15REQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ003171869 2015-10-15"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος. Η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας ακολουθεί τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.29, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. Για τη σύνταξη των όρων ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπ όψη οι διατάξεις της υπ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.400/70, το Ν.2496/97, το Π.Δ.237/86 και το Ν.489/76. Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζημιές πυρός, ευρείας έκρηξης, φυσικών φαινομένων, πολιτικών διαταραχών οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισμού κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των # ,00 # (με κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2015 με τους κατωτέρω κωδικούς : Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα κτιρίων Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα ζωής τριών χειριστών μηχανημάτων Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Νέα Φιλαδέλφεια 15/10/2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ον Αντικείμενο Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ για χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών. Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζημιές πυρός, ευρείας έκρηξης, φυσικών φαινομένων, πολιτικών διαταραχών οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισμού κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,00 (με κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους Άρθρο 2 ον Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατ/ξεις: α) Του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών ΟΤΑ» β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. γ) Της υπ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.400/70 και το Ν.2496/97. δ) Του Π.Δ. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εμπορίου Άρθρο 3 ον Συμβατικά Στοιχεία Τα Συμβατικά Στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Το Τιμολόγιο και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 4. Η Τεχνική έκθεση 5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Άρθρο 4 ον Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο ( προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εγγυήσεις κ.λ.π). Εν πάση περιπτώσει, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί του ότι λειτουργεί σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας και ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 2. Πιστοποιητικά έκδοσης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς 3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής προς τον Δήμο Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος, τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, και την Δημοτική Επιχείρηση. 4. Παραστατικά νομιμοποιήσεώς της (ΦΕΚ, αποφάσεις ΔΣ κλπ), ως και εκπροσώπησής τους.

3 5. Εγγυητική συμμετοχής 5% επί του προϋπ/σμού της μελέτης από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.Δ. 28/80. Άρθρο 5 ον Ο ανάδοχος της ασφάλισης μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με τον νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει τα συμβόλαια ασφάλισης για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δ.Φ.Χ, ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Άρθρο 6 ον Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συμβατικού προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης. Άρθρο 7 ον Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης του έργου, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 8 ον Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 9 ον Η μη έγκαιρος και μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου ως και η μη εκτέλεση της συμβάσεως ως και η μη συμμόρφωση αυτού προς οιονδήποτε όρο της παρούσας, θεωρουμένων απάντων ως ουσιωδών επιφέρει τις του άρθρου 11 της παρούσης. Άρθρο 10 ον Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Δήμο και κατόπιν χορηγήσεως από τον ανάδοχο τιμολογίου, θεωρημένο νομίμως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Άρθρο 11 ον Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου και η συμμετοχή του στην άνω διαδικασία αποτελεί πλήρη απόδειξη και αμάχητο τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές και ειδικές συνθήκες των κτιρίων και των οχημάτων, όλα τα συμβατικά τεύχη της αντίστοιχης μελέτης (Α.Μ. 89/14), όλους του όρους της διακήρυξης και ότι ανεπιφύλακτα αποδέχεται πάντα τα ανωτέρω και προσχωρεί χωρίς να διατυπώσει καμία αντίρρηση ή επιφύλαξη. Άρθρο 12 ον Η προσφορά ως και η υπογραφόμενη σύμβαση καταρτίζεται επί τη βάσει προϋπολογισμού σταθερού και αναλλοίωτου καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, του οποίου την ακρίβεια εγγυάται ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα. Ο ανάδοχος φέρει ακεραίως τον κίνδυνο της μη εμπροθέσμου και μη προσηκούσης εκτελέσεως της σύμβασης. Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται και αποκλείεται αναθεώρηση τιμών και αναπροσαρμογή του ποσού της σύμβασης κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 και 388 ΑΚ.

4 Άρθρο 13 ον Πάσα παράβαση των όρων της μελέτης, της αποφάσεως της οικονομικής επιτροπής ως και της συμβάσεως που θα υπογραφεί (θεωρουμένων και συνομολογούμενων απάντων ως ουσιωδών) ως και η μη έγκαιρος και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης συνεπάγεται σωρευτικά τις κάτωθι συνέπειες : α) την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, άνευ άλλου τινός, υπέρ του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος β) την καταβολή υπό του αναδόχου αποζημιώσεως για την αποκατάσταση πάσας ζημίας (θετικής, αποθετικής ως και διαφυγόντων κερδών), την οποία υπέστη ή θέλει υποστεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος- συνεπεία της αντισυμβατικής, παρανόμου συμπεριφοράς ή παραλείψεως του αναδόχου, καθοριζομένης δια της δικαστικής οδού. Η χρηματική εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της συμβάσεως ως και την απαραίτητη προϋπόθεση της εγκαίρου και προσηκούσης εκπληρώσεως όλων των υπό της παρούσης και της διακηρύξεως υποχρεώσεων του αναδόχου. Άρθρο 14 ον Κάθε τροποποίηση των όρων της αποφάσεως της οικονομικής Επιτροπής, γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων κλπ, απαγορεύεται. Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράβαση οιουδήποτε όρου έχει ως άμεση συνέπεια και εφαρμογή και μάλιστα σωρευτικά όλων των υπό της παρούσας ως και των υπό του νόμου προβλεπομένων συνεπειών. Άρθρο 15 ον Η μειοδότρια ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 24 ωρών, τα σήματα ασφάλισης των αυτοκινήτων ως και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Άρθρο 16 ον Ο μειοδότης δεσμεύεται ότι οι προσφερόμενες τιμές για ασφαλιστική κάλυψη εκάστου κινητού, ακινήτου και περιεχομένου ανταποκρίνονται απολύτως στην αξία που ορίζεται στο Τιμολόγιο. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) Άρθρο 1 ον Αντικείμενο Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η ακίνητη περιουσία ασφαλίζεται για κάλυψη από ζημιές πυρός, ευρείας έκρηξης, φυσικών φαινομένων, πολιτικών διαταραχών οχλαγωγιών, τρομοκρατικών ενεργειών, κλοπής, σεισμού κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Η κινητή περιουσία ασφαλίζεται για αστική ευθύνη προς τρίτους, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές κλπ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ,00 (με κρατήσεις ΦΕΚ, ΤΕΟ, ΦΠΑ, κλπ) ενδεικτικά και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2015 με τους κατωτέρω κωδικούς : Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΝ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα κτιρίων Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα ζωής τριών χειριστών μηχανημάτων Άρθρο 2 ον Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών ΟΤΑ» β) Του άρθρου 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. γ) Της υπ αρ. Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου, σε συνδυασμό με το Ν.Δ.400/70 και το Ν.2496/97. δ) Του Π.Δ. 237/86, Ν. 489/76 και σχετικών ΥΑ εμπορίου Άρθρο 3 ον α) Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα καλύπτει τις σωματικές βλάβες προς τρίτους, τις υλικές ζημιές προς τρίτους, την κλοπή (ολική ή μερική), την φωτιά, τις,, προσωπικό ατύχημα οδηγού, κ.λ.π. σύμφωνα με την υπ αρ. 89/14 Τεχνική Μελέτη. β) Η ασφάλιση των κτιρίων καθώς και το περιεχόμενο αυτών θα καλύπτει πυρκαγιά, κλοπή, φυσικά φαινόμενα,, πολιτικές διαταραχές, οχλαγωγίες,, έκρηξη, σεισμό, σύμφωνα με την υπ αρ. 89/14 Τεχνική Μελέτη.

6 Άρθρο 4 ον Όλα τα αυτοκίνητα, δίκυκλα, μηχανήματα έργων κ.λ.π. θα ασφαλισθούν για αστική ευθύνη: 1) Για σωματικές βλάβες προς τρίτους με το ποσό των ,00 για όλα τα οχήματα που θα έχουν κάλυψη και αστικής ευθύνης έργου. 2) Για υλικές ζημιές προς τρίτους με το ποσό των ,00 για όλα τα οχήματα που θα έχουν και κάλυψη αστικής ευθύνης έργου. 3) Η κατηγορία ασφάλισης των αυτοκινήτων θα είναι σύμφωνη με τον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος ορίζει τις κατηγορίες και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης. Αν τα παραπάνω οχήματα έχουν επιβαρημένο BONUS MALUS θα υπάρχει αύξηση των ασφαλίστρων για κάθε ζημιά, ενώ αν στο BONUS MALUS υπάρχει έκπτωση θα υπάρχει ανάλογη μείωση των ασφαλίστρων κατά 10%. 4) Οι χειριστές μηχανημάτων θα έχουν ξεχωριστό προσωπικό ασφαλιστήριο τροχαίου ατυχήματος οδηγού. 5) Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος δίκυκλου αυτοκινήτου κ.λ.π. μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρείες υποχρεούται να ασφαλίσει και αυτά με την παραπάνω τιμή. 6) Να υπάρχει κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού σε όλα τα οχήματα. Άρθρο 5 ον Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με το άρθρο 209 παρ.2, 273 του Ν.3463/06, την υπ. αριθμ. 2/2073/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ. Άρθρο 6 ον Ο ανάδοχος της ασφάλισης μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με τον νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός τριών (3) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει τα συμβόλαια ασφάλισης για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Δ..Φ. Χ. ως και την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Άρθρο 7 ον Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται ποσοστό 5% του συμβατικού προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Άρθρο 8 ον Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 9 ον Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας ή θέλουν ισχύσει στο μέλλον. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) 1) ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Συνολική επιφάνεια τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ : Η/Υ 40 ΟΘΟΝΕΣ LAPTOP 1 SWITCH CISCO CATALYST SWITCH TELESIS SWITCH CISCO ROUTER 2 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 26 SCANER 3 1. Fax PANASONIC PANAFAX UF 490 ΤΕΜ Fax PANASONIC PANAFAX UF 342 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FP 181 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FP 141 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FL 611 ΤΕΜ Fax PANASONIC KX-FL 501 ΤΕΜ MERLIN GERINE MG EX ΤΕΜ MGE Ellipse premium 500 ΤΕΜ MGE Ellipse premium 1200 ΤΕΜ Φωτοτυπικό TOSHIBA 3550 ΤΕΜ Φωτοτυπικό TOSHIBA 6550 ΤΕΜ ΦωτοτυπικόRICOHAFICIO 350 TEM ΦωτοτυπικόAFICIORICOH 200 TEM Φωτοτυπικό PANASONICΤΕΜ. ΤΕΜ Φωτοτυπικό LANIER 5020 TEM Τηλεφωνικές συσκευές ΤΕΜ ΨυγείοMaytac ET 2126 PEK ΤΕΜ SERVER HP ML350 G5 ΤΕΜ Η/Υ ΤΕΜ ΟΘΟΝΕΣ 19 ΤΕΜ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΤΕΜ SWITCH CISCO 2960 ΤΕΜ 01

8 23. SWITCH ΤΕΜ UPS TEM 02 Β) Έπιπλα γραφείου καινούργια διάφορα (γραφεία, ερμάρια, ντουλάπες, καρέκλες κλπ) ΤΕΜ. 200 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου : Χρονική διάρκεια ασφάλισης :Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 2) ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 1 (ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Συνολική επιφάνεια : 270 τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου : Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ (1ος όροφος Μηχανογράφηση) Η/Υ ΤΕΜ 20 ΟΘΟΝΕΣ 15 ΤΕΜ 10 ΟΘΟΝΕΣ 19 ΤΕΜ 10 ΟΘΟΝΕΣ 22 ΤΕΜ 15 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΤΕΜ 07 SWITCH ΤΕΜ 02 SCANNER ΤΕΜ 02 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ (1TB, 3,5 ) ΤΕΜ 10 Μονάδες air Condition ΤΕΜ 04 FAX TEM 01 Φωτοτυπικό ΤΕΜ 01 Γραφεία ΤΕΜ 10 Ντουλάπες ΤΕΜ 12 Καρέκλες ΤΕΜ 15 Τηλεφωνικές συσκευές ΤΕΜ 07 Ψυγείο μικρό ΤΕΜ 01 Καταστροφέας εγγράφων KYBRA ΤΕΜ 01 Κλειδοθήκη ΤΕΜ 01 Συρταριέρες τροχήλατες ΤΕΜ 04 Ισόγειο (Κ.Ε.Π. Νέας Φιλαδέλφειας) FAX Panasonic ΤΕΜ 01 Φωτοτυπικό Konica 1216 ΤΕΜ 01 ΨυγείοLiebher ET 2411 ΤΕΜ 01 Η/Υ ΤΕΜ 05 ΟΘΟΝΕΣ 19 ΤΕΜ 05 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΤΕΜ02

9 Τηλ. συσκευές ΤΕΜ 05 Scanner TEM 01 SWITCH TEM 01 Κλιματιστικές συσκευές (split) ΤΕΜ 04 Σύστημα συναγερμού ΤΕΜ 01 Γραφεία τραπέζια TEM 08 Ντουλάπες-ερμάρια TEM 22 Συρταριέρες TEM 07 Καρέκλες ΤΕM 21 Καλόγεροι-Κρεμάστρες ρούχων TEM 02 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου : Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 3) ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Ι)ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συνολική επιφάνεια 60 τ.μ Η/Υ TEM 04 ΟΘΟΝΕΣ 19 TEM 04 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER TEM 01 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣinkjet TEM 01 SWITCH TEM 01 SCANNER TEM 01 Γραφεία TEM 07 Καρέκλες TEM 12 Ντουλάπες TEM 06 Τηλ.συσκευές TEM 06 Κλιματιστικά τύπου split TEM 05 Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων και περιεχομένου : ΙΙ) ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ Συνολική επιφάνεια 80 τ.μ. Η/Υ TEM 07 ΟΘΟΝΕΣ 19 TEM 07 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER TEM 02 SWITCH TEM 01 FAX TEM 01 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟGESTETNER AFICIO TEM 01 Τηλ. συσκευές TEM 07 Κλιματιστικά τύπου split TEM 03

10 Γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες, συρταροθήκες κλπ TEM 25 Γεωργικά Μηχανήματα: Σκαπτικά μηχ/τα (φρέζες) :3 Honda, 1 Viking Αλυσοπρίονα: 3 OLEOMAC, 11 STIHL, 16 HUSQVARNA, 1 HUSQVARNACOMPIμε εξάρτημα θαμνοκοπτικό και εξάρτημα χορτοκοπτικό 5 βενζινοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές Mc Culloch 1 ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή GREEN-GREEN 1 αυτοκινούμενο μηχάνημα κοπής χόρτου GRILLO Μεσινέζες χορτοκοπτικά: 3 STIHL, 2 OLEOMAC, 2 EFCO, 1 KAWASAKI Θαμνοκοπτικά μπορντούρας: 4 STIHL, 4 HUSQVARNA, 4 OLEOMAC, 1 EFCO Φυτευτικά μηχ/τα (αρίδες): 2 EFCO, 1 STIHL 1 φυσητήρας φύλλων OLEO MAC 2 πλυστικά μηχανήματα KARCHER Ένα κομπρεσέρ αέρος COMBI Ένα ηλεκτρικό δράπανοbosch Ένα επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδοbosch Ένας ηλεκτρικός κόφτης μικρός BOSCH Ένας ηλεκτρικός κόφτης μεγάλος BOSCH Δύο μοτέρ αντλίας νερού για βυτιοφόρο όχημα Μία βάρκα για τη λίμνη του άλσους Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων και περιεχομένου : IΙΙ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Επιφάνεια κύριου χώρου:144 τ.μ. Επιφάνεια εισόδου:21 τ.μ. Επιφάνεια γραφείου, κουζίνας : 7τ.μ. Επιφάνεια 2 αποθηκών : 25 τ.μ. Επιφάνεια εξωστών : 150 τ.μ. Ακάλυπτος χώρος : τ.μ. Λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης, αποχωρητήρια πελατών (ανδρών - γυναικών), αποχωρητήρια προσωπικού Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων & περιεχομένου : ΙV) 12 ΛΥΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ +1 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ επιφάνειας 63 τ.μ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ (Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας). Ποσό ασφαλισμένης αξίας περίπτερων & περιεχομένου: V) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίων & περιεχομένου: VI) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ εντός Δημοτικού Άλσους (Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος) + Κυλικείο Συνολική επιφάνεια 300 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: VII) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ με περιφραγμένο ακάλυπτο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο (παραπλεύρως Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας) Επιφάνεια αίθουσας: 146 τμ Κουζίνα: 21 τμ Τουαλέτα: 30 τμ Περιφραγμένος ακάλυπτος δημοτικός χώρος: 720 τμ. Συνολική επιφάνεια: 917 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

11 4) ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Κ. ΜΥΛΟΣ) Για κάλυψη από ζημιές: Ι) ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Συνολική επιφάνεια : 260,70 τ.μ. πυρός Ποσό ασφαλισμένης αξίας και περιεχομένου κτιρίου: ΙΙ) ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ Ναός Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Γραφεία Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: Νεκροθάλαμος, Ψυγείο Νεκρών, Αποδυτήρια Προσωπικού Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Οστεοφυλάκιο Α' Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Οστεοφυλάκιο Β' Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου και περιεχομένου: Πλυντήριο - Νέα Αίθουσα - Τουαλέτες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: Νέοι Χώροι (Αποθήκες - φυλάκιο - W.C.) στην επάνω είσοδο Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: Δεξαμενή νερού Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) T.V. 14 NORDMENDE ΤΕΜ. 01 Ψυγείο INTERNATIONAL TΕΜ. 01 Ιονιστής CELSIOUS ΤΕΜ. 01 Air Condition DYNAMIC ΒΤU ΤΕΜ. 04 Γραφεία ΤΕΜ. 05 Ασύρματο τηλέφωνο ΤΕΜ. 01 Αριθμομηχανή FOMAX 1250 OPD ΤΕΜ. 01 Πλυντήριο ρούχων OCEAN400 ΤΕΜ. 02 Κλιματιστικό SAMUNE ΤΕΜ. 01 Καρέκλες ΤΕΜ. 10 Ενσύρματα τηλέφωνα ΤΕΜ. 04 Ντουλάπες ντουλάπια καρτελοθήκες SERVER HP ML350 G5 TEM 01 Η/Υ ΤΕΜ 10 ΟΘΟΝΕΣ 20 ΤΕΜ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER TEM 03 SWITCH ΤΕΜ 01

12 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίων: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 5) ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Επιφάνεια Αποθήκης 300 τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου : Περιεχόμενο Αποθήκης. Η/Υ INTEL PENTIUM 4 TEM. 01 ΟθόνηCompac 14 TEM. 01 Εκτυπωτής HP 2200 TEM. 01 Φωτοτυπικό XEROX 5314 TEM. 01 Έπιπλα γραφείου TEM. 02 Πολυθρόνες γραφείου TEM. 02 Συρταροθήκες TEM. 02 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίoυ: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 6) ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΡΥΠΙΑ 45 Για κάλυψη από ζημιές : πυρός Συνολική επιφάνεια 952,85 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική επιφάνεια:1.693,17τ.μ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Τροχήλατη συρταροθήκη τεμ. 32 Βιβλιοθήκες τεμ. 15 Ερμάρια τεμ.103 Γραφεία τεμ. 69 Τραπέζι αναμονής τεμ. 01 Η/Υ τεμ 40 ΟΘΟΝΕΣ 19 τεμ 40 PLOTER τεμ 01 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER τεμ 10 SWITCH τεμ01 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ NCJE τεμ 07 SCANER τεμ02 Έπιπλα Γραφείου τεμ 38 Έπιπλο Υποστήριξης τεμ31 Καρέκλες τροχήλατες τεμ 42 Καρέκλες γεν. χρήσης τεμ 101 Τραπέζι/τραπέζι μικρό κοινού τεμ18 Καναπές τεμ02 Κάλαθος αχρήστων τεμ65 Μονάδα με ράφια τεμ 115 Σχεδιοθήκη τεμ 08 Αρχειοθήκη τεμ 32 Εντοιχισμένα έπιπλα/πάγκος τεμ 06 Πίνακας ανακοινώσεων τεμ 05 Τηλεφωνικές συσκευές τεμ28 Συσκευή φαξ τεμ 03 Φωτοτυπικό μηχ/μα /βάση τεμ 02 Διάφορες ηλεκτρ.συσκευές. τεμ.27 (ψυγείο,φούρνος μικροκυμάτων, καφετιέρα, ηλεκτρ.θερμάστρα,ηλεκτρ. σώμα, κλιματιστική μονάδα, ηλεκτρ. σκούπα, ηλεκτρ. αριθμομηχανή) Κ.Ε.Π. Νέας Χαλκηδόνας (ισόγειο κτιρίου Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων) Η/Υ ΤΕΜ 04 ΟΘΟΝΕΣ ΤΕΜ 03 SCANNERΤΕΜ 01 UPS ΤΕΜ 01 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX,SCANNER,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) ΤΕΜ 01 ΤΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΕΜ 04 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣLASER ΤΕΜ 02 SWITCH ΤΕΜ 01 FAXPANASONIC ΤΕΜ 01 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA 1216 ΤΕΜ 01 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΕΜ 01 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΕΜ12 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΕΜ 03 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΜ 04 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΕΜ 04 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΜ 04 ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΕΜ 04 ΨΥΓΕΙΑ ΤΕΜ 02 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου: Χρονική διάρκεια ασφάλισης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

14 8) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14, Νέα Χαλκηδόνα (Ημιτελές βιβλιοθήκη) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 124,62 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 Α Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 89,79 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 21 (ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 308,50 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 1.405,75 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

15 Γραφείο μεγάλο :1 Γραφείο : 3 Γραφεία 15REQ μικρά : Καρέκλες γραφείου : 5 Καρέκλες επισκεπτών : 7 Καρέκλα : 1 Καρέκλες επισκεπτών : 2 Καρέκλες πτυσσόμενες συνεδριάσεων : 4 Συρταριέρα : 3 Συρταριέρα έπιπλο φαξ : 1 Συρταριέρα γραφείου : 1 Φαξ τηλέφωνο : 1 Επιπλο φωτοτυπικού : 1 Ντουλάπα δίφυλλη : 4 Υποπόδιο : 1 Καλόγηρος : 3 Κρεββάτι ιατρείου : 1 Καρότσι φαρμάκων ιατρείου : 1 Τραπεζάκι μικρό : 1 Ντουλάπα : 1 Τραπεζάκια : 41 Ραφιέρες : 2 Βιβλιοθήκη : 2 Κινητή Βιβλιοθήκη : 1 Ραφιέρα ιατρείου : 1 Τροχήλατη κατασκευή : 1 Κατασκευές μαραγκού : 1 Πίνακας κατασκευών : 1 Καβαλέτο ζωγραφικής : 1 Κατασκευή τελωνείου (παιχνίδι) : 1 Πάγκοι : 1 Παπουτσοθήκη : 1 Επιπλο τηλεόρασης : 1 Επιπλο για αποθήκευση πραγμάτων : 1 Επιπλο κουζίνας πλυντήριο νεροχύτης καθρέφτης (παιχνίδι) : 4 Σπιτάκι για παιχνίδι : 1 Καρεκλάκια : 75 Κατασκευή κουκλοθεάτρου : 1 Γκαρνταρόμπα κατασκευή : 1 Κρεββατάκια νηπίων : 48 Σκάλα αλουμινίου μεγάλη : 1 Σκάλα αλουμινίου μικρή : 1 Καρότσι για μεταφορά φαγητού : 3 Ψωμιέρα μεγάλη κινητή : 1 Κουζίνα μεγάλη και λοιπά σκεύη μαγειρέματος (φριτέζες) : 1 Ζυγαριά μεγάλη : 1 Ντουλάπα με ράφια : 1 Ντουλάπα χαμηλή : 1

16 Τραπέζι κουζίνας : 1 Καρέκλες κουζίνας : 4 Πλυντήριο 15REQ πιάτων : Ψυγείο μικρό (οικ. Χρήσης) : 1 Ψυγείο επαγγελματικό : 1 Σκούπα ηλεκτρική : 1 Ανεμιστήρας (κινητός δαπέδου) : 3 Πλυντήριο ρούχων : 1 Στεγνωτήριο : 1 Σιδερωτήριο : 1 Φωτοτυπικό μηχάνημα : 1 Τηλεόραση : 1 Κασετόφωνο (παλιό) : 1 Οθόνη μικρή (για παρακολούθηση ) : 1 Υπολογιστής : 2 Μοκέτες : 3 Ηλεκτρικές κουζίνες : 2 Πλυντήριο πιάτων : 1 Απορροφητήρας συσκευή εξαερισμού : 2 Τραπεζάκια (σε αποθήκευση) : 22 Γραφεία (σε αποθήκευση) : 3 Συρταριέρα γραφείου : 1 Κρεββάτι φυσιοθεραπείας : 1 Κουκλοθέατρο (κατασκευή) : 1 Ντουλάπες (δίφυλλες) : 3 Κούτες με αυτοκινητάκια : 15 Κούτες με κράνη κυκλοφορίας : 3 Ποδηλατάκια : 30 Αντλία (μηχάνημα) : 1 Συσκευή (φαξ) : 1 Κούτα με ρόδες αυτοκινήτου : 1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου ) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 371,60 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

17 13) ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΕΔΡΑ ΠΟΔΟΣΦ. ΣΩΜ.) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 85,60 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 136,70 τμ Ποσό ασφαλισμένηςαξίας κτιρίου ) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11 (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.Φ.Χ.) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 530,82 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 774,00 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου

18 17) ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩΔΕΙΟ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 120,82 τμ. Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64 Α (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 108 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 2 (δυο) ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ (ΞΥΛΙΝΑ). 1 (μία) πολυθρόνα γραφείου περιστρεφόμενη 5 (πέντε) τραπεζάκια νηπίων ξύλινα παραλληλόγραμμα. 3 (τρία) τραπεζάκια νηπίων ημικύκλια ξύλινα. 1 (ένα) στρογγυλό τραπέζι νηπίων ξύλινο. 1 (ένα) μικρό τραπέζι παραλληλόγραμμο ξύλινο (υποδοχής) 44 (σαράντατέσσερα) καρεκλάκια νηπίων ξύλινα. 4 (τέσσερις) καρέκλες ξύλινες. 1 (ένα) ξύλινο παγκάκι εσωτερικού χώρου (υποδοχής). 1 (ένα) ξυλινο κασελάκι (κάθισμα). 1 (ένα) ξύλινο ερμάριο με είκοσι συρτάρια. 1 (ένα) ξύλινο ντουλάπι δίφυλλο. 1 (μία) πλαστική ντουλάπα βεράντας. 1 (μια) ξύλινη βιβλιοθήκη αρχειοθήκη 1 (μια) μεταλλική ντουλάπα βεράντας. 1 (μία) τετράφυλλη ντουλάπα ξύλινη MDF χωνευτή τοίχου. 1 (μία) πτυσσόμενη πόρτα φυσαρμόνικα διαχωριστικό αίθουσας. 1 (ένα) ξύλινο μπακάλικο εξοπλισμένο. 1 (ένας) πίνακας ξύλινος (εργασιών) από τσόχα. 1 (ένας) πίνακας γραφής (ξύλινος). 1 (ένας) μεταλλικός καλόγερος. 7 (επτά) ξύλινα κρεββατάκια νηπίων με τα στρώματα τους. 1 (μια) ξύλινη παπουτσοθήκη (μελαμίνη) Ηλεκτρικές συσκευές και διάφορα 1 (μια ) τηλεόραση MITSUBISHI 1 (μια) συσκευή DVD LG και τηλεόραση PLASMA SAMSUNG 1 (ένα) πολυμηχάνημα φαξ και φωτοτυπικού τύπου OFFJET HP 5610 ALL IN ONE 1 (ένα) πλυντήριο ρούχων KORTING

19 1 (ένα) πλυντήριο πιάτων PITSOS 2 (δύο) ηλεκτρικές κουζίνες PHILCO & PITSOS 1 (ένας) 15REQ απορροφητήρας BOSCH (ένα) ηλεκτρικό καλοριφέρ DELONGHI. 2 (δύο) ηλ. Καλοριφέρ BOSCH & KOLAVO (από τον Δήμο) 1 (ένα) κασετόφωνο SONY κι ένα κασετόφωνο PROTECT Σύνολο 2 κασετόφωνα. 3 (τρία) κλιματιστικά με τις εξωτερικές μονάδες. Το 1 (ένα) CARRIER από τον Δήμο. Τα 2 (δύο) του Σταθμού YIOKI & MITSUBISHI. 3 (τρεις) πυροσβεστήρες. 1 (ένα) τηλέφωνο. 2 (δύο) ηλ. Σκούπες (μία DELONGHI & μία MOULINES) 9 (εννιά) τεμάχια μοκέτες (5 μεγάλα και 4 μικρά 70μ2) 1 (ένας) μηχανικός ζυγός τροφίμων. Θερμοσίφωνας τύπου NOBEL HELLAS Εξωτερικός χώρος 3 (τρία) παγκάκια ξύλινα (σετ) 2 (δύο) τσουλήθρες μεταλλική και ξύλινη 1 (μία) τραμπάλα 1 (ένα) αλογάκι ελατήριο. Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου ) ΔΡΟΣΙΝΗ 11 (ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 36,54 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ) ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 113 (2 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές: πυρός Συνολική Επιφάνεια 100,00 τμ Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ : Τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές : 9 Μεγαφωνικό κέντρο και μικρόφωνα : 2 A/C οροφής :1 FAX : 1

20 Γραφεία : 2 Βιβλιοθήκη μεταλλική : 1 Συρταριέρα 15REQ Γραφείου : 1 Ραφιέρα Γραφείου : 1 Καρέκλα Γραφείου : 2 Φωτοαντιγραφικό : 1 Ψυγείο : 4 Κουζίνα ηλεκτρική :1 Πλυντήριο Ρούχων : 1 Πλυντήριο πιάτων : 1 Ανεμιστήρας δαπέδου : 1 Ζυγαριά ηλεκτρική : 1 Μάτι ηλεκτρικό : 1 Καρεκλάκια : 117 Τραπεζάκια : 23 Καρέκλες προσωπικού : 4 Ντουλάπες ιματισμού : 2 Ντουλάπες μεταλλικές : 2 Ντουλάπι έπιπλο κουζίνας :1 Πυροσβεστήρες : 32 Τραπέζια : 2 Η/Υ Οθόνη /πληκτρολόγιο/κεντρική μονάδα : 1 Πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό, φαξ, εκτυπωτης) : 1 Scanner : 1 Καταστροφέας Εγγράφων : 1 Πλαστικοποιητής : 1 Βιβλιοδέτης : 1 Τηλεφωνικό κέντρο : 1 1 (ένας) Καναπες 1 (μία) ντουλάπα Γραφείου 1 (μία) Δίφυλλη ντουλάπα 1 (μία) ντουλάπα αποθήκευσης τροφίμων (14 φύλλα) 17 (δεκαεπτά) έπιπλα για αποθήκευση παιχνιδιών και παιδαγωγικού υλικού, βιβλιοθήκες, συρταριέρες 13 (δεκατρία) παιδικά κρεβάτια στρώματα 1 (ένας) παιδικός καναπές 4 (τέσσερις) γωνιές συμβολικού παιζνιδιού 8 (οκτώ) κρεμάστρες καλόγεροι 6 (έξι) παγκάκια 2 (δύο)παγκάκια με αποθηκευτικό χώρο 8 (οκτώ) φελοπίνακες 2 (δύο) CD PLAYER Μίξερ : 1 Πολυκόπτης : 1 Καφετιέρα : 1 Τηλεόραση : 1 Σίδερο : 1 Είδη ιματισμού (σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλάρια, πετσέτες) Κουρτίνες και κουρτινόξυλα 2 (δύο) μοκέτες

21 Είδη κουζίνας (πιάτα, ποτήρια, μπωλ, σαλατιέρες, κουτάλια, πηρούνια, μαχαίρια, κατσαρόλες, ταψιά, τηγάνια, ζυγαριά, καρότσι σερβιρίσματος) Επιπλα Κουζίνας Ντουλάπια κουζίνας inox : 14 Διπλή γούρνα νεροχύτη και μπαταρία : 1 Συρταριέρα κουζίνας inox : 1 Ηλεκτρική επαγγελματική κουζίνα : 1 Επαγγελματικός απορροφητήρας : 1 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων : 1 Inox τρόλεϊ σερβιρίσματος φαγητού : 1 Είδη μπάνιου (κάδοι απορριμμάτων, παιδικά καζανάκια, παιδικές λεκάνες και νιπτήρες) Πυροσβεστήρες : 11 Κλιματιστικά : 11 Πολυπαιχνίδι εξωτερικού χώρου : 1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ (1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) Για κάλυψη από ζημιές : πυρός πολιτικές διαταραχές οχλαγωγίες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΑΦΙΕΡΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

22 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΛΕΥ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΚΑΝΕΡ ΦΑΞ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΨΥΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου Π.Π.Ι.Ε.Δ. Για κάλυψη από ζημιές : πυρός πολιτικές διαταραχές οχλαγωγίες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Η/Υ :4 ΟΘΟΝΕΣ 17 :4 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ :3 SWITCHES :1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου

23 23. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Για κάλυψη από ζημιές : πυρός πολιτικές διαταραχές οχλαγωγίες Ποσό ασφαλισμένης αξίας κτιρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ SERVER HP : 1 H/Y : 10 ΟΘΟΝΕΣ 17 :11 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ :5 SWITCHES :2 SCANNER :1 Ποσό ασφαλισμένης αξίας περιεχομένου κτιρίου

24 24) OXHMATA A/A Αρκυκλ Μάρκα Τύπος Οχήματος Ίπποι/ Κυβισμός Καύσιμο Έτοςκυκλ. Ασφαλιστική κάλυψη 1 KHI 6071 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 Πετρέλαιο 2003 ΑστικήΕυθύνη 2 ΚΗΙ 9765 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 Πετρέλαιο 2000 ΑστικήΕυθύνη 3 ΚΗΗ 4441 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2008 ΑστικήΕυθύνη 5 ΚΗΗ 4440 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 6 KHI 6434 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 Πετρέλαιο 2004 ΑστικήΕυθύνη 7 ΚΗΗ 5169 DAIMLER CHRYSL. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2001 ΑστικήΕυθύνη 8 ΚΗΙ 6948 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25 Πετρέλαιο 2005 ΑστικήΕυθύνη 9 ΚΗΗ 4439 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 10 ΚΗΙ 9915 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 Πετρέλαιο 2008 ΑστικήΕυθύνη 11 ΚΗΗ 1234 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 Πετρέλαιο 2010 ΑστικήΕυθύνη 12 ΚΗΟ 3188 NISSAN ΒΥΤΙΟ 36 Πετρέλαιο 1994 ΑστικήΕυθύνη 13 ΚΗΗ 4447 MERCEDES ΒΥΤΙΟ 38 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 14 ΚΗΙ 3452 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 2001 Πλήρης κάλυψη (όχι μεικτή) 15 ΚΗΙ 3453 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 2001 Πλήρης κάλυψη (όχι μεικτή) 16 ΚΗΙ 9556 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 17 ΚΗΥ 8341 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 1996 Πλήρης κάλυψη (όχι μεικτή) 18 ΚΗΙ 1902 ALFA ROMEO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 Αμόλ απλή 2000 ΑστικήΕυθύνη 19 ΚΗΙ 9731 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 20 YMN 9498 FORD ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 Αμόλ απλή 2000 ΑστικήΕυθύνη 21 KHO 2629 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 Αμόλ απλή 1991 ΑστικήΕυθύνη 22 ΚΗΟ 1371 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 1993 ΑστικήΕυθύνη 23 ΚΗΟ 3125 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 Αμόλ απλή 1994 ΑστικήΕυθύνη 24 ΚΗΟ 3126 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 11 Αμόλ απλή 1994 ΑστικήΕυθύνη 25 ΥΖΟ 7566 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 14 Αμόλ απλή ΚΗΗ 4442 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 27 ΚΗΗ 4444 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 28 ΚΗΗ 4443 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 29 ΚΗΗ 4445 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ 13 Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 30 ΚΗΟ 2878 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 15 Αμόλ απλή 1993 Αστική ευθύνη, πυρκαγιά, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγία, τρομοκρατικές ενέργειες, ολική κλοπή 31 ΖΖΥ7589 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ 10 Αμόλ απλή 2001 ΑστικήΕυθύνη 32 ΜΕ MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 150 Πετρέλαιο ΜΕ MITSUBISHI ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 180 Πετρέλαιο ΜΕ53038 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 88 Πετρέλαιο 1993 ΑστικήΕυθύνη 35 ΚΗΙ 7070 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 Πετρέλαιο 2006 ΑστικήΕυθύνη 36 ΚΗΙ 7071 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 Πετρέλαιο 2006 ΑστικήΕυθύνη 37 ΚΗΙ 7072 IKARUS ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 25 Πετρέλαιο 2006 ΑστικήΕυθύνη 38 ΧΕΖ 831 YAMAHA ΜΟΤΟ 600cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 39 ΧΕΖ 832 YAMAHA ΜΟΤΟ 600cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 40 ΑΒΖ 7888 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2001 ΑστικήΕυθύνη 41 ΑΒΖ 7889 MALAGUTI ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2001 ΑστικήΕυθύνη 42 ΑΒΖ 9870 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 43 ΑΒΖ 9871 KYMCO ΜΟΤΟ 50cc Αμόλ απλή 2006 ΑστικήΕυθύνη 44 ΧΟΤ 508 YAMAHA ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 45 ΧΟΤ 509 YAMAHA ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 46 ΧΧΝ 186 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 47 ΧΧΝ187 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη

25 48 ΧΧΝ188 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 49 ΧΧΝ189 SYM ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 50 ΧΥΒ 430 SYM ΜΟΤΟ 300cc Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 51 ΧΥΒ 431 SYM ΜΟΤΟ 300cc Αμόλ απλή 2009 ΑστικήΕυθύνη 52 ΚΚΕ 456 MODENAS ΜΟΤΟ 111cc Αμόλ απλή 2005 ΑστικήΕυθύνη 53 ΟΑΚ 619 PIAGGIO ΜΟΤΟ 125cc Αμόλ απλή 2008 ΑστικήΕυθύνη 54 ΜΕ DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ 40 Πετρέλαιο ΜΕ DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ 40 Πετρέλαιο ΜΕ FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 17 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 Πετρέλαιο BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 136 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 150 Πετρέλαιο ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 84 Πετρέλαιο ΜΕ HAKO-WERKE ΣΑΡΩΘΡΟ 101 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 63 Α FERGUSON ΤΡΑΚΤΕΡ 67 Πετρέλαιο ΚΗΗ 4446 MERCEDES ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 96 Πετρέλαιο 2009 ΑστικήΕυθύνη 65 ΚΗΟ 3224 DOTTO ΤΡΕΝΟ 16 Αμόλ απλή 1995 ΑστικήΕυθύνη 66 ΚΗΟ 2312 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 57 Πετρέλαιο 1986 ΑστικήΕυθύνη 67 ΚΗΟ 2195 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 68 Πετρέλαιο 1993 ΑστικήΕυθύνη 68 KHI 6617 DAF ΦΟΡΤΗΓΟ 35 Πετρέλαιο ΚΗΟ 3187 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 51 Πετρέλαιο 1994 ΑστικήΕυθύνη 70 ΚΗΟ 2572 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜ. 68 Πετρέλαιο 1993 ΑστικήΕυθύνη 71 ΜΕ CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 52 Πετρέλαιο ΜΕ CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 53 Πετρέλαιο ΜΕ CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 56 Πετρέλαιο ΜΕ J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 Πετρέλαιο ΚΗΗ3658 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Πετρέλαιο ΑστικήΕυθύνη

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.:162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ,00 2 ΚΤΙΡΙΟ ΠΙΝΔΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ) ,00 3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ,00 4 ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ,00 5 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ,00 6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Ν. ΤΡΥΠΙΑ 45) ,00 7 ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 8 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ,00 9 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 Α ,00 10 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ,00 11 ΚΤΙΡΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 12 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΧΑΛΚ/ΝΑΣ) ,00 13 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ) ,00 14 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 15 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 16 ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) ,00 17 ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩΔΕΙΟ) ,00 18 ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64 Α (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ,00 19 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ (ΔΡΟΣΙΝΗ 11) ,00 20 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ,00 21 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ ,00 22 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 152 (ΠΠΙΕΔ) ,00 23 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,00 24 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ (όπως προβλέπεται ανάλογα με την κατηγορία ασφάλισης) ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ.. ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 1-21 ΟΜΑΔΕΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Μ.: 162 /15 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ, ΤΕΟ, Φ.Π.Α, ΚΛΠ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ,00 2 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΝΔΟΥ & ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΚΤΙΡΙΟ ,00 ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ,00 4 ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ,00 5 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ,00 6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ (Ν. ΤΡΥΠΙΑ 45) ,00 7 ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 8 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ,00 9 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 14 Α ,00 10 ΚΤΙΡΙΟ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ,00 11 ΚΤΙΡΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 24 (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 12 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΠΑΛΑΙΟ ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΧΑΛΚ/ΝΑΣ) ,00 13 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4 (ΑΡΧΕΙΟ) ,00 14 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 (ΚΑΠΗ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ) ,00 15 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,00 16 ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) ,00 17 ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 (ΗΡΩΔΕΙΟ) ,00 18 ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 64 Α (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ,00 19 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ (ΔΡΟΣΙΝΗ 11) ,00 20 ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ,00 21 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ ,00 22 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 152 (ΠΠΙΕΔ) ,00 23 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,00 24 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ (όπως προβλέπεται ανάλογα με την κατηγορία ασφάλισης) ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ.. ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 1-21 ΟΜΑΔΕΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : 2016-2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: Ε-mail: Ηρώων 2- Νιγρίτα 62200 Αρμουτσή Βαλεντίνα 2322353428 2322020340 armvalentina82@yahoo.gr Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 12/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:11695 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Ταχ. Δ/νση Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772 Τηλέφωνο 2107490131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 82.000,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Υποεργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.500 K.Μ.: Π07/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ημερομηνία:3/8/2016 Αριθ. Πρωτ. 9970 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 1 2.10.1.3 Απλώστρες φορητές 2 40,00 80,00 98,40 2 2.11.2.1 Επαγγελµατική ηλεκτρική σκούπα 1 750,00 750,00 922,50 3 2.9.1.11 Επιτοίχια Ποτηριέρα ( ιαστάσεων 190Χ34Χ70) 1 380,00 380,00 467,40 4 2.9.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 5. 205 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 63 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 35/205 απόφασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας 3 48 600 28.800,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 4 23 95 4

Κατηγορία: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας 3 48 600 28.800,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 4 23 95 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Προυπ.: 35.000,00 Αρ. Μελέτης: 33/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 42.000,00 με το Φ.Π.Α. K.Μ.: Π09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 01-07 - 2015 Αρ. Πρωτ. 70120 / 1991 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών Παράρτηµα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Α. Γενικά Αντικείµενο παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου. Σκοπός της εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1ΒΑΘΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2333022787 Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ASSURELLAS Μεσίτες Ασφαλειών Τηλ.: 2314 31 33 94 Φαξ: 2314 31 33 95 Email: info@assurellas.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η πρόταση Ασφάλισης που έχετε, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Συµβολαίου σας.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 14SYMV002255980 2014-08-26 Στην Κω, σήμερα την 8 η Αυγούστου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών & δημοτικών κτιρίων Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 21 / 01 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 24/03/2016 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001555601 2013-07-25

13SYMV001555601 2013-07-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: - 12821 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 13SYMV001555601 2013-07-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σήμερα την 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή και στο πλαίσιο της πρόληψης από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2016, προβλέπεται το ξεχορτάριασμα του Άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 78/2012 Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια μελανοταινιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Δ/νση : Καντανολέοντος 10 Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2017 μέχρι 31/3/2018 και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70 /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70 /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μελέτη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο::

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο:: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι, 3 Ιουνίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 74630/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 48/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 34913000-0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 12.195,12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ Πακέτου Α (Κωδικός: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου / Συσκευές ήχου και εικόνας) Α1. PC Intel (κωδ. 1) 7 τεμάχιο 600,00 4.200,00 Φορητός ηλεκτρονικός 7 τεμάχιο 600,00 4.200,00 Α2. υπολογιστής (LAPTOP) (κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 17449 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.... 28/80) Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 19/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12716 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης 1 ΑΠ83074

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002858517 2015-06-19

15PROC002858517 2015-06-19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 16-06-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 205945 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΕΩΝ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

8. Ο Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α'/1995)

8. Ο Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α'/1995) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του (επιβατικά, λεωφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγ.Δημητρίου

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγ.Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV:61510000-8 ΕΡΓΟ: Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγ.Δημητρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α. 10.6251,

Διαβάστε περισσότερα