έχοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150, 151 και 308 της Συνθήκης ΕΚ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έχοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150, 151 και 308 της Συνθήκης ΕΚ,"

Transcript

1 P5_TA(2003)0372 Γλώσσες των µειονοτήτων στην ΕΕ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά µε τις περιφερειακές και λιγότερο διαδεδοµένες ευρωπαϊκές γλώσσες τις γλώσσες των µειονοτήτων στην ΕΕ λαµβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση και την πολιτιστική πολυµορφία (2003/2057(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150, 151 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε το ρόλο των τοπικών αρχών στην οικοδόµηση της Ευρώπης 1 και την αναφορά του στη γλωσσική ποικιλοµορφία στην Ευρώπη, έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1934/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών , έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας και της εκµάθησης γλωσσών στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών , έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998, έχοντας υπόψη τη σύµβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1998, έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 163 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού (A5-0271/2003), A. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο ΕΕ δεν υπάρχει νοµοθεσία για τις περιφερειακές και λιγότερο διαδεδοµένες ευρωπαϊκές γλώσσες, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν προετοιµάζεται πρόταση σύµφωνα µε το άρθρο 59, παράγραφος 2, του Κανονισµού, Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών P5_TA(2003)0009. ΕΕ. L 232 της , σ. 1. ΕΕ C 50 της , σ. 1.

2 ασχολήθηκαν πολλές φορές µε τη σηµασία των λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών 1,. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασµός της γλωσσικής και της πολιτιστικής πολυµορφίας αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις αρχές της ΕΕ και κατοχυρώνεται µε το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ, το οποίο ορίζει: «Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία», Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι µε προαναφερθέν ψήφισµά του, της 14ης Ιανουαρίου 2003, διατυπώθηκε το αίτηµα να προστεθεί το εξής νέο άρθρο στη Συνθήκη ΕΚ: «Η Κοινότητα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σέβεται και ενθαρρύνει την γλωσσική πολυµορφία στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών ως εκφράσεως της πολυµορφίας αυτής, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και χρησιµοποιώντας και τα άλλα ενδεδειγµένα για την επίτευξη του στόχου αυτού µέσα», ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική πολυµορφία πρέπει να αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής και να µη λειτουργεί κατά τη λογική πλειοψηφίας µειοψηφίας, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιοχές της ΕΕ στις οποίες κατοικούν αυτόχθονες κοινότητες µειονοτικών γλωσσών, καθώς και ότι, σύµφωνα µε επίσηµες εκτιµήσεις, 40 εκατοµµύρια πολίτες της Ένωσης οµιλούν κατά κανόνα µία περιφερειακή ή µειονοτική γλώσσα η οποία έχει µεταδοθεί από γενιά σε γενιά, στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνδυασµό µε την επίσηµη γλώσσα ή τις επίσηµες γλώσσες του οικείου κράτους, Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, οι εν λόγω περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες αποτελούν σηµαντικό µέσον επικοινωνίας της οικείας κοινότητας και ότι σε περιφερειακή κλίµακα αναγνωρίζεται ο χαρακτήρας τους ως γλώσσας επίσηµης ή ισότιµης προς την επίσηµη, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσηµες γλώσσες κρατών µελών οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί µεταξύ των χρησιµοποιουµένων από τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γλωσσών, παρά το γεγονός ότι είναι οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες γλώσσες στις αντίστοιχες περιφέρειες, σε όλες τις κοινωνικές οµάδες, στα µέσα 1 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 1981, σχετικά µε τον Κοινοτικού Χάρτη των περιφερειακών γλωσσών και πολιτισµών και τον Χάρτη των ικαιωµάτων των εθνικών µειονοτήτων (ΕΕ C 287 της , σ. 106). Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 1983, σχετικά µε τα µέτρα υπέρ των γλωσσών και των πολιτιστικών στοιχείων των µειονοτήτων (ΕΕ C 68 της , σ. 103). Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 30ης Οκτωβρίου 1987, που αφορά τις γλώσσες και τα πολιτιστικά στοιχεία των περιφερειακών και εθνικών µειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ C 318 της , σ. 160). Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης εκεµβρίου 1990, για τη θέση των γλωσσών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τη θέση της καταλανικής γλώσσας (ΕΕ C 19 της , σ. 42). Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1994, σχετικά µε τις γλωσσικές και πολιτιστικές µειονότητες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ C 61 της , σ. 110). Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τις περιφερειακές ή λιγότερο χρησιµοποιούµενες ευρωπαϊκές γλώσσες (ΕΕ C 177 της , σ. 334). Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 13ης Ιουνίου 2001, για την «προώθηση και διαφύλαξη των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών» (ΕΕ C 357 της , σ. 33).

3 ενηµέρωσης και την εκπαίδευση, περιλαµβανοµένης της πανεπιστηµιακής, Ι. λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Επιτροπής, είναι γνωστές στην ΕΕ περισσότερες από 60 αυτόχθονες κοινότητες στις οποίες οµιλούνται περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες και ότι ο αριθµός αυτός θα υπερδιπλασιαστεί στο πλαίσιο της διεύρυνσης, ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. Ι. ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ, µεγάλος αριθµός νέων κοινοτήτων στις οποίες οµιλούνται περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες θα εµπλουτίσει περαιτέρω την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλοµορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι στα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης, της 21ης και 22ας Ιουνίου 1993, δηλώνεται ότι ο σεβασµός και η προστασία των µειονοτήτων αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο συνήθης ορισµός της περιφερειακής ή µειονοτικής γλώσσας του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες περιλαµβάνει τις γλώσσες που οµιλούν παραδοσιακά τµήµατα του πληθυσµού ενός κράτους, και όχι τις διαλέκτους της επίσηµης γλώσσας (των επίσηµων γλωσσών), τις γλώσσες των µεταναστών ή τις τεχνητές γλώσσες, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ορισµός γλωσσών ως περιφερειακών και µειονοτικών δεν θα πρέπει να επηρεασθεί από το βαθµό στον οποίο τις υποστηρίζουν οι αντίστοιχες τοπικές και/ή περιφερειακές αρχές, λαµβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών πρέπει να είναι σταθερή και ανεξάρτητη από αλλαγές στο πολιτικό κλίµα, ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, παρά τις εν µέρει πολύ διαφορετικές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες που βρίσκονται στην αφετηρία των ευρωπαϊκών περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών, υπάρχουν πολυάριθµα σηµεία επαφής εντός της ΕΕ που προσδίδουν στο θέµα ευρωπαϊκή διάσταση και το ανάγουν σε ζήτηµα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ΙΖ. ΙΗ. ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σε κάποιες από τις κοινότητες αυτές, οι περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες εκτείνονται πέραν των συνόρων των κρατών µελών, ενώ άλλες κοινότητες είχαν ανέκαθεν πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσµούς, λαµβάνοντας υπόψη την αναµφισβήτητη σηµασία αυτών των δεσµών και το γεγονός ότι θα εξακολουθήσουν να προάγονται σε διαπεριφερειακό επίπεδο, σχεδόν το σύνολο αυτών των κοινοτήτων περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών συµµερίζονται το συνεχές ενδιαφέρον για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της γλώσσας και του πολιτισµού τους, καθώς και για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες αποτελούν σηµαντική πηγή πολιτιστικού πλούτου και ότι θα πρέπει να προωθείται συνεχώς και σε όλα τα επίπεδα η ενίσχυσή τους, καθώς αποτελούν κοινή πολιτιστική κληρονοµιά,

4 Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µέσα ενηµέρωσης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαφύλαξη και στην προβολή της γνώσης και της χρήσης περιφερειακών και λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών, 1. καλεί την Επιτροπή, βάσει των άρθρων 149, 150, 151 και 308 της Συνθήκης ΕΚ, και σύµφωνα µε τα σχέδια και τα µέσα που επισυνάπτονται στο παράρτηµα, να υποβάλει έως την 31η Μαρτίου 2004 νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε τη γλωσσική πολυµορφία και την εκµάθηση γλωσσών συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών και των λιγότερο διαδεδοµένων ευρωπαϊκών γλωσσών 2. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει, από επιστηµονική άποψη, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα ορισθεί, για τους σκοπούς του ενδεχοµένου προγράµµατος για τη γλωσσική ποικιλοµορφία, τι συνιστά µειονοτική ή περιφερειακή γλώσσα 3. θεωρεί ότι, καθόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί ενιαία στρατηγική στην πολιτική χρηµατοδότησης, ο στόχος της προαγωγής και προστασίας των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών πρέπει να δηλώνεται σαφώς ως στόχος σε όλα τα προγράµµατα που συνδέονται µε τη βιοµηχανία γλώσσας και περιεχοµένου 4. θεωρεί ότι ο δηµοσιονοµικός αντίκτυπος των δράσεων και των προγραµµάτων που ζητούνται µε τις συστάσεις που προσαρτώνται στο παράρτηµα πρέπει να είναι συµβατός µε την οροφή του κονδυλίου 3, χωρίς αναπρογραµµατισµό των υφισταµένων πολιτικών 5. ζητεί από την Επιτροπή να συνοδεύσει τη µελλοντική της πρωτοβουλία µε αξιολόγηση της πιθανής επικάλυψης των µέτρων σε κεντρικό και αποκεντρωµένο επίπεδο και να υποβάλει πρόταση για τη µεταφορά του απαραίτητου έµψυχου και διοικητικού δυναµικού από τα κέντρα στους σχετικούς φορείς 6. διαπιστώνει ότι οι συστάσεις που προσαρτώνται στο παράρτηµα συνάδουν προς τη θεµελιώδη αρχή της επικουρικότητας και τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών 7. προτείνει, στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού, να δηµιουργηθεί νέα θέση στο πλαίσιο του άρθρου B3-100 και να διατεθούν οι αντίστοιχοι δηµοσιονοµικοί πόροι 8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα και τις επισυναπτόµενες σε παράρτηµα λεπτοµερείς συστάσεις στην Επιτροπή, στο Συµβούλιο, στη ιακυβερνητική ιάσκεψη, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Λιγότερο ιαδεδοµένων Γλωσσών.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ A. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Μετά την επιτυχία που σηµείωσε το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001, η Επιτροπή προέβλεψε για το καλοκαίρι του 2003 τη δηµοσίευση προγράµµατος δράσης για την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυµορφία, το οποίο θα βασίζεται στους πόρους που διατίθενται για τα τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα και δράσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί την πρωτοβουλία αυτή σηµαντικό βήµα για την ολοκληρωµένη προσέγγιση του ζητήµατος της προαγωγής της γλωσσοµάθειας και για την ευαισθητοποίηση απέναντι στη γλωσσική και πολιτιστική µας κληρονοµιά. Προς τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες. Παράλληλα µε τον ορισµό του 1997 ως Ευρωπαϊκού Έτους κατά του Ρατσισµού, γεγονός που διαδέχτηκαν η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Παρακολούθηση του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας καθώς και η υλοποίηση ενός προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί τη διαµόρφωση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη Γλωσσική Πολυµορφία και την Εκµάθηση Γλωσσών καθώς και την καθιέρωση πολυετούς προγράµµατος για τη γλωσσική πολυµορφία και την εκµάθηση γλωσσών, µε αφορµή το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών Η Υπηρεσία για τη Γλωσσική Πολυµορφία και την Εκµάθηση Γλωσσών θα πρέπει να υποστηρίζει τις σχετικές εξελίξεις και την εφαρµογή του προγράµµατος δράσης και να λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα, προκειµένου να συµβάλει, µεταξύ άλλων, στην προαγωγή της Ευρώπης των γλωσσών και τη δηµιουργία ευνοϊκού προς τις γλώσσες περιβάλλοντος, καθώς και στην οργάνωση δικτύου για την προαγωγή της γλωσσικής πολυµορφίας λαµβανοµένων υπόψη των ευρωπαϊκών περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών. Τµήµα των οικονοµικών µέσων θα πρέπει να διατεθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανάληψη συγκεκριµένης δράσης και την προαγωγή των περιφερειακών και λιγότερο διαδεδοµένων ευρωπαϊκών γλωσσών. Στόχος της δράσης αυτής είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης για την προαγωγή και την προστασία των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών και πολιτισµών. Πρέπει να τονιστεί, συναφώς, ότι δεν µπορεί να επιδιωχθεί αποτελεσµατικά η επίτευξη αυτού του στόχου χωρίς επαρκή συντονισµό µε τους υφισταµένους µηχανισµούς στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης, ενώ συγχρόνως πρέπει να αποφευχθούν η διπλή εργασία ή αλληλεπικάλυψη αρµοδιοτήτων και/ή µέτρων. Ειδικότερα, το σύστηµα παρακολούθησης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Περιφερειακών και Μειονοτικών Γλωσσών, ο οποίος συνιστά το βασικό κανονιστικό πλαίσιο για τα οικεία ζητήµατα, παρέχει τη δυνατότητα, κυρίως µέσω του έργου της ανεξάρτητης και επιφορτισµένης µε τον έλεγχο της τήρησης του Χάρτη επιτροπής αλλά και χάρη στις διετείς εκθέσεις που εκδίδει η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης, να ορίζει ποιοι είναι οι προβληµατικοί τοµείς, συχνά εγκάρσιοι µε την έννοια ότι αφορούν διάφορες χώρες, και σε ποιους πρέπει να γίνει παρέµβαση κατά προτεραιότητα. Συνεπώς, η δράση του Οργανισµού και της Επιτροπής θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου κατά τον ορισµό στόχων, χρηµατοδοτικών προσανατολισµών και προτεραιοτήτων, µε τρόπο που να

6 διασφαλίζονται επαρκείς και έγκαιρες παρεµβάσεις στους εν λόγω προβληµατικούς τοµείς (ανάλογες εκτιµήσεις ισχύουν και όσον αφορά τον έλεγχο που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της σύµβασης πλαισίου για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων, στο µέτρο που αφορά και τα γλωσσικά θέµατα). εδοµένου ότι η γλωσσική και πολιτιστική µας κληρονοµιά πρόκειται να διαδραµατίσει, κυρίως στα πλαίσια της διευρυµένης Ευρώπης, σηµαντικό ρόλο που δεν πρέπει να υποτιµηθεί, είναι δικαιολογηµένες οι προταθείσες πρωτοβουλίες.

7 B. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ Σύσταση 1 Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη γλωσσική πολυµορφία και την εκµάθηση γλωσσών I. Νοµική πράξη: Υποβολή νοµοθετικής πρότασης για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη γλωσσική πολυµορφία και την εκµάθηση γλωσσών, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις ευρωπαϊκές περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες II. Περιεχόµενο: Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας που θα διεξαχθεί από την Επιτροπή σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Γλωσσική Πολυµορφία και την Εκµάθηση Γλωσσών, υλοποίηση των µέτρων που προτείνονται στο πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προαγωγή της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη και δηµιουργία κλίµατος αποδοχής της πολυγλωσσίας, σύσταση δικτύου για την προαγωγή της γλωσσικής πολυµορφίας συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών, συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων, χωρίς να θίγεται η προστασία των δεδοµένων, σχετικά µε την κατάσταση των µειονοτικών γλωσσών στη διευρυµένη ΕΕ, µε πλήρη σεβασµό των ρυθµίσεων των κρατών µελών για εκπαίδευση στην επίσηµη ή στις επίσηµες γλώσσες τους Σύσταση 2 Πρόγραµµα για τη γλωσσική πολυµορφία (συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών) και την εκµάθηση γλωσσών I. Πράξη: Υποβολή νοµοθετικής πρότασης για την υλοποίηση πολυετούς προγράµµατος για τη γλωσσική πολυµορφία (συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών, µειονοτικών και µιµικών γλωσσών) και την εκµάθηση γλωσσών ΙΙ. Περιεχόµενο: Θέσπιση συγκεκριµένων χρηµατοδοτικών µέτρων για την προώθηση έργων σχετικών µε τη δηµιουργία ενός φιλικού προς τις γλώσσες περιβάλλοντος, ιδίως εν είδει ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ πολύγλωσσων δήµων και περιφερειών και τη διεύρυνση των πλεονεκτηµάτων της εκµάθησης γλωσσών καθώς και για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θεµατικό τοµέα, λαµβανοµένων υπόψη, κατά τον ορισµό των στόχων και των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες, των αποτελεσµάτων του ελέγχου που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες Εκτός από τις δύο αυτές κεντρικές δράσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι, προκειµένου να είναι πλήρες το σχέδιο προαγωγής της γλωσσικής πολυµορφίας και της εκµάθησης γλωσσών καθώς και διαφύλαξης της γλωσσικής πολιτιστικής µας κληρονοµιάς συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών είναι απαραίτητες οι ακόλουθες δράσεις. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί σκόπιµο ότι η Επιτροπή θα πρέπει:

8 1. µε βάση το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο π), της Συνθήκης ΕΚ, να καθιερώσει την προαγωγή της γλωσσικής πολυµορφίας, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών, και την εκµάθηση γλωσσών ως µέρος των στόχων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων της ΕΕ 2. µε βάση το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο π), της Συνθήκης ΕΚ, να λαµβάνει υπόψη την προαγωγή της γλωσσικής πολυµορφίας, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών, και σε άλλα προγράµµατα της ΕΕ, ορίζοντάς την λ.χ. σαφώς ως οµάδα στόχο του προγράµµατος δράσης κατά των διακρίσεων ή στα διαρθρωτικά ταµεία 3. µε βάση το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ, να παρέχει πρόσβαση στα προγράµµατα σε όλες τις προτάσεις έργων για όλες τις γλώσσες, είτε περισσότερο είτε λιγότερο διαδεδοµένες 4. εφόσον οι γλώσσες αυτές είναι επίσηµες και χρησιµοποιούνται στα πανεπιστήµια, να τις συµπεριλάβει στην εφαρµογή του προγράµµατος Socrates 5. να λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε στο µέλλον, κατά την ερµηνεία των άρθρων 149, 150 και 151 της Συνθήκης ΕΚ, να ορισθεί περιεκτική έννοια της γλωσσικής πολυµορφίας 6. µε βάση τα άρθρα 149, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, και 151, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, να λαµβάνει επίσηµη ενηµέρωση κατά τακτά διαστήµατα από τη Γραµµατεία του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες σχετικά µε την πρόοδο της διαδικασίας κύρωσης και τις εξελίξεις ως προς την εφαρµογή του Χάρτη στα κράτη µέλη της ΕΕ 7. µε βάση τα άρθρα 149, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, και 151, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, να ενηµερώνεται επισήµως κατά τακτά διαστήµατα µέσω της Γραµµατείας της Σύµβασης Πλαισίου του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων σχετικά µε την πρόοδο της διαδικασίας κύρωσης και τις εξελίξεις ως προς την εφαρµογή της Σύµβασης Πλαισίου στα κράτη µέλη της ΕΕ 8. µε βάση το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ και στο πλαίσιο της προώθησης της κινητικότητας των διδασκόντων, να προαγάγει την εκπαίδευση δασκάλων των περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών 9. να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις προς την Επιτροπή Πολιτισµού του ΕΚ σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης για την εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυµορφία και την υλοποίησή του 10. µε βάση το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ, να λαµβάνει υπόψη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γενικά και την προστασία των µειονοτήτων ειδικότερα, όχι µόνο στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων αλλά και στα ίδια τα κράτη µέλη 11. µε βάση το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ, να καθιερώσει τακτική παρακολούθηση όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των µειονοτήτων 12. να συνεχίσει να υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες (EBLUL), δίκτυο που εκπροσωπεί κοινότητες που οµιλούν λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες και στα 15 κράτη µέλη της ΕΕ, και τα τρία ακαδηµαϊκά

9 ερευνητικά κέντρα Mercator, ως οργανισµούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έχουν ως λειτουργία τη διαδικτύωση περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών, να αυξήσει τη χρηµατοδοτική ενίσχυση ώστε να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των αρµοδιοτήτων του Γραφείου, και να χρησιµοποιεί τους πόρους του 13. να προαγάγει τη συνεργασία κοινοτήτων περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών, εφόσον προσλαµβάνει ευρωπαϊκή διάσταση και συνίσταται στη διασυνοριακή συνεργασία (π.χ. MIDAS, EEBA κ.λπ.) 14. κατά τις εκστρατείες προβολής των πολιτικών της ΕΕ, να λαµβάνει δεόντως υπόψη της τις εφηµερίδες που εκδίδονται σε περιφερειακές ή µειονοτικές γλώσσες, συνεκτιµώντας και την πολιτική στάθµιση 15. να προάγει πολιτιστικές δραστηριότητες για παράδειγµα, πολιτιστικά δίκτυα, πολιτιστικές δραστηριότητες, µεταφράσεις κλπ. µε συµµετοχή περιφερειακών ή µειονοτικών γλωσσών 16. να υποστηρίζει τη δηµιουργία δικτύων για τη γλωσσική πολυµορφία και την εκµάθηση γλωσσών στα οποία θα συµµετέχουν, µεταξύ των άλλων, αντιπροσωπευτικοί πολιτικοί και ακαδηµαϊκοί θεσµοί ιδίως όσοι ασχολούνται µε τη χρήση νέων τεχνικών εκµάθησης γλωσσών όπως η λεγόµενη γλωσσική εµβάπτιση και να οργανώνει ετήσιο ενηµερωτικό σεµινάριο µε σκοπό τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις γλωσσικές κοινότητες ως οµάδας στόχου. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Λιγότερο ιαδεδοµένων Γλωσσών θα µπορούσε να αναλάβει τη γραµµατειακή υποστήριξη του δικτύου αυτού 17. κατά τον ορισµό στόχων, χρηµατοδοτικών προσανατολισµών και προτεραιοτήτων, να λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα του ελέγχου που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες και, στο µέτρο που αφορά και τα γλωσσικά θέµατα, τη σύµβαση πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων προς τούτο, θα πρέπει να θεσπισθεί η τακτική συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων γραφείων της Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ευρώπης 18. να υποστηρίζει φορείς των τοπικών και περιφερειακών αρχών που ασχολούνται µε το γλωσσικό σχεδιασµό για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις αποτελεσµατικότερες µεθόδους εφαρµογής γλωσσικών πολιτικών 19. να χρησιµοποιήσει τις αρχές και τους στόχους του Χάρτη ως κριτήριο για να αξιολογεί τη συµµόρφωση των υποψηφίων προς ένταξη χωρών µε τις υποχρεώσεις τους ως προς την προστασία των µειονοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 1993 στην Κοπεγχάγη ότι η ιακυβερνητική ιάσκεψη θα πρέπει: 20. να συµπεριλάβει στις διατάξεις για την κοινοτική δράση στον τοµέα του πολιτισµού σαφή αναφορά στην προώθηση της γλωσσικής ποικιλοµορφίας, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών και των µειονοτικών γλωσσών, ως έκφραση πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας 1. Η Κοινότητα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σέβεται και προάγει τη γλωσσική πολυµορφία στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή

10 µειονοτικών γλωσσών, ως έκφραση αυτής της πολυµορφίας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα θεσµικά όργανα για την προαγωγή αυτού του στόχου. 2. Η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει ειδικότερα: προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών διευκόλυνση της συνεργασίας και της διεξαγωγής κοινών έργων µεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών ενδεχοµένως, προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 3. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς για την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας, ειδικότερα δε µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. 4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν εγκρίνονται ή εφαρµόζονται πολιτικές ή µέτρα της ΕΕ που είναι επιζήµιες για τη γλωσσική πολυµορφία της Ευρώπης. 5. Για να συµβάλει στην πραγµατοποίηση των στόχων του παρόντος σηµείου, το Συµβούλιο: αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ, µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, εγκρίνει κατάλληλα µέτρα, χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις. 21. να µεριµνήσει ώστε να συµπεριληφθούν στο άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ και οι διακρίσεις λόγω γλώσσας 22. να µεριµνήσει για την εισαγωγή της αρχής της ειδικής πλειοψηφίας στον τοµέα του πολιτισµού (άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ) 23. να µεριµνήσει για την καθιέρωση της υποβολής ετήσιας έκθεσης για το σεβασµό της ρήτρας περί πολυµορφίας που κατοχυρώνει το άρθρο 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να ασχολείται µε τις επιδράσεις του παραγώγου δικαίου και κατά πόσον αυτό «λαµβάνει υπόψη του τη γλωσσική πολυµορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες καθώς και τις ιδιοµορφίες της πολιτιστικής κληρονοµιάς» των κρατών µελών 24. να µεριµνήσει για την προσθήκη του εξής νέου άρθρου 151α στη Συνθήκη ΕΚ: «Η Κοινότητα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σέβεται και προάγει την γλωσσική πολυµορφία στην Ευρώπη και τις περιφερειακές και/ή µειονοτικές γλώσσες που

11 αποτελούν την έκφραση αυτής της ποικιλοµορφίας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και εφαρµόζοντας άλλα κατάλληλα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού» ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να µεριµνά ώστε 25. στις εκθέσεις του ΕΚ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα να λαµβάνεται υπόψη, σε ειδικό σηµείο ή σε ξεχωριστές ειδικές εκθέσεις,η προστασία των µειονοτήτων 26. η Επιτροπή του Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού να ενηµερώνεται επισήµως ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες σχετικά µε την πρόοδο της διαδικασίας κύρωσης και τις εξελίξεις κατά την εφαρµογή του Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες στα κράτη µέλη της ΕΕ 27. η Επιτροπή του Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής να ενηµερώνεται επισήµως ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από τη Γραµµατεία της Σύµβασης Πλαισίου του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων σχετικά µε την πρόοδο της διαδικασίας κύρωσης και τις εξελίξεις κατά την εφαρµογή της σύµβασης πλαισίου στα κράτη µέλη της ΕΕ ότι τα κράτη µέλη και οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει: 28. να κυρώσουν το συντοµότερο δυνατόν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες και τη Σύµβαση Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών µειονοτήτων 29. να συγκεντρώσουν, ως βάση για περαιτέρω µέτρα, αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε εθνικές, γλωσσικές και θρησκευτικές µειονότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταναστών και των προσφύγων, τις επιδόσεις τους στον οικονοµικό και στον κοινωνικό τοµέα, καθώς και σχετικά µε τη νοµική και την πρακτική κατάσταση των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών, και να τα αποστείλουν στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον ρατσισµό και την ξενοφοβία στη Βιέννη ότι το Συµβούλιο θα πρέπει: 30. κατόπιν συµφωνίας µε την Επιτροπή, και όπως ζητήθηκε ήδη µε τη γνωµοδότηση για την έκθεση περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Συµβουλίου το 1999, να συµπεριλαµβάνει στην ετήσια έκθεσή του σχετικά µε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανάλυση για την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των εθνικών µειονοτήτων στα επιµέρους κράτη µέλη και λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων των σχετικών ενεργειών του Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα καθιστά εφικτό τον καθορισµό στρατηγικών για τη βελτίωση της συνοχής των δράσεων της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα αυτόν

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 31.5.2013 2013/2089(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων ολοκλήρωσε την εξέταση του ανωτέρω σχεδίου ψηφίσµατος.

Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων ολοκλήρωσε την εξέταση του ανωτέρω σχεδίου ψηφίσµατος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2000 (3.0) (OR. fr) 2753/00 LIMITE CULTURE 69 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων συνεδρίαση : της 23.0.2000 αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση

Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση P6_TA(2009)0162 Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε την πολυγλωσσία: πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ, P6_TA(2009)0389 Εφαρµογή της πρωτοβουλίας των πολιτών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαϊου 2009 µε το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 17.6.2013 2012/0279(NLE) *** ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 1ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε τα νέα σύνορα του βιβλίου: ηλεκτρονική έκδοση και εκτυπώσεις «κατά παραγγελία» 3,

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 1ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε τα νέα σύνορα του βιβλίου: ηλεκτρονική έκδοση και εκτυπώσεις «κατά παραγγελία» 3, P5_TA(2004)0022 Πολιτιστική πολυµορφία Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διατήρηση και την προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας: ο ρόλος των ευρωπαϊκών περιφερειών και των διεθνών οργανισµών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 13 Απριλίου 2000 1999/0208(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Απριλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 16 Οκτωβρίου 2002 PE 316.373/1-13 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 316.373) Luciana Sbarbati σχετικά µε το ρόλο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 21.12.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (104/2011) Θέµα : Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2010)0486 Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ***I

P7_TA-PROV(2010)0486 Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ***I P7_TA-PROV(2010)0486 Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0838),

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0838), P7_TA(2013)0568 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2012/2092(BUD) Σχέδιο γνωµοδότησης Morten Løkkegaard (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2012/2092(BUD) Σχέδιο γνωµοδότησης Morten Løkkegaard (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 18.7.2012 2012/2092(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Morten Løkkegaard (PE491.270v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001), P5_TA(2002)0319 Κοινοτική δράση για τις παραµεθόριες περιοχές Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 12 Μαΐου 2000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Νέα Κοινωνική Ατζέντα σε µεσοπρόθεσµη βάση Μέρος Α: Πολιτικό πλαίσιο Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Anne E.M.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 30Νοεµβρίου 2000 (1.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 30Νοεµβρίου 2000 (1.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 30Νοεµβρίου 2000 (1.12) (OR. fr) 14110/00 LIMITE SOC 470 ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ του : Συµβουλίου (Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική) προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2017 2012/0193(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής

Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής P6_TA-PROV(2008)0492 Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2248(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2248(INI) 19.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός. Νομική βάση

Πολιτισμός. Νομική βάση Πολιτισμός Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: όπως για παράδειγμα, στην προστασία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) P7_TA(2012)0208 Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) Το

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα