8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων: διαχείριση Κατερίνα Καλαντζοπούλου, Αθηνά Κριτσωτάκη, Πάντος Πάντος Ακίνητα µνηµεία, γενικά θεωρούµε τα µνηµεία που υπήρξαν συνδεδεµένα µε το έδαφος και παραµένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών, καθώς και τα µνηµεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθµένα λιµνών ή ποταµών και δεν είναι δυνατόν να µετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους. Στα ακίνητα µνηµεία συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσµητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους, καθώς και το άµεσο περιβάλλον τους. Αρχαιολογικούς χώρους θεωρούµε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως και το 1830 µνηµειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. Ιστορικούς τόπους θεωρούµε τις εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή µυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται µνηµεία µεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης µεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και οµοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. Αρχαία µνηµεία ή αρχαία εννοούµε όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το Στα αρχαία µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια και παλαιιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την ανθρώπινη δραστηριότητα.

2 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 2 Νεώτερα µνηµεία εννοούµε τα πολιτιστικά αγαθά που είναι µεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους. Οι ενέργειες διαχείρισης των µνηµείων αυτών γενικά αφορούν τον εντοπισµό, την οριοθέτηση και τον χαρακτηρισµό τους, την επισκευή και διατήρηση αυτών και του περιβάλλοντος τους, την απαλλοτρίωση τους, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές αφορούν: την κήρυξη ακινήτου αρχαίου µνηµείου τον χαρακτηρισµό ακινήτου νεωτέρου µνηµείου την δήλωση υπόδειξη ακινήτου αρχαίου την αµοιβή για την δήλωση υπόδειξη ακινήτου αρχαίου την διατήρηση ακινήτου αρχαίου ενέργειες γενικά σε ακίνητα µνηµεία και στο περιβάλλον τους υποχρεώσεις κυρίων, νοµέων ή κατόχων ακινήτων µνηµείων την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εκτός ορίων οικισµών ζώνες προστασίας γύρω από µνηµεία ζώνες προστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους εντός οικισµών τον εντοπισµό και οριοθέτηση Ιστορικού τόπου τον εντοπισµό και οριοθέτηση Ενάλιου αρχαιολογικού χώρου απαλλοτριώσεις την αποζηµίωση για την στέρηση χρήσης ακινήτου συστηµατικές ανασκαφές δοκιµαστικές ανασκαφές περιορισµένης χρονικής διαρκείας σωστικές ανασκαφές Τα είδη των διαδικασιών που διεξάγονται στα πλαίσια των προαναφεροµένων ενεργειών είναι: 1) Σύνταξη δήλωσης φορέα ή ιδιώτη 2) Υποβολή δήλωσης στην αρµόδια αρχή του ΥΠΠΟ 3) Σύνταξη αίτησης από κάποια δηµόσια ή ιδιωτική υπηρεσία /αρχή ή ιδιώτη 4) Υποβολή αίτησης από κάποια δηµόσια ή ιδιωτική υπηρεσία /αρχή ή ιδιώτη 5) Σύνταξη εισήγησης ή πρότασης µε ή χωρίς παραποµπή αρµόδιας υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 2

3 3 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση 6) Υποβολή εισήγησης ή πρότασης µε ή χωρίς παραποµπή αρµόδιας υπηρεσία του ΥΠΠΟ. 7) Σύνταξη σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 8) Υποβολή σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 9) Κοινοποίηση εισήγησης στους αρµόδιους 10) Κατάθεση σύντοµης ή εκτενούς έκθεσης αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ 11) Αποστολή της εισήγησης ή πρότασης στο αρµόδιο όργανο της πολιτείας 12) Αποστολή της γνωµοδότησης αρµοδίων στην υπεύθυνη/ο υπηρεσία/φορέα του ΥΠΠΟ 13) Σύνταξη απόφασης του ΥΠΠΟ 14) Έκδοση απόφασης 15) Υπογραφή απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισµού 16) Αποστολή / κοινοποίηση απόφασης στους ενδιαφεροµένους (αρχές και ιδιώτες) 17) Ανάκληση απόφασης 18) ηµοσίευση απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 19) Σύνταξη κοινής αποφάσεως υπουργών 20) Υπογραφή κοινής απόφασης υπουργών 21) ηµοσίευση κοινής απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 22) Έκδοση εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Κ.Υ. του ΥΠΠΟ ή το ΤΑΠΑ. 23) Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού ιατάγµατος 24) Υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού ιατάγµατος από τους αρµόδιους Υπουργούς 25) Αποστολή του σχεδίου Π στους αρµόδιους παραλήπτες 26) Επιστροφή του σχεδίου Π υπογεγραµµένου από τους αρµόδιους 27) ηµοσίευση του Π στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 28) Σύνταξη ερωτήµατος από αρµόδιες υπηρεσίες 29) Υποβολή ερωτήµατος σε αρµόδιες υπηρεσίες 30) Σύνταξη φακέλου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ 31) Συµπλήρωση φακέλου αρµόδιας υπηρεσίας από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ 32) Υποβολή φακέλου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ σε αρµόδια υπηρεσία 33) Σύνταξη / υποβολή ένστασης ενδιαφεροµένου κατά απόφασης 34) Ειδοποίηση ενδιαφεροµένου από αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

4 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 4 Ορισµός συµπληρώµατος στοιχειακών δοµών για την ιαχείριση Ακινήτων Μνηµείων Στη συνέχεια δίνονται οι ορισµοί των στοιχειακών δοµών που χρησιµοποιούνται στην τεκµηρίωση των ακινήτων µνηµείων και οι οποίες διαφοροποιούνται, λόγω της φύσης των ακινήτων µνηµείων, από τις προαναφερθείσες στο κεφάλαιο 5. Οι στοιχειακές δοµές αυτές δίδονται πάλι σύµφωνα µε τον τύπο ορισµού των πεδίων του πίνακα 2 και τους κανόνες του πίνακα 3. Επί πλέον χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες συµβάσεις: Εµφάνιση ονοµασιών: <ονοµασία XML> ονοµασία ηλώνονται παράλληλα η ονοµασία, δοµής ή πεδίου, όπως δηλώνεται στο XML DTD και η αντίστοιχη χρηστική ονοµασία. Αυτές οι δύο ονοµασίες συνήθως ταυτίζονται, εν γένει όµως επιτρέπεται να διαφέρουν. Οι ονοµασίες στοιχειακών δοµών αρχίζουν µε µικρό, ενώ η ονοµασίες πεδίων αρχίζουν µε κεφαλαίο. Τύπος πεδίου: Σε περίπτωση που το οριζόµενο πεδίο (ή υπο-πεδίο) ακολουθεί τον τύπο µιας στοιχειακής δοµής, αυτή δηλώνεται παραθέτοντας την [<ονοµασία τύπου>]. Οικονοµία βάθους: Σε περίπτωση που ένα υπο-πεδίο αναλύεται περαιτέρω, η δοµή του υπο-πεδίου αυτού παρατίθεται χωριστά. <διαδικασία> διαδικασία Ορισµός: Η έννοια αυτή περιλαµβάνει περίπλοκες, σύνθετες και µακροχρόνιες ή βραχύβιες ενέργειες και διαδικασίες, που αφορούν τα διοικητικά έγγραφα. Υπο-πεδία: <Ονοµασία> Ονοµασία :. Εισάγεται η ονοµασία της διαδικασίας. <Κατηγορία> Κατηγορία : Χαρακτηρισµός της διαδικασίας <Ηµεροµηνία > Ηµεροµηνία Εισάγεται µία ηµεροµηνία που προσδιορίζει τον χρόνο της διαδικασίας. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<χρονικό διάστηµα>] <Tόπος ιαδικασίας> Τόπος ιαδικασίας: Εισάγεται ο τόπος όπου έλαβε χώρα µία διαδικασία <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Πρόσωπα που ήσαν παρόντα στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> Εµπλεκόµενο Αντικείµενο : Αντικείµενα που ήσαν παρόντα στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή.έχει τη στοιχειακή δοµή [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> Εµπλεκόµενος Οργανισµός : Οργανισµοί που ήσαν παρόντες στη διαδικασία ή µετείχαν σε αυτή. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <Περιγραφή> Περιγραφή : Ελεύθερη περιγραφή της διαδικασίας. Εισαγωγή: <Ονοµασία> : προαιρετική <Κατηγορία> : υποχρεωτική 4

5 5 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση < Ηµεροµηνία > : υποχρεωτική <Tόπος ιαδικασίαςτος> : υποχρεωτική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : προαιρετική <Περιγραφή> : προαιρετική Πολλαπλότητα: <Ονοµασία> : πολλαπλή <Κατηγορία> : πολλαπλή < Ηµεροµηνία > : µοναδική <Tόπος ιαδικασίας> : µοναδική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : πολλαπλή <Περιγραφή> : µοναδική Σύνολο τιµών: <Ονοµασία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Κατηγορία> : ελεγχόµενο λεξιλόγιο < Ηµεροµηνία > : τυποποιηµένης µορφής: [<χρονικό ιάστηµα>] <Tόπος ιαδικασίας> : Αναλύεται παρακάτω <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : τυποποιηµένης µορφής: [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : τυποποιηµένης µορφής: [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : τυποποιηµένης µορφής: [<οργανισµός>] <Περιγραφή> : ελεύθερο κείµενο Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E7Activity: P1 is identified by /identifies: E41 Appellation), < Ηµεροµηνία >: CIDOC CRM (E7Activity: P4 has time-span/is time-span of:e52 Time-span), MIDAS (Minimum Date-Maximum Date) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (E7Activity: P2 has type /is type of: E55 Type), MIDAS (Event type), <Τόπος ιαδικασίας>: CIDOC CRM (E7Activity: P7 took place αt/ witnessed):e53 Place), Core Data Standard (Location) <Περιγραφή>:CIDOC CRM (E7Activity: P3 has note: E62 String) <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC CRM (E7Activity: P14 was carried out by :E21 Person), MIDAS (Evidence), <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: CIDOC CRM (E7Activity: P14 was carried out by ::E74 Group) <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : CIDOC CRM (E7Activity: P12 occurred in the presence of /was present at: E77 Persistent Item) ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

6 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 6 <Τόπος διαδικασίας> Τόπος διαδικασίας Ορισµός: Αφορά στην καταγραφή του τόπου όπου έλαβε χώρα µία διαδικασία. Υπο-πεδία: <Τόπος>Τόπος: Εισάγεται πληροφορία γενικά για τον τόπο. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<τόπος>]. < ιεύθυνση> ιεύθυνση :Συµπληρώνεται η διεύθυνση του τόπου. <Συντεταγµένες> Συντεταγµένες βλ. κατωτέρω <Εικόνα > Εικόνα: Συµπληρώνεται ως ένας σύνδεσµος µε χάρτη (που απεικονίζει τον συγκεκριµένο τόπο). Έχει τη στοιχειακή δοµή [<ψηφιακό αντικείµενο>]. Εισαγωγή: <Τόπος>: υποχρεωτική < ιεύθυνση> : προαιρετική <Συντεταγµένες> : προαιρετική <Εικόνα >: προαιρετική Πολλαπλότητα: <Τόπος>: µοναδική <Συντεταγµένες> : µοναδική <Εικόνα >:µοναδική < ιεύθυνση> : µοναδική Σύνολο τιµών: <Τόπος>: τυποποιηµένης δοµής < ιεύθυνση> : κείµενο <Συντεταγµένες>: βλ. κατωτέρω <Εικόνα >: τυποποιηµένης δοµής Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Τόπος>: CIDOC CRM (E53 Place), Core Data Standard (Location), CDWA(Place/LocationAuthority) < ιεύθυνση>: Core Data Standard (Address), CIDOC CRM (E53 Place : P87 is identified by /identifies: E45 Address), <Συντεταγµένες> CIDOC CRM (E53 Place: P87 is identified by /identifies: E47 Spatial Coordinates), Core Data Standard (Cartographic reference), CDWA(Place/LocationAuthority- Coordinates) <Εικόνα >: CIDOC CRM (E53 Place: P67 refers to /is referred to by: E73 Information Object), MIDAS (Resources), CDWA (Place/LocationAuthority- Citations) οµή του δελτίου τεκµηρίωσης Συνοπτική παρουσίαση Για την καλύτερη συνολική εποπτεία της δοµής του δελτίου τεκµηρίωσης απαριθµούνται εδώ µόνο τα πεδία πρώτου βαθµού χωρίς τα υπο-πεδία αυτών. Επίσης σηµειώνεται ο κανόνας εισαγωγής, ώστε να µπορεί κανείς να αποκτήσει άµεση 6

7 7 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση αντίληψη των απαραίτητων, υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων του δελτίου και της αναλογίας του πλήθους αυτών. Τα απαραίτητα πεδία σηµειώνονται µε Α, τα υποχρεωτικά µε Υ, ενώ τα προαιρετικά, που είναι και τα περισσότερα δεν έχουν διακριτικό σηµείο. ελτίο ιοικητικού εγγράφου Ταύτιση δελτίου Κωδικός δελτίου [κωδικός] Α Κωδικός έκδοσης [κωδικός] Α Άλλος κωδικός [κωδικός] Σκοπός Α Αρµόδιος Φορέας [οργανισµός] Α Αρµόδιο Τµήµα Α Ονοµασία Κωδικός τµήµατος Κατηγορία Α Θέµα Α Ηµεροµηνία δηµιουργίας εγγράφου [ηµεροµηνία] Υ Περιεκτικό σύνολο Υ Κωδικός [κωδικός] Ονοµασία Κατηγορία Συγκρότηση Υ Τύπος συγκρότησης Πλήθος µερών Μέρη Μέρος Κωδικός [κωδικός] Περιγραφή µέρους Κατηγορία Κατάσταση δελτίου Περιγραφή Εµπλεκόµενο αντικείµενο [αντικείµενο] Εµπλεκόµενος οργανισµός [οργανισµός] ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

8 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 8 Εµπλεκόµενο πρόσωπο [πρόσωπο] Σηµάνσεις Θέση Κατηγορία σήµανσης Περιγραφή Κατάσταση σήµανσης Σκοπός Παρατηρήσεις Συσχέτιση Είδος συσχέτισης ιαδικασία [διαδικασία] Συγκρινόµενο δελτίο [κωδικός] Περιγραφή < Ε > ελτίο ιοικητικού Εγγράφου Ορισµός: Περιλαµβάνει τη συνολική τεκµηρίωση του αντικειµένου διαχείρισης του συστήµατος, δηλ. των διοικητικών εγγράφων για τα ακίνητα µνηµεία. Για κάθε έγγραφο υπάρχει αντίστοιχα και ένα δελτίο διοικητικού εγγράφου. Υπο-πεδία: <Ταύτιση ελτίου>,ταύτιση ελτίου: Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Ταύτιση ελτίου>:απαραίτητη Πολλαπλότητα: <Ταύτιση ελτίου>:µοναδική Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Ταύτιση ελτίου> Ταύτιση ελτίου Ορισµός: Αποτελεί το σύνολο της βασικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την ταύτιση ενός δελτίου διοικητικού εγγράφου. Υπο-πεδία: <Kωδικός ελτίου>, Kωδικός δελτίου Χρησιµοποιείται υποχρεωτικά ως ο µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (id) του δελτίου. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>] 8

9 9 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση <ΚωδικόςΈκδοσης>, Kωδικός έκδοσης : Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις πληροφορίες που αφορούν την έκδοση του αρχείου του δελτίου. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Άλλοςκωδικός>, Άλλος κωδικός: Νοούνται όποιοι άλλοι κωδικοί είχαν αποδοθεί στο διοικητικό έγγραφο από την Υπηρεσία /από κάποιο άλλο Φορέα παλαιότερα ή κωδικοί που προέκυπταν από άλλα συστήµατα καταγραφής και τεκµηρίωσης. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Σκοπός >Σκοπός: Αναφέρεται στο σκοπό που εξυπηρετεί η σύνταξη του συγκεκριµένου διοικητικού εγγράφου. <ΑρµόδιοςΦορέας>, Αρµόδιος Φορέας: Εισάγεται πληροφορία για τον αρµόδιο φορέα που φέρει την ευθύνη για τη δηµιουργία και διαχείριση του διοικητικού εγγράφου. <ΑρµόδιοΤµήµα>, Αρµόδιο Τµήµα :Αναλύεται στη συνέχεια <Κατηγορία>, Κατηγορία: Συµπληρώνεται η κατηγορία διοικητικού εγγράφου. <Θέµα >,Θέµα: Συµπληρώνεται το θέµα του περιεχοµένου του διοικητικού εγγράφου/δελτίου. <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > Ηµεροµηνία ηµιουργίας Εγγράφου: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία κατά την οποία δηµιουργήθηκε το έγγραφο. Έχει τη στοιχειακή δοµή <ηµεροµηνίας>. <ΠεριεκτικόΣύνολο> ΠεριεκτικόΣύνολο: Αναλύεται παρακάτω <Συγκρότηση>, Συγκρότηση: Αναλύεται παρακάτω <Κατάσταση ελτίου>, Κατάσταση ελτίου: Εισάγεται πληροφορία σχετική µε την εκτίµηση της κατάστασης του δελτίου. Προσδιορίζεται δηλ. η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα έγγραφο, π.χ εαν είναι ολοκληρωµένο, εαν είναι σε εξέλιξη, εαν προωθείται για µία άλλη διαδικασία π.χ επικύρωσης, κ.λ.π. <Περιγραφή>, Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο που περιγράφει το περιεχόµενο του εγγράφου. <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> Εµπλεκόµενο Αντικείµενο : Αντικείµενα που αναφέρονται στο περιεχόµενο του εγγράφου ή αφορούν το συγεκριµένο έγγραφο.έχει τη στοιχειακή δοµή [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> Εµπλεκόµενος Οργανισµός : Οργανισµοί που εµπλέκονται στη διαδικασία δηµιουργίας και διαχείρισης του συγκεκριµένου εγγράφου ή αναφέρονται σε αυτό. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> Εµπλεκόµενο Πρόσωπο : Πρόσωπα που που εµπλέκονται στη διαδικασία δηµιουργίας και διαχείρισης του συγκεκριµένου εγγράφου ή αναφέρονται σε αυτό. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<πρόσωπο>] ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

10 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 10 <Σηµάνσεις >, Σηµάνσεις: Αναλύεται παρακάτω <Συσχέτιση >, Συσχέτιση: Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Kωδικός ελτίου>:απαραίτητη <ΚωδικόςΈκδοσης>: προαιρετική <Άλλοςκωδικός>:προαιρετική <ΑρµόδιοΤµήµα>: υποχρεωτική <ΑρµόδιοςΦορέας>: υποχρεωτική <Σκοπός > προαιρετική <Κατηγορία>: υποχρεωτική <Θέµα > υποχρεωτική <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > υποχρεωτική <ΠεριεκτικόΣύνολο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : προαιρετική <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : προαιρετική <Συγκρότηση>: προαιρετική <Κατάσταση ελτίου>: απαραίτητη <Περιγραφή> : υποχρεωτική <Σηµάνσεις > προαιρετική <Συσχέτιση > προαιρετική Πολλαπλότητα: <Kωδικός ελτίου>:µοναδική <ΚωδικόςΈκδοσης>: πολλαπλή <Άλλοςκωδικός>:πολλαπλή <ΑρµόδιοΤµήµα>: µοναδική <ΑρµόδιοςΦορέας>: µοναδική <Σκοπός > πολλαπλή <Θέµα >µοναδική <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > µοναδική <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : πολλαπλή <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : πολλαπλή <Κατηγορία>: πολλαπλή <ΠεριεκτικόΣύνολο> : µοναδική <Συγκρότηση>: µοναδική <Κατάσταση ελτίου>: µοναδική <Περιγραφή> : µοναδική <Σηµάνσεις > πολλαπλή <Συσχέτιση > πολλαπλή Σύνολο τιµών: <Kωδικός ελτίου>: εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο <ΚωδικόΈκδοσης>: εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο <Άλλοςκωδικός>: έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>] <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > εισάγεται µε τυποποιηµένο τρόπο 10

11 11 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Παραδείγµατα: <ΑρµόδιοΤµήµα>: βλέπε παρακάτω <ΑρµόδιοςΦορέας>:έχει τη στοιχειακή δοµή [<οργανισµός>] <Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Σκοπός > ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Θέµα >κείµενο <ΠεριεκτικόΣύνολο> : βλέπε παρακάτω <Συγκρότηση>: βλέπε παρακάτω <Κατάσταση ελτίου>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Περιγραφή>: κείµενο <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο> : τυποποιηµένης µορφής: [<πρόσωπο>] <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : τυποποιηµένης µορφής: [<αντικείµενο>] <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός> : τυποποιηµένης µορφής: [<οργανισµός>] <Σηµάνσεις > αναλύεται παρακάτω <Συσχέτιση > αναλύεται παρακάτω Περίπτωση ταύτισης της Παναγίας της Κεράς: <Ταύτιση Μνηµείου> <ΚωδικόςΜνηµείου>: <ΤιµήΚωδικού> N2 <Κατηγορία>Κωδικός 13 ΕΒΑ <ΑπόδοσηΑπό> <Πρόσωπο> <Ονοµατεπώνυµο>.Χ. <ΗµεροµηνίαΑπόδοσης> <Από>2004 <Έως> <Άλλοςκωδικός>: <ΤιµήΚωδικού> 568 <Κατηγορία>Κωδικός Gerola <ΑπόδοσηΑπό> <Πρόσωπο> <Ονοµατεπώνυµο> Gerola. <Τµήµα> <Ονοµασία> 13η EBA <ΑρµόδιοςΦορέας> <Επωνυµία> ΥΠΠΟ <ΚύριαΤρέχουσαΟνοµασία> : Παναγία Κερά Κριτσά <Κατηγορία>: Τοιχογραφηµένος Ναός <ΠεριεκτικόΣύνολο> <Συγκρότηση> <ΤύποςΣυγκρότησης> :Απλός ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

12 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 12 Συµβατότητα <Εικόνα> <Περιγραφή>Παναγία Κερά 2Β <Σύνδεσµος> path:c:/arxeio_psifiakon_ikonwn/34.jpg <ΚατάστασηΜνηµείου>:Καλή <Περιγραφή> : Τρίκλιτος Ναός. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωµένο στη κοίµηση της Παναγίας Το βόρειο στον Αγ. Αντώνιο και το Νότιο στην Αγ. Αννα... <ΤόποςΜνηµείου>: <Τόπος> <Ονοµασία>: Κριτσά <κωδικός>: <ΤιµήΚωδικού> : <ΑπόδοσηΑπό> <Οργανισµός> <Επωνυµία> TGN <Τµήµα> GETTY Institute Research <Κατηγορία> Οικισµός <ΓεωπολιτικήΙεραρχία>: Ευρώπη, Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Κριτσά < ιοικητικήιεραρχία> < ιεύθυνση (1)>Εκτός οικισµού < ιεύθυνση (2)>Λογάρι <Kωδικός ελτίου>,<κωδικόςέκδοσης>,<άλλοςκωδικός>: CIDOC CRM (E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (E55 Τype) <Κατάσταση ελτίου>: CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Σκοπός > CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Θέµα > CIDOC CRM (P3 has note:ε62 String) <Περιγραφή>: CIDOC CRM(P3 has note:ε62 String) <Ηµεροµηνία ηµιουργίαςεγγράφου > CIDOC CRM(E52Timespan) <ΠεριεκτικόΣύνολο> CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of) <ΑρµόδιοΤµήµα>: CIDOC CRM (E40 Legal Body) <ΑρµόδιοςΦορέας> CIDOC CRM (Ε74 Group) <Συγκρότηση>: CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of: <Σηµάνσεις >: CIDOC CRM (E37 Mark) <ΕµπλεκόµενοΠρόσωπο>: CIDOC CRM (P11 had participant /participated in:e21 Person) <ΕµπλεκόµενοςΟργανισµός>: CIDOC CRM (P11 had participant /participated in:e74 Group) <ΕµπλεκόµενοΑντικείµενο> : CIDOC CRM (P12 12

13 13 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Σχόλια occurred in the presence of /was present at: E77 Persistent Item) <Συσχέτιση>: CIDOC CRM (P130 shows features of) Οι πληροφορίες στο σύνολό τους χρησιµοποιούνται µε σκοπό την άµεση ταύτιση και τεκµηρίωση του εγγράφου. <Kωδικός ελτίου>:η πληροφορία είναι απαραίτητη για τη σύνδεση του εγγράφου µε οποιαδήποτε πληροφοριακή ενότητα. <ΚωδικόςΈκδοσης>: Η πληροφορία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της εγκυρότητας, την µελέτη της εξέλιξης της γνώσης που αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο και την σύνδεση της πληροφορίας µε το πρόσωπο που την καταγράφει. Η έκδοση συνιστάται να αλλάζει µε την αλλαγή του χρόνου και όχι µε την αλλαγή του υπευθύνου. Η έκδοση του αρχείου αλλάζει π.χ σε περίπτωση µεταγενέστερης επεξεργασίας του ίδιου εγγράφου. Σ ένα σύστηµα εγγράφων απαιτείται η αποθήκευση όλων των προηγουµένων εκδόσεων ώστε η δηµιουργία νέας πληροφορίας να µην έχει ως συνέπεια την καταστροφή της παλαιάς. <ΑρµόδιοΤµήµα> Αρµόδιο Τµήµα Ορισµός: Εισάγονται πληροφορίες για το τµήµα µίας υπηρεσίας ή ενός φορέα, που εµπλέκεται στην δηµιουργία, επιµέλεια και διαχείριση του διοικητικού εγγράφου Υπο-πεδία: <Ονοµασία>, Ονοµασία: Εισάγεται το όνοµα του τµήµατος <ΚωδικόςΤµήµατος>, Κωδικός Τµήµατος : Εισάγεται ένας κωδικός αναγνωριστικός για το τµήµα Εισαγωγή: <Ονοµασία>:απαραίτητη <ΚωδικόςΤµήµατος>:υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <Ονοµασία>: µοναδική <ΚωδικόςΤµήµατος>:µοναδική Σύνολο τιµών: <Ονοµασία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΚωδικόςΤµήµατος>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: Περιπτώσεις τµηµάτων: <Τµήµα>(1) <Ονοµασία>: 13 η ΕΒΑ <ΚωδικόςΤµήµατος> <Τµήµα>(2) <Ονοµασία>: Τµήµα συντήρησης <ΚωδικόςΤµήµατος> Συµβατότητα: <Τµήµα> CIDOC CRM (Ε74 Group IsA E40 Legal Body), <Ονοµασία>: CIDOC CRM (E40 Legal Body :P1 is identified by /identifies: E41 Appellation), <ΚωδικόςΤµήµατος> CIDOC CRM (E40 Legal Body : P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment.) ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

14 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 14 <ΠεριεκτικόΣύνολο> Περιεκτικό Σύνολο Ορισµός: Νοείται το σύνολο των εγγράφων (οµαδοποιηµένων π.χ σε µορφή φακέλου ή άλλου τύπου εγγράφων), µέρος του οποίου είναι το υπό τεκµηρίωση έγγραφο. Υπο-πεδία: <Κωδικός>,Κωδικός: Εισάγεται ο κωδικός του συνόλου εγγράφων. Έχει τη στοιχειακή δοµή [<κωδικός>]. <Ονοµασία> Ονοµασία: Εισάγεται η ονοµασία/τίτλος που αναγνωρίζειτην οµάδα εγγράφων. <Κατηγορία>, Κατηγορία : Εισάγεται η κατηγορία στην οποία ανήκει το σύνολο εγγράφων. Εισαγωγή: <Κωδικός>: υποχρεωτική <Κατηγορία> : υποχρεωτική <Ονοµασία >: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <Κωδικός> : µοναδική <Ονοµασία >:µοναδική <Κατηγορία> : πολλαπλή Σύνολο τιµών: <Κωδικός>: τυποποιηµένης µορφής <Ονοµασία >: κείµενο <Κατηγορία>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: Παράδειγµα (1) καταχωρηµένου συνόλου: <Περιεκτικό σύνολο> <Κωδικός> <ΤιµήΚωδικού> 1233 Συµβατότητα: <Κωδικός> CIDOC CRM (P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <Ονοµασία >:CIDOC CRM (P1 is identified by/identifies: E41 Appellation), Το σύνολο νοείται ως ανεξάρτητο αντικείµενο καταγραφής και τεκµηρίωσης - εξ ού και φέρει δικό του κωδικό καταχώρησης/ταύτισης. <Κωδικός>, <Ονοµασία >:Ο κωδικός συµπληρώνεται εφόσον το σύνολο είναι καταχωρηµένο σε κάποιο σύστηµα. Στην περίπτωση που φέρει κωδικό, δεν θα καταγραφεί η ονοµασία (για να επιτευχθεί ακριβής ταύτιση και να αποφευχθεί το λάθος της πολλαπλής τιµής στο όνοµα) και η κατηγορία. Εφόσον έχει κωδικό, θα εντοπιστεί το σύνολο µε την ονοµασία (και την κατηγορία) που έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα (µε το συγκεκριµένο κωδικό). Σε περίπτωση όµως που δεν έχει κωδικό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος ταύτισης του συνόλου, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δίδεται η ονοµασία του. Έτσι δικαιολογείται η επιλογή που πρέπει 14

15 15 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση ο χρήστης να κάνει ανάµεσα σε κωδικό και ονοµασία. <Συγκρότηση> Συγκρότηση Ορισµός: ηλώνεται η συνθετότητα ή όχι του διοικητικού εγγράφου και το πλήθος των αυτοτελών µερών του. Υπο-πεδία: <ΤύποςΣυγκρότησης>, Τύπος Συγκρότησης: βλέπε παρακάτω <ΠλήθοςΜερών>, Πλήθος µερών: βλέπε παρακάτω <Μέρη>,Μέρη: βλέπε παρακάτω Εισαγωγή: <ΤύποςΣυγκρότησης>: υποχρεωτική <ΠλήθοςΜερών>: υποχρεωτική <Μέρη>: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης>: µοναδική <ΠλήθοςΜερών>: µοναδική <Μέρη>: µοναδική Σύνολο τιµών: <ΤύποςΣυγκρότησης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΠλήθοςΜερών>: ακέραιος αριθµός <Μέρη> βλέπε παρακάτω Παραδείγµατα: Παράδειγµα συγκρότησης <Συγκρότηση> <ΤύποςΣυγκρότησης> Σύνθετος <ΠλήθοςΜερών> 2 <Μέρη>... Συµβατότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης> : CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <ΠλήθοςΜερών> : CIDOC CRM (P57 has number of parts:e60 Number), <Μέρη> : CIDOC CRM (P46 is composed of /forms part of) <ΤύποςΣυγκρότησης> Τύπος Συγκρότησης Ορισµός: ηλώνεται ο τύπος της συγκρότησης του εγγράφου: απλό, σύνθετο, σύνολο. Ως σύνθετο νοείται όταν αποτελείται από περισσότερα του ενός έγγραφα. Ως σύνολο νοείται ένα άθροισµα από απλά ή σύνθετα αυτόνοµα µέρη - έγγραφα, καθένα από τα οποία αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και φυσικά, οι σχέσεις µεταξύ τους. Υπο-πεδία: Εισαγωγή: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: µοναδική Σύνολο τιµών: ελεγχόµενο λεξιλόγιο Παραδείγµατα: ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

16 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 16 Συµβατότητα: <ΤύποςΣυγκρότησης> : CIDOC CRM (E55 Type) <ΠλήθοςΜερών> Πλήθος Μερών Ορισµός: Αριθµητική ένδειξη του πλήθους των αυτοτελών µερών ενός εγγράφου. Υπο-πεδία: Εισαγωγή: υποχρεωτική Πολλαπλότητα: µοναδική Σύνολο τιµών: αριθµός Παραδείγµατα: Ένα έγγραφο περιλαµβάνει 2 υποέγγραφα <Συγκρότηση> <ΠλήθοςΜερών> 2 Συµβατότητα: <ΠλήθοςΜερών> : CIDOC CRM (E60 Number) <Μέρη> Μέρη Ορισµός: Η πληροφορία περιγράφει τα αυτοτελή µέρη -έγγραφα από τα οποία αποτελείται ένα έγγραφο. Τα µέρη αυτά είναι αυτόνοµα, ανεξάρτητα έγγραφα µε δικό τους περιεχόµενο και θέµα, που είναι πιθανόν να έχουν καταγραφεί και χωριστά (εξ ού και φέρουν δικό τους αριθµό ταυτότητας). Υπο-πεδία: <Μέρος>, Μέρος Αναλύεται παρακάτω Εισαγωγή: <Μέρος> : προαιρετική Πολλαπλότητα: <Μέρος> : πολλαπλή Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Μέρη> : CIDOC CRM (E31 Document), <Μέρος> : CIDOC CRM (E31 Document), Ως αυτόνοµο έγγραφο είναι κάθε έγγραφο που είναι δυνατόν να περιγραφεί, να αναφερθεί ή να καταγραφεί ξεχωριστά. <Μέρος> Μέρος Ορισµός: Υπο-πεδία: Εισάγεται πληροφορία που περιγράφει το κάθε αυτοτελές µέρος ενός εγγράφου (ως ανεξάρτητη οντότητα που τεκµηριώνεται χωριστά). <Κωδικός>,Κωδικός: Εισάγεται ο κωδικός του εγγράφου-µέρους. <Κατηγορία>, Κατηγορία : Εισάγεται η κατηγορία στην οποία ανήκει το έγγραφο. <ΠεριγραφήΜέρους> ΠεριγραφήΜέρους: Εισάγεται µία περιγραφή για το µέρος. 16

17 17 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Εισαγωγή: <Κωδικός> υποχρεωτική <Κατηγορία>υποχρεωτική <ΠεριγραφήΜέρους>:προαιρετική Πολλαπλότητα: <Κωδικός> µοναδική <Κατηγορία> πολλαπλή <ΠεριγραφήΜέρους>: µοναδική Σύνολο τιµών: <Κωδικός> τυποποιηµένης δοµής <Κατηγορία> ελεγχόµενο λεξιλόγιο <ΠεριγραφήΜέρους>: κείµενο Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Κωδικός> CIDOC CRM (P141 assigned /was assigned by: E15 Identifier Assignment) <Κατηγορία>: CIDOC CRM (P2 has type /is type of: E55 Type) <ΠεριγραφήΜέρους>: CIDOC CRM (E19 Physical Object : P3 has note:ε62 String) <Σηµάνσεις > Σηµάνσεις Ορισµός: Εισάγεται πληροφορία για τις σηµάνσεις, π.χ υπογραφές που φέρει κάθε διοικητικό έγγραφο Υπο-πεδία: <Θέση>, Θέση: Προσδιορίζεται επακριβώς η θέση της σήµανσηςυπογραφής στο έγγραφο <Κατηγορία σήµανσης >Κατηγορία σήµανσης: Προσδιορίζεται το είδος της σήµανσης. <Περιγραφή >,Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο περιγραφής της σήµανσης-υπογραφής. <Κατάσταση σήµανσης>, Κατάσταση σήµανσης: Εκτιµάται η κατάσταση της σήµανσης (εαν σώζεται ή όχι, σε τι κατάσταση κλπ) <Σκοπός>,Σκοπός: Εισάγεται πληροφορία που προσδιορίζει τον σκοπό της υπογραφής-σήµανσης. <Παρατηρήσεις>Παρατηρήσεις: Εισάγονται σχόλια, παρατηρήσεις για τη σήµανση-υπογραφή. Εισαγωγή: <Θέση>:προαιρετική <Κατηγορία σήµανσης>: προαιρετική <Περιγραφή > : προαιρετική <Κατάσταση σήµανσης>:προαιρετική <Σκοπός>:προαιρετική <Παρατηρήσεις>: προαιρετική Πολλαπλότητα: <Θέση>: πολλαπλή <Κατηγορία σήµανσης >: πολλαπλή <Περιγραφή>: µοναδική <Κατάσταση σήµανσης>: µοναδική <Σκοπός>: πολλαπλή ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

18 Τεκµηρίωση Ακινήτων Μνηµείων : ιαχείριση 18 Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Παρατηρήσεις>:µοναδική <Θέση>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Κατηγορία σήµανσης >: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Περιγραφή>: κείµενο <Κατάσταση σήµανσης>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Σκοπός>: ελεγχόµενο λεξιλόγιο <Παρατηρήσεις> κείµενο <Θέση>: CIDOC CRM (P53 has former or current location /is former or current location of: E53 Place), <Κατηγορία σήµανσης >: CIDOC CRM (P2 has type/is type of: E55 Type), CDWA (Inscriptions/Marks - Type), SPECTRUM (Inscription type) <Περιγραφή>: CIDOC CRM (P3 has note: E62 String), <Κατάσταση σήµανσης>: CIDOC CRM (P44 has condition /condition of: E3 Condition State) <Σκοπός>: CIDOC CRM(P16 used specific object/was used for: E7 Activity:P21 had general purpose/was purpose of: E55 Type) <Παρατηρήσεις> CIDOC CRM (P3 has note: E62 String), CDWA (Inscriptions/Marks Remarks), SPECTRUM (Inscription description) <Σκοπός>,Ο σκοπός εισάγεται για να δηλώσει βασικά την επικύρωση του εγγράφου <Συσχέτιση> Συσχέτιση Ορισµός: Πληροφορία για µια συσχέτιση του υπό τεκµηρίωση διοικητικού εγγράφου µε ένα άλλο έγγραφο ή µε ένα συµβάν-διαδικασία. Υπο-πεδία: <ΕίδοςΣυσχέτισης > Είδος Συσχέτισης: Συµπληρώνεται το είδος της συσχέτισης. < ιαδικασία >, ιαδικασία: Εισάγεται πληροφορία για τη διαδικασία µε την οποία γίνεται η σύνδεση/συσχέτιση. ή <Συγκρινόµενο ελτίο>, Συγκρινόµενο ελτίο: Εισάγεται πληροφορία για το δελτίο/έγγραφο µε το οποίο γίνεται η σύγκριση/συσχέτιση. Έχει τη στοιχειακή δοµή: [<κωδικός>].η σύνδεση πραγµατοποιείται διά των κωδικών των εγγράφων:δηλ. ένα έγγραφο αναφέρεται σε ένα άλλο και ουσιαστικά αναφέρεται στον κωδικό ταύτισής του. <Περιγραφή>,Περιγραφή: Εισάγεται ένα κείµενο που σχολιάζει αυτήν την συσχέτιση. Εισαγωγή: <ΕίδοςΣυσχέτισης >: προαιρετική < ιαδικασία >: προαιρετική 18

19 19 Τεκµηρίωση ακινήτων µνηµείων : διαχείριση Πολλαπλότητα: Σύνολο τιµών: Παραδείγµατα: Συµβατότητα: <Συγκρινόµενο ελτίο>: προαιρετική <Περιγραφή>: προαιρετική <ΕίδοςΣυσχέτισης >: πολλαπλή < ιαδικασία > : πολλαπλή <Συγκρινόµενο ελτίο>: πολλαπλή <Περιγραφή>: µοναδική <ΕίδοςΣυσχέτισης > : ελεγχόµενο λεξιλόγιο < ιαδικασία>: τυποποιηµένης δοµής :<διαδικασία> <Συγκρινόµενο ελτίο>: τυποποιηµένης δοµής <Περιγραφή>: κείµενο <ΕίδοςΣυσχέτισης >: CIDOC CRM (E5 Event: P2 has type /is type of: E55 Type) < ιαδικασία>: CIDOC CRM (E7 Activity) <Συγκρινόµενο ελτίο>: CIDOC CRM (P130 shows features of /features are also found on:) <Περιγραφή>: CIDOC CRM (E5 Event: P3 has note: E62 String) Η άµεση συσχέτιση µεταξύ δύο δελτίων είναι συγκριτική, εξ ου και το πεδίο <Συγκρινόµενο ελτίο>. Άλλες συσχετίσεις µεταξύ δελτίων/εγγράφων µπορεί να βασίζονται στη συµµετοχή τους σε µία διαδικασία διοικητική. Τότε η συσχέτιση είναι έµµεση και το ορθό είναι να αποδίδεται µέσω αναφοράς στη διαδικασία. ΚτΠ Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας ΙΤΕ-ΙΠ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ T TΚέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Τεκµηρίωση Συντήρησης

10 Τεκµηρίωση Συντήρησης Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 10 Τεκµηρίωση Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

D A R I A H K R H T H

D A R I A H K R H T H D A R I A H K R H T H Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.1.ΙΤΕ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 I.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ... 7 3.1. Χρήστες... 7 3.2. Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης... 8 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πολιτισμικής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης Μουσειακών Εκθεμάτων. Παραδείγματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων.

Σύστημα Πολιτισμικής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης Μουσειακών Εκθεμάτων. Παραδείγματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σύστημα Πολιτισμικής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης Μουσειακών Εκθεμάτων. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία Δελτίων

2. Δημιουργία Δελτίων 2. Δημιουργία Δελτίων 2.1. Δημιουργία / Διόρθωση Δελτίου 2.1.1 Γενικά για τη Δημιουργία Δελτίου Όταν επιλεγεί η δημιουργία ή διόρθωση Δελτίου, ο χρήστης οδηγείται στο πρώτο τμήμα του συγκεκριμένου Δελτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων

ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το Αρχείο µε το όνοµά του τιµά τον Πoλέµωνα, γιο του Ευηγέτη, από την Τρωάδα της Μικράς Ασίας, τον επoνοµαζόµενο και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ Αθηνά Κριτσωτάκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΕΑΜ: Με βαθύ σεβασµό στο παρελθόν και το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον» ρ Μεταξία Τσιποπούλου, ιευθύντρια, ιεύθυνση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης 3.2. Διοικητικές Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (2007) ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012

Πλαίσιο. Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Όρος Audit Service Authrizatin Back-ffice Clear Text Cnfidentiality Credential Digital Certificate Frnt-Office Impact Intranet One-Time

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Σχέδιο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα