ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ESTIMATING PROPERTY VALUE. EXPLOITATION OF LOCAL REGRESSION MODELS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ESTIMATING PROPERTY VALUE. EXPLOITATION OF LOCAL REGRESSION MODELS"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παπαευθυμίου Ιωάννης * * Υπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π., Σ.Α.Τ.Μ., Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 15780, Λέξεις κλειδιά: Χωρική ανάλυση, αξία ακινήτων, GWR Ενότητα: Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης Ακίνητη Περιουσία Περίληψη: Στόχος της εργασίας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη ερμηνεία του μηχανισμού διαμόρφωσης της αξίας των Ακινήτων χρησιμοποιώντας μεθόδους χωρικής ανάλυσης, όπως είναι η μέτρηση χωρικής αυτοσυσχέτισης με τη χρήση του δείκτη Moran's I καθώς και η τοπική παλινδρόμηση. Στα πλάισια της μελέτης μας παρατηρήθηκε θετική χωρική αυτοσυσχέτιση στις τιμές των Ακινήτων με εστίες υψηλών και χαμηλών τιμών. Με βάση το αποτέλεσμα, που προέκυψε, και για λόγους στατιστικής επαγωγής επιλέχθηκε η Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση ως η καταλληλότερη μέθοδος εξέτασης των σχέσεων των τιμών των κατοικιών με τους παράγοντες, που τις επηρεάζουν. Από το ολικό μοντέλο προέκυψε ότι η επιφάνεια του Ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ), ο όροφος, η ύπαρξη τζακιού, η θέα και η απόσταση του Ακινήτου από το κέντρο της Αθήνας αλλά και από το Αεροδρόμιο εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την τιμή των Ακινήτων, ενώ η παλαιότητα και η απόσταση από το Μετρό/Προαστιακό αρνητική. Ωστόσο, η τοπική μοντελοποίηση αποκάλυψε ότι οι σχέσεις αυτές είναι μεταβαλλόμενες στον χώρο. ESTIMATING PROPERTY VALUE. EXPLOITATION OF LOCAL REGRESSION MODELS Papaefthymiou Ioannis * * PhD cand., N.T.U.A., S.R.S.E., Sustainable Mobility Unit, Dept. of Geography & Regional Planning, Heroon Polytechniou 9, Zografou, Greece, Key words: Spatial analysis, property value, GWR Section: Applications of Spatial Analysis Real Estate Summary: The aim of this paper is to explain as best as possible the formation mechanism of property value using methods of spatial analysis, such as measuring spatial autocorrelation using Moran's I index and local regression. Positive spatial autocorrelation in house prices with concentrations of high and low prices was observed. Based on the result obtained, and for statistical induction Geographically Weighted Regression was chosen as the most appropriate method of examining the relationship of house prices and the factors that affect them. The linear model showed that the surface of the property in square meters (m 2 ), the floor, the existence of fireplace, the view and the distance of the property from the city center and the Airport exhibit a positive correlation with the property value, while the age and distance of the Metro/Suburban railway exhibits negative correlation. However, the local modeling revealed that these relationships vary in space. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

2 Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο μηχανισμός διαμόρφωσης της αξίας των Ακινήτων με βάση την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης. Επίσης, επιδιώκεται η αποτελεσματική μοντελοποίηση των χωρικών συσχετίσεων μέσα από την καλύτερη κατανόηση των χωρικών διαδικασιών. Τα δεδομένα, που χρησιμοποιήθηκαν στην πορεία της έρευνας και αφορούσαν κυρίως σε νέες κατασκευές διαμερισμάτων, συλλέχθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η περιοχή αυτή κρίθηκε ως η καταλληλότερη για έρευνα, καθώς αυτή αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς κατά την τελευταία εικοσαετία, βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας και παρουσιάζει έντονη πληθυσμιακή αύξηση. 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η αξία των Ακινήτων και η σωστή εκτίμησής της είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί από την αρχαιότητα τους ανθρώπους. Στα «Πολιτικά» ο Αριστοτέλης διαχωρίζει την αξία γης σε ανταλλακτική αξία και αξία χρήσης. Ο Adam Smith ( ), προσπάθησε να ορίσει ένα μέτρο στις αξίες. Ο David Ricardo ( ) διατύπωσε τη θεωρία της γαιοπροσόδου και της φθίνουσας γαιοπροσόδου. Ο Κarl Marx ( ) θεώρησε ότι το έδαφος δεν είναι προϊόν και ως εκ τούτου δεν έχει αξία αναπτύσσοντας τη θεωρία της υπεραξίας. Ο Pierre-Joseph Proudhon ( ) με βάση τη θεωρία του για την ιδιοκτησία υποστήριξε ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή και αντέκρουσε τη θεωρία που υποστήριζε ότι η εργασία παρέχει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Προκειμένου ο πολεοδομικός σχεδιασμός να είναι ορθολογικός και κατ επέκταση βιώσιμος, είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη, κυρίως από την πλευρά της Πολιτείας, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις αξίες των Ακινήτων. Ο Ζέντελης διαχωρίζει τους παράγοντες, που επηρεάζουν τις αξίες των αστικών ακινήτων σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες ορίζονται ανάλογα με την κλίμακα της ανάλυσης (Ζεντέλης, 2001). Έτσι η ανάλυση γίνεται: α) σε επίπεδο χώρας, β) σε επίπεδο πόλης, γ) σε επίπεδο τμήματος πόλης και δ) σε επίπεδο αστικού ακινήτου. Στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε την ανάλυσή μας στο επίπεδο των αστικών ακινήτων. Ο προσδιορισμός της αξίας ενός ακινήτου είναι μια επίπονη διαδικασία, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μερικοί από αυτούς πολλές φορές είναι αστάθμητοι. Τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος και της γειτονιάς, στην οποία βρίσκονται οι κατοικίες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξία των Ακινήτων (Gatzlaff & Smith, 1993). Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών παίζουν τα δίκτυα υποδομής, τα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής, τα δομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, η θέα των ακινήτων κτλ. Επίσης, η μικροκλίμακα της συγκεκριμένης θέσης των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται τα Ακίνητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αξίας τους. Συχνά χρησιμοποιείται ως επεξηγηματική μεταβλητή η απόσταση από την κεντρική περιοχή ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας [Central Business District (CBD)] καθώς η παράμετρος «απόσταση από την CBD» αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο πρόβλεψης της τιμής των Ακινήτων (Kockelman, 1997). Οι τιμές των Ακινήτων μειώνονται συνήθως, καθώς αυτά απομακρύνονται από την CBD. Σήμερα, οι περισσότερες πόλεις από μονοκεντρικές (Simonset al., 1998) μετατρέπονται σε πολυκεντρικές αναπτύσσοντας οικονομική δραστηριότητα στα προάστια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι μετακινήσεις μεταξύ των Προαστίων και μειώνονται μεταξύ των Προαστίων και της CBD (Levine, 1995). Η γεωγραφική διάπλαση της πόλης και ο τρόπος, με τον οποίο είναι δομημένη η οικονομία της, επηρεάζουν την επίπτωση που έχει ως παράμετρος η απόσταση από την CBD (Abelson, 1997). Επιπλέον, άλλες μεταβλητές, όπως η απόσταση από τους Σταθμούς του Μετρό και του Προαστιακού, αποδεικνύουν ότι υπάρχει «θετική κεφαλαιοποίηση της εγγύτητας σε Σταθμούς Μετρό και Προαστιακού για κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων (προσέγγιση με τα πόδια) από τους Σταθμούς» (Al-Mosaind et al., 1995). Δεν είναι δυνατόν να συνυπολογίσει κανείς όλες τις παραμέτρους, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αξίας ενός Ακινήτου. Ανάλογα με το επίπεδο της έρευνας επιλέγονται οι αντίστοιχες μεταβλητές για τη δημιουργία ενός μοντέλου, που εξηγεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον μηχανισμό διαμόρφωσης της αξίας των Ακινήτων. Στα χωρικά μοντέλα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά θέσης και στα δομικά χαρακτηριστικά των Ακινήτων, που εντάσσονται στην έρευνα. Σύμφωνα με τον Tobler: «όλα τα πράγματα σχετίζονται το ένα με το άλλο, αλλά αυτά που βρίσκονται κοντά το ένα με το άλλο σχετίζονται περισσότερο από τα άλλα, που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους» (Tobler, 1970). Προκειμένου να κατανοήσουμε τη χωρική κατανομή των τιμών των κατοικιών, πρέπει να γίνει διερευνητική ανάλυση των χωρικών δεδομένων. 2

3 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ Για τη συλλογή δεδομένων για την ανάλυσή μας επιλέχθηκαν Δήμοι, στους οποίους εντοπίζεται έντονη οικοδομική δραστηριότητα, σημαντική μετακίνηση πληθυσμού και κατασκευή νέων συγκοινωνιακών υποδομών. Συγκεκριμένα, οι Καποδιστριακοί Δήμοι, από τους οποίους και συλλέχθηκαν από αυτούς τα δεδομένα είναι οι: Αρτέμιδος, Γλυκών Νερών, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας, και Σπάτων. Οι τιμές των Ακινήτων αφορούν στο έτος 2009 και αναφέρονται στις προσφερόμενες τιμές πώλησης. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές (εφημερίδες, μεσιτικά γραφεία, επιτόπια έρευνα κ.ά.). Τα δεδομένα ψηφιοποιήθηκαν και με τη χρήση ανάλυσης δικτύου (network analysis) μετρήθηκε η απόσταση κάθε Ακινήτου από: α) το κέντρο της Αθήνας (Ομόνοια), β) το Αεροδρόμιο και γ) τον πλησιέστερο Σταθμό Μετρό/Προαστιακού. Το δείγμα αποτελείται από 763 διαμερίσματα. Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές για την ανάλυση. Ο χρόνος προσέγγισης σε σταθμούς Μετρό/Προαστιακού και τους κόμβους της Αττικής Οδού υπολογίστηκε για τα Ι.Χ. με βάση τα 40 χλμ/ώρα, ενώ για πεζούς και ποδηλάτες υπολογίστηκε με βάση τα 3 χλμ/ώρα και 20 χλμ/ώρα αντίστοιχα. 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η τιμή ενός ακινήτου είναι συνήθως συγκρίσιμη με αυτή των γειτονικών ακινήτων. Υπάρχει μια συστηματική μεταβολή των τιμών των Ακινήτων στον χώρο [χωρική σχέση (spatial association)]. Η ύπαρξη αυτής της χωρικής σχέσης πρέπει να διερευνάται, γιατί τα δεδομένα, που εμπεριέχουν χωρική αναφορά, έχουν λιγότερους βαθμούς ελευθερίας σε σχέση με αυτά, που δεν την εμπεριέχουν. Η έλλειψη της ανεξαρτησίας στα πρώτα δεδομένα μπορεί να δημιουργήσει τεχνικά προβλήματα στην ανάλυσή τους, όταν γίνεται χρήση κλασικών μεθόδων Στατιστικής (Anselin & Griffith, 1988), καθώς υπάρχουν χωρικές επιδράσεις (spatial effects). Συναντώνται συχνά φαινόμενα χωρικής ανομοιογένειας (spatial heterogeneity) ή χωρικής εξάρτησης (spatial dependence). Για την εξέταση της ύπαρξης και τη μέτρηση της χωρικής συσχέτισης, που είναι γνωστή και ως χωρική αυτοσυσχέτιση, επιλέχθηκε ο δείκτης Moran s I (Moran, 1948) που δίνεται από τον τύπο των Getis & Ord (Getis & Ord, 1996): n wij zi z όπου n είναι ο αριθμός των σημείων, I i j j n 2 W zi i 1 n n w ij i 1 j 1 zi xi x, x είναι η μέση τιμή του x, W, και w ij είναι τα στοιχεία του πίνακα χωρικής εγγύτητας W, που υποδηλώνει ένα μέτρο της χωρικής σχέσης μεταξύ των σημείων i και j. Εδώ ισχύει w ij =1, όταν το j είναι ένας από τους k κοντινότερους γείτονες του i, και w ij =0 όταν το j είναι αλλού. Εξετάστηκε τόσο ο καθολικός δείκτης, όσο και οι τοπικοί δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης. Οι τοπικοί δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης μετρούν τη χωρική εξάρτηση σε πιο εστιασμένο επίπεδο της εξεταζόμενης περιοχής. Ο δείκτης κυμαίνεται, συνήθως, σε τιμές γύρω από το 0. Σύμφωνα με τον Anselin «μια θετική τιμή του δείκτη Moran υποδεικνύει χωρική συγκέντρωση παρόμοιων τιμών (χαμηλών ή υψηλών). Μια αρνητική τιμή υποδεικνύει χωρική συγκέντρωση ανόμοιων τιμών, όπως, για παράδειγμα, μια τοποθεσία με υψηλή τιμή, που περιβάλλεται από γειτονικά κτίσματα με χαμηλές τιμές» (Anselin, 1995). Για την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων και την εξέταση του βαθμού, που οι ερμηνευτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αξίες των Ακινήτων, ορίστηκε ένα γραμμικό στατιστικό μοντέλο, το οποίο βαθμονομήθηκε με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS). Το μοντέλο βαθμονομήθηκε αρκετές φορές με συνδυασμό διαφορετικών μεταβλητών, ώστε να προσδιοριστεί ποιες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές. Αφού ανιχνεύτηκε η ύπαρξη χωρικής αυτοσυσχέτισης, χρησιμοποιήθηκε η Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (Geographically Weighted Regression - GWR), που αποτελεί την εξέλιξη της μεθόδου επέκτασης του Casetti (Casetti, 1972), καθώς είναι μια από τις πιο σύγχρονες μεθόδους παλινδρόμησης, που επιτρέπει την υλοποίηση τοπικών μοντέλων (Fotheringham et al., 2002). 3

4 Για τη μέτρηση του βαθμού χωρικής αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GeoDa (Anselin, Syabri, & Kho, 2005). Για τη Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (GWR) και την τελική χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο GWR, που είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό ArcGIS ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.1 Αποτελέσματα διερεύνησης και ανάλυσης δεδομένων Για να προσδιορισθεί η ύπαρξη χωρικής αυτοσυσχέτισης, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Moran s I. Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η τιμή των διαμερισμάτων. Ο τοπικός δείκτης Moran s I υπολογίστηκε σε σχέση με τις κτηριακές εγκαταστάσεις των τεσσάρων πλησιέστερων γειτόνων (k=4, Moran s I=0,4308). Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει θετική χωρική αυτοσυσχέτιση στις τιμές των διαμερισμάτων, που γειτνιάζουν. Διαμερίσματα με υψηλή τιμή συνορεύουν με διαμερίσματα που έχουν, επίσης, υψηλή τιμή. Το ίδιο αναλόγως και αντιστοίχως ισχύει για διαμερίσματα με χαμηλή τιμή, που συνορεύουν με διαμερίσματα με χαμηλή τιμή. 4

5 Η ύπαρξη χωρικής αυτοσυσχέτισης στις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής «Τιμή» καθιστά αναγκαία την εξέταση της ύπαρξης χωρικής διακύμανσης της συσχέτισης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων μεταβλητών με την εφαρμογή της μεθόδου της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης (Kalogirou & Chatzichristos, 2007). 5.2 Αποτελέσματα μοντελοποίησης Εξετάστηκε η συσχέτιση της τιμής των Ακινήτων με διάφορες μεταβλητές χρησιμοποιώντας γραμμική παλινδρόμηση. Με βάση τα εργαλεία στατιστικών ελέγχων σημαντικότητας και ακρίβειας (goodness-of-fit statistics) διαμορφώθηκε ένα στατιστικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να εξηγήσει τη διακύμανση της τιμής των ακινήτων κατά 66,9% (με βάση το adj. R 2 ). Αφαιρέθηκαν οι μεταβλητές, που δεν είναι στατιστικά σημαντικές (από το αρχικό μοντέλο), και διατηρήθηκαν οι στατιστικά σημαντικές (στο τελικό μοντέλο). Οι εκτιμημένες παράμετροι και το επίπεδο σημαντικότητας τόσο για το αρχικό όσο και για το τελικό μοντέλο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας: Εκτιμημένες παράμετροι αρχικού - τελικού μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης και τοπικού γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης (GWR) τιμής διαμερισμάτων Τοπικό Εκτιμημένες παράμετροι Επίπεδο Εκτιμημένες παράμετροι Επίπεδο γραμμικό μοντέλο (GWR) Μεταβλητές (αρχικό μοντέλο) σημαντικότητας (τελικό μοντέλο) σημαντικότητας min max Σταθερά , , Παλαιότητα (έτη) , , Επιφάνεια (m 2 ) , , Δωμάτια , , Όροφος , , WC ,128 Μπάνια ,658 Διαμπερές ,130 Πάρκινγκ Πιλοτής ,130 Υπόγειο Πάρκινγκ ,410 Τζάκι , , Σοφίτα , , Πισίνα ,972 Θέα , , Απόσταση από το Μετρό/Προαστιακό (km) , , Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας (km) , , Απόσταση από το Αεροδρόμιο (km) , , Χρόνος προσέγγισης Μετρό/Προαστιακού για τους πεζούς (min) ,635 Χρόνος προσέγγισης Μετρό/Προαστιακού με Ι.Χ. (min) ,526 Χρόνος προσέγγισης Μετρό/Προαστιακού με Ποδήλατο (min) ,703 Χρόνος προσέγγισης κόμβων Αττικής Οδού με Ι.Χ.με Ποδήλατο (min) ,557 Adjusted R 2 0,687 0,669 Εξαρτημένη μεταβλητή: Τιμή 0,749 Προκύπτει ότι η επιφάνεια σε m 2, ο όροφος, ο αριθμός των δωματίων, η ύπαρξη τζακιού, η θέα του Ακινήτου και η απόσταση από το κέντρο της Αθήνας και το Αεροδρόμιο σχετίζονται θετικά με την τιμή των Ακινήτων, ενώ η παλαιότητα, η ύπαρξη σοφίτας και η απόσταση από την στάση του Μετρό/Προαστιακού αρνητικά. 5

6 5.3 Αποτελέσματα Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης Από το ολικό μοντέλο προκύπτει ότι η μείωση της απόστασης ενός ακινήτου κατά ένα χιλιόμετρο από τον σταθμό του Μετρό/Προαστιακού αυξάνει την τιμή του κατά Ωστόσο, όπως φαίνεται στον χάρτη των αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης για την παράμετρο «Απόσταση από Μετρό/Προαστιακό», η επίδραση στην τιμή της εγγύτητας σε Σταθμό του Μετρό/Προαστιακού διαφοροποιείται στον χώρο παίρνοντας αρνητικές και θετικές τιμές. Όσον αφορά στην εγγύτητα των Ακινήτων σε σχέση με το Αεροδρόμιο, το ολικό μοντέλο παλινδρόμησης δείχνει ότι η μείωση της απόστασης ενός ακινήτου κατά ένα χιλιόμετρο από το Αεροδρόμιο θα μειώσει την τιμή του ακινήτου κατά Ωστόσο, στο τοπικό μοντέλο παλινδρόμησης φαίνεται ότι η τιμή του ακινήτου επηρεάζεται διαφορετικά, ανάλογα με τη θέση του στον χώρο. Όπως φαίνεται στον χάρτη των αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης για την παράμετρο «Απόσταση από Αεροδρόμιο», η τιμή των ακινήτων, που βρίσκονται πιο κοντά στο Αεροδρόμιο επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με αυτά, που βρίσκονται πιο μακριά. Από το ολικό μοντέλο προκύπτει ότι η μείωση της απόστασης ενός ακινήτου κατά ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της Αθήνας αυξάνει την τιμή του κατά Ωστόσο, όπως φαίνεται στον χάρτη των αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης για την παράμετρο «Απόσταση από το κέντρο της Αθήνας», η επίδραση στην τιμή της εγγύτητας στο κέντρο της Αθήνας διαφοροποιείται στον χώρο με την διαμόρφωση αρνητικών και θετικών τιμών. Σύμφωνα με το ολικό μοντέλο, η αύξηση της ηλικίας ενός ακινήτου κατά ένα έτος οδηγεί στη μείωση της τιμής του ακινήτου κατά Ωστόσο, όπως φαίνεται στον χάρτη των αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης της μεταβλητής «Παλαιότητα», η επίδραση της παλαιότητας στην τιμή του ακινήτου διαφοροποιείται στον χώρο. Η αύξηση της ηλικίας ενός ακινήτου κατά ένα έτος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του από έως ανάλογα με τη θέση του ακινήτου. Η αύξηση της επιφάνειας ενός ακινήτου κατά ένα τ.μ. (1 m 2 ) οδηγεί σε αύξηση της τιμής του ακινήτου κατά σύμφωνα με το ολικό μοντέλο. Το τοπικό μοντέλο παλινδρόμησης, ωστόσο, φανερώνει ότι η σχέση αυτή διαφοροποιείται στον χώρο και μια αύξηση ενός τ.μ. στην επιφάνεια ενός ακινήτου θα αυξήσει την τιμή του από έως 2.079, ανάλογα με τη θέση του ακινήτου, όπως φαίνεται και στον χάρτη των αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης της μεταβλητής «Επιφάνεια (τ.μ.)». Η ύπαρξη ενός επιπλέον δωματίου σε ένα ακίνητο αυξάνει την τιμή του κατά , σύμφωνα με το ολικό μοντέλο παλινδρόμησης, ενώ με βάση το τοπικό μοντέλο παλινδρόμησης η αύξηση αυτή κυμαίνεται από έως , ανάλογα με την θέση του ακινήτου στον χώρο, όπως φαίνεται και στον χάρτη των αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης της μεταβλητής «Δωμάτια». Ο όροφος, στον οποίο βρίσκεται ένα ακίνητο, επιδρά στην τιμή του κατά σύμφωνα με το ολικό μοντέλο παλινδρόμησης και κατά έως σύμφωνα με το τοπικό μοντέλο παλινδρόμησης (βλ. χάρτη των αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης της μεταβλητής «Όροφος»). Έτσι, ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον 2 ο όροφο μιας πολυκατοικίας έχει μεγαλύτερη αξία σε σχέση με αυτό που βρίσκεται στον 1 ο όροφο. Η αξία του κυμαίνεται ανάλογα με την θέση του στον χώρο. Η ύπαρξη τζακιού αυξάνει την τιμή ενός ακινήτου κατά σύμφωνα με το ολικό μοντέλο παλινδρόμησης και κατά έως σύμφωνα με το τοπικό μοντέλο παλινδρόμησης ανάλογα με τη θέση του ακινήτου (βλ. χάρτη αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης της μεταβλητής «Τζάκι»). Η ύπαρξη σοφίτας μειώνει την τιμή ενός ακινήτου κατά σύμφωνα με το ολικό μοντέλο παλινδρόμησης και κατά έως σύμφωνα με το τοπικό μοντέλο παλινδρόμησης ανάλογα με τη θέση του ακινήτου (βλ. χάρτη αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης της μεταβλητής «Σοφίτα»). Η ύπαρξη καλής ορατότητας-θέας αυξάνει την τιμή ενός ακινήτου κατά σύμφωνα με το ολικό μοντέλο παλινδρόμησης και κατά έως σύμφωνα με το τοπικό μοντέλο παλινδρόμησης ανάλογα με τη θέση του ακινήτου (βλ. χάρτη αποτελεσμάτων του τοπικού μοντέλου παλινδρόμησης της μεταβλητής «Θέα»). Η επίδραση των παραμέτρων βρέθηκε ότι είναι στατιστικά σημαντική στις περισσότερες περιοχές σύμφωνα με το κριτήριο t. 6

7 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Αποδεικνύεται ότι, οι σχέσεις των μεταβλητών, που προσδιορίζουν την τιμή των Ακινήτων μεταβάλλονται στον χώρο. Τα τοπικά μοντέλα δίνουν τη δυνατότητα να φανεί ότι υπάρχει διακύμανση των συσχετίσεων και παρέχουν τις προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματική ανάλυση των χωρικών δεδομένων. Οι εκτιμημένες τοπικές παράμετροι παρουσιάζουν έντονη χωρική διακύμανση. Το τοπικό γραμμικό μοντέλο ερμηνεύει καλύτερα τη διακύμανση της εξαρτημένης μεταβλητής έναντι του κλασικού γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης (74,9% έναντι 66,9% αντίστοιχα) σύμφωνα με το κριτήριο adj. R 2. Η αξιοποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την ανάλυση των παραμέτρων, που προσδιορίζουν και προβλέπουν τις αξίες των ακινήτων, είναι δυνατόν να συμβάλλει καθοριστικά στον εξορθολογισμό της αγοράς ακινήτων. Οι θετικές τιμές της επίδρασης στην τιμή της εγγύτητας σε Σταθμό του Μετρό/Προαστιακού και της απόστασης από το κέντρο της Αθήνας, φανερώνουν την έλλειψη επίδρασης των παραμέτρων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ύπαρξη παραθεριστικής κατοικίας όπως είναι το Πόρτο Ράφτη και η Αρτέμιδα. Φαίνεται επίσης ό,τι, οι περιοχές, οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο της Αθήνας, δέχονται μεγαλύτερη επίδραση από αυτή την παράμετρο σε σχέση με τις περιοχές, οι οποίες βρίσκονται πιο μακριά. Προκύπτει ακόμα ό,τι η συσχέτιση της τιμής των ακινήτων και της απόστασης αυτών από το Αεροδρόμιο δεν είναι σταθερή στον χώρο. 7

8 ο 1 Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: Χάρτες τοπικών παραμέτρων μεταβλητών 8

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Abelson, P. (1997). House and Land Prices in Sydney from 1931 to Urban Studies, Vol. 34, Al-Mosaind, M. A., Dueker, K. J., & Strathman, J. G. (1995). Light-Rail Transit Stations and Property Values: A Hedonic Price Approach. In Transportation Research Record 1400, TRB, (pp ). Washington, D.C: National Research Council. Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association. Geographical Analysis, 27, Anselin, L., & Griffith, D. A. (1988). Do Spatial Effects Really Matter in Regression Analysis? Papers of the Regional Science Association Vol. 65, Anselin, L., Syabri, I., & Kho, Y. (2005). GeoDa: An Introduction to Spatial Data Analysis. Geographical Analysis, 38(1), Casetti, E. (1972). Generating Models by the Expansion Method: Applications to Geographical Research. Geographical Analysis, 4, Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2002). Geographically Weighted Regression: the analysis of spatially varying relationships. Chichester: John Wiley and Sons. Gatzlaff, D. H., & Smith, M. T. (1993). The Impact of Metrorail on the Value of Residences Near Station Locations. Land Economics, Vol. 69, Getis, A., & Ord, J. K. (1996). Local spatial statistics: an overview. In Spatial Analysis: Modelling in a GIS Environment (pp ). New York: John Willey and Sons. Hansen, W. (1959). How Accessibility Shapes Land Use. Journal of the American Institute of Planners, Hope, A. (1968). A simplified Monte Carlo significance test procedure. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (methodological), 30,3, Kalogirou, S., & Chatzichristos, T. (2007, November). A spatial Modelling Framework for Income Estimation. Spatial Economic Analysis, Vol.2, No. 3. Kockelman, K. M. (1997). Effects of Location Elements on Home Purchase Prices and Rents in San Francisco Bay Area. In Transportation Research Record 1606, TRB (pp ). Washington, D.C.: National Research Council. Levine, J. C. (1995). Decentralization of Jobs and Emerging Suburban Commute. In Transportation Research Record 1364, TRB, (pp ). Washington, D.C.: National Research Council. Mitchell, R., & Rapkin, C. (1954). Urban Traffic A Function of Land use. New York. Moran, P. (1948). The interpretation of statistical maps. Journal of the Royal Statistics Society,, Simons, R. A., Quercia, R. G., & Maric, I. (1998). The Value Impact of New Residential Construction and Neighbourhood Disinvestment on Residential Sale Price. Journal of Real Estate Research, Vol. 15, Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography, 46(2), Ζεντέλης, Π. (2001). Real estate. Αξία. Εκτιμήσεις. Ανάπτυξη. Επενδύσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 9

. Γεωγράφος - Ειδικότητα Γεωπληροφορική Copyright Aικατερίνη Κ. Πέτσα, 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος-all rights reserved.

. Γεωγράφος - Ειδικότητα Γεωπληροφορική Copyright Aικατερίνη Κ. Πέτσα, 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος-all rights reserved. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αειχώρος Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης

αειχώρος Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης αειχώρος Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης 2011 15 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Καραχάλιου Αγγελική 1,* 1 Γεωγράφος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Γεωπληροφορικής, Τηλ. 6986321682,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 Καραγεώργη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Γκαρτζονίκα, Δανάη* MSc στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Βουτσινά 89, Χολαργός 1556, Τηλ.: 00306976739563, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αναστάσιος Καραγάνης 1 και Μαριάνθη Στάμου 1 Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στεργίου, Μαργαρίτα 1,* Σιδηρόπουλος, Γεώργιος 2 1 Υπ.Διδάκτορας, ΜSc Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Μπακογιάννης, Ευθύμιος 1, Βάσση, Αυγή 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΜΔΟΓΔΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND PROPERTY VALUES IN MESOGEIA-ATHENS AREA

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΜΔΟΓΔΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND PROPERTY VALUES IN MESOGEIA-ATHENS AREA ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΜΔΟΓΔΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ Παπαεςθςμίος Ιυάννηρ 1,*, Βλαζηόρ Θάνορ 2 1 Υπ. Γιδάκηορας, Δ.Μ.Π., Σ.Α.Τ.Μ., Μονάδα Βιώζιμης Κινηηικόηηηας, Τομέας Γεωγραθίας & Περιθερειακού

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής οκίμια Οικονομικής Πολιτικής ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πάνος Πασιαρδής Τμήμα Οικονομικών και Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Χρήστος Σ. Σάββα Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Αρ. 1-9 Μάρτιος 29 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ανδρεόπουλος, Παναγιώτης 1,* 1 Υποψήφιος διδάκτωρ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Σ. Καλογήρου, Μ. Γιαουτζή, Α. Μπίσκα, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, Τόμος ΙΙ (1), Δεκέμβριος 2011, σσ. 77-85 77 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σκριμιζέα, Ειρήνη 1,*, Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Μπαρακλιανός Ιωάννης (1), Σπυριδωνίδου Αλεξία (1), Βαγιωνά Δήµητρα (2), Καρανικόλας Νικόλας (2),

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τεύχος: 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ειδικό Τεύχος: 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αστρολάβος, Τεύχος 13, 2010 Ειδικό Τεύχος: 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Το περιοδικό ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ είναι μια περιοδική έκδοση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 52, Τείχος 4ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 52. No 4, (2002), University of Piraeus ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Πρόλογος Επίπεδο και ποιότητα εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ π. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ., Msc Χωροταξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ελλάδα Ιταλία Γαλλία Ισπανία Πορτογαλία Ην. Βασίλειο Σουηδία Ελβετία Ιρλανδία Βέλγιο Αυστρία Σλοβενία Γερμανία Σλοβακία Φιλανδία Τσεχία Ολλανδία Πολωνία Ουγγαρία Λετονία Εσθονία Ρουμανία Δανία Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2.ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 7 Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ Δ. ΔΑΜΙΓΟΣ Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Informal housing in Greece and land use changes

Informal housing in Greece and land use changes Informal housing in Greece and land use changes Abstract This paper focuses on the analysis of informal housing phenomenon in light of current land use changes in Greece. During the last two decades, the

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα