ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα, 18/03/2014 Ταχ.Κωδ. : Ζωγράφου Αριθ. Πρωτ.: 7222 Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δήμητρα, κα Αναστασίου Κλεοπάτρα Τηλέφωνο: , Fax: Ιστοσελίδα: ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 27/2013 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει την Ενταγμένη Οριζόντια Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ. Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α1. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α2. Διαλειτουργικότητα Α3. Πολυκαναλική προσέγγιση Α4. Ανοιχτά δεδομένα Α5. Απαιτήσεις Ασφάλειας Α6. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α7. Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Β1. Τεχνικές απαιτήσεις του Συστήματος B2. Υποσύστημα Αποθετηρίου Β3. Υποσύστημα Ανάγνωσης Προσβάσιμων Τεκμηρίων Γ1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Γ2. Υπηρεσίες πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας Γ3. Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας Γ4. Υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) Γ5. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Δ1. Μέθοδοι και τεχνικές υλοποίησης και υποστήριξης Δ2. Σχήμα Διοίκησης σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Δ3. Μεθοδολογία διοίκησης του Έργου από τον Ανάδοχο Δ4. Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Δ5. Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Δ6. Περιγραφή απαιτήσεων παραμετροποίησης Συστήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 75

3 3 9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4 4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παρούσα κατάσταση και Στόχοι Βασικός στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη μίας Κεντρικής Προσβάσιμης Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης [στο εξής AMELib 1 ], διαθέσιμη σε όλους τους δικαιούχους εντυποανάπηρους χρήστες-μέλη των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η οποία θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες τεχνολογίες υποστήριξης της ανάγνωσης και θα διασφαλίζει αφενός το δικαίωμα των εντυπο-αναπήρων για πρόσβαση στη γνώση και αφετέρου το περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Την AMELib διαχειρίζεται το Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας [στο εξής Συνεργατικό Δίκτυο] το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Τα μέλη του Συνεργατικού Δικτύου αναπτύσσουν και μοιράζονται προσβάσιμο υλικό, τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, στη βάση της εξαίρεσης του περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού, όπως αυτό προβλέπεται στα άρθρα 5(3)(b) και 5(5) της Οδηγίας 2001/29/EC, ενσωματώνεται στα άρθρα 28Α και 28Γ του νόμου 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», και εξειδικεύεται στην Υπουργική Απόφαση «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες» (ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546, ΦΕΚ Β ). Στο Συνεργατικό Δίκτυο συμμετέχουν αποκλειστικά αρμόδιοι φορείς για την αναπαραγωγή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 28 Α του ν. 2121/1993, έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της σχετικής Υπ. Απόφασης. Ειδικότερα, στο Συνεργατικό Δίκτυο συμμετέχουν όσες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέλη του ΣΕΑΒ το επιθυμούν και φορείς που εξυπηρετούν εντυπο-ανάπηρα άτομα σε Ελλάδα και Κύπρο Η παρούσα Διακήρυξη λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21.1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Β1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», συντάχθηκε με βάση τους προτεινόμενους στόχους του προαναφερθέντος Ε.Π. και για το λόγο αυτό απαιτεί 1 Accessible Multimodal Electronic LIBrary

5 5 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως: κεντρική εγκατάσταση και αξιοποίηση σύγχρονων Τ.Π.Ε. που θα προσφέρουν στις βιβλιοθήκες-μέλη του Συνεργατικού Δικτύου την ευκαιρία συμμετοχικά και συνεργατικά να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να προωθούν και να αξιολογούν υπηρεσίες προσβασιμότητας με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του τελικού εντυπο-ανάπηρου χρήστη και την ισότιμη ένταξη του στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι υπηρεσίες της AMELib θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες που διευκολύνουν και ενισχύουν την πρόσβαση των εντυπο-ανάπηρων χρηστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στη βιβλιογραφία, προστατεύοντας παράλληλα το δικαίωμα του δημιουργού. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες και ροές εργασίας που προτείνονται θα πρέπει να απλουστεύουν και να μειώνουν ουσιαστικά την απαιτούμενη προσπάθεια του προσωπικού των βιβλιοθηκών για την πραγματοποίηση των εργασιών ανάπτυξης προσβάσιμου περιεχομένου και σχεδιασμού προσβάσιμου περιβάλλοντος διάθεσης του περιεχομένου, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες για ουσιαστικότερες ενέργειες ανάπτυξης και προώθησης του έργου τους, για την αποτελεσματικότερη εξάπλωση των αποτελεσμάτων της AMELib και στα υπόλοιπα μέλη του ΣΕΑΒ. Αναλυτικότερα, η AMELib στοχεύει στην: Ανάπτυξη συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης-Αποθετηρίου, βάσει των διεθνών προτύπων, κανόνων και προδιαγραφών προσβασιμότητας, ώστε να υπηρετούνται, αφενός οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης από τους βιβλιοθηκονόμους (καταλογογράφηση σε συνεργατικό επίπεδο, εισαγωγή-εξαγωγή δεδομένων, διαλειτουργικότητα του συστήματος κτλ) και αφετέρου οι λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης από τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες. Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Προσβάσιμων Τεκμηρίων από τα μέλη του Συνεργατικού Δικτύου. Δυνατότητα on-line πλοήγησης και ανάγνωσης τεκμηρίων τύπου DAISY Ενσωμάτωση υδατογραφήματος (watermark) στα τεκμήρια. Ενσωμάτωση ψηφιακών αποτυπωμάτων (fingerprints) στα τεκμήρια. Λειτουργία της διαβαθμισμένης πρόσβασης (access rights) στα τεκμήρια σε επίπεδο χρήστη.

6 6 Κεντρική εγκατάσταση της AMELib στις υποδομές της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) Εκπαίδευση και η παροχή τεκμηρίωσης στα μέλη του Συνεργατικού Δικτύου Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας για τη χρήση της AMELib. Υπηρεσίες Η AMELib θα περιλαμβάνει: Υπηρεσία βιβλιογραφικού ελέγχου (καταλογογράφηση κ.λπ.) Υπηρεσία αναζήτησης στο δημόσιο κατάλογο. Υπηρεσίες διαχείρισης τεκμηρίων (upload τεκμηρίων, προεπισκόπηση λίστας τεκμηρίων, διαγράφη κλπ). Υπηρεσία διαχείρισης άλλων λειτουργιών συστήματος AMELib (εκτυπώσεων, στατιστικών στοιχείων, περιβάλλοντος διεπαφής). Υπηρεσίες διαχείρισης, παραμετροποίησης, υποστήριξης, εκπαίδευσης, και συντήρησης της AMELib. Μετρήσιμα αναμενόμενα αποτελέσματα: Αύξηση της προσβάσιμης βιβλιογραφίας για τους χρήστες με εντυπο-αναπηρίες (μία ενιαία συλλογή διαθέσιμη προς όλους τους δικαιούχους χρήστες). Συλλογικός κατάλογος προσβάσιμων τεκμηρίων διαθετών προσβάσιμης βιβλιογραφίας. Μείωση του κόστους και του χρόνου μετατροπής της βιβλιογραφίας σε προσβάσιμους μορφότυπους για τους χρήστες με εντυπο-αναπηρίες (μία μετατροπή ανά τεκμήριο/ανά μορφότυπο). Μείωση του κόστους και του χρόνου εισαγωγής δεδομένων (μία καταχώριση για κάθε τεκμήριο) Κρίσιμα σημεία υλοποίησης Προμήθεια / Εγκατάσταση κεντρικών υποδομών της AMELib.

7 7 Φόρτωση (uploading) των διαθέσιμων τεκμηρίων από τις τοπικές συλλογές. Έλεγχος της προσβασιμότητας της AMELib από την ομάδα Αυτεπιστασίας. Έλεγχος της λειτουργίας διαβαθμισμένης προσπέλασης των αρχείων της AMELib. Εκπαίδευση χρηστών (βιβλιοθηκονόμων & πληροφορικών) και δημιουργία επιπέδων και δομών διαχείρισης της AMELib. Ορθή λειτουργία της AMELib. Ανάληψη ενεργειών για την ομαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση της AMELib. Γνωστές επικινδυνότητες Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί: (α) στην υλοποίηση των λειτουργιών αναζήτησης στα ελληνικά του λογισμικού του αποθετηρίου, ώστε να είναι ακρίβειας ακόμη και όταν τα κριτήρια αναζήτησης περιέχουν ορθογραφικά λάθη (β) στη συγχρονισμένη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο ροών ακουστικών αρχείων (streams) μέσα από τους φυλλομετρητές (γ) (δ) στη συμβατότητα της AMELib με τους πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές (web browsers) και στην εισαγωγή των ψηφιακών υδατογραφημάτων και αποτυπωμάτων στα τεκμήρια και στη διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτά. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την κεντρική Ομάδα Υλοποίησης του Έργου και τις βιβλιοθήκες-μέλη του Συνεργατικού Δικτύου και να προτείνει ρεαλιστικά και τεκμηριωμένα -με ένα ελάχιστο δείγμα πραγματικών δεδομένων- χρονοδιαγράμματα, για την επιτυχή αντιμετώπιση των προαναφερθεισών περιπτώσεων. Παρούσα κατάσταση Αρκετές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες διαθέτουν πλέον σταθμό εργασίας για τους χρήστες με αναπηρίες, ελάχιστες όμως έχουν πολιτικές ανάπτυξης προσβάσιμου περιεχομένου, και από αυτές οι περισσότερες εξυπηρετούν ad hoc τα αιτήματα των χρηστών τους. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει δημιουργήσει ειδική συλλογή στο αποθετήριο του ιδρύματος.

8 8 Τα μορφότυπα και η ποιότητα των τεκμηρίων ποικίλει αισθητά από συλλογή σε συλλογή καθώς δεν υπάρχει ενιαία πολιτική των παροχέων βιβλιογραφικής υποστήριξης των εντυποαναπήρων. Στον ελληνικό χώρο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή κεντρική, ενιαία, προσβάσιμη ψηφιακή βιβλιοθήκη για εντυπο-ανάπηρους χρήστες. Επίσης, η πλειονότητα των τοπικών συλλογών δεν είναι τεκμηριωμένες και αναζητήσιμες σε ένα προσβάσιμο διαδικτυακό περιβάλλον. Για τις ζητούμενες μελέτες διαστασιοποίησης του Συστήματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι: Στην παρούσα κατάσταση περιλαμβάνονται περί τα 300 τεκμήρια περιγραμμένα με Dublin Core σε DSpace. Η εκτίμηση θα αφορά αριθμό τεκμηρίων της τάξης των δεκάδων χιλιάδων, αριθμό χρηστών της τάξης των εκατοντάδων και αριθμό ταυτόχρονων χρηστών της τάξης των δεκάδων. Συνθήκες επιτυχούς ολοκλήρωσης Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρεί το Έργο ως επιτυχές, όταν θα έχουν υλοποιηθεί επαρκώς οι στόχοι του Έργου. Δηλαδή, όταν η AMELib θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Αντικείμενο του έργου Η δράση 9.7. του υποέργου 9 της παρούσας πράξης αποπειράται να καλύψει για πρώτη φορά σε συνολικό, κεντρικό επίπεδο τις ανάγκες των εντυπο-ανάπηρων χρηστών των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η ανάπτυξη της AMELib αναμένεται να συνδράμει στην άρση των διακρίσεων σε βάρος των εντυπο-ανάπηρων χρηστών αλλά και στην προστασία του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού. Η λειτουργία της AMELib αναμένεται να επιφέρει τα ακόλουθα οφέλη: Κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών με εντυπο-αναπηρίες. Κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των εντυπο-ανάπηρων χρηστών με τη δημιουργία και διάχυση σε αυτούς διαφορετικών μορφών προσβάσιμου περιεχομένου.

9 9 Δυνατότητα τεκμηρίωσης και αναζήτησης του συνόλου της προσβάσιμης βιβλιογραφίας των μελών του Συνεργατικού Δικτύου μέσω του δημοσίου συλλογικού καταλόγου. Συγκέντρωση του ήδη δημιουργημένου προσβάσιμου υλικού από τις κατά τόπους ψηφιακές συλλογές σε μία κεντρική ψηφιακή βιβλιοθήκη, ανοικτή στους δικαιούχους χρήστες με εντυπο-αναπηρίες. Μείωση του κόστους και του χρόνου μετατροπής της βιβλιογραφίας σε προσβάσιμες μορφές για τους εντυπο-ανάπηρους. Επιμέλεια, διατήρηση και επικαιροποίηση των ψηφιακών αρχείων. Προστασία του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού και των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων, μέσα από τις υπηρεσίες ασφαλείας της AMELib (διαβαθμισμένη πρόσβαση, ψηφιακό αποτύπωμα, υδατογράφημα, SSL) Αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου των εκπαιδευμένων βιβλιοθηκονόμων στα σεμινάρια «Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης». Αξιοποίηση των ήδη εγκατεστημένων σταθμών εργασίας για εντυπο-ανάπηρους χρήστες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι οποίοι υπολειτουργούν λόγω έλλειψης πρoσβάσιμου περιεχομένου. Τήρηση της Συνταγματικής αρχής της ισότητας των πολιτών, τήρηση του άρθρου 21 παρ. 6 του Συντάγματος που ορίζει την εξασφάλιση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ατόμων με αναπηρίες που έχουν υπογραφεί από το ελληνικό κράτος. Για το σκοπό αυτό, το Σύστημα θα προσφέρει στην Ομάδα Υποστήριξης της Υπηρεσίας «AMELib» (Ο.Υ.Ε.), στην Ομάδα Χρηστών του Συστήματος (Ο.Χ.Σ), η οποία είναι το Συνεργατικό Δίκτυο, και στο καθορισμένο προσωπικό (Ομάδα Διαχειριστών του Συστήματος, Ο.Δ.Σ.) του κάθε ιδρύματος-μέλους του Συνεργατικού Δικτύου, ένα σύνολο λειτουργιών οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

10 10 Λειτουργία 1.Βιβλιογραφικός έλεγχος (καταλογογράφηση, αντίτυπα κ.λπ.) Οφέλη Συνδράμει καθοριστικά στη χρήση κοινών προτύπων και κανόνων περιγραφής. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν ενιαία βάση την οποία και θα ενημερώνουν με τα νέα αποκτήματα. Το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τα διεθνή σχήματα μεταδεδομένων για βιβλιογραφικά δεδομένα. 2. Υποστήριξη πολλαπλών μορφότυπων Η AMELib θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλά μορφότυπα ψηφιακών τεκμηρίων (μεταξύ άλλων και ανοικτών προτύπων), επαρκώς διαδεδομένων τεχνολογικά και με δυνατότητα επικαιροποίησης τους, όπως αρχεία απλού κειμένου, αρχεία τύπου DOC, εικόνας, ήχου τύπου WAV και MP3, αλλά και πιο εξειδικευμένα διεθνή πρότυπα προσβάσιμων εγγράφων, όπως είναι τα πρότυπα DAISY και EPUB. 3. Διαβαθμισμένη ελεγχόμενη πρόσβαση Η AMELib πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση πρόσβασης. 4. Αναζήτηση στο Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Αυξάνει τη λειτουργικότητα της AMELib ώστε να εξυπηρετεί το σύνολο των εντυποανάπηρων φοιτητών, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της υπηρεσίας αφού βασίζεται και σε ανοικτά πρότυπα, διευκολύνει τη χρήση των αρχείων από τους τελικούς χρήστες εφόσον χρησιμοποιεί επαρκώς διαδεδομένους μορφότυπους, και εξασφαλίζει τις διεθνείς ανταλλαγές υλικού εφόσον υποστηρίζει τα αντίστοιχα πρότυπα αρχείων. Η επικαιροποίηση των μορφότυπων είναι απαραίτητη για την ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση των αρχείων. Διασφαλίζει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της προγραμματικής συμφωνίας με τους εκδοτικούς οίκους. Αξιοποιεί τεχνολογίες που διευκολύνουν και ενισχύουν την πρόσβαση της εντυποανάπηρης κοινότητας στο διαθέσιμο

11 11 Το υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών: ελεύθερη πρόσβαση για αναζητήσεις από οποιονδήποτε, ελεγχόμενη πρόσβαση για τους δικαιούχους στα τεκμήρια. προσβάσιμο υλικό. Το ισχυρό ορθογραφικό εργαλείο ελέγχου ενισχύει την αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων των φοιτητών με τυφλότητα, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ορθογραφία των λέξεων. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει ισχυρό ορθογραφικό έλεγχο κατά την αναζήτηση. 5. Στατιστικά στοιχεία Το υποσύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών που σχετίζονται είτε με χρήστες είτε με υλικό χρησιμοποιώντας συνδυασμό οποιονδήποτε βιβλιογραφικών δεδομένων ή πληροφοριών διαχείρισης (με τη χρήση λογικών τελεστών). 6. Περιβάλλον διεπαφής (interface) προσωπικού και χρηστών Κρίνεται αναγκαίο να διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα της διεπαφής χρηστών, σε όλα τα επίπεδα, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα διεθνή πρωτόκολλα που ισχύουν για την προσβασιμότητα των εντυπο-ανάπηρων. Το περιβάλλον προσωπικού και χρηστών πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και τους σύγχρονους φυλλομετρητές. Διευκολύνει τη μέτρηση, ορθή αξιολόγηση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διοίκησης της βιβλιοθήκης. Καθιστά προσβάσιμο τον δικτυακό τόπο και το περιεχόμενο της AMELib στους τελικούς χρήστες. Διασφαλίζει τη χρήση του συστήματος στο διηνεκές, καθώς διαφοροποιούνται διαρκώς οι τεχνολογίες φυλλομετρητών και τα λειτουργικά συστήματα.

12 12 7. Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη προφίλ χρηστών. Στο προφίλ ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει προσωπικές ρυθμίσεις πρόσβασης, επιθυμητούς μορφότυπους, επιθυμητά επιστημονικά πεδία. Το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την αποστολή ειδοποιήσεων (ενδεικτικά μέσω ή μέσω ροών RSS) σχετικών με τα κριτήρια που έχουν ορίσει οι χρήστες στο προφίλ τους. Προσαρμόζει τις συνθήκες πρόσβασης στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Αναβαθμίζει και διευκολύνει τη δυνατότητα πρόσληψης και κατανόησης του κειμένου. Διευκολύνει την άμεση ενημέρωση των χρηστών πάνω στα πεδία ενδιαφέροντός τους. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης σχολίων από τους χρήστες (επισημειώσεις, tags κλπ.) Το υποσύστημα θα πρέπει να αποθηκεύει σημειώσεις και σελιδοδείκτες του χρήστη ανά τεκμήριο, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ανάγνωσης daisy τεκμηρίων. Η AMELib θα εγκατασταθεί κεντρικά σε server που θα παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, θα αναλάβει την υποχρέωση : ανάπτυξης/παραμετροποίησης του Συστήματος με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας «AMELib» και των ιδρυμάτων-μελών του Συνεργατικού Δικτύου εγκατάστασης του Συστήματος στον υπολογιστικό κόμβο της Ε.Δ.Ε.Τ. εκπαίδευσης του προσωπικού του Συνεργατικού Δικτύου στη χρήση της AMELib

13 13 αναλυτικής έγγραφης τεκμηρίωσης της λειτουργίας της AMELib δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την AMELib υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας της AMELib παροχής εγγυήσεων καλής λειτουργίας της AMELib παροχής συντήρησης της AMELib Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

14 14 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/ ), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010). 2. Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ". 3. Οι διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαθιστά τον Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" 5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το ΠΔ 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΕΕ EL 134/114 της , όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, όπως ισχύει αναλογικά. 7. Την ανάγκη για την προμήθεια Συστήματος Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (AMELib) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21.1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Β1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013

15 15 και MIS και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ. 8. Την Απόφαση της 2 ης /2013, της 8 ης /2013 και της 3 ης /2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 8/3/2013, στις 4/7/2013 και στις 20/02/2014 αντίστοιχα για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με Προσβάσιμη Βιβλιογραφία για τους Φοιτητές με Αναπηρίες, συνολικού προϋπολογισμού ,00 (υποέργο 7). 9. Την Απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με Α.Π: /ΨΣ9706-Α2/ Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ. 11. Τον Κανονισμό Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. 12. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στα πλαίσια της προμήθειας του Συστήματος της AMELib για την πράξη με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ, οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές τους παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στους πίνακα αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η τεχνική προσφορά του αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτό

16 16 γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της περιγραφής του ζητούμενου είδους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Προκήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Α1. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη / παραμετροποίηση του Συστήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Α.1.1 παρόν τεύχος και θα βασιστεί σε λογισμικό NAI ανοιχτού κώδικα, το οποίο και θα πρέπει να αναφερθεί μαζί με τους λόγους που οδήγησαν τον Ανάδοχο στη συγκεκριμένη επιλογή (λογισμικού). Ο κώδικας του λογισμικού που θα Α.1.2 αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. Το Σύστημα πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές. Για το επίπεδο λογισμικού εφαρμογών, ανοιχτή αρχιτεκτονική είναι ο Α.1.3 αρθρωτός (modular) σχεδιασμός, έτσι ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο (expandable) με την έννοια της εύκολης ενσωμάτωσης επιπλέον λειτουργιών/υπηρεσιών χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του λογισμικού. Η εγκατάσταση του Συστήματος θα Α.1.4 πραγματοποιηθεί στη προσφερόμενη υποδομή της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.. Η εγκατάσταση του Συστήματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, σε μορφή VMs (Virtual Machines), μια σειρά από υποδομές, όπως Α.1.5 Εξυπηρετητές Διαδικτύου, Εφαρμογών, Βάσεων Δεδομένων, Διαχείρισης Πρόσβασης, Ανάπτυξης λογισμικού κ.λπ., τα οποία θα προσφερθούν στον υπολογιστικό ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

17 17 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κόμβο της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Α.1.6 Το Σύστημα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων τουλάχιστον NAI (3-tier). Α.1.7 Ο κώδικας του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. Α.1.8 Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση οποιουδήποτε λογισμικού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει και να συμπεριλάβει όλο το απαιτούμενο λογισμικό υποδομής (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό προστασίας, βάσεις δεδομένων κ.λπ.) για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος. Α.1.9 Ο Ανάδοχος δύναται να διερευνήσει το ενδεχόμενο προμήθειας ακαδημαϊκών αδειών χρήσης για το Έργο, όπου είναι εφικτό. Α.1.10 Βασικοί ρόλοι χρηστών και σενάρια αλληλεπίδρασης Απαιτήσεις ολοκλήρωσης. Διαχειριστές Συστήματος Διαχειριστές Συστήματος / (ομάδα) υποστήριξης Αναδόχου. Βιβλιοθηκονόμοι: το προσωπικό των Α ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών του Συνεργατικού Δικτύου, με δικαιώματα κατάθεσης, πλήρους καταλογοράφησης και διαχείρισης των Αναγνωστών. Καταθέτες: προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων με δικαιώματα κατάθεσης τεκμηρίων και περιγραφικής καταλογογράφησης. Αναγνώστες: οι εντυπο-ανάπηροι τελικοί χρήστες Α Το Σύστημα δε θα προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτεςχρήστες. Μόνο η λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών θα είναι διαθέσιμη για αυτούς.

18 18 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το Σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης και ενσωμάτωσης νέων μελών χωρίς να επηρεάζεται με οποιοδήποτε Α τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία του, τόσο ως προς την παροχή υπηρεσιών στα ήδη υπάρχοντα μέλη όσο και προς την ακεραιότητα των υπαρχόντων δεδομένων. Το Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τον ίδιο μηχανισμό πιστοποίησης για τη Α πρόσβαση σε όλα τα υπο-συστήματα (αποθετήριο, αναγνώστης τεκμηρίων). Θα υποστηρίζεται διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη με ένα login. Α.1.11 Σχέδιο προτεινόμενης Αρχιτεκτονικής από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά τεκμηριωμένο πλάνο της προσφερόμενης λύσης, στην Α οποία θα καθορίζεται η ακολουθούμενη αρχιτεκτονική, η συμβατότητά της με τις υποδομές του υπολογιστικού κόμβου της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. αλλά και η εξυπηρέτηση όλων των λειτουργικών ενοτήτων και ρόλων. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη Α αρχιτεκτονική θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για scalability, load balancing, high availability, security, metering και interoperability. O Ανάδοχος ζητείται να δώσει πλήρη χαρτογράφηση των μερών του Συστήματος Α σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, και να περιγράψει την αλληλεπίδρασή τους όταν προστίθενται νέοι λογαριασμοί, πλέον των αρχικών. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία η Α αρχιτεκτονική και το Σύστημα που προτείνονται διασφαλίζουν τη λειτουργία του. Α Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να οδηγεί σε ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

19 19 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ λύσεις υλοποίησης στα επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής (βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών κ.λπ.) που να είναι διαδεδομένες και να μην υποκρύπτουν δέσμευση με συγκεκριμένο κατασκευαστή. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α2. Διαλειτουργικότητα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά Α.2.1 τα υποστηριζόμενα πρότυπα για την αποθήκευση των δεδομένων εφαρμογής. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά Α.2.2 τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα για την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τις Α.2.3 τεχνολογίες ανάπτυξης για τα εσωτερικά συστήματα (π.χ. γλώσσα προγραμματισμού). Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τις Α.2.4 δυνατότητες, τον τρόπο και την προτεινόμενη μεθοδολογία για την πιστοποίηση χρηστών. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει (σε Α.2.5 ηλεκτρονική μορφή) τα κατάλληλα εργαλεία για την τεκμηρίωση του υποστηριζόμενου σχήματος βάσης δεδομένων. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τις Α.2.6 δυνατότητες διασύνδεσης στο προσφερόμενο Σύστημα. Το Σύστημα πρέπει να παρέχει διαλειτουργικότητα βασισμένη στα ανοιχτά πρότυπα και τα APIs, τα οποία θα προσφέρονται για τη σύνδεση του Αποθετηρίου με τρίτα συστήματα, καθώς και Α.2.7 εφαρμογές που πρέπει να έχουν αναπτυχθεί με χρήση των δόκιμων τεχνολογιών: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ SOAP, Web Services τύπου REST..

20 20 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει το Α.2.8 Α.2.9 Α.2.10 Α.2.11 Α.2.12 Α.2.13 Α.2.14 Α.2.15 πρωτόκολλο OAI-PMH, για την ανάκτηση των μεταδεδομένων από εξωτερικούς συσσωρευτές. Το αποθετήριο θα εξάγει μεταδεδομένα σε μορφή Dublin Core Το Σύστημα θα υποστηρίζει Unicode κωδικοποίηση Το αποθετήριο θα υποστηρίζει μοναδικά και μόνιμα παγκόσμια αναγνωριστικά για τα τεκμήρια και τους συγγραφείς. Το αποθετήριο θα υποστηρίζει αναγνωριστικά που ανατίθενται από μία εξωτερική αρχή με σχήμα ανάθεσης το DOI. Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει διεπαφή Ζ39.50 για αξιοποίηση του αποθετηρίου από εργαλεία ομόσπονδης αναζήτησης. Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει OpenURL για την διασύνδεση με εξωτερικό υλικό ελεγχόμενης πρόσβασης. Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την περιγραφή της εσωτερικής δομής των τεκμηρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχήματα μεταδεδομένων (π.χ. DIDL, OAI- ORE, METS). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α3. Πολυκαναλική προσέγγιση A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α.3.1 Υποστήριξη πρόσβασης από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Διαδικτυακή πρόσβαση (web access) από Α υπολογιστή-ταμπλέτα και κινητό τηλέφωνο μέσω ειδικής πύλης (mobile portal). Κατάλληλη παραμετροποίηση της διεπαφής Α για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και σε κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή-ταμπλέτα με τη χρήση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

21 21 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ κατάλληλων τεχνολογιών. Α.3.2 Ειδοποίηση / διάδραση με εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τις Α περιπτώσεις και την τεχνολογία υλοποίησης επικοινωνίας και διάδρασης με τους χρήστες του Συστήματος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α4. Ανοιχτά δεδομένα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α.4.1 Επίπεδα πρόσβασης. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει Α Α Α.4.2 Α Α Α μηχανισμούς για την υποστήριξη διαφορετικών πολιτικών πρόσβασης και Αδειών χρήσης στα δεδομένα. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με το είδος του χρήστη και την πολιτική πρόσβασης που ισχύει για τα έργα. Ανοιχτά δεδομένα. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων με ποικίλα και ετερογενή συστήματα. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει XML και Web Services τύπου REST για την διασύνδεσή του με ετερογενή συστήματα. Χρήση XML Schema για την περιγραφή των τύπων των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται μέσω των web services στην περίπτωση που ακολουθηθεί το XML πρότυπο. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α5. Απαιτήσεις Ασφάλειας A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

22 22 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α.5.1 Προδιαγραφές ασφαλείας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να Α Α Α Α Α Α Α Α υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται σε επίπεδο υλικού και δικτύου σε θέματα ασφάλειας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει, να προσφέρει και να παραμετροποιήσει δωρεάν όλα τα λογισμικά υποδομής, συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών ασφαλείας (antivirus κ.λπ.), καθώς και να αναλάβει την ευθύνη για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις/διορθώσεις μέχρι και το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να παραμετροποιήσει το προσφερόμενο Σύστημα προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές σε σχέση με την ασφάλεια του Συστήματος. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένο μηχανισμό για τον εντοπισμό λαθών και καταγραφής ύποπτων ή μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων σε αυτό. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών πελάτη (web client ή standalone client) και του κεντρικού συστήματος (τεχνολογία SSL). Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες με δικαιώματα ανάλογα με το ρόλο τους. Το Σύστημα θα πρέπει να διαθέτει, τουλάχιστον σε επίπεδο εφαρμογής, υψηλού επιπέδου ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και από κακόβουλες ενέργειες. Ο Ανάδοχος, κατά το σχεδιασμό του Έργου, θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις ακόλουθες δράσεις για : ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Εφαρμογών, των

23 23 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μέσων και Υποδομών. Την προάσπιση της ακεραιότητας και της παροχής της πληροφορίας. Την προστασία όλων των εμπεριεχόμενων δεδομένων. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: Α Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία Πνευματικών Δεδομένων). Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο ασφάλειας των Τ.Π.Ε. (best practices). Tα πλέον κατάλληλα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού. Τα διεθνή de facto ή de ure σχετικά πρότυπα. Α Α Α Α Α Α Α Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει αναλυτικό πλάνο ενεργειών για την ασφάλεια του Συστήματος. Να αναφερθεί αν το σύστημα θα συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη single point sign in (π.χ. shibboleth) Το Σύστημα θα πρέπει να εισάγει ένα ψηφιακό αποτύπωμα του χρήστη καθώς και ένα υδατογράφημα της AMELib σε κάθε τεκμήριο που μεταφορτώνεται. Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει διαχείριση των ψηφιακών αποτυπωμάτων για την ταυτοποίηση των χρηστών. Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει περιορισμό στις ταυτόχρονες συνδέσεις ανά χρήστη. Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει περιορισμό στον αριθμό μεταφορτώσεων ανά τεκμήριο ανά χρήστη. Το Σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο για μελλοντική ενσωμάτωση λειτουργιών

24 24 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α6. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το Σύστημα πρέπει να έχει απλές και Α.6.1 διαισθητικές γραφικές διεπαφές και φόρμες για την υλοποίηση λειτουργιών που χρειάζονται είσοδο από τον χρήστη Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει βοήθεια Α.6.2 σχετική με τα συμφραζόμενα (context sensitive) σε κάθε σημείο της διεπαφής NAI χρήστη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του A.6.3 όλες τις καλές πρακτικές προσβασιμότητας κατά την υλοποίηση των διεπαφών χρήστη Το περιβάλλον των διεπαφών χρήστη θα πρέπει να είναι εύχρηστο, τηρώντας τις τρέχουσες τάσεις των διαδικτυακών Α.6.4 εφαρμογών Web 2.0 (π.χ. πρακτικές πλοήγησης/μενού, ενεργά στοιχεία, ελάχιστο αριθμό βημάτων, εναλλακτική χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού κλπ) Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει μελέτη σχετικά με την απόκριση (response) του Συστήματος σε ό, τι αφορά στη λειτουργία των διαφόρων υποσυστημάτων με βάση την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και διάφορα Α.6.5 σενάρια χρήσης (utilization). Ως απόκριση ορίζεται ο χρόνος απάντησης, για παράδειγμα σε μια αναζήτηση, σε μια ενέργεια του οποιουδήποτε χρήστη (απλή ή σύνθετη), στον αριθμό συναλλαγών στη βάση δεδομένων (transactions) ανά δευτερόλεπτο κ.λπ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α7. Απαιτήσεις Προσβασιμότητας A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

25 25 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το Σύστημα είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας W3C Web Α.7.1 Accessibility Guidelines 2.0 σε επίπεδο ΑΑΑ σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό κέλυφος (διεπαφή χρήστη) Το Σύστημα θα πρέπει να φέρει μία Δήλωση Συμμόρφωσης (Conformance Claim) WCAG 2.0 που θα συμπεριλαμβάνει και: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ A.7.2 τα κριτήρια επιτυχίας τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν λίστα με τα προγράμματα φυλλομέτρησης και τα λογισμικά υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν και πέρασαν επιτυχώς τις δοκιμές Α.7.3 Το Σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζει τις επιλογές προσβασιμότητας στις προσωπικές επιλογές του κάθε χρήστη (μέσω του Προφίλ του) Α.7.4 Η υποστήριξη των προδιαγραφών προσβασιμότητας στο Σύστημα θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του λογισμικού με νέες εκδόσεις. Α.7.5 Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στον χρήστη για τον προσανατολισμό και την πλοήγηση. Α.7.6 Η διαδικασία επικύρωσης της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές WCAG από τον Ανάδοχο, πρέπει να περιλαμβάνει και την ανθρώπινη αξιολόγηση. Α.7.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει αναλυτική περιγραφή με τη μεθοδολογία επικύρωσης της συμμόρφωσης του Συστήματος με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, τόσο με NAI αυτόματα εργαλεία όσο και μέσω της ανθρώπινης αξιολόγησης. Α.7.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει αναφορά NAI

26 26 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για την επίτευξη κάθε ενός κριτηρίου συμμόρφωσης. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η υλοποίηση θα πρέπει να ακολουθήσει τις τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (http://www.w3.org/tr/wcag-techs/). Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει γνώση των περιορισμών προσβασιμότητας των Web τεχνολογιών (JAVA, Javascript, A ax, Flash, Silverlight κλπ) και να φροντίσει ώστε το περιεχόμενο που αυτές παράγουν θα είναι απολύτως προσβάσιμο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση των φορμών εισαγωγής, ώστε να ακολουθούν μία σειριακή λογική κατά τη συμπλήρωση και υποβολή τους, καθώς και στις ενημερώσεις περιεχομένου μέσω Javscript/A ax ώστε να είναι αντιληπτές και σαφείς χωρίς να απαιτούν πρόσθετες ενέργειες π.χ. page refresh από έναν τυφλό χρήστη με λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Β1. Τεχνικές απαιτήσεις του Συστήματος Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β.1.1 Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Β.1.2 Το Σύστημα πρέπει να ενσωματώνει σύγχρονες και ώριμες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού (software) πληροφοριακών συστημάτων -όπως αυτές που έχουν προαναφερθεί- οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σε παραγωγική λειτουργία σε ανάλογες εφαρμογές, έτσι ώστε η προσφορά υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες αφενός να μην είναι αβέβαιη και αφετέρου να ανθίσταται στην απαξίωση. Λειτουργικότητα Επεκτασιμότητα. Β Το Σύστημα πρέπει να δομείται σε διακριτά επίπεδα Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών, με υψηλό δείκτη συμβατότητας μεταξύ τους.

27 27 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Το Σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα που θα επιτρέπει την αναβάθμιση σε λογισμικό και την κλιμάκωσή του σε υλικό, με τρόπο που επιπλέον θα εξασφαλίζει την ομαλή προσαρμογή του σε περίπτωση που θα απαιτηθούν επεκτάσεις/τροποποιήσεις στις αρχικές προδιαγραφές, προστατεύοντας έτσι κατά το δυνατό την αρχική επένδυση. Β.1.3 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (RDBMS). Β Το Σύστημα θα περιλαμβάνει υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων βασισμένο σε σύγχρονες τεχνικές αποθήκευσης δεδομένων, όπως αυτές περιγράφονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και να βασίζεται σε ανοικτές και ευρέως διαδεδομένες SQL ή XML τεχνολογίες. Β Το υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ομοιόμορφα από όλα τα υποσυστήματα και εφαρμογές της προτεινόμενης λύσης για την διαχείριση όλων των δεδομένων του Αποθετηρίου με εννιαίο τρόπο. Β Το υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να είναι αξιόπιστο στη λειτουργία του και να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων. Β Το υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένο λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων "γενικού σκοπού", το οποίο να διατίθεται με άδεια ανοικτού κώδικα και να διαθέτει μια ευρεία κοινότητα χρηστών διεθνώς. Β Η βάση δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο UNICODE. Β.1.4 Υποστήριξη συμβατότητας με διαφορετικούς φυλλομετρητές και λειτουργικά συστήματα. Β Το Σύστημα πρέπει να είναι συμβατό και να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με διαφορετικούς web clients, δηλαδή να λειτουργεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα

28 28 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ φυλλομετρητών (browsers) (π.χ. με υποστήριξη για διάφορες εκδόσεις του Internet Explorer, Safari, Mozilla, Chrome κ.λπ.), για τα τμήματα και τα υποσυστήματά του που είναι βασισμένα σε web based τεχνολογίες. Το Σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετικά hardware platforms (π.χ. PC, laptop, tablet PC κ.λπ.) που χρησιμοποιούν Β διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και εκδόσεις (Windows, Mac, Linux, Android, ios κ.λπ.) στο επίπεδο των system librarians της βιβλιοθήκης. Β.1.5 Υποστήριξη γλωσσών και κωδικοποίησης χαρακτήρων. Το Σύστημα πρέπει να είναι πλήρως εξελληνισμένο, να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα σε όλα τα υποσυστήματά του, να Β υποστηρίζει το σύνολο των χαρακτήρων UNICODE στη φυσική του κωδικοποίηση ή σε κωδικοποίηση UTF8, τόσο εσωτερικά όσο και στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Β Υποστήριξη και αγγλικής διεπαφής χρήστη (front-end). Το Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει για τα Β τεκμήρια κωδικοποίηση UNICODE, UTF-8, WINDOWS-1253 και ISO Β.1.6 Διαθεσιμότητα. Το Σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο Β χωρίς περιορισμούς στους εξουσιοδοτημένους χρήστες και η διαθεσιμότητά του να καλύπτει το 100% των χρηστών αυτών. Β.1.7 Αδιάλειπτη λειτουργία. Το Σύστημα πρέπει να παρέχει μηχανισμούς διαμοιρασμού φορτίου, έτσι ώστε να είναι Β διαθέσιμο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είκοσι τέσσερις (24) ώρες το 24ωρο. Το Σύστημα πρέπει δυνητικά να διαθέτει Β εργαλείο profiling για τον εντοπισμό των προβλημάτων απόδοσης (performance ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

29 29 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ bottleneck) των εφαρμογών. Το Σύστημα πρέπει να παρέχει, ως εσωτερική πληροφορία των υποσυστημάτων, τη Β δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης (auditing). Το Σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από λειτουργική αποδοτικότητα (functional Β efficiency) και υψηλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ομαλή λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Β.1.8 Πρόσβαση χρηστών. Η πρόσβαση στο Σύστημα καθώς και η διαχείρισή του θα πρέπει να γίνεται μέσω Β προγράμματος πλοήγησης (Web Browser), χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού. User administration με δυνατότητες χειρισμού Β ομάδων, χρηστών (δικαιώματα χρηστών, πρόσβαση, δημιουργία, διαγραφή, προβολή κ.λπ.). Να αναφερθεί μοντέλο πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών, όπως έχουν αυτοί περιγραφεί στις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η πρόσβαση πρέπει να είναι Β ελεύθερη για όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Συνεργατικού Δικτύου, χωρίς την οποιαδήποτε χρήση ή αγορά Αδειών χρήσης (π.χ. σε περίπτωση προσθήκης νέων μελών στον Συνεργατικό Δίκτυο). Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα Β ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρει τη Β δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με το είδος του χρήστη και την πολιτική πρόσβασης που ισχύει για τα ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

30 30 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ έργα. Το στυλ και η διάταξη της διεπαφής χρήστη Β θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τελευταίας έκδοσης του προτύπου CSS (Cascading Style Sheets), το CSS3. Β.1.9 Δεδομένα και πληροφορία Συστήματος. Β Εύκολος τρόπος επιλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Β Δυνατότητα διαχείρισης και κατηγοριοποίησης του περιεχομένου. Δημιουργία API για τη δυνατότητα εισαγωγήςεξαγωγής Β περιεχομένου με τη χρήση συγκεκριμένων προτύπων αναπαράστασης και οργάνωσης δεδομένων (πχ. XML, JSON). Β.1.10 Γενικότερες προδιαγραφές και συμμορφώσεις. Η σχεδίαση και υλοποίηση του λογισμικού και Β των υποσυστημάτων να συμβαδίζει πλήρως με αυτά που αναφέρονται στους πίνακες συμμόρφωσης Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 και Γ5. Αν στην προσφερόμενη λύση του υποψήφιου Αναδόχου προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις ή Β αλλαγές/μεταβολές, παραμετροποιήσεις στην ανάπτυξη του λογισμικού, οι αλλαγές αυτές θα ολοκληρωθούν από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον κόστος. Οι προαναφερόμενες αλλαγές / παραμετροποιήσεις αφορούν στις όποιες Β μεταβολές σε στοιχεία της διεπαφής χρήστη, καθώς επίσης σε ορισμένες μεταβολές, που ενδεχομένως προκύψουν, στα δεδομένα και στα χρησιμοποιούμενα πρότυπα. Σε καμία περίπτωση αυτές οι αλλαγές δε θα συνιστούν επανασχεδιασμό του Συστήματος ή Β της βάσης δεδομένων ή γενικότερα της αρχικής δομής του και του τρόπου υλοποίησης. Β Παροχή του συνόλου του λογισμικού σε ηλεκτρονική μορφή. Β Παροχή των εγχειριδίων χρήσης και της τεκμηρίωσης του λογισμικού σε έντυπη και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

31 31 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα. Εγκατάσταση από τον Ανάδοχο και θέση σε Β λειτουργία του λογισμικού στο προβλεπόμενο σημείο. Υποστήριξη της ανάπτυξης / Β παραμετροποίησης του συνόλου του λογισμικού στο προβλεπόμενο σημείο λειτουργίας. Β Εύκολη αναζήτηση περιεχομένων (συνδυαστική αναζήτηση με πολλά κριτήρια). Β Να παρατεθεί η μεθοδολογία υλοποίησης της εφαρμογής και των υποσυστημάτων. Β.1.11 Προστασία από Ιούς Β Το Σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων Β των τύπων απειλών: viruses, tro ans, dialers, spyware, jokes, hoaxes Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & Β καθαρισμού των προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό χρόνο Β Δυνατότητα on-demand ανίχνευσης και σε πραγματικό χρόνο του δικτύου για malware Υποστήριξη τεχνολογιών heuristics και Β behavioral analysis για δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών Β Έλεγχος , συνδέσεων internet και όλων των τοπικών δίσκων. Αυτόματη ενημέρωση διαδικτύου για νέες Β περιγραφές ιών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα. Το λογισμικό antivirus θα πρέπει να παρέχει Β διαχειριστική εφαρμογή για τους διαχειριστές του Συστήματος Η άδεια του λογισμικού antivirus θα πρέπει να Β εξασφαλίζει συνδρομή ενημερώσεων για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

32 32 B2. Υποσύστημα Αποθετηρίου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β.2.1 Ομαδοποίηση Περιεχομένου ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β.2.2 Β Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής δομής ομαδοποίησης των τεκμηρίων του: απεριόριστου αριθμού επιπέδων. απεριόριστου αριθμού συλλογών σε κάθε επίπεδο. Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης μεταβολής της δενδρικής δομής ομαδοποίησης, κατά την περίοδο λειτουργίας του συστήματος: Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης ενός τεκμηρίου καθώς και μιας ομάδας τεκμηρίων από μία συλλογή σε μία άλλη. Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης μιας συλλογής σε νέα θέση στο σχήμα ομαδοποίησης. Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί ακέραιο το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του μεταφερόμενου τεκμηρίου ή συλλογής Το αποθετήριο πρέπει να ενημερώνει τον διαχειριστή για πιθανά σφάλματα ή ασυμβατότητες που προκύπτουν από την μεταβολή του σχήματος ομαδοποίησης Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την αρχειοθέτηση ενός τεκμηρίου σε περισσότερες της μίας συλλογής, χωρίς φυσική αναπαραγωγή του περιεχομένου του τεκμηρίου. Το αποθετήριο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένων τιμών για συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων των τεκμηρίων μιας συλλογής. Πρόσβαση, Μεταφόρτωση και Χρήση Περιεχομένου Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για ανάγνωση: Β σε επίπεδο αρχείου

33 33 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β σε επίπεδο τεκμηρίου ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β σε επίπεδο συλλογής για μεμονωμένους χρήστες για ομάδες χρηστών Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ψηφιακά τεκμήρια. Το αποθετήριο πρέπει να εμφανίζει τον τίτλο και τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν κάποιο τεκμήριο, στο οποίο ζητείται πρόσβαση, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα ανάγνωσης. Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα τοποθέτησης χρονικού περιορισμού πρόσβασης (embargo) σε κάποια τεκμήρια για όλες τις ομάδες χρηστών, μετά το πέρας του οποίου τα δικαιώματα πρόσβασης επαναπροσδιορίζονται με βάση την πολιτική του ιδρύματος. Το αποθετήριο πρέπει να απαγορεύει την πρόσβαση σε τεκμήρια που έχουν διαγραφεί ή αποσυρθεί από αυτό Το αποθετήριο πρέπει να ενσωματώνει στα ψηφιακά τεκμήρια, το ψηφιακό αποτύπωμα του χρήστη και ένα υδατογράφημα της AMELib κατά τη μεταφόρτωση (download) τους. Το αποθετήριο θα πρέπει παρέχει λειτουργία ταυτοποίησης ενός χρήστη βάσει του ψηφιακού αποτυπώματος που φέρει ένα τεκμήριο. Το αποθετήριο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ενσωμάτωση ψηφιακών αποτυπωμάτων δεν επηρεάζει την προσβασιμότητα ενός εγγράφου. Η ενσωμάτωση ψηφιακών αποτυπωμάτων στις ανοικτές μορφές DAISY και EPUB θα πρέπει να καθιστά τεχνικά πολύπλοκο τον εντοπισμό και την αφαίρεση τους.

34 34 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει αναλυτική Β παρουσίαση της τεχνολογίας ψηφιακών υπογραφών που θα χρησιμοποιήσει Η ενσωμάτωση ψηφιακού αποτυπώματος σε Β ένα έγγραφο δεν απαιτεί πρόσθετο ειδικό λογισμικό για την αναπαραγωγή του. Το αποθετήριο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η Β μεταφόρτωση (download) ενός ψηφιακού τεκμηρίου πρέπει να γίνεται μέσω καναλιού ασφαλούς επικοινωνίας (SSL) Το αποθετήριο πρέπει να θέτει περιορισμό Β στον μέγιστο αριθμό μεταφορτώσεων ανά τεκμήριο ανά χρήστη. Το αποθετήριο πρέπει να δύναται να Β υποστηρίξει τεχνολογίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) για τα τεκμήρια Β.2.3 Κατάθεση/Εισαγωγή Δεδομένων ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαδικασίας κατάθεσης: Β Β Β Β με σαφή και διακριτά βήματα. ανά είδος υποβαλλόμενου μορφότυπου τεκμηρίου με δυνατότητα συμμετοχής μεμονωμένων χρηστών. με δυνατότητα συμμετοχής ομάδων χρηστών. Β Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης σε μια συλλογή: Β Β για μεμονωμένους χρήστες. για ομάδες χρηστών. Β Β Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης (π.χ. ορισμός βημάτων και χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά). Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη μεταφόρτωση αρχείων: Β μέσω γραφικής διεπαφής, συμβατή με τις

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 7007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα» Αθήνα, 12/03/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2. Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΕ-ΠΛΟ-2 Ημερομηνία δημοσίευσης διευκρινίσεων: 19 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 9.3. της προκήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; »Τι είναι η Spartan; Ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1989. Είναι 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. » Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7 Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Α. Πανοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (SIEM SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT) Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ο Ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Αθήνα, 05/12/2013 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 1 Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ. 4 και παρ. 5 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα