Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ"

Transcript

1 Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies), 6th Hellenic Conference in Computing, Athens 4-6 December, pp Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο, Σκήκα πιεξνθνξηθήο Σ.Θ , Σ.Κ Θεζζαινλίθε Σει.: 031/ Φαμ: 031/ Δξεπλεηηθή εξγαζία Λέμεηο Κιεηδηά: Δθηίκεζε Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ, Software Quality Management,Capability Maturity Model, CMM

2 Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση σε Ελληνικές Επιτειρήσεις ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν Capability Maturity Model (CMM) είλαη έλα κνληέιν εθηίκεζεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην κεραλνινγηθφ ινγηζκηθφ ηλζηηηνχην (SEI - Software Engineering Institute) [3,8,9,13]. O ζηφρνο ήηαλ λα βνεζεζεί ε Ακεξηθάληθε Αεξνπνξία λα επηιέμεη ηθαλέο ππεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Σν SEI πξνηείλεη πέληε επίπεδα σξίκαλζεο, φπνπ ην θάζε έλα επίπεδν πξέπεη λα είλαη εδξαησκέλν πξηλ ε αλάπηπμε ηνπ επφκελνπ επηρεηξεζεί. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ σξίκαλζεο πξνηείλεη ην CMM έλαλ θαηάινγν απφ ειέγρνπο θαη δίλεη ηελ βαζκνινγία ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή νξγάλσζε. Πξνηείλεη επίζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο. Σν κνληέιν απηφ εμαξηάηαη απφ θχξηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο (key process areas), φπνπ θάζε πεξηνρή / ηνκέαο εκπεξηέρεη θχξηεο πξαθηηθέο (practices) νη νπνίεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα λα κπνξέζεη ην κνληέιν λα αληρλεχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν σξίκαλζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ σξίκαλζεο ην SEI έρεη αλαπηχμεη έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν κεηαθξάζακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζε δχν Διιεληθέο Δηαηξίεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθφ, γηα λα αλαθαιχςνπκε ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ ζηελ Διιεληθή Δπηρείξεζε. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Σν ινγηζκηθφ παίδεη ζήκεξα θαίξην ξφιν ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. πρλφηαηα, ε αμηνπηζηία ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ, φπνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηπρφλ ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο. Σα πξνβιήκαηα απηά αλάγνληαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ζε πξνβιήκαηα πνηφηεηαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε επαξθή δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, βειηίσζε ηεο δηεξγαζίαο, θαη δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηνπο Oskarsson θαη Glass [7] ην CMM αληαγσλίδεηαη ην ΙSO9001 ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Σν CMM βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο [8]. Καηά ηελ γλψκε καο είλαη θαιφ φηαλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα μεθηλήζεη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο, πξψηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηάθνξα κνληέια πνηφηεηαο, φπσο CMM, Bootstrap [4] ή SPICE [3], γηα λα μέξεη πνπ βξίζθεηαη θαη πνηνη ηνκείο είλαη πξνβιεκαηηθνί. Υξεζηκνπνηψληαο έλα απφ απηά ηα κνληέια γίλεηαη πξψηα κηα έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζε έλα επίπεδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλάινγν κνληέιν. Σα επίπεδα σξηκφηεηαο θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην πφζν κηα επηρείξεζε 2

3 ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο θαη θαζνξηζκέλα πξφηππα. ' απηή ηελ δεκνζίεπζε πεξηγξάθνπκε κηα πεηξακαηηθή έξεπλα ε νπνία θαηαηάζζεη δχν κεγάιεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν σξηκφηεηαο CMM, ζ' έλα επίπεδν θαη πξνζδηνξίδεη ζπγρξφλσο ηα αδχλαηα ζεκεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα ζχκθσλα κε ην CMM [5]: 1. Καηαλφεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 2. Αλάπηπμε ελφο νξάκαηνο ηεο επηζπκεηήο δηαδηθαζίαο 3. Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα βειηίσζε δηαδηθαζηψλ θαηά ζεηξά θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα 4. Γεκηνπξγία ελφο πιάλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απαηηνχκελεο δξάζεο 5. Γέζκεπζε πφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πιάλνπ 6. Δπαλάιεςε απφ ην πξψην βήκα 3. ΔΠΙΠΔΓΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΧΡΙΜΑΝΗ Σν CMM απνηειείηαη απφ πέληε επίπεδα φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. Απηά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: L5 Βειηηζηνπνίεζεο (Optimizing) L4 Γηεπζπλφκελν (Managed) L3 Οξηζκέλν (Defined) L2 Δπαλαιακβαλφκελν (Repeatable) L1 Αξρηθφ (Initial) Βαζηθφο Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο Καζνξηζκφο Γηαδηθαζίαο Μέηξηζε Γηαδηθαζίαο Έιεγρνο Γηαδηθαζίαο ρήκα 1: Σα πέληε επίπεδα ηνπ CMM 3.1 ΑΡΥΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Initial / Level 1 / L1) Σν αξρηθφ επίπεδν κπνξεί λα θαιείηαη ραψδεο (ad hoc). ' απηφ ην επίπεδν νη ηππηθνί ρεηξηζκνί δελ είλαη νξγαλσκέλνη κε δηακνξθσκέλεο δηαδηθαζίεο, δελ ππάξρεη εθηίκεζε θφζηνπο 3

4 (πξνυπνινγηζκφο), κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ζρέδηα. Βνεζήκαηα θαη εξγαιεία δελ είλαη ζηαζεξά εθαξκνζκέλα, νινθιεξσκέλα ή πιήξεο νκνηφκνξθα. Ο έιεγρνο αιιαγψλ είλαη ραιαξφο θαη απξφζερηνο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ηελ εηαηξία ζπρλά ζε αδηέμνδν. Δθφζνλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ αλαβάιινληαη ή αθφκε θαη μερληνχληαη, ε ινγηζκηθή εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπρλά παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ηπρφλ επηηπρίεο εμαξηψληαη απν άηνκα θαη ήξσεο [8]. Αλ θαη ε νξγάλσζε ζ' απηφ ην επίπεδν κπνξεί λα έρεη ηππηθέο δηαδηθαζίεο, ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο, δελ ππάξρεη δηεπζπληηθφο κεραληζκφο ν νπνίνο εμαζθαιίδεη φηη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο δηαπίζησζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη λα παξαθνινπζείηαη πψο θάζε νξγάλσζε ζπκπεξηθέξεηαη ζε κηα θξίζε. Ο Humphrey [5] ζεσξεί φηη ε θχξηα αηηία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νξγάλσζε ιεηηνπξγεί κε ραψδεο ηξφπν είλαη φηη δελ ππάξρεη ε εκπεηξία απφ ην φθεινο ηεο ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο θαη έηζη δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Δπεηδή πνιιέο ινγηζκηθέο ελέξγεηεο, φπσο ζρεδηαζκφο, εμέηαζε ηνπ θψδηθα ή έιεγρνο δεδνκέλσλ αλάιπζεο, δελ παξνπζηάδνπλ άκεζε βειηίσζε ζην πξντφλ ζεσξνχληαη κε ρξήζηκα. ην ινγηζκηθφ ε θσδηθνπνίεζε θαη ν έιεγρνο δείρλνπλ πηζαλή πξφνδν, αιιά απηά θαη κφλν δελ αξθνχλ. Υσξίο πιάλν θαη ζπιινγηζκέλε αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ νδεγείηε ε επηρείξεζε ζε αδηέμνδν. Η βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ζην αξρηθφ επίπεδν, κε ηελ εδξαίσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, κπνξεί λα επηθέξεη βειηίσζε ζηηο ιεηηνπξγίεο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο δηεχζπλζεο. Βαζηθφ ξφιν ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο δηεχζπλζεο παίδεη ε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεζκεχζεσλ. Απηφ απαηηεί θαηάιιειε πξνεξγαζία, θαζαξέο ππεπζπλφηεηεο, θαζνιηθή ελεκέξσζε θαη θαζηεξσκέλεο εθηειέζεηο. Δπίζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο απαηηνχληαη ν έιεγρνο παξαιείςεσλ, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ν έιεγρνο αιιαγψλ. Γηα ην ινγηζκηθφ ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο δηεχζπλζεο μεθηλά κε κηα θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ έξγνπ. ε θάζε έξγν πξέπεη λα ππάξρεη έλα πιάλν, ην νπνίν λα θαζνξίδεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα πξνθαηαιακβάλεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο. Μηα θαηάιιειε, πεηζαξρεκέλε νξγάλσζε ινγηζκηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα έρεη κηα θχξηα δηεπζπληηθή επνπηεία. Απηή πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε θαη έγθξηζε γηα φια ηα θχξηα αλαπηπμηαθά πιάλα, πξηλ ηελ επίζεκε δέζκεπζε ησλ πφξσλ. Δπίζεο, κηα ηξίκελε επηζεψξεζε πξνηείλεηαη απφ ηνλ Humphrey [5], ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηεπζπλφκελε θαη ειεγρφκελε. Η ηξίκελε επηζεψξεζε ειέγρεη αλ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηνπ θφζηνπο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ. Η έιιεηςε κηαο ηέηνηαο επηζεψξεζεο έρεη ζαλ ζπλέπεηα αλφκνηα απνηειέζκαηα θαη γεληθά αλεπαξθή εθαξκνγή, θαζψο επίζεο ζπρλά θαη ππεξδεζκεχζεηο θαη πςειφ θφζηνο. Η νκάδα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο επηβιέπεη φηη ην ινγηζκηθφ έξγν γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάζηεθε λα γίλεη. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε νκάδα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πξέπεη λα έρεη κηα αλεμάξηεηε, απηνθέθαιε γξακκή αλαθνξάο - έθζεζεο ζηελ θχξηα δηεχζπλζε, θαη αξθεηά κέζα, γηα λα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θχξησλ πιάλσλ, εθαξκνγψλ θαη 4

5 επαιήζεπζεο ηεο δξάζεο. Απηφ γεληθά απνηειεί κηα νξγάλσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% κε 6% ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ινγηζκηθνχ. Ο έιεγρνο αιιαγψλ ινγηζκηθνχ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά ηεο επηρείξεζεο επίζεο θαη ζηελ ηερληθή ζηαζεξφηεηα. Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα είλαη εδξαησκέλεο πάλσ ζε έλα πξνβιέςηκν ρξνλνδηάγξακκα - πξφγξακκα θαη λα ππνζηεξίδνληαη κε ζηαζεξφηεηα ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Repeatable / Level 2 / L2) Σν επαλαιακβαλφκελν επίπεδν παξέρεη έιεγρν πάλσ ζηνλ ηξφπν εδξαίσζεο ησλ πιάλσλ ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δεζκεχζεσλ. Έρεη θαηνξζσζεί επίζεο έλαο βαζκφο απφ ζηαηηζηηθφ έιεγρν. Τπάξρεη ε απαηηνχκελε ππζαξρία ηεο δηαδηθαζίαο γηα λα κπνξνχλ λα επαλαιαβάλνληαη πξνεγνχκελεο επηηπρίεο παξνκίσλ εθαξκνγψλ. Οη θχξηεο ελέξγεηεο γηα κεηάβαζε απφ ην επαλαιακβαλφκελν (L2) ζην νξηζκέλν επίπεδν (L3), είλαη ε εδξαίσζε κηαο νκάδαο ιεηηνπξγίαο (process group), ε εδξαίσζε κηαο αξρηηεθηνληθήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο (development process architecture) θαη ε εηζαγσγή κεζφδσλ κεραληθήο ινγηζκηθνχ (software engineering methods). Η ομάδα λειηοςπγίαρ (process group) ρεηξήδεηαη έλα ζχλνιν απφ ηερληθά κέζα / δηαδηθαζίεο πνπ εζηηάδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθνχ. Σα θαζήθνληα ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ θαη επθαηξηψλ, ζπκβνπιή / θαζνδήγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δηεμαγσγή ηξίκελεο δηεπζπληηθήο επηζεψξεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ έξγνπ. Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1% κε 3% ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο ινγηζκηθήο νξγάλσζεο ζχκθσλα κε ηνλ Humphrey[5]. Μηα απσιηεκηονική ηηρ διαδικαζίαρ ανάπηςξηρ ή θχθινπ δσήο (development process architecture) αλάπηπμεο πεξηγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο θαη δηεπζπληηθέο ελέξγεηεο, γηα ζσζηή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο θαη εμαξηψκελε απφ ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ηερληθή θχζε ηνπ έξγνπ ηεο. Η αξρηηεθηνληθή είλαη κηα δνκεκέλε απνζχλζεζε ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο ζε εξγαζίεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη έλα θαζνξηζκέλν ζεη απφ πξνυπνζέζεηο, πεξηγξαθέο ιεηηνπξγηψλ, δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο θαη πξνδηαγξαθέο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Η απνζχλζεζε ζπλερίδεηαη έσο φηνπ θάζε θαζνξηζκέλε εξγαζία εθηειεζηεί απφ κηα κεκνλσκέλε / μερσξηζηή κνλάδα δηεχζπλζεο. Οη μέθοδοι μησανικήρ λογιζμικού (software engineering methods) πεξηιακβάλνπλ επηζεψξεζε ζρεδηαζκνχ θαη θψδηθα, ηππηθέο κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, βηβιηνζήθε ειέγρνπ ζπζηήκαηνο θαη επεμήγεζε κεζφδσλ ειέγρνπ ΟΡΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Defined / Level 3 / L3) Με ην νξηζκέλν επίπεδν ν νξγαληζκφο έρεη θαηνξζψζεη ηελ βάζε γηα ζεκαληηθή θαη ζπλερήο πξφνδν. H δηαδηθαζία ινγηζκηθνχ εηλαη ηεθκεξησκέλε, ηππσπνηεκέλε θαη πξνζαξκέλε γηα ηελ νξγάλσζε. Όιεο νη νκάδεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα εγγξηκέλε δηαδηθαζία 5

6 αλάπηπμεο θαη ζπληήξηζεο ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη νκάδεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, φηαλ βξεζνχλ αληηκέησπεο κε κηα θξίζε, ζπλερίδνπλ λα εθηεινχλ ηελ δηαδηθαζία φπσο έρεη νξηζζεί. Η βάζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνφδνπ έρεη ηψξα εδξαησζεί θαη κειεηάηαη πψο ζα βειηησζεί. Η δχλακε ηνπ νξηζκέλνπ επηπέδνπ είλαη φηη ην επίπεδν απηφ είλαη κνλαδηθά πνηνηηθφ: ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ πφζν νινθιεξσκέλν / πιήξεο είλαη θαη πφζν απνηειεζκαηηθφ. Τπάξρνπλ αμηφινγεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο ινγηζκηθήο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο θαη γηα ην πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Με ην νξηζκέλν επίπεδν κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζε κεηξήζεηο πάλσ ζε ηδηαίηεξεο εξγαζίεο. Η αξρηηεθηνληθή ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο είλαη θαηά ζπλέπεηα κηα νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή κέηξεζε. Σα θχξηα βήκαηα γηα λα πξνρσξήζνπκε απφ ην νξηζκέλν επίπεδν (L3) ζην δηεπζπλφκελν (L4) είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Paulk [8]: 1. Η εδξαίσζε ελφο ειάρηζηνπ βαζηθνχ ζεη απφ ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο θάζε έξγνπ. Σν αληηθείκελν είλαη ην χςνο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο θαη ην φθεινο απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο επίζεο ην θφζηνο θαη ην απνηέιεζκα απφ θάζε ιάζνο αλαδήηεζε θαη επαλφξζσζε ησλ κεζφδσλ. 2. Δδξαίσζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ην πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαζσξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα έξγα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα κέζα γηα δηεχζπλζε θαη ππνζηήξημε απηήο. Σν θφζηνο θαη ε απφδoζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ζπλερή επίβιεςε, έηζη ψζηε απηά λα είλαη εχθνια δηαζέζηκα γηα φια ηα έξγα θαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο αλάιπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. 3. Παξνρή επαξθψλ κέζσλ / εξγαιείσλ γηα ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζπκβνπιή ησλ κειψλ ηνπ έξγνπ πάλσ ζην πψο ζα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Καζνξηζκφο ηθαλψλ αηφκσλ γηα παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, πξηλ εηζαρζνχλ ζηε βάζε θαη παξνρή νδεγηψλ πάλσ ζηηο κεζφδνπο αλάιπζεο. 4. Δθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο πνηφηεηαο θάζε πξντφληνο θαη ελεκέξσζε ηεο δηεχζπλζεο γηα ην πνπ νη ζηφρνη πνηφηεηαο δελ επηηεχρζεθαλ. Μηα αλεμάξηεηε νκάδα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα εθηηκά ηελ πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ θάζε έξγν θαη λα αληρλεχεη ηελ εμέιημε ζχκθσλα κε ην πιάλν. Όηαλ απηή ε εμέιημε είλαη ζπγθξίζηκε κε παξφκνηεο εξγαζίεο, κηα πιεξνθνξηαθή εθηίκεζε κπνξεί γεληθά λα δεκηνπξγεζεί ΓΙΔΤΘΤΝΟΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ (Managed / Level 4 / L4) Λεπηνκεξείο κεηξίζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ινγηζκηθνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφληψλ γίλνληαη ζε απηφ ην επίπεδν. Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ είλαη ζαθήο θαη αληηιππηή απν φινπο ζηνλ νξγαληζκφ. Σφζν ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ φζν θαη ηα πξντφληα είλαη ππφ έιεγνρν. ηελ πνξεία εμέιημεο απφ ην αξρηθφ επίπεδν (L1) κέρξη θαη ην επαλαιακβαλφκελν (L2), ην νξηζκέλν (L3) θαη ην δηεπζπλφκελν επίπεδν (L4) ηεο νξγάλσζεο ινγηζκηθνχ, πξνζδνθάηαη ε επίηεπμε ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζην δηεπζπλφκελν επίπεδν είλαη ην θφζηνο ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο πνιχηηκσλ 6

7 κεηξήζεσλ ινγηζκηθήο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ, αιιά ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο πνιχ δαπαλεξή. Η πξνζέγγηζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. Όηαλ δηαθέξνπλ νη νκάδεο ζπιιεγφκελσλ δεδνκέλσλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφζεκνπο νξηζκνχο, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζπγθξίζηκα. Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξίλεη εξγαζίεο ή πξνζσπηθφ. Ο ζθνπφο ηεο είλαη λα "δηαθνζκεί" ην πξντφλ πνπ βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε θαη λα παξέρεη κηα πιεξνθνξηαθή βάζε γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Όηαλ ηέηνηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ δηεχζπλζε γηα εθηίκεζε πξνζσπηθνχ ή νκάδσλ, ε αμηνπηζηία ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ θζείξεηαη. Σα θχξηα βήκαηα γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην δηεπζπλφκελν επίπεδν ζην επίπεδν βειηηζηνπνίεζεο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Paulk [ 8]: 1. Τπνζηήξημε απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 2. Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζίαο αιιάδνληαο ηελ εζηίαζε ηεο δηεχζπλζεο απφ ην πξντφλ ζηελ δηαδηθαζία ΔΠΙΠΔΓΟ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ (Optimizing / Level 5 / L5) πλερή βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γίλεηαη ζε απηφ ην ηειεπηαίν επίπεδν. Η ζπλερή βειηίσζε βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο δηαδηθαζίαο, ζηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο θαη πξσηνπνξηαθέο ηδεέο. ε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ε ιεηηνπξγία βειηηζηνπνίεζεο εξγάδεηαη ζ' φια ηα επίπεδα ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο. Σν βήκα απφ ην δηεπζπλφκελν επίπεδν (L4) ζην επίπεδν βειηηζηνπνίεζεο (L5), νπσζδήπνηε απνηειεί έλα δείγκα κεηαθίλεζεο / εμέιημεο. ' απηφ ην ζεκείν νη δηεπζπληέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ έρνπλ κεγαιχηεξε εζηίαζε πάλσ ζηα δηθά ηνπο παξάγσγα θαη δεηνχλ ηππηθή ζπιινγή θαη αλάιπζε κφλν ζε δεδνκέλα, ηα νπνία απεπζείαο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Με ηελ ιεηηνπξγία βειηηζηνπνίεζεο ε νξγάλσζε έρεη ζθνπφ λα εληνπίζεη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο θαη λα ηα επηδηνξζψζεη. ' απηφ ην επίπεδν ηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα λα δηθαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία πνπ επηιέρζεθε ζηελ εθαξκνγή, πνπ πνηθίιεη γηα θάζε έξγν. Η ιεηηνπξγία βειηηζηνπνίεζεο βνεζά ηνπο δηεπζπληέο λα θαηαλννχλ, πνπ ε βνήζεηα είλαη αλαγθαία θαη πσο απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Δπηηξέπεη ηα άηνκα ζηνλ νξγαληζκφ λα επηθνηλσλνχλ κε πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο φξνπο. Παξέρεη κηα δνκή, ψζηε ηα άηνκα λα θαηαλννχλ ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν, γηα λα ηελ βειηηψζνπλ. 4. ΟΙ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Οη έμη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Humphrey [5] ζηελ αιιαγή ηεο ινγηζκηθήο δηαδηθαζίαο είλαη: 7

8 1. Οη θχξηεο αιιαγέο ζηελ ινγηζκηθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ θνξπθή. 2. Κάζε έλαο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη. 3. Απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο απαηηνχλ γλψζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. 4. Οη αιιαγέο πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη λα επεθηείλνληαη. 5. Η δηαδηθαζία αιιαγψλ ζηελ ινγηζκηθή ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ρσξίο ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα θαη πεξηνδηθή ελίζρπζε. 6. Η βειηίσζε ηεο ινγηζκηθήο ιεηηνπξγίαο απαηηεί επελδχζεηο. 5. ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΧΡΙΜΑΝΗ 5.1. ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΝΑ (L1) Η δηεχζπλζε κηαο ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν σξίκαλζεο. Γηα θάζε επίπεδν ε δηεχζπλζε βαζηθά σζεί ηελ κεηάβαζε πξνο ην επφκελν επίπεδν. Δάλ ε ιεηηνπξγία απηή βξίζθεηαη ζηνλ πάην ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ έλα, δειαδή ρσξίο εδξαησκέλν ζρεδηαζκφ ή ρσξίο κεζφδνπο δηεχζπλζεο, κπνξεί είηε λα βξεη θάπνηα άιιε νκάδα γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, είηε λα επηβάιιεη ζηελ ήδε ππάξρνπζα νκάδα πεηζαξρία κέζσ ζπκβνιαίνπ ή δηεπζπληηθνχ δηαηάγκαηνο. Σα θξίζηκα βήκαηα είλαη: 1. Δγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο επηζεψξεζεο δηεχζπλζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ θχξηα δηεχζπλζε θαη δηαζθαιίδεη φηη ηα πιάλα είλαη παξαγφκελα θαη παξαθνινπζνχληαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 2. Δκκνλή πάλσ ζε έλα πεξηεθηηθφ / πιήξεο πιάλν αλάπηπμεο. Απηφ πξέπεη λα αθνινπζεί ην βαζηθφ δηάγξακκα, ζπκπεξηιακβάλνληαο εθηηκήζεηο κεγέζνπο θψδηθα θαη εθηηκήζεηο πφξσλ. 3. Σαθηνπνίεζε / νξγάλσζε κηαο ιεηηνπξγίαο Γηεχζπλζεο Γηακφξθσζεο Λνγηζκηθνχ (SCM- Software Configuration Management). Απηφ είλαη θξίζηκν γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ θαη πξέπεη λα είλαη ζηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ιεπηνκεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα είλαη επεθηεηλφκελεο γηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο θαη ζρεδηαζκφ. 4. Δμαζθάιηζε φηη ε νξγάλσζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ (SQA-Software Quality Assurance) είλαη εδξαησκέλε θαη επαξθψο ζηειερσκέλε γηα επηζεψξεζε ελφο ινγηθνχ δείγκαηνο ησλ πξντφλησλ εξγαζίαο. Μέρξηο φηνπ ππάξμεη ε απφδεημε φηη ην έξγν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πιάλν, είλαη ζεκαληηθή κία 100% επηζεψξεζε. Με επηηπρή εκπεηξία ε δεηγκαηνιεςία επί ηεο εθαηφ κπνξεί λα κεησζεί. 5. Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο, εδξαίσζε πηλάθσλ πνζνζηψλ (rate sharts) γηα αλίρλεπζε ηνπ πιάλνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε θχξησλ νξφζεκσλ πιάλσλ (milestones) κε πξνζδνθνχκελνπο πφξνπο δαπάλεο / θαηαλάισζεο. Σππηθά ηα νξφζεκα πιάλα είλαη νινθιεξσκέλεο απαηηήζεηο θαη εγθεθξηκέλεο, εγθεθξηκέλε θαη επηζεσξεκέλε ηδέα ιεηηνπξγίαο, νινθιεξσκέλνο θαη εγθεθξηκέλνο πςεινχ επηπέδνπ ζρεδηαζκφο. Παξφκνηα, πίλαθεο πνζνζηψλ κπνξεί λα είλαη εδξαησκέλνη γηα θάζε θάζε ηνπ ειέγρνπ. 6. Μέρξη ε νξγάλσζε ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα εθηέιεζε ηνπ πιάλνπ, ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο πξέπεη λα δηαηεξεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 8

9 Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε λέν ζχζηεκα δηεχζπλζεο εξγάδεηαη πξηλ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ παιηνχ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΤΟ (L2) ην επίπεδν δχν, ε ιεηηνπξγία δηεχζπλζεο παξαθηλεί ηελ νξγάλσζε λα βειηηψζεη ηελ ιεηηνπξγία σξίκαλζεο ηεο. Η αηηία γηα παξαθίλεζε ηεο βειηίσζεο πέξα απφ ηνλ εληππσζηαζκφ θαη ηελ επηβιεηηθφηεηα είλαη φηη ε νξγάλσζε είλαη ινγηθά εθιεπηπζκέλε θαη έρεη πνιιέο εθαξκνγέο λα εθηειέζεη. Δθηφο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζην ρακειφηεξν επίπεδν σξίκαλζεο, πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλα θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. Δπηζεψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ (SQA) γηα λα νξηζηεί εάλ απηφ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ / επαξθέο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνξηίνπ εξγαζίαο. Δλψ πνιιέο νξγαλψζεηο ινγηζκηθνχ έρνπλ ιεηηνπξγίεο SQA, απηέο είλαη ζπρλά δηεζπαξκέλα / ζπνξαδηθά ζηειερσκέλεο θαη κπνξνχλ λα επηζεσξήζνπλ κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ έξγνπ. 2. Δμαζθάιηζε φηη ε ιεηηνπξγία Γηεχζπλζεο Γηακφξθσζεο Λνγηζκηθνχ (SCM) ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα ειέγρεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη φρη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ απνδνρήο / έγθξηζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 3. Δδξαίσζε θάπνησλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ θαη πξφηππσλ πξντφλησλ, φπσο ζρεδηαζκφο, θσδηθνπνίεζε, έιεγρνο θαη επηζεψξεζε. 4. Δμαζθάιηζε φηη ε επηζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ θψδηθα είλαη ζεζπηζκέλε. 5. Δδξαίσζε κηαο νκάδαο ιεηηνπξγίαο κεραληθήο ινγηζκηθνχ (SEPG / Software Engineering Process Group) γηα λα ππνζηεξίδεη ην έξγν. 6. Μέρξηο φηνπ ε SEPG εδξαησζεί, νη παξαδνζηαθνί κέζνδνη δηεχζπλζεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Δθφζνλ νη παξαδνζηαθνί πξνζδηνξηζκνί θαη επηζεσξήζεηο ππεξεηνχλ έλα ρξήζηκν αληηθείκελν ζην ρακειφ επίπεδν νξγάλσζε σξίκαλζεο, ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε κηα νκάδα ιεηηνπξγίαο κεραληθήο ινγηζκηθνχ παξέρεη κηα πνιχ κεγαιχηεξε εγγχεζε φηη κηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία εθηειείηαη ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΡΙΑ ΧΡΙΜΑΝΗ (L3) ΚΑΙ ΠΑΝΧ ην επίπεδν ηξία θαη πάλσ ε νξγάλσζε είλαη απνηειεζκαηηθή δηεπζχλνληαο ηηο δηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. Η βαζηθή επηηήξεζε πνπ είλαη αλαγθαία, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε δηαηήξεζε κηαο έκθαζεο πάλσ ζηελ εθηελέζηεξε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Οη θχξηεο πεξηνρέο γηα εζηίαζε είλαη: 1. Δδξαίσζε ελφο πεξηεθηηθνχ / εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ιεηηνπξγία κέηξεζεο θαη αλάιπζεο. Απηά ηα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη κε ηελ ρξήζε ηεο SQA θαη ηεο SEPG νη δηεπζπληέο ηνπ έξγνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εξγαζηψλ. 2. Δμαζθάιηζε φηη ηα θαηάιιεια πνζνηηθά πιάλα πνηφηεηαο είλαη εδξαησκέλα θαη παξαθνινπζνχκελα. Όηαλ απηά ηα πιάλα αξρίδνπλ λα κελ θαιχπηνπλ, δηνξζσηηθά πιάλα δξάζεο είλαη απαηηνχκελα. 9

10 3. Ξεθίλεκα ελφο εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο ιήςεο πξνζηαζίαο. 4. Δδξαίσζε κηαο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο πιάλνπ γηα ππνζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο. 6. ΤΥEΣΗΗ ΑΝΑΜEΑ ΣΟ ΙSO9001 ΚΑΙ ΣΟ CMM Έρνπλ δεκνζηεπζεί δηάθνξα άξζξα, ηα νπνία ζπδεηνχλ ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ΙSO9001 θαη ην CMM [1,2,10,12]. ηα πεξηζζφηεξα αλαθέξεηαη φηη κηα νξγάλσζε πνπ έρεη απνθηήζεη ISO πηζηνπνίεζε απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζην δεχηεξν επίπεδν ζχκθσλα κε ην κνληέιν CMM. Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα [6], αιιά απηέο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζε νξγαληζκνχο πνπ κφιηο έρνπλ μεθηλήζεη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ΙSO9001 θαη ηνπ CMM αλαθέξνληαη παξαθάησ: ΙSO κνληέιν: Η θχξηα ζεκαζία ηνπ κνληέινπ ISO είλαη ην γεγνλφο πσο παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο θαζνδήγεζε ζην ηη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πνηφηεηά ηνπο, γηα λα επηηχρνπλ ζπκβηβαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO9001. Σν κνληέιν δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ην πνηεο κεζφδνπο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νξγαληζκνί, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο απηέο - ε επηινγή κεζφδνπ γηα εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο αθήλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. CMM: Δθηφο απφ ην λα δίλεη έλαλ νξηζκφ ηνπ πσο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξφηππε ιεηηνπξγία ζε έλαλ νξγαληζκφ, παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ κηα θαιή βνήζεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θαζνδεγεζεί ε βειηίσζε. Σα επίπεδα σξηκφηεηαο θαη νη πεξηνρέο θπξίαο ιεηηνπξγίαο γηα κεηάβαζε αλάκεζα ζηα επίπεδα σξίκαλζεο, επξέσο δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο κηαο πξφηππεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ δηαηήξεζε / ππνζηήξημε απηήο. Ο Rozman et.al. [11] ζεκεηψλνπλ φηη ην κνληέιν ISO δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηα ζπζηήκαηα δηεχζπλζεο πνηφηεηαο, ελψ ην CMM αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ ιεηηνπξγία αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Η ζχγθξηζε ησλ δχν κνληέισλ είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ISO κνληέιν είλαη γξακκέλν ζε κνξθή θεηκέλνπ, ζην νπνίν ε εμήγεζε ηνπ λνήκαηνο ελφο νξηζκέλνπ ηνκέα θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, δηαδηθαζίεο θαη ηεθκεξηψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είλαη ζπκπιεθφκελα, ελψ αληίζεηα ην CMM νξίδεηαη αξθεηά ηππηθά, έηζη ψζηε φινη νη ηνκείο ιεηηνπξγίαο λα είλαη νξηζκέλνη κε αθξίβεηα απφ ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζηφρνη, δεζκεχζεηο γηα εθηέιεζε, δπλαηφηεηα γηα εθηέιεζε, ελέξγεηεο γηα εθηέιεζε, κέηξεζε θαη αλαιχζεηο, επηβεβαίσζε εθαξκνγήο). ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ην CMM θάζε έλα απφ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αθφκε πην αθξηβέο παξνπζηαζκέλν θαη επηπιένλ επεμεγεκέλν κε δηάθνξα παξαδείγκαηα. Οη Oskarsson θαη Glass [7] αλαθέξνπλ φηη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην CMM ζε αληίζεζε κε ην ISO. Πξνηείλνπλ επίζεο ζε πεξίπησζε επηινγήο αλάκεζα ζηα δχν κνληέια πξψηα ηελ ρξήζε ηνπ ISO9001, γηα λα απνθηήζνπλ ηελ πηζηνπνίεζε, ιφγσ ηνπ φηη είλαη πην απνδεθηή δηεζλψο θαη απαηηείηαη ζε πνιινχο δηαγσληζκνχο, θαη κεηά ηελ ρξήζε ηνπ CMM γηα παξαπέξα βειηίσζε. ε αληίζεζε κε ηνπο Oskarsson θαη Glass [7] εκείο ζεσξνχκε φηη είλαη θαιφ φηαλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα μεθηλήζεη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο πξψηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κνληέιν απηνεθηίκεζεο ηνπ CMM, γηα λα μέξεη πνπ βξίζθεηαη θαη πνηνη ηνκείο είλαη πξνβιεκαηηθνί θαη κεηά λα επηρεηξήζεη ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ISO9001. Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο 10

11 πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε θαη πάιη ηνπ CMM ε θάπνηνπ άιινπ κνληέινπ σξίκαλζεο γηα παξαπέξα θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 7. ΠΡΟΔΓΓΙΗ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Η έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ σξίκαλζεο έλα εξσηεκαηνιφγην ηνπ SEI [11], ην νπνίν κεηαθξάζακε ζηα Διιεληθά θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζε δχν Διιεληθέο Δηαηξίεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθφ (Software House). Η πξψηε εηαηξία (εηαηξία 1) θάλεη πξνεηνηκαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ISO9001 ελψ ε δεχηεξε (εηαηξία 2) έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO9001. Καη νη δχν εηαηξίεο έρνπλ πξνζσπηθφ ηεο ηάμεο γχξν ζηα άηνκα. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ζπλνπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 7.1 ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 85 εξσηήζεηο ζπλνιηθά. Οη εξσηήζεηο ρσξίδνληαη ψο εμήο: 33 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 2 (21 L2-εξσηήζεηο, 12 L2#-εξσηήζεηο) 31 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 3 (18 L3-εξσηήζεηο, 13 L3#- εξσηήζεηο) 16 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 4 ( 4 L4- εξσηήζεηο, 12 L4#- εξσηήζεηο) 5 εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν 5 ( 1 L5- εξσηήζεηο, 4 L5#- εξσηήζεηο) Οη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ην ζεκάδη (#) έρνπλ κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα απφ ηηο άιιεο ζην επίπεδν. Οη εξσηήζεηο απαληψληαη κε Ναη / Όρη. Οη εξσηήζεηο ζε θάζε επίπεδν είλαη δηαρσξηζκέλεο ζε 7 θχξηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο (key process areas) σο εμήο: 1. Οξγάλσζε 2. Πφξνη, Πξνζσπηθφ θαη Δθπαίδεπζε 3. Σερλνινγηθή Γηεχζπλζε 4. Σεθκεξίσζε Πξνηχπσλ θαη Γηαδηθαζηψλ 5. Μεηξηθή δηαδηθαζία 6. Γεδνκέλα Γηεχζπλζεο θαη Αλάιπζεο 7. Γηαδηθαζία ειέγρνπ 7.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (SCORING) Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ζην πξψην επίπεδν (L1). Γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζην δεχηεξν επίπεδν (L2), ην 80% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν L2 πξέπεη λα έρνπλ Ναη γηα απάληεζε θαη ην 90% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο L2# πξέπεη λα έρνπλ θαη απηέο απάληεζε Ναη. Γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζην ηξίην επίπεδν (L3) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξσηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα επίπεδα), ην 80% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην L3 πξέπεη λα 11

12 έρνπλ Ναη γηα απάληεζε θαη ην 90% απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο L3# πξέπεη θαη απηέο λα έρνπλ Ναη γηα απάληεζε. Γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζην επίπεδν 4 θαη 5, νη εξσηήζεηο απφ πξνεγνχκελα επίπεδα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 80% θαη 90% θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ην ίδην. Ο πίλαθαο 1 δείρλεη ηα πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο θχξησλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο (key process areas) ησλ δχν επηρεηξήζεσλ θαη ν πίλαθαο 2 ηα πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ησλ πέληε επηπέδσλ. Δηαηξία 1 Δηαηξία 2 Οξγάλσζε 71,4% 85,7% Πφξνη / Πξνζσπηθφ / Δθπαίδεπζε 40,0% 60,0% Σερλνινγηθή Γηεχζπλζε 100,0% 60,0% Σεθκεξίσζε Πξνηχπσλ θαη Γηαδηθαζηψλ 50,0% 88,9% Μεηξηθή Γηαδηθαζία 26,5% 57,9% Γηεχζπλζε θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 55,5% 33,3% Έιεγρνο Γηαδηθαζηψλ 59,0% 86,3% Πίλαθαο 1. Πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο θχξησλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο L2 L2# L3 L3# L4 L4# L5 L5# Δηαηξία 1 42,0 83,3 55,5 55, Δηαηξία 2 76,2 91,7 88,9 53, Πίλαθαο 2. Πνζνζηά επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο επηπέδσλ Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο βιέπνπκε φηη ε εηαηξία 1, πνπ δελ έρεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO9001 παξακέλεη ζην πξψην επίπεδν, ελψ ε εηαηξία 2 έρνληαο πνζνζηφ 76,2 πιεζηάδεη ην 80 % θαη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη έρεη θηάζεη ζην δεχηεξν επίπεδν θαη πιεζηάδεη ην ηξίην επίπεδν. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γεληθά ηα απνηειέζκαηα παγθφζκηα έρνπλ δείμεη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ βξίζθνληαη ζην πην ρακειφ επίπεδν, ζην πξψην επίπεδν [11]. Η θχξηα πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο 1 πνπ ιεηηνπξγεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά είλαη ε νξγάλσζε ελψ ε ηερλνινγηθή δηεχζπλζε ιεηηνπξγεί άςνγα. Δθεί πνπ πζηεξεί είλαη ζηηο πεξηνρέο πφξνη / πξνζσπηθφ / εθπαίδεπζε, ηεθκεξίσζε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ, κεηξηθή δηαδηθαζία, δηεχζπλζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη έιεγρνο δηαδηθαζηψλ. Οη θχξηεο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο 2 πνπ ιεηηνπξγνχλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά είλαη ε νξγάλσζε, ηεθκεξίσζε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ν έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ελψ ε δηεχζπλζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζχκθσλα κε ηεο απαηηήζεηο ηνπ ISO κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ISO9001 ε εηαηξία 2 έρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο πεξηνρέο ηεθκεξίσζε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ έιεγρν δηαδηθαζηψλ. 12

13 8. ΤΝΟΦΗ Σν CMM δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ βειηίσζε ινγηζκηθνχ θπξίσο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ακεξηθήο. ε Δπξσπατθφ επίπεδν έρνπλ δεκηνπξγεζεί δχν άιια κνληέια, ην Bootstrap [4] θαη ην SPICE [3], ηα νπνία φκσο βαζίζηεθαλ θπξίσο ζην CMM, έρνληαο θάπνηεο παξαιιαγέο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην CMM είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θάζε επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεη ινγηζκηθφ. Σν CMM κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπζρεηίδεηαη ζηελά κε ην ISO, επνκέλσο ε ρξήζε θαη ησλ δχν κνληέισλ είλαη απαξαίηεηε ζε κηα επηρείξεζε. Σειεηψλνληαο πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε πξψηα ην κνληέιν απηνεθηίκεζεο ηνπ CMM γηα λα αλαθαιχςεη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θχξησλ πεξηνρψλ ιεηηνπξγίαο θαη κεηά λα επηρεηξήζεη ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ISO9001. Μεηά ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε θαη πάιη ηνπ CMM ε θάπνηνπ άιινπ κνληέινπ σξίκαλζεο γηα παξαπέξα θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [ 1] Bamford R.C. & Deibler W.J 1993, Comparing Contrasting ISO9001 and the SEI Capability Maturity Model, IEEE Computer, Oct. 1993, pp [ 2] Bisset A., Siddiqi J. Ι.A., 1995, How will the Capability Maturity Model fare in Europe? Conference on Software Quality Management, Seville 1995, pp [ 3] Dorling Alec, 1993, SPICE, Software Process Improvement and Capability determination, Software Quality Journal, 2, 1993 pp [ 4] Haase Volmar H. Lebsanft Ernst (1995) Measurement of Software Process Quality: Assessment and Self-assessments, International Conference on Software Quality, Maribor, 1995, pp [ 5] Humphrey Watts S., 1989, Managing the Software Process, Addison Wesley, Μ.Α. [ 6] Mohamed W.E.A., Siakas K.V.,1995, Assessing Software Quality Management Maturity (SQMM): A new model incorporating technical as well as cultural factors, Conference on Software Quality Management, Seville 1995, pp [ 7] Oskarsson Osten, Glass Robert L., 1996, An ΙSO 9000 Approach To Building Quality Software, Prentice Hall PRT, New Jersey [ 8] Paulk Mark C., 1995, The Evaluation of the SEI s Capability Maturity Model for Software, Software Process, Improvement and Practice, Vol 1.Aug 95, pp [ 9] Paulk Mark, 1993, Capability Maturity Model, Software Engineering Institute Technical Report, CMU / SEI93 [10] Paulk M.C. 1993, Comparing ISO9001 and the Capability Maturity Model for Software, Software Quality Journal, 2 Dec. 1993, pp [11] Rozman Ivan, Horvat Romana V., Hericko Marjan, Lah Ivan, 1995, PROCESSUS- Assessment and Improvement of Software Process Quality, International Conference on Software Quality, Maribor, 1995, pp [12] Saiedian Hossein, McClanahan Laura M 1996, Frameworks for quality software process: SEI Capability Maturity Model versus ISO9000, Software Quality 5 Journal, Vol 1, March 1996, pp [13] Software Engineering Institute, 1993, Key Practices of the Capability Maturity Model, Version 1.1., CMU/SEI-93 14

6th Hellenic Conference in Computing, Athens 4-6 December 1997, pp.

6th Hellenic Conference in Computing, Athens 4-6 December 1997, pp. 6th Hellenic Conference in Computing, Athens 4-6 December 1997, pp. Μοντέλο Ωρίµανσης υνατοτήτων Λογισµικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιχειρήσεων Κέρστιν Β. Σιάκα και Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΧΑΝΝΗ Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο : Σζέηζνο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή Κεθάλαιο 2 Σςζηήμαηα ERP 2.1 Διζαγυγή Κάζε ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή βαζίδεηαη θπξίαξρα ζηελ εχξσζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. Τίπνηα δε ιεηηνπξγεί ρσξίο πιεξνθνξίεο θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα