ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν Φηιίλε θαη άθε Μαλνχδα

2 ΠΗΓΔ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Burda, M. - Wyplosz, Ch. (2007) Εςπυπαφκή Μακποοικονομική, Σφκνο Α, Gutenberg, Αζήλα Krugman, P. - Wells, R. (2009) Μακποοικονομική, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Mankiw, N. G. -Taylor, M. P. (2010) Απσέρ Οικονομικήρ Θευπίαρ, Σφκνο Β, Gutenberg, Αζήλα Samuelson, P. - Nordhaus, W. (2000) Οικονομική, Σφκνο Β, Παπαδήζεο, Αζήλα Stiglitz, J. E. - Walsh,C. E. (2009) Απσέρ τηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα

3 ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΕΕΙ πεξί ηελ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

4 Υξεηάδεηαη λα αζθείηαη ζηαζεξνπνηεηηθή καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή; Ναη, γηαηί νη νηθνλνκίεο, απφ κφλεο ηνπο, παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο. ε άζθεζε επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (κείσζε ησλ θφξσλ ή/θαη αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ) θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο) κπνξνχλ, βξαρπρξόληα, λα επεξεάζνπλ ην παξαγφκελν πξντφλ θαη ηελ απαζρφιεζε (άξζε ηεο θιαζζηθήο δηρνηόκνπ). νη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο δελ νθείινληαη απιψο ζηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ ΑΔΠ θαη νη κηζζνί δελ πξνζαξκφδνληαη αξθεηά γξήγνξα ψζηε λα δηαηεξεζεί ηζνξξνπία ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο θπθιηθή αλεξγία. Όρη, γηαηί ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην πξντφλ θαη ηελ απαζρφιεζε άκεζα (πξόβιεκα πζηέξεζεο). ηφζν ε λνκηζκαηηθή, φζν θαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ηε καθξνρξόληα πεξίνδν, θαζψο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην παξαγφκελν πξντφλ θαη ηελ απαζρφιεζε (θιαζζηθή δηρνηόκνο). νη δηαθπκάλζεηο νθείινληαη ζε εμσηεξηθά ζνθ θαη νη αγνξέο πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά (ζεωξία ηνπ πξαγκαηηθνύ νηθνλνκηθνύ θύθινπ).

5 Η λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα αζθείηαη κε θαλόλεο; Ναη, γηαηί κηα θεληξηθή ηξάπεδα πνπ δελ είλαη αλεμάξηεηε κπνξεί λα αζθεί επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, πεξηνξίδνληαο ηελ αλεξγία, βξαρπρξόληα, πξνθεηκέλνπ ε θπβέξλεζε λα απνθνκίζεη πνιηηηθά νθέιε (πνιηηηθόο θύθινο). Μαθξνρξόληα, φκσο, ζα απμεζεί ην επίπεδν ησλ ηηκψλ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζα επαλέιζεη ζην αξρηθφ ηνπ επίπεδν. φηαλ αζθείηαη ειεχζεξα ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, νη ελέξγεηεο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ελδέρεηαη λα απνθιίλνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη αλαθνηλψζεη (ρξνληθή αλαθνινπζία ηεο πνιηηηθήο). Όρη, γηαηί ε θεληξηθή ηξάπεδα ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκά, θάζε θνξά, ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη, θαη επέθηαζε, ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο, παξά ηε δεκηνπξγία πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ.

6 Η θεληξηθή ηξάπεδα πξέπεη λα επηδηώθεη κεδεληθό πιεζωξηζκό; Ναη, γηαηί ν πιεζσξηζκφο δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο ζηελ νηθνλνκία (κεηαβιεηφηεηα ζρεηηθψλ ηηκψλ, αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ ζηαζεξψλ εηζνδεκάησλ, απζαίξεηεο αλαθαηαλνκέο πινχηνπ κεηαμχ δαλεηζηψλ θαη δαλεηδφκελσλ, θφζηνο ηηκνθαηαιφγσλ θαη θφζηνο παποςτσιών). ν ζηφρνο ηνπ κεδεληθνχ πιεζσξηζκνχ απνηειεί πην αμηφπηζηε δέζκεπζε γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, έλαληη ηνπ κέηξηνπ πιεζσξηζκνχ. ηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, ην θφζηνο ηνπ ρακεινχ πιεζσξηζκνχ ζε φξνπο αλεξγίαο κπνξεί λα κεησζεί αλ πεξηνξηζηνχλ νη πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο. Οη πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη απφ ηελ αλάιεςε, εθ κέξνπο ηεο, αμηφπηζησλ δεζκεχζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ρακειφ επίπεδν. Όρη, γηαηί ην θφζηνο επίηεπμεο κεδεληθνχ πιεζσξηζκνχ ελδέρεηαη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ έλαλ κέηξην ρακειφ πιεζσξηζκφ, ελψ ηα αλακελφκελα νθέιε δελ είλαη αλάινγα. ε δηαηήξεζε ελφο ρακεινχ, αιιά ζηαζεξνχ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. ε επίηεπμε πνιχ ρακεινχ πιεζσξηζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη, βξαρπρξόληα, αχμεζε ηεο αλεξγίαο.

7 Η θεληξηθή ηξάπεδα πξέπεη λα επηδηώθεη κεδεληθό πιεζωξηζκό; Ναη, γηαηί Όρη, γηαηί...εάλ πηνζεηεζεί έλαο επίζεκνο ζηφρνο γηα ηνλ...κηα θεληξηθή ηξάπεδα πξέπεη λα αζρνιείηαη πιεζσξηζκφ θαη εθπιεξσζεί ζα εληζρπζεί θαη ε αμηνπηζηία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. εμίζνπ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ρακειά επίπεδα θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο...ε πηνζέηεζε ηεο ζηφρεπζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ νηθνλνκίαο ζε θαζεζηψο πιήξνπο κπνξεί λα ζεζκνπνηήζεη ηελ θαιή πνιηηηθή θαη λα απαζρφιεζεο. ζπλδξάκεη ζην λα εμαξηάηαη απηή ιηγφηεξν απφ ηελ...ε πηνζέηεζε ελφο επίζεκνπ ζηφρνπ εθάζηνηε θπβεξλεηηθή εμνπζία. Έηζη κεηψλεηαη θαη πιεζσξηζκνχ ζα κεηψζεη ηελ επειημία ηεο ε αβεβαηφηεηα. θεληξηθήο ηξάπεδαο ζην λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα απαηηνχζαλ ζρέζεηο αληαιιαγήο, φπσο αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ γηα ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο.

8 Η θεληξηθή ηξάπεδα πξέπεη λα εθαξκόδεη αληηζπκβαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή; Ναη, γηαηί ην ζπκβαηηθφ κέζν κε ην νπνίν αζθεί ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είλαη ην επηηφθην. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επηηνθίνπ νξηνζεηείηαη απφ ην γεγνλφο πσο ην επηηφθην δελ κπνξεί λα πάξεη αξλεηηθέο ηηκέο. Όηαλ ην επηηφθην είλαη ήδε κεδέλ, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δπζιεηηνπξγεί θαη ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε βαζηά χθεζε θαη εγθισβηζκέλε ζηελ αλαηξνθνδνηνχκελε παγίδα απνπιεζσξηζκνχ-ρξένπο, ηφηε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη πνιηηηθή λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η πνιηηηθή απηή ζπλίζηαηαη ζηελ ηχπσζε λένπ ρξήκαηνο κε ην νπνίν ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζα αγνξάζεη θπβεξλεηηθά νκφινγα κε κεδεληθφ επηηφθην θαη δεδεισκέλε πξφζεζε λα ηα δηαηεξήζεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο εηο ην δηελεθέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ρξεκαηνδνηεί ηελ άζθεζε επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ζα δηνρεηεχζεη ζηελ νηθνλνκία, θαζψο παξαθάκπηεη ην δπζιεηηνπξγηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη δηνρεηεχεη ρξήκα ζηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ πςειφηεξε νξηαθή ξνπή πξνο θαηαλάισζε. Η επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απηνχ ηνπ ηχπνπ, είλαη γλσζηή θαη σο πίτη σπήματορ από το ελικόπτεπο. Όρη, γηαηί ε λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο, αξγά ή γξήγνξα, ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Δπηπιένλ, ζεκαηνδνηεί απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη πξνθαιεί βαζχ πιήγκα ζηελ αληηπιεζσξηζηηθή ηεο αμηνπηζηία. πξνθχπηεη δήηεκα εζηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ θπβέξλεζε, ε νπνία επαλαπαπφκελε ζηελ λνκηζκαηηθή δηεπθφιπλζε, αλαβάιεη πνιηηηθψο δαπαλεξά κέηξα γηα ηελ κείσζε ηνπ ρξένπο θαη ηελ πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.

9 Απνπιεζωξηζκόο: Επείγνπζα αληηκεηώπηζε ή δηαηήξεζή ηνπ; Επείγνπζα αληηκεηώπηζε Όηαλ ζε κία νηθνλνκία θαηαγξαθεί απνπιεζσξηζκφο, απηφο ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί άκεζα, πξηλ επεξεάζεη ηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη ζέζεη ηελ νηθνλνκία ζε κία παγίδα απνπιεζσξηζκνχ-ρξένπο θαη χθεζεο. Η Κεληξηθή Σξάπεδα ζα πξέπεη λα αζθήζεη επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κεηψλνληαο ην επηηφθην, θαη, αλ απηφ δελ θαηαζηεί αξθεηφ, λα πξνβεί ζε κέηξα αληηζπκβαηηθήο λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο. Δηαηήξεζε ηνπ απνπιεζωξηζκνύ Ο απνπιεζσξηζκφο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο αξλεηηθφ θαηλφκελν. πκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, σθειεί φζνπο ζπλαξηνχλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο απφ ζρεηηθψο ζηαζεξά νλνκαζηηθά εηζνδήκαηα (π.ρ. ζπληαμηνχρνη). Σέινο, ε επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη θνχζθεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, λα νμχλεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη λα πιήμεη ηελ αληηπιεζσξηζηηθή αμηνπηζηία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.

10 Δηαθωλία θνξπθήο γύξω από ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Ιαπωλίαο Η λενεθιεγείζα θπβέξλεζε ηεο Ιαπσλίαο έρεη θαηαζηήζεη ζαθέο πσο ε πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο. Ωζηφζν, ν Πξσζππνπξγφο Shinzo Abe βξίζθεηαη ζε αλνηθηή δηαθσλία κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Taro Asho, αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ηεο λνκηζκαηηθήο ραιάξσζεο. Μάιηζηα, ε δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ δχν, πξνθάιεζε αζηάζεηα ζηελ ηζνηηκία ηνπ γηελ, ην νπνίν γηα δηαδνρηθέο εκέξεο, αθνινχζεζε δηαδξνκή «αζαλζέξ». Δηδηθφηεξα, ν Ιάπσλαο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δήισζε πσο δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρψξαο ε αγνξά μέλσλ ηίηισλ, ππξνδνηψληαο έηζη ηελ αλαηίκεζε ηνπ γηελ θαη πξνθαιψληαο παξάιιεια ηελ επηδνθηκαζία ησλ νκνιφγσλ ηνπ ζην πιαίζην ηνπ G20, φπνπ ε ελ ιφγσ δήισζε εξκελεχηεθε σο ζηαζεξή πξνζήισζε ζηελ απνθπγή ρεηξαγψγεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο γηα πξφζθαηξα νθέιε αληαγσληζηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε φκσο, ν Ιάπσλαο Πξσζππνπξγφο δελ δίζηαζε λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ δειψλνληαο πσο, κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρψξαο, ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα απεγθισβηζκνχ απφ ηνλ απνπιεζσξηζκφ, ζα είλαη θαη ε εθηεηακέλε αγνξά μέλσλ ηίηισλ. Πέξαλ απηήο ηεο δηαθσλίαο, ν θ. Abe, δελ έρεη απνθιείζεη ην ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ηνπ βαζκνχ αλεμαξηεζίαο πνπ απνιακβάλεη ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρψξαο, πξννπηηθή πνπ δελ ζπκκεξίδεηαη ζε θακία πεξίπησζε ν θ. Asho. The Financial Times, 19/02/2013

11 Πξέπεη λα επηβάιινληαη θαλόλεο ζηελ άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο; Ναη, γηαηί νη κειινληηθέο γεληέο ζα επηβαξπλζνχλ ην θφζηνο ησλ ηξερφλησλ ειιεηκκάησλ. ε ζπζζψξεπζε δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ πξνθαιεί ηνλ εθηνπηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη, εηδηθφηεξα, ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ. Όρη, πάληα, γηαηί ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηζνζθέιηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο απαζρφιεζεο. γηαηί έλαο ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη, πάληα, δηθαηφηεξνο ελφο ειιεηκκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηαμχ ησλ γελεψλ.

12 Η δεκνζηνλνκηθή ιηηόηεηα ωο κέζν αληηκεηώπηζεο ηνπ ρξένπο Τπέξ ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιηηόηεηαο Η εθαξκνγή κέηξσλ ιηηφηεηαο βειηηψλεη ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαη, φηαλ θαηαιήγεη λα δεκηνπξγεί πξσηνγελή πιενλάζκαηα, νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ιφγνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ, εθφζνλ ε θπβέξλεζε δαλείδεηαη κφλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηφθσλ ηνπ ππάξρνληνο ρξένπο. Ο ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ κεηψλεηαη κέζσ κείσζεο ηνπ αξηζκεηή. Παξάιιεια, ε βειηίσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ απμάλεη ηελ επέλδπζε ιφγσ κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ θαη ηελ θαηαλάισζε ιφγσ κείσζεο ηεο πξνζδνθψκελεο κειινληηθήο θνξνινγίαο. Έηζη, ε δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα θαηαιήγεη λα κεηψλεη ην ιφγν δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ θαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ παξνλνκαζηή. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αναπτςξιακήρ λιτότηταρ. Καηά ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιηηόηεηαο Η ιηηφηεηα κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή δήηεζε θαη ην ζπλνιηθφ πξντφλ θαη θαηαιήγεη, κέζσ κείσζεο ηνπ παξνλνκαζηή, λα απμάλεη ηνλ ιφγν ρξένπο πξνο ΑΔΠ. πγρξφλσο, ε χθεζε, απμάλεη ην έιιεηκκα κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ θαη δηνγθψλεη ηνλ ιφγν ρξένπο πξνο ΑΔΠ κέζσ αχμεζεο ηνπ αξηζκεηή. Η πνιηηηθή κείσζεο ηνπ ρξένπο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, φηαλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηελ αλνδηθή θάζε ηνπ θχθινπ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πξνθπθιηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Θα πξέπεη, επηπιένλ, λα ζπλνδεχεηαη απφ ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε πθεζηαθή επίδξαζε ησλ κέηξσλ κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο.

13 Πωο επεξεάδνληαη νη κειινληηθέο γεληέο από ην δεκόζην ρξένο Σν δεκφζην ρξένο ησλ ΗΠΑ αλέξρεηαη ζήκεξα ζηα 5 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ή, ρνλδξηθά, θάζε άληξαο, γπλαίθα θαη παηδί ζηελ ρψξα ρξσζηάεη δνιάξηα. Γαλεηδφκελε, αληί λα απμήζεη ηνπο θφξνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δαπάλεο ηεο, ε ρψξα κεηαθέξεη ην βάξνο ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο ζηνπο κειινληηθνχο θνξνινγνχκελνπο. Λφγνπ ράξηλ απηφ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φηαλ ην ακεξηθαληθφ δεκφζην πξνηίκεζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ πφιεκν κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ θαη φρη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κέξνο ησλ εμφδσλ ηνπ πνιέκνπ ην επσκίδεηαη ε γεληά πνπ κπήθε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Σα ειιείκκαηα ρξεζηκεχνπλ ζην λα κεηαηνπίδνληαη πφξνη απφ ηελ κία γεληά ζηελ άιιε. Καη απηφ δηφηη ε θπβέξλεζε ελ ηέιεη ζα αλαγθαζηεί λα απμήζεη ηελ θνξνινγία ή/θαη λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο νχησο ψζηε λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηα. Stiglitz, J. E.- Walsh,C. E. (2009) Απσέρ τηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει

14 Οηθνλνκηθέο πλέπεηεο ηωλ Ειιεηκκάηωλ θαη ηωλ Πιενλαζκάηωλ χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε ηα ειιείκκαηα κεηψλνπλ ην κειινληηθφ εηζφδεκα, είηε επεηδή νη κηθξφηεξεο δαπάλεο ηδησηηθήο επέλδπζεο νδεγνχλ ζε κηθξφηεξν απφζεκα θεθαιαίνπ είηε επεηδή ν δαλεηζκφο απφ ην εμσηεξηθφ πξέπεη λα απνπιεξσζεί. Ωζηφζν πξφθεηηαη κηα κία ειιηπή αλαιπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζην θφζηνο δαλεηζκνχ. ε κία πην δηεμνδηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο δαλείδεηαη ην θξάηνο. Γηα παξάδεηγκα ην θξάηνο έρεη λφεκα λα δαλείδεηαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη έξγα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιιά ρξφληα, φπσο είλαη έλαο δξφκνο, έλα ζρνιείν ή ε βηνκεραληθή αλάπηπμε. Βέβαηα ην λα δαλείδεηαη κία ρψξα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ κπνξεί άλεηα λα απνπιεξψζεη ή ην λα δαλείδεηαη γηα λα θαιχςεη ηα ηξέρνληα έμνδα δεκηνπξγεί πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. ηηο ΗΠΑ ππάξρεη έληνλε αλεζπρία φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ζήκεξα (φπσο είρε ζπκβεί θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980) δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνγξάκκαηα επέλδπζεο πνπ ζα απνδψζνπλ κειινληηθφ εηζφδεκα. Οη δαπάλεο πνπ βάζεη ησλ ζεκεξηλψλ εθηηκήζεσλ ζα απμήζνπλ ηα κειινληηθά ειιείκκαηα εληάζζνληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ωο εθ ηνχηνπ νη πιεξσκέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. Θα πξέπεη βέβαηα εδψ λα αλαθέξνπκε πσο νη δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο επέλδπζε αθνχ θαζηζηνχλ ηα άηνκα πεξηζζφηεξν παξαγσγηθά εθφζνλ βειηηψλνπλ ηελ πγεία ηνπο. Stiglitz, J. E.- Walsh,C. E. (2009) Απσέρ τηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζ

15 Δεκνζηνλνκηθή Vs. Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή Οι επιπηώζειρ ηηρ δημοζιονομικήρ πολιηικήρ ζηη ζςναθποιζηική ζήηηζη είναι αμεζόηεπερ από αςηέρ ηηρ νομιζμαηικήρ πολιηικήρ. Επηθπιάμεηο ωο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο: νη κηθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη, ζπλήζσο, εληνλφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Γηα παξάδεηγκα, κηα αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο απνδπλακψλεη ηα θίλεηξα γηα εξγαζία. ε επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή δελ επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε θαη ζπλεπψο ηε ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε, γηαηί: α) ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζην παξφλ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε, θαζψο αλακέλεηαη αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ζην κέιινλ (Ρηθαξληηαλή ηζνδπλακία) θαη β) πξνθαιεί αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, αθήλνληαο, ηειηθά, ηελ θαηαλάισζε θαη θαη επέθηαζε ηε ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε ακεηάβιεηεο (δεκνζηνλνκηθή ζεωξία ηνπ επηπέδνπ ηωλ ηηκώλ). ε επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πξνθαιεί αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη κείσζε ησλ επελδχζεσλ (εθηνπηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα). Όζν πην ειαζηηθέο είλαη νη επελδχζεηο σο πξνο ην επηηφθην, ηφζν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή είλαη ε επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Αξθεί κηα κηθξή αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, γηα λα πξνθιεζεί κηα αλαινγηθά κεγαιχηεξε κείσζε ησλ επελδχζεσλ.

16 Δεκνζηνλνκηθή Vs. Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή Ανηιθέηωρ όζο πιο ελαζηικέρ είναι οι επενδύζειρ ωρ ππορ ηο επιηόκιο, ηόζο πιο αποηελεζμαηική είναι η επεκηαηική νομιζμαηική πολιηική, ένανηι ηηρ δημοζιονομικήρ. Απκεί μια μικπή μείωζη ηος επιηοκίος, πποκειμένος να αςξηθούν, αναλογικά πεπιζζόηεπο, οι επενδύζειρ. Επηθπιάμεηο ωο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο: ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο δεκηνπξγεί πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. ζε πνιχ ρακειά επίπεδα επηηνθίσλ κηα αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ κείσζή ηνπο, αθήλνληαο ακεηάβιεηεο ηηο επελδχζεηο θαη ηε ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε (παγίδα ξεπζηόηεηαο).

17 Ση πήγε ιάζνο κε ηα νηθνλνκηθά; Πξηλ κεξηθά ρξφληα ηα νηθνλνκηθά ρξεζηκνπνηνχληαλ σο βάζε γηα λα εμεγεζνχλ θαηλφκελα απ φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο δσήο, ελψ ζην επξχ θνηλφ νη νηθνλνκνιφγνη ήηαλ πνιχ πην αμηφπηζηνη απ φηη νη ίδηνη νη πνιηηηθνί. Απηφ θαίλεηαη πιένλ λα έρεη αιιάμεη. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Barry Eichergreen, ε θξίζε «νδήγεζε ζηελ ακθηζβήηεζε φζσλ λνκίδακε πσο μέξακε γηα ηα νηθνλνκηθά». ήκεξα νη θεληξηθνί ππιψλεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ επαλεμεηάδνληαη θαη ηξία είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα κειέηεο: φηη νη νηθνλνκνιφγνη βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο, απέηπραλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο θαη δελ έρνπλ ηδέα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Σν πξψην ίζσο είλαη ζσζηφ. Οη νηθνλνκνιφγνη ήηαλ απφιπηνη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ππεξφπηεο κπξνζηά ζηε θνχζθα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ παξάιιεια δελ δίζηαδαλ λα δηακνξθψζνπλ ζεσξίεο πεξί απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγνξψλ, ηξνθνδνηψληαο ηελ άπνςε φηη νη αγνξέο ζα ξπζκίδνληαλ κφλεο ηνπο θαη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο είλαη πάληα γηα ην θαιφ. Βάζηκν είλαη επίζεο ην επηρείξεκα φηη νη νηθνλνκνιφγνη απέηπραλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο θξίζεο, αλ θαη θάπνηνη, φπσο νη Robert Shiller ηνπ Yale, Nouriel Roubini ηνπ New York University θ.ά., καο είραλ πξνεηδνπνηήζεη. Άιινη πάιη πηάζηεθαλ εμ απήλεο. ίγνπξα, πάλησο, νπδείο πξνέβιεπε ην κέγεζνο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απηήο. ηελ πξνζπάζεηα δηφξζσζεο ηεο θαηάζηαζεο αλαθχπηεη θαη ην δήηεκα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ. Αθξηβψο φπσο ζπλέβε ην 1930 κε ηελ Κευλζηαλή ζεσξία θαη ην 1970 κε ηνλ ζηαζηκνπιεζσξηζκφ πνπ έθεξε ζεσξεηηθέο αληηδξάζεηο. Έηζη θαη ηψξα, δνχκε κηα θαηάζηαζε δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο, αθνχ νη νηθνλνκνιφγνη δελ είλαη αθξηβψο θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ θφζκν θαη ε θξίζε ζήκεξα έρεη αιιάμεη ηνλ θφζκν απηφ. THE ECONOMIST, 16/07/2009

18 Tώξα; Ξεράζηε όζα μέξαηε! Ήηαλ νηθνλνκνιφγνο ν Adam Smith; Ο Keynes, ν Ricardo ή ν Schumpeter; Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα φρη! Καη πηζαλφηαηα αλ δεηνχζαλ δνπιεηά ζε απηφλ ηνλ θιάδν ζα ηνπο απέξξηπηαλ. Απ ηε δνπιεηά ηνπο έιεηπε ε «αλαιπηηθή απζηεξφηεηα» θαη ην είδνο ηεο αθαηξεηηθήο ινγηθήο πνπ απαηηνχλ ηα ζχγρξνλα νηθνλνκηθά. Η ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ μεθίλεζε ην 1970 κε ηελ εηζαγσγή δχν λέσλ ηδεψλ: ησλ «ινγηθψλ» επελδπηψλ θαη ηεο «απνηειεζκαηηθήο» αγνξάο, πνπ παξά ην γεγνλφο φηη είλαη παξαπιαλεηηθέο θαη επηθίλδπλεο, έρνπλ πιένλ εδξαησζεί ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν, ζηελ πνιηηηθή αιιά θαη ζηηο ίδηεο ηηο αγνξέο. Βάζεη απηψλ νδεγεζήθακε ζηε ζεκεξηλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, αθνχ δεκηνχξγεζαλ έλαλ θφζκν επηθίλδπλνπ ρξένπο θαη θαθήο πνιηηηθήο, κε ηεξάζηηνπο κηζζνχο γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζηειέρε θαη ππέξνγθα bonus γηα ηνπο ρξεκαηηζηέο. Σψξα ηη θάλνπκε; Σα νηθνλνκηθά σο έρνπλ ζήκεξα πξέπεη είηε λα πεζάλνπλ είηε λα ππνζηνχλ κηα ξηδηθή επαλάζηαζε. Οθείινπλ λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη λα γίλνπλ πην ηαπεηλά. Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ησλ ππνινίπσλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηζηνξηθψλ εξεπλψλ θαη λα επηζηξέςνπλ ζηηο ξίδεο ηνπο. Οη Smith, Keynes, Hayek, Schumpeter θαη φινη νη ππφινηπνη κεγάινη νηθνλνκνιφγνη κειεηνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, βαζίδνληαλ ζε αιεζηλέο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ε δηνξαηηθφηεηά ηνπο ήξζε κεηά απφ πνιχρξνλε ηζηνξηθή κειέηε θαη ςπρνινγηθή θαη πνιηηηθή θαηαλφεζε. Σα αλαιπηηθά ηνπο εξγαιεία ήηαλ νη ιέμεηο θαη φρη ηα καζεκαηηθά. Όπσο αλαθέξεη ν Thomas Kuhn, ηέηνηα κεηαζηξνθή δελ ζα είλαη εχθνιε, παξά ηε θαλεξή απνηπρία ησλ αθαδεκατθψλ νηθνλνκηθψλ. Όκσο ην δίιεκκα γηα ηνπο αθαδεκατθνχο νηθνλνκνιφγνπο είλαη μεθάζαξν: είηε ζα ζηξαθνχλ ζε λέεο ηδέεο, είηε ζα πξέπεη λα δψζνπλ πίζσ ηηο θξαηηθέο ρνξεγίεο, ηα βξαβεία Νφκπει θαη ηα ηξαπεδηθά bonus πνπ δηθαηνιφγεζαλ θαη ελέπλεπζαλ. PROSPECT MAGAZINE, ηεχρνο 157, Απξίιηνο 2009

19 Υάλνληαο ηελ νπζία! ηηο 2 επηεκβξίνπ 2009 ν Ννκπειίζηαο νηθνλνκνιφγνο Paul Krugman έγξαςε ζηε New York Times φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην 2008 νδεγεζήθακε ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ήηαλ φηη νη νηθνλνκνιφγνη κπεξδεχηεθαλ κε ηελ νκνξθηά ησλ καζεκαηηθψλ θαη λφκηδαλ πσο ήηαλ ε αιήζεηα ησλ αγνξψλ. Ο Krugman ζεσξεί, φπσο θαη ν Ronald Coase, ν Wassily Leontief θαη ν Milton Friedman, πσο ηα νηθνλνκηθά κεηαηξάπεθαλ ζε εθεξκνζκέλα καζεκαηηθά, ρσξίο θακία ζχλδεζε κε ηνλ αιεζηλφ θφζκν ηεο αγνξάο. Έηζη πήξε ηελ πξσηνβνπιία πξνψζεζεο κηαο δηαδηθηπαθήο δήισζεο, ε νπνία θαηακεηξά πέξαλ ησλ ππνγξαθψλ θαη αθνξά ζηελ αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ. Η απνθιεηζηηθή εθπαίδεπζε ησλ νηθνλνκνιφγσλ ζηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ θαη ην ζρεδηαζκφ κνληέισλ είλαη κία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο απνηπρίαο ησλ νηθνλνκηθψλ λα εθηηκήζνπλ ηηο αζηάζεηεο ηεο αγνξάο θαη λα πξνεηδνπνηήζνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο. Τπεξαπινχζηεπζαλ θαη νδεγήζεθαλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, αθνχ δελ ειάκβαλαλ ππφςε ηνπο ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Σα καζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα, αιιά ζα πξέπεη λα έρνπλ ξφιν ππεξέηε θαη φρη αθέληε ησλ νηθνλνκηθψλ.

20 Ση θάλεη ε θπβέξλεζε; Ο θχξηνο Posner ζην λέν ηνπ βηβιίν A Failure of Capitalism: The Crisis of '08 and the Descent into Depression επηζεκαίλεη πσο θάπνηνη ζπληεξεηηθνί ζεσξνχλ φηη ε χθεζε νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλεο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. Ο ίδηνο, κάιηζηα, ζεσξεί πσο ε θπβέξλεζε καδί κε άιινπο παξάγνληεο επέηξεςε λα δηνγθσζεί ε χθεζε ζε θξίζε. Υσξίο ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, σζηφζν, ζα κέλακε γηα πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηάζηαζε απηή απ φηη ηψξα. Αλ θάηη δηδαρζήθακε απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο είλαη φηη ρξεηαδφκαζηε κηα πην ελεξγή θαη έμππλε θπβέξλεζε ψζηε λα ζπγθξαηεί ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη λα εκπνδίδεη ηνλ εθηξνρηαζκφ ηεο. Ο θχξηνο Posner, πάλησο, δηαηππψλεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί πσο ηα δηάθνξα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ θνζηίδνπλ αθξηβά θαη πσο, καθξνπξφζεζκα, κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ νηθνλνκία. Η ηεξάζηηα αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, γξάθεη, ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, γηαηί ε θεληξηθή ηξάπεδα δχζθνια ζα κπνξέζεη λα «καδέςεη» ηε κεγάιε ξεπζηφηεηα κφιηο ε νηθνλνκία αλαθάκςεη. Κάπνηεο ξπζκίζεηο φκσο είλαη, θαηά ηε γλψκε ηνπ, επηζπκεηέο, φπσο ε κείσζε ηεο κφριεπζεο, ε ελίζρπζε ησλ θξηηεξίσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, αιιά θαη ν επαλαθαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ ζηηο ηξάπεδεο, έηζη ψζηε λα απνθεχγνπλ ηνπο πνιχ κεγάινπο θηλδχλνπο. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη λα επηηειέζεη έλα ρξήζηκν θνηλσληθφ ξφιν, ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. Άιισζηε, θάπνηνο πξέπεη λα παίξλεη ηα ρξήκαηα απφ ηνπο δαλεηζηέο θαη λα ηα δηαζέηεη ζηνπο δαλεηδφκελνπο. Κίλδπλνη πάληνηε ζα αλαθχπηνπλ, αιιά πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ πνηνη είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαη αλαιφγσο λα θαηαλέκνληαη ηα δαλεηαθά θεθάιαηα. NEW YORK REVIEW OF BOOKS, VOLUME 56, NUMBER 8, 14/05/2009

21 Γηαηί δηαθωλνύλ νη νηθνλνκνιόγνη; Παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη επηηειεζηεί φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, νη δηαθσλίεο κεηαμχ νηθνλνκνιφγσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο είλαη ζπρλέο. Σν γεγνλφο πσο ηα δεηήκαηα απηά αθνξνχλ άκεζα ηνπο πνιίηεο εληείλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθσλίεο θαη ηηο θέξλεη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο επηθαηξφηεηαο. Ωο έλα βαζκφ, ε δηαθσλία κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ εξκελεχεηαη απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ζεηηθήο θαη δενληνινγηθήο αλάιπζεο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η ζεηηθή αλάιπζε κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, αιιά δελ αζρνιείηαη κε ην θαηά πφζν απηέο είλαη επηζπκεηέο. Η δενληνινγηθή αλάιπζε κηαο πνιηηηθήο επηδηψθεη λα πξνζδηνξίδεη αλ απηή ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί. Οη νηθνλνκνιφγνη κπνξεί λα κελ δηαθσλνχλ σο πξνο ηε ζεηηθή αλάιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά σο πξνο ηε δενληνινγηθή, ιφγσ ηνπ φηη ελζηεξλίδνληαη δηαθνξεηηθά αμηνινγηθά ζπζηήκαηα. Abel A., Bernanke B., (2002), Μακποοικονομική, Σφκνο Β, 4 ε Έθδνζε, Κξηηηθή, Αζήλα, ζει. 52

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα. «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα:

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα. «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα: Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα: «Η Χπημαηοπιζηωηική Κπίζη και η Επίδπαζή ηηρ ζηα Χπημαηοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ. Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε

Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ. Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε 2011 1 Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η ΚΑΙ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η Εςσαπιζηίερ Πξψηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα