15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ003171869 2015-10-15"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος. Η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας ακολουθεί τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.29, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. Για τη σύνταξη των όρων ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπ όψη οι διατάξεις της υπ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.400/70, το Ν.2496/97, το Π.Δ.237/86 και το Ν.489/76. Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζημιές πυρός, ευρείας έκρηξης, φυσικών φαινομένων, πολιτικών διαταραχών οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισμού κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των # ,00 # (με κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2015 με τους κατωτέρω κωδικούς : Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα κτιρίων Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα ζωής τριών χειριστών μηχανημάτων Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Νέα Φιλαδέλφεια 15/10/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ον Αντικείμενο Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ για χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών. Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζημιές πυρός, ευρείας έκρηξης, φυσικών φαινομένων, πολιτικών διαταραχών οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισμού κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,00 (με κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους Άρθρο 2 ον Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατ/ξεις: α) Του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών ΟΤΑ» β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. γ) Της υπ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.400/70 και το Ν.2496/97. δ) Του Π.Δ. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εμπορίου Άρθρο 3 ον Συμβατικά Στοιχεία Τα Συμβατικά Στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 4. Η Τεχνική έκθεση 5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Άρθρο 4 ον Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο ( προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εγγυήσεις κ.λ.π). Εν πάση περιπτώσει, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί του ότι λειτουργεί σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας και ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 2. Πιστοποιητικά έκδοσης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς 3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής προς τον Δήμο Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος, τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, και την Δημοτική Επιχείρηση. 4. Παραστατικά νομιμοποιήσεώς της (ΦΕΚ, αποφάσεις ΔΣ κλπ), ως και εκπροσώπησής τους.

3 5. Εγγυητική συμμετοχής 5% επί του προϋπ/σμού της μελέτης από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.Δ. 28/80. Άρθρο 5 ον Ο ανάδοχος της ασφάλισης μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με τον νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει τα συμβόλαια ασφάλισης για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δ.Φ.Χ, ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Άρθρο 6 ον Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συμβατικού προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Άρθρο 7 ον Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης του έργου, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 8 ον Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 9 ον Η μη έγκαιρος και μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου ως και η μη εκτέλεση της συμβάσεως ως και η μη συμμόρφωση αυτού προς οιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουμένων απάντων ως ουσιωδών επιφέρει τις του άρθρου 11 της παρούσης. Άρθρο 10 ον Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Δήμο και κατόπιν χορηγήσεως από τον ανάδοχο τιμολογίου, θεωρημένο νομίμως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Άρθρο 11 ον Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου και η συμμετοχή του στην άνω διαδικασία αποτελεί πλήρη απόδειξη και αμάχητο τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές και ειδικές συνθήκες των κτιρίων και των οχημάτων, όλα τα συμβατικά τεύχη της αντίστοιχης μελέτης (Α.Μ. 89/14), όλους του όρους της διακήρυξης και ότι ανεπιφύλακτα αποδέχεται πάντα τα ανωτέρω και προσχωρεί χωρίς να διατυπώσει καμία αντίρρηση ή επιφύλαξη. Άρθρο 12 ον Η προσφορά ως και η υπογραφόμενη σύμβαση καταρτίζεται επί τη βάσει προϋπολογισμού σταθερού και αναλλοίωτου καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, του οποίου την ακρίβεια εγγυάται ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα. Ο ανάδοχος φέρει ακεραίως τον κίνδυνο της μη εμπροθέσμου και μη προσηκούσης εκτελέσεως της σύμβασης. Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται και αποκλείεται αναθεώρηση τιμών και αναπροσαρμογή του ποσού της σύμβασης κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 και 388 ΑΚ.

4 Άρθρο 13 ον Πάσα παράβαση των όρων της μελέτης, της αποφάσεως της οικονομικής επιτροπής ως και της συμβάσεως που θα υπογραφεί (θεωρουμένων και συνομολογούμενων απάντων ως ουσιωδών) ως και η μη έγκαιρος και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης συνεπάγεται σωρευτικά τις κάτωθι συνέπειες : α) την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, άνευ άλλου τινός, υπέρ του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος β) την καταβολή υπό του αναδόχου αποζημιώσεως για την αποκατάσταση πάσας ζημίας (θετικής, αποθετικής ως και διαφυγόντων κερδών), την οποία υπέστη ή θέλει υποστεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος- συνεπεία της αντισυμβατικής, παρανόμου συμπεριφοράς ή παραλείψεως του αναδόχου, καθοριζομένης δια της δικαστικής οδού. Η χρηματική εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της συμβάσεως ως και την απαραίτητη προϋπόθεση της εγκαίρου και προσηκούσης εκπληρώσεως όλων των υπό της παρούσης και της διακηρύξεως υποχρεώσεων του αναδόχου. Άρθρο 14 ον Κάθε τροποποίηση των όρων της αποφάσεως της οικονομικής Επιτροπής, γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων κλπ, απαγορεύεται. Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση οιουδήποτε όρου έχει ως άμεση συνέπεια και εφαρμογή και μάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσας ως και των υπό του νόμου προβλεπομένων συνεπειών. Άρθρο 15 ον Η μειοδότρια ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 24 ωρών, τα σήματα ασφάλισης των αυτοκινήτων ως και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Άρθρο 16 ον Ο μειοδότης δεσμεύεται ότι οι προσφερόμενες τιμές για ασφαλιστική κάλυψη εκάστου κινητού, ακινήτου και περιεχομένου ανταποκρίνονται απολύτως στην αξία που ορίζεται στο Τιμολόγιο. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) Άρθρο 1 ον Αντικείμενο Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζημιές πυρός, ευρείας έκρηξης, φυσικών φαινομένων, πολιτικών διαταραχών οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισμού κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,00 (με κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2015 με τους κατωτέρω κωδικούς : Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα κτιρίων Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα ζωής τριών χειριστών μηχανημάτων Άρθρο 2 ον Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών ΟΤΑ» β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. γ) Της υπ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.400/70 και το Ν.2496/97. δ) Του Π.Δ. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εμπορίου Άρθρο 3 ον α) Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα καλύπτει τις σωματικές βλάβες προς τρίτους, τις υλικές ζημιές προς τρίτους, την κλοπή (ολική ή μερική), την φωτιά, τις,, προσωπικό ατύχημα οδηγού, κ.λ.π. σύμφωνα με την υπ αρ. 89/14 Τεχνική Μελέτη. β) Η ασφάλιση των κτιρίων καθώς και το περιεχόμενο αυτών θα καλύπτει πυρκαγιά, κλοπή, φυσικά φαινόμενα,, πολιτικές διαταραχές, οχλαγωγίες,, έκρηξη, σεισμό, σύμφωνα με την υπ αρ. 89/14 Τεχνική Μελέτη.

6 Άρθρο 4 ον Όλα τα αυτοκίνητα, δίκυκλα, μηχανήματα έργων κ.λ.π. θα ασφαλισθούν για αστική ευθύνη: 1) Για σωματικές βλάβες προς τρίτους με το ποσό των ,00 για όλα τα οχήματα που θα έχουν κάλυψη και αστικής ευθύνης έργου. 2) Για υλικές ζημιές προς τρίτους με το ποσό των ,00 για όλα τα οχήματα που θα έχουν και κάλυψη αστικής ευθύνης έργου. 3) Η κατηγορία ασφάλισης των αυτοκινήτων θα είναι σύμφωνη με τον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος ορίζει τις κατηγορίες και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης. Αν τα παραπάνω οχήματα έχουν επιβαρημένο BONUS MALUS θα υπάρχει αύξηση των ασφαλίστρων για κάθε ζημιά, ενώ αν στο BONUS MALUS υπάρχει έκπτωση θα υπάρχει ανάλογη μείωση των ασφαλίστρων κατά 10%. 4) Οι χειριστές μηχανημάτων θα έχουν ξεχωριστό προσωπικό ασφαλιστήριο τροχαίου ατυχήματος οδηγού. 5) Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος δίκυκλου αυτοκινήτου κ.λ.π. μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρείες υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτά με την παραπάνω τιμή. 6) Να υπάρχει κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού σε όλα τα οχήματα. Άρθρο 5 ον Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με το άρθρο 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06, την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. Άρθρο 6 ον Ο ανάδοχος της ασφάλισης μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με τον νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει τα συμβόλαια ασφάλισης για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δ..Φ. Χ. ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Άρθρο 7 ον Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συμβατικού προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Άρθρο 8 ον Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 9 ον Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας ή θέλουν ισχύσει στο μέλλον. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) 1) ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Συνολική επιφάνεια τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : Η/Υ 40 ΟΘΟΝΕΣ LAPTOP 1 SWITCH CISCO CATALYST SWITCH TELESIS SWITCH CISCO ROUTER 2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 26 SCANER 3 1. Fax PANASONIC PANAFAX UF 490 ΤΕΜ Fax PANASONIC PANAFAX UF 342 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FP 181 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FP 141 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FL 611 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FL 501 ΤΕΜ MERLIN GERINE MG EX ΤΕΜ MGE Ellipse premium 500 ΤΕΜ MGE Ellipse premium 1200 ΤΕΜ Φωτοτυπικό TOSHIBA 3550 ΤΕΜ Φωτοτυπικό TOSHIBA 6550 ΤΕΜ ΦωτοτυπικόRICOHAFICIO 350 TEM ΦωτοτυπικόAFICIORICOH 200 TEM Φωτοτυπικό PANASONICΤΕΜ. ΤΕΜ Φωτοτυπικό LANIER 5020 TEM Τηλεφωνικές συσκευές ΤΕΜ ΨυγείοMaytac ET 2126 PEK ΤΕΜ SERVER HP ML350 G5 ΤΕΜ Η/Υ ΤΕΜ ΟΘΟΝΕΣ 19 ΤΕΜ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΤΕΜ SWITCH CISCO 2960 ΤΕΜ 01

8 23. SWITCH ΤΕΜ UPS TEM 02 Β) Έπιπλα γραφείου καινούργια διάφορα (γραφεία, ερμάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ) ΤΕΜ. 200 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου : Χρονική διάρκεια ασφάλισης :Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 2) ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 1 (ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Συνολική επιφάνεια : 270 τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου : Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ (1ος όροφος Μηχανογράφηση) Η/Υ ΤΕΜ 20 ΟΘΟΝΕΣ 15 ΤΕΜ 10 ΟΘΟΝΕΣ 19 ΤΕΜ 10 ΟΘΟΝΕΣ 22 ΤΕΜ 15 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΤΕΜ 07 SWITCH ΤΕΜ 02 SCANNER ΤΕΜ 02 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (1TB, 3,5 ) ΤΕΜ 10 Μονάδες air Condition ΤΕΜ 04 FAX TEM 01 Φωτοτυπικό ΤΕΜ 01 Γραφεία ΤΕΜ 10 Ντουλάπες ΤΕΜ 12 Καρέκλες ΤΕΜ 15 Τηλεφωνικές συσκευές ΤΕΜ 07 Ψυγείο μικρό ΤΕΜ 01 Καταστροφέας εγγράφων KYBRA ΤΕΜ 01 Κλειδοθήκη ΤΕΜ 01 Συρταριέρες τροχήλατες ΤΕΜ 04 Ισόγειο (Κ.Ε.Π. Νέας Φιλαδέλφειας) FAX Panasonic ΤΕΜ 01 Φωτοτυπικό Konica 1216 ΤΕΜ 01 ΨυγείοLiebher ET 2411 ΤΕΜ 01 Η/Υ ΤΕΜ 05 ΟΘΟΝΕΣ 19 ΤΕΜ 05 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΤΕΜ02

9 Τηλ. συσκευές ΤΕΜ 05 Scanner TEM 01 SWITCH TEM 01 Κλιματιστικές συσκευές (split) ΤΕΜ 04 Σύστημα συναγερμού ΤΕΜ 01 Γραφεία τραπέζια TEM 08 Ντουλάπες-ερμάρια TEM 22 Συρταριέρες TEM 07 Καρέκλες ΤΕM 21 Καλόγεροι-Κρεμάστρες ρούχων TEM 02 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου : Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 3) ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Ι)ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συνολική επιφάνεια 60 τ.μ Η/Υ TEM 04 ΟΘΟΝΕΣ 19 TEM 04 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER TEM 01 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣinkjet TEM 01 SWITCH TEM 01 SCANNER TEM 01 Γραφεία TEM 07 Καρέκλες TEM 12 Ντουλάπες TEM 06 Τηλ.συσκευές TEM 06 Κλιματιστικά τύπου split TEM 05 Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων και περιεχομένου : ΙΙ) ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ Συνολική επιφάνεια 80 τ.μ. Η/Υ TEM 07 ΟΘΟΝΕΣ 19 TEM 07 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER TEM 02 SWITCH TEM 01 FAX TEM 01 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟGESTETNER AFICIO TEM 01 Τηλ. συσκευές TEM 07 Κλιματιστικά τύπου split TEM 03

10 Γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες, συρταροθήκες κλπ TEM 25 Γεωργικά Μηχανήματα: Σκαπτικά μηχ/τα (φρέζες) :3 Honda, 1 Viking Αλυσοπρίονα: 3 OLEOMAC, 11 STIHL, 16 HUSQVARNA, 1 HUSQVARNACOMPIμε εξάρτημα θαμνοκοπτικό και εξάρτημα χορτοκοπτικό 5 βενζινοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές Mc Culloch 1 ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή GREEN-GREEN 1 αυτοκινούμενο μηχάνημα κοπής χόρτου GRILLO Μεσινέζες χορτοκοπτικά: 3 STIHL, 2 OLEOMAC, 2 EFCO, 1 KAWASAKI Θαμνοκοπτικά μπορντούρας: 4 STIHL, 4 HUSQVARNA, 4 OLEOMAC, 1 EFCO Φυτευτικά μηχ/τα (αρίδες): 2 EFCO, 1 STIHL 1 φυσητήρας φύλλων OLEO MAC 2 πλυστικά μηχανήματα KARCHER Ένα κομπρεσέρ αέρος COMBI Ένα ηλεκτρικό δράπανοbosch Ένα επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδοbosch Ένας ηλεκτρικός κόφτης μικρός BOSCH Ένας ηλεκτρικός κόφτης μεγάλος BOSCH Δύο μοτέρ αντλίας νερού για βυτιοφόρο όχημα Μία βάρκα για τη λίμνη του άλσους Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων και περιεχομένου : IΙΙ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Επιφάνεια κύριου χώρου:144 τ.μ. Επιφάνεια εισόδου:21 τ.μ. Επιφάνεια γραφείου, κουζίνας : 7τ.μ. Επιφάνεια 2 αποθηκών : 25 τ.μ. Επιφάνεια εξωστών : 150 τ.μ. Ακάλυπτος χώρος : τ.μ. Λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης, αποχωρητήρια πελατών (ανδρών - γυναικών), αποχωρητήρια προσωπικού Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων & περιεχομένου : ΙV) 12 ΛΥΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ +1 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ επιφάνειας 63 τ.μ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ (Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας). Ποσό ασφαλισμένης αξίας περίπτερων & περιεχομένου: V) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων & περιεχομένου: VI) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ εντός Δημοτικού Άλσους (Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος) + Κυλικείο Συνολική επιφάνεια 300 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: VII) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ με περιφραγμένο ακάλυπτο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο (παραπλεύρως Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας) Επιφάνεια αίθουσας: 146 τμ Κουζίνα: 21 τμ Τουαλέτα: 30 τμ Περιφραγμένος ακάλυπτος δημοτικός χώρος: 720 τμ. Συνολική επιφάνεια: 917 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

11 4) ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Κ. ΜΥΛΟΣ) Για κάλυψη από ζημιές: Ι) ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Συνολική επιφάνεια : 260,70 τ.μ. πυρός Ποσό ασφαλισμένης αξίας και περιεχομένου κτιρίου: ΙΙ) ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ Ναός Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Γραφεία Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: Νεκροθάλαμος, Ψυγείο Νεκρών, Αποδυτήρια Προσωπικού Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Οστεοφυλάκιο Α' Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Οστεοφυλάκιο Β' Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Πλυντήριο - Νέα Αίθουσα - Τουαλέτες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: Νέοι Χώροι (Αποθήκες - φυλάκιο - W.C.) στην επάνω είσοδο Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: Δεξαμενή νερού Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) T.V. 14 NORDMENDE ΤΕΜ. 01 Ψυγείο INTERNATIONAL TΕΜ. 01 Ιονιστής CELSIOUS ΤΕΜ. 01 Air Condition DYNAMIC ΒΤU ΤΕΜ. 04 Γραφεία ΤΕΜ. 05 Ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ. 01 Αριθμομηχανή FOMAX 1250 OPD ΤΕΜ. 01 Πλυντήριο ρούχων OCEAN400 ΤΕΜ. 02 Κλιματιστικό SAMUNE ΤΕΜ. 01 Καρέκλες ΤΕΜ. 10 Ενσύρματα τηλέφωνα ΤΕΜ. 04 Ντουλάπες ντουλάπια καρτελοθήκες SERVER HP ML350 G5 TEM 01 Η/Υ ΤΕΜ 10 ΟΘΟΝΕΣ 20 ΤΕΜ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER TEM 03 SWITCH ΤΕΜ 01

12 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίων: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 5) ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Επιφάνεια Αποθήκης 300 τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου : Περιεχόμενο Αποθήκης. Η/Υ INTEL PENTIUM 4 TEM. 01 ΟθόνηCompac 14 TEM. 01 Εκτυπωτής HP 2200 TEM. 01 Φωτοτυπικό XEROX 5314 TEM. 01 Έπιπλα γραφείου TEM. 02 Πολυθρόνες γραφείου TEM. 02 Συρταροθήκες TEM. 02 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίoυ: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 6) ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΡΥΠΙΑ 45 Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Συνολική επιφάνεια 952,85 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική επιφάνεια:1.693,17τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Τροχήλατη συρταροθήκη τεμ. 32 Βιβλιοθήκες τεμ. 15 Ερμάρια τεμ.103 Γραφεία τεμ. 69 Τραπέζι αναμονής τεμ. 01 Η/Υ τεμ 40 ΟΘΟΝΕΣ 19 τεμ 40 PLOTER τεμ 01 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER τεμ 10 SWITCH τεμ01 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ NCJE τεμ 07 SCANER τεμ02 Έπιπλα Γραφείου τεμ 38 Έπιπλο Υποστήριξης τεμ31 Καρέκλες τροχήλατες τεμ 42 Καρέκλες γεν. χρήσης τεμ 101 Τραπέζι/τραπέζι μικρό κοινού τεμ18 Καναπές τεμ02 Κάλαθος αχρήστων τεμ65 Μονάδα με ράφια τεμ 115 Σχεδιοθήκη τεμ 08 Αρχειοθήκη τεμ 32 Εντοιχισμένα έπιπλα/πάγκος τεμ 06 Πίνακας ανακοινώσεων τεμ 05 Τηλεφωνικές συσκευές τεμ28 Συσκευή φαξ τεμ 03 Φωτοτυπικό μηχ/μα /βάση τεμ 02 Διάφορες ηλεκτρ.συσκευές. τεμ.27 (ψυγείο,φούρνος μικροκυμάτων, καφετιέρα, ηλεκτρ.θερμάστρα,ηλεκτρ. σώμα, κλιματιστική μονάδα, ηλεκτρ. σκούπα, ηλεκτρ. αριθμομηχανή) Κ.Ε.Π. Νέας Χαλκηδόνας (ισόγειο κτιρίου Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων) Η/Υ ΤΕΜ 04 ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΜ 03 SCANNERΤΕΜ 01 UPS ΤΕΜ 01 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX,SCANNER,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) ΤΕΜ 01 ΤΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΜ 04 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣLASER ΤΕΜ 02 SWITCH ΤΕΜ 01 FAXPANASONIC ΤΕΜ 01 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA 1216 ΤΕΜ 01 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΕΜ 01 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΕΜ12 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΕΜ 03 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΜ 04 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΕΜ 04 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΜ 04 ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΕΜ 04 ΨΥΓΕΙΑ ΤΕΜ 02 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

14 8) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14, Νέα Χαλκηδόνα (Ημιτελές βιβλιοθήκη) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 124,62 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 Α Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 89,79 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 21 (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 308,50 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 1.405,75 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

15 Γραφείο μεγάλο :1 Γραφείο : 3 Γραφεία 15REQ μικρά : Καρέκλες γραφείου : 5 Καρέκλες επισκεπτών : 7 Καρέκλα : 1 Καρέκλες επισκεπτών : 2 Καρέκλες πτυσσόμενες συνεδριάσεων : 4 Συρταριέρα : 3 Συρταριέρα έπιπλο φαξ : 1 Συρταριέρα γραφείου : 1 Φαξ τηλέφωνο : 1 Επιπλο φωτοτυπικού : 1 Ντουλάπα δίφυλλη : 4 Υποπόδιο : 1 Καλόγηρος : 3 Κρεββάτι ιατρείου : 1 Καρότσι φαρμάκων ιατρείου : 1 Τραπεζάκι μικρό : 1 Ντουλάπα : 1 Τραπεζάκια : 41 Ραφιέρες : 2 Βιβλιοθήκη : 2 Κινητή Βιβλιοθήκη : 1 Ραφιέρα ιατρείου : 1 Τροχήλατη κατασκευή : 1 Κατασκευές μαραγκού : 1 Πίνακας κατασκευών : 1 Καβαλέτο ζωγραφικής : 1 Κατασκευή τελωνείου (παιχνίδι) : 1 Πάγκοι : 1 Παπουτσοθήκη : 1 Επιπλο τηλεόρασης : 1 Επιπλο για αποθήκευση πραγμάτων : 1 Επιπλο κουζίνας πλυντήριο νεροχύτης καθρέφτης (παιχνίδι) : 4 Σπιτάκι για παιχνίδι : 1 Καρεκλάκια : 75 Κατασκευή κουκλοθεάτρου : 1 Γκαρνταρόμπα κατασκευή : 1 Κρεββατάκια νηπίων : 48 Σκάλα αλουμινίου μεγάλη : 1 Σκάλα αλουμινίου μικρή : 1 Καρότσι για μεταφορά φαγητού : 3 Ψωμιέρα μεγάλη κινητή : 1 Κουζίνα μεγάλη και λοιπά σκεύη μαγειρέματος (φριτέζες) : 1 Ζυγαριά μεγάλη : 1 Ντουλάπα με ράφια : 1 Ντουλάπα χαμηλή : 1

16 Τραπέζι κουζίνας : 1 Καρέκλες κουζίνας : 4 Πλυντήριο 15REQ πιάτων : Ψυγείο μικρό (οικ. Χρήσης) : 1 Ψυγείο επαγγελματικό : 1 Σκούπα ηλεκτρική : 1 Ανεμιστήρας (κινητός δαπέδου) : 3 Πλυντήριο ρούχων : 1 Στεγνωτήριο : 1 Σιδερωτήριο : 1 Φωτοτυπικό μηχάνημα : 1 Τηλεόραση : 1 Κασετόφωνο (παλιό) : 1 Οθόνη μικρή (για παρακολούθηση ) : 1 Υπολογιστής : 2 Μοκέτες : 3 Ηλεκτρικές κουζίνες : 2 Πλυντήριο πιάτων : 1 Απορροφητήρας συσκευή εξαερισμού : 2 Τραπεζάκια (σε αποθήκευση) : 22 Γραφεία (σε αποθήκευση) : 3 Συρταριέρα γραφείου : 1 Κρεββάτι φυσιοθεραπείας : 1 Κουκλοθέατρο (κατασκευή) : 1 Ντουλάπες (δίφυλλες) : 3 Κούτες με αυτοκινητάκια : 15 Κούτες με κράνη κυκλοφορίας : 3 Ποδηλατάκια : 30 Αντλία (μηχάνημα) : 1 Συσκευή (φαξ) : 1 Κούτα με ρόδες αυτοκινήτου : 1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου ) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 371,60 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

17 13) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΔΡΑ ΠΟΔΟΣΦ. ΣΩΜ.) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 85,60 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 136,70 τμ Ποσό ασφαλισμένηςαξίας κτιρίου ) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11 (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.Φ.Χ.) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 530,82 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 774,00 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

18 17) ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩΔΕΙΟ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 120,82 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64 Α (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 108 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 2 (δυο) ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ (ΞΥΛΙΝΑ). 1 (μία) πολυθρόνα γραφείου περιστρεφόμενη 5 (πέντε) τραπεζάκια νηπίων ξύλινα παραλληλόγραμμα. 3 (τρία) τραπεζάκια νηπίων ημικύκλια ξύλινα. 1 (ένα) στρογγυλό τραπέζι νηπίων ξύλινο. 1 (ένα) μικρό τραπέζι παραλληλόγραμμο ξύλινο (υποδοχής) 44 (σαράντατέσσερα) καρεκλάκια νηπίων ξύλινα. 4 (τέσσερις) καρέκλες ξύλινες. 1 (ένα) ξύλινο παγκάκι εσωτερικού χώρου (υποδοχής). 1 (ένα) ξυλινο κασελάκι (κάθισμα). 1 (ένα) ξύλινο ερμάριο με είκοσι συρτάρια. 1 (ένα) ξύλινο ντουλάπι δίφυλλο. 1 (μία) πλαστική ντουλάπα βεράντας. 1 (μια) ξύλινη βιβλιοθήκη αρχειοθήκη 1 (μια) μεταλλική ντουλάπα βεράντας. 1 (μία) τετράφυλλη ντουλάπα ξύλινη MDF χωνευτή τοίχου. 1 (μία) πτυσσόμενη πόρτα φυσαρμόνικα διαχωριστικό αίθουσας. 1 (ένα) ξύλινο μπακάλικο εξοπλισμένο. 1 (ένας) πίνακας ξύλινος (εργασιών) από τσόχα. 1 (ένας) πίνακας γραφής (ξύλινος). 1 (ένας) μεταλλικός καλόγερος. 7 (επτά) ξύλινα κρεββατάκια νηπίων με τα στρώματα τους. 1 (μια) ξύλινη παπουτσοθήκη (μελαμίνη) Ηλεκτρικές συσκευές και διάφορα 1 (μια ) τηλεόραση MITSUBISHI 1 (μια) συσκευή DVD LG και τηλεόραση PLASMA SAMSUNG 1 (ένα) πολυμηχάνημα φαξ και φωτοτυπικού τύπου OFFJET HP 5610 ALL IN ONE 1 (ένα) πλυντήριο ρούχων KORTING

19 1 (ένα) πλυντήριο πιάτων PITSOS 2 (δύο) ηλεκτρικές κουζίνες PHILCO & PITSOS 1 (ένας) 15REQ απορροφητήρας BOSCH (ένα) ηλεκτρικό καλοριφέρ DELONGHI. 2 (δύο) ηλ. Καλοριφέρ BOSCH & KOLAVO (από τον Δήμο) 1 (ένα) κασετόφωνο SONY κι ένα κασετόφωνο PROTECT Σύνολο 2 κασετόφωνα. 3 (τρία) κλιματιστικά με τις εξωτερικές μονάδες. Το 1 (ένα) CARRIER από τον Δήμο. Τα 2 (δύο) του Σταθμού YIOKI & MITSUBISHI. 3 (τρεις) πυροσβεστήρες. 1 (ένα) τηλέφωνο. 2 (δύο) ηλ. Σκούπες (μία DELONGHI & μία MOULINES) 9 (εννιά) τεμάχια μοκέτες (5 μεγάλα και 4 μικρά 70μ2) 1 (ένας) μηχανικός ζυγός τροφίμων. Θερμοσίφωνας τύπου NOBEL HELLAS Εξωτερικός χώρος 3 (τρία) παγκάκια ξύλινα (σετ) 2 (δύο) τσουλήθρες μεταλλική και ξύλινη 1 (μία) τραμπάλα 1 (ένα) αλογάκι ελατήριο. Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου ) ΔΡΟΣΙΝΗ 11 (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 36,54 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 113 (2 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 100,00 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ : Τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές : 9 Μεγαφωνικό κέντρο και μικρόφωνα : 2 A/C οροφής :1 FAX : 1

20 Γραφεία : 2 Βιβλιοθήκη μεταλλική : 1 Συρταριέρα 15REQ Γραφείου : 1 Ραφιέρα Γραφείου : 1 Καρέκλα Γραφείου : 2 Φωτοαντιγραφικό : 1 Ψυγείο : 4 Κουζίνα ηλεκτρική :1 Πλυντήριο Ρούχων : 1 Πλυντήριο πιάτων : 1 Ανεμιστήρας δαπέδου : 1 Ζυγαριά ηλεκτρική : 1 Μάτι ηλεκτρικό : 1 Καρεκλάκια : 117 Τραπεζάκια : 23 Καρέκλες προσωπικού : 4 Ντουλάπες ιματισμού : 2 Ντουλάπες μεταλλικές : 2 Ντουλάπι έπιπλο κουζίνας :1 Πυροσβεστήρες : 32 Τραπέζια : 2 Η/Υ Οθόνη /πληκτρολόγιο/κεντρική μονάδα : 1 Πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό, φαξ, εκτυπωτης) : 1 Scanner : 1 Καταστροφέας Εγγράφων : 1 Πλαστικοποιητής : 1 Βιβλιοδέτης : 1 Τηλεφωνικό κέντρο : 1 1 (ένας) Καναπες 1 (μία) ντουλάπα Γραφείου 1 (μία) Δίφυλλη ντουλάπα 1 (μία) ντουλάπα αποθήκευσης τροφίμων (14 φύλλα) 17 (δεκαεπτά) έπιπλα για αποθήκευση παιχνιδιών και παιδαγωγικού υλικού, βιβλιοθήκες, συρταριέρες 13 (δεκατρία) παιδικά κρεβάτια στρώματα 1 (ένας) παιδικός καναπές 4 (τέσσερις) γωνιές συμβολικού παιζνιδιού 8 (οκτώ) κρεμάστρες καλόγεροι 6 (έξι) παγκάκια 2 (δύο)παγκάκια με αποθηκευτικό χώρο 8 (οκτώ) φελοπίνακες 2 (δύο) CD PLAYER Μίξερ : 1 Πολυκόπτης : 1 Καφετιέρα : 1 Τηλεόραση : 1 Σίδερο : 1 Είδη ιματισμού (σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλάρια, πετσέτες) Κουρτίνες και κουρτινόξυλα 2 (δύο) μοκέτες

21 Είδη κουζίνας (πιάτα, ποτήρια, μπωλ, σαλατιέρες, κουτάλια, πηρούνια, μαχαίρια, κατσαρόλες, ταψιά, τηγάνια, ζυγαριά, καρότσι σερβιρίσματος) Επιπλα Κουζίνας Ντουλάπια κουζίνας inox : 14 Διπλή γούρνα νεροχύτη και μπαταρία : 1 Συρταριέρα κουζίνας inox : 1 Ηλεκτρική επαγγελματική κουζίνα : 1 Επαγγελματικός απορροφητήρας : 1 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων : 1 Inox τρόλεϊ σερβιρίσματος φαγητού : 1 Είδη μπάνιου (κάδοι απορριμμάτων, παιδικά καζανάκια, παιδικές λεκάνες και νιπτήρες) Πυροσβεστήρες : 11 Κλιματιστικά : 11 Πολυπαιχνίδι εξωτερικού χώρου : 1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ (1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός πολιτικές διαταραχές οχλαγωγίες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΑΦΙΕΡΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

22 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΛΕΥ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΚΑΝΕΡ ΦΑΞ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΨΥΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου Π.Π.Ι.Ε.Δ. Για κάλυψη από ζημιές : πυρός πολιτικές διαταραχές οχλαγωγίες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Η/Υ :4 ΟΘΟΝΕΣ 17 :4 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ :3 SWITCHES :1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου

23 23. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Για κάλυψη από ζημιές : πυρός πολιτικές διαταραχές οχλαγωγίες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ SERVER HP : 1 H/Y : 10 ΟΘΟΝΕΣ 17 :11 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ :5 SWITCHES :2 SCANNER :1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου

24 24) OXHMATA A/A Αρκυκλ Μάρκα Τύπος Οχήματος Ίπποι/ Κυβισμός Καύσιμο Έτοςκυκλ. Ασφαλιστική κάλυψη 1 KHI 6071 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 Πετρέλαιο 2003 ΑστικήΕυθύνη 2 ΚΗΙ 9765 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 Πετρέλαιο 2000 ΑστικήΕυθύνη 3 ΚΗΗ 4441 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2008 ΑστικήΕυθύνη 5 ΚΗΗ 4440 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 6 KHI 6434 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 Πετρέλαιο 2004 ΑστικήΕυθύνη 7 ΚΗΗ 5169 DAIMLER CHRYSL. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2001 ΑστικήΕυθύνη 8 ΚΗΙ 6948 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25 Πετρέλαιο 2005 ΑστικήΕυθύνη 9 ΚΗΗ 4439 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 10 ΚΗΙ 9915 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 Πετρέλαιο 2008 ΑστικήΕυθύνη 11 ΚΗΗ 1234 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2010 ΑστικήΕυθύνη 12 ΚΗΟ 3188 NISSAN ΒΥΤΙΟ 36 Πετρέλαιο 1994 ΑστικήΕυθύνη 13 ΚΗΗ 4447 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 38 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 14 ΚΗΙ 3452 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 2001 Πλήρης κάλυψη (όχι μεικτή) 15 ΚΗΙ 3453 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 2001 Πλήρης κάλυψη (όχι μεικτή) 16 ΚΗΙ 9556 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 17 ΚΗΥ 8341 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 1996 Πλήρης κάλυψη (όχι μεικτή) 18 ΚΗΙ 1902 ALFA ROMEO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 2000 ΑστικήΕυθύνη 19 ΚΗΙ 9731 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 20 YMN 9498 FORD ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 Αμόλ απλή 2000 ΑστικήΕυθύνη 21 KHO 2629 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 Αμόλ απλή 1991 ΑστικήΕυθύνη 22 ΚΗΟ 1371 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 1993 ΑστικήΕυθύνη 23 ΚΗΟ 3125 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 Αμόλ απλή 1994 ΑστικήΕυθύνη 24 ΚΗΟ 3126 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 Αμόλ απλή 1994 ΑστικήΕυθύνη 25 ΥΖΟ 7566 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 14 Αμόλ απλή ΚΗΗ 4442 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 27 ΚΗΗ 4444 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 28 ΚΗΗ 4443 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 29 ΚΗΗ 4445 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 30 ΚΗΟ 2878 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 15 Αμόλ απλή 1993 Αστική ευθύνη, πυρκαγιά, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγία, τρομοκρατικές ενέργειες, ολική κλοπή 31 ΖΖΥ7589 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 10 Αμόλ απλή 2001 ΑστικήΕυθύνη 32 ΜΕ MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 150 Πετρέλαιο ΜΕ MITSUBISHI ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 180 Πετρέλαιο ΜΕ53038 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 88 Πετρέλαιο 1993 ΑστικήΕυθύνη 35 ΚΗΙ 7070 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 Πετρέλαιο 2006 ΑστικήΕυθύνη 36 ΚΗΙ 7071 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 Πετρέλαιο 2006 ΑστικήΕυθύνη 37 ΚΗΙ 7072 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 Πετρέλαιο 2006 ΑστικήΕυθύνη 38 ΧΕΖ 831 YAMAHA ΜΟΤΟ 600cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 39 ΧΕΖ 832 YAMAHA ΜΟΤΟ 600cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 40 ΑΒΖ 7888 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2001 ΑστικήΕυθύνη 41 ΑΒΖ 7889 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2001 ΑστικήΕυθύνη 42 ΑΒΖ 9870 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 43 ΑΒΖ 9871 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 44 ΧΟΤ 508 YAMAHA ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 45 ΧΟΤ 509 YAMAHA ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 46 ΧΧΝ 186 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 47 ΧΧΝ187 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη

25 48 ΧΧΝ188 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 49 ΧΧΝ189 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 50 ΧΥΒ 430 SYM ΜΟΤΟ 300cc Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 51 ΧΥΒ 431 SYM ΜΟΤΟ 300cc Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 52 ΚΚΕ 456 MODENAS ΜΟΤΟ 111cc Αμόλ απλή 2005 ΑστικήΕυθύνη 53 ΟΑΚ 619 PIAGGIO ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 54 ΜΕ DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ 40 Πετρέλαιο ΜΕ DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ 40 Πετρέλαιο ΜΕ FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 17 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 Πετρέλαιο BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 150 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 84 Πετρέλαιο ΜΕ HAKO-WERKE ΣΑΡΩΘΡΟ 101 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 63 Α FERGUSON ΤΡΑΚΤΕΡ 67 Πετρέλαιο ΚΗΗ 4446 MERCEDES ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 96 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 65 ΚΗΟ 3224 DOTTO ΤΡΕΝΟ 16 Αμόλ απλή 1995 ΑστικήΕυθύνη 66 ΚΗΟ 2312 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 57 Πετρέλαιο 1986 ΑστικήΕυθύνη 67 ΚΗΟ 2195 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 68 Πετρέλαιο 1993 ΑστικήΕυθύνη 68 KHI 6617 DAF ΦΟΡΤΗΓΟ 35 Πετρέλαιο ΚΗΟ 3187 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 51 Πετρέλαιο 1994 ΑστικήΕυθύνη 70 ΚΗΟ 2572 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜ. 68 Πετρέλαιο 1993 ΑστικήΕυθύνη 71 ΜΕ CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 52 Πετρέλαιο ΜΕ CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 53 Πετρέλαιο ΜΕ CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 56 Πετρέλαιο ΜΕ J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 Πετρέλαιο ΚΗΗ3658 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Πετρέλαιο ΑστικήΕυθύνη

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.:162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ,00 2 ΚΤΙΡΙΟ ΠΙΝΔΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) ,00 3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ,00 4 ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ,00 5 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ,00 6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Ν. ΤΡΥΠΙΑ 45) ,00 7 ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 8 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ,00 9 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 Α ,00 10 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ,00 11 ΚΤΙΡΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 12 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΧΑΛΚ/ΝΑΣ) ,00 13 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ) ,00 14 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 15 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 16 ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) ,00 17 ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩΔΕΙΟ) ,00 18 ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64 Α (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ,00 19 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ (ΔΡΟΣΙΝΗ 11) ,00 20 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ,00 21 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ ,00 22 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 152 (ΠΠΙΕΔ) ,00 23 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,00 24 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ (όπως προβλέπεται ανάλογα με την κατηγορία ασφάλισης) ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ.. ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 1-21 ΟΜΑΔΕΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ,00 2 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΚΤΙΡΙΟ ,00 ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ,00 4 ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ,00 5 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ,00 6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ (Ν. ΤΡΥΠΙΑ 45) ,00 7 ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 8 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ,00 9 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 Α ,00 10 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ,00 11 ΚΤΙΡΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 12 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΧΑΛΚ/ΝΑΣ) ,00 13 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ) ,00 14 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 15 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 16 ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) ,00 17 ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩΔΕΙΟ) ,00 18 ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64 Α (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ,00 19 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ (ΔΡΟΣΙΝΗ 11) ,00 20 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ,00 21 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ ,00 22 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 152 (ΠΠΙΕΔ) ,00 23 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,00 24 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ (όπως προβλέπεται ανάλογα με την κατηγορία ασφάλισης) ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ.. ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 1-21 ΟΜΑΔΕΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης 1 ΑΠ83074

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 22/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ : 21300 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου: 1464 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-3-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-3-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου εκτελέσεως και των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2012 Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 42.000,00 με το Φ.Π.Α. K.Μ.: Π09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόλος 12 / 4 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.700,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 21 / 01 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά 17/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 39647 Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.185-108 Αρ. Μελέτης: 57/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα