Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: : Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Κριτήριο Ανάθεσης: Η οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντοµογραφίες... 5 Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Φορέα Υλοποίησης... 6 Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου)... 6 Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) 7 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας και Φορέα Υλοποίησης... 9 Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.3 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Α3.2.1 Γενικές Αρχές Αρχιτεκτονικής Α3.2.2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) - Database Server Α3.2.3 εύτερο Επίπεδο (Second Tier) - Application Server Α3.2.4 Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) - Client Α3.2.5 Thread Models Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Προκαταρκτικές Ενέργειες» Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων» Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Παραγωγή και Τεκµηρίωση Ψηφιακού Περιεχοµένου»

3 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «Πιλοτική Λειτουργία Εκπαίδευση» Α3.4.5 Λειτουργική Ενότητα «ράσεις ηµοσιότητας» Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού Α3.7 ιαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.9 Ανοιχτά δεδοµένα Α3.10 Ανοικτά πρότυπα Α3.11 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.12 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος Α3.13 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας Α3.14 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου Α Φάση 1 Προκαταρκτικές Ενέργειες Α Φάση 2 - Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων Α Φάση 3 Παραγωγή και Τεκµηρίωση Ψηφιακού Περιεχοµένου Α Φάση 4 οκιµαστική Πιλοτική Λειτουργία συστήµατος Εκπαίδευση 58 Α Φάση 5 ράσεις Ευαισθητοποίησης - ηµοσιότητας Α3.15 Πίνακας Παραδοτέων Α3.16 Ορόσηµα της πράξης Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήµα (Οργάνωση) ιοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθµίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριµένου έργου Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη ιαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ιαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστηµάτων και Έργου

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Ο τίτλος της προτεινόµενης πράξης είναι: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» και πρόκειται να εκπονηθεί µε την υλοποίηση ενός υποέργου µε τον ίδιο τίτλο. Αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης είναι η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία θα περιλαµβάνει τα κάτωθι υποσυστήµατα: - Υποσύστηµα Ενίσχυσης της συνεργατικότητας µεταξύ πολιτών και Ιεράς Μητρόπολης και ενίσχυσης του εθελοντισµού. - Υποσύστηµα ψηφιακών υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. - Υποσύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης προς κάθε συναλλασσόµενο µε την Ιερά Μητρόπολη. - Υποσύστηµα ψηφιακής ενηµέρωσης και ηλεκτρονικής µάθησης µε ταυτόχρονη ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Ιεράς Μητρόπολης. - Υποσύστηµα ψηφιακής περιήγησης στο θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεµα της Ιεράς Μητρόπολης. Η πράξη θα υλοποιηθεί στις κάτωθι πέντε (5) φάσεις µε τα αντίστοιχα παραδοτέα τους: Φάσεις - Παραδοτέα Φάση Α: Προκαταρκτικές Ενέργειες - Π.Α.1 Ανάπτυξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών υποσυστηµάτων - Π.Α.2 Ανάπτυξη µεθοδολογίας δηµιουργίας ψηφιακού περιεχοµένου και µεταδεδοµένων, - Π.Α.3 Καθορισµός κατηγοριών περιεχοµένου και µεταδεδοµένων, - Π.Α.4 Εκπόνηση σχεδίου ψηφιακής διατήρησης για το σύνολο του περιεχοµένου, - Π.Α.5 Ανάπτυξη συστήµατος διαδικασιών διαχείρισης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, - Π.Α.6 Ανάπτυξη κύκλου µαθηµάτων για τους εµπλεκόµενους µε την διαχείριση των υποσυστηµάτων και την δηµιουργία περιεχοµένου µετά την ολοκλήρωση της πράξης - Π.Α.7 Πραγµατοποίηση workshop για ληµµατογράφηση (wikipedia). Φάση Β: Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων - Π.Β.1 Ανάπτυξη των υποσυστηµάτων και προµήθεια έτοιµου λογισµικού - Π.Β.2 Ολοκλήρωση των υποσυστηµάτων σε µια πλατφόρµα - Π.Β.3 Εγκατάσταση της πλατφόρµας σε επιλεγµένο εξυπηρετητή Φάση Γ: Παραγωγή και Τεκµηρίωση Ψηφιακού Περιεχοµένου 4

5 - Π.Γ.1 ηµιουργηµένο πρωτογενές περιεχόµενο - Π.Γ.2 Επιλεγµένο και επεξεργασµένο περιεχόµενο - Π.Γ.3 ηµιουργηµένα µεταδεδοµένα - Π.Γ.4 Τεκµηριωµένο περιεχόµενο - Π.Γ.5 Επιστηµονικό περιεχόµενο περιγραφής του υλικού - Π.Γ.6 Παραχθέντα Λήµµατα (wikipedia). - Π.Γ.7 Εισηγµένο περιεχόµενο στην πλατφόρµα Φάση : Πιλοτική Λειτουργία Εκπαίδευση - Π..1 Καταγραφές παρατηρήσεων σχετικές µε τη λειτουργικότητα των υποσυστηµάτων - Π..2 Εγχειρίδια χρήσης διαχειριστών και χρηστών - Π..3 Εκπαίδευση ιαχειριστών - Π..4 Εκπαίδευση Χρηστών - Π..5 Αναφορά Εκπαίδευσης Φάση Ε: ράσεις ηµοσιότητας - Π.Ε.1 Υπηρεσίες προβολής µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο - Π.Ε.2 ιοργάνωση ηµερίδας - Π.Ε.3 Έκδοση αφίσας - Π.Ε.4 Εγγραφή στο Μητρώο της ηµόσιας ιοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ») ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ο Ε: Οµάδα ιοίκησης Έργου ΨΣ: Ψηφιακή Σύγκλιση ISO: International Organization for Standardization WS: Web Services Ε.Π.Π.Ε: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΙΜΚ: Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας 5

6 Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Βασικός εµπλεκόµενος φορέας είναι η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας, η οποία λειτουργεί ως φορέας πρότασης και φορέας λειτουργίας της πράξης. Ως δικαιούχος ορίζεται ο ήµος Κεφαλλονιάς, ο οποίος και διαθέτει τη διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, δικαιολογητικό απαραίτητο για την υλοποίηση της παρούσας πράξης. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Φορέα Υλοποίησης Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας διαιρείται σε πέντε Αρχιερατικές Περιφέρειες των οποίων προΐσταται ο διορισµένος από το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Αρχιερατικός Επίσκοπος: 1. Αρχιερατικός Επίτροπος Αργοστολίου, ο Προϊστάµενος του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Σισσιωτίσσης και υπεύθυνος του Λογιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιµότατος π. Φώτιος Καβαλλιεράτος. 2. Αρχιερατικός Επίτροπος Ληξουρίου, Πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιµος Μαρκαντωνάτος, Πτυχιούχος Θεολογίας. 3. Αρχιερατικός Επίτροπος Σάµης, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Χρυσόστοµος Αλεξάτος, προϊστάµενος του Ιερού Ναού Σάµης και ηγούµενος της Ιεράς Μονής Αγριλίων. 4. Αρχιερατικός Επίτροπος Λειβαθούς - Eλειού Πρόννων, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Φώτιος Γαβριελάτος 5. Αρχιερατικός Επίτροπος Ερύσσου Πυλάρου, ο περιοδεύων εφηµέριος της περιοχής, Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Νεκτάριος Σκλαβούνος, Ηγούµενος Ι. Μ. Υπ. Θεοτόκου Παλαιοχέρσου. Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία της Μητροπόλεως, τόσο ως νοµικού προσώπου, όσο και ως συνόλου στο οποίο ανήκουν και οι Ενορίες και Μονές της Εκκλησιαστικής της περιφέρειας, διεξάγεται από τα διοικητικά της όργανα, ήτοι από το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Κεφαλληνίας και από το Μητροπολιτικό Συµβούλιο. Η δοµή και οργάνωση των γραφείων της Μητροπόλεως έχει ως εξής: Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Οµάδα ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου Η Οµάδα ιοίκησης θα στελεχωθεί από στελέχη του ήµου Κεφαλλονιάς. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) 6

7 Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)», η οποία θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και του φορέα πρότασης που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιµασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, την λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήµατα του έργου και τη διοίκηση και συντονισµό των επιµέρους εργασιών του. Αρµοδιότητα της Ε.Π.Π.Ε. αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επιτροπή Ενστάσεων Η Επιτροπή, της οποίας τα µέλη είναι διαφορετικά από αυτά της Επιτροπής διενέργειας, εξετάζει τυχόν ενστάσεις και προσφυγές και εισηγείται στο Αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής περί της απόρριψης ή µη των εν θέµατι ενστάσεων ή προσφυγών. Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρµόδιο στέλεχός της ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισµό των επιµέρους εµπλεκόµενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σηµείο επαφής µε τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήµατα του έργου. Θεµατικές Οµάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιµασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ' όσον απαιτείται µε τη λειτουργία Θεµατικών Οµάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις οµάδες θα εµπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήµατος (Key Users). Ο συντονισµός των Θεµατικών Οµάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους φορείς που παρέχουν κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Κεφαλλονιάς. Το εν λόγω έργο και η επιτυχία του, είναι άµεσα συνυφασµένα τόσο µε την οργανωτική και λειτουργική δοµή της Ιεράς Μητρόπολης, όσο και µε την ανταπόκριση των πολιτών, οι οποίοι είτε συνεπικουρούν είτε γίνονται αποδέκτες των επιµέρους δράσεων κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Η γενικότερη διεύρυνση των ευπαθών οµάδων πληθυσµού λόγω της οικονοµικής κρίσης και του πρόσφατου σεισµού προ ολίγων µηνών, σε συνδυασµό µε την συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για παροχή σύγχρονου και εξειδικευµένου εκπαιδευτικού έργου καθιστούν την Ιερά Μητρόπολη πρωταγωνιστή σε ένα περιβάλλον που µεταλλάσσεται οικονοµικά αλλά κυρίως κοινωνικά. Επιπλέον, το εξαιρετικά σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη 7

8 αποτελεί από µόνο του µια κοιτίδα γνώσης και πολιτισµού, η οποία στην παρούσα φάση, µένει ανεκµετάλλευτη, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν τα µέσα και οι πόροι, προκειµένου οι πολίτες να γίνουν κοινωνοί της αστείρευτης θρησκευτικής κληρονοµιάς που χάνεται στους αιώνες. Ειδικότερα σε ο,τι αφορά στην τελευταία, παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας ο πολιτισµός και δη το εκκλησιαστικό πολιτιστικό απόθεµα, λογίζονται στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, οι πράξεις και τα αποτελέσµατα των τελευταίων χρόνων µάλλον τείνουν να οδηγήσουν στην πλήρη «ψηφιακή απόκλιση» του Θρησκευτικού πολιτισµού. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη κεντρικού συντονισµού διαχείρισης αυτού του κεφαλαίου από κάθε εµπλεκόµενο φορέα και ίσως και στην σχετική πολυδιάσπαση δράσεων και έργων, γεγονός όµως που κρίνεται και αποφασίζεται στο επίπεδο των πολιτικών της Κεντρικής ιοίκησης. Στο επίπεδο της Ιεράς µας Μητρόπολης κρίνεται εξαιρετικά σηµαντικό, αφενός ενόψει της αναβάθµισης του επιχειρησιακού και διοικητικού τρόπου λειτουργίας της και αφετέρου ενόψει της τεράστιας δυναµικής που εµφανίζουν οι νέες προσωποποιηµένες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου διεθνώς και στην χώρα µας, να δηµιουργηθεί µια νέα πλατφόρµα υπηρεσιών µε ολοκληρωµένες υπηρεσίες προς τους πολίτες στους ανωτέρω τοµείς και συγκεκριµένα στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τοµέα. Σε συµφωνία µε τα ανωτέρω, η Ιερά µας Μητρόπολη έχει ανάγκη την δηµιουργία σύγχρονων και ολοκληρωµένων ψηφιακών εργαλείων, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις νέες ανάγκες, να προσαρµοστεί στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και κατ επέκταση να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την ποιότητα του ανθρωπιστικού της έργου. Μέσω των ανωτέρω εργαλείων θα καταστεί δυνατή: - Η ψηφιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού και λοιπού σχετικού ανθρωπιστικού υλικού που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη, τα οποία θα είναι προσβάσιµα από το ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς - Η ευρεία προβολή των δράσεων παροχής ανθρωπιστικού έργου από την Ιερά Μητρόπολη µέσω του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και η συνακόλουθη αύξηση της συµµετοχής των πολιτών σε αυτές, καθώς και η αποτελεσµατικότερη οργάνωση των δράσεων αυτών µέσω τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου συµµετεχόντων, υλικού που συγκεντρώθηκε κτλ. - Η αποµακρυσµένη υποστήριξη των πολιτών µε δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα και η µείωση του χρόνου ανταπόκρισης των δοµών στήριξης του ανθρωπιστικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης - Η ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς. 8

9 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας και Φορέα Υλοποίησης Το επιτελείο της Ιεράς Μητροπόλεως αποτελείται µόνο από Κεφαλλονίτες. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α) Πρωτοσυγκελία Την Πρωτοσυγκελία κατέχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Γεράσιµος Φωκάς, Πτυχιούχος Θεολογίας, ο οποίος προΐσταται όλων των άλλων υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως και εκπροσωπεί παντού τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη και υπογράφει αντί αυτού όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα. Ταυτόχρονα συνεχώς λειτουργεί και κηρύττει τον Θείο λόγο στις πόλεις και τα χωρία της νήσου Κεφαλλονιάς. β) Οικονοµικές Υπηρεσίες Υπεύθυνος των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητρόπολης είναι ο Αιδεσιµολ. π. Φώτιος Καβαλλιεράτος. γ) Γραφείο Μηχανογράφησης & Γραµµατεία Ιεράς Μητρόπολης Υπεύθυνος του Γραφείου Μηχανογραφήσεως και Γραµµατείας της Ιεράς Μητροπόλεως ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης π. Σπυρίδων Πετεινάτος, Ιεροκήρυξ. δ) Γραφείο Γάµων και ιαζυγίων Υπεύθυνος Γραφείου Γάµων και ιαζυγίων ο Αιδεσ. π. Κων/νος Λιοσάτος. ε) Γραφείο ιαδικτύου Υπεύθυνος Γραφείου ιαδικτύου είναι ο Νεκτάριος Βαλεντής, µε δικαίωµα προσβάσεως και χρήσεως οι Αιδεσ. π. Κων/νος Λιοσάτος και Γεράσιµος Καβαλλιεράτος. στ) Ραδιοφωνικός Σταθµός Υπεύθυνος Ραδιοφωνικού Σταθµού είναι ο Νεκτάριος Βαλεντής, µε δικαίωµα προσβάσεως και χρήσεως των µηχανηµάτων οι Αιδεσ. π. Κων/νος Λιοσάτος και Γεράσιµος Καβαλλιεράτος. ζ) Βιβλιοπωλείο «Ο Απόστολος Παύλος» 9

10 Υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" είναι ο Αρχιµ. Φώτιος Γαβριελάτος βοηθούµενος υπό του Αρχιµ. Χαραλάµπου Τζάννε. ζ) Πνευµατικό Κέντρο «Ο Απόστολος Παύλος» Υπεύθυνος λειτουργίας του Πνευµατικού Κέντρου "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Σπυρίδων Πετεινάτος. η) Εκκλησιαστικό Μουσείο Υπεύθυνος Εκκλησιαστικού Μουσείου είναι ο Κων/νος Στάβερης. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιερατικό Ταµείο της Ι.Μ.Κ. Επισκοπικό ικαστήριο Φιλανθρωπικό Κατάστηµα «Οίκος Ευγηρίας» Κοργιαλένειο Ίδρυµα: o α) Βιβλιοθήκη o β) Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο o γ) Ιστορικό αρχείο Κληροδοτήµατα: o Αναστασίου Λιβιεράτου o Αναστασίου Μαζαράκη o Μιχαήλ Π. Αννίνου o Χαριτάτου o Χριστοδούλου Πετράτου Λιβιεράτου o Σταυροπαναγή Βρυώνη o Εύης Φωκά Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι κύριες διαδικασίες στις οποίες στοχεύει το έργο είναι: - Η ψηφιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού και λοιπού σχετικού ανθρωπιστικού υλικού που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη, τα οποία θα είναι προσβάσιµα από το ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς - Η ευρεία προβολή των δράσεων παροχής ανθρωπιστικού έργου από την Ιερά Μητρόπολη µέσω του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και η συνακόλουθη αύξηση της συµµετοχής των πολιτών σε αυτές, καθώς και η αποτελεσµατικότερη οργάνωση των δράσεων αυτών µέσω τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου συµµετεχόντων, υλικού που συγκεντρώθηκε κτλ. - Η αποµακρυσµένη υποστήριξη των πολιτών µε δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα και η µείωση του χρόνου ανταπόκρισης των δοµών στήριξης του ανθρωπιστικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης 10

11 - Η ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς. Α1.2.3 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Φορέας Λειτουργίας στην παρούσα φάση δεν έχει την απαραίτητη υποδοµή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη λειτουργία των προτεινόµενων υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, στην Ι.Μ.Κ. αυτή τη στιγµή υπάρχουν πέντε τερµατικά, ενώ διατίθεται και διαδικτυακή πύλη στη διεύθυνση η οποία φιλοξενείται σε εξωτερικό server. Στο πλαίσιο της πράξης, θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες υλικοτεχνικής υποδοµής για την υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης είναι η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία θα περιλαµβάνει τα κάτωθι υποσυστήµατα: - Υποσύστηµα Ενίσχυσης της συνεργατικότητας µεταξύ πολιτών και Ιεράς Μητρόπολης και ενίσχυσης του εθελοντισµού. - Υποσύστηµα ψηφιακών υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. - Υποσύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης προς κάθε συναλλασσόµενο µε την Ιερά Μητρόπολη. - Υποσύστηµα ψηφιακής ενηµέρωσης και ηλεκτρονικής µάθησης µε ταυτόχρονη ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Ιεράς Μητρόπολης. - Υποσύστηµα ψηφιακής περιήγησης στο θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεµα της Ιεράς Μητρόπολης. Η πράξη θα υλοποιηθεί στις κάτωθι πέντε (5) φάσεις µε τα αντίστοιχα παραδοτέα τους: Φάσεις - Παραδοτέα Φάση Α: Προκαταρκτικές Ενέργειες - Π.Α.1 Ανάπτυξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών υποσυστηµάτων - Π.Α.2 Ανάπτυξη µεθοδολογίας δηµιουργίας ψηφιακού περιεχοµένου και µεταδεδοµένων, 11

12 - Π.Α.3 Καθορισµός κατηγοριών περιεχοµένου και µεταδεδοµένων, - Π.Α.4 Εκπόνηση σχεδίου ψηφιακής διατήρησης για το σύνολο του περιεχοµένου, - Π.Α.5 Ανάπτυξη συστήµατος διαδικασιών διαχείρισης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, - Π.Α.6 Ανάπτυξη κύκλου µαθηµάτων για τους εµπλεκόµενους µε την διαχείριση των υποσυστηµάτων και την δηµιουργία περιεχοµένου µετά την ολοκλήρωση της πράξης - Π.Α.7 Πραγµατοποίηση workshop για ληµµατογράφηση (wikipedia). Φάση Β: Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων - Π.Β.1 Ανάπτυξη των υποσυστηµάτων και προµήθεια έτοιµου λογισµικού - Π.Β.2 Ολοκλήρωση των υποσυστηµάτων σε µια πλατφόρµα - Π.Β.3 Εγκατάσταση της πλατφόρµας σε επιλεγµένο εξυπηρετητή Φάση Γ: Παραγωγή και Τεκµηρίωση Ψηφιακού Περιεχοµένου - Π.Γ.1 ηµιουργηµένο πρωτογενές περιεχόµενο - Π.Γ.2 Επιλεγµένο και επεξεργασµένο περιεχόµενο - Π.Γ.3 ηµιουργηµένα µεταδεδοµένα - Π.Γ.4 Τεκµηριωµένο περιεχόµενο - Π.Γ.5 Επιστηµονικό περιεχόµενο περιγραφής του υλικού - Π.Γ.6 Παραχθέντα Λήµµατα (wikipedia). - Π.Γ.7 Εισηγµένο περιεχόµενο στην πλατφόρµα Φάση : Πιλοτική Λειτουργία Εκπαίδευση - Π..1 Καταγραφές παρατηρήσεων σχετικές µε τη λειτουργικότητα των υποσυστηµάτων - Π..2 Εγχειρίδια χρήσης διαχειριστών και χρηστών - Π..3 Εκπαίδευση ιαχειριστών - Π..4 Εκπαίδευση Χρηστών - Π..5 Αναφορά Εκπαίδευσης Φάση Ε: ράσεις ηµοσιότητας - Π.Ε.1 Υπηρεσίες προβολής µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο - Π.Ε.2 ιοργάνωση ηµερίδας - Π.Ε.3 Έκδοση αφίσας - Π.Ε.4 Εγγραφή στο Μητρώο της ηµόσιας ιοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ») 12

13 Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους φορείς που παρέχουν κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Κεφαλλονιάς. Το εν λόγω έργο και η επιτυχία του, είναι άµεσα συνυφασµένα τόσο µε την οργανωτική και λειτουργική δοµή της Ιεράς Μητρόπολης, όσο και µε την ανταπόκριση των πολιτών, οι οποίοι είτε συνεπικουρούν είτε γίνονται αποδέκτες των επιµέρους δράσεων κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Η γενικότερη διεύρυνση των ευπαθών οµάδων πληθυσµού λόγω της οικονοµικής κρίσης και του πρόσφατου σεισµού προ ολίγων µηνών, σε συνδυασµό µε την συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για παροχή σύγχρονου και εξειδικευµένου εκπαιδευτικού έργου καθιστούν την Ιερά Μητρόπολη πρωταγωνιστή σε ένα περιβάλλον που µεταλλάσσεται οικονοµικά αλλά κυρίως κοινωνικά. Επιπλέον, το εξαιρετικά σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη αποτελεί από µόνο του µια κοιτίδα γνώσης και πολιτισµού, η οποία στην παρούσα φάση, µένει ανεκµετάλλευτη, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν τα µέσα και οι πόροι, προκειµένου οι πολίτες να γίνουν κοινωνοί της αστείρευτης θρησκευτικής κληρονοµιάς που χάνεται στους αιώνες. Ειδικότερα σε ότι αφορά στην τελευταία, παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας ο πολιτισµός και δει το εκκλησιαστικό πολιτιστικό απόθεµα, λογίζονται στα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, οι πράξεις και τα αποτελέσµατα των τελευταίων χρόνων µάλλον τείνουν να οδηγήσουν στην πλήρη «ψηφιακή απόκλιση» του Θρησκευτικού πολιτισµού. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη κεντρικού συντονισµού διαχείρισης αυτού του κεφαλαίου από κάθε εµπλεκόµενο φορέα και ίσως και στην σχετική πολυδιάσπαση δράσεων και έργων, γεγονός όµως που κρίνεται και αποφασίζεται στο επίπεδο των πολιτικών της Κεντρικής ιοίκησης. Στο επίπεδο της Ιεράς µας Μητρόπολης κρίνεται εξαιρετικά σηµαντικό, αφενός ενόψει της αναβάθµισης του επιχειρησιακού και διοικητικού τρόπου λειτουργίας της και αφετέρου ενόψει της τεράστιας δυναµικής που εµφανίζουν οι νέες προσωποποιηµένες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου διεθνώς και στην χώρα µας, να δηµιουργηθεί µια νέα πλατφόρµα υπηρεσιών µε ολοκληρωµένες υπηρεσίες προς τους πολίτες στους ανωτέρω τοµείς και συγκεκριµένα στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τοµέα. Σε συµφωνία µε τα ανωτέρω, η Ιερά µας Μητρόπολη έχει ανάγκη την δηµιουργία σύγχρονων και ολοκληρωµένων ψηφιακών εργαλείων, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις νέες ανάγκες, να προσαρµοστεί στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και κατ επέκταση να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την ποιότητα του ανθρωπιστικού της έργου. Μέσω των ανωτέρω εργαλείων θα καταστεί δυνατή: - Η ψηφιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού και λοιπού σχετικού ανθρωπιστικού υλικού που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη, τα οποία θα είναι προσβάσιµα από το ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς - Η ευρεία προβολή των δράσεων παροχής ανθρωπιστικού έργου από την Ιερά Μητρόπολη µέσω του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και η συνακόλουθη αύξηση της συµµετοχής των πολιτών σε αυτές, καθώς και η 13

14 αποτελεσµατικότερη οργάνωση των δράσεων αυτών µέσω τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου συµµετεχόντων, υλικού που συγκεντρώθηκε κτλ. - Η αποµακρυσµένη υποστήριξη των πολιτών µε δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα και η µείωση του χρόνου ανταπόκρισης των δοµών στήριξης του ανθρωπιστικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης - Η ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Στόχοι της πράξης είναι: - Η ψηφιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού και λοιπού σχετικού ανθρωπιστικού υλικού που διαθέτει η Ιερά Μητρόπολη, τα οποία θα είναι προσβάσιµα από το ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς - Η ευρεία προβολή των δράσεων παροχής ανθρωπιστικού έργου από την Ιερά Μητρόπολη µέσω του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και η συνακόλουθη αύξηση της συµµετοχής των πολιτών σε αυτές, καθώς και η αποτελεσµατικότερη οργάνωση των δράσεων αυτών µέσω τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου συµµετεχόντων, υλικού που συγκεντρώθηκε κτλ. - Η αποµακρυσµένη υποστήριξη των πολιτών µε δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα και η µείωση του χρόνου ανταπόκρισης των δοµών στήριξης του ανθρωπιστικού έργου της Ιεράς Μητρόπολης - Η ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος της Ιεράς Μητρόπολης στο ευρύ κοινό µέσω του διαδικτύου, δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς. Αναλυτικότερα οι στόχοι της πράξης είναι: Στόχος 1: Ο αριθµός χρηστών που θα χρησιµοποιούν καθηµερινά τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι πάνω από 100. Στόχος 2: Ο αριθµός εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν θα είναι τεκµήρια (για τα βιβλία λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός σελίδων). Στόχος 3: Οι υπηρεσίες θα διατίθενται µέσω τριών (3) καναλιών. Στόχος 4: O αριθµός των νέων εφαρµογών που θα διατίθενται στον πολίτη πέντε (5). Στόχος 5: Η κατά 80% µείωση της χρονικής διάρκειας από την αναζήτηση πληροφοριών φακέλου µέχρι την εύρεσή τους. Στόχος 6: Η κατά 50% µείωση της χρονικής διάρκειας από την κατάθεση αιτήµατος από τον πολίτη για αντίγραφο φακέλου ασθενή µέχρι την παραλαβή του. Μετρήσιµος Στόχος Τιµή Αριθµός χρηστών (πολιτών και προσωπικού) >100 14

15 που θα χρησιµοποιούν καθηµερινά τις παρεχόµενες υπηρεσίες Αριθµός Εγγράφων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιµα Αριθµός καναλιών διάθεσης των υπηρεσιών 3 Αριθµός νέων εφαρµογών που θα διατίθενται 5 στον Πολίτη % µείωσης της χρονικής διάρκειας από την αναζήτηση πληροφοριών φακέλου µέχρι την 80% εύρεσή τους. % µείωσης της χρονικής διάρκειας από την κατάθεση αίτησης/αιτήµατος µέχρι την 50% αποστολή της απάντησης Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Η σηµερινή κατάσταση στην Ι.Μ.Κ. αναφορικά µε την προβολή των δραστηριοτήτων της δεν καλύπτεται επαρκώς από χρήση συστηµάτων ΤΠΕ. Υπάρχουν διαφορετικοί τοµείς, µε µη συγκεντρωµένη πληροφορία και ελλιπή µηχανογράφηση των διαδικασιών. Η πράξη οργανώνει τους τοµείς της Ι.Μ.Κ. µε στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της µέσω της εισαγωγής αποτελεσµατικότερων διαδικασιών ανάκτησης και διαχείρισης της πληροφορίας, πληρώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές. Τα οφέλη για το κράτος είναι: δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης ενός µεγάλου αριθµού χρηστών, παροχή «φθηνότερων» µέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση, µείωση της πολύπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας και των καθυστερήσεων που αυτή συνεπάγεται, αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων µε την υιοθέτηση των ΤΠΕ στην καθηµερινή τους εργασία, αποδοτικότερη διευθέτηση των αιτηµάτων, τακτοποίηση των τεκµηρίων του πολιτιστικού αποθέµατος, δηµιουργία οργανωµένου ψηφιακού αποθετηρίου. Τα οφέλη για τους πολίτες είναι: Βελτιωµένη ποιότητα πληροφοριών και πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, ισότιµη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού ή και κεντρικού επιπέδου, πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατό να προσφερθούν εκτός δικτύου ιδιαίτερα λόγω των µεγάλων αποστάσεων, δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών µέσω ενός µόνο σηµείου πρόσβασης, εξοικονόµηση πόρων από µετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση καθώς και επικοινωνιακή προσέγγιση κοινωνικών οµάδων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. εν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράµµατος δεδοµένου ότι τα στελέχη της Ι.Μ.Κ. που θα υλοποιήσουν το έργο, διαθέτουν εµπειρία 15

16 διαγωνιστικών διαδικασιών και διαχείρισης σύνθετων έργων ΤΠΕ και έχουν άριστη γνώση των θεµάτων που σχετίζονται µε το έργο. Σε κάθε περίπτωση στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται κάποιοι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του έργου, καθώς και σχετικές ενέργειες αντιµετώπισης. Κρίσιµος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιµετώπισης Ευχρηστία Λογισµικού και Εξοπλισµού Τεχνικός Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει διαδικασίες αξιολόγησης της ευχρηστίας του συστήµατος κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και βάσει των αποτελεσµάτων να προσαρµόσει το σύστηµα. Εκπαίδευση Προσωπικού που θα χρησιµοποιεί τα Συστήµατα Τεχνικός Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραµµα εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας και το εµπλεκόµενο προσωπικό. Εν συνεχεία, ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την εκπαιδευτική διαδικασία (αφού ολοκληρωθεί) και θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται. Ευαισθητοποίηση Χρηστών Οργανωτικός Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα δηµοσιότητας το οποίο θα ανταποκρίνεται σε σαφείς και µετρήσιµους στόχους. 16

17 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται µέσω του συστήµατος θα ακολουθούν το µοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (e-government)» και το οποίο αναπτύσσεται στα παρακάτω επίπεδα ως εξής: 1ο Επίπεδο: Υπηρεσίες πληροφόρησης, δηµοσίευση κειµένων και πακέτων πληροφοριών 2ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες. Αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες µε ηλεκτρονικά µέσα ( , fax, κόµβοι «συχνών ερωτήσεων» (FAQ), κλπ) 3o Επίπεδο: Ηλεκτρονικές συναλλαγές 4ο Επίπεδο: Ολοκλήρωση Συναλλαγής 5ο Επίπεδο: Εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσία / προσωποποίηση Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε λειτουργικούς όρους που θα παρέχονται µέσω του υλικού και λογισµικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου και θα συντελούν άµεσα στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Φορέας προσδιορίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Υπηρεσία Επίπεδο* Ωφελούµενος** Υπηρεσία Ανακοίνωσης διενέργειας δηµόσιων συσκέψεων και συναντήσεων Υπηρεσία διενέργειας διαδικτυακών δηµοσκοπήσεων µε δυνατότητα ανακοίνωσης αποτελεσµάτων και αξιολόγησης/σχολιασµού. Υπηρεσία υποβολής ηλεκτρονικών αιτηµάτων προτάσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο ενορίας. Υπηρεσία προώθησης και διαχείρισης εθελοντικών δράσεων Υπηρεσία διενέργειας ηλεκτρονικών συζητήσεων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αναζήτησης Θρησκευτικών Προορισµών Γεωγραφική Απεικόνιση Σηµείων Ενδιαφέροντος και Location-Based Προβολή Σηµείων Ενδιαφέροντος Πολυκαναλικές παρεχόµενες υπηρεσίες παρουσίασης θρησκευτικών προορισµών στο ευρύ κοινό Ηλεκτρονική Υπηρεσία Προβολής Τοπικών 3 2,3 17

18 Επιχειρήσεων (Ψηφιακό Εκθετήριο) Εγγραφή και αυθεντικοποίηση χρήστη πολίτη 4 2 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήµατος έκδοσης πιστοποιητικού Ενηµερωτικά αναφορικά µε την πορεία έκδοσης πιστοποιητικού Έκδοση έγκυρου πιστοποιητικού (µε ψηφιακή υπογραφή) µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ιατήρηση αρχείου πιστοποιητικών ανά χρήστη - πολίτη ,2 Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4 2 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 4 2 Εφαρµογή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων 3 2 Συµµετοχική εφαρµογή προβολής και ανάκτησης επιλεγµένου υλικού µε δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές Εφαρµογή προβολής άλµπουµ πολιτιστικού υλικού µε δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές Εφαρµογή ανάρτησης από τον επισκέπτη πολυµεσικού περιεχοµένου µε γεωγραφική ή/και χρονική αναφορά, µε δυνατότητα λειτουργίας σε έξυπνες συσκευές. Εκπαίδευση επισκέπτη αναφορικά µε τις προδιαγραφές παραγωγής, ψηφιοποίησης, ανάρτησης ψηφιακού υλικού µέσω της διαδικτυακής πύλης υνατότητα υποβολής ερωτήµατος ή αιτήµατος για λήψη υλικού µε αντίστοιχη λήψη προσωποποιηµένης απάντησης και υλικού µέσω της διαδικτυακής πύλης Ανάρτηση ψηφιακού πολιτιστικού υλικού από τον επισκέπτη µε δυνατότητα εισαγωγής µεταδεδοµένων και ελέγχου πληρότητας προδιαγραφών ψηφιακού υλικού Πλήρωση των διεθνώς θεσπισµένων προδιαγραφών ψηφιακού περιεχοµένου για την εύκολη προσαρµογή του υλικού σε διευρυµένες βάσεις δεδοµένων και ευρέως διαδεδοµένες πύλες (π.χ. Europeana)

19 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Το σύστηµα θα πρέπει να βασίζεται σε Three Tier αρχιτεκτονική και θα εγκατασταθεί σε δίκτυο υπολογιστών µε χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP. Το σύστηµα θα αποτελείται από τρία διακριτά επίπεδα: Database Server Application Server Client Α3.2.1 Γενικές Αρχές Αρχιτεκτονικής Το σύστηµα που θα αναπτυχθεί θα είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή θα παρέχει ανεξαρτησία από συγκεκριµένο προµηθευτή και θα χρησιµοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: Οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των επιµέρους λειτουργικών εφαρµογών και συστηµάτων της ολοκληρωµένης λύσης, Τη δικτυακή συνεργασία µεταξύ εφαρµογών ή/και συστηµάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα, Την επεκτασιµότητα των µηχανογραφικών συστηµάτων και εφαρµογών χωρίς αλλαγές στη δοµή και αρχιτεκτονική τους. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα πρέπει να ακολουθηθεί τόσο σε επίπεδο εξοπλισµού (εύκολη διασύνδεση, επέκταση, αντικατάσταση µερών, κλπ) όσο και σε επίπεδο λογισµικού εφαρµογών (π.χ. αρθρωτός σχεδιασµός, επέκταση λειτουργικότητας, ύπαρξη APIs, κλπ). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήµατος, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού. Το σύστηµα θα έχει αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανοµής του κόστους µεταξύ κεντρικών συστηµάτων και σταθµών εργασίας, για την αποδοτική εκµετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιµότητα. Η λειτουργία των επιµέρους συστηµάτων και εφαρµογών που θα αποτελέσουν διακριτά τµήµατα του πληροφοριακού συστήµατος, θα γίνεται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους εργαζόµενους στο φορέα. Στόχοι του σχεδιασµού πρέπει να είναι οι εξής: Επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής οµοιοµορφίας στις διεπαφές µεταξύ των διαφόρων εφαρµογών και στον τρόπο εργασίας αυτών, Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών µε τις εφαρµογές, Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας µέσω του ιαδικτύου για το σύνολο των εφαρµογών και εργαλείων που θα αποτελέσουν την λύση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων, τη δυνατότητα δηµιουργίας εφαρµογών φιλικών στον χρήστη και για 19

20 την αυξηµένη διαθεσιµότητα του συστήµατος καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα µε χρήση υπηρεσιών καταλόγου. Θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, Ανοικτά τεκµηριωµένα και δηµοσιευµένα συστήµατα διεπαφής µε προγράµµατα τρίτων, Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα. Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει σουίτα εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρµογών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν, η οποία θα είναι συµβατή µε την επιλεχθείσα βάση δεδοµένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη µε το σύστηµα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρµογών και την ευκολία εκµάθησής τους, Ενσωµάτωση στα υποσυστήµατα άµεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύµατα λαθών (error messages) και στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών µε όρους οικείους προς αυτούς, υνατότητα χρησιµοποίησης από το χρήστη συγκεκριµένων προσχεδιασµένων αναφορών που θα περιέχουν πληροφορίες για την ανάλυση των βασικών διαδικασιών που θέλει ο φορέας να εντάξει στο σύστηµα, καθώς και τη δυνατότητα για δηµιουργία ad-hoc αναφορών για την ανάλυση συγκεκριµένων παραµέτρων και υποθέσεων, υνατότητα άµεσης σύνδεσης των αναφορών κατά τη δηµιουργία τους µε επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας, υνατότητα στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων, Άµεση ανταλλαγή επεξεργάσιµων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης εργασιών γραφείου, υνατότητα συνδυασµού και επεξεργασίας στοιχείων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Η ανάλυση και παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται µε την κατά περίπτωση πιο πρόσφορη µορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά, κλπ). υνατότητα εξαγωγής του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήµατος σε διαφορετικές ηλεκτρονικές µορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή τους (π.χ. ιστοσελίδες, απλό κείµενο, έγγραφα PDF, έγγραφα Word/Excel, σχεσιακοί πίνακες, κτλ) Οι προτεινόµενες λύσεις από τους αναδόχους θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τις παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες: υνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο θα εξυπηρετείται από εξωτερικό Data Center Υποστήριξη της ιαλειτουργικότητας, µέσω της δηµιουργίας Υπηρεσιών ιαδικτύου 20

21 (Web Services), και εγγραφής αυτών στο Μητρώο της ηµόσιας ιοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ»), όπου αυτό είναι δυνατόν Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόµενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, µε έµφαση στη διάθεση των υπηρεσιών µέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών (υπάρχει και αντίστοιχο κεφάλαιο για την Πολυκαναλικότητα) Υπηρεσίες µε χρήση Web2.0 εργαλείων και µε Έξυπνους Alerting µηχανισµούς προς τους ενδιαφερόµενους Ανάπτυξη λογισµικού µε χρήση ανοικτών προτύπων. Α3.2.2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) - Database Server Αποτελώντας το βασικότερο επίπεδο του συστήµατος, ο Database Server παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποθήκευση, ανάκτηση, ενηµέρωση και συντήρηση των δεδοµένων του συστήµατος καθώς επίσης και όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς για την ακεραιότητα των δεδοµένων (Data Integrity). Α3.2.3 εύτερο Επίπεδο (Second Tier) - Application Server Θα αποτελεί το κύριο τµήµα του λογισµικού, στο οποίο θα εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες, εκτός εκείνων που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση των οθονών εργασίας. Θα υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης, περισσότερων του ενός, Application Servers σε διαφορετικά µηχανήµατα, αξιοποιώντας, µε τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε διαθέσιµη υπολογιστική ισχύ και εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα ανταπόκρισης, αξιοπιστίας και επεκτασιµότητας. Με την κατανοµή των Application Servers σε ανεξάρτητα µηχανήµατα, θα επιτυγχάνεται αποσυµφόρηση του συνολικού φόρτου του συστήµατος, αφού κάθε Application Server είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα υποσύνολο του συνολικού αριθµού των Remote Clients. Α3.2.4 Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) - Client Το τρίτο επίπεδο του λογισµικού θα αποτελεί την επαφή του χρήστη µε το σύστηµα (User Interface). Στο επίπεδο αυτό θα πραγµατοποιείται η διαχείριση των Οθονών Εργασίας (User Screens) καθώς επίσης και η µορφοποίηση των δεδοµένων που εµφανίζονται. Η συγκρότηση του συστήµατος σε τρία επίπεδα θα πρέπει να εξασφαλίζει: Την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του δικτύου λόγω µεταφοράς µεγάλου όγκου δεδοµένων Τη δυνατότητα διαχωρισµού του διακοµιστή δεδοµένων (Database Server) από το διακοµιστή ή τούς διακοµιστές εφαρµογής (Application Servers), ώστε να εκτελούνται σε διαφορετικά µηχανήµατα. Κατά συνέπεια, ο καθορισµός των κρίσιµων µεγεθών απόδοσης των αντίστοιχων µηχανών (sizing) µπορεί να γίνεται ανεξάρτητα, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται απεριόριστη επεκτασιµότητα, χωρίς ανακατασκευή, του λογισµικού. Τη µέγιστη ευελιξία στην επιλογή του διακοµιστή δεδοµένων, καθώς πρέπει να επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε µηχανήµατος, µε µοναδική απαίτηση τη δυνατότητα επικοινωνίας δια µέσου TCP/IP πρωτοκόλλου. Έτσι, θα είναι 21

22 δυνατή η µεταγενέστερη αναβάθµιση ως προς τη βάση δεδοµένων µε την αλλαγή / αναβάθµιση του µηχανήµατος, χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστηµα. Α3.2.5 Thread Models Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει µεθόδους διαχείρισης µνήµης όπως Single Thread Model, Multi Thread Model για καλύτερη απόδοση του συνολικού συστήµατος. Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Οι υπηρεσίες τα λογισµικά, τα εργαλεία και οι επαφές αλληλεπίδρασης που θα υλοποιηθούν θα βασίζονται σε ανοικτά τεχνολογικά πρότυπα. Για την ανάπτυξη των επιµέρους συστηµάτων δύναται να αξιοποιηθούν πακέτα ελεύθερου-ανοικτού λογισµικού ή / και εµπορικό λογισµικό και για την ανάπτυξη του ψηφιακού αποθέµατος θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ανοικτά πρότυπα. Η µεταχείριση τόσο προς το ανοικτό λογισµικό όσο προς το εµπορικό λογισµικό θα είναι ισότιµη. Τα ανοικτά πρότυπα διασφαλίζουν την οριζόντια και εξωτερική διαλειτουργικότητα των συστηµάτων που θα παραχθούν από το έργο. Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) Αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης είναι η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία θα περιλαµβάνει τα κάτωθι υποσυστήµατα: - Υποσύστηµα Ενίσχυσης της συνεργατικότητας µεταξύ πολιτών και Ιεράς Μητρόπολης και ενίσχυσης του εθελοντισµού. - Υποσύστηµα ψηφιακών υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. - Υποσύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης προς κάθε συναλλασσόµενο µε την Ιερά Μητρόπολη. - Υποσύστηµα ψηφιακής ενηµέρωσης και ηλεκτρονικής µάθησης µε ταυτόχρονη ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Ιεράς Μητρόπολης. - Υποσύστηµα ψηφιακής περιήγησης στο θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεµα της Ιεράς Μητρόπολης. Επιπλέον, αντικείµενο της πράξης είναι και η ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση και διάθεση όλου του θρησκευτικού και πολιτιστικού αποθέµατος της Ι.Μ.Κ. 22

23 Η πράξη θα υλοποιηθεί στις κάτωθι πέντε (5) φάσεις: Φάση Α: Προκαταρκτικές Ενέργειες Φάση Β: Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων Φάση Γ: Παραγωγή και Τεκµηρίωση Ψηφιακού Περιεχοµένου Φάση : Πιλοτική Λειτουργία Εκπαίδευση Φάση Ε: ράσεις ηµοσιότητας Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Προκαταρκτικές Ενέργειες» Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση αναφορικά µε τη σχεδίαση και υλοποίηση των πληροφοριακών υποσυστηµάτων. Συγκεκριµένα, θα γίνει εκτεταµένη ανάλυση αναγκών και η σχεδίαση θα προσαρµοστεί στις ειδικές απαιτήσεις της Ιεράς Μητρόπολης. Επιπλέον, σε αυτή τη φάση θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο διοικητικό σύστηµα για τη διαχείριση της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης Αρχείων της Ιεράς Μητρόπολης. Στο πλαίσια του συστήµατος αυτού θα περιγράφονται µε απόλυτη ακρίβεια το σύνολο των διαδικασιών που θα αφορούν στην αναζήτηση αρχείων, στην εξασφάλιση των απαραίτητων πνευµατικών δικαιωµάτων (µελλοντικά), στην επιστηµονική τεκµηρίωση του αρχειακού υλικού, στην ψηφιοποίηση του υλικού (φωτογραφίες, έγγραφα, κλπ), στη διαχείριση των ψηφιακών αρχείων και στην ελεύθερη διάθεση του ψηφιακού υλικού στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ενεργειών θα αναλύεται ο κύκλος ζωής της ψηφιοποίησης. Ο κύκλος ζωής της ψηφιοποίησης είναι όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτύχει η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιερχοµένου. Ξεκινά από τον αρχικό σχεδιασµό του προγράµµατος ψηφιοποίησης, επεκτείνεται στην καθ αυτό ψηφιοποίηση των αντικειµένων και καταλήγει σε ζητήµατα προβολής, µακροπρόθεσµης διατήρησης και επαναχρησιµοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου. Ενδεικτικά στο πλαίσιο του κύκλου ζωής θα σχεδιαστούν και αναλυθούν διεξοδικά: Η Επιλογή περιεχοµένου Η Προετοιµασία για ψηφιοποίηση Η Μεταχείριση των πρωτοτύπων Η Ψηφιοποίηση Η ιατήρηση του ψηφιακού περιεχοµένου Τα Μεταδεδοµένα Οι Ενέργειες ανάδειξης προβολής Τα Πνευµατικά δικαιώµατα Η διαχείριση της πράξης Παράλληλα, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου πακέτου ενεργειών, θα σχεδιαστεί ο κύκλος µαθηµάτων που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των εµπλεκοµένων στελεχών. 23

24 Τέλος, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου πακέτου ενεργειών, θα πραγµατοποιηθεί workshop µε αντικείµενο την απόκτηση τεχνογνωσίας και την κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών για τη συγγραφή ληµµάτων (προς χρήση στο Wikipedia). Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη, Ολοκλήρωση και Εγκατάσταση Υποσυστηµάτων» Στο πλαίσιο της φάσης αυτής θα πραγµατοποιηθεί η ανάπτυξη, ολοκλήρωση και εγκατάσταση των κάτωθι υποσυστηµάτων: - Υποσύστηµα Ενίσχυσης της συνεργατικότητας µεταξύ πολιτών και εκκλησιαστικών φορέων και ενίσχυσης του εθελοντισµού. - Υποσύστηµα ψηφιακών υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. - Υποσύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης προς κάθε συναλλασσόµενο µε την Ιερά Μητρόπολη. - Υποσύστηµα ψηφιακής ενηµέρωσης και ηλεκτρονικής µάθησης µε ταυτόχρονη ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Ιεράς Μητρόπολης. - Υποσύστηµα ψηφιακής περιήγησης στο θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεµα της Ιεράς Μητρόπολης. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της φάσης θα πραγµατοποιηθεί και η προµήθεια και εγκατάσταση όλου του έτοιµου Λογισµικού που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία των υποσυστηµάτων (δηλ: Λογισµικό Βάσης εδοµένων (Open Source), Λογισµικό Εξυπηρετητή Εφαρµογών (Open Source), Λογισµικό Εξυπηρετητή ιαδικτύου (Open Source), Λογισµικό Virtualization) 1. Υποσύστηµα Ενίσχυσης της συνεργατικότητας µεταξύ πολιτών και της Ιεράς Μητρόπολης και ενίσχυσης του εθελοντισµού Στο πλαίσιο του υποσυστήµατος αυτού, θα αναπτυχθεί πλατφόρµα συνεργατικότητας και επικοινωνίας µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στις δράσεις της Ιεράς Μητρόπολης και κατ επέκταση την διεύρυνση των οµάδων ενεργών πολιτών στο επίπεδο των ενοριών. Με τη χρήση του εν λόγω υποσυστήµατος θα παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες: - Υπηρεσία Ανακοίνωσης διενέργειας δηµόσιων συσκέψεων και συναντήσεων. Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι πολίτες θα δύνανται να ενηµερώνονται για όλες τις δηµόσιες συναντήσεις που διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη και οι ενορίες της, στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού και ανθρωπιστικού τους έργου. Παράλληλα, θα είναι δυνατή η ενηµέρωση αναφορικά µε τη θεµατολογία των συναντήσεων, καθώς και η υποβολή ερωτηµάτων αλλά και υλικού (κοινωνικού, θεολογικού, 24

25 πολιτιστικού κλπ) σε ψηφιακή µορφή, προκειµένου να υποβοηθηθεί η οργάνωση των συναντήσεων αυτών και να στοιχειοθετηθεί η θεµατολογία. - Υπηρεσία διενέργειας διαδικτυακών δηµοσκοπήσεων µε δυνατότητα ανακοίνωσης αποτελεσµάτων και αξιολόγησης/σχολιασµού. Η Ιερά Μητρόπολη, ως ζωντανός οργανισµός του κοινωνικού συνόλου, θα πρέπει να λαµβάνει τη γνώµη των πολιτών σε όλα τα κρίσιµα κοινωνικά και θρησκευτικά ζητήµατα που διαχειρίζεται. Η παρούσα υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών δηµοσκοπήσεων, µε στόχο τη λήψη αποφάσεων σύµφωνα µε τη γνώµη του κοινωνικού συνόλου. Μέσω της υπηρεσίας θα δηµιουργούνται από την Ιερά Μητρόπολη ερωτηµατολόγια πάνω σε διάφορες θεµατικές ενότητες, στα οποία οι ενδιαφερόµενοι πολίτες θα καλούνται να απαντήσουν, καθώς και να σχολιάσουν την πληρότητα και σκοπιµότητά τους. Τα αποτελέσµατα της εκάστοτε δηµοσκόπησης θα αξιολογούνται από την Ιερά Μητρόπολη, ως προς τη γενική απήχηση και επιτυχία και τα πορίσµατα της εκάστοτε αξιολόγησης θα αναρτώνται σε ειδική ενότητα. Για την εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται σύστηµα διαχείρισης, το οποίο θα αυτοµατοποιεί τις λειτουργίες ανάρτησης των δηµοσκοπήσεων, καθώς επίσης και της συλλογής και παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Θα παρέχει πρότυπες δοµές παρουσίασης των δηµοσκοπήσεων και µηχανισµούς ενηµέρωσης του κοινού και των αρµόδιων φορέων για τη διεξαγωγή, την ολοκλήρωση και τα αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. - Υπηρεσία υποβολής ηλεκτρονικών αιτηµάτων προτάσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο ενορίας. Μέσω της παρούσας υπηρεσίας οι πολίτες θα µπορούν να δηµιουργούν αιτήµατα (κοινωνικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού κ.λπ. χαρακτήρα) προς την Ιερά Μητρόπολη και τις ενορίες της, αλλά και να λαµβάνουν θέση πάνω σε αυτά. Η υπηρεσία αυτή θα απαιτεί σύνδεση µε στοιχεία πρόσβασης και συνθηµατικό για τη δηµιουργία νέων αιτηµάτων. Τα αποτελέσµατα της εκάστοτε συλλογής αιτηµάτων θα πρέπει να αξιολογούνται από την Ιερά Μητρόπολη ως προς τη µαζικότητα συµµετοχής, την επίδραση του αιτήµατος στην κοινωνία, καθώς και τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν το εφικτό του αιτήµατος. Τα αποτελέσµατα κάθε τέτοιας αξιολόγησης θα αναρτώνται σε ειδική ενότητα. Για την εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται σύστηµα διαχείρισης, το οποίο θα αυτοµατοποιεί τις λειτουργίες ανάρτησης των ηλεκτρονικών αιτηµάτων, καθώς επίσης και της συλλογής και παρουσίασης των αποτελεσµάτων αυτών. - Υπηρεσία προώθησης και διαχείρισης εθελοντικών δράσεων. Μέχρι τώρα, όσοι ενδιαφέρονταν να συµµετάσχουν στα κοινά και τον εθελοντισµό έπρεπε να ψάξουν µόνοι τους για τις ευκαιρίες και στη συνέχεια να βρουν έναν τρόπο να έρθουν σε επαφή µε τους υπευθύνους της Ιεράς Μητρόπολης. Μέσω της παρούσας υπηρεσίας θα είναι δυνατή η ενηµέρωση των πολιτών για τις εθελοντικές δράσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη ανά ενορία ή κεντρικά, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατή η εγγραφή των πολιτών στις συσταθείσες εθελοντικές οµάδες και η έκδοση δελτίου εθελοντή για κάθε εθελοντική δραστηριότητα. Επιπλέον, µέσω της εν λόγω υπηρεσίας θα είναι 25

26 δυνατή η επιλογή επιθυµητής εθελοντικής θέσης ανά εθελοντική δραστηριότητα και η ενηµέρωση σχετικά µε τα καθήκοντα ανά θέση. Επιπλέον των ανωτέρω, η εν λόγω υπηρεσία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των ανθρωπιστικών δράσεων της Ιεράς Μητρόπολης. Οι πολίτες θα ενηµερώνονται για τις δράσεις αυτές και θα µπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον συνεισφοράς (π.χ. ρουχισµός, τρόφιµα, φάρµακα κλπ). Μέσω ειδικής φόρµας θα µπορούν να κάνουν αίτηµα παραλαβής από το χώρο προτίµησής τους σε συγκεκριµένες µέρες και ώρες, ενώ η Ιερά µητρόπολη θα δύναται να απαντήσει ηλεκτρονικά για την ακριβή µέρα και ώρα παραλαβής. Μέσω της υπηρεσίας αυτής θα είναι δυνατή η τήρηση αρχείων αναφορικά µε τις δωρεές και το κοινωνικό προφίλ των πολιτών, µε στόχο την, σε βάθος χρόνου, καλύτερη και πλέον στοχευµένη ενηµέρωση για τις εθελοντικές δράσεις. - Υπηρεσία διενέργειας ηλεκτρονικών συζητήσεων. Μέσω της παρούσας υπηρεσίας θα προβάλλονται από την Ιερά Μητρόπολη αλλά και από τους πολίτες θέµατα προς συζήτηση. Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση θεµατικών ενοτήτων βάσει θεµατολογίας, ηλικιακών οµάδων κ.λπ., καθώς επίσης και τη διενέργεια σύντοµων ψηφοφοριών υπό τη µορφή ερωτηµάτων µε δυνατότητα επιλογής απάντησης µεταξύ ενός συνόλου προδιαγεγραµµένων επιλογών µε δυνατότητα σχολιασµού. Θα υποστηρίζει ιστορικό συνοµιλιών και αξιολόγηση χρηστών από τους συνοµιλητές τους, ώστε να µπορούν οι πολίτες να αξιολογούν τους συνοµιλητές τους αλλά και την ποιότητα των θεµάτων τα οποία προβάλλονται. Η διαχείριση των συζητήσεων και των θεµατικών τους ενοτήτων θα γίνεται από στελέχη της Ιεράς Μητρόπολης, τα οποία θα είναι επιφορτισµένοι και µε την τήρηση κανόνων καλής συµπεριφοράς εντός του χώρου συζήτησης. Ενδεικτικά θα υποστηρίζεται η κατηγοριοποίηση θεµάτων, η δηµιουργία και το κλείσιµο συζητήσεων, η αυθεντικοποίηση ή ο αποκλεισµός χρηστών, η έκδοση στατιστικών στοιχείων χρήσης κλπ. Το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών θα υποστηρίζει δελτία ενηµέρωσης για τον πολίτη υπό µορφή newsletter, στα οποία θα ανακοινώνονται τα βασικά σηµεία ενδιαφέροντος σε κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή. Τα δελτία αυτά θα είναι παραµετροποιήσιµα από τον πολίτη ως προς τη συχνότητα λήψης και τις θεµατικές ενότητες που θα περιέχουν, ώστε να µπορεί να επιλέγει ο ίδιος πότε θα τα λαµβάνει και ποιες κατηγορίες θεµάτων τον ενδιαφέρει να παρακολουθεί. Επιπλέον, θα το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα υποστηρίζει ηλεκτρονικά δελτία τύπου διαφόρων θεµατικών ενοτήτων υπό µορφή RSS feeds. 2. Υποσύστηµα ψηφιακών υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Η ευρύτερη περιοχή παρέµβασης της Ιεράς Μητρόπολης έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει ένα πλούσιο και εξαιρετικά ενδιαφέρον τουριστικό προϊόν στον τοµέα του θρησκευτικού τουρισµού. Η παρούσα υπηρεσία αφορά στη σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών µε αντικείµενο την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισµού της περιοχής παρέµβασης της Ιεράς Μητρόπολης. Το έργο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, το οποίο θα 26

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΑΙΟΥ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 291.923,46 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 359.084,30 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) Αναθέτουσα Αρχή: { ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα