ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ"

Transcript

1 Επί της αρχής ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ «για την αποκατάσταση του κατώτατου µισθού και του δικαίου της συλλογικής διαπραγµάτευσης και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι κυβερνήσεις των ετών , µε τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους τους, επέφεραν βαρύτατα πλήγµατα και αφάνισαν σχεδόν ολοκληρωτικά το συλλογικό εργατικό δίκαιο, δηλαδή τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, το οποίο ίσχυε στη χώρα µας για 75 έτη. Με αυτό τον τρόπο ενίσχυσαν το κλίµα εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας και δηµιούργησαν περιβάλλον απόλυτης ισχύος του διευθυντικού δικαιώµατος και γενικευµένης εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Η συρρίκνωση και κατεδάφιση του δικαίου των συλλογικών συµβάσεων εργασίας οδήγησε στην καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και στην ενίσχυση του κυβερνητικού αυταρχισµού, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο για την δηµοκρατία σε συνθήκες, ιδίως, παρατεταµένης βαθειάς οικονοµικής ύφεσης και εντυπωσιακά υψηλής ανεργίας. Το δίκαιο των συλλογικών συµβάσεων εργασίας είναι ο κλάδος του δικαίου µε τον µεγαλύτερο βαθµό απορρύθµισης και εκθεµελίωσης στην εποχή των µνηµονίων. Το εργοδοτικό διευθυντικό δικαίωµα έχει αναχθεί σε κυρίαρχο ρυθµιστικό παράγοντα των εργασιακών σχέσεων. Παράλληλα το κράτος επιφυλάσσει για τον εαυτό του ουσιαστικές ρυθµιστικές λειτουργίες, όχι για την κύρωση συλλογικών συµβάσεων εργασίας, αλλά για τον περιορισµό τους. Οι χώροι εργασίας έχουν µετατραπεί, πλέον, σε παράδεισους εργοδοτικής αυθαιρεσίας, στους οποίους κυριαρχεί η ατοµική διαπραγµάτευση και η µονοµερής, από την επιχείρηση, συρρίκνωση των αποδοχών και των θεσµικών όρων των εργασιακών σχέσεων προς τα ελάχιστα νόµιµα όρια, και πολλές φορές και κάτω από αυτά. Η βίαιη µεταφορά της συλλογικής διαπραγµάτευσης, από το εθνικό και κλαδικό επίπεδο προς την επιχείρηση, δηλαδή στο πεδίο της «διαπραγµάτευσης» που ιστορικά πλεονεκτεί ο ισχυρός πόλος της εργασιακής σχέσης (εργοδοσία), έχει θέσει εκτός προστασίας από οποιουδήποτε είδους συλλογική σύµβαση εργασίας την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα. Ο εργαζόµενος, τροµοκρατηµένος από την απειλή της απόλυσης, της ανεργίας και της µακρόχρονης καθυστέρησης απονοµής της εργατικής δικαιοσύνης, ωθείται σε ατοµική «διαπραγµάτευση» µε την επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις, µε την απειλή εφαρµογής των µνηµονιακών νοµοθετικών ρυθµίσεων µονοµερούς επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας και διευκόλυνσης των απολύσεων, προωθούν τη στρατηγική της εξατοµίκευσης των αµοιβών. Με την γενικευµένη χρήση των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, που καλύπτουν πλέον το 80% των εργαζοµένων, συµπιέζουν τους µισθούς προς τον ήδη µειωµένο

2 κατώτατο µισθό. Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθεί από το 2010 η πραγµατική αγοραστική δύναµη των µισθών πάνω από 50%, λόγω µεσοσταθµικής µείωσής τους κατά 23%, αύξησης των τιµών, υπερφορολόγησης και περικοπής των κοινωνικών παροχών. Στην ουσία, ο θεσµός των συλλογικών διαπραγµατεύσεων παραµένει µόνο στον τύπο, εφόσον το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατά τους διαµορφώνονται υπό την απειλή των όρων που επιβάλλει η υπέρµετρη ενίσχυση της εργοδοτικής πλευράς, ωθώντας τα συνδικάτα να αποδέχονται τους εργοδοτικούς όρους, για να αποφύγουν την εξατοµίκευση των µισθών. Η σύναψη µιας επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας αναδεικνύεται πλέον σε άθλο εκεί, όπου είναι νοµικά εφικτή (δηλαδή, υπάρχει επιχειρησιακό σωµατείο και το σύνολο των εργαζοµένων της επιχείρησης υπερβαίνει τους 50), δηλαδή στην ισχνή µειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας. Εφόσον ο εργοδότης δεν επιθυµεί την σύναψη µιας συλλογικής συµφωνίας, αυτή καθίσταται αδύνατη, αφού η διαδικασία ενώπιον του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) έχει πρακτικά καταργηθεί. Η µονοµερής προσφυγή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων στον ΟΜΕΔ απαγορεύτηκε µε µνηµονιακή ρύθµιση, µέχρι την πρόσφατη απόφαση 2307/2014 του Συµβουλίου της Επικρατείας που την επανέφερε. Επιπλέον περιορίστηκαν οι αρµοδιότητες του ΟΜΕΔ και συρρικνώθηκε το περιεχόµενο της διαιτητικής απόφασης στον καθορισµό αποκλειστικά του βασικού µισθού, για το ύψος του οποίου λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι απαιτήσεις των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής, δηλαδή των δανειστών της χώρας. Γι αυτό κατά τα έτη δεν έχει εκδοθεί ούτε µια διαιτητική απόφαση, εκτός από την πρόσφατη που αφορά στους τεχνικούς της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η επιχείρηση έχει σήµερα την ευχέρεια να επιλέξει µεταξύ της ατοµικής διαπραγµάτευσης µε κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά και της «αυτοσύµβασης». Πρόκειται για την µνηµονιακή «καινοτοµία», που παρέχει στην επιχείρηση την δυνατότητα να συνάπτει επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, όχι µε γνήσιο εργατικό συνδικάτο (επιχειρησιακό ή κλαδικό), αλλά µε το απαράδεκτο µόρφωµα της «ένωσης προσώπων», η οποία µπορεί να συσταθεί ταχύτατα και διοικητικά εύκολα από τα 3/5 του συνόλου των εργαζοµένων της επιχείρησης (ακόµα και αν αυτοί είναι µόλις 5). Κατά κανόνα τέτοιες «ενώσεις προσώπων» συστήνονται µε πρωτοβουλία της ίδιας της επιχείρησης, για να καλύψει τις δικές της απαιτήσεις µε τον µανδύα της δήθεν διµερούς συµφωνίας. Αυτές οι διµερείς «συµβάσεις», όσο και οι γνήσιες επιχειρησιακές συµφωνίες (η αναλογία τους διαµορφώνεται ήδη σε 70/30), ρυθµίζουν κατ αποκλειστικότητα τις εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων των επιχειρήσεων, στις οποίες αναφέρονται. Οι όροι τους υπερτερούν έναντι αυτών των κλαδικών και οµοιο-επαγγελµατικών ΣΣΕ σε περίπτωση συρροής, αφού η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης έχει ανασταλεί. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εργαζοµένων δεν καλύπτονται από κάποια γνήσια ή µη γνήσια διµερή επιχειρησιακή ή κλαδική ΣΣΕ. Συνολικά, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ είναι µόνο µερικές εκατοντάδες µε µικρό αριθµό καλυπτόµενων εργαζοµένων. Οι κλαδικές ΣΣΕ, εάν κατορθωθεί η σύναψή τους, δεσµεύουν, πλέον, αποκλειστικά όχι όλους τους εργοδότες του κλάδου αλλά µόνο όσους από αυτούς είναι µέλη των εργοδοτικών ενώσεων που τις υπογράφουν, γιατί µε µνηµονιακό νόµο

3 καταργήθηκε η αρχή της επεκτασιµότητας, δηλαδή της υποχρεωτικής εφαρµογής τους µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο. Ταυτόχρονα η µετενέργεια των ΣΣΕ µεταλλάχτηκε, αφού µειώθηκε η διάρκειά της από 6 σε 3 µήνες και µετά την λήξη της ισχύουν ο βασικός µισθός και µόνο 4 επιδόµατα. Γι αυτούς τους λόγους ο συνολικός αριθµός των ΣΣΕ µειώνεται δραµατικά µε αποτέλεσµα να διευρύνεται σηµαντικά ο αριθµός των εργαζοµένων, που δεν καλύπτονται από κάποια από αυτές και κατά συνέπεια αµείβονται µε τις κατώτατες αµοιβές. Στο αποτέλεσµα αυτό συνέβαλαν και πλείστες άλλες µνηµονιακές διατάξεις, µε τις οποίες µειώθηκε ο κατώτατος µισθός (κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών), πάγωσαν οι τριετίες στις τρεις πρώτες από αυτές (µέχρι η ανεργία να επανέλθει σε µονοψήφια επίπεδα), µειώθηκαν στο µισό ακόµη και οι προσαυξήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές τις τριετίες για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, καταργήθηκε η καθολική ισχύς των µισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ, δεν θα ισχύει από 01/01/2017 καµία τριετία και από την ίδια αυτή ηµεροµηνία η κυβέρνηση, έπειτα από µια καρικατούρα εθνικού διαλόγου, θα ορίζει σε µόνιµη βάση µονοµερώς τα επίπεδα του ελάχιστου νοµοθετηµένου µισθού, προφανώς προς τα κάτω. Οι κυβερνήσεις των ετών , εκτός από την επίτευξη της µαζικής φτωχοποίησης και εξαθλίωσης των εργαζοµένων, επέτυχαν ταυτόχρονα την απαξίωση των συνδικάτων, ακόµη και των πλέον ανώδυνων θεσµών ενηµέρωσης και διαβούλευσης που προβλέπει η κοινοτική εργατική νοµοθεσία. Ο νόµος 1876/1990 για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τον ΟΜΕΔ έχει υποστεί τεράστια αντιδηµοκρατική µετάλλαξη. Αποκατάσταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας Με την παρούσα πρόταση νόµου προτείνουµε την κατάργηση των µνηµονιακών αντεργατικών και αντιδηµοκρατικών νοµοθετικών ρυθµίσεων του , που έπληξαν τον θεσµό των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες κατά παράβαση του Συντάγµατος και της διεθνούς εργατικής νοµοθεσίας. Προτείνουµε την επαναφορά του κατώτατου µισθού στα προ των µνηµονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751 ευρώ µικτά µηνιαία ανεξαρτήτως ηλικίας, από 586 ευρώ µικτά µηνιαία και 511 ευρώ µικτά µηνιαία για τους κάτω των 25 ετών που είχε µειωθεί, και τον επανακαθορισµό του µε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που θα συνάπτεται µεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων. Επίσης προτείνουµε την αποκατάσταση του θεσµού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε την επαναφορά των αρχών της επεκτασιµότητας και της ευνοϊκότερης ρύθµισης, της µετενέργειας καθώς και του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του ΟΜΕΔ. Έτσι θα µπει «φρένο» στις µειώσεις µισθών και θα δοθεί η δυνατότητα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα µε τους αγώνες του και µε τις ΣΣΕ ως εργαλείο να διεκδικήσει όσα έχασαν οι εργαζόµενοι στα χρόνια του µνηµονίου. Η αποκατάσταση του κατώτατου µισθού και του δικαίου των συλλογικών συµβάσεων, κατ αρχήν στην προ µνηµονίων κατάσταση, αποκαθιστά την δηµοκρατική και συνταγµατική νοµιµότητα στις εργασιακές σχέσεις, συµβάλλει

4 στην αναβίωση της δηµοκρατίας στους χώρους εργασίας, προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη ενισχύοντας τις δυνάµεις της εργασίας, συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενισχύει την αγοραστική δύναµη των εισοδηµάτων των λαϊκών νοικοκυριών και µε αυτό τον τρόπο συµβάλλει στην οικονοµική και κοινωνική αναγέννηση και ανάπτυξη της χώρας, που µε την σειρά της θα κατοχυρώσει ακόµα περισσότερο ένα νέο εργασιακό πρότυπο αναβαθµισµένων, σύγχρονων, δίκαιων και δηµοκρατικών εργατικών δικαιωµάτων και εργασιακών σχέσεων. Η παρούσα πρόταση νόµου, εάν ψηφιστεί, θα αποτελεί µια µεγάλη δηµοκρατική τοµή. Ωστόσο, τα περιθώρια βελτίωσης του πλαισίου των συλλογικών διαπραγµατεύσεων δεν οριοθετούνται µόνο στην επαναφορά όσων ίσχυαν το Με νέα νοµοθετική πρωτοβουλία στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα προτείνουµε την αναβάθµιση του θεσµού των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής τους, ώστε να επιτυγχάνεται: α) Ο µέγιστος αριθµός δέσµευσης-κάλυψης επιχειρήσεων και εργαζοµένων σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τη διασφάλιση οµοιογένειας των εργασιακών σχέσεων. β) Η διεύρυνση του περιεχοµένου των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στα θεσµικής και µισθολογικής φύσης ζητήµατα και στις ρήτρες προσαρµογής στις ιδιαιτερότητες επαγγελµάτων, επιχειρήσεων ή γεωγραφικών περιοχών. γ) Η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου των ΣΣΕ και στους οµίλους επιχειρήσεων. δ) Η βελτίωση του πλαισίου συλλογικής διαπραγµάτευσης και στη δηµόσια διοίκηση. Επίσης, θα προτείνουµε τη θέσπιση θεσµών ενισχυµένης λαϊκής και εργατικής συµµετοχής, άµεσης δηµοκρατίας και ουσιαστικού εργατικού και κοινωνικού ελέγχου σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων για ζητήµατα οικονοµικής, κοινωνικής και εργατικής πολιτικής. Στόχος µας είναι η επαναρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, που έχουν πλήρως απορυθµιστεί από τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους τους, η αποκατάσταση της εργατικής νοµοθεσίας και η οικοδόµηση ενός νέου εργασιακού προτύπου πλήρους, ποιοτικής, αξιοπρεπώς αµειβόµενης, ασφαλισµένης, σταθερής εργασίας. Κατ άρθρον ανάλυση

5 Στο άρθρο 1 καταργείται η µνηµονιακή διάταξη, µε την οποία αντικαθίστανται 4 βασικά άρθρα του ν.1876/1990, τα οποία αφορούν στην λειτουργία του ΟΜΕΔ. Η καταργούµενη στο παρόν άρθρο µνηµονιακή διάταξη µεταξύ άλλων περιόρισε το περιεχόµενο της διαιτητικής απόφασης στο βασικό µισθό, λαµβανοµένων µάλιστα υπόψη δεικτών, όπως η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής δραστηριότητας, και τροποποίησε τη διαδικασία συγκρότησης του ΟΜΕΔ και τους όρους σύνθεσης των µεσολαβητών διαιτητών. Στο άρθρο 2 καταργείται η µνηµονιακή διάταξη, µε την οποία επιβλήθηκε όριο αυξήσεως στις βασικές αποδοχές στα πλαίσια απόφασης του ΟΜΕΔ, το οποίο, µεταξύ άλλων περιορισµών, τελεί και σε συνάρτηση µε το µέσο όρο του πληθωρισµού στις χώρες της ευρωζώνης. Στο άρθρο 3 καταργούνται σηµαντικές αντεργατικές µνηµονιακές διατάξεις, µε τις οποίες ρυθµίστηκαν τα εξής: α) η διαδικασία σύστασης και οι αρµοδιότητες των Ενώσεων Προσώπων προκειµένου να συνάπτουν επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, β) η αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης και η αναστολή της επεκτασιµότητας των κλαδικών ΣΣΕ καθ όλη την διάρκεια του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και γ) η έναρξη ισχύος επέκτασης µιας κλαδικής ΣΣΕ από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (και όχι από την ηµεροµηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης ή της υποβολής του σχετικού αιτήµατος). Στο άρθρο 4 καταργείται εν συνόλω ένα µνηµείο αντισυνταγµατικής ρύθµισης, η Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 6/ , που εκδόθηκε σε εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 4046/2012, µε την οποία µεταξύ άλλων θεσπίστηκαν τα εξής: α) η µείωση των βασικών κατώτατων αποδοχών της ΕΓΣΕΕ i) κατά 22% για το σύνολο των εργαζοµένων και ii) κατά 32% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις µαθητείας µε άµεση εφαρµογή στα νέα κατώτατα όρια αποδοχών χωρίς την σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων, β) το πάγωµα όλων των αυξήσεων στις αποδοχές, οι οποίες επέρχονται µε µόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου εργασίας (όπως επιδόµατα πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας κλπ) µέχρις ότου η ανεργία στην χώρα διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, γ) η κατάργηση της µονοµερούς προσφυγής των εργατικών συνδικάτων στον ΟΜΕΔ, δ) ο περιορισµός της προσφυγής στην διαιτησία αποκλειστικά στον καθορισµό του βασικού µισθού και ηµεροµισθίου, ε) η κατάργηση των διατηρητικών ρητρών σε περίπτωση προσφυγής στην διαιτησία, στ) η µείωση της διάρκειας της µετενέργειας της ΣΣΕ από έξη στους τρεις µήνες και περιορισµός αυτής αποκλειστικά στον βασικό µισθό συν τέσσερα επιδόµατα (ωρίµανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδυνότητας), ζ) η θέσπιση της δυνατότητας διαπραγµάτευσης των όρων της ΣΣΕ µε ατοµική σύµβαση και µε δυνατότητα κατάργησης όλων των ρυθµίσεων της λήξασας ΣΣΕ χωρίς την σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου, η) ο περιορισµός της νόµιµης διάρκειας των ΣΣΕ στα τρία χρόνια και η ρύθµιση του χρόνου λήξης ισχύος για όσες είχαν ήδη συναφθεί την 28/02/2012 ανάλογα µε τον χρόνο υπογραφής τους. Στο άρθρο 5 καταργείται η µνηµονιακή διάταξη, η οποία αφορά στο νέο σύστηµα διαµόρφωσης νόµιµου κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου της χώρας. Με την διάταξη αυτή α) καταργήθηκε η καθολική ισχύς των µισθολογικών όρων των ΣΣΕ, της ΕΓΣΣΕ συµπεριλαµβανοµένης, β) διαµορφώθηκαν οι κατώτατοι µισθοί και τα ηµεροµίσθια καθώς και οι νόµιµες προσαυξήσεις προϋπηρεσίας στην βάση των τριών πρώτων

6 τριετιών, γ) ανεστάλη η προσαύξηση του νοµοθετικώς καθορισµένου µισθού και ηµεροµισθίου για προϋπηρεσία που συµπληρώθηκε µετά την 14/02/2012, έως ότου η ανεργία περιοριστεί κάτω από το 10%. Στο άρθρο 6 καταργείται η µνηµονιακή διάταξη, µε την οποία τελείται η αναγνώριση του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιµου κοινωνικού εταίρου. Στο άρθρο 7 καταργείται η µνηµονιακή διάταξη, η οποία αφορά στον κατώτατο µισθό και στην νέα διαδικασία µηχανισµό διαµόρφωσης νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας και την κυβέρνηση, όπως προβλέπεται να εφαρµοστεί από 01/01/2017. Στο άρθρο 8 καταργούνται οι µνηµονιακές διατάξεις, µε τις οποίες αφενός, µειώνεται στο µισό το ύψος της προσαύξησης του βασικού µισθού που αντιστοιχεί στις πρώτες τρεις τριετίες επί προσλήψεως µακροχρόνια ανέργου και αφετέρου, παύει να ισχύει οποιαδήποτε προσαύξηση µε βάση τις τριετίες από 01/01/2017.

7 Άρθρο 1 Πρόταση Νόµου Το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α 212/ ) καταργείται. Άρθρο 2 Το άρθρο 51 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) καταργείται. Άρθρο 3 Οι παρ. 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/ ) καταργούνται. Άρθρο 4 Η Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ αριθµ. 6 της 28 ης /02/2012 (ΦΕΚ Α 38/ ) καταργείται. Άρθρο 5 Η υποπαράγραφος ΙΑ.11 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/ ) καταργείται. Άρθρο 6 Το άρθρο 37 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/ ) καταργείται. Άρθρο 7 Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/ ) καταργείται. Άρθρο 8 Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου ΙΑ και η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/ ) καταργούνται. Αθήνα Οι προτείνοντες Βουλευτές

8 Τσίπρας Αλέξης Αγαθοπούλου Ειρήνη Αθανασίου Νάσος Αλεξόπουλος Απόστολος Αµανατίδης Γιάννης Αµµανατίδου Λίτσα Αποστόλου Βαγγέλης Αυλωνίτου Ελένη Βαλαβάνη Νάντια Βαµβακά Τζένη Βαρεµένος Γιώργος Βούτσης Νίκος Γαϊτάνη Ιωάννα Γάκης Δηµήτριος Γελαλής Δηµήτριος Γερµανίδης Αθανάσιος Γεροβασίλη Όλγα Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη Δερµιτζάκης Κωνσταντίνος Διακάκη Μαρία Διαµαντόπουλος Ευάγγελος Διώτη Ηρώ Δραγασάκης Γιάννης Δρίτσας Θοδωρής Δριτσέλη Παναγιώτα Ζαχαριάς Κώστας

9 Ζεϊµπέκ Χουσεΐν Ζερδελής Γιάννης Θεοπεφτάτου Αφροδίτη Ιγγλέζη Αικατερίνη Καλογερή Αγνή Κανελλοπούλου Μαρία Καραγιαννίδης Χρήστος Καραγιουσούφ Αϊχάν Κατριβάνου Βασιλική Καφαντάρη Χαρά Κοδέλας Δηµήτρης Κοντονής Σταύρος Κουβέλα Φωτεινή Κουράκης Τάσος Κουρουµπλής Παναγιώτης Κριτσωτάκης Μιχάλης Κυριακάκης Βασίλης Κωνσταντοπούλου Ζωή Λαφαζάνης Παναγιώτης Μαντάς Χρήστος Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος Μητρόπουλος Αλέξης Μιχαλάκης Νίκος Μιχελογιαννάκης Γιάννης Μπάρκας Κωνσταντίνος Μπόλαρη Μαρία

10 Ξανθός Ανδρέας Ουζουνίδου Ευγενία Παναγούλης Στάθης Πάντζας Γεώργιος Παπαδηµητρίου Μάνια Πετράκος Θανάσης Σαµοΐλης Στέφανος Σταθάκης Γιώργος Σταθάς Γιάννης Σταµπουλή Αφροδίτη Στρατούλης Δηµήτρης Συρµαλένιος Νίκος Τριανταφύλλου Μαρία Τσακαλώτος Ευκλείδης Τσουκαλάς Δηµήτρης Φωτίου Θεανώ Χαραλαµπίδου Δέσποινα Χατζηλάµπρου Βασίλης Χατζησοφιά Άννα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία Άµεσα µέτρα για την προστασία των οφειλετών και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισαγωγή Το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές εξελίξεις στην εποχή των μνημονίων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές εξελίξεις στην εποχή των μνημονίων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές εξελίξεις στην εποχή των μνημονίων Συλλογικές διαπραγματεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 42 ΜΕΛΕΤΕΣ Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή Προκειµένου να απαλλαγεί η ελληνική αγορά εργασίας από τις αναχρονιστικές δοµές της, από τον Μάιο του 2010 έως τώρα ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

στην πρόταση νόµου «Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών»

στην πρόταση νόµου «Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Για την οικονοµική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η δραµατική οικονοµική πραγµατικότητα, που βιώνει τραυµατικά ολόκληρη η κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Κοινοποίηση: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 1 Σκ/140114 ΠΡΟΣ Το Συμβούλιο της Ευρώπης, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου, Τμήμα Κοινωνικού Χάρτη και Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας Agora Council of Europe 1, quai

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συγγραφείς: ΑΝΤΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία Προσθήκη. Θέμα: Επαναφορά του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα Μαρτίου 2011. Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τροπολογία Προσθήκη. Θέμα: Επαναφορά του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης στα επίπεδα Μαρτίου 2011. Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τροπολογία Προσθήκη Στο σ/ν, αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της νέας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού της Τράπεζας της 27/06/2012

Ανάλυση της νέας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού της Τράπεζας της 27/06/2012 Eπιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ανάλυση της νέας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού της Τράπεζας της 27/06/2012 που καταρτίστηκε εντός της ακραίας δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 2/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά συνδικάτα στο περιβάλλον της οικονοµικής ύφεσης και κρίσης. Καψάλης Απόστολος

Τα ελληνικά συνδικάτα στο περιβάλλον της οικονοµικής ύφεσης και κρίσης. Καψάλης Απόστολος Τα ελληνικά συνδικάτα στο περιβάλλον της οικονοµικής ύφεσης και κρίσης Καψάλης Απόστολος Σεπτέµβρης 2012 1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α Ε Υ ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΓΣΕΕ Α ΕΓΣΣΕ ΕΠΑΣΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α Ε Υ ΚΚΕ ΟΜΕ ΠΑΜΕ ΣΕΠΕ ΣΣΕ ΣΥΡΙΖΑ Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

15ήμερο Ενημερωτικό Δελτίο. Πολιτικής και Οικονομικής Τεκμηρίωσης # 11

15ήμερο Ενημερωτικό Δελτίο. Πολιτικής και Οικονομικής Τεκμηρίωσης # 11 15ήμερο Ενημερωτικό Δελτίο Πολιτικής και Οικονομικής Τεκμηρίωσης # 11 29 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΝ 4 [1.Α] ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4 Άμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 5 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2011 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ. Eπιτροπή Μελετών & Τεκμηρίωσης Κ.Ο.ΣΥΡΙΖΑ

Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ. Eπιτροπή Μελετών & Τεκμηρίωσης Κ.Ο.ΣΥΡΙΖΑ Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ Eπιτροπή Μελετών & Τεκμηρίωσης Κ.Ο.ΣΥΡΙΖΑ 1. Εισαγωγή 2. Κριτική αξιολόγηση του Μνημονίου 3. Μακροοικονομικά και δημοσιονομικά στοιχεία 4. Δραστική μείωση πραγματικού εισοδήματος 5. Η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα