Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»"

Transcript

1 Το Πανηγύρι της Επιστήµης Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» Ευαγγελία Κυριαζή, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδας Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αφορά σε έρευνα που διεξήχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος: «Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης στο δηµοτικό σχολείο», το οποίο διεκπεραιώνει η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, µε σκοπό την αξιοποίηση της σχολικής δραστηριότητας «Πανηγύρι Επιστήµης» για παιδαγωγικούς σκοπούς. Η διδακτική παρέµβαση που αναπτύχθηκε, συνδυάζει τυπικές, µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης για καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης και εµπλέκει ενεργά τους γονείς στη µαθησιακή διαδικασία. Στο παρεµβατικό πρόγραµµα συµµετείχαν 11χρονοι µαθητές δηµοτικού σχολείου, στους οποίους χορηγήθηκαν έργα αξιολόγησης δεξιοτήτων διερεύνησης σε τρεις χρονικές στιγµές (πριν και µετά την τυπική φάση της διδακτικής παρέµβασης και µετά το πανηγύρι). Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στο τέλος του παρεµβατικού προγράµµατος οι επιδόσεις των µαθητών ως προς τις δεξιότητες διερεύνησης είχαν βελτιωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε τις αρχικές τους επιδόσεις, καθώς και σε σύγκριση µε τις επιδόσεις συνοµήλικων αλλά και µεγαλύτερων παιδιών, τα οποία δεν είχαν εµπλοκή στο πρόγραµµα. 1. Εισαγωγή Το ερευνητικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη προγραµµάτων συστηµατικής καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης, το οποίο εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια στον τοµέα της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας για προώθηση της δηµόσιας κατανόησης της επιστήµης µέσα από την εκπαίδευση (Lee, 1997; DeBoer, 2000; Duggan & Gott, 2002). Η διερεύνηση αποτελεί µια από τις διεργασίες φυσικών επιστηµών που υπεισέρχονται στην επιστηµονική σκέψη. Οι διδακτικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν µε σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης, επικεντρώνονται στην παράλληλη προώθηση εννοιολογικής και διαδικαστικής κατανόησης (Teachworth, 1987; Duggan et.al., 1996; Goldsworthy, 1998) και στην αξιοποίηση διαφορετικών µορφών µάθησης, πέραν της τυπικής (Dynan & Fraser, 1985; Ault & Nagel, 1997; Hofstein et.al., 1997). Το πρόγραµµα «Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης» είναι ένα από τα ερευνητικά προγράµµατα που υλοποιεί η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το πρόγραµµα έχει σκοπό την παιδαγωγική αξιοποίηση της σχολικής 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 339

2 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου δραστηριότητας «Πανηγύρι Επιστήµης», ως µέσου καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό (Κωνσταντίνου & η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, 2004), όπου το Πανηγύρι αξιοποιείται ως διδακτική προσέγγιση των Φυσικών Επιστηµών, η οποία συνδυάζει στοιχεία τυπικής, άτυπης και µη τυπικής διαδικασίας µάθησης και ενθαρρύνει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τους γονείς σε µια διαδικασία διεκπεραίωσης αυθεντικών διερευνήσεων. Το παρόν άρθρο αφορά σε διπλωµατική εργασία επιπέδου masters (Κυριαζή, 2004), µε την οποία εξετάστηκε η δυνατότητα ενός Πανηγυριού Επιστήµης να λειτουργήσει ως µηχανισµός ανάπτυξης δεξιοτήτων διερεύνησης σε παιδιά δηµοτικού σχολείου. Ειδικότερα, η έρευνα είχε ως στόχο: (1). την αξιολόγηση διδακτικών στρατηγικών για υπέρβαση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διεκπεραίωση διερευνήσεων (2). τη χαρτογράφηση των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των δεξιοτήτων διερεύνησης στην πορεία ανάπτυξής τους (3). τον εντοπισµό δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να διεξαγάγουν διερευνήσεις για συµµετοχή στο Πανηγύρι Επιστήµης Τα αποτελέσµατα της έρευνας περιλαµβάνουν: (α) επίπεδα επίδοσης δεξιοτήτων διερεύνησης, (β) διαφοροποίηση των επιδόσεων στις δεξιότητες διερεύνησης στην πορεία ανάπτυξής τους και σε σύγκριση µε επιδόσεις παιδιών που δεν συµµετείχαν στο πρόγραµµα, (γ) αλληλεπιδράσεις µεταξύ δεξιοτήτων διερεύνησης στην πορεία ανάπτυξης τους και (δ) δυσκολίες που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των παιδιών για διεκπεραίωση διερευνήσεων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αποτελέσµατα σχετικά µε τη διαφοροποίηση των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας στις δεξιότητες διερεύνησης σε προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο, καθώς και σε σύγκριση µε τις επιδόσεις της οµάδας ελέγχου. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο εξιότητες ιερεύνησης Η διερεύνηση είναι µια διεργασία των φυσικών επιστηµών που εµπεριέχεται στη διαδικαστική κατανόηση και αξιοποιείται κατά την προσπάθεια επίλυσης πρακτικών προβληµάτων µε διαφορετικά συγκείµενα (Duggan & Gott, 1995; Gott & Duggan, 1995). ιακρίνεται στη συλλογιστική της πτυχή, η οποία περιλαµβάνει δεξιότητες, όπως είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος µεταβλητών και στην πρακτική πτυχή της, η οποία περιλαµβάνει πρακτικές δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγµα η συλλογή και καταγραφή δεδοµένων. Αρκετές από τις δεξιότητες αυτές έχουν απασχολήσει πολλούς ερευνητές είτε ως αυτόνοµες είτε σε συνδυασµό µεταξύ τους (Gott & Roberts, 2003; Σπυροπούλου Κατσάνη, 2000; Κωνσταντίνου κ.α., 2002) και αναφέρονται ως διερευνητικές δεξιότητες. Ειδικότερα στην αναφερθείσα έρευνα, ως δεξιότητες διερεύνησης ορίζονται η αναγνώριση µεταβλητών, η διατύπωση διερευνήσιµου ερωτήµατος, η διατύπωση υπόθεσης, ο σχεδιασµός πειράµατος και έλεγχος µεταβλητών, η συλλογή, καταγραφή 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 340

3 Το Πανηγύρι της Επιστήµης και οργάνωση δεδοµένων, η ερµηνεία δεδοµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων, καθώς και ο εντοπισµός σχεδιαστικών ατελειών. Οι δεξιότητες αυτές µπορεί να συνδυάζονται στο πλαίσιο διεκπεραίωσης µιας διερεύνησης µε διάφορους τρόπους. Η πορεία µε την οποία υλοποιούσαν τις διερευνήσεις τους τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα (διάγραµµα 1), αποτελεί ένα τρόπο συνδυασµού αυτών των δεξιοτήτων. ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο παράγοντας Α επηρεάζει τον παράγοντα Β; ΥΠΟΘΕΣΗ: Πρόχειρη θεωρία - απάντηση στο ερώτηµα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (ΑΛΛΑΖΩ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ) ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (ΜΕΤΡΩ) ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (απάντηση στο ερώτηµα και σύγκριση µε την υπόθεση) ιάγραµµα 1. Πορεία διεκπεραίωσης µιας διερεύνησης. Ανάπτυξη εξιοτήτων ιερεύνησης στο ηµοτικό Σχολείο Οι απόψεις για καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης µέσα από τη διδακτική διαδικασία διίστανται. Μια άποψη θεωρεί ότι εφόσον η διερεύνηση απαιτεί υψηλές νοητικές ικανότητες, οι οποίες αποτελούν προνόµιο των χαρισµατικών µαθητών (Klahr, 2000) και µπορούν να αναπτυχθούν σε συνάρτηση µε την ηλικία (Inhelder & Piaget, 1964), είναι άσκοπη οποιαδήποτε εκπαιδευτική προσπάθεια για καλλιέργειά τους. Ωστόσο, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία από έρευνες, τα οποία δείχνουν ότι ορισµένα συστατικά αυτής της ικανότητας µπορούν να αναπτυχθούν σε παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης (Goossens, 1992; Adey & Shayer, 1994). Με την κατάλληλη διδακτική παρέµβαση, ένα παιδί δηµοτικού που βρίσκεται στο στάδιο των συγκεκριµένων λειτουργιών, όπου µπορούν να ενεργοποιηθούν µεταγνωστικές λειτουργίες για έλεγχο και αξιολόγηση της δικής του στρατηγικής κατά τη δόµηση µιας θεωρίας, τότε είναι ικανό να παραγάγει έγκυρη γνώση ακολουθώντας διαδικασίες διερεύνησης. Ωστόσο, το µαθησιακό έργο που πραγµατώνεται στο στενό πλαίσιο µιας σχολικής τάξης δεν µένει ανεπηρέαστο από ερεθίσµατα και προκλήσεις που δέχεται ο µαθητής έξω από το σχολικό περιβάλλον. Όταν τα κίνητρα που προέρχονται από άλλες πηγές µάθησης είναι πιο έντονα, ο ρόλος του σχολείου υποβαθµίζεται (Dynan & Fraser, 1985; Κυριαζή κ.α., 2003). Επιπλέον, η µάθηση στις φυσικές επιστήµες δεν περιορίζεται στο πλαίσιο των τυπικών διεργασιών, αλλά επέρχεται και µέσα από διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα, όπως είναι για παράδειγµα τα µουσεία φυσικών επιστηµών (Dynan & Fraser, 1985; Ault & Nagel, 1997; Hofstein et.al., 1997). Κατά συνέπεια, η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 341

4 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου αναζήτηση άλλων µορφών µάθησης, πέραν της τυπικής, επιβάλλεται στο πλαίσιο αναζήτησης κινήτρων για αύξηση του γενικού ενδιαφέροντος για µάθηση (Gerber et.al., 2001). Το Πανηγύρι της Επιστήµης Το Πανηγύρι της Επιστήµης είναι µια σχολική δραστηριότητα µη τυπικής µορφής, παγκόσµια γνωστή κυρίως για τη δηµιουργία κινήτρων και θετικών στάσεων των µαθητών απέναντι στις φυσικές επιστήµες (Burtch, 1983; Carlisle & Deeter, 1989; Fort, 1985; Levin & Levin, 1991). Ως δραστηριότητα, έχει δεχτεί επικρίσεις κυρίως για τη χαλαρή σύνδεσή της µε το αναλυτικό πρόγραµµα και λόγω της ταύτισής της µε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχοµένου (Bunderson & Anderson, 1996; Grote, 1995; Carlisle & Deeter, 1989). Στην προσέγγιση που αναπτύχθηκε µε στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση της δραστηριότητας του πανηγυριού επιστήµης ως µέσου καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης, συνδυάζονται οι τρεις µορφές µάθησης: η τυπική, η µη τυπική και η άτυπη µορφή, καθώς το παιδί εµπλέκεται σε µια διαδικασία διεκπεραίωσης αυθεντικών διερευνήσεων σε σχέση µε απλά ζητήµατα καθηµερινής ζωής. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, το Πανηγύρι της Επιστήµης αποτελεί το επιστέγασµα της προσπάθειας των παιδιών να διεκπεραιώσουν συνεργατικά διερευνήσεις. Όταν όλες οι διερευνήσεις ολοκληρωθούν, τα παιδιά παρουσιάζουν τα πορίσµατά τους σε µορφή αφίσας και ετοιµάζουν µια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα µε στόχο να διδάξουν κάποιες πτυχές των αποτελεσµάτων της διερεύνησής τους σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς που επισκέπτονται την εκδήλωση που οργανώνεται. Ειδικότερα, η διδακτική παρέµβαση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος έχει τη µορφή που παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2 (Κωνσταντίνου & η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, 2004): ιάγραµµα 2. Πορεία διεκπεραίωσης της ιδακτικής Παρέµβασης Στην πρώτη φάση διεξάγεται ειδική διδακτική παρέµβαση στο πλαίσιο τυπικών διεργασιών µάθησης, µε στόχο την καλλιέργεια διερευνητικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες έχουν ως έµφαση τις δεξιότητες σχεδιασµού πειραµάτων και ελέγχου µεταβλητών. Στη δεύτερη φάση, τα παιδιά αναλαµβάνουν οµαδικά την υλοποίηση µιας διερεύνησης, στην οποία θέτουν ερωτήµατα σε σχέση µε ένα φαινόµενο που τους ενδιαφέρει, σχεδιάζουν και εκτελούν πειράµατα για να δώσουν έγκυρες απαντήσεις σ 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 342

5 Το Πανηγύρι της Επιστήµης αυτά και οργανώνουν µια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα για να εµπλέξουν στις διερευνήσεις τους το κοινό που θα επισκεφτεί το πανηγύρι. Σ αυτή την άτυπη φάση, εµπλέκονται γονείς και εκπαιδευτικοί για να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών. Η τρίτη φάση έχει µη τυπική µορφή και περιλαµβάνει την εκδήλωση του πανηγυριού της επιστήµης, την οποία µπορούν να επισκεφτούν γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλα παιδιά. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη της διδακτικής παρέµβασης προέκυψε από µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία στηρίζεται στην εφαρµογή και αξιολόγηση διδακτικού υλικού σε αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης, όπως αυτή που περιγράφεται από τους Παπαδούρη κ.α. (2004). 3. Μεθοδολογία είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές Ε και Στ τάξης δηµοτικού σχολείου. Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν 35 µαθητές µιας Ε τάξης ενός δηµοτικού σχολείου, οι οποίοι συµµετείχαν στο παρεµβατικό πρόγραµµα. Την οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν 58 µαθητές Ε τάξης (οµάδα ελέγχου 1) και 38 µαθητές Στ τάξης (οµάδα ελέγχου 2), από άλλα δηµοτικά σχολεία, στους οποίους χορηγήθηκαν έργα αξιολόγησης δεξιοτήτων διερεύνησης και δεν είχαν καµιά εµπλοκή στο παρεµβατικό πρόγραµµα. Πορεία ιεκπεραίωσης της Έρευνας Το παρεµβατικό πρόγραµµα διεκπεραιώθηκε βάσει του διαγράµµατος 2. Μέσα Συλλογής εδοµένων Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσα από 29 συνολικά έργα µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, τα οποία χορηγήθηκαν σε τρεις χρονικές στιγµές: πριν (προπειραµατικό στάδιο) και µετά (µεσοπειραµατικό στάδιο) από την τυπική διδακτική παρέµβαση και στο τέλος του παρεµβατικού προγράµµατος (µεταπειραµατικό στάδιο), καθώς και µέσα από τα βιβλιάρια διερεύνησης, τα οποία συµπλήρωναν τα παιδιά στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης διερευνήσεων για συµµετοχή στο πανηγύρι. Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε τα έργα αξιολόγησης δεξιοτήτων διερεύνησης. Τα έργα αξιολογούσαν δεξιότητες όπως είναι η αναγνώριση µεταβλητών, η διατύπωση διερευνήσιµου ερωτήµατος, ο σχεδιασµός πειραµάτων και έλεγχος µεταβλητών, ο εντοπισµός σχεδιαστικών ατελειών, η κατασκευή γραφικών παραστάσεων, η απόδοση αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα και η ερµηνεία δεδοµένων από γραφικές παραστάσεις και συνδυασµό δύο πηγών. Το περιεχόµενό των έργων ήταν καινούριο για τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα και δεν σχετιζόταν µε τις δραστηριότητες της τυπικής διδακτικής παρέµβασης ή τις διερευνήσεις που είχαν να διεκπεραιώσουν για συµµετοχή στο Πανηγύρι. Κάθε έργο χορηγήθηκε τουλάχιστον δύο φορές στη διάρκεια της έρευνας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρουσιάζεται ένα έργο αξιολόγησης από κάθε δεξιότητας διερεύνησης. Επεξεργασία και Ανάλυση δεδοµένων Οι απαντήσεις των µαθητών στα έργα αναλύθηκαν µε τη φαινοµενογραφική µέθοδο ανάλυσης ποιοτικών δεδοµένων (Marton, 1981, Marton & Booth, 1997). Στόχος της 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 343

6 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου µεθόδου ήταν ο εντοπισµός της διασποράς των επεξηγήσεων συλλογισµού των παιδιών και κατ επέκταση ο καθορισµός των επιπέδων επίδοσης σε κάθε δεξιότητα διερεύνησης χωριστά. Αρχικά, οι απαντήσεις των παιδιών στα έργα οµαδοποιήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ιεραρχήθηκαν. Οι ιεραρχίες που προέκυψαν από ερωτήσεις που αξιολογούσαν την ίδια δεξιότητα είχαν συγκριθεί µεταξύ τους. Από τη σύγκριση προέκυψε µια νέα γενικότερη ιεραρχία, η οποία περιλάµβανε τα επίπεδα επίδοσης σε κάθε δεξιότητα. Η ιεραρχία στην κάθε ερώτηση τροποποιήθηκε µε τρόπο που να συµβαδίζει µε τα επίπεδα της δεξιότητας που αξιολογεί. Για κάθε ερώτηση υπολογίστηκε το ποσοστό των απαντήσεων που συγκεντρώνει το κάθε επίπεδο και κατασκευάστηκαν ιστογράµµατα µε στόχο τη σύγκριση της κατανοµής αυτών των ποσοστών στα επίπεδα κάθε δεξιότητας. Παραδείγµατα τόσο από επίπεδα επίδοσης στις δεξιότητες διερεύνησης, καθώς και ιστογράµµατα κατανοµής ποσοστών των απαντήσεων σ αυτά, περιλαµβάνονται στα Κυριαζή κ.α. (2004) και Kyriazi & Constantinou (2005). Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε ποσοτικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων µε στόχο να διαφανεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας σε κάθε έργο και σε κάθε δεξιότητα διερεύνησης σε προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο, καθώς και µεταξύ των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου σε προπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο. Για να διεκπεραιωθούν οι πιο πάνω έλεγχοι, κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών ως εξής: Η λανθασµένη ή σωστή απάντηση, η οποία στηριζόταν σε λανθασµένο συλλογισµό έπαιρνε µηδέν (0) µονάδες. Η λανθασµένη απάντηση, η οποία στηριζόταν σε σωστό συλλογισµό έπαιρνε µια (1) µονάδα, ενώ η σωστή απάντηση, η οποία στηριζόταν σε σωστό συλλογισµό έπαιρνε δύο (2) µονάδες. Όταν στα ενδιάµεσα επίπεδα µιας δεξιότητας δεν περιλαµβανόταν λανθασµένη απάντηση µε σωστό συλλογισµό, τότε δινόταν 1 µονάδα για σωστή απάντηση και σωστό συλλογισµό. Συνεπώς, οι σωστές απαντήσεις των παιδιών, οι οποίες στηρίζονταν σε λανθασµένο συλλογισµό, µηδενίστηκαν. Οι περιπτώσεις αυτές τις περισσότερες φορές οφείλονταν στη δυσκολία των παιδιών για γραπτή περιγραφή του συλλογισµού τους. Ωστόσο, µ αυτό τον τρόπο η κωδικοποίηση είναι αυστηρή και κατά συνέπεια δίνεται έµφαση στον εντοπισµό της κατανόησης του παιδιού µέσω της γραπτής επεξήγησης του συλλογισµού του. Πραγµατική κατανόηση θεωρείται ότι υπάρχει, όταν υπάρχει συνέπεια µεταξύ της απάντησης και του συλλογισµού. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η επίδοση κάθε δεξιότητας, δηλαδή ο µέσος όρος του αθροίσµατος των επιδόσεων σε ερωτήσεις που αξιολογούσαν την ίδια δεξιότητα διερεύνησης σε κάθε χρονική στιγµή. Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 10, διενεργήθηκε έλεγχος t-test για συσχετιζόµενα δείγµατα, µε τον οποίο ήταν δυνατή η σύγκριση µεταξύ των επιδόσεων στις δεξιότητες διερεύνησης σε προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο. Επιπλέον, διενεργήθηκε έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, µε τον οποίο ήταν δυνατή η σύγκριση των επιδόσεων της πειραµατικής µε την οµάδα ελέγχου, σε κάποιες δεξιότητες διερεύνησης. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 344

7 Το Πανηγύρι της Επιστήµης 4. Αποτελέσµατα Έρευνας Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε αποτελέσµατα που αφορούν: (1) στη διαφοροποίηση των επιδόσεων σε δεξιότητες διερεύνησης της πειραµατικής οµάδας στη διάρκεια του παρεµβατικού προγράµµατος και (2) στις διαφορές µεταξύ των επιδόσεων σε δεξιότητες διερεύνησης της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 διαγνωστικό δοκίµιο προπειραµατικό µεσοπειραµατικό µεταπειραµατικό εξιότητα µέσοι όροι επίδοσης t df Sig. 0,099 0,390-5, * Αναγνώριση 0,419 0,552-1, µεταβλητών 0,128 0,271-2, * ιατύπωση 1,115 1,314-1, διερευνήσιµου 0,971 1,059-0, ερωτήµατος 0,772 0,828-0, Σχεδιασµός 0,086 0,514-4, * πειράµατος έλεγχος µεταβλητών 0,486 0,843-4, * Εντοπισµός 0,514 0,824-3, * σχεδιαστικών 0,533 0,733-2, * ατελειών 0,228 0,628-2, * Κατασκευή γραφικής 0,171 0,357-3, * παράστασης 0,328 0,428-1, Απόδοση αιτιακών 0,103 0,246-4, * σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα.105 0,176-2, * Ερµηνεία δεδοµένων από ραβδόγραµµα 0,372 0,456-1, Ερµηνεία δεδοµένων 0,057 0,057 0, από γραµµική γραφική παράσταση 0,057 0,086-0, Ερµηνεία δεδοµένων 0,500 0, * από δύο πηγές 1,200 1,314-0, *p<.05 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον στατιστικό έλεγχο t-test για συσχετιζόµενα δείγµατα, όπου εξετάστηκε η διαφοροποίηση της επίδοσης σε δεξιότητες διερεύνησης σε τρεις χρονικές στιγµές: προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι οι επιδόσεις των παιδιών στο τέλος του παρεµβατικού προγράµµατος έχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τις αρχικές τους επιδόσεις στις δεξιότητες αναγνώρισης µεταβλητών (t (34) =-5,821, p<.05), σχεδιασµού πειραµάτων και ελέγχου µεταβλητών (t (34) =-4,659, p<.05), εντοπισµού σχεδιαστικών ατελειών (t (34) =-3,202, p=.003), κατασκευής γραφικής παράστασης (t (34) =-3,404, p=.002), απόδοσης αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα (t (34) =-4,415, p<.05) και ερµηνείας δεδοµένων από δύο πηγές (t (34) =-3.833, p=.001). Επιπλέον, οι επιδόσεις των παιδιών µετά την τυπική φάση της παρέµβασης σε σύγκριση µε τις αρχικές τους επιδόσεις, φαίνεται ότι έχουν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 345

8 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου διαφοροποιηθεί στατιστικά σηµαντικά στις δεξιότητες αναγνώρισης µεταβλητών (t (34) =- 2,533, p=.016) και εντοπισµού σχεδιαστικών ατελειών (t (34) =-2,915, p=.006), όπου υπήρχαν µετρήσεις. Η µη τυπική φάση της παρέµβασης, στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκε το Πανηγύρι, συνέβαλε σε στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις της δεξιότητας σχεδιασµού πειράµατος και ελέγχου µεταβλητών (t (34) =-4,769, p<.05), εντοπισµού σχεδιαστικών ατελειών (t (34) =-2,159, p=.006) και απόδοσης αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα (t (34) =-2,868, p=.002). Οι δεξιότητες διατύπωσης διερευνήσιµου ερωτήµατος, ερµηνείας δεδοµένων από ραβδόγραµµα και ερµηνείας δεδοµένων από γραµµική γραφική παράσταση δεν είχαν διαφοροποιηθεί στατιστικά σηµαντικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 πειραµατική οµάδα οµάδα ελέγχου 1 οµάδα ελέγχου 2 προπειραµατικό µεταπειραµατικό εξιότητα µέσοι όροι επίδοσης t df Sig. Αναγνώριση µεταβλητών 0,000 0,089-1, ,514 0,089 4, * 0,000 0,054-1, ,514 0,054 4, * 0,029 0,053-0, ,571 0,053 4, * 0,029 0,027 0, Σχεδιασµός πειράµατος έλεγχος µεταβλητών 0,571 0,027 4, * Απόδοση αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε 0,152 0,093 1, ,381 0,093 4, * 0,152 0,102 0, πίνακα 0,381 0,102 4, * *p<.01 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον στατιστικό έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, όπου εξετάστηκε η διαφοροποίηση των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας σε δεξιότητες διερεύνησης σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες επιδόσεις δύο οµάδων ελέγχου. Τα δεδοµένα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας σε προπειραµατικό στάδιο και των δύο οµάδων ελέγχου, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ισοδυναµία στις επιδόσεις των οµάδων στις δεξιότητες αναγνώρισης µεταβλητών, σχεδιασµού πειραµάτων και ελέγχου µεταβλητών και απόδοσης αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα πριν από το παρεµβατικό πρόγραµµα. Επιπλέον, στον πίνακα 2 φαίνεται ότι σε µεταπειραµατικό στάδιο οι επιδόσεις της πειραµατικής οµάδας και στις τρεις δεξιότητες διερεύνησης έχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των δύο οµάδων ελέγχου. 5. Συµπεράσµατα - Συζήτηση Τα αποτελέσµατα της έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος για παιδαγωγική αξιοποίηση του Πανηγυριού Επιστήµης, καταδεικνύουν ότι τα παιδιά που είχαν εµπλακεί σ αυτό κατάφεραν να βελτιώσουν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις περισσότερες από τις δεξιότητες διερεύνησης. Οι επιδόσεις τους στο τέλος του 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 346

9 Το Πανηγύρι της Επιστήµης παρεµβατικού προγράµµατος ήταν σηµαντικά ψηλότερες σε σύγκριση µε τις επιδόσεις συνοµήλικων καθώς και µεγαλύτερων από αυτά παιδιών, τα οποία δεν είχαν εµπειρία µε Πανηγύρι Επιστήµης. Τα δεδοµένα αυτά ενισχύουν την άποψη (Goossens, 1992; Adey & Shayer, 1994) ότι είναι εφικτό να διδάξει κανείς δεξιότητες διερεύνησης σε 11χρονους µαθητές. Κατά συνέπεια, η σχολική δραστηριότητα «πανηγύρι επιστήµης» έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας πολύ καλός µηχανισµός για συστηµατική καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης στο δηµοτικό σχολείο, εφόσον οργανώνεται σ ένα µαθησιακό περιβάλλον το οποίο συνδυάζει τυπικές, µη τυπικές και άτυπες διαδικασίες µάθησης. Οι επιδόσεις τους δεν διαφοροποιήθηκαν στατιστικά σηµαντικά σε κάποιες δεξιότητες διερεύνησης, στις οποίες δεν δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην τυπική διδακτική παρέµβαση. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει είναι αναγκαία η συνεχής εφαρµογή, αξιολόγηση και βελτίωση του διδακτικού υλικού σε αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adey, P., & Shayer, M. (1994). Really raising standards: Cognitive intervention and academic achievement. London: Routledge. Ault, C. & Nagel, N. (1997). Teachers and Science Museums: Creating Interest in Science. Science Education International, 8 (1), Bunderson, E. D. & Anderson, T. (1996). Preservice Elementary Teachers Attitudes Toward Their Past Experience With Science Fairs. School Science and Mathematics, 96(7), Burtch, B (1983). Who needs the competitive edge? Science and Children, 20(4), Carlisle, R. & Deeter, B. (1989). A Research Study of Science Fairs. Science and Children, 26(4), DeBoer, G. (2000). Scientific Literacy: Another Look at its Historical and Contemporary Meanings and its Relationship to Science Education Reform. Journal of Research in Science Teaching; 37(6), Duggan, S., Johnson, P. & Gott R. (1996). A critical point of investigative Work:Defining Variables. Journal of Research in Science Teaching, 33(5), Duggan, S. & Gott, R. (1995). The place of investigation in practical work in the UK National Curriculum for Science. International Journal of Science Education,17(2), Duggan, S. & Gott, R. (2002). What Sort of Science Education Do We Really Need? International Journal of Science Education, 24(7), Dynan, M. & Fraser, B. (1985). Informal Learning of Science. Monograph in the Faculty of Education Research Seminar and Workshop Series. Fort, D. (1985). Getting a Jump on the Science Fair. Science and Children, 23(2), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 347

10 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου Gerber, B., Cavallo, A. & Marek, E. (2001). Relationships among Informal LearningEnvironments, Teaching Procedures and Scientific Reasoning Ability. International Journal of Science Education, 23(5), Goldsworthy, A. (1998). Learning to Investigate in Sherrington, R. (ed.). ASE Guide to Primary Science Education, Cheltenham, Stanley Thornes. Goossens, L. (1992). Training scientific thinking in children and adolescents: A critical commentary and quantitative integration. In A. Demetriou, M. Shayer, & A. Efklides (Eds.), Neo-Piagetian theories of cognitive development: Implications and applications for education, London: Routledge. Gott, R. & Duggan, S. (1995). Investigative work in the Science Curriculum. USA: Open University Press. Gott, R. & Roberts, R. (2003). A written test for procedural understanding: a case study into pupil s performance. Paper presented at ESERA Amsterdam Grote, M.G. (1995). Science teacher educators opinions about science projects and science fairs. Journal of Science Teacher Education, 6 (48), Hofstein, A., Bybee, R. & Legro, P. (1997). Linking Formal and Informal Science Education through Science Education Standards. Science Education International, 8 (3), Inhelder, B. & Piaget, J. (1964). The early growth of logic in the child. London:Routledge & Kegan Paul. Klahr, D. (2000). Exploring Science. The Cognition and Development of Discovery Processes. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. Κυριαζή, Ε. (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως Μέσο Καλλιέργειας εξιοτήτων ιερεύνησης στο ηµοτικό Σχολείο. ιατριβή σε Επίπεδο Masters, Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου. Κυριαζή, Ε., Κυριαζή Κεφάλα, Π. & Κωνσταντίνου, Κ. (2003). Το Πανηγύρι της Επιστήµης. Μια µη τυπική µορφή εκπαίδευσης για καλλιέργεια επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο. Οικογένεια και Σχολείο, 165, Κυριαζή, Ε., Κυριαζή - Κεφάλα, Π. & Κωνσταντίνου, Κ. (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο ανάπτυξης επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο, στο Γαγάτση, Α. κ.α. (εκδ.), Πρακτικά VIII Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: «Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Πρακτική», Λευκωσία: Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Kyriazi, E. & Constantinou, C. (2005). The Science Fair as a Means for Developing Graphing Skills in Elementary School, in Michaelide, P. & Margetousaki, A. (edits). Proceedings of the 2nd International Conference on Hands on Science: Science in a Changing Education, , Rethymno: The Laboratory for Science Teaching, Department of Education, University of Crete, 13 th 16 th July ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 348

11 Το Πανηγύρι της Επιστήµης Κωνσταντίνου, Κ. Π. & Η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως Μέσο Καλλιέργειας εξιοτήτων ιερεύνησης. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου. Κωνσταντίνου, Κ.Π., Φερωνύµου, Γ., Κυριακίδου, Ε. & Νικολάου, Χ. (2002). Οι Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο: Βοήθηµα για την Νηπιαγωγό. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου. Lee, O. (1997). Scientific Literacy for All: What Is It, and How Can We Achieve It? Journal of Research in Science Teaching, 34(3), Levin, K. & Levin, R. (1991). How to judge a Science Fair. The Science Teacher, 58(2), Marton, F. (1981). Phenomenoraphy Describing Conceptions of the World Around us. Instructional Science, 10, Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Mahnwah, NJ: Erlbaum. Παπαδούρη, Ν., Κυράτση, Θ. & Κωνσταντίνου, Π.Κ. (2004). Αρχικές ιδέες των µαθητών αναφορικά µε το µοντέλο της ενέργειας ως ερµηνεία µεταβολών φυσικών συστηµάτων, στο Γαγάτση, Α. κ.α. (εκδ.), Πρακτικά VIII Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: «Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Πρακτική», Λευκωσία: Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Σπυροπούλου-Κατσάνη,. (2000). ιδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήµες. Αθήνα: Εκδόσεις Τυποθήτω. Teachworth, M. (1987). Surviving a Science Project. The Science Teacher, 54(1), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τα πιο κάτω δοχεία περιέχουν νερό. Μελέτησέ τα προσεκτικά: - Βρες πώς µοιάζουν µεταξύ τους τα δοχεία. Γράψε όσες περισσότερες οµοιότητες µπορείς µεταξύ των δοχείων. - Βρες πώς διαφέρουν µεταξύ τους τα δοχεία. Γράψε όσες περισσότερες διαφορές µπορείς µεταξύ των δοχείων. ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΙΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Ο Νικόλας έκανε το ακόλουθο πείραµα: Πήρε 3 ίδια κεριά και τα άναψε ταυτόχρονα. Ακολούθως τοποθέτησε πάνω από κάθε κερί ένα διαφορετικού όγκου δοχείο και µέτρησε το χρόνο που χρειάστηκε το κάθε κερί για να σβήσει. - Τι ήθελε να διερευνήσει µε το πείραµά του; 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 349

12 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ υο παιδιά συζητούν: ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ Ο προπονητής επέλεξε τους πιο κάτω αθλητές για να συµµετάσχουν στον τελικό αγώνα µιας ανδρικής οµάδας. ιάβασε προσεκτικά τι είπαν τα δυο κορίτσια. - Mε ποια από τις δύο συµφωνείς; Γιατί; - Αν συµφωνείς µε την Κωνσταντίνα, περίγραψε ένα πείραµα που πρέπει να εκτελέσει η Χριστίνα για να µάθει αν το φως επηρέασε το φυτό και άνθισε. - Αν συµφωνείς µε τη Χριστίνα, εξήγησε πού στηρίζει την άποψή της. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Η Μαρία γέµισε τρία όµοια δοχεία µε νερό διαφορετικής θερµοκρασίας στο κάθε ένα. Μέτρησε το χρόνο που χρειάζεται να διαλυθεί η ζάχαρη στο κάθε ένα από τα τρία δοχεία. Κατέγραψε τις µετρήσεις της σε πίνακα: οχείο Χρόνος διάλυσης της ζάχαρης Α καυτό νερό 12 δευτερόλεπτα Β χλιαρό νερό 17 δευτερόλεπτα Γ κρύο νερό 30 δευτερόλεπτα Ήθελε να παρουσιάσει τα αποτελέσµατά του σε γραφική παράσταση. - Κατασκεύασε µια γραφική παράσταση στο χώρο που σου δίνεται πιο κάτω: ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Η γραφική παράσταση παρουσιάζει την απόσταση και το χρόνο σε µια πεζοπορία που έκαναν ο Σταύρος και ο Κώστας. Οι δυο φίλοι ξεκίνησαν από το ίδιο µέρος και περπάτησαν στην ίδια κατεύθυνση. Στον αγώνα, οι καλαθοσφαιριστές Β και Γ δεν απέδωσαν ικανοποιητικά. Κοίταξε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται για τον καθένα. - Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα, τι νοµίζεις ότι επηρέασε την απόδοσή τους; Εξήγησε πώς σκέφτηκες την απάντησή σου. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ Ο Πέτρος ήθελε να διερευνήσει αν το είδος της µπάλας επηρεάζει το ύψος που αναπηδά όταν κτυπήσει στο πάτωµα. Πήρε τρεις διαφορετικές µπάλες και τις άφηνε να πέφτουν από το ίδιο ύψος, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα: Μετρούσε το ύψος που αναπηδούσε η κάθε µπάλα. - Πιστεύεις ότι το πείραµα που έκανε είναι έγκυρο; Εξήγησε πώς το σκέφτηκες. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΟ ΠΗΓΕΣ Η γραφική παράσταση παρουσιάζει το ρη κάποιων σαπουνιών: - Ποιος από τους δύο φίλους ήταν ο πιο γρήγορος; Εξήγησε πώς σκέφτηκες την απάντησή σου. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιµές των σαπουνιών: Είδος Σαπουνιού Τιµή 100 γραµµαρίων Κασάντρα 56σ Αφροδίτη 43σ Απαλέο 41σ Πράσινο 39σ Σολ 50σ Ροδαλό 40σ Θέλεις να αγοράσεις ένα σαπούνι που να προστατεύει το δέρµα σου, αλλά να είναι και οικονοµικό. - Ποιο από τα πιο πάνω σαπούνια θα επιλέξεις; Εξήγησε πώς έκανες την επιλογή σου. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 350

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2002)

Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2002) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2002) ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Σόνια Καφούση & Χρυσάνθη Σκουµπουρδή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία:

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: 22-23 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: θεωρητική προσέγγιση, προγράμματα αξιολόγησης και αντιμετώπισης Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Βύθιση / Πλεύση (ΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) Τίτλος Διερεύνησης : Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη βύθιση ή την πλεύση σε ένα υγρό; Αφού γνωριστήκαμε με την Έλενα και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πως διερευνούμε

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ Ο ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Εκπαιδευτική Ημερίδα Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θέμα Γραφικές παραστάσεις Ραβδόγραμμα - Ιστόγραμμα -Κυκλικό διάγραμμα Πίνακες-Σχετικές Συχνοτητες-Ποσοστα-Κλασματα Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας Α. Δίνουμε στους εκπαιδευόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Τηλέφωνα επικοινωνίας (357) 25372130, (357) 99851998 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες;

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Grant Agreement number: 226646 -CP- 1-2005-1-IE-COMENIUS-C21 (2005-3264) Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Θεματική ενότητα: Χημεία Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Πέντε 80-λεπτα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση µιας περίληψης των βασικότερων θεµάτων που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β Λυκείου

Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β Λυκείου Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β Λυκείου Γεώργιος Κορακάκης, Ευαγγελία Παυλάτου, Ανδρέας Μπουντουβής, Ιωάννης Παλυβός gkor@chemeng.ntua.gr, pavlatou@chemeng.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Nº 2 / MΑΙΟΣ 2012 Nº 1 / DIC 2011 No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εγκάρσιες ικανότητες που αναζητούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης john@polsci.auth.gr, chadji@polsci.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα