Εύρεση Ομάδων Χρηστών Μέσω Θεσιθεσίας Κινητού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εύρεση Ομάδων Χρηστών Μέσω Θεσιθεσίας Κινητού"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Copyright 2015 Μπξνθνξίδεο Αιέμαλδξνο Απαγνξεύεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθό ζθνπό. Επηηξέπεηαη ε αλαηύπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπό κε θεξδνζθνπηθό, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θύζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξόλ κήλπκα. Οη απόςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην έγγξαθν εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ ΤΕΙ Καβάιαο. Μπξνθνξίδεο Αιέμαλδξνο Πξνπηπρηαθφο Φνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΣΔΙ) Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο All rights reserved [1]

2 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ε νπνία πινπνηήζεθε ην έηνο 2015 ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θαζεγεηή θ. Διεπζέξην Μσπζηάδε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε αλαζέηνληαο κνπ ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ πνπ ήηαλ δίπια κνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ. Πάλσ απ φια φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Μπξνθνξίδεο Αιέμαλδξνο [2]

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα έμππλα θηλεηά εμειίζζνληαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζθέξνληαο κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπο. ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αλαπηχζζεηε έλα ινγηζκηθφ γηα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα android ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνλ αηζζεηήξα έμππλνπ θηλεηνχ γηα ηελ ζεζηζεζία ε νπνία ζα βξίζθεη ηελ ζέζε ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απηήο θαη ζα ηνπο παξέρεη κελχκαηα νκάδσλ θαη εηδνπνηήζεσλ. πγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή έρεη ιεηηνπξγίεο εγγξαθήο θαη ζχλδεζεο ζηελ εθαξκνγή γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν γηαηί ηα δεδνκέλα απηά ζα ζηαινχλ ζε δηαδηθηπαθή βάζε. ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαγξάθεη νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα πξνζθαιεί κέιε πνπ επηζπκεί λα ιακβάλεη θαη δείρλεη ηελ δηθηά ηνπ ζεζηζεζίαο ζηνλ ράξηε, λα αλεβάδεη θσηνγξαθίεο απφ ηελ ζπιινγή ηνπ έμππλνπ θηλεηνχ ηνπ γηα ην πξνθίι ηνπ ε ηεο νκάδαο ηνπ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πξηλ θνξησζνχλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, λα ιακβάλεη θαη λα απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο κελπκάησλ άκεζεο αλάγθεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο βξεζεί ζε κηα επείγνπζα θαηάζηαζε θαη ηέινο λα επεμεξγάδεηαη ην πξνθίι ηνπ ζην φπνην ηνπ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο κελχκαηνο ζηάηνπο γηα ηνλ ράξηε, απφθξπςεο ηεο ηνπνζεζίαο ζεζηζεζίαο ηνπ θαη λα βιέπεη ηα ησξηλά ηνπ ζηνηρεία ζχλδεζεο. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, ράξηεο ηεο google, εχξεζε ρξεζηψλ κέζσ ζεζηζεζίαο έμππλνπ θηλεηνχ, δηαρείξηζε νκάδσλ ρξεζηψλ, θφξησκα εηθφλσλ,απνζηνιή κελπκάησλ ζε κέιε κέζσ google cloud. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Android, ράξηεο google, ζεζηζεζηα έμππλνπ θηλεηνχ, θφξησκα εηθφλσλ, απνζηνιή κελπκάησλ κε google cloud. [3]

4 ABSTRACT The last recent years smart phones are being rapidly developed providing their users a great number of services for their own convenience. In the current dissertation is developed a new piece of software for the operational system of android, which uses the gps sensor of smart phones to find the exact location of this applications users and sends them notifications/messages. The application particularly contains the operations of register and log in. In order to use these operations an active internet connection is required, due to the fact that the data will be sent to an online database. Furthermore the user is able a) to create or delete new groups and invite in members that he wishes to receive their gps location and display his own one, b) to upload images from the smart phone gallery and edit their form before use them as profile picture or as group image, c) when in emergency situation, receive and send a sos message notification just by clicking a single button and finally d) edit his profile, in which he can post a personal status message appearing on the map, conceal his location and watch his current login details. SUBJECT AREA: Android Operation system, google maps, user location finder by gps of smartphone,group management system, image upload, user messaging KEY WORDS: Android, google maps, gps smartphone,group management, image upload, google cloud messaging android. [4]

5 Ππόλογορ Η εθαξκνγή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην πηπρηαθήο εξγαζίαο. θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα δηεπθνιπλζνχλ άηνκα πνπ ζέινπλ λα καζαίλνπλ ηελ αθξηβή ηνπνζεζία άιισλ αηφκσλ θαη λα αληαιιάμνπλ κελχκαηα. Η πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο ζπλεπάγεηαη κε νθέιε φπσο, Δχξεζε αθξηβήο ηνπνζεζίαο νκάδσλ αηφκσλ. Δηδνπνηήζεηο κελπκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε νκάδεο αηφκσλ. Δχξεζε ρακέλνπ ε θιεκκέλνπ θηλεηνχ. Αληαιιαγή κελπκάησλ ζε νκάδεο. [5]

6 Πεπιεσόμενα ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... 2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 4 Πξφινγνο... 5 Κεθάιαην Αντικείμενο και διάρθρωςη πτυχιακήσ εργαςίασ... 8 Κεθάιαην Android [1-8] Αρχιτεκτονική Android Αναπτυξη λογιςμικου ςε Android JAVA [6-7] Επεκτάςιμη Γλώςςα Σήμανςησ XML Android SDK Gradle [4] Εγκατάςταςη του Android Studio Κεθάιαην Google Maps [9-11] Google Maps εγκατάςταςη Κεθάιαην Τεχνολογιεσ και Βιβλιοθηκεσ δικτυωςησ για Android [12-26] Βιβλιοθήκη Volley Βιβλιοθήκη Volley εγκατάςταςη Βιβλιοθήκη Retrofit Βιβλιοθήκη OkHttp Google Cloud Messaging για Android Google Cloud Messaging για Android εγκατάςταςη... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης. 4.3 Βιβλιοθήκη Universal Image Loader Βιβλιοθήκη Universal Image Loader εγκατάςταςη Βιβλιοθήκη Android Crop Βιβλιοθήκη Android Crop εγκατάςταςη... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης. [6]

7 Κεθάιαην Τεχνολογίεσ διαδικτυακών βάςεων δεδομζνων [27-32] Html Php Βάςη δεδομζνων τησ εφαρμογησ JSON WinSCP εγκατάςταςη Κεθάιαην Μελλοντικζσ εξελίξεισ Παξάξηεκα Α Εγχειρίδιο χρήςησ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [7]

8 Κεθάλαιο 1 Ανηικείμενο και διάπθπωζη πηςσιακήρ επγαζίαρ Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android ε νπνία ζα παξέρεη ζηνπο ρξεζηέο ηεο ππεξεζίεο ζεζηζεζίαο θαη κελπκάησλ. Απηή ε πηπρηαθή αλαπηχρζεθε γηα λα ιπζνχλ δπν βαζηθέο αλάγθεο. H ζεζηζεζίαο, δειαδή ηελ εχξεζε ηεο αθξηβήο ηνπνζεζίαο θάπνηνπ αηφκνπ ε θάπνηαο νκάδαο αηφκσλ κέζσ ράξηε ηεο Google.Η δεχηεξε αλάγθε ήηαλ θάπνην είδνο κελπκάησλ γηα ηα κέιε απηά ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ηα ππφινηπα κέιε ζε θάπνηα πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα έρεη έμππλν θηλεηφ Android έθδνζεο 4.0 θαη πάλσ θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Πνην ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή παξέρεη ππεξεζία εγγξαθήο φπνπ ζα θάλνπλ εγγξαθή νη ρξήζηεο κε θάπνην φλνκα ρξήζηε πνπ επηζπκνχλ θαη θσδηθφ έμη ςεθίσλ θαη αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεηά νλφκαηνο θαη επσλχκνπ ηνπο, ηα νπνία ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ.ηελ ζπλέρεηα κε απηά ηα ζηνηρεία ζα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο ππεξεζίαο πξφζβαζεο. Αθνχ εηζέιζεη ν ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγεί/δηαγξάθεη νκάδεο κε φλνκα πνπ ζέιεη θαη λα πξνζθαιεί κέιε πνπ επηζπκεί λα ιακβάλεη θαη λα πξνζθέξεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζηνλ ράξηε θαη άκεζα ηα κελχκαηα. Μέζα ζηηο νκάδεο κπνξεί λα πξνζθαιέζεη κέιε θαη λα δεη πνηα κέιε ζπκκεηέρνπλ, ελψ ζε δηπιαλφ παξάζπξν κπνξεί λα δεη ηελ ηνπνζεζία φισλ ηνλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηνλ ράξηε. ηηο ηδηφηεηεο ρξήζηε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεί θσηνγξαθία ζην πξνθίι ηνπ ε ηελ νκάδα ηνπ θαη αλ επηζπκεί κπνξεί λα ηελ επεμεξγαζηεί πξνηνχ ηελ ηνπνζεηήζεη, λα βάδεη θάπνηνλ ηίηιν ζην ζηίγκα ηνπνζεζίαο ηνπ θαη λα απνθξχπηεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ. ην θάησ κέξνο ζηελ νζφλε εηζαγσγήο ππάξρεη θνπκπί SOS έθηαθηεο αλάγθεο ην νπνίν εθφζνλ ην παηήζεη ν ρξήζηεο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ζα πάξνπλ κηα εηδνπνίεζε ζην θηλεηφ ηνπο φηη βξίζθεηε ζε θίλδπλν απηφο πνπ ην πάηεζε. [8]

9 Κεθάλαιο 2 Ιζηοπία ηος Android Σνλ Ινχιην ηνπ 2004 ε Google απέθηεζε κηα κηθξή θαηλνχξηα εηαηξία κε ην φλνκα Android Inc.Σν 2007 ε Google ελψζεθε κε άιιεο 70 βηνκεραλίεο γηα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπκκαρία γλσζηή θαη σο Open Handset Alliance ε νπνία ζα ήηαλ ε επφκελε γεληά γηα ηηο ππνινγηζηηθέο πιαηθφξκεο θηλεηψλ. Απηή ε ζπκκαρία θαηάθεξε λα επηηαρχλεη ηελ θαηλνηνκία ζηα θηλεηά ηειέθσλα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πνην πινχζηαο, θηελήο θαη αλνηρηήο πιαηθφξκαο. Απσιηεκηονική Σν Android είλαη αλνηρηή πιαηθφξκα ε νπνία εκπεξηέρεη κηα πιήξεο ινγηζκηθή ζσξφ απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνο ην ελδηάκεζν(middleware) θαη πξνο ηα πάλσ ζηηο εθαξκνγέο. [9]

10 Όπσο βιέπεηε θαη απφ ηελ εηθφλα ζηνλ ππξήλα ηνπ ην android ηξέρεη κηα έθδνζε ηνπ Linux kernel.όπνπ ην Linux ιεηηνπξγεί ζαλ έλα αθαηξεηηθφ επίπεδν πξνζθέξνληαο δηαρείξηζε ηεο κλήκεο, δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη δηθηχσζε. ην επφκελν επίπεδν είλαη νη ηνπηθέο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο είλαη βαζηθά βηβιηνζήθεο C/C++ πνπ πξνζθέξνπλ κηα πιεζψξα απφ ιεηηνπξγηθφηεηεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ SSL,SQlite,Webkit έσο ηελ επηθάληα ηεο δηαρείξηζεο. Η βηβιηνζήθε C είλαη βαζηζκέλε ζην Berkeley Software Distridution θαη είλαη θαιά ρξνληζκέλε κε ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο βαζηζκέλεο ζε Linux. Σν WebKit είλαη κηα βηβιηνζήθε ε νπνία ηξνθνδνηείηε απφ ην Google Chrome, Safari ηεο Apple θαη ρξεζηκνπνηείηε ζην Android γηα λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε θπιινκεηξεηή. Η SQLite είλαη ππεχζπλε γηα ηελ κέζα δηαρείξηζε ηεο κλήκεο ησλ δεδνκέλσλ. Σα γξαθηθά 2-3 δηαζηάζεσλ είλαη βαζηζκέλα ζην OpenGL ES θαη ην Android παξέρεη ινγηζκηθφ γηα απηφ ην νπνίν επηηαρχλεη ην πιηθφ αλ ε ζπζθεπή έρεη chip γηα γξαθηθά. Γίπια απφ απηέο ηηο βηβιηνζήθεο βξίζθεηε ην runtime ην νπνίν απνηειείηε απφ ζεκειηψδεο βηβιηνζήθεο ηνπ Android Java νη νπνίεο θάζνληαη πάλσ απφ ην εηθνληθφ κεράλεκα ηνπ Dalvik. Η Google εθάξκνζε δηθηά ηεο εηθνληθή κεραλή ε νπνία νλνκάζηεθε Dalvik φπνπ ήηαλ ην φλνκα ηεο πφιεο ζηελ Ιζιαλδία, απφ φπνπ θαηάγνληαλ ν θχξηνο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ Project. Σν Dalvik VM παξάγεη αξρεία java θιάζεσλ θαη ηα ζπλδπάδεη ζε πεξηζζφηεξα εθηειέζηκα αξρεία Dalvik.dex. [10]

11 Ανάπηςξη λογιζμικού ζε Android Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ Android είλαη ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη λέεο εθαξκνγέο γηα έλαλ ζχζηεκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη κε Android. πλήζσο νη εθαξκνγέο αλαπηχζζνληαη κε ηελ γισζζά πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη ιίγε επεθηάζηκε γιψζζα ζήκαλζεο(xml) ρξεζηκνπνηψληαο πξφγξακκα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα Android ιεγφκελν σο SDK(Software Development Kit) αλ θαη ππάξρνπλ θαη άιια εξγαιεία αλάπηπμεο φκσο ε πιεηνςεθία πξνγξακκαηηζηψλ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην εξγαιείν αλάπηπμεο. [11]

12 JAVA Γλωζζά Ππογπαμμαηιζμού Ο James Gosling, Mike Sheridan θαη Patrick Naughton άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ απηήλ ηελ γιψζζα ηνλ Ινχλην 1991 ην νπνίν αξρηθά ήηαλ ζρεδηαζκέλν γηα ηελ δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε, αιιά ήηαλ πνιχ εμειηγκέλε ε γιψζζα γηα ηελ βηνκεραλία ηειενξάζεσλ κε ςεθηαθά θαιψδηα εθείλε ηελ επνρή. Η γιψζζα αξρηθά νλνκαδφηαλ Oak ην νπνίν αληηπξνζψπεπε έλα δέληξν βαιαληδηάο πνπ ήηαλ έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ Gosling.Αξγφηεξα ην project νλνκάζηεθε Green θαη ηειηθά ην κεηνλφκαζαλ ζε Java απφ ηνλ Java θαθέ. Ο Gosling ζρεδίαζε ηελ Java κε ζπληαθηηθφ ηχπνπ C θαη C++ γηα λα ηα βξίζθνπλ γλψξηκα νη πξνγξακκαηηζηέο. Η Sun Microsystems θπθινθφξεζε ηελ πξψηε έθδνζε Java 1.0 ην 1995 θαη ππνζρέζεθε ην «γξάςε κηα θνξά θαη ηξέμε νπνπδήπνηε» πξνζθέξνληαο ρσξίο θφζηνο ηελ ιεηηνπξγία ζε δηάζεκεο πιαηθφξκεο. Απφ ηφηε ην ινγηζκηθφ ηεο Java ηξέρεη ζηα πάληα απφ Laptops,ζε θέληξα δεδνκέλσλ, θνλζφιεο παηρληδηψλ κέρξη θαη επηζηεκνληθνχο ππεξππνιηζηέο. Παξαθάησ βιέπεηε ηηο εθδφζεηο ηεο γιψζζαο ζηα ρξφληα JDK 1.0 (January 21, 1996) JDK 1.1 (February 19, 1997) J2SE 1.2 (December 8, 1998) J2SE 1.3 (May 8, 2000) J2SE 1.4 (February 6, 2002) J2SE 5.0 (September 30, 2004) Java SE 6 (December 11, 2006) Java SE 7 (July 28, 2011) Java SE 8 (March 18, 2014) [12]

13 Πποζέγγιζη με Κώδικα Δδψ έρνπκε έλα θνκκάηη απφ ηνλ θψδηθα ζε Java ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν ε θιάζε κε ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηνλ ράξηε. Όπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δειψλνπκε κέζα δηάθνξεο κεηαβιεηέο θαη κεζφδνπο γηα λα καο βνεζήζνπλ λα βξίζθνπκε ηελ ηνπνζεζία ησλ κειψλ ηνπ group. [13]

14 Δπεκηάζιμη Γλώζζα ήμανζηρ Extensible Markup Language Δίλαη κηα γιψζζα ζήκαλζεο ε νπνία νξίδεη έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο γηα λα θσδηθνπνηεί έγγξαθα ζε κηα κνξθή ε νπνία είλαη αλαγλσξίζηκε απφ αλζξψπνπο θαη κεραλέο. Ο ζρεδηαζηηθφο ζθνπφο ηεο XML είλαη λα απινπνηήζεη ηελ γεληθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο δηα κέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κηα κνξθή δεδνκέλσλ θεηκέλνπ πνπ έρεη δπλαηή ππνζηήξημε απφ Unicode θσδηθνπνίεζε θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλζξψπηλεο γιψζζεο. Δλψ ν ζρεδηαζηηθφο ζθνπφο ηεο XML ζηνρεχεη ζε έγγξαθα, επξέσο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απζαηξέησλ δνκψλ δεδνκέλσλ. ην android studio ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ δεκηνπξγία δηεπαθήο ρξήζηε θαη ζέζηκν δηθαησκάησλ ζην AndroidManifest αξρείν. [14]

15 Πποζέγγιζη με κώδικα Δδψ βιέπεηε ηνλ θψδηθα XML ηεο εθαξκνγήο καο απφ ην παξάζπξν ηεο εηζαγσγήο ρξεζηψλ ηα πεδία εηζαγσγήο θαη ηα θνπκπηά κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο απφ κέγεζνο,ζέζε, γξακκαηνζεηξά έσο θαη ρξψκα θφληνπ. [15]

16 Απσείο Manifest Δδψ βιέπνπκε ην αξρείν AndroidManifest.xml φπνπ δειψλνληαη ηα παξάζπξα(activities),δηθαηψκαηα ρξήζεο,ππεξεζίεο, θιεηδηά,ράξηεο, ππεξεζίεο θαη αιιά. ην πξψην ζθέινο βιέπεηε ηελ έθδνζε xml θαη ηελ θσδηθνπνίεζε UTF-8,ην φλνκα παθέηνπ θαη κεηά ηα δηθαηψκαηα πνπ απνδέρεηαη ν ρξήζηεο φηαλ εγθαζηζηά ηελ εθαξκνγή φπσο λα δηαβάδεη επαθέο, λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, λα ιακβάλεη κελχκαηα θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε ηνπνζεζίεο ζεζηζεζηαο. [16]

17 Android SDK Σν πξφγξακκα αλάπηπμεο απηφ παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα απφ εξγαιεία γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηεο απηφ πεξηιακβάλεη έλαλ debugger ην νπνίν είλαη πξφγξακκα αλίρλεπζεο ιαζψλ ζηνλ θψδηθα, δηάθνξεο βηβιηνζήθεο πνπ πνηθίινπλ αξθεηά αλαιφγσο κε ηη εθαξκνγή ζέιεηο λα αλαπηχμεηο, εμνκνίσηεο γηα λα κπνξέζεηο λα δνθηκάζεηο ηελ εθαξκνγή ζνπ ζε δηάθνξα είδε, εθδφζεηο θαη κεγέζε ζπζθεπψλ πξηλ ηελ δηακνηξάζεηο ε πνπιήζεηο ζηνλ θφζκν, αξθεηή ηεθκεξίσζε, δείγκαηα θψδηθα θαη παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα(tutorials). Μέρξη ιίγν πξηλ ηα ηέιε ηεο ρξνληάο ηνπ 2014 ην επίζεκν πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε ήηαλ ην Eclipse πνπ ρξεζηκνπνηνχζε εξγαιεία αλάπηπμεο Android (Android Development Tools). Αιιά απφ ην 2015 θαη κεηά βξήθε πιένλ επίζεκα απνθιεηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε Android ην γλσζηφ Android Studio ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Google θαη ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ Intellij IDEA ηεο JetBrains θαη έγηλε ην ελζσκαησκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. [17]

18 Gradle ζηο Android Studio Σν Gradle είλαη έλα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο θαη θηήζεο ζχζηεκα(dependency management and build system). Έλα ζχζηεκα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο γηα λα παίξλεηο βηβιηνζήθεο ηξίησλ ζηα project ζνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα απνζεθεχζεηο απηέο ηηο βηβιηνζήθεο ζην πεγαίν δέληξν ζνπ. Σν ζχζηεκα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο βαζίδεηε ζε έλα αξρείν ζην πεγαίν δέληξν ζνπ πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα νλφκαηα θαη εθδφζεηο βηβιηνζεθψλ πνπ ρξεηάδεζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ εθαξκνγή ζαο. Πξνζζέηνληαο, αθαηξψληαο θαη ελαιιάζζνληαο ηηο εθδφζεηο βηβιηνζεθψλ 3 σλ είλαη πνιχ εχθνιν,απιά αιιάδεηε κεξηθέο γξακκέο ζην αξρείν δηακφξθσζεο. Παξαθάησ βιέπεηε ηηο βηβιηνζήθεο ηεο εθαξκνγήο καο. Σν ζχζηεκα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο ζα ηξαβήμεη ηηο βηβιηνζήθεο πνπ ζα ηνπ γξάςεηε ζην αξρείν θαη απφ έλα θεληξηθφ ζχζηεκα απνζήθεο πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ην Maven ζα ηηο απνζεθεχεη ζε έλαλ θαηάινγν έμσ απφ ην project ζαο. Έλα ζχζηεκα θηήζεο βνεζά κε ην λα ρηίδνληαη θαη λα παθεηάξνληε νη εθαξκνγέο ζαο, ρσξίο λα είλαη δεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν IDE.Απηφ είλαη αξθεηά ρξήζηκν αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα θηήζε ε ζπλερφκελν server ελζσκάησζεο, φπνπ ην IDE δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκν. Έηζη κε απηφ ην ζχζηεκα θηίζεο ην θξίζηκν server κπνξεί λα θαιεζηεί απφ ην ζχζηεκα θηίζεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη δηακφξθσζε θηίζεο γηα λα μέξεη πψο λα θηίζεη ηελ εθαξκνγή ζαο ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. [18]

19 ηελ πεξίπησζε ηνπ Gradle θαη ηα δπν ζπζηήκαηα θηίζεο θαη εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο πεγαίλνπλ καδί γηαηί θαη ηα 2 δηαρεηξίδνληαη αθξηβψο ίδην ζεη απφ αξρεία. Γηα λα θαηαιάβεηε ηελ δηαθνξά πνπ έθαλε απηφ ην ζχζηεκα πξέπεη λα δείηε πσο γηλφηαλ ε εγθαηάζηαζε βηβιηνζεθψλ ηξίησλ πεγψλ ζηελ παιηά πιαηθφξκα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Android. Άξρηδεο κε εηζαγσγή ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ ρψξν πνπ δνπιεχεηο αθνχ ηελ θαηεβάζεηο θπζηθά. Έςαρλεο ζε πνιινχο ππνθαθέινπο κέρξη λα ηελ βξεηο [19]

20 Μεηά ήζειε θάλεηο ζχλδεζε απηήλ ηελ βηβιηνζήθε κε ην Project Καη αλ ην δερηεί θαη αλάςεη πξάζηλν V φπσο ζηελ θάησ εηθφλα θαιψο, αιιηψο άξρηδεο ηελ αλαδήηεζε ζην google γηαηί ζνπ βγάδεη Υ θαη ηη είδνπο ζθάικα είλαη. [20]

21 Πποζέγγιζη με κώδικα Δδψ βιέπεηε ην αξρείν Gradle ηεο εθαξκνγήο φπνπ δειψλνληαη νη εθδφζεηο ηνπ SDK ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο θαη βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή καο. [21]

22 Δγκαηάζηαζη ηος Android Studio Πξψηα πξέπεη λα ειέγμνπκε πνηα έθδνζε ηνπ java έρεη ν ππνινγηζηήο καο απηφ ην θάλνπκε κπαίλνληαο ζηελ γξακκή εληνιψλ ζηνλ Windows θαη γξάθνπκε java version Όπσο βιέπνπκε έρσ εγθαηεζηεκέλε ηελ 8 ε ε αιιηψο 1.8.0_31 έθδνζε. Δθφζνλ έρνπκε πνην παιηά έθδνζε κπαίλνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο oracle θαη θαηεβάδνπκε ηελ έθδνζε πνπ επηζπκνχκε παηψληαο ην JAVA SE ππεξζχλδεζκν. [22]

23 Ύζηεξα παηψληαο ην Java Platform JDK 8u45 ζηελ πξνθεηκέλνπ πεξίπησζε, καο θαηεπζχλεη ζε λέν παξάζπξν [23]

24 φπνπ επηιέγνπκε ηελ έθδνζε Windows x86 ε Windows x64 αλαιφγσο πνηα έρνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο ην φπνην θαίλεηαη αλ παηήζνπκε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή καο θαη απνδερφκαζηε θπζηθά ηνπο φξνπο ρξήζεο Σψξα είκαζηε έηνηκε λα κεηαβνχκε ζηελ ηνπνζεζία γηα λα θάλνπκε εγθαηάζηαζε ηνπ Android studio https://developer.android.com/sdk/index.html [24]

25 Παηάκε ην Download θαη απνδερφκαζηε ηνπο φξνπο ρξήζεο Όηαλ θαηέβεη ην exe αξρείν αξρίζηε ηελ εγθαηάζηαζε. [25]

26 Καιχηεξα εγθαηαζηήζηε ην Android studio ζε έλα θάθειν ζηνλ C: δίζθν κε φλνκα ρσξίο θελά θαη εηδηθνχο ραξαθηήξεο θαη φρη ζηνλ πξνηεηλφκελν ζηα program files γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξα ζέκαηα απηή ε επηινγή φπσο φηαλ πξνζπαζείηε λα μεθηλήζεηε ηνλ SDK manager θαη αιιά θνκκάηηα ηνπ ινγηζκηθνχ. [26]

27 [27]

28 [28]

29 Μεηά αθνχ κπνχκε ζην Android Studio θάλνπκε έιεγρν αλ ππάξρεη πνην αλαλεσκέλε έθδνζε Όπσο βιέπεηαη ππάξρνπλ κεξηθά δηαθνξεηηθά θαλάιηα παξαπάλσ, ην Intellij ππνζηεξίδεη ην Stable θαη Beta αιιά απηή ηελ ζηηγκή ε νκάδα Google development ππνζηεξίδεη ην Dev θαλάιη θαη ην Canary. Δπηιέμεηε ην Dev θαλάιη ηφηε απηέο νη εθδφζεηο είλαη πνιχ θαιά δνθηκαζκέλεο. Αλ φκσο επηιέμεηε ην Canary θαλάιη ζα πάξεηε ηελ έθδνζε πνπ κφιηο βξήθε αιιά κπνξεί λα έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα αθφκα επεηδή δελ είλαη ηφζν θαιά δνθηκαζκέλε. Άξα επηιέγνπκε ηελ αλαβάζκηζε απφ ην Dev θαλάιη. [29]

30 Μεηά πεγαίλνπκε ζηα εξγαιεία θαη ζην SDK manager γηα λα θαηεβάζνπκε εξγαιεία θαη βηβιηνζήθεο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε Δπηιεγνχκε ηα εξγαιεία θαη ηελ πιαηθφξκα ε πιαηθφξκεο πνπ ζέινπκε λα δνπιέςνπκε θαη θάλνπκε εγθαηάζηαζε ηα παθέηα απηά, ζα ρξεηαζηεί θαη επηινγή ηνπ Intel x86 Atom System Image γηα ηηο δνθηκέο πνπ ζα θάλνπκε ζηελ πιαηθφξκα. [30]

31 ηα Windows πξέπεη λα επηιέμνπκε απφ ηα extras ηελ επηινγή Google USB Driver γηα λα κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ηελ ζπζθεπή καο θαη λα θάλνπκε debug κε απηήλ. Καη ην Google Play services επεηδή δνπιεχνπκε κε ράξηεο ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο ρξήζηκν είλαη ην Intel x86 Emulator Accelerator γηα λα γίλνληαη πνην γξήγνξα νη δνθηκέο ζε εμνκνίσηε ζπζθεπψλ. [31]

32 ηαηιζηικά Android αγοπάρ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε ζειίδα https://developer.android.com πέξα απφ ηελ πιεζψξα νδεγψλ βηβιηνζεθψλ θαη άιισλ ρξήζηκσλ εξγαιείσλ θξαηάεη θαη ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο γηα ηηο πνην δεκνθηιέο πιαηθφξκεο, νζφλεο θαη Open GL εθδφζεηο ρξεζηκνπνηνχλε απφ ηνπο ρξήζηεο ηελ ησξηλή πεξίνδν, ψζηε νη πξνγξακκαηηζηέο λα ζηνρεχνπλ ηελ αγνξά πην εχζηνρα. https://developer.android.com/about/dashboards Όπσο βιέπνπκε νη θπξίαξρεο εθδφζεηο ζηηο πιαηθφξκεο είλαη ε KitKat 41,4% θαη ε Jelly Bean 40.4%. [32]

33 Η θπξίαξρε ππθλφηεηα νζφλεο είλαη ε hdpi(480 x 800) θαη θαλνληθνχ κεγέζνπο 470 x 320 dp, 4 ίληζεο πεξίπνπ. ηα γξαθηθά ζπζθεπήο OpenGL ES θπξίαξρε είλαη ε GL 2.0 [33]

34 Κεθάλαιο 3 GOOGLE MAPS Διζαγωγή Οη ράξηεο ηεο Google είλαη εθαξκνγέο ππεξεζηψλ γηα desktop θαη θηλεηά πνπ πξνζθέξνπλ δνξπθνξηθή εηθφλα, ράξηεο δξφκσλ θαη εκθάληζε θάπνηνλ νπηηθψλ γσληψλ δξφκσλ. Δπίζεο πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο φπσο ν ζρεδηαζηήο δξφκνπ γηα κεηαθηλήζεηο πνδηψλ, πνδειάηνπ θαη ακαμηνχ. Σν 2005 ε Google θπθινθφξεζε κηα εθαξκνγή Java ε νπνία νλνκαδφηαλ Google Maps for Mobile ην νπνίν πξννξηδφηαλ λα ηξέρεη ζε Java βαζηζκέλν ηειέθσλν ε θηλεηφ ηειέθσλν. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 θπθινθφξεζε ην Google Maps Navigation ζε ζπξξνή κε ην Google Android OS 2.0 Éclair γηα Motorola Droid πξνζζέηνληαο θσλεηηθέο εληνιέο, ελεκέξσζεο γηα θπθινθνξία θαη ππνζηήξημε ζηελ βιέςε ηνπ δξφκνπ(street view).η αξρηθή θπθινθφξηζε ήηαλ πεξηνξηζκέλε κφλν γηα ηελ Ακεξηθή ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 θπθινθφξεζε ζηελ Αγγιία θαη ζε άιια κέξε ηεο Δπξψπεο. Σν 2011 Η πξφεδξνο ηεο ππεξεζίαο Marissa Mayer αλέθεξε φηη ε ππεξεζία ραξηψλ ηεο ρξεζηκνπνηείηε απφ 150 εθαηνκκπξηα ρξήζηεο. Σνλ Ινχλην ηνπ 2012 ε Apple αλαθνίλσζε φηη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ράξηεο ηεο Google κε κηα δηθηά ηνπο ππεξεζία ραξηψλ γηα ην IOS 6.Οκσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 ε Google αλαθνίλσζε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζην Apple App Store αξρίδνληαο κε ηελ Iphone έθδνζε. [34]

35 Δγκαηάζηαζη Καηά πξνηίκεζε νη δνθηκέο λα γίλνληαη ζε αιεζηλή ζπζθεπή παξά ζε εμνκνησηή γηαηί νη εμνκνησηέο δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη ρξεηάδνληαη εθδφζεηο πιαηθφξκαο Android 3.0 θαη κεηά. Θα ρξεηαζηνχκε API θιεηδηά εθφζνλ ζα δνπιέςνπκε κε ράξηεο, θαη απηφ είλαη κηα αμία πνπ δίλεηε απφ ηελ Google ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε ππνινγηζηή, ζπγθεθξηκέλα γηα ην debug key store ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή. Κάζε εθαξκνγή έρεη 2 θιεηδηά έλα γηα παξαγσγή γηα λα ηνπνζεηεζεί ζην Google play store θαη ην άιιν είλαη γηα debugging.θα ρξεηαζηείηε έλαλ ινγαξηαζκφ gmail ηεο Google γηα λα κπνξέζεηε λα θάλεηε login ζην παξαθάησ. [35]

36 Κάλνπκε Rename εθαξκνγήο καο. ην project θαη βάδνπκε νλνκαζία ίδηα κε ηεο Απφ ηελ ιίζηα αξηζηεξά επηιέγνπκε ηα services θαη ςάρλνπκε γηα ηα Google Maps Android API V2 φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ θαη παηάκε ην off λα γίλεη on. Μεηά δεκηνπξγνχκε ηα θιεηδηά παηψληαο ην Create new Android Key [36]

37 Θα ρξεηαζηείηε ην απνηχπσκα ηνπ SHA1 ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη απηφ ζα ην βξείηε αλνίγνληαο ηελ γξακκή εληνιψλ θαη γξάθνληαο ηα παξαθάησ -list -v -alias androiddebugkey -keystore "(Γηαδξνκε θαθεινπ νπνπ βξηζθεηε ην keystore ζαο ) debug.keystore" -storepass android -keypass android Βάδεηε ην απνηχπσκα θαη ζην ηέινο ην φλνκα παθέηνπ θαη παηάηε Create θαη έηζη δεκηνπξγείηε ην θιεηδί. Καη απφ ην SDK ζα ρξεηαζηνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ βηβιηνζήθε Google play services. [37]

38 Πποζέγγιζη με Κώδικα Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο γηα λα εκθαλίζνπκε ηνλ ράξηε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Fragment ζε εθείλν ην παξάζπξν(activity). Σν fragment αληηπξνζσπεχεη κηα ζπκπεξηθνξά ε έλα δείγκα απφ ηελ δηεπαθή ρξήζηε ζε έλα παξάζπξν. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε ην Fragment ζαλ κηα ελφηεηα απφ παξάζπξα (activitys) ηα νπνία έρνπλ ην δηθφ ηνπο θχθιν δσήο θαη ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα εηζφδνπ ζην φπνην κπνξείο λα βάιεηο ε λα βγάιεηο θάπνηα acivitys. Παξαθάησ έλα παξάδεηγκα απφ Fragment Όπσο βιέπεηε επεηδή ην tablet έρεη πεξηζζφηεξν ρψξν εκθαλίζεηο κπνξνχκε κε fragments λα βάινπκε 2 «παξάζπξα»(activitys). Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ θιάζε καο MapsAcitivity πνπ επεθηείλεη ηελ θιάζε Fragments θαη ηηο δειψζεηο κέζα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ράξηε καο φπνπ ην θαιέζνπκε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ group θαη ηελ κεηαηξνπή(parse) δεδνκέλσλ γηα ηνπνζεζίεο. [38]

39 Δδψ βξίζθνπκε θαη αξρηθνπνηνχκε ηνλ ράξηε καο,νξίδνπκε γηα θάζε έλαλ ρξεζηή έλαλ θαηλνχξην marker, ηηο απνζηάζεηο ησλ αθξψλ(padding) ησλ markers απφ ηελ άθξε ηεο νζφλεο θαη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηνλ ράξηε. [39]

40 Δδψ βιέπεηε κηα ππεξεζία-service. Services ζεσξνχληαη θάπνηεο δηεξγαζίεο νη νπνίεο ηξέρνπλ ζην «θφλην» πνπ ηηο θαλείο εθθίλεζε ε παχζε φπνηε ζέιεηο θαη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηελ επαθή ηνπ ρξήζηε. Δδψ έρνπκε ηελ ππεξεζία γηα ηνπνζεζία πνπ θάλεη θάπνηνπο ειέγρνπο γηα λα πάξεη ησξηλή ηνπνζεζία θαη λα ηελ απνζηείιεη. [40]

41 Κεθάλαιο 4 Σεσνολογίερ και βιβλιοθήκερ δικηύωζηρ για Android Αξρηθά νη επηινγέο γηα ηελ δηθηχσζε ήηαλ αξθεηά ιίγεο θαη δχζθνιεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο,απηέο νη επηινγέο ήηαλ νη εμήο: AsyncTask Spring Android Loaders ζην Honeycomb Μεηά ην 2013 άξρηζαλ λα ζρεδηάδνληαη πνην εχθνιεο ζηελ πινπνίεζε θαη θαιχηεξεο ζηελ απφδνζε βηβιηνζήθεο ζηνλ ρψξν δηθηχσζεο γηα Android φπσο ε AirTube, droidquery, IceNet, WearHttp, KissProxy, RxNetty, Volley, cling,syncmanagerandroid, KryoNet, Ion, RoboSpice, Android Asynchronous Http Client, Apache Commons Net, APL θαη άιιεο νη νπνίεο φιεο έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο αλαιφγσο κε ηη project έρνπκε λα πινπνηήζνπκε. Δδψ ζα αλαθέξνπκε ηηο πνην δηαδεδνκέλεο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλε απηή ηελ ζηηγκή νη νπνίεο είλαη νη Volley, OkHttp θαη Retrofit. [41]

42 Volley Έθξεμε-εθπνκπή πνιιψλ πξαγκάησλ ε κεγάινπ φγθνπ κε ηελ κηα άκεζα. Απηή ε βηβιηνζήθε γξάθηεθε απφ ηνλ Ficus Kirkpatrick θαη ηελ νκάδα ηνπ θαη θπθινθφξεζε σο πεγή αλνηρηνχ θψδηθα απφ ηελ Google γηα λα θάλεη ηελ δσή ηνλ πξνγξακκαηηζηψλ πνην εχθνιε φηαλ έρνπλ λα θάλνπλε κε ιεηηνπξγίεο δηθηχσζεο Android. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Volley είλαη ηα Δμήο: Απηφκαηε ρξνλνδξνκνιφγεζε αηηήζεσλ δηθηχνπ. Πνιιαπιή ηαπηφρξνλε ζχλδεζε δηθηχνπ Οινθάλεξε(transparent) αληαπφθξηζε θξπθήο κλήκεο θαη δίζθνπ κε ηελ standar Http ζπλνρήο θξπθήο κλήκεο. Τπνζηήξημε αηηήζεσλ πξνηεξαηφηεηαο. Αθχξσζε αηηήζεσλ ηνπ API. Μπνξείο λα αθπξψζεηο κηα κεκνλσκέλε αίηεζε ε λα νξίζεηο blocks ε πεδία γηα αθχξσζε. Δχθνιε ζηελ παξακεηξνπνίεζε. Γπλαηή δηάηαμε ε νπνία θάλεη εχθνιν ην λα ηνπνζεηείο ζσζηά ηελ επαθή ρξεζηή κε ην λα πηάλεηο αζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ην δίθηπν. Debugging θαη εξγαιεία ηρλειαζίαο. [42]

43 Κάπνηα αξλεηηθά είλαη ηα εμήο: Γελ είλαη θαηάιιειν γηα πνιχ κεγάια downloads ε επηρεηξήζεηο streaming γηαηί ην Volley θξαηάεη φιεο ηηο αληαπνθξίζεηο ζηελ κλήκε θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο αλάιπζεο(parsing) Όρη αξθεηή ηεθκεξίσζε(documendation) Πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ HTTP ρξεηάδνληαη πξνζαξκνζκέλν θψδηθα. Σν Volley είλαη πνιχ θαιφ φηαλ ην ζέιεηο γηα ρξήζεηο φπσο νηθηζκφ(populate) ηεο δηεπαθεο ηνπ ρξήζηε, πρ λα «πηάζεηο» κηα ζειίδα κε απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. Δλψ ελζσκαηψλεη εχθνια θάζε πξσηφθνιιν θαη ππνζηεξίδεη σκά strings, εηθφλεο θαη JSON θαη φια απηά αθήλνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ζπγθεληξσζεί ζηελ ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξά λα μαλαγξάθεη ζηεξενπνηεκέλν θψδηθα. χκθσλα κε ηελ νκάδα ηεο Google πνπ έθαλε δηαθνξά tests ζε φιεο ηηο βηβιηνζήθεο δηθηχσζεο ε Volley ζε εθδφζεηο Froyo εσο Jelly Bean θαη ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 3G, 4G θαη wifi δίθηπα απνδεηρηηθέ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε έσο θαη 10 θνξέο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Γηα απηφ θαη επηιέρηεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο απφ ηηο άιιεο βηβιηνζήθεο δηθηχσζεο. [43]

44 Volley Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε απηήο ηεο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle Πποζέγγιζη με κώδικα Δδψ βιέπνπκε κηα δηθηά καο θιάζε πνπ επεθηείλεη ηελ θιάζε γηα ηα αηηήκαηα (request) ηεο βηβιηνζήθεο volley. Απηφ έγηλε γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βηβιηνζήθε γηα Web Services πνπ απαηηνχλ Basic Authentication. Δδψ ππεξθνξηψλεηαη ε ζπλάξηεζε πνπ επηζηξέθεη ηνπο headers θαη νξίδεη ζε απηνχο ην θαη ην password ηνπ ρξήζηε. Γηα λα κπνξεί λα γλσξίδεη ε ζπλάξηεζε εμαξρήο ηα πηζηνπνηεηηθά απηά, δεκηνπξγήζεθαλ 2 αθεξεκελεο(abstract) ζπλαξηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ην θαη ην password αληίζηνηρα. Γηα λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αληηθέηκελν απηήο ηεο θιάζεο πξέπεη λα δσζεί θαη ζψκα ζε απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο. Έηζη φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηελ εθαξκνγή πξνζηίζνληαη θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ ηξέρνληνο ινγγαξηζκέλνπ ρξήζηε. [44]

45 Retrofit Retrofit ηεο εηαηξίαο Square, αλνηρηνχ θψδηθα θαη απηή ε βηβιηνζήθε. Δμεγψληαο ηελ κε απιή έλλνηα είλαη κηα βηβιηνζήθε ε νπνία ζε αθήλεη λα θαζνξίζεηο ην δηθφ ζνπ API ζε απιή δηεπαθή Java θαη απηφ απηφκαηα ην κεηαηξέπεη ζε έλα πιήξεο πειάηε REST. Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Retrofit είλαη ηα εμήο: Ο θψδηθαο ηνπ REST API ηνπ είλαη ζχληνκνο θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθή ηεθκεξίσζε ζην API ηνπ θαη έρεη θαιή ππνζηήξημε. Μπνξείο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε serialization ρσξίο ιάζε ρεηξηζκνχ. βηβιηνζήθε Μεξηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο Retrofit είλαη ηα εμήο: Κάπνηα ζθάικαηα ζηελ δηαρείξηζε κλήκεο. Η παξακηθξή βνήζεζε απφ λήκαηα κπνξεί λα απνθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ call back ιεηηνπξγία αλ ρεηξηζηεί κε ιάζνο ηξφπν.. [45]

46 OkHttp Η OkHttp είλαη ηεο εηαηξίαο Square,αλνηρηνχ θψδηθα θαη απηή ε βηβιηνζήθε. Η νπνία επηηαρχλεη ηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο ελψ ππνζηεξίδεηε απφ πνιιέο βηβιηνζήθεο. Πιενλεθηήκαηα ηεο OkHttp είλαη ηα εμήο: Τπνζηεξίδεη ην SPDY πξσηφθνιιν δηθηχσζεο. Έρεη θαιφ connection pool, ην νπνίν είλαη κλήκε cache ησλ ζπλδέζεσλ ηεο βάζεσλ ηα νπνία γεληθά ρξεζηκνπνηνχλε γηα λα επηηαρχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ εληνιψλ πνπ εθηεινχληαη ζε κηα βάζε. Γηαθαλή ζπκπίεζε Καιή απφδνζε ζηελ κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο. Μεηνλεθηήκαηα ηεο OkHttp είλαη ηα εμήο: Σαρχηεηα [46]

47 Google Cloud Messaging για Android Σν Google Cloud Messaging γηα Android είλαη κηα ππεξεζία ε νπνία ζνπ επηηξέπεη λα απνζηέιιεηο δεδνκέλα απφ ηνλ server ζνπ πξνο ηελ ζπζθεπή ελφο ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ Android, θαη επίζεο απφ ηελ ίδηα ππεξεζία λα ιακβάλεη κελχκαηα απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζχλδεζε. Η ππεξεζία ηνπ Google Cloud Messaging δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο πηπρέο νπξάο κελπκάησλ θαη παξάδνζε ηνπο ζηελ εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε Android ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Απηή ε δσξεάλ ππεξεζία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνζηείιεη ειαθξηάο κνξθήο πιεξνθνξηψλ κελπκάησλ ζε εθαξκνγέο Android ηα νπνία κφιηο έπηαζε απφ ηνλ server.μεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κελχκαηα κπνξεί λα απνζηαινχλ κέρξη 4KB payload δεδνκέλσλ. Κάζε ελεκέξσζε κεγέζνπο κελχκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε ζηα 1024 bytes θαη ε Google βάδεη φξην ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ κελπκάησλ πνπ κπνξεί λα απνζηείιεη θάπνηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή. Δθαξκνγέο πάλσ ζηελ ζπζθεπή Android δελ ρξεηάδεηαη λα ηξέρνπλ γηα λα ιακβάλνπλ ηα κελχκαηα. Σν ζχζηεκα ζα μππλήζεη ηελ εθαξκνγή κέζσ ελφο κεραληζκνχ πνπ ιέγεηε Intent Broadcast φπνπ φηαλ ην κήλπκα θηάζεη, απηφ είλαη δπλαηφλ φζν έρνπλ νξηζηεί ζηηο ηδηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξφζβαζεο. Σν Google Cloud Messaging δελ πξνζθέξεη θάπνηα ελζσκαησκέλε δηεπαθή ρξήζηε ε άιιε δηαρείξηζε γηα δεδνκέλα κελπκάησλ. Απιφο πεξλά σκά κελχκαηα δεδνκέλσλ θαηεπζείαλ ζηελ εθαξκνγή ε νπνία έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν γηα ην πψο λα ηα δηαρεηξίδεηαη. [47]

48 Παξαθάησ έλα ζρήκα θαη νδεγίεο γηα ην πψο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία πνπ πεξηγξάςακε απφ πάλσ. [48]

49 Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε απηήο ηεο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle Καη ζα ρξεηαζηνχκε θιεηδί γηα απηήλ ηελ βηβιηνζήθε ην φπνην ζα απνθηήζνπκε θάλνληαο ηα παξαθάησ βήκαηα. Θα κπνχκε ζην https://code.google.com/apis/console/ απηφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη ινγαξηαζκφο gmail ζηελ Google. Να δεκηνπξγήζνπκε θάπνην project αλ δελ έρνπκε. Να θαηαγξάςνπκε ην ID ηνπ project. Να ελεξγνπνηήζνπκε ζπγθεθξηκέλν service φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. [49]

50 Nα δεκηνπξγήζνπκε ην θιεηδί καο γηα android. [50]

51 Πποζέγγιζη με κώδικα Register php απσείο. Δδψ βιέπνπκε φηαλ θάλεη ην login ηνπ ν ρξήζηεο ε εθαξκνγή δεηάεη λα γίλεη register ζηνπο Google servers κε ην ζπγθεθξηκέλν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο. Χο απάληεζε παίξλεη πίζσ έλα id πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα γηα λα εηδνπνηεζεί ε ζπζθεπή απηή. Σν θιεηδί απηφ ζηέιλεηαη κέζσ Web Service ζηελ βάζε φπνπ απνζεθεχεηαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Δπεηδή φκσο ζηελ ίδηα ζπζθεπή κπνξεί λα έρνπλ εηζαρζεί ζην παξειζφλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ρξήζηεο, θαη επεηδή ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηελ ιήςε εηδνπνηήζεσλ φηαλ δελ είλαη θαλέλαο ινγγαξηζκέλνο ζηελ εθαξκνγή πξέπεη λα έρνπκε θαη δηαδηθαζία γηα ηελ δηαγξαθή απηνχ ηνπ θιεηδηνχ. [51]

52 Unregister απσείο php. Η google πξνηείλεη λα κελ γίλεηαη δηαγξαθή ηνπ registration απφ ηνπο servers ηεο γηαηί είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο. Όηαλ ν ρξήζηεο μεινγγάξεη απφ ηελ εθαξκνγή ζηέιλεηαη ην id πξνο δηαγξαθή θαη δηαγξάθεηαη απφ ηελ βάζε. Έηζη γηα ηελ Google ε ζπζθεπή παξακέλεη ελεξγή γηα εηδνπνηήζεηο αιιά ην Web Service δελ ζα ζηείιεη πνηέ ζην θιεηδί πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπζθεπή. [52]

53 Send απσείο php. Δδψ βιέπνπκε ηελ απνζηνιή ησλ εηδνπνηήζεσλ πνπ γίλεηαη ζηνπο Google server φπνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ κελχκαηνο ζηηο ζπζθεπέο. Η αλαγλψξηζε ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη κέζσ ηνπ θιεηδηνχ πνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο headers ηνπ request θαη ην request απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ Linux. To πξαγκαηηθφ κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη είλαη ζε κνξθή JSON θαη πεξηέρεη ηα tokens πνπ δειψλνπλ ηηο ζπζθεπέο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ εηδνπνίεζε, έλα κήλπκα θαη ηα ππφινηπα δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζχκθσλα κε ην πψο ηα ζέιεη ν πξνγξακκαηηζηήο [53]

54 Βιβλιοθήκη Universal Image Loader https://github.com/nostra13/android-universal-image-loader Δίλαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ πξσηηά ζην GitHub θαη έρεη ζηφρν λα πξνζθέξεη έλα δπλαηφ, επέιηθην θαη πςειά πξνζαξκνζκέλν εξγαιείν γηα θφξησζε εηθφλσλ, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη εκθάληζεο ηνπο. Πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο δηακφξθσζεο θαη δίλεη θαιφ έιεγρν πάλσ ηελ θφξησζε εηθφλσλ θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπο. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: Πνιπλεκαηηθή Φφξησζε εηθφλσλ. Δχξε επηινγέο γηα δηακφξθσζε γηα ηελ εκθάληζε θιήζεσλ εηθφλσλ φπσο stub εηθφλεο, κνρινχο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επηινγέο απνθσδηθνπνίεζεο, Bitmap επεμεξγαζία θαη εκθάληζε θαη αιιά. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε εηθφλσλ ζηελ κλήκε ε ζηνλ δίζθν(ε θαη ζε SD θάξηα κλήκεο) «Αθνή» δηαδηθαζίαο θφξησζεο(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο) Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε απηήο ηεο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle [54]

55 Βιβλιοθήκη Android Crop https://github.com/jdamcd/android-crop Πξφθεηηαη γηα έλα project βηβιηνζήθεο ην νπνίν παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηεο ηελ ππεξεζία λα πεξηθφςεη ηελ θσηνγξαθία πνπ ζέιεη γηα λα πξνζαξκφδεηε θαιχηεξα ζε δηάθνξεο έηνηκεο θφξκεο εκθάληζεο πξνθίι φπνπ ην πιήξεο κέγεζνο ηεο εηθφλαο δελ παξέρεη θαιή εκθάληζε. Με απηέο ηηο πιεπξέο πεξηθφπηεηε ε εηθφλα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. [55]

56 Ο ζηφρνο ηεο βηβιηνζήθεο απηήο είλαη: Παξαζθεπή ηνπ κε Gradle ρξεζηκνπνηψληαο AAR Μνληέξλα δηεπαθή ρξήζηε Απιή θαηαζθεπή γηα δηακφξθσζε. πκβαηφ κε SDK 14 θαη πάλσ Πνιιά ηεζη, ιηγφηεξε κε ρξεζηκνπνηνπκέλε πνιππινθφηεηα. Έλα δείγκα ηέηνηαο πεξηθνπήο εηθφλαο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία [56]

57 Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε ηεο εμήο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle Προσέγγιση με κώδικα εικόνες. Να μεθηλήζνπκε αλαθέξνληαο ηα Intents ζην android developing. Τπάξρνπλ explicit intents ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ κηα ζαθή/ξεηή ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα(activity-παξάζπξν)->πρ ζέισ λα ελεξγνπνηήζσ απηφ ην acticity. Implicit intents: Γίλεη έλα γεληθφ κήλπκα πρ, ζέισ λα θάλσ απηή ηελ ελέξγεηα θαη θάζε εθαξκνγή ζην android ε νπνία είλαη ηθαλή λα ηελ θάλεη, φπσο έρνπκε ζηελ εθαξκνγή καο. Παξαθάησ αλνίγνπκε ην Intent ηεο ζπιινγήο καο κε εηθφλεο, επηιεγνχκε κε πνην πξφγξακκα ζέινπκε λα αλνίμεη, θάλνπκε θάπνηνπο ειέγρνπο γηα ην image crop ζε try catch blocks γηα λα ειέγμνπκε ηπρφλ ζθάικαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα θάλνπκε θάπνηνπο ειέγρνπο φηαλ επηιεγεί ε εηθφλα, κεηαηξνπέο ηεο εηθφλαο string θαη άιινπο ειέγρνπο γηα ιάζνο πάηεκα ηνπ Upload Κνπκπηνχ. [57]

58 [58]

59 Κεθάλαιο 5 Τεχνολογίες διαδικτυακών βάσεων δεδομένων ε απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξάθνπλ ηα εμήο πξάγκαηα: Html Php Βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο καο. Json WinSCP [59]

60 HTML H HTML είλαη ην αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ HyperText Markup Language (γιψζζα κνξθνπνίεζεο ππεξθεηκέλνπ) θαη είλαη ε βαζηθή γιψζζα δφκεζεο ζειίδσλ ηνπ World Wide Web (www ή απιά ηζηνχ: Web). Δίλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκάλεη έλα ηκήκα θεηκέλνπ θαη λα ην θάλεη λα εκθαλίδεηαη θαιχηεξα. Δπηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ήρνπ θαη εηθφλσλ ζηηο web ζειίδεο. Αξρηθά είρε θαηαζθεπαζζεί κε ζθνπφ κφλν ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, αιιά κεγάισζε θαη ελζσκάησζε ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θ.α. Η γιψζζα ρξεζηκνπνηεί έλα αξηζκφ απφ tags (εηηθέηεο) γηα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ (links) κεηάβαζεο αλάκεζα ζε ηζηνζειίδεο, γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ, ήρνπ θ.α. Όηαλ έλαο Web Browser αλνίγεη έλα αξρείν HTML ηα ζηνηρεία tags (εηηθέηεο) κεηαθξάδνληαη ζε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά κε απνηειέζκαηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Η html ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή καο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζειίδσλ θαη ηελ ζρεδίαζε πάλσ ζε απηέο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο θφξκεο εηζαγσγήο, θφξκεο αλαδήηεζεο, εηθφλεο θ.α. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο HTML είλαη: 1. ελίδερ πος θοπηώνοςν πιο γπήγοπα Σα απηφκαηα πξνγξάκκαηα ηνπνζεηνχλ ζπρλά άρξεζην θψδηθα πνπ κπεξδεχεη ηνλ browser θαη θαζπζηεξεί ηελ εκθάληζε ηεο ζειίδαο (π.ρ. table rendering) 2. Μεγαλύηεπη αξιοπιζηία Όπσο θάζε ινγηζκηθφ, έηζη θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ζειίδσλ δελ είλαη 100% WYSIWYG (What you see is what you get). 3. Δξςπνόηεπη ζσεδίαζη Μαο είλαη επθνιφηεξν λα δεκηνπξγήζνπκε ζειίδεο πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη απηφκαηα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νζφλεο θάζε ρξήζηε (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο πνζνζηά αληί γηα απφιπηεο ηηκέο ζην πιάηνο ησλ tables). 4. Καλύηεπορ έλεγσορ ηος αποηελέζμαηορ Κάζε απηφκαην πξφγξακκα απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ κεηαθξαζηή πνπ κεηαηξέπεη ηε ζρεδίαζε θαη ηηο επηζπκίεο καο ζε γιψζζα HTML. Κακία κεηάθξαζε [60]

61 φκσο δελ είλαη άςνγε (εηδηθά αλ γίλεηαη απφ ππνινγηζηή) θαη πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία θηλδπλεχνπλ λα απαιεηθζνχλ απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 5. Ττηλόηεπη εςελιξία Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γιψζζαο HTML, ελψ θάζε απηφκαην πξφγξακκα ππνζηεξίδεη κφλν έλα ππνζχλνιν απηψλ. 6. Δςκολόηεπη επίλςζη πποβλημάηυν (debugging) Δπεηδή θαηαλννχκε απφιπηα ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζειίδαο πνπ δεκηνπξγήζακε, κπνξνχκε λα βξνχκε επθνιφηεξα θαη λα δηνξζψζνπκε ηα φπνηα πξνβιήκαηα εκθαληζηνχλ ζε απηήλ (π.ρ. αζπκβαηφηεηα κε θάπνηνπο browsers). 7. Δπέκηαζη ζε άλλα γνυζηικά ανηικείμενα Όπνηνο γλσξίδεη θψδηθα HTML κπνξεί πνιχ επθνιφηεξα λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη άιιεο ηερλνινγίεο φπσο XML, scripting θ.ιπ. Πποζέγγιζη με κώδικα Η δεκηνπξγία αξρείσλ HTML είλαη πνιχ απιή. Αξθεί λα ηξέμνπκε έλαλ νπνηνδήπνηε δηνξζσηή θεηκέλνπ text, φπσο ην Notepad ησλ Windows. Δδψ έλα θνκκάηη ηνπ θψδηθα καο απφ ηελ εγγξαθή ρξήζηε νπνχ γηλφηαλ δνθηκέο. <h1>register</h1> <form action="register.php" method="post"> Username:<br /> <input type="text" firstname="username" value="" /> <br /><br /> <input type="text" lastname="lastrname" value="" /> <br /><br /> <br /> <input type="text" name=" " value="" /> <br /><br /> Password:<br /> <input type="password" name="password" value="" /> <br /><br /> <input type="submit" value="register" /> </form> [61]

62 PHP Η ΡΗΡ είλαη κηα γιψζζα script απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνζκηηή, ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα ην Web. Μέζα ζε κηα HTML ζειίδα κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε PHP θψδηθα, πνπ ζα εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ ζα επηζθεπηφκαζηε ηε ζειίδα. Ο ΡΗΡ θψδηθαο κεηαθξάδεηε ζην Web δηαθνκηζηή θαη δεκηνπξγεί HTML ή άιιε έμνδν πνπ ζα δεη ν επηζθέπηεο. Η ΡΗΡ δεκηνπξγήζεθε ην 1994 θαη ήηαλ αξρηθά ε δνπιεηά ελφο αηφκνπ, ηνπ Rasmus Lerdorf. Τηνζεηήζεθε θαη απφ άιια ηαιαληνχρα άηνκα θαη έρεη πεξάζεη απφ ηξεηο βαζηθέο εθδφζεηο. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2001 ήηαλ ζε ρξήζε ζρεδφλ ζε πέληε εθαηνκκχξηα ηνκείο παγθφζκηα θαη απηφο ν αξηζκφο κεγαιψλεη γξήγνξα. Η ΡΗΡ είλαη έλα πξντφλ αλνηρηνχ θψδηθα. Έρνπκε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο. Μπνξνχκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε, λα ηνλ αιιάμνπκε θαη λα ηνλ αλαδηαλείκνπκε, ρσξίο ρξέσζε. Η ΡΗΡ αξρηθά ζήκαηλε Personal Home Page (πξνζσπηθή αξρηθή ζειίδα), αιιά άιιαμε ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε GNU θαη ηψξα ζεκαίλεη PHP Hypertext Preprocessor (πξνεπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ PHP). Η ηξέρνπζα βαζηθή έθδνζε ηεο ΡΗΡ είλαη ε 5. Απηή ε έθδνζε έρεη κεξηθέο κεγάιεο βειηηψζεηο ζηε γιψζζα. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ΡΗΡ είλαη: 1. Ττηλή απόδοζη Η ΡΗΡ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή. Με έλα θζελφ δηαθνκηζηή κπνξείηε λα εμππεξεηήζεηε εθαηνκκχξηα επηζθέςεσλ θαζεκεξηλά. Οη δνθηκέο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Zend Technologies (http://www.zend.com), δείρλνπλ φηη ε ΡΗΡ μεπεξλά ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 2. Γιαζςνδέζειρ με πολλά διαθοπεηικά ζςζηήμαηα βάζευν δεδομένυν Η ΡΗΡ έρεη εγγελείο ζπλδέζεηο γηα πνιιά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηελ MySQL, κπνξείηε λα ζπλδεζείηε θαηεπζείαλ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ PostgreSQL, msql, Oracle, dbm, filepro, Informix, InterBase, Sybase, κεηαμχ άιισλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην Open Database Connectivity Standard (ODBC) κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζε νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη έλα πξφγξακκα νδήγεζεο ODBC. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηα πξντφληα ηεο Microsoft products, κεηαμχ άιισλ. 3. Δνζυμαηυμένερ βιβλιοθήκερ για πολλέρ ζςνηθιζμένερ Web διαδικαζίερ Δπεηδή ε ΡΗΡ ζρεδηάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην Web, έρεη πνιιέο ελζσκαησκέλεο βηβιηνζήθεο, πνπ εθηεινχλ πνιιέο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ην Web. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε εηθφλεο GIF δπλακηθά, λα [62]

63 ζπλδεζείηε κε άιιεο ππεξεζίεο δηθηχσλ, λα ζηείιεηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, λα δνπιέςεηε κε cookies θαη λα δεκηνπξγήζεηε PDF έγγξαθα, φια απηά κε ιίγεο γξακκέο θψδηθα. 4. Υαμηλό κόζηορ Η ΡΗΡ είλαη δσξεάλ. Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ηελ ηειεπηαία έθδνζε απφ ην ρσξίο ρξέσζε. 5. Δςκολία μάθηζηρ και σπήζηρ Η ζχληαμε ηεο ΡΗΡ βαζίδεηαη ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, βαζηθά ζηελ C θαη ζηελ Perl. 6. Μεηαθεπζιμόηηηα Η ΡΗΡ είλαη δηαζέζηκε γηα πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Μπνξείηε λα γξάςεηε θψδηθα ΡΗΡ γηα δσξεάλ ζπζηήκαηα ηχπνπ Unix, φπσο LINUX θαη FreeBSD, γηα εκπνξηθέο εθδψζεηο ηνπ UNIX, φπσο ην Solaris θαη ην IRIX ή γηα δηαθνξεηηθέο εθδψζεηο ησλ Microsoft Windows. Ο θψδηθα ζπλήζσο δνπιεχεη ρσξίο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ηελ ΡΗΡ. 7. Γιαθεζιμόηηηα ηος κώδικα πποέλεςζηρ Έρεηε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο ηεο ΡΗΡ. Αληίζεηα κε εκπνξηθά, θιεηζηά πξνγξάκκαηα, αλ ππάξρεη θάηη πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε ή λα πξνζζέζεηε ζηε γιψζζα, κπνξείηε λα ην θάλεηε. Γελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ηνλ θαηαζθεπαζηή λα εκθαλίζεη δηνξζψζεηο. Γελ ζα αλεζπρείηε αλ ν θαηαζθεπαζηήο ζα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη ή αλ ζα ζηακαηήζεη λα ππνζηεξίδεη ην πξντφλ. [63]

64 Πποζεγκιζη με Κυδικα Δδψ γίλεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε θαη ε βαζηθή απζεληηθνπνίεζε ηνπ. [64]

65 ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ρεδηάγξακκα Μνληέινπ Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ ΜΟ [65]

66 ΑΝΑΛΤΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακαρ Group Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ Group Members Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ Group Messages Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ Invitations Πξσηεχνλ θιεηδί invitation id [66]

67 Πίνακαρ Push Notifications Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ User Πξσηεχνλ θιεηδί user id Πίνακαρ User Location Πξσηεχνλ θιεηδί id [67]

68 JSON-JavaScript Object Notation Δίλαη κηα κνξθή αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζεο ηνπο, ελψ ε θχξηα ρξήζε ηνπ είλαη λα κεηαδίδεη δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ server κε κηα εθαξκνγή θαη είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ XML. Δίλαη εχθνιν λα δηαβαζηεί θαη λα γξαθηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη εχθνιν γηα ηα κεραλήκαηα ην κεηαηξέςνπλ θαη λα ην παξάγνπλ. Δίλαη βαζηζκέλν ζε έλα ππνδίθηπν ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript, ε κνξθή ηνπ JSON είλαη κνξθήο θεηκέλνπ θαη είλαη πιήξσο αλεμάξηεην απφ ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αιιά ρξεζηκνπνηεί ζπκβάζεηο πνπ είλαη γλψξηκεο ζε πξνγξακκαηηζηέο ησλ γισζζψλ C, C++, Java, JavaScript, Perl, Python θαη πνιιέο άιιεο. H JSON είλαη δνκεκέλε ζε 2 δνκέο : Μηα ζπιινγή απφ δεπγάξηα νλνκάησλ θαη αμηψλ. ε δηάθνξεο γιψζζεο απηφ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζαλ αληηθείκελν, εγγξαθή, δνκή, βηβιηνζήθε,ιεμηθφ,ιίζηα απφ θιεηδηά θαη ηελ ζπλεηξκηθή παξάηαμε. Μηα δηαηαγκέλε ιίζηα απφ αμίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο απηφ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζαλ έλαο πίλαθαο, δείθηεο, ιίζηα θαη αθνινπζία. Απηέο είλαη θαζνιηθέο δνκέο δεδνκέλσλ. Πξαθηηθφο φιεο νη κνληέξλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηηο ππνζηεξίδνπλ θαηά κηα κνξθή. Απηφ βγάδεη λφεκα πνπ ηα δεδνκέλα έρνπλ ηέηνηα ελαιιάμηκε κνξθή κε πξνγξακκαηηζηηθέο γιψζζεο πνπ βαζίδνληαη θαη απηέο ζε ηέηνηεο δνκέο. Η JSON παίξλεη ηηο εμήο κνξθέο: Έλα αληηθείκελν είλαη έλα ζεη κε νξγαλσκέλσλ δεπγαξηψλ νλνκάησλ θαη αμηψλ. Έλα αληηθείκελν αξρίδεη κε αξηζηεξή αγθχιε[ θαη ηειεηψλεη κε ] δεμηά αγθχιε ελψ νη αμίεο κέζα είλαη δηαρσξηζκέλεο απφ, θψκα. [68]

69 Έλαο πίλαθαο είλαη κηα ζηνηρηζκέλε ζπιινγή απφ αμίεο. Έλαο πίλαθαο αξρίδεη κε αξηζηεξή αγθχιε[ θαη ηειεηψλεη κε ] δεμηά αγθχιε ελψ νη αμίεο κέζα είλαη δηαρσξηζκέλεο απφ, θψκα. Μηα αμία κπνξεί λα είλαη έλα string κε δίπια εηζαγσγηθά ε λνχκεξα, ε true false ε null, ε έλα αληηθείκελν, ε έλαο πίλαθαο. Απηέο νη δνκέο κπνξνχλ λα είλαη θσιηαζκέλεο. [69]

70 Έλα string είλαη κηα αθνινπζία απφ κεδεληθά ε πεξηζζνηέξνπο Unicode ραξαθηήξεο πνπ είλαη ηπιηγκέλνη ζε δηπιά εηζαγσγηθά ρξεζηκνπνηψληαο αλάζηξνθε θάζεην. Έλαο ραξαθηήξαο αληηπξνζσπεχεηε ζαλ έλα κεκνλσκέλνο ραξαθηήξαο string. Έλα string κνηάδεη πνιχ κε απηά ηα strings πνπ έρεη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ C θαη Java. Έλα λνχκεξν κνηάδεη κε ηα λνχκεξα ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ C θαη Java εθηφο απφ ηηο νθηαδηθέο θαη δεθαεμαδηθέο κνξθέο ηνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλε. [70]

71 WinSCP To WinSCP είλαη έλα πξφγξακκα πνπ θάλεη ftp, δειαδή καο επηηξέπεη λα αλεβάδνπκε ζε θάπνηνλ server απνκαθξπζκέλν ηα αξρεία καο απφ ηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή. Με ην WinSCP αλεβάζακε ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηεο ζρνιήο ηα αξρεία ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Ο server ηεο ζρνιήο είλαη Αpache / PHP /MySQL. Γηα λα αλεβάζνπκε κε επηηπρία ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία θάλακε ηα δχν παξαθάησ βήκαηα. Βήμα Α Αλεβάδνπκε ηα αξρεία *.php ηεο εξγαζίαο καο. Α1. πγθεληξψζακε φια ηα αξρεία ηεο πηπρηαθήο καο ζε έλαλ θάθειν ζηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή. Α2. Καηεβάζακε θαη εγθαηαζηήζακε ην πξφγξακκα WinSCP. A3. πλδεζήθακε κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο πνπ καο δφζεθαλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο ζρνιήο ζηνλ server. Δγκαηάζηαζη WinScp [71]

72 [72]

73 ύνδεζη ζηον server για FTP [73]

74 ηα αξηζηεξά είλαη ν ζθιεξφο δίζθνο ηνπ ππνινγηζηή καο, ελψ ζηα δεμηά είλαη ν ρψξνο πνπ ζα κπνπλ ηα αξρεία καο ζηνλ server. Ο ρψξνο απηφο έρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή. Βήμα Β Γεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Μεηαβαίλνπκε ζηελ δηεχζπλζε /phpadmin/ θαη θάλνπκε ζχλδεζε κε ηα ζηνηρεία καο. [74]

75 ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ηελ βάζε καο, παξαθάησ βιέπεηε ηελ βάζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηειηθή ηεο έθδνζε. [75]

76 Κεθάλαιο 6 Μελλονηικέρ εξελίξειρ. Γεκηνπξγία δηαρείξηζεο ηαπηνπνίεζεο ζηνηρείσλ θαη s φπσο θαη ππεξεζία αλάθηεζεο ρακέλνπ θσδηθνχ ε ινγαξηαζκνχ ρξεζηή νπνχ ζα απνζηέιινληαη ηα λέα ηνπ ζηνηρεηά ζε θάπνην . Γεκηνπξγία εηδηθνχ θνπκπηνχ γηα πξνβνιή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο νκάδαο ζε πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ ζην group γηα δηαγξαθή, κειψλ, απφ ηνλ Admin φπσο θαη παξνρή ηέηνησλ δηθαησκάησλ ζε άιια κέιε. ηνπο ράξηεο νη markers λα εκθαλίδνπλ φια ηα νλφκαηα θαη ηα status ησλ ρξεζηψλ κε ην πνπ παηήζεη ζην TAB MAP. Γπλαηφηεηα ρξεζηψλ λα ηνπνζεηνχλ δηθηά ηνπο θσηνγξαθία πνπ ζα εκθαλίδεηε ζηνλ ράξηε αληί ηνλ default marker. [76]

77 Παπάπηημα Α Όπσο θάζε ινγηζκηθφ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ρξεηάδεηαη εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε. ηελ επξχηεξε αγνξά ε ππνζηήξημε παξέρεηαη απφ ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ κε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο, κε απεζηαικέλνπο ηερληθνχο ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, ή κε ηεθκεξησκέλα έγγξαθα- απηά πνπ απνθαινχκε εγρεηξίδηα ρξήζεο(manual). Η ηερληθή ηνπ documentation πξνβιέπεη ηελ απνζηνιή αλαιπηηθψλ εγγξάθσλ (έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ) κε πεξηερφκελν νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ πιεπξάο ρξήζηε. Ο Χρήστης της εφαρμογής. Δικονίδιο εθαπμογήρ. [77]

78 Παπάθςπο Διζαγυγήρ. Όπσο βιέπεηε ζε απηφ ην παξάζπξν ηεο εηζαγσγήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη εγγξαθή παηψληαο ην θνπκπί REGISTER είηε αλ έρεη ήδε θσδηθφ πξφζβαζεο λα εηζαρζεί ζηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε ηνπ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ θαη παηψληαο ην θνπκπί LOGIN. Η κφλε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. [78]

79 Παπάθςπο Register. Δδψ ν ρξήζηεο εηζάγεη ην φλνκα, επψλπκν,ηελ δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνλ θσδηθφ θαη παηάεη ην θνπκπί register now γηα λα εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή. [79]

80 Κύπιο παπάθςπο Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο κε ην φλνκα πνπ επηζπκεί παηψληαο ζην πεδίν Type new group θαη λα παηήζεη ην θνπκπί ΟΚ ζηελ ζπλερεία γηα λα δεκηνπξγεζεί ε νκάδα ηνπ, ηελ νπνία ζα δεη άκεζα ζην πάλσ κέξνο. Δπίζεο κπνξεί λα δεη ελεκεξψζεηο αλ έρεη πάξεη ν ίδηνο θάπνηα πξφζθιεζε ζε θάπνην group κε έλα εηθνλίδην ην νπνίν εκθαλίδεηε κφλν φηαλ έρεη πξνζθιήζεηο. Σν κπιε γξαλάδη είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ρξεζηή. ην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ βιέπεη ην θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο, εθφζνλ ην παηήζεη εκθαλίδεηε έλα κήλπκα ειέγρνπ παηήκαηνο απφ ιάζνο YES NO φπνπ αλ παηήζεη ην YES φια ηα κέιε πνπ έρεη πξνζθαιέζεη απφ φιεο ηηο νκάδεο ζα δερηνχλ έλα κήλπκα εηδνπνίεζεο φηη βξίζθεηε ζε θίλδπλν ε θάπνηα έθηαθηε αλάγθε. [80]

81 Μήνςμα Push Up έκηακηηρ ανάγκηρ ηξφπνο εκθάληζεο ζηνπο άιινπο ρξεζηέο. [81]

82 Παπάθςπο Ομάδα Δδψ ν ρξήζηεο βιέπεη 3 θαξηέιεο Σελ θαξηέια MEMBERS ζηελ φπνηα κπνξεί λα πξνζθαιέζεη φπνην κέινο επηζπκεί αξθεί λα μέξεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηαρπδξνκείνπ ηνπο θαη αθνχ παηήζεη ην πεδίν εηζαγσγήο Type new member s ζα θαλεί θαη κήλπκα επηβεβαίσζεο invitation send, θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνχ απνδερηνχλ κπνξεί λα δεη ζε απηήλ ηελ θαξηέια πνηα κέιε αλήθνπλ ζε απηφ ην group. [82]

83 Tν αλζξσπάθη δεμηά ηνπ ρξεζηή alex myro δείρλεη φηη είλαη ν admin ηνπ group θαη κπνξεί λα θάλεη θαη ηνπο άιινπο ρξεζηέο Admin αλ παηήζεη ην άιιν αλζξσπάθη κε ην +. Σελ θαξηέια MAP φπνπ βιέπεη ηελ ζεζηζεζηα ησλ κειψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα. [83]

84 Δθφζνλ παηήζεη θάπνηνο ηνλ δείθηε ζέζεο ηνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεηά απηνχ ηνπ δείθηε θαη ην status ηνπ, θαζψο θαη 2 εηθνλίδηα ζην θάησ κέξνο. Σα εηθνλίδηα είλαη εθαξκνγέο ηεο Google. Σν έλα είλαη γηα απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ δεηθηψλ ζέζεο φπσο βιέπνπκε παξαθάησ φηαλ παηήζνπκε ην κπιε εηθνλίδην θάησ δεμηά βγάδεη ηελ δηαδξνκή ζε κηα επαθή καο πνπ είλαη γεξκάληα ζε απηφ ην παξάδεηγκα. [84]

85 Σν άιιν εηθνλίδην είλαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ αηφκνπ κε ηελ θάκεξα θάλεη zoom ζε πνιχ θνληηλφ επίπεδν 0.Γειαδή ζηελ πάλσ πεξίπησζε βιέπνπκε ηελ αξηζηεξή επαθή ζηελ γεξκάληα ζε επίπεδν zoom ρσξψλ, αλ παηήζνπκε ην εηθνλίδην ζα θάλεη απηφκαην zoom ε εθαξκνγή κέρξη λα θηάζεη ζε επίπεδν 0 πνπ είλαη ην ηεηξαγσληθφ νηθφπεδν πνπ κέλεη ε επαθή απηή. Απηφ ην πξάγκα είλαη αξθεηά βνιηθφ γηαηί ζε επαθέο επηπέδνπ zoom ρσξψλ ε πφιεσλ κπνξνχκε κε 1 πάηεκα λα δνχκε πνπ είλαη αιιηψο ζα πξέπεη λα ην θάλακε ρεηξνθίλεηα zoom 5-10 θνξέο κέρξη λα θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ επίπεδν zoom. Σελ θαξηέια MESSAGES ζηελ νπνία κπνξεί λα γξαθεί θαη λα βιέπεη κελχκαηα φισλ ησλ κειιψλ ηεο νκάδαο. [85]

86 Δπίζεο κπνξεί λα αλεβάζεη θσηνγξαθίεο νκάδαο είηε λα δηαγξάςεη ηελ νκάδα παηψληαο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ παξαζχξνπ φπσο βιέπεηε παξαθάησ. [86]

87 Παπάθςπο Ιδιόηηηερ σπήζηη. Δδψ ν ρξεζηήο κπνξεί λα δεη ην mail κε ην νπνίν έρεη θάλεη εηζαγσγή ζε πεξίπησζε πνπ ην μέραζε. Παηψληαο ην εηθνλίδην CHANGE PHOTO λα βάιεη θσηνγξαθία πνπ επηζπκεί αθνχ ηελ επεμεξγαζηεί φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Να αιιάμεη Status ην νπνίν ζα θαίλεηαη ζηνλ ράξηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ. Να θξχςεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ παηψληαο ην TRACKING LOCATION. Να θάλεη έμνδν απφ ηελ εθαξκνγή παηψληαο ην LOG OUT. [87]

88 Παπάθςπο Δικόνα Profile/Group. Δδψ ν ρξήζηεο παηάεη ην θνπκπί load γηα λα θνξηψζεη κηα εηθφλα απφ ην θηλεηφ ηνπ αθνχ ηελ επεμεξγαζηεί πξψηα ζην επφκελν παξάζπξν ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο γηα λα ηελ πξνζαξκφζεη φπσο επηζπκεί ηελ εκθάληζε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ. [88]

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΑΓΝΟΟΤΜΔΝΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΑΓΝΟΟΤΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΑΓΝΟΟΤΜΔΝΩΝ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΞΗΓΖ (Α.Δ.Μ.: 2525) ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΑΣΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Μάιορ 2015 ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΛΔΞΔΩΝ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΗΣΑ ΟΛΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΩΤΗΑΓΖ ΛΔΤΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ:ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ:ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

IP Fridge Έλα έμππλν ςπγείν κε δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν.

IP Fridge Έλα έμππλν ςπγείν κε δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IP Fridge Έλα έμππλν ςπγείν κε δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Τπφ ΜΖΣΡΟΤΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΝΑΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ Δπίβιεςε Γπ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Καβάλα 2010 Η επγαζία αςηή

Διαβάστε περισσότερα

Python Programming. Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ. Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013. http://arch.icte.uowm.gr.

Python Programming. Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ. Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013. http://arch.icte.uowm.gr. Python Programming Αντωνία Τερηίδου ΑΕΜ 358 Επιβλζπων κακθγθτισ : Dr Μθνάσ Δαςυγζνθσ http://arch.icte.uowm.gr Κοηάνθ, Ιοφνιοσ 2013 Page 1 of 253 Περιεχόμενα 1. Δηζαγσγή.4 2. Ιζηνξηθά ζηνηρεία..5 3. Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment Παύινο Γ. Αξβαλίηεο Φώηηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς Τκήκα Πιεροθορηθής

Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς Τκήκα Πιεροθορηθής Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς Τκήκα Πιεροθορηθής Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ «Προεγκέλα Σσζηήκαηα Πιεροθορηθής» Μεταπτςσιακή Διατπιβή Τίηιος Γηαηρηβής Ολοκαηεπώλσκο Φοηηεηή Παηρώλσκο Αρηζκός Μεηρώοσ Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα θηλεηνύ ππνινγηζκνύ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Σρεδίαζε θαη αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ Ηαηξηθνύ Βνεζνύ βαζηζκέλνπ ζε πεξηβάιινληα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθψλ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

«Endless Sudoku for Android»

«Endless Sudoku for Android» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Endless Sudoku for Android» πνπδαζηήο: Γξφζνο Ζιίαο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο : Μσπζηάδεο Διεπζέξηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη λογιζμικού για ηην απεικόνιζη και αποθήκεςζη ηλεκηποκαπδιογπαθήμαηορ ζε πεπιβάλλον Android ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπηςξη λογιζμικού για ηην απεικόνιζη και αποθήκεςζη ηλεκηποκαπδιογπαθήμαηορ ζε πεπιβάλλον Android ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ Ανάπηςξη λογιζμικού για ηην απεικόνιζη και αποθήκεςζη ηλεκηποκαπδιογπαθήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα