Ενημερωτικό Δελτίο. Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια. ΤεΥχος 40 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Δελτίο. Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια. ΤεΥχος 40 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008"

Transcript

1 Ενημερωτικό Δελτίο ΤεΥχος 40 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ. Δ. Αθηνών Αριθμός Άδειας 451/91 τεχνογραμμα, Μ. Αυγέρη Αγία Παρασκευή, AΦΜ:

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Θεόδωρος Ροκκάς Α Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καραγιάννης Β Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Ρώμα Γενικός Γραμματέας: Ειδικός Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Σωτήριος Γεωργόπουλος Δημήτριος Τζιλβές Σπυρίδων Μιχόπουλος Αναστάσιος Ηλίας Γεώργιος Κητής Βασίλειος Ντελής ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Μέλη: Ιωάννης Καραγιάννης Αναστάσιος Ηλίας Θεόδωρος Ροκκάς Δημήτριος Ταμπακόπουλος Γεώργιος Τασιάς ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: Θεόδωρος Ροκκάς (Πρόεδρος Ε.Γ.Ε.) Γραμματεία: Κωνσταντίνα Ντζόγια Διεύθυνση αλληλογραφίας: Λεωφ. Δημοκρατίας 67, Νέο Ψυχικό Τηλ Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙKΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας προκηρύσσει για το έτος 2009 τέσσερις (4) υποτροφίες Εξωτερικού για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό με διάρκεια 6 ή 12 μηνών. Αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνονται δεκτές στα γραφεία της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (Λεωφ. Δημοκρατίας 67, Ν. Ψυχικό) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 17:00 μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου ΟΡΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α) Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν μόνο τα Δόκιμα και Τακτικά Μέλη της ΕΓΕ ηλικίας μέχρι και 40 ετών. 2. Καλή γνώση αντίστοιχης ξένης γλώσσας. β) Διαδικασία επιλογής υποτρόφων Ως κριτήρια για την επιλογή λαμβάνονται με σειρά βαρύτητας η επιστημονική επίδοση, το ήθος, η συνεργασία, η προϋπηρεσία, η οικονομική κατάσταση και το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας στη μετεκπαίδευσή του. γ) Αντικείμενο υποτροφίας Έρευνα και μετεκπαίδευση σε ειδικό αντικείμενο Γαστρεντερολογίας σε αναγνωρισμένο Κέντρο του Εξωτερικού. δ) Δικαιολογητικά 1. Αίτηση του υποψηφίου με σαφείς πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνας και μετεκπαίδευσης και το προτεινόμενο Κέντρο. 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται η επιστημονική σταδιοδρομία και η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου καθώς και η οικονομική του κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από φωτοτυπία της τελευταίας Φορολογικής του Δήλωσης. 3. Πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. 4. Πρόσκληση ή βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από το προτεινόμενο Κέντρο μετεκπαίδευσης ως υποτρόφου, με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της μετεκπαίδευσής του. 5. Τα ονόματα δύο μελών της ΕΓΕ που γνωρίζουν τον υποψήφιο και θα μπορούσαν να γράψουν εμπιστευτική επιστολή. Η επιτροπή υποτροφιών μπορεί, κατά την κρίση της, να απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα, πέραν των προτεινομένων από τον υποψήφιο, για συστατική επιστολή ή για εμπιστευτικές πληροφορίες. 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπότροφος και ότι δεν θα πάρει άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, η υποτροφία διακόπτεται και ο υπότροφος επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει. 7. Συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής σε ειδική συνεδρίαση. ε) Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΓΕ μέχρι την 30 η Οκτωβρίου 2007 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Κατάθεση αιτήσεως χωρίς να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται αποκλεισμό από τον πίνακα των υποψηφίων. στ) Διαδικασία απονομής υποτροφίας Μετά τη λήξη της υποβολής των δικαιολογητικών και μετά την κρίση των υποψηφίων από την Επιτροπή υποτροφιών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ θα έλθει σε επαφή με τα κέντρα μετεκπαίδευσης για να διευκρινίσει στον Διευθυντή του Κέντρου τους όρους αποδοχής του υποψηφίου, δηλαδή ότι α) ο υποψήφιος παράλληλα με την εκπαίδευσή του στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα πρέπει να κάνει και ερευνητικό έργο και β) ότι σε κάθε δημοσίευση που θα προκύψει και πιθανά περιλαμβάνεται το όνομά του, θα πρέπει να αναφέρεται ότι ήταν υπότροφος της ΕΓΕ. Η Επιτροπή Υποτροφιών είναι πενταμελής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. Β του καταστατικού της ΕΓΕ. Η επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα 5 μέλη. Η ψηφοφορία της Επιτροπής είναι ανοικτή και αιτιολογημένη. Η βαθμολογία γίνεται με βαθμούς 1 έως 10 (10=άριστα). Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο υπότροφος επιλέγεται με κλήρωση από την Επιτροπή. Η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς σε όλους τους υποψηφίους. ζ) Έναρξη της υποτροφίας Η υποτροφία πρέπει να αρχίζει εντός του έτους για το οποίο έχει προκηρυχθεί. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4 η) Υποχρεώσεις του υποτρόφου 1. Ο Υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κατά τον 4 ο και 8 ο μήνα από την έναρξη και κατά τη λήξη της υποτροφίας του, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντή του Κέντρου στο οποίο μετεκπαιδεύεται. 2. Υπότροφος που δεν κάνει χρήση της υποτροφίας του εντός του έτους, χάνει την υποτροφία, η οποία δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα. 3. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΓΕ. 4. Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της υποτροφίας να γίνεται μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την ΕΓΕ. 5. Βάσει του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της ΕΓΕ, ο υπότροφος που έχει ολοκληρώσει την υποτροφία του, θα παρουσιάζει την ερευνητική του δραστηριότητα κατά την διάρκεια της μετεκπαίδευσής του, στην ειδική συνεδρία του εκάστοτε Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΕ με τίτλο «Βήμα Νέου Ερευνητή». Η παρουσίαση θα αφορά ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία και απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αποτελέσματά της να έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή να έχουν ανακοινωθεί σε επίσημα διεθνή συνέδρια. θ) Οικονομικές υποχρεώσεις Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας ή με απόδειξη σε εξουσιοδοτημένο από τον υπότροφο άτομο, σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, τον 1 ο, 5 ο και 9 ο μήνα από την έναρξη της υποτροφίας. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της υποτροφίας και κίνηση της νόμιμης διαδικασίας επιστροφής του συνολικού ποσού που έλαβε ο υπότροφος από την ΕΓΕ. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΡΣΟΡΡΑΓΙΑ Το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008, στο ξενοδοχείο Astir Palace, στη Βουλιαγμένη η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία διοργάνωσε τη «Συνάντηση ομοφωνίας για την αντιμετώπιση της οξείας αιμορραγίας του ανωτέρου πεπτικού συστήματος που δεν οφείλεται σε κιρσορραγία». Είναι η τρίτη στη σειρά συνάντηση που διοργανώνει η Εταιρεία μας, μετά τις συναντήσεις για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και για τη λειτουργική δυσπεψία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επέλεξε το συγκεκριμένο θέμα διότι η αιμορραγία από έλκος του ανωτέρου πεπτικού συστήματος αποτελεί συχνή, σημαντική και συχνά θανατηφόρα κλινική οντότητα, για την οποία υπάρχουν σύγχρονα δεδομένα αναφορικά με την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση που ενδέχεται να τροποποιήσουν την κλινική μας πρακτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ ανέθεσε σε διακεκριμένους συναδέλφους γαστρεντερολόγους - οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συγγραφική εμπειρία στο θέμα - να ανασκοπήσουν την τρέχουσα βιβλιογραφία και να καταλήξουν σε συμπεράσματα - θέσεις, τα οποία θα πλαισιώνονταν με την αντίστοιχη βιβλιογραφική τεκμηρίωση (grade of recommendation, level of evidence), όπως συμβαίνει σε όλες τις αντίστοιχες διεθνείς συναντήσεις ομοφωνίας. Για τη συγκεκριμένη συνάντηση επελέγη το μοντέλο βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης που έχει χρησιμοποιηθεί στις συναντήσεις του Maastricht για τη λοίμωξη από το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Επιπλέον, το ΔΣ της ΕΓΕ έστειλε προσκλήσεις σε διακεκριμένους γαστρεντερολόγους, παθολόγους και χειρουργούς για να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση, για να κρίνουν και για να ψηφίσουν τελικά επί των προτεινόμενων από τους εισηγητές θέσεων ώστε να προκύψουν οι θέσεις ομοφωνίας. Η συνάντηση άρχισε με εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας κ. Θ. Ροκκά, ο οποίος καθόρισε το πλαίσιο και τις διαδικασίες της συνάντησης. Στη συνέχεια, σε τρείς συνεδρίες, οι εισηγητές ανέπτυξαν τις θέσεις τους και ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με τροποποίησηδιαφοροποίηση θέσεων και τελικά ψηφοφορία επί των τελικών προτάσεων. Μεταξύ των θεμάτων που προκάλεσαν έντονη επιστημονική συζήτηση ήταν η αξιολόγηση των μεθόδων ενδοσκοπικής αιμόστασης, ο ρόλος της φαρμακοθεραπείας πριν και μετά την ενδοσκοπική αιμόσταση, η αντιμετώπιση των ασθενών που πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη, αντιαιμοπεταλιακά, αντιπηκτικά και ΜΣΑΦ, καθώς και οι μέθοδοι πρόληψης της όψιμης επαναιμορραγίας, συμπεριλαμβανομένης και της εκρίζωσης της H. pylori λοίμωξης. Σημαντική ήταν και η εισήγηση της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Ε. Ρώμα-Γιαννίκου σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της οξείας αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού συστήματος στα παιδία, παρότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν διατυπώθηκαν θέσεις ομοφωνίας αφού αποτελεί αντικείμενο άλλης επιστημονικής εταιρείας. Η συνάντηση έκλεισε με τη δέσμευση του ΔΣ της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας ότι θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν σύντομα οι «Θέσεις ομοφωνίας για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού συστήματος που δεν οφείλεται σε κιρσορραγία» με σκοπό να αποτελέσουν χρήσιμο σύμβουλο στην καθημερινή κλινική πρακτική του Έλληνα Γαστρεντερολόγου. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου Λέκτορας Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7 28 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος & Χρόνος Το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2008 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Mετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ε.Γ.Ε. Θα οργανωθεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΓΕ και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου Η συμμετοχή για τα εγγεγραμμένα μέλη είναι δωρεάν. Γλώσσα Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Για τους ξένους προσκεκλημένους ομιλητές θα είναι η Αγγλική ενώ δε θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. Νοσηλευτικό Σεμινάριο Ε.Γ.Ε. Θα οργανωθεί από το Νοσηλευτικό Τμήμα της ΕΓΕ και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου Η συμμετοχή για τα εγγεγραμμένα μέλη είναι δωρεάν. Δικαίωμα Συμμετοχής Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθορισθεί από την ΕΓΕ για την τριετία ως ακολούθως: Εγγραφή έως Εγγραφή μετά τις 15 Ιουλίου τις 15 Ιουλίου Ειδικευμένοι Ιατροί 100 ευρώ 130 ευρώ Ειδικευόμενοι Ιατροί 80 ευρώ 100 ευρώ Νοσηλευτές 50 ευρώ 70 ευρώ Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν Η συμμετοχή στο Μετεκπαιδευτικό και Νοσηλευτικό Σεμινάριο της ΕΓΕ είναι δωρεάν. Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Εγγραφή στο συνέδριο και παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος Τσάντα με το υλικό του συνεδρίου Καφέ στα διαλείμματα και ελαφρύ γεύμα Πρόσκληση στις τελετές Έναρξης και Λήξης Πιστοποιητικό παρακολούθησης Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της εγγραφής μπορεί να γίνει με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα ΔΙΑΣΤΑΣΗ TRAVEL, Κων. Καραμανλή 24, , Θεσσαλονίκη. Παρακαλούμε πολύ να σημειώνονται το όνομα του αποστολέα και ο τίτλος του Συνεδρίου. Κλινικό Φροντιστήριο για Ιατρούς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου Το δικαίωμα εγγραφής είναι 80. Υποβολή εργασιών Μόνο ηλεκτρονικά μέχρι 15 Ιουλίου 2008 μέσω της ιστοσελίδας της Γραμματείας του Συνεδρίου. ή με στη διεύθυνση (Ανατρέξτε στο σχετικό κείμενο για περισσότερες πληροφορίες). Βράβευση εργασιών Θα βραβευθούν οι καλύτερες προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις. Έκθεση Στο χώρο του Συνεδρίου θα υπάρχει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βιβλίων. Στο χώρο της έκθεσης θα υπάρχει περίπτερο της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Γενική Συνέλευση και Εκλογές Ε.Γ.Ε. Θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008 στις 14:30-16:00 στην αίθουσα MC2.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8 28 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KλινικO ΦροντιστHριο για ιατροyς πρωτοβaθμιας περiθαλψης 08:30-13:30 Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008 έμπειροι και εξειδικευμένοι γαστρεντερολόγοι θα σας ενημερώσουν έγκυρα με την μέθοδο της βήμα-βήμα προσέγγισης για τον διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρισμό περιπτώσεων ασθενών με γαστρεντερικά συμπτώματα και παθήσεις που αντιμετωπίζετε στην καθημερινή κλινική πράξη τι θα μάθετε πως να αξιολογείτε τα συχνότερα γαστρεντερικά συμπτώματα: καύσος-αναγωγές, δυσφαγία, οδυνοφαγία, ερυγές, επιγαστραλγία, μετεωρισμός, δυσκοιλιότητα, διάρροια, αίμα στις κενώσεις, πρωκταλγία, σιδηροπενική αναιμία. τις ενδείξεις και τις δυνατότητες των διαγνωστικών εξετάσεων Πότε θα πρέπει να παραπέμψετε τον ασθενή σε ειδικό Τον τρόπο παρακολούθησης μετά την τελική διάγνωση Τους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγορίθμους To ακροατήριο θα συμμετέχει με σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Δικαίωμα εγγραφής : 80 (απαραίτητη η εγγραφή στο Συνέδριο) Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 120. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9 28 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών (προφορικών και ανηρτημένων ανακοινώσεων) θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Ιουλίου 2008 μέσω της ιστοσελίδας της Γραμματείας του Συνεδρίου ή με για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια στη διεύθυνση Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες: Τα κείμενα να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή Microsoft Word. Mε την είσοδο στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής υποβολής των περιλήψεων συνιστάται η τοποθέτηση του κειμένου κάθε ενότητας (τίτλος, συγγραφείς, κύριο σώμα περίληψης) στην αντίστοιχη περιοχή με την διαδικασία αντιγραφής επικόλλησης (copypaste). O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και να είναι το δυνατόν βραχύτερος. Τα ονόματα των συγγραφέων και το κέντρο από το οποίο προέρχεται η εργασία να γράφονται στη ονομαστική με πεζά γράμματα στον χώρο που υποδεικνύεται για το καθένα. Πρώτα γράφεται το αρχικό του ονόματος και στη συνέχεια το επώνυμο των συγγραφέων. Το κείμενο του κυρίου σώματος της περίληψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Στην περίπτωση που η περίληψη περιλαμβάνει μορφοποιημένα κείμενα, πίνακες ή διαγράμματα, αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά με και όχι με την διαδικασία υποβολής μέσω της ιστοσελίδας. Η περίληψη να έχει την δομή: εισαγωγή, σκοπός, υλικό-μέθοδοι, αποτελέσματα και συμπεράσματα. Το θέμα της εργασίας να καλύπτει μία από τις ακόλουθες ενότητες: ανώτερο πεπτικό (οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό έντερο), κατώτερο πεπτικό (παχύ έντερο, φλεγμονώδεις εντεροπάθειες), ήπαρ-χοληφόρα-πάγκρεας. Υπεύθυνος συγγραφέας κάθε υποβαλλόμενης περίληψης είναι αυτός του οποίου τα πλήρη στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στην φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής ώστε μέσω αυτού να διακινείται η αλληλογραφία με την Γραμματεία του Συνεδρίου. Μετά την υποβολή της περίληψης δεν θα είναι δυνατές τυχόν διορθώσεις Υποβολή περίληψης που δεν πληρεί τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτή. Για να συμπεριληφθεί η εργασία στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου και να δημοσιευθεί θα πρέπει να έχει καταβληθεί στην Γραμματεία του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεδρίου το δικαίωμα συμμετοχής όλων των συγγραφέων μέχρι την 1η Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σε τρεις ωριαίες ειδικές συνεδριάσεις (plenary sessions) θα παρουσιασθούν ανά 6 οι σηματικότερες εργασίες για κάθε θεματική ενότητα (ανώτερο πεπτικό, κατώτερο πεπτικό, ήπαρ-χοληφόρα-πάγκρεας). Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διάρκεια 10 λεπτών (7 λεπτά παρουσίαση και 3 λεπτά συζήτηση). Η επιλογή των καλύτερων εργασιών θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή, μετά την αρχική θεματική κρίση των περιλήψεων που θα υποβληθούν. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι σε μορφή microsoft power point καθώς θα προβάλονται μέσω υπολογιστή. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Οι αναρτημένες ανακοινώσεις αποτελούν τον κύριο τρόπο παρουσίασης των εργασιών που θα υποβληθούν στο συνέδριο και θα τύχουν της λεπτομερούς συζήτησης με ειδική επιτροπή. Οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι 1,5 m (ύψος) x 0,90 m (πλάτος). ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Σε ειδική ωριαία συνεδρίαση θα παρουσιασθούν 9 βίντεο με ενδιαφέρουσες ενδοσκοπικές πράξεις (6 λεπτά παρουσίαση και 3 λεπτά συζήτηση). Οι βιντεοσκοπημένες και κατάλληλα μονταρισμένες ενδοσκοπικές πράξεις θα πρέπει να υποβληθούν με την μορφή DVD στην Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου Η επιλογή των βίντεο που θα παρουσιασθούν θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευθούν οι τρεις (3) καλύτερες Προφορικές Ανακοινώσεις καθώς και οι τρεις (3) καλύτερες Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Η απονομή των βραβείων θα γίνει κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου το Σάββατο 15 Νοεμβρίου Η επιλογή των καλύτερων εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Καταστατικό της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (Επιτροπή Υποτροφιών και Βραβεύσεων). Οι συγγραφείς όσων εργασιών κριθούν υποψήφιες προς βράβευση θα κληθούν να υποβάλλουν πλήρες κείμενο ή εκτεταμένη περίληψη της εργασίας προκειμένου να γίνει η τελική κρίση και επιλογή.

10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας, έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα μέλη της ΕΓΕ για την ανάθεση των τριών επόμενων Γαστρεντερολογικών Συνεδρίων των ετών 2009, 2010 και Ενδιαφέρον δήλωσαν 8 συνάδελφοι γαστρεντερολόγοι, μετά δε ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. επελέγησαν οι εξής: ο κ. Εμμ. Παρασκευάς για το Συνέδριο του 2009 που θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκιδική, ο κ. Ε. Ακριβιάδης για το Συνέδριο του 2010 που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και ο κ. Μ. Τζιβράς για το Συνέδριο του 2011 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Κατόπιν διαγωνισμού η οργανωτική υποστήριξη όλων των ανωτέρω Συνεδρίων ανετέθη στην εταιρεία Triaena Τours and Congresses. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ενδοσκοπικό Τμήμα Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 5 Ιουλίου 2008, στο ξενοδοχείο Hilton Park της Λευκωσίας, κοινή επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (ΕΓΕ) και της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΓΕΚ). Η ιδέα-πρόταση για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, με πρόδηλη επιστημονική και θα έλεγα εθνική σημασία, ανήκει στον Πρόεδρο του Ενδοσκοπικού τμήματος της ΕΓΕ συνάδελφο Κώστα Μάρκογλου ο οποίος και συνέβαλε ενεργά στην οργάνωσή της. Στην πρόταση αυτή ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της ΓΕΚ, συνάδελφοι κ.κ. Μ. Λεριός και Μ. Τρύφωνος, εκφράζοντας τα αισθήματα όλου του ΔΣ αλλά και των συναδέλφων-μελών της ΓΕΚ. Η πρόταση έγινε με χαρά αποδεκτή από το ΔΣ της ΕΓΕ που έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα της Εταιρείας και εκπροσωπήθηκε σ αυτήν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο (συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Θ. Ροκκάς, ο Α Αντιπρόεδρος κ. Ι. Καραγιάννης και ο Γ. Γραμματέας κ. Σ. Γεωργόπουλος). Επίσης συμμετείχαν ο πρώην Πρόεδρος της ΕΓΕ και νυν Γ. Γραμματέας του ΕΛΙΓΑΣΤ κ. Δ.Γ. Καραμανώλης, ο Πρόεδρος του Ενδοσκοπικού τμήματος της ΕΓΕ και εμπνευστής της εκδήλωσης κ. Κ. Μάρκογλου καθώς και δύο εκλεκτοί νέοι συνάδελφοι οι κ.κ. Γ. Αναγνωστόπουλος και Εμ. Συμβουλάκης, επιστημονικοί συνεργάτες της Β Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού (Δ/ντής κ. Δ.Γ. Καραμανώλης). Από την ΓΕΚ συμμετείχαν στο επιστημονικό πρόγραμμα ο Πρόεδρος κ. Μ. Λεριός, ο Γ. Γραμματέας κ. Μ. Τρύφωνος και οι εκλεκτοί συνάδελφοι Γ. Ποταμίτης και Φ. Καουτζάνη. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια κοινή επιστημονική εκδήλωση των δύο εταιρειών είχε να πραγματοποιηθεί από 20ετίας (Γαστρεντερολογικές Ημέρες 1988). Το επιστημονικό πρόγραμμα και οι εισηγήσεις ήταν υψηλοτάτου επιπέδου και περιελάμβαναν κυρίως θέματα ενδοσκοπικού ενδιαφέροντος, όπως η επείγουσα ενδοσκόπηση, η πρόληψη και θεραπεία ελκών και αιμορραγιών από ΜΣΑΦ, οι αιμορραγίες κατώτερου πεπτικού και η διαγνωστική αξία της ενδοσκοπικής κάψουλας, η επεμβατική ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία. Επίσης συζητήθηκαν η σημαντική συνεισφορά της κολονοσκόπησης και πολυποδεκτομής στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου (πραγματικά εξαιρετική η ομιλία του Προέδρου 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11 της ΓΕΚ κ. Μ. Λεριού) και η συμβολή των νεότερων τεχνικών ενδοσκόπησης (μεγεθυντική ενδοσκόπηση, χρωμοενδοσκόπηση, ΝΒΙ) στη διάγνωση και θεραπεία των προκαρκινικών βλαβών του παχέος εντέρου. Το επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης έκλεισε ο κ. Δ.Γ. Καραμανώλης που παρουσίασε τα δεδομένα από την πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη του ΕΛΙΓΑΣΤ για το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας στην Ελλάδα. Εντύπωση έκανε το γεγονός ότι την εκδήλωση παρακολούθησαν και μάλιστα ανελλιπώς όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι που ασκούν τη Γαστρεντερολογία στην Κύπρο, στην πλειοψηφία τους ιδιώτες, οι οποίοι με τις ερωτήσεις, σχόλια και παρεμβάσεις τους, απέδειξαν το υψηλό επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Γαστρεντερολογία στη Μεγαλόνησο. Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι δύο Πρόεδροι, της ΕΓΕ κ. Θ. Ροκκάς και της ΓΕΚ κ. Μ. Λεριός υπογράμισαν την ανάγκη καθιέρωσης σε τακτική (ακόμη και ετήσια) βάση των επιστημονικών συναντήσεων μεταξύ των δύο αδελφών Εταιρειών. Κλείνοντας αυτό το σημείωμα θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Ενδοσκοπικού Τμήματος κ. Κ. Μάρκογλου για την εξαίρετη πρωτοβουλία του και να συμμεριστώ ανεπιφύλακτα την ευχή των δύο Προέδρων για την καθιέρωση τακτικών επιστημονικών συναντήσεων μεταξύ των δύο Εταιρειών. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων προσκεκλημένων, τους Κύπριους συναδέλφους μας για τη ζεστή φιλοξενία τους (ιδιαίτερα τον Αγάθο Σαβεριάδη που εξυπηρέτησε άμεσες ανάγκες) και να τους καλέσω τον ερχόμενο Νοέμβριο, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα, να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του 28 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, αλλά και σε όλα τα προσεχή Συνέδρια και εκδηλώσεις της ΕΓΕ, όπου θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Σωτ. Δ. Γεωργόπουλος Γ. Γραμματέας ΕΓΕ Το Παγκρεατολογικό Τμήμα θα πραγματοποιήσει Παγκρεατολογική Ημερίδα με θέμα «Παρόν και μέλλον στις παθήσεις του παγκρέατος», το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2008, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Προκαταρκτικo Πρoγραμμα 08:30-09:00 Προσφωνήσεις Χαιρετισμοί 09:00-10:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι Ασθενής με οξεία παγκρεατίτιδα Συντονιστές: Ε. Ακριβιάδης Γ. Πασπάτης 10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Ι Κυστική ίνωση και πάγκρεας Ομιλήτρια: Σ. Νούσια-Αρβανιτάκη Προεδρείο: Δ.Γ. Καραμανώλης Ι. Καραγιάννης 11:00-11:30 Διάλειμμα Καφές 11:30-13:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ Ασθενής με καρκίνο παγκρέατος Συντονιστές: Σ. Λαδάς Σ. Γεωργόπουλος 13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ Πρόληψη μετά ERCP παγκρεατίτιδας Ομιλητής: Σ. Ποταμιάνος Προεδρείο: Θ. Ροκκάς Γ. Κοκοζίδης 13:30-14:30 Διάλειμμα Γεύμα 14:30-16:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙΙ Ασθενής με νευροενδοκρινικό όγκο παγκρέατος Συντονιστές: Α. Αρχιμανδρίτης Ε. Παπαβασιλείου 16:00-16:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Π. Κασαπίδης Κ. Τσαλής Μ. Οικονόμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11

12 ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Oξεία παγκρεατίτιδα (ΟΠ) είναι η παρουσία οξείας φλεγμονής του παγκρέατος, που εκδηλώνεται κυρίως με κοιλιακό άλγος και εμέτους. Η σοβαρότητα εκδήλωσης ενός επεισοδίου ΟΠ, ανεξάρτητα αιτιολογίας, χαρακτηρίζεται από ευρεία διακύμανση. Συχνότερη (85%) είναι η οιδηματώδης ΟΠ, που υποχωρεί σε 5 7 ημέρες και σπανιότερη (15%) η νεκρωτική ή αιμορραγική ΟΠ με τοπικές επιπλοκές ή / και πολυσυστηματική οργανική συμμετοχή. 1 Η συνολική θνησιμότητα είναι περίπου 5% στην ΟΠ, ενώ στην ήπιας βαρύτητας οιδηματώδη ΟΠ είναι 3% και στη σοβαρή νεκρωτική ΟΠ είναι 17%. 1 Τα αίτια της ΟΠ είναι αρκετά και αναφέρονται στον Πίνακα 1. 2 Η λιθίαση των χοληφόρων και η χρόνια κατάχρηση οινοπνεύματος αποτελούν τα συχνότερα (70 80%) αίτια περιπτώσεων ΟΠ. 3,4 Οποιοσδήποτε παράγοντας αίτιο που μπορεί να προκαλέσει επεισόδια ΟΠ, εάν δεν αντιμετωπισθεί, είναι δυνητικά ικανός να οδηγήσει σε υποτροπιάζοντα επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας (ΥΟΠ) και στο μέλλον, μετά από πολλαπλές κρίσεις, μερικοί ασθενείς να εμφανίσουν ευρήματα υποδεικνύοντα χρόνια παγκρεατίτιδα. 1 Βέβαια αρκετοί μελετητές πιστεύουν, ότι ένα επεισόδιο ΟΠ και ΥΟΠ αποτελούν όμοιες οντότητες εντός του φάσματος της νόσου της παγκρεατίτιδας. Αυτό επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη 90 ασθενών με αδιευκρίνιστη (ιδιοπαθή παγκρεατίτιδα), οι οποίοι διερευνήθηκαν με ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP), μανομετρία του σφιγκτήρα του Oddi, ενδοσκοπικό υπέρηχο (EUS) και μικροσκοπική ανάλυση χολής. 5 Oπως καταδεικνύεται και στο Σχήμα 1 η αιτιολογία, στους ασθενείς και των δύο ομάδων (ΟΠ και ΥΟΠ) ήταν όμοια. 5 Η ERCP χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Mc Cune και συν. 6 το 1968 για την ενδοσκοπική (ακτινολογική) απεικόνιση των χοληφόρων και των παγκρεάτικων πόρων δια του φύματος Vater. Αργότερα (1974) οι Classen και Demling 7 επέτυχαν την αφαίρεση λίθων από το χοληδόχο πόρο, μετά ΠΙΝΑΚΑΣ 1. AΙΤΙΕΣ OΠ (Ι) 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Λιθίαση χοληφόρων (μακρο-, μικρο) Απόφραξη παγκρεατικού πόρου - Κακοήθης ή καλοήθης στένωση - Βλεννώδης εκτασία πόρων Απόφραξη περιοχής φύματος Vater - Εκκόλπωμα, κύστη - Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι - Στένωση, λοίμωξη, ν. Crohn - Συνδ. τυφλής έλικας Συγγενείς ανωμαλίες - Διφυές ή ατελώς διφυές πάγκρεας - Δακτυλιοειδές πάγκρεας - Χοληδοχοκήλη (τύπου ΙΙΙ) - Έκτοπη χολαγγειοπαγκρεατική συμβολή - Διπλασιασμός 12/λου Τραυματική κάκωση Δυσλειτουργία σφιγκτήρα Oddi (ΔΣΟ) AΙΤΙΕΣ ΟΠ (ΙΙ) ΤΟΞΙΚΑ ΑΙΤΙΑ - Οινόπνευμα - Φάρμακα - Οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα - Δήγμα σκορπιού ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΑΙΤΙΑ - Υπερτριγλυκεριδαιμία (τύπος Ι, ΙΙ V) - Υπερασβεστιαιμία ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ - Αγγειϊτιδα (οζώδης πολυαρτηρίτιδα, ΣΕΛ) - Εμβολή - Υπόταση (ισχαιμία) - Θρομβοφιλία ΛΟΙΜΩΔΗ ΑΙΤΙΑ - Μικρόβια (π.χ. TBC, λεγιονέλλα, λεπτόσπειρα, salmonella) - Ιοί (π.χ. CMV, HBV, HCV, HAV, HIV, Coxsackie, Epstein-barr, ιλαρά, ερυθρά, ανεμευλογιά) - Παράσιτα (π.χ. Toxoplasma, Ascaris, Cryptosporidium) - Μύκητες (π.χ. Aspergillus) AΙΤΙΕΣ OΠ (ΙII) KΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ - Ελλειψη α1-αντιθρυψίνης - Κυστική ίνωση - Κληρονομική (οικογενής) παγκρεατίτιδα - Μεταλλάξεις του CFTR γονιδίου σε κλινικά μη έκδηλη κυστική ίνωση ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΙΑ - Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (αιμοκάθαρση-μεταμόσχευση) - Tροπική παγκρεατίτιδα - Εγκυμοσύνη - Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα - Ιδιοπαθής παγκρεατίτιδα - Κοιλιοκάκη - Μετά ERCP παγκρεατίτιδα Gastroenterology 2001; 120: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13 από ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή του φύματος Vater. Από τότε μέχρι σήμερα οι εφαρμογές της ERCP επεκτάθηκαν στη διάγνωση και ιδιαίτερα στη θεραπεία αρκετών νοσημάτων των χοληφόρων και του παγκρέατος. Στο κείμενο που ακολουθεί θα αναφερθούν αναλυτικά, ανάλογα με το αίτιο που προκαλεί την ΟΠ, οι συχνότερες θεραπευτικές εφαρμογές της ERCP στην αντιμετώπιση της ΟΠ. 1. ΟΞΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ (ΟΛΠ) Τουλάχιστον 100 χρόνια πρίν ο Opie πίστευε, ότι η παροδική ή μόνιμη απόφραξη του φύματος Vater από λίθο των χοληφόρων θα μπορούσε να προκαλέσει παγκρεατίτιδα. 8 Σήμερα εχει καταδειχθεί ότι η διέλευση λίθου ή λίθων δια του φύματος είναι μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης επεισοδίου ΟΠ στο Δυτικό πληθυσμό. 1,2,4,9 Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΟΛΠ είναι μεγαλύτερος στους άνδρες με λιθίαση χοληφόρων. Η ΟΛΠ σχετίζεται με λίθους Δ< 5mm, αφού μικροί λίθοι εύκολα μετακινούνται από τη χοληδόχο κύστη, μέσω του κυστικού πόρου, στο χοληδόχο πόρο προκαλώντας, συνήθως, παροδική ή μόνιμη (ενσφηνωμένος λίθος) απόφραξη του φύματος. 10 Βέβαια οι περισσότεροι λίθοι, που προκαλούν ΟΠ, διέρχονται αυτόματα (εντός μερικών ημερών) το φύμα με αποτέλεσμα τη γρήγορη βελτίωση, όσον αφορά τη βαρύτητα της ΟΛΠ. 4,11 Η αύξηση των τρανσαμινασών και ιδαίτερα της ALT > 150 IU/L, παρουσιάζει υψηλή (95%) θετική προγνωστική αξία για τη διάγνωση της ΟΛΠ. 12 Ο ρόλος της επείγουσας ERCP με σφιγκτηροτομή του φύματος και καθαρισμό του χοληδόχου πόρου (λίθοι ή / και μικρολιθίαση), σε ασθενείς με ΟΛΠ, εχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές από το μέχρι και σήμερα.4,14 20 Στις αρχικές μελέτες τα αποτελέσματα ήσαν αντικρουόμενα, όσον αφορά την επίδραση (αποτελεσματικότητα) της επείγουσας ERCP (εντός ωρών) στη νοσηρότητα και στη θνησιμότητα των ασθενών με ΟΛΠ. 4,14 16 Στις δύο μετααναλύσεις που ακολούθησαν και περιελάμβαναν τυχαιοποιημένες μελέτες, φαίνεται ότι η επείγουσα ΕRCP μειώνει σημαντικά τη νοσηρότητα (επιπλοκές) των ασθενών, ιδιαίτερα σε εκείνους με σοβαρή νόσο, αλλά όσον αφορά τη θνησιμότητά τους τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα.18,20 Eτσι επείγουσα επεμβατική ERCP (σφιγκτηροτομή και καθαρισμός του χοληδόχου πόρου από λίθους ή / και μικρολιθίαση) ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή ΟΠ, χολαγγειίτιδα και προοδευτικά αυξανόμενο αποφρακτικό ίκτερο.1,11,18,20,21 Στους προηγούμενους ασθενείς η χολοκυστεκτομή είναι απαραίτητη πρίν την έξοδό τους από το νοσοκομείο, αφού σε μη χολοκυστεκτομή εμφανίζεται υποτροπή της ΟΛΠ στο 25 30% των ασθενών και / ή χολαγγειίτιδα στις επόμενες 6 18 εβδομάδες.22 Ασθενείς με ήπιας βαρύτητας (χωρίς επιπλοκές) ΟΛΠ, που εμφανίζουν κλινική εικόνα ύφεσης της νόσου (υποχώρηση του κωλύματος λόγω αυτόματης διόδου του λίθου δια του φύματος), φαίνεται ότι δεν ωφελούνται από επείγουσα επεμβατική ERCP.1,11,21 Σ` αυτούς τους ασθενείς αρκετοί μελετητές προτείνουν τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με διεγχειρητική χολαγγειογραφία, σαν αρχική αντιμετώπιση και τη διενέργεια επεμβατικής ERCP (εντός ώρου) στις περιπτώσεις εκείνες που η διεγχειρητική χολαγγειογραφία είναι θετική για λίθους στα χοληφόρα. 1,11,19 Τελικά οι επείγουσες και επιλεκτικές ενδείξεις επεμβατικής ERCP, σε ασθενείς με ΟΛΠ, συνοψίζονται στον Πίνακα ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ODDI ΚΑΙ ΟΠ Η δυσλειτουργία του σφιγκτήρα του Oddi (ΔΣΟ) συναντάται σε όλες τις ηλικίες, αλλά κατά προτίμηση, σαν παροδικό φαινόμενο, σε γυναίκες μέσης ηλικίας μετά από χολοκυστεκτομή. Η ΔΣΟ διακρίνεται σε δύο υποομάδες : α) ινώδης τμηματική ή πλήρης στένωση του σφιγκτήρα, λόγω χρόνιας φλεγμονής και β) δυσκινησία του σφιγκτήρα, που δυσχεραίνει τη δίοδο του παγκρεατικού υγρού και της χολής στο 12/δάκτυλο. Οι ασθενείς χωρίζονται σε χολικού ή παγκρεατικού τύπου ΔΣΟ ανάλογα με το τμήμα του σφιγκτήρα που δυσλειτουργεί και ταξινομούνται με το σύστημα κατάταξης Hoogan Geenen (Πίνακας 3). 23 Η ταξινόμηση σε τρείς υποομάδες (Πίνακας 3) λειτουργεί προσανατολιστικά στην αναζήτηση της υποκείμενης βλάβης και στον καθορισμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ετσι η διάγνωση ΔΣΟ τύπου ΙΙ και ΙΙΙ γίνεται με τη μέτρηση των πιέσεων του σφιγκτήρα του Oddi με διασφιγκτηριακή μανομετρία κατά τη διάρκεια της ERCP Σχήμα 1. Ευρήματα (αιτιολογία) σε 90 ασθ. με αδιευκρίνιστη (ιδιοπαθή) παγκρεατίτιδα 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ERCP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΠ 1 Α. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ERCP (24-48h από εισαγωγή) : 1) Σοβαρή παγκρεατίτιδα 2) Παρουσία χολαγγειίτιδας Β. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ERCP : 1) Προοδευτικά αυξανόμενος αποφρακτικός ίκτερος 2) Αποδεδειγμένη (απεικονιστικά) χοληδοχολιθίαση 3) Αντένδειξη (ηλικία) λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής 4) Χοληδοχολιθίαση μετά χολοκυστεκτομή American College of Gastroenterology, Banks PA. Practice Guidelines in Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13

14 (πίεση ηρεμίας σφιγκτήρα > 40 mmhg). 2 Στους ασθενείς με ΔΣΟ τύπου Ι, εάν πληρούνται τα κριτήρια του Πίνακα 3, η μανομετρία είναι προτιμότερο να αποφεύγεται, αφού παρατηρούνται υψηλά ποσοστά (10 35%) επιπλοκών (π.χ. οξεία παγκρεατίτιδα). 2,23 Η ενδοσκοπική παγκρεατική σφιγκτηροτομή είναι η θεραπεία εκλογής στη ΔΣΟ τύπου Ι, όπου υπάρχει υποκείμενη στένωση του παγκρεατικού τμήματος του σφιγκτήρα. Μελέτες αναφέρουν ότι μειώνονται σε υψηλό ποσοστό (80%) οι κρίσεις ΟΠ. 2,24 Στις ΔΣΟ τύπου ΙΙ και ΙΙΙ, όπου δεν παρατηρείται στένωση, οι ασθενείς δεν απαντούν ικανοποιητικά στη σφιγκτηροτομή. Σ` αυτούς η χορήγηση αναστολέων των διαύλων ασβεστίου (νιφεδιπίνη) ή αντιχολινεργικών μπορεί, για σύντομο χρονικό διάστημα, να δοθεί δοκιμαστικά πρίν επιστρατευθούν επεμβατικές μέθοδοι. 2,24 3. συγγενεισ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠ. Το διφυές πάγκρεας (Pancreas divisum) είναι η συχνότερη συγγενής ανατομική παραλλαγή του παγκρέατος και ανευρίσκεται στο 4-14% του πληθυσμού. 2 Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αντικρουόμενες μελέτες συσχέτισης του διφυούς παγκρέατος (ΔΠ) και των επεισοδίων ΟΠ. Ετσι η ερευνητική ομάδα των Βρυξελλών, σε μία μη προοπτική μελέτη, δεν βρήκε συσχέτιση μεταξύ ΔΠ και επεισοδίων ΟΠ. 25 Αντίθετα νεότερες μελέτες συσχετίζουν το ΔΠ με τα επεισόδια ΟΠ. 2,26 Λόγω της επιβραδυνόμενης ροής του παγκρεατικού υγρού, ιδιαίτερα μεταγευματικά, δια μέσου του επικουρικού φύματος (Santorini), πιθανόν ενεργοποιούνται μηχανισμοί ανάπτυξης φλεγμονής στην περιοχή, προκαλώντας επεισόδια ΟΠ. 26 Η κλινική εικόνα ποικίλει σημαντικά από απλή ασυμπτωματική αύξηση των παγκρεατικών ενζύμων μέχρι την κλασική εικόνα ΟΠ. Η ERCP σήμερα έχει θεραπευτικό παρά διαγνωστικό ρόλο, αφού μετά από καθετηριασμό του επικουρικού φύματος και σκιαγράφηση του ελάσσονα παγκρεατικού πόρου (πόρος Santorini) γίνεται σφιγκτηροτομή με ή χωρίς τοποθέτηση παγκρεατικής ενδοπρόσθεσης. Επιλεγμένες σύγχρονες μελέτες ( ) σε 127 ασθενείς με ΔΠ, στους οποίους έγινε σφιγκτηροτομή με ή χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης, μετά από μέση παρακολούθηση 27 μηνών, κατέδειξαν ότι το 81% από αυτούς δεν εμφάνισε νέα επεισόδια ΟΠ, ενώ υποτροπή της στένωσης του επικουρικού φύματος εμφανίστηκε μόνο στο 10-20%, των ασθενών. 2,26 Βέβαια αρκετοί ερευνητές συνιστούν την αποφυγή τοποθέτησης ενδοπρόσθεσης στον ελάσσονα παγκρεατικό πόρο λόγω των μόνιμων αλλοιώσεων που προκαλούνται στον πόρο με πιθανή κατάληξη την εμφάνιση χρόνιας παγκρεατίτιδας. 27,28 Συγκριτικές μελέτες με μεγαλύτερες σειρές ασθενών, στο μέλλον, πιθανόν να απαντήσουν στην προηγούμενη διχογνωμία. Το δακτυλιοειδές πάγκρεας (annular pancreas) προκαλεί απόφραξη του 12/δακτύλου και του χοληφόρου δένδρου. Στο 1/3 των ασθενών με δακτυλιοειδές πάγκρεας συνυπάρχουν επιμέρους ανατομικές παραλλαγές συμβατές με ΔΠ. Ετσι τα επεισόδια ΟΠ μπορεί να αποδίδονται στη μία ή άλλη συγγενή ανωμαλία χωρίς να είναι σαφές το αίτιο. Η αντιμετώπιση γίνεται ανάλογα με τα ευρήματα. 29 Η έκτοπη χολαγγειοπαγκρεατική συμβολή (ΕΧΠΣ) παρατηρείται στο 1,5 3% του πληθυσμού. Ο παγκρεατικός και ο χοληδόχος πόρος καταλήγουν εκτός 12δακτυλικού τοιχώματος, καταλείποντας ένα μακρύ (>15 mm) κοινό τελικό τμήμα. Επεισόδια ΟΠ προκαλούνται από παροδική απόφραξη, του κοινού τελικού τμήματος, με πρωτεϊνικά συγκρίματα ή λίθους και από παλίνδρομη ροή χολής ή παγκρεατικού υγρού (απουσία σφιγκτηριακού μηχανισμού) στους πόρους. Σε ασθενείς με ΕΧΠΣ συνυπάρχει και χοληδοχοκήλη, ενώ η ΕΧΠΣ συσχετίζεται με καρκίνο χοληδόχου κύστης και χοληφόρων. Διαγνωστικά οι CT, MRCP, EUS και ERCP προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες. Θεραπευτικά σε ασθενείς με ΕΠΧΣ και χοληδοχοκήλη γίνεται χολοκυστεκτομή και Roux-en-Y χολοπεπτική αναστόμωση. Σε μεμονωμένη ΕΧΠΣ συνιστάται προφυλακτική χολοκυστεκτομή και εναλλακτικά προφυλακτική ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή του παγκρεατικού πόρου. 30 Η χοληδοχοκήλη τύπου ΙΙΙ (συγγενήs ή επίκτητη διάταση του ενδοτοιχωματικού τμήματος τoυ χοληδόχου πόρου) σχετίζεται με επεισόδια ΟΠ. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με την ERCP και σπανιότερα με τα συνήθη απεικονιστικά μέσα (CT, US). ΟΠ προκαλείται λόγω της συμπίεσης του παγκρεατικού πόρου, από τη διατεταμένη και πλήρη με χολή χοληδοχοκήλη. Συνήθως η ενδοσκοπική ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ODDI (ΔΣΟ) ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡ- ΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 32 ΔΣΟ ΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΣΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΣ Ι ΤΥΠΟΣ Ι Αλγος χολικού τύπου αλγος παγκρεατικού τύπου Παθολογική ηπατική βιοχημεία αύξηση αμυλάσης / λιπάσης Διάταση κοινού Χολ. Πόρου (>12mm) Διάταση Μείζ. Παγκρ. Πόρου Χαμηλή ροή παροχέτευσης (>30min) χαμηλή ροή παροχέτευσης ΤΥΠΟΣ ΙΙ ΤΥΠΟΣ ΙΙ Αλγος χολικού τύπου αλγος παγκρεατικού τύπου 1 ή 2 από ανωτέρω κριτήρια 1 ή 2 από ανωτέρω κριτήρια ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ Μεμονωμένο άλγος χολικού τύπου Μεμον. άλγος παγκρ. τύπου Am J Gastroenterol 2001; 96: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

15 σφιγκτηροτομή και ή διάνοιξη της οροφής της κήλης επιλύουν το πρόβλημα, ενώ επί αποτυχίας ή αδυναμίας επιχειρείται χειρουργική εκτομή σφιγκτηροπλαστική ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟ- ΦΡΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΥΜΑΤΟΣ VATER KAI ΟΠ Οι συχνότεροι νεοπλασματικοί όγκοι σε ασθενείς με ΟΠ είναι η βλεννώδης εκτασία των πόρων, νεοπλάσματα φύματος, αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος, νησιδιακοί και κυστικοί όγκοι παγκρέατος. Περίπου 5-7% των ασθενών με καλο- ή κακοήθη νεοπλάσματα παγκρέατος, χοληφόρων και φύματος εμφανίζει επεισόδια ΟΠ. 32 Ασθενείς με ίκτερο και πρώτο επεισόδιο ΟΠ σε ηλικία < 40 ετών είναι κλινικά ύποπτοι και πρέπει να διερευνούνται με ελικοειδή CT, MRI- MRCP, ERCP (κυτταρολογική-ιστολογική-αναρρόφηση παγκρεατικού υγρού), EUS και καθοδηγούμενη βιοψία (EUS-FNA). Το EUS, επειδή έχει τη δυνατότητα να διακρίνει νεοπλασματικές βλάβες μικρού μεγέθους (Δ<2εκ.) είναι απαραίτητη, συμπληρωματική, εξέταση σε ασθενείς με ΥΟΠ και με αρνητική, για παθολογικά ευρήματα, ΕRCP. Στις περισσότερες περιπτώσεις η παροχέτευση του κωλύματος με ενδοπρόσθεση, κατά τη διάρκεια της ERCP, αποτελεί παρηγορητική αντιμετώπιση σε ανεγχείρητους όγκους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βanks PA, Freeman ML and the Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology.Practice Guidelines in Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2006;101: Somogni L, Martin S, VenKatesan T, et al. Recurrent Acute Pancreatitis: An Algorithm Approach to Identification and Elimination of Inciting Factors. Gastroentelol 2001;120: Steinberg W, Tenner S. Acute Pancreatitis.N Engl J Med 1994;330: Folsch UR, Nitsche R, Ludtke R, et al. The German Study Group on Acute Biliary Pancreatitis. Early ERCP and Papillotomy Compared with Conservative Treatment for Acute Biliary Pancreatitis. N Engl J Med 1997;336: Coyle WJ, Pineau BC, Tarnasky PR, et al. Evaluation of Unexplained Acute and Acute Recurrent Pancreatitis.Endoscopy 2002 ;34 : McCune WS, Shorb PE, Moscovitz H. Endoscopic cannulation of the ampulla of Vater: a preliminary report. Am Surgery 1968;167: Classen M, Demling L.Endoskopische sphinkterotomie der Papilla Vateri and Steinextraktion aus dem Ductus choledocus. Dtsch Med Wochenschrift 1974;99: Opie EL. The relation of cholelithiasis to disease of the pancreas and to fat necrosis. Am J Med Sci 1901;121:27 9. Go VL, Everhart JE. Pancreatitis In : Digestive diseases in the United States : Epidemiology and impact, Everhart JE (Ed), US Department of Health Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. US Government Printing Office NIH Publication no , Washington DC p Venneman NG, Renooij W, Rehfeld JF, et al. Small gall stones preserved galbladder motility and fast crystallization are associated with pancreatitis. Hepatology 2005;41: Baillie J. Treatment of Acute Biliary Pancreatitis. N Engl J Med 1997;336: Tenner S, Dubner H, Steinberg W: Predicting gallstone pancreatitis with laboratory parameters: A meta analysis. Am J Gastroenterol 1994;89: Safrany L, Neuhaus B, Krause S, et al. Endoskopische Papillotomie bei akuter, biliar bedingter Pankreatitis. Dtsch Med Wochenschr 1980;105: Neoptolemos JP, Carr-Locke DL, London NJ, et al. Controlled trial of urgent ERCP and ES vs conservative treatment for acute Pancreatitis due to gallstones. Lancet 1988;2: Fan ST, Lai EC, Mok FP, et al. Early treatment of acute biliary pancreatitis by endoscopic papillotomy. N Engl J Med 1993;328: Nowak A, Nowakowska-Dulava E, Marek TA, et al. Final results of the prospective randomised, controlled study on endoscopic sphincterotomy vs conventional management in acute biliary pancreatitis. Gastroenterol 1995;108:Suppl: A380 (abstract) 17. Chang L, Lo SK, Stabile BE, et al. Gallstone Pancreatitis: a prospective study on the incidence of pancreatitis and clinical predictors of retained common bile duct stones. Am J Gastroenterol 1998;93: Sharma VK, Howden CW. Metaanalysis of randomized controlled trials of ERC and ES for the treatment of acute biliary pancreatitis. Am J Gastroenterol 1999;94: Chang L, Lo SK, Stabile BE, et al. Preoperative vs postoperative ERCP in mild to moderate gallstone pancreatitis : A prospective randomised trial. Am Surg 2000;231: Ayub K, Imada R, Slavin J. ERCP in gallstone associated acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2004;CD Adler DG, Baron TH, Davila RE, et al. ASGE guideline: The role of ERCP in diseases of the biliary tract and the pancreas. Gastrointest Endosc 2005;62:1 22. Hernandez V, Pascual I, Almela P, et al. Recurrence of acute gallstone pancreatitis and relationship with cholecystectomy of ES. Am J Gastroenterol 2004;99: Raddani HM, Geenen JE, Hoogan WJ, et al. Pressure measurement from biliary and pancreatic segments of sphincter of Oddi. Comparison between patients with functional abdominal pain, biliary or pancreatic disease. Dig Dis Sci 1991;36: Kuo WH, Pasricha P, Kallo A: The role of sphincter of Oddi manometry in the diagnosis and therapy of pancreatic disease. Gastrointest Endosc Clin North Am 1998;8: Delhaye M, Engelholm L, Gremer M.: Pancreas Divisum: Congenital anatomic or anomaly? Contribution of ERCP Gastroenterol. 1985;89: Lehman GA, Sherman S.: Pancreas divisum. Diagnosis, clinical significance, and management alternatives. Gastrointest. Endosc. Clin. N. Am 1995;5: Sherman S, Haws RH, Sovides TJ, et al: Stent-induced pancreatic ductal and parenchymal changes: Correlation of endoscopic ultrasound and ERCP. Gastrointest. Endosc. 1996;44: Smith MT, Sherman S, Ikenberry SO, et al: Alterations in pancreatic ductal morphology following polyethylene pancreatic stent therapy. Gastrointest Endosc 1996;44: Urayama S, Kozarek R, Ball T, et al: Presentation and treatment of annular pancreas in an adult population. Am J Gastroenterol 1995;90: Guelrud M, Morera C, Rodriguez M, et al.: Normal and anomalous pancreatobiliary union in children and adolescents. Gastrointest Endosc 1999;50: Kim MH, Myung SS, Lee SK.: Ballooning of the papilla during contrast injection: a semaphore of a choledochocele. Gastrointest. Endosc. 1998;48: Levy MJ, Geene JE: Idiopathic acute recurrent Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2001;96:2540 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15

16 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Aίθουσα Ballroom Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη B ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 o ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Δεκεμβρίου 2013 Makedonia Palace

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Απριλίου 2016 Αθήνα Ξενοδοχείο Crowne Plaza Τ Ε Λ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 12 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 12 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββατο 12 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗ ΣΥΝΕΧ ΓΟΥΝΤΑΙ 6 Μ ΙΖΟΜΕ ΟΡΙΑ Ν ΕΚΠΑΙΔ ΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη B ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 o ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Δεκεμβρίου 2013 Makedonia Palace

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος : Σ. Δούμα Αντιπρόεδρος : Γ. Στεργίου Γεν. Γραμματέας : Π. Ζεμπεκάκης Ειδ. Γραμματέας : Μ. Δούμας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι 1 Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι Σας προσκαλώ στην 5η Διημερίδα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής που θα γίνει στο Ολυμπιακό Μουσείο στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2013. Η Γαστρεντερολογική Κλινική λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Aίθουσα Socrates, Αθήνα

ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Aίθουσα Socrates, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σάββατο 4 Απριλίου 2015 Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Aίθουσα Socrates, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποβολή Περιλήψεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 19 o ΕλληνικΟ ΣυνΕδριο για το ΕλικοβακτηρΙδιο του ΠυλωροΥ 2014 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) Helicobacter

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια. Καλό Καλοκαίρι. Τευχος 36 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Ενημερωτικό Δελτίο. Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια. Καλό Καλοκαίρι. Τευχος 36 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ενημερωτικό Δελτίο Τευχος 36 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ. Δ. Αθηνών Αριθμός Άδειας 451/91 τεχνογραμμα, Μ. Αυγέρη 12-15343 Αγία Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πρόεδρος: Κ. Παρασκευά Αντιπρόεδρος: Π. Κασαπίδης Γραμματέας: Γ. Αναγνωστόπουλος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πρόεδρος: Κ. Παρασκευά Αντιπρόεδρος: Π. Κασαπίδης Γραμματέας: Γ. Αναγνωστόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 154 51 Αθήνα T: 210 6727531-3, F: 210 6727535 E: hsg@hol.gr, annalsgastro@hsg.gr, W: www.hsg.gr ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Θεοφάνης Μάρης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής

Χαιρετισμός. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Θεοφάνης Μάρης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Επίκαιρα Θέματα Γαστρεντερολογίας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 12-13 Φεβρουαρίου 2016 Ξενοδοχείο Royal Olympic Athens Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Αναστάσιος Ηλίας Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής

Χαιρετισμός. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Αναστάσιος Ηλίας Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Επίκαιρα Θέματα Γαστρεντερολογίας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 13η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 5 & 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani-Caravel Αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΠΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΔΩΔ/ΛΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ

ΧΟΛΟΠΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΔΩΔ/ΛΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ Συζήτηση Αναφορές ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 Α Χειρουργική 424 ΓΣΝΕ, 2 Γαστεντερολογικό 424 ΓΣΝΕ Το 23% των ασθενών όπου υποβάλλονται σε ERCP παρουσιάζουν περιληκυθικά εκκολπώματα Tα περισσότερα εκκολπώματα δωδ/λου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ημερίδα Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Ημερίδα Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Επίκαιρα Θέματα Γαστρεντερολογίας Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Διημερίδας της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας Παρασκευή 19 και Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ. Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΦΝΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ Νίκος Βιάζης Β Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Έτος Σημαντικά γεγονότα 1981 G. Iddan,, P. Scapa η ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

17 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 2012

17 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 17 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 2012 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 13 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 5 & 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani-Caravel, Αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ Χορηγούνται μόρια Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

21 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

21 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 21 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 1 & Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

15 o ΕλληνικΟ ΣυνΕδριο

15 o ΕλληνικΟ ΣυνΕδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 15 o ΕλληνικΟ ΣυνΕδριο για το ΕλικοβακτηρΙδιο του ΠυλωροΥ 2010 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) Helicobacter

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ 20 ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-8 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΤΗΕNS - HILTON Με Διεθνείς Συμμετοχές Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 5-7. Α Ανακοίνωση. Φεβρουαρίου 2016 Athenaeum Intercontinental Αθήνα.

Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 5-7. Α Ανακοίνωση. Φεβρουαρίου 2016 Athenaeum Intercontinental Αθήνα. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 5o 5-7 Φεβρουαρίου Athenaeum Intercontinental Αθήνα Oργάνωση - Γραμματεία: free spιrιt Getting you there! Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων 115 26 Αμπελόκηποι Τ/ F: 210 6748651 E: eemh@otenet.gr W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος : Σ. Καραταπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 2 Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Τριμελής Επιτροπή του Τμήματος Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σας προσκαλεί στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν στις 20-21

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑNTIΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΑNTIΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑNTIΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΕΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Βαλσαμίδης Κωνσταντίνος 1, Χατζημήσιος Κωνσταντίνος 1, Δουλγεράκης Μιχάλης 1, Κοντάκη Θεοδοσία 2, Ζανδές Νικόλαος 1, Σαλιάγκας Κωνσταντίνος 1 1 Γ.Ν.Κοζάνης Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγρέατογραφία - Ε.R.C.P. Εισαγωγή

Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγρέατογραφία - Ε.R.C.P. Εισαγωγή Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο-παγρέατογραφία - Ε.R.C.P Εισαγωγή Τα τελευταία 15 χρόνια σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στη θεραπεία πολλών νόσων των χοληφόρων με την χρήση τεχνικών διαγνωστικής και θεραπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Δοκιμασίες κοπράνων Γιώργος Χουλιάρας, Παιδογαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Υπεύθυνος Ενδοσκοπήσεων & Ιατρείου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Nοσημάτων του Εντέρου Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 3-4 Οκτωβρίου 2014 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2012-2013 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2012-2013 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΕ 2012-2013 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ημερομηνία θέμα εκπαιδευτές 20 Νοεμβρίου Οξεία και χρόνια ηπατίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σας προσκαλούμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧαιρετισμOσ του ΠροEδρου

ΧαιρετισμOσ του ΠροEδρου Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧαιρετισμOσ του ΠροEδρου Η ελληνική Παγκρεατολογική εταιρεία οργανώνει το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με προσανατολισμό στις Χειρουργικές Παθήσεις του οργάνου. Γιατί τόσο οι εγχειρήσεις όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF IMMUNOLOGY ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 12-14 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο «Άλκη Αργυριάδη») ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ανακοίνωση. Οργανωτική Επιτροπή

Α Ανακοίνωση. Οργανωτική Επιτροπή Α Ανακοίνωση Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Π. Μπούρα Αντιπρόεδρος: Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση Γεν. Γραμαμτέας: Α. Τσιρογιάννη Ειδ. Γραμματέας: Θ. Κεραμιτζόγλου Ταμίας: Χ. Νικολάου Μέλη: Α. Σαραντόπουλος Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στον 11ο Κύκλο των «Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας» με θέμα «Σύγχρονη Προσέγγιση σε παλαιά Νεφρολογικά Προβλήματα», που θα

Διαβάστε περισσότερα

25 o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοεμβρίου 2011 "Makedonia Palace"

25 o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοεμβρίου 2011 Makedonia Palace 25 o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-12 Νοεμβρίου 2011 "Makedonia Palace" Χαιρετισμός προέδρου για το 25 ο συνέδριο της ΔΕΒΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι Εκ μέρους της οργανωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Η Εταιρεία μας διοργανώνει κάθε δύο χρόνια διήμερο Συνέδριο με θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. 4oΠανελλήνιο Συνέδριο. Νικόλαος Πισκοπάκης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Μήνυμα Προέδρου. 4oΠανελλήνιο Συνέδριο. Νικόλαος Πισκοπάκης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων 4oΠανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης Μήνυμα Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας ανακοινώνω ότι το 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 09.00-09.45 Απεικονιστική διάγνωση των χοληφόρων Πρασόπουλος Π. Καθηγητής Ακτινολογίας, Δ.Π.Θ. 10.00-10.45 Προεγχειριτική αναισθησιολογική εκτίμηση παθήσεων ήπατοςχοληφόρων-παγκρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ

ΙΗΜΕΡΙ Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ 1 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΗΜΕΡΙ Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΟΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Θεσσαλονίκη, 7 & 8 εκεµβρίου 2012 Makedonia Palace Hotel 3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Στιλπ. Κυριακίδη 1 (Νοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. www.gynoncology.mdcongress.gr. Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. www.gynoncology.mdcongress.gr. Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ www.gynoncology.mdcongress.gr Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ Μετά το συµπόσιο για την "Καταστολή στην Ενδοσκόπηση", που οργανώσαµε το προηγούµενο καλοκαίρι στην Ελούντα, µε ιδιαίτερη χαρά και τιµή σας προσκαλούµε στη νέα µας προσπάθεια, το συµπόσιο για τη "Νεοπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Program MSc in HPB Surgery

Program MSc in HPB Surgery Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 09.00-09.45 Απεικονιστική διάγνωση των χοληφόρων Πρασόπουλος Π. Καθηγητής Ακτινολογίας, Δ.Π.Θ. 10.00-10.45 Stenting χοληφόρων για καλοήθεις και κακοήθεις στενώσεις. Η χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δημήτριος Μανουσάκης-Καρακώστας Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ. Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δημήτριος Μανουσάκης-Καρακώστας Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ. Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την προετοιμασία του «5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων». Βασικός στόχος και επιδίωξη και στις προηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 09.00-09.45 Ο σακχαρώδης διαβήτης στην χειρουργική του παγκρέατος Παπάνας Ν. Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Δ.Π.Θ. 10.00-10.45 Μεταμοσχεύσεις νησιδίων παγκρέατος Παπαλόης Α. Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Μετεκπαιδευτικές Συναντήσεις

Μηνιαίες Μετεκπαιδευτικές Συναντήσεις Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία Μηνιαίες Μετεκπαιδευτικές Συναντήσεις Περίοδος 2010-2011 Αμφιθέατρο ΝΙΜΤΣ ώρα 19:30 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Γεώργιος Κητής Α Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Τζάθας Β

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος ΟΜΙΛΗΤΕΣ - Μερκούρης Μποδοσάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής, Ιατρικής Σχολής - Π.Γ.Ν. Λάρισας, σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Υπό την αιγίδα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Υπό την αιγίδα o 8Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων 4-6 Νοεµβρίου 2015 Royal Olympic Αθήνα www.eeel.gr Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ Μιχαλάκου Μαρία, Φαρκωνή Χρυστάλλα, Κατσικάρη Μαρία Ευρωκλινική Παίδων, Αθήνα ΣΚΟΠΟΣ: Οι λιθοι της χοληδόχου κύστεως στα παιδια είναι ασυνήθες

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

4 η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 4 η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας «Εξελίξεις στην Ουρογεννητική Ογκολογία» Ναύπλιο 10-13/06/2011 Kandia s Castle Hotel Resort and Thalasso,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή

Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή 2 Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή Πρόεδρος: Χρήστος Δερβένης Μέλη: Χαρίνα Τριαντοπούλου Χρήστος Αγαλιανός Νίκος Γούβας Κωνσταντίνος Μανές Ελένη Τζερμπίνη Γιάννης Πασσάς 3 Επιστημονικό Πρόγραμμα 1

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Δ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. οργανώνει επιστημονική ημερίδα στις 15.12.2007, ημέρα Σάββατο στο Ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» Θεσσαλονίκης. Στην ημερίδα θα πραγματοποιηθούν δύο στρογγυλές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ιηµερίδα Γαστρεντερολογίας 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ιηµερίδα Γαστρεντερολογίας 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ιηµερίδα Γαστρεντερολογίας 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Σεπτεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γαστρεντερολογία Ηπατολογία

Γαστρεντερολογία Ηπατολογία 10 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία Ηπατολογία & 6-7 Φεβρουαρίου 2015 Ξενοδοχείο Royal Olympic Athens ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αγαπητοί Φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Nεότερες Εξελίξεις στα Νοσήµατα του Ήπατος VI

Nεότερες Εξελίξεις στα Νοσήµατα του Ήπατος VI Nεότερες Εξελίξεις στα Νοσήµατα του Ήπατος VI Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2016 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ Ώρα προσέλευσης 08:30 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Θα χορηγηθούν 4 µόρια συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26 Αμπελόκηποι T/ F: 210 6748561 E: eemh@otenet.gr, W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ - ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ.

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ - ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Οι ανατομικές παραλλαγές του εξωηπατικού χοληφόρου δέντρου είναι συνήθεις και απαντώνται σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει μέχρι και 40%, ενώ ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ρινορραγίες. Πρωτοβάθμια και. Νοσοκομειακή Αντιμετώπιση Ενδοσκοπικές Τεχνικές Πρακτική άσκηση τεχνικών αντιμετώπισης σε προπλάσματα

Ρινορραγίες. Πρωτοβάθμια και. Νοσοκομειακή Αντιμετώπιση Ενδοσκοπικές Τεχνικές Πρακτική άσκηση τεχνικών αντιμετώπισης σε προπλάσματα Πρωτοβάθμια και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσοκομειακή Αντιμετώπιση Ενδοσκοπικές Τεχνικές Πρακτική άσκηση τεχνικών αντιμετώπισης σε προπλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής. Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Δημήτριος Θεοδώρου Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Μονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος ΙV

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος ΙV ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ευχαριστούμε για την υποστήριξη τις Εταιρείες: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται και φέτος, από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος και το Ηπατολογικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Αιτιολογία πεπτικού έλκους Σχάση του βλεννογόνου που επεκτείνεται έως τη βλεννογόνια μυική στιβάδα Δύο κύριες αιτίες: -Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού -ΜΣΑΦ και ασπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Πρόγραμμα Συνεδρίου. Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων. 10-11 Νοεμβρίου 2012 Αθήνα. του. Ξενοδοχείο Divani Caravel

Πανελλήνιο Συνέδριο. Πρόγραμμα Συνεδρίου. Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων. 10-11 Νοεμβρίου 2012 Αθήνα. του. Ξενοδοχείο Divani Caravel 60 Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων 10-11 Νοεμβρίου 2012 Αθήνα Ξενοδοχείο Divani Caravel Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Με τη συνεργασία της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αξιότιμοι Κύριοι, Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία διοργανώνει το 39 ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, από 4-7 Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Intercontinental. Φέτος το ΔΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα Προέδρων. Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής. Λάγιος Νικόλαος Κομνηνού Ελένη

Γράμμα Προέδρων. Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής. Λάγιος Νικόλαος Κομνηνού Ελένη Γράμμα Προέδρων Σήμερα που η οικονομική κρίση μαστίζει την χώρα μας και ειδικότερα τον τομέα της υγείας είναι επιβεβλημένη και αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και ενασχόληση με την επιστήμη της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε και στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή σας. Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε και στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή σας. Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας διοργανώνει την Επιστημονική Εκδήλωση «Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθηγητής Γεώργιος Ηλονίδης Διευθυντής Δ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθηγητής Γεώργιος Ηλονίδης Διευθυντής Δ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Δ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. οργανώνει στις 16.12.2006, ημέρα Σάββατο στο Ξενοδοχείο «Grand Hotel» Θεσσαλονίκης, πολυθεματική Επιστημονική Ημερίδα προς τιμή των Καθηγητών Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη,

Διαβάστε περισσότερα

[δεύτερη ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

[δεύτερη ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεύτερη ανακοίνωση [ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Mε μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή σας αναγγέλλω ότι το 30o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015. Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ. Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015. Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ. Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρέβεζα 9-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΘΑ ΧορηγΗΘΟΥΝ μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) Υποβολή Περιλήψεων 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα Προέδρων. Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής. Λάγιος Νικόλαος Κομνηνού Ελένη

Γράμμα Προέδρων. Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής. Λάγιος Νικόλαος Κομνηνού Ελένη Γράμμα Προέδρων Σήμερα που η οικονομική κρίση μαστίζει την χώρα μας και ειδικότερα τον τομέα της υγείας είναι επιβεβλημένη και αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και ενασχόληση με την επιστήμη της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο:

Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο: Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ Yπό την αιγίδα της EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ ENΔOΣKOΠHΣHΣ (ESGE) και της EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ ENΔOΣKOΠHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ Πανελλήνιο Συμπόσιο µε διεθνή συµµετοχή 21-23 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο «THE MET» Θεσσαλονίκη Διοργάνωση Εταιρία Μελέτης Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» www.hesem.gr www.synedra.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεχίζοντας τη δραστηριότητά μας στο τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών που άρχισε το 1997, διοργανώνουμε στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2015, τη 18η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

επεµβατική χειρουργική

επεµβατική χειρουργική ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ελάχιστα επεµβατική χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώµατος 05 Νοεµβρίου 2016 Royal Olympic Hotel Αθήνα Επιστηµονικός Φορέας ιόργανωσης: Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ: από το Α ως το Ω 5 ο Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας Πορταριά 2012 Στυλιανός Θ. Γιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Ποια τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Διαμαντόπουλος Παντελής, Κυριαζή Μαρία, Κατσούρη Μαρία Ζαφείρης Χρήστος, Τριχιά Ελένη, Σοφούδης Χρυσόστομος, Νομικός Ιάκωβος Β Χειρουργική κλινική, Ε.Α.Ν.Π «Μεταξά», Πειραιάς, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) 2 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Α. Πιτταράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Α Χειρουργική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Α Χειρουργική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Χειρουργική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Α. Πολυχρονίδης Ν. Λυρατζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνες Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γαστρεντερολογία

Μοντέρνες Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γαστρεντερολογία Μοντέρνες Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γαστρεντερολογία Νοέμβριος 2013 / Αριθμός συμμετεχόντων: 2 / Διάρκεια: 6 μήνες / Υπεύθυνος Προγράμματος: Γιώργος Αναγνωστόπουλος Διευθυντής Προγράμματος Γεώργιος Καλλιπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η επιστημονική αυτή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2013, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η επιστημονική αυτή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2013, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω στην 1 η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες», όπου για πρώτη φορά διοργανώνεται, μεταξύ άλλων, από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα