Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα."

Transcript

1 Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» κε ηελ κνξθή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, πνπ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2039/1939, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη ν λόκνο απηόο θαη ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδόζεθαλ ή ζα εθδνζνύλ, ζε εθηέιεζε ηνπ λόκνπ απηνύ. 2. Έδξα ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε Θεζζαινλίθε. 3. Η ζθξαγίδα ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ζηξνγγπιή θαη αλαγξάθεη πεξηκεηξηθά, κέζα ζε πιαίζην, ηελ επσλπκία ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ζην κέζνλ απηήο ηελ έδξα θαη ην έηνο έγθξηζεο ηεο ζύζηαζήο ηνπ. Άξζξν 2 Σθνπόο. Σθνπόο ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξνύλ, ηελ ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ κνξθσηηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ επηπέδνπ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη εηδηθόηεξα ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Μαθεδνλία-Θξάθε θαη ηα Βαιθάληα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, ην Ίδξπκα ζα πξνβαίλεη: α) Σηε ζύληαμε ή ππνβνήζεζε κειεηώλ πνιηηηζηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ θαη θνηλσληθνύ ραξαθηήξα. β) Σηε ζεζκνζέηεζε, πξνθήξπμε θαη απνλνκή βξαβείσλ ζε ζπγγξαθηθά έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιηηηζηηθά, εθπαηδεπηηθά ή θνηλσληθά ζέκαηα. γ) Σηε ζεζκνζέηεζε, πξνθήξπμε θαη ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ γηα ηελ πξνώζεζε εξεπλώλ θαη κειεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ δ) Σηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εθζέζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ, ηελ παξαγσγή ζεαηξηθώλ θαη κνπζηθώλ έξγσλ θαη ηελ έθδνζε εληύπσλ θαη βηβιίσλ, θαζώο θαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζθνπνύο ηνπ ε) Σηε ζηέγαζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Μνπζείνπ Τύπνπ θαη ζηε ζπγθέληξσζε, αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ πιηθνύ ηνπο, ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηύπνπ θαη ησλ άιισλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη γεληθόηεξα ηεο δεκνζηνγξαθίαο. ζη) Σηε ζπλεξγαζία ηνπ Ιδξύκαηνο κε Α.Δ.Ι. θαη αληίζηνηρα ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό θαη πνπ ζα απνβιέπνπλ ζε ζπλαθείο ζθνπνύο. ε) Σηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηνλ ηύπν 1

2 (δεκνζηνγξάθνπο, ππαιιήινπο, ηερληθνύο θ.ιπ.), γξαπηό θαη ειεθηξνληθό, θαηνίθνπο ησλ ρσξώλ ηεο βαιθαληθήο. Άξζξν 3 Πεξηνπζία Πόξνη. 1. Τελ πεξηνπζία ηνπ Ιδξύκαηνο, απνηειεί ην πνζό ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ (30.000) πνπ ζα εηζθέξεη ε ηδξύηξηα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ. 2. Οη πόξνη ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη νη θαζαξέο εηζπξάμεηο πνπ ζα πξνέξρνληαη από ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηά ηνπ, από εηζθνξέο, ζπλδξνκέο ή επηρνξεγήζεηο θαζώο θαη από δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη θιεξνδνζίεο νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πξνο απηό. 3. Όζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, πξνζθέξνπλ πξνο ην Ίδξπκα, θαηαβάινπλ πξνο απηό ηαθηηθή ζπλδξνκή ή αλαιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσθειώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ζθνπνύο ηνπ Ιδξύκαηνο, ζπκπαξίζηαληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ, απνιακβάλνπλ πιενλεθηήκαηα ή ηίηινπο (π.ρ. «Φίινο ηνπ Ιδξύκαηνο», «Γσξεηήο», «Χνξεγόο», «Δπεξγέηεο» θ.ι.π.), πνπ ζα θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Άξζξν 4 Γηνίθεζε. 1. Τν Ίδξπκα απνηειείηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ην νπνίν απνηειείηαη από ελλέα (9) κέιε θαη βξίζθεηαη ζε λόκηκε ζύλζεζε, έζησ θαη αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηα κέιε ηνπ πεξηνξηζηνύλ ζε πέληε (5). Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηα κέιε ηνπ κπνξεί λα απμεζνύλ ζε έλδεθα (11). 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο, απνηειείηαη από: α) Τνλ εθάζηνηε Πξόεδξν θαη Τακία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ. β) Γύν (2) κέιε ηνπ εθάζηνηε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Σ.Η.Δ.Μ.- Θ. γ) Πέληε (5) κέιε ηα νπνία εθιέγνληαη γηα κηα δηεηία, θαηά ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.Σ. κε μερσξηζηό ςεθνδέιηην. Τα ππό ζηνηρεία α) θαη β) κέιε νξίδνληαη από ην Γ.Σ. 3. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. 4. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε επαλεθιέμηκα. 5. Πξόεδξνο θαη Τακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ν εθάζηνηε Πξόεδξνο θαη Τακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο εθιέγεη από ηα κέιε ηνπ, κε απόιπηε πιεηνςεθία, ηνλ Αληηπξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ 6. Σε πεξίπησζε απνπνίεζεο, παξαίηεζεο, έθπησζεο, αληθαλόηεηαο, ζαλάηνπ ή αληηθαηάζηαζεο, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, θάπνηνπ από ηα κέιε ηνπ 2

3 Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε θελή ζέζε ζπκπιεξώλεηαη κε απόθαζε ησλ ππνινίπσλ κειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ζπζηαηηθήο πξάμεο θαη ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Α.Ν. 2039/ Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε ηξίκελν θαη εθηάθησο όπνηε ην δεηήζεη ν Πξόεδξνο ή ηξία (3) από ηα κέιε ηνπ, κε γξαπηή αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξόεδξν. Η ζπλεδξίαζε ζπγθαιείηαη πάληνηε έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 8. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ ηα παξόληα κέιε είλαη πεξηζζόηεξα από ηα απόληα. Μεηαμύ ησλ παξόλησλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη θαη ν Πξόεδξνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. 9. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε γλώκε κε ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ν Πξόεδξνο. 10. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηέζζεξηο (4) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ζεσξείηαη όηη έρεη παξαηηεζεί θαη ε θελή ζέζε απηνύ ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 11. Σε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεξνύληαη πξαθηηθά ζηα νπνία θαηαρσξίδνληαη όιεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από απηό, θαζώο θαη ε γλώκε ησλ κειώλ πνπ ηπρόλ δηαθσλνύλ. Τα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από όια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. 12. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο ακνηβή. Γηθαηνύληαη όκσο νδνηπνξηθώλ ή άιισλ εμόδσλ πνπ δαπάλεζαλ γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο, εθόζνλ έγηλαλ έπεηηα από εηδηθή εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη απνδεηθλύεηαη όηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ λόκηκα. Άξζξν 5 Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 1. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Ιδξύκαηνο θαη γεληθά απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηε δηάζεζε ησλ πόξσλ απηνύ, θαζώο θαη γηα θάζε ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ, πάληνηε όκσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ παξόληνο νξγαληζκνύ, ηνπ Α.Ν. 2039/1939 θαη ησλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδόζεθαλ ή ζα εθδνζνύλ ζε εθηέιεζε ηνπ λόκνπ ηνύηνπ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ λόκσλ θαη δηαηαγκάησλ. 2. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην εηδηθόηεξα: α) Καηαξηίδεη, ςεθίδεη θαη ππνβάιεη θάζε ρξόλν γηα έγθξηζε ζηελ αξκόδηα από ην λόκν Αξρή ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη απνινγηζκό ηνπ Ιδξύκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Α.Ν. 2039/1939 θαη ηνπ από β.γ/ηνο (ΦΔΚ 552 Α ). Μαδί κε ηνλ απνινγηζκό, θαηαξηίδεη, ςεθίδεη θαη ππνβάιιεη θαη ηνλ γεληθό ηζνινγηζκό ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ ηνπ 3

4 Τέινο θαηαξηίδεη ην εηήζην πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ β) Απνθαζίδεη ηελ πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ κε ηελ πξνϋπόζεζε, όκσο όηη ππάξρεη αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ. Πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηώκαηα, ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα εηδηθόηεξα θαζήθνληα ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ηελ ακνηβή ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο γεληθόηεξα ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. γ) Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή απνπνίεζε θιεξνλνκηώλ θαη δσξεώλ, θαζώο θαη γηα ηελ αλαθήξπμε επεξγεηώλ θαη δσξεηώλ, θίισλ θαη ρνξεγώλ ηνπ ε) Καζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο ησλ «Φίισλ», «Γσξεηώλ», «Χνξεγώλ» θαη «Δπεξγεηώλ» ηνπ Ιδξύκαηνο, θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ν θαζέλαο από απηνύο απνιακβάλεη. ζη) Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα ζπληζηά από ηα κέιε ηνπ ή από ηα κε κέιε ηνπ επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ νδεγηώλ πνπ ζα παξέρεη ζ απηέο. Οη επηηξνπέο απηέο, ησλ νπνίσλ ε νλνκαζία θαη ε ζύλζεζε νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, έρνπλ ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα θαη δελ απνηεινύλ όξγαλα ηνπ Ιδξύκαηνο, πξνεδξεύνληαη δε ππνρξεσηηθά από κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηα νπνία απηό νξίδεη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ. Άξζξν 6 Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ. 1. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο: α) Δθπξνζσπεί ηνύην ζηα Γηθαζηήξηα, ζηηο Αξρέο, θαζώο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε θάζε ηξίην. β) Σπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, θεξύζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε απηώλ θαη δηεπζύλεη ηηο ζπδεηήζεηο. Οη πξνζθιήζεηο γηα ζπλεδξίαζε ζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ από ηε ζπλεδξίαζε. γ) Καηαξηίδεη, βνεζνύκελνο από ην Γξακκαηέα, ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη. Θέκα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζ απηήλ δελ ζπδεηείηαη, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα επείγνπζα ππόζεζε θαη ζπκθσλήζεη γη απηό ε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. δ) Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηα ζέκαηα ηεο ζπδήηεζεο. Μπνξεί όκσο, όπνηε θξίλεη ζθόπηκν, λα αλαζέηεη ηελ εηζήγεζε δηαθόξσλ ζεκάησλ ζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. ε) Αιιεινγξαθεί κε ηηο Αξρέο θαη ππνγξάθεη όια ηα έγγξαθα ηνπ Ιδξύκαηνο πξνο ηξίηνπο. 4

5 ζη) Δθδίδεη θαη ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Τακία ηα εληάικαηα πιεξσκήο γηα θάζε δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό. δ) Αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζην πξνζσπηθό ηνπ Ιδξύκαηνο, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο εηδηθέο εμνπζηνδνηήζεηο θαη εληνιέο απηνύ. Άξζξν 7 Αξκνδηόηεηεο Αληηπξνέδξνπ. Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν απόληα ή θσιπόκελν. Άξζξν 8 Αξκνδηόηεηεο Γξακκαηέα. 1. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Ιδξύκαηνο: α) Σπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θάζε έγγξαθν ηνπ Ιδξύκαηνο πξνο ηξίηνπο. β) Φξνληίδεη γηα ηε ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. γ) Γηεθπεξαηώλεη ηελ αιιεινγξαθία. δ) Φπιάζζεη ηα έγγξαθα, ηα βηβιία (εθηόο από ηα δηαρεηξηζηηθά) θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ Ιδξύκαηνο θαη επζύλεηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ απώιεηά ηνπο. 2. Ο Γξακκαηέαο κπνξεί, εθόζνλ θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα απαξαίηεην από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην (ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ), λα βνεζείηαη από ππάιιειν ηνπ Ιδξύκαηνο, εάλ ππάξρεη, ηελ επζύλε όκσο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνύηνπ θέξεη πάληα ν ίδηνο. 3. Τνλ Γξακκαηέα, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεη άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απόθαζή ηνπ. Άξζξν 9 Αξκνδηόηεηεο Τακία. 1. Ο Τακίαο ηνπ Ιδξύκαηνο: α) Δηζπξάηηεη όια ηα έζνδα ηνύηνπ, εθδίδνληαο θαη ππνγξάθνληαο ζρεηηθέο αξηζκεκέλεο δηπιόηππεο απνδείμεηο. β) Καηαζέηεη ηα έζνδα ηνπ Ιδξύκαηνο, ζε έλα από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Α.Ν. 2039/1939, έρνληαο ηελ επρέξεηα λα παξαθξαηεί από απηά έλα κηθξό πνζό, πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πιεξσκή εθηάθησλ θαη επεηγνπζώλ δαπαλώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ αξρή θάζε έηνπο. γ) Δθηειεί θάζε πιεξσκή, ύζηεξα από έγγξαθε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ λόκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 5

6 δ) Τεξεί θαη θπιάζζεη ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ ε) Φξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ ζρεδίσλ πξνϋπνινγηζκνύ, απνινγηζκνύ θαη ηζνινγηζκνύ ηνπ 2. Τνλ Τακία, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεη άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε απηνύ. Άξζξν 10 Αξκνδηόηεηεο Γηεπζπληή. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ιδξύκαηνο, εθόζνλ απηόο πξνζιεθζεί, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 5, παξ. 2, πεξ. β: α) Δίλαη ην θύξην εθηειεζηηθό όξγαλν ηνπ Ιδξύκαηνο θαη πξνΐζηαηαη ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ. β) Μεηέρεη σο εηζεγεηήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ. γ) Τα πξνζόληα θαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Άξζξν 11 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 1. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Ιδξύκαηνο πεξηιακβάλεη εηήζηα πεξίνδν ε νπνία αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Καη εμαίξεζε ε πξώηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη από ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ζρεηηθνύ Π.Γ/ηνο έγθξηζεο ηεο ζύζηαζεο ηνπ Ιδξύκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ επόκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηνπ. 2. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γίλεηαη κε βάζε πξνϋπνινγηζκό θαη απνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ, πνπ θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Α.Ν. 2039/1939 θαη ηνπ από ζρεηηθνύ Γ/ηνο (ΦΔΚ 552 Α ). Άξζξν 12 Βηβιία θαη ζηνηρεία. 1. Τν Ίδξπκα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα αθόινπζα βηβιία θαη ζηνηρεία: α) Βηβιίν πξσηνθόιινπ αιιεινγξαθίαο. β) Βηβιίν πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. γ) Βηβιίν ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη κε ινγηζηηθή ηάμε, όια ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 6

7 δ) Βηβιίν-κεηξών ππνηξόθσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ ππνηξόθσλ, ε ζρνιή πνπ θνηηνύλ, ν ρξόλνο θαη ην πνζό ηεο ππνηξνθίαο θάζε ππνηξόθνπ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ από Καλ. Γ/ηνο. ε) Βηβιίν-κεηξών ρνξήγεζεο νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ θαη βξαβείσλ. ζη) Σηειέρε αξηζκεκέλσλ δηπινηύπσλ απνδείμεσλ είζπξαμεο θαη εληαικάησλ πιεξσκήο, ζεσξεκέλα από ηνλ Πξόεδξν. 2. Δθηόο από ηα παξαπάλσ βηβιία θαη ζηνηρεία, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνθαζίδεη ηελ ηήξεζε θαη άιισλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία θξίλεη όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ ζθνπώλ ηνπ. 3. Όια ηα νηθνλνκηθά βηβιία ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά ηξόπν πνπ λα είλαη επρεξήο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ. Άξζξν 13 Τξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ. Ο Οξγαληζκόο ηνπ Ιδξύκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 98 ηνπ Α.Ν. 2039/1939 θαη 110 θαη 119 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απηνύ. Άξζξν 14 Γηάιπζε ηνπ Ιδξύκαηνο Τύρε πεξηνπζίαο απηνύ 1. Τν Ίδξπκα δηαιύεηαη όηαλ θαη όπσο ν λόκνο νξίδεη. 2. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ζθνπώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ δηάιπζή ηνπ κε πιεηνςεθία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ. Όηαλ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνηειείηαη από έλδεθα (11) κέιε ε πιεηνςεθία απηή ζα πξέπεη λα είλαη επηά (7) κέιε. 3. Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Ιδξύκαηνο, ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζα πεξηέξρεηαη θαηά πιήξε θπξηόηεηα ζηελ Έλσζε Σπληαθηώλ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.) σο θεθάιαην απηνηεινύο δηαρείξηζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ίδησλ ζθνπώλ. 7

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σεο αξηζ. 5/2011 Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 60/2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60.

Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. Άρθρο 58. Άρθρο 59. Άρθρο 60. Πειθαρχικά Συμβούλια Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο γηαηξνύο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνύ Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα