14SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 5 ιστ ΠΟΣΟ : 7.500,00 ΕΙ ΟΣ : Συντήρηση - επισκευή οχηµάτων ΠΑΡΟΧΟΣ : ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» 14SYMV Στην Αθήνα, σήµερα την 20 η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, στα γραφεία της /νσης Άµεσης ράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: α) Το Ελληνικό ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο ηµήτριο Κ. ΖΑΓΚΑ, ιευθυντή της /νσης Άµεσης ράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Αγοραστής» και β) Η εταιρεία µε την επωνυµία ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε., Α.Φ.Μ.: Ο.Υ.: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην οδό Μιχαλακοπούλου , Τ.Κ.: 11527, Τηλ.: , Fax: νοµίµως εκπροσωπούµενη από τoν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέξανδρο του Ιωάννη και της Ευαγγελίας µε Α..Τ. : Π εκδ. 23/04/1991 από το Τ. Α. Αγ. Παρασκευής και Α.Φ.Μ της.ο.υ. Αγ. Παρασκευής που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Προµηθευτής», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 14 / 1778 από 15/01/2014 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / -ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1. Ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συµβαλλόµενο «Πάροχο», την συντήρηση επισκευή 115 υπηρεσιακών οχηµάτων µάρκας YAMAHA, ο οποίος αναλαµβάνει αυτή, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. Ο Πάροχος αναλαµβάνει την επισκευή συντήρηση των υπηρεσιακών οχηµάτων εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάµενης σύµβασης για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί εντός της εγκεκριµένης πίστωσης. Το είδος της εργασίας των οχηµάτων και οι τιµές αυτής ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 3. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήµατα να πραγµατοποιούνται πάντα εντός των οικονοµικών ορίων της παρούσας σύµβασης τόσο κατά την προγραµµατισµένη συντήρηση τους ( όποτε αυτό απαιτηθεί ) και σε ποσότητες ανάλογες µε αυτές που ορίζει το πρόγραµµα συντήρησης- επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εµφανίζονται βλάβεςφθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, προκαλούν όµως την ακινητοποίηση των οχηµάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας µας, 4. Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καµία µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συµφωνηθέντος ποσού και σύµφωνα µε τον κατάλογο προσφεροµένων τιµών που έγινε αποδεκτός και εµφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και βάση της τεχνικής προσφοράς του Παρόχου, ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό καθώς και τον κατάλληλο χώρο εντός της επιχείρησης, για την ασφαλή φύλαξη των οχηµάτων, κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ηµέρας. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Οι παρεχόµενες υπηρεσίες βαρύνωνται µε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταµείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 6,4% ( Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% ) της Αρχής

2 ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%, 2% επι των κρατήσεων (του 6,4% ), 3% επί των κρατήσεων ( του 0,10% ) για τέλη χαρτοσήµου και 20% επ αυτών (2% & 3% ) υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και φορολογία 4% για την προµήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ 8. Ο Πάροχος βαρύνεται µε την χαρτοσήµανση της σύµβασης. 9. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 10. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί ηµοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου Α -150). 11. Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκοµισθούν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρηµάτων από το ηµόσιο»). Η πληρωµή του Παρόχου θα γίνει από την ιαχείριση Χρηµατικού της Υπηρεσίας µας. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης, το ένα κατατέθηκε στην.α..α., το άλλο πήρε ο Πάροχος δια του νόµιµου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - Ο- ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΖΑΓΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ «ΕΜΜΑΝ.& ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ TK:11527 Τηλ Fax: Α.Φ.Μ : ΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /5 ιστ

3 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.

4 Αθήνα, 29/01/2014 «ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» Από : Προς : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Θέμα: Οικονομική προσφορά για ανταλλακτικά και παροχή υπηρεσιών δικύκλων οχημάτων μάρκας YAMAHA και μοντέλων TDM, XT660, CRYPTON X, της Ελληνικής Αστυνομίας. Η προσφορά διαχωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τις τιμές των ανταλλακτικών αναλυτικά για κάθε μοντέλο με έκπτωση 11%. Το δεύτερο μέρος αφορά τις τιμές για την παροχή υπηρεσιών με έκπτωση 1Ο%. Στα ανταλλακτικά παρέχεται εγγύηση ενός έτους η οποία αναιρείται σε περίπτωση φθοράς που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οδηγού και μη ορθή χρήση σύμφωνα με το βιβλίο του κατασκευαστή. «ΕΜΜΑΝ.& ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ TK:11527 Τηλ Fax: Α.Φ.Μ : ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ

5 1. Τιμές Ανταλλακτικών Στις τιμές των ανταλλακτικών προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 11%. 1.1 Ανταλλακτικά TDM Κωδικός Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. YMD ΛΑΔΙΑ ΜΠΟΥΖΙ JX ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ PS ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ SLW ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ D ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ PX2581T0000 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ JH2582W0000 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ PSW001A0000 ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙΔΑ PS ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ TX ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α H ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ TX ΚΑΜΠΑΝΑ J ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ TX ΑΦΑΛΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ EB ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ

6 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ Α ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ Β PS ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ PU ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ROCSFHR10 ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ JW ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ PS ΠΗΝΙΑ JW ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΩΦΟΡΟΥ PS ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ PS1243A0000 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ LD12168M100 ΚΑΠΕΛΩΤΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ DN ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ B2H ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ A ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ KH ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ YX ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΑΡΣΠΙΕ BH ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ LV ΜΑΡΣΠΙΕ ΠΙΣΩ B ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ABS 1, , , B08591A0000 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ECU) B0W ΚΙΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1, , , VS8255P0000 ΚΕΡΑΙΑ ΙΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ

7 5PS ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ RT ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ HM ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ XT ΠΙΣΩ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ YX ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ RT ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΝΤ PS ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΑΔΙΟΥ PS ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ VK ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ YR ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ LD MIZA AJ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ LD ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ PS ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ PS ΚΟΡΝΑ SL ΚΛΕΙΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ PS ΒΟΛΑΝ B ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABS B ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΞΟΥΔΑ B ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΦΩΤΩΝ PS ΦΛΑΝΤΖΑ Η YX ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΝΕΤΑ VS ΔΕΞΙΑ ΜΑΝΕΤΑ PSY ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ AE ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ROCK00L1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ PS ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

8 2B ΚΟΝΤΕΡ P TPS B0W ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΟΥ B02583V0000 ΠΙΣΩ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΟΥ PS ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ EA ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ PS ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ PS8592A1000 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ PS ΟΥΡΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ PS ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ PS ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ B ΕΜΠΡΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS B ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS FM ΑΞΩΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ XV ΑΞΩΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΞΩΝΑ ΠΙΣΩ PS ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑ PS ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ PS ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ PS ΚΑΠΑΚΙ ΒΟΛΑΝ PS ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1, , , PS ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ D12580T0000 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ Β02580W1000 ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ TX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ TX ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XV ΦΛΑΣΕΡ

9 5PS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ JW ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ORING ΝΕΡΟΥ TX ΜΠΑΤΑΡΙΑ PS2470F2000 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕΛΛΑΣ PS ΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ NX ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ PS ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ Ε400 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ PS ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ CASTRSDOT2 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΕΩΣ PS ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΕΩΣ PS ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Α' LD ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Β' PS ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ FL ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ Ο-RING ΦΙΛΤΡΟΥ Α' O-RING ΦΙΛΤΡΟΥ Β' VD ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ PX ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΠΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ JW ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ PS ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

10 1.2 Ανταλλακτικά XT660 Κωδικός Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. YMD ΛΑΔΙΑ ΜΠΟΥΖΙ X ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ VKE ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ROCK00L1 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ D2W ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660X VKF ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ SF581T0000 ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ XT660X VKF582W0000 ΠΙΣΩ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ XJ23145L000 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ROCSFHR10 ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ VK ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α U ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β TA ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Γ VKE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ VKE ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VK ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VK ΦΤΕΡΩΤΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ H ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ VK ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VK8591A1100 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ECU) VKW ΚΙΤ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ,029.55

11 5VS8255P0000 ΚΕΡΑΙΑ ΙΜΟΜΠΙΛΑΪΖΕΡ VKF ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VKF ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ VKF ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΣΦΗΝΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ VKW ΤΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ VK2583V0000 ΤΡΟΜΠΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ VK ΚΟΝΤΕΡ XT660X VKH ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ VKH ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ VKH ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ VKE ΚΑΜΠΑΝΑ VKE ΑΦΑΛΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ VKE ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΜΠΑΝΑΣ Χ0100 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ VK ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VK ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΧΤ660Χ P TPS SV ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ VK ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ SX MIZA AJ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ VK ΒΟΛΑΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ Α Υ600 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ Β

12 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ Y ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ VKE ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ DW ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ VKE ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ VKH ΠΛΕΞΟΥΔΑ VK ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ VK ΠΙΣΩ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟΠ AE ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ FY ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΝΕΤΑ VK ΔΕΞΙΑ ΜΑΝΕΤΑ SL ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ VK ΠΗΝΙΑ VK ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ VK ΔΕΞΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ DN ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ VKH ΚΟΡΝΑ VKF ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ XT660X VKW001A1000 ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ RT ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΪΝΟΥ ΣΤΑΝΤ VK ΟΥΡΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VK ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Χ0000 ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ B98592A0000 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VKE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ

13 5VK ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑ YR ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ VKF ΠΙΣΩ ΜΑΡΣΠΙΕ VKF ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ D ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ SL ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ VK ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ VKE ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VKF ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ S ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΞΟΝΑ VK ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ D2F ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660X D2F ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660X YR ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ ΤΙΜΟΝΙΟΥ GY ΦΛΑΣΕΡ VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ VKE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ D2F4731B000 ΚΑΛΥΜΑ ΣΕΛΑΣ D2F ΤΙΜΟΝΙ XT660X D2F580T0100 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ XT660X FL ΜΠΑΤΑΡΙΑ VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΕΩΣ VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΕΩΣ Η ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ VKE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Α'

14 5VKE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Β' VKE ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ VKE ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ X0100 ORING ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ YF ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ EL ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟ VK ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΙΖΑΣ X0000 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ X0000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΠΙΛΟΓΕΑ D2F ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ VK ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ PS ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ VKW ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R VKF581T0000 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R VK ΚΟΝΤΕΡ XT660R VK ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ XT660R VKF ΠΛΑΙΝΟ ΣΤΑΝΤ XT660R VKF ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660R VK ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ XT660R VK ΤΙΜΟΝΙ XT660R VKF580T0000 ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ XT660R VKF ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ XT660R CASTRSDOT4 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

15 1.3 Ανταλλακτικά Crypton X Κωδικός Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. YMD ΛΑΔΙΑ ΜΠΟΥΖΙ YPE ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ YPE ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ D9F ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ YPF530K0000 ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΠΙΣΩ TNF582U0100 ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ S4F L ΖΑΝΤΑ ΕΜΠΡΟΣ AYF ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ S4F L ΖΑΝΤΑ ΠΙΣΩ YPF ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ TNF ΑΤΕΡΜΩΝΑΣ ΚΟΝΤΕΡ YPF ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ NMF ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΟΥ YPF ΝΤΙΖΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ S5F ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ XCF ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ROCSFHR10 ΛΑΔΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ F ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Β' FF ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Γ' FF ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ Δ' FF341E0100 ΜΠΙΛΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΑΝΩ F341E0100 ΜΠΙΛΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΤΩ X400 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ

16 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ Α' ΥΗ00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ Β' YV00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΡΑΝΑΖΙΕΡΑΣ YPE ΦΤΕΡΩΤΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ Y200 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ S5E ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ YPH ΡΕΛΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥ TNH ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ YPH ΜΙΖΑ AY ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ YPE ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ YPE ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΟΜΠΛΕΡ S5H ΒΟΛΑΝ S5H ΠΗΝΕΙΑ S5H ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ D6H ΚΟΝΤΕΡ YPH ΜΑΝΕΤΑ ΦΡΕΝΟΥ YPE ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ YPE ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ D6H591A0100 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ D6H ΠΛΕΞΟΥΔΑ B9H ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ YPH ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ D6H ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΗ ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ

17 5D6H ΛΑΜΠΑΚΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ Y ΛΑΜΠΑΚΙ ΚΟΝΤΕΡ D6H ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ VWH ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΔΕΞΙΟΣ D6XH ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ YPF ΓΚΡΙΠ ΓΚΑΖΙΟΥ HVF ΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΟΔΗΓΟΥ YPF ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ S5E ΤΡΟΜΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ YPF583T1000 ΤΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ YPE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Α' YPE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Β' YPE ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ YPE ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ YPE ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ YPE ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ YPE ΜΑΝΙΒΕΛΑ YPE ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ YPE ΑΞΩΝΑΣ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ CE ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ YPE ΠΙΣΤΟΝΙ YPE ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ YPE ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ YPWE ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ X700 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ

18 2S5E ΚΕΦΑΛΗ YPE ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ YPE ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ YPE ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ YPE ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ YPE ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ YPE ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ A ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ MXE ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ VVE ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΣΗΣ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΥΣΗΣ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ YPE ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΑΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ YPH ΝΤΙΖΑ ΚΟΝΤΕΡ YPE ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ YP ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ YPE ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ S5H ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ YPH ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ S ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ LWH ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ YPH ΒΑΛΒΙΝΑ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ YPH ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΚΡΑΣ

19 2S5H ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΤΩΣΗΣ D6H ΦΛΑΣΕΡ D6H ΚΟΡΝΑ S5H ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ YPF ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΚΡΙΠ VKF ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ VKF ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ S5H ΜΠΑΤΑΡΙΑ S5F177G0000 ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΑΝΑΖΙ NRF ΠΙΣΩ ΓΡΑΝΑΖΙ X568B ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΡΥΣΗ YPE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ YPE ΜΠΙΕΛΑ YPE ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ YPE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Α' YPE ΓΛΥΣΤΡΑ ΚΑΔΕΝΑΣ Β' ORING ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ORING ΑΓΩΓΟΥ ΝΕΡΟΥ YPE ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ ORING ΤΑΠΑΣ YPE ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ YPF ΓΛΥΣΤΡΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ D6F ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ S5F ΣΕΛΛΑ YPF L ΚΙΘΑΡΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΑΛ ΦΡΕΝΟΥ

20 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΝΤ Α' YPF ΣΤΑΝΤ ΚΕΝΤΡΙΚΟ YPF ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΑΝΤ YPF ΒΑΣΗ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ YPE ΑΞΟΝΑΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ X200 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΚΚΕΝΤΡΩΦΟΡΟΥ Παροχή Υπηρεσιών Στις τιμές της παροχής υπηρεσιών προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 10%. 2.1 Εργασίες TDM Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α Τιμή με έκπτωση 10% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. SERVICE ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΑ ΧΛΜ SERVICE A' SERVICE B' ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ & ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ

21 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ ΙΣΙΩΜΑ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ ΙΣΙΩΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ

22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΛΩΜΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΕΚ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ Εργασίες XT600 Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α Τιμή με έκπτωση 10% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. SERVICE ΜΕΓΑΛΟ SERVICE ΜΙΚΡΟ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΠΙΣΩ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΠΛΕΚΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ

23 ΛΙΠΑΝΣΗ - ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΕΚ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΛΩΜΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΡΘΩΤΗ

24 ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ Εργασίες Crypton X Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α Τιμή με έκπτωση 10% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. SERVICE A' SERVICE B' ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ & ΚΑΘ/ΣΜΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΛΑΙΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ

25 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΙΣΙΩΜΑ ΠΙΣΩ ΖΑΝΤΑΣ ΙΣΙΩΜΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ORING ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΕΛΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤΗΡΙ ΛΑΙΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΝΤΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΕΚ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ

26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ Οι παραπάνω τιμές ισχύουν μέχρι 31/12/2014 Με εκτίμηση, «ΕΜΜΑΝ.& ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ TK:11527 Τηλ Fax: Α.Φ.Μ : ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ 1.4 After Market Λίστα ανταλλακτικών After Market Σε περίπτωση μη επάρκειας γνήσιων ανταλλακτικών, θα χρησιμοποιηθούν After Market ανταλλακτικά που θα είναι εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση ISO και CE. Κωδικός Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με έκπτωση 11% Τελική τιμή με Φ.Π.Α. 07BB1973 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660X 45,93 40,88 50,28 07BB0258 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΧΤ660Χ 45,53 40,52 49,84

27 07BB0390 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ XT660R 36,75 32,71 40,23 07BB0258 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ XT660R 45,53 40,52 49,84 07YA23SA ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ TDM900 30,73 27,35 33,64 07YA39SP ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ TDM900 31,71 28,22 34,71 68B407C9 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ XT660R/X 73,90 65,77 80,90 78B40830 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ TDM ,94 185,96 228,73 68B407C9 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ TDM900 73,90 65,77 80, A520XSR ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ XT660X 116,95 104,09 128, A520XSR ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ XT660R 116,95 104,09 128, A525XSR ΣΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ TDM ,32 117,76 144, ΠΑΛΛΩΜΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΣΗ ΠΑΛΛΩΜΕΝΟΥ IPX320BH ΠΑΛΛΩΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΦΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΙΣΤΟ ΤΡ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΠΙΣΩ ΦΑΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ SCS1000 ΣΕΙΡΗΝΑ SCS1000PA ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ «ΕΜΜΑΝ. & ΑΛΕΞΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠ/ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΣΕΡΒΙΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΘΗΝΑ TK:11527 Τηλ Fax: Α.Φ.Μ : ΔΟΥ: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΓΕ ΝΙΚ Η Α ΣΤΥ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΔΙΕ ΥΘ Υ ΝΣ Η ΑΤΤ ΙΚ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ Ε Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002551243 2015-01-31 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός : 1 η Πάροδος Γεωργίου Πιτταρά Ο. Α. Κ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Ι

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Α Α: ΒΛ4ΞΙ-75Φ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛEIΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Ρ Γ Ε Ι Ο Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Κ Λ Α Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500

, Α 12, A 13, Α 15,00 G2000 G2500 G3800 G4500 0-6189 50,00 0-5275 50,00 0-6137 50,00 0-5303 50,00 G2000 G3800 G4500 G5200 Κύλινδρος Φ 30,5 mm Κύλινδρος Φ 39 mm Κύλινδρος Φ 43 mm Κύλινδρος Φ 45 mm 0-6176 16,00 0-6282Α 12,50 0-5269A 13,50 0-6125Α 15,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (Προς κάθε ενδιαφερόμενο) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 46 Τ.Κ. 8545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθυπ.

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Έδεσσα, 20 Ιουνίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡ..ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε ΕΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6612 72,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ:

4500,00. Βέροια, 20 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς 1 7 3 1 1 5 2

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 601/04-09-2014 14SYMV002280027 2014-09-09 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ

240 Ημέρες ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αμοιβής του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ AGILITY 50 150 5ΚΑΛ 7220044 7220044 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 125 MAJESTY 125 150 7220086 7220086 Κωδικός: 04601121 Barcode: 04601121 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 250 MP3 7220045 7220045 Κωδικός: 04601144 Barcode:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: Α.Δ.Α.Μ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 19 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικός 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5475 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2014 Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 27/02/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/31-01-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ VW - T5 0703383M Τεμ. ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN Καλαμάτα, 17 Οκτωβρίου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Έργο: «Συντήρηση - επισκευή. μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή τριάντα (30) Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα

Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ECOΚΙΝΗΣΗ που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης (Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα αρ. 14), με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Π Ο Φ Α Σ Η «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΗΜΟΣΙΑΣ Τ Α Ξ Η Σ & Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου έτους 2016 ΠΡΟΫΠ.: ,06 Α.Μ. 81/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIKOΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011.

ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. ΦΟΡΤΗΓΑ Α ΕΚΔΟΣΗ 2011. 81.30725 6065 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.F2000 ΜΑΝ F2000 237,50 538,50 126,74% 81.30725 6084 ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤ.TGA ΦΟΡΤΗΓΑ TGA,TGS,TGX TOURLINER 275,00 769,00 179,64% LION COACH 81.32560 6092 ΨΥΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Α.Μ: 21/2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 6PROC005294607 206-0-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Οκτωβρίου 206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002186362 2014-07-23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ραιδεστός, 20 Απριλίου 2016

Νέα Ραιδεστός, 20 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten 1 14 V 19 59 3 Ar/G 5 G 3 Az/Ar 2 Ro/M 1 1 4 59 1 M Gr Ro/M M/Vi M/Vi G/Vi 5 6 G/N 5 V/N 3 V 2 M/N 1 R/N Gr/Az Az/Ar B/V 4 B/V G/R 1 3 2 1 G/Vi V/M TRIP 1 7 TRIP 2 MODE 1 58 GPS 1 2 Gr/N V/M R B B 8 SCROLL

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,70 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 16 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο»

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ «Αναρτητέα στο µητρώο» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ταχ. Δ/νση :Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. :47 042-Φιλοθέη Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 23593 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Άρτα,26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 1168 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα