παραγωγής 3 Συντελεστές της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παραγωγής 3 Συντελεστές της"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον, να τους βοηθήσει να γνωρίσουν σε αδρές γραµµές τους βασικότερους κλάδους της οικονοµικής επιστήµης και τον πολύπλευρο και πολύπλοκο κόσµο των συναλλαγών. Ειδικότερα το µάθηµα αυτό θα δώσει στους µαθητές τη δυνατότητα να κάνουν µια ισόρροπη επιλογή των οικονοµικών και εµπορικών µαθηµάτων (Εµπορικά, Λογιστική, Πολιτική Οικονοµία, Πρακτική Γραφείου. Οικονοµικά Μαθηµατικά) που προσφέρονται στις Β' και Γ τάξεις του Ενιαίου Λυκείου ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα ενδιαφέροντα, στις ατοµικές ικανότητες, στις δεξιότητες και στις φιλοδοξίες τους. ιδακτικά Βιβλία: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ-Υ.Α.Π.-Έκδοση 007. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Συµπλήρωµα Οικονοµικών Α Ενιαίου Λυκείου)-Υ.Α.Π.-Έκδοση 007 ΚΕΦ. Ι ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Με τη συµπλήρωση της ύλης οι µαθητές θα πρέπει να µπορούν : 1 Το Οικονοµικό Να εξηγούν την έννοια και το σκοπό της οικονοµικής δραστηριότητας και πρόβληµα να δίνουν παραδείγµατα Οικονοµική Να ορίζουν την έννοια το αντικείµενο µελέτης και τη χρησιµότητα της δραστηριότητα Ανάγκες Αγαθά Οικονοµικό Πρόβληµα Επιλογή οικονοµικής επιστήµης. Να ορίζουν την έννοια της ανάγκης. Να αναφέρουν και νά εξηγούν τις διακρίσεις των αναγκών και να επισηµαίνουν τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. Να ορίζουν την έννοια των αγαθών, να αναφέρουν και να εξηγούν τις κυριότερες διακρίσεις τους και να δίνουν παραδείγµατα. Να καθορίζουν τη θέση της Οικονοµικής Επιστήµης στο πλαίσιο των επιστηµών. Να αντιλαµβάνονται την έννοια των οικονοµικών νόµων και να επισηµαίνουν τη διαφορά τους από τους φυσικούς νόµους.

2 Οικονοµική Αρχή Να διατυπώνουν την έννοια του οικονοµικού προβλήµατος και να αιτιολογούν την ύπαρξη του. Παράγωγη Να διατυπώνουν καινά επεξηγούν την οικονοµική αρχή. Έννοια Να εξηγούν την έννοια και το σκοπό της παραγωγής, να αναφέρουν παραγωγής παραδείγµατα παραγωγικών δραστηριοτήτων και να εξηγούν γιατί όλες ιακρίσεις παραγωγής Μετατόπιση εργατικού δυναµικού Καταµερισµός οι εργασίες είναι παραγωγικές. Να διακρίνουν τους τρεις τοµείς της παραγωγής, να εξηγούν τι είδους παραγωγικές δραστηριότητες περιλαµβάνει ο κάθε τοµέας και να αναφέρουν παραδείγµατα κατά τοµέα. Να κατατάσσουν διάφορα επαγγέλµατα η επιχειρήσεις στους τρεις τοµείς της παραγωγής και να δικαιολογούν την κατάταξη. Να επισηµαίνουν τη βαθµιαία µετατόπιση εργατικού δυναµικού από τον πρωτογενή προς το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα και να αιτιολογούν αυτή τη µετατόπιση. Συντελεστές της Παραγωγής Εργασία Παραγωγικότητα Εργασίας εργατικό δυναµικό - ανεργία Φύση, Έδαφος Επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον Κεφάλαιο Επιχειρηµατίας Αµοιβές των συντελεστών της παραγωγής Να εξηγούν την έννοια των συντελεστών της παραγωγής καινά τους ονοµάζουν. Να ορίζουν την έννοια του συντελεστή -Φύση - Έδαφος». Να αναφέρουν τις κυριότερες χρήσεις του εδάφους και τις διακρίσεις του. Να ορίζουν την έννοια της Εργασίας" ως συντελεστή της παραγωγής. Να αναφέρουν και να εξηγούν τις διακρίσεις της εργασίας. Να αναφέρουν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της εργασίας. Να γνωρίζουν ποιο είναι το Εργατικό υναµικό µιας χώρας (Ενεργός Πληθυσµός), να διακρίνουν ποιοι είναι οι άνεργοι και να βρίσκουν το ποσοστό ανεργίας. Να γνωρίζουν τι είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, πώς υπολογίζεται και πως µπορεί να αυξηθεί. Να ορίζουν την έννοια του εργατικού µισθού και να αναφέρουν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το ύφος του. 4

3 7 Νοµικές Μορφές Επιχειρήσεων Γενικά - έννοια Ατοµική Επιχείρηση Μετοχική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) Συνεργατικές Εταιρείες ηµόσιες Επιχειρήσεις Μικτές Επιχειρήσεις 9 Εµπορικά Έγγραφα Τιµοκατάλογος Παραγγελία Τιµολόγιο Απόδειξη Είσπραξης Γραµµάτιο Συναλλαγµατική Να δίνουν τον ορισµό της επιχείρησης, Να αναφέρουν και να εξηγούν τις κυριότερες διακρίσεις των επιχειρήσεων. Να εξηγούν την έννοια και τα χαρακτηριστικά της ατοµικής επιχείρησης. Να εξηγούν την έννοια της εταιρείας Να αναφέρουν τις κυριότερες διακρίσεις των εταιρειών. Να εξηγούν τη διαφορά µεταξύ οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρείας, όπως και εξηγούν επίσης τις διαφορές µεταξύ οµόρρυθµου και ετερόρρυθµου εταίρου. Να δίνουν ορισµό της Μετοχικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης και να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικό της. Να διακρίνουν τις Μ.Ε.Π.Ε. σε Ιδιωτικές και ηµόσιες. Να γνωρίζουν σε τι χρησιµεύουν τα έγγραφα στις συναλλαγές. Να γνωρίζουν τη διαφορά του τιµοκαταλόγου από το τιµολόγιο. Να γνωρίζουν τι είναι η Παραγγελία και να µπορούν να ερµηνεύουν αλλά και συµπληρώνουν το σχετικό έντυπο. Να γνωρίζουν τι είναι η εµπορική έκπτωση. Να ερµηνεύουν και να συµπληρώνουν το τιµολόγιο. Να γνωρίζουν τη σηµασία που έχει η απόδειξη πληρωµής και να µπορούν να τη συµπληρώνουν. Να γνωρίζουν τι είναι γραµµάτιο και τι συναλλαγµατική και να κατανοούν τη χρήση τους. Επίσης, να αναφέρουν τις διαφορές µεταξύ τους, αλλά και να γνωρίζουν τη βασική τους οµοιότητα Να µπορούν να συµπληρώνουν µια συναλλαγµατική ή ένα γραµµάτιο. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 Ισολογισµός Να δίνουν τον ορισµό του Ισολογισµού και να εξηγούν την έννοια των 4

4 Έννοια Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία ιακρίσεις Ενεργητικού ιακρίσεις Παθητικού Σύνταξη Ισολογισµού Μεταβολές στα στοιχεία του Ισολογισµού όρων Ενεργητικό. Παθητικό. Κεφάλαιο. Να ξεχωρίζουν τα στοιχεία του Ενεργητικού από τα στοιχεία του Παθητικού. Να διακρίνουν τα στοιχεία του Ενεργητικού σε Πάγια και Κυκλοφοριακά και τα στοιχεία του Παθητικού σε Μακροπρόθεσµα και Βραχυπρόθεσµα. Να συντάσσουν Ισολογισµό στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, κάνοντας οµαδοποίηση των στοιχείων του και κατατάσσοντας τα µε την ορθή σειρά. Να εξηγούν τη διαφορά µεταξύ εµπορευµάτων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων, χρεωστών και γραµµατίων εισπρακτέων, πιστωτών και γραµµατίων πληρωτέων, πιστωτών και δανειστών. Να εξηγούν επίσης την έννοια του παρατραβήγµατος Να κατανοούν, να εξηγούν και να εφαρµόζουν τη λογιστική εξίσωση: "Ενεργητικό = Παθητικό + Κεφάλαιο Να αναφέρουν τους πιθανούς συνδυασµούς µεταβολών που προκαλούν οι συναλλαγές στο Ενεργητικό το Παθητικό και το Κεφάλαιο και να δίνουν παραδείγµατα. Να κατανοούν και να λύουν ασκήσεις που αναφέρονται στις µεταβολές που προκαλούν οι συναλλαγές στα στοιχεία του ισολογισµού. Λογαριασµοί Γενικά Γραµµογράφηση Λογαριασµών ιπλογραφία Ισοζύγιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Να κατανοούν την ανάγκη της δηµιουργίας λογαριασµών, να δίνουν τον ορισµό του λογαριασµού και να εξηγούν τη διαφορά µεταξύ λογαριασµού και ισολογισµού. Να κατανοούν την έννοια της Χρέωσης και της Πίστωσης. Να διατυπώνουν τους κανόνες της διπλογραφίας και να τους εφαρµόζουν για την καταχώριση των συναλλαγών στους λογαριασµούς. Να κλείνουν και να ανοίγουν τους λογαριασµούς και να χρησιµοποιούν τα υπόλοιπα τους για τη σύνταξη Ισολογισµού. Να δίνουν ορισµό του Ισοζυγίου. Να συντάσσουν Ισοζύγιο και να εξηγούν τη χρησιµότητα του. Να λύουν ασκήσεις που περιέχουν άνοιγµα λογαριασµών, καταχώριση των συναλλαγών, κλείσιµο των λογαριασµών και σύνταξη Ισοζυγίου και Ισολογισµού. 1

5 10 Τράπεζες Ο ρόλος των τραπεζών Καταθέσεις Προθεσµίας Καταθέσεις Ταµιευτηρίου Τρεχούµενος Λογαριασµός άνεια Κεντρική Τράπεζα Τόκος 6 Συνάλλαγµα Γενικά ελτίο Τιµών Συναλλάγµατος Αγορά Συναλλάγµατος Πώληση Συναλλάγµατος 6 7 Αγορά Σχηµατισµός Τιµών Έννοια αγοράς Μορφές αγοράς Σχηµατισµός τιµών Ζήτηση Προσφορά Τιµή Ισορροπίας 4 8 Χρήµα-Πληθωρισµός Να ορίζουν την έννοια του χρήµατος και να αναφέρουν τις κυριότερες λειτουργίες του. Να αναφέρουν τις ιδιότητες που πρέπει να έχει το χρήµα. Να ορίζουν την έννοια του αντιπραγµατισµού και να αναφέρουν τα κυριότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή του. Να περιγράφουν µε συντοµία την ιστορική εξέλιξη του χρήµατος και να γνωρίζουν τις σύγχρονες µορφές του. Να εξηγούν τις έννοιες της αγοραστικής αξίας και της συναλλαγµατικής αξίας του χρήµατος. Να εξηγούν την έννοια της υποτίµησης του νοµίσµατος µιας χώρας, τους λόγους που την επιβάλλουν και τα αποτελέσµατα της. Να ορίζουν την έννοια του πληθωρισµού, να εξηγούν τις αιτίες που τον προκαλούν, να αναφέρουν τις συνέπειες του και τους κυριότερους 4

6 8 Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων τρόπους αντιµετώπισης του. Να ορίζουν την έννοια του τιµάριθµου και να κατανοούν τον τρόπο υπολογισµού του. Να αντιλαµβάνονται τη σηµασία της οργάνωσης και γιατί όλες οι επιχειρήσεις δεν εφαρµόζουν το ίδιο πρότυπο οργάνωσης. Να αναφέρουν τα κυριότερα τµήµατα που συναντούµε συνήθως στις µεγάλες εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις και να γνωρίζουν µε τι ασχολείται το κάθε ένα απ' αυτά. Να γνωρίζουν ότι µια επιχείρηση είναι απαραίτητο να επικοινωνεί µε διάφορα πρόσωπα και οργανισµούς και ότι αυτό µπορεί να το πράξει είτε προφορικά είτε γραπτά. Να γνωρίζουν τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει τόσο η προφορική όσο και η γραπτή επικοινωνία.

7 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Τάξη A Περίοδοι διδασκαλίας εβδοµαδιαία: Περίοδοι Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Α 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Συµπλήρωµα Οικονοµικών Α Ενιαίου Λυκείου)-Υ.Α.Π.-Έκδοση 007 Εισαγωγή στην έννοια της ατοµικής επιχείρησης (σελ.91-9 του βιβλίου των Οικονοµικών Α ) Κεφ. 1 Ισολογισµός Έννοια Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία ιακρίσεις Ενεργητικού ιακρίσεις Παθητικού Σύνταξη Ισολογισµού Μεταβολές στα στοιχεία του Ισολογισµού 5 Κεφ. Λογαριασµοί Γενικά Γραµµογράφηση Λογαριασµών ιπλογραφία Ισοζύγιο 7 OIKONOMIKA: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ-Υ.Α.Π.-Έκδοση 007 Κεφ. 1 Το Οικονοµικό πρόβληµα Οικονοµική δραστηριότητα Ανάγκες Αγαθά Οικονοµικό Πρόβληµα Επιλογή Οικονοµική Αρχή 1

8 Κεφ. Παραγωγή Έννοια της παραγωγής ιακρίσεις της παραγωγής Μετατόπιση εργατικού δυναµικού Καταµερισµός των έργων Κεφ. Συντελεστές της Παραγωγής Εργασία Παραγωγικότητα Εργασίας Εργατικό δυναµικό - ανεργία Φύση-Έδαφος Κεφάλαιο Επιχειρηµατίας ιαγωνίσµατα Κεφ. 4 Αγορά - Σχηµατισµός Τιµών Έννοια αγοράς Μορφές αγοράς Σχηµατισµός τιµών Ζήτηση Προσφορά Τιµή Ισορροπία Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Β 5 Κεφ. 5 Χρήµα-Πληθωρισµός Εξέλιξη του χρήµατος Αγοραστική αξία Συναλλαγµατική αξία Πληθωρισµός-αίτια Συνέπειες πληθωρισµού Καταπολέµηση πληθωρισµού Τιµάριθµος 4

9 Κεφ. 6 Συνάλλαγµα Γενικά ελτίο Τιµών Συναλλάγµατος Αγορά Συναλλάγµατος Πώληση Συναλλάγµατος Κεφ. 7 Νοµικές Μορφές Επιχειρήσεων Γενικά - έννοια Ατοµική Επιχείρηση Μετοχική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) Συνεργατικές Εταιρείες ηµόσιες Επιχειρήσεις Μικτές Επιχειρήσεις ιαγωνίσµατα 16 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Γ Κεφ. 8 Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων Λειτουργίες-Τµήµατα Επιχείρησης Αλληλογραφία

10 Κεφ. 9 Εµπορικά Έγγραφα Τιµοκατάλογος Παραγγελία Τιµολόγιο Απόδειξη Είσπραξης Γραµµάτιο Συναλλαγµατική Κεφ. 10 Τράπεζες Ο ρόλος των τραπεζών Καταθέσεις Προθεσµίας Καταθέσεις Ταµιευτηρίου Τρεχούµενος Λογαριασµός άνεια Κεντρική Τράπεζα Τόκος ιαγωνίσµατα 1 Παρουσίαση Εργασιών 1 ΣΥΝΟΛΟ 50 4

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

---- ----- E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr. Fax: 210 344 33 90

---- ----- E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr. Fax: 210 344 33 90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος των Εμπορικών είναι να ενημερώσει τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνική της διεξαγωγής του εμπορίου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» Σαραντάρας Γ. Γεώργιος Τσατσαρώνη Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΨΑΧΝΑ 2015 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

---- ----- E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr. Fax: 210 344 33 90

---- ----- E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr. Fax: 210 344 33 90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Υπό των φοιτητριών: ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Κα. Τζαγκαράκη Αικατερίνη Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα