ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (1) Με την υπ αριθ. Δ13/Β/Φ /23633/ Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/ ) «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και άλλες διατάξεις», μεταφέρονται: i) ο πρώην υπάλληλος των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. Στυλιανός Ανδριανά κης του Μιχαήλ, απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε κενή θέση Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και ii) οι πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε. Αρβανίτη Αγγελική Γραμματική του Αποστόλου, Βασιλάκη Ευαγ γελία του Ιωάννη και Bουρούκου Χριστίνα του Ιορδάνη, απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Για τους μεταφερόμενους ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.3717/2008 καθώς και όσα αναφέρο νται στην υπ αριθ. 2/62236/0022/ (ΦΕΚ 8/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Ανάπτυξης «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας». Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώ ρηση των μεταφερομένων. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ. βεβ. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 3745/ απόφαση του Προϊστα μένου του 3ου Γραφείου της Α Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 148 του Υπαλ. Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.α/ , διαπιστώθηκε ότι γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και λύεται η υπαλληλική σχέση του Μαστρογιάννη Ανάργυρου του Νικολάου, εκπ/κου λειτουργού κλάδου ΠΕ03, A.M με βαθμό Α και Μ.Κ.1 που ανήκει οργανικά στο 3 ο ΓΕΛ Δάφνης, από , ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης προ θεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης ( ). ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 3757/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του 3ου Γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 παρ. 5 και 156 του Υπαλληλικού Κώδι κα Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) «Κύρωση του (2)

2 8994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Γρηγορέα Κωνσταντίνας του Γεωργίου και της Μαρίας, Καθηγήτριας κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, με βαθμό Α, Μισθολογικό κλιμάκιο Μ.Κ. 03 και Αριθμό Μητρώου , του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση της παραιτήσεώς της. ΟΜΗΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Με την αριθμ. 3660/ πράξη του Προϊσταμέ νου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Β Δ/νσης Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Συμεωνίδου Ξένης του Μιχαήλ, εκπ/κού κλάδου Νηπιαγωγών (Π.Ε. 60) με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, κατηγορίας Π.Ε. 4 και Α.Μ , υπαλλήλου του Νηπ/γείου Φιλοθέης, από σύμφωνα με την αριθμ /Δ2/ εγκύκλιο του Υπουργείου Παι δείας, διότι υπέβαλε αίτηση παραίτησης την και παρήλθε άπρακτο δίμηνο διάστημα από την υπο βολή της. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΤΤΑΣ Με την αριθμ. ΠΕ 2487/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 2ου Γραφείου Δ Δ/νσης ΠΕ Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 148 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από , η υπαλληλική σχέση της εκπ/κού λειτουργού ΠΕ Ζαφειρο πούλου Ποθητή του Επαμεινώνδα ΑΜ , Νηπ/γου, με βαθμό Α και ΜΚ 3 του 3ου Νηπ/γείου Νέας Σμύρνης αρμοδιότητας του 2ου Γραφείου Δ Δ/νσης ΠΕ Αθηνών γιατί κατά την ημερομηνία αυτή παρήλθε δίμηνο από την υποβολή αίτησης παραίτησή της. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ Με την αριθμ. 3047/ απόφαση του Προϊστα μένου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση του Θεοδοσίου Θεοδόσιου του Θεοδώρου (A.M ) με βαθμό Α και Μ.Κ.3, δασκά λου του 2ου 12/θ ΔΣ Ορ/δας, υπαλλήλου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. κλάδου ΠΕ70 από , διότι σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση αυτοδικαίως, επειδή έχει παρέλθει άπρακτο δίμηνο από την αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία. ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΟΥΝΙΔΗΣ Με την αριθμ. 1823/ πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Αθανασοπούλου Παρασκευής του Ηλία, Νηπιαγωγού του 44ου Νηπιαγωγείου Αθηνών με βαθμό A, M.K.1 και Αρ. Μητρώου από , επειδή παρήλθε άπρακτη προθεσμία δυο (2) μηνών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης, η οποία υποβλήθηκε στις Με την αριθμ. 2062/ πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Μουκαζή Μαρίας του Ευαγγέλου, δασκάλας του 4ου Δη μοτικού Σχολείου Αθηνών, με βαθμό A, M.K.4 και Αρ. Μη τρώου από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. 2068/ πράξη της Προϊσταμέ νης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη ρεσία της Βασιλείου Πόπης του Λάμπρου, δασκάλας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Αρ. Μητρώου , από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. 2067/ πράξη της Προϊσταμέ νης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρε σία της Καλικατζάρου Βασιλείας του Νικολάου, δασκά λας του 96ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με βαθμό A, M.K.2 και Αρ. Μητρώου από , ημε ρομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. 2062/ πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία της Λαγάρα Σοφίας του Γρηγορίου, δασκάλας του 123ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με βαθμό Α, M.K.1 και Αρ. Μητρώου από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Η Προϊσταμένη ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3) Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/101560/ από φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, κατα τάσσονται οι κατωτέρω υπάλληλοι, σε κενές οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανεμημένες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8995 ειδικότητα και οι οποίες συστάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3525/07, οι οποίοι απασχολήθηκαν στο εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και πληρούν τις προ ϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04, σύμφωνα με την αριθμ. 14/ απόφαση του ΑΣΕΠ, ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕ 1. ΑΜΠΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2. ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 3. ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΚΟΥΝΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 5. ΣΟΡΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ 1. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3. ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΝΘΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΕ 1. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ 1. ΚΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟΤ/9012/ ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρ χου Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 152 του Ν.3584/2007 και 86 του Ν.3463/2006, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του Παυλίδη Νικόλαου του Βενιζέ λου, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, του κλά δου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α και λύεται η σχέση εργασίας του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας Θράκης 5159/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθ. 109/ απόφαση του Δημάρχου Καρδαμύλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου Καρ δαμύλων, Ιωάννη Μαρτάκη του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). (4) (Αριθμ. απόφ. Ν. Χίου Περιφ. Β. Αιγαίου 39000/4779/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Διευθύντρια Β. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την αριθ. 22/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης, από ημέρα υποβολής της δεύτερης παραίτησης, της υπαλλήλου Νταλαγιάννη Μαρίας του Ευαγγέλου, κλάδου TE Νηπι αγωγών (προσωρινός), λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Ν. Πρέβεζας: 75606/5266/ ) Με την αριθ. 323/ απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Πάργας», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης, από ημέρα υποβολής της δεύτερης παραίτησης, της υπαλλήλου Χρήστου Αναστασίας του Λάμπρου, κλάδου ΠΕ Νηπια γωγών (προσωρινός), λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Ν. Πρέβεζας: 77700/5326/ ) Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Διεύθυνσης ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την αριθμ. 54/2010 απόφαση του Δημάρχου Δ. Σάμης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) των άρθρων: α) 86 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδι κα Δήμων και Κοινοτήτων, β) 151, 152 και 160 Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 2) Την αριθμ. 3158/ αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Σάμης, Σπυρίδωνα Σταματελάτου του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ1 Διοικ/κού γίνεται απο δεκτή η αίτηση παραίτησης του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Σάμης Σπυρίδωνα Σταματελάτου του Κων σταντίνου, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ1 Διοικ/κού με Βαθμό Α, ο οποίος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνολικό χρόνο υπηρεσίας: έτη τριάντα πέντε (35), μήνες εννέα (9) και ημέρες δεκαπέντε (15) και πληρού νται οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4781/ ). Με την αριθ /334/ απόφαση Δημάρχου Ζα κυνθίων, που εξεδόθη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η πα ραίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Ζακυνθίων, Αβού ρη Χαράλαμπου του Διονυσίου, του κλάδου TE Εργο δηγών, με βαθμό Α, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρεας Ιονίων Νήσων 3381/ )

4 8996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ /337/ απόφαση Δημάρχου Ζακυνθίων, που εξεδόθη σε εφαρμογή των διατάξε ων του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδε κτή η παραίτηση της υπαλλήλου του Δήμου Ζακυνθί ων, Μακρυπόδη Βικτωρίας Διονυσίας του Διονυσίου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Α, λόγω συ νταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 3411/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 436/ πράξη του Δημάρχου Σητείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, γίνεται αποδεκτή και λύε ται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, του Γεωργίου Σαββιδάκη του Αριστοτέλη ο οποίος υπηρετούσε σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΥΕ Εργατών (οδοκαθαρι στών) στο Δήμο Σητείας, επειδή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δύο μηνών από την από αίτηση παραίτησης του και συντρέχουν οι νόμιμες προ ϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κρήτης Ν. Λασιθίου 6251/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθ / απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ Α 143/ ), 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ και Κ.Υ., ΦΕΚ Α 114/ ), 2 και 3 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α 138) και 47 και 48 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α 165), έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης του μονίμου υπαλ λήλου του Δήμου Λαμιέων, Πατρίδα Γεωργίου του Ιωάν νη, κατηγορίας TE, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυ χίο), με βαθμό Α και λύεται η υπαλληλική σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης του ανωτέρω. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου μας. (Αριθ. απόφ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 92776/16621/ ). Με την αριθ / απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ Α 143/ ), 86 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ και Κ.Υ., ΦΕΚ Α 114/ ), 2 και 3 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ Α 138) και 47 και 48 του ν. 2084/1992(ΦΕΚ Α 165), γίνονται αποδεκτές οι αιτή σεις παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, Φύκα Δημητρίου του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών, με βαθ μό Α και λύεται η υπαλληλική σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης του ανωτέρω. (Αριθ. βεβ. Δήμου Λαμιέων: 57241/ ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 92771/ 16619/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Τμήματος Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την αριθμ. 1380/ απόφαση του Νομάρχη Ζα κύνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 4 10 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 32 του Π.Δ. 57/2007, διορίζεται σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου, η Καψούρου Όλγα του Γεωργίου, με βαθμό Β, αναδρομικά από , επομέ νη της ημερομηνίας αποφοίτησης της από την Ε.Σ.Τ.Α. Η εν λόγω υπάλληλος διορίζεται με το 18ο Μ.Κ. που της χορηγήθηκε στις (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1009/ ) Με την αρ. 864/ απόφαση του Νομάρχη Ζακύν θου, διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 107 του Π.Δ. 30/96, σε μόνιμη οργανική θέση της Ν.Α. Ζακύνθου, ο Φώτιος Τσουκαλάς του Γεωργίου Δημητρί ου, ως υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με εισαγωγικό βαθμό Δ σε εκτέλεση της αριθμ. 2671/2003 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία διατέθηκε για διορισμό σε θέση της Ν.Α. Ζα κύνθου (προκήρυξη 4/3Κ/2001, ΦΕΚ 32/02/02/2001). (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 9949/ ). Ο Νομάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Με την 5255/ απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του Π.Δ 30/1996 και β) των άρθρων 147 και 156 του Ν.3528/2007 και γ) της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, από του Γιαννουλάκη Ευθυμίου του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α, λόγω θανάτου. Ο Νομάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Με την αριθμ /2662/ πράξη του Νομάρχη Ξάνθης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Βασιλειάδου Βερ τσιώνη Μαρίας του Αντωνίου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδ. Μηχανολόγων με βαθμό Α και 3 Μ.Κ., υπαλλήλου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης από , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης εμμένοντας στην αρχική. Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8997 NOMAΡXIAKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Στην υπ αριθ. 3311/ πράξη του Νομάρχη Σερρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 987/ /τ.Γ (σελίδα 8034) γίνεται η εξής διόρθωση ως προς την Υπηρεσία απασχόλησης του υπαλλήλου: Από το λανθασμένο «Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» Στο σωστό «Δ/νσης Κτηνιατρικής». (Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών) OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Με τη αρ. φε.14/12077/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α /2007) γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση της ΚΑΡΑΚΑΤΣΑ ΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Γεωργίου από τη θέση της Καθηγήτριας Εφαρμογών προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (Α αίτηση παραίτησης: ). Με τη αρ. Φε.1/11681/ πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/ τ.α /2001) με το οποίο είχε αντικατασταθεί το άρθρο 16 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983), ανακαλείται η με αρ. Φε.1/9334/ (ΦΕΚ 774/τ.Γ / ) πράξη δι ορισμού της ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Γεωργίου σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), βαθμίδας Καθη γητή Εφαρμογών ειδικότητας Επισκέπτη τριας Υγεί ας του Τμήματος Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, διότι σύμφωνα με τη με αρ / δήλωση δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της και δεν προ σήλθε για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την αρ. 3383/Φ.30.2/ απόφαση του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 147, 148, 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) γίνεται δεκτή η παραί τηση λόγω συνταξιοδότησης του Ευστρατίου Καστρινού του Μιχαήλ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, σε προσωπο παγή θέση του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αρ. 3393/Φ.30.2/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρή της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση, για προσωπικούς λόγους, της Ζέρβα Μαγδα (5) ληνής Βιολέττας του Ιωάννη, Καθηγήτριας Εφαρμογών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτή ματος Ιεράπετρας του ΤΕΙ Κρήτης και λύεται η υπαλ ληλική σχέση με την υπηρεσία από ημερο μηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ Στην υπ αριθμ. 2943/2010 απόφαση ημών που εδη μοσιεύθη εις το ΦΕΚ 879/τ.Γ / , γίνεται η έξης διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Κλάδον ΔΕ, κατηγορία Β, κλιμά κιον 17», εις ορθό: «Κλάδος ΔΕ, κατηγορία Γ, κλιμάκιο 18». Ο Μητροπολίτης Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με τη Ρ00/792/ απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατωτέρω υπάλλη λοι για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 8Κ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508/ τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ), το ΦΕΚ 725/ , τ. Γ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διορι στέων της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) την υπ αριθμ. 255/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ (αντικατάσταση διοριστέων), την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.2.9/29/οικ.22433/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3528/07, ως εξής: Κλάδος TE Διοικητικός Λογιστικός με εισαγωγικό βαθμό Δ Νομαρχία Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λαζάρου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Κων/νου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κορνηλίου Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό Δ Νομαρχία Αθηνών ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου (Αριθμ. βεβ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γ31/260/ ). ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. ΔΑΑΔ 27341/23926/ απόφα ση του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3839/2010 (πέμπτο άρθρο παρ. 7), 3868/2010, 3528/2007, 3527/2007, 3329/2005 και των υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.75916/ (ΦΕΚ 905/Β / ) και ΑΓ2/Γ.Π.οικ.75853/ (ΦΕΚ 906/Β / ) αποφάσεων της Υπουργού Υγεί

6 8998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τοποθετούνται οι: 1. Ιωάννης Στεφανίδης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλ ληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α βαθμό, Διευθυντής της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νο σοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», μέχρι την επιλογή των προ ϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή του, λόγω του διορισμού του ως τακτικού μέλους (Πρόεδρος) του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. 2. Τριανταφυλλιά Αγγελάκη του Ευαγγέλου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου TE Νοσηλευτικής με Α βαθμό, Δι ευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή της, λόγω του διορισμού της ως τακτικού μέλους του Υπηρε σιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. 3. Σταύρος Αβδελιώδης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλλη λος κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας με Α βαθμό, Υποδιευθυντή Διοικητικού Οικονομικού της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», μέχρι την επιλογή των προϊσταμέ νων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή του, λόγω του διορισμού του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. Ο Υποδιοικητής ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ», η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009, σε εφαρμογή των άρθρων 4 17 του ν. 3528/2007 και κατόπιν της υπ αριθμ. 1427/ απόφασης του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορί ζονται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις οι παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TE ΚΛΑΔΟΣ: TE ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΣ: Δ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΛΥΒΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 3 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 9464/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με τις υπ αριθμ / και 17013/ απο φάσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, των άρθρων 16 και 17 του Ν.3528/2007, καθώς και τις διατά ξεις των Ν.3051/2002 και 3260/2004, διορίζονται, με βάση τις υπ αριθμ. 2468/ , 90/ , 90/ και 1704/ αποφάσεις του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ σε θέση κλάδου TE Νοσηλευτικής για το Γενικό Νοσοκο μείο Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» και σύμφωνα με την 1/4Μ/2009 Προκήρυξη του Νοσοκομείου μας (ΦΕΚ 101/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι παρακάτω υπάλληλοι σαν δόκιμοι σε κενές οργανικές θέσεις του Γενι κού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» στον εισαγωγικό βαθμό, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ Νοσηλευτικής ΒΑΘΜΟΣ: Δ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. Ζαγορήσιου Αθηνά Βασίλειος 2. Καλογεροπούλου Βαρβάρα Μιχαήλ 3. Παρίσης Ιωάννης Δημήτριος 4. Τριμίντζιος Βασίλειος Νικόλαος (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 9320/ ). Με την 16140/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού» γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της Καραμήτρου Ζωής του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλήλου του κλά δου ΤΕ Νοσηλευτικής με Γ βαθμό, από , λόγω διορισμού της στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης αρμοδι ότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3528/2007. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Με την αριθμ. 262/ πράξη Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Κλειδά Μαρίας του Τριαντάφυλλου, μό νιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων σε προσωποπαγή θέση, με Α βαθμό, για συνταξιοδοτι κούς λόγους, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Στο ΦΕΚ 1056/ (τ.γ ) που δημοσιεύτηκε η με αριθ. 385/9866/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Βέροιας διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας», στο ορθό: «σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Με την αριθμ. 457/ απόφαση του Διοικητή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8999 του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑ ΝΑΝΕΙΟ» που εκδόθηκε μετά την αρ. 20/ από φαση του Υ.Σ. και τις δ/ξεις του Ν. 3528/2007 (άρθ. 70, 73, 74) μετατάσσονται οι: Αλμυράκη Αννα του Εμμαν. με βαθμό Γ και Φτυλάκη Αγγελική του Βασιλείου με βαθμό Β μόνιμοι υπάλληλοι του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών τριών, σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας TE κλάδου TE Νοσηλευτών τριών με το βαθμό που κατέχουν. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 9936/2010). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 544/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κατρανίδου Πασχάλας του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου Κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, με Β βαθμό και 5 Μισθολογικό Κλιμάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Με την αριθ..φ/γ/11/22006/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Μανι φάβα Καίτης του Βασιλείου, υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας του κλάδου ΔΕ ΑΔελφών Νοσοκόμων με βαθμό Α και 5 Μ.Κ. από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 3528/2007. Θ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Στην 437/ απόφαση του Διοικητή του Γενι κού Νοσοκομείου Καρδίτσας που αφορά σε διορισμό υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων και Μουζακίου που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1093/ (τ.γ ) στην σελίδα 8891 στην Β Στήλη στον ένατο (9 ) στίχο εκ των κάτω δι ορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «Γενικού Νοσοκομείου Γρεβε νών», στο ορθό: «Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας». (Από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στο ΦΕΚ. 143/ /τ.Γ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 2826/ πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και αφορούσε την αυτο δίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Κ.Υ. Κιάτου αρμοδιότητας Γ.Ν. Κορίνθου ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Χρήστου που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Δ, διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Δ». στο ορθό: «που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Αδελ φών Νοσοκόμων με βαθμό Δ του Κ.Υ. Κιάτου αρμοδιό τητας Γ.Ν. Κορίνθου». Η Διοικητής ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Με την υπ αριθμ. Δ/109/ απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Κ.Υ Κύμης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3528/2007 άρθρα 148 και 156 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), του άρθρου 54 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1998)/ του ισχύ οντα Οργανισμού του Γ. Ν. Κ.Υ. Κύμης, την από αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που έλαβε από την υπηρεσία μας αριθμ. 4344/ διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια σύμ φωνα με τις πιο πάνω διατάξεις η υπαλληλική σχέση του ανωτέρω υπαλλήλου, Κλάδου ΥΕ με ειδικότητα Κλητήρων, ο οποίος υπηρετούσε σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου, βαθμό Β και 5ο ΜΚ, για συνταξιοδοτικούς λόγους. Ν. ΓΟΥΡΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Με την αριθμ. 377/ απόφαση Αναπλ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και των άρθρων 4 17 του ν. 3528/07, διορίζονται στο Γ.Ν. Ρόδου και τα Π.Π.Ι Μεγίστης και Τήλου αρμοδιότητάς του οι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕ ΒΑΘΜΟΣ: Δ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α/ Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΚΚΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

8 9000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 1. ΔΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΛΟΥ Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ Α/Α ΟΝΟΜΑ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 1. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε / ). ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (7) Στο Φ.Ε.Κ. 945/ , τ.γ, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την αριθμ. 1607/2010 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της αριθμ. 1583/2009 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διορθώ νεται η ημερομηνία της ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ: Από το εσφαλμένο: « », στο ορθό: « ». (Από τον τομέα Αυτοτελών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ. 2) ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1090 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : 35 100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΥΠΠΟΑ Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.

ΠΡΟΣ : ΥΠΠΟΑ Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ NOMIΣMATIKO MOYΣEIO Tαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12 Aθήνα 106 71 Πληροφορίες: Παναγιώτης Κουτσογιάννης Tηλέφωνα : 210-3643774,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ)

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.. Δ/ΝΣΗ : Τήνου 27 Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17343 ΤΗΛ. : 210-9714303 F 2 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

3. Αναστάσιο Παπατσώρη, βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

3. Αναστάσιο Παπατσώρη, βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Πληροφορίες: Eυλαμπία Μαραντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104 33 Τηλέφ.: 213-2161202 Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Δημοσίευση περίληψης Διαπιστωτικής Πράξης λήξης υπηρεσίας του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 / 7 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.66129 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- Ιωάννινα, 16-08-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔIOIKHTIKHΣ & OIKONOMIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία.

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Γραφείο Τύπου Υπουργού Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 4) του άρθρου 318 του Ν. 1188/81 (ΦΕΚ 204/τ.Α /1981), όπως ισχύει ''Περί κυρώσεως του Κώδικος ''περί καταστάσεως προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ , F , Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης

Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ , F ,  Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233108, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 16.1/465 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα