ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Α.Ο ΜΕ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Σ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Α.Ο ΜΕ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Σ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Α.Ο ΜΕ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Σ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2 Οικονουική σηυασία Znuicic από το Δάκο Ποσοτική ζημιά α) καρπόπτωση β) απώλεια μάζας ελαιόκαρπου Ποιοτική ζημιά α) αύξηση οξύτητας β)οξείδωση (τάγγισμα) γ) υποβάθμιση οργανοληπτικών χαρακτήρων (άλεση προνυμφών στην ελαιομάζα) * Έμμεσες ζημιές (μυκητι ές προσβολές) Η οικονομική ζημιά, σπς περιπτώσεις ευνοϊκών για την ανάπτυξη του δάκου συνθηκών, είναι τεράσπα φτάνοντας σε μεγάλα ποσοστά, αναλόγως των περιοχών (έως 400,000,000 πανελλαδικά) Η μεγάλη οικονομικά σημασία των ζημιών οδή την πολιτεία σιη γενικευμένη καταπολέμηση ο11πτικούς ψεκασμο ύς,

3 Ιστορική αναδοο καταπολέιιησ Η πρώτη καταπολέμηση πανελλαδικά γίνεται το 1914 στη Μεσσηνία με χρήση μελάσας και αρσενικώδους Νατρίου ( ). Το 1920 γίνονται 4 διαβροχές (1 ανά μήνα) και συνεχίζονται έως το 1937 όπου τοποθετούνται οι παγίδες και οι ψεκασμοί γίνονται βάσει των ενδείξεων των παγίδων. Τη δεκαετία οι ψεκασμοί διακόπτονται λόγω πολεμ< A X{i'Couy ηύλ\ ίο 2-Λ3/1ζ)63) Ji)piJ=M\ jj ίυ TujJiJD Γίρυυ-Γαιΐίος j\rjr;.3λϋj ΐΐ_ρϋyit)yιjr; υζ isiidi νϋμώ jjs ij-jdjj-rsju uud/u υυώ \my ^ \ u j y u p y j j s / j ίίύΐ ϊυ J.i) 33 'u jjy J lir j-, >J Hii'fiiiiuj\k'js\ Jj\ y j 'Jst'Ai ηιυ υj j y u ' y w j j s y i i j Σίίΐ <j jjkan is\rj ly y y ϋΐίοιυι o j d j f j j c j j s i i r j - r o v r c j j u sri] a n a u j h 2 ϋ ζπ α, οι

4 Τοόποι αντιυετώπισηο 1. Χημική αντιμετώπιση α. Προληπτική αντιμετώπιση με δολωματικούς ψεκασμούς, (εξόντωση ακμαίων) β. Θεραπευτική αντιμετώπιση με ψεκασμούς 3,3} σ ϊζ χ ν ο Λ υ '/ ιχ έ ϊ xjvrjjjrxbj-jj 4.Μέθοδοι μαζικής παγίδευσης

5 Πεοινοαωή T n c υεθόδου δολωυατικών ωεκασυών Απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής: 1.Χρηματοδότηση του προγράμματος από την πολιτεία - Υπουργείο Γεωργίας 2. Καρποφορία τουλάχιστον 25% της πλήρους παραγωγής. 3. Εγκατάσταση δικτύου παγίδων-καταγραφή πληθυσμου ανα 5νθημερο μ φωνή γνώμη των Δήμων 5, Εξασφάλιση προσωπικού ψεκασμών και παγιδο0εσίας μέσω διαγωνισμών και π ρ ο σ λ ή ψ εω ν 6. Εφαρμογή της μεθόδου σε ευρείι

6 T o o n o c α ιεκασ υού Ψεκάζεται 1 δέντρο κάθε 2ο ή 3ο δέντρο του ελαιώνα με ποσότητα ψεκαοτικού διαλύματος cc αναλόγως της πυκνότητας του ελαιώνα και του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος. ονται όλα

7

8 Κριτήρια επευβάσεων 1ος Ψεκασμός -Αριθμός δάκων ανά παγίδα -Σχέση αρσενικών/θηλυκών εντόμων (50-50) -Γονιμότητα θηλυκών (> 5%) -Έναρξη πήξης πυρήνα- βάρος καρπού (>0,2gr) -Συνθήκες Θερμοκρασίας- Υγρασίας Υπόλοιποι Ψεκασμοί Αριθμός δάκων ανά παγίδα Σχέση αρσενικών/θηλυκών εντόμων (50-50) Γονιμότητα θηλυκών Π (> 5%) ' Αυξητική τάση πληθυσμών Γόνιμη ΔακοπροσβοΛή (2-4%)-καταρρίψεις συνθήκες Θερμοκρασίας- Υγρασίας Έναρξη συγκομιδ ς Βαθμός ωρίμανσης

9 Χοησιυοποιούυενα Φυτοποοστατευτικά Ελκυστική ouaia:entomela-dacus Bait Εντομοκτόνα: Πυρεθρίνες (A.CYPERMETHRIN, L. CYHALOTHRIN B.CYFLUTHRIN, DELTAMETHRIN) Οργανοφωσφορικά (DIMETHOATE) Σπινοσύνες (SPINOSAD) Απαιτείται σωοτή διαχείριση για αποφυγή αν θειοι κότητας και για αποφυγή παρουσίας υπολειμμάτων σΐό ελαιόλαδο.

10 Παοάνοντες επιτυχίας Δολωυατικών ωεκασυών 1. Επίκαιρο εκτέλεσης ψεκασμών α) Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων δακοσυλλήψεωνσωστή δικτύωση β) Προσεκτική εφαρμογή των κριτηρίων επεμβάσεων.ιδιαίτερη σημασία εχει η επιτυχία του 1ου γενικού ψεκασμού. 2.Σωστή εκτέλεση ψεκασμού ( κατάλληλες συνθήκες ψεκασμού, σωστή ρύθμιση μηχαν/των, πληρότητα κάλυψης) > 3, νθήκες υγρασίας, j y p r j. r / j r j r ^ θ > 4, xjajtj Jυ rjjj 1/jr; > λ 'YijJur; iiiipziγωγ/jr; > 5, novaijwii κρα

11 > > > > 1. Περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου ορθής εκτέλεσης ψεκασμών. Προσπάθειες για προσθήκη χρωστικής στο ψεκαστικό διάλυμα δεν είχαν αποτέλεσμα. Η καταγραφή των διαδρομών των τρακτέρ με G.P.S βοηθά σημαντικά όταν το μέγεθος του έργου είναι μικρό. 2. Απαιτητικές διαδικασίες διαγωνισμών με κίνδυνο ακυρώσεων ή καθυστερήσεων. 3. Ανεπαρκής στελέχωση υπηρεσιών με προσωπικό για '' εγχο του προγράμματος. Μικοός αριθμός διαθέσιμων εντομοκτόνων και σωστή jrj^jpjr/jj -four χρόνια, χρηματοδότηση του Jjpaypiijjjju'/ur; (uz A v j J :J p W r ; rjyyspvzi iinb ^αινωνί^.. 7, Ai}\j]oupy]i} -έα-ηών ohy.ou ^ jucepj^k; iirwy tjivaoyuth,

12 Πλεονεκτήυατα υεθόδου Μέθοδος φιλικότερη στο περιβάλλον, ενταγμένη στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με τους ψεκασμούς κάλυψ η μέθοδος εφαρμόζεται c είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, l)0

13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μέγεθος έργου : Προστασία περίπου ελαιοδένδρων σε150 τ.κ. ( στρ., ποσοστό κάλυψης 80%). Η επέκταση της ζώνης παραγωγής ΠΟΠ ελαιολάδου σε όλη τη Μεσσηνία θα αυξήσει το ποσοστό κάλυψης Προετοιμασία προγράμματος: * ' γραφία με Βήμους για συμμετοχή ΤΙ Ι//Λ»/ ΛΙΛΙΛΙ Ι/Λ1 -Υλοποίηση TIK για ανάδειξη p.η, ν j r, <ί)\/ -, η η r επαρκούς προσώπκ<όι> ϊξποπτεία Έ Λ ε γ χ ο ς Ε φ α ρ μ ο γ ή ς ^ Δ ε ϊ γ μ α τ ο λ η ψ ΐ εκτί μ η ση α π οτελεσμ α_π κότητα ς, ψη ς για

14

15 ,,2015 Google Data SIO. NOAA, U.S. Navy, NGA. GEBCO > ϊ S - \ Streaming, 100% K oukounara Schinolakka StenosiatjT^^ #4>% C handrinos /-v M palodim eikav" B latanovrisi

16 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Σ / W A SL«^T7>r\\ _Λ - - ΑΒΑ ΔΟΛΟΙ ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ ΒΟΥΝΑΡΑ ΚΑΠΛΑΝΙ ΚΡΕΜΜΥΔΑ / τ-mr' w / V s>^ 0 ^ R J »" 1 i ΜΟ

17 ΑΔΡΙΑΝΗ Ir V V η> V Γ^> * ^ ^ < κ^ Ό Ν κ<0 ν ο / η? ri ^ ιλ ^ η\ η6 ^ Ό * ιλ Κ' * V»ί> Κ V rfc ^V η<ρ ^ V V ^ V V κ> *.*> κ> & n> / <Ρ V ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΔΡΙΑΝΗ ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ Φ.*/ ^.^ 'ν -<~'ν Ν V _κ.&/ ^.-ν'1' & J* * <b -ν'.*τ _Ν> ^ ^ *> κ& <b J? -Ν <ο ** 4? Λβ»> ^ Ν' <ο' 4? κ> Λ*,> ίκ. Ο Λ* Ν' *> η> ^ * Ν* η> & Κ' Νν f f Κ' Ν Κ Λο Γ Ν ν Λη? ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

18 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

19 ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μ.Ο ΠΛΗΘ D00 20 J 2 30,01) J 7,000 2-λθϋϋ 2,7 Λ jlrj

20 ΓΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ % ΚΟΣΤ. ΣΥΝΟ ΚΟΣΤ/ΔΕΝΔ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. 2, , , , , ο,ι , , , , mm 0,2 0, ,

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

e l a i w n a s _1 11-05-07 20:00 ÂÏ 7 νταπόδοση χυμών με υδατάνθρακες που προσφέρει η ελιά στο μύκητα. Όσο πιο ανεπτυγμένο είναι το συμβίωτο μυκορριζικό σύστημα, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η παραγωγικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ελαιοκομίας στη Π.Ε. Μεσσηνίας

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ελαιοκομίας στη Π.Ε. Μεσσηνίας Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ελαιοκομίας στη Π.Ε. Μεσσηνίας ΧΑΝΙΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Προβλήματα, Η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί μια σημαντική αγροτική δραστηριότητα στην Ελλάδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Εμμανουήλ Ροδανάκης 1 και Ελευθέριος Αλυσσανδράκης 2 1 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε καινοτόμες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια πρέπει να επιτυγχάνεται µε την ελάχιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και κυρίως,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ IOBC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΙΙ 2001 Τελικό σχέδιο Νοέμβριος Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει γενικές αρχές, τα ελάχιστα κριτήρια και οδηγίες για Ολοκληρωμένη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ελαιώνα στο λιοτρίβι Η συμβολή της γεωργικής πρακτικής στην ποιότητα του ελαιολάδου

Από τον ελαιώνα στο λιοτρίβι Η συμβολή της γεωργικής πρακτικής στην ποιότητα του ελαιολάδου Από τον ελαιώνα στο λιοτρίβι Η συμβολή της γεωργικής πρακτικής στην ποιότητα του ελαιολάδου Εισηγητής: Μαρία Γεωργιάδου, Γεωπόνος MSc Τεχνολόγος Τροφίμων Επικ. Επιθεωρήτρια Η πρωτογενής παραγωγή, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά

Ευτυχία Αλεβυζάκη Εισηγήτρια: Παναγιώτα Ψειροφωνιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ιαχείριση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στο ήµο Φοίνικα Νοµού Ρεθύµνης Ευτυχία Αλεβυζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EcoPest_Progress report LIFE+

EcoPest_Progress report LIFE+ EcoPest_Progress report LIFE+ LIFE Project Number Final Report Covering the project activities from 01/10/2011 to 31/03/2012 Reporting Date LIFE+ PROJECT NAME

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» ΝΕΣΤΟΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAGE10 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜA: (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- EΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.6)

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜA: (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- EΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.6) Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜA: Παράνοµοι αεροψεκασµοί δακοκτονίας στην Κέρκυρα κατά τα έτη 1999, 2000, 2001 και 2002 µε το οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο Fenthion (Lebaycid ec 550). (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Παραδοτέο Έργου του Καν. 2080/ 2005 της ΕΑΣ Ρεθύμνου, Δράσης Biv (1) Πρακτική επίδειξη τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας (βιολογική, ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές Πρακτικές. Διαχείρησης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων. Οδηγός Εφαρμογής

Ορθές Πρακτικές. Διαχείρησης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων. Οδηγός Εφαρμογής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ορθές Πρακτικές Διαχείρησης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων Οδηγός Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. Ελαιουργία ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. Ελαιουργία ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΙΑ Α.Ε. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α Ελαιουργία ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : Λάμε Ειρήνη Δ/ντρια Προσωπικού : Λεμονίδη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 DRAFT Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης µε Παράδειγµα το Ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 Εκτίµηση των χαρακτηριστικών της παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη Υπεύθυνος φορέας της ράσης: ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

μια ΠΡΟΤΑΣΗ για ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΠΠ

μια ΠΡΟΤΑΣΗ για ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΠΠ Γ. Μιχαλόπουλος μια ΠΡΟΤΑΣΗ για ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΠΠ Πως να κεφαλαιοποιήσουμε την ευνοϊκή συγκυρία από πλευράς συνθηκών για να τυποποιήσουμε την απουσία υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κριθαριού 1. Καλλιεργητικές

Διαβάστε περισσότερα