Εύρεση Ομάδων Χρηστών Μέσω Θεσιθεσίας Κινητού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εύρεση Ομάδων Χρηστών Μέσω Θεσιθεσίας Κινητού"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Copyright 2015 Μπξνθνξίδεο Αιέμαλδξνο Απαγνξεύεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθό ζθνπό. Επηηξέπεηαη ε αλαηύπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπό κε θεξδνζθνπηθό, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θύζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξόλ κήλπκα. Οη απόςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην έγγξαθν εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ ΤΕΙ Καβάιαο. Μπξνθνξίδεο Αιέμαλδξνο Πξνπηπρηαθφο Φνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΣΔΙ) Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο All rights reserved [1]

2 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ε νπνία πινπνηήζεθε ην έηνο 2015 ζην ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θαζεγεηή θ. Διεπζέξην Μσπζηάδε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε αλαζέηνληαο κνπ ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ πνπ ήηαλ δίπια κνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ. Πάλσ απ φια φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Μπξνθνξίδεο Αιέμαλδξνο [2]

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα έμππλα θηλεηά εμειίζζνληαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζθέξνληαο κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπο. ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αλαπηχζζεηε έλα ινγηζκηθφ γηα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα android ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνλ αηζζεηήξα έμππλνπ θηλεηνχ γηα ηελ ζεζηζεζία ε νπνία ζα βξίζθεη ηελ ζέζε ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απηήο θαη ζα ηνπο παξέρεη κελχκαηα νκάδσλ θαη εηδνπνηήζεσλ. πγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή έρεη ιεηηνπξγίεο εγγξαθήο θαη ζχλδεζεο ζηελ εθαξκνγή γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν γηαηί ηα δεδνκέλα απηά ζα ζηαινχλ ζε δηαδηθηπαθή βάζε. ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαγξάθεη νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα πξνζθαιεί κέιε πνπ επηζπκεί λα ιακβάλεη θαη δείρλεη ηελ δηθηά ηνπ ζεζηζεζίαο ζηνλ ράξηε, λα αλεβάδεη θσηνγξαθίεο απφ ηελ ζπιινγή ηνπ έμππλνπ θηλεηνχ ηνπ γηα ην πξνθίι ηνπ ε ηεο νκάδαο ηνπ ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πξηλ θνξησζνχλ ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, λα ιακβάλεη θαη λα απνζηέιιεη εηδνπνηήζεηο κελπκάησλ άκεζεο αλάγθεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο βξεζεί ζε κηα επείγνπζα θαηάζηαζε θαη ηέινο λα επεμεξγάδεηαη ην πξνθίι ηνπ ζην φπνην ηνπ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο κελχκαηνο ζηάηνπο γηα ηνλ ράξηε, απφθξπςεο ηεο ηνπνζεζίαο ζεζηζεζίαο ηνπ θαη λα βιέπεη ηα ησξηλά ηνπ ζηνηρεία ζχλδεζεο. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, ράξηεο ηεο google, εχξεζε ρξεζηψλ κέζσ ζεζηζεζίαο έμππλνπ θηλεηνχ, δηαρείξηζε νκάδσλ ρξεζηψλ, θφξησκα εηθφλσλ,απνζηνιή κελπκάησλ ζε κέιε κέζσ google cloud. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Android, ράξηεο google, ζεζηζεζηα έμππλνπ θηλεηνχ, θφξησκα εηθφλσλ, απνζηνιή κελπκάησλ κε google cloud. [3]

4 ABSTRACT The last recent years smart phones are being rapidly developed providing their users a great number of services for their own convenience. In the current dissertation is developed a new piece of software for the operational system of android, which uses the gps sensor of smart phones to find the exact location of this applications users and sends them notifications/messages. The application particularly contains the operations of register and log in. In order to use these operations an active internet connection is required, due to the fact that the data will be sent to an online database. Furthermore the user is able a) to create or delete new groups and invite in members that he wishes to receive their gps location and display his own one, b) to upload images from the smart phone gallery and edit their form before use them as profile picture or as group image, c) when in emergency situation, receive and send a sos message notification just by clicking a single button and finally d) edit his profile, in which he can post a personal status message appearing on the map, conceal his location and watch his current login details. SUBJECT AREA: Android Operation system, google maps, user location finder by gps of smartphone,group management system, image upload, user messaging KEY WORDS: Android, google maps, gps smartphone,group management, image upload, google cloud messaging android. [4]

5 Ππόλογορ Η εθαξκνγή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην πηπρηαθήο εξγαζίαο. θνπφο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα δηεπθνιπλζνχλ άηνκα πνπ ζέινπλ λα καζαίλνπλ ηελ αθξηβή ηνπνζεζία άιισλ αηφκσλ θαη λα αληαιιάμνπλ κελχκαηα. Η πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο ζπλεπάγεηαη κε νθέιε φπσο, Δχξεζε αθξηβήο ηνπνζεζίαο νκάδσλ αηφκσλ. Δηδνπνηήζεηο κελπκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε νκάδεο αηφκσλ. Δχξεζε ρακέλνπ ε θιεκκέλνπ θηλεηνχ. Αληαιιαγή κελπκάησλ ζε νκάδεο. [5]

6 Πεπιεσόμενα ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... 2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 4 Πξφινγνο... 5 Κεθάιαην Αντικείμενο και διάρθρωςη πτυχιακήσ εργαςίασ... 8 Κεθάιαην Android [1-8] Αρχιτεκτονική Android Αναπτυξη λογιςμικου ςε Android JAVA [6-7] Επεκτάςιμη Γλώςςα Σήμανςησ XML Android SDK Gradle [4] Εγκατάςταςη του Android Studio Κεθάιαην Google Maps [9-11] Google Maps εγκατάςταςη Κεθάιαην Τεχνολογιεσ και Βιβλιοθηκεσ δικτυωςησ για Android [12-26] Βιβλιοθήκη Volley Βιβλιοθήκη Volley εγκατάςταςη Βιβλιοθήκη Retrofit Βιβλιοθήκη OkHttp Google Cloud Messaging για Android Google Cloud Messaging για Android εγκατάςταςη... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης. 4.3 Βιβλιοθήκη Universal Image Loader Βιβλιοθήκη Universal Image Loader εγκατάςταςη Βιβλιοθήκη Android Crop Βιβλιοθήκη Android Crop εγκατάςταςη... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης. [6]

7 Κεθάιαην Τεχνολογίεσ διαδικτυακών βάςεων δεδομζνων [27-32] Html Php Βάςη δεδομζνων τησ εφαρμογησ JSON WinSCP εγκατάςταςη Κεθάιαην Μελλοντικζσ εξελίξεισ Παξάξηεκα Α Εγχειρίδιο χρήςησ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [7]

8 Κεθάλαιο 1 Ανηικείμενο και διάπθπωζη πηςσιακήρ επγαζίαρ Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android ε νπνία ζα παξέρεη ζηνπο ρξεζηέο ηεο ππεξεζίεο ζεζηζεζίαο θαη κελπκάησλ. Απηή ε πηπρηαθή αλαπηχρζεθε γηα λα ιπζνχλ δπν βαζηθέο αλάγθεο. H ζεζηζεζίαο, δειαδή ηελ εχξεζε ηεο αθξηβήο ηνπνζεζίαο θάπνηνπ αηφκνπ ε θάπνηαο νκάδαο αηφκσλ κέζσ ράξηε ηεο Google.Η δεχηεξε αλάγθε ήηαλ θάπνην είδνο κελπκάησλ γηα ηα κέιε απηά ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ηα ππφινηπα κέιε ζε θάπνηα πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα έρεη έμππλν θηλεηφ Android έθδνζεο 4.0 θαη πάλσ θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Πνην ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή παξέρεη ππεξεζία εγγξαθήο φπνπ ζα θάλνπλ εγγξαθή νη ρξήζηεο κε θάπνην φλνκα ρξήζηε πνπ επηζπκνχλ θαη θσδηθφ έμη ςεθίσλ θαη αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεηά νλφκαηνο θαη επσλχκνπ ηνπο, ηα νπνία ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ.ηελ ζπλέρεηα κε απηά ηα ζηνηρεία ζα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο ππεξεζίαο πξφζβαζεο. Αθνχ εηζέιζεη ν ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα δεκηνπξγεί/δηαγξάθεη νκάδεο κε φλνκα πνπ ζέιεη θαη λα πξνζθαιεί κέιε πνπ επηζπκεί λα ιακβάλεη θαη λα πξνζθέξεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζηνλ ράξηε θαη άκεζα ηα κελχκαηα. Μέζα ζηηο νκάδεο κπνξεί λα πξνζθαιέζεη κέιε θαη λα δεη πνηα κέιε ζπκκεηέρνπλ, ελψ ζε δηπιαλφ παξάζπξν κπνξεί λα δεη ηελ ηνπνζεζία φισλ ηνλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηνλ ράξηε. ηηο ηδηφηεηεο ρξήζηε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεί θσηνγξαθία ζην πξνθίι ηνπ ε ηελ νκάδα ηνπ θαη αλ επηζπκεί κπνξεί λα ηελ επεμεξγαζηεί πξνηνχ ηελ ηνπνζεηήζεη, λα βάδεη θάπνηνλ ηίηιν ζην ζηίγκα ηνπνζεζίαο ηνπ θαη λα απνθξχπηεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ. ην θάησ κέξνο ζηελ νζφλε εηζαγσγήο ππάξρεη θνπκπί SOS έθηαθηεο αλάγθεο ην νπνίν εθφζνλ ην παηήζεη ν ρξήζηεο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ζα πάξνπλ κηα εηδνπνίεζε ζην θηλεηφ ηνπο φηη βξίζθεηε ζε θίλδπλν απηφο πνπ ην πάηεζε. [8]

9 Κεθάλαιο 2 Ιζηοπία ηος Android Σνλ Ινχιην ηνπ 2004 ε Google απέθηεζε κηα κηθξή θαηλνχξηα εηαηξία κε ην φλνκα Android Inc.Σν 2007 ε Google ελψζεθε κε άιιεο 70 βηνκεραλίεο γηα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπκκαρία γλσζηή θαη σο Open Handset Alliance ε νπνία ζα ήηαλ ε επφκελε γεληά γηα ηηο ππνινγηζηηθέο πιαηθφξκεο θηλεηψλ. Απηή ε ζπκκαρία θαηάθεξε λα επηηαρχλεη ηελ θαηλνηνκία ζηα θηλεηά ηειέθσλα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο πνην πινχζηαο, θηελήο θαη αλνηρηήο πιαηθφξκαο. Απσιηεκηονική Σν Android είλαη αλνηρηή πιαηθφξκα ε νπνία εκπεξηέρεη κηα πιήξεο ινγηζκηθή ζσξφ απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνο ην ελδηάκεζν(middleware) θαη πξνο ηα πάλσ ζηηο εθαξκνγέο. [9]

10 Όπσο βιέπεηε θαη απφ ηελ εηθφλα ζηνλ ππξήλα ηνπ ην android ηξέρεη κηα έθδνζε ηνπ Linux kernel.όπνπ ην Linux ιεηηνπξγεί ζαλ έλα αθαηξεηηθφ επίπεδν πξνζθέξνληαο δηαρείξηζε ηεο κλήκεο, δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη δηθηχσζε. ην επφκελν επίπεδν είλαη νη ηνπηθέο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο είλαη βαζηθά βηβιηνζήθεο C/C++ πνπ πξνζθέξνπλ κηα πιεζψξα απφ ιεηηνπξγηθφηεηεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ SSL,SQlite,Webkit έσο ηελ επηθάληα ηεο δηαρείξηζεο. Η βηβιηνζήθε C είλαη βαζηζκέλε ζην Berkeley Software Distridution θαη είλαη θαιά ρξνληζκέλε κε ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο βαζηζκέλεο ζε Linux. Σν WebKit είλαη κηα βηβιηνζήθε ε νπνία ηξνθνδνηείηε απφ ην Google Chrome, Safari ηεο Apple θαη ρξεζηκνπνηείηε ζην Android γηα λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε θπιινκεηξεηή. Η SQLite είλαη ππεχζπλε γηα ηελ κέζα δηαρείξηζε ηεο κλήκεο ησλ δεδνκέλσλ. Σα γξαθηθά 2-3 δηαζηάζεσλ είλαη βαζηζκέλα ζην OpenGL ES θαη ην Android παξέρεη ινγηζκηθφ γηα απηφ ην νπνίν επηηαρχλεη ην πιηθφ αλ ε ζπζθεπή έρεη chip γηα γξαθηθά. Γίπια απφ απηέο ηηο βηβιηνζήθεο βξίζθεηε ην runtime ην νπνίν απνηειείηε απφ ζεκειηψδεο βηβιηνζήθεο ηνπ Android Java νη νπνίεο θάζνληαη πάλσ απφ ην εηθνληθφ κεράλεκα ηνπ Dalvik. Η Google εθάξκνζε δηθηά ηεο εηθνληθή κεραλή ε νπνία νλνκάζηεθε Dalvik φπνπ ήηαλ ην φλνκα ηεο πφιεο ζηελ Ιζιαλδία, απφ φπνπ θαηάγνληαλ ν θχξηνο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ Project. Σν Dalvik VM παξάγεη αξρεία java θιάζεσλ θαη ηα ζπλδπάδεη ζε πεξηζζφηεξα εθηειέζηκα αξρεία Dalvik.dex. [10]

11 Ανάπηςξη λογιζμικού ζε Android Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ Android είλαη ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη λέεο εθαξκνγέο γηα έλαλ ζχζηεκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη κε Android. πλήζσο νη εθαξκνγέο αλαπηχζζνληαη κε ηελ γισζζά πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη ιίγε επεθηάζηκε γιψζζα ζήκαλζεο(xml) ρξεζηκνπνηψληαο πξφγξακκα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα Android ιεγφκελν σο SDK(Software Development Kit) αλ θαη ππάξρνπλ θαη άιια εξγαιεία αλάπηπμεο φκσο ε πιεηνςεθία πξνγξακκαηηζηψλ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην εξγαιείν αλάπηπμεο. [11]

12 JAVA Γλωζζά Ππογπαμμαηιζμού Ο James Gosling, Mike Sheridan θαη Patrick Naughton άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ απηήλ ηελ γιψζζα ηνλ Ινχλην 1991 ην νπνίν αξρηθά ήηαλ ζρεδηαζκέλν γηα ηελ δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε, αιιά ήηαλ πνιχ εμειηγκέλε ε γιψζζα γηα ηελ βηνκεραλία ηειενξάζεσλ κε ςεθηαθά θαιψδηα εθείλε ηελ επνρή. Η γιψζζα αξρηθά νλνκαδφηαλ Oak ην νπνίν αληηπξνζψπεπε έλα δέληξν βαιαληδηάο πνπ ήηαλ έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ Gosling.Αξγφηεξα ην project νλνκάζηεθε Green θαη ηειηθά ην κεηνλφκαζαλ ζε Java απφ ηνλ Java θαθέ. Ο Gosling ζρεδίαζε ηελ Java κε ζπληαθηηθφ ηχπνπ C θαη C++ γηα λα ηα βξίζθνπλ γλψξηκα νη πξνγξακκαηηζηέο. Η Sun Microsystems θπθινθφξεζε ηελ πξψηε έθδνζε Java 1.0 ην 1995 θαη ππνζρέζεθε ην «γξάςε κηα θνξά θαη ηξέμε νπνπδήπνηε» πξνζθέξνληαο ρσξίο θφζηνο ηελ ιεηηνπξγία ζε δηάζεκεο πιαηθφξκεο. Απφ ηφηε ην ινγηζκηθφ ηεο Java ηξέρεη ζηα πάληα απφ Laptops,ζε θέληξα δεδνκέλσλ, θνλζφιεο παηρληδηψλ κέρξη θαη επηζηεκνληθνχο ππεξππνιηζηέο. Παξαθάησ βιέπεηε ηηο εθδφζεηο ηεο γιψζζαο ζηα ρξφληα JDK 1.0 (January 21, 1996) JDK 1.1 (February 19, 1997) J2SE 1.2 (December 8, 1998) J2SE 1.3 (May 8, 2000) J2SE 1.4 (February 6, 2002) J2SE 5.0 (September 30, 2004) Java SE 6 (December 11, 2006) Java SE 7 (July 28, 2011) Java SE 8 (March 18, 2014) [12]

13 Πποζέγγιζη με Κώδικα Δδψ έρνπκε έλα θνκκάηη απφ ηνλ θψδηθα ζε Java ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν ε θιάζε κε ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηνλ ράξηε. Όπνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δειψλνπκε κέζα δηάθνξεο κεηαβιεηέο θαη κεζφδνπο γηα λα καο βνεζήζνπλ λα βξίζθνπκε ηελ ηνπνζεζία ησλ κειψλ ηνπ group. [13]

14 Δπεκηάζιμη Γλώζζα ήμανζηρ Extensible Markup Language Δίλαη κηα γιψζζα ζήκαλζεο ε νπνία νξίδεη έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο γηα λα θσδηθνπνηεί έγγξαθα ζε κηα κνξθή ε νπνία είλαη αλαγλσξίζηκε απφ αλζξψπνπο θαη κεραλέο. Ο ζρεδηαζηηθφο ζθνπφο ηεο XML είλαη λα απινπνηήζεη ηελ γεληθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηεο δηα κέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κηα κνξθή δεδνκέλσλ θεηκέλνπ πνπ έρεη δπλαηή ππνζηήξημε απφ Unicode θσδηθνπνίεζε θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλζξψπηλεο γιψζζεο. Δλψ ν ζρεδηαζηηθφο ζθνπφο ηεο XML ζηνρεχεη ζε έγγξαθα, επξέσο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απζαηξέησλ δνκψλ δεδνκέλσλ. ην android studio ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ δεκηνπξγία δηεπαθήο ρξήζηε θαη ζέζηκν δηθαησκάησλ ζην AndroidManifest αξρείν. [14]

15 Πποζέγγιζη με κώδικα Δδψ βιέπεηε ηνλ θψδηθα XML ηεο εθαξκνγήο καο απφ ην παξάζπξν ηεο εηζαγσγήο ρξεζηψλ ηα πεδία εηζαγσγήο θαη ηα θνπκπηά κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπο απφ κέγεζνο,ζέζε, γξακκαηνζεηξά έσο θαη ρξψκα θφληνπ. [15]

16 Απσείο Manifest Δδψ βιέπνπκε ην αξρείν AndroidManifest.xml φπνπ δειψλνληαη ηα παξάζπξα(activities),δηθαηψκαηα ρξήζεο,ππεξεζίεο, θιεηδηά,ράξηεο, ππεξεζίεο θαη αιιά. ην πξψην ζθέινο βιέπεηε ηελ έθδνζε xml θαη ηελ θσδηθνπνίεζε UTF-8,ην φλνκα παθέηνπ θαη κεηά ηα δηθαηψκαηα πνπ απνδέρεηαη ν ρξήζηεο φηαλ εγθαζηζηά ηελ εθαξκνγή φπσο λα δηαβάδεη επαθέο, λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, λα ιακβάλεη κελχκαηα θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε ηνπνζεζίεο ζεζηζεζηαο. [16]

17 Android SDK Σν πξφγξακκα αλάπηπμεο απηφ παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα απφ εξγαιεία γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηεο απηφ πεξηιακβάλεη έλαλ debugger ην νπνίν είλαη πξφγξακκα αλίρλεπζεο ιαζψλ ζηνλ θψδηθα, δηάθνξεο βηβιηνζήθεο πνπ πνηθίινπλ αξθεηά αλαιφγσο κε ηη εθαξκνγή ζέιεηο λα αλαπηχμεηο, εμνκνίσηεο γηα λα κπνξέζεηο λα δνθηκάζεηο ηελ εθαξκνγή ζνπ ζε δηάθνξα είδε, εθδφζεηο θαη κεγέζε ζπζθεπψλ πξηλ ηελ δηακνηξάζεηο ε πνπιήζεηο ζηνλ θφζκν, αξθεηή ηεθκεξίσζε, δείγκαηα θψδηθα θαη παηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα(tutorials). Μέρξη ιίγν πξηλ ηα ηέιε ηεο ρξνληάο ηνπ 2014 ην επίζεκν πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε ήηαλ ην Eclipse πνπ ρξεζηκνπνηνχζε εξγαιεία αλάπηπμεο Android (Android Development Tools). Αιιά απφ ην 2015 θαη κεηά βξήθε πιένλ επίζεκα απνθιεηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε Android ην γλσζηφ Android Studio ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Google θαη ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ Intellij IDEA ηεο JetBrains θαη έγηλε ην ελζσκαησκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. [17]

18 Gradle ζηο Android Studio Σν Gradle είλαη έλα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο θαη θηήζεο ζχζηεκα(dependency management and build system). Έλα ζχζηεκα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο γηα λα παίξλεηο βηβιηνζήθεο ηξίησλ ζηα project ζνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα απνζεθεχζεηο απηέο ηηο βηβιηνζήθεο ζην πεγαίν δέληξν ζνπ. Σν ζχζηεκα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο βαζίδεηε ζε έλα αξρείν ζην πεγαίν δέληξν ζνπ πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα νλφκαηα θαη εθδφζεηο βηβιηνζεθψλ πνπ ρξεηάδεζηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηελ εθαξκνγή ζαο. Πξνζζέηνληαο, αθαηξψληαο θαη ελαιιάζζνληαο ηηο εθδφζεηο βηβιηνζεθψλ 3 σλ είλαη πνιχ εχθνιν,απιά αιιάδεηε κεξηθέο γξακκέο ζην αξρείν δηακφξθσζεο. Παξαθάησ βιέπεηε ηηο βηβιηνζήθεο ηεο εθαξκνγήο καο. Σν ζχζηεκα εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο ζα ηξαβήμεη ηηο βηβιηνζήθεο πνπ ζα ηνπ γξάςεηε ζην αξρείν θαη απφ έλα θεληξηθφ ζχζηεκα απνζήθεο πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ην Maven ζα ηηο απνζεθεχεη ζε έλαλ θαηάινγν έμσ απφ ην project ζαο. Έλα ζχζηεκα θηήζεο βνεζά κε ην λα ρηίδνληαη θαη λα παθεηάξνληε νη εθαξκνγέο ζαο, ρσξίο λα είλαη δεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν IDE.Απηφ είλαη αξθεηά ρξήζηκν αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα θηήζε ε ζπλερφκελν server ελζσκάησζεο, φπνπ ην IDE δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκν. Έηζη κε απηφ ην ζχζηεκα θηίζεο ην θξίζηκν server κπνξεί λα θαιεζηεί απφ ην ζχζηεκα θηίζεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη δηακφξθσζε θηίζεο γηα λα μέξεη πψο λα θηίζεη ηελ εθαξκνγή ζαο ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. [18]

19 ηελ πεξίπησζε ηνπ Gradle θαη ηα δπν ζπζηήκαηα θηίζεο θαη εμαξηεκέλεο δηαρείξηζεο πεγαίλνπλ καδί γηαηί θαη ηα 2 δηαρεηξίδνληαη αθξηβψο ίδην ζεη απφ αξρεία. Γηα λα θαηαιάβεηε ηελ δηαθνξά πνπ έθαλε απηφ ην ζχζηεκα πξέπεη λα δείηε πσο γηλφηαλ ε εγθαηάζηαζε βηβιηνζεθψλ ηξίησλ πεγψλ ζηελ παιηά πιαηθφξκα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Android. Άξρηδεο κε εηζαγσγή ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ ρψξν πνπ δνπιεχεηο αθνχ ηελ θαηεβάζεηο θπζηθά. Έςαρλεο ζε πνιινχο ππνθαθέινπο κέρξη λα ηελ βξεηο [19]

20 Μεηά ήζειε θάλεηο ζχλδεζε απηήλ ηελ βηβιηνζήθε κε ην Project Καη αλ ην δερηεί θαη αλάςεη πξάζηλν V φπσο ζηελ θάησ εηθφλα θαιψο, αιιηψο άξρηδεο ηελ αλαδήηεζε ζην google γηαηί ζνπ βγάδεη Υ θαη ηη είδνπο ζθάικα είλαη. [20]

21 Πποζέγγιζη με κώδικα Δδψ βιέπεηε ην αξρείν Gradle ηεο εθαξκνγήο φπνπ δειψλνληαη νη εθδφζεηο ηνπ SDK ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο θαη βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθαξκνγή καο. [21]

22 Δγκαηάζηαζη ηος Android Studio Πξψηα πξέπεη λα ειέγμνπκε πνηα έθδνζε ηνπ java έρεη ν ππνινγηζηήο καο απηφ ην θάλνπκε κπαίλνληαο ζηελ γξακκή εληνιψλ ζηνλ Windows θαη γξάθνπκε java version Όπσο βιέπνπκε έρσ εγθαηεζηεκέλε ηελ 8 ε ε αιιηψο 1.8.0_31 έθδνζε. Δθφζνλ έρνπκε πνην παιηά έθδνζε κπαίλνπκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο oracle θαη θαηεβάδνπκε ηελ έθδνζε πνπ επηζπκνχκε παηψληαο ην JAVA SE ππεξζχλδεζκν. [22]

23 Ύζηεξα παηψληαο ην Java Platform JDK 8u45 ζηελ πξνθεηκέλνπ πεξίπησζε, καο θαηεπζχλεη ζε λέν παξάζπξν [23]

24 φπνπ επηιέγνπκε ηελ έθδνζε Windows x86 ε Windows x64 αλαιφγσο πνηα έρνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο ην φπνην θαίλεηαη αλ παηήζνπκε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή καο θαη απνδερφκαζηε θπζηθά ηνπο φξνπο ρξήζεο Σψξα είκαζηε έηνηκε λα κεηαβνχκε ζηελ ηνπνζεζία γηα λα θάλνπκε εγθαηάζηαζε ηνπ Android studio https://developer.android.com/sdk/index.html [24]

25 Παηάκε ην Download θαη απνδερφκαζηε ηνπο φξνπο ρξήζεο Όηαλ θαηέβεη ην exe αξρείν αξρίζηε ηελ εγθαηάζηαζε. [25]

26 Καιχηεξα εγθαηαζηήζηε ην Android studio ζε έλα θάθειν ζηνλ C: δίζθν κε φλνκα ρσξίο θελά θαη εηδηθνχο ραξαθηήξεο θαη φρη ζηνλ πξνηεηλφκελν ζηα program files γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξα ζέκαηα απηή ε επηινγή φπσο φηαλ πξνζπαζείηε λα μεθηλήζεηε ηνλ SDK manager θαη αιιά θνκκάηηα ηνπ ινγηζκηθνχ. [26]

27 [27]

28 [28]

29 Μεηά αθνχ κπνχκε ζην Android Studio θάλνπκε έιεγρν αλ ππάξρεη πνην αλαλεσκέλε έθδνζε Όπσο βιέπεηαη ππάξρνπλ κεξηθά δηαθνξεηηθά θαλάιηα παξαπάλσ, ην Intellij ππνζηεξίδεη ην Stable θαη Beta αιιά απηή ηελ ζηηγκή ε νκάδα Google development ππνζηεξίδεη ην Dev θαλάιη θαη ην Canary. Δπηιέμεηε ην Dev θαλάιη ηφηε απηέο νη εθδφζεηο είλαη πνιχ θαιά δνθηκαζκέλεο. Αλ φκσο επηιέμεηε ην Canary θαλάιη ζα πάξεηε ηελ έθδνζε πνπ κφιηο βξήθε αιιά κπνξεί λα έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα αθφκα επεηδή δελ είλαη ηφζν θαιά δνθηκαζκέλε. Άξα επηιέγνπκε ηελ αλαβάζκηζε απφ ην Dev θαλάιη. [29]

30 Μεηά πεγαίλνπκε ζηα εξγαιεία θαη ζην SDK manager γηα λα θαηεβάζνπκε εξγαιεία θαη βηβιηνζήθεο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε Δπηιεγνχκε ηα εξγαιεία θαη ηελ πιαηθφξκα ε πιαηθφξκεο πνπ ζέινπκε λα δνπιέςνπκε θαη θάλνπκε εγθαηάζηαζε ηα παθέηα απηά, ζα ρξεηαζηεί θαη επηινγή ηνπ Intel x86 Atom System Image γηα ηηο δνθηκέο πνπ ζα θάλνπκε ζηελ πιαηθφξκα. [30]

31 ηα Windows πξέπεη λα επηιέμνπκε απφ ηα extras ηελ επηινγή Google USB Driver γηα λα κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ηελ ζπζθεπή καο θαη λα θάλνπκε debug κε απηήλ. Καη ην Google Play services επεηδή δνπιεχνπκε κε ράξηεο ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο ρξήζηκν είλαη ην Intel x86 Emulator Accelerator γηα λα γίλνληαη πνην γξήγνξα νη δνθηκέο ζε εμνκνίσηε ζπζθεπψλ. [31]

32 ηαηιζηικά Android αγοπάρ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε ζειίδα https://developer.android.com πέξα απφ ηελ πιεζψξα νδεγψλ βηβιηνζεθψλ θαη άιισλ ρξήζηκσλ εξγαιείσλ θξαηάεη θαη ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο γηα ηηο πνην δεκνθηιέο πιαηθφξκεο, νζφλεο θαη Open GL εθδφζεηο ρξεζηκνπνηνχλε απφ ηνπο ρξήζηεο ηελ ησξηλή πεξίνδν, ψζηε νη πξνγξακκαηηζηέο λα ζηνρεχνπλ ηελ αγνξά πην εχζηνρα. https://developer.android.com/about/dashboards Όπσο βιέπνπκε νη θπξίαξρεο εθδφζεηο ζηηο πιαηθφξκεο είλαη ε KitKat 41,4% θαη ε Jelly Bean 40.4%. [32]

33 Η θπξίαξρε ππθλφηεηα νζφλεο είλαη ε hdpi(480 x 800) θαη θαλνληθνχ κεγέζνπο 470 x 320 dp, 4 ίληζεο πεξίπνπ. ηα γξαθηθά ζπζθεπήο OpenGL ES θπξίαξρε είλαη ε GL 2.0 [33]

34 Κεθάλαιο 3 GOOGLE MAPS Διζαγωγή Οη ράξηεο ηεο Google είλαη εθαξκνγέο ππεξεζηψλ γηα desktop θαη θηλεηά πνπ πξνζθέξνπλ δνξπθνξηθή εηθφλα, ράξηεο δξφκσλ θαη εκθάληζε θάπνηνλ νπηηθψλ γσληψλ δξφκσλ. Δπίζεο πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο φπσο ν ζρεδηαζηήο δξφκνπ γηα κεηαθηλήζεηο πνδηψλ, πνδειάηνπ θαη ακαμηνχ. Σν 2005 ε Google θπθινθφξεζε κηα εθαξκνγή Java ε νπνία νλνκαδφηαλ Google Maps for Mobile ην νπνίν πξννξηδφηαλ λα ηξέρεη ζε Java βαζηζκέλν ηειέθσλν ε θηλεηφ ηειέθσλν. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 θπθινθφξεζε ην Google Maps Navigation ζε ζπξξνή κε ην Google Android OS 2.0 Éclair γηα Motorola Droid πξνζζέηνληαο θσλεηηθέο εληνιέο, ελεκέξσζεο γηα θπθινθνξία θαη ππνζηήξημε ζηελ βιέςε ηνπ δξφκνπ(street view).η αξρηθή θπθινθφξηζε ήηαλ πεξηνξηζκέλε κφλν γηα ηελ Ακεξηθή ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 θπθινθφξεζε ζηελ Αγγιία θαη ζε άιια κέξε ηεο Δπξψπεο. Σν 2011 Η πξφεδξνο ηεο ππεξεζίαο Marissa Mayer αλέθεξε φηη ε ππεξεζία ραξηψλ ηεο ρξεζηκνπνηείηε απφ 150 εθαηνκκπξηα ρξήζηεο. Σνλ Ινχλην ηνπ 2012 ε Apple αλαθνίλσζε φηη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ράξηεο ηεο Google κε κηα δηθηά ηνπο ππεξεζία ραξηψλ γηα ην IOS 6.Οκσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 ε Google αλαθνίλσζε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζην Apple App Store αξρίδνληαο κε ηελ Iphone έθδνζε. [34]

35 Δγκαηάζηαζη Καηά πξνηίκεζε νη δνθηκέο λα γίλνληαη ζε αιεζηλή ζπζθεπή παξά ζε εμνκνησηή γηαηί νη εμνκνησηέο δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη ρξεηάδνληαη εθδφζεηο πιαηθφξκαο Android 3.0 θαη κεηά. Θα ρξεηαζηνχκε API θιεηδηά εθφζνλ ζα δνπιέςνπκε κε ράξηεο, θαη απηφ είλαη κηα αμία πνπ δίλεηε απφ ηελ Google ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε ππνινγηζηή, ζπγθεθξηκέλα γηα ην debug key store ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή. Κάζε εθαξκνγή έρεη 2 θιεηδηά έλα γηα παξαγσγή γηα λα ηνπνζεηεζεί ζην Google play store θαη ην άιιν είλαη γηα debugging.θα ρξεηαζηείηε έλαλ ινγαξηαζκφ gmail ηεο Google γηα λα κπνξέζεηε λα θάλεηε login ζην παξαθάησ. [35]

36 Κάλνπκε Rename εθαξκνγήο καο. ην project θαη βάδνπκε νλνκαζία ίδηα κε ηεο Απφ ηελ ιίζηα αξηζηεξά επηιέγνπκε ηα services θαη ςάρλνπκε γηα ηα Google Maps Android API V2 φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα παξαθάησ θαη παηάκε ην off λα γίλεη on. Μεηά δεκηνπξγνχκε ηα θιεηδηά παηψληαο ην Create new Android Key [36]

37 Θα ρξεηαζηείηε ην απνηχπσκα ηνπ SHA1 ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη απηφ ζα ην βξείηε αλνίγνληαο ηελ γξακκή εληνιψλ θαη γξάθνληαο ηα παξαθάησ -list -v -alias androiddebugkey -keystore "(Γηαδξνκε θαθεινπ νπνπ βξηζθεηε ην keystore ζαο ) debug.keystore" -storepass android -keypass android Βάδεηε ην απνηχπσκα θαη ζην ηέινο ην φλνκα παθέηνπ θαη παηάηε Create θαη έηζη δεκηνπξγείηε ην θιεηδί. Καη απφ ην SDK ζα ρξεηαζηνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ βηβιηνζήθε Google play services. [37]

38 Πποζέγγιζη με Κώδικα Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο γηα λα εκθαλίζνπκε ηνλ ράξηε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Fragment ζε εθείλν ην παξάζπξν(activity). Σν fragment αληηπξνζσπεχεη κηα ζπκπεξηθνξά ε έλα δείγκα απφ ηελ δηεπαθή ρξήζηε ζε έλα παξάζπξν. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε ην Fragment ζαλ κηα ελφηεηα απφ παξάζπξα (activitys) ηα νπνία έρνπλ ην δηθφ ηνπο θχθιν δσήο θαη ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα εηζφδνπ ζην φπνην κπνξείο λα βάιεηο ε λα βγάιεηο θάπνηα acivitys. Παξαθάησ έλα παξάδεηγκα απφ Fragment Όπσο βιέπεηε επεηδή ην tablet έρεη πεξηζζφηεξν ρψξν εκθαλίζεηο κπνξνχκε κε fragments λα βάινπκε 2 «παξάζπξα»(activitys). Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ θιάζε καο MapsAcitivity πνπ επεθηείλεη ηελ θιάζε Fragments θαη ηηο δειψζεηο κέζα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ράξηε καο φπνπ ην θαιέζνπκε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ group θαη ηελ κεηαηξνπή(parse) δεδνκέλσλ γηα ηνπνζεζίεο. [38]

39 Δδψ βξίζθνπκε θαη αξρηθνπνηνχκε ηνλ ράξηε καο,νξίδνπκε γηα θάζε έλαλ ρξεζηή έλαλ θαηλνχξην marker, ηηο απνζηάζεηο ησλ αθξψλ(padding) ησλ markers απφ ηελ άθξε ηεο νζφλεο θαη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηνλ ράξηε. [39]

40 Δδψ βιέπεηε κηα ππεξεζία-service. Services ζεσξνχληαη θάπνηεο δηεξγαζίεο νη νπνίεο ηξέρνπλ ζην «θφλην» πνπ ηηο θαλείο εθθίλεζε ε παχζε φπνηε ζέιεηο θαη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηελ επαθή ηνπ ρξήζηε. Δδψ έρνπκε ηελ ππεξεζία γηα ηνπνζεζία πνπ θάλεη θάπνηνπο ειέγρνπο γηα λα πάξεη ησξηλή ηνπνζεζία θαη λα ηελ απνζηείιεη. [40]

41 Κεθάλαιο 4 Σεσνολογίερ και βιβλιοθήκερ δικηύωζηρ για Android Αξρηθά νη επηινγέο γηα ηελ δηθηχσζε ήηαλ αξθεηά ιίγεο θαη δχζθνιεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο,απηέο νη επηινγέο ήηαλ νη εμήο: AsyncTask Spring Android Loaders ζην Honeycomb Μεηά ην 2013 άξρηζαλ λα ζρεδηάδνληαη πνην εχθνιεο ζηελ πινπνίεζε θαη θαιχηεξεο ζηελ απφδνζε βηβιηνζήθεο ζηνλ ρψξν δηθηχσζεο γηα Android φπσο ε AirTube, droidquery, IceNet, WearHttp, KissProxy, RxNetty, Volley, cling,syncmanagerandroid, KryoNet, Ion, RoboSpice, Android Asynchronous Http Client, Apache Commons Net, APL θαη άιιεο νη νπνίεο φιεο έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο αλαιφγσο κε ηη project έρνπκε λα πινπνηήζνπκε. Δδψ ζα αλαθέξνπκε ηηο πνην δηαδεδνκέλεο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλε απηή ηελ ζηηγκή νη νπνίεο είλαη νη Volley, OkHttp θαη Retrofit. [41]

42 Volley Έθξεμε-εθπνκπή πνιιψλ πξαγκάησλ ε κεγάινπ φγθνπ κε ηελ κηα άκεζα. Απηή ε βηβιηνζήθε γξάθηεθε απφ ηνλ Ficus Kirkpatrick θαη ηελ νκάδα ηνπ θαη θπθινθφξεζε σο πεγή αλνηρηνχ θψδηθα απφ ηελ Google γηα λα θάλεη ηελ δσή ηνλ πξνγξακκαηηζηψλ πνην εχθνιε φηαλ έρνπλ λα θάλνπλε κε ιεηηνπξγίεο δηθηχσζεο Android. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Volley είλαη ηα Δμήο: Απηφκαηε ρξνλνδξνκνιφγεζε αηηήζεσλ δηθηχνπ. Πνιιαπιή ηαπηφρξνλε ζχλδεζε δηθηχνπ Οινθάλεξε(transparent) αληαπφθξηζε θξπθήο κλήκεο θαη δίζθνπ κε ηελ standar Http ζπλνρήο θξπθήο κλήκεο. Τπνζηήξημε αηηήζεσλ πξνηεξαηφηεηαο. Αθχξσζε αηηήζεσλ ηνπ API. Μπνξείο λα αθπξψζεηο κηα κεκνλσκέλε αίηεζε ε λα νξίζεηο blocks ε πεδία γηα αθχξσζε. Δχθνιε ζηελ παξακεηξνπνίεζε. Γπλαηή δηάηαμε ε νπνία θάλεη εχθνιν ην λα ηνπνζεηείο ζσζηά ηελ επαθή ρξεζηή κε ην λα πηάλεηο αζχγρξνλα δεδνκέλα απφ ην δίθηπν. Debugging θαη εξγαιεία ηρλειαζίαο. [42]

43 Κάπνηα αξλεηηθά είλαη ηα εμήο: Γελ είλαη θαηάιιειν γηα πνιχ κεγάια downloads ε επηρεηξήζεηο streaming γηαηί ην Volley θξαηάεη φιεο ηηο αληαπνθξίζεηο ζηελ κλήκε θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο αλάιπζεο(parsing) Όρη αξθεηή ηεθκεξίσζε(documendation) Πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ HTTP ρξεηάδνληαη πξνζαξκνζκέλν θψδηθα. Σν Volley είλαη πνιχ θαιφ φηαλ ην ζέιεηο γηα ρξήζεηο φπσο νηθηζκφ(populate) ηεο δηεπαθεο ηνπ ρξήζηε, πρ λα «πηάζεηο» κηα ζειίδα κε απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ. Δλψ ελζσκαηψλεη εχθνια θάζε πξσηφθνιιν θαη ππνζηεξίδεη σκά strings, εηθφλεο θαη JSON θαη φια απηά αθήλνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ζπγθεληξσζεί ζηελ ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξά λα μαλαγξάθεη ζηεξενπνηεκέλν θψδηθα. χκθσλα κε ηελ νκάδα ηεο Google πνπ έθαλε δηαθνξά tests ζε φιεο ηηο βηβιηνζήθεο δηθηχσζεο ε Volley ζε εθδφζεηο Froyo εσο Jelly Bean θαη ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 3G, 4G θαη wifi δίθηπα απνδεηρηηθέ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε έσο θαη 10 θνξέο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Γηα απηφ θαη επηιέρηεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο απφ ηηο άιιεο βηβιηνζήθεο δηθηχσζεο. [43]

44 Volley Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε απηήο ηεο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle Πποζέγγιζη με κώδικα Δδψ βιέπνπκε κηα δηθηά καο θιάζε πνπ επεθηείλεη ηελ θιάζε γηα ηα αηηήκαηα (request) ηεο βηβιηνζήθεο volley. Απηφ έγηλε γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βηβιηνζήθε γηα Web Services πνπ απαηηνχλ Basic Authentication. Δδψ ππεξθνξηψλεηαη ε ζπλάξηεζε πνπ επηζηξέθεη ηνπο headers θαη νξίδεη ζε απηνχο ην θαη ην password ηνπ ρξήζηε. Γηα λα κπνξεί λα γλσξίδεη ε ζπλάξηεζε εμαξρήο ηα πηζηνπνηεηηθά απηά, δεκηνπξγήζεθαλ 2 αθεξεκελεο(abstract) ζπλαξηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ην θαη ην password αληίζηνηρα. Γηα λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί έλα αληηθέηκελν απηήο ηεο θιάζεο πξέπεη λα δσζεί θαη ζψκα ζε απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο. Έηζη φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηελ εθαξκνγή πξνζηίζνληαη θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ ηξέρνληνο ινγγαξηζκέλνπ ρξήζηε. [44]

45 Retrofit Retrofit ηεο εηαηξίαο Square, αλνηρηνχ θψδηθα θαη απηή ε βηβιηνζήθε. Δμεγψληαο ηελ κε απιή έλλνηα είλαη κηα βηβιηνζήθε ε νπνία ζε αθήλεη λα θαζνξίζεηο ην δηθφ ζνπ API ζε απιή δηεπαθή Java θαη απηφ απηφκαηα ην κεηαηξέπεη ζε έλα πιήξεο πειάηε REST. Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Retrofit είλαη ηα εμήο: Ο θψδηθαο ηνπ REST API ηνπ είλαη ζχληνκνο θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθή ηεθκεξίσζε ζην API ηνπ θαη έρεη θαιή ππνζηήξημε. Μπνξείο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε serialization ρσξίο ιάζε ρεηξηζκνχ. βηβιηνζήθε Μεξηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο Retrofit είλαη ηα εμήο: Κάπνηα ζθάικαηα ζηελ δηαρείξηζε κλήκεο. Η παξακηθξή βνήζεζε απφ λήκαηα κπνξεί λα απνθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ call back ιεηηνπξγία αλ ρεηξηζηεί κε ιάζνο ηξφπν.. [45]

46 OkHttp Η OkHttp είλαη ηεο εηαηξίαο Square,αλνηρηνχ θψδηθα θαη απηή ε βηβιηνζήθε. Η νπνία επηηαρχλεη ηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο ελψ ππνζηεξίδεηε απφ πνιιέο βηβιηνζήθεο. Πιενλεθηήκαηα ηεο OkHttp είλαη ηα εμήο: Τπνζηεξίδεη ην SPDY πξσηφθνιιν δηθηχσζεο. Έρεη θαιφ connection pool, ην νπνίν είλαη κλήκε cache ησλ ζπλδέζεσλ ηεο βάζεσλ ηα νπνία γεληθά ρξεζηκνπνηνχλε γηα λα επηηαρχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ εληνιψλ πνπ εθηεινχληαη ζε κηα βάζε. Γηαθαλή ζπκπίεζε Καιή απφδνζε ζηελ κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο. Μεηνλεθηήκαηα ηεο OkHttp είλαη ηα εμήο: Σαρχηεηα [46]

47 Google Cloud Messaging για Android Σν Google Cloud Messaging γηα Android είλαη κηα ππεξεζία ε νπνία ζνπ επηηξέπεη λα απνζηέιιεηο δεδνκέλα απφ ηνλ server ζνπ πξνο ηελ ζπζθεπή ελφο ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ Android, θαη επίζεο απφ ηελ ίδηα ππεξεζία λα ιακβάλεη κελχκαηα απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζχλδεζε. Η ππεξεζία ηνπ Google Cloud Messaging δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο πηπρέο νπξάο κελπκάησλ θαη παξάδνζε ηνπο ζηελ εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε Android ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Απηή ε δσξεάλ ππεξεζία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα απνζηείιεη ειαθξηάο κνξθήο πιεξνθνξηψλ κελπκάησλ ζε εθαξκνγέο Android ηα νπνία κφιηο έπηαζε απφ ηνλ server.μεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κελχκαηα κπνξεί λα απνζηαινχλ κέρξη 4KB payload δεδνκέλσλ. Κάζε ελεκέξσζε κεγέζνπο κελχκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε ζηα 1024 bytes θαη ε Google βάδεη φξην ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ κελπκάησλ πνπ κπνξεί λα απνζηείιεη θάπνηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή. Δθαξκνγέο πάλσ ζηελ ζπζθεπή Android δελ ρξεηάδεηαη λα ηξέρνπλ γηα λα ιακβάλνπλ ηα κελχκαηα. Σν ζχζηεκα ζα μππλήζεη ηελ εθαξκνγή κέζσ ελφο κεραληζκνχ πνπ ιέγεηε Intent Broadcast φπνπ φηαλ ην κήλπκα θηάζεη, απηφ είλαη δπλαηφλ φζν έρνπλ νξηζηεί ζηηο ηδηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα πξφζβαζεο. Σν Google Cloud Messaging δελ πξνζθέξεη θάπνηα ελζσκαησκέλε δηεπαθή ρξήζηε ε άιιε δηαρείξηζε γηα δεδνκέλα κελπκάησλ. Απιφο πεξλά σκά κελχκαηα δεδνκέλσλ θαηεπζείαλ ζηελ εθαξκνγή ε νπνία έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν γηα ην πψο λα ηα δηαρεηξίδεηαη. [47]

48 Παξαθάησ έλα ζρήκα θαη νδεγίεο γηα ην πψο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία πνπ πεξηγξάςακε απφ πάλσ. [48]

49 Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε απηήο ηεο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle Καη ζα ρξεηαζηνχκε θιεηδί γηα απηήλ ηελ βηβιηνζήθε ην φπνην ζα απνθηήζνπκε θάλνληαο ηα παξαθάησ βήκαηα. Θα κπνχκε ζην https://code.google.com/apis/console/ απηφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη ινγαξηαζκφο gmail ζηελ Google. Να δεκηνπξγήζνπκε θάπνην project αλ δελ έρνπκε. Να θαηαγξάςνπκε ην ID ηνπ project. Να ελεξγνπνηήζνπκε ζπγθεθξηκέλν service φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. [49]

50 Nα δεκηνπξγήζνπκε ην θιεηδί καο γηα android. [50]

51 Πποζέγγιζη με κώδικα Register php απσείο. Δδψ βιέπνπκε φηαλ θάλεη ην login ηνπ ν ρξήζηεο ε εθαξκνγή δεηάεη λα γίλεη register ζηνπο Google servers κε ην ζπγθεθξηκέλν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο. Χο απάληεζε παίξλεη πίζσ έλα id πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα γηα λα εηδνπνηεζεί ε ζπζθεπή απηή. Σν θιεηδί απηφ ζηέιλεηαη κέζσ Web Service ζηελ βάζε φπνπ απνζεθεχεηαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Δπεηδή φκσο ζηελ ίδηα ζπζθεπή κπνξεί λα έρνπλ εηζαρζεί ζην παξειζφλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ρξήζηεο, θαη επεηδή ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηελ ιήςε εηδνπνηήζεσλ φηαλ δελ είλαη θαλέλαο ινγγαξηζκέλνο ζηελ εθαξκνγή πξέπεη λα έρνπκε θαη δηαδηθαζία γηα ηελ δηαγξαθή απηνχ ηνπ θιεηδηνχ. [51]

52 Unregister απσείο php. Η google πξνηείλεη λα κελ γίλεηαη δηαγξαθή ηνπ registration απφ ηνπο servers ηεο γηαηί είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο. Όηαλ ν ρξήζηεο μεινγγάξεη απφ ηελ εθαξκνγή ζηέιλεηαη ην id πξνο δηαγξαθή θαη δηαγξάθεηαη απφ ηελ βάζε. Έηζη γηα ηελ Google ε ζπζθεπή παξακέλεη ελεξγή γηα εηδνπνηήζεηο αιιά ην Web Service δελ ζα ζηείιεη πνηέ ζην θιεηδί πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπζθεπή. [52]

53 Send απσείο php. Δδψ βιέπνπκε ηελ απνζηνιή ησλ εηδνπνηήζεσλ πνπ γίλεηαη ζηνπο Google server φπνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ κελχκαηνο ζηηο ζπζθεπέο. Η αλαγλψξηζε ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη κέζσ ηνπ θιεηδηνχ πνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο headers ηνπ request θαη ην request απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ Linux. To πξαγκαηηθφ κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη είλαη ζε κνξθή JSON θαη πεξηέρεη ηα tokens πνπ δειψλνπλ ηηο ζπζθεπέο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ εηδνπνίεζε, έλα κήλπκα θαη ηα ππφινηπα δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζχκθσλα κε ην πψο ηα ζέιεη ν πξνγξακκαηηζηήο [53]

54 Βιβλιοθήκη Universal Image Loader https://github.com/nostra13/android-universal-image-loader Δίλαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ πξσηηά ζην GitHub θαη έρεη ζηφρν λα πξνζθέξεη έλα δπλαηφ, επέιηθην θαη πςειά πξνζαξκνζκέλν εξγαιείν γηα θφξησζε εηθφλσλ, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη εκθάληζεο ηνπο. Πξνζθέξεη πνιιέο επηινγέο δηακφξθσζεο θαη δίλεη θαιφ έιεγρν πάλσ ηελ θφξησζε εηθφλσλ θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπο. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: Πνιπλεκαηηθή Φφξησζε εηθφλσλ. Δχξε επηινγέο γηα δηακφξθσζε γηα ηελ εκθάληζε θιήζεσλ εηθφλσλ φπσο stub εηθφλεο, κνρινχο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επηινγέο απνθσδηθνπνίεζεο, Bitmap επεμεξγαζία θαη εκθάληζε θαη αιιά. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε εηθφλσλ ζηελ κλήκε ε ζηνλ δίζθν(ε θαη ζε SD θάξηα κλήκεο) «Αθνή» δηαδηθαζίαο θφξησζεο(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο) Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε απηήο ηεο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle [54]

55 Βιβλιοθήκη Android Crop https://github.com/jdamcd/android-crop Πξφθεηηαη γηα έλα project βηβιηνζήθεο ην νπνίν παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηεο ηελ ππεξεζία λα πεξηθφςεη ηελ θσηνγξαθία πνπ ζέιεη γηα λα πξνζαξκφδεηε θαιχηεξα ζε δηάθνξεο έηνηκεο θφξκεο εκθάληζεο πξνθίι φπνπ ην πιήξεο κέγεζνο ηεο εηθφλαο δελ παξέρεη θαιή εκθάληζε. Με απηέο ηηο πιεπξέο πεξηθφπηεηε ε εηθφλα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. [55]

56 Ο ζηφρνο ηεο βηβιηνζήθεο απηήο είλαη: Παξαζθεπή ηνπ κε Gradle ρξεζηκνπνηψληαο AAR Μνληέξλα δηεπαθή ρξήζηε Απιή θαηαζθεπή γηα δηακφξθσζε. πκβαηφ κε SDK 14 θαη πάλσ Πνιιά ηεζη, ιηγφηεξε κε ρξεζηκνπνηνπκέλε πνιππινθφηεηα. Έλα δείγκα ηέηνηαο πεξηθνπήο εηθφλαο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία [56]

57 Δγκαηάζηαζη Πξνζζήθε ηεο εμήο γξακκήο θψδηθα ζην Gradle Προσέγγιση με κώδικα εικόνες. Να μεθηλήζνπκε αλαθέξνληαο ηα Intents ζην android developing. Τπάξρνπλ explicit intents ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ κηα ζαθή/ξεηή ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα(activity-παξάζπξν)->πρ ζέισ λα ελεξγνπνηήζσ απηφ ην acticity. Implicit intents: Γίλεη έλα γεληθφ κήλπκα πρ, ζέισ λα θάλσ απηή ηελ ελέξγεηα θαη θάζε εθαξκνγή ζην android ε νπνία είλαη ηθαλή λα ηελ θάλεη, φπσο έρνπκε ζηελ εθαξκνγή καο. Παξαθάησ αλνίγνπκε ην Intent ηεο ζπιινγήο καο κε εηθφλεο, επηιεγνχκε κε πνην πξφγξακκα ζέινπκε λα αλνίμεη, θάλνπκε θάπνηνπο ειέγρνπο γηα ην image crop ζε try catch blocks γηα λα ειέγμνπκε ηπρφλ ζθάικαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα θάλνπκε θάπνηνπο ειέγρνπο φηαλ επηιεγεί ε εηθφλα, κεηαηξνπέο ηεο εηθφλαο string θαη άιινπο ειέγρνπο γηα ιάζνο πάηεκα ηνπ Upload Κνπκπηνχ. [57]

58 [58]

59 Κεθάλαιο 5 Τεχνολογίες διαδικτυακών βάσεων δεδομένων ε απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξάθνπλ ηα εμήο πξάγκαηα: Html Php Βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο καο. Json WinSCP [59]

60 HTML H HTML είλαη ην αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ HyperText Markup Language (γιψζζα κνξθνπνίεζεο ππεξθεηκέλνπ) θαη είλαη ε βαζηθή γιψζζα δφκεζεο ζειίδσλ ηνπ World Wide Web (www ή απιά ηζηνχ: Web). Δίλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκάλεη έλα ηκήκα θεηκέλνπ θαη λα ην θάλεη λα εκθαλίδεηαη θαιχηεξα. Δπηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ήρνπ θαη εηθφλσλ ζηηο web ζειίδεο. Αξρηθά είρε θαηαζθεπαζζεί κε ζθνπφ κφλν ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, αιιά κεγάισζε θαη ελζσκάησζε ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο θ.α. Η γιψζζα ρξεζηκνπνηεί έλα αξηζκφ απφ tags (εηηθέηεο) γηα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ (links) κεηάβαζεο αλάκεζα ζε ηζηνζειίδεο, γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ, ήρνπ θ.α. Όηαλ έλαο Web Browser αλνίγεη έλα αξρείν HTML ηα ζηνηρεία tags (εηηθέηεο) κεηαθξάδνληαη ζε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά κε απνηειέζκαηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Η html ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή καο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζειίδσλ θαη ηελ ζρεδίαζε πάλσ ζε απηέο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο θφξκεο εηζαγσγήο, θφξκεο αλαδήηεζεο, εηθφλεο θ.α. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο HTML είλαη: 1. ελίδερ πος θοπηώνοςν πιο γπήγοπα Σα απηφκαηα πξνγξάκκαηα ηνπνζεηνχλ ζπρλά άρξεζην θψδηθα πνπ κπεξδεχεη ηνλ browser θαη θαζπζηεξεί ηελ εκθάληζε ηεο ζειίδαο (π.ρ. table rendering) 2. Μεγαλύηεπη αξιοπιζηία Όπσο θάζε ινγηζκηθφ, έηζη θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ζειίδσλ δελ είλαη 100% WYSIWYG (What you see is what you get). 3. Δξςπνόηεπη ζσεδίαζη Μαο είλαη επθνιφηεξν λα δεκηνπξγήζνπκε ζειίδεο πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη απηφκαηα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νζφλεο θάζε ρξήζηε (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο πνζνζηά αληί γηα απφιπηεο ηηκέο ζην πιάηνο ησλ tables). 4. Καλύηεπορ έλεγσορ ηος αποηελέζμαηορ Κάζε απηφκαην πξφγξακκα απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ κεηαθξαζηή πνπ κεηαηξέπεη ηε ζρεδίαζε θαη ηηο επηζπκίεο καο ζε γιψζζα HTML. Κακία κεηάθξαζε [60]

61 φκσο δελ είλαη άςνγε (εηδηθά αλ γίλεηαη απφ ππνινγηζηή) θαη πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία θηλδπλεχνπλ λα απαιεηθζνχλ απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 5. Ττηλόηεπη εςελιξία Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο γιψζζαο HTML, ελψ θάζε απηφκαην πξφγξακκα ππνζηεξίδεη κφλν έλα ππνζχλνιν απηψλ. 6. Δςκολόηεπη επίλςζη πποβλημάηυν (debugging) Δπεηδή θαηαλννχκε απφιπηα ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζειίδαο πνπ δεκηνπξγήζακε, κπνξνχκε λα βξνχκε επθνιφηεξα θαη λα δηνξζψζνπκε ηα φπνηα πξνβιήκαηα εκθαληζηνχλ ζε απηήλ (π.ρ. αζπκβαηφηεηα κε θάπνηνπο browsers). 7. Δπέκηαζη ζε άλλα γνυζηικά ανηικείμενα Όπνηνο γλσξίδεη θψδηθα HTML κπνξεί πνιχ επθνιφηεξα λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη άιιεο ηερλνινγίεο φπσο XML, scripting θ.ιπ. Πποζέγγιζη με κώδικα Η δεκηνπξγία αξρείσλ HTML είλαη πνιχ απιή. Αξθεί λα ηξέμνπκε έλαλ νπνηνδήπνηε δηνξζσηή θεηκέλνπ text, φπσο ην Notepad ησλ Windows. Δδψ έλα θνκκάηη ηνπ θψδηθα καο απφ ηελ εγγξαθή ρξήζηε νπνχ γηλφηαλ δνθηκέο. <h1>register</h1> <form action="register.php" method="post"> Username:<br /> <input type="text" firstname="username" value="" /> <br /><br /> <input type="text" lastname="lastrname" value="" /> <br /><br /> <br /> <input type="text" name=" " value="" /> <br /><br /> Password:<br /> <input type="password" name="password" value="" /> <br /><br /> <input type="submit" value="register" /> </form> [61]

62 PHP Η ΡΗΡ είλαη κηα γιψζζα script απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνζκηηή, ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα ην Web. Μέζα ζε κηα HTML ζειίδα κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε PHP θψδηθα, πνπ ζα εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ ζα επηζθεπηφκαζηε ηε ζειίδα. Ο ΡΗΡ θψδηθαο κεηαθξάδεηε ζην Web δηαθνκηζηή θαη δεκηνπξγεί HTML ή άιιε έμνδν πνπ ζα δεη ν επηζθέπηεο. Η ΡΗΡ δεκηνπξγήζεθε ην 1994 θαη ήηαλ αξρηθά ε δνπιεηά ελφο αηφκνπ, ηνπ Rasmus Lerdorf. Τηνζεηήζεθε θαη απφ άιια ηαιαληνχρα άηνκα θαη έρεη πεξάζεη απφ ηξεηο βαζηθέο εθδφζεηο. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2001 ήηαλ ζε ρξήζε ζρεδφλ ζε πέληε εθαηνκκχξηα ηνκείο παγθφζκηα θαη απηφο ν αξηζκφο κεγαιψλεη γξήγνξα. Η ΡΗΡ είλαη έλα πξντφλ αλνηρηνχ θψδηθα. Έρνπκε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο. Μπνξνχκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε, λα ηνλ αιιάμνπκε θαη λα ηνλ αλαδηαλείκνπκε, ρσξίο ρξέσζε. Η ΡΗΡ αξρηθά ζήκαηλε Personal Home Page (πξνζσπηθή αξρηθή ζειίδα), αιιά άιιαμε ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε GNU θαη ηψξα ζεκαίλεη PHP Hypertext Preprocessor (πξνεπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ PHP). Η ηξέρνπζα βαζηθή έθδνζε ηεο ΡΗΡ είλαη ε 5. Απηή ε έθδνζε έρεη κεξηθέο κεγάιεο βειηηψζεηο ζηε γιψζζα. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ΡΗΡ είλαη: 1. Ττηλή απόδοζη Η ΡΗΡ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή. Με έλα θζελφ δηαθνκηζηή κπνξείηε λα εμππεξεηήζεηε εθαηνκκχξηα επηζθέςεσλ θαζεκεξηλά. Οη δνθηκέο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Zend Technologies (http://www.zend.com), δείρλνπλ φηη ε ΡΗΡ μεπεξλά ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 2. Γιαζςνδέζειρ με πολλά διαθοπεηικά ζςζηήμαηα βάζευν δεδομένυν Η ΡΗΡ έρεη εγγελείο ζπλδέζεηο γηα πνιιά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηελ MySQL, κπνξείηε λα ζπλδεζείηε θαηεπζείαλ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ PostgreSQL, msql, Oracle, dbm, filepro, Informix, InterBase, Sybase, κεηαμχ άιισλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην Open Database Connectivity Standard (ODBC) κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζε νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη έλα πξφγξακκα νδήγεζεο ODBC. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηα πξντφληα ηεο Microsoft products, κεηαμχ άιισλ. 3. Δνζυμαηυμένερ βιβλιοθήκερ για πολλέρ ζςνηθιζμένερ Web διαδικαζίερ Δπεηδή ε ΡΗΡ ζρεδηάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην Web, έρεη πνιιέο ελζσκαησκέλεο βηβιηνζήθεο, πνπ εθηεινχλ πνιιέο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ζρεηηθέο κε ην Web. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε εηθφλεο GIF δπλακηθά, λα [62]

63 ζπλδεζείηε κε άιιεο ππεξεζίεο δηθηχσλ, λα ζηείιεηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, λα δνπιέςεηε κε cookies θαη λα δεκηνπξγήζεηε PDF έγγξαθα, φια απηά κε ιίγεο γξακκέο θψδηθα. 4. Υαμηλό κόζηορ Η ΡΗΡ είλαη δσξεάλ. Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ηελ ηειεπηαία έθδνζε απφ ην ρσξίο ρξέσζε. 5. Δςκολία μάθηζηρ και σπήζηρ Η ζχληαμε ηεο ΡΗΡ βαζίδεηαη ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, βαζηθά ζηελ C θαη ζηελ Perl. 6. Μεηαθεπζιμόηηηα Η ΡΗΡ είλαη δηαζέζηκε γηα πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Μπνξείηε λα γξάςεηε θψδηθα ΡΗΡ γηα δσξεάλ ζπζηήκαηα ηχπνπ Unix, φπσο LINUX θαη FreeBSD, γηα εκπνξηθέο εθδψζεηο ηνπ UNIX, φπσο ην Solaris θαη ην IRIX ή γηα δηαθνξεηηθέο εθδψζεηο ησλ Microsoft Windows. Ο θψδηθα ζπλήζσο δνπιεχεη ρσξίο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ηελ ΡΗΡ. 7. Γιαθεζιμόηηηα ηος κώδικα πποέλεςζηρ Έρεηε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα πξνέιεπζεο ηεο ΡΗΡ. Αληίζεηα κε εκπνξηθά, θιεηζηά πξνγξάκκαηα, αλ ππάξρεη θάηη πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε ή λα πξνζζέζεηε ζηε γιψζζα, κπνξείηε λα ην θάλεηε. Γελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε ηνλ θαηαζθεπαζηή λα εκθαλίζεη δηνξζψζεηο. Γελ ζα αλεζπρείηε αλ ν θαηαζθεπαζηήο ζα ζηακαηήζεη λα ππάξρεη ή αλ ζα ζηακαηήζεη λα ππνζηεξίδεη ην πξντφλ. [63]

64 Πποζεγκιζη με Κυδικα Δδψ γίλεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε θαη ε βαζηθή απζεληηθνπνίεζε ηνπ. [64]

65 ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ρεδηάγξακκα Μνληέινπ Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ ΜΟ [65]

66 ΑΝΑΛΤΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακαρ Group Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ Group Members Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ Group Messages Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ Invitations Πξσηεχνλ θιεηδί invitation id [66]

67 Πίνακαρ Push Notifications Πξσηεχνλ θιεηδί id Πίνακαρ User Πξσηεχνλ θιεηδί user id Πίνακαρ User Location Πξσηεχνλ θιεηδί id [67]

68 JSON-JavaScript Object Notation Δίλαη κηα κνξθή αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζεο ηνπο, ελψ ε θχξηα ρξήζε ηνπ είλαη λα κεηαδίδεη δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ server κε κηα εθαξκνγή θαη είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ XML. Δίλαη εχθνιν λα δηαβαζηεί θαη λα γξαθηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη εχθνιν γηα ηα κεραλήκαηα ην κεηαηξέςνπλ θαη λα ην παξάγνπλ. Δίλαη βαζηζκέλν ζε έλα ππνδίθηπν ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript, ε κνξθή ηνπ JSON είλαη κνξθήο θεηκέλνπ θαη είλαη πιήξσο αλεμάξηεην απφ ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αιιά ρξεζηκνπνηεί ζπκβάζεηο πνπ είλαη γλψξηκεο ζε πξνγξακκαηηζηέο ησλ γισζζψλ C, C++, Java, JavaScript, Perl, Python θαη πνιιέο άιιεο. H JSON είλαη δνκεκέλε ζε 2 δνκέο : Μηα ζπιινγή απφ δεπγάξηα νλνκάησλ θαη αμηψλ. ε δηάθνξεο γιψζζεο απηφ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζαλ αληηθείκελν, εγγξαθή, δνκή, βηβιηνζήθε,ιεμηθφ,ιίζηα απφ θιεηδηά θαη ηελ ζπλεηξκηθή παξάηαμε. Μηα δηαηαγκέλε ιίζηα απφ αμίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο απηφ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζαλ έλαο πίλαθαο, δείθηεο, ιίζηα θαη αθνινπζία. Απηέο είλαη θαζνιηθέο δνκέο δεδνκέλσλ. Πξαθηηθφο φιεο νη κνληέξλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηηο ππνζηεξίδνπλ θαηά κηα κνξθή. Απηφ βγάδεη λφεκα πνπ ηα δεδνκέλα έρνπλ ηέηνηα ελαιιάμηκε κνξθή κε πξνγξακκαηηζηηθέο γιψζζεο πνπ βαζίδνληαη θαη απηέο ζε ηέηνηεο δνκέο. Η JSON παίξλεη ηηο εμήο κνξθέο: Έλα αληηθείκελν είλαη έλα ζεη κε νξγαλσκέλσλ δεπγαξηψλ νλνκάησλ θαη αμηψλ. Έλα αληηθείκελν αξρίδεη κε αξηζηεξή αγθχιε[ θαη ηειεηψλεη κε ] δεμηά αγθχιε ελψ νη αμίεο κέζα είλαη δηαρσξηζκέλεο απφ, θψκα. [68]

69 Έλαο πίλαθαο είλαη κηα ζηνηρηζκέλε ζπιινγή απφ αμίεο. Έλαο πίλαθαο αξρίδεη κε αξηζηεξή αγθχιε[ θαη ηειεηψλεη κε ] δεμηά αγθχιε ελψ νη αμίεο κέζα είλαη δηαρσξηζκέλεο απφ, θψκα. Μηα αμία κπνξεί λα είλαη έλα string κε δίπια εηζαγσγηθά ε λνχκεξα, ε true false ε null, ε έλα αληηθείκελν, ε έλαο πίλαθαο. Απηέο νη δνκέο κπνξνχλ λα είλαη θσιηαζκέλεο. [69]

70 Έλα string είλαη κηα αθνινπζία απφ κεδεληθά ε πεξηζζνηέξνπο Unicode ραξαθηήξεο πνπ είλαη ηπιηγκέλνη ζε δηπιά εηζαγσγηθά ρξεζηκνπνηψληαο αλάζηξνθε θάζεην. Έλαο ραξαθηήξαο αληηπξνζσπεχεηε ζαλ έλα κεκνλσκέλνο ραξαθηήξαο string. Έλα string κνηάδεη πνιχ κε απηά ηα strings πνπ έρεη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ C θαη Java. Έλα λνχκεξν κνηάδεη κε ηα λνχκεξα ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ C θαη Java εθηφο απφ ηηο νθηαδηθέο θαη δεθαεμαδηθέο κνξθέο ηνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλε. [70]

71 WinSCP To WinSCP είλαη έλα πξφγξακκα πνπ θάλεη ftp, δειαδή καο επηηξέπεη λα αλεβάδνπκε ζε θάπνηνλ server απνκαθξπζκέλν ηα αξρεία καο απφ ηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή. Με ην WinSCP αλεβάζακε ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηεο ζρνιήο ηα αξρεία ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Ο server ηεο ζρνιήο είλαη Αpache / PHP /MySQL. Γηα λα αλεβάζνπκε κε επηηπρία ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία θάλακε ηα δχν παξαθάησ βήκαηα. Βήμα Α Αλεβάδνπκε ηα αξρεία *.php ηεο εξγαζίαο καο. Α1. πγθεληξψζακε φια ηα αξρεία ηεο πηπρηαθήο καο ζε έλαλ θάθειν ζηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή. Α2. Καηεβάζακε θαη εγθαηαζηήζακε ην πξφγξακκα WinSCP. A3. πλδεζήθακε κε ηα ζηνηρεία ζχλδεζεο πνπ καο δφζεθαλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο ζρνιήο ζηνλ server. Δγκαηάζηαζη WinScp [71]

72 [72]

73 ύνδεζη ζηον server για FTP [73]

74 ηα αξηζηεξά είλαη ν ζθιεξφο δίζθνο ηνπ ππνινγηζηή καο, ελψ ζηα δεμηά είλαη ν ρψξνο πνπ ζα κπνπλ ηα αξρεία καο ζηνλ server. Ο ρψξνο απηφο έρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή. Βήμα Β Γεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Μεηαβαίλνπκε ζηελ δηεχζπλζε /phpadmin/ θαη θάλνπκε ζχλδεζε κε ηα ζηνηρεία καο. [74]

75 ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγνχκε ηελ βάζε καο, παξαθάησ βιέπεηε ηελ βάζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηειηθή ηεο έθδνζε. [75]

76 Κεθάλαιο 6 Μελλονηικέρ εξελίξειρ. Γεκηνπξγία δηαρείξηζεο ηαπηνπνίεζεο ζηνηρείσλ θαη s φπσο θαη ππεξεζία αλάθηεζεο ρακέλνπ θσδηθνχ ε ινγαξηαζκνχ ρξεζηή νπνχ ζα απνζηέιινληαη ηα λέα ηνπ ζηνηρεηά ζε θάπνην . Γεκηνπξγία εηδηθνχ θνπκπηνχ γηα πξνβνιή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο νκάδαο ζε πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ ζην group γηα δηαγξαθή, κειψλ, απφ ηνλ Admin φπσο θαη παξνρή ηέηνησλ δηθαησκάησλ ζε άιια κέιε. ηνπο ράξηεο νη markers λα εκθαλίδνπλ φια ηα νλφκαηα θαη ηα status ησλ ρξεζηψλ κε ην πνπ παηήζεη ζην TAB MAP. Γπλαηφηεηα ρξεζηψλ λα ηνπνζεηνχλ δηθηά ηνπο θσηνγξαθία πνπ ζα εκθαλίδεηε ζηνλ ράξηε αληί ηνλ default marker. [76]

77 Παπάπηημα Α Όπσο θάζε ινγηζκηθφ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ρξεηάδεηαη εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε. ηελ επξχηεξε αγνξά ε ππνζηήξημε παξέρεηαη απφ ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ κε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο, κε απεζηαικέλνπο ηερληθνχο ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, ή κε ηεθκεξησκέλα έγγξαθα- απηά πνπ απνθαινχκε εγρεηξίδηα ρξήζεο(manual). Η ηερληθή ηνπ documentation πξνβιέπεη ηελ απνζηνιή αλαιπηηθψλ εγγξάθσλ (έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ) κε πεξηερφκελν νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ πιεπξάο ρξήζηε. Ο Χρήστης της εφαρμογής. Δικονίδιο εθαπμογήρ. [77]

78 Παπάθςπο Διζαγυγήρ. Όπσο βιέπεηε ζε απηφ ην παξάζπξν ηεο εηζαγσγήο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη εγγξαθή παηψληαο ην θνπκπί REGISTER είηε αλ έρεη ήδε θσδηθφ πξφζβαζεο λα εηζαρζεί ζηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε ηνπ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ θαη παηψληαο ην θνπκπί LOGIN. Η κφλε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. [78]

79 Παπάθςπο Register. Δδψ ν ρξήζηεο εηζάγεη ην φλνκα, επψλπκν,ηελ δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνλ θσδηθφ θαη παηάεη ην θνπκπί register now γηα λα εγγξαθεί ζηελ εθαξκνγή. [79]

80 Κύπιο παπάθςπο Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο κε ην φλνκα πνπ επηζπκεί παηψληαο ζην πεδίν Type new group θαη λα παηήζεη ην θνπκπί ΟΚ ζηελ ζπλερεία γηα λα δεκηνπξγεζεί ε νκάδα ηνπ, ηελ νπνία ζα δεη άκεζα ζην πάλσ κέξνο. Δπίζεο κπνξεί λα δεη ελεκεξψζεηο αλ έρεη πάξεη ν ίδηνο θάπνηα πξφζθιεζε ζε θάπνην group κε έλα εηθνλίδην ην νπνίν εκθαλίδεηε κφλν φηαλ έρεη πξνζθιήζεηο. Σν κπιε γξαλάδη είλαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ρξεζηή. ην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ βιέπεη ην θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο, εθφζνλ ην παηήζεη εκθαλίδεηε έλα κήλπκα ειέγρνπ παηήκαηνο απφ ιάζνο YES NO φπνπ αλ παηήζεη ην YES φια ηα κέιε πνπ έρεη πξνζθαιέζεη απφ φιεο ηηο νκάδεο ζα δερηνχλ έλα κήλπκα εηδνπνίεζεο φηη βξίζθεηε ζε θίλδπλν ε θάπνηα έθηαθηε αλάγθε. [80]

81 Μήνςμα Push Up έκηακηηρ ανάγκηρ ηξφπνο εκθάληζεο ζηνπο άιινπο ρξεζηέο. [81]

82 Παπάθςπο Ομάδα Δδψ ν ρξήζηεο βιέπεη 3 θαξηέιεο Σελ θαξηέια MEMBERS ζηελ φπνηα κπνξεί λα πξνζθαιέζεη φπνην κέινο επηζπκεί αξθεί λα μέξεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηαρπδξνκείνπ ηνπο θαη αθνχ παηήζεη ην πεδίν εηζαγσγήο Type new member s ζα θαλεί θαη κήλπκα επηβεβαίσζεο invitation send, θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνχ απνδερηνχλ κπνξεί λα δεη ζε απηήλ ηελ θαξηέια πνηα κέιε αλήθνπλ ζε απηφ ην group. [82]

83 Tν αλζξσπάθη δεμηά ηνπ ρξεζηή alex myro δείρλεη φηη είλαη ν admin ηνπ group θαη κπνξεί λα θάλεη θαη ηνπο άιινπο ρξεζηέο Admin αλ παηήζεη ην άιιν αλζξσπάθη κε ην +. Σελ θαξηέια MAP φπνπ βιέπεη ηελ ζεζηζεζηα ησλ κειψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα. [83]

84 Δθφζνλ παηήζεη θάπνηνο ηνλ δείθηε ζέζεο ηνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεηά απηνχ ηνπ δείθηε θαη ην status ηνπ, θαζψο θαη 2 εηθνλίδηα ζην θάησ κέξνο. Σα εηθνλίδηα είλαη εθαξκνγέο ηεο Google. Σν έλα είλαη γηα απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ δεηθηψλ ζέζεο φπσο βιέπνπκε παξαθάησ φηαλ παηήζνπκε ην κπιε εηθνλίδην θάησ δεμηά βγάδεη ηελ δηαδξνκή ζε κηα επαθή καο πνπ είλαη γεξκάληα ζε απηφ ην παξάδεηγκα. [84]

85 Σν άιιν εηθνλίδην είλαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ αηφκνπ κε ηελ θάκεξα θάλεη zoom ζε πνιχ θνληηλφ επίπεδν 0.Γειαδή ζηελ πάλσ πεξίπησζε βιέπνπκε ηελ αξηζηεξή επαθή ζηελ γεξκάληα ζε επίπεδν zoom ρσξψλ, αλ παηήζνπκε ην εηθνλίδην ζα θάλεη απηφκαην zoom ε εθαξκνγή κέρξη λα θηάζεη ζε επίπεδν 0 πνπ είλαη ην ηεηξαγσληθφ νηθφπεδν πνπ κέλεη ε επαθή απηή. Απηφ ην πξάγκα είλαη αξθεηά βνιηθφ γηαηί ζε επαθέο επηπέδνπ zoom ρσξψλ ε πφιεσλ κπνξνχκε κε 1 πάηεκα λα δνχκε πνπ είλαη αιιηψο ζα πξέπεη λα ην θάλακε ρεηξνθίλεηα zoom 5-10 θνξέο κέρξη λα θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ επίπεδν zoom. Σελ θαξηέια MESSAGES ζηελ νπνία κπνξεί λα γξαθεί θαη λα βιέπεη κελχκαηα φισλ ησλ κειιψλ ηεο νκάδαο. [85]

86 Δπίζεο κπνξεί λα αλεβάζεη θσηνγξαθίεο νκάδαο είηε λα δηαγξάςεη ηελ νκάδα παηψληαο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ παξαζχξνπ φπσο βιέπεηε παξαθάησ. [86]

87 Παπάθςπο Ιδιόηηηερ σπήζηη. Δδψ ν ρξεζηήο κπνξεί λα δεη ην mail κε ην νπνίν έρεη θάλεη εηζαγσγή ζε πεξίπησζε πνπ ην μέραζε. Παηψληαο ην εηθνλίδην CHANGE PHOTO λα βάιεη θσηνγξαθία πνπ επηζπκεί αθνχ ηελ επεμεξγαζηεί φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Να αιιάμεη Status ην νπνίν ζα θαίλεηαη ζηνλ ράξηε θάησ απφ ην φλνκα ηνπ. Να θξχςεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ παηψληαο ην TRACKING LOCATION. Να θάλεη έμνδν απφ ηελ εθαξκνγή παηψληαο ην LOG OUT. [87]

88 Παπάθςπο Δικόνα Profile/Group. Δδψ ν ρξήζηεο παηάεη ην θνπκπί load γηα λα θνξηψζεη κηα εηθφλα απφ ην θηλεηφ ηνπ αθνχ ηελ επεμεξγαζηεί πξψηα ζην επφκελν παξάζπξν ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο γηα λα ηελ πξνζαξκφζεη φπσο επηζπκεί ηελ εκθάληζε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ. [88]

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET.

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET. Πσο γίλεηαη ε πξόζβαζε ζήκεξα; Τν user input πεξλάεη από έλα server-side script κέζσ HTTP methods όπσο POST/GET Τν αίηεκα επεμεξγάδεηαη Αλάινγα αλνίγεη πξόζβαζε ζηε βάζε Query database θαη αλάθηεζε results

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Digital Academy Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ANDROID... 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.2 ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ... 4 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 5 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα