ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΆΤΛΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΦΟΡΝΣΙΜΟ. Πέηπορ Λινάπδορ Ρςλμόν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΆΤΛΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΦΟΡΝΣΙΜΟ. Πέηπορ Λινάπδορ Ρςλμόν"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα Ννεκβξίνπ 2011 ΆΤΛΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΦΟΡΝΣΙΜΟ Πέηπορ Λινάπδορ Ρςλμόν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ Πεπίλητη: Η θπξηαξρία ηεο άπιεο εξγαζίαο ζην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ, θαη ν πξσηεχνλ ξφινο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη αλαλέσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαγσγήο, απνηεινχλ κεηαβνιέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δπλακηθή ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο. Η αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ απφ ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο θαηά ηελ ηειεπηαία 30εηία, βαζίζηεθε ζην ζπλδπαζκφ ηεο εμαγνξάο κε πςειέο ακνηβέο κεγάισλ θαηεγνξηψλ δηαλνεηηθά εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εγθαζίδξπζεο επέιηθησλ θαη αβέβαησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα λέν πξφηππν ειέγρνπ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Παξάιιεια, ε αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ έπαςε λα βαζίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία θεξδνθνξίαο, ακνηβψλ θαη παξαγσγηθφηεηαο, γηα λα εμαξηεζεί γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα σο ηε ζεκεξηλή θξίζε, απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμηνπνίεζε ηεο εθεπξεηηθφηεηαο ηεο άπιεο εξγαζίαο θαη ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ηευινξηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο εξγαδνκέλσλ κε πςειφηεξν απφ ην παξειζφλ κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηεο κεησκέλεο δήηεζεο απφ ηνπο κηζζσηνχο κε ηελ ππεξρξέσζε ησλ νηθνλνκηψλ. Η αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο, απαηηεί πιένλ ηελ αληηζηνίρεζε ππνθεηκεληθψλ δπλαηνηήησλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κε ηξφπνπο νη νπνίνη λα βαζίδνληαη ζηελ άκεζε ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη πνιηηψλ, θαη ζηελ θνηλσληθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηινγψλ γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 1

2 Ειζαγυγή Η θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ νπνία έρνπλ βπζηζηεί νη θνηλσλίεο καο, κεηά κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαηλφηαλ λα ερεη βξεί έλα πξφηππν αέλαεο αλαπαξαγσγήο ηνπ, βαζηζκέλν ζε έλα ζπκβφιαην θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, νθείιεηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ζηελ επηδίσμε ηνπ θεθαιαίνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ επέθηαζε ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ηεο άπιεο εξγαζίαο θαη ηελ εθηεηακέλε εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο λέσλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο γεληθεπκέλεο απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, ήηαλ ε αηηία ηεο δηαηάξαμεο ησλ παιαηψλ αλαπαξαγσγηθψλ ηζνξξνπηψλ, ηεο αλάδεημεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, θαη ηεο εθδήισζεο κηαο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεηαη κε κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλερή επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα θξίζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ θεθαιαίνπ λα ζπλππάξμεη κε ηηο γλσζηηθέο θαη παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο θνηλσλίαο, θαη ζηελ επηινγή ηνπ επνκέλσο λα δηαηεξήζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζε βάξνο αθφκα θαη ησλ πηφ αλαγθαίσλ αλαπαξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζηα επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Η επέκηαζη ηηρ άςληρ επγαζίαρ και οι νέερ μέθοδοι ελέγσος ηηρ επγαζίαρ Η άπιε εξγαζία έρεη πξηλ απ φια πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ επεηδή έρεη απνθηήζεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ ηδεψλ, ηελ επεμεξγαζία πνιηηηθψλ. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πιηθή θαη ηελ άπιε εξγαζία είλαη φηη ε δεχηεξε δελ έρεη θάπνην απηφ εηδηθφ πιηθφ απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εξγαζία ηνπ καξαγθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ είλαη φηη ν πξψηνο θαηαζθεπάδεη έλα ηξαπέδη ην νπνίν έρεη νξαηά πιηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε «ππεξεζία» πνπ πξνζθέξεη έλαο δάζθαινο δελ είλαη κεηξήζηκε απφ θακία άπνςε, παξφηη δελ π- πάξρεη ακθηβνιία φηη είλαη ρξήζηκε θαη φηη ζα έρεη απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην άηνκν, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά. Αθφκα θαη ζηηο πιένλ ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ππάξρεη πάληα έλα ηκήκα ηνπο πνπ αθνξά άπιε εξγαζία: ε επεμεξγαζία ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ ζέιεη ηνλ δηθφ ηεο ρξφλν θαη ηηο δηθέο ηεο ηθαλφηεηεο. Αιιά φζν νη άπιεο δξαζηεξηφηεηεο είραλ πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη νη πιηθέο θπξηαξρνχζαλ, νη άπιεο ήηαλ κελ απαξαίηεηεο, αιιά θαλείο δελ λνηαδφηαλ πξαγκαηηθά γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη ην θφζηνο ηνπο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ ή θαζνξηζκέλν κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα (ήηαλ ην εηζφδεκα ηνπ εξγνδφηε ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ι.ρ.). Με ηελ επέθηαζε ηεο άπιεο εξγαζίαο, κε ηελ αχμεζε δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ην δήηεκα ηεο απφδνζεο θαη ηνπ ειέγρνπ απηήο ηεο κνξθήο εξγαζίαο έρεη απνθηήζεη θεληξηθή ζεκαζία, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην πεξηερφκελν ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο εξγαζίαο γεληθά, αιιά εηδηθά ηεο άπιεο, εμειίζζεηαη δηαξθψο. Η πιηθή πιεπξά ηεο εξγαζίαο, ε νπνία θαηά θαλφλα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα έρεη έλα νξαηφ πιηθφ απνηέιεζκα, πξνγξακκαηίδεηαη θαη ειέγρεηαη εχθνια σο πξνο ην απνηέιεζκα θαη ηελ απφδνζή ηεο. Η άπιε φκσο εξγαζία πξνγξακκαηίδεηαη δχζθνια, είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ειεγρζεί ε αηνκηθή ή θαη ζπιινγηθή δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη, θαη είλαη επίζεο δχζθνιν λα κεηξεζεί ε απφδνζή ηεο αθφκα θαη φηαλ ζπλδέεηαη κε πιηθή παξαγσγή. ε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ άπιε εξγαζία, φπσο νη θνηλσληθέο θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε ή ε έξεπλα, ην απνηέιεζκα είλαη θαηά θαλφλα πνηνηηθφ ή έκκεζα πνζνηηθφ, θαη επνκέλσο κεηξήζηκν κφλν κε ηε ζπλνιηθή επίπησζε γηα ηελ νηθνλνκία ή έλα κέξνο ηεο. Ο κεηα ηευινξηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο γηα λα εξγαζηεί ηνζν γηα ηελ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πνιηηηζηη- 2

3 θψλ πεξηερνκέλσλ ησλ εκπνξεπκάησλ 1. Δλψ ζηνλ ηευινξηζκφ ε ππνθεηκεληθφηεηα θηλεηνπνηείηαη κφλν γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ εθ ησλ άλσ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (ην ηευινξηθφ κάλαηδκελη είλαη βέβαηα κηα δξαζηεξηφηεηα ελ πνιινίο άπιε ε νπνία θηλεηνπνηεί ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ ζηειερψλ), ζηελ κεηά ηνλ ηευινξηζκφ επνρή θαη ηελ επνρή θπξηαξρίαο ηεο άπιεο εξγαζίαο, ε ππνθεηκεληθφηεηα είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Καη ε θηλεηνπνίεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαζψο απνηειεί εμ νξηζκνχ παξάγνληα αιιαγψλ. Η βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο φπνπ θπξηαξρεί ε άπιε εξγαζία δελ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα ειεγρζεί φπσο ζε ρψξνπο φπνπ θπξηαξρεί ε πιηθή εξγαζία, θαη εμαξηάηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ απφ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ φηαλ επηρεηξείηαη ε εηζαγσγή, ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ ινγηθψλ ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο πςειήο απφδνζεο επηδηψθεηαη, ηαπηφρξνλα, ε ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληακείβνληαη. Η πηνζέηεζε πςειψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απνηειεί ην κφλν κέζν, φρη γηα λα π- πνινγηζηεί ε απφδνζή ηνπο, αιιά γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζηξάηεπζή ηνπο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο (νη golden boys είλαη ε θξαπγαιέα πεξίπησζε). Σαπηφρξνλα, φκσο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο άπιεο εξγαζίαο, πηνζεηείηαη παξάιιεια θαη ε πνιηηηθή ηεο φζν ην δπλαηφλ θζελφηεξεο θαη «επέιηθηεο» εξγαζίαο, φπνπ ε θαιή πιεξσκή αληηθαζίζηαηαη απφ ην αληίζηξνθν θίλεηξν πνπ απνηειεί ν θφβνο ηεο απφιπζεο. Έλα «θίλεηξν», ζεκεησηένλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε ζρεηηθά κηθξέο κνλάδεο φπνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζρεηηθά εχθνια νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ηεο άπιεο εξγαζίαο. Η ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ πξνυπνζέηεη θαη κηα δηαζεζηκφηεηα αηφκσλ κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε ηέηνηεο ζέζεηο εξγαζίαο. ε κεγάιεο κνλάδεο ππεξεζηψλ, φπνπ ην αληηθείκελν είλαη ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλν θαη δχζθνια αμηνινγήζηκν, ε επειημία θαη ν θφβνο ηεο απφιπζεο απνηεινχλ κηα θαληαζίσζε ησλ πξντζηακέλσλ νη νπνίνη δελ θαηαλννχλ φηη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη φρη ζε βειηίσζή ηεο. Η αξία σπήζηρ ηηρ επγαηικήρ δύναμηρ Η ηδέα φηη ε θξηηηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ ελδηαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ πιηθή εξγαζία θαη φηη ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αθνξά ζηελ νπζία ην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο ζε ζρέζε κε ηελ αληαιιαθηηθή αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αθήλεη εθηφο ζπδήηεζεο ηνλ γλσζηφ δηαρσξηζκφ ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (ηνπ εκπνξεχκαηνο εξγαηηθή δχλακε) απφ ηελ αμία ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, απφ ηε δηακφξθσζε δειαδή ζηελ επηρείξεζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηεζεί ε ηθαλφηεηα πξνο εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ. Αθφκα θαη ηελ επνρή ηνπ θνξληηζκνχ, νη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ (α) νξγαλσλφηαλ ε παξαγσγή, (β) ρξεζηκνπνηνχληαλ ε εμειηζζφκελε ηερλνινγία θαη (γ) εμαζθαιηδφηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγή, νη δηαδηθαζίεο πνπ εληάζζνληαλ ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε (κάλαηδκελη) ηεο επηρείξεζεο απαηηνχζαλ γλψζεηο, εκπεηξία θαη εθεπξεηηθφηεηα. Η αμία ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ιφγσ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ (αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο λεθξήο θαη δσληαλήο εξγαζίαο, δειαδή παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγαζίαο) θαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε παξαγσγηθφηεηα ή ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, επεξεάδνληαο ηηο ζπλζήθεο 1 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota, ζ.143 3

4 ζηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ε αληαιιαθηηθή αμία. Η δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο είλαη απαξαίηεηε, είλαη ζπιινγηθή θαη είλαη ζπλάξηεζε γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη ηθαλνηήησλ ελφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζ' απηφ ην πιαίζην. Όηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά, νη νπνίεο δελ α- θνξνχλ άκεζα ηελ πιηθή παξαγσγή αιιά ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ ή νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ, επεθηείλνληαη, ιφγσ ηεο επηηάρπλζεο ησλ αιιαγψλ ή ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε λένπο ηνκείο ππεξεζηψλ, ηφηε ν θαζνξηζκφο θαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απαζρνιεί πιένλ έλα ππνινγίζηκν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν πέξαζκα ζε κηα λέα πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξγαζία, απφ ηνλ θπξίαξρν πιένλ ξφιν ηεο «άπιεο εξγαζίαο», ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζην πιεξνθνξηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν ησλ εκπνξεπκάησλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ην «πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν» αλαθέξεηαη θαηεπζείαλ «ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ βηνκεραληθνχ θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, φπνπ νη εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ άκεζε εξγαζία αθνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ θπβεξλεηηθή θαη ηνλ έιεγρν κέζσ ππνινγηζηψλ (θαη ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε επηθνηλσλία)». Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ ην «πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν» ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ε «άπιε εξγαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θαλνληθά σο εξγαζία - ην είδνο, δειαδή, ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ θαη θαζνξηζκφ πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ θαλφλσλ, ηε κφδα, ηα γνχζηα, ηα πξφηππα ησλ θαηαλαισηψλ θαη, επξχηεξα, ηεο θνηλήο γλψκεο» 2. «Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ήηαλ θάπνηε ην πξνλνκηαθφ πεδίν ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ παηδηψλ ηεο, έρεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κεηαηξαπεί ζην πεδίν απηνχ πνπ έρεη νλνκαζηεί καδηθή δηαλνεηηθφηεηα. Οη βαζηέο αιιαγέο ζε απηνχο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο έρνπλ αιιάμεη φρη κφλν ηε ζχλζεζε, ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο -ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο- αιιά, επίζεο, θαη βαζχηεξα αθφκα, ηνλ ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαλννπκέλσλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο». Οη ηερληθέο ηνπ κάλαηδκελη αλαδεηνχλ πιένλ κεζφδνπο γηα «λα είλαη ε ςπρή ηνπ εξγάηε κέξνο ηεο επηρείξεζεο». Η πξνζσπηθφηεηα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ε εξγαζία είλαη πιένλ ε ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη δηνίθεζεο παξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Η ζπιινγηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Αιιά ε αλάδεημε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο δελ θαηαξγεί ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηεξαξρίαο θαη ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ απηνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, θαη ηνλ αλαπαξάγεη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη εξγνδφηεο είλαη πνιχ αλήζπρνη ιφγσ ηνπ δηπινχ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη: απφ ηε κία κεξηά είλαη αλαγθαζκέλνη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ εξγαδφκελνπ σο ηε κφλε κνξθή ζπλεξγαζίαο ζηελ παξαγσγή, αιιά απφ ηελ άιιε, θαη ηαπηφρξνλα, είλαη αλαγθαζκέλνη (κηα αλαγθαηφηεηα δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ηνλ θαπηηαιηζηή) λα κελ «αλαδηαλέκνπλ» ηελ εμνπζία πνπ ζπλεπάγεηαη ε λέα πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε νξγάλσζή ηεο. Σα εξγαιεία κε ηα νπνία νη εξγνδφηεο κπφξεζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ απηήλ ηελ αληίζεζε είλαη πιένλ γλσζηά θαη πξφθεηηαη, ζε ζπλζήθεο πςειήο αλεξγίαο θαη αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, γηα ηελ έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ κε πςειέο εηδηθεχζεηο ζηνλ ππξήλα ησλ δηαδηθαζηψλ εθκάζεζεο, πνιιέο θνξέο κε πςειέο ακνηβέο αιιά θαη ηζρπξέο δφζεηο αβεβαηφηεηαο, θαη γηα ηελ παζηαζκέλε επέθηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο αλαζθάιεηαο ζηηο ρακειφηεξεο εηδηθεχζεηο, φπνπ φκσο ε δηαλνεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη παξ' φι απηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο κηαο ζηνηρεησδψο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 2 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota, ζ.132 4

5 Καζψο είλαη αλαπφθεπθην λα δερζνχκε φηη βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ηνπ «θαπηηαιηζκνχ ηεο γλψζεο» (ή ηνπ «γλσζηαθνχ θαπηηαιηζκνχ»), απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ νλνκαζία είλαη φηη δηαλχνπκε κηα λέα πεξίνδν ζηε ζρέζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, φηη ε ζρέζε απηή έρεη δηαηεξεζεί ράξε ζε έλα εμσθξεληθφ πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ην νπνίν μεδηπιψλεηαη απηή ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή κε ηελ παγθφζκηα θξίζε, θαη φηη, ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο, ε ππέξβαζε πξέπεη λα βαζηζηεί ζηελ πξσηνθαλή αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, ζηελ εμίζνπ πξσηνθαλή δηάρπζε ησλ δηαζέζηκσλ γλψζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ δεκφζηνπ ρψξνπ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ. Η ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο νδεγεί θαη' αξράο ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο εξγαζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο θαηά ηελ παξαγσγή (θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη πεηξακαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ), θαη επίζεο ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην «εξεπλεηηθφ κνληέιν παξαγσγήο γλψζεο» ζε α- πφζηαζε απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη ην «νξγαλσηηθφ κνληέιν παξαγσγήο γλψζεο», ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 3. Δπίζεο, ελψ ε έξεπλα παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην αληηθείκελν δεκνζίσλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ κε ηδησηηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο ζηελ παξαγσγή δελ είλαη ην κνλνπψιην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έρνπλ πιένλ εκθαληζηεί νη «θνηλφηεηεο γλψζεηο», «λέεο νξγαλψζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη εηδηθά κε ηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή γλψζεο κέζσ απνθεληξσκέλσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ». Όηαλ πηνζεηείηαη κηα ηέηνηα αλνηρηή πξνζέγγηζε, πνπ θαηαλνεί ηηο πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο λέαο γλψζεο θαη ηελ παξάιιειε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο κπνξνχλ πιένλ λα ηξνθνδνηήζνπλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε επέθηαζε ηεο άπιεο εξγαζίαο ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη κε ηελ εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ γλψζεσλ, πνιχ πέξα απφ ηα φξηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Γπλαηφηεηεο πνπ νθείινληαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ζηε κε αληαγσληζηηθή, κε απνθιεηζηηθή θαη ζσξεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, θαη θπζηθά ζηελ επηηαρπλφκελε δπλαηφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ λα εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο δηαζέζηκσλ γλψζεσλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ πξνυπάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. ε δηεζλέο επίπεδν, νη πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, ε αλάπηπμε κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα επηζηεκνληθά θαη ζέκαηα πνιηηηθήο (πεξηβαιινληηθέο), ζε ζέκαηα ππεξεζηψλ (γηαηξνί), ή ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ (παξαηεξεηήξηα), ε δεκηνπξγία ζην πιαίζην επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ (αλνηρηφ ινγηζκηθφ), παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ή αθφκα θαη ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, θαη νη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνηεινχλ εθδειψζεηο κηαο «ζπιινγηθήο επαληδηνπνίεζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο παξαγσγήο πνπ έρεη ακθηζβεηήζεη ηε ινγηθή ηεο πφισζεο ηεο γλψζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηνλ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ» 4. Ο σπημαηοπιζηυηικόρ καπιηαλιζμόρ και η επγαζία Η κεηαηφπηζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απφ ην ζχζηεκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ, δειαδή ζην ρξεκαηηζηήξην, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο, απνηέιεζε ηε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ κεηέηξεςε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εξγαζίαο απφ ην θεθάιαην. «...ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, απφ ηε κηα κεξηά ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπζζσξεχνπλ θαη λα ειέγ- 3 Foray D. (2010) Οηθνλνκία ηεο γλώζεο, Σαββάιαο, ζ.90 4 Negri T., Vercellone C. (2008) Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif, Multitudes 32, ζ.40 5

6 ρνπλ έλα άπιν ελεξγεηηθφ θεθάιαην, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά ε αληαιιαθηηθή αμία απηνχ ηνπ άπινπ θεθαιαίνπ είλαη ζεσξεηηθά απξνζδηφξηζηε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Απηφ πνπ θαηαθέξλεη ην ρξεκαηηζηήξην είλαη λα παξαθάκςεη απηφ ην ζεκαληηθφ εκπφδην» 5. Η ρξεκαηηζηεξηαθή ζεψξεζε ηνπ άπινπ θεθαιαίνπ (ηνπ απνηεινχκελνπ θαηά θχξην ιφγν απφ ην εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ), ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη επνκέλσο ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη επίζεο, ελψ έρεη θαη σο πξνυπφζεζε, ηελ αλαγθαζηηθή θηλεηηθφηεηα ζηηο εηδηθφηεηεο θαη ην πεξηερφκελν ζε γλψζεο ησλ εηδηθνηήησλ, θαη δελ κπνξεί λα έρεη ηελ επειημία θαη ηε δπλακηθή πνπ αλακέλεη λα έρεη, ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε κηα αγνξά παξαγσγήο εηδηθνηήησλ εμίζνπ θηλεηηθή. ' απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αγνξά ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη ην κφλν κέζν, αιιά έλα κέζν αζηαζέο, πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ παξά εθεί φπνπ ππάξρεη κηα ζηαζεξνπνηεκέλε (ζπκβησηηθή ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο) ζρέζε δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Η θεξδνθνξία πνπ εμαζθαιίδεη ην άπιν θεθάιαην επηηξέπεη ηε γελλαηνδσξία ησλ πξψησλ απέλαληη ζηα δεχηεξα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ εκθαλίδνληαη κεγάια ειιείκκαηα (φπσο ε δηάζεκε πεξίπησζε ηνπ ειιείκκαηνο πξνγξακκαηηζηψλ ζηε Γεξκαλία), ή φηη δελ αμηνπνηείηαη ζε κεγάιε έθηαζε ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ. ηηο θαηψηεξεο, φκσο, εηδηθφηεηεο ή απηέο κε παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ρακειφηεξν θαηλνηνκηθφ δπλακηζκφ, ε αληηζηνίρεζε απηή ράλεηαη. Η πξνζθνξά θαη δήηεζε εηδηθνηήησλ δελ δηακνξθψλνληαη ζε έλα πιαίζην κε γλψζεηο γηα ηηο πξαγκαηηθέο δπλακηθέο 6, αιιά ζε έλα πιαίζην φπνπ ε δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, θαη άξα ε πξνζθνξά εηδηθνηήησλ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ ειιηπέζηαησλ γλψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο, ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ρξεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ, φπσο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ε απηφλνκε δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο έξρεηαη λα θαιχςεη ελ κέξεη απηή ηελ αδπλακία. Η ζηξαηεγηθή ηνπ ειέγρνπ ηεο γλσζηαθήο θνηλσληθήο δπλακηθήο, πξνο φθεινο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο, δελ είλαη νχηε πιήξσο απνηειεζκαηηθή, νχηε απνηειεί ηε κφλε δπλαηή εμέιημε κεηά ηελ θξίζε ηεο θνξληηζηηθήο ξχζκηζεο. Γελ έρεη θαη αξράο θαηνξζψζεη λα εμαιείςεη ηελ επίδξαζε απηήο ηεο δπλακηθήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ ή γλσζηαθψλ πξαθηηθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ε αλαδηάξζξσζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζή ηνπο έρεη ιάβεη δχν κνξθέο πνπ αμηνπνηεί ε θαζεκία κε ηνλ ηξφπν ηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ: «...Η αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηάδνζε ηνπ γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ηνπ θεξκαηηζκνχ δειαδή ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε βάζε ησλ ελνηήησλ γλψζεσλ πνπ α- παηηνχληαη θαη ηεο εηδίθεπζεο ησλ εηαηξεηψλ αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Απηφο ν γλσζηαθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο απαηηεί θξηηήξηα εγθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απέρνπλ αηζζεηά απφ ηε ινγηθή ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θφζηνπο πνπ έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ν ηερληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ηευινξηθνχ ηχπνπ... Η νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εμαθάληζε ησλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο: νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη λέεο νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο επέηξεςαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγν- 5 El M.Mouhoud, D. Plihon (2009), Le savoir et la finance, La Découverte, ζ Τν επξσπατθό εξεπλεηηθό έξγν WORKS έδεημε νηη ζε παξαδνζηαθνύο θπξίσο θιάδνπο ρακειήο ηερλνινγίαο θαη ζε ρώξεο ηεο δπηηθήο επξώπεο, έρεη ραζεί ε ηθαλόηεηα δηακόξθσζεο εηδηθνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ζπλερίδεη λα ππάξρεη δήηεζε: Η αγνξά δελ θαίλεηαη λα αληηζηαζκίδεη ηελ έιιεηςε κεραληζκώλ θαηάξηηζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε ζεκαληηθό κέξνο ησλ κειεηώλ πεξηπηώζεσλ, Petros Linardos, Retraining and skilling policy and practices in value chain restructuring, ζην P.Meil(ed), Challenges for Europe under value chain restructuring, ζ.60 6

7 ξψλ, πξνζδίδνληάο ηνπο κεγαιχηεξε επειημία» 7. Η επέιηθηε ηευινξηθή νξγάλσζε, πνπ ζπλππάξρεη κε ηελ αξγή ή κεδεληθή εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο, κπνξεί λα βαζηζηεί ζην ηαρχηεξα εμειηζζφκελν γλσζηαθφ θεθάιαην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο ηνπ γηα εξγαζία θαη ιφγσ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο εγγελείο αδπλακίεο ε- λφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Η απνδφκεζε ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ θαη ε δηακφξθσζε κηαο δηεζλνχο αγνξάο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα αγσληψδε αλαδήηεζε αλά ηνλ πιαλήηε, ηφζν ηεο εηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, φζν θαη ηεο δηαζέζηκεο θζελήο εξγαζίαο, θαη θαζψο έρνπλ απνδπλακσζεί ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία δηακνξθσλφηαλ ζε εζληθφ επίπεδν ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, ησλ αλέξγσλ θαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία επξχηεξα, νη κεηαθηλήζεηο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αμηνπνίεζε θζελήο θαη επέιηθηεο εξγαζίαο έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ. Σν ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απνηειείηαη απφ ην ππφινηπν ησλ εζληθψλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο, απφ ηηο λέεο «αληαγσληζηηθέο» εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο εζληθέο αγνξέο αιιά θαη ζηε δηεζλή αγνξά, θαη απφ ην α- λεξρφκελν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεγάιεο κάδαο, φπνπ αζξνίδνληαη επηπηψζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηάθνξσλ εθδνρψλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή αθφκα θαη ηξηηνβάζκηαο. Γηα ράξε ηεο επειημίαο έρεη απνδπλακσζεί θαη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ κεηαηξέπνληαη ζε έλαλ εμσγελή, ππνιεηπφκελν παξάγνληα, ζπλάξηεζε πξνεγνχκελσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ην θνξληηζηηθφ πξφηππν ή ηελ επηδίσμε ηεο δηακφξθσζήο ηνπ (κε ηελ εληαία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε νξγάλσζεο, κάζεζεο θαη δηθαησκάησλ). Έλαο παξάγνληαο αλεμάξηεηνο απφ ην λέν πξφηππν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εξγαζίαο, γηα ην νπνίν ηα δηθαηψκαηα είλαη έλα θφζηνο πνπ δελ ππάξρεη ιφγνο λα επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε, ελψ δελ ππάξρεη επίζεο ιφγνο λα ην επηβάιιεη ην θξάηνο ζηελ επηρείξεζε. Ο επηηπρήο («ελάξεηνο») ζηνλ θνξληηζκφ ζπλδπαζκφο ηευινξηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη δηθαησκάησλ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ιφγσ ελφο δπζκελνχο γηα ηελ εξγαζία ζπζρεηηζκνχ, αιιά δελ είλαη πιένλ θαη απαξαίηεηνο θαζψο ππάξρεη εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψ- ζηε λα εληάζζεηαη εχθνια ζε έλαλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αθξαίαο επειημίαο. Η ζηξαηεγηθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηαπηφρξνλα ηνλ δπλακηζκφ ελφο γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ έληαμε ηνπ ηερληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (ησλ κνξθψλ ηνπ λενηευινξηζκνχ) ζε κηα παξάιιειε δπλακηθή εμαζθάιηζεο κηαο αλεξρφκελεο θεξδνθνξίαο, ε νπνία δελ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο θαηλνηνκηθέο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, φζν απφ ηελ εμεχξεζε πάληα θζελφηεξεο εξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη νη εξγαδφκελνη δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Η ζηξαηεγηθή απηή ζπλδπάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ζε επίπεδν εηζνδεκάησλ θαη ζθάιεηαο, ησλ πςειψλ εηδηθνηήησλ πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηνπ γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, κε ηε ρσξίο φξην επέθηαζε ηεο επειημίαο, πνπ απνδπλακψλεη ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, είηε απηή ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, είηε ζην γλσζηαθφ θεθάιαηφ ηνπο. Κάζε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, κε κεηεγθαηαζηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο 8, ή κε ηελ θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ θαη ηελ απαζρφιεζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 7 M. Delapierre, Ph. Moati, El M. Mouhoud (2000), Connaissance et mondialisation, Economica, ζ Αιπζίδα αμίαο νλνκάδνπκε ην ζύλνιν ησλ δηαδνρηθώλ δξαζηεξηνηήησλ - έξεπλα θαη αλάπηπμε, εθνδηαζηηθή, δηνίθεζε θαη νξγάλσζε, παξαγσγή, πσιήζεηο, εμππεξέηεζε πειαηώλ - πνπ ζπλζέηνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα κηαο επηρείξεζεο. Ο δηαρσξηζκόο απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ρσξηζηή αμηνιόγεζε θαη απνηίκεζή ηνπο, απνηειεί κηα εθδήισζε ηεο δηεπξπκέλεο ζεκαζίαο πνπ απνθηά ε 7

8 κε κεησκέλα ή θαη αλχπαξθηα δηθαηψκαηα, εληάζζεηαη ζηελ ίδηα πξνζπάζεηα απφδνζεο θεξδνθφξνπ δπλακηζκνχ ζην ηευινξηθφ πξφηππν. Η άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, παξάιιεια κε ηελ επηδείλσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ (νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή θιηκαηηθψλ), πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε αλαδήηεζε ζε άιιε ρψξα κηαο ζέζεο εξγαζίαο, επηηείλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, δηακνξθψλνληαο επθαηξίεο πνπ είλαη πξαγκαηηθέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζε άιιεο ζαθψο απαηειέο, αθφκε θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Τποκειμενικόηηηα, ζςλλογικόηηηα και έξοδορ απο ηην κπίζη Η θπξίαξρε ζήκεξα δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλερίδεη ηηο αιιαγέο ζηελ εξγαζία. Δίλαη νξαηέο νη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα απνδνκεζεί ην εξγαηηθφ δίθαην θαη λα εγθαζηδξπζεί ε αηνκηθή ζχκβαζε σο θαλφλαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, λα απνδπλακσζνχλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, λα εθιείςεη ε πξαθηηθή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, λα θπξηαξρήζεη ε επειημία ζε ζπλζήθεο δηνγθνχκελεο αλαζθάιεηαο θαη λα ηδησηηθνπνηεζεί ε αζθάιηζε πγείαο θαη γήξαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ νξηζηηθή ξήμε κε ην παξειζφλ ησλ θνηλσληθψλ ζπκβνιαίσλ θαη ηεο θνξληηζηηθήο κηζζσηήο ζρέζεο. Παξάιιεια, ε δπλακηθή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρεη αξρίζεη λα θάλεη πην δχζθνιεο ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ, ηηο δπλαηφηεηεο ζπλέρηζεο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ πνιιαπιαζηάδνληαη νη αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ πιήηηνπλ θπξίσο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, απηνχο πνπ είλαη άλεξγνη ή βξίζθνληαη ήδε ζηα φξηα ηεο επηβίσζεο. Με ηελ εμέιημε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο νινθιεξψλεηαη ε εγθαζίδξπζε ελφο θαπηηαιηζκνχ ησλ θαηαζηξνθψλ 9, πνπ εγθαηαιείπεη ηε θξνληίδα ηεο θνηλσλίαο θαη δελ επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ, αιιά ζπλερίδεη λα επηηπγράλεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ. Η ζπλχπαξμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ -αθφκα θαη ηνπ αλαηνιηθνχ αληηγξάθνπ ηνπ- κε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο δελ είλαη έλα λέν θαηλφκελν νχηε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο γλψζεο γηα ηε ζπγθάιπςή ηνπ. Η εηξεληθή θαη «έλδνμε» κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε, κε ηηο δηάθνξεο εθδνρέο θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ζπλππήξρε κε ηηο ηξαγσδίεο ηεο κεηα-απνηθηαθήο επνρήο θαη κε ηελ ηαρεία επηβάξπλζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ, φηαλ ηηο απνθάιπςε ε έθζεζε the limits to growth 10, βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ απνδνθηκαζία ηεο δεμηάο θαη ηεο Αξηζηεξάο, ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο. Η πεξίνδνο απηή είρε δείμεη πφζν ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ήηαλ νη ζεζκνί παξαγσγήο γλψζεο θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ζε πνην βαζκφ νη «νξγαληθνί δηαλννχκελνη» ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ ήηαλ εληαγκέλνη ζηνλ ξφιν πνπ ηνπο επηθχιαζζε ν ηευινξηθφο θαηακεξηζκφο θαη ε θνξληηζηηθή θνηλσληθή ηεξαξρία. Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θφλην βαζχηεξεο αιιαγέο ζηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, θαηά ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Η θξίζε ηνπ θνξληηζκνχ ηξνθνδνηήζεθε κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ηευινξηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη θαηακεξηζκνχ ηεο γλψζεο, απφ ηελ επέθηαζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν ησλ κηζζσηψλ. Ο θαπηηαιηζκφο πνπ ηνλ δηαδέρζεθε, ν θαπηηαιηζκφο πνπ αμηνπνίεζε φζν πνηέ ηελ επηζηήκε θαη ηελ θαηλνηνκία, επεδίσμε λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηε δηάρπηε δηαλνεηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, αιιά θαη λα ζπγθξαηήζεη ηε ζπιινγηθή δπλακηθή πνπ ε- 9 Naomi Klein (2010), Το δόγμα του σόκ, Εθδόζεηο Ληβάλε 10 Meadows, D.H. (1972), The limits to growth, New York, Universe Books 8

9 γθπκνλεί ε κεηαηφπηζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο πξνο φθεινο ησλ κηζζσηψλ. Ο θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο εμαζθάιηζε θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν πςεινχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο, βαζίζηεθε ζηνλ ηευινξηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη γλψζεο. Η κεγάιε κάδα ησλ κηζζσηψλ ήηαλ αλεηδίθεπηνη ή εκη-εηδηθεπκέλνη, ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε ήηαλ ππφζεζε ηνπ κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δηαλνεηηθή εξγαζία ήηαλ ππφζεζε ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ κηθξναζηψλ δηαλννπκέλσλ πνπ δηαηεξνχζαλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο γλψζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φ- πσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην, φηη ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, πνπ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη πξηλ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, δελ ππήξρε ρψξνο γηα ηελ εκθάληζε ησλ «νξγαληθψλ δηαλννπκέλσλ» ηεο ηάμεο ησλ κηζζσηψλ. Ο Γθξάκζη έζεζε απηφ ην δήηεκα, αιιά δελ πήξε ζηε ζπλέρεηα α- παληήζεηο απφ ηνλ πνιηηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ, θαζψο ν ρψξνο απηφο απνδερφηαλ θαη ζπληεξνχζε ηνλ ππάξρνληα θαηακεξηζκφ γλψζεο. Η πεξίνδνο πνπ μεθίλεζε κε ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο ηνπ θνξληηζηηθνχ κνληέινπ ζπλερίζηεθε κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο εηδηθφηεξα. εκεηψζεθε θαη δελ έρεη ζηακαηήζεη κηα ξαγδαία άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ λέσλ αξρηθά θαη ηεο θνηλσλίαο ζηε ζπλέρεηα. Γηεπξχλζεθε κε επίζεο γξήγνξνπο ξπζκνχο ε εκπινθή κηζζσηψλ ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη ζηελ θαηλνηνκία, ηφζν ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο φζν θαη ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα επεθηαζεί ε εμάξηεζε ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ κηζζσηψλ. Σα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απμήζεθαλ, κε απνηέιεζκα λα αληηθαηαζηαζεί ν κηθξναζηφο δηαλννχκελνο απφ ηνλ κηζζσηφ πνπ επηηειεί δηαλνεηηθή εξγαζία, σο ραξαθηεξηζηηθή θηγνχξα ηεο δηαλφεζεο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο αλεμάξηεηεο «θνηλφηεηεο γλψζεο», νη νπνίεο έπαημαλ θαη παίδνπλ αλαγλσξηζκέλν ξφιν ζηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή, ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή δξάζε. ην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ νη δηεπξπλφκελεο αληζνξξνπίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ φπσο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ζπλππάξρνπλ κε ηε ζπλάληεζε, αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ παξαγσγψλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δλψ απφ ηελ άιιε κεξηά ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο δελ είλαη πιένλ ζπλάξηεζε ηεο ζπλνιηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, αιιά είλαη - θαη επηδηψθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα είλαη - ζπλάξηεζε κηθξννηθνλνκηθψλ ζπζρεηηζκψλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο πνπ επηιέγνπλ νη θπβεξλήζεηο εγγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ επηινγψλ θαη νδεγνχλ ζε βαζχηεξε αθφκα θξίζε, είλαη νηη νη πνιηηηθέο απηέο απνηεινχλ ηε κφλε νδφ γηα λα κπνξεί ην θεθάιαην λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαηηθήο εθεπξεηηθφηεηαο. Η έμνδνο απφ ηελ θξίζε, ε εμαζθάιηζε δειαδή λέσλ ηζνξξνπηψλ ζηνλ πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ ηνκέα, ζα εμαξηεζεί απφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληεζνχλ θαη λα ζπληνληζηνχλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ θαη θξαηψλ, νη πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ θαηαλαισηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ κε παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο....δελ εθηηκψ νηη ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ δηαζέηεη απιψο κηα ιεηηνπξγηθφηεηα γηα κηα λέα ηζηνξηθή θάζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ. Απηφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην πξντφλ κηαο ζησπειήο επαλάζηαζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ηεο αλζξσπνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη κέζσ ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο 11. Η ρεηξαθέηεζε είλαη κηα άκεζε αλάγθε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα γεληθεπκέλν αίηεκα, ην νπνίν ζα αλαιάβνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ νη ζπλεηαηξηζκέλνη παξαγσγνί πνπ θαηέρνπλ ηελ ε- 11 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota, ζ.140 9

10 κπεηξνγλσκνζχλε θαη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο, λα θαηλνηνκήζνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη θαη λα ζρεδηάζνπλ ηε βησζηκφηεηα. Βιβλιογπαθία Artus P., Virard M-P. (2010), Pourquoi il faut partager les revenus, La Découverte Artous A. (2003) Travail et émancipation sociale: Marx et le travail, Syllepse Attac (2010), Pour un big bang fiscal, Le bord de l eau Azam G. (2010), Le temps du monde fini: vers l après-capitalisme, Les liens qui libèrent Bensaid D. e.a. (2009), De quoi le communisme est-il le nom?, Contre temps No 4, Syllepse Braverman H. (1974) Labor and monopoly capital, Monthly Review Press Γθξάκζη Α. (1972) Οη δηαλννχκελνη, ηνραζηήο Castells M. (1996), La société en réseaux, Fayard Colloque de Cerisy (2002), Les nouvelles raisons du savoir, l aube Coriat B. (1991) Penser à l envers, Christian Bourgois Daly H. (1996), Beyond growth, Beacon Press Delapierre M., Moati Ph., Mouhoud El M. (2000), Connaissance et mondialisation, Economica Diamond J. (2006), Καηάξξεπζε: πψο νη θνηλσλίεο επηιέγνπλ λα απνηχρνπλ ή λα επηηχρνπλ; Κάηνπηξν Flannery T. (2006), Alerte rouge: agir contre le rechauffement climatique, Eloïse d Ormesson Foray D. (2010), Η νηθνλνκία ηεο γλψζεο, αββάιαο Gadrey J. (2010), Adieu à la croissance, Alternatives Economiques Gay V. e.a. (2010), Pistes pour un anticapitalisme vert, Syllepse George S. (2010), Leurs crises et nos solutions, Albin Michel Giddens A. (2009), The politics of climate change, Polity Hansen J. (2009), Storms of my grandchildren, Bloomsbury Hardt M., Negri A. (2000), Empire, Exils Hardt M., Negri A. (2004), Multitude, Hardt M., Negri A. (2009), Commonwealth, Harvard University Press 10

11 Harvey D. (2010), The enigma of capital, Profile Books Jackson T. (2009), Prosperity without growth: economics for a finite planet, Earthscan Kahin B., Foray D. (2006), Advancing knowledge and the knowledge economy, The MIT Press Kern H., Schumann M. (1989) La fin de la division du travail? La rationalisation dans la production industrielle, Editions de la maison des sciences de l homme Klein N. (2007), The shock doctrine, Penguin Books Κνξηά Μπ. (1985) Δπηζηήκε, ηερληθή θαη θεθάιαην, Α/ζπλέρεηα Lazzarato M. (2000) La multitude dans la dynamique économique, Multitudes 2 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, in Virno P. and Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential politics, Minesota Ληλάξδνο-Ρπικφλ Π. (Δπηκέιεηα) (2003) Νέεο ηερλνινγίεο, νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ζρεκαηηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ, Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ Linardos P. (2009), Retraining and skilling policy and practice in value chain restructuring, ζην P.Meil (ed), Challenges for Europe under value chain restructuring: Contributions to policy debates, Leuven Lundvall B-A. (2002) Innovation, growth and social cohesion: the Danish Model, Edward Elgar Moulier Boutang Y. (2007), Le capitalisme cognitif, la nouvelle grande transformation, Editions Amsterdam Moulier Boutang Y. (2010), L abeille et l économiste, carnetsnord Mouhoud El M., Plihon D (2009), Le savoir et la finance: liaisons dangereuses au coeur du capitalisme contemporain, LA DÉCOUVERTE Negri A. (2006), La fabrique de porcelaine, Stock Negri A. (2010), Inventer le commun des hommes, bayard Negri T. (1992) Valeur-travail: crise et problèmes de reconstruction dans le postmoderne, multitudes-samizdat.net Negri T. Vercellone C. (2008) Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif, Multitudes 32 Reich R. (2011), Aftershock: the next economy and Amercia s future, Vintage Sen A. (2000), Un nouveau modèle économique, Odile Jacob Tsoukas H., Mylonopoulos N. (2004) Organisations as knowledge systems, Palgrave Vercellone C. (sous la direction de) (2003) Sommes nous sortis du capitalisme industriel?, La Dispute Victor P. (2008), Managing without growth, Edward Elgar 11

12 Wallerstein I. (2004), The uncertainties of knowledge, Temple Zarifian Ph. (1993) Quels modèles d organisation pour l industrie européenne? L émergence de la firme coopératrice, L Harmattan Zarifian Ph. (2005), Compétences et stratégies d entreprises, Liaisons 12

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Υπιζηοθάκηρ Μανϊληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Κοινυνιολογία ηηρ Τεσνολογίαρ Διδακηικέρ Σημειώζειρ Αναζηαζία Κυνζηανηέλος Επικ. Καθηγήηπια ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΗ 2νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 2νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Μ Η Μ Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Γ Ε Ω Π Ο Ν Ω Ν / Κ Α Σ Ε Τ Θ Τ Ν Η Α Γ Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΔΝΖ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΔΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΔΝΖ Δηαηξηβή ππνβιεζείζα πξνο κεξηθή εθπιήξσζε ησλ απαξαηηήησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ: ΦΔΡΧΝΑ ΑΝΓΡΔΑ πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΘΖΝΑ 2008 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ

ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΜΑΡΗΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΚΠΟΝΖΘΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα