ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/ ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Στην παράγραφο 21.4β Αποδεικτικά ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, ζητείται η περιγραφή των Κυριότερων Παρόµοιας Φύσης Υπηρεσιών του υποψηφίου (Παράρτηµα ΙΙ, Υπόδειγµα 1), αναφέροντας, τόσο εντός της παραγράφου όσο και εντός του Υποδείγµατος, ως παρόµοια έργα, εκείνα που αφορούν την Αξιοποίηση Ακινήτου. Η ζητούµενη από την προκήρυξη εµπειρία του υποψηφίου Συµβούλου, πρέπει να αφορά αποκλειστικά σε έργα αξιοποίησης ακινήτου ή µπορεί να αφορά και σε άλλα παρόµοιας φύσης έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικού και χρηµατοοικονοµικού συµβούλου; Η παράγραφος 21.4.β της ιακήρυξης στην οποία παραπέµπει το ερώτηµα θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε: (α) Την παράγραφο 20.7, κατά την οποία περιγράφεται η απαιτούµενη κατά την διακήρυξη ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «20.7 Κάθε Υποψήφιος που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 20.1 έως 20.3 ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα και συγκεκριµένα εµπειρία στην κατάρτιση επιχειρησιακών πλάνων και στην εφαρµογή στρατηγικού σχεδιασµού, στην υλοποίηση κτιριακών υποδοµών µε ιδιωτική χρηµατοδότηση, στην εύρεση και στην αξιολόγηση στρατηγικών εταίρων µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων, συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο (χρηµατοοικονοµικά, τεχνικά, νοµικά θέµατα, κ.λπ.). ( )» (β) Το Παράρτηµα II, Υπόδειγµα 1 της ιακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Στο σηµείο «Περιγραφή Αντικειµένου» του Υποδείγµατος αναφέρεται επί λέξει: «(γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρεχόµενης υπηρεσίας και του µεγέθους της µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία, κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η Επιτροπή να αξιολογήσει εάν ανήκει ή όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση υπηρεσία. Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, δυσκολιών κ.λπ. κατά την κρίση του ιαγωνιζοµένου.)» Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι (α) η ειδική τεχνική εµπειρία θα πρέπει να είναι παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση υπηρεσία όπως αναλύεται στην παράγραφο 20.7 και (β) η Επιτροπή ιαγωνισµού θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία για την κρίση και αξιολόγηση

2 περί της συνδροµής του σχετικού όρου. Κατ αυτόν τον τρόπο, το κριτήριο είναι ουσιαστικό και συνδέεται κατ ανάγκη µε την αξιοποίηση ακινήτου, όπως και οι υπό ανάθεση υπηρεσίες. 2. Ο Πίνακας του Παραρτήµατος ΙΙ Υπόδειγµα 2 Πίνακας στελεχών υποψηφίου, που θα περιληφθεί στο φάκελο ικαιολογητικών, αφορά το σύνολο του προσωπικού του υποψηφίου ή αποκλειστικά στα στελέχη που θα συµµετάσχουν στην οµάδα έργου; Όπως προκύπτει από την παράγραφο της ιακήρυξης, ο πίνακας αφορά στο σύνολο των προσώπων που απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση από τον Υποψήφιο εν γένει ή σε σχέση µε το συγκεκριµένο έργο, καθώς όπως ρητά αναφέρεται, «συνυπολογίζονται και τα µέλη των συµπράξεων ή κοινοπραξιών, τα στελέχη τυχόν υπεργολάβων που συµµετέχουν στην οµάδα του έργου, ή τυχόν φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες.» 3. Στη σελ. 9 της προκήρυξης, αναφέρετε ότι «Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο». Ωστόσο, στη σελ. 52 της προκήρυξης αναφέρετε: «Ο κλειστός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1) Πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα». Μπορείτε να διευκρινίσετε σε πόσα αντίγραφα θα υποβληθεί η προσφορά, καθώς και κάθε υποφάκελος (δικαιολογητικά, τεχνική, οικονοµική); Η Προσφορά (δικαιολογητικά, οικονοµική προσφορά) υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο ενώ η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα. 4. Στην περίπτωση Σύµπραξης αρκεί η υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού από τα µέλη ή απαιτείται Συµβολαιογραφική Πράξη; Σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 2 πδ 60/2007 ορίζεται ότι: «2. Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας αίτησης συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.» (πρβλ. και παράγραφο 23.2.ε της ιακήρυξης). Με βάση τη διάταξη αρκεί ιδιωτικό συµφωνητικό. Κρίσιµο είναι να προβλέπεται ότι τα µέλη της σύµπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της αναθέτουσας αρχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 18.3 της ιακήρυξης. 5. Στη σελίδα 44 στο Άρθρο 21, στο σηµείο 21.4 στην παράγραφο β αναφέρεται ότι ο κατάλογος έργων θα πρέπει να συνοδεύεται «από Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Φορείς» ενώ στο Υπόδειγµα 1 Παράρτηµα ΙΙ του καταλόγου αναφέρεται ότι το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να είναι και αντίγραφο Σύµβασης. Παρακαλούµε επιβεβαιώστε εάν το Αντίγραφο Σύµβασης είναι επαρκές πιστοποιητικό.

3 Από τον συνδυασµό (α) της παραγράφου 21.4β, κατά την οποία ο συµµετέχων οφείλει να υποβάλλει «Κατάλογο βάσει Υποδείγµατος 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, από τον οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20.9, συνοδευόµενο από Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Φορείς, για το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, το Έργο Αξιοποίησης ακινήτου στο οποίο αφορούν, στον προϋπολογισµό ή τη συνολική κεφαλαιακή δαπάνη για την ολοκλήρωσή του, στο χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την έντεχνη, ποιοτική και αποτελεσµατική παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών» και (β) του κειµένου του υποδείγµατος 1 του Παραρτήµατος ΙΙ, κατά το οποίο προβλέπεται «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. βεβαίωση εργοδότη, εγκριτική απόφαση, αντίγραφο Σύµβασης, Υπεύθυνη ήλωση ιαγωνιζοµένου κ.λπ.)», προκύπτει ότι το αντίγραφο της σύµβασης είναι επαρκές πιστοποιητικό για τα θέµατα που αναφέρονται σε αυτό και τα οποία απαιτείται να αποδειχθούν, όπως για παράδειγµα το Έργο στο οποίο αφορούν. Είναι προφανές ωστόσο ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκές Πιστοποιητικό για «την έντεχνη, ποιοτική και αποτελεσµατική παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών», η οποία εξίσου απαιτείται να αποδειχθεί µε κατάλληλα έγγραφα. 6. Στην περίπτωση υπεργολάβου νοµικού προσώπου απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ονοµαστικοποίησης των µετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.στ ή αυτή η απαίτηση ισχύει µόνο για τα µέλη της υποψήφιας σύµπραξης ή κοινοπραξίας; Η παράγραφος 23.2.στ αποδίδει το κείµενο του άρθρου 8 παρ. 1 ν. 3310/2005, όπως ισχύει, στο οποίο δεν διευκρινίζεται ρητά εάν η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης ισχύει και για τους υπεργολάβους. Οι σχετικές διατάξεις συνδέονται µε τις λοιπές διατάξεις του ν. 3310/2005, µε τις οποίες θεσπίζεται και ρυθµίζεται η απαγόρευση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε επιχειρήσεις ΜΜΕ. Ενόψει τούτου η υποβολή πιστοποιητικών ονοµαστικοποίησης ισχύει για οποιονδήποτε πρόκειται να συνάψει την σχετική σύµβαση, είτε αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους, ανεξαρτήτως της µορφής µε την οποία εµφανίζεται η συνεργασία αυτή. 7. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων / εµπειρογνωµόνων που είναι Εξωτερικοί Συνεργάτες της διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 21.3; εν απαιτείται να προσκοµισθούν αντίστοιχα πιστοποιητικά, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που δεν συναπαρτίζουν την ένωση / σύµπραξη/ κοινοπραξία, δεν θα υπογράψουν την οικεία σύµβαση και δεν φέρουν ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής. 8. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων / εµπειρογνωµόνων που είναι εξωτερικοί συνεργάτες της διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή του καταλόγου έργων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 21.4.β ή επαρκεί η υποβολή του βιογραφικού σηµειώµατος σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος III µε δεδοµένο ότι το σύνολο της εµπειρίας του φυσικού προσώπου περιλαµβάνεται στο βιογραφικό του; Όπως προκύπτει από τις παραγράφους 20.6 και 20.7, εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται δάνεια εµπειρία η οποία θέλει να προσµετρηθεί, θα πρέπει να υποβάλλει καταλόγους κατά το οικείο Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ.

4 9. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ότι στο Παράρτηµα ΙΙ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2, Πίνακας Στελεχών Υποψηφίου, σελ. 64, η ορθή παραποµπή της υποσηµείωσης (6) αναφορικά µε τα έτη εµπειρίας είναι η αντί της 20.3.β. Η ορθή παραποµπή είναι στην παρ , όπως αναφέρεται στο ερώτηµα. 10. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή συµµετοχής (Άρθρο 15.1) δύναται να προσκοµιστεί ξεχωριστά και τµηµατικά από κάποια µέλη της κοινοπραξίας και το ποσό των να καλύπτεται σωρευτικά. Γίνεται δεκτή η δυνατότητα επιµέρους εγγυητικών συµµετοχής που να καλύπτουν το σύνολο του ποσού. 11. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν µονογραφή του κάθε φύλλου πρέπει να γίνει µόνο για το Φάκελο της Τεχνικής Προφοράς (Άρθρο 23.3) και όχι για τους Φακέλους ικαιολογητικών Συµµετοχής και Οικονοµικής Προσφοράς. Στην περίπτωση κοινοπραξίας δύναται το κάθε φύλλο του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής να µονογραφεί ξεχωριστά από το κάθε µέλος αυτής (π.χ. το Νόµιµο Εκπρόσωπο) ή θα πρέπει η µονογραφή να γίνει από το ίδιο πρόσωπο για όλη την Κοινοπραξία. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να είναι ο Κοινός Νόµιµος Εκπρόσωπος αυτής; (α) εν απαιτείται µονογραφή κάθε φύλλου για τον Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής και Οικονοµικής Προσφοράς. (β) Κατά την παράγραφο 23.1 προβλέπεται ότι: «Ο κλειστός Φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» ( ) θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (.) και υπογεγραµµένα (ή µονογραµµένα) από τον/τους νόµιµο/ους Εκπρόσωπο/ους του ιαγωνιζόµενου σε κάθε φύλλο.» Ενόψει της φύσεως της Κοινοπραξίας θα πρέπει η µονογραφή να γίνει από τον νόµιµο εκπρόσωπο κάθε επιµέρους µέλους, χωρίς να απαγορεύεται ορισµός κοινού εκπροσώπου σύµφωνα µε την παράγραφο 23.2.δ της ιακήρυξης. 12. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε αν απαιτείται κάθε φύλλο των Πρωτότυπων Φακέλων Συµµετοχής να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». εν απαιτείται. 13. Σε περίπτωση που το σύνολο των επιµέρους φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής, Οικονοµικής και Τεχνικής Προσφοράς δε δύναται να τοποθετηθεί σε έναν ενιαίο Φάκελο Συµµετοχής, υπάρχει κάποια συγκεκριµένη απαίτηση για τον τύπο ή/και τη διαδικασία οµαδοποίησης τους στους πλέον του ενός Φακέλους Συµµετοχής; Ισχύει το άρθρο 22 του Κανονισµού Προµηθειών ΟΛΘ ΑΕ, ο οποίος εφαρµόζεται στην προκείµενη περίπτωση σύµφωνα µε τον όρο 9 της ιακήρυξης.

5 14. Παρακαλούµε όπως µας επισηµάνετε τον «αριθµό της ιακήρυξης» για την αναγραφή του, κατά τα αναφερόµενα στο Άρθρο 3.1. ΠΡ. Φ. 155/ Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι για την κάλυψη των απαιτήσεων της προκήρυξης και ειδικότερα των Εγγυήσεων Συµµετοχής (Άρθρο 15), η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής µπορεί να είναι είτε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών, είτε οχτώ (8) µήνες, είτε εννέα (9) µήνες, είτε αορίστου χρόνου είτε οποιουδήποτε άλλου χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου από αυτού των επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Τουλάχιστον επτά (7) µήνες, όπως ορίζεται στην παράγραφο Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτούνται µονογραφές του Εκπροσώπου του Υποψηφίου στον φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και στα περιεχόµενα του και στον φάκελο «ικαιολογητικών Συµµετοχής» και στα περιεχόµενα του, ενώ απαιτούνται στον φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς» και στα περιεχόµενα του. Ισχύει η απάντηση στο ανωτέρω ερώτηµα Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσατε εάν τα αποδεικτικά του Άρθρου 21 συµπεριλαµβανοµένης και της παραγράφου 21.4.β απαιτείται να υποβληθούν πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα ή εάν αρκούν απλά αντίγραφα. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας - ν. 2690/1999 (αναλογικώς εφαρµοζόµενο εν προκειµένω) γίνονται δεκτά νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα, εκτός εάν µε όρο της προκήρυξης προβλέπεται ρητώς ότι απαιτείται πρωτότυπο. 18. Παρακαλώ διευκρινίστε µας το παρακάτω: 1) Στην περίπτωση που υπάρχει εταιρεία διαγωνιζόµενη από το εξωτερικό, ποιά δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίσει θεωρηµένα για τη γνησιότητά τους µε την επίθεση της σφραγίδας της Χάγης (Apostille); 2) Χρειάζεται επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης και για τα βιογραφικά των µελών της οµάδας έργου, τον πίνακα της σχετικής εµπειρίας και τα λοιπά ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται στο διαγωνισµό εκτός από τις όποιες Υπεύθυνες ηλώσεις και Νοµιµοποιητικά έγγραφα; Σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1 και σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης «Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους ιαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το

6 αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostille σύµφωνα µε την Συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρµόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των Άρθρων 454 του Κ.Π.. και 53 του Κώδικα περί ικηγόρων.» ηµόσια είναι τα έγγραφα που συντάσσονται από δηµόσιες αρχές (περιλαµβανόµενων συµβολαιογράφων). εν χρειάζεται και δεν γίνεται επίθεση σφραγίδας σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης σε ιδιωτικά έγγραφα. 19. Σύµφωνα µε το άρθρο 1.3 της Προκήρυξης, «οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τόπο που προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως ισχύει και απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής σύµφωνα µε τον νόµο». Παρακαλούµε να διευκρινίσετε τα παρακάτω: 1. Στο άρθρο 2 παρ. 8 του Ν.1599/1986, γίνεται αναφορά στον τύπο της Υπεύθυνης ήλωσης και όχι τον τόπο. Παρακαλούµε διευκρινίστε τι εννοείτε µε τον τόπο ή αν είναι τυπογραφικό λάθος. Πρόκειται για Τυπογραφικό λάθος. Γίνεται αναφορά τον τύπο της Υπεύθυνης ήλωσης 2. Σύµφωνα το άρθρο 8.1 της προκήρυξης «όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους ιαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόµενου είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostille». Κρίνετε απαραίτητη τη θεώρηση και των λοιπών ιδιωτικών εγγράφων (Βιογραφικών σηµειωµάτων, κατάλογο υπηρεσιών παρόµοιας φύσης κλπ) µε τη σφραγίδα Apostile; Όχι, ισχύει η απάντηση στο ερώτηµα Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του ΤΣΜΕ Ε είναι αποδεκτή; Σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το Άρθρο 2 του Ν. 1019/49 οι εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ Ε γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στην διακήρυξη. Γίνεται δεκτή εγγυητική επιστολή συµµετοχής από το ΤΣΜΕ Ε στον παρόντα διαγωνισµό. ιευκρίνιση της ΟΛΘ ΑΕ: Η διεύθυνση της ΟΛΘ ΑΕ, στην οποία θα απευθύνονται οι υποψήφιοι, αναφέρεται στο άρθρο 1.1 της ιακήρυξης. Να διορθωθεί ο Ταχυδροµικός Κώδικας της ΟΛΘ ΑΕ στο άρθρο 2.1, στο Παράρτηµα V Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής και στο Παράρτηµα VΙ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σε Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ Ταχ. /νση: ΚΝΩΣΣΟΥ 2-4 Ταχ. Κώδικας: 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μαρία Σηµαιάκη Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ENVIROMENTAL HIGHWAY OBSERVATORY"

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ) ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) Αναθέτουσα αρχή Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη 25313

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2015» Αρ. Μελ. : 13/2015 Ανοικτός ιαγωνισµός σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2015» Αρ. Μελ. : 13/2015 Ανοικτός ιαγωνισµός σε ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 20 Μαΐου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 25365 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» Αριθ. Μελέτης: 4/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2007GR05UP0002) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο, Ίδρυση

2007GR05UP0002) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο, Ίδρυση ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002936729 2015-07-27

15PROC002936729 2015-07-27 15PROC002936729 2015-07-27 Μαρούσι, 24/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 6/3574 Αρ. Διακ. 197 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062263 2015-09-18 ΑΔΑ: 7ΠΦΧ469ΗΡ8-ΙΜΤ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15PROC003062263 2015-09-18 ΑΔΑ: 7ΠΦΧ469ΗΡ8-ΙΜΤ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHANASIOS KONSTANTOPOULOS 15PROC003062263 2015-09-18 Digitally signed by ATHANASIOS KONSTANTOPOULOS DN: o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis-35826000, ou=ethniko

Διαβάστε περισσότερα