ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (1) Με την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /23633/ Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/ ) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις», μεταφέρονται: i) ο πρώην υπάλληλος των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. Στυλιανός Ανδριανά κης του Μιχαήλ, απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κενή θέση Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και ii) οι πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. Αρβανίτη Αγγελική Γραμματική του Αποστόλου, Βασιλάκη Ευαγ γελία του Ιωάννη και Bουρούκου Χριστίνα του Ιορδάνη, απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Για τους μεταφερόμενους ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.3717/2008 καθώς και όσα αναφέρο νται στην υπ αριθ. 2/62236/0022/ (ΦΕΚ 8/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Ανάπτυξης «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας». Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώ ρηση των μεταφερομένων. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ. βεβ. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 3745/ απόφαση του Προϊστα μένου του 3ου Γραφείου της Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 148 του Υπαλ. Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.α/ , διαπιστώθηκε ότι γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση του Μαστρογιάννη Ανάργυρου του Νικολάου, εκπ/κου λειτουργού κλάδου ΠΕ03, A.M με βαθμό Α και Μ.Κ.1 που ανήκει οργανικά στο 3 ο ΓΕΛ Δάφνης, από , ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης προ θεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ( ). ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 3757/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 παρ. 5 και 156 του Υπαλληλικού Κώδι κα Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) «Κύρωση του (2)

2 8994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Γρηγορέα Κωνσταντίνας του Γεωργίου και της Μαρίας, Καθηγήτριας κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, με βαθμό Α, Μισθολογικό κλιμάκιο Μ.Κ. 03 και Αριθμό Μητρώου , του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση της παραιτήσεώς της. ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Με την αριθμ. 3660/ πράξη του Προϊσταμέ νου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Β Δ/νσης Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Συμεωνίδου Ξένης του Μιχαήλ, εκπ/κού κλάδου Νηπιαγωγών (Π.Ε. 60) με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, κατηγορίας Π.Ε. 4 και Α.Μ , υπαλλήλου του Νηπ/γείου Φιλοθέης, από σύμφωνα με την αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υπουργείου Παι δείας, διότι υπέβαλε αίτηση παραίτησης την και παρήλθε άπρακτο δίμηνο διάστημα από την υπο βολή της. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΤΤΑΣ Με την αριθμ. ΠΕ 2487/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 2ου Γραφείου Δ Δ/νσης ΠΕ Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 148 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από , η υπαλληλική σχέση της εκπ/κού λειτουργού ΠΕ Ζαφειρο πούλου Ποθητή του Επαμεινώνδα ΑΜ , Νηπ/γου, με βαθμό Α και ΜΚ 3 του 3ου Νηπ/γείου Νέας Σμύρνης αρμοδιότητας του 2ου Γραφείου Δ Δ/νσης ΠΕ Αθηνών γιατί κατά την ημερομηνία αυτή παρήλθε δίμηνο από την υποβολή αίτησης παραίτησή της. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ Με την αριθμ. 3047/ απόφαση του Προϊστα μένου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση του Θεοδοσίου Θεοδόσιου του Θεοδώρου (A.M ) με βαθμό Α και Μ.Κ.3, δασκά λου του 2ου 12/θ ΔΣ Ορ/δας, υπαλλήλου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. κλάδου ΠΕ70 από , διότι σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση αυτοδικαίως, επειδή έχει παρέλθει άπρακτο δίμηνο από την αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία. ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΟΥΝΙΔΗΣ Με την αριθμ. 1823/ πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Αθανασοπούλου Παρασκευής του Ηλία, Νηπιαγωγού του 44ου Νηπιαγωγείου Αθηνών με βαθμό A, M.K.1 και Αρ. Μητρώου από , επειδή παρήλθε άπρακτη προθεσμία δυο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης, η οποία υποβλήθηκε στις Με την αριθμ. 2062/ πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Μουκαζή Μαρίας του Ευαγγέλου, δασκάλας του 4ου Δη μοτικού Σχολείου Αθηνών, με βαθμό A, M.K.4 και Αρ. Μη τρώου από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. 2068/ πράξη της Προϊσταμέ νης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη ρεσία της Βασιλείου Πόπης του Λάμπρου, δασκάλας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Αρ. Μητρώου , από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. 2067/ πράξη της Προϊσταμέ νης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε σία της Καλικατζάρου Βασιλείας του Νικολάου, δασκά λας του 96ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με βαθμό A, M.K.2 και Αρ. Μητρώου από , ημε ρομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. 2062/ πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Λαγάρα Σοφίας του Γρηγορίου, δασκάλας του 123ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με βαθμό Α, M.K.1 και Αρ. Μητρώου από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Η Προϊσταμένη ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3) Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/101560/ από φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, κατα τάσσονται οι κατωτέρω υπάλληλοι, σε κενές οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανεμημένες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8995 ειδικότητα και οι οποίες συστάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3525/07, οι οποίοι απασχολήθηκαν στο εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και πληρούν τις προ ϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04, σύμφωνα με την αριθμ. 14/ απόφαση του ΑΣΕΠ, ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕ 1. ΑΜΠΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 3. ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 5. ΣΟΡΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ 1. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3. ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΝΘΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΕ 1. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ 1. ΚΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟΤ/9012/ ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 152 του Ν.3584/2007 και 86 του Ν.3463/2006, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του Παυλίδη Νικόλαου του Βενιζέ λου, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, του κλά δου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α και λύεται η σχέση εργασίας του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας Θράκης 5159/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθ. 109/ απόφαση του Δημάρχου Καρδαμύλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου Καρ δαμύλων, Ιωάννη Μαρτάκη του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). (4) (Αριθμ. απόφ. Ν. Χίου Περιφ. Β. Αιγαίου 39000/4779/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Διευθύντρια Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθ. 22/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης, από ημέρα υποβολής της δεύτερης παραίτησης, της υπαλλήλου Νταλαγιάννη Μαρίας του Ευαγγέλου, κλάδου TE Νηπι αγωγών (προσωρινός), λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Ν. Πρέβεζας: 75606/5266/ ) Με την αριθ. 323/ απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Πάργας», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης, από ημέρα υποβολής της δεύτερης παραίτησης, της υπαλλήλου Χρήστου Αναστασίας του Λάμπρου, κλάδου ΠΕ Νηπια γωγών (προσωρινός), λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Ν. Πρέβεζας: 77700/5326/ ) Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Διεύθυνσης ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την αριθμ. 54/2010 απόφαση του Δημάρχου Δ. Σάμης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) των άρθρων: α) 86 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδι κα Δήμων και Κοινοτήτων, β) 151, 152 και 160 Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 2) Την αριθμ. 3158/ αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Σάμης, Σπυρίδωνα Σταματελάτου του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ1 Διοικ/κού γίνεται απο δεκτή η αίτηση παραίτησης του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Σάμης Σπυρίδωνα Σταματελάτου του Κων σταντίνου, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ1 Διοικ/κού με Βαθμό Α, ο οποίος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνολικό χρόνο υπηρεσίας: έτη τριάντα πέντε (35), μήνες εννέα (9) και ημέρες δεκαπέντε (15) και πληρού νται οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4781/ ). Με την αριθ /334/ απόφαση Δημάρχου Ζα κυνθίων, που εξεδόθη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η πα ραίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Ζακυνθίων, Αβού ρη Χαράλαμπου του Διονυσίου, του κλάδου TE Εργο δηγών, με βαθμό Α, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρεας Ιονίων Νήσων 3381/ )

4 8996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ /337/ απόφαση Δημάρχου Ζακυνθίων, που εξεδόθη σε εφαρμογή των διατάξε ων του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδε κτή η παραίτηση της υπαλλήλου του Δήμου Ζακυνθί ων, Μακρυπόδη Βικτωρίας Διονυσίας του Διονυσίου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Α, λόγω συ νταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 3411/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 436/ πράξη του Δημάρχου Σητείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή και λύε ται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, του Γεωργίου Σαββιδάκη του Αριστοτέλη ο οποίος υπηρετούσε σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΥΕ Εργατών (οδοκαθαρι στών) στο Δήμο Σητείας, επειδή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δύο μηνών από την από αίτηση παραίτησης του και συντρέχουν οι νόμιμες προ ϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης Ν. Λασιθίου 6251/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθ / απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ Α 143/ ), 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ και Κ.Υ., ΦΕΚ Α 114/ ), 2 και 3 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α 138) και 47 και 48 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α 165), έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης του μονίμου υπαλ λήλου του Δήμου Λαμιέων, Πατρίδα Γεωργίου του Ιωάν νη, κατηγορίας TE, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυ χίο), με βαθμό Α και λύεται η υπαλληλική σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης του ανωτέρω. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου μας. (Αριθ. απόφ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 92776/16621/ ). Με την αριθ / απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ Α 143/ ), 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ και Κ.Υ., ΦΕΚ Α 114/ ), 2 και 3 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α 138) και 47 και 48 του ν. 2084/1992(ΦΕΚ Α 165), γίνονται αποδεκτές οι αιτή σεις παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, Φύκα Δημητρίου του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών, με βαθ μό Α και λύεται η υπαλληλική σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης του ανωτέρω. (Αριθ. βεβ. Δήμου Λαμιέων: 57241/ ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 92771/ 16619/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Τμήματος Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την αριθμ. 1380/ απόφαση του Νομάρχη Ζα κύνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 4 10 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 32 του Π.Δ. 57/2007, διορίζεται σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου, η Καψούρου Όλγα του Γεωργίου, με βαθμό Β, αναδρομικά από , επομέ νη της ημερομηνίας αποφοίτησης της από την Ε.Σ.Τ.Α. Η εν λόγω υπάλληλος διορίζεται με το 18ο Μ.Κ. που της χορηγήθηκε στις (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1009/ ) Με την αρ. 864/ απόφαση του Νομάρχη Ζακύν θου, διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 107 του Π.Δ. 30/96, σε μόνιμη οργανική θέση της Ν.Α. Ζακύνθου, ο Φώτιος Τσουκαλάς του Γεωργίου Δημητρί ου, ως υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με εισαγωγικό βαθμό Δ σε εκτέλεση της αριθμ. 2671/2003 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία διατέθηκε για διορισμό σε θέση της Ν.Α. Ζα κύνθου (προκήρυξη 4/3Κ/2001, ΦΕΚ 32/02/02/2001). (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 9949/ ). Ο Νομάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Με την 5255/ απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του Π.Δ 30/1996 και β) των άρθρων 147 και 156 του Ν.3528/2007 και γ) της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, από του Γιαννουλάκη Ευθυμίου του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α, λόγω θανάτου. Ο Νομάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Με την αριθμ /2662/ πράξη του Νομάρχη Ξάνθης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Βασιλειάδου Βερ τσιώνη Μαρίας του Αντωνίου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδ. Μηχανολόγων με βαθμό Α και 3 Μ.Κ., υπαλλήλου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης εμμένοντας στην αρχική. Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8997 NOMAΡXIAKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Στην υπ αριθ. 3311/ πράξη του Νομάρχη Σερρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 987/ /τ.Γ (σελίδα 8034) γίνεται η εξής διόρθωση ως προς την Υπηρεσία απασχόλησης του υπαλλήλου: Από το λανθασμένο «Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» Στο σωστό «Δ/νσης Κτηνιατρικής». (Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών) OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Με τη αρ. φε.14/12077/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α /2007) γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση της ΚΑΡΑΚΑΤΣΑ ΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Γεωργίου από τη θέση της Καθηγήτριας Εφαρμογών προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (Α αίτηση παραίτησης: ). Με τη αρ. Φε.1/11681/ πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/ τ.α /2001) με το οποίο είχε αντικατασταθεί το άρθρο 16 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983), ανακαλείται η με αρ. Φε.1/9334/ (ΦΕΚ 774/τ.Γ / ) πράξη δι ορισμού της ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Γεωργίου σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), βαθμίδας Καθη γητή Εφαρμογών ειδικότητας Επισκέπτη τριας Υγεί ας του Τμήματος Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, διότι σύμφωνα με τη με αρ / δήλωση δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της και δεν προ σήλθε για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την αρ. 3383/Φ.30.2/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 147, 148, 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) γίνεται δεκτή η παραί τηση λόγω συνταξιοδότησης του Ευστρατίου Καστρινού του Μιχαήλ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, σε προσωπο παγή θέση του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αρ. 3393/Φ.30.2/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρή της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση, για προσωπικούς λόγους, της Ζέρβα Μαγδα (5) ληνής Βιολέττας του Ιωάννη, Καθηγήτριας Εφαρμογών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτή ματος Ιεράπετρας του ΤΕΙ Κρήτης και λύεται η υπαλ ληλική σχέση με την υπηρεσία από ημερο μηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ Στην υπ αριθμ. 2943/2010 απόφαση ημών που εδη μοσιεύθη εις το ΦΕΚ 879/τ.Γ / , γίνεται η έξης διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Κλάδον ΔΕ, κατηγορία Β, κλιμά κιον 17», εις ορθό: «Κλάδος ΔΕ, κατηγορία Γ, κλιμάκιο 18». Ο Μητροπολίτης Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με τη Ρ00/792/ απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατωτέρω υπάλλη λοι για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 8Κ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508/ τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το ΦΕΚ 725/ , τ. Γ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διορι στέων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) την υπ αριθμ. 255/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ (αντικατάσταση διοριστέων), την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.2.9/29/οικ.22433/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3528/07, ως εξής: Κλάδος TE Διοικητικός Λογιστικός με εισαγωγικό βαθμό Δ Νομαρχία Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λαζάρου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Κων/νου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κορνηλίου Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό Δ Νομαρχία Αθηνών ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου (Αριθμ. βεβ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γ31/260/ ). ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. ΔΑΑΔ 27341/23926/ απόφα ση του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3839/2010 (πέμπτο άρθρο παρ. 7), 3868/2010, 3528/2007, 3527/2007, 3329/2005 και των υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.75916/ (ΦΕΚ 905/Β / ) και ΑΓ2/Γ.Π.οικ.75853/ (ΦΕΚ 906/Β / ) αποφάσεων της Υπουργού Υγεί

6 8998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τοποθετούνται οι: 1. Ιωάννης Στεφανίδης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλ ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό, Διευθυντής της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νο σοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», μέχρι την επιλογή των προ ϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή του, λόγω του διορισμού του ως τακτικού μέλους (Πρόεδρος) του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. 2. Τριανταφυλλιά Αγγελάκη του Ευαγγέλου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου TE Νοσηλευτικής με Α βαθμό, Δι ευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή της, λόγω του διορισμού της ως τακτικού μέλους του Υπηρε σιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. 3. Σταύρος Αβδελιώδης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλλη λος κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας με Α βαθμό, Υποδιευθυντή Διοικητικού Οικονομικού της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», μέχρι την επιλογή των προϊσταμέ νων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή του, λόγω του διορισμού του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. Ο Υποδιοικητής ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ», η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009, σε εφαρμογή των άρθρων 4 17 του ν. 3528/2007 και κατόπιν της υπ αριθμ. 1427/ απόφασης του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορί ζονται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις οι παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TE ΚΛΑΔΟΣ: TE ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΣ: Δ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΛΥΒΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 3 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 9464/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με τις υπ αριθμ / και 17013/ απο φάσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, των άρθρων 16 και 17 του Ν.3528/2007, καθώς και τις διατά ξεις των Ν.3051/2002 και 3260/2004, διορίζονται, με βάση τις υπ αριθμ. 2468/ , 90/ , 90/ και 1704/ αποφάσεις του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ σε θέση κλάδου TE Νοσηλευτικής για το Γενικό Νοσοκο μείο Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» και σύμφωνα με την 1/4Μ/2009 Προκήρυξη του Νοσοκομείου μας (ΦΕΚ 101/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι παρακάτω υπάλληλοι σαν δόκιμοι σε κενές οργανικές θέσεις του Γενι κού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» στον εισαγωγικό βαθμό, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ Νοσηλευτικής ΒΑΘΜΟΣ: Δ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. Ζαγορήσιου Αθηνά Βασίλειος 2. Καλογεροπούλου Βαρβάρα Μιχαήλ 3. Παρίσης Ιωάννης Δημήτριος 4. Τριμίντζιος Βασίλειος Νικόλαος (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 9320/ ). Με την 16140/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της Καραμήτρου Ζωής του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλήλου του κλά δου ΤΕ Νοσηλευτικής με Γ βαθμό, από , λόγω διορισμού της στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης αρμοδι ότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3528/2007. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Με την αριθμ. 262/ πράξη Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Κλειδά Μαρίας του Τριαντάφυλλου, μό νιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων σε προσωποπαγή θέση, με Α βαθμό, για συνταξιοδοτι κούς λόγους, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Στο ΦΕΚ 1056/ (τ.γ ) που δημοσιεύτηκε η με αριθ. 385/9866/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Βέροιας διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας», στο ορθό: «σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Με την αριθμ. 457/ απόφαση του Διοικητή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8999 του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑ ΝΑΝΕΙΟ» που εκδόθηκε μετά την αρ. 20/ από φαση του Υ.Σ. και τις δ/ξεις του Ν. 3528/2007 (άρθ. 70, 73, 74) μετατάσσονται οι: Αλμυράκη Αννα του Εμμαν. με βαθμό Γ και Φτυλάκη Αγγελική του Βασιλείου με βαθμό Β μόνιμοι υπάλληλοι του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών τριών, σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας TE κλάδου TE Νοσηλευτών τριών με το βαθμό που κατέχουν. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 9936/2010). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 544/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κατρανίδου Πασχάλας του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου Κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, με Β βαθμό και 5 Μισθολογικό Κλιμάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Με την αριθ..φ/γ/11/22006/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μανι φάβα Καίτης του Βασιλείου, υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας του κλάδου ΔΕ ΑΔελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α και 5 Μ.Κ. από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007. Θ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Στην 437/ απόφαση του Διοικητή του Γενι κού Νοσοκομείου Καρδίτσας που αφορά σε διορισμό υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων και Μουζακίου που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1093/ (τ.γ ) στην σελίδα 8891 στην Β Στήλη στον ένατο (9 ) στίχο εκ των κάτω δι ορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «Γενικού Νοσοκομείου Γρεβε νών», στο ορθό: «Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στο ΦΕΚ. 143/ /τ.Γ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 2826/ πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και αφορούσε την αυτο δίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Κ.Υ. Κιάτου αρμοδιότητας Γ.Ν. Κορίνθου ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Χρήστου που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Δ, διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Δ». στο ορθό: «που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Αδελ φών Νοσοκόμων με βαθμό Δ του Κ.Υ. Κιάτου αρμοδιό τητας Γ.Ν. Κορίνθου». Η Διοικητής ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Με την υπ αριθμ. Δ/109/ απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Κ.Υ Κύμης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3528/2007 άρθρα 148 και 156 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1998)/ του ισχύ οντα Οργανισμού του Γ. Ν. Κ.Υ. Κύμης, την από αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που έλαβε από την υπηρεσία μας αριθμ. 4344/ διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια σύμ φωνα με τις πιο πάνω διατάξεις η υπαλληλική σχέση του ανωτέρω υπαλλήλου, Κλάδου ΥΕ με ειδικότητα Κλητήρων, ο οποίος υπηρετούσε σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου, βαθμό Β και 5ο ΜΚ, για συνταξιοδοτικούς λόγους. Ν. ΓΟΥΡΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Με την αριθμ. 377/ απόφαση Αναπλ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και των άρθρων 4 17 του ν. 3528/07, διορίζονται στο Γ.Ν. Ρόδου και τα Π.Π.Ι Μεγίστης και Τήλου αρμοδιότητάς του οι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕ ΒΑΘΜΟΣ: Δ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α/ Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΚΚΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

8 9000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 1. ΔΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ Α/Α ΟΝΟΜΑ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 1. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε / ). ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (7) Στο Φ.Ε.Κ. 945/ , τ.γ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την αριθμ. 1607/2010 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της αριθμ. 1583/2009 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διορθώ νεται η ημερομηνία της ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ: Από το εσφαλμένο: « », στο ορθό: « ». (Από τον τομέα Αυτοτελών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 390 29 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα