε αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ, νη δηεζλείο ζπγθπξίεο, ν επξχο θχθινο ελδηαθεξφλησλ, ε επέθηαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έμσ απφ ηα εζληθά ζχλνξα, ε ακνηβαηφηεηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ε αιιειεπίδξαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ε ζπλνρή ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ απαηηνχλ πιήξε, έγθαηξε, ππεχζπλε θαη αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε, γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα πξνγξακκαηίζεη 5

6 θαη λα νξγαλψζεη ηε δσή ηνπ, αθφκε θαη γηα ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Γηαθνξεηηθά πζηεξεί, γίλεηαη αδχλακνο θαη επάισηνο. Η πιεκκειήο ελεκέξσζε ζηελ επνρή καο είλαη ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα γλσξίδεη ν άλζξσπνο φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ, λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γη' απηά, λα απνθαζίδεη θαη λα ελεξγεί κε ηνλ θαιχηεξν γη' απηφλ ηξφπν. Σν δηθαίσκα απηφ ζήκεξα εμαξηάηαη, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Η θαθή ρξήζε ηνπο νδεγεί ζηελ αλαίξεζε ηνπ. Όηαλ πξνβάιινληαη επηιεθηηθά νξηζκέλεο πηπρέο ελφο γεγνλφηνο θαη θάπνηεο άιιεο απνθξχπηνληαη, φηαλ δηαζηξεβιψλεηαη, παξαπνηείηαη ε αιήζεηα, φηαλ θαηαζθεπάδνληαη θαη δηαζπείξνληαη ςεπδείο εηδήζεηο, φηαλ δηαβάιινληαη πξφζσπα θαη ππάξρεη κεξνιεςία, φηαλ ε ζθνπηκφηεηα αληηθαζηζηά ην ρξένο γηα αληηθεηκεληθή, πινπξαιηζηηθή θαη ππεχζπλε ελεκέξσζε, ηφηε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κεηαηξέπνληαη ζε ηχξαλλν θαη δπλάζηε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. Σελ αηρκαισηίδνπλ θαη ηελ ππνδνπιψλνπλ. Γελ ελεκεξψλνπλ, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελεκέξσζε, γηα λα ειέγρνπλ θαη λα επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο, λα δηακνξθψλνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ θνηλή γλψκε. Πξνζβάιινπλ ηελ ειεπζεξία ζθέςεο. Γηα λα κπνξεί ν άλζξσπνο λα ζθέθηεηαη ειεχζεξα, πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ. Η ειεγρφκελε πιεξνθφξεζε ζηεξεί απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηε δπλαηφηεηα απηή θαη, άξα, πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ζθέςεο ηνπο Έηζη, ηνπο θαζηζηά δέζκηνπο θαη εμαξηεκέλνπο απφ ηα ζπκθέξνληα φζσλ θαηέρνπλ θαη δηνηθνχλ ηα κέζα απηά εμαξηεκέλνπο απφ ηελ θξαηηθή πξνπαγάλδα, γηα λα είλαη «θξφληκνη θαη ππάθνπνη» πνιίηεο, απφ ην θφκκα, πνπ επηδηψθεη λα πξνζειπηίζεη λέεο ζπλεηδήζεηο, απφ ηε δεκαγσγία ηνπ «ιανπξφβιεηνπ» εγέηε, γηα λα θαλαηίζεη ηα πιήζε, απφ ηα πξφηππα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, πνπ απμάλνπλ ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, εμαξηεκέλνπο απφ κηα ηδενινγία θαη έλαλ ηξφπν δσήο πνπ δε γελληέηαη, φπσο κέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, απφ θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, αιιά παξάγεηαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη έκκεζα επηβάιιεηαη ζηελ θνηλσλία. Δίλαη ελδεηθηηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ζήκεξα ν αγψλαο γηα ηελ θαηάιεςε ή ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο δε δηεμάγεηαη ηφζν ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεδίν, αιιά κεηαθέξζεθε ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο. Καη ν άλζξσπνο ακήραλνο παξαθνινπζεί φζα ηεθηαίλνληαη, ράλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζ' έλα νκνηφκνξθν θαη άβνπιν πιήζνο. Απηφο είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο, ε απψιεηα ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα ζθέθηεηαη αλεπεξέαζηα, ειεχζεξα θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα απνθαζίδεη θαη λα ελεξγεί ζπκθσλά κε ηε δηθή ηνπ βνχιεζε θαη θξίζε. β. Πξνβάιινληαη πξόηππα εγθιεκαηηθόηεηαο, βίαο θαη δηαθζνξάο Η πξνβνιή πξνηχπσλ εγθιεκαηηθφηεηαο, βίαο θαη δηαθζνξάο έρεη θαη απηή άκεζε ζρέζε κε ηνλ εθκαπιηζκφ ζπλεηδήζεσλ, θπξίσο ησλ λέσλ. Οη ηειενπηηθέο εθπνκπέο βξίζνπλ απφ ηέηνηα παξαδείγκαηα θαη εηθφλεο ζθελέο βίαο, νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη δηαθζνξάο μεηπιίγνληαη θαζεκεξηλά κπξνζηά ζηα κάηηα αλχπνπησλ ηειεζεαηψλ «ήξσεο», πνπ παξαβαίλνπλ θαη παξαβηάδνπλ θάζε θαλφλα δηθαίνπ θαη εζηθήο, ελζαξθψλνπλ ηα ζχγρξνλα πξφηππα ηνπ δπλακηθνχ, ηνπ αλππνρψξεηνπ, ηνπ αδίζηαθηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, αλζξψπνπ θαη θεξδίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ εχλνηα θαη ηε ζπκπάζεηα ησλ ηειεζεαηψλ. Η δνινπινθία, ε απάηε, ηα αζέκηηα κέζα πξνβάιινληαη σο «αμίεο» θαη ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ επηηεδεηφηεηα, ηελ έιιεηςε θάζε αλαζηνιήο θαη ηελ «ηφικε» φπνηνπ ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα απηά. Καη νη ζθελέο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ ηξπθεξή θαη εχπιαζηε λεαληθή ςπρή. Σελ εζίδνπλ λα απνδέρεηαη ηα θαηλφκελα απηά σο θπζηνινγηθά ζηε δσή. Καη ην ρεηξφηεξν, ηα παηδηά, πνπ δέρνληαη ηελ θαηαιπηηθή επηξξνή ησλ πξνηχπσλ απηψλ, επηρεηξνχλ λα κηκεζνχλ ηνπο «ήξσεο» απηνχο, ζήκεξα ζηα παηρλίδηα ηνπο θαη αχξην, αλ ζπληξέμνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, θαη ζηε δσή. Η πξνβνιή ηεο θξίθεο πνπ γελλάεη ε βία θαη ε εγθιεκαηηθφηεηα εμαγξηψλεη ηνλ άλζξσπν, πξνθαιεί ηα πάζε θαη ηα έλζηηθηά ηνπ. Καη νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ έθιπζε ησλ εζψλ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ απξνθάιππηε δηαθζνξά πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηελ ηειεφξαζε. «θφησζε», «θαηάζηξεςε», «θαζάξηζέ ηνπο φινπο» είλαη νη θαζηεξσκέλεο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηα βηληενπαηρλίδηα θαη ηηο νπνίεο ν έθεβνο δηαπξάηηεη παηψληαο απιψο έλα θνπκπί. Η κηθξή απηή ρεηξνλνκία, κε ηελ νπνία ζθνηψλεη, θαζηζηά θνηλφηνπε θαη αλεπαίζζεηε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ. Κη φκσο ν ζάλαηνο απνηέιεζε ην ππφβαζξν ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ζξεζθείαο ζ' φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο. ηα 18 ηνπ ρξφληα έλαο λεαξφο Ακεξηθαλφο έρεη ήδε «θαζαξίζεη» κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ρσξίο ηχςεηο θάπνπ αληηπάινπο... Ο θαζεγεηήο Σδσξηδ Γθξέκπλεξ, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Πελζπιβάληαο, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εηδηθνχο ζην ζέκα ηεο ηειενπηηθήο βίαο, θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ: «Η επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζηε βία θαζηζηά ην θνηλφ αγρψδεο, δχζπηζην θαη ην νδεγεί ζην λα δηνγθψλεη ηνπο θηλδχλνπο επίζεζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Όζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά βιέπνπλ βίαηεο εθπνκπέο, ηφζν απνδέρνληαη ηε βία θαη αληινχλ επραξίζηεζε απφ απηή. Γπζθνιεχνληαη λα μερσξίζνπλ ην πξαγκαηηθφ απφ ην ςεχηηθν». γ. Απνκνλώλεη ηνπο αλζξώπνπο Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγεί έλα είδνο εζηζκνχ. Ο εζηζκφο νδεγεί ζηελ εμάξηεζε. Έηζη, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν άλζξσπνη θάζε ειηθίαο λα θαζειψλνληαη ψξεο πνιιέο κπξνζηά ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο. Γνεηεπκέλνη απφ ην ζέακα, ράλνπλ ηελ επαθή, ηελ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ. ε παζνινγηθέο πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ πηα νχηε ηε δηάζεζε λα ηελ απνθαηαζηήζνπλ: Γνλείο πνπ δελ έρνπλ ηε δηάζεζε λα ζπζηάζνπλ γηα ιίγν ηα σξαία ηειενπηηθά πξφζσπα, ηελ εμαίζηα εηθφλα, ηε θαληαζηηθή πεξηπέηεηα, γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο, λα ζπλνκηιήζνπλ θαη λα παίμνπλ καδί ηνπο. χδπγνη, θίινη, ζπληξνθηέο νιφθιεξεο πξνηηκνχλ ηελ παζεηηθή αθξφαζε θαη ηελ πξνζήισζε ζηα «επί ηεο νζφλεο δξψκελα», θη αο έρνπλ πνιιά λα πνπλ θαη λα θάλνπλ. Η ππεξβνιηθή παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο απνραπλψλεη, απνκνλψλεη θαη απνμελψλεη ηνπο αλζξψπνπο. Ο θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο, φηαλ ην άηνκν, ιφγσ ηδηνζπγθξαζίαο, θιίλεη πξνο ηελ παζεηηθφηεηα θαη ηελ απνκφλσζε. «Όπσο γηα θάζε άιιν πάζνο, ηζρχεη θαη γηα ηελ ηειεφξαζε ε δηαπίζησζε φηη νη βιάβεο είλαη ηφζν ζνβαξφηεξεο, φζν λσξίηεξα επέιζεη ν εζηζκφο. Η λεαξή ειηθία είλαη, απφ θπζηθή θαη ςπρνινγηθή άπνςε, ε επνρή 6

7 πνπ ν άλζξσπνο εξεπλά ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο λένο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηηθά βηψκαηα, επαθή θαη σξίκαλζε κε ηνλ θφζκν, γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Όζν ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηεί ν λένο άλζξσπνο ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη δνθηκαζίαο ησλ επαθψλ, ηφζν πην αλίθαλνο γηα επαθή γίλεηαη φηαλ κεγαιψζεη». δ. Γισζζηθή έλδεηα Η εηθνληθή «πξαγκαηηθφηεηα» ζπκβάιιεη θαη ζηε γισζζηθή έλδεηα. Η εηθφλα φρη κφλν εθηνπίδεη ην ιφγν, αιιά θαη ηνλ εκπνδίδεη λα εθδεισζεί θαη λα αλαπηπρζεί. Μηα εηθφλα, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θάιιηζηα λα αληηθαηαζηήζεη κηα πεξηγξαθή. Δπίζεο, αθνχκε ζπρλά ηνπο εθθσλεηέο θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπδεηνχλ λα ππνπίπηνπλ ζε αδηθαηνιφγεηα γισζζηθά ιάζε πνπ δελ νθείινληαη ζηελ «πξνρεηξφηεηα» ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ -σο πξνο ην ζεκείν απηφ πιενλεθηεί ν ηχπνο-, αιιά ζε άγλνηα ησλ θαλφλσλ ηεο γιψζζαο. Καη ηα ιάζε απηά ηα επαλαιακβάλνπλ αθξναηέο θαη ζεαηέο πνπ δελ έρνπλ γισζζηθή θαιιηέξγεηα νχηε αλαπηπγκέλν γισζζηθφ θξηηήξην. Δπηπιένλ, ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη γεκάηα απφ μελφγισζζα έξγα, ηα νπνία ζηεξνχλ απφ ην ζεαηή ηελ επθαηξία λα εκπινπηίζεη ην ιφγν ηνπ κε αθνχζκαηα ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο. Καη ην πξφβιεκα γίλεηαη εληνλφηαην κε ηηο δηαθεκίζεηο. Οη δηαθεκηζηέο, γηα λα εληππσζηάζνπλ, θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζε λενινγηζκνχο, επθπνινγήκαηα θαη, γεληθφηεξα, ζε αιινίσζε ηεο γιψζζαο ζε ζεκαζηνινγηθφ, θσλνινγηθφ θαη ζπληαθηηθφ επίπεδν. Δίλαη δε ηέηνηα ε θαηαιπηηθή επίδξαζε, θπξίσο ζηνπο λένπο, ψζηε λα ζπλελλννχληαη ζπρλά ρξεζηκνπνηψληαο έλα λέν θψδηθα επηθνηλσλίαο κε ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. ε. Δμάπισζε ηεο πνιηηηζηηθήο θπξηαξρίαο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ Οη αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πνπ δηαζέηνπλ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηζρχ, επηδηψθνπλ λα απμάλνπλ ηνλ πινχην θαη ηε δχλακή ηνπο κε ζπλερή επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο. Ο ζηφρνο ηεο ζπλερνχο επέθηαζεο ππεξεηείηαη θαη κε ηνλ πφιεκν, αιιά θαη κε ηελ νηθνλνκηθή δηείζδπζε θαη ηελ πνιηηηζηηθή αθνκνίσζε. Απηή ηελ ηειεπηαία πνιηηηθή, ηνλ πνιηηηζηηθφ ηκπεξηαιηζκφ, πνπ πνιινί θαηαθηεηέο ζηελ ηζηνξία ηελ εθάξκνζαλ κε επηηπρία, κπνξεί άξηζηα λα ηνλ ππεξεηνχλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηα νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή κεηαηξέπνληαη ζε αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή θπξηαξρία ησλ ηζρπξψλ. Οη ηζρπξέο ρψξεο ζήκεξα, ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, εμάγνπλ, εθηφο απφ ηελ ηερλνινγία, θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο -πξντφληα αιιειέλδεηα- θαη κάιηζηα κε φξνπο άληζνπ αληαγσληζκνχ. Απφ ηνλ ηχπν, ην ξαδηφθσλν, ην Γηαδίθηπν θαη θπξίσο απφ ηελ ηειεφξαζε δηαθεκίδνπλ έλαλ θφζκν πνπ πξνβάιιεηαη δειεαζηηθφο, πξφηππν πξνο κίκεζε. Απηφο φκσο ν ζπγθεθξηκέλνο θφζκνο, δειαδή ην ληχζηκν, ην θαγεηφ, ε ζπκπεξηθνξά, ε νκηιία, ε δηαζθέδαζε, ε δνπιεηά, ηα κέζα, ε εζηθή, νη ζρέζεηο, ε θαιαηζζεζία, εθθξάδεη ην ζεκείν αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ηνλ δεκηνχξγεζε θαη ηαηξηάδεη ζηα κέιε ηεο. Ο έληερλνο δε ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία πξνβάιιεηαη δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα αληίζηαζεο, θαζψο θαζεηί μελφθεξην θαληάδεη αλψηεξν θαη κνληέξλν. Μπνξεί, σζηφζν, ν θφζκνο απηφο λα απνδεηρζεί πνιχ επηθίλδπλνο γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα κηαο αλαπηπζζφκελεο ρψξαο πνπ ζα ζειήζεη λα ηνλ κηκεζεί. Σν ηίκεκα ηεο «αλάπηπμεο» θαη ηνπ «εθζπγρξνληζκνχ» πνπ θαηαβάιινπλ απηέο νη ρψξεο απνδεηθλχεηαη ζπλήζσο πνιχ αθξηβφ. ην φλνκα ηεο «πξνφδνπ», ζχκθσλα κε ηα ακεξηθαληθά θαη ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα δσήο, νη θάηνηθνη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ απεκπνινχλ ηελ παξάδνζή ηνπο, αιινηψλνπλ ηε γιψζζα ηνπο, απαξληνχληαη παξαδνζηαθέο αξρέο, πεξηθξνλνχλ ηε κνπζηθή, ην ρνξφ θαη θάζε ηζηνξηθή ή ζχγρξνλε δεκηνπξγία ζπκπαηξησηψλ ηνπο. ηφρνο ησλ ηζρπξψλ είλαη λα κνηάδνπλ φινη κε φινπο, λα ζθέθηνληαη, λα κηινχλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σελ νκνηνκνξθία απηή πξνβάιιεη θαη έκκεζα επηβάιιεη ε εηθφλα ηεο ηειεφξαζεο. Βέβαηα ε απνδνρή ηνπ λένπ θαη ε πηνζέηεζε ηνπ θαιχηεξνπ δελ είλαη θαηαθξηηέα, αληίζεηα εμειίζζεη θαη βειηηψλεη ηε δσή. Ό,ηη θαηλνχξγην φκσο δελ πξέπεη λα γίλεηαη άθξηηα απνδεθηφ σο θαιχηεξν θαη λα γίλεηαη αληηθείκελν δνπιηθήο κίκεζεο. Κάζε θνηλσλία πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ζην θαηλνχξγην, αιιά λα ην επεμεξγάδεηαη θαη λα ην πξνζαξκφδεη ζηε δηθή ηεο ηδηαηηεξφηεηα, ηελ νπνία πξέπεη λα δηαθπιάμεη σο θφξελ νθζαικνχ. Αιιηψο παξακνλεχεη ε ηζνπέδσζε, ε αθνκνίσζε θαη ε εμαθάληζε. (. Κούηρας, Πειζηικός Λόγος) Να γξάςεηε ζπλώλπκα ζηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο Ο ΚΩΓΙΚΑ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΗΔΑ (ψηθίζηηκε ηο 1998, ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Ηζηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπζχλεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ-κειψλ ηεο Δ..Η.Δ.Α. έρεη ζηφρν: Να επαλαβεβαηψζεη θαη δηαζθαιίζεη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πνπ δηακνξθψλνπλ ν γηγαληηζκφο, ην νιηγνπψιην ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ε απμεκέλε εκβέιεηα θαη επηξξνή ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Να απνζαξξχλεη θαη λα αληηζηέθεηαη ζε θάζε απφπεηξα θξαηηθνχ ή άιινπ επεξεαζκνχ κε ηνλ απηνθαζνξηζκφ θαλφλσλ ππεχζπλεο επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Να θαηνρπξψζεη ηελ ειεπζεξία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο έθθξαζεο, ηελ απηνλνκία θαη αμηνπξέπεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη λα ζσξαθίζεη ηελ ειεπζεξνηππία έπ αγαζψ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, νη δεκνζηνγξάθνη απηνδεζκεχνληαη λα εθαξκφζνπλ θαη λα πεξηθξνπξήζνπλ ηηο αθφινπζεο ζεκειηψδεηο αξρέο: Άξζξν 1 Σν δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε λα πιεξνθνξεί θαη λα πιεξνθνξείηαη ειεχζεξα είλαη αλαθαίξεην. Η πιεξνθφξεζε είλαη θνηλσληθφ αγαζφ θαη φρη εκπφξεπκα ή κέζν πξνπαγάλδαο. Ο δεκνζηνγξάθνο δηθαηνχηαη θαη νθείιεη: α. Να ζεσξεί πξψηηζην θαζήθνλ ηνπ πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ηε δεκνζηνπνίεζε φιεο ηεο αιήζεηαο. 7

8 β. Να ζεσξεί πξνζβνιή γηα ηελ θνηλσλία θαη πξάμε κεησηηθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηε δηαζηξέβισζε, ηελ απφθξπςε, ηελ αιινίσζε ή ηελ πιαζηνγξάθεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. γ. Να ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ην δηαθξηηφ ηεο είδεζεο, ηνπ ζρνιίνπ θαη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ηελ αλαγθαία αληηζηνηρία ηίηινπ θαη θεηκέλνπ θαη ηελ αθξηβή ρξεζηκνπνίεζε θσηνγξαθηψλ, εηθφλσλ, γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ή άιισλ παξαζηάζεσλ. δ. Να κεηαδίδεη ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ είδεζε αλεπεξέαζηα απφ ηηο πξνζσπηθέο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο απφςεηο ή πεπνηζήζεηο ηνπ. ε. Να εξεπλά πξνθαηαβνιηθά, κε αίζζεκα επζχλεο θαη κε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ, ηελ αθξίβεηα ηεο πιεξνθνξίαο ή ηεο είδεζεο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδψζεη. ζη. Να επαλνξζψλεη ρσξίο ρξνλνηξηβή, κε αλάινγε παξνπζίαζε θαη ελδεδεηγκέλν ηνληζκφ, αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη ςεπδείο ηζρπξηζκνχο, πνπ πξνζβάιινπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε θαη λα δεκνζηεχεη ή λα κεηαδίδεη ηελ αληίζεηε άπνςε, ρσξίο, αλαγθαζηηθά, αληαπάληεζε, ε νπνία ζα ηνλ έζεηε ζε πξνλνκηαθή ζέζε έλαληη ηνπ ζηγνκέλνπ. Άξζξν 2 Η δεκνζηνγξαθία, σο επάγγεικα, αιιά θαη θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα, ζπλεπάγεηαη δηθαηψκαηα, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. Ο δεκνζηνγξάθνο δηθαηνχηαη θαη νθείιεη: α. Να αληηκεησπίδεη ηζφηηκα ηνπο πνιίηεο, ρσξίο δηαθξίζεηο εζληθήο θαηαγσγήο, θχινπ, θπιήο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο ζέζεο. β. Να ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε. Μφλν φηαλ ην επηηάζζεη ην δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί, πάληνηε κε ηξφπν ππεχζπλν, ζηνηρεία απφ ηελ ηδησηηθή δσή πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή έρνπλ ζηελ θνηλσλία ηδηαίηεξε ζέζε θαη ηζρχ θαη ππφθεηληαη ζηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. γ. Να ζέβεηαη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη λα κελ πξνεμνθιεί ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. δ. Να ζέβεηαη ηελ θαηνρπξσκέλε κε δηεζλείο ζπκβάζεηο πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ησλ πξνζψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. ε. Να αληηκεησπίδεη κε δηαθξηηηθφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπο πνιίηεο, φηαλ απηνί βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πέλζνπο, ςπρηθνχ θινληζκνχ θαη νδχλεο, θαζψο θαη απηνχο πνπ έρνπλ εκθαλέο ςπρηθφ πξφβιεκα, απνθεχγνληαο λα πξνβάιεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. ζη. Να κελ απνθαιχπηεη, άκεζα ή έκκεζα, ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκάησλ βηαζκνχ, ηα νπνία επέδεζαλ ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο. δ. Να ειέγρεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ ε παξαπιαλεηηθή πιεξνθφξεζε θαη ε εληππσζηαθή πξνβνιή κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αδηθαηνιφγεηε αλαζηάησζε ζηελ θνηλή γλψκε. ε. Να ζπιιέγεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπο (έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, θαζέηεο, ηειενπηηθέο εηθφλεο) κε δεκνζηνγξαθηθά ζεκηηέο κεζφδνπο, γλσζηνπνηψληαο πάληνηε ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ηδηφηεηα. ζ. Να ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην σο πξνο ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εμαζθάιηζε ππφ ερεκχζεηα. η. Να ζέβεηαη ηνπο θαλφλεο ηεο εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο (off the record) εθ φζνλ αλέιαβε απηή ηε δέζκεπζε. Άξζξν 3 Η ηζεγνξία θαη ε πνιπθσλία, νμπγφλν ηεο δεκνθξαηίαο, αλαηξνχληαη ζε ζπλζήθεο θξαηηθνχ κνλνπσιηαθνχ ειέγρνπ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ππνλνκεχνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζε γηγαληηαίεο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ θνηλή γλψκε ζαλ θαηαλαισηή θαη πξνζπαζνχλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ην θξφλεκα, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηεο. Γη' απηφ ν δεκνζηνγξάθνο δηθαηνχηαη θαη νθείιεη: α. Να ππεξαζπίδεηαη ζζελαξά ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξνηππία θαη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. β. Να απνθξνχεη θαη λα θαηαγγέιιεη ηηο εθδειψζεηο θξαηηθνχ απηαξρηζκνχ θαη ηηο απζαηξεζίεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ηδηαίηεξα ησλ νιηγνπσιίσλ. γ. Να ππεξαζπίδεηαη ηε δεκνζηνγξαθηθή αλεμαξηεζία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ θαη λα αξλείηαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ, πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αξρέο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο. δ. Να κε δέρεηαη ηε ζχληαμε είδεζεο, ζρνιίνπ ή άξζξνπ θαη ηελ παξαγσγή εθπνκπήο θαηά ηηο ππνδείμεηο ησλ πξντζηακέλσλ ή ηνπ εξγνδφηε ηνπ, αλ ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαηαγγέιιεη ηηο ελ αγλνία ηνπ παξαπνηήζεηο θαη δηαζηξεβιψζεηο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ηνπ πξντφληνο. Άξζξν 4 Η ππεξπξνζθνξά εξγαζίαο ζην ρψξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο επηηείλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ εθκεηάιιεπζεο, φπσο είλαη: ε άκηζζε ή ε ζπκβνιηθψο ακεηβφκελε εξγαζία, ε θαηαζηξαηήγεζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θαλφλσλ δενληνινγίαο θ.ιπ.. Γη' απηφ ν δεκνζηνγξάθνο δηθαηνχηαη θαη νθείιεη: α. Να ζηεξίδεη θαη λα εληζρχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ηνπ νξγάλσζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ ακνηβήο θαη απαζρφιεζεο ζηα Μ.Μ.Δ.. β. Να απνθξνχεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θάζε απφπεηξα πεξηζηνιήο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ή παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο. γ. Να κελ αζθεί θαη λα κε δέρεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθξίζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ή ηελ επαγγεικαηηθή ειηθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Άξζξν 5 Η δηαθάλεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο αμηνπηζηίαο, ηνπ θχξνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αμηνπξέπεηαο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ν νπνίνο νθείιεη: α. Να κελ επηδηψθεη θαη λα κε δέρεηαη ακνηβή γηα δεκνζηνγξαθηθή εξγαζία απφ απφξξεηα θνλδχιηα θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ. β. Να κελ επηδηψθεη θαη λα κε δέρεηαη αξγνκηζζία ή έπ ακνηβή ζέζε ζπλαθή κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ ζε Γξαθεία Σχπνπ, δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία ηνπ. 8

9 γ. Να κελ επηδηψθεη θαη λα κε δέρεηαη ηε δηαθεκηζηηθή ρξήζε ηνπ νλφκαηνο, ηεο θσλήο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ, παξά κφλν γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο. δ. Να κε κεηαδίδεη θαη λα κελ αμηνπνηεί ηδηνηειψο απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ θαη ηελ αγνξά. ε. Να κελ επηδηψθεη θαη λα κε δέρεηαη νπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε ρξήκα θαη είδνο, πνπ ζίγνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ. Άξζξν 6 Η ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε θαη ν αιιεινζεβαζκφο ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηηο ζπιινγηθέο επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο θαη ζηελ θνηλσληθή εηθφλα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο. Γη' απηφ ν δεκνζηνγξάθνο νθείιεη: α. Να ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Να κελ εθηνμεχεη ελαληίνλ ηνπο αζχζηαηεο θαηεγνξίεο θαη λα απνθεχγεη ηηο πξνζσπηθέο αληεγθιήζεηο, δεκφζηα θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. β. Να ζεσξεί ζνβαξφηαηε αληηεπαγγεικαηηθή πξάμε θάζε ινγνθινπή. γ. Να κελ νηθεηνπνηείηαη ηελ εξγαζία ζπλαδέιθσλ ηνπ. Να αλαθέξεη πάληνηε ην φλνκα ηνπ ζπληάθηε, ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηεί θείκελα ή απνζπάζκαηα θεηκέλσλ. Να κλεκνλεχεη ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί ή κεηαδνζεί. Άξζξν 7 Ο γηγαληηζκφο ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο αχμεζαλ ζεκαληηθά ηνλ παηδεπηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ξφιν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ Σχπνπ. Με ηηο πξφζζεηεο επζχλεο ηνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ν δεκνζηνγξάθνο νθείιεη: α. Να ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, απνθεχγνληαο γξακκαηηθέο, ζπληαθηηθέο θαη ιεθηηθέο θαθνπνηήζεηο. β. Να απνθεχγεη ηε ρπδαηνγξαθία, ηε ρπδαηνινγία θαη ηε γισζζηθή βαξβαξφηεηα, ηεξψληαο, αθφκε θαη ζηε ζάηηξα θαη ηε γεινηνγξαθία, ηνπο θαλφλεο ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο. γ. Να πξνζηαηεχεη ηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηελ θαηάρξεζε μέλσλ ιέμεσλ θαη φξσλ. δ. Να ζπκβάιιεη δεκηνπξγηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο καο παξάδνζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο. Άξζξν 8 Οη ππνρξεψζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, πνπ απνξξένπλ απφ απηφλ ηνλ Κψδηθα, δελ ζπληζηνχλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο. Οη παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ειέγρνληαη απφ ηα δχν Πεηζαξρηθά πκβνχιηα, ζπλεξρφκελα ζε θνηλή ζπλεδξίαζε, κέρξηο φηνπ ηξνπνπνηεζεί ην Καηαζηαηηθφ, πνπ ζα επηιχζεη ζεζκηθά ην ζέκα ηνπ Δπνπηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Κψδηθα. H παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ Κψδηθα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηηκσξνχληαη απηνηειψο απφ ην δίθαην (παξαβίαζε ηδησηηθήο δσήο, δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θιπ.) ζπληζηνχλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ επηζχξνπλ ζρεηηθέο θπξψζεηο. Αθνύ δηαβάζεηε κε πξνζνρή ηνλ θώδηθα δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο, λα αλαθέξεηε πνηεο από ηηο παξαπάλσ αξρέο παξαβηάδνληαη ζπρλόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ. Όηαλ ηα παηδηά γίλνληαη ηειενπηηθή «καξίδα» TΖ MΑΡΗΑΝΝΑ TΕΗΑΝΣΕΖ, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, Τπφδεημε πξνο ηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα έζηεηιε ηελ Σξίηε ην ΔΡ, δεηψληαο ηνπο λα κελ θαινχλ αλειίθνπο σο «θνηλφ» ζηα ζηνχληην, ηδίσο φηαλ ην πεξηερφκελν θάπνησλ εθπνκπψλ ελδέρεηαη λα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Σν πην αθξαίν παξάδεηγκα ήηαλ νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ δσληαλφ ληεθφξ ζην «Αμίδεη λα ην δεηο» κε θαιεζκέλε ηελ Σδνχιηα Αιεμαλδξάηνπ, πνπ κίιεζε γηα ην πνξλν-θαιιηηερληθφ επίηεπγκά ηεο. Σν εμσθξεληθφ δελ είλαη φηη νη καζεηέο είδαλ κε ζάξθα θαη νζηά ην «πξφηππφ» ηνπο, φπσο ε ίδηα απηνραξαθηεξίδεηαη. Σν εμσθξεληθφ είλαη φηη φιε ε Διιάδα, κσξά θαη ρνχθηαια, γλσξίδνπλ, θπξίσο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ηελ Σδνχιηα θαη, ηαπηφρξνλα, αγλννχλ άιια πξφζσπα θαη πξάγκαηα πνπ ίζσο ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ. Οη πηηζηξηθάδεο γίλνληαη ηειενπηηθή καξίδα, θαζψο, κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηειεφξαζεο «θαη» κε ηε γνληθή ζπλαίλεζε, δαλείδνπλ ηα ληάηα θαη ηε δξνζηά ηνπο ζε έλα ζηεκέλν θαη γεινίν ζέακα. Καη ε καξίδα γειάεη θαη ρεηξνθξνηεί, ελψ ηα πηξάλραο εμαζθαιίδνπλ ην γεχκα ηεο εκέξαο. Καη λα ηαλ κφλν νη αλήιηθνη ζαλ «αθξναηήξην»... Καλέλαο λφκνο δελ πξνζηαηεχεη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζφνπ ηχπνπ «make over», δειαδή, «εγψ, ην θαλάιη, βάδσ ηα πιηθά θαη ηα εξγαηηθά θαη ζνπ αλαθαηλίδσ ην ζπίηη» θαη «εζχ βάδεηο ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία ζνπ», ζηελ νπνία ηζηνξία ππάγνληαη θαη νη αλήιηθνη απνδέθηεο ηεο ηειενπηηθήο θηιαλζξσπίαο. Γείηε ηα επηπρηζκέλα παηδάθηα πνπ ηψξα έρνπλ ην δηθφ ηνπο δσκάηην! Γείηε πσο θιαίλε απφ ραξά ε γηαγηά θαη ε κακά! Πνηνο λφκνο πξνζηαηεχεη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηάιελη ζφνπ θαη βαζκνινγνχληαη θαη θξίλνληαη νn camera απφ άηνκα κε κεδεληθέο γλψζεηο παηδαγσγηθήο θαη παηδνςπρνινγίαο; Μηιάκε γηα ηελ «αμηνιφγεζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη θαη έρνπλ πεξάζεη απφ δεθάδεο εμεηάζεηο θαη έρνπλ καθξά δηδαθηηθή πείξα, φκσο πνηνο αμηνινγεί εθείλνπο πνπ κφλν απφ ζφνπκπηδ γλσξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ κηθξά παηδηά; Όζν βαζαίλεη ε θξίζε, ζα πιεζαίλνπλ νη γνλείο πνπ ζα παξαδίδνπλ ην παηδί ηνπο βνξά ζην ηειενπηηθφ ζεξίν κε ηελ ςεπδαίζζεζε πσο ηνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα κηα θαιιηηερληθή θαξηέξα. Απιήξσηε εξγαζία θαη ρσξίο θακία νκπξέια πξνζηαζίαο πξνζθέξνπλ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπνκπέο «real life» ή ξηάιηηη κε νηθνγέλεηεο. Σα ηειενπηηθά απηά είδε είλαη κηα γθξίδα δψλε αθφκα θαη γηα ηηο ΗΠΑ, φπνπ ηζρχνπλ πνιχ απζηεξνί θαλφλεο γηα ηα παηδηά-εζνπνηνχο, φκσο παξακέλεη αζαθέο ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο παηδηψλ θη εθήβσλ ζε ξηάιηηη/ςεπδνληνθηκαληέξ. Πνιιέο είλαη νη εθπνκπέο πνπ, δίρσο αλήιηθν 9

10 αθξναηήξην ζην ζηνχληην, επσάδνπλ ηηο απξηαλέο Σδνχιηεο, πάκπνιινη είλαη νη επψλπκνη επίδνμνη κέληνξέο ηνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην αππξφβιεην θαη θακία ππφδεημε ηνπ ΔΡ δελ ηνπο αγγίδεη. 1. Πνηεο ιέμεηο ή θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ είλαη αξθεηά θαπζηηθέο; Να ηηο γξάςεηε ζε πην ήπην ύθνο. 2. Ση ζεκαίλνπλ νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο; 3. Να εληνπίζεηε ηηο κε ειιεληθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παξαπάλσ θείκελν θαη λα πξνζπαζήζεηε λα ηηο αληηθαηαζηήζεηε κε ηζνδύλακέο ηνπο ειιεληθέο. Σα ηειε-παηδία παίδεη... θαη ζπκθέξεη ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΓΡΑΜΜΔΛΖ ΣΟ ΒΖΜΑ άββαηο 13 Νοεμβρίοσ 2010 Κάπνηε θπξηαξρνχζαλ νη εζνπνηνί θαη νη παξνπζηαζηέο. Σφηε ε ηειεφξαζε ζηεξηδφηαλ ζηε κπζνπιαζία θαη ζηα αθξηβά ζφνπ, ζε εθπνκπέο πνπ είραλ ηελ πνιπηέιεηα λα ζπαηαιήζνπλ ηειενπηηθφ ρξφλν ζρνιηάδνληαο θάζε αλάιαθξε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ελψ ζηα ηακεία ην ρξήκα έξξεε άθζνλν. Σψξα, πνπ ην ηακείν είλαη κείνλ, ε ηειεφξαζε ζηξάθεθε ζην δηθφ ηεο θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ: ηνπο παίθηεο. Γελ θνζηίδνπλ, δελ δηαπξαγκαηεχνληαη θαζέ, δελ κεηαθηλνχληαη ζε άιια θαλάιηα θαη αληηθαζίζηαληαη εχθνια. Άζε πνπ, αλ πξνθχςεη θάπνηνο ιίγν πην ηζαρπίλεο, κπνξεί λα γεκίζεη κπφιηθν ηειενπηηθφ ρξφλν πεξηθεξφκελνο απφ εθπνκπή ζε εθπνκπή. Μηιψληαο κε αξηζκνχο, νη παληφο είδνπο παίθηεο απηή ηε ζηηγκή θαηαιακβάλνπλ ην 60% ηνπ αλζξψπηλνπ ηειενπηηθνχ δπλακηθνχ. Άιισζηε άλζξσπνη δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηα παηρλίδηα θαη ζηα ξηάιηηη ζηελ αξρή ηεο ζεδφλ κε φλεηξν λα θαηαιήμνπλ ζηελ ηειηθή επηινγή παηθηψλ, ηελ ψξα πνπ επηιέγνληαη κφιηο κεξηθέο δεθάδεο. Καη ελψ ηα ξηάιηηη έρνπλ θιείζεη ην θαζη ηνπο, ζηα ηειεπαηρλίδηα θαζεκεξηλψο ζπξξένπλ θαηά εθαηνληάδεο νη ππνςήθηνη, ελψ ήδε ζρεκαηίδνληαη νπξέο γηα ηα ξηάιηηη ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο ζεδφλ. Όπσο θαίλεηαη, γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ζεδφλ ην πνζνζηφ απηφ ζα απμεζεί θαηά 10%, κε δεδνκέλν φηη ε κπζνπιαζία ζα κνηάδεη κε λαπαγφ ζηνλ ηειενπηηθφ σθεαλφ, ελψ νη εθπνκπέο κε επαγγεικαηίεο παξνπζηαζηέο ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ. Η κεγαιχηεξε θαηεγνξία παηθηψλ ζηελ παξνχζα θάζε είλαη απηή ησλ ξηάιηηη, εθείλσλ πνπ δειψλνπλ «δηαγσληζκνί ηαιέλησλ», φπσο είλαη νη ζρεηηθνί κε ηε καγεηξηθή («Μaster Chef», «Σop Chef», «Δθηάιηεο ζηελ θνπδίλα», «Κάηη ςήλεηαη») θαη ην ηξαγνχδη, φπσο ην «Υ-Factor» (κε ξεθφξ ππνςεθηνηήησλ, θαζψο μεπέξαζαλ ηηο ) θαη ην «Just the two of us», ην νπνίν αμηνπνηεί επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο. Oη εξαζηηέρλεο θπλεγνχλ ην φλεηξν γηα κηα θαξηέξα θαη ηελ επηηαγή πνπ αγγίδεη ηα ή θαη ηα επξψ, ελψ νη επαγγεικαηίεο ζηήλνπλ θαλνληθφ θαη ζθιεξφ ξηάιηηη κε ζηφρν ηε δεκνζηφηεηα. Υακειφηεξα είλαη ηα πνζάκφιηο επξψ ηελ εβδνκάδα- γηα φζνπο δηαγσλίδνληαη καγεηξεχνληαο ζην «Κάηη ςήλεηαη». Υξήκαηα, ζπκβφιαην θαη πφξηεο αλνηρηέο ζην κφληειηγθ θπλεγνχλ κεηά καλίαο νη ππνςήθηεο ηνπ ξηάιηηη κνληέισλ «Νext top model», έλα απφ ηα ζθιεξφηεξα ηεο ηειενπηηθήο αξέλαο, κε ινγνκαρίεο, ηξαπκαηηζκνχο απφ αςηκαρίεο θαη πξνθιεηηθέο εκθαλίζεηο. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ κπνξεί λα κε δνπλ κεηξεηά αιιά αλαδεηνχλ δηαθαψο κηα λχθε ή έλαλ γακπξφ («Αγξφηεο κφλνο ςάρλεη»), παίξλνληαο ηα φξε θαη ηα βνπλά πξνθεηκέλνπ λα κε κείλνπλ ζην ξάθη. Έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο, ιπγκνί κπξνζηά ζηελ θάκεξα, εξσηηθά ζηηγκηφηππα θαη ςπρνινγηθά μεζπάζκαηα ραξαθηεξίδνπλ θπξίσο ηηο ππνςήθηεο λχθεο ηνπ ξηάιηηη, ηελ ψξα πνπ νη άξξελεο παίθηεο ζπκίδνπλ γξαθηθνχο επηβήηνξεο παιαηφηεξσλ δεθαεηηψλ. Όζν γηα ηνπο έγθιεηζηνπο ηνπ «Βig Βrother», δηεθδηθνχλ επξψ. Απηνί είλαη έηνηκνη γηα φια: λα ζθαξθαιψζνπλ, λα ηξέμνπλ, λα θάλνπλ εμηξίκ ζπνξ, λα ζηεξεζνχλ ηελ ειεπζεξία, ηε δνπιεηά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Δθαηνληάδεο ζηελ νπξά γηα ηα πνιιά ιεθηά Οη παξαδνζηαθνί ήηαλ αλέθαζελ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ηειεπαηρλίδηα. Λίγε ηχρε, ιίγεο ή θαη πνιιέο γλψζεηο θαη κεηά ηε ζπλήζε δηαδηθαζία εξσηαπαληήζεσλ έθεπγεο απφ ηα ηειενπηηθά πιαηφ είηε κε ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο είηε κε ηηο ηζέπεο γεκάηεο. Η θξίζε άιιαμε ην ηνπίν. Σελ εθεηηλή ζεδφλ 800 άηνκα εκεξεζίσο δειψλνπλ ζπκκεηνρή γηα ην θαζεκεξηλφ ηειεπαηρλίδη ηνπ ΑΝΣ1 «Deal» ηελ ψξα πνπ γηα ην «Μoney drop» ηνπ Μega ε ιίζηα αλακνλήο κεηξάεη ζπκκεηνρέο, ελψ ζχληνκα κέζσ Ιnternet ζα κπνξεί λα παίδεη θαη ην θνηλφ απφ ην ζπίηη. Σν «50-50» (Μega) θαη ην «Λεο θαη ην μεξεο» (Αlpha) ζπκπιεξψλνπλ ηε ιίζηα ησλ ηειεπαηρληδηψλ, κε εθαηνληάδεο ζπκκεηέρνληεο λα πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά. 10

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Περιγραθή Επαγγέλμαηος:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  Περιγραθή Επαγγέλμαηος: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Περιγραθή Επαγγέλμαηος: Η αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΜΜΕ), ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξνληθψλ, έρεη πξναγάγεη ην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Αλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία»

Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία» ρνι. Έηνο 2011-2012 50 ν Γελ. Λύθεην Αζελώλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 οσ ΤΕΡΑΜΗΝΟΥ Τίτλος: «Οι νέοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη σύγτρονη κοινωνία» 1 ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΣΩΝ α/ Δπώλπκν Όλνκα α 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. ηηο κέξεο καο απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα