«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»"

Transcript

1 B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε µετά την επεξεργασία του από τη ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από τρία µέρη. Με τις διατάξεις του Μέρους Α (άρθρα 1-14) υπό τον τίτλο «Εργασιακά θέµατα» τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, µε τις διατάξεις του Μέρους Β (άρθρα 15-22) υπό τον τίτλο «Θέµατα κοινωνικής ασφάλισης» αντιµετωπίζονται επί µέρους κοινωνικοασφαλιστικά ζητή- µατα, ενώ µε τις διατάξεις του Μέρους Γ (άρθρα 23-35) υπό τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις» ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κύρια στόχευση του Μέρους Α του Νσχ, όπως επισηµαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η παροχή αποτελεσµατικών εγγυήσεων σε όσες περιπτώσεις οι υφιστάµενες ρυθµίσεις που διέπουν τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης δεν απέτρεψαν τη δηµιουργία ανασφάλειας, η αποτελεσµατική α- ντιµετώπιση των περιπτώσεων µη εφαρµογής των νόµιµων όρων εργασίας, η µείωση των ανισοτήτων στη µεταχείριση όσων εργάζονται µε τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, καθώς και η παρακώλυση προσφυγής στις µορφές αυτές απασχόλησης για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς για τους οποίους θεσπίσθηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, επαναπροσδιορίζεται το θεσµικό πλέγµα που διέπει τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης (σχετικώς µε τη συζήτηση για την απορρύθµιση του Εργατικού ικαίου και τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, βλ., ενδεικτικώς, Ι. Κουκιάδη, Η αρχή της ελαστικότητας και η µετεξέλιξη του

2 2 Εργατικού ικαίου, ΕΕργ, 1991, σελ. 1 επ., του ιδίου, Το Εργατικό ίκαιο της ευελιξίας: Η άλλη πλευρά των ελαστικών σχέσεων εργασίας, ΕΕργ 2006, σελ. 385 επ., του ιδίου, Εργατικό ίκαιο - Ατοµικές Εργασιακές και το ίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 2009, σελ , Αθ. Παπαϊωάννου, Η «απορρύθµιση» του Εργατικού ικαίου και η «ελαστικότητα» των εργασιακών σχέσεων. Ο νέο-φιλελευθερισµός και η αµφισβήτηση του Εργατικού ικαίου, ΕΕργ, 1991, σελ. 161 επ. και 193 επ., Γ. Λεβέντη, Το Εργατικό ίκαιο στη σύγχρονη οικονοµική συγκυρία [κρίση και προοπτικές], ΕΝ 1997, σελ. 353 επ.,. Τραυλό-Τζανετάτο, Η απορρύθµιση του χρόνου εργασίας - Επίκαιροι προβληµατισµοί, ΕΕργ 1997, σελ. 865 επ.). Έτσι, µεταξύ άλλων, αντικαθίστανται: α) η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/1998 προκειµένου να αντιστραφεί το τεκµήριο της ανεξάρτητης εργασίας υπέρ της εξαρτηµένης εργασίας (άρθρο 1), β) το άρθρο 38 του ν. 1892/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 του ν. 2639/1998, σχετικώς µε τις συµβάσεις µερικής απασχόλησης και την εκ περιτροπής εργασία (άρθρο 2), γ) τα άρθρα 20, 22 και 24 του ν. 2956/2001 σχετικώς µε το καθεστώς εργασίας που διέπει τους µισθωτούς µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 3), και δ) το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 206/1974, ως προς τις προϋποθέσεις εφαρµογής του θεσµού της διαθεσιµότητας (άρθρο 4). Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στο καθεστώς της τηλεργασίας (άρθρο 5) και αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 3385/2005, ρυθµίζεται δε εκ νέου η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής του συστήµατος διευθέτησης του χρόνου εργασίας (άρθρο 7). Σηµειώνεται ότι η ελαστικότητα (και, αντιστοίχως, η ευελιξία) ως ιδιότητα του εργατικού δικαίου δεν αποτελεί πρόσφατη ανακάλυψη. Απέκτησε όµως νέο περιεχόµενο τα τελευταία χρόνια υπό την έννοια της ρήξης µε την προστατευτική λειτουργία του εργατικού δικαίου (βλ. Ι. Κουκιάδη, όπ. π., 2006, σελ. 385). Η ρήξη αυτή, κατά την άποψη µέρους της θεωρίας, εµφανίζεται ως το αναγκαίο και αναπόφευκτο τίµηµα της πρόσδεσης της απασχόλησης στο άρµα της ανταγωνιστικότητας και της συνακόλουθης υποταγής της εργασίας στη λογική της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς (βλ., ενδεικτικώς,. Τραυλό-Τζανετάτο, όπ.π., σελ. 865 επ.). Αποτελεί, µε άλλους λόγους, α- ποτέλεσµα των νέων κοινωνικών συσχετισµών, της πίεσης, δηλαδή, των δυνάµεων της αγοράς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη µείωση του εργατικού κόστους (βλ. Γ. Κουζή, Εργασιακές σχέσεις και ευρωπαϊκή ε- νοποίηση. Ευελιξία και απορρύθµιση ή αναβάθµιση της εργασίας; 2001, σελ. 39). Κατ άλλη άποψη, όµως, (βλ., αντί πολλών, Ι. Κουκιάδη, όπ. π., 2006, σελ. 386), οφείλεται στην εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας της µεταβιοµηχανικής εποχής, η οποία εισάγει την ευελιξία ως νέο στοιχείο του πα-

3 ραγωγικού συστήµατος και προωθεί, ως αποτέλεσµα, σύστηµα κανόνων στο οποίο κυριαρχούν οι αυτόνοµες ρυθµίσεις, διαφοροποιηµένες κατά µονάδα παραγωγής ή και σε µικρότερο επίπεδο (εξατοµικευµένες) βάσει των αναγκών της παραγωγής (οργανωτική αρχή). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ε- κτροπή από τα παραδοσιακά συστήµατα εργασιακών σχέσεων και η αντικατάστασή τους από ευέλικτους και ελαστικούς µηχανισµούς ποικίλων µορφών («ατυπικές» µορφές απασχόλησης) αποτελεί οπισθοδρόµηση, η οποία επαναφέρει, έστω µερικώς, το καθεστώς που ρύθµιζε τις εργασιακές σχέσεις στα πρώτα χρόνια της βιοµηχανικής επανάστασης, το οποίο χαρακτηριζόταν από την κυριαρχία του δόγµατος της συναλλακτικής ελευθερίας και το καθεστώς ανασφάλειας του εργαζοµένου (βλ. Κ. Παπαδηµητρίου, Η προσωρινή απασχόληση Ο κατ επάγγελµα δανεισµός εργαζοµένων, 2007, σελ. 60 επ., ιδίως σελ. 63). Το ζήτηµα της προώθησης ευέλικτων µορφών απασχόλησης µε ταυτόχρονη κατοχύρωση ελάχιστων δικαιωµάτων για τους απασχολουµένους τέθηκε στο επίκεντρο της κανονιστικής παρέµβασης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κοινοτικός Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων διακήρυξε ήδη από το 1989 την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων και οδήγησε στην υιοθέτηση της Οδηγίας 91/383/ΕΚ (ΕΕ L 206 της , σ. 19 έως 21), η οποία αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και προσωρινής απασχόλησης µέσω πρακτορείων «δανεισµού» εργαζοµένων. Η Οδηγία αυτή εφάρµοσε για πρώτη φορά την αρχή της ίσης µεταχείρισης των δύο αυτών κατηγοριών «ατυπικώς» απασχολουµένων και των άλλων εργαζοµένων στην εταιρεία που είναι ο χρήστης. Εν συνεχεία εκδόθηκαν δύο ευρωπαϊκές συµφωνίες για τη µερική απασχόληση και τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, αντιστοίχως, οι οποίες κυρώθηκαν µε κοινοτικές Οδηγίες (Οδηγία 97/81 ΕΚ της σχετικώς µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης, ΕΕ L 14 της , σελ. 9 έως 14 και Οδηγία 99/70/ΕΚ της σχετικώς µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, ΕΕ L 175 της , σελ ), καθώς και συµφωνίας-πλαίσιο για την τηλεργασία που υπογράφηκε από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς ε- ταίρους την Τέλος, το 2008 εκδόθηκε η Οδηγία 2008/104/ΕΚ της περί της εργασίας µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της σελ. 9-14). Οι ανωτέρω συµφωνίες και οδηγίες λαµβάνουν υπόψη τους την ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι «ατυπικές» µορφές απασχόλησης στην Ευρώπη και συµβάλλουν στη θέσπιση κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου γενικών αρχών και ελάχιστων προδιαγραφών, µε το οποίο κατοχυρώνονται στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη ορισµένες «ατυπικές» µορ- 3

4 4 φές απασχόλησης Εν συνεχεία, µε διατάξεις του Μέρους Α του Νσχ, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η εργασία που παρέχεται την έκτη ηµέρα της εβδοµάδας κατά παράβαση του πενθηµέρου, αµείβεται µε το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 30% (άρθρο 8), ενισχύονται ορισµένες αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. (άρθρο 9), καθορίζονται νέες διοικητικές κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νοµοθεσία και ορίζεται ότι η αρµόδια υ- πηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει όλο το ποσό του επιβληθέντος προστίµου, α- ντί ποσοστού 20% επ αυτού που ισχύει σήµερα (άρθρο 11), προβλέπεται η ανάρτηση στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης όλων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας (άρθρο 12), και αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 προκειµένου να µεταφερθεί στο Σ.ΕΠ.Ε. η αρµοδιότητα επιβολής προστίµου στους εργοδότες που απασχολούν παρανόµως υπηκόους τρίτων χωρών (άρθρο 14). Με τις διατάξεις του Μέρους Β (άρθρα 15 έως 22) ρυθµίζονται θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριµένως, θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης και σε ασφαλισµένους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση περισσότερων του ενός ασφαλιστικών φορέων (άρθρο 15), αναγνωρίζεται η ιδιότητα της αναπηρίας 80% και άνω για ορισµένες παθήσεις ως αορίστου χρόνου (άρθρο 16), καθορίζεται η διαδικασία υποβολής νέας Ασφαλιστικής Περιοδικής ήλωσης σε περίπτωση µη καταβολής των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 17), και τροποποιείται η διαδικασία ελέγχου των δαπανών υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επιβολής κυρώσεων (άρθρο 18) Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 επανακαθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των υ- πόλοιπων Ασφαλιστικών Φορέων, αντιστοίχως, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 21 ρυθµίζονται ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε σχέση µε τον Κλάδο Ειδικού Κεφαλαίου του πρώην Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε., καθώς και ζητήµατα δαπανών διοίκησης και χορήγησης προσωπικών δανείων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 22 προσαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο προς το άρθρο 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ (ΕΕ L 235 της , σ. 10 έως 21) σχετικώς µε τη διασυνοριακή δραστηριότητα των ιδρυµάτων επαγγελµατικής συνταξιοδότησης και τίθενται οι επενδυτικοί κανόνες που εφαρµόζονται σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας µόνο στο τµήµα του ενεργητικού του ι- δρύµατος που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες, οι οποίες πραγµατοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα. Το Μέρος Γ (άρθρα 23 έως 35) περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν στις εταιρείες «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλη-

5 σης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.» (άρθρο 23), µεταβατικές διατάξεις σχετικώς µε την εφαρµογή του άρθρου 3 (άρθρο 24), κατάλογο των καταργούµενων διατάξεων (άρθρο 34), καθώς και διατάξεις αρµοδιότητας, κατά κύριο λόγο, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκρι- µένως, µε τις διατάξεις του άρθρου 25 ανατίθενται, µεταξύ άλλων, αρµοδιότητες καταγραφής, είσπραξης και εκτέλεσης πληρωµών στα δηµόσια νοµικά πρόσωπα και υπηρεσίες που λειτουργούν µε τη µορφή ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ. και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ρυθµίζονται ζητήµατα της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας. Με το άρθρο 26 επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις της υπαγωγής στην ασφάλιση ορισµένων κατηγοριών επαγγελµατικών, βιοτεχνών και εµπόρων. Περαιτέρω, παρατείνεται εκ νέου η προθεσµία προσαρµογής των ιδιωτικών κλινικών στις ρυθµίσεις των διατάξεων του π.δ. 235/2000 και του συνηµµένου σε αυτό παραρτήµατος (άρθρο 27), όπως παρατείνεται και η προθεσµία προσαρµογής των Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στις ρυθµίσεις του π.δ. 84/2001 (άρθρο 30), και θεσπίζεται δέσµη υποχρεώσεων των ιδιωτικών κλινικών, σχετικών µε τη διάθεση φαρµακευτικών προϊόντων (άρθρο 28). Με τις διατάξεις του άρθρου 29 θεσπίζονται κανόνες και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 31 θεσµοθετείται η υποχρέωση των ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης σε καταβολή προς το ηµόσιο του 5% των νοσηλίων που εισπράττουν. Με τις διατάξεις του άρθρου 32 επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης κλαδικών συµβάσεων για τους εργαζοµένους στον κλάδο των τραπεζών. Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 33 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τις συνέπειες µη τήρησης εκ µέρους των θεραπόντων ιατρών των υποχρεώσεών τους σχετικώς µε τη συνταγογράφηση, καθώς επίσης και των φαρµακοποιών κατά την εκτέλεση των συνταγών, και ρυθµίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικές µε τις διαδικασίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης των συνταγών. 5 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επιµέρους άρθρων του Νσχ 1.Επί του άρθρου 1 Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα του σύγχρονου εργατικού δικαίου είναι αυτό του χαρακτηρισµού µιας σχέσης εργασίας ως εξαρτηµένης εργασίας ή ως ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Στην πρώτη περίπτωση εφαρµόζονται οι κανόνες του Εργατικού ικαίου, ενώ στη δεύτερη όχι. Για τον σκοπό του χαρακτηρισµού αυτού η έννοµη τάξη χρησιµοποιεί τον µηχανισµό των νόµιµων

6 6 τεκµηρίων Ο µηχανισµός αυτός συνδέεται µε την κατανοµή του βάρους α- πόδειξης και στοχεύει στη διευκόλυνση της δικονοµικής θέσης ορισµένων διαδίκων, συνάγοντας συµπεράσµατα από γνωστά πράγµατα για άγνωστα. Στο εργατικό δίκαιο, µάλιστα, ο δικονοµικός µηχανισµός του βάρους της α- πόδειξης έχει ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση, εφόσον καταλήγει, αναλόγως µε το ποιο από τα µέρη επιβαρύνεται δικονοµικώς, σε ενδυνάµωση ή αποδυνάµωση της εργοδοτικής εξουσίας (Βλ. Κ. Παπαδηµητρίου, Το πρόβληµα του βάρους της απόδειξης στις εργατικές διαφορές, ίκη 1987, σ. 209, Α. Άνθιµο, Η κατανοµή του βάρους της απόδειξης στη διαδικασία των εργατικών διαφορών, ίκη 1997, σ επ.). Έτσι, µε τη ισχύουσα διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2639/1998, της οποίας την τροποποίηση προτείνει το υπό ψήφιση ΝΣχ, έχει εισαχθεί στο ελληνικό εργατικό δίκαιο τεκµήριο για τον νοµικό χαρακτηρισµό της σχέσης εργασίας. Προβλέπεται, δηλαδή, υπό ορισµένες προϋποθέσεις (έγγραφη κατάρτιση της σύµβασης, κοινοποίηση την Επιθεώρηση Εργασίας), τεκµήριο υπέρ του ανεξάρτητου χαρακτήρα της σχέσης εργασίας. Το αρνητικό αυτό τεκµήριο µπορεί να ανατραπεί µόνο εάν ο απασχολούµενος αποδείξει πλήρως ό- τι συντρέχουν τα κριτήρια παροχής εξαρτηµένης εργασίας. Το ανωτέρω αρνητικό τεκµήριο δεν εφαρµόζεται, όµως, όταν ο εν ευρεία εννοία εργαζόµενος προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη. Με την υπό ψήφιση διάταξη αφενός, καταργείται το τεκµήριο υπέρ της α- νεξάρτητης εργασίας και αφετέρου, εισάγεται το αντίθετο τεκµήριο υπέρ της εξαρτηµένης εργασίας. Προβλέπεται, έτσι, ότι, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα συνεχείς µήνες, τεκµαίρεται ότι η συµφωνία υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Ο εργοδότης, πάντως, διατηρεί τη δυνατότητα να α- νατρέψει το τεκµήριο, αποδεικνύοντας σε ότι η εργασία παρέχεται υπό συνθήκες ανεξαρτησίας και δεν αποτελεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Θα ήταν όµως δυνατόν να τεθεί το ερώτηµα εάν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις θα εφαρµοσθούν και στις ήδη συναφθείσες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου ή µόνο σε αυτές που θα καταρτισθούν µετά τη θέση σε ισχύ των προτεινοµένων ρυθµίσεων. Θα ήταν, ίσως, σκόπιµο να διευκρινισθεί αυτό. 2.Επί του άρθρου 2 Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντικαθίσταται το άρθρο 38 του ν. 1892/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 2639/1998, σχετικώς µε τις συµβάσεις µερικής απασχόλησης και την εκ περιτροπής εργασία.

7 Επισηµαίνονται τα εξής σε σχέση µε τις προτεινόµενες διατάξεις: α) ιευρύνεται η προστασία των µερικώς απασχολουµένων και η µη δυσµενής διάκρισή τους έναντι των συγκρίσιµων εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης µε την υιοθέτηση από το Νσχ γενικής διάταξης µε περιεχόµενο α- νάλογο της ρήτρας 4 παρ. 1 της Οδηγίας 97/81 ΕΚ της , σχετικώς µε την απαγόρευση των διακρίσεων µεταξύ µερικώς και πλήρως απασχολουµένων, καθώς και του ορισµού της έννοιας του «συγκρίσιµου εργαζοµένου µε πλήρη απασχόληση», κατ αναφορά προς την ρήτρα 3 παρ. 2 της Ο- δηγίας. Κατ αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η ενσωµάτωση στο εθνικό µας δίκαιο της ανωτέρω Οδηγίας, η οποία, κατά µεγάλο µέρος, ενσωµατώθηκε µε τον ν. 2639/1998. β) Επί της παραγράφου 1: Ο έγγραφος τύπος επιβάλλεται, όπως και στην ισχύουσα ρύθµιση, ως συστατικός και, συνεπώς, η µη τήρησή του καθιστά τη σύµβαση µερικής απασχόλησης άκυρη. Η ακυρότητα αυτή πλήττει µόνο τον όρο για µερική απασχόληση και όχι τη σύµβαση εργασίας. Αυτή θεωρείται έγκυρη ως σύµβαση µε κανονικό ωράριο, µε αποτέλεσµα να αποκλείεται όχι µόνον η µονοµερής επιβολή της µερικής απασχόλησης, αλλά και η δυνατότητα σιωπηρής αποδοχής της (βλ. Ι. Κουκιάδη, όπ.π., 2009, σελ. 455). Έχει όµως κριθεί προσφάτως (ΑΠ 1770/2002, ΕΝ 2003, σελ. 738, ΑΠ 330/2008, ΕΕργ 2009, σελ. 363) ότι, όταν πρόκειται για σύµβαση εργασίας που καταρτίζεται για πρώτη φορά, τότε πρόκειται για απόλυτη ακυρότητα, η σύµβαση είναι εξ ο- λοκλήρου άκυρη και ο µισθωτός έχει αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού. Η θέση αυτή έχει χαρακτηρισθεί από εκπροσώπους της θεωρίας (βλ., ενδεικτικώς, Ι. Κουκιάδη, όπ. π., 2009, σελ. 456,. Ζερδελή, Εργατικό ίκαιο-ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, 2007, σελ. 609) ως προβληµατική, γιατί εξουδετερώνει την εγγύηση του νόµου, εφόσον, ουσιαστικώς, καθιστά επωφελέστερη τη θέση του εργοδότη που δεν τηρεί τον τύπο. γ) Επί της παραγράφου 3: Σε περίπτωση περιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης ο εργοδότης µπορεί να επιβάλει µονοµερώς σύστηµα εκ περιτροπής της εργασίας, δηλαδή εναλλαγής περιόδων απασχόλησης και µη απασχόλησης. ύο προϋποθέσεις προβλέπονται για την επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας, η µία ουσιαστική και η δεύτερη διαδικαστική. Πρώτον, πρέπει να υ- πάρχει ουσιαστικός περιορισµός της δραστηριότητας της επιχείρησης. Αν δεν συντρέχει τέτοιος περιορισµός, η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας είναι παράνοµη. εύτερον, πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, χωρίς όµως να είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί και η συµφωνία τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, µέχρι το 1998, απαι- 7

8 8 τείτο και η έγκριση της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, προϋπόθεση η ο- ποία καταργήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 και αντικαταστάθηκε µε υ- ποχρέωση απλής γνωστοποίησης σε αυτήν της εργοδοτικής απόφασης. Με την υπό ψήφιση διάταξη προτείνεται η θέσπιση ανώτατου χρονικού ο- ρίου ως προς τη διάρκεια της εκ περιτροπής εργασίας, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι µήνες ανά ηµερολογιακό έτος. δ) Επί της παραγράφου 9: Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι οι αποδοχές των µερικώς απασχολουµένων θα πρέπει να µην είναι αναλογικώς κατώτερες όχι µόνο από αυτές που προβλέπονται σε κανονιστικές διατάξεις, αλλά και από τις αποδοχές του «συγκρίσιµου εργαζοµένου», δηλαδή από τις αποδοχές που ορίζονται και µε ατοµικές συµβατικές ρυθµίσεις ή που καταβάλλονται οικειοθελώς. ε) Επί της παραγράφου 11: Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης απασχολείται επί πλέον του προβλεπόµενου από τις οικείες συλλογικές συµβάσεις εργασίας χρόνου εργασίας, προβλέπεται η καταβολή σε αυτόν πρόσθετης αµοιβής προσαυξηµένης κατά 25% (40 έως 45 ώρες εβδοµαδιαίως). Αντιθέτως, σε περίπτωση που εργαζόµενος µερικής απασχόλησης απασχολείται επί πλέον του προβλεπόµενου από την ατοµική σύµβαση εργασίας (µειωµένου) χρόνου, δεν προβλέπεται, µε τις ισχύουσες διατάξεις, η καταβολή προσαυξηµένης αµοιβής, αλλά µόνο του απλού ωροµισθίου (Βλ. Β. ούκα, Μερική απασχόληση, 2004, σ. 356). Με το δεύτερο εδάφιο της υπό ψήφιση διατάξεως επιδιώκεται η θέσπιση προσαύξησης κατά 10% σε περίπτωση που ο µερικώς απασχολούµενος παρέχει εργασία πέραν της συµφωνηµένης. Με τη ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 προβλέπεται ότι ο εργοδότης δεν έχει αξίωση για παροχή εργασίας πέρα από τη συµφωνηµένη, όταν ο εργαζόµενος έχει άλλη απασχόληση ή βαρύνεται µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Στο πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης προβλέπεται ότι ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παράσχει την πρόσθετη αυτή απασχόληση «αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του δεν αντίκειται στην καλή πίστη». Προφανώς όµως ο εργαζό- µενος θα οφείλει να παράσχει την πρόσθετη αυτή εργασία, εάν η άρνησή του θα αντίκειται στην καλή πίστη, και όχι το αντίθετο. Άλλωστε, αντίστοιχη είναι η ρύθµιση του άρθρου 659 ΑΚ στο οποίο ορίζεται, γενικότερα και όχι µόνο στην περίπτωση της µερικής απασχόλησης, ότι «αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέρα από τη συµφωνηµένη ή τη συνηθισµένη, ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη». Συνεπώς προτείνεται η αντι-

9 κατάσταση της φράσης «η άρνησή του δεν αντίκειται στην καλή πίστη» από τη φράση «η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη». Οµοίως, στο τρίτο εδάφιο της προτεινόµενη διάταξης προβλέπεται επίσης ότι ο µερικώς απασχολούµενος µπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέρα από τη συµφωνηµένη «όταν η µερική απασχόληση λαµβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο». Τίθεται όµως ερώτηµα ως προς τις προϋποθέσεις οι οποίες συνιστούν «συνήθη τρόπο» παροχής της µερικής απασχόλησης, οι οποίες ε- πιτρέπουν να αρνηθεί ο εργαζόµενος την παροχή εργασίας πέρα από τη συµφωνηµένη. Θα ήταν έτσι ίσως σκόπιµο να διευκρινισθούν αυτές οι προϋποθέσεις. Εάν όµως σκοπός της διάταξης είναι να µην επιτρέπεται η παροχή εργασίας πέραν της συµφωνηµένης κατά πάγιο τρόπο, όπως φαίνεται να προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του Νσχ, σκόπιµο θα ήταν αντικατασταθεί η φράση «όταν η µερική απασχόληση» από τη φράση «όταν αυτή η πρόσθετη εργασία». στ) Επί της παραγράφου 12: Με την υπό ψήφιση διάταξη επιδιώκεται η θέσπιση, για πρώτη φορά, δικαιώµατος των εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση να µετατρέψουν µονο- µερώς τη σχέση εργασίας τους σε µερικής απασχόλησης. Ως προϋποθέσεις για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος προβλέπονται στην υπό ψήφιση διάταξη η απασχόληση από την επιχείρηση περισσοτέρων των είκοσι εργαζο- µένων και το ότι δεν πρέπει να παραβλάπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες. Ο εργαζόµενος, συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, έχει το δικαίωµα να επανέλθει, αργότερα, στην πλήρη απασχόληση. Στην υπό ψήφιση διάταξη προβλέπεται ότι ο µισθωτός πρέπει να ορίζει στην αίτησή του «τη διάρκεια της µερικής απασχόλησης και το είδος». Τίθεται όµως το ερώτηµα εάν ως διάρκεια της µερικής απασχόλησης νοείται η διάρκεια (ηµερήσια, εβδοµαδιαία κ.λπ.) του χρόνου απασχόλησης ή η διάρκεια της αιτούµενης µετατροπής. Επίσης, λαµβανοµένου υπόψη ότι στην αιτιολογική έκθεση του προτεινοµένου Νσχ αναφέρεται ότι µε την εν λόγω διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους εργαζοµένους να αντιµετωπίσουν «έκτακτες οικογενειακές ανάγκες ή ανάγκες που προκύπτουν για εκπαιδευτικούς λόγους και για όσο διάστηµα διαρκούν αυτές», σκόπιµο θα ήταν ίσως να προβλεφθεί στην υπό ψήφιση διάταξη ότι πρέπει να προσδιορίζονται στη σχετική αίτηση του εργαζοµένου οι λόγοι της µετατροπής και η διάρκεια της µετατροπής. Προτείνεται, πάντως, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, για λόγους αρτιότερης νοµοτεχνικής διατύπωσης, η αντικατάσταση της λέξης «το είδος» µε τις λέξεις «το είδος της». 9

10 10 3.Επί του άρθρου 3 Με την εν λόγω διάταξη τροποποιούνται τα άρθρα 20, 22 και 24 του ν. 2956/2001 σχετικώς µε το καθεστώς εργασίας που διέπει τους µισθωτούς µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης (για τον θεσµό της προσωρινής απασχόλησης, βλ., ιδίως, Κ. Παπαδηµητρίου, Η προσωρινή απασχόληση, (Ο κατ επάγγελµα δανεισµός εργαζοµένων), 2007, passim καθώς και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της επί του Νσχ «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών ΟΑΕ και άλλες διατάξεις»). Προσωρινή απασχόληση είναι η ιδιαίτερη µορφή εργασιακής σχέσης στην οποία ο εργαζό- µενος δεν προσλαµβάνεται από τον εργοδότη του (εταιρεία προσωρινής α- πασχόλησης) για να απασχοληθεί στη δική του επιχείρηση, αλλά στην επιχείρηση ενός άλλου ή άλλων προσώπων, µε τα οποία αυτός (ο εργοδότης) συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης προσωπικού. α) Επί της παραγράφου 4 του άρθρου 20 ν. 2956/2001, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί: Υπό τις ισχύουσες διατάξεις ο εργοδότης µπορεί οποτεδήποτε να προσφύγει στη προσωρινή απασχόληση, χωρίς αυτή η επιλογή του να πρέπει να συνδέεται µε συγκεκριµένους λόγους, οι οποίοι να έχουν εκ των προτέρων προσδιορισθεί από τον νοµοθέτη. Με τον τρόπο αυτό, η προσωρινή απασχόληση δεν διατηρεί εξαιρετικό, αλλά κανονικό/τακτικό χαρακτήρα. Είναι δυνατόν, περαιτέρω, ο έµµεσος εργοδότης να εναλλάσσει απεριορίστως και διαδοχικώς στην ίδια θέση εργασίας διαφορετικούς προσωρινώς απασχολουµένους. Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιχειρείται να συνδεθεί η προσφυγή στη προσωρινή απασχόληση αποκλειστικώς µε συγκεκριµένους λόγους, που α- νάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. Ορίζεται, έτσι, ό- τι η παραχώρηση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται µόνο για συγκεκριµένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή ε- ποχιακές ανάγκες. Συνεπώς, η προσωρινή απασχόληση περιορίζεται σε ε- κείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει ανάγκη άµεσης εξεύρεσης εργατικού δυναµικού. Σηµειώνεται ότι αντίστοιχη ρύθµιση απαντά και στο γαλλικό δίκαιο (L Code du travail), όπως και στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στο Λουξεµβούργο (βλ., ιδίως, Κ. Παπαδηµητρίου, όπ.π., σελ. 91 επ.). β) Επί των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 22 ν. 2956/2001, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί: Οι αποδοχές του εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της παραχώρησής του στον έµµεσο εργοδότη, συµφώνως προς την ισχύουσα και προτεινόµενη προς τροποποίηση διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ-

11 θρου 22 του ν. 2956/2001, «δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις προσδιοριζόµενες από τις κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις που ισχύουν για το προσωπικό του έµµεσου εργοδότη, και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόµενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας». Η εν λόγω ρύθµιση αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των προσωρινώς απασχολουµένων και των µισθωτών της επιχείρησης του έµµεσου εργοδότη. Η ρύθµιση αυτή αφορά, όµως, µόνο στις νόµιµες, δηλαδή τις κατώτερες, αποδοχές και όχι τις υπόλοιπες εργοδοτικές παροχές. Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης επιβάλλεται η πλήρης αντιστοίχιση των εν γένει όρων εργασίας τακτικών και προσωρινώς απασχολουµένων. Ορίζεται, έτσι, σε αυτή ότι οι όροι εργασίας των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και των αποδοχών, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έµµεσο εργοδότη, είναι αυτοί που θα εφαρµόζονταν αν οι εργαζόµενοι είχαν προσληφθεί απ ευθείας από τον εν λόγω εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση. Περαιτέρω, η ισότητα µεταχείρισης για τους ίδιους λόγους δεν περιορίζεται στις αποδοχές, αλλά περιλαµβάνει και τις κάθε είδους παροχές που χορηγούνται στους µισθωτούς της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό ορίζεται εν συνεχεία στην παράγραφο 4 της προτεινόµενης διάταξης ότι στους εργαζο- µένους µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης σε έµµεσο εργοδότη παρέχονται µε τους ίδιους όρους που ισχύουν οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες, ι- δίως δε στα κυλικεία, τους παιδικούς σταθµούς και τα µεταφορικά µέσα που υπάρχουν στη διάθεση των άµεσα εργαζοµένων στον έµµεσο εργοδότη, ε- κτός εάν αντικειµενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική µεταχείριση. Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθµίσεις εκπληρώνουν και υποχρέωση της Πολιτείας που προκύπτει από την Οδηγία 2008/104/ΕΚ της , στην οποία καθιερώνεται µε το άρθρο 3 Β παρ. 2 η αρχή της ίσης µεταχείρισης γενικώς ως προς τους βασικούς όρους εργασίας. γ) Επί της παραγράφου 6 του άρθρου 22 ν. 2956/2001, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί: Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν στην επιτρεπόµενη διάρκεια της προσωρινής απασχόλησης. Ενώ µε τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται µόνο µια ανανέωση και δεν επιτρέπεται η συνολική διάρκεια να ξεπεράσει τους 16 µήνες (βλ. Κ. Παπαδηµητρίου, όπ.π, σελ. 142 επ.), µε τις προτεινόµενες διατάξεις µεταβάλλονται οι προϋποθέσεις αυτές. 11

12 12 Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου προβλέπεται ότι η συνολική διάρκεια της απασχόλησης του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη, περιλαµβανοµένων και των ανανεώσεων, δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από δώδεκα µήνες. Μειώνεται, έτσι, η συνολική διάρκεια της παραχώρησης από δέκα έξι (16) σε δώδεκα (12) µήνες, αλλά δεν τίθεται περιορισµός ως προς τον αριθµό των ανανεώσεων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα σήµερα διάταξη. Προβλέπεται, όµως, ότι, κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η υ- πέρβαση της διάρκειας αυτής, µε µέγιστο όριο τους δέκα οκτώ (18) µήνες, σε περίπτωση που πρόκειται να αναπληρωθεί µισθωτός του οποίου η σύµβαση, για οποιοδήποτε λόγο, είναι σε αναστολή. δ) Επί της παραγράφου 7 του άρθρου 22 ν. 2956/2001, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί: Στην ισχύουσα, και προτεινόµενη προς τροποποίηση, διάταξη του άρθρου 22 του ν. 2956/2001 δεν προσδιορίζεται ποιο χρονικό διάστηµα πρέπει να µεσολαβήσει µεταξύ δύο παραχωρήσεων ή µεταξύ δύο ανανεώσεων, έτσι ώστε οι παραχωρήσεις να µην θεωρηθούν διαδοχικές. Στην προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται για πρώτη φορά το ενδεχόµενο αυτό, που αποτελεί ρύθµιση η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε καταστρατήγηση της προστατευτικής νοµοθεσίας (βλ. ιδίως Κ. Παπαδηµητρίου, όπ. π., σελ. 149 επ.). Προβλέπεται, έτσι, στην προτεινόµενη προς ψήφιση διάταξη ότι, αν συνεχίζεται η απασχόληση του προσωρινώς απασχολουµένου από τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειάς της και της τυχόν ανανέωσής της µε σύναψη νέας σύµβασης εργασίας, χωρίς να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα σαρανταπέντε (45) (ηµερολογιακών) ηµερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη. Θα µπορούσε, πάντως, να διερωτηθεί κανείς µε ποιον τρόπο θα συναφθεί µεταξύ έµµεσου εργοδότη και προσωρινώς απασχολουµένου νέα σύµβαση εργασίας, εφόσον η σχέση τους εκδηλώνεται µε τη µορφή της παραχώρησης από την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης και όχι µε τη µορφή σύµβασης εργασίας. Η συνέχιση της απασχόλησης στον έµµεσο εργοδότη, η ο- ποία φανερώνει καταστρατήγηση, θα εκδηλωθεί είτε µε νέα παραχώρηση είτε µε απλή συνέχιση της απασχόλησης. Για λόγους αρτιότερης νοµοτεχνικής διατύπωσης προτείνεται, εποµένως, να αντικατασταθεί η φράση «αν συνεχίζεται η απασχόληση του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειάς της και της τυχόν ανανέωσής της µε σύναψη νέας σύµβασης εργασίας» από τη φράση «αν συνεχίζεται η απασχόληση του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής παραχώρησης και των τυχόν νόµιµων ανανεώσεών της, ακόµη και µε νέα πα-

13 ραχώρηση». ε) Επί του άρθρου 24 του ν. 2956/2001, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί: Ως προς τις απαγορεύσεις προσφυγής στη µερική απασχόληση, το Νσχ ο- ρίζει ορισµένες νέες περιπτώσεις. Στην πρώτη παράγραφο της προτεινοµένης διάταξης ορίζεται ότι η απασχόληση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης θα απαγορεύεται όχι µόνον, όπως ορίζεται υπό το ισχύον νοµικό καθεστώς, όταν ο έµµεσος εργοδότης στο προηγηθέν χρονικό διάστηµα είχε πραγµατοποιήσει οµαδικές απολύσεις, πράγµα που αποτελεί µάλλον σπάνια περίπτωση, αλλά και όταν πραγµατοποιήθηκαν απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας για οικονοµοτεχνικούς λόγους. Επίσης, για πρώτη φορά προβλέπονται δύο νέες απαγορεύσεις. Η πρώτη αφορά την περίπτωση κατά την οποία η εργασία είναι επικίνδυνη για την υ- γεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, λόγω της φύσης της. Αντίστοιχη απαγόρευση προβλέπεται και σε άλλες έννοµες τάξεις (βλ. ιδίως Κ. Παπαδηµητρίου, όπ.π., σελ. 96 επ.) και αποβλέπει στο να µην αποστέλλονται οι προσωρινώς απασχολούµενοι σε εργασίες στις οποίες απαιτείται ιδιαίτερη εµπειρία και προσοχή. Η δεύτερη απαγόρευση, η οποία προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο της προτεινόµενης διάταξης, αφορά στην περίπτωση που ο απασχολούµενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόµων Επί του άρθρου 5 Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στο καθεστώς της τηλεργασίας. Η τηλεργασία, δηλαδή η εργασία που εκτελείται από απόσταση µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεµένων µε το κέντρο της επιχείρησης, αποτελεί µορφή εργασίας η οποία συνεχώς αναπτύσσεται. Αναµένεται, µάλιστα, να επεκταθεί η προσφυγή σε αυτήν, στον βαθµό που µειώνεται το κόστος των τηλεπικοινωνιών, αλλά και αποµακρύνονται πολλές από τις επιφυλάξεις που στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί (βλ., αναλυτικότερα, Κ. Παπαδηµητρίου, Πληροφορική-Εργασία-Εργατικό ίκαιο, 1987). Παρουσιάζει πλεονεκτήµατα, αλλά και ορισµένα µειονεκτήµατα, πολλά από τα οποία γίνεται προσπάθεια να περιορισθούν µε ειδικές ρυθµίσεις. Μάλιστα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαπραγµάτευσης συνήφθη η συµφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία την , η οποία είχε αποστολή να α- ποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω σε εθνικό επίπεδο συλλογική διαπραγµάτευση. Όπως είναι γνωστό, η χώρα µας ενσωµάτωσε, µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

14 /2007, την ευρωπαϊκή συµφωνία για την τηλεργασία, πλην όµως σε µεγάλο βαθµό δεν υπήρξε εξειδίκευση των ρυθµίσεών της. Με την υπό ψήφιση διάταξη εισάγονται βελτιώσεις, οι οποίες στοχεύουν στο να είναι περισσότερο λειτουργική και αποτελεσµατική η προστασία των τηλεργαζοµένων. Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας-πλαίσιο ενισχύει, µε τις ρυθµίσεις που περιέχει, τον καταρχήν χαρακτηρισµό µιας συµφωνίας για παροχή τηλεργασίας ως σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας (βλ. Ι. Κουκιάδη, όπ.π., 2009, σελ. 265), γεγονός που ενισχύεται, επί πλέον, και µε το τεκ- µήριο του άρθρου 1 του προτεινόµενου Νσχ. 5.Επί του άρθρου 7 Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 3385/2005 και προβλέπεται ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται, εφεξής, µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε συµφωνίες του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωµατείου ή του εργοδότη και του συµβουλίου των εργαζοµένων ή του εργοδότη και των ενώσεων προσώπων. Σε επιχειρήσεις στις οποίες δεν υπάρχουν επιχειρησιακά σωµατεία ή συµβούλια εργαζοµένων ή ενώσεις προσώπων ή οι οποίες απασχολούν λιγότερους από είκοσι (20) εργαζοµένους, προβλέπεται ότι η συµφωνία διευθέτησης του χρόνου εργασίας γίνεται µεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωµατείου ή της αντίστοιχης οµοσπονδίας, εφόσον δε δεν επιτευχθεί συµφωνία, το θέµα µπορεί να παραπέµπεται στον Ο.ΜΕ... Υπενθυµίζεται ό- τι, µε την ισχύουσα διάταξη (άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 3385/2005), η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ρυθµίζεται από µεικτό σύστηµα συνδυασµού συλλογικών συµφωνιών και διοικητικής παρέµβασης, στο οποίο τον κύριο λόγο έ- χουν οι εργοδότες και η δηµόσια διοίκηση, όπως και ότι η προτεινόµενη ρύθ- µιση επαναφέρει, ως επί το πλείστον, τις ρυθµίσεις του προϊσχύσαντος ν. 2874/2000 (για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, βλ. αντί πολλών, Γ. Λεβέντη, ιευθέτηση χρόνου εργασίας, ΕΝ, 2005, σελ. 1204). Σε σχέση µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παρατηρούνται τα εξής: α) Τόσο στο πρώτο σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, µε περίοδο δηλαδή αναφοράς που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες, όσο και στο δεύτερο σύστηµα, της ετήσιας βάσης, ορίζεται ότι: «Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Η άρνηση του εργαζοµένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δε συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του» (παρ. 1 εδ. 2 και 3, καθώς και παρ. 2 εδ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Νσχ). Εν προκειµένω, τίθεται το ερώτηµα εάν αυτή η ειδική απαγόρευση καταγγελίας αφορά σε κάθε περί-

15 πτωση που ο εργαζόµενος αρνείται να παράσχει εργασία (γεγονός που θα σήµαινε ότι η παροχή της επί πλέον εργασίας εξαρτάται από τη συναίνεσή του) ή εάν, αντιθέτως, αφορά µόνο την περίπτωση που η άρνησή του «δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη». Υπό τη δεύτερη εκδοχή θα ήταν ίσως σκόπιµο να αντικατασταθεί η φράση «η άρνηση του εργαζοµένου» από τη φράση «αυτή η άρνηση του εργαζοµένου» (βλ. και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της επί του Νσχ «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις», β) Με την παράγραφο 10 παρέχεται η δυνατότητα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων (και κατ ιδίαν εργοδότες στην περίπτωση των επιχειρήσεων) να καθορίζουν οποιοδήποτε άλλο σύστηµα διευθέτησης επιθυµούν, ακόµη και διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 του υπό ψήφιση άρθρου. γ) Με την παρ. 11 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, τον τρόπο κατάθεσης των συµφωνιών και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησής τους. εδοµένου ότι ο ν. 1876/1990 (άρθρα 5, 9 και 16) προβλέπει ότι οι συµφωνίες διευθέτησης του χρόνου εργασίας που θα περιβληθούν τον τύπο συλλογικής σύµβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης κατατίθενται στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας και στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το εάν η διαδικασία κατάθεσής τους µπορεί να µεταβληθεί µε υπουργική απόφαση, έστω και αν τέτοιο δικαίωµα παρέχεται κατ εξουσιοδότηση νόµου, και δ) Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ως ευέλικτο σύστηµα εργασιακών σχέσεων, αποτέλεσε αντικείµενο διαδοχικών νοµοθετηµάτων (άρθρο 41 ν. 1892/1990, άρθρο 3 ν. 2639/1998, άρθρο 5 ν. 2874/2000), µε κατάληξη το ι- σχύον σύστηµα το οποίο οργανώνεται από το άρθρο 2 του ν. 3385/ Επί του άρθρου 8 Υπό το ισχύον νοµικό καθεστώς, η υπέρβαση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας µε εργασία κατά την έκτη ηµέρα δεν αποτελεί υπερεργασία ούτε υπερωρία. Η εργασία αυτή αµείβεται µε τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού και, στον µισθωτό, δεν καταβάλλεται καµιά προσαύξηση, ενώ αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που διαπιστώνεται ηµερήσια υπέρβαση του ωραρίου (ενδεικτικώς ΑΠ 1058/1986, ΕΕργ 46, 619. Βλ., επίσης, αναλυτικώς σε Ι. Κουκιάδη, Εργατικό ίκαιο, Ατοµικές εργασιακές σχέσεις, 2009, 428 επ.). Μάλιστα, είναι δυνατόν να καταβάλλεται και ακόµη µικρότερη α- µοιβή, διότι, για τον υπολογισµό της αµοιβής του µισθωτού κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού, δεν λαµβάνονται υπόψη, συµφώνως

16 16 προς τη νοµολογία, οι προσωπικές περιστάσεις του µισθωτού (προϋπηρεσία, οικογενειακά βάρη), ενώ ως βάση της αµοιβής λαµβάνεται το νόµιµο (κατώτατο) ηµεροµίσθιο, και όχι το καταβαλλόµενο. Στην προτεινόµενη διάταξη ο- ρίζεται ότι η εργασία που παρέχεται την έκτη ηµέρα της εβδοµάδας αµείβεται µε το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 30 %. 7.Επί του άρθρου 15 Συµφώνως προς τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 47 του ν. 2676/1999, όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί µε το υπό συζήτηση Νσχ, η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση που χορηγούν οι ασφαλιστικοί φορείς «αποτελεί ε- κτελεστή πράξη της ιοίκησης και υπόκειται στις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία». Επισηµαίνεται, εν προκειµένω, ότι διοικητικές προσφυγές αποτελούν, κατ άρθρα 24 και 25 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (ν. 2690/1999), οι απλές διοικητικές προσφυγές (αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές), οι ειδικές διοικητικές προσφυγές και οι ενδικοφανείς προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών αρχών, και, βεβαίως, διακρίνονται από το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής (άρθρα 63 επ. του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, ν. 2717/1999), που ασκείται ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 8.Επί του άρθρου 16 Συµφώνως προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16, «η διάρκεια της αναπηρίας» σε ποσοστό 80% και άνω για ορισµένες παθήσεις «καθορίζεται επ αόριστον». Θα ήταν ενδεχοµένως προτιµότερη η διατύπωση: «Η διάρκεια της αναπηρίας [ ] ορίζεται ως αορίστου χρόνου», τόσο για το πρώτο ό- σο και για το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16. Επίσης, η παράθεση των παθήσεων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «α) Σύνδροµο Down [...], δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ε) τυφλότητα, στ) παραπληγία ή τετραπληγία ή ζ) έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση [...]». 9.Επί του άρθρου 20 παρ. 5 Συµφώνως προς τα τελευταία δύο εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997, όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί µε το υπό συζήτηση Νσχ, ο δικηγόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η εκπροσώπηση υπαλλήλου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα λάβει από τον Φορέα αυτό την αµοιβή που α- ντιστοιχεί στα «ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών του Κώδικα περί ικηγόρων». Για λόγους νοµικής ακριβολογίας, θα ήταν προτιµότερο να γίνεται α- ναφορά στα «ισχύοντα ελάχιστα όρια αµοιβών, όπως αυτά καθορίζονται µε

17 Κοινή Υπουργική Απόφαση». Περαιτέρω, ορίζεται ότι «Το σύνολο της αµοιβής καταβάλλεται µε την προσκόµιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου [ ]». Θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να αντικατασταθεί το εδάφιο αυτό ως εξής: «Το σύνολο της αµοιβής καταβάλλεται µε την προσκόµιση των γραµµατίων προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου [ ]». 17 Αθήνα, Οι εισηγητές ηµήτρης Κανελλόπουλος (Ι, ΙΙ 2α,β, 5) Προϊστάµενος του Τµήµατος ιεθνών και Αµυντικών Μελετών Μαριάνθη Καλυβιώτου (Ι, ΙΙ 7,8,9) Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών, Οικονοµίας και Περιβάλλοντος Κώστας Παπαδηµητρίου (ΙΙ 1, 2γ,δ,ε,στ, 3, 4, 6) Αν. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο προϊστάµενος της Β ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Αν. Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 81/03 (ΦΕΚ Α 77/2-4-03) : Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Π.Δ. 81/03 (ΦΕΚ Α 77/2-4-03) : Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Π.Δ. 81/03 (ΦΕΚ Α 77/2-4-03) : Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2010. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:

Πρακτικό 9/2010. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε) Πρακτικό 9/2010 Σήμερα, την 20 η Οκτωβρίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πράξης. Αθήνα,.. ΘΕΜΑ: Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α 28). 2. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εξαρτηµένη εργασία: η λέξη «κλειδί» για το Εργατικό Δίκαιο Ο δικαιολογητικός λόγος και η προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΠΥΣ 6/28.2.2012 - Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 και 2 του Ν.3385/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 29/09/05 Αρ. πρ.:οίκ.4556 ΠΡΟΣ:Ως ο πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439 Αθήνα 8 9-2004 Αριθ. Πρωτ. 4439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταχ. /νση :Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Περιεχόμενα Σελίδα 1. Υπολογισμός ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ...

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... 6 ΕΙΔΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ.2 Αθήνα, 14/3/2012 Εβ/ζχ/130312 ΠΡΟΣ Τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

«Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις»

«Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» A ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 27.1.2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος, απέστειλε προς γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα την 18 η Ιουνίου 2003, ο κατά το νόμο 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.. 164/04 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ Την εγκύκλιο εφαρµογής του προεδρικού διατάγµατος υπ'αριθµ. 164/2004, απέστειλε την 2οή Ιουλίου 2004 το Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα