ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΆΤΛΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΦΟΡΝΣΙΜΟ. Πέηπορ Λινάπδορ Ρςλμόν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΆΤΛΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΦΟΡΝΣΙΜΟ. Πέηπορ Λινάπδορ Ρςλμόν"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα Ννεκβξίνπ 2011 ΆΤΛΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΦΟΡΝΣΙΜΟ Πέηπορ Λινάπδορ Ρςλμόν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ Πεπίλητη: Η θπξηαξρία ηεο άπιεο εξγαζίαο ζην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ, θαη ν πξσηεχνλ ξφινο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη αλαλέσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγσγήο, απνηεινχλ κεηαβνιέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δπλακηθή ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο. Η αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ απφ ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο θαηά ηελ ηειεπηαία 30εηία, βαζίζηεθε ζην ζπλδπαζκφ ηεο εμαγνξάο κε πςειέο ακνηβέο κεγάισλ θαηεγνξηψλ δηαλνεηηθά εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εγθαζίδξπζεο επέιηθησλ θαη αβέβαησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα λέν πξφηππν ειέγρνπ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Παξάιιεια, ε αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ έπαςε λα βαζίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία θεξδνθνξίαο, ακνηβψλ θαη παξαγσγηθφηεηαο, γηα λα εμαξηεζεί γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα σο ηε ζεκεξηλή θξίζε, απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμηνπνίεζε ηεο εθεπξεηηθφηεηαο ηεο άπιεο εξγαζίαο θαη ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ηευινξηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο εξγαδνκέλσλ κε πςειφηεξν απφ ην παξειζφλ κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηεο κεησκέλεο δήηεζεο απφ ηνπο κηζζσηνχο κε ηελ ππεξρξέσζε ησλ νηθνλνκηψλ. Η αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο, απαηηεί πιένλ ηελ αληηζηνίρεζε ππνθεηκεληθψλ δπλαηνηήησλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κε ηξφπνπο νη νπνίνη λα βαζίδνληαη ζηελ άκεζε ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη πνιηηψλ, θαη ζηελ θνηλσληθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηινγψλ γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 1

2 Ειζαγυγή Η θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ νπνία έρνπλ βπζηζηεί νη θνηλσλίεο καο, κεηά κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαηλφηαλ λα ερεη βξεί έλα πξφηππν αέλαεο αλαπαξαγσγήο ηνπ, βαζηζκέλν ζε έλα ζπκβφιαην θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, νθείιεηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ζηελ επηδίσμε ηνπ θεθαιαίνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ επέθηαζε ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ηεο άπιεο εξγαζίαο θαη ηελ εθηεηακέλε εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο λέσλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο γεληθεπκέλεο απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, ήηαλ ε αηηία ηεο δηαηάξαμεο ησλ παιαηψλ αλαπαξαγσγηθψλ ηζνξξνπηψλ, ηεο αλάδεημεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, θαη ηεο εθδήισζεο κηαο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεηαη κε κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλερή επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα θξίζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ θεθαιαίνπ λα ζπλππάξμεη κε ηηο γλσζηηθέο θαη παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο θνηλσλίαο, θαη ζηελ επηινγή ηνπ επνκέλσο λα δηαηεξήζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζε βάξνο αθφκα θαη ησλ πηφ αλαγθαίσλ αλαπαξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζηα επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Η επέκηαζη ηηρ άςληρ επγαζίαρ και οι νέερ μέθοδοι ελέγσος ηηρ επγαζίαρ Η άπιε εξγαζία έρεη πξηλ απ φια πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ επεηδή έρεη απνθηήζεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ ηδεψλ, ηελ επεμεξγαζία πνιηηηθψλ. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πιηθή θαη ηελ άπιε εξγαζία είλαη φηη ε δεχηεξε δελ έρεη θάπνην απηφ εηδηθφ πιηθφ απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εξγαζία ηνπ καξαγθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ είλαη φηη ν πξψηνο θαηαζθεπάδεη έλα ηξαπέδη ην νπνίν έρεη νξαηά πιηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε «ππεξεζία» πνπ πξνζθέξεη έλαο δάζθαινο δελ είλαη κεηξήζηκε απφ θακία άπνςε, παξφηη δελ π- πάξρεη ακθηβνιία φηη είλαη ρξήζηκε θαη φηη ζα έρεη απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην άηνκν, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά. Αθφκα θαη ζηηο πιένλ ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ππάξρεη πάληα έλα ηκήκα ηνπο πνπ αθνξά άπιε εξγαζία: ε επεμεξγαζία ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ ζέιεη ηνλ δηθφ ηεο ρξφλν θαη ηηο δηθέο ηεο ηθαλφηεηεο. Αιιά φζν νη άπιεο δξαζηεξηφηεηεο είραλ πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη νη πιηθέο θπξηαξρνχζαλ, νη άπιεο ήηαλ κελ απαξαίηεηεο, αιιά θαλείο δελ λνηαδφηαλ πξαγκαηηθά γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη ην θφζηνο ηνπο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ ή θαζνξηζκέλν κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα (ήηαλ ην εηζφδεκα ηνπ εξγνδφηε ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ι.ρ.). Με ηελ επέθηαζε ηεο άπιεο εξγαζίαο, κε ηελ αχμεζε δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ην δήηεκα ηεο απφδνζεο θαη ηνπ ειέγρνπ απηήο ηεο κνξθήο εξγαζίαο έρεη απνθηήζεη θεληξηθή ζεκαζία, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην πεξηερφκελν ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο εξγαζίαο γεληθά, αιιά εηδηθά ηεο άπιεο, εμειίζζεηαη δηαξθψο. Η πιηθή πιεπξά ηεο εξγαζίαο, ε νπνία θαηά θαλφλα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα έρεη έλα νξαηφ πιηθφ απνηέιεζκα, πξνγξακκαηίδεηαη θαη ειέγρεηαη εχθνια σο πξνο ην απνηέιεζκα θαη ηελ απφδνζή ηεο. Η άπιε φκσο εξγαζία πξνγξακκαηίδεηαη δχζθνια, είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ειεγρζεί ε αηνκηθή ή θαη ζπιινγηθή δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη, θαη είλαη επίζεο δχζθνιν λα κεηξεζεί ε απφδνζή ηεο αθφκα θαη φηαλ ζπλδέεηαη κε πιηθή παξαγσγή. ε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ άπιε εξγαζία, φπσο νη θνηλσληθέο θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε ή ε έξεπλα, ην απνηέιεζκα είλαη θαηά θαλφλα πνηνηηθφ ή έκκεζα πνζνηηθφ, θαη επνκέλσο κεηξήζηκν κφλν κε ηε ζπλνιηθή επίπησζε γηα ηελ νηθνλνκία ή έλα κέξνο ηεο. Ο κεηα ηευινξηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο γηα λα εξγαζηεί ηνζν γηα ηελ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πνιηηηζηη- 2

3 θψλ πεξηερνκέλσλ ησλ εκπνξεπκάησλ 1. Δλψ ζηνλ ηευινξηζκφ ε ππνθεηκεληθφηεηα θηλεηνπνηείηαη κφλν γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ εθ ησλ άλσ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (ην ηευινξηθφ κάλαηδκελη είλαη βέβαηα κηα δξαζηεξηφηεηα ελ πνιινίο άπιε ε νπνία θηλεηνπνηεί ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ ζηειερψλ), ζηελ κεηά ηνλ ηευινξηζκφ επνρή θαη ηελ επνρή θπξηαξρίαο ηεο άπιεο εξγαζίαο, ε ππνθεηκεληθφηεηα είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Καη ε θηλεηνπνίεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαζψο απνηειεί εμ νξηζκνχ παξάγνληα αιιαγψλ. Η βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο φπνπ θπξηαξρεί ε άπιε εξγαζία δελ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα ειεγρζεί φπσο ζε ρψξνπο φπνπ θπξηαξρεί ε πιηθή εξγαζία, θαη εμαξηάηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ απφ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ φηαλ επηρεηξείηαη ε εηζαγσγή, ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ ινγηθψλ ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο πςειήο απφδνζεο επηδηψθεηαη, ηαπηφρξνλα, ε ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληακείβνληαη. Η πηνζέηεζε πςειψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απνηειεί ην κφλν κέζν, φρη γηα λα π- πνινγηζηεί ε απφδνζή ηνπο, αιιά γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζηξάηεπζή ηνπο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο (νη golden boys είλαη ε θξαπγαιέα πεξίπησζε). Σαπηφρξνλα, φκσο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο άπιεο εξγαζίαο, πηνζεηείηαη παξάιιεια θαη ε πνιηηηθή ηεο φζν ην δπλαηφλ θζελφηεξεο θαη «επέιηθηεο» εξγαζίαο, φπνπ ε θαιή πιεξσκή αληηθαζίζηαηαη απφ ην αληίζηξνθν θίλεηξν πνπ απνηειεί ν θφβνο ηεο απφιπζεο. Έλα «θίλεηξν», ζεκεησηένλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε ζρεηηθά κηθξέο κνλάδεο φπνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζρεηηθά εχθνια νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ηεο άπιεο εξγαζίαο. Η ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ πξνυπνζέηεη θαη κηα δηαζεζηκφηεηα αηφκσλ κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε ηέηνηεο ζέζεηο εξγαζίαο. ε κεγάιεο κνλάδεο ππεξεζηψλ, φπνπ ην αληηθείκελν είλαη ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλν θαη δχζθνια αμηνινγήζηκν, ε επειημία θαη ν θφβνο ηεο απφιπζεο απνηεινχλ κηα θαληαζίσζε ησλ πξντζηακέλσλ νη νπνίνη δελ θαηαλννχλ φηη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη φρη ζε βειηίσζή ηεο. Η αξία σπήζηρ ηηρ επγαηικήρ δύναμηρ Η ηδέα φηη ε θξηηηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ ελδηαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ πιηθή εξγαζία θαη φηη ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αθνξά ζηελ νπζία ην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο ζε ζρέζε κε ηελ αληαιιαθηηθή αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αθήλεη εθηφο ζπδήηεζεο ηνλ γλσζηφ δηαρσξηζκφ ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (ηνπ εκπνξεχκαηνο εξγαηηθή δχλακε) απφ ηελ αμία ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, απφ ηε δηακφξθσζε δειαδή ζηελ επηρείξεζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηεζεί ε ηθαλφηεηα πξνο εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ. Αθφκα θαη ηελ επνρή ηνπ θνξληηζκνχ, νη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ (α) νξγαλσλφηαλ ε παξαγσγή, (β) ρξεζηκνπνηνχληαλ ε εμειηζζφκελε ηερλνινγία θαη (γ) εμαζθαιηδφηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγή, νη δηαδηθαζίεο πνπ εληάζζνληαλ ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε (κάλαηδκελη) ηεο επηρείξεζεο απαηηνχζαλ γλψζεηο, εκπεηξία θαη εθεπξεηηθφηεηα. Η αμία ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ιφγσ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ (αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο λεθξήο θαη δσληαλήο εξγαζίαο, δειαδή παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγαζίαο) θαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε παξαγσγηθφηεηα ή ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, επεξεάδνληαο ηηο ζπλζήθεο 1 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota, ζ.143 3

4 ζηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ε αληαιιαθηηθή αμία. Η δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο είλαη απαξαίηεηε, είλαη ζπιινγηθή θαη είλαη ζπλάξηεζε γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη ηθαλνηήησλ ελφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζ' απηφ ην πιαίζην. Όηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά, νη νπνίεο δελ α- θνξνχλ άκεζα ηελ πιηθή παξαγσγή αιιά ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ ή νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ, επεθηείλνληαη, ιφγσ ηεο επηηάρπλζεο ησλ αιιαγψλ ή ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε λένπο ηνκείο ππεξεζηψλ, ηφηε ν θαζνξηζκφο θαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απαζρνιεί πιένλ έλα ππνινγίζηκν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν πέξαζκα ζε κηα λέα πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξγαζία, απφ ηνλ θπξίαξρν πιένλ ξφιν ηεο «άπιεο εξγαζίαο», ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζην πιεξνθνξηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν ησλ εκπνξεπκάησλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ην «πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν» αλαθέξεηαη θαηεπζείαλ «ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ βηνκεραληθνχ θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, φπνπ νη εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ άκεζε εξγαζία αθνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ θπβεξλεηηθή θαη ηνλ έιεγρν κέζσ ππνινγηζηψλ (θαη ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε επηθνηλσλία)». Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ ην «πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν» ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ε «άπιε εξγαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θαλνληθά σο εξγαζία - ην είδνο, δειαδή, ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ θαη θαζνξηζκφ πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ θαλφλσλ, ηε κφδα, ηα γνχζηα, ηα πξφηππα ησλ θαηαλαισηψλ θαη, επξχηεξα, ηεο θνηλήο γλψκεο» 2. «Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ήηαλ θάπνηε ην πξνλνκηαθφ πεδίν ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ παηδηψλ ηεο, έρεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κεηαηξαπεί ζην πεδίν απηνχ πνπ έρεη νλνκαζηεί καδηθή δηαλνεηηθφηεηα. Οη βαζηέο αιιαγέο ζε απηνχο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο έρνπλ αιιάμεη φρη κφλν ηε ζχλζεζε, ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο -ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο- αιιά, επίζεο, θαη βαζχηεξα αθφκα, ηνλ ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαλννπκέλσλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο». Οη ηερληθέο ηνπ κάλαηδκελη αλαδεηνχλ πιένλ κεζφδνπο γηα «λα είλαη ε ςπρή ηνπ εξγάηε κέξνο ηεο επηρείξεζεο». Η πξνζσπηθφηεηα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ε εξγαζία είλαη πιένλ ε ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη δηνίθεζεο παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Η ζπιινγηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Αιιά ε αλάδεημε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο δελ θαηαξγεί ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηεξαξρίαο θαη ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ απηνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, θαη ηνλ αλαπαξάγεη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη εξγνδφηεο είλαη πνιχ αλήζπρνη ιφγσ ηνπ δηπινχ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη: απφ ηε κία κεξηά είλαη αλαγθαζκέλνη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ εξγαδφκελνπ σο ηε κφλε κνξθή ζπλεξγαζίαο ζηελ παξαγσγή, αιιά απφ ηελ άιιε, θαη ηαπηφρξνλα, είλαη αλαγθαζκέλνη (κηα αλαγθαηφηεηα δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ηνλ θαπηηαιηζηή) λα κελ «αλαδηαλέκνπλ» ηελ εμνπζία πνπ ζπλεπάγεηαη ε λέα πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε νξγάλσζή ηεο. Σα εξγαιεία κε ηα νπνία νη εξγνδφηεο κπφξεζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ απηήλ ηελ αληίζεζε είλαη πιένλ γλσζηά θαη πξφθεηηαη, ζε ζπλζήθεο πςειήο αλεξγίαο θαη αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, γηα ηελ έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ κε πςειέο εηδηθεχζεηο ζηνλ ππξήλα ησλ δηαδηθαζηψλ εθκάζεζεο, πνιιέο θνξέο κε πςειέο ακνηβέο αιιά θαη ηζρπξέο δφζεηο αβεβαηφηεηαο, θαη γηα ηελ παζηαζκέλε επέθηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο αλαζθάιεηαο ζηηο ρακειφηεξεο εηδηθεχζεηο, φπνπ φκσο ε δηαλνεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη παξ' φι απηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο κηαο ζηνηρεησδψο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 2 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota, ζ.132 4

5 Καζψο είλαη αλαπφθεπθην λα δερζνχκε φηη βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ηνπ «θαπηηαιηζκνχ ηεο γλψζεο» (ή ηνπ «γλσζηαθνχ θαπηηαιηζκνχ»), απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ νλνκαζία είλαη φηη δηαλχνπκε κηα λέα πεξίνδν ζηε ζρέζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, φηη ε ζρέζε απηή έρεη δηαηεξεζεί ράξε ζε έλα εμσθξεληθφ πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ην νπνίν μεδηπιψλεηαη απηή ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή κε ηελ παγθφζκηα θξίζε, θαη φηη, ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο, ε ππέξβαζε πξέπεη λα βαζηζηεί ζηελ πξσηνθαλή αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, ζηελ εμίζνπ πξσηνθαλή δηάρπζε ησλ δηαζέζηκσλ γλψζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ δεκφζηνπ ρψξνπ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ. Η ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο νδεγεί θαη' αξράο ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο εξγαζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο θαηά ηελ παξαγσγή (θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη πεηξακαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ), θαη επίζεο ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην «εξεπλεηηθφ κνληέιν παξαγσγήο γλψζεο» ζε α- πφζηαζε απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη ην «νξγαλσηηθφ κνληέιν παξαγσγήο γλψζεο», ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 3. Δπίζεο, ελψ ε έξεπλα παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην αληηθείκελν δεκνζίσλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ κε ηδησηηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο ζηελ παξαγσγή δελ είλαη ην κνλνπψιην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έρνπλ πιένλ εκθαληζηεί νη «θνηλφηεηεο γλψζεηο», «λέεο νξγαλψζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη εηδηθά κε ηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή γλψζεο κέζσ απνθεληξσκέλσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ». Όηαλ πηνζεηείηαη κηα ηέηνηα αλνηρηή πξνζέγγηζε, πνπ θαηαλνεί ηηο πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο λέαο γλψζεο θαη ηελ παξάιιειε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο κπνξνχλ πιένλ λα ηξνθνδνηήζνπλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε επέθηαζε ηεο άπιεο εξγαζίαο ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη κε ηελ εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ γλψζεσλ, πνιχ πέξα απφ ηα φξηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Γπλαηφηεηεο πνπ νθείινληαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ζηε κε αληαγσληζηηθή, κε απνθιεηζηηθή θαη ζσξεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, θαη θπζηθά ζηελ επηηαρπλφκελε δπλαηφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ λα εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο δηαζέζηκσλ γλψζεσλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ πξνυπάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. ε δηεζλέο επίπεδν, νη πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, ε αλάπηπμε κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα επηζηεκνληθά θαη ζέκαηα πνιηηηθήο (πεξηβαιινληηθέο), ζε ζέκαηα ππεξεζηψλ (γηαηξνί), ή ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ (παξαηεξεηήξηα), ε δεκηνπξγία ζην πιαίζην επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ (αλνηρηφ ινγηζκηθφ), παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ή αθφκα θαη ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, θαη νη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνηεινχλ εθδειψζεηο κηαο «ζπιινγηθήο επαληδηνπνίεζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο παξαγσγήο πνπ έρεη ακθηζβεηήζεη ηε ινγηθή ηεο πφισζεο ηεο γλψζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηνλ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ» 4. Ο σπημαηοπιζηυηικόρ καπιηαλιζμόρ και η επγαζία Η κεηαηφπηζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απφ ην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ, δειαδή ζην ρξεκαηηζηήξην, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο, απνηέιεζε ηε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ κεηέηξεςε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εξγαζίαο απφ ην θεθάιαην. «...ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, απφ ηε κηα κεξηά ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπζζσξεχνπλ θαη λα ειέγ- 3 Foray D. (2010) Οηθνλνκία ηεο γλώζεο, Σαββάιαο, ζ.90 4 Negri T., Vercellone C. (2008) Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif, Multitudes 32, ζ.40 5

6 ρνπλ έλα άπιν ελεξγεηηθφ θεθάιαην, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά ε αληαιιαθηηθή αμία απηνχ ηνπ άπινπ θεθαιαίνπ είλαη ζεσξεηηθά απξνζδηφξηζηε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Απηφ πνπ θαηαθέξλεη ην ρξεκαηηζηήξην είλαη λα παξαθάκςεη απηφ ην ζεκαληηθφ εκπφδην» 5. Η ρξεκαηηζηεξηαθή ζεψξεζε ηνπ άπινπ θεθαιαίνπ (ηνπ απνηεινχκελνπ θαηά θχξην ιφγν απφ ην εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ), ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη επνκέλσο ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη επίζεο, ελψ έρεη θαη σο πξνυπφζεζε, ηελ αλαγθαζηηθή θηλεηηθφηεηα ζηηο εηδηθφηεηεο θαη ην πεξηερφκελν ζε γλψζεο ησλ εηδηθνηήησλ, θαη δελ κπνξεί λα έρεη ηελ επειημία θαη ηε δπλακηθή πνπ αλακέλεη λα έρεη, ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε κηα αγνξά παξαγσγήο εηδηθνηήησλ εμίζνπ θηλεηηθή. ' απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αγνξά ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη ην κφλν κέζν, αιιά έλα κέζν αζηαζέο, πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ παξά εθεί φπνπ ππάξρεη κηα ζηαζεξνπνηεκέλε (ζπκβησηηθή ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο) ζρέζε δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Η θεξδνθνξία πνπ εμαζθαιίδεη ην άπιν θεθάιαην επηηξέπεη ηε γελλαηνδσξία ησλ πξψησλ απέλαληη ζηα δεχηεξα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ εκθαλίδνληαη κεγάια ειιείκκαηα (φπσο ε δηάζεκε πεξίπησζε ηνπ ειιείκκαηνο πξνγξακκαηηζηψλ ζηε Γεξκαλία), ή φηη δελ αμηνπνηείηαη ζε κεγάιε έθηαζε ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ. ηηο θαηψηεξεο, φκσο, εηδηθφηεηεο ή απηέο κε παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ρακειφηεξν θαηλνηνκηθφ δπλακηζκφ, ε αληηζηνίρεζε απηή ράλεηαη. Η πξνζθνξά θαη δήηεζε εηδηθνηήησλ δελ δηακνξθψλνληαη ζε έλα πιαίζην κε γλψζεηο γηα ηηο πξαγκαηηθέο δπλακηθέο 6, αιιά ζε έλα πιαίζην φπνπ ε δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, θαη άξα ε πξνζθνξά εηδηθνηήησλ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ ειιηπέζηαησλ γλψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο, ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ρξεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ, φπσο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ε απηφλνκε δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έξρεηαη λα θαιχςεη ελ κέξεη απηή ηελ αδπλακία. Η ζηξαηεγηθή ηνπ ειέγρνπ ηεο γλσζηαθήο θνηλσληθήο δπλακηθήο, πξνο φθεινο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο, δελ είλαη νχηε πιήξσο απνηειεζκαηηθή, νχηε απνηειεί ηε κφλε δπλαηή εμέιημε κεηά ηελ θξίζε ηεο θνξληηζηηθήο ξχζκηζεο. Γελ έρεη θαη αξράο θαηνξζψζεη λα εμαιείςεη ηελ επίδξαζε απηήο ηεο δπλακηθήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ ή γλσζηαθψλ πξαθηηθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ε αλαδηάξζξσζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζή ηνπο έρεη ιάβεη δχν κνξθέο πνπ αμηνπνηεί ε θαζεκία κε ηνλ ηξφπν ηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ: «...Η αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηάδνζε ηνπ γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ηνπ θεξκαηηζκνχ δειαδή ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε βάζε ησλ ελνηήησλ γλψζεσλ πνπ α- παηηνχληαη θαη ηεο εηδίθεπζεο ησλ εηαηξεηψλ αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Απηφο ν γλσζηαθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο απαηηεί θξηηήξηα εγθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απέρνπλ αηζζεηά απφ ηε ινγηθή ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θφζηνπο πνπ έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ν ηερληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ηευινξηθνχ ηχπνπ... Η νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εμαθάληζε ησλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο: νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη λέεο νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο επέηξεςαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγν- 5 El M.Mouhoud, D. Plihon (2009), Le savoir et la finance, La Découverte, ζ Τν επξσπατθό εξεπλεηηθό έξγν WORKS έδεημε νηη ζε παξαδνζηαθνύο θπξίσο θιάδνπο ρακειήο ηερλνινγίαο θαη ζε ρώξεο ηεο δπηηθήο επξώπεο, έρεη ραζεί ε ηθαλόηεηα δηακόξθσζεο εηδηθνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ζπλερίδεη λα ππάξρεη δήηεζε: Η αγνξά δελ θαίλεηαη λα αληηζηαζκίδεη ηελ έιιεηςε κεραληζκώλ θαηάξηηζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε ζεκαληηθό κέξνο ησλ κειεηώλ πεξηπηώζεσλ, Petros Linardos, Retraining and skilling policy and practices in value chain restructuring, ζην P.Meil(ed), Challenges for Europe under value chain restructuring, ζ.60 6

7 ξψλ, πξνζδίδνληάο ηνπο κεγαιχηεξε επειημία» 7. Η επέιηθηε ηευινξηθή νξγάλσζε, πνπ ζπλππάξρεη κε ηελ αξγή ή κεδεληθή εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο, κπνξεί λα βαζηζηεί ζην ηαρχηεξα εμειηζζφκελν γλσζηαθφ θεθάιαην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο ηνπ γηα εξγαζία θαη ιφγσ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο εγγελείο αδπλακίεο ε- λφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Η απνδφκεζε ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ θαη ε δηακφξθσζε κηαο δηεζλνχο αγνξάο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα αγσληψδε αλαδήηεζε αλά ηνλ πιαλήηε, ηφζν ηεο εηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, φζν θαη ηεο δηαζέζηκεο θζελήο εξγαζίαο, θαη θαζψο έρνπλ απνδπλακσζεί ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία δηακνξθσλφηαλ ζε εζληθφ επίπεδν ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, ησλ αλέξγσλ θαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία επξχηεξα, νη κεηαθηλήζεηο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αμηνπνίεζε θζελήο θαη επέιηθηεο εξγαζίαο έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ. Σν ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απνηειείηαη απφ ην ππφινηπν ησλ εζληθψλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο, απφ ηηο λέεο «αληαγσληζηηθέο» εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο εζληθέο αγνξέο αιιά θαη ζηε δηεζλή αγνξά, θαη απφ ην α- λεξρφκελν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεγάιεο κάδαο, φπνπ αζξνίδνληαη επηπηψζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηάθνξσλ εθδνρψλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή αθφκα θαη ηξηηνβάζκηαο. Γηα ράξε ηεο επειημίαο έρεη απνδπλακσζεί θαη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ κεηαηξέπνληαη ζε έλαλ εμσγελή, ππνιεηπφκελν παξάγνληα, ζπλάξηεζε πξνεγνχκελσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ην θνξληηζηηθφ πξφηππν ή ηελ επηδίσμε ηεο δηακφξθσζήο ηνπ (κε ηελ εληαία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε νξγάλσζεο, κάζεζεο θαη δηθαησκάησλ). Έλαο παξάγνληαο αλεμάξηεηνο απφ ην λέν πξφηππν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εξγαζίαο, γηα ην νπνίν ηα δηθαηψκαηα είλαη έλα θφζηνο πνπ δελ ππάξρεη ιφγνο λα επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε, ελψ δελ ππάξρεη επίζεο ιφγνο λα ην επηβάιιεη ην θξάηνο ζηελ επηρείξεζε. Ο επηηπρήο («ελάξεηνο») ζηνλ θνξληηζκφ ζπλδπαζκφο ηευινξηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη δηθαησκάησλ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ιφγσ ελφο δπζκελνχο γηα ηελ εξγαζία ζπζρεηηζκνχ, αιιά δελ είλαη πιένλ θαη απαξαίηεηνο θαζψο ππάξρεη εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψ- ζηε λα εληάζζεηαη εχθνια ζε έλαλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αθξαίαο επειημίαο. Η ζηξαηεγηθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηαπηφρξνλα ηνλ δπλακηζκφ ελφο γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ έληαμε ηνπ ηερληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (ησλ κνξθψλ ηνπ λενηευινξηζκνχ) ζε κηα παξάιιειε δπλακηθή εμαζθάιηζεο κηαο αλεξρφκελεο θεξδνθνξίαο, ε νπνία δελ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο θαηλνηνκηθέο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, φζν απφ ηελ εμεχξεζε πάληα θζελφηεξεο εξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη νη εξγαδφκελνη δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Η ζηξαηεγηθή απηή ζπλδπάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ζε επίπεδν εηζνδεκάησλ θαη ζθάιεηαο, ησλ πςειψλ εηδηθνηήησλ πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηνπ γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, κε ηε ρσξίο φξην επέθηαζε ηεο επειημίαο, πνπ απνδπλακψλεη ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε απηή ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, είηε ζην γλσζηαθφ θεθάιαηφ ηνπο. Κάζε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, κε κεηεγθαηαζηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο 8, ή κε ηελ θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ θαη ηελ απαζρφιεζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 7 M. Delapierre, Ph. Moati, El M. Mouhoud (2000), Connaissance et mondialisation, Economica, ζ Αιπζίδα αμίαο νλνκάδνπκε ην ζύλνιν ησλ δηαδνρηθώλ δξαζηεξηνηήησλ - έξεπλα θαη αλάπηπμε, εθνδηαζηηθή, δηνίθεζε θαη νξγάλσζε, παξαγσγή, πσιήζεηο, εμππεξέηεζε πειαηώλ - πνπ ζπλζέηνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα κηαο επηρείξεζεο. Ο δηαρσξηζκόο απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ρσξηζηή αμηνιόγεζε θαη απνηίκεζή ηνπο, απνηειεί κηα εθδήισζε ηεο δηεπξπκέλεο ζεκαζίαο πνπ απνθηά ε 7

8 κε κεησκέλα ή θαη αλχπαξθηα δηθαηψκαηα, εληάζζεηαη ζηελ ίδηα πξνζπάζεηα απφδνζεο θεξδνθφξνπ δπλακηζκνχ ζην ηευινξηθφ πξφηππν. Η άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, παξάιιεια κε ηελ επηδείλσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ (νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή θιηκαηηθψλ), πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε αλαδήηεζε ζε άιιε ρψξα κηαο ζέζεο εξγαζίαο, επηηείλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, δηακνξθψλνληαο επθαηξίεο πνπ είλαη πξαγκαηηθέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζε άιιεο ζαθψο απαηειέο, αθφκε θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Τποκειμενικόηηηα, ζςλλογικόηηηα και έξοδορ απο ηην κπίζη Η θπξίαξρε ζήκεξα δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλερίδεη ηηο αιιαγέο ζηελ εξγαζία. Δίλαη νξαηέο νη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα απνδνκεζεί ην εξγαηηθφ δίθαην θαη λα εγθαζηδξπζεί ε αηνκηθή ζχκβαζε σο θαλφλαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, λα απνδπλακσζνχλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, λα εθιείςεη ε πξαθηηθή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, λα θπξηαξρήζεη ε επειημία ζε ζπλζήθεο δηνγθνχκελεο αλαζθάιεηαο θαη λα ηδησηηθνπνηεζεί ε αζθάιηζε πγείαο θαη γήξαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ νξηζηηθή ξήμε κε ην παξειζφλ ησλ θνηλσληθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ηεο θνξληηζηηθήο κηζζσηήο ζρέζεο. Παξάιιεια, ε δπλακηθή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρεη αξρίζεη λα θάλεη πην δχζθνιεο ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ, ηηο δπλαηφηεηεο ζπλέρηζεο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ πνιιαπιαζηάδνληαη νη αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ πιήηηνπλ θπξίσο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, απηνχο πνπ είλαη άλεξγνη ή βξίζθνληαη ήδε ζηα φξηα ηεο επηβίσζεο. Με ηελ εμέιημε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο νινθιεξψλεηαη ε εγθαζίδξπζε ελφο θαπηηαιηζκνχ ησλ θαηαζηξνθψλ 9, πνπ εγθαηαιείπεη ηε θξνληίδα ηεο θνηλσλίαο θαη δελ επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ, αιιά ζπλερίδεη λα επηηπγράλεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ. Η ζπλχπαξμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ -αθφκα θαη ηνπ αλαηνιηθνχ αληηγξάθνπ ηνπ- κε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο δελ είλαη έλα λέν θαηλφκελν νχηε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο γλψζεο γηα ηε ζπγθάιπςή ηνπ. Η εηξεληθή θαη «έλδνμε» κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε, κε ηηο δηάθνξεο εθδνρέο θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ζπλππήξρε κε ηηο ηξαγσδίεο ηεο κεηα-απνηθηαθήο επνρήο θαη κε ηελ ηαρεία επηβάξπλζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ, φηαλ ηηο απνθάιπςε ε έθζεζε the limits to growth 10, βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ απνδνθηκαζία ηεο δεμηάο θαη ηεο Αξηζηεξάο, ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο. Η πεξίνδνο απηή είρε δείμεη πφζν ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ήηαλ νη ζεζκνί παξαγσγήο γλψζεο θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ζε πνην βαζκφ νη «νξγαληθνί δηαλννχκελνη» ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ ήηαλ εληαγκέλνη ζηνλ ξφιν πνπ ηνπο επηθχιαζζε ν ηευινξηθφο θαηακεξηζκφο θαη ε θνξληηζηηθή θνηλσληθή ηεξαξρία. Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θφλην βαζχηεξεο αιιαγέο ζηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, θαηά ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Η θξίζε ηνπ θνξληηζκνχ ηξνθνδνηήζεθε κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ηευινξηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη θαηακεξηζκνχ ηεο γλψζεο, απφ ηελ επέθηαζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν ησλ κηζζσηψλ. Ο θαπηηαιηζκφο πνπ ηνλ δηαδέρζεθε, ν θαπηηαιηζκφο πνπ αμηνπνίεζε φζν πνηέ ηελ επηζηήκε θαη ηελ θαηλνηνκία, επεδίσμε λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηε δηάρπηε δηαλνεηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, αιιά θαη λα ζπγθξαηήζεη ηε ζπιινγηθή δπλακηθή πνπ ε- 9 Naomi Klein (2010), Το δόγμα του σόκ, Εθδόζεηο Ληβάλε 10 Meadows, D.H. (1972), The limits to growth, New York, Universe Books 8

9 γθπκνλεί ε κεηαηφπηζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο πξνο φθεινο ησλ κηζζσηψλ. Ο θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο εμαζθάιηζε θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν πςεινχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο, βαζίζηεθε ζηνλ ηευινξηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη γλψζεο. Η κεγάιε κάδα ησλ κηζζσηψλ ήηαλ αλεηδίθεπηνη ή εκη-εηδηθεπκέλνη, ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε ήηαλ ππφζεζε ηνπ κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δηαλνεηηθή εξγαζία ήηαλ ππφζεζε ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ κηθξναζηψλ δηαλννπκέλσλ πνπ δηαηεξνχζαλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο γλψζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φ- πσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην, φηη ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, πνπ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη πξηλ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, δελ ππήξρε ρψξνο γηα ηελ εκθάληζε ησλ «νξγαληθψλ δηαλννπκέλσλ» ηεο ηάμεο ησλ κηζζσηψλ. Ο Γθξάκζη έζεζε απηφ ην δήηεκα, αιιά δελ πήξε ζηε ζπλέρεηα α- παληήζεηο απφ ηνλ πνιηηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ, θαζψο ν ρψξνο απηφο απνδερφηαλ θαη ζπληεξνχζε ηνλ ππάξρνληα θαηακεξηζκφ γλψζεο. Η πεξίνδνο πνπ μεθίλεζε κε ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο ηνπ θνξληηζηηθνχ κνληέινπ ζπλερίζηεθε κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο εηδηθφηεξα. εκεηψζεθε θαη δελ έρεη ζηακαηήζεη κηα ξαγδαία άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ λέσλ αξρηθά θαη ηεο θνηλσλίαο ζηε ζπλέρεηα. Γηεπξχλζεθε κε επίζεο γξήγνξνπο ξπζκνχο ε εκπινθή κηζζσηψλ ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη ζηελ θαηλνηνκία, ηφζν ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο φζν θαη ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα επεθηαζεί ε εμάξηεζε ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ κηζζσηψλ. Σα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απμήζεθαλ, κε απνηέιεζκα λα αληηθαηαζηαζεί ν κηθξναζηφο δηαλννχκελνο απφ ηνλ κηζζσηφ πνπ επηηειεί δηαλνεηηθή εξγαζία, σο ραξαθηεξηζηηθή θηγνχξα ηεο δηαλφεζεο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο αλεμάξηεηεο «θνηλφηεηεο γλψζεο», νη νπνίεο έπαημαλ θαη παίδνπλ αλαγλσξηζκέλν ξφιν ζηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή, ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή δξάζε. ην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ νη δηεπξπλφκελεο αληζνξξνπίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ φπσο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ζπλππάξρνπλ κε ηε ζπλάληεζε, αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ παξαγσγψλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δλψ απφ ηελ άιιε κεξηά ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο δελ είλαη πιένλ ζπλάξηεζε ηεο ζπλνιηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, αιιά είλαη - θαη επηδηψθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα είλαη - ζπλάξηεζε κηθξννηθνλνκηθψλ ζπζρεηηζκψλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο πνπ επηιέγνπλ νη θπβεξλήζεηο εγγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ επηινγψλ θαη νδεγνχλ ζε βαζχηεξε αθφκα θξίζε, είλαη νηη νη πνιηηηθέο απηέο απνηεινχλ ηε κφλε νδφ γηα λα κπνξεί ην θεθάιαην λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαηηθήο εθεπξεηηθφηεηαο. Η έμνδνο απφ ηελ θξίζε, ε εμαζθάιηζε δειαδή λέσλ ηζνξξνπηψλ ζηνλ πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ ηνκέα, ζα εμαξηεζεί απφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληεζνχλ θαη λα ζπληνληζηνχλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ θαη θξαηψλ, νη πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ θαηαλαισηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ κε παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο....δελ εθηηκψ νηη ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ δηαζέηεη απιψο κηα ιεηηνπξγηθφηεηα γηα κηα λέα ηζηνξηθή θάζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ. Απηφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην πξντφλ κηαο ζησπειήο επαλάζηαζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ηεο αλζξσπνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη κέζσ ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο 11. Η ρεηξαθέηεζε είλαη κηα άκεζε αλάγθε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα γεληθεπκέλν αίηεκα, ην νπνίν ζα αλαιάβνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ νη ζπλεηαηξηζκέλνη παξαγσγνί πνπ θαηέρνπλ ηελ ε- 11 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota, ζ.140 9

10 κπεηξνγλσκνζχλε θαη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο, λα θαηλνηνκήζνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη θαη λα ζρεδηάζνπλ ηε βησζηκφηεηα. Βιβλιογπαθία Artus P., Virard M-P. (2010), Pourquoi il faut partager les revenus, La Découverte Artous A. (2003) Travail et émancipation sociale: Marx et le travail, Syllepse Attac (2010), Pour un big bang fiscal, Le bord de l eau Azam G. (2010), Le temps du monde fini: vers l après-capitalisme, Les liens qui libèrent Bensaid D. e.a. (2009), De quoi le communisme est-il le nom?, Contre temps No 4, Syllepse Braverman H. (1974) Labor and monopoly capital, Monthly Review Press Γθξάκζη Α. (1972) Οη δηαλννχκελνη, ηνραζηήο Castells M. (1996), La société en réseaux, Fayard Colloque de Cerisy (2002), Les nouvelles raisons du savoir, l aube Coriat B. (1991) Penser à l envers, Christian Bourgois Daly H. (1996), Beyond growth, Beacon Press Delapierre M., Moati Ph., Mouhoud El M. (2000), Connaissance et mondialisation, Economica Diamond J. (2006), Καηάξξεπζε: πψο νη θνηλσλίεο επηιέγνπλ λα απνηχρνπλ ή λα επηηχρνπλ; Κάηνπηξν Flannery T. (2006), Alerte rouge: agir contre le rechauffement climatique, Eloïse d Ormesson Foray D. (2010), Η νηθνλνκία ηεο γλψζεο, αββάιαο Gadrey J. (2010), Adieu à la croissance, Alternatives Economiques Gay V. e.a. (2010), Pistes pour un anticapitalisme vert, Syllepse George S. (2010), Leurs crises et nos solutions, Albin Michel Giddens A. (2009), The politics of climate change, Polity Hansen J. (2009), Storms of my grandchildren, Bloomsbury Hardt M., Negri A. (2000), Empire, Exils Hardt M., Negri A. (2004), Multitude, Hardt M., Negri A. (2009), Commonwealth, Harvard University Press 10

11 Harvey D. (2010), The enigma of capital, Profile Books Jackson T. (2009), Prosperity without growth: economics for a finite planet, Earthscan Kahin B., Foray D. (2006), Advancing knowledge and the knowledge economy, The MIT Press Kern H., Schumann M. (1989) La fin de la division du travail? La rationalisation dans la production industrielle, Editions de la maison des sciences de l homme Klein N. (2007), The shock doctrine, Penguin Books Κνξηά Μπ. (1985) Δπηζηήκε, ηερληθή θαη θεθάιαην, Α/ζπλέρεηα Lazzarato M. (2000) La multitude dans la dynamique économique, Multitudes 2 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, in Virno P. and Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota Ληλάξδνο-Ρπικφλ Π. (Δπηκέιεηα) (2003) Νέεο ηερλνινγίεο, νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ζρεκαηηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ, Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ Linardos P. (2009), Retraining and skilling policy and practice in value chain restructuring, ζην P.Meil (ed), Challenges for Europe under value chain restructuring: Contributions to policy debates, Leuven Lundvall B-A. (2002) Innovation, growth and social cohesion: the Danish Model, Edward Elgar Moulier Boutang Y. (2007), Le capitalisme cognitif, la nouvelle grande transformation, Editions Amsterdam Moulier Boutang Y. (2010), L abeille et l économiste, carnetsnord Mouhoud El M., Plihon D (2009), Le savoir et la finance: liaisons dangereuses au coeur du capitalisme contemporain, LA DÉCOUVERTE Negri A. (2006), La fabrique de porcelaine, Stock Negri A. (2010), Inventer le commun des hommes, bayard Negri T. (1992) Valeur-travail: crise et problèmes de reconstruction dans le postmoderne, multitudes-samizdat.net Negri T. Vercellone C. (2008) Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif, Multitudes 32 Reich R. (2011), Aftershock: the next economy and Amercia s future, Vintage Sen A. (2000), Un nouveau modèle économique, Odile Jacob Tsoukas H., Mylonopoulos N. (2004) Organisations as knowledge systems, Palgrave Vercellone C. (sous la direction de) (2003) Sommes nous sortis du capitalisme industriel?, La Dispute Victor P. (2008), Managing without growth, Edward Elgar 11

12 Wallerstein I. (2004), The uncertainties of knowledge, Temple Zarifian Ph. (1993) Quels modèles d organisation pour l industrie européenne? L émergence de la firme coopératrice, L Harmattan Zarifian Ph. (2005), Compétences et stratégies d entreprises, Liaisons 12

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθά εμαξηεκέλεο απηναπαζρόιεζεο Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE Softecon Enterprise Από ηελ Ιδέα ζηελ Πξάμε Η Softecon Enterprise έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο 60 εγθαηαζηάζεηο Oracle JD Edwards ζε Διιάδα, Κχπξν, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Οπθξαλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα : Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα ζηη Δημόζια Διοίκηζη και ηις Επιτειρήζεις Μικρού / Μεζαίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα