«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»"

Transcript

1 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ » Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, για τθν ενίςχυςθ Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Μεταποίθςθσ-Σουριςμοφ Εμπορίου - Τπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του ΕΠΑ για τθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. τόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων προςανατολιςμζνων ςτθν καινοτομία, το περιβάλλον και τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και θ απευκείασ τόνωςθ του επιχειρείν ςε ςυνκικεσ κρίςθσ. Επιπλζον, με τθ ςυγκεκριμζνθ χρθματοδότθςθ διαςφαλίηεται θ διατιρθςθ αλλά και θ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ, κακϊσ θ ενίςχυςθ κατευκφνεται και ςε υπό ςφςταςθ. 1. Αποδζκτεσ Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε υφιςτάμενεσ, νζεσ και υπό ίδρυςθ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: Μεταποίθςθ - Τουριςμόσ - Εμπόριο Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ (Κωδικοφσ αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ) που βρίςκονται ςτο ςυννθμζνο παράρτθμα. 2. Ρροχπολογιςμόσ Κατανομι ανά περιφζρεια - είδοσ επιχείρθςθσ κεματικι ενότθτα Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ανζρχεται ςε 456 εκ. ευρϊ και κατανζμεται ςφμφωνα με τισ διοικθτικζσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. Η ποςοςτιαία κατανομι του προχπολογιςμοφ για επιχοριγθςθ υφιςτάμενων και νζων/υπό ςφςταςθ επιχειριςεων κυμαίνεται ςε ποςοςτά από 70 ζωσ 85% για τισ υφιςτάμενεσ και 30 ζωσ 15% για τισ νζεσ και υπό ςφςταςθ, αναλόγωσ τθσ περιφζρεια. υγκεκριμζνα για τισ περιφζρειεσ Δυτ. Ελλάδασ, Ιονίων Νιςων και Ηπείρου θ κατανομι είναι θ εξισ: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΦΙΣΑΜΕΝΕ ΠΟΟΣΟ ΓΙΑ ΝΕΕ Ήπειροσ ,00 80% 20% Δ. Ελλάδα ,00 70% 30% Ιόνια ,00 80% 20% 1

2 Η κατανομι του διακζςιμου Προχπολογιςμοφ (Δθμόςια Δαπάνθ ςε ) ςτισ προαναφερόμενεσ Περιφζρεια και ανά Θεματικι Ενότθτα για τισ υφιςτάμενεσ είναι θ ακόλουκθ: Κατανομι προχπολογιςμοφ ανά Ρεριφζρεια και ανά Θεματικι Ενότθτα για υφιςτάμενεσ ΡΕΙΦΕΕΙΕΣ Μεταποίθςθ Τουριςμόσ ( ) Εμπόριο - Υπθρεςίεσ ( ) ( ) Ήπειροσ , , ,00 Δ. Ελλάδα , , ,00 Ιόνια , , ,00 Η κατανομι του διακζςιμου Προχπολογιςμοφ (Δ/Δ ςε ) για τισ ίδιεσ Περιφζρειεσ για τισ νζεσ υπό ςφςταςθ είναι θ ακόλουκθ και αφορά ςτο ςφνολο των Θεματικϊν Ενοτιτων: ΡΕΙΦΕΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Ρ/Υ ΑΝΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ (Δ/Δ ςε ) (για τισ νζεσ - υπό ςφςταςθ ) Ήπειροσ ,00 Δ. Ελλάδα ,00 Ιόνια ,00 ε περίπτωςθ αδυναμίασ κάλυψθσ ολόκλθρου του ποςοφ, εντόσ τθσ ίδιασ Περιφζρειασ, το αδιάκετο ποςό δφναται να μεταφερκεί είτε μεταξφ κατθγοριϊν επιχειριςεων (υφιςτάμενεσ και νζεσ - υπό ςφςταςθ) με τθν αρχικι κατανομι ανά Θεματικι Ενότθτα, είτε μεταξφ Θεματικϊν Ενοτιτων, και μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ ςυνολικισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ. 3. Ροςοςτά Ενίςχυςθσ Σο ποςοςτό ενίςχυςθσ ανά περιφζρεια είναι τα παρακάτω: Ροςοςτά Ενίςχυςθσ (πλθν τθσ ενίςχυςθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν) Ρεριφζρειεσ Δθμόςια Επιχοριγθςθ (%) Ιδιωτικι Συμμετοχι (%) % μεςαίεσ % μικρζσ και πολφ μικρζσ % για μεςαίεσ % για μικρζσ και πολφ μικρζσ Ήπειροσ Δ. Ελλάδα Ιόνια Επιπλζον, προβλζπεται θ ενίςχυςθ λειτουργικϊν δαπανϊν νζων και υπο ςφςταςθ πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων με ποςοςτό 25% για όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ 4. Θεματικζσ Ενότθτεσ και Επιλζξιμοι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.) 2

3 Οι παρεχόμενεσ ενιςχφςεισ αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: Α. «Μεταποίθςθ» Β. «Τουριςμόσ» Γ. «Εμπόριο-Υπθρεςίεσ» Η επιλογι τθσ Θεματικισ Ενότθτασ υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ ςυςχετίηεται με τουσ δθλοφμενουσ (προτεινόμενουσ) προσ ενίςχυςθ ΚΑΔ. Σε περίπτωςθ πρόκεςθσ ενίςχυςθσ δφο ι περιςςότερων ΚΑΔ, όλοι οι δθλοφμενοι προσ ενίςχυςθ ΚΑΔ πρζπει να ανικουν ςτθν ίδια Θεματικι Ενότθτα. Οι επιλζξιμεσ κατθγορίεσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων (ΚΑΔ) παρουςιάηονται ςτο ςυννθμζνο Παράρτθμα. ΡΟΣΟΧΗ: τα πλαίςια του παρόντοσ προγράμματοσ ΔΕΝ ενιςχφονται οι περιςςότεροι τομείσ του λιανικοφ εμπορίου και παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ. Αναμζνεται ξεχωριςτι πρόςκλθςθ για τουσ τομείσ αυτοφσ ςτο προςεχζσ διάςτθμα. 5. Κατθγορίεσ ενιςχυόμενων επιχειριςεων το πλαίςιο τθσ παροφςασ ενιςχφονται υφιςτάμενεσ και νζεσ - υπό ςφςταςθ, οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτισ ενιςχυόμενεσ Περιφζρειεσ και κατθγοριοποιοφνται ςφμφωνα με τα παρακάτω: Υφιςτάμενεσ : οι που μζχρι τισ , ζχουν δφο ι περιςςότερεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ τουλάχιςτον δωδεκάμθνθσ διάρκειασ (δλδ θ ζναρξθ τουσ ζχει γίνει πριν τθν 1/1/2010). Νζεσ - Υπό ςφςταςθ : οι που δεν εμπίπτουν ςτθν ωσ άνω κατθγορία των υφιςτάμενων. Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ πρόταςθσ οι δθμόςιεσ, οι δθμόςιοι φορείσ ι δθμόςιοι οργανιςμοί ι/και οι κυγατρικζσ τουσ, κακϊσ και οι εταιρείεσ ςτο κεφάλαιο ι τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ςυμμετζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, με ποςοςτό μεγαλφτερο του είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) οι Ο.Σ.Α. και όλοι οι παραπάνω δθμόςιοι φορείσ μεμονωμζνα ι από κοινοφ. Δεν ζχουν επίςθσ δικαίωμα υποβολισ οι που λειτουργοφν με το ςφςτθμα τθσ δικαιόχρθςθσ (franchising οποιαςδιποτε μορφισ). το πλαίςιο του παρόντοσ Προγράμματοσ τα επενδυτικά ςχζδια που κα υποβλθκοφν από νζεσ - υπό ςφςταςθ κα αξιολογθκοφν ενιαία, ανεξάρτθτα από τθ Θεματικι Ενότθτα ςτθν οποία κα υποβλθκοφν, ενϊ των υφιςτάμενων επιχειριςεων κα αξιολογθκοφν ανά Θεματικι Ενότθτα, ςτθν οποία ζχουν υποβλθκεί. 6. Ρροχπολογιςμόσ Ζργων Ο επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ κάκε επενδυτικισ πρόταςθσ δυνθτικοφ δικαιοφχου ενίςχυςθσ μπορεί να κυμαίνεται: από ,00 ζωσ ,00 για τθ Θεματικι Ενότθτα «Μεταποίθςθ» από ,00 ζωσ ,00 για τθ Θεματικι Ενότθτα «Τουριςμόσ» και 3

4 από ,00 ζωσ ,00 για τθ Θεματικι Ενότθτα «Εμπόριο -Υπθρεςίεσ». 7. Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των δυνθτικϊν δικαιοφχων των ενιςχφςεων, είναι οι ακόλουκεσ: να υλοποιιςουν το επενδυτικό ςχζδιο ςε ζναν ι περιςςότερουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ τθσ ίδιασ Θεματικισ Ενότθτασ οι υφιςτάμενεσ και νζεσ να διακζτουν τον/τουσ δθλοφμενο/ουσ ΚΑΔ πριν τθν υποβολι τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ, ενϊ οι υπό ςφςταςθ πρζπει να διακζτουν τουσ δθλοφμενουσ ΚΑΔ πριν τθν πρϊτθ εκταμίευςθ επιχοριγθςθσ. να είναι εγκατεςτθμζνεσ και να ζχουν καταςτατικι ζδρα ςτθν Ελλθνικι επικράτεια να λειτουργοφν με μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ: ατομικι επιχείρθςθ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. να είναι Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ ςφμφωνα με το Παράρτθμα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 να μθ βρίςκονται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ, να μθν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ ανάκτθςθ ενίςχυςθσ να λειτουργοφν νόμιμα, δθλαδι να ζχουν τθν κατά περίπτωςθ εν ιςχφ άδεια λειτουργίασ ι τθν υποβλθκείςα ςτον αρμόδιο φορζα αίτθςθ ανανζωςθσ αυτισ ι πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Επιμελθτιριο ςε περίπτωςθ που βάςει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίασ. να μθν είναι προβλθματικζσ να τθροφν βιβλία Β' ι Γ' κατθγορίασ του Κ.Β.. να διακζτουν ι να δεςμευκοφν ότι κα μεριμνιςουν για τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ ΑμεΑ να υποβάλλουν ςτα επενδυτικά ςχζδιά τουσ δαπάνεσ που δεν ζχουν χρθματοδοτθκεί και δεν ζχουν ενταχκεί ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ να δεςμευτοφν ότι τα επενδυτικά τουσ ςχζδια δεν ζχουν υποβλθκεί για ζνταξθ και δεν κα υποβλθκοφν ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ εφόςον αιτθκοφν λειτουργικζσ δαπάνεσ (ιςχφει μόνο για υπό ςφςταςθ), κα πρζπει ο κφριοσ μζτοχοσ τθσ επιχείρθςθσ να μθν ζχει κλείςει κατά το προθγοφμενο δωδεκάμθνο επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτθν ίδια ςχετικι αγορά ι ςε όμορεσ αγορζσ. να υποβάλλουν ζωσ μία επενδυτικι πρόταςθ ανά Α.Φ.Μ. να μθν εμπίπτουν ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Σαμείων με το ΕΓΣΑΑ και το ΕΣΑ (Παράρτθμα ΙΙΙ του παρόντοσ Οδθγοφ) Πλεσ οι ανωτζρω ςυνκικεσ αποτελοφν, ακροιςτικά, απαραίτθτεσ προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ και ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα. Η μθ ικανοποίθςθ κάκε μίασ εξ' αυτϊν αποτελεί ςυνκικθ αποκλειςμοφ τθσ πρόταςθσ. 8. Επιλεξιμεσ Δαπάνεσ Πρια Επιλζξιμων Δαπανϊν ςτο Επενδυτικό Σχζδιο Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ πρόταςθσ (για τισ περιφζρειεσ Δυτ. Ελλάδασ, Ηπείρου, Ιονίων Νιςων). Κατά τθ διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ προτεινόμενου προχπολογιςμοφ από τθν επιχείρθςθ, είναι υποχρεωτικι θ ςφνδεςθ των αιτοφμενων δαπανϊν με τισ παρακάτω κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν, τθρϊντασ τα όρια που αναφζρονται ςτθν διαμόρφωςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ: 4

5 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟ ΡΟΣΟΣΤΟ Ή ΡΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΡΙΧΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΗΣ ΜΕΤΑΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΕΜΡΟΙΟ - ΥΡΗΕΣΙΕΣ 1. Κτίρια, εγκαταςτάςεισ και 60% 80% 60% περιβάλλον χϊροσ 2. Μθχανιματα Εξοπλιςμόσ 100% 100% 100% 3. Μεταφορικά Μζςα (επαγγελματικισ χριςθσ) 4. Εξοπλιςμόσ και εγκαταςτάςεισ Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ και 100% 100% 100% Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ 5. Δικαιϊματα τεχνογνωςίασ 20% 20% 20% 6. Πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 7. Λογιςμικό Προβολι - Προϊκθςθ υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ Λειτουργικζσ δαπάνεσ (μόνο νζεσ- υπό ςφςταςθ μικρζσ) (χρθματοδότθςθ 25%) 40% 40% 40% Επί ποινισ αποκλειςμοφ, θ κατανομι του επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ ζκαςτθσ πρόταςθσ ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα πρζπει να τθρεί υποχρεωτικά τθν εξισ ςχζςθ βάςει τθσ αρίκμθςθσ των κατθγοριϊν του παραπάνω πίνακα : {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7) (50%*Ρ/Υ)}. 9. Διαδικαςία Υλοποίθςθσ Ρρογράμματοσ ζωσ τθν ζνταξθ των ζργων Σα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα για τθν υλοποίθςθ των ζργων από τουσ δικαιοφχουσ είναι τα παρακάτω: ΒΗΜΑ 1 : Δθμόςια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα (14/01/2013) ΒΗΜΑ 2: Ηλεκτρονικι υποβολι των προτάςεων και φυςικι υποβολι φακζλων προτάςεων μζχρι 25/4/2013 (αν δεν υπάρξει ςχετικι παράταςθ) ΒΗΜΑ 3: Εξζταςθ, αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των υποβαλλομζνων ΒΗΜΑ 4: Ζνταξθ των προτάςεων. Η ζνταξθ των προτάςεων κα γίνει με φκίνουςα βακμολογικι κατάταξθ μζχρι εξαντλιςεωσ των διατικζμενων πόρων ανά Περιφζρεια. 5

6 10. Αξιολόγθςθ των προτάςεων Με το πζρασ των υποβολισ των προτάςεων, ακολουκεί θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προτάςεων. Η αξιολόγθςθ γίνεται ςε δφο ςτάδια: το πρϊτο ςτάδιο γίνεται ζλεγχοσ των τυπικϊν προχποκζςεων και δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των προτάςεων. το δεφτερο ςτάδιο γίνεται αξιολόγθςθ των προτάςεων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 1. Σεχνικι Κατάςταςθ Επιχείρθςθσ 2. Οικονομικι Κατάςταςθ Επιχείρθςθσ (μόνο για τισ υφιςτάμενεσ) 3. Κατάςταςθ Επενδυτικοφ χεδίου 4. Επιπτϊςεισ Επενδυτικοφ χεδίου ςτθν κοινωνία και οικονομία. 11. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ Η προκεςμία ολοκλιρωςθσ των χρθματοδοτοφμενων επενδφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ για τισ Θεματικζσ Ενότθτεσ «Μεταποίθςθ» και «Σουριςμόσ» και τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ για τθ Θεματικι Ενότθτα «Εμπόριο -Τπθρεςίεσ». Τπάρχει θ δυνατότθτα τρίμθνθσ παράταςθσ θ οποία κα δίνεται φςτερα από αίτθμα του δικαιοφχου τθσ ενίςχυςθσ. Η ανωτζρω παράταςθ δε δφναται να εγκρίνεται εφόςον θ υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου υπερβαίνει τθν 30/06/2015 και πρζπει να προςαρμόηεται αναλόγωσ. 12. Καταβολι Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ Α. Ρροκαταβολι (δυνθτικι) Μετά τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, είναι δυνατι θ χοριγθςθ προκαταβολισ, μζχρι το 100,0% τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ, εφόςον ο δικαιοφχοσ προςκομίςει ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ από αναγνωριςμζνο προσ τοφτο ίδρυμα, θ οποία εκδίδεται υπζρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ιςχφοσ, τουλάχιςτον, μζχρι τθν παραλαβι του ζργου. Β. Ενδιάμεςεσ καταβολζσ Πραγματοποιοφνται ζπειτα από υποβολι ςχετικοφ Αιτιματοσ Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ από πλευράσ δικαιοφχου και πιςτοποίθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, όπου και προςδιορίηεται το φψοσ των επιλζξιμων δαπανϊν του ζργου μζχρι τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ του Αιτιματοσ, και θ αναλογοφςα δθμόςια χρθματοδότθςθ. τον δικαιοφχο καταβάλλεται μζχρι το 80% τθσ εγκριμζνθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ Γ. Αποπλθρωμι Πραγματοποιείται ζπειτα από επαλικευςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου. Κατά τθν παραλαβι του ζργου, προςδιορίηεται το φψοσ των επιλζξιμων δαπανϊν του, θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του, πραγματοποιείται θ λογιςτικι εκκακάριςι του και καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο θ τυχόν οφειλόμενθ δθμόςια χρθματοδότθςθ. 13. Επιςθμάνςεισ Α. Κατάταξθ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ κα διατεκεί για τθν ζνταξθ των προτάςεων ςφμφωνα με τθν κατάταξθ τουσ ανάλογα με τουσ διατικζμενουσ πόρουσ ςε κάκε Περιφζρεια, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Κεφάλαιο 2. τθν παραπάνω διαδικαςία κατανομισ ςυμμετζχουν μόνο οι 6

7 προτάςεισ που ζλαβαν τουλάχιςτον το 50% τθσ μζγιςτθσ δυνατισ βακμολογίασ. το πρόγραμμα εντάςςονται οι προτάςεισ που ζλαβαν τθ μεγαλφτερθ βακμολογία μζχρι εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ ανά επιχειρθςιακό πρόγραμμα. Δθλαδι, θ βακμολογία βάςθσ (50%) αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανι ςυνκικθ για τθν ζνταξθ μιασ πρόταςθσ ςτο Πρόγραμμα. Β. Υποδομζσ ΑμεΑ τθ γενικότερθ φιλοςοφία του ΕΠΑ τίκεται ωσ προτεραιότθτα θ λιψθ μζτρων για τθν ελαχιςτοποίθςθ των εμποδίων και τθν αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε δομζσ και υπθρεςίεσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. Οι που κα ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα κα πρζπει να λαμβάνουν μζριμνα για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτζσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑμεΑ) ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 16) τθσ Ε.Ε. Γ. Κανονιςμόσ De minimis φμφωνα με τον Κανονιςμό De minimis {(ΕΚ) αρ.1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/ )}, το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγοφνται ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι ίδια δεδομζνθ επιχείρθςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. Επομζνωσ προκειμζνου να ενταχκεί μία πρόταςθ λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ποςό ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχει εγκρικεί προσ μια επιχείρθςθ μζςα ςε μία τριετία (τρζχον ζτοσ και τα δφο (2) προθγοφμενα ζτθ) πριν από τθν θμερομθνία ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ. Ειδικότερα, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 παρ. 2 του Κανονιςμοφ «Πταν το ςυνολικό ποςό ενίςχυςθσ που προβλζπεται βάςει ενόσ μζτρου ενίςχυςθσ υπερβαίνει το παραπάνω ανϊτατο όριο, το εν λόγω ποςό ενίςχυςθσ δεν μπορεί να υπαχκεί ςτο ευεργζτθμα του παρόντοσ κανονιςμοφ, οφτε προσ το μζροσ που δεν υπερβαίνει το ανϊτατο όριο. τθν περίπτωςθ αυτι, δεν μπορεί να γίνει επίκλθςθ του ευεργετιματοσ του παρόντοσ κανονιςμοφ για το ςυγκεκριμζνο μζτρο ενίςχυςθσ οφτε κατά τον χρόνο χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ οφτε ςε οποιοδιποτε μεταγενζςτερο χρονικό ςθμείο». Δ. Κάλυψθ Ιδιωτικι ςυμμετοχι μζςω χρθματοδοτικϊν εργαλείων Για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ μπορεί αν κζλει να χρθςιμοποιιςει ιδίουσ πόρουσ (ίδια ςυμμετοχι) ι/και δάνειο. Σο δάνειο που κα χρθςιμοποιθκεί είναι δυνατόν να υποςτθρίηεται από τα χρθματοδοτικά εργαλεία του ΕΠΑ, όπωσ π.χ. α) παροχι εγγφθςθσ τθσ ΕΣΕΑΝ ΑΕ για λιψθ επενδυτικοφ δανείου ι λιψθ εγγυθτικισ επιςτολισ, β) τθν παροχι επιχειρθματικϊν δανείων με χαμθλό επιτόκιο και ευνοϊκοφσ όρουσ. Οι που κα ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα μποροφν να κάνουν χριςθ των χρθματοοικονομικϊν εργαλείων του ΕΠΑ όπωσ αυτϊν τθσ ΕΣΕΑΝ, του Σαμείου Επιχειρθματικότθτασ και του προγράμματοσ JEREMIE, τα οποία διατίκενται μζςω των Σραπεηϊν. θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που το δάνειο εμπεριζχει ςτοιχεία ενίςχυςθσ, αυτι κα ςυνυπολογιςκεί κατά τθν πλθρωμι τθσ τελικισ δόςθσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ για τθν τιρθςθ του κανόνα De minimis. 14. Ζναρξθ και τρόποσ υποβολισ προτάςεων: Η υποβολι προτάςεων ξεκινάει τθν 25/2/2013 και ολοκλθρϊνεται τθν 25/4/2013 7

8 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε : Οικονομοτεχνικές μελέτες & Υπηρεσίες Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Αγ. Σπυρίδωνος 2 - Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, τκ Τηλ-fax: , κιν

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52

Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52 NEWSLETTER Έθδνζε Γεθεκβξίνπ 2011 Ιαλνπαξίνπ 2012 ΣΔΤΥΟ 52 Αγαπηηέρ οί θίλερ-οι, ΠΔΡΙΙΔΥΟΜΔΝΑ Αππόό ηηννλλ εεθθδδόόηηεε ΣΣαα άάξξζζξξαα ηηννππ κκήήλλαα ΑΑΘΛΛΗΤΤΙΙΚΚΗ ΔΔΙΙΟΙΙΚΚΗΣΣΗ Γηαρείξηζε έξγνπ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Ζργο 20 μθνϊν Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Απολογιςμόσ Κυβερνθτικοφ Ζργου // Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα