ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών των Μητρώ ων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 του π.δ.. 33/2011 (Α 83) «Διαδικασία αξιολόγη σης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011 (Α 8)»... 1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π... 2 Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο αλ λοδαπών, που φοίτησε έξι χρόνια στην Ελλάδα κι ενηλικιώθηκε πριν την 24/03/ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γονέ ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως τις Συμπλήρωση της αριθ. 3/ απόφασης κατά ταξης προσωπικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β 177) όπως διορθώθηκε στο ορθό (ΦΕΚ (Β 800/2011) Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας... 6 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που πραγματοποίη σε η επιχείρηση «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»... 7 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και Πι στοποίηση Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργί ας της Επένδυσης, με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ & ΣΙΑ O.E.» που αφορά στη «Μετα τροπή Διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο τριών αστέρων (3*) στο Μπατσί της Άνδρου, 17 δωματί ων 26 κλινών, με τον διακριτικό τίτλο Ξενοδοχείο Κρίνος»... 8 Τροποποίηση της αρ. 50/2011 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου... 9 Συμπλήρωση του «Τιμολόγιο No 3 Παροχής Υπη ρεσιών για Εργασίες Φορτ/σης Διακίνησης Απο θήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων» του Άρθρου 26 του «Κανονισμός και Τιμολόγια Εργασιών Φορτο εκφόρτωσης Διακίνησης Αποθήκευσης Εμπο ρευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα», που εγκρίθηκε με την 180/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ /Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 2/55894/0022 (1) Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 του π.δ. 33/2011 (Α 83) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγ χου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011 (Α 8)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.3965/2011 «Αναμόρφω ση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α 113). 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α 8). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του Π.Δ. 63/2005 (Α 98).

2 30170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α 165). 6. Το άρθρο 4 του Π.Δ.65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α 147). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών» (Α 145). 8. Τις διατάξεις του Π.Δ.66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 148). 9. Την υπ αριθμ. Υ350/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β 1603). 10. Την υπ αριθμ. 2667/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β 1603). 11. Την ιδιαίτερη σημασία των Οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων που υπάγονται στα καθε στώτα κινήτρων που δημιουργούνται από τους επενδυ τικούς νόμους για την οικονομία της χώρας. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης προκαλείται δαπάνη ογδόντα χιλιάδων ευρώ περί που για το τρέχον έτος και εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ περίπου για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία θα καλύπτεται από το προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό από το άρθ.12 παρ.5 του ν.3908/2011 και το άρθ. 7 παρ. 18 του ν. 3299/2004, ποσοστό των εγγραφόμενων κατ έτος πι στώσεων, για την καταβολή ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των νόμων αυτών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αποζημιώσεις μελών Μητρώου Αξιολογητών Σε κάθε ιδιώτη μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του Π.Δ.33/2011 (Α 83), στο οποίο ανατίθε ται η αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου του Ν.3908/2011, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθο ρίζεται, ανάλογα με το είδος και το κόστος του κάθε αξιολογούμενου σχεδίου, ως ακολούθως: Καθεστώς Γενικά Καθε στώτα (άρθρο 6 του ν. 3908/2011) Ειδικά Καθε στώτα (άρθρο 13 του ν. 3908/2011) Κλάδος ή εί δος επενδυτι κού σχεδίου Κόστος επενδυτικού σχεδίου σε εκ ευρώ >10 Μεταποίηση Τουρισμός ΑΠΕ Λοιπά ανεξαρτήτως κλάδου Άρθρο 2 Αποζημιώσεις μελών Μητρώου Ελεγκτών Σε κάθε ιδιώτη μέλος του Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 11 του Π.Δ. 33/2011, στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011 καθώς και των προγενέστερων επενδυτικών νόμων (3299/2004, 2601/1998 κ.λπ.), καθορίζεται απο ζημίωση ανά έλεγχο, ανάλογα του τόπου διενέργειάς του, ως εξής: α. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλο ποιείται εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην οποία διαμένει μόνιμα ο ιδιώτης ελεγκτής, εκατόν είκοσι (120) ευρώ. β. Για κάθε έλεγχο επενδυτικού σχεδίου, που υλοποιεί ται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην οποία διαμένει μόνιμα ο ιδιώτης ελεγκτής, ογδόντα (80) ευρώ. γ. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο που πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος, σαράντα (40) ευρώ. Άρθρο 3 1. Σε κάθε αξιολογητή δεν καταβάλλεται αμοιβή για περισσότερες από έξι (6) αξιολογήσεις και σε κάθε ελεγκτή για περισσότερους από δώδεκα (12) ελέγχους, κατά μήνα. 2. Για την καταβολή της αποζημίωσης στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, εκδίδεται σχετική απόφαση πληρωμής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση με τον αριθμό, τον κλάδο και το μέγεθος των διενεργηθέντων αξιολογήσεων ή τον αριθμό και τον τόπο των διενεργηθέντων ελέγχων, ανά μέλος. 3. Οι ανωτέρω αμοιβές υπόκεινται σε όλες τις κατά περίπτωση νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις. Άρθρο 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1 (2) Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστη ριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπ όψιν: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163, τ.α ), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό και συμπληρωματικά με το άρθρο 45 του Ν. 1404/1983, ως ισχύει. 2. Τα άρθρα 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το άρθρο 35 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124, τ.α ), «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκ παίδευση και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν. 4. Το Ν. 2101/1992, (ΦΕΚ 192, τ.α ) με τον οποίο κυρώ θηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα αυτής. 5. Το Ν. 3304/2005, (ΦΕΚ 16, τ.α ) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλε τικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού. 6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 7. Το άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ.α ) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρ φωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 8. Την υπ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/2002, τ.β ) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρ μοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπη ρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονά δων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων». 9. Την υπ αρ. Υ274/2010 απόφαση Πρωθυπουργού (1595Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων Φωτεινής Γεννηματά». 10. Τις με αρ. πρωτ / , 11334/ , 11335/ αποφάσεις ένταξης των πράξεων «Ζώ νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονας Προτε ραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 2», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ τεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 3», αντιστοίχως καθώς και την υπ αριθμ. πρωτ / η τρο ποποίηση της απόφασης Ένταξης της δεύτερης των ως άνω πράξεων. 11. Τις με αρ. πρωτ / , 11533/ και 11534/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξε ων με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτε ραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημο τικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και τις με αρ. πρωτ / , 10381/ και 10382/ τροποποιήσεις των ανωτέρω Αποφά σεων αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως ισχύουν. 12. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 22489/ , 22490/ και 22491/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών Άξονας Προτεραιότητας 1», «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Διαπολιτισμικές Εκπαι δευτικές Δράσεις στη β βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών Άξονας Προτεραιότη τας 3» αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και τις με αρ. πρωτ. 2933/ , 2934/ και 2935/ τροποποιήσεις των ανωτέρω Αποφάσεων αντίστοιχα, όπως ισχύουν. 13. Την ανάγκη συντονισμού των επιμέρους υλοποιού μενων Προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των μαθη τών που στόχο έχουν την δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς δι ακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης και 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψουν για τον κρατικό προϋπο λογισμό επιπλέον δαπάνες, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορίζουμε στο πλαίσιο της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτε ραιότητας ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη τας ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη υλοποίησής τους τις παρακάτω Ζώ νες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης ως εξής: α/α ΖΕΠ Σχολική Μονάδα Π.Ε. 1 2 ο Νηπιαγωγείο Ταύρου 2 4 ο Νηπιαγωγείο Ταύρου 3 ΤΑΥΡΟΥ 2 ο Δημ. Σχολείο Ταύρου 4 4 ο Δημ. Σχολείο Ταύρου 5 77 ο Δημ. Σχολείο Αθηνών Παράρτημα 35 6 ου και 106 ου Νηπια γωγείου Αθηνών 7 ΠΛ. ΒΑΘΗΣ & 54 ο Δημ. Σχολείο Αθηνών ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 8 55 ο Δημ. Σχολείο Αθηνών 9 35 ο Δημοτικό Σχολείο Εξαρχείων ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 11 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 44 ο Δημ. Σχολείο Αθηνών ο Δημ. Σχολ. Αθηνών 13 11ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 14 15ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 15 ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 16 (Μενίδι) 15 ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών Άρθρο 2 Ορίζουμε ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποί ες εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύναται να λειτουρ

4 30172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντι στηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. Άρθρο 3 Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. Οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα (Εν.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π., ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. κατόπιν αιτήματος της κάθε σχολικής μονά δας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης και λειτουργούν κατ εφαρμογήν της υπ αριθμ. Φ.10/20/Γ1/708/ , (ΦΕΚ 1789, τ.β ) υπουργικής απόφασης, πλην των παραγράφων Β,Δ,Ε του άρθρου 7 αυτής. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται για ορισμένο σχολικό έτος και τοποθετούνται σε Τά ξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. δύναται, βάσει των εκάστοτε αναγκών, να διατίθενται εντός του σχολικού έτους, από την Τάξη Υποδοχής Ζ.Ε.Π. ή το Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Τάξη Υπο δοχής Ζ.Ε.Π. ή Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π.: α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερει ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την υπογραφή και δημοσίευση της παρούσας από φασης, κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση που ορίζει διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα, παύει να ισχύει. Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2011 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (3) Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο αλλο δαπών, που φοίτησε έξι χρόνια στην Ελλάδα κι ενη λικιώθηκε πριν την 24/03/ Με την Φ.363/2430/11/ απόφαση του Γενι αποδεκτή η από 21/10/2010 αίτηση του ΑΛΙΡΑΪ (ALIRAJ) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (GERALDO) του ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM) και της ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA), που γεννήθηκε στην Αυλώνα Αλ βανίας την 31/07/1991 και κατοικεί στην Δ.Ε. Ομηρούπο λης του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2007, σύμφω να με την αριθ. 2585/ βεβαίωση της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 2. Με την Φ.353/2432/11/ απόφαση του Γενι αποδεκτή η από 13/09/2010 αίτηση του ΤΟΣΚΑ (TOSKA) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO) του ΑΡΕΦΙ (AREI) και της ΦΛΟΡΕΣΑ (LORESHA), που γεννήθηκε στο Πόγραδετς Αλβανίας την 24/12/1991 και κατοικεί στην Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει ας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνι κό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2006, σύμφωνα με την αριθ. 2953/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Βορείου Αιγαίου. 3. Με την Φ.360/2333/11/ απόφαση του Γενι αποδεκτή η από 09/09/2010 αίτηση του ΦΙΡΑΪ (IRAJ) ΑΝΙ (ΑΝΙ) του ΡΟΛΑΝΤΙ (ROLANDI) και της ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA), που γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας την 21/07/1990 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης την 30/06/2006, σύμφωνα με την αριθ. 5370/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 4. Με την Φ.360/2434/11/ απόφαση του Γενι 24 παρ. 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται αποδε κτή η από 09/09/2010 αίτηση του ΦΙΡΑΪ (IRAJ) ΚΛΕΒΙΣ (KLEVIS) του ΡΟΛΑΝΤΙ (ROLANDI) και της ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA), που γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας την 09/07/1988 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης την 30/06/2006, σύμφωνα με την αριθ. 5369/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 5. Με την Φ.404/2439/11/ απόφαση του Γενι αποδεκτή η από 21/10/2010 αίτηση της ΚΑΛΑ (KALA) ΣΤΥΛΙΑΝΗ (STILIANI) του ΒΑΣΙΛ (VASIL) και της ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ), που γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανίας την 20/07/1990 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης την 30/06/2007, σύμφωνα με την αριθ. 5384/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 6. Με την Φ.445/2445/11/ απόφαση του Γενι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποδεκτή η από 14/02/2011 αίτηση του ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) ΑΡΝΤΙΤ (ARDIT) του ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM) και της ΒΑΣΛΙ (VASLI), που γεννήθηκε στο Κουκιάν Ελμπασάν Αλβανίας την 08/01/1989 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την από κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης την 15/06/2003, σύμφωνα με την αριθ. 472/ βε βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 7. Με την Φ.410/2441/11/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ, 1 του Ν.3838/2010 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και των παρ. 2 & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυ ρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται αποδεκτή η από 23/12/2010 αίτηση της ΜΟΚΡΑ (MOKRA) ΟΡΝΕ ΛΑ (ORNELA) του ΣΕΛΜΑΝ (SELMAN) και της ΛΕΦΤΕΡΙΕ (LETERIJE), που γεννήθηκε στο Φουνάρες Λιμπράζντ Αλ βανίας την 01/01/1992 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης την 30/06/2006, σύμφωνα με την αριθ. 5474/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 8. Με την Φ.415/2416/11/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο δεκτή η από 23/12/2010 αίτηση της ΡΙΚΑ (RRIKA) ΜΑΛ ΒΙΝΑ (MALVINA) του ΛΕΚ (LEK) και της ΑΝΤΙΛΕ (ADILE), που γεννήθηκε στο Ζέμε Νομού Κρούγια Αλβανίας την 09/03/1989 και κατοικεί στην Δ.Ε. Καρδάμυλων του Δή μου Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2004, σύμφωνα με την αριθ. 5588/ βεβαίωση της Περιφερειακής Δι εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Βορείου Αιγαίου. 9. Με την Φ.428/2418/11/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, & 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/04 (Φ.Ε.Κ. 217/Α), γίνεται απο δεκτή η από 02/02/2011 αίτηση της ΜΠΟΝΤΕΑ (BODEA) ΒΕΡΟΝΙΚΑ (BERONIKA) του ΜΙΧΑΗΛ (MIHAIL) και της ΜΑΡΤΣΕΛΑ (MARCELA), που γεννήθηκε στο Κισινάου Δ. Μολδαβίας την 27/05/1991 και κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2009, σύμφωνα με την αριθ. 4516/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 10. Με την Φ.397/2422/11/ απόφαση του Γενι αποδεκτή η από 08/12/2011 αίτηση του ΠΑΠΑ (PAPA) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN) του ΒΑΣΙΛ (VASIL) και της ΜΑΡΓΑΡΙ ΤΑΣ (MARGARITA), που γεννήθηκε στο Ουρά Βαϊγκου ρόρε Μπεράτ Αλβανίας την 22/01/1988 και κατοικεί στην Δ.Ε. Ομηρούπολης του Δήμου Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαε τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2003, σύμφωνα με την αριθ. 4135/ βε βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ (4) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως τις Με την αριθμ. πρωτ. 4306/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι γαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΝΤΕΜΟ ΣΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την και κατοικεί στο Δήμο Λήμνου (Δημοτική Ενότητα Μύρι νας), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της σγην Ελλά δα από και παραγγέλλεται η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λήμνου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΝΤΕΜΟ (DEMO) ΝΤΕΜΟ (DEMO) Κύριο όνομα: ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA) 2. Με την αριθμ. πρωτ. 4305/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24παρ.2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ νειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΣΕΦΑ ΑΝΤΕΛΑ του ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (ERDINANT) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την και κατοικεί στο Δήμο Λήμνου (Δημοτική Ενότητα Μύρινας), για την απόκτηση της ελληνικής ιθα γένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην Ελλάδα από και παραγγέλλεται η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λήμνου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΣΕΦΑ (SEA) ΣΕφΑ (SEA) Κύριο όνομα: ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ERDINANT) (ENKELEJDA) Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

6 30174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ.2526 (5) Συμπλήρωση της αριθ. 3/ απόφασης κατάταξης προσωπικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί ας (ΦΕΚ Β 177) όπως διορθώθηκε στο ορθό (ΦΕΚ (Β 800/2011). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ.1, 161, 255 παρ. 2 και 260 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. τ.τ.12/ απόφαση Πε ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντι περιφερειαρχών (ΦΕΚ 105/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 2525/ απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Αυτοδίκαιη κατάταξη προσωπικού Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ.1 του Ν. 3852/2010». 5. Το Π.Δ. 133/ (ΦΕΚ 226/ ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 6. Την αριθ. 3/ απόφαση κατάταξης προσωπι κού στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β 177) όπως διορθώθηκε στο ορθό (ΦΕΚ Β 800/2011). 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 39/ /τ.Α ), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 8. Τις αριθμ. πρωτ. οικ.74608/ και οικ / εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: Κατατάσσουμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε θέσεις του πρότυπου εσωτερικού οργανισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως κατωτέρω: Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 3 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ Β) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΕΤΣΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΣΩΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθ. Γ.Π.Κ.Μ.2527 (6) Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 245 παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 2. Την αριθμ. πρωτ. ΓΠΚΜ τ.τ. 12/ απόφαση Πε ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντι περιφερειαρχών (ΦΕΚ 105/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.). 3. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/ τ.α / Την αριθμ. 52/74608/ εγκύκλιο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5 Την αριθμ. πρωτ. ΓΠΚΜ 2526/ απόφαση κα τάταξης προσωπικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφε ρειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε Υπη ρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως: α) Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης: 1. Τανιμανίδη Σωκράτη, του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Α. 2. Παπαγεωργίου Αθηνά Ρεγγίνα, του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Β. β) Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια τρικής Π.Ε. Κιλκίς: 1. Μπάρμπα Γεώργιο, του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Γεω τεχνικών ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας με βαθμό Γ. 2. Έτσια Πρόδρομο, του Γεωργίου, κλάδου TE Τεχνο λόγων Τροφίμων με βαθμό Α. 3. Σωπίδη Νικόλαο, του Σπύρου, κλάδου ΔΕ Γεωτεχνι κών Γεωργίας Κτηνοτροφίας με βαθμό Α. Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ (7) Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι χείρηση «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Με την 1854/Π03/5/00064/Ε/Ν.3299/04/

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί ρησης «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 με την 9579/Π03/5 /00064/Ε/Ν.3299/04/ από φαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ Τ.Β /1150/ ) και αναφέρεται στην επέκταση μονάδας επεξεργασίας πολλαπλασιαστικού υλικού, στο Τοπικό Διαμέρισμα Πεδινού του Δήμου Κιλκίς του ομώνυμου Νομού, στο συνολικό κόστος των πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ( ,00), με ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι εννέα χι λιάδων τετρακοσίων οκτώ ( ,00), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 40 % επί του παραγωγικού κόστους. Μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν ελήφθη. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η κα ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ( ,00). Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24442/ (εδάφιο 4 παρ. ε) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ (8) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και Πιστο ποίηση Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της Επένδυσης, με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΓΟ ΘΕΤΗ & ΣΙΑ O.E.» που αφορά στη «Μετατροπή Δια τηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο τριών αστέρων (3*) στο Μπατσί της Άνδρου, 17 δωματίων 26 κλινών, με τον διακριτικό τίτλο Ξενοδοχείο Κρίνος». Με την Α.Π 55998/748/Π/13/5/00023/Ε/ από φαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστη κε, η Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η Πιστοποίηση Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ & ΣΙΑ O.E.» που αφορά στη «Μετατροπή Διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο τριών αστέρων (3*) στο Μπατσί της Άνδρου, 17 δωματίων 26 κλινών, με τον διακριτικό τίτλο Ξενοδοχείο Κρίνος». Το σύνολο του ενισχυόμενου παραγωγικού κό στους της επένδυσης, οριστικοποιείται στο ποσό των ,06. Το ύψος της επιχορήγησης, ορίστηκε στο ποσό των ,78, το οποίο αποτελεί ποσοστό 39,00% επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,28 το οποίο αποτελεί ποσοστό 61,00% επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Οι νέες θέσεις απασχόλησης καθορίστηκαν σε 0,5 Ε.Μ.Ε. Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης. Ορίστηκε ημερομηνία ολοκλήρωσης η 18η Ιουλίου Πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ Αριθ. αποφ. 331 (9) Τροποποίηση της αρ. 50/2011 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 254 και επόμενα του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η αριθμ. 50/ απόφαση Δημάρχου Αγρινίου και έγινε η κατάταξη των υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 544/β/ Τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Τσόμπου Βασιλείου του Αλεξάν δρου, κατηγορίας Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Το γεγονός ότι στην αριθμ. 50/2011 απόφαση μας, ο υπάλληλος του Δήμου Αγρινίου Τσόμπος Βασίλειος του Αλεξάνδρου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας εσφαλμένα γράφτηκε το όνομα του εσφαλμένα ως Σωκρά της αντί του σωστού Βασίλειος (Α/Α 317), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 50/2011 προηγούμενη από φαση μας ως εξής: Στην εγγραφή με Α/Α 317 Τσόμπος Σωκράτης του Αλεξάνδρου, μόνιμος υπάλληλος, κατηγο ρίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, στο σωστό, Τσόμπος Βασίλειος του Αλεξάνδρου, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 50/2011 απόφαση Δημάρχου Αγρινίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 544/ τεύχος Β. Αγρίνιο, 2 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΠΑΥΛΟΣ Π. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Αριθ. αποφ. 175/ (10) Συμπλήρωση του «Τιμολόγιο No 3 Παροχής Υπηρεσι ών για Εργασίες Φορτ/σης Διακίνησης Αποθήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων» του Άρθρου 26 του «Κανονι σμός και Τιμολόγια Εργασιών Φορτοεκφόρτωσης Δι ακίνησης Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα», που εγκρίθη κε με την 180/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 1643/Β / ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου δεύτερου του

8 30176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ.Α / ), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 153 / τ.α / ). 2. Το καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχικά εν σωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν /1999 (ΦΕΚ 40 / τ.α ), όπως τελικά τροποποιήθηκε, εγκρίθηκε και ισχύει, ιδίως το Άρθρο 9, παραγρ. 2, περίπτωση ιστ (ΦΕΚ 14722/ τ.α.ε. & Ε.Π.Ε.). 3. Την 180/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 1643/Β / ). 4. Την 26960/ πρόταση της Διεύθυνσης Δι οίκησης. 5. Τη σύμφωνη με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου Ανωμερίτη. 6. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε: Α. Την καθιέρωση τέλους ISPS Code 9,80 ευρώ ανά έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο εισαγωγής ή εξαγωγής, ανταποδοτικού των παρεχομένων υπηρεσιών. Β. Την τροποποίηση του «Τιμολόγιο No 3 Παροχής Υπηρεσιών για Εργασίες Φορτ/σης Διακίνησης Απο θήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων, του Άρθρου 26 του «Κανονισμός και Τιμολόγια Εργασιών Φορτοεκφόρ τωσης Διακίνησης Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες και Οχήματα», ως εξής: Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Στο Α Κεφάλαιο Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες επί Εμπορευματοκιβωτίων: Παράγραφος Ι Κανονικές Αμοιβές: Προστίθεται η ακόλουθη 5η περίπτωση; «5. Τέλος ISPS Code : 9,80 ευρώ για κάθε έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο, οποιασδήποτε διάστασης, εισα γωγής ή εξαγωγής». III. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Συμπληρώνονται οι παράγραφοι β, δ, με τη φράση «...και του τέλους ISPS Code». Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1884 2 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώσεων της από 25 7 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 11 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστο ποίηση της έναρξης της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1986 23 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση για παρασχεθείσα εκλογική εργασία για την αντιμετώπιση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1811 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο ντος για υποβολή προτάσεων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1133 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και Ειδικού πρόσθετου τέλους φορολογίας καπνού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/37345/0004/4 6 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4 6 2010) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα