ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 Οικονοµικές Καταστάσεις

2 Οικονοµικές Καταστάσεις Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 1 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές Πληροφορίες 5 2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 6 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές Μετάβαση στα ΠΧΠ Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 19

3 Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30 Ιουν Ιουν 07 1 Ιουλ 06 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Επενδύσεις σε ακίνητα Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Οµολογιακά δάνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχ/σεις & δεδ. έξοδα Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού

4 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Σηµ. 30 Ιουνίου Ιουνίου 2007 Έσοδα Κόστος εσόδων 6.12 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά Εξοδα διοίκησης 6.12 ( ) ( ) Αποτελέσµατα εκµ/σης - κέρδη Χρ/οικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά 6.11 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 6.13 ( ) ( ) Καθαρά κέρδη χρήσης

5 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Κέρδη εις νέον Σύνολο Ποσά κατά την 1 η Ιουλίου Κέρδη χρήσεως 1/7/2006 έως 30/6/ Ποσά κατά την 30 η Ιουνίου Ποσά κατά την 1 η Ιουλίου Κέρδη χρήσεως 1/7/2007 έως 30/6/ Ποσά κατά την 30 η Ιουνίου

6 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Λειτουργικές ραστηριότητες Σηµ. 30 Ιουνίου Ιουνίου 2007 Κέρδη προ φόρων Πλέον: προσαρµογές: Αποσβέσεις ασώµατων περιουσιακών στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα καθαρά Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης : (Αύξηση) /µείωση απαιτήσεων (97.357) (17.085) Αύξηση /(µείωση) υποχρεώσεων (96.181) ( ) Πληρωθέντες τόκοι & συναφή χρηµατοοικονοµικά έξοδα ( ) ( ) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες : Τόκοι εισπραχθέντες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες : Αποπληρωµή δανείων 6.7 ( ) ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στην αρχή της χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στο τέλος της χρήσης

7 1. Γενικές πληροφορίες Η METEORE ΕΛΛΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία Αξιοποίησης Εκµετάλλευσης και ιαχείρισης Ακινήτων (εφεξής η Εταιρεία) ιδρύθηκε το 2003 και είναι µία εταιρεία εκµετάλλευσης ακινήτων η οποία δραστηριοποιείται στην εν γένει αξιοποίηση, εκµετάλλευση και διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας της. Επί του παρόντος η Εταιρεία κατέχει τέσσερα ακίνητα υπεραγορές τα οποία εκµισθώνει σε τρίτους. Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Γαλλικής εταιρείας FONCIERE HYPERSUD SA η οποία εδρεύει στο Issy-les-Moulineaux. Έδρα της Εταιρείας έχει ορισθεί ο ήµος Νέου Ψυχικού Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται στο Νέο Ψυχικό στην Λεωφόρο Κηφισίας 340 Τ.Κ Ο αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών είναι 55720/01 ΑΤ/Β/03/204(04). Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2008 είχε ως εξής: Ζαν Φιλίπ Μαρί Λουί Αντάµ, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Εµερίκ Μαρί Λουί Σερβέν, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Αλµπάν Σαρλ Εντουάρντ Λίς, Μέλος Κριστιάν Ζάκ, Μέλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 31 η εκεµβρίου του Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές, ονοµαστικής αξίας τριών (3) ευρώ έκαστη. Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και γενικά η φύση των εργασιών της δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα. Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων που συντάχθηκαν µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [ΕΛΠ] για την χρήση που έληξε την 30 η Ιουνίου 2007 διενήργησε η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PricewaterhouseCoopers. 5

8 2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 2.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων Ο ισολογισµός, τα αποτελέσµατα χρήσης και οι σηµειώσεις (εφεξής οι Οικονοµικές Καταστάσεις) µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2008 καλύπτουν την χρήση από 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις συντάxθηκαν για πρώτη φορά από την Εταιρεία σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης [ ΠΧΠ] µετά απο σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο του ΚΝ 2190/1920 για την προαιρετική εφαρµογή των προτύπων αυτών για τουλάχιστον πέντε συνεχείς χρήσεις. Ηµεροµηνία µετάβασης είναι η 1 η Ιουλίου Ο Ισολογισµός της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ απο τα ΕΛΠ εµφανίζεται στην σελίδα 1. Οι επιπτώσεις που επέφερε η εφαρµογή των ΠΧΠ αναφέρονται στη σηµείωση 5.3. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων [accruals basis] και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων [cut-off]. Οι Οικονοµικές αυτές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2008, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ περιλαµβανοµένων των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων [ ΛΠ] και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων [Σ ΛΠ]. Όλα τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις του ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου, οι οποίες δεν απαιτούνται σύµφωνα µε την έκδοση του ΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την Ε.Ε., οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ ΛΠ. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του ΠΧΠ 1 Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ, γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, αφού έως την 30 Ιουνίου 2007 συντάσσονταν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΕΛΠ. Τα ΕΛΠ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ΠΧΠ. Κατά τη σύνταξη αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, η ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής και αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τα ΕΛΠ ώστε να συνάδουν µε τα ΠΧΠ. Τα στοιχεία του 2007 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΠΧΠ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται τόσο στον ισολογισµό έναρξης (1 Ιουλίου 2006), όσο και στα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2007, είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τα ΠΧΠ που ισχύουν κατά την 30 Ιουνίου Τυχόν διαφορές σε ποσά των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 6

9 Η προετοιµασία των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί από τη ιοίκηση της Εταιρείας τον σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα, σε υιοθέτηση παραδοχών και σε υποκειµενικές κρίσεις οι οποίες, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται από την ιοίκηση λογικές. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τον χρόνο που πραγµατοποιούνται. Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 30 Ιουνίου 2009 εν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση 30 Ιουνίου 2009 ΕΕΧΠ 11 - ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 7

10 ΕΕΧΠ 13 - Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως πόντους ή ταξιδιωτικά µίλια σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. ΕΕΧΠ 14 - Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 30 Ιουνίου 2009 ΠΧΠ 8 - Τοµείς ραστηριοτήτων Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο / ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ΠΧΠ 8 από την 1 Ιουλίου Τροποποιήσεις στο ΛΠ 23 - Κόστος ανεισµού Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ΛΠ 23 από την 1 Ιουλίου Τροποποιήσεις στο ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Το ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» ( other comprehensive income ) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων για το

11 Τροποποιήσεις στο ΠΧΠ 2 - Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. Αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις Το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και το τροποποιηµένο ΛΠ 27 Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου Το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Τροποποιήσεις στο ΛΠ 32 και ΛΠ 1 - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή puttable µέσο) Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Η Εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις. ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 εκεµβρίου 2008 ΕΕΧΠ 15 - Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, εφόσον η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί το λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 9

12 2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα Επιχειρησιακός τοµέας είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον επιχειρησιακό τοµέα της εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος είναι και ο µοναδικός τοµέας πληροφόρησης. 2.4 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι τυχόν συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 2.5 Επενδύσεις σε ακίνητα Ακίνητα µε προοριζόµενη χρήση την εκµετάλλευση [µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή/και κεφαλαιουχικά κέρδη] τα οποία δεν ιδιοχρησιµοποιούνται από την Εταιρεία, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα και περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια που εκµισθώνονται σε τρίτους. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης. Στό κόστος κτήσης ενσωµατώνονται και τα άµεσα κόστη απόκτησης των ακινήτων. Οι τυχόν επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Οι βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων ακινήτων εφόσον αυτές επιµηκύνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την παραγωγική τους δυναµικότητα ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους. Το κόστος και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις ενός ακινήτου διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός ακινήτου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω ακίνητο. Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών ακινήτων. Η ωφέλιµη ζωή για κάθε κατηγορία κτιρίων που χρησιµοποιήθηκε ορίζεται µε την διάσπαση του κόστους σε τέσσερα (4) συνιστώντα µέρη µε προκαθορισµένους συντελεστές αναλογικά που αντανακλούν την χρήση και τους ρυθµούς ανανέωσης των πρώτων ως εξής: Κατηγορία Συντελεστής Ωφέλιµη Ζωή Σκελετικά µέρη κτιρίων [Ανωδοµή και υποδοµή] (30%) 60 έτη ευτερεύοντα µέρη (20%) 30 έτη [στέγες, σκέπες, διαµορφώσεις, προσόψεις, εξωτερικές ξυλουργικές και άλλες επενδύσεις] Τεχνικές εγκαταστάσεις [θέρµανση, εξαερισµός, κλιµατισµός, ανελκυστήρες, ηλεκτολογικά] (43%) 30 έτη ιαµορφώσεις και λοιπές εγκαταστάσεις (7%) 15 έτη [επιχρίσµατα, τελειώµατα δαπέδων και τοιχοποιίας] 10

13 Τα παραπάνω ποσοστά αναφέρονται στα µέρη της συνολικής αξίας των κτιρίων που αναλογούν στην κάθε κατηγορία. Οι υπολειµµατικές αξίες των ακινήτων κατά το τέλος της χρήσης τους θεωρείται ότι είναι µηδενικές. Οι ωφέλιµες ζωές των ακινήτων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Σε περίπτωση υποτιµήσεως λόγω υποβάθµισης του ακινήτου [αλλαγή τεχνολογίας, αλλαγή χρήσης, πτώση τιµών] διενεργείται πρόβλεψη ανάλογη µε το ύψος της αναµενόµενης µόνιµης αποτίµησης του συνιστώντος σκελετικού µέρους του κτιρίου. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η αποµείωση καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία εξετάζει την αξία των περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται περίπτωση όπου η λογιστική αξία να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (τιµή πώλησης µειωµένη κατά τα έξοδα πώλησης) και της αξίας χρήσης (όπως υπολογίζεται από τις καθαρές ταµειακές ροές). Όταν η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, τότε διενεργείται ανάλογη πρόβλεψη για αποµείωση που καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. 2.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που έχουν ωρίµανση άνω των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού τυχόν καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. 2.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις (προθεσµιακές καταθέσεις) από την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

14 2.9 Μετοχικό κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Σηµαντικά άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης ανεισµός - Οµολογιακά άνεια Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία µειοµένη µε τα σηµαντικά άµεσα κόστη. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Η ιοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Όλα τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατική τους αξία Φόρος εισοδήµατος Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των κερδών προσδιορίζεται µε βάση την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία πραγµατοποιούνται τα κέρδη. Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό δίκαιο τα κέρδη των ανώνυµων εταιρειών φορολογούνται µε συντελεστή 25%. Το έξοδο για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των λογιστικών κερδών της εταιρείας όπως αναµορφώνονται στη φορολογική της δήλωση µε τα ποσά εκείνα που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και υπολογίζεται µε συντελεστή φόρου 25% Αναβαλλόµενος φόρος Αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο όταν πιθανολογούνται µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται είτε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων ή απευθείας στην καθαρή θέση αν αφορά στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση. Οι αναβαλλόµενοι φόροι έχουν υπολογισθεί βάσει της µεθόδου της πλήρους υποχρέωσης (liability method) για εκείνες τις προσωρινές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τις φορολογικές βάσεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους. Η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υπολογισθεί µε συντελεστή 25% ο οποίος αναµένεται να ισχύει κατά τον χρόνο διακανονισµού Παροχές στο προσωπικό Η εταιρεία δεν απασχολεί και ούτε αναµένεται να απασχολήσει στο προβλεπόµενο µέλλον προσωπικό. 12

15 2.14 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, θεωρείται πιθανή η εκροή οικονοµικών πόρων για το διακανονισµό της υποχρέωσης, και είναι εφικτό να προσδιορισθεί µε τρόπο αντικειµενικό το ποσό της υποχρέωσης. Μελλοντικά γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα συµβούν Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από µισθώµατα και τόκους και τα έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δουλευµένα, ενώ τα έσοδα από την πώληση ακινήτων αναγνωρίζονται µε την πραγµατοποίηση της πώλησης Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις Μία µίσθωση κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση αν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Μία µίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δεν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης. Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα µπορούσαν επίσης να συνεπάγονται την κατάταξη µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι οι εξής: η µίσθωση µεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο µισθωτή µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιµή που αναµένεται να είναι επαρκώς χαµηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της µίσθωσης, να θεωρείται µάλλον βέβαιο ότι το δικαίωµα θα ασκηθεί, η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε µεταβιβάζεται, κατά την έναρξη της µίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων ουσιαστικά συµποσούται τουλάχιστον µε το σύνολο της εύλογης αξίας του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και, τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε µόνον ο µισθωτής να µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις. Η σύµβαση θεωρείται λειτουργική για το µισθωτή αν δεν ισχύει κανένα από αυτά τα κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, τα ενοίκια καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους. 13

16 Η Εταιρεία είναι εκµισθωτής ενσώµατων παγίων (µισθώνει πάγια σε τρίτους µε συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης) και τα έσοδα µισθωµάτων αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό στην κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα και αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης (βλ. σηµ. 2.5) ιανοµή µερισµάτων Η τυχόν διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση κατά την περίοδο στην οποία εγκρίνεται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 14

17 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούν τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Η Εταιρεία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω. Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Ένα από τα δύο οµολογιακά δάνεια της Εταιρείας είναι µε µεταβλητό επιτόκιο Euribor σηµαντική αύξηση του οποίου ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας. Κατά το 2008, µια αύξηση κατά 0,5% του επιτοκίου του δανείου µε µεταβλητό επιτόκιο της Εταιρείας, θα οδηγούσε σε µια µείωση κατά 287 χιλ. περίπου στα προ φόρων αποτελέσµατα της χρήσης. Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις µεταβολές λοιπών νοµισµάτων έναντι του Ευρώ. Σχετικά µε τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θεωρούµε ότι είναι πρακτικά ανύπαρκτος αφού στο σύνολό τους εκφράζονται σε ευρώ. Πιστωτικός κίνδυνος Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Λόγω όµως του µικρού αριθµού και της µικρής διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις αυτές ο οποίος όµως θεωρείται µικρός. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει συµβάσεις µε µέρη που ικανοποιούν υψηλά πιστοληπτικά κριτήρια, ενώ, λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας των αντισυµβαλλοµένων, δεν θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη ενέχυρων συµβάσεων. Οι συναλλαγές της µε τους µισθωτές αναπτύσσονται µετά από αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειµένου να µην παρατηρούνται προβλήµατα καθυστερήσεων πληρωµών και επισφαλειών. Οι συναλλαγές που αφορούν σε διαθέσιµα πραγµατοποιούνται µε αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύµατα. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών διαθεσίµων. Εύλογη Αξία Τα ποσά που εµφανίζονται στον συνηµµένο ισολογισµό για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους, καθώς και τα οµολογιακά δάνεια προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους. 15

18 Κίνδυνος Κεφαλαίου (Μόχλευση) Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονοµική οντότητα και στο µέλλον για να είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους µετόχους και οφέλη σε όλους τους εµπλεκόµενους και να διατηρήσει µία κατάλληλη η κεφαλαιακή δοµή για να µειώσει το κόστους του κεφαλαίου. Προκειµένου να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή, η Εταιρεία µπορεί να εκδόσει νέες µετοχές ή να προσφύγει σε δανεισµό. Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής µόχλευσης, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, δεν άλλαξε ουσιωδώς στην περίοδο αναφοράς (85%) Σύνολο ανεισµού Ταµειακά διαθέσιµα & Ισοδύναµα Καθαρή Οφειλή Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων Συντελεστής µόχλευσης 85% 87% 16

19 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές Η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα.π.χ.π., απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων και τα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων, ενώ τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, αναθεωρούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι εξής: Φόρος εισοδήµατος Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα. Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται για τον καθορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος αλλά εκτιµάται ότι θα είναι ασήµαντος για τα µεγέθη της εταιρείας. Επενδύσεις σε ακίνητα Η ωφέλιµη ζωή των ακινήτων µε βάση την οποία διενεργούνται αποσβέσεις σε αυτά είναι σύµφωνη µε τις λογιστικές αρχές του οµίλου που ανήκει η εταιρεία, οι οποίες βασίζονται σε παραδοχές και εκτιµήσεις που έχουν γίνει από την ιοίκηση. 5. Μετάβαση στα ΠΧΠ Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΠΧΠ 1, η Εταιρεία έχει εφαρµόσει αναδροµικά τις λογιστικές πολιτικές που περιγράφονται παραπάνω, για να προετοιµάσει τον ισολογισµό έναρξης κατά την ηµεροµηνία µετάβασης (1 Ιουλίου 2006). Το ΠΧΠ 1 παρέχει ορισµένες προαιρετικές απαλλαγές καθώς και υποχρεωτικές εξαιρέσεις στην αρχή της αναδροµικής εφαρµογής. Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις που έχουν ισχύ για την εταιρεία παρουσιάζονται παρακάτω: 5.1 Απάλλαγές από την πλήρη εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρεία εν υπάρχουν 17

20 5.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ΠΧΠ που ακολούθησε η Εταιρεία εν υπάρχουν 5.3 Συµφωνίες µεταξύ ΕΛΠ και ΠΧΠ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συµφωνία µε τα ποσά κατά τα ΠΧΠ των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσµάτων χρήσεως των τελευταίων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων κατά τα ΕΛΠ, δηλαδή της 30 ης Ιουνίου 2007, καθώς επίσης και η συµφωνία των ιδίων κεφαλαίων κατά τα ΕΛΠ µε αυτά κατά τα ΠΧΠ της ηµεροµηνίας µετάβασης στα ΠΧΠ δηλαδή κατά της 1 ης Ιουλίου Ιδια Κεφάλαια 1 Ιουλίου 2006 Αποτελέσµατα 1 Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007 Ιδια Κεφάλαια 30 Ιουνίου 2007 Ποσά σύµφωνα µε τις κατά τα ΕΛΠ δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις Αντιλογισµός αναπροσαρµογής ακινήτων ( ) ( ) Αντιλογισµός αποσβέσεων ακινήτων Αντιλογισµός αποσβέσεων κεφαλαιοποιηµένων εξόδων Αποσβέσεις κατά ΠΧΠ ακινήτων ( ) ( ) ( ) Εξοδοποίηση αναπόσβεστου µέρους εξόδων πρώτης εγκατάστασης (1.950) 807 (1.143) Εξοδοποίηση κεφαλαιοποιηµένων δαπανών ( ) ( ) Ποσά σύµφωνα µε ΠΧΠ πρό φόρων Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) Ποσά σύµφωνα µε ΠΧΠ µετά φόρων

21 6. Επεξηγηµατικές 6.1 Επενδύσεις σε ακίνητα Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναλύονται ως εξής: Γήπεδα Κτήρια και Εγκαταστάσεις Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου Προσθήκες Πωλήσεις/ διαγραφές Ανακατανοµές Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου Συσσωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/ διαγραφές Ανακατανοµές Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται στον ισολογισµό αρχικά στην τιµή κτήσης και στη συνέχεια αποτιµώνται βάσει του µοντέλου κόστους (βλ. και σηµ. 2.5). Σύµφωνα µε αποτίµηση που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές, η εµπορική αξία του συνόλου των παραπάνω ακινήτων κατά την 31 η Μαρτίου 2008 ήταν Σηµειώνεται ότι επί των παραπάνω ακινήτων υπάρχουν υποθήκες όπως αναφέρεται στη σηµείωση Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: Πελάτες Χρεώστες διάφοροι Ελλ Χρεωστικά ό υπόλοιπα πιστωτών Εσοδα εισπρακτέα Έξοδα εποµένων χρήσεων : Ασφάλιστρα Προµήθειες Τραπεζών ΕΤΑΚ / ΦΜΑΠ Τόκοι ανείων Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

22 6.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: Ταµείο Καταθέσεις όψεως Προθεσµιακές καταθέσεις Άϋλοι τίτλοι Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου Μακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια Το υπόλοιπο κατά την 30 η Ιουνίου 2008 του µακροπρόθεσµου µέρους των οµολογιακών δανείων συνολικού ύψους αναλύεται ως εξης: Οµολογιούχος άνειο Α άνειο Β Σύνολο 2008 Σύνολο 2007 BNP CREDIT AGRICOLE CALYON NATIXIS Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου Η αποπληρωµή του ως άνω µακροπρόθεσµου µέρους του δανείου Α θα γίνει ως εξής: Από 2 έως 5 έτη Περισσότερο των 5 ετών Η αποπληρωµή του δανείου Β θα γίνει εφ άπαξ κατά την 15 εκεµβρίου Το επιτόκιο του δανείου Α είναι σταθερό 4,8%. Το επιτόκιο του δανείου Β είναι κυµαινόµενο (Euribor 3 εβδοµάδων) και κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2008 ανερχόταν σε ποσοστό 6,247 %. Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των οµολογιούχων έχουν συσταθεί πράξεις παραχώρησης δικαιώµατος εγγραφής πρώτης υποθήκής επί των ακινήτων της Εταιρείας, επ ονόµατι του εκπροσώπου των οµολογιούχων, για λογαριασµό των οµολογιούχων συνολικού ύψους

23 Σηµειώνεται περαιτέρω ότι για τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους συµµόρφωσης της εταιρείας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω δανειακές συµβάσεις, έχουν συσταθεί οι κάτωθι συµβάσεις υπέρ της Εµπορικής Τράπεζας: α) δικαιώµατος ενεχυρίασης του συνόλου των µετοχών της εταιρείας β) ενεχυρίασης των διαθεσίµων σε τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας στην Εµπορική Τράπεζα γ) εκχώρησης και µεταβίβασης των απαιτήσεων της εταιρείας από ασφαλιστήρια συµβόλαια µε την Alpha Aσφαλιστική δ) εκχώρησης και µεταβίβασης των απαιτήσεων της εταιρείας από µισθωτήρια συµβόλαια µε την Carrefour 6.5 Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που αναµένεται να ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή διακανονιστούν οι αναβαλλόµενοι φόροι. Η ανάλυση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2008 έχει ως ακολούθως: 30 Ιουνίου 2007 Μεταβολές 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου Ιουνίου 2008 ιαφορά αποσβέσεων Κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες εξοδοποιούµενες για σκοπούς - ΠΧΠ ( ) ( ) Φορολογικές ζηµιές ( ) ( ) ( ) Φορολογικός συντελεστής 25% 25% 25% Αναβαλλόµενος φόρος

24 6.6 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Το ποσό των αναλύεται ως εξής : Χαρτόσηµο µισθωµάτων Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων. Το ποσό των αφορά το µέρος του οµολογιακού δανείου Α όπως αναφέρεται παραπάνω, το οποίο είναι πληρωτέο κατά την επόµενη χρήση και αναλύεται ως εξής : Οµολογιούχος BNP CREDIT AGRICOLE CALYON NATIXIS Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έσοδα. Το ποσό τον αναλύεται ως εξής: Πιστωτές διάφοροι Τόκοι δανείων πληρωτέοι εδουλευµένοι τόκοι δανείων Λοιπά δεδουλευµένα έξοδα Έσοδα εποµένων χρήσεων Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου

25 6.9 Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως έξης: Μισθώµατα από ακίνητο Λ. Αθηνών Π. Ράλλη Πάτρα Γέρακα Σύνολο στις 30 Ιουνίου Λοιπά έσοδα/έξοδα Το ποσό των αναλύεται ως εξής: Εισπραττόµενα ασφάλιστρα από µισθωτές Εκτακτα & ανόργανα έξοδα (281) (1.673) Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις δεδουλευµένων εξόδων Σύνολο στις 30 Ιουνίου Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Τόκοι µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων Τόκοι καταθέσεων όψεως και προθεσµίας Λοιπά έσοδα κεφαλαίων Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) ( ) ( ) 23

26 6.12 Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία αναλύεται ως εξής: 1 η Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007 Κόστος Εσόδων Έξοδα διοίκησης Χρηµατοοικονοµικά αποτελεσµατα (καθαρά) Σύνολο Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι Τέλη ιάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις Προβλέψεις Σύνολο η Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008 Κόστος Εσόδων Έξοδα διοίκησης Χρηµατοοικονοµικά αποτελεσµατα (καθαρά) Σύνολο Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι Τέλη ιάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις Προβλέψεις Σύνολο Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος τής χρήσης αναλύεται ως εξής: Φόρος χρήσης - - Αναβαλλόµενος φόρος ( ) ( ) ( ) ( ) 24

27 6.14 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Φορολογικά θέµατα Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Εκτιµάται ότι πρόσθετοι φόροι που πιθανόν να προκύψουν κατά µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους δεν κρίνονται σηµαντικοί και συνεπώς δεν χρειάζεται να σχηµατισθεί πρόβλεψη έναντι τέτοιων πρόσθετων φόρων. εσµεύσεις από συµβάσεις Την 30 η Ιουνίου 2008 η Εταιρεία είχε δύο συµβάσεις εκπροσώπησης οµολογιούχων µε την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις οποίες η Εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση για πληρωµή αµοιβών διαχείρισης και διοργάνωσης στην ανωτέρω τράπεζα οι οποίες ανέρχονται σε ετησίως µέχρι την λήξη των δανειακών συµβάσεων. Οι ελάχιστες µελλοντικά πληρωτέες ως άνω αµοιβές ανέρχονται κατά την 30 η Ιουνίου 2008 σε εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες Στις 30 Ιουνίου 2008 η Εταιρεία δεν έχει ανειληµµένες δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού εν υπάρχουν Συνδεδεµένα µέρη Οι κινήσεις και τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως ακολούθως: Πιστωτικό Υπόλοιπο 30/6/2007 Χρεώσεις 1/7/2006 έως 30/6/2007 Fonciere Hypersud Unibiens Calyon Corporate δάνειο Calyon Corporate τόκοι Πιστωτικό / (Χρεωστικό) Υπόλοιπο 30/6/2008 Χρεώσεις 1/7/2007 έως 30/6/2008 Fonciere Hypersud Unibiens (4.576) Calyon Corporate δάνειο Calyon Corporate τόκοι

CLOUD HELLAS - 31 2008 - 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

CLOUD HELLAS - 31 2008 -   10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ) 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008 (από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2008) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2011 μέχρι 30η Ιουνίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9927/06/Β/86/97 Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Βιοµηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ Ε.Ο Αθηνών-Λαµίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ 1 Ιανουαρίου έως Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία Αλλαντικών Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Σελίδα 1 από σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010

«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε. 24028/06/B/91/32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) Σελίδα 1 από σελίδες 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Εταιρίας 5 Ισολογισµός Εταιρίας 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε:10723/53/Β/86/10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε:10723/53/Β/86/10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε:10723/53/Β/86/10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.

ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3. ΑLTIUS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν. 3371/05 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 4/186/7.3.2000 Έδρα Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39 Πατριάρχου Ιωακείµ 1 Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρίας 5 Ισολογισμός Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2007, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ)

Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2007, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 30 Ιουνίου 2007, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2007 έως 30/6/2007 30/6/2008 3.17 3.802.057 3.249.409 3.18 (2.604.533) (2.173.933) 1.197.524 1.075.475 3.18 (899.668) (725.

1/1/2007 έως 30/6/2007 30/6/2008 3.17 3.802.057 3.249.409 3.18 (2.604.533) (2.173.933) 1.197.524 1.075.475 3.18 (899.668) (725. ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Σελίδα 1 από σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα