ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2015-2016"

Transcript

1 1 Α.Π.Δ. Η Τπνινγηζηηθέο εθαξκνγέο ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο Ησάλλεο Κ.,ππξόπνπινο Γεώξγηνο Υ.,Καββαδίαο Κνζκάο Α. Γηαρείξηζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο Ησάλλεο Κ. 2 Α.Π.Δ. ΗΗ Δξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο Ησάλλεο Κ.,Καββαδίαο Κνζκάο Α. Τπνινγηζηηθέο εθαξκνγέο ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο Ησάλλεο Κ.,Καββαδίαο Κνζκάο Α. 3 Αεξηνζηξόβηινη Λεηηνπξγία Αεξηνζηξόβηισλ θαη Παξαγσγή Δλέξγεηαο - Πξνώζεζε Απόζηνινο Πνιπδάθεο Απόζηνινο Πνιπδάθεο Ρεπζηνδπλακηθέο Μεραλέο Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΑ Φ. ΠΑΠΑΝΗΚΑ & ΗΑ ΟΔ 4 Αλάιπζε Καηαζθεπώλ 5 Αληνρή πιηθώλ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΙΜΟΤ ΣΔΡΔΟΤ-ΑΝΣΟΥΗ ΤΛΙΚΧΝ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ.Α. ΒΟΤΘΟΤΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ.Α.ΒΟΤΘΟΤΝΖ TEXNIKH MHXANIKH II 2090 ΓΚΑΡΟΤΣΟ ΓΗΑΝΝΖ SPIN TEXNIKH MHXANIKH IIΙ 2101 ΓΚΑΡΟΤΣΟ ΓΗΑΝΝΖ SPIN 6 Αλπςσηηθέο θαη Μεηαθνξηθέο Μεραλέο Αλπςσηηθά θαη Μεηαθνξηθά Μεραλήκαηα ηεξγίνπ Η., ηεξγίνπ Κ. Αλπςσηηθά κεραλήκαηα Μαιαρίαο Γεώξγηνο 7 Αξηζκεηηθή Αλάιπζε κε Ζ/Τ Αξηζκεηηθή αλάιπζε κε εθαξκνγέο ζε matlab & mathematica Γεώξγηνο., Σζίηνπξαο Υαξάιακπνο Γ ΣΟΣΡΑ ΑΝ. ΑΘΑΝΑΗΟ ύγρξνλν καζεκαηηθό ινγηζκηθό MATLAB- MATHEMATICA Γ., Σζίηνπξαο Υ.,Φακέιεο Η. ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΔΛΛΖ 8 Αζθάιεηα Δξγαζίαο θαη Σερληθή Ννκνζεζία Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ Αλδξεάδεο Π., Παπατσάλλνπ Γ. Δπαγγεικαηηζκόο - Ννκνζεζία, θαλνληζκνί, αζθάιεηα εξγαζίαο Frey H. Δπξσπατθέο Σερλνινγηθέο 9 Αηκνζηξόβηινη- Αηκνιέβεηεο Αηκνπαξαγσγνί I Νίθνο πκεώλ 10 Βηνξενινγηθή Μεραληθή ειίδα 1 από 6

2 11 12 Γηνίθεζε Παξαγσγήο Γπλακηθή-Σαιαληώζεηο Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Παξαγσγήο Σαιαληώζεηο θαη θύκαηα Πατπέηεο ηέθαλνο Α.,Πνιύδνο Γεκνζζέλεο Κ Έιιελ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ Μεραληθή ΗΗ. Γπλακηθή ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΜΗΥ. ΛΗΑΡΜΑΚΟΠΟΤ ΛΟ Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Δπηκ.Παύινπ Γ.) ΑΓΡΑΦΗΧΣΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ, 2014, Δθδνηηθόο Όκηινο ΗΧΝ Γπλακηθή Meriam J.L. Kraige L.G. ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΦΟΤΝΣΑ 13 Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Αεξίσλ Ύδξεπζε θαη Θέξκαλζε Πόζηκνπ Νεξνύ - Απνρεηεύζεηο θαη Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο Brickle Siegfried Δπξσπατθέο Σερλνινγηθέο Οηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο Schulze Klaus Α. Γθηνύξδα & ΗΑ ΟΔ 14 Δηζαγσγή Πξνγξακκαηηζκό Ζ/Τ (Θ+E) SCHAUM'S ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΔ C JOHN R. HUBBARD ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ C++ Πξνγξακκαηηζκόο Deitel Harvey M.,Deitel Paul J Α. Γθηνύξδα & ΗΑ ΟΔ 15 Δκβνινθόξεο Μεραλέο Η Θεξκηθέο Δκβνινθόξεο Μεραλέο Α. ΦΑΣΖ ΠΑΣΑΚΖ Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεο Η Πεξηθιήο Γ. Υαζηώηεο Μαξία Παξίθνπ & ΗΑ Δ.Π.Δ. 16 Δκβνινθόξεο Μεραλέο ΗΗ Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεο ΙI Πεξηθιήο Γ. Υαζηώηεο Μαξία Παξίθνπ & ΗΑ Δ.Π.Δ. 17 Δλεξγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 1978 Κ. ΛΔΦΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ 2095 ΣΑΜΑΣΖ Γ. ΠΔΡΓΗΟ 18 Δμνπιηζκόο ππό πίεζε ζην e-class 19 Δξγαιεηνκεραλέο CNC Δξγαιεηνκεραλέο ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο Κεραγηάο Ησάλλεο Γ. Βαζηθέο αξρέο αξηζκεηηθνύ ειέγρνπ & Πξνγξ. εξγαιεηνκεραλώλ CNC θηηηίδεο Φ. ΔΚΓΟΣΗΚΖ 20 Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Κηηξηαθέο Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο 9696 Κηκνπιάθεο Νίθνο Μ Παπαζσηεξίνπ Ηιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαλαισηώλ Νηνθόπνπινο Πέηξνο Εήηε ειίδα 2 από 6

3 21 Θεξκνδπλακηθή Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή Black W., Hartley J. ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΖ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Απόζηνινο Πνιπδάθεο ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΟΛΤΕΑΚΖ 22 Θεξκνειεθηξηθνί θαη Γηπινύ ζηόρνπ ηαζκνί Αηκνπαξαγσγνί II Νηθόο πκεώλ 23 Θεσξία Μεραλώλ θαη Μεραληζκώλ ηνπ Γξ.. Μαπξνκκάηε 24 Καύζε-Καύζηκα θαη Ληπαληηθά ΚΑΤΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΣΡ. ΠΑΠΑΔΤΑΓΓΔΛ ΟΤ ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 25 Μαζεκαηηθά γηα Μεραληθνύο ΗΗ (Θ+E) Μαζεκαηηθά ΙΙ Με Δθαξκνγέο ζε MATLAB θαη MATHEMATICA Μαζνύξνο.Υ. Σζίηνπξαο.Υ. ΣΟΣΡΑ ΑΝ ΑΘΑΝΑΗΟ Αλώηεξα καζεκαηηθά ΙΙ Αζαλαζηάδεο Αλδξέαο Γ. ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 26 Μαζεκαηηθά γηα Μεραληθνύο Η Γεληθά Μαζεκαηηθά Μαζνύξνο.Υ. Σζίηνπξαο.Υ. ΣΟΣΡΑ ΑΝ ΑΘΑΝΑΗΟ Μαζεκαηηθή αλάιπζε Ι Σεύρνο Α Ραζζηάο Θεκηζηνθιήο Μ. αββάια 27 Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο Αξρέο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο θαη κάδεο ηόκνο η Καθάηζηνο Ξελνθώλ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ Αξρέο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο θαη κάδεο ηόκνο ηη Καθάηζηνο Ξελνθώλ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ 28 Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο ηδεξέο Καηαζθεπέο Παύινπ Γεκήηξεο Μαξία Παξίθνπ & ηα ΙΓΗΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ ΗΧΑΝΝΖ Κ. ΒΑΓΗΑ ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜ Ο 29 Μεραληθή Ρεπζηώλ Δξγαζηήξην κεραληθήο ξεπζηώλ θαη πδξνδπλακηθώλ - πδξαπιηθώλ εθαξκνγώλ ηεο Κνπζθνύηε Μαξία Α.,Βιαράθεο Ν. Β. Παηάθε Μεραληθή ησλ ξεπζηώλ 14657, Γεκήηξεο 30 Μεραληθή ησλ Θξαύζεσλ ειίδα 3 από 6

4 31 Μεραλνινγηθό Δξγαζηήξην (Δ) Μεραλνινγηθό Δξγαζηήξην Γηώξγνο Καπεηάληνο, Γηώξγνο Γηαλλαδάθεο, Μαξία-Βεξόληθα νθηαλνύ Γ. Γιανναδάκης (Αυτοέκδοση) 32 Μεραλνινγηθό ρέδην Η (Δ) ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 2543 Μεραλνινγηθό ρέδην Βνύιγαξεο Μειέηεο ΔΚΓΟΣΗΚΖ Μεραλνινγηθό ρέδην ΗΗ (Δ) Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ Μεραλνπξγηθή ηερλνινγία Μπαιληνύθαο Α. Κ, Γεκνζζέλνπο Γ. Α. Παηάθε Μεραλνινγηθό ρέδην ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΚΑΣΔΡΓΑΙΧΝ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ: ΜΗ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΣΔΡΓΑΙΔ Βνύιγαξεο Μειέηεο 30 Α. ΜΑΜΑΛΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ 35 Ννκνζεζία Πεξηβάιινληνο θαη Α.Π.Δ. - Μ.Π.Δ. 36 Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή I Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή Ι. Δηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία ηνπ Νεξνύ θαη Τγξώλ Απνβιήησλ ΜΑΡΗΑ ΠΑΡΗΚΟΤ & ΗΑ Δηζαγσγή ζηελ πεξηβαιινληηθή κεραληθή Κνύγθνπινο Αζαλάζηνο Γ. Α. ΣΕΗΟΛΑ & ΤΗΟΗ Α.Δ. 37 Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή IΗ 38 Πιεξνθνξηθή (Δ) Έιεγρνο αέξηαο ξύπαλζεο ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Cooper C. David,Alley F. C. ΣΗΣΜΖΓΔΛΖ ΣΔΦΑΝΟ ΣΗΚΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Σδηόια ΑΡΑΚΤΝΘΟ Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ηακάηεο BEHROUZ FOROUZAN ΜΑΡΗΑ ΠΑΡΗΚΟΤ & ΗΑ ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ 39 Πνηνηηθόο Έιεγρνο ηνηρεία Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηαηηζηηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο Σαγαξάο Γηώξγνο Ν. Εήηε ΜΑΡΗΑ ΠΑΡΗΚΟΤ & ΗΑ ειίδα 4 από 6

5 40.Α.Δ.-Βηνκεραληθνί Απηνκαηηζκνί ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ Νίθ. Παληαδήο ηακνύιε πζηήκαηα απηόκαηνπ ειέγρνπ κπξιήο Νηθόιανο Γ.,Εαξνγηάλλεο Λάκπξνο Θ. Α. ΣΕΗΟΛΑ & ΤΗΟΗ Α.Δ. Τδξαπιηθά - Πλεπκαηηθά πζηήκαηα Ρνύηνπιαο Αζ. 2008, ύγρξνλε Δθδνηηθή Δ.Π.Δ. 41 ηαηηθή ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ.Α. ΒΟΤΘΟΤΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ.Α. ΒΟΤΘΟΤΝΖ Μεραληθή Η. ηαηηθή Pytel Andrew, Kiusalaas Jaan (Δπηκ.Παύινπ Γ.) 2014, Δθδνηηθόο Όκηινο ΗΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Ι 2087 ΓΚΑΡΟΤΣΟ ΓΗΑΝΝΖ SPIN 42 ηνηρεία Μεραλώλ Η ηνηρεία Μεραλώλ ΙΙ Φξπδάθεο Μ. ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ ΗΧΑΝΝΖ ΑΤΓΔΡΗΝΟ ΦΟΤΝΣΑ 43 ηνηρεία Μεραλώλ ΗΗ 44 ρεδίαζε κε Ζ/Τ (Δ) 45 Σερλνινγία Αθαιάησζεο ηνηρεία Μεραλώλ ΙΙΙ Φξπδάθεο Μ. Καηαξγνύληαη ηα βηβιία δηόηη παξέρνληαη επαξθείο ζεκεηώζεηο από ηνλ ππεύζπλν θαη δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο θ. Β. Μαληά Δηζαγσγή ζηελ ηερλνινγία λεξνύ θαη αθαιάησζεο ΔΚΓΟΣΗΚΖ 46 Σερλνινγία Θεξκάλζεσλ Αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ Βξαρόπνπινο Μηράιεο Γ. ΘΔΡΜΑΝΗ - ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ Β. ΔΛΛΟΤΝΣΟ Σερλνινγία Κιηκαηηζκνύ Σερλνινγία νρεκάησλ Θέξκαλζε, αεξηζκόο θαη θιηκαηηζκόο.ρεδηαζκ όο θαη αλάιπζε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΟ McQuiston Faye C.,Parker Jerald D. Θ. ΕΑΥΜΑΝΟΓΛΟΤ, Γ. ΚΑΠΔΣΑΝΑΚΖ, Π. ΚΑΡΑΜΠΗΛΑ, Γ. ΠΑΣΗΑΒΟ ΗΓΔΔΑ ΘΔΡΜΑΝΗ - ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ Β. ΔΛΛΟΤΝΣΟ ειίδα 5 από 6

6 49 Σερλνινγία Φύμεο Φπθηηθέο δηαηάμεηο Βξαρόπνπινο Μηράιεο Γ. Η ηερλνινγία ηεο ςύμεο Αιέμεο Γηώξγνο Κ. 50 Τδξαπιηθέο ηξνβηινκεραλέο Δξγαζηήξην πδξαπιηθώλ ζηξνβηινκεραλώλ θαη αληιηώλ Βιαράθεο Ν. Β., Μπαιληνύθαο Α. Κ. Παηάθε Δξγαζηεξηαθή ξεπζηνκεραληθή ΙΙ Κνξσλάθεο Πεξηθιήο 51 Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνκεραληθή "ηνηρεία Τπνινγηζηηθήο Ρεπζηνκεραληθήο", εκεηώζεηο Α. Φαηζή 52 Φπζηθή ΦΤΙΚΗ ΣΟΜΟ HALLIDAY,RESN ICK,KRANE Α.Γ.ΠΝΔΤΜΑΣΗ ΚΟ Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή κε ζύγρξνλε θπζηθή, Σόκνο: Β ΣΟΜΟ 5583 Young H., Freedman R. Παπαδήζεο 53 Υεκεία θαη Σερλνινγία Τιηθώλ Υεκεία θαη Σερλνινγία Τιηθώλ Ignatowitz E., Fischer U. Δπξσπατθέο Σερλνινγηθέο Σερλνινγία πιηθώλ Καιθάλεο Γεώξγηνο,Υαηήξε ο Ησάλλεο 54 Ξέλε Γιώζζα Study Guide on Mechanical Engineering Terminology Β. ηαπξνπνύινπ ύγρξνλε Δθδνηηθή 55 Σερληθή Οξνινγία Αγγιηθώλ English for Mechanical Engineering, Student's Book Β. ηαπξνπνύινπ ύγρξνλε Δθδνηηθή ειίδα 6 από 6

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΔΛ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σελίδα 1 από 59 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1. Διζαγωγή Ο ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ισχύει από το Ακ. Έτος 2010-11 55 η ειπά Διζαγωγήρ ποςδαζηών (και μεηά) ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010 Πξόγξακκα Σπνπδώλ Τκ. Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφοσ, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7488445 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΠΡΟ Αξ. Πξση. 215 ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ & ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξώηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο από ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ

ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ Γηαρείξηζε δαηηθώλ Ξόξσλ δξαπιηθά Έξγα & Ξεξηβάιινλ δξνελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β ΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2010 ΔΤΟΣ Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙI 20 Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ 11 Σσζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:

5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 1 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΔΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΔΥΑΓΙΑ ΜΔΛΟΤ ΣΗ ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΒΑΘΜΙΓΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ «ΛΗΥΑΜΟΤΡΓΘΙΕ ΙΑΣΕΡΓΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του. Ακαδημαϊκού έτους 2010 2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εαρινό εξάμηνο 2008 2009/Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Επικαιροποιημένη

Διαβάστε περισσότερα