Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ"

Transcript

1 Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies), 6th Hellenic Conference in Computing, Athens 4-6 December, pp Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα πιεξνθνξηθήο Σ.Θ , Σ.Κ Θεζζαινλίθε Σει.: 031/ Φαμ: 031/ Δξεπλεηηθή εξγαζία Λέμεηο Κιεηδηά: Δθηίκεζε Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ, Software Quality Management,Capability Maturity Model, CMM

2 Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση σε Ελληνικές Επιτειρήσεις ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν Capability Maturity Model (CMM) είλαη έλα κνληέιν εθηίκεζεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην κεραλνινγηθφ ινγηζκηθφ ηλζηηηνχην (SEI - Software Engineering Institute) [3,8,9,13]. O ζηφρνο ήηαλ λα βνεζεζεί ε Ακεξηθάληθε Αεξνπνξία λα επηιέμεη ηθαλέο ππεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Σν SEI πξνηείλεη πέληε επίπεδα σξίκαλζεο, φπνπ ην θάζε έλα επίπεδν πξέπεη λα είλαη εδξαησκέλν πξηλ ε αλάπηπμε ηνπ επφκελνπ επηρεηξεζεί. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ σξίκαλζεο πξνηείλεη ην CMM έλαλ θαηάινγν απφ ειέγρνπο θαη δίλεη ηελ βαζκνινγία ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή νξγάλσζε. Πξνηείλεη επίζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο. Σν κνληέιν απηφ εμαξηάηαη απφ θχξηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο (key process areas), φπνπ θάζε πεξηνρή / ηνκέαο εκπεξηέρεη θχξηεο πξαθηηθέο (practices) νη νπνίεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα λα κπνξέζεη ην κνληέιν λα αληρλεχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν σξίκαλζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ σξίκαλζεο ην SEI έρεη αλαπηχμεη έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν κεηαθξάζακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζε δχν Διιεληθέο Δηαηξίεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθφ, γηα λα αλαθαιχςνπκε ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ ζηελ Διιεληθή Δπηρείξεζε. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Σν ινγηζκηθφ παίδεη ζήκεξα θαίξην ξφιν ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. πρλφηαηα, ε αμηνπηζηία ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ, φπνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηπρφλ ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο. Σα πξνβιήκαηα απηά αλάγνληαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ζε πξνβιήκαηα πνηφηεηαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε επαξθή δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, βειηίσζε ηεο δηεξγαζίαο, θαη δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηνπο Oskarsson θαη Glass [7] ην CMM αληαγσλίδεηαη ην ΙSO9001 ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Σν CMM βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο [8]. Καηά ηελ γλψκε καο είλαη θαιφ φηαλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα μεθηλήζεη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο, πξψηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηάθνξα κνληέια πνηφηεηαο, φπσο CMM, Bootstrap [4] ή SPICE [3], γηα λα μέξεη πνπ βξίζθεηαη θαη πνηνη ηνκείο είλαη πξνβιεκαηηθνί. Υξεζηκνπνηψληαο έλα απφ απηά ηα κνληέια γίλεηαη πξψηα κηα έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζε έλα επίπεδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλάινγν κνληέιν. Σα επίπεδα σξηκφηεηαο θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην πφζν κηα επηρείξεζε 2

3 ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο θαη θαζνξηζκέλα πξφηππα. ' απηή ηελ δεκνζίεπζε πεξηγξάθνπκε κηα πεηξακαηηθή έξεπλα ε νπνία θαηαηάζζεη δχν κεγάιεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν σξηκφηεηαο CMM, ζ' έλα επίπεδν θαη πξνζδηνξίδεη ζπγρξφλσο ηα αδχλαηα ζεκεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα ζχκθσλα κε ην CMM [5]: 1. Καηαλφεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 2. Αλάπηπμε ελφο νξάκαηνο ηεο επηζπκεηήο δηαδηθαζίαο 3. Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαηά ζεηξά θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 4. Γεκηνπξγία ελφο πιάλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απαηηνχκελεο δξάζεο 5. Γέζκεπζε πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πιάλνπ 6. Δπαλάιεςε απφ ην πξψην βήκα 3. ΔΠΙΠΔΓΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΧΡΙΜΑΝΗ Σν CMM απνηειείηαη απφ πέληε επίπεδα φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. Απηά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: L5 Βειηηζηνπνίεζεο (Optimizing) L4 Γηεπζπλφκελν (Managed) L3 Οξηζκέλν (Defined) L2 Δπαλαιακβαλφκελν (Repeatable) L1 Αξρηθφ (Initial) Βαζηθφο Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο Καζνξηζκφο Γηαδηθαζίαο Μέηξηζε Γηαδηθαζίαο Έιεγρνο Γηαδηθαζίαο ρήκα 1: Σα πέληε επίπεδα ηνπ CMM 3.1 ΑΡΥΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Initial / Level 1 / L1) Σν αξρηθφ επίπεδν κπνξεί λα θαιείηαη ραψδεο (ad hoc). ' απηφ ην επίπεδν νη ηππηθνί ρεηξηζκνί δελ είλαη νξγαλσκέλνη κε δηακνξθσκέλεο δηαδηθαζίεο, δελ ππάξρεη εθηίκεζε θφζηνπο 3

4 (πξνυπνινγηζκφο), κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ζρέδηα. Βνεζήκαηα θαη εξγαιεία δελ είλαη ζηαζεξά εθαξκνζκέλα, νινθιεξσκέλα ή πιήξεο νκνηφκνξθα. Ο έιεγρνο αιιαγψλ είλαη ραιαξφο θαη απξφζερηνο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ηελ εηαηξία ζπρλά ζε αδηέμνδν. Δθφζνλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ αλαβάιινληαη ή αθφκε θαη μερληνχληαη, ε ινγηζκηθή εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπρλά παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ηπρφλ επηηπρίεο εμαξηψληαη απν άηνκα θαη ήξσεο [8]. Αλ θαη ε νξγάλσζε ζ' απηφ ην επίπεδν κπνξεί λα έρεη ηππηθέο δηαδηθαζίεο, ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο, δελ ππάξρεη δηεπζπληηθφο κεραληζκφο ν νπνίνο εμαζθαιίδεη φηη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο δηαπίζησζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη λα παξαθνινπζείηαη πψο θάζε νξγάλσζε ζπκπεξηθέξεηαη ζε κηα θξίζε. Ο Humphrey [5] ζεσξεί φηη ε θχξηα αηηία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νξγάλσζε ιεηηνπξγεί κε ραψδεο ηξφπν είλαη φηη δελ ππάξρεη ε εκπεηξία απφ ην φθεινο ηεο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο θαη έηζη δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Δπεηδή πνιιέο ινγηζκηθέο ελέξγεηεο, φπσο ζρεδηαζκφο, εμέηαζε ηνπ θψδηθα ή έιεγρνο δεδνκέλσλ αλάιπζεο, δελ παξνπζηάδνπλ άκεζε βειηίσζε ζην πξντφλ ζεσξνχληαη κε ρξήζηκα. ην ινγηζκηθφ ε θσδηθνπνίεζε θαη ν έιεγρνο δείρλνπλ πηζαλή πξφνδν, αιιά απηά θαη κφλν δελ αξθνχλ. Υσξίο πιάλν θαη ζπιινγηζκέλε αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ νδεγείηε ε επηρείξεζε ζε αδηέμνδν. Η βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ζην αξρηθφ επίπεδν, κε ηελ εδξαίσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, κπνξεί λα επηθέξεη βειηίσζε ζηηο ιεηηνπξγίεο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο δηεχζπλζεο. Βαζηθφ ξφιν ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο δηεχζπλζεο παίδεη ε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεζκεχζεσλ. Απηφ απαηηεί θαηάιιειε πξνεξγαζία, θαζαξέο ππεπζπλφηεηεο, θαζνιηθή ελεκέξσζε θαη θαζηεξσκέλεο εθηειέζεηο. Δπίζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο απαηηνχληαη ν έιεγρνο παξαιείςεσλ, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ν έιεγρνο αιιαγψλ. Γηα ην ινγηζκηθφ ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο δηεχζπλζεο μεθηλά κε κηα θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ έξγνπ. ε θάζε έξγν πξέπεη λα ππάξρεη έλα πιάλν, ην νπνίν λα θαζνξίδεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα πξνθαηαιακβάλεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο. Μηα θαηάιιειε, πεηζαξρεκέλε νξγάλσζε ινγηζκηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα έρεη κηα θχξηα δηεπζπληηθή επνπηεία. Απηή πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε θαη έγθξηζε γηα φια ηα θχξηα αλαπηπμηαθά πιάλα, πξηλ ηελ επίζεκε δέζκεπζε ησλ πφξσλ. Δπίζεο, κηα ηξίκελε επηζεψξεζε πξνηείλεηαη απφ ηνλ Humphrey [5], ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηεπζπλφκελε θαη ειεγρφκελε. Η ηξίκελε επηζεψξεζε ειέγρεη αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηνπ θφζηνπο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ. Η έιιεηςε κηαο ηέηνηαο επηζεψξεζεο έρεη ζαλ ζπλέπεηα αλφκνηα απνηειέζκαηα θαη γεληθά αλεπαξθή εθαξκνγή, θαζψο επίζεο ζπρλά θαη ππεξδεζκεχζεηο θαη πςειφ θφζηνο. Η νκάδα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο επηβιέπεη φηη ην ινγηζκηθφ έξγν γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάζηεθε λα γίλεη. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε νκάδα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πξέπεη λα έρεη κηα αλεμάξηεηε, απηνθέθαιε γξακκή αλαθνξάο - έθζεζεο ζηελ θχξηα δηεχζπλζε, θαη αξθεηά κέζα, γηα λα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θχξησλ πιάλσλ, εθαξκνγψλ θαη 4

5 επαιήζεπζεο ηεο δξάζεο. Απηφ γεληθά απνηειεί κηα νξγάλσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% κε 6% ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ινγηζκηθνχ. Ο έιεγρνο αιιαγψλ ινγηζκηθνχ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά ηεο επηρείξεζεο επίζεο θαη ζηελ ηερληθή ζηαζεξφηεηα. Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα είλαη εδξαησκέλεο πάλσ ζε έλα πξνβιέςηκν ρξνλνδηάγξακκα - πξφγξακκα θαη λα ππνζηεξίδνληαη κε ζηαζεξφηεηα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Repeatable / Level 2 / L2) Σν επαλαιακβαλφκελν επίπεδν παξέρεη έιεγρν πάλσ ζηνλ ηξφπν εδξαίσζεο ησλ πιάλσλ ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δεζκεχζεσλ. Έρεη θαηνξζσζεί επίζεο έλαο βαζκφο απφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν. Τπάξρεη ε απαηηνχκελε ππζαξρία ηεο δηαδηθαζίαο γηα λα κπνξνχλ λα επαλαιαβάλνληαη πξνεγνχκελεο επηηπρίεο παξνκίσλ εθαξκνγψλ. Οη θχξηεο ελέξγεηεο γηα κεηάβαζε απφ ην επαλαιακβαλφκελν (L2) ζην νξηζκέλν επίπεδν (L3), είλαη ε εδξαίσζε κηαο νκάδαο ιεηηνπξγίαο (process group), ε εδξαίσζε κηαο αξρηηεθηνληθήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο (development process architecture) θαη ε εηζαγσγή κεζφδσλ κεραληθήο ινγηζκηθνχ (software engineering methods). Η ομάδα λειηοςπγίαρ (process group) ρεηξήδεηαη έλα ζχλνιν απφ ηερληθά κέζα / δηαδηθαζίεο πνπ εζηηάδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθνχ. Σα θαζήθνληα ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ θαη επθαηξηψλ, ζπκβνπιή / θαζνδήγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δηεμαγσγή ηξίκελεο δηεπζπληηθήο επηζεψξεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ έξγνπ. Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1% κε 3% ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο ινγηζκηθήο νξγάλσζεο ζχκθσλα κε ηνλ Humphrey[5]. Μηα απσιηεκηονική ηηρ διαδικαζίαρ ανάπηςξηρ ή θχθινπ δσήο (development process architecture) αλάπηπμεο πεξηγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο θαη δηεπζπληηθέο ελέξγεηεο, γηα ζσζηή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο θαη εμαξηψκελε απφ ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ηερληθή θχζε ηνπ έξγνπ ηεο. Η αξρηηεθηνληθή είλαη κηα δνκεκέλε απνζχλζεζε ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο ζε εξγαζίεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη έλα θαζνξηζκέλν ζεη απφ πξνυπνζέζεηο, πεξηγξαθέο ιεηηνπξγηψλ, δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο θαη πξνδηαγξαθέο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Η απνζχλζεζε ζπλερίδεηαη έσο φηνπ θάζε θαζνξηζκέλε εξγαζία εθηειεζηεί απφ κηα κεκνλσκέλε / μερσξηζηή κνλάδα δηεχζπλζεο. Οη μέθοδοι μησανικήρ λογιζμικού (software engineering methods) πεξηιακβάλνπλ επηζεψξεζε ζρεδηαζκνχ θαη θψδηθα, ηππηθέο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, βηβιηνζήθε ειέγρνπ ζπζηήκαηνο θαη επεμήγεζε κεζφδσλ ειέγρνπ ΟΡΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Defined / Level 3 / L3) Με ην νξηζκέλν επίπεδν ν νξγαληζκφο έρεη θαηνξζψζεη ηελ βάζε γηα ζεκαληηθή θαη ζπλερήο πξφνδν. H δηαδηθαζία ινγηζκηθνχ εηλαη ηεθκεξησκέλε, ηππσπνηεκέλε θαη πξνζαξκέλε γηα ηελ νξγάλσζε. Όιεο νη νκάδεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα εγγξηκέλε δηαδηθαζία 5

6 αλάπηπμεο θαη ζπληήξηζεο ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη νκάδεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, φηαλ βξεζνχλ αληηκέησπεο κε κηα θξίζε, ζπλερίδνπλ λα εθηεινχλ ηελ δηαδηθαζία φπσο έρεη νξηζζεί. Η βάζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνφδνπ έρεη ηψξα εδξαησζεί θαη κειεηάηαη πψο ζα βειηησζεί. Η δχλακε ηνπ νξηζκέλνπ επηπέδνπ είλαη φηη ην επίπεδν απηφ είλαη κνλαδηθά πνηνηηθφ: ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ πφζν νινθιεξσκέλν / πιήξεο είλαη θαη πφζν απνηειεζκαηηθφ. Τπάξρνπλ αμηφινγεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο ινγηζκηθήο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο θαη γηα ην πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Με ην νξηζκέλν επίπεδν κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζε κεηξήζεηο πάλσ ζε ηδηαίηεξεο εξγαζίεο. Η αξρηηεθηνληθή ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο είλαη θαηά ζπλέπεηα κηα νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή κέηξεζε. Σα θχξηα βήκαηα γηα λα πξνρσξήζνπκε απφ ην νξηζκέλν επίπεδν (L3) ζην δηεπζπλφκελν (L4) είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Paulk [8]: 1. Η εδξαίσζε ελφο ειάρηζηνπ βαζηθνχ ζεη απφ ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο θάζε έξγνπ. Σν αληηθείκελν είλαη ην χςνο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο θαη ην φθεινο απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο επίζεο ην θφζηνο θαη ην απνηέιεζκα απφ θάζε ιάζνο αλαδήηεζε θαη επαλφξζσζε ησλ κεζφδσλ. 2. Δδξαίσζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ην πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαζσξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα έξγα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα κέζα γηα δηεχζπλζε θαη ππνζηήξημε απηήο. Σν θφζηνο θαη ε απφδoζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ζπλερή επίβιεςε, έηζη ψζηε απηά λα είλαη εχθνια δηαζέζηκα γηα φια ηα έξγα θαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο αλάιπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. 3. Παξνρή επαξθψλ κέζσλ / εξγαιείσλ γηα ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζπκβνπιή ησλ κειψλ ηνπ έξγνπ πάλσ ζην πψο ζα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Καζνξηζκφο ηθαλψλ αηφκσλ γηα παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, πξηλ εηζαρζνχλ ζηε βάζε θαη παξνρή νδεγηψλ πάλσ ζηηο κεζφδνπο αλάιπζεο. 4. Δθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο πνηφηεηαο θάζε πξντφληνο θαη ελεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ην πνπ νη ζηφρνη πνηφηεηαο δελ επηηεχρζεθαλ. Μηα αλεμάξηεηε νκάδα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα εθηηκά ηελ πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ θάζε έξγν θαη λα αληρλεχεη ηελ εμέιημε ζχκθσλα κε ην πιάλν. Όηαλ απηή ε εμέιημε είλαη ζπγθξίζηκε κε παξφκνηεο εξγαζίεο, κηα πιεξνθνξηαθή εθηίκεζε κπνξεί γεληθά λα δεκηνπξγεζεί ΓΙΔΤΘΤΝΟΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Managed / Level 4 / L4) Λεπηνκεξείο κεηξίζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ινγηζκηθνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφληψλ γίλνληαη ζε απηφ ην επίπεδν. Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ είλαη ζαθήο θαη αληηιππηή απν φινπο ζηνλ νξγαληζκφ. Σφζν ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ φζν θαη ηα πξντφληα είλαη ππφ έιεγνρν. ηελ πνξεία εμέιημεο απφ ην αξρηθφ επίπεδν (L1) κέρξη θαη ην επαλαιακβαλφκελν (L2), ην νξηζκέλν (L3) θαη ην δηεπζπλφκελν επίπεδν (L4) ηεο νξγάλσζεο ινγηζκηθνχ, πξνζδνθάηαη ε επίηεπμε ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζην δηεπζπλφκελν επίπεδν είλαη ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο πνιχηηκσλ 6

7 κεηξήζεσλ ινγηζκηθήο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ, αιιά ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο πνιχ δαπαλεξή. Η πξνζέγγηζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. Όηαλ δηαθέξνπλ νη νκάδεο ζπιιεγφκελσλ δεδνκέλσλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφζεκνπο νξηζκνχο, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζπγθξίζηκα. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλεη εξγαζίεο ή πξνζσπηθφ. Ο ζθνπφο ηεο είλαη λα "δηαθνζκεί" ην πξντφλ πνπ βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε θαη λα παξέρεη κηα πιεξνθνξηαθή βάζε γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Όηαλ ηέηνηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ δηεχζπλζε γηα εθηίκεζε πξνζσπηθνχ ή νκάδσλ, ε αμηνπηζηία ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ θζείξεηαη. Σα θχξηα βήκαηα γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην δηεπζπλφκελν επίπεδν ζην επίπεδν βειηηζηνπνίεζεο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Paulk [ 8]: 1. Τπνζηήξημε απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 2. Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζίαο αιιάδνληαο ηελ εζηίαζε ηεο δηεχζπλζεο απφ ην πξντφλ ζηελ δηαδηθαζία ΔΠΙΠΔΓΟ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ (Optimizing / Level 5 / L5) πλερή βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γίλεηαη ζε απηφ ην ηειεπηαίν επίπεδν. Η ζπλερή βειηίσζε βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο δηαδηθαζίαο, ζηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο θαη πξσηνπνξηαθέο ηδεέο. ε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ε ιεηηνπξγία βειηηζηνπνίεζεο εξγάδεηαη ζ' φια ηα επίπεδα ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο. Σν βήκα απφ ην δηεπζπλφκελν επίπεδν (L4) ζην επίπεδν βειηηζηνπνίεζεο (L5), νπσζδήπνηε απνηειεί έλα δείγκα κεηαθίλεζεο / εμέιημεο. ' απηφ ην ζεκείν νη δηεπζπληέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ έρνπλ κεγαιχηεξε εζηίαζε πάλσ ζηα δηθά ηνπο παξάγσγα θαη δεηνχλ ηππηθή ζπιινγή θαη αλάιπζε κφλν ζε δεδνκέλα, ηα νπνία απεπζείαο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Με ηελ ιεηηνπξγία βειηηζηνπνίεζεο ε νξγάλσζε έρεη ζθνπφ λα εληνπίζεη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο θαη λα ηα επηδηνξζψζεη. ' απηφ ην επίπεδν ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα λα δηθαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία πνπ επηιέρζεθε ζηελ εθαξκνγή, πνπ πνηθίιεη γηα θάζε έξγν. Η ιεηηνπξγία βειηηζηνπνίεζεο βνεζά ηνπο δηεπζπληέο λα θαηαλννχλ, πνπ ε βνήζεηα είλαη αλαγθαία θαη πσο απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Δπηηξέπεη ηα άηνκα ζηνλ νξγαληζκφ λα επηθνηλσλνχλ κε πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο φξνπο. Παξέρεη κηα δνκή, ψζηε ηα άηνκα λα θαηαλννχλ ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν, γηα λα ηελ βειηηψζνπλ. 4. ΟΙ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Οη έμη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Humphrey [5] ζηελ αιιαγή ηεο ινγηζκηθήο δηαδηθαζίαο είλαη: 7

8 1. Οη θχξηεο αιιαγέο ζηελ ινγηζκηθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ θνξπθή. 2. Κάζε έλαο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη. 3. Απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο απαηηνχλ γλψζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. 4. Οη αιιαγέο πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη λα επεθηείλνληαη. 5. Η δηαδηθαζία αιιαγψλ ζηελ ινγηζκηθή ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ρσξίο ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα θαη πεξηνδηθή ελίζρπζε. 6. Η βειηίσζε ηεο ινγηζκηθήο ιεηηνπξγίαο απαηηεί επελδχζεηο. 5. ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΧΡΙΜΑΝΗ 5.1. ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΝΑ (L1) Η δηεχζπλζε κηαο ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν σξίκαλζεο. Γηα θάζε επίπεδν ε δηεχζπλζε βαζηθά σζεί ηελ κεηάβαζε πξνο ην επφκελν επίπεδν. Δάλ ε ιεηηνπξγία απηή βξίζθεηαη ζηνλ πάην ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ έλα, δειαδή ρσξίο εδξαησκέλν ζρεδηαζκφ ή ρσξίο κεζφδνπο δηεχζπλζεο, κπνξεί είηε λα βξεη θάπνηα άιιε νκάδα γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, είηε λα επηβάιιεη ζηελ ήδε ππάξρνπζα νκάδα πεηζαξρία κέζσ ζπκβνιαίνπ ή δηεπζπληηθνχ δηαηάγκαηνο. Σα θξίζηκα βήκαηα είλαη: 1. Δγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο επηζεψξεζεο δηεχζπλζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ θχξηα δηεχζπλζε θαη δηαζθαιίδεη φηη ηα πιάλα είλαη παξαγφκελα θαη παξαθνινπζνχληαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 2. Δκκνλή πάλσ ζε έλα πεξηεθηηθφ / πιήξεο πιάλν αλάπηπμεο. Απηφ πξέπεη λα αθνινπζεί ην βαζηθφ δηάγξακκα, ζπκπεξηιακβάλνληαο εθηηκήζεηο κεγέζνπο θψδηθα θαη εθηηκήζεηο πφξσλ. 3. Σαθηνπνίεζε / νξγάλσζε κηαο ιεηηνπξγίαο Γηεχζπλζεο Γηακφξθσζεο Λνγηζκηθνχ (SCM- Software Configuration Management). Απηφ είλαη θξίζηκν γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ θαη πξέπεη λα είλαη ζηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ιεπηνκεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα είλαη επεθηεηλφκελεο γηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο θαη ζρεδηαζκφ. 4. Δμαζθάιηζε φηη ε νξγάλσζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ (SQA-Software Quality Assurance) είλαη εδξαησκέλε θαη επαξθψο ζηειερσκέλε γηα επηζεψξεζε ελφο ινγηθνχ δείγκαηνο ησλ πξντφλησλ εξγαζίαο. Μέρξηο φηνπ ππάξμεη ε απφδεημε φηη ην έξγν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πιάλν, είλαη ζεκαληηθή κία 100% επηζεψξεζε. Με επηηπρή εκπεηξία ε δεηγκαηνιεςία επί ηεο εθαηφ κπνξεί λα κεησζεί. 5. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο, εδξαίσζε πηλάθσλ πνζνζηψλ (rate sharts) γηα αλίρλεπζε ηνπ πιάλνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε θχξησλ νξφζεκσλ πιάλσλ (milestones) κε πξνζδνθνχκελνπο πφξνπο δαπάλεο / θαηαλάισζεο. Σππηθά ηα νξφζεκα πιάλα είλαη νινθιεξσκέλεο απαηηήζεηο θαη εγθεθξηκέλεο, εγθεθξηκέλε θαη επηζεσξεκέλε ηδέα ιεηηνπξγίαο, νινθιεξσκέλνο θαη εγθεθξηκέλνο πςεινχ επηπέδνπ ζρεδηαζκφο. Παξφκνηα, πίλαθεο πνζνζηψλ κπνξεί λα είλαη εδξαησκέλνη γηα θάζε θάζε ηνπ ειέγρνπ. 6. Μέρξη ε νξγάλσζε ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα εθηέιεζε ηνπ πιάλνπ, ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο πξέπεη λα δηαηεξεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 8

9 Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε λέν ζχζηεκα δηεχζπλζεο εξγάδεηαη πξηλ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ παιηνχ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΤΟ (L2) ην επίπεδν δχν, ε ιεηηνπξγία δηεχζπλζεο παξαθηλεί ηελ νξγάλσζε λα βειηηψζεη ηελ ιεηηνπξγία σξίκαλζεο ηεο. Η αηηία γηα παξαθίλεζε ηεο βειηίσζεο πέξα απφ ηνλ εληππσζηαζκφ θαη ηελ επηβιεηηθφηεηα είλαη φηη ε νξγάλσζε είλαη ινγηθά εθιεπηπζκέλε θαη έρεη πνιιέο εθαξκνγέο λα εθηειέζεη. Δθηφο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζην ρακειφηεξν επίπεδν σξίκαλζεο, πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλα θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. Δπηζεψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ (SQA) γηα λα νξηζηεί εάλ απηφ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ / επαξθέο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνξηίνπ εξγαζίαο. Δλψ πνιιέο νξγαλψζεηο ινγηζκηθνχ έρνπλ ιεηηνπξγίεο SQA, απηέο είλαη ζπρλά δηεζπαξκέλα / ζπνξαδηθά ζηειερσκέλεο θαη κπνξνχλ λα επηζεσξήζνπλ κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ έξγνπ. 2. Δμαζθάιηζε φηη ε ιεηηνπξγία Γηεχζπλζεο Γηακφξθσζεο Λνγηζκηθνχ (SCM) ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα ειέγρεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη φρη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ απνδνρήο / έγθξηζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 3. Δδξαίσζε θάπνησλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ θαη πξφηππσλ πξντφλησλ, φπσο ζρεδηαζκφο, θσδηθνπνίεζε, έιεγρνο θαη επηζεψξεζε. 4. Δμαζθάιηζε φηη ε επηζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ θψδηθα είλαη ζεζπηζκέλε. 5. Δδξαίσζε κηαο νκάδαο ιεηηνπξγίαο κεραληθήο ινγηζκηθνχ (SEPG / Software Engineering Process Group) γηα λα ππνζηεξίδεη ην έξγν. 6. Μέρξηο φηνπ ε SEPG εδξαησζεί, νη παξαδνζηαθνί κέζνδνη δηεχζπλζεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Δθφζνλ νη παξαδνζηαθνί πξνζδηνξηζκνί θαη επηζεσξήζεηο ππεξεηνχλ έλα ρξήζηκν αληηθείκελν ζην ρακειφ επίπεδν νξγάλσζε σξίκαλζεο, ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε κηα νκάδα ιεηηνπξγίαο κεραληθήο ινγηζκηθνχ παξέρεη κηα πνιχ κεγαιχηεξε εγγχεζε φηη κηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία εθηειείηαη ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΡΙΑ ΧΡΙΜΑΝΗ (L3) ΚΑΙ ΠΑΝΧ ην επίπεδν ηξία θαη πάλσ ε νξγάλσζε είλαη απνηειεζκαηηθή δηεπζχλνληαο ηηο δηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. Η βαζηθή επηηήξεζε πνπ είλαη αλαγθαία, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε δηαηήξεζε κηαο έκθαζεο πάλσ ζηελ εθηελέζηεξε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Οη θχξηεο πεξηνρέο γηα εζηίαζε είλαη: 1. Δδξαίσζε ελφο πεξηεθηηθνχ / εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ιεηηνπξγία κέηξεζεο θαη αλάιπζεο. Απηά ηα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη κε ηελ ρξήζε ηεο SQA θαη ηεο SEPG νη δηεπζπληέο ηνπ έξγνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εξγαζηψλ. 2. Δμαζθάιηζε φηη ηα θαηάιιεια πνζνηηθά πιάλα πνηφηεηαο είλαη εδξαησκέλα θαη παξαθνινπζνχκελα. Όηαλ απηά ηα πιάλα αξρίδνπλ λα κελ θαιχπηνπλ, δηνξζσηηθά πιάλα δξάζεο είλαη απαηηνχκελα. 9

10 3. Ξεθίλεκα ελφο εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο ιήςεο πξνζηαζίαο. 4. Δδξαίσζε κηαο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο πιάλνπ γηα ππνζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο. 6. ΤΥEΣΗΗ ΑΝΑΜEΑ ΣΟ ΙSO9001 ΚΑΙ ΣΟ CMM Έρνπλ δεκνζηεπζεί δηάθνξα άξζξα, ηα νπνία ζπδεηνχλ ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ΙSO9001 θαη ην CMM [1,2,10,12]. ηα πεξηζζφηεξα αλαθέξεηαη φηη κηα νξγάλσζε πνπ έρεη απνθηήζεη ISO πηζηνπνίεζε απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζην δεχηεξν επίπεδν ζχκθσλα κε ην κνληέιν CMM. Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα [6], αιιά απηέο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζε νξγαληζκνχο πνπ κφιηο έρνπλ μεθηλήζεη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ΙSO9001 θαη ηνπ CMM αλαθέξνληαη παξαθάησ: ΙSO κνληέιν: Η θχξηα ζεκαζία ηνπ κνληέινπ ISO είλαη ην γεγνλφο πσο παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο θαζνδήγεζε ζην ηη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πνηφηεηά ηνπο, γηα λα επηηχρνπλ ζπκβηβαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO9001. Σν κνληέιν δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ην πνηεο κεζφδνπο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νξγαληζκνί, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο απηέο - ε επηινγή κεζφδνπ γηα εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο αθήλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. CMM: Δθηφο απφ ην λα δίλεη έλαλ νξηζκφ ηνπ πσο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξφηππε ιεηηνπξγία ζε έλαλ νξγαληζκφ, παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ κηα θαιή βνήζεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θαζνδεγεζεί ε βειηίσζε. Σα επίπεδα σξηκφηεηαο θαη νη πεξηνρέο θπξίαο ιεηηνπξγίαο γηα κεηάβαζε αλάκεζα ζηα επίπεδα σξίκαλζεο, επξέσο δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο κηαο πξφηππεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ δηαηήξεζε / ππνζηήξημε απηήο. Ο Rozman et.al. [11] ζεκεηψλνπλ φηη ην κνληέιν ISO δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηα ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο πνηφηεηαο, ελψ ην CMM αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ ιεηηνπξγία αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Η ζχγθξηζε ησλ δχν κνληέισλ είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ISO κνληέιν είλαη γξακκέλν ζε κνξθή θεηκέλνπ, ζην νπνίν ε εμήγεζε ηνπ λνήκαηνο ελφο νξηζκέλνπ ηνκέα θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, δηαδηθαζίεο θαη ηεθκεξηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είλαη ζπκπιεθφκελα, ελψ αληίζεηα ην CMM νξίδεηαη αξθεηά ηππηθά, έηζη ψζηε φινη νη ηνκείο ιεηηνπξγίαο λα είλαη νξηζκέλνη κε αθξίβεηα απφ ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζηφρνη, δεζκεχζεηο γηα εθηέιεζε, δπλαηφηεηα γηα εθηέιεζε, ελέξγεηεο γηα εθηέιεζε, κέηξεζε θαη αλαιχζεηο, επηβεβαίσζε εθαξκνγήο). ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ην CMM θάζε έλα απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αθφκε πην αθξηβέο παξνπζηαζκέλν θαη επηπιένλ επεμεγεκέλν κε δηάθνξα παξαδείγκαηα. Οη Oskarsson θαη Glass [7] αλαθέξνπλ φηη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην CMM ζε αληίζεζε κε ην ISO. Πξνηείλνπλ επίζεο ζε πεξίπησζε επηινγήο αλάκεζα ζηα δχν κνληέια πξψηα ηελ ρξήζε ηνπ ISO9001, γηα λα απνθηήζνπλ ηελ πηζηνπνίεζε, ιφγσ ηνπ φηη είλαη πην απνδεθηή δηεζλψο θαη απαηηείηαη ζε πνιινχο δηαγσληζκνχο, θαη κεηά ηελ ρξήζε ηνπ CMM γηα παξαπέξα βειηίσζε. ε αληίζεζε κε ηνπο Oskarsson θαη Glass [7] εκείο ζεσξνχκε φηη είλαη θαιφ φηαλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα μεθηλήζεη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο πξψηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κνληέιν απηνεθηίκεζεο ηνπ CMM, γηα λα μέξεη πνπ βξίζθεηαη θαη πνηνη ηνκείο είλαη πξνβιεκαηηθνί θαη κεηά λα επηρεηξήζεη ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ISO9001. Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο 10

11 πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε θαη πάιη ηνπ CMM ε θάπνηνπ άιινπ κνληέινπ σξίκαλζεο γηα παξαπέξα θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 7. ΠΡΟΔΓΓΙΗ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Η έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ σξίκαλζεο έλα εξσηεκαηνιφγην ηνπ SEI [11], ην νπνίν κεηαθξάζακε ζηα Διιεληθά θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζε δχν Διιεληθέο Δηαηξίεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθφ (Software House). Η πξψηε εηαηξία (εηαηξία 1) θάλεη πξνεηνηκαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ISO9001 ελψ ε δεχηεξε (εηαηξία 2) έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO9001. Καη νη δχν εηαηξίεο έρνπλ πξνζσπηθφ ηεο ηάμεο γχξν ζηα άηνκα. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ζπλνπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 7.1 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 85 εξσηήζεηο ζπλνιηθά. Οη εξσηήζεηο ρσξίδνληαη ψο εμήο: 33 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 2 (21 L2-εξσηήζεηο, 12 L2#-εξσηήζεηο) 31 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 3 (18 L3-εξσηήζεηο, 13 L3#- εξσηήζεηο) 16 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 4 ( 4 L4- εξσηήζεηο, 12 L4#- εξσηήζεηο) 5 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 5 ( 1 L5- εξσηήζεηο, 4 L5#- εξσηήζεηο) Οη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ην ζεκάδη (#) έρνπλ κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα απφ ηηο άιιεο ζην επίπεδν. Οη εξσηήζεηο απαληψληαη κε Ναη / Όρη. Οη εξσηήζεηο ζε θάζε επίπεδν είλαη δηαρσξηζκέλεο ζε 7 θχξηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο (key process areas) σο εμήο: 1. Οξγάλσζε 2. Πφξνη, Πξνζσπηθφ θαη Δθπαίδεπζε 3. Σερλνινγηθή Γηεχζπλζε 4. Σεθκεξίσζε Πξνηχπσλ θαη Γηαδηθαζηψλ 5. Μεηξηθή δηαδηθαζία 6. Γεδνκέλα Γηεχζπλζεο θαη Αλάιπζεο 7. Γηαδηθαζία ειέγρνπ 7.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (SCORING) Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ζην πξψην επίπεδν (L1). Γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζην δεχηεξν επίπεδν (L2), ην 80% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν L2 πξέπεη λα έρνπλ Ναη γηα απάληεζε θαη ην 90% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο L2# πξέπεη λα έρνπλ θαη απηέο απάληεζε Ναη. Γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζην ηξίην επίπεδν (L3) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξσηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα επίπεδα), ην 80% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην L3 πξέπεη λα 11

12 έρνπλ Ναη γηα απάληεζε θαη ην 90% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο L3# πξέπεη θαη απηέο λα έρνπλ Ναη γηα απάληεζε. Γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζην επίπεδν 4 θαη 5, νη εξσηήζεηο απφ πξνεγνχκελα επίπεδα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 80% θαη 90% θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ην ίδην. Ο πίλαθαο 1 δείρλεη ηα πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο θχξησλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο (key process areas) ησλ δχν επηρεηξήζεσλ θαη ν πίλαθαο 2 ηα πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ησλ πέληε επηπέδσλ. Δηαηξία 1 Δηαηξία 2 Οξγάλσζε 71,4% 85,7% Πφξνη / Πξνζσπηθφ / Δθπαίδεπζε 40,0% 60,0% Σερλνινγηθή Γηεχζπλζε 100,0% 60,0% Σεθκεξίσζε Πξνηχπσλ θαη Γηαδηθαζηψλ 50,0% 88,9% Μεηξηθή Γηαδηθαζία 26,5% 57,9% Γηεχζπλζε θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 55,5% 33,3% Έιεγρνο Γηαδηθαζηψλ 59,0% 86,3% Πίλαθαο 1. Πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο θχξησλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο L2 L2# L3 L3# L4 L4# L5 L5# Δηαηξία 1 42,0 83,3 55,5 55, Δηαηξία 2 76,2 91,7 88,9 53, Πίλαθαο 2. Πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο επηπέδσλ Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο βιέπνπκε φηη ε εηαηξία 1, πνπ δελ έρεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO9001 παξακέλεη ζην πξψην επίπεδν, ελψ ε εηαηξία 2 έρνληαο πνζνζηφ 76,2 πιεζηάδεη ην 80 % θαη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη έρεη θηάζεη ζην δεχηεξν επίπεδν θαη πιεζηάδεη ην ηξίην επίπεδν. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γεληθά ηα απνηειέζκαηα παγθφζκηα έρνπλ δείμεη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ βξίζθνληαη ζην πην ρακειφ επίπεδν, ζην πξψην επίπεδν [11]. Η θχξηα πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο 1 πνπ ιεηηνπξγεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά είλαη ε νξγάλσζε ελψ ε ηερλνινγηθή δηεχζπλζε ιεηηνπξγεί άςνγα. Δθεί πνπ πζηεξεί είλαη ζηηο πεξηνρέο πφξνη / πξνζσπηθφ / εθπαίδεπζε, ηεθκεξίσζε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ, κεηξηθή δηαδηθαζία, δηεχζπλζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη έιεγρνο δηαδηθαζηψλ. Οη θχξηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο 2 πνπ ιεηηνπξγνχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά είλαη ε νξγάλσζε, ηεθκεξίσζε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ν έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ελψ ε δηεχζπλζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζχκθσλα κε ηεο απαηηήζεηο ηνπ ISO κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO9001 ε εηαηξία 2 έρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο πεξηνρέο ηεθκεξίσζε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ έιεγρν δηαδηθαζηψλ. 12

13 8. ΤΝΟΦΗ Σν CMM δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ βειηίσζε ινγηζκηθνχ θπξίσο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ακεξηθήο. ε Δπξσπατθφ επίπεδν έρνπλ δεκηνπξγεζεί δχν άιια κνληέια, ην Bootstrap [4] θαη ην SPICE [3], ηα νπνία φκσο βαζίζηεθαλ θπξίσο ζην CMM, έρνληαο θάπνηεο παξαιιαγέο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην CMM είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θάζε επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεη ινγηζκηθφ. Σν CMM κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπζρεηίδεηαη ζηελά κε ην ISO, επνκέλσο ε ρξήζε θαη ησλ δχν κνληέισλ είλαη απαξαίηεηε ζε κηα επηρείξεζε. Σειεηψλνληαο πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε πξψηα ην κνληέιν απηνεθηίκεζεο ηνπ CMM γηα λα αλαθαιχςεη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θχξησλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο θαη κεηά λα επηρεηξήζεη ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ISO9001. Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε θαη πάιη ηνπ CMM ε θάπνηνπ άιινπ κνληέινπ σξίκαλζεο γηα παξαπέξα θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [ 1] Bamford R.C. & Deibler W.J 1993, Comparing Contrasting ISO9001 and the SEI Capability Maturity Model, IEEE Computer, Oct. 1993, pp [ 2] Bisset A., Siddiqi J. Ι.A., 1995, How will the Capability Maturity Model fare in Europe? Conference on Software Quality Management, Seville 1995, pp [ 3] Dorling Alec, 1993, SPICE, Software Process Improvement and Capability determination, Software Quality Journal, 2, 1993 pp [ 4] Haase Volmar H. Lebsanft Ernst (1995) Measurement of Software Process Quality: Assessment and Self-assessments, International Conference on Software Quality, Maribor, 1995, pp [ 5] Humphrey Watts S., 1989, Managing the Software Process, Addison Wesley, Μ.Α. [ 6] Mohamed W.E.A., Siakas K.V.,1995, Assessing Software Quality Management Maturity (SQMM): A new model incorporating technical as well as cultural factors, Conference on Software Quality Management, Seville 1995, pp [ 7] Oskarsson Osten, Glass Robert L., 1996, An ΙSO 9000 Approach To Building Quality Software, Prentice Hall PRT, New Jersey [ 8] Paulk Mark C., 1995, The Evaluation of the SEI s Capability Maturity Model for Software, Software Process, Improvement and Practice, Vol 1.Aug 95, pp [ 9] Paulk Mark, 1993, Capability Maturity Model, Software Engineering Institute Technical Report, CMU / SEI93 [10] Paulk M.C. 1993, Comparing ISO9001 and the Capability Maturity Model for Software, Software Quality Journal, 2 Dec. 1993, pp [11] Rozman Ivan, Horvat Romana V., Hericko Marjan, Lah Ivan, 1995, PROCESSUS- Assessment and Improvement of Software Process Quality, International Conference on Software Quality, Maribor, 1995, pp [12] Saiedian Hossein, McClanahan Laura M 1996, Frameworks for quality software process: SEI Capability Maturity Model versus ISO9000, Software Quality 5 Journal, Vol 1, March 1996, pp [13] Software Engineering Institute, 1993, Key Practices of the Capability Maturity Model, Version 1.1., CMU/SEI-93 14

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα