8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση Κατερίνα Καλαντζοπούλου, Αθηνά Κριτσωτάκη, Πάντος Πάντος Ακίνητα µνηµεία, γενικά θεωρούµε τα µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το έδαφος και παραµένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών, καθώς και τα µνηµεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών και δεν είναι δυνατόν να µετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους. Στα ακίνητα µνηµεία συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσµητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους, καθώς και το άµεσο περιβάλλον τους. Αρχαιολογικούς χώρους θεωρούµε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 µνηµειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. Ιστορικούς τόπους θεωρούµε τις εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή µυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται µνηµεία µεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης µεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και οµοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. Αρχαία µνηµεία ή αρχαία εννοούµε όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το Στα αρχαία µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια και παλαιιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την ανθρώπινη δραστηριότητα.

2 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 2 Νεώτερα µνηµεία εννοούµε τα πολιτιστικά αγαθά που είναι µεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. Οι ενέργειες διαχείρισης των µνηµείων αυτών γενικά αφορούν τον εντοπισµό, την οριοθέτηση και τον χαρακτηρισµό τους, την επισκευή και διατήρηση αυτών και του περιβάλλοντος τους, την απαλλοτρίωση τους, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές αφορούν: την κήρυξη ακινήτου αρχαίου µνηµείου τον χαρακτηρισµό ακινήτου νεωτέρου µνηµείου την δήλωση υπόδειξη ακινήτου αρχαίου την αµοιβή για την δήλωση υπόδειξη ακινήτου αρχαίου την διατήρηση ακινήτου αρχαίου ενέργειες γενικά σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους υποχρεώσεις κυρίων, νοµέων ή κατόχων ακινήτων µνηµείων την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εκτός ορίων οικισµών ζώνες προστασίας γύρω από µνηµεία ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εντός οικισµών τον εντοπισµό και οριοθέτηση Ιστορικού τόπου τον εντοπισµό και οριοθέτηση Ενάλιου αρχαιολογικού χώρου απαλλοτριώσεις την αποζηµίωση για την στέρηση χρήσης ακινήτου συστηµατικές ανασκαφές δοκιµαστικές ανασκαφές περιορισµένης χρονικής διαρκείας σωστικές ανασκαφές Τα είδη των διαδικασιών που διεξάγονται στα πλαίσια των προαναφεροµένων ενεργειών είναι: 1) Σύνταξη δήλωσης φορέα ή ιδιώτη 2) Υποβολή δήλωσης στην αρµόδια αρχή του ΥΠΠΟ 3) Σύνταξη αίτησης από κάποια δηµόσια ή ιδιωτική υπηρεσία /αρχή ή ιδιώτη 4) Υποβολή αίτησης από κάποια δηµόσια ή ιδιωτική υπηρεσία /αρχή ή ιδιώτη 5) Σύνταξη εισήγησης ή πρότασης µε ή χωρίς παραποµπή αρµόδιας υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 2

3 3 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση 6) Υποβολή εισήγησης ή πρότασης µε ή χωρίς παραποµπή αρµόδιας υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 7) Σύνταξη σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 8) Υποβολή σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 9) Κοινοποίηση εισήγησης στους αρµόδιους 10) Κατάθεση σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 11) Αποστολή της εισήγησης ή πρότασης στο αρµόδιο όργανο της πολιτείας 12) Αποστολή της γνωµοδότησης αρµοδίων στην υπεύθυνη/ο υπηρεσία/φορέα του ΥΠΠΟ 13) Σύνταξη απόφασης του ΥΠΠΟ 14) Έκδοση απόφασης 15) Υπογραφή απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισµού 16) Αποστολή / κοινοποίηση απόφασης στους ενδιαφεροµένους (αρχές και ιδιώτες) 17) Ανάκληση απόφασης 18) ηµοσίευση απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 19) Σύνταξη κοινής αποφάσεως υπουργών 20) Υπογραφή κοινής απόφασης υπουργών 21) ηµοσίευση κοινής απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 22) Έκδοση εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ ή το ΤΑΠΑ. 23) Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού ιατάγµατος 24) Υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού ιατάγµατος από τους αρµόδιους Υπουργούς 25) Αποστολή του σχεδίου Π στους αρµόδιους παραλήπτες 26) Επιστροφή του σχεδίου Π υπογεγραµµένου από τους αρµόδιους 27) ηµοσίευση του Π στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 28) Σύνταξη ερωτήµατος από αρµόδιες υπηρεσίες 29) Υποβολή ερωτήµατος σε αρµόδιες υπηρεσίες 30) Σύνταξη φακέλου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ 31) Συµπλήρωση φακέλου αρµόδιας υπηρεσίας από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ 32) Υποβολή φακέλου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ σε αρµόδια υπηρεσία 33) Σύνταξη / υποβολή ένστασης ενδιαφεροµένου κατά απόφασης 34) Ειδοποίηση ενδιαφεροµένου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

4 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 4 Ορισµός συµπληρώµατος στοιχειακών δοµών για την ιαχείριση Ακινήτων Μνηµείων Στη συνέχεια δίνονται οι ορισµοί των στοιχειακών δοµών που χρησιµοποιούνται στην τεκµηρίωση των ακινήτων µνηµείων και οι οποίες διαφοροποιούνται, λόγω της φύσης των ακινήτων µνηµείων, από τις προαναφερθείσες στο κεφάλαιο 5. Οι στοιχειακές δοµές αυτές δίδονται πάλι σύµφωνα µε τον τύπο ορισµού των πεδίων του πίνακα 2 και τους κανόνες του πίνακα 3. Επί πλέον χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συµβάσεις: Εµφάνιση ονοµασιών: <ονοµασία XML> ονοµασία ηλώνονται παράλληλα η ονοµασία, δοµής ή πεδίου, όπως δηλώνεται στο XML DTD και η αντίστοιχη χρηστική ονοµασία. Αυτές οι δύο ονοµασίες συνήθως ταυτίζονται, εν γένει όµως επιτρέπεται να διαφέρουν. Οι ονοµασίες στοιχειακών δοµών αρχίζουν µε µικρό, ενώ η ονοµασίες πεδίων αρχίζουν µε κεφαλαίο. Τύπος πεδίου: Σε περίπτωση που το οριζόµενο πεδίο (ή υπο-πεδίο) ακολουθεί τον τύπο µιας στοιχειακής δοµής, αυτή δηλώνεται παραθέτοντας την [<ονοµασία τύπου>]. Οικονοµία βάθους: Σε περίπτωση που ένα υπο-πεδίο αναλύεται περαιτέρω, η δοµή του υπο-πεδίου αυτού παρατίθεται χωριστά. <διαδικασία> διαδικασία Ορισµός: Η έννοια αυτή περιλαµβάνει περίπλοκες, σύνθετες και µακροχρόνιες ή βραχύβιες ενέργειες και διαδικασίες, που αφορούν τα διοικητικά έγγραφα. Υπο-πεδία: <Ονοµασία> Ονοµασία :. Εισάγεται η ονοµασία της διαδικασίας. <Κατηγορία> Κατηγορία : Χαρακτηρισµός της διαδικασίας <Ηµεροµηνία > Ηµεροµηνία Εισάγεται µία ηµεροµηνία που προσδιορίζει τον χρόνο της διαδικασίας. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<χρονικό διάστηµα>] <Tόπος ιαδικασίας> Τόπος ιαδικασίας: Εισάγεται ο τόπος όπου έλαβε χώρα µία διαδικασία <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Πρόσωπα που ήσαν παρόντα στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> Εµπλεκόµενο Αντικείµενο : Αντικείµενα που ήσαν παρόντα στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή.έχει τη στοιχειακή δοµή [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> Εµπλεκόµενος Οργανισµός : Οργανισµοί που ήσαν παρόντες στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <Περιγραφή> Περιγραφή : Ελεύθερη περιγραφή της διαδικασίας. Εισαγωγή: <Ονοµασία> : προαιρετική <Κατηγορία> : υποχρεωτική 4

5 5 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση < Ηµεροµηνία > : υποχρεωτική <Tόπος ιαδικασίαςτος> : υποχρεωτική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : προαιρετική <Περιγραφή> : προαιρετική Πολλαπλότητα: <Ονοµασία> : πολλαπλή <Κατηγορία> : πολλαπλή < Ηµεροµηνία > : µοναδική <Tόπος ιαδικασίας> : µοναδική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : πολλαπλή <Περιγραφή> : µοναδική Σύνολο τιµών: <Ονοµασία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Κατηγορία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο < Ηµεροµηνία > : τυποποιηµένης µορφής: [<χρονικό ιάστηµα>] <Tόπος ιαδικασίας> : Αναλύεται παρακάτω <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : τυποποιηµένης µορφής: [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : τυποποιηµένης µορφής: [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : τυποποιηµένης µορφής: [<οργανισµός>] <Περιγραφή> : ελεύθερο κείµενο Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E7Activity: P1 is identified by /identifies: E41 Appellation), < Ηµεροµηνία >: CIDOC CRM (E7Activity: P4 has time-span/is time-span of:e52 Time-span), MIDAS (Minimum Date-Maximum Date) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (E7Activity: P2 has type /is type of: E55 Type), MIDAS (Event type), <Τόπος ιαδικασίας>: CIDOC CRM (E7Activity: P7 took place αt/ witnessed):e53 Place), Core Data Standard (Location) <Περιγραφή>:CIDOC CRM (E7Activity: P3 has note: E62 String) <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC CRM (E7Activity: P14 was carried out by :E21 Person), MIDAS (Evidence), <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: CIDOC CRM (E7Activity: P14 was carried out by ::E74 Group) <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : CIDOC CRM (E7Activity: P12 occurred in the presence of /was present at: E77 Persistent Item) ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

6 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 6 <Τόπος διαδικασίας> Τόπος διαδικασίας Ορισµός: Αφορά στην καταγραφή του τόπου όπου έλαβε χώρα µία διαδικασία. Υπο-πεδία: <Τόπος>Τόπος: Εισάγεται πληροφορία γενικά για τον τόπο. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<τόπος>]. < ιεύθυνση> ιεύθυνση :Συµπληρώνεται η διεύθυνση του τόπου. <Συντεταγµένες> Συντεταγµένες βλ. κατωτέρω <Εικόνα > Εικόνα: Συµπληρώνεται ως ένας σύνδεσµος µε χάρτη (που απεικονίζει τον συγκεκριµένο τόπο). Έχει τη στοιχειακή δοµή [<ψηφιακό αντικείµενο>]. Εισαγωγή: <Τόπος>: υποχρεωτική < ιεύθυνση> : προαιρετική <Συντεταγµένες> : προαιρετική <Εικόνα >: προαιρετική Πολλαπλότητα: <Τόπος>: µοναδική <Συντεταγµένες> : µοναδική <Εικόνα >:µοναδική < ιεύθυνση> : µοναδική Σύνολο τιµών: <Τόπος>: τυποποιηµένης δοµής < ιεύθυνση> : κείµενο <Συντεταγµένες>: βλ. κατωτέρω <Εικόνα >: τυποποιηµένης δοµής Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Τόπος>: CIDOC CRM (E53 Place), Core Data Standard (Location), CDWA(Place/LocationAuthority) < ιεύθυνση>: Core Data Standard (Address), CIDOC CRM (E53 Place : P87 is identified by /identifies: E45 Address), <Συντεταγµένες> CIDOC CRM (E53 Place: P87 is identified by /identifies: E47 Spatial Coordinates), Core Data Standard (Cartographic reference), CDWA(Place/LocationAuthority- Coordinates) <Εικόνα >: CIDOC CRM (E53 Place: P67 refers to /is referred to by: E73 Information Object), MIDAS (Resources), CDWA (Place/LocationAuthority- Citations) οµή του δελτίου τεκµηρίωσης Συνοπτική παρουσίαση Για την καλύτερη συνολική εποπτεία της δοµής του δελτίου τεκµηρίωσης απαριθµούνται εδώ µόνο τα πεδία πρώτου βαθµού χωρίς τα υπο-πεδία αυτών. Επίσης σηµειώνεται ο κανόνας εισαγωγής, ώστε να µπορεί κανείς να αποκτήσει άµεση 6

7 7 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση αντίληψη των απαραίτητων, υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων του δελτίου και της αναλογίας του πλήθους αυτών. Τα απαραίτητα πεδία σηµειώνονται µε Α, τα υποχρεωτικά µε Υ, ενώ τα προαιρετικά, που είναι και τα περισσότερα δεν έχουν διακριτικό σηµείο. ελτίο ιοικητικού εγγράφου Ταύτιση δελτίου Κωδικός δελτίου [κωδικός] Α Κωδικός έκδοσης [κωδικός] Α Άλλος κωδικός [κωδικός] Σκοπός Α Αρµόδιος Φορέας [οργανισµός] Α Αρµόδιο Τµήµα Α Ονοµασία Κωδικός τµήµατος Κατηγορία Α Θέµα Α Ηµεροµηνία δηµιουργίας εγγράφου [ηµεροµηνία] Υ Περιεκτικό σύνολο Υ Κωδικός [κωδικός] Ονοµασία Κατηγορία Συγκρότηση Υ Τύπος συγκρότησης Πλήθος µερών Μέρη Μέρος Κωδικός [κωδικός] Περιγραφή µέρους Κατηγορία Κατάσταση δελτίου Περιγραφή Εµπλεκόµενο αντικείµενο [αντικείµενο] Εµπλεκόµενος οργανισµός [οργανισµός] ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

8 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 8 Εµπλεκόµενο πρόσωπο [πρόσωπο] Σηµάνσεις Θέση Κατηγορία σήµανσης Περιγραφή Κατάσταση σήµανσης Σκοπός Παρατηρήσεις Συσχέτιση Είδος συσχέτισης ιαδικασία [διαδικασία] Συγκρινόµενο δελτίο [κωδικός] Περιγραφή < Ε > ελτίο ιοικητικού Εγγράφου Ορισµός: Περιλαµβάνει τη συνολική τεκµηρίωση του αντικειµένου διαχείρισης του συστήµατος, δηλ. των διοικητικών εγγράφων για τα ακίνητα µνηµεία. Για κάθε έγγραφο υπάρχει αντίστοιχα και ένα δελτίο διοικητικού εγγράφου. Υπο-πεδία: <Ταύτιση ελτίου>,ταύτιση ελτίου: Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Ταύτιση ελτίου>:απαραίτητη Πολλαπλότητα: <Ταύτιση ελτίου>:µοναδική Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Ταύτιση ελτίου> Ταύτιση ελτίου Ορισµός: Αποτελεί το σύνολο της βασικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την ταύτιση ενός δελτίου διοικητικού εγγράφου. Υπο-πεδία: <Kωδικός ελτίου>, Kωδικός δελτίου Χρησιµοποιείται υποχρεωτικά ως ο µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (id) του δελτίου. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>] 8

9 9 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση <ΚωδικόςΈκδοσης>, Kωδικός έκδοσης : Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες που αφορούν την έκδοση του αρχείου του δελτίου. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Άλλοςκωδικός>, Άλλος κωδικός: Νοούνται όποιοι άλλοι κωδικοί είχαν αποδοθεί στο διοικητικό έγγραφο από την Υπηρεσία /από κάποιο άλλο Φορέα παλαιότερα ή κωδικοί που προέκυπταν από άλλα συστήµατα καταγραφής και τεκµηρίωσης. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Σκοπός >Σκοπός: Αναφέρεται στο σκοπό που εξυπηρετεί η σύνταξη του συγκεκριµένου διοικητικού εγγράφου. <ΑρµόδιοςΦορέας>, Αρµόδιος Φορέας: Εισάγεται πληροφορία για τον αρµόδιο φορέα που φέρει την ευθύνη για τη δηµιουργία και διαχείριση του διοικητικού εγγράφου. <ΑρµόδιοΤµήµα>, Αρµόδιο Τµήµα :Αναλύεται στη συνέχεια <Κατηγορία>, Κατηγορία: Συµπληρώνεται η κατηγορία διοικητικού εγγράφου. <Θέµα >,Θέµα: Συµπληρώνεται το θέµα του περιεχοµένου του διοικητικού εγγράφου/δελτίου. <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > Ηµεροµηνία ηµιουργίας Εγγράφου: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία δηµιουργήθηκε το έγγραφο. Έχει τη στοιχειακή δοµή <ηµεροµηνίας>. <ΠεριεκτικόΣύνολο> ΠεριεκτικόΣύνολο: Αναλύεται παρακάτω <Συγκρότηση>, Συγκρότηση: Αναλύεται παρακάτω <Κατάσταση ελτίου>, Κατάσταση ελτίου: Εισάγεται πληροφορία σχετική µε την εκτίµηση της κατάστασης του δελτίου. Προσδιορίζεται δηλ. η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα έγγραφο, π.χ εαν είναι ολοκληρωµένο, εαν είναι σε εξέλιξη, εαν προωθείται για µία άλλη διαδικασία π.χ επικύρωσης, κ.λ.π. <Περιγραφή>, Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο που περιγράφει το περιεχόµενο του εγγράφου. <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> Εµπλεκόµενο Αντικείµενο : Αντικείµενα που αναφέρονται στο περιεχόµενο του εγγράφου ή αφορούν το συγεκριµένο έγγραφο.έχει τη στοιχειακή δοµή [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> Εµπλεκόµενος Οργανισµός : Οργανισµοί που εµπλέκονται στη διαδικασία δηµιουργίας και διαχείρισης του συγκεκριµένου εγγράφου ή αναφέρονται σε αυτό. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Πρόσωπα που που εµπλέκονται στη διαδικασία δηµιουργίας και διαχείρισης του συγκεκριµένου εγγράφου ή αναφέρονται σε αυτό. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>] ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

10 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 10 <Σηµάνσεις >, Σηµάνσεις: Αναλύεται παρακάτω <Συσχέτιση >, Συσχέτιση: Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Kωδικός ελτίου>:απαραίτητη <ΚωδικόςΈκδοσης>: προαιρετική <Άλλοςκωδικός>:προαιρετική <ΑρµόδιοΤµήµα>: υποχρεωτική <ΑρµόδιοςΦορέας>: υποχρεωτική <Σκοπός > προαιρετική <Κατηγορία>: υποχρεωτική <Θέµα > υποχρεωτική <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > υποχρεωτική <ΠεριεκτικόΣύνολο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : προαιρετική <Συγκρότηση>: προαιρετική <Κατάσταση ελτίου>: απαραίτητη <Περιγραφή> : υποχρεωτική <Σηµάνσεις > προαιρετική <Συσχέτιση > προαιρετική Πολλαπλότητα: <Kωδικός ελτίου>:µοναδική <ΚωδικόςΈκδοσης>: πολλαπλή <Άλλοςκωδικός>:πολλαπλή <ΑρµόδιοΤµήµα>: µοναδική <ΑρµόδιοςΦορέας>: µοναδική <Σκοπός > πολλαπλή <Θέµα >µοναδική <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > µοναδική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : πολλαπλή <Κατηγορία>: πολλαπλή <ΠεριεκτικόΣύνολο> : µοναδική <Συγκρότηση>: µοναδική <Κατάσταση ελτίου>: µοναδική <Περιγραφή> : µοναδική <Σηµάνσεις > πολλαπλή <Συσχέτιση > πολλαπλή Σύνολο τιµών: <Kωδικός ελτίου>: εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο <ΚωδικόΈκδοσης>: εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο <Άλλοςκωδικός>: έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>] <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο 10

11 11 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Παραδείγµατα: <ΑρµόδιοΤµήµα>: βλέπε παρακάτω <ΑρµόδιοςΦορέας>:έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Σκοπός > ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Θέµα >κείµενο <ΠεριεκτικόΣύνολο> : βλέπε παρακάτω <Συγκρότηση>: βλέπε παρακάτω <Κατάσταση ελτίου>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Περιγραφή>: κείµενο <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : τυποποιηµένης µορφής: [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : τυποποιηµένης µορφής: [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : τυποποιηµένης µορφής: [<οργανισµός>] <Σηµάνσεις > αναλύεται παρακάτω <Συσχέτιση > αναλύεται παρακάτω Περίπτωση ταύτισης της Παναγίας της Κεράς: <Ταύτιση Μνηµείου> <ΚωδικόςΜνηµείου>: <ΤιµήΚωδικού> N2 <Κατηγορία>Κωδικός 13 ΕΒΑ <ΑπόδοσηΑπό> <Πρόσωπο> <Ονοµατεπώνυµο>.Χ. <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> <Από>2004 <Έως> <Άλλοςκωδικός>: <ΤιµήΚωδικού> 568 <Κατηγορία>Κωδικός Gerola <ΑπόδοσηΑπό> <Πρόσωπο> <Ονοµατεπώνυµο> Gerola. <Τµήµα> <Ονοµασία> 13η EBA <ΑρµόδιοςΦορέας> <Επωνυµία> ΥΠΠΟ <ΚύριαΤρέχουσαΟνοµασία> : Παναγία Κερά Κριτσά <Κατηγορία>: Τοιχογραφηµένος Ναός <ΠεριεκτικόΣύνολο> <Συγκρότηση> <ΤύποςΣυγκρότησης> :Απλός ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

12 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 12 Συµβατότητα <Εικόνα> <Περιγραφή>Παναγία Κερά 2Β <Σύνδεσµος> path:c:/arxeio_psifiakon_ikonwn/34.jpg <ΚατάστασηΜνηµείου>:Καλή <Περιγραφή> : Τρίκλιτος Ναός. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωµένο στη κοίµηση της Παναγίας Το βόρειο στον Αγ. Αντώνιο και το Νότιο στην Αγ. Αννα... <ΤόποςΜνηµείου>: <Τόπος> <Ονοµασία>: Κριτσά <κωδικός>: <ΤιµήΚωδικού> : <ΑπόδοσηΑπό> <Οργανισµός> <Επωνυµία> TGN <Τµήµα> GETTY Institute Research <Κατηγορία> Οικισµός <ΓεωπολιτικήΙεραρχία>: Ευρώπη, Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Κριτσά < ιοικητικήιεραρχία> < ιεύθυνση (1)>Εκτός οικισµού < ιεύθυνση (2)>Λογάρι <Kωδικός ελτίου>,<κωδικόςέκδοσης>,<άλλοςκωδικός>: CIDOC CRM (E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (E55 Τype) <Κατάσταση ελτίου>: CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Σκοπός > CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Θέµα > CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Περιγραφή>: CIDOC CRM(P3 has note:ε62 String) <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > CIDOC CRM(E52Timespan) <ΠεριεκτικόΣύνολο> CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of) <ΑρµόδιοΤµήµα>: CIDOC CRM (E40 Legal Body) <ΑρµόδιοςΦορέας> CIDOC CRM (Ε74 Group) <Συγκρότηση>: CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of: <Σηµάνσεις >: CIDOC CRM (E37 Mark) <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC CRM (P11 had participant /participated in:e21 Person) <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: CIDOC CRM (P11 had participant /participated in:e74 Group) <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : CIDOC CRM (P12 12

13 13 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Σχόλια occurred in the presence of /was present at: E77 Persistent Item) <Συσχέτιση>: CIDOC CRM (P130 shows features of) Οι πληροφορίες στο σύνολό τους χρησιµοποιούνται µε σκοπό την άµεση ταύτιση και τεκµηρίωση του εγγράφου. <Kωδικός ελτίου>:η πληροφορία είναι απαραίτητη για τη σύνδεση του εγγράφου µε οποιαδήποτε πληροφοριακή ενότητα. <ΚωδικόςΈκδοσης>: Η πληροφορία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της εγκυρότητας, την µελέτη της εξέλιξης της γνώσης που αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο και την σύνδεση της πληροφορίας µε το πρόσωπο που την καταγράφει. Η έκδοση συνιστάται να αλλάζει µε την αλλαγή του χρόνου και όχι µε την αλλαγή του υπευθύνου. Η έκδοση του αρχείου αλλάζει π.χ σε περίπτωση µεταγενέστερης επεξεργασίας του ίδιου εγγράφου. Σ ένα σύστηµα εγγράφων απαιτείται η αποθήκευση όλων των προηγουµένων εκδόσεων ώστε η δηµιουργία νέας πληροφορίας να µην έχει ως συνέπεια την καταστροφή της παλαιάς. <ΑρµόδιοΤµήµα> Αρµόδιο Τµήµα Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες για το τµήµα µίας υπηρεσίας ή ενός φορέα, που εµπλέκεται στην δηµιουργία, επιµέλεια και διαχείριση του διοικητικού εγγράφου Υπο-πεδία: <Ονοµασία>, Ονοµασία: Εισάγεται το όνοµα του τµήµατος <ΚωδικόςΤµήµατος>, Κωδικός Τµήµατος : Εισάγεται ένας κωδικός αναγνωριστικός για το τµήµα Εισαγωγή: <Ονοµασία>:απαραίτητη <ΚωδικόςΤµήµατος>:υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <Ονοµασία>: µοναδική <ΚωδικόςΤµήµατος>:µοναδική Σύνολο τιµών: <Ονοµασία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΚωδικόςΤµήµατος>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: Περιπτώσεις τµηµάτων: <Τµήµα>(1) <Ονοµασία>: 13 η ΕΒΑ <ΚωδικόςΤµήµατος> <Τµήµα>(2) <Ονοµασία>: Τµήµα συντήρησης <ΚωδικόςΤµήµατος> Συµβατότητα: <Τµήµα> CIDOC CRM (Ε74 Group IsA E40 Legal Body), <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E40 Legal Body :P1 is identified by /identifies: E41 Appellation), <ΚωδικόςΤµήµατος> CIDOC CRM (E40 Legal Body : P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment.) ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

14 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 14 <ΠεριεκτικόΣύνολο> Περιεκτικό Σύνολο Ορισµός: Νοείται το σύνολο των εγγράφων (οµαδοποιηµένων π.χ σε µορφή φακέλου ή άλλου τύπου εγγράφων), µέρος του οποίου είναι το υπό τεκµηρίωση έγγραφο. Υπο-πεδία: <Κωδικός>,Κωδικός: Εισάγεται ο κωδικός του συνόλου εγγράφων. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Ονοµασία> Ονοµασία: Εισάγεται η ονοµασία/τίτλος που αναγνωρίζειτην οµάδα εγγράφων. <Κατηγορία>, Κατηγορία : Εισάγεται η κατηγορία στην οποία ανήκει το σύνολο εγγράφων. Εισαγωγή: <Κωδικός>: υποχρεωτική <Κατηγορία> : υποχρεωτική <Ονοµασία >: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <Κωδικός> : µοναδική <Ονοµασία >:µοναδική <Κατηγορία> : πολλαπλή Σύνολο τιµών: <Κωδικός>: τυποποιηµένης µορφής <Ονοµασία >: κείµενο <Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: Παράδειγµα (1) καταχωρηµένου συνόλου: <Περιεκτικό σύνολο> <Κωδικός> <ΤιµήΚωδικού> 1233 Συµβατότητα: <Κωδικός> CIDOC CRM (P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <Ονοµασία >:CIDOC CRM (P1 is identified by/identifies: E41 Appellation), Το σύνολο νοείται ως ανεξάρτητο αντικείµενο καταγραφής και τεκµηρίωσης - εξ ού και φέρει δικό του κωδικό καταχώρησης/ταύτισης. <Κωδικός>, <Ονοµασία >:Ο κωδικός συµπληρώνεται εφόσον το σύνολο είναι καταχωρηµένο σε κάποιο σύστηµα. Στην περίπτωση που φέρει κωδικό, δεν θα καταγραφεί η ονοµασία (για να επιτευχθεί ακριβής ταύτιση και να αποφευχθεί το λάθος της πολλαπλής τιµής στο όνοµα) και η κατηγορία. Εφόσον έχει κωδικό, θα εντοπιστεί το σύνολο µε την ονοµασία (και την κατηγορία) που έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα (µε το συγκεκριµένο κωδικό). Σε περίπτωση όµως που δεν έχει κωδικό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ταύτισης του συνόλου, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δίδεται η ονοµασία του. Έτσι δικαιολογείται η επιλογή που πρέπει 14

15 15 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση ο χρήστης να κάνει ανάµεσα σε κωδικό και ονοµασία. <Συγκρότηση> Συγκρότηση Ορισµός: ηλώνεται η συνθετότητα ή όχι του διοικητικού εγγράφου και το πλήθος των αυτοτελών µερών του. Υπο-πεδία: <ΤύποςΣυγκρότησης>, Τύπος Συγκρότησης: βλέπε παρακάτω <ΠλήθοςΜερών>, Πλήθος µερών: βλέπε παρακάτω <Μέρη>,Μέρη: βλέπε παρακάτω Εισαγωγή: <ΤύποςΣυγκρότησης>: υποχρεωτική <ΠλήθοςΜερών>: υποχρεωτική <Μέρη>: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης>: µοναδική <ΠλήθοςΜερών>: µοναδική <Μέρη>: µοναδική Σύνολο τιµών: <ΤύποςΣυγκρότησης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΠλήθοςΜερών>: ακέραιος αριθµός <Μέρη> βλέπε παρακάτω Παραδείγµατα: Παράδειγµα συγκρότησης <Συγκρότηση> <ΤύποςΣυγκρότησης> Σύνθετος <ΠλήθοςΜερών> 2 <Μέρη>... Συµβατότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης> : CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <ΠλήθοςΜερών> : CIDOC CRM (P57 has number of parts:e60 Number), <Μέρη> : CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of) <ΤύποςΣυγκρότησης> Τύπος Συγκρότησης Ορισµός: ηλώνεται ο τύπος της συγκρότησης του εγγράφου: απλό, σύνθετο, σύνολο. Ως σύνθετο νοείται όταν αποτελείται από περισσότερα του ενός έγγραφα. Ως σύνολο νοείται ένα άθροισµα από απλά ή σύνθετα αυτόνοµα µέρη - έγγραφα, καθένα από τα οποία αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και φυσικά, οι σχέσεις µεταξύ τους. Υπο-πεδία: Εισαγωγή: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: µοναδική Σύνολο τιµών: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

16 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 16 Συµβατότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης> : CIDOC CRM (E55 Type) <ΠλήθοςΜερών> Πλήθος Μερών Ορισµός: Αριθµητική ένδειξη του πλήθους των αυτοτελών µερών ενός εγγράφου. Υπο-πεδία: Εισαγωγή: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: µοναδική Σύνολο τιµών: αριθµός Παραδείγµατα: Ένα έγγραφο περιλαµβάνει 2 υποέγγραφα <Συγκρότηση> <ΠλήθοςΜερών> 2 Συµβατότητα: <ΠλήθοςΜερών> : CIDOC CRM (E60 Number) <Μέρη> Μέρη Ορισµός: Η πληροφορία περιγράφει τα αυτοτελή µέρη -έγγραφα από τα οποία αποτελείται ένα έγγραφο. Τα µέρη αυτά είναι αυτόνοµα, ανεξάρτητα έγγραφα µε δικό τους περιεχόµενο και θέµα, που είναι πιθανόν να έχουν καταγραφεί και χωριστά (εξ ού και φέρουν δικό τους αριθµό ταυτότητας). Υπο-πεδία: <Μέρος>, Μέρος Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Μέρος> : προαιρετική Πολλαπλότητα: <Μέρος> : πολλαπλή Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Μέρη> : CIDOC CRM (E31 Document), <Μέρος> : CIDOC CRM (E31 Document), Ως αυτόνοµο έγγραφο είναι κάθε έγγραφο που είναι δυνατόν να περιγραφεί, να αναφερθεί ή να καταγραφεί ξεχωριστά. <Μέρος> Μέρος Ορισµός: Υπο-πεδία: Εισάγεται πληροφορία που περιγράφει το κάθε αυτοτελές µέρος ενός εγγράφου (ως ανεξάρτητη οντότητα που τεκµηριώνεται χωριστά). <Κωδικός>,Κωδικός: Εισάγεται ο κωδικός του εγγράφου-µέρους. <Κατηγορία>, Κατηγορία : Εισάγεται η κατηγορία στην οποία ανήκει το έγγραφο. <ΠεριγραφήΜέρους> ΠεριγραφήΜέρους: Εισάγεται µία περιγραφή για το µέρος. 16

17 17 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Εισαγωγή: <Κωδικός> υποχρεωτική <Κατηγορία>υποχρεωτική <ΠεριγραφήΜέρους>:προαιρετική Πολλαπλότητα: <Κωδικός> µοναδική <Κατηγορία> πολλαπλή <ΠεριγραφήΜέρους>: µοναδική Σύνολο τιµών: <Κωδικός> τυποποιηµένης δοµής <Κατηγορία> ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΠεριγραφήΜέρους>: κείµενο Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Κωδικός> CIDOC CRM (P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <ΠεριγραφήΜέρους>: CIDOC CRM (E19 Physical Object : P3 has note:ε62 String) <Σηµάνσεις > Σηµάνσεις Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία για τις σηµάνσεις, π.χ υπογραφές που φέρει κάθε διοικητικό έγγραφο Υπο-πεδία: <Θέση>, Θέση: Προσδιορίζεται επακριβώς η θέση της σήµανσηςυπογραφής στο έγγραφο <Κατηγορία σήµανσης >Κατηγορία σήµανσης: Προσδιορίζεται το είδος της σήµανσης. <Περιγραφή >,Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο περιγραφής της σήµανσης-υπογραφής. <Κατάσταση σήµανσης>, Κατάσταση σήµανσης: Εκτιµάται η κατάσταση της σήµανσης (εαν σώζεται ή όχι, σε τι κατάσταση κλπ) <Σκοπός>,Σκοπός: Εισάγεται πληροφορία που προσδιορίζει τον σκοπό της υπογραφής-σήµανσης. <Παρατηρήσεις>Παρατηρήσεις: Εισάγονται σχόλια, παρατηρήσεις για τη σήµανση-υπογραφή. Εισαγωγή: <Θέση>:προαιρετική <Κατηγορία σήµανσης>: προαιρετική <Περιγραφή > : προαιρετική <Κατάσταση σήµανσης>:προαιρετική <Σκοπός>:προαιρετική <Παρατηρήσεις>: προαιρετική Πολλαπλότητα: <Θέση>: πολλαπλή <Κατηγορία σήµανσης >: πολλαπλή <Περιγραφή>: µοναδική <Κατάσταση σήµανσης>: µοναδική <Σκοπός>: πολλαπλή ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

18 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 18 Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Παρατηρήσεις>:µοναδική <Θέση>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Κατηγορία σήµανσης >: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Περιγραφή>: κείµενο <Κατάσταση σήµανσης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Παρατηρήσεις> κείµενο <Θέση>: CIDOC CRM (P53 has former or current location /is former or current location of: E53 Place), <Κατηγορία σήµανσης >: CIDOC CRM (P2 has type/is type of: E55 Type), CDWA (Inscriptions/Marks - Type), SPECTRUM (Inscription type) <Περιγραφή>: CIDOC CRM (P3 has note: E62 String), <Κατάσταση σήµανσης>: CIDOC CRM (P44 has condition /condition of: E3 Condition State) <Σκοπός>: CIDOC CRM(P16 used specific object/was used for: E7 Activity:P21 had general purpose/was purpose of: E55 Type) <Παρατηρήσεις> CIDOC CRM (P3 has note: E62 String), CDWA (Inscriptions/Marks Remarks), SPECTRUM (Inscription description) <Σκοπός>,Ο σκοπός εισάγεται για να δηλώσει βασικά την επικύρωση του εγγράφου <Συσχέτιση> Συσχέτιση Ορισµός: Πληροφορία για µια συσχέτιση του υπό τεκµηρίωση διοικητικού εγγράφου µε ένα άλλο έγγραφο ή µε ένα συµβάν-διαδικασία. Υπο-πεδία: <ΕίδοςΣυσχέτισης > Είδος Συσχέτισης: Συµπληρώνεται το είδος της συσχέτισης. < ιαδικασία >, ιαδικασία: Εισάγεται πληροφορία για τη διαδικασία µε την οποία γίνεται η σύνδεση/συσχέτιση. ή <Συγκρινόµενο ελτίο>, Συγκρινόµενο ελτίο: Εισάγεται πληροφορία για το δελτίο/έγγραφο µε το οποίο γίνεται η σύγκριση/συσχέτιση. Έχει τη στοιχειακή δοµή: [<κωδικός>].η σύνδεση πραγµατοποιείται διά των κωδικών των εγγράφων:δηλ. ένα έγγραφο αναφέρεται σε ένα άλλο και ουσιαστικά αναφέρεται στον κωδικό ταύτισής του. <Περιγραφή>,Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο που σχολιάζει αυτήν την συσχέτιση. Εισαγωγή: <ΕίδοςΣυσχέτισης >: προαιρετική < ιαδικασία >: προαιρετική 18

19 19 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Πολλαπλότητα: Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Συγκρινόµενο ελτίο>: προαιρετική <Περιγραφή>: προαιρετική <ΕίδοςΣυσχέτισης >: πολλαπλή < ιαδικασία > : πολλαπλή <Συγκρινόµενο ελτίο>: πολλαπλή <Περιγραφή>: µοναδική <ΕίδοςΣυσχέτισης > : ελεγχόµενο λεξιλόγιο < ιαδικασία>: τυποποιηµένης δοµής :<διαδικασία> <Συγκρινόµενο ελτίο>: τυποποιηµένης δοµής <Περιγραφή>: κείµενο <ΕίδοςΣυσχέτισης >: CIDOC CRM (E5 Event: P2 has type /is type of: E55 Type) < ιαδικασία>: CIDOC CRM (E7 Activity) <Συγκρινόµενο ελτίο>: CIDOC CRM (P130 shows features of /features are also found on:) <Περιγραφή>: CIDOC CRM (E5 Event: P3 has note: E62 String) Η άµεση συσχέτιση µεταξύ δύο δελτίων είναι συγκριτική, εξ ου και το πεδίο <Συγκρινόµενο ελτίο>. Άλλες συσχετίσεις µεταξύ δελτίων/εγγράφων µπορεί να βασίζονται στη συµµετοχή τους σε µία διαδικασία διοικητική. Τότε η συσχέτιση είναι έµµεση και το ορθό είναι να αποδίδεται µέσω αναφοράς στη διαδικασία. ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΚέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Γενική περιγραφή Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Σκοπός του συστήματος είναι η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

EMERIC II: Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης

EMERIC II: Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης EMERIC II: Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης άφνη Χρονάκη 13η ΕΒΑ, ΥΠΠΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ C R I N N O Συνέδριο, 28-29 29 Νοεμβρίου 2005 TERRA MARIS, Χερσόνησος

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Ιφιγένεια Διονυσιάδου Τμήμα Πληροφορικής Μουσείο Μπενάκη Ιανουάριος 2013 CDS Isis πρότυπο βάσης δεδομένων από το Καναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ (Ν. 3028/ 2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

ΑΡΧΑΙΑ (Ν. 3028/ 2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΑΡΧΑΙΑ (Ν. 3028/ 2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) Αρ. 1 1. Στην προστασία που παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγεται η πολιτιστική κληρονομιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Πληρ.: Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλέφωνο : 2813404546, 2813404504 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Kαταγραφή περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος, ακινήτων μνημείων και ακίνητης περιουσίας του ΥΠΠΟΤ Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Α. Χαρακτηρισµός πράξης Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ α/α Ενότητα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΜΕΤΡΟ 4 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk (Έκδοση 1.0)

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk (Έκδοση 1.0) Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων Οδηγός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ4691Ω3-8ΦΦ. ΘΕΜΑ: Καταγραφή ασφαλιστικού βίου- Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ4691Ω3-8ΦΦ. ΘΕΜΑ: Καταγραφή ασφαλιστικού βίου- Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ13/2/734146 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 19 Νοεμβρίου 2014 Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 17 Ιουλίου 2015 Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Φοιτητών ΜΒΑ στο ΠΚ 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ.: Αλκµήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ.: Αλκµήνη Χοχλιδάκη Τηλ.: 2813-404546 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων ηχανικών & ηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 άθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΕΩ ιδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιµολλέων Σελλής Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-2008 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ xsd ( Έκδοση 0.1)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ xsd ( Έκδοση 0.1) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ xsd ( Έκδοση 0.1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΑΦΜ (CompanyTin ) : είναι υποχρεωτικό πεδίο 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ (CompanyName) : είναι προαιρετικό γιατί θα συμπληρώνεται αυτόματα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ..Π.Π.) ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Γ.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013» (Μέτρο 226) ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ικαιούχου.

Διαβάστε περισσότερα