Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius"

Transcript

1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Bemisia tabaci Gennadius 1. Δπηβιαβήο νξγαληζκφο: Bemisia tabaci Gennadius 2. Φπηά, θπηηθά πξντφληα θαη άιια αληηθείκελα πνπ ειέγρνληαη: θπηά Lycopersicon lycopersicum πνπ πξννξίδνληαη γηα θύηεπζε, εθηόο ησλ ζπόξσλ πξνο ζπνξά. 3. Τφπνη δηελέξγεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ: Οη καθξνζθνπηθνί έιεγρνη θαη δεηγκαηνιεςίεο γίλνληαη ζε: Φπηώξηα παξαγσγήο θπηώλ Lycopersicon lycopersicum 4. Φξφλνο δηελέξγεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ: Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη δηελεξγνύληαη όιν ην ρξόλν εθόζνλ ππάξρνπλ θπηά πνπ ππόθεηληαη ζε έιεγρν. 5. Μνλάδα ειέγρνπ: εκείν παξαηήξεζεο δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί ην ζπγθεθξηκέλν θπηώξην, θπηεία. Γηα θαιιηέξγεηεο αλαγξάθνληαη ηα ζηξέκκαηα, γηα θπηώξηα ην όλνκα ηεο εθκεηάιιεπζεο. 6. Γηαδηθαζία καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ: Ξεληζηέο: κέρξη πξόζθαηα ην Bemisia tabaci ζεσξείην ερζξόο ππαίζξησλ θαιιηεξγεηώλ όπσο καληόηε (Manihot esculenta), βακβάθη (Gossypium), γιπθνπαηάηεο (Ipomoea batatas), θαπλόο (Nicotiana) θαη ηνκάηεο (Lycopersicon esculentum) θπξίσο ζε ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο ρώξεο. Σν B. tabaci είρε σο μεληζηέο πεξίπνπ 300 είδε θπηώλ ηα νπνία αλήθαλ ζε 63 νηθνγέλεηεο. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδηαηηέξσο πνιπθάγνπ Β βηόηππνπ ην B. tabaci έρεη ηώξα εμειηρζεί ζε έλαλ ερζξό ησλ ζεξκνθεπηαθώλ θαιιηεξγεηώλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ ηδηαίηεξα ζε θαιιηέξγεηεο όπσο Capsicum, θνινθύζηα (Cucurbita pepo), αγγνύξηα (Cucumis sativus), Hibiscus, Gerbera, Gloxinia, καξνύιηα (Lactuca sativa), πνηλζέηηα (Euphorbia pulcherrima) θαη ηνκάηεο (Lycopersicon esculentum). Σν B. tabaci κπνξεί λα κεηαθηλείηαη ρσξίο πξόβιεκα από ηνλ έλα μεληζηή ζηνλ άιιν θαη ζήκεξα ππνινγίδεηαη όηη ην εύξνο ησλ μεληζηώλ ηνπ θηάλεη ηα 600 είδε θπηώλ (Asteraceae, Brassicaceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Solanaceae, θ.ι.π.). Γεσγξαθηθή εμάπισζε: από ηηο πεξηνρέο ηνπ ΔPPO είλαη παξώλ θαη επξέσο δηαδεδνκέλν ζηελ Αιγεξία, Κύπξν, Γαιιία, Διιάδα, Ιζξαήι, Ιηαιία, Ληβύε, Μάιηα, Μαξόθν, Πνξηνγαιία, ινβαθία, Ιζπαλία, Σνπξθία θαη Οπθξαλία. Με πεξηνξηζκέλε δηάδνζε θαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ ππάξρεη ζηελ

2 Απζηξία, Βέιγην, Σζερία, Γαλία, Γαιιία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Οιιαλδία, Ννξβεγία, Πνισλία, Ρσζία, νπεδία, Διβεηία θαη Σπλεζία. ηελ Γαλία, Γεξκαλία θαη Οιιαλδία είλαη ζε ηζρύ πξνγξάκκαηα εθξίδσζεο ηνπ. Δίρε έληνλε εκθάληζε ζηελ Φηιαλδία, Ιξιαλδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην αιιά εθξηδώζεθε επηηπρώο. Η παξνπζία ηνπ βηόηππνπ Β έρεη επηβεβαησζεί ζηελ Κύπξν, Γαιιία, Ιζξαήι, Ιηαιία, Ιζπαλία, θαη ζε ζεξκνθήπηα ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο (π.ρ. Οιιαλδία) αιιά αθόκα δελ είλαη απνιύησο ζαθείο νη ζέζεηο πνπ ππάξρεη ν βηόηππνο Β ζηηο πεξηνρέο ηνπ EPPO. Έρεη βξεζεί αθόκε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο, ηεο Βόξεηαο, Κεληξηθήο θαη Νόηηαο Ακεξηθήο, ηεο Καξατβηθήο θαη ηεο Ωθεάλεηαο. Μνξθνινγία Απγφ Αριαδόκνξθα κε έλαλ αθαλζώδε κίζρν ζηελ βάζε, κήθνπο 0,2mm. Νχκθε ε πιήξε αλάπηπμε έρεη κήθνο 0,75 mm ζπλήζσο θίηξηλε, σνεηδήο ή ειιεηςνεηδήο κε αζύκεηξε πεξίκεηξν. Puparium Δπίπεδν, σνεηδνύο ζρήκαηνο 0,7 mm κήθνπο. ε έλα νκαιό θύιιν ην puparium ζηεξείηαη κεγελζπκέλσλ λσηηαίσλ ηξηρώλ αιιά αλ ην θύιιν θέξεη ηξίρεο ηόηε δύν έσο νθηώ καθξηέο λσηηαίεο ηξίρεο είλαη παξνύζεο.

3 Αθκαίν Έρεη κήθνο πεξίπνπ 0,9-1,4 mm κε ην αξζεληθό λα είλαη ειαθξώο κηθξόηεξν ηνπ ζειπθνύ. Σν ζώκα θαζώο θαη ηα δύν δεύγε πηεξύγσλ ηνπ είλαη θαιπκκέλα από κηα θεξώδε έθθξηζε ζαλ ζθόλε, ιεπθή έσο ειαθξώο θηηξηλσπή. Η δηάθξηζε ησλ εηδώλ ηνπ αιεπξώδε κέζσ ησλ ελήιηθσλ αηόκσλ είλαη δύζθνιν λα γίλεη, αλ θαη πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ νθζαικνύ ηνπ ελειίθνπ ζπρλά δείρλεη δηαθνξέο ζηελ δηάηαμε ησλ νκαηηδίσλ κεηαμύ ησλ εηδώλ. Ωζηόζν, θαηά ηελ εξεκία, ην B. tabaci έρεη πηέξπγεο πην ζηελά πηεζκέλεο πξνο ην ζώκα από ην Trialeurodes vaporariorum ην νπνίν είλαη κεγαιύηεξν θαη πην ηξηγσληθό ζε εκθάληζε. Σν ηέηαξην λπκθηθό ζηάδην(puparium) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκό κεηαμύ ηνπ B. tabaci θαη ηνπ T. vaporariorum σο ερζξνύο ησλ ζεξκνθεπίσλ.

4 Βηνινγία Σα απγά ελαπνηίζεληαη ζπλήζσο ζε θπθιηθέο νκάδεο κε ην πιαηύ άθξν ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα θαη ηνλ θαηά κήθνο άμνλα θάζεην ζην θύιιν. Δίλαη ζηεξεσκέλα ζε έλα κίζρν ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζε κηα ιεπηή ζρηζκή ε νπνία δεκηνπξγείηαη από ην ζειπθό άηνκν ζηνλ ηζηό θαη όρη ζηα ζηνκάηηα όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε άιισλ αιεπξσδώλ Σα απγά είλαη ιεπθσπά όηαλ αξρηθά ελαπνηίζεληαη αιιά ζηαδηαθά ζθνπξαίλνπλ. Δθθόιαςε ζπκβαίλεη κεηά από 5-9 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 30 ν C αιιά, όπσο πνιινί αθόκα δείθηεο αλάπηπμεο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ μεληζηή, ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. Καηά ηελ εθθόιαςε ε λύκθε πξώηνπ ζηαδίνπ, ή έξπνπζα είλαη επίπεδε, σνεηδνύο ζρήκαηνο θαη κε ηε κνξθή ιεπηνύ. Η λύκθε πξώηνπ ζηαδίνπ είλαη ην κνλαδηθό από ηα λπκθηθά ζηάδηα ηνπ εληόκνπ ην νπνίν είλαη θηλεηό. Μεηαθηλείηαη από ην ζεκείν ελαπόζεζεο ηνπ απγνύ ζε θάπνην θαηάιιειν ζεκείν δηαηξνθήο ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ, όπνπ ράλεη ηα πόδηα ηνπ ζηελ αθνινπζνύκελε αιιαγή ζηαδίνπ. Από εθεί θαη πέξα δελ θηλείηαη μαλά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ππόινηπσλ λπκθηθώλ ζηαδίσλ. Οη λεαξέο λύκθεο βπζίδνπλ ην ξύγρνο ηνπο ζηνπο ηζηνύο ηνπ θπηνύ θαη κέλνπλ εθεί κπδώληαο ρπκνύο κέρξη λα αλαπηπρζνύλ ζε ηέιεηα άηνκα. Σα ηξία πξώηα λπκθηθά ζηάδηα δηαξθνύλ από 2 έσο 4 εκέξεο ην θάζε έλα (απηό κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία). Σν ηέηαξην λπκθηθό ζηάδην πνπ ιέγεηαη θαη puparium έρεη κήθνο 0,7mm θαη δηαξθεί πεξίπνπ 6 εκέξεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ απηνύ ηνπ ζηαδίνπ ζπκβαίλεη ε κεηακόξθσζε ζε αθκαίν. Σν αθκαίν εμέξρεηαη από κηα δηάξεμε ζρήκαηνο Σ ζην

5 εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ puparium θαη αλνίγεη ηηο πηέξπγεο ηνπ γηα αξθεηά ιεπηά πξηλ αξρίζεη λα θαιύπηεη ηνλ εαπηό ηνπ κε κηα θεξώδε έθθξηζε από ηνπο αδέλεο ηεο θνηιηάο ηνπ. Η ζύδεπμε αξρίδεη ώξεο κεηά ηελ έμνδν ηνπ αθκαίνπ θαη επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ελήιηθνπ. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ ζειπθνύ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο 60 εκέξεο. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ αξζεληθνύ είλαη ζπλήζσο αξθεηά κηθξόηεξε θαη θπκαίλεηαη κεηαμύ 9 θαη 17 εκεξώλ. Κάζε ζειπθό ελαπνζέηεη πάλσ από 160 απγά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, αλ θαη ν Β βηόηππνο έρεη παξαηεξεζεί όηη ελαπνζέηεη ηα δηπιάζηα. Κάζε νκάδα απγώλ ελαπνηίζεηαη ζε έλα ηόμν γύξσ από ην ζειπθό. 11 κε 15 γεληέο κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ ζε κία ρξνληά. Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη-δεηγκαηνιεςία θπηψλ Σπκπηψκαηα Η δηαηξνθή ησλ ελειίθσλ αηόκσλ θαη ησλ λπκθώλ πξνθαιεί ρισξσηηθέο θειίδεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ θύιισλ. Αλαιόγσο κε ην επίπεδν ηεο πξνζβνιήο απηέο νη θειίδεο κπνξεί λα ζπλελώλνληαη έσο όηνπ νιόθιεξν ην θύιιν λα θηηξηλίδεη, εθηόο ηεο πεξηνρήο αθξηβώο γύξσ από ηα λεύξα. Σέηνηα θύιια πέθηνπλ αξγόηεξα. Σν κειίησκα πνπ παξάγεηαη από ηελ δηαηξνθή ησλ λπκθώλ θαιύπηεη ηελ επηθάλεηα ηνπ θύιινύ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο θσηνζπλζεηηθήο ηθαλόηεηαο όηαλ αλαπηπρζεί πάλσ ζε απηό θαπληά. Σν κειίησκα κπνξεί αθόκα λα παξακνξθώζεη ηα άλζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ βακβαθηνύ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθθόθθηζεο. ε ηζρπξή πξνζβνιή ην ύςνο ησλ θπηώλ, ε πνηόηεηα θαη ε πνζόηεηα ηεο ζνδεηάο κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ. Οη πξνλύκθεο ηνπ βηόηππνπ Β ηνπ B. tabaci έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πξνθαινύλ θπηνηνμηθή αληίδξαζε ζε πνιιά θαιιηεξγνύκελα θπηά. Δπίζεο είλαη θνξέαο πάλσ από 60 ηνύο πνπ πξνζβάιινπλ θπηά. Καηάιιειεο κεηαρεηξίζεηο: Κάιπςε κνλάδαο κε εληνκνζηεγή δίθηπα, επεκβάζεηο κε ηα εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα. Γλσζηνπνίεζε ζηε Φπηνυγεηνλνκηθή Υπεξεζία Κάζε θπησξηνχρνο, έκπνξνο, ηδηνθηήηεο θιπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα Φπηνυγεηνλνκηθή Υπεξεζία ηεο πεξηνρήο ηνπ, νπνηαδήπνηε αζπλήζηζηε εκθάληζε ζπκπησκάησλ ή θάζε αλσκαιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα θπηά

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill 1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο: Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών

Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών Διδακτορική Διατριβή Σπυρίδων Α. Αντωνάτος

Διαβάστε περισσότερα

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 2014 1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ Ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΟΡΤΦΟΞΗΡΑ ΣΩΝ ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΠΑΘΟΓΟΝΟ: PHOMA TRACHEIPHILA) Οη παξαθάησ νδεγίεο παξέρνληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ειέγρσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 12 Orphanet Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ.

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. ΔΙΑΓΩΓΗ 2 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ νηθνγέλεηα Proteaceae πεξηιακβάλεη ηα γέλε Protea, Leucosperum θαη Leucodedrum. Τα πεξηζζόηεξα είδε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ θαξπνθνξίαο ηα θαξπνθόξα δέλδξα ρσξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο: α) ε απηέο πνπ ηα είδε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

3) Απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ.

3) Απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (Monitoring) ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ. 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε (monitoring), ηελ πξόιεςε θαη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ: Ceroplastes rusci, Hemiberlesia lataniae, Lobesia botrana

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Το πείπαμα Frank - Hertz

Το πείπαμα Frank - Hertz Άζκηζη 33 Το πείπαμα Frank - Hertz 33.1. Σκοπόρ ηελ άζθεζε απηή, κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο Frank-Hertz ζα πηζηνπνηεζεί ε ύπαξμε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ Νένπ. Θα παξαηεξεζεί ε δηέγεξζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ για τη διαπίςτωςη παρουςίασ ή μη των επιβλαβων οργανιςμων καραντίνασ Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera,

Διαβάστε περισσότερα

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ. Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος Ευκάλυπτος Ο επθάιππηνο είλαη θαιισπηζηηθό δέλδξν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Myrtaceae θαη θαηάγεηαη από ηελ Απζηξαιία. Δίλαη θπηό πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, κε ηελ Πνξηνγαιία θαη

Διαβάστε περισσότερα