Περίληψη. Ελευθεριάδης Μ. 1, Γρηγοριάδης Χ. 1, Χασιάκος Δ. 1, Σωτηριάδης Α. 2, Κωνσταντινίδου Α. 3, Μπότσης Δ. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. Ελευθεριάδης Μ. 1, Γρηγοριάδης Χ. 1, Χασιάκος Δ. 1, Σωτηριάδης Α. 2, Κωνσταντινίδου Α. 3, Μπότσης Δ. 1"

Transcript

1 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ , 2012 Ελευθεριάδης Μ. 1, Γρηγοριάδης Χ. 1, Χασιάκος Δ. 1, Σωτηριάδης Α. 2, Κωνσταντινίδου Α. 3, Μπότσης Δ. 1 1 Β Μαιευτική-ΓυναικολογικήΚλινική ΠανεπιστημίουΑθηνών,ΑρεταίειοΝοσοκομείο 2 Δ Μαιευτική-ΓυναικολογικήΚλινικήΑ.Π.Θ. 3 ΤμήμαΠαθολογικήςΑνατομικήςΠανεπιστημίουΑθηνών Η συμβολή του ελέγχου της ενδοκρανιακής διαφάνειας (EΔ) ως πληθυσμιακή δοκιμασία ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση ανωμαλιών του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα. Ανασκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας και αναφορά περίπτωσης πρώϊμης διάγνωσης διαστεματομυελίας Αλληλογραφία: ΜακάριοςΕλευθεριάδης Λ.Αλεξάνδρας194Αθήνα,11522 τηλ Κατατέθηκε06/02/2012 Έγινεδεκτή12/02/2012 Περίληψη Παρά την αυξημένη ευαισθησία της υπερηχογραφικής εξέτασης στην απεικόνιση και διάγνωση ελλειμμάτων του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα κατά το δεύτερο τρίμηνο της κυήσεως, μελέτες αναφέρουν σημαντικά μικρότερα ποσοστά ανίχνευσης βλαβών όπως η δισχιδής ράχη κατά τον απεικονιστικό έλεγχο πρώτου τριμήνου. Στην κατεύθυνση της πρωϊμότερης διάγνωσης μειζόνων δυσπλασιών του νευρικού σωλήνα, μελετάται η διαγνωστική αξία της ενδοκρανιακής διαφάνειας (ΕΔ), ως υπερηχογραφικού δείκτη έγκαιρου εντοπισμού τέτοιων βλαβών κατά τον έλεγχο μεταξύ 11ης 13ης εβδομάδας κυήσεως. H ΕΔ απουσιάζει κατά τη μέση οβελιαία τομή του προσώπου εμβρύων κατά τον έλεγχο πρώτου τριμήνου, όταν υφίσταται δυσπλασία του νευρικού σωλήνα. Αντίθετα, σε φυσιολογικά έμβρυα, στην ίδια αυτή τομή όπου μετράται η αυχενική διαφάνεια και εκτιμάται η παρουσία του ρινικού οστού, προσδιορίζεται ευκρινώς και η ΕΔ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράθεση σύγχρονων δεδομένων από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με την αξία του νέου αυτού δείκτη στην έγκαιρη διάγνωση ελλειμμάτων του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα, αλλά και η περιφραφή πρώϊμης προγεννητικής διάγνωσης σπάνιας περίπτωσης διαστεματομυελίας που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εκτίμησης του υπερηχογραφικού αυτού δείκτη. Λέξεις-κλειδιά:ενδοκρανιακήδιαφάνεια,διαστεματομυελία,υπερηχογραφικός προγεννητικόςέλεγχος ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 5

2 Η συμβολή του ελέγχου της ενδοκρανιακής διαφάνειας (EΔ) Ελευθεριάδηςκαισυν. Εισαγωγήˆˆˆ Ο νευρικός σωλήνας διαπλάσσεται την τρίτη εβδομάδα κυήσεως από το εξώδερμα το οποίο εμφανίζει μια κεφαλουραία αύλακα η σύγκλεισητηςοποίαςδιαμορφώνειτονωτιαίο σωλήνα.σπάνιαονευρικόςσωλήναςπαραμένει ανοικτός, κατάσταση θανατηφόρος που καλείται γενικευμένη κρανιοραχήσχιση. Εάν παραμείνειανοικτότοπρόσθιοτμήματουνωτιαίουσωλήνατοαποτέλεσμαπουπροκύπτει είναι η ανεγκεφαλία, μια δυσπλασία επίσης θανατηφόρος. Μη σύγκλειση στην περιοχή του εγκεφάλου αναφέρεται ως εγκεφαλοκήλη. Ο πιο συχνός τύπος βλάβης του νωτιαίου σωλήναεντοπίζεταιστηνοσφυϊκήπεριοχή.η βλάβημπορείναπεριέχειμήνιγγες(μηνιγγοκήλη)ήμήνιγγεςκαινωτιαίομυελό(μηνιγγομυελοκήλη). Τέλος υφίσταται μια κατάσταση κατάτηνοποίαδενυπάρχουνμήνιγγεςήπεριεχόμενοαπότονευρικόιστό,αλλάπαρατηρείται ατελής σύγκλειση των σπονδυλικών σωμάτων. Η δυσπλασία αυτή ονομάζεται δισχιδήςράχη.θεωρείταιπωςείναιπερισσότεροαποτέλεσμαμησωληνοποίησης,παράατελούςσύγκλεισηςτουνωτιαίουσωλήνα. Οι μεγάλες βλάβες του νωτιαίου σωλήνα αποτελούνμιαετερογενήομάδανοσημάτων. Άλλεςοφείλονταισεσύνδρομαμεπολλαπλές ανωμαλίες,π.χ.τρισωμία18,ενώοιπερισσότερες είναι πολυπαραγοντικές 1. Έχει σημειωθεί αυξημένη συχνότητα εμφάνισης μειζόνων βλαβών του νωτιαίου σωλήνα μεταξύ ατόμωντηςιδίαςοικογενείας. Ηβαρύτητατωνανωτέρωκαταστάσεωνκαιη αυξημένη συχνότητα εμφάνισής τους σε ορισμένουςπληθυσμούςκαθιστάεπιτακτικήτην όσο το δυνατό πρωϊμότερη διάγνωσή τους κατάτονπρογεννητικόέλεγχο. Στοπλαίσιοτηςέγκαιρηςπρογεννητικήςδιάγνωσης ανωμαλιών του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα κυρίαρχη θέση κατέχει ο υπερηχογραφικόςέλεγχος.hσημασίατηςμέσηςοβελιαίαςτομήςτουπροσώπουτουεμβρύουκατάτονέλεγχοπρώτουτριμήνου,γιατημέτρησητηςαυχενικήςδιαφάνειαςκαιτηνεκτίμηση της παρουσίας του ρινικού οστού, αποτελείκαθιερωμένηπρακτική.ηίδιααυτήτομή έχει προταθεί για την εξέταση της ενδοκρανιακής διαφάνειας (ΕΔ), με σκοπό την ανίχνευση εμβρύων με αυξημένο κίνδυνο για ανοικτά ελλείμματα του νευρικού σωλήνα, οπότεηεδδεναπεικονίζεται. Μολονότιηανατομίατουεμβρύουμπορείνα εκτιμηθεί επιτυχώς κι ένα σημαντικό ποσοστόανωμαλιώνναδιαγνωσθείκατάτονέλεγχομεταξύ11ηςκαι14ηςεβδομάδοςκυήσεως, μελέτες αναφέρουν μικρότερα ποσοστά ανίχνευσης περιπτώσεων δισχιδούς ράχης (33-44%)κατάτονυπερηχογραφικόέλεγχοπρώτου τριμήνου. Παρά την εύκολη διάγνωση ανοικτήςδισχιδούςράχηςστοδεύτεροτρίμηνο (σημεία λεμονιού και μπανάνας), η διάγνωση στο πρώτο τρίμηνο θεωρείται δυσχερής. Έτσι, οι διαφοροποιήσεις στην απεικόνιση της ανατομίας του οπισθίου εγκεφάλου μεταξύ11ης 13ηςεβδομάδοςκυήσεως,μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εμβρύωνμεανοικτήδισχιδήράχη. Κατά τη μέση οβελιαία τομή, η απεικόνιση τηςτετάρτηςκολίας(μέσηκοιλότητατουρομβοειδούςεγκεφάλουπουπεριέχειεγκεφαλονωτιαίουγρό)ωςανηχογενούςπεριοχήςμπορεί να πραγματοποιηθεί ευχερώς σε φυσιολογικάέμβρυα,ενώφαίνεταιναείναιαπούσασεέμβρυαμεανοικτήδισχιδήράχη.ητετάρτηκοιλία,ήεδ,απεικονίζεταιωςανηχογενήςπεριοχήμεδυοοριζόντιαηχογενήόρια που επιτρέπουν τη σαφή διάκρισή της: το πρόσθιο όριο της είναι το οπίσθιο όριο του εγκεφαλικούστελέχους,ενώτοοπίσθιοόριο της είναι το χοριοειδές πλέγμα της τετάρτης κοιλίας(εικόνες1,2). Σε περίπτωση ανοικτής δισχιδούς ράχης υφίσταται διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού η οποίαξεκινάαπότηνεμβρυολογικήπερίοδο. ΗδιαμαρτίαArnold-ChiariIIκαιηεπίδρασή της στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος άρχεται επομένως πολύ νωρίς. Πειραματικά μοντέλα ποντικών, παρουσιάζουν σύμπτωση του οπισθίου κρανιακού βόθρου με έλλειψη υγρούκαιστρέβλωσητουεγκεφαλικούστελέχους.σεόλεςσχεδόντιςπεριπτώσειςανοικτής δισχιδούς ράχης παρατηρείται η σχετιζόμενη διαμαρτία Arnold-Chiari, λόγω διαρροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού εντός της αμνιακής κοιλότηταςκαιμειωμένηςπίεσηςστονυπαρα- 6

3 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ , 2012 Εικόνα 1. Απεικόνιση της τετάρτης κοιλίας, ή ενδοκρανιακής διαφάνειας, κατά τη μέση οβελιαία τομή, ως ανηχογενούς περιοχής με δυο οριζόντια ηχογενή όρια που επιτρέπουν τη σαφή διάκρισή της: το πρόσθιο όριο της είναι το οπίσθιο όριο του εγκεφαλικού στελέχους, ενώ το οπίσθιο όριο της είναι το χοριοειδές πλέγμα της τετάρτης κοιλίας. Εικόνα 2. Κατά την ίδια μέση οβελιαία τομή του προσώπου του εμβρύου μετράται η αυχενική διαφάνεια και εκτιμάται η παρουσία του ρινικού οστού. χνοειδήχώροπουοδηγείσεουραίαπαρεκτόπισητουεγκεφάλουκαιαποφρακτικόυδροκέφαλο. Επομένως σε περίπτωση ανοικτής δισχιδούς ράχης η ουραία παρεκτόπιση του εγκεφάλουθαμπορούσενακαταστείεμφανής από το πρώτο τρίμηνο καθώς οδηγεί σε συμπίεση της τετάρτης κοιλίας και απώλεια της φυσιολογικήςαπεικόνισηςτηςεδ. Παρουσίαση περίπτωσης Πρόσφατα αντιμετωπίσθηκε στην Κλινική μας περίπτωση δευτεροτόκου γυναίκας 33 ετώνηοποίαευρισκόμενηστις13+2εβδομάδες κυήσεως υπεβλήθη σε τακτικό υπερηχογραφικό έλεγχο κατά τον οποίο δεν απεικονίσθηκετυπικάηεδκαθώςδενήτανδυνατό να προσδιορισθούν τα σαφή της όρια. Το εγκεφαλικό στέλεχος ήταν πεπαχυσμένο και ο λόγος εγκεφαλικού στελέχους (BS) προς την απόσταση από το εγκεφαλικό στέλεχος έωςτοινιακόοστό(bsob),προσδιορίσθηκε ως ΒS/BSOB >1. Πραγματοποιήθηκε σύγχρονη εξέταση της σπονδυλικής στήλης του εμβρύουμεδιακοιλιακόυπερηχογράφημα.ο απεικονιστικόςέλεγχοςοδήγησεστηδιάγνωση οσφυϊκής διαστεματομυελίας (Εικόνες 3,4).Oέλεγχοςτουεμβρύουμετάαπόγενετικήανάλυσηχοριακώνλαχνώνκατέδειξεφυσιολογικόκαρυότυπο46,ΧΧ. Η διαστεματομυελία θεωρείται σπάνια μορφήατελούςσύγκλεισηςτουνευρικούσωλήνα με περίπου 37 περιπτώσεις προγεννητικής διάγνωσήςτηςναέχουνπεριγραφείστηδιεθνήβιβλιογραφία 2.Στησυντριπτικήπλειοψηφίατωνπεριπτώσεωνηυπερηχογραφικήδιάγνωσηετέθημετάτηνεικοστήεβδομάδακυήσεως,ενώμόνοσεδυοακόμηπεριστατικάο απεικονιστικός έλεγχος απέβη διαγνωστικός για την παρουσία διαστεματομυελίας από τη 13η εβδομάδα κυήσεως. Η μέση ηλικία κυήσεως κατά τη διάγνωση διαστεματομυελίας προσδιορίζεται βιβλιογραφικά στις /- 4.8εβδομάδες(εύροςμεταξύ13 33εβδομάδωνκυήσεως) 2. Αποτελείμιασπάνιασυγγενήδιαμαρτίακατάτηνοποίαονωτιαίοςσωλήναςδιαχωρίζεται επιμήκως σε κάποιο τμήμα της πορείας του, συνήθως στο επίπεδο των ανώτερων οσφυϊκώνσπονδύλων.αντιπροσωπεύειπερίπου4 9%όλωντωνσυγγενώνδυσπλασιών τουνευρικούσωλήνα 3.Θεωρείταιότιπροκύπτει από την παρουσία ενός οστέϊνου, χόνδρινουήινώδουςδιαφράγματοςστηνκεντρικήμοίρατουνωτιαίουσωλήνα,τοοποίοκαι τονδιαχωρίζεισεδυοημι-σωλήνες. Η βαρύτητα των περιπτώσεων διαστεματομυελίας εξαρτάται από την παρουσία συνοδών δυσπλασιών εκ του νευρικού σωλήνα 7

4 Η συμβολή του ελέγχου της ενδοκρανιακής διαφάνειας (EΔ) Ελευθεριάδηςκαισυν. Εικόνα 5. Υπολογισμός του λόγου εγκεφαλικού στελέχους (BS) προς την απόσταση εγκεφαλικού στελέχους - ινιακού οστού (BSOB). Εικόνες 3,4. Διάγνωση οσφυϊκής διαστεματομυελίας σε υπερηχογραφικό έλεγχο στις 13+2 εβδομάδες κυήσεως με βάση τη μη τυπική απεικόνιση της ενδοκρανιακής διαφάνειας και σύγχρονη εξέταση της σπονδυλικής στήλης του εμβρύου. (όπωςarnold-chiariii,υδροκέφαλος,μηννιγομυελοκήλη,δισχιδήςράχη)ήτουουροποιητικούσυστήματος. Η πρώτη περίπτωση προγεννητικής διάγνωσης διαστεματομυελίας κατά τον υπερηχογραφικόέλεγχοανήκειστονrawilliamsκαι δημοσιεύθηκετο Tα υπερηχογραφικά κριτήρια διάγνωσης της δυσπλασίας αυτής περιλαμβάνουνγενικότερα: 1. εστιακή διεύρυνση του οπίσθιου κέντρου οστεοποίησης της σπονδυλικής στήλης σε εγκάρσιαήστεφανιαίατομή, 2.παρουσίαηχογενούςεστίαςστονωτιαίοσωλήναμεταξύπροσθίουκαιοπισθίουτοιχώματόςτου,στονεπιμήκηήκαιεγκάρσιοάξονα, 3.συμπίεση και διαχωρισμός του νωτιαίου σωλήνασεδυοημι-σωλήνες,πουδιαφαίνεται καλύτερακατάτονεπιμήκηάξονα,και 4.ακέραιααπεικόνισητουυπερκείμενουδέρματος (διαφοροδιαγνωστικό σημείο από τις περιπτώσειςμηνιγγομυελοκήλης).επιπρόσθετα, η μη τυπική απεικόνιση της ΕΔ κατά τον έλεγχο της ενδοκρανιακής ανατομίας μεταξύ 11ηςκαι14ηςεβδομάδαςθεωρείταιπωςμπορείνααποτελέσειέναναξιόπιστοδείκτηπρώϊμηςδιάγνωσηςδυσπλασιώντουνευρικούσωλήνακαιναοδηγήσεισεπεραιτέρωδιερεύνησηκαιέγκαιρηλήψηαποφάσεων. Συμφώνωςτωναπεικονιστικώνευρημάτωνγια την εντόπιση πιθανών συνοδών ανατομικών ανωμαλιώνκαιτουγενετικούελέγχουγιατον προσδιορισμόδυνητικώνχρωμοσωμικώνανωμαλιών προσφέρεται από τον ιατρό εξατομικευμένη συμβουλευτική προς το ζευγάρι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από ενδελεχή ενημέρωσηκαισυμβουλευτική,οιγονείςαποφάσισανναμηνσυνεχίσουντηνεγκυμοσύνη. Η παθολογοανατομική εξέταση επιβεβαίωσε τηνέγκαιρηπρογεννητικήδιάγνωσηκαικατέδειξε επίσης ευρήματα συνοδών ελλειμμάτων τουνευρικούσωλήνα. Συζήτηση ΠρώτοςοΝicolaidesKHπεριέγραψετησχέσημεταξύελλειμμάτωντουεμβρυϊκούνευρικού σωλήνα και υπερηχογραφικών ευρημάτωνστοκρανίο(σημείολεμονιού)ήουραίας παρεκτόπισης της παρεγκεφαλίδας (σημείο 8

5 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ , 2012 μπανάνας)σεέμβρυαηλικίαςκυήσεωςμεταξύ εβδομάδων 5. Tα ευρήματα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις της δυσπλασίας Arnold-Chiari, η οποία πάντοτε συνοδεύεται από ανοικτή δισχιδή ράχη και προέρχεται απότηδιαρροήεγκεφαλονωτιαίουυγρούδια του ελλείμματος του νευρικού σωλήνα μέσα στοναμνιακόσάκο.τασημείααυτάείναιεύκολα αναγνωρίσιμα κι έχουν οδηγήσει σε υπερηχογραφική διάγνωση ελλειμμάτων του νευρικούσωλήνασεόλεςσχεδόντιςπεριπτώσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο της κυήσεως. Ωστόσοηπρώϊμηδιάγνωσητωνδυσπλασιών αυτώνκατάτοπρώτοτρίμηνοπαραμένειπροβληματική. Ανοικτή δισχιδής ράχη εντοπίζεταικατάτονυπερηχογραφικόέλεγχοπρώτου τριμήνουμόνοστο33-44%τωνπεριπτώσεων. Στηνκατεύθυνσητηςέγκαιρηςδιάγνωσηςελλειμμάτων του εμβρυϊκού νευρικού σωλήνα απότοπρώτοτρίμηνοσυμβάλλειοπροσδιορισμόςτηςεδ. ΟιPapastephanouetal.σεπροοπτικήμελέτη 465εμβρύωνέδειξανπωςηΕΔμπορείναμετρηθεί με αξιοπιστία μεταξύ 11ης και 14ης εβδομάδαςκυήσεως,ενώσεπεριπτώσειςεμβρύων με χρωμοσωμική ανωμαλία φάνηκε πως η ΕΔ μπορεί να είναι αυξημένη 6. ΟιChaouiR.etal.επανεξέτασαναναδρομικά απεικονίσεις αυχενικής διαφάνειας από 200 φυσιολογικές κυήσεις και 4 περιπτώσεις εμβρύων με δισχιδή ράχη 7. Μετρήθηκε η προσθιοπισθία διάμετρος της τετάρτης κοιλίας. Σε φυσιολογικά έμβρυα απεικονιζόταν ευκρινώς πάντοτε (100%). Παρουσίαζε δε, μέση προσθιοπισθία διάμετρο που αυξάνετο από1.5χιλ.επίεμβρύωνμεκεφαλουραίομήκος(crl)45χιλ.έως2.5χιλ.σεέμβρυαμε CRL84χιλ.Αντίθεταστις4περιπτώσειςεμβρύων με δισχιδή ράχη η τετάρτη κοιλία απεικονίσθηκε συμπιεσμένη από τον ουραία παρεκτοπιζόμενορομβοειδήεγκέφαλοκαιη ενδοκρανιακή διαφάνεια δεν κατέστη ορατή σεκαμίαπερίπτωση. ΣτηναναδρομικήμελέτητωνFongKWetal. τοποσοστό ευκρινούςαπεικόνισηςτηςεδσε περιπτώσειςφυσιολογικώνεμβρύωνπροσδιορίσθηκεστο79% 8.Σε41εκτων191φυσιολογικώνπεριπτώσεωνπουπεριελήφθησανστην έρευναδενκατέστηδυνατήητυπικήαπεικόνιση της τετάρτης κοιλίας παρά την απουσία παθολογίας, σε αντίθεση με την προαναφερθείσα μελέτη των Chaoui R. et al. όπου δεν παρουσιάσθηκεδυσκολίαστονπροσδιορισμό τηςεδσεπεριπτώσειςυγιώνεμβρύων.ωστόσοκαιστημελέτηαυτήδιαπιστώνεταισοβαρή αδυναμίατυπικήςαπεικόνισηςτηςεδσεπεριπτώσειςδισχιδούςράχης. Σεάλλημεγάλη,επίσηςαναδρομικήμελέτη 9, μετρήθηκεηδιάμετροςτουεγκεφαλικούστελέχους(bs)καιηδιάμετροςαπότοεγκεφαλικό στέλεχος έως το ινιακό οστό (BSOB) στις 11 και 13+6 εβδομάδες κυήσεως σε 30 έμβρυαμεανοικτήδισχιδήράχηκαισε1000 φυσιολογικές περιπτώσεις (Εικόνα 5). Στην ομάδα ελέγχου και οι δυο διάμετροι αυξάνουνσημαντικάμετηναύξησητουcrlκαιο λόγος BS/BSOB μειώνεται. Επί ανοικτής δισχιδούς ράχης η BS μετρήθηκε στο 96.7% τωνπεριπτώσεωνάνωτης95ηςεκατοστιαίας θέσης,ενώαντίθεταηbsobστο86.7%των περιπτώσεωνήτανκάτωαπότην5ηεκατοστιαία θέση. Επομένως ο λόγος BS/BSOB ήταν άνωτης95ηςεκατοστιαίαςθέσηςσεόλεςτις περιπτώσειςανοικτήςδισχιδούςράχης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο παραπάνω δείκτης μετρήθηκε και αξιολογήθηκε επαρκώς κατά τη διάγνωση της περίπτωσης διαστεματομυελίας που αντιμετωπίσθηκε στην Κλινική μας. Εντοπίσθηκε αυξημένος καισεσυνδυασμόμετηναπουσίατυπικήςεικόνας της ΕΔ μόλις κατά τη 13η εβδομάδα κυήσεωςοδήγησεσεμιααπότιςπερισσότερο έγκαιρες διαγνώσεις της δυσπλασίας αυτής στηδιεθνήβιβλιογραφία. Επομένως, μεταξύ 11ης και 13ης εβδομάδος κυήσεως, η συντριπτική πλειοψηφία των εμβρύωνμεανοικτήδισχιδήράχηπαρουσιάζει μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στον οπίσθιο εγκέφαλο. Ηκαθιέρωσητουυπερηχογραφικούελέγχου τουοπισθίουεγκεφάλουτουεμβρύουμεταξύ 11ηςκαι13ηςεβδομάδοςκυήσεωςωςεξέτασηςρουτίνας,μπορείναοδηγήσεισεέγκαιρη διάγνωση περιπτώσεων βλαβών του εμβρυϊκούνευρικούσωλήνα.κάτιτέτοιομπορείνα δώσει στους γονείς περισσότερο χρόνο για 9

6 Η συμβολή του ελέγχου της ενδοκρανιακής διαφάνειας (EΔ) Ελευθεριάδηςκαισυν. λήψη αποφάσεων ή/και πιθανό να επιτρέψει γρηγορότερη περαιτέρω διερεύνηση. Προοπτικές μεγάλες μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένουνακαθορίσουντηναναγκαιότητα της μελέτης της ενδοκρανιακής διαφάνειαςστονέλεγχογιαελλείμματατουεμβρυϊκού νευρικούσωλήνα. The role of intracranial translucency (IT) as screening test for early detection of spinal cord abnormalities. Review of recent literature and report of a case early diagnosed as diastematomyelia Eleftheriades M., Grigoriadis C., Hassiakos D., Botsis D. 2ndDepartmentofObstetricsandGynecology,Universityof Athens,AretaieioHospital Correspondence: ΜakariosΕleftheriades AlexandrasAv.194Αthens,11522 Tel Summary Although ultrasound detection and diagnosis of spinal cordabnormalitiesduringthesecondtrimesterofgestationishighlysensitive,studiesreportsignificantlylower detection rates of disorders such as spina bifida during the first trimesters ultrasound examination. In an attempttodiagnoseearlyinpregnancyspinalcordabnormalities,thevalueofanewultrasoundmarker,calledintracranialtranslucency(it)duringthe11th 13thweek scan is under investigation. IT is not obtainable at the midsagittal view of the fetal face during the 11 to 13 weeks ultrasound examination, in cases of open neural tube defects. Conversely, in normal fetuses, using the sameviewformeasuringnuchaltranslucencyandassessingthepresenceofnasalbone,itiswelldocumented. TheaimofthisstudyistoreviewrecentdatafrompublishedliteratureregardingthevalueofITinearlydetectionofopenneuraltubedefects,aswellastoreporta case of early prenatal diagnosis of a rare case of diastematomyeliawhichwasperformedbyexaminingthis ultrasoundparameter. Key words: intracranial translucency, diastematomyelia, ultrasound prenatal diagnosis Βιβλιογραφίαˆˆ 1.Χατζησεβαστού-ΛουκίδουΧ.Πολυπαραγοντικάνοσήματα και προγεννητική διάγνωση. Παιδιατρική ΒορείουΕλλάδος,(2002)14: Li SL, Luo G, Norwitz ER, Wang C, Ouyang S, Wen HX,XiaX,YaoY.Prenataldiagnosisofdiastematomyelia:Acasereportandreviewoftheliterature.J ClinUltrasound.(2012)40(5): Pang D, Dias MS, Ahab-Barmada M. Split cord malformation:part I: A unified theory of embryogenesis fordoublespinalcordmalformations.neurosurgery (1992)31: WilliamsRA,BarthRA.Inuterosonographicrecognition of diastematomyelia. Am J Roentgenol (1985) 144:87. 5.Nicolaides KH, Campbell S, Gabbe SG, Guidetti R. Ultrasound screening for spina bifida: cranial and cerebellarsigns.lancet(1986)2: Papastefanou I, Souka P, Pilalis A, Panagopoulos P, Kassanos D. Fetal intracranial translucency and cisternamagnaat11to14weeks:referencerangesand correlation with chromosomal abnormalities. Prenat Diagn.(2011)31(12): Chaoui R, Benoit B, Mitkowska-Wozniak H, Heling KS, Nicolaides KH. Assessment of intracranial translucency (IT) in the detection of spina bifida at the week scan. Ultrasound Obstet Gynecol. (2009)34(3): Fong KW, Toi A, Okun N, Al-Shami E, Menezes RJ. Retrospectivereviewofdiagnosticperformanceofintracranialtranslucencyindetectionofopenspinabifida at the week scan. Ultrasound Obstet Gynecol.(2011)38(6): Lachmann R, Chaoui R, Moratalla J, Picciarelli G, NicolaidesKH.Posteriorbraininfetuseswithopen spinabifidaat11to13weeks.prenatdiagn.(2011) 31(1):

Υπερηχογραφική παρακολούθηση στην κύηση χαμηλού κινδύνου

Υπερηχογραφική παρακολούθηση στην κύηση χαμηλού κινδύνου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 149-154, 2012 Υπερηχογραφική παρακολούθηση στην κύηση χαμηλού κινδύνου Πιλάλης Α., Σούκα Α., Κασσάνος Δ. Γ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Dandy - Walker Variant. Παρουσίαση Περιστατικού

Σύνδρομο Dandy - Walker Variant. Παρουσίαση Περιστατικού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 6, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 73-78, 2007 Σύνδρομο Dandy - Walker Variant. Παρουσίαση Περιστατικού Νικόλαος Γεωργογιάννης, Δημήτριος Παπαθεοδώρου, Παντελής Κόκκαλης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της ISUOG: εκτέλεση υπερηχογραφικής εξέτασης εμβρύου πρώτου τριμήνου

Κατευθυντήριες Οδηγίες της ISUOG: εκτέλεση υπερηχογραφικής εξέτασης εμβρύου πρώτου τριμήνου Κατευθυντήριες Οδηγίες της ISUOG: εκτέλεση υπερηχογραφικής εξέτασης εμβρύου πρώτου τριμήνου Μετάφραση χάρη στον Δρ Θεμιστοκλής Ι. Δαγκλής MD, PhD - Ειδικός στην Εμβρυομητρική Ιατρική (Ελλάδα) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογράφημα 1ο τρίμηνου κύησης με 3D υπερηχογραφία

Υπερηχογράφημα 1ο τρίμηνου κύησης με 3D υπερηχογραφία Ελευθέριος Αναστασάκης Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής - Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» Υπερηχογράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου: 8 χρόνια εμπειρίας

Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου: 8 χρόνια εμπειρίας EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 159-164, 2004 Αξιολόγηση της τριπλής βιοχημικής δοκιμασίας στον πληθυσμιακό προγεννητικό έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στη διαχείριση σοβαρής αναιμίας του εμβρύου που αντιμετωπίστηκε με ενδομήτριες μεταγγίσεις αίματος

Η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στη διαχείριση σοβαρής αναιμίας του εμβρύου που αντιμετωπίστηκε με ενδομήτριες μεταγγίσεις αίματος ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.4, ΣΕΛ. 117-128, 2012 Σηφάκης Σταύρος 1, Σφακιωτάκη Μαρία 1, Μαντάς Νικήτας 1, Καμινόπετρος Πέτρος 2 1 Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 2 Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007)

IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007) IAΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ (Τεύχος 7, Οκτώβριος εκέµβριος 2007) ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ιαρεµέ Μαργαρίτα, Κλινικός Χηµικός ΜSc, Βιοχηµικό Εργαστήριο ΙΚΑ Ζακύνθου Θεοδωρόπουλος Γιώργος,

Διαβάστε περισσότερα

Εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία: ο ρόλος της απεικόνισης των τριών αγγείων (3-vessel-view) και της μονήρους ομφαλικής αρτηρίας

Εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία: ο ρόλος της απεικόνισης των τριών αγγείων (3-vessel-view) και της μονήρους ομφαλικής αρτηρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΙΚΟΛΟΓΙ 21(1):289-293, 2009 Κλινικοεργαστηριακή Μελέτη Εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία: ο ρόλος της απεικόνισης των τριών αγγείων (3-vessel-view) και της μονήρους ομφαλικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ Τρομπούκης Παντελής Ι. Το άρθρο βασίζεται είς διδακτορική διατριβή του συγγραφέα που γίνεται σε συνεργασία με την A Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 19 Αύγουστος 2014. Περίδεση τραχήλου

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 19 Αύγουστος 2014. Περίδεση τραχήλου Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 19 Αύγουστος 2014 Εισαγωγή Από τη δεκαετία του 1960, η εφαρμογή της περίδεσης του τραχήλου της μήτρας έχει επεκταθεί αποτελώντας μέσο αντιμετώπισης περιπτώσεων εγκύων με αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητική διάγνωση συγγενούς καταρράκτη σε έμβρυο με Σύνδρομο Lowe

Προγεννητική διάγνωση συγγενούς καταρράκτη σε έμβρυο με Σύνδρομο Lowe ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.1, ΤΕΥΧ.3, ΣΕΛ. 49-52, 2004 Δασκαλάκης Γ., Μπάρμπας Μ., Αναστασάκης Ε., Λυμπερόπουλος Η., Καλμαντής Κ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ., Αντσακλής Α. 1η Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία

2. Λήψη αίματος από τα ομφαλικά αγγεία Xατζησεβαστού Λουκίδου Χαρίκλεια 3 κό αποτύπωμα και γνωρίζοντας την επίδραση του αποτυπώματος στη μονογονεϊκή δισωμία (uniparental disomy UPD) από αυτά τα χρωμοσώματα, οδηγηθήκαμε στην γνώση ότι μια Robertsonian

Διαβάστε περισσότερα

επιπολασμός, αιτιολογία και ταξινόμηση των συγγενών ανωμαλιών

επιπολασμός, αιτιολογία και ταξινόμηση των συγγενών ανωμαλιών Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, 2009 33 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ επιπολασμός, αιτιολογία και ταξινόμηση των συγγενών ανωμαλιών E. Μ. Καραβιτάκης 1 E. Φρυσίρα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι συγγενείς ανωμαλίες αποτελούν την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη αξιολόγησης της αυχενικής διαφάνειας και της ανατομίας του εμβρύου στο 1ο τρίμηνο της κύησης με τη χρήση της 2D και 3D υπερηχογραφίας

Πιλοτική μελέτη αξιολόγησης της αυχενικής διαφάνειας και της ανατομίας του εμβρύου στο 1ο τρίμηνο της κύησης με τη χρήση της 2D και 3D υπερηχογραφίας ANASTASAKHS 22/4/2010 01:54 μμ Σελίδα1 Αναστασάκης Ε., Δασκαλάκης Γ., Χειρίδης Π., Θεοδωρά Μ., Μπλάνας Κ., Κομητα Ο., Αντσακλής Α. Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής - Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 17 Αν. Πετρόπουλος ΑΝ. Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. B Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (NTDs) ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Της φοιτήτριας: Λαντζάκης Μαρίας Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

YΠEPHXOΓPAΦIA. Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ 11, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014. Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αντσακλής

YΠEPHXOΓPAΦIA. Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ 11, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014. Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αντσακλής EXWFYLLO_Layout /7/4 :54 AM Page ΤΟΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 204 YΠEPHXOΓPAΦIA ΤΟΜΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 204 Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αντσακλής Αν. Διευθυντής Σύνταξης: Α. Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Οψιμη ανάπτυξη ψευδοανευρύσματος μετά από διαχωρισμό της ενδοκρανίου μοίρας της σπονδυλικής αρτηρίας: παρουσίαση περιστατικού

Οψιμη ανάπτυξη ψευδοανευρύσματος μετά από διαχωρισμό της ενδοκρανίου μοίρας της σπονδυλικής αρτηρίας: παρουσίαση περιστατικού 54 CASE REPORTS ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Οψιμη ανάπτυξη ψευδοανευρύσματος μετά από διαχωρισμό της ενδοκρανίου μοίρας της σπονδυλικής αρτηρίας: παρουσίαση περιστατικού Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης1, Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτηματικοί όγκοι και κύηση

Εξαρτηματικοί όγκοι και κύηση Εξαρτηματικοί όγκοι και κύηση Θωμάκος Νικόλαος, Χατζή Ελένη, Ροδολάκης Αλέξανδος, Αντσακλής Άρις Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Αλληλογραφία: Νικόλαος Θωμάκος,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ευρετηρίου: συγγενής σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σκολίωση

Όροι ευρετηρίου: συγγενής σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σκολίωση Συγγενής σκολίωση τρέχουσα αντιμετώπιση Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Μ. Σαββίδης Περίληψη Οι συγγενείς διαμαρτίες της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εμφανίζονται με τη μορφή της σκολίωσης της κύφωσης ή και των δύο.

Διαβάστε περισσότερα

Doppler στον έλεγχο της προεκλαμψίας και των εμβρύων με ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης

Doppler στον έλεγχο της προεκλαμψίας και των εμβρύων με ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης Doppler στον έλεγχο της προεκλαμψίας και των εμβρύων με ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης Δημήτριος Κασσάνος, Νικόλαος Μπουρνάς, Κωνσταντίνος Λόγης, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης Γ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

«Νευροψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ

«Νευροψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 9 ο Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Δεβετζίδου Άννα Α.Μ. 11982 με θέμα «Νευροψυχολογικό και συμπεριφορικό προφίλ παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 4 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2009

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 4 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2009 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 4 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2009 ÁöéÝñùìá óôç ìáéåõôéêþ & ãõíáéêïëïãßá Âñáâåßá Nobel ÉáôñéêÞò ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 10 Μάρτιος 2014. Προγεννητικός έλεγχος: παρακολούθηση οµαλά εξελισσόµενης, ανεπίπλεκτης κυήσεως

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 10 Μάρτιος 2014. Προγεννητικός έλεγχος: παρακολούθηση οµαλά εξελισσόµενης, ανεπίπλεκτης κυήσεως Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 10 Μάρτιος 2014 Προγεννητικός έλεγχος: παρακολούθηση οµαλά εξελισσόµενης, ανεπίπλεκτης κυήσεως Εισαγωγή Η ολοκληρωµένη παρακολούθηση της κυήσεως από το Μαιευτήρα Γυναικολόγο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ίνωμα Ωοθήκης: μια Σπάνια Νοσολογική Οντότητα Περιγραφή Περίπτωσης

Ίνωμα Ωοθήκης: μια Σπάνια Νοσολογική Οντότητα Περιγραφή Περίπτωσης ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 1, April 2014 Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Interesting Case Ίνωμα Ωοθήκης: μια Σπάνια Νοσολογική Οντότητα Περιγραφή Περίπτωσης Οvarian Fibroma: a Rare Disease Entity Case Report

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικών & Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (Νευροχειρουργική) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα