Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»"

Transcript

1 Το Πανηγύρι της Επιστήµης Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» Ευαγγελία Κυριαζή, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδας Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αφορά σε έρευνα που διεξήχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος: «Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης στο δηµοτικό σχολείο», το οποίο διεκπεραιώνει η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, µε σκοπό την αξιοποίηση της σχολικής δραστηριότητας «Πανηγύρι Επιστήµης» για παιδαγωγικούς σκοπούς. Η διδακτική παρέµβαση που αναπτύχθηκε, συνδυάζει τυπικές, µη τυπικές και άτυπες µορφές µάθησης για καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης και εµπλέκει ενεργά τους γονείς στη µαθησιακή διαδικασία. Στο παρεµβατικό πρόγραµµα συµµετείχαν 11χρονοι µαθητές δηµοτικού σχολείου, στους οποίους χορηγήθηκαν έργα αξιολόγησης δεξιοτήτων διερεύνησης σε τρεις χρονικές στιγµές (πριν και µετά την τυπική φάση της διδακτικής παρέµβασης και µετά το πανηγύρι). Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στο τέλος του παρεµβατικού προγράµµατος οι επιδόσεις των µαθητών ως προς τις δεξιότητες διερεύνησης είχαν βελτιωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε τις αρχικές τους επιδόσεις, καθώς και σε σύγκριση µε τις επιδόσεις συνοµήλικων αλλά και µεγαλύτερων παιδιών, τα οποία δεν είχαν εµπλοκή στο πρόγραµµα. 1. Εισαγωγή Το ερευνητικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη προγραµµάτων συστηµατικής καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης, το οποίο εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια στον τοµέα της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών, αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας για προώθηση της δηµόσιας κατανόησης της επιστήµης µέσα από την εκπαίδευση (Lee, 1997; DeBoer, 2000; Duggan & Gott, 2002). Η διερεύνηση αποτελεί µια από τις διεργασίες φυσικών επιστηµών που υπεισέρχονται στην επιστηµονική σκέψη. Οι διδακτικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν µε σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης, επικεντρώνονται στην παράλληλη προώθηση εννοιολογικής και διαδικαστικής κατανόησης (Teachworth, 1987; Duggan et.al., 1996; Goldsworthy, 1998) και στην αξιοποίηση διαφορετικών µορφών µάθησης, πέραν της τυπικής (Dynan & Fraser, 1985; Ault & Nagel, 1997; Hofstein et.al., 1997). Το πρόγραµµα «Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης» είναι ένα από τα ερευνητικά προγράµµατα που υλοποιεί η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το πρόγραµµα έχει σκοπό την παιδαγωγική αξιοποίηση της σχολικής 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 339

2 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου δραστηριότητας «Πανηγύρι Επιστήµης», ως µέσου καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό (Κωνσταντίνου & η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, 2004), όπου το Πανηγύρι αξιοποιείται ως διδακτική προσέγγιση των Φυσικών Επιστηµών, η οποία συνδυάζει στοιχεία τυπικής, άτυπης και µη τυπικής διαδικασίας µάθησης και ενθαρρύνει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τους γονείς σε µια διαδικασία διεκπεραίωσης αυθεντικών διερευνήσεων. Το παρόν άρθρο αφορά σε διπλωµατική εργασία επιπέδου masters (Κυριαζή, 2004), µε την οποία εξετάστηκε η δυνατότητα ενός Πανηγυριού Επιστήµης να λειτουργήσει ως µηχανισµός ανάπτυξης δεξιοτήτων διερεύνησης σε παιδιά δηµοτικού σχολείου. Ειδικότερα, η έρευνα είχε ως στόχο: (1). την αξιολόγηση διδακτικών στρατηγικών για υπέρβαση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διεκπεραίωση διερευνήσεων (2). τη χαρτογράφηση των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των δεξιοτήτων διερεύνησης στην πορεία ανάπτυξής τους (3). τον εντοπισµό δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να διεξαγάγουν διερευνήσεις για συµµετοχή στο Πανηγύρι Επιστήµης Τα αποτελέσµατα της έρευνας περιλαµβάνουν: (α) επίπεδα επίδοσης δεξιοτήτων διερεύνησης, (β) διαφοροποίηση των επιδόσεων στις δεξιότητες διερεύνησης στην πορεία ανάπτυξής τους και σε σύγκριση µε επιδόσεις παιδιών που δεν συµµετείχαν στο πρόγραµµα, (γ) αλληλεπιδράσεις µεταξύ δεξιοτήτων διερεύνησης στην πορεία ανάπτυξης τους και (δ) δυσκολίες που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των παιδιών για διεκπεραίωση διερευνήσεων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αποτελέσµατα σχετικά µε τη διαφοροποίηση των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας στις δεξιότητες διερεύνησης σε προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο, καθώς και σε σύγκριση µε τις επιδόσεις της οµάδας ελέγχου. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο εξιότητες ιερεύνησης Η διερεύνηση είναι µια διεργασία των φυσικών επιστηµών που εµπεριέχεται στη διαδικαστική κατανόηση και αξιοποιείται κατά την προσπάθεια επίλυσης πρακτικών προβληµάτων µε διαφορετικά συγκείµενα (Duggan & Gott, 1995; Gott & Duggan, 1995). ιακρίνεται στη συλλογιστική της πτυχή, η οποία περιλαµβάνει δεξιότητες, όπως είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος µεταβλητών και στην πρακτική πτυχή της, η οποία περιλαµβάνει πρακτικές δεξιότητες, όπως είναι για παράδειγµα η συλλογή και καταγραφή δεδοµένων. Αρκετές από τις δεξιότητες αυτές έχουν απασχολήσει πολλούς ερευνητές είτε ως αυτόνοµες είτε σε συνδυασµό µεταξύ τους (Gott & Roberts, 2003; Σπυροπούλου Κατσάνη, 2000; Κωνσταντίνου κ.α., 2002) και αναφέρονται ως διερευνητικές δεξιότητες. Ειδικότερα στην αναφερθείσα έρευνα, ως δεξιότητες διερεύνησης ορίζονται η αναγνώριση µεταβλητών, η διατύπωση διερευνήσιµου ερωτήµατος, η διατύπωση υπόθεσης, ο σχεδιασµός πειράµατος και έλεγχος µεταβλητών, η συλλογή, καταγραφή 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 340

3 Το Πανηγύρι της Επιστήµης και οργάνωση δεδοµένων, η ερµηνεία δεδοµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων, καθώς και ο εντοπισµός σχεδιαστικών ατελειών. Οι δεξιότητες αυτές µπορεί να συνδυάζονται στο πλαίσιο διεκπεραίωσης µιας διερεύνησης µε διάφορους τρόπους. Η πορεία µε την οποία υλοποιούσαν τις διερευνήσεις τους τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα (διάγραµµα 1), αποτελεί ένα τρόπο συνδυασµού αυτών των δεξιοτήτων. ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο παράγοντας Α επηρεάζει τον παράγοντα Β; ΥΠΟΘΕΣΗ: Πρόχειρη θεωρία - απάντηση στο ερώτηµα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (ΑΛΛΑΖΩ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ) ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (ΜΕΤΡΩ) ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (απάντηση στο ερώτηµα και σύγκριση µε την υπόθεση) ιάγραµµα 1. Πορεία διεκπεραίωσης µιας διερεύνησης. Ανάπτυξη εξιοτήτων ιερεύνησης στο ηµοτικό Σχολείο Οι απόψεις για καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης µέσα από τη διδακτική διαδικασία διίστανται. Μια άποψη θεωρεί ότι εφόσον η διερεύνηση απαιτεί υψηλές νοητικές ικανότητες, οι οποίες αποτελούν προνόµιο των χαρισµατικών µαθητών (Klahr, 2000) και µπορούν να αναπτυχθούν σε συνάρτηση µε την ηλικία (Inhelder & Piaget, 1964), είναι άσκοπη οποιαδήποτε εκπαιδευτική προσπάθεια για καλλιέργειά τους. Ωστόσο, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία από έρευνες, τα οποία δείχνουν ότι ορισµένα συστατικά αυτής της ικανότητας µπορούν να αναπτυχθούν σε παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης (Goossens, 1992; Adey & Shayer, 1994). Με την κατάλληλη διδακτική παρέµβαση, ένα παιδί δηµοτικού που βρίσκεται στο στάδιο των συγκεκριµένων λειτουργιών, όπου µπορούν να ενεργοποιηθούν µεταγνωστικές λειτουργίες για έλεγχο και αξιολόγηση της δικής του στρατηγικής κατά τη δόµηση µιας θεωρίας, τότε είναι ικανό να παραγάγει έγκυρη γνώση ακολουθώντας διαδικασίες διερεύνησης. Ωστόσο, το µαθησιακό έργο που πραγµατώνεται στο στενό πλαίσιο µιας σχολικής τάξης δεν µένει ανεπηρέαστο από ερεθίσµατα και προκλήσεις που δέχεται ο µαθητής έξω από το σχολικό περιβάλλον. Όταν τα κίνητρα που προέρχονται από άλλες πηγές µάθησης είναι πιο έντονα, ο ρόλος του σχολείου υποβαθµίζεται (Dynan & Fraser, 1985; Κυριαζή κ.α., 2003). Επιπλέον, η µάθηση στις φυσικές επιστήµες δεν περιορίζεται στο πλαίσιο των τυπικών διεργασιών, αλλά επέρχεται και µέσα από διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα, όπως είναι για παράδειγµα τα µουσεία φυσικών επιστηµών (Dynan & Fraser, 1985; Ault & Nagel, 1997; Hofstein et.al., 1997). Κατά συνέπεια, η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 341

4 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου αναζήτηση άλλων µορφών µάθησης, πέραν της τυπικής, επιβάλλεται στο πλαίσιο αναζήτησης κινήτρων για αύξηση του γενικού ενδιαφέροντος για µάθηση (Gerber et.al., 2001). Το Πανηγύρι της Επιστήµης Το Πανηγύρι της Επιστήµης είναι µια σχολική δραστηριότητα µη τυπικής µορφής, παγκόσµια γνωστή κυρίως για τη δηµιουργία κινήτρων και θετικών στάσεων των µαθητών απέναντι στις φυσικές επιστήµες (Burtch, 1983; Carlisle & Deeter, 1989; Fort, 1985; Levin & Levin, 1991). Ως δραστηριότητα, έχει δεχτεί επικρίσεις κυρίως για τη χαλαρή σύνδεσή της µε το αναλυτικό πρόγραµµα και λόγω της ταύτισής της µε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχοµένου (Bunderson & Anderson, 1996; Grote, 1995; Carlisle & Deeter, 1989). Στην προσέγγιση που αναπτύχθηκε µε στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση της δραστηριότητας του πανηγυριού επιστήµης ως µέσου καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης, συνδυάζονται οι τρεις µορφές µάθησης: η τυπική, η µη τυπική και η άτυπη µορφή, καθώς το παιδί εµπλέκεται σε µια διαδικασία διεκπεραίωσης αυθεντικών διερευνήσεων σε σχέση µε απλά ζητήµατα καθηµερινής ζωής. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, το Πανηγύρι της Επιστήµης αποτελεί το επιστέγασµα της προσπάθειας των παιδιών να διεκπεραιώσουν συνεργατικά διερευνήσεις. Όταν όλες οι διερευνήσεις ολοκληρωθούν, τα παιδιά παρουσιάζουν τα πορίσµατά τους σε µορφή αφίσας και ετοιµάζουν µια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα µε στόχο να διδάξουν κάποιες πτυχές των αποτελεσµάτων της διερεύνησής τους σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς που επισκέπτονται την εκδήλωση που οργανώνεται. Ειδικότερα, η διδακτική παρέµβαση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος έχει τη µορφή που παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2 (Κωνσταντίνου & η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, 2004): ιάγραµµα 2. Πορεία διεκπεραίωσης της ιδακτικής Παρέµβασης Στην πρώτη φάση διεξάγεται ειδική διδακτική παρέµβαση στο πλαίσιο τυπικών διεργασιών µάθησης, µε στόχο την καλλιέργεια διερευνητικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες έχουν ως έµφαση τις δεξιότητες σχεδιασµού πειραµάτων και ελέγχου µεταβλητών. Στη δεύτερη φάση, τα παιδιά αναλαµβάνουν οµαδικά την υλοποίηση µιας διερεύνησης, στην οποία θέτουν ερωτήµατα σε σχέση µε ένα φαινόµενο που τους ενδιαφέρει, σχεδιάζουν και εκτελούν πειράµατα για να δώσουν έγκυρες απαντήσεις σ 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 342

5 Το Πανηγύρι της Επιστήµης αυτά και οργανώνουν µια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα για να εµπλέξουν στις διερευνήσεις τους το κοινό που θα επισκεφτεί το πανηγύρι. Σ αυτή την άτυπη φάση, εµπλέκονται γονείς και εκπαιδευτικοί για να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών. Η τρίτη φάση έχει µη τυπική µορφή και περιλαµβάνει την εκδήλωση του πανηγυριού της επιστήµης, την οποία µπορούν να επισκεφτούν γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλα παιδιά. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη της διδακτικής παρέµβασης προέκυψε από µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία στηρίζεται στην εφαρµογή και αξιολόγηση διδακτικού υλικού σε αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης, όπως αυτή που περιγράφεται από τους Παπαδούρη κ.α. (2004). 3. Μεθοδολογία είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές Ε και Στ τάξης δηµοτικού σχολείου. Την πειραµατική οµάδα αποτέλεσαν 35 µαθητές µιας Ε τάξης ενός δηµοτικού σχολείου, οι οποίοι συµµετείχαν στο παρεµβατικό πρόγραµµα. Την οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν 58 µαθητές Ε τάξης (οµάδα ελέγχου 1) και 38 µαθητές Στ τάξης (οµάδα ελέγχου 2), από άλλα δηµοτικά σχολεία, στους οποίους χορηγήθηκαν έργα αξιολόγησης δεξιοτήτων διερεύνησης και δεν είχαν καµιά εµπλοκή στο παρεµβατικό πρόγραµµα. Πορεία ιεκπεραίωσης της Έρευνας Το παρεµβατικό πρόγραµµα διεκπεραιώθηκε βάσει του διαγράµµατος 2. Μέσα Συλλογής εδοµένων Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσα από 29 συνολικά έργα µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, τα οποία χορηγήθηκαν σε τρεις χρονικές στιγµές: πριν (προπειραµατικό στάδιο) και µετά (µεσοπειραµατικό στάδιο) από την τυπική διδακτική παρέµβαση και στο τέλος του παρεµβατικού προγράµµατος (µεταπειραµατικό στάδιο), καθώς και µέσα από τα βιβλιάρια διερεύνησης, τα οποία συµπλήρωναν τα παιδιά στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης διερευνήσεων για συµµετοχή στο πανηγύρι. Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε τα έργα αξιολόγησης δεξιοτήτων διερεύνησης. Τα έργα αξιολογούσαν δεξιότητες όπως είναι η αναγνώριση µεταβλητών, η διατύπωση διερευνήσιµου ερωτήµατος, ο σχεδιασµός πειραµάτων και έλεγχος µεταβλητών, ο εντοπισµός σχεδιαστικών ατελειών, η κατασκευή γραφικών παραστάσεων, η απόδοση αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα και η ερµηνεία δεδοµένων από γραφικές παραστάσεις και συνδυασµό δύο πηγών. Το περιεχόµενό των έργων ήταν καινούριο για τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα και δεν σχετιζόταν µε τις δραστηριότητες της τυπικής διδακτικής παρέµβασης ή τις διερευνήσεις που είχαν να διεκπεραιώσουν για συµµετοχή στο Πανηγύρι. Κάθε έργο χορηγήθηκε τουλάχιστον δύο φορές στη διάρκεια της έρευνας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρουσιάζεται ένα έργο αξιολόγησης από κάθε δεξιότητας διερεύνησης. Επεξεργασία και Ανάλυση δεδοµένων Οι απαντήσεις των µαθητών στα έργα αναλύθηκαν µε τη φαινοµενογραφική µέθοδο ανάλυσης ποιοτικών δεδοµένων (Marton, 1981, Marton & Booth, 1997). Στόχος της 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 343

6 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου µεθόδου ήταν ο εντοπισµός της διασποράς των επεξηγήσεων συλλογισµού των παιδιών και κατ επέκταση ο καθορισµός των επιπέδων επίδοσης σε κάθε δεξιότητα διερεύνησης χωριστά. Αρχικά, οι απαντήσεις των παιδιών στα έργα οµαδοποιήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ιεραρχήθηκαν. Οι ιεραρχίες που προέκυψαν από ερωτήσεις που αξιολογούσαν την ίδια δεξιότητα είχαν συγκριθεί µεταξύ τους. Από τη σύγκριση προέκυψε µια νέα γενικότερη ιεραρχία, η οποία περιλάµβανε τα επίπεδα επίδοσης σε κάθε δεξιότητα. Η ιεραρχία στην κάθε ερώτηση τροποποιήθηκε µε τρόπο που να συµβαδίζει µε τα επίπεδα της δεξιότητας που αξιολογεί. Για κάθε ερώτηση υπολογίστηκε το ποσοστό των απαντήσεων που συγκεντρώνει το κάθε επίπεδο και κατασκευάστηκαν ιστογράµµατα µε στόχο τη σύγκριση της κατανοµής αυτών των ποσοστών στα επίπεδα κάθε δεξιότητας. Παραδείγµατα τόσο από επίπεδα επίδοσης στις δεξιότητες διερεύνησης, καθώς και ιστογράµµατα κατανοµής ποσοστών των απαντήσεων σ αυτά, περιλαµβάνονται στα Κυριαζή κ.α. (2004) και Kyriazi & Constantinou (2005). Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε ποσοτικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων µε στόχο να διαφανεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας σε κάθε έργο και σε κάθε δεξιότητα διερεύνησης σε προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο, καθώς και µεταξύ των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου σε προπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο. Για να διεκπεραιωθούν οι πιο πάνω έλεγχοι, κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών ως εξής: Η λανθασµένη ή σωστή απάντηση, η οποία στηριζόταν σε λανθασµένο συλλογισµό έπαιρνε µηδέν (0) µονάδες. Η λανθασµένη απάντηση, η οποία στηριζόταν σε σωστό συλλογισµό έπαιρνε µια (1) µονάδα, ενώ η σωστή απάντηση, η οποία στηριζόταν σε σωστό συλλογισµό έπαιρνε δύο (2) µονάδες. Όταν στα ενδιάµεσα επίπεδα µιας δεξιότητας δεν περιλαµβανόταν λανθασµένη απάντηση µε σωστό συλλογισµό, τότε δινόταν 1 µονάδα για σωστή απάντηση και σωστό συλλογισµό. Συνεπώς, οι σωστές απαντήσεις των παιδιών, οι οποίες στηρίζονταν σε λανθασµένο συλλογισµό, µηδενίστηκαν. Οι περιπτώσεις αυτές τις περισσότερες φορές οφείλονταν στη δυσκολία των παιδιών για γραπτή περιγραφή του συλλογισµού τους. Ωστόσο, µ αυτό τον τρόπο η κωδικοποίηση είναι αυστηρή και κατά συνέπεια δίνεται έµφαση στον εντοπισµό της κατανόησης του παιδιού µέσω της γραπτής επεξήγησης του συλλογισµού του. Πραγµατική κατανόηση θεωρείται ότι υπάρχει, όταν υπάρχει συνέπεια µεταξύ της απάντησης και του συλλογισµού. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η επίδοση κάθε δεξιότητας, δηλαδή ο µέσος όρος του αθροίσµατος των επιδόσεων σε ερωτήσεις που αξιολογούσαν την ίδια δεξιότητα διερεύνησης σε κάθε χρονική στιγµή. Με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 10, διενεργήθηκε έλεγχος t-test για συσχετιζόµενα δείγµατα, µε τον οποίο ήταν δυνατή η σύγκριση µεταξύ των επιδόσεων στις δεξιότητες διερεύνησης σε προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο. Επιπλέον, διενεργήθηκε έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, µε τον οποίο ήταν δυνατή η σύγκριση των επιδόσεων της πειραµατικής µε την οµάδα ελέγχου, σε κάποιες δεξιότητες διερεύνησης. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 344

7 Το Πανηγύρι της Επιστήµης 4. Αποτελέσµατα Έρευνας Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε αποτελέσµατα που αφορούν: (1) στη διαφοροποίηση των επιδόσεων σε δεξιότητες διερεύνησης της πειραµατικής οµάδας στη διάρκεια του παρεµβατικού προγράµµατος και (2) στις διαφορές µεταξύ των επιδόσεων σε δεξιότητες διερεύνησης της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 διαγνωστικό δοκίµιο προπειραµατικό µεσοπειραµατικό µεταπειραµατικό εξιότητα µέσοι όροι επίδοσης t df Sig. 0,099 0,390-5, * Αναγνώριση 0,419 0,552-1, µεταβλητών 0,128 0,271-2, * ιατύπωση 1,115 1,314-1, διερευνήσιµου 0,971 1,059-0, ερωτήµατος 0,772 0,828-0, Σχεδιασµός 0,086 0,514-4, * πειράµατος έλεγχος µεταβλητών 0,486 0,843-4, * Εντοπισµός 0,514 0,824-3, * σχεδιαστικών 0,533 0,733-2, * ατελειών 0,228 0,628-2, * Κατασκευή γραφικής 0,171 0,357-3, * παράστασης 0,328 0,428-1, Απόδοση αιτιακών 0,103 0,246-4, * σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα.105 0,176-2, * Ερµηνεία δεδοµένων από ραβδόγραµµα 0,372 0,456-1, Ερµηνεία δεδοµένων 0,057 0,057 0, από γραµµική γραφική παράσταση 0,057 0,086-0, Ερµηνεία δεδοµένων 0,500 0, * από δύο πηγές 1,200 1,314-0, *p<.05 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον στατιστικό έλεγχο t-test για συσχετιζόµενα δείγµατα, όπου εξετάστηκε η διαφοροποίηση της επίδοσης σε δεξιότητες διερεύνησης σε τρεις χρονικές στιγµές: προπειραµατικό, µεσοπειραµατικό και µεταπειραµατικό στάδιο. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι οι επιδόσεις των παιδιών στο τέλος του παρεµβατικού προγράµµατος έχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τις αρχικές τους επιδόσεις στις δεξιότητες αναγνώρισης µεταβλητών (t (34) =-5,821, p<.05), σχεδιασµού πειραµάτων και ελέγχου µεταβλητών (t (34) =-4,659, p<.05), εντοπισµού σχεδιαστικών ατελειών (t (34) =-3,202, p=.003), κατασκευής γραφικής παράστασης (t (34) =-3,404, p=.002), απόδοσης αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα (t (34) =-4,415, p<.05) και ερµηνείας δεδοµένων από δύο πηγές (t (34) =-3.833, p=.001). Επιπλέον, οι επιδόσεις των παιδιών µετά την τυπική φάση της παρέµβασης σε σύγκριση µε τις αρχικές τους επιδόσεις, φαίνεται ότι έχουν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 345

8 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου διαφοροποιηθεί στατιστικά σηµαντικά στις δεξιότητες αναγνώρισης µεταβλητών (t (34) =- 2,533, p=.016) και εντοπισµού σχεδιαστικών ατελειών (t (34) =-2,915, p=.006), όπου υπήρχαν µετρήσεις. Η µη τυπική φάση της παρέµβασης, στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκε το Πανηγύρι, συνέβαλε σε στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις της δεξιότητας σχεδιασµού πειράµατος και ελέγχου µεταβλητών (t (34) =-4,769, p<.05), εντοπισµού σχεδιαστικών ατελειών (t (34) =-2,159, p=.006) και απόδοσης αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα (t (34) =-2,868, p=.002). Οι δεξιότητες διατύπωσης διερευνήσιµου ερωτήµατος, ερµηνείας δεδοµένων από ραβδόγραµµα και ερµηνείας δεδοµένων από γραµµική γραφική παράσταση δεν είχαν διαφοροποιηθεί στατιστικά σηµαντικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 πειραµατική οµάδα οµάδα ελέγχου 1 οµάδα ελέγχου 2 προπειραµατικό µεταπειραµατικό εξιότητα µέσοι όροι επίδοσης t df Sig. Αναγνώριση µεταβλητών 0,000 0,089-1, ,514 0,089 4, * 0,000 0,054-1, ,514 0,054 4, * 0,029 0,053-0, ,571 0,053 4, * 0,029 0,027 0, Σχεδιασµός πειράµατος έλεγχος µεταβλητών 0,571 0,027 4, * Απόδοση αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε 0,152 0,093 1, ,381 0,093 4, * 0,152 0,102 0, πίνακα 0,381 0,102 4, * *p<.01 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον στατιστικό έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, όπου εξετάστηκε η διαφοροποίηση των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας σε δεξιότητες διερεύνησης σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες επιδόσεις δύο οµάδων ελέγχου. Τα δεδοµένα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιδόσεων της πειραµατικής οµάδας σε προπειραµατικό στάδιο και των δύο οµάδων ελέγχου, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ισοδυναµία στις επιδόσεις των οµάδων στις δεξιότητες αναγνώρισης µεταβλητών, σχεδιασµού πειραµάτων και ελέγχου µεταβλητών και απόδοσης αιτιακών σχέσεων από δεδοµένα σε πίνακα πριν από το παρεµβατικό πρόγραµµα. Επιπλέον, στον πίνακα 2 φαίνεται ότι σε µεταπειραµατικό στάδιο οι επιδόσεις της πειραµατικής οµάδας και στις τρεις δεξιότητες διερεύνησης έχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των δύο οµάδων ελέγχου. 5. Συµπεράσµατα - Συζήτηση Τα αποτελέσµατα της έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος για παιδαγωγική αξιοποίηση του Πανηγυριού Επιστήµης, καταδεικνύουν ότι τα παιδιά που είχαν εµπλακεί σ αυτό κατάφεραν να βελτιώσουν σηµαντικά τις επιδόσεις τους στις περισσότερες από τις δεξιότητες διερεύνησης. Οι επιδόσεις τους στο τέλος του 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 346

9 Το Πανηγύρι της Επιστήµης παρεµβατικού προγράµµατος ήταν σηµαντικά ψηλότερες σε σύγκριση µε τις επιδόσεις συνοµήλικων καθώς και µεγαλύτερων από αυτά παιδιών, τα οποία δεν είχαν εµπειρία µε Πανηγύρι Επιστήµης. Τα δεδοµένα αυτά ενισχύουν την άποψη (Goossens, 1992; Adey & Shayer, 1994) ότι είναι εφικτό να διδάξει κανείς δεξιότητες διερεύνησης σε 11χρονους µαθητές. Κατά συνέπεια, η σχολική δραστηριότητα «πανηγύρι επιστήµης» έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας πολύ καλός µηχανισµός για συστηµατική καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης στο δηµοτικό σχολείο, εφόσον οργανώνεται σ ένα µαθησιακό περιβάλλον το οποίο συνδυάζει τυπικές, µη τυπικές και άτυπες διαδικασίες µάθησης. Οι επιδόσεις τους δεν διαφοροποιήθηκαν στατιστικά σηµαντικά σε κάποιες δεξιότητες διερεύνησης, στις οποίες δεν δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην τυπική διδακτική παρέµβαση. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει είναι αναγκαία η συνεχής εφαρµογή, αξιολόγηση και βελτίωση του διδακτικού υλικού σε αυθεντικά περιβάλλοντα µάθησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adey, P., & Shayer, M. (1994). Really raising standards: Cognitive intervention and academic achievement. London: Routledge. Ault, C. & Nagel, N. (1997). Teachers and Science Museums: Creating Interest in Science. Science Education International, 8 (1), Bunderson, E. D. & Anderson, T. (1996). Preservice Elementary Teachers Attitudes Toward Their Past Experience With Science Fairs. School Science and Mathematics, 96(7), Burtch, B (1983). Who needs the competitive edge? Science and Children, 20(4), Carlisle, R. & Deeter, B. (1989). A Research Study of Science Fairs. Science and Children, 26(4), DeBoer, G. (2000). Scientific Literacy: Another Look at its Historical and Contemporary Meanings and its Relationship to Science Education Reform. Journal of Research in Science Teaching; 37(6), Duggan, S., Johnson, P. & Gott R. (1996). A critical point of investigative Work:Defining Variables. Journal of Research in Science Teaching, 33(5), Duggan, S. & Gott, R. (1995). The place of investigation in practical work in the UK National Curriculum for Science. International Journal of Science Education,17(2), Duggan, S. & Gott, R. (2002). What Sort of Science Education Do We Really Need? International Journal of Science Education, 24(7), Dynan, M. & Fraser, B. (1985). Informal Learning of Science. Monograph in the Faculty of Education Research Seminar and Workshop Series. Fort, D. (1985). Getting a Jump on the Science Fair. Science and Children, 23(2), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 347

10 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου Gerber, B., Cavallo, A. & Marek, E. (2001). Relationships among Informal LearningEnvironments, Teaching Procedures and Scientific Reasoning Ability. International Journal of Science Education, 23(5), Goldsworthy, A. (1998). Learning to Investigate in Sherrington, R. (ed.). ASE Guide to Primary Science Education, Cheltenham, Stanley Thornes. Goossens, L. (1992). Training scientific thinking in children and adolescents: A critical commentary and quantitative integration. In A. Demetriou, M. Shayer, & A. Efklides (Eds.), Neo-Piagetian theories of cognitive development: Implications and applications for education, London: Routledge. Gott, R. & Duggan, S. (1995). Investigative work in the Science Curriculum. USA: Open University Press. Gott, R. & Roberts, R. (2003). A written test for procedural understanding: a case study into pupil s performance. Paper presented at ESERA Amsterdam Grote, M.G. (1995). Science teacher educators opinions about science projects and science fairs. Journal of Science Teacher Education, 6 (48), Hofstein, A., Bybee, R. & Legro, P. (1997). Linking Formal and Informal Science Education through Science Education Standards. Science Education International, 8 (3), Inhelder, B. & Piaget, J. (1964). The early growth of logic in the child. London:Routledge & Kegan Paul. Klahr, D. (2000). Exploring Science. The Cognition and Development of Discovery Processes. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. Κυριαζή, Ε. (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως Μέσο Καλλιέργειας εξιοτήτων ιερεύνησης στο ηµοτικό Σχολείο. ιατριβή σε Επίπεδο Masters, Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου. Κυριαζή, Ε., Κυριαζή Κεφάλα, Π. & Κωνσταντίνου, Κ. (2003). Το Πανηγύρι της Επιστήµης. Μια µη τυπική µορφή εκπαίδευσης για καλλιέργεια επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο. Οικογένεια και Σχολείο, 165, Κυριαζή, Ε., Κυριαζή - Κεφάλα, Π. & Κωνσταντίνου, Κ. (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο ανάπτυξης επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο, στο Γαγάτση, Α. κ.α. (εκδ.), Πρακτικά VIII Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: «Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Πρακτική», Λευκωσία: Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Kyriazi, E. & Constantinou, C. (2005). The Science Fair as a Means for Developing Graphing Skills in Elementary School, in Michaelide, P. & Margetousaki, A. (edits). Proceedings of the 2nd International Conference on Hands on Science: Science in a Changing Education, , Rethymno: The Laboratory for Science Teaching, Department of Education, University of Crete, 13 th 16 th July ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 348

11 Το Πανηγύρι της Επιστήµης Κωνσταντίνου, Κ. Π. & Η Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως Μέσο Καλλιέργειας εξιοτήτων ιερεύνησης. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου. Κωνσταντίνου, Κ.Π., Φερωνύµου, Γ., Κυριακίδου, Ε. & Νικολάου, Χ. (2002). Οι Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο: Βοήθηµα για την Νηπιαγωγό. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου. Lee, O. (1997). Scientific Literacy for All: What Is It, and How Can We Achieve It? Journal of Research in Science Teaching, 34(3), Levin, K. & Levin, R. (1991). How to judge a Science Fair. The Science Teacher, 58(2), Marton, F. (1981). Phenomenoraphy Describing Conceptions of the World Around us. Instructional Science, 10, Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Mahnwah, NJ: Erlbaum. Παπαδούρη, Ν., Κυράτση, Θ. & Κωνσταντίνου, Π.Κ. (2004). Αρχικές ιδέες των µαθητών αναφορικά µε το µοντέλο της ενέργειας ως ερµηνεία µεταβολών φυσικών συστηµάτων, στο Γαγάτση, Α. κ.α. (εκδ.), Πρακτικά VIII Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου: «Σύγχρονες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Έρευνα και Πρακτική», Λευκωσία: Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Σπυροπούλου-Κατσάνη,. (2000). ιδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήµες. Αθήνα: Εκδόσεις Τυποθήτω. Teachworth, M. (1987). Surviving a Science Project. The Science Teacher, 54(1), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τα πιο κάτω δοχεία περιέχουν νερό. Μελέτησέ τα προσεκτικά: - Βρες πώς µοιάζουν µεταξύ τους τα δοχεία. Γράψε όσες περισσότερες οµοιότητες µπορείς µεταξύ των δοχείων. - Βρες πώς διαφέρουν µεταξύ τους τα δοχεία. Γράψε όσες περισσότερες διαφορές µπορείς µεταξύ των δοχείων. ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΙΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Ο Νικόλας έκανε το ακόλουθο πείραµα: Πήρε 3 ίδια κεριά και τα άναψε ταυτόχρονα. Ακολούθως τοποθέτησε πάνω από κάθε κερί ένα διαφορετικού όγκου δοχείο και µέτρησε το χρόνο που χρειάστηκε το κάθε κερί για να σβήσει. - Τι ήθελε να διερευνήσει µε το πείραµά του; 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 349

12 Ε. Κυριαζή & Κ. Κωνσταντίνου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ υο παιδιά συζητούν: ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ Ο προπονητής επέλεξε τους πιο κάτω αθλητές για να συµµετάσχουν στον τελικό αγώνα µιας ανδρικής οµάδας. ιάβασε προσεκτικά τι είπαν τα δυο κορίτσια. - Mε ποια από τις δύο συµφωνείς; Γιατί; - Αν συµφωνείς µε την Κωνσταντίνα, περίγραψε ένα πείραµα που πρέπει να εκτελέσει η Χριστίνα για να µάθει αν το φως επηρέασε το φυτό και άνθισε. - Αν συµφωνείς µε τη Χριστίνα, εξήγησε πού στηρίζει την άποψή της. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Η Μαρία γέµισε τρία όµοια δοχεία µε νερό διαφορετικής θερµοκρασίας στο κάθε ένα. Μέτρησε το χρόνο που χρειάζεται να διαλυθεί η ζάχαρη στο κάθε ένα από τα τρία δοχεία. Κατέγραψε τις µετρήσεις της σε πίνακα: οχείο Χρόνος διάλυσης της ζάχαρης Α καυτό νερό 12 δευτερόλεπτα Β χλιαρό νερό 17 δευτερόλεπτα Γ κρύο νερό 30 δευτερόλεπτα Ήθελε να παρουσιάσει τα αποτελέσµατά του σε γραφική παράσταση. - Κατασκεύασε µια γραφική παράσταση στο χώρο που σου δίνεται πιο κάτω: ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Η γραφική παράσταση παρουσιάζει την απόσταση και το χρόνο σε µια πεζοπορία που έκαναν ο Σταύρος και ο Κώστας. Οι δυο φίλοι ξεκίνησαν από το ίδιο µέρος και περπάτησαν στην ίδια κατεύθυνση. Στον αγώνα, οι καλαθοσφαιριστές Β και Γ δεν απέδωσαν ικανοποιητικά. Κοίταξε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται για τον καθένα. - Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα, τι νοµίζεις ότι επηρέασε την απόδοσή τους; Εξήγησε πώς σκέφτηκες την απάντησή σου. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ Ο Πέτρος ήθελε να διερευνήσει αν το είδος της µπάλας επηρεάζει το ύψος που αναπηδά όταν κτυπήσει στο πάτωµα. Πήρε τρεις διαφορετικές µπάλες και τις άφηνε να πέφτουν από το ίδιο ύψος, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα: Μετρούσε το ύψος που αναπηδούσε η κάθε µπάλα. - Πιστεύεις ότι το πείραµα που έκανε είναι έγκυρο; Εξήγησε πώς το σκέφτηκες. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΟ ΠΗΓΕΣ Η γραφική παράσταση παρουσιάζει το ρη κάποιων σαπουνιών: - Ποιος από τους δύο φίλους ήταν ο πιο γρήγορος; Εξήγησε πώς σκέφτηκες την απάντησή σου. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιµές των σαπουνιών: Είδος Σαπουνιού Τιµή 100 γραµµαρίων Κασάντρα 56σ Αφροδίτη 43σ Απαλέο 41σ Πράσινο 39σ Σολ 50σ Ροδαλό 40σ Θέλεις να αγοράσεις ένα σαπούνι που να προστατεύει το δέρµα σου, αλλά να είναι και οικονοµικό. - Ποιο από τα πιο πάνω σαπούνια θα επιλέξεις; Εξήγησε πώς έκανες την επιλογή σου. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 350

Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο

Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο Ευαγγελία Κυριαζή, Παναγιώτα Κυριαζή Κεφάλα, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου kyriazi@cytanet.com.cy, kyriazi@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Εισαγωγή

Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών. Εισαγωγή Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστηµών Εισαγωγή Δοµή Μαθήµατος Εισαγωγή Τι είναι Φ.Ε. ερωτήµατα για τον κόσµο (ιδεοθύελλα) Εµπειρίες µε Φ.Ε. Ζωγράφισε ένα επιστήµονα Γιατί είναι σηµαντική η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Νερό ή Πάγος. Θέμα: πάγος, νερό, διαδικασία τήξης, μέτρηση χρόνου, κατάταξη, κατεύθυνση στο επίπεδο, αριθμητική γραμμή, βασική αριθμητική

Τίτλος: Νερό ή Πάγος. Θέμα: πάγος, νερό, διαδικασία τήξης, μέτρηση χρόνου, κατάταξη, κατεύθυνση στο επίπεδο, αριθμητική γραμμή, βασική αριθμητική Τίτλος: Νερό ή Πάγος Θέμα: πάγος, νερό, διαδικασία τήξης, μέτρηση χρόνου, κατάταξη, κατεύθυνση στο επίπεδο, αριθμητική γραμμή, βασική αριθμητική Χρόνος: τρία μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών, όχι κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ράνια Πετροπούλου

Δρ. Ράνια Πετροπούλου Δρ. Ράνια Πετροπούλου Σύμφωνα με τη δημοσίευση της έκθεσης με τον τίτλο Science Education Now: A renewed Pedagogy for the Future of Europe, η Ευρώπη χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πανηγύρι Τεχνολογίας ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αλέξανδρος Χ. Μέττας, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αιτιακή Σκέψη Μαθητών ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έλενα Χριστοφόρου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο Βασίλης Οικονομίδης Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η διδακτική εκείνη προσέγγιση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα

Διαβάστε περισσότερα

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1).

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1). Τίτλος Μαθήµατος: Ιστορία και ιδακτική της στο ηµοτικό Σχολείο Κωδικός Μαθήµατος: EDG 273 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1: Ποια είναι η πορεία του νερού;

Βήμα 1: Ποια είναι η πορεία του νερού; Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: Ενότητα: Λειτουργίες Χρόνος: 4Χ80 Τίτλος μαθήματος: ιαπνοή Σημεία έμφασης: εξιότητες διερεύνησης (διατύπωσης διερευνήσιμων ερωτημάτων, υποθέσεων, σχεδιασμού πειράματος, πρόβλεψης),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια

Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια Θέματα: Μεταφορά ενέργειας, γραφική αναπαράσταση, δύναμη και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Χρόνος: 120 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Οι περισσότερο ικανοί μαθητές θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

«Του καλού καιρού» Erasmus + Edmuse Project: Education and Museum: Cultural Heritage for Science Learning

«Του καλού καιρού» Erasmus + Edmuse Project: Education and Museum: Cultural Heritage for Science Learning «Του καλού καιρού» Erasmus + Edmuse Project: Education and Museum: Cultural Heritage for Science Learning Εκπαιδευτικός: Μαρία Αγγελακοπούλου Τάξεις: Γ και Δ Ηλικίες: 9 και 10 Ιανουάριος 2017 2ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 ΕΤΩΝ: ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 ΕΤΩΝ: ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ; 392 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 ΕΤΩΝ: ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ; Αλεξία Σεβαστίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η δηµιουργία µιας ποιοτικής κλίµακας µε διάφορα επίπεδα επίδοσης σε σχέση µε τις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων

Η δηµιουργία µιας ποιοτικής κλίµακας µε διάφορα επίπεδα επίδοσης σε σχέση µε τις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων Η δηµιουργία µιας ποιοτικής κλίµακας µε διάφορα επίπεδα επίδοσης σε σχέση µε τις δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών και σχεδιασµού πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Τι είναι/ περιλαμβάνει ένα περιβάλλον μάθησης;? Χώρος? Εκπαιδευτικά Υλικά? Σχέσεις- Αλληλεπιδράσεις? Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Χάρτινα κουτιά

Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Χάρτινα κουτιά Χάρτινα χειροποίητα κουτιά Περίληψη: Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές διερευνούν τη χωρητικότητα κουτιών σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που προκύπτουν από ένα χαρτόνι συγκεκριμένων διαστάσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επιδεξιότητας της μοντελοποίησης. Παντελίτσα Καρνάου Πανεπιστήμιο Κύπρου Θεοδώρα Πέτρου. Χριστιάνα Νικολάου. Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αξιολόγηση της επιδεξιότητας της μοντελοποίησης. Παντελίτσα Καρνάου Πανεπιστήμιο Κύπρου Θεοδώρα Πέτρου. Χριστιάνα Νικολάου. Πανεπιστήμιο Κύπρου Καρνάου, Π., Νικολάου, Χ.Θ., Πέτρου, Θ., και Κωνσταντίνου, Κ.Π. (2014). Αξιολόγηση της επιδεξιότητας της μοντελοποίησης. Στα πρακτικά του 13ου Παγκύπριου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Θεωρίες Μάθησης και ιδακτικές Στρατηγικές Εισαγωγή γή στις βασικές έννοιες 11/4/2011 Σκοπός του 3 ου μαθήματος Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδοσης προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου στον αιτιακό συλλογισµό

Μελέτη της επίδοσης προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου στον αιτιακό συλλογισµό Μελέτη της επίδοσης προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου στον αιτιακό συλλογισµό E. Xριστοφόρου, Κ. Π. Κωνσταντίνου* ele_chr@hotmail.com, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Πέτρος Π. Καριώτογλου Περίληψη Στο άρθρο αυτό προτείνονται οι διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων (παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα