10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ"

Transcript

1 10/11/2010 ΠΑΥΤΦΤΣΑ - ΚΑΚΣΟΙ

2 ΓΔΝΙΚΑ Ο όξνο "succulent" έρεη πξνέιζεη από ηε ιαηηληθή ιέμε succulentus πνπ ζεκαίλεη ρπκώδεο. ηα παρύθπηα ή ζαξθόθπηα πεξηιακβάλνληαη 40 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο θπηώλ κε πεξηζζόηεξα από είδε. Από ηηο νηθνγέλεηεο απηέο ε νηθνγέλεηα Cactaceae πεξηιακβάλεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό εηδώλ (2.000 πεξίπνπ) θαη παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ, ιόγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ κνξθώλ θαη ησλ ζρεκάησλ πνπ έρνπλ ηα είδε ηεο. Οη θάθηνη θαη ηα παρύθπηα είλαη μεξόθπηα, δειαδή έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δνπλ κε ιίγν λεξό θαη λα επηβηώλνπλ κεηά από κεγάιεο πεξηόδνπο μεξαζίαο θαη αλνκβξίαο. Απηό ην επηηπγράλνπλ απνζεθεύνληαο λεξό κέζα ζηνπο ηζηνύο ηνπο δειαδή έρνπλ θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζαξθόθπηνπ. Σα πεξηζζόηεξα από ηα θπηά απηά βξέζεθαλ ζε πεξηνρέο κε ιίγε βξνρόπησζε, μεξή αηκόζθαηξα, κεγάιε ειηνθάλεηα θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηνπ έηνπο. Η Ακεξηθαληθή ήπεηξνο θαη θπξίσο ην Μεμηθό, ην Πεξνύ ε Βνιηβία, ε Παξαγνπάε θαη ηκήκαηα ηεο Βξαδηιίαο, ε Αζία θαη ε λόηηα Αθξηθή είλαη νη πεξηνρέο θαηαγσγήο ηνπο.

3 Η πξνζαξκνγή θαη επηβίσζε ηνπο ζην νηθνινγηθό ηνπο πεξηβάιινλ επηηεύρζεθε κε κεραληζκνύο αληνρήο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε απηά: Φύιια παρηά, ζαξθώδε θαη βιαζηνύο δηνγθσκέλνπο, ηα όξγαλα απηά ιεηηνπξγνύλ σο απνζήθεο λεξνύ. ηνπο θάθηνπο ηα θύιια έρνπλ εμειηρζεί ζε αγθάζηα κεηώλνληαο έηζη ηελ επηθάλεηα δηαπλνήο θαη ζπλεπώο ηελ απώιεηα ζε λεξό από ηα θπηά. Σα πεξηζζόηεξα από απηά ηα θπηά θαιύπηνληαη από έλα αδηάβξνρν ζηξώκα εθπκελίδαο ή θαιύπηνληαη από παρύ θεξώδεο ζηξώκα. Σα θύηηαξα ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ησλ θπηώλ απηώλ είλαη κεγάια κε παρηά ηνηρώκαηα "γεκάηα λεξό" θαη κεγάια ρπκνηόπηα.

4 C.A.M. = Crassulacean Acid Metabolism Σα ζηνκάηηα είλαη θιεηζηά ηελ εκέξα. Σν CO2 δεζκεύεηαη ηε λύρηα από νξγαληθά νμέα πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ. Σελ εκέξα ηα νξγαληθά νμέα απηά θπξίσο κειηθό θαη ηζνθηηξηθό δηαζπώληαη ζε CO2 θαη λεξό πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε θσηνζύλζεζε. Σειηθά εμνηθνλόκεζε λεξνύ.

5 Υαρακηηριζηικά γνωρίζμαηα κάκηων: Όια ηα θπηά ηεο νηθνγέλεηαο Cactaceae είλαη πνιπεηή. Η ξίδα ησλ θάθησλ είλαη δηαθνξεηηθή ησλ ζπνξνθύησλ (θσληθή) από απηή πνπ πξνήιζε από κνζρεύκαηα (πιάγηα ιεπηά ξηδίδηα). Σν ζηέιερνο (θνξκόο θαη βιαζηνί), είλαη ζαξθώδεο, ζθαηξηθό επίπεδν ή ζηπινεηδέο. Υσξίο θύιια εθηόο νξηζκέλα είδε (Pereskia θ.ά.) ή ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ θύιια, απηά είλαη αζήκαληα θαη ζπρλά πέθηνπλ. Σε θσηνζύλζεζε θάλεη ν βιαζηόο. Σα αγθάζηα ζεσξνύληαη κεηακνξθσκέλα θύιια. Υξεζηκεύνπλ γηα πξνζηαζία θαη ζθίαζε. Σα κάηηα εκθαλίδνληαη αλά δύν. Σν θάησ κεηαηξέπεηαη ζε αγθάζη, ην πάλσ ζε βιαζηνύο θαη άλζε. Όινο ν ζρεκαηηζκόο κε ην ρλνύδη θαη ηξηρίδηα νλνκάδεηαη αξεόιε (areole) «άισ». ηα είδε ησλ θάθησλ πνπ δελ έρνπλ αγθάζηα νη πεξηνρέο απηέο θαιύπηνληαη από γισρίδεο ιεπηέο ηξίρεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε αθίδα.

6 Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θάθησλ: Σα άλζε είλαη άκηζρα αθηηλόκνξθα (εθηόο από ηνλ Zygocactus), εξκαθξόδηηα (εθηόο ειαρίζησλ εηδώλ δηνίθσλ) κε πνηθηιία ρξσκάησλ (εθηόο από κπιε). Έρνπλ πνιπάξηζκνπο ζηήκνλεο, θαη ζηύιν κε πνιπζρηδέο ζηίγκα. Σα άλζε είλαη κεγάια κε εληππσζηαθά ρξώκαηα, αιιά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δηαξθνύλ πνιύ ιίγν ή αλνίγνπλ ην βξάδπ θαη θιείλνπλ ηελ εκέξα ελώ ησλ άιισλ παρπθύησλ είλαη κηθξόηεξα. Σα πέηαια ηνπ άλζνπο βγαίλνπλ πάληνηε από ηελ θνξπθή ηεο σνζήθεο. Κάζε ζπόξνο έρεη δύν θνηπιεδόλεο. Ο θαξπόο είλαη κνλνθύηηαξε ξάγα ζηελ νπνία δελ δηαθξίλνληαη ρσξίζκαηα όπνπ εζσθιείνληαη νη ζπόξνη. Οη θαξπνί πνιιώλ θάθησλ είλαη εδώδηκνη.

7 Άισ κε γισρίδεο θαη δηάθνξνπο ηύπνπο αγθαζηώλ Άισο ζε θάθηνπο

8 Οη θάθηνη έρνπλ πεξηνξηζκέλν νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ: Έρνπλ πνιύ βξαδύ ξπζκό αλάπηπμεο ζε ζύγθξηζε κε άιια θαιισπηζηηθά θπηά. Πνιιά είδε θάθησλ εηζέξρνληαη ζηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο κεηά από πνιιά ρξόληα θαη ε αλζνθνξία ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Οη πεξηζζόηεξνη θάθηνη πνιιαπιαζηάδνληαη πνιύ εύθνια έηζη ώζηε ν θαζέλαο ρσξίο ηδηαίηεξεο γλώζεηο λα κπνξεί λ' απνθηήζεη ηα θπηά πνπ ζέιεη. Η πνιύ πςειή ηηκή πνπ έρνπλ ηα θπηά κεγάιεο αλάπηπμεο ιόγσ ηεο κεγάιεο ειηθίαο ηνπο. Μηα ζεηξά άιινη ιόγνη αηζζεηηθνί θαη ιεηηνπξγηθνί, όπσο π.ρ. ηα αγθάζηα πνπ θέξνπλ θαη ην ηδηόκνξθν ζρήκα, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπο θαζηζηνύλ αδύλαην ηνλ ζπλδπαζκό ηνπο κε άιια θπηά, ζε κηα δαξληηληέξα ή ζ' έλα παξηέξη. Άιισζηε απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κεκνλσκέλα ζε γιάζηξεο ή ζε βξαρόθεπνπο.

9 Φως: Τςειή έληαζε θσηηζκνύ θαη θαηεπζείαλ έθζεζε ησλ θπηώλ ζηνλ] ήιην, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (ζπνξόθπηα, Haworthia, Crassula, Gasteria, Ceropegia, Epiphyllum, Rhipsalis). Θερμοκραζία αέρα: Αξίζηε 25 C, Μέγηζηε 40 C, Διάρηζηε 5 C. Σα πεξηζζόηεξα παρύθπηα απαηηνύλ ζεξκνθξαζίεο εκέξαο κεγαιύηεξεο ησλ C θαη λύρηαο όρη θαηώηεξεο ησλ 6-8 C. τεηική Τγραζία αέρα: 30-60%. ΔΝΑΔΡΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Λήθαργος Οη θάθηνη δηέξρνληαη από κηα πεξίνδν αλάπαπζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πνηθίιιεη από είδνο ζε είδνο. Σελ πεξίνδν απηή ηα θπηά ηνπνζεηνύληαη ζε δξνζεξό αιιά θσηεηλό πεξηβάιινλ ζεξκνθξαζίαο 5-10 C. Η ζεξκνθξαζία απηή ζπκβάιιεη ζε θάπνηα είδε ζεηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνύ ησλ αλζηθώλ θαηαβνιώλ. Δπεηδή ηελ πεξίνδν απηή νη θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηώλ είλαη πεξηνξηζκέλεο, νη θξνληίδεο πνπ παξέρνπκε είλαη ζα ιέγακε θξνληίδεο ζπληήξεζεο. Η ιίπαλζε θαη ε άξδεπζε πεξηνξίδνληαη ζε 1-2 ηνλ κήλα.

10 ΔΓΑΦΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Δδαθηθά κείγκαηα θαιήο ζηξάγγηζεο, κε pη 6-7, θαιή ελαιιαθηηθή ηθαλόηεηα ηόλησλ θαη αλζξαθηθό αζβέζηην. Δλδεηθηηθά κείγκαηα γηα γιάζηξεο : 7 κέξε πειώδνπο εδάθνπο, 3 κέξε ηύξθεο, 2 κέξε άκκνπ. 1 κέξνο θνηλό ρώκα αξγηινακκώδεο, 2 κέξε άκκνπ, 1 κέξνο θπιιόρσκα. 1 κέξνο άκκνπ, 1 κέξνο θπιινρώκαηνο θαη 1 κέξνο ηύξθεο. Σν θπιιόρσκα πξέπεη λα είλαη πνιύ θαιά ρσλεκέλν θαη ε άκκνο πνηακίζηα.

11 ΛΙΠΑΝΗ Ωο βαζική ιίπαλζε ζηα κείγκαηα πξνζηίζεληαη 1.2 kg ππεξθσζθνξηθνύ ιηπάζκαηνο (0-20-0) θαη 0.5 kg ζεηηθνύ θαιίνπ (0-0-50) / m 3. ε θάζε m 3 κείγκαηνο πξνζηίζεληαη επίζεο 3 kg καξκαξόζθνλεο γηα λα δηνξζσζεί ην pη ηνπ ζην επίπεδν ( ) θαη λα εκπινπηηζζεί ζε αζβέζηην. Δπιθανειακές ιηπάλζεηο από ηελ άλνημε θαη κεηά (πεξίνδνο αύμεζεο θαη άλζεζεο) κε ιίπαζκα πνπ λα πεξηέρεη ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία (άδσην, θώζθνξνο, θάιην) ζε αλαινγία 1:3:5. Πεξηνξίδεηαη ηελ πεξίνδν αλάπαπζεο ησλ θπηώλ (ιήζαξγνπ). Δλδεηθηηθά, θάζε εκέξεο (άλνημε θζηλόπσξν) ζην ζπίηη.

12 ΑΡΓΔΤΗ Δπεηδή νη θάθηνη είλαη επαίζζεηνη ζηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο αιάησλ αζβεζηίνπ, θαηάιιειν λεξό άξδεπζεο είλαη εθείλν πνπ έρεη ρακειή ζθιεξόηεηα. Δπηπιένλ ην λεξό πξέπεη λα έρεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα νη αλάγθεο ησλ θπηώλ ζε λεξό είλαη πνιύ κηθξέο θαη νη αξδεύζεηο γίλνληαη κε ζπρλόηεηα 1-2 ηνλ κήλα. Με ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο θαη ηελ έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θπηνύ, απμάλνληαη ζηαδηαθά θαη νη αλάγθεο ζε λεξό. Σελ πεξίνδν απηή ε ζπρλόηεηα ηνπο είλαη 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαη ζπρλόηεξα ζε πεξηπηώζεηο κεγάιεο ειηνθάλεηαο θαη πνιύ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. Πάληνηε όκσο νη πνζόηεηεο ηνπ λεξνύ πνπ δίλνληαη πξέπεη λα είλαη κηθξέο, ώζηε πνηέ ην κέζν αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ λα κελ είλαη απνιύησο θνξεζκέλν. Έηζη αξδεύνπκε κόλν όηαλ ην ρώκα ή ην κείγκα αλάπηπμεο ελόο θάθηνπ έρνπλ ζρεδόλ μεξαζεί.

13 ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ Από ανθοθόρο ζηέλετος, Μοζτεύμαηα θύλλοσ, Παραβλαζηήμαηα Η θαηαιιειόηεξε επνρή ιήςεο ησλ κνζρεπκάησλ είλαη ην θαινθαίξη. Σα κνζρεύκαηα βιαζηώλ ή θύιισλ πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηε ζθηά γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ θνπή γηα λα ζηεγλώζεη ηειείσο ε ηνκή θαη λα δεκηνπξγεζεί επνπισηηθόο ηζηόο. Τπόζηξσκα ξηδνβνιίαο: 3 κέξε άκκνπ θαη 1 κέξνο θπηνρώκαηνο ή 3 κέξε ηύξθεο θαη 3 κέξε άκκνπ. Πνηίδνληαη ειαθξά θαη ξαληίδνληαη ζπρλά κε λεξό θαη δηαηεξνύληαη, έσο όηνπ ξηδνβνιήζνπλ, ζε εκηζθηεξά θαη ζεξκά κέξε. Οη ξίδεο βγαίλνπλ από ηηο "άισ".

14 Γπν βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζόδνπ: α) ε ύπαξμε θαινύ ζπόξνπ θαη β) ε εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ ππνζηξώκαηνο θαη θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο ησλ ζπνξνθύησλ. ΠΟΡΑ ΚΑΚΣΩΝ Δλδεηθηηθά θαηάιιειν κείγκα γηα ζπνξεία είλαη: - 2 κέξε πειώδνπο εδάθνπο, 1 κέξνο ηύξθεο, 1 κέξνο άκκνπ - 40% άκκνο, 30% θπιιόρσκα θαη 30% ηύξθε Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη C ηελ εκέξα θαη ηε λύρηα λα κελ πέθηεη θάησ από ηνπο 15 C. Ο θαηαιιειόηεξνο ρξόλνο ζπνξάο είλαη ε άλνημε ή λσξίο ην θαινθαίξη, εθηόο από ηα είδε ηνπ Ν. εκηζθαηξίνπ πνπ ζπέξλνληαη ην θζηλόπσξν.

15 Ο εκβνιηαζκόο ρξεζηκνπνηείηαη: ε ζπάληα είδε πνπ αλαπηύζζνληαη αξγά. ε είδε πνπ δελ ξηδνβνινύλ εύθνια, αλζνθνξνύλ κεηά από πνιιά ρξόληα θαη είλαη κηθξήο δηάξθεηαο. ε είδε πνπ δελ αλαβιαζηάλνπλ από ηε βάζε. ε είδε πνπ ζαπίδνπλ εύθνια θαηά ηε ξηδνβνιία. ε είδε πνπ δελ έρνπλ ρισξνθύιιε γηα λα αθνκνηώζνπλ κόλα ηνπο. Γηα λα δώζνπλ θαιύηεξε αηζζεηηθή εκθάληζε. Γηα λα δώζνπλ πςειόηεξε ηηκή.

16 Δίδη εμβολιαζμού (α) Επίπεδος (β) Πλάγιος (γ) Σχιζηός (δ) Μαχαιρωηός

17 ΔΙΓΗ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ Ο επίπεδνο εγθεληξηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ζηξόγγπια, θαη παρηά θπηά π.ρ. Mammillaria πάλσ ζε ππνθείκελα ζε ζρήκα θνιώλαο. Ο πιάγηνο εγθεληξηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα όξζηα θαη θπιηλδξηθά θπηά. Ο ζρηζηόο εγθεληξηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θπηά κε ιεπηά θαη επίπεδα ζηειέρε, είδε πνπ έξπνπλ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. Ο καραηξσηόο εθαξκόδεηαη ζε είδε πνπ έξπνπλ.

18 Δκβνιηαζκνί θάθησλ Καηάιιεινο ρξόλνο εκβνιηαζκνύ είλαη από ηνλ Μάην κέρξη ηνλ Αύγνπζην, επεηδή ην εκβόιην θαη ην ππνθείκελν βξίζθνληαη ζε δσεξή αλάπηπμε. Όια ηα παρύθπηα δελ εκβνιηάδνληαη. Σα γέλε Aloes, Haworthias θαη Agaves δελ εκβνιηάδνληαη δηόηη είλαη κνλνθόηπια. Από ηα δηθνηπιίδνλα δελ εκβνιηάδνληαη απηά πνπ έρνπλ ηα αγγεία πεξηθεξεηαθά.

19 ΒΗΜΑΣΑ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ Καηαξρήλ επηιέγεηαη ην θαηάιιειν ππνθείκελν θαη εκβόιην. Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη θάζε θνξά πξηλ από ηε ρξήζε ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ. Οη ηνκέο πξέπεη λα γίλνληαη κε θνθηεξό καραίξη κε έλα κόλν θηύπεκα. Κόβνληαη ηα ρείιε ηεο ηνκήο ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνο ηα θάησ θαη ηνπ εκβνιίνπ πξνο ηα πάλσ. Με έλα θηύπεκα γίλεηαη θαη κηα δεύηεξε ηνκή ζην ππνθείκελν θαη εκβόιην θαη ρσξίδεηαη από κηα κηθξή «ξνδέια» πνπ παξακέλεη πάλσ ζηα ζηειέρε γηα λα κελ μεξαλζεί ε ηνκή. Αθνύ εηνηκαζηνύλ ππνθείκελν θαη εκβόιην αθαηξείηαη ε «ξνδέια» θαη ηνπνζεηείηαη ην εκβόιην πάλσ ζην ππνθείκελν κε ειαθξά πίεζε ώζηε λα έιζνπλ ζε επαθή νη θεληξηθνί δαθηύιηνη θαη λα απνκαθξπλζνύλ νη θπζαιίδεο ηνπ αέξα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξόζδεζε ησλ εκβνιίσλ ζην ππνθείκελν. Μεηά ηελ πξόζδεζε ηνπνζεηείηαη ην θπηό καθξηά από άκεζν ειηαθό θσο θαη ηνπ παξέρνληαη όιεο νη πεξηπνηήζεηο. Καηά ην πόηηζκα πξέπεη λα πξνζερζεί λα κελ βξαρεί ην ζεκείν ηνκήο εκβνιίνπ - ππνθεηκέλνπ. Όηαλ γίλεη ε ζπγθόιιεζε εκβνιίνπ - ππνθεηκέλνπ απνκαθξύλνληαη ηα πιηθά πξόζδεζεο.

20 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟΤ Τ Δ Δ:ΔΜΒΟΛΙΟ Τ:ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟ

21 ΔΜΒΟΛΙΑΜΔΝΟΙ ΚΑΚΣΟΙ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟ: Hylocereus sp. ΔΜΒΟΛΙΟ: Gymnocalycium michanovichii rubra

22 ΜΔΣΑΦΤΣΔΤΗ Οη κεηαθπηεύζεηο γίλνληαη ζπλήζσο ηελ άλνημε, θάζε 1-2 ρξόληα. Η άξδεπζε δελ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηε κεηαθύηεπζε παξά κόλν αθνύ πεξάζνπλ κεξηθέο κέξεο. Δπίζεο ηελ πεξίνδν απηή δελ γίλεηαη θακηά εθαξκνγή ιίπαλζεο. Παρύθπην Κάθηνο Σα θπηά δηαηεξνύληαη γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηε κεηαθύηεπζε ζε ζθηεξό κέξνο.

23 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΦΥΦΥΤΩΝ ύμπηωμα Πιθανή αιηία Θεραπεία Γελ εθπηύζζεηαη λέα βιάζηεζε Οη βιαζηνί θαη ηα θύιια είλαη θίηξηλα. Πνιύ λεξό ή έδαθνο ζπκπαγέο. Πηζαλόλ ζάπηεο ξίδεο. Σα θπηό είλαη πνιύ μεξό ή ε ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ πςειή. Πνηίδεηε πην αξαηά. Πεξηζζόηεξε πγξαζία θαη αεξηζκόο. Οη βιαζηνί θαη ηα θύιια αξρίδνπλ λα θηηξηλίδνπλ. Πηζαλή έιιεηςε ζηδήξνπ. Πξνζζήθε ζηδήξνπ. Η λέα βιάζηεζε είλαη αλνηρηόρξσκε. Βιάβε ξηδώλ. Κόςηκν ησλ ραιαζκέλσλ ξηδώλ. Μεηαθύηεπζε. Δπηκήθεο αλάπηπμε. Όρη αξθεηό θσο. Μεηαθίλεζε ηνπ θπηνύ ζε ζέζε κε πεξηζζόηεξν θσο. Σα θπηά δελ αλζίδνπλ ή παξάγνπλ πνιύ ιίγα άλζε. Πνιύ άδσην ή πνιύ λεξό θαηά ηε ρεηκέξηα αλάπαπζε. Λίπαλζε κε ιηγόηεξν άδσην θαη πεξηζζόηεξν θσζθόξν. Όρη ιίπαλζε ην ρεηκώλα. Πηώζε αλζνθόξσλ νθζαικώλ. Η ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ ρακειή ή έρεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Μεηαθίλεζε ηνπ θπηνύ ζε πην ζεξκή ζέζε Μαιαθή ή ζπνγγώδεο βιάζηεζε, Πάξα πνιύ πγξαζία. Η ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ ρακειή. Μείσζε πγξαζίαο. Κόςηκν ησλ καιαθώλ βιαζηώλ. Θεηάθηζκα. Φειιώδεο βιαζηόο. Φπηά κε παιώδε εκθάληζε πνπ αξρίδεη λα παξνπζηάδεηαη ην ρεηκώλα Φπζηθό θαηλόκελν ζε θάθηνπο κεγάιεο ειηθίαο. Παγεηόο. Γηαηεξείζηε ηα θπηά μεξά θαη ζε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία. Κόςηε ηα δεκησκέλα ηκήκαηα.

24 CACTACEAE Astrophytum myriostigma Carnegia gigantea

25 CACTACEAE Cephalocereus senilis Cereus peruvianus

26 Echinocactus grusonii CACTACEAE Mammilaria elongata

27 Gymnocalycium mihanovichii CACTACEAE Opuntia microdasus

28 CRISTATA Παξακνξθώζεηο CACTACEAE

29 CRISTATA Με ηνλ όξν απηό πεξηγξάθνληαη παξακνξθώζεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ ζε όια ηα είδε ησλ θπηώλ. Λίγεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε γέλεζε απηώλ ησλ αλσκαιηώλ. Σν θέληξν αύμεζεο ζην θπηό απνηειείηαη από ηαρέσο πνιιαπιαζηαδόκελα θύηηαξα ηα νπνία ζπληζηνύλ ην κεξίζησκα. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο ην θπηό είλαη δπλαηόλ λα αλαπηύμεη κεξηζηώκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπ. Έηζη παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν ησλ ηεξαηνκνξθώζεσλ.ε άιιεο επίζεο ζπάληεο πεξηπηώζεηο ην κεξίζησκα δελ εληνπίδεηαη ζε έλα ζεκείν, αιιά πιαηπλεηαη ζε κηα γξακκή ζαλ ινθίν. Έηζη πξνθύπηεη ε κνξθή ηεο cristata ή crest. To θαηλόκελν απηό παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη πξνζδίδεη ζπαληόηεηα ζηα είδε πνπ ην θέξνπλ. Πηζαλέο αηηίεο γέλεζεο ησλ παξακνξθώζεσλ απηώλ κπνξεί λα είλαη: Μία νπνηαδήπνηε εληνκνινγηθή πξνζβνιή ζην θέληξν αύμεζεο ηνπ θπηνύ. Δπίδξαζε δηδαληνθηόλσλ. Η ύπαξμε ξαδηελέξγεηαο ζην έδαθνο. Μεραληθή βιάβε. Μεηαιιαγή. Σν θαηλόκελν όκσο πνιιέο θνξέο είλαη αληηζηξεπηό. Έηζη θάπνηα θπηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ cristata κπνξεί λα επαλέιζνπλ κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ πξνεγνπκέλε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Αλ ε παξακόξθσζε νθείιεηαη ζε κεηαιιαγή (ζπαληόηεξε πεξίπησζε) ηόηε είλαη θιεξνλνκήζηκε.

30 Agave americana Amaryllidaceae Agave victoria regianae Stapelia variegata Stapelia arenosa Asclepiadeaceae

31 Liliaceae Gasteria sp. Aloe variegata Haworthia sp.

32 Crassulaceae Crassula arborescens Echeveria agavoides

33 Crassulaceae Sedum humifusum Sedum obtusatum Sedum morganianum

34 Crassulaceae Aeonium tabuligorme Aeonium arboretum Pachyphytum oviferum Sempervirum arachnoideum

35 Compositae Senecio deflersii Senecio rouleyanus Senecio sempervirum

36 Euphorbiaceae Euphorbia tirucallii Euphorbia obesa

37 Euphorbiaceae Euphorbia milii Euphorbia palustris

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ.

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. ΔΙΑΓΩΓΗ 2 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ νηθνγέλεηα Proteaceae πεξηιακβάλεη ηα γέλε Protea, Leucosperum θαη Leucodedrum. Τα πεξηζζόηεξα είδε

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 2014 1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ θαξπνθνξίαο ηα θαξπνθόξα δέλδξα ρσξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο: α) ε απηέο πνπ ηα είδε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών

Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών Διδακτορική Διατριβή Σπυρίδων Α. Αντωνάτος

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαίξεζε θαη επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ πξόζιεςε K, Mg, Na θαη δξαζηεξηνπνηεί νξηζκέλα έλδπκα. Ο βαζηθόο ξόινο ηνπ όκσο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σ.Δ.Ι. ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΙΑ ΛΤΙΑΝΘΟΤ ΚΑΙ ΥΡΤΑΝΘΔΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα