Θαιιηηετληθό πρόγρακκα άββαηο 13/9 Δργαζηήρηα δεκηοσργηθές δράζεης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θαιιηηετληθό πρόγρακκα άββαηο 13/9 Δργαζηήρηα δεκηοσργηθές δράζεης"

Transcript

1 ΣΔΥΛΟΣΟΠΟ Δθζεζηαθό θεζηηβάι γηα ηης ηέτλες θαη ηο παηδί 12 & 13 επηεκβρίοσ :00 ως 21:00 Γεκαρτείο Θεζζαιολίθες Eίζοδος ειεύζερε Θαιιηηετληθό πρόγρακκα άββαηο 13/9 Δργαζηήρηα δεκηοσργηθές δράζεης 11:00 12:00 Fons Peritiae, "Γίλε πξντζηνξηθόο θαιιηηέρλεο. Θαιιηηερληθό εξγαζηήξη γλσξηκίαο κε ηελ πξντζηνξηθή ηέρλε ηεο ζπειαηνγξαθίαο. Παητλίδηα κε λόηες - Δργαζηήρη κοσζηθής προπαηδείας θαη δεκηοσργηθής απαζτόιεζες, "Ν βαζηιηάο Θνινηνύκπαο κε ξπζκό θαη ρξώκα!. Γηαδξαζηηθή αθήγεζε παξακπζηνύ κε θίλεζε, παίμηκν ζε θξνπζηά νξγαλάθηα, ηξαγνύδη θαη δσγξαθηθή. ηασρούια Θωηούια, "Φηηάρλνπκε ραξηαεηνύο θαη ζαΐηεο, εξγαζηήξη ραξηνδηπισηηθήο "Έλα ελζύκηο από ηολ Σετλόηοπο, εξγαζηήξην θαηαζθεπώλ κε ηνπο εζεινληέο παηδαγσγνύο ηνπ ΡΔΣΛΝΡΝΞΝ 12:00 13:00 Art factory Δργαζηήρηο εηθαζηηθώλ ηετλώλ, "Όηαλ νη πίλαθεο δσληαλεύνπλ, κηα ηξηζδηάζηαηε, εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο δσγξαθηθνύ έξγνπ, κε ηα παηδηά ζε ξόιν θαηαζθεπαζηή, δσγξάθνπ, εζνπνηνύ θαη θσηνγξάθνπ. Δπηκέιεηα: Ραηηάλα Ρξηγώλε, εηθαζηηθόο, ζθελνγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο, Πνθία Βνύιγαξε, εζνπνηόο, εκςπρώηξηα Fix in Art, εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο θαη θαληαζίαο γηα παηδηά θαη γνλείο

2 Fons Peritiae, "Γίλε πξντζηνξηθόο θαιιηηέρλεο. Θαιιηηερληθό εξγαζηήξη γλσξηκίαο κε ηελ πξντζηνξηθή ηέρλε ηεο ζπειαηνγξαθίαο. Θοσθιοζέαηρο Υρηζηίλας Κπήηηοσ, "Θνύθιεο απ ηα παηδηά γηα ηα παηδηά, εξγαζηήξην θαηαζθεπήο θνύθιαο ΙΤΡΗΘΟ ΚΗΘΡΟ ΠΙΑΛΖΣΖ - ηέγε ποιηηηζκού, "Ξαίδσ κε ην ηπξθνπάδ. Γαιαδνπξάζηλα ειιεληθά λεξά", εξγαζηήξη εηθαζηηθώλ NOUS - Ινστιτούτο ψηυιακής μάθησης και επικοινωνίας, εξγαζηήξην ςεθηαθήο κάζεζεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ηασρούια Θωηούια, "Φηηάρλνπκε ραξηαεηνύο θαη ζαΐηεο, εξγαζηήξη ραξηνδηπισηηθήο 13:00 14:00 Art factory Δργαζηήρηο εηθαζηηθώλ ηετλώλ, "Όηαλ νη πίλαθεο δσληαλεύνπλ, κηα ηξηζδηάζηαηε, εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο δσγξαθηθνύ έξγνπ, κε ηα παηδηά ζε ξόιν θαηαζθεπαζηή, δσγξάθνπ, εζνπνηνύ θαη θσηνγξάθνπ. Δπηκέιεηα: Ραηηάλα Ρξηγώλε, εηθαζηηθόο, ζθελνγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο, Πνθία Βνύιγαξε, εζνπνηόο, εκςπρώηξηα Fix in Art, εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο θαη θαληαζίαο γηα παηδηά θαη γνλείο Καρία Κειίδοσ - ο Υρωκαηηζηός θόζκος ηες κοσζηθής, "Ν θύξηνο Ρύζκοσς καο ιέεη... θαη εκείο παίδνπκε, ζπγρξνληδόκαζηε, καζαίλνπκε θαη δηαζθεδάδνπκε κε ηα θξνπζηά ηασρηλή ηαύροσ - Γηαηηοιόγος Γηαηροθοιόγος, Γηαηξνθν-ηαμηδεύνπκε κε ην nutribus ηεο Πηαπξηλήο!. Ρν δηαηξνθνιεσθνξείν ζα καο ηαμηδέςεη ζηε γαιαθηνύπνιε, ζηε βηηακηλνύπνιε, ζην ιαραλνχωπιό, στο υπουτοχωπιό και άλλα τόσα υανταστικά διατπουοταξίδια! Woodstories, Γεκηνπξγίεο κε μύιν κε ηε Πηέιια Ξαπατσάλλνπ 14:00 15:00 KINOYME ζτοιή τορού, Σνξόο θαη ρξώκαηα Ρν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά 6-10 εηώλ καδί κε έλαλ ελήιηθα. Κέγηζηνο αξηζκόο: 10 δεπγάξηα τεδία ζηελ πόιε Θαιιηηετληθή παηδαγωγηθή οκάδα, "Δξγαζηήξη θζηλνπώξνπ, δεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο κε άρξεζηα, θπζηθά θαη αλαθπθιώζηκα πιηθά 15:00 17:00 Αλοητηά εργαζηήρηα δωγραθηθής θαη θοιιάδ κε ζέκα "Ν θόζκνο γύξσ κνπ

3 17:00 18:00 Hehe Art, Δμεξεπλνύκε ηνλ Ηλδηάληθν πνιηηηζκό, παίδνληαο κε θπζηθό πειό!, εξγαζηήξην πεινύ KINOYME ζτοιή τορού, Σνξόο θαη ρξώκαηα Ρν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά 6-10 εηώλ καδί κε έλαλ ελήιηθα. Κέγηζηνο αξηζκόο: 10 δεπγάξηα Woodstories,, Γεκηνπξγίεο κε μύιν κε ηε Πηέιια Ξαπατσάλλνπ 18:00 19:00 Art2Art - Δργαζηήρη Κάζεζες & Γεκηοσργηθής Έθθραζες, "Ραμίδη ζην δηάζηεκα, θαηαζθεπάδνπκε αζηξνλαύηεο θαη πνιύρξσκνπο ππξαύινπο Δζειοληηθή Δργαζία Θεζζαιολίθες, "Ξνπιηά ηνπ ηόπνπ καο θαη ν θόζκνο ηνπο", εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε επηηξαπέδηα παηρλίδηα. Δπηκέιεηα: Θαλάζεο Καθξήο Hehe Art, Δμεξεπλνύκε ηνλ Ηλδηάληθν πνιηηηζκό, παίδνληαο κε θπζηθό πειό!, εξγαζηήξην πεινύ Θαιιηηετληθό βηβιηοδεηείο Λ.Π. Ιεηβαδηώηες, Δίκαζηε γηα δέζηκν εξγαζηήξην θαιιηηερληθήο βηβιηνδεζίαο κε ηελ Ρέια θαη ηνλ Ππάγγν, γηα παηδηά 6 12 εηώλ Λήκα & Ύθαζκα, Καθξακέ βξαρηνιάθη αγάπεο, γηα γνλείο θαη παηδηά άλσ ησλ 9 εηώλ Robotixlab, 3D printing γηα παηδηά..., από ηελ θαληαζία θαηαζθεπή ελόο ρεηξνπηαζηνύ ηξηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ Σειιόγιεηο Ίδρσκα Σετλώλ Α.Π.Θ., Ρέρλε ζηα ζρνιεία, όρη κόλν ζηα κνπζεία, εθπαηδεπηηθή, εηθαζηηθή δξάζε γηα καζεηέο δεκνηηθνύ 19:00 20:00 Hehe Art, Δμεξεπλνύκε ηνλ Ηλδηάληθν πνιηηηζκό, παίδνληαο κε θπζηθό πειό!, εξγαζηήξην πεινύ "ΔΛΓΔΙΔΥΔΗΑ" εθπαηδεσηηθά προγράκκαηα επηκορθωηηθά ζεκηλάρηα, "Νη Νιπκπηαθνί αγώλεο ζηελ αξραία Διιάδα, δηαδξαζηηθό παηρλίδη ηασρηλή ηαύροσ - Γηαηηοιόγος Γηαηροθοιόγος, Γηαηξνθν-ηαμηδεύνπκε κε ην nutribus ηεο Πηαπξηλήο! ηασρούια Θωηούια, Γηαθνζκεηηθά θαλαξάθηα, εξγαζηήξη θαηαζθεπώλ από αλαθπθιώζηκα πιηθά, ραξηί κε ρξώκα θαη ηερληθή ληεθνππάδ

4 "Έλα ελζύκηο από ηολ Σετλόηοπο, εξγαζηήξην θαηαζθεπώλ κε ηνπο εζεινληέο παηδαγσγνύο ηνπ ΡΔΣΛΝΡΝΞΝ άββαηο 12/9 Γρώκελα, παραζηάζεης, παροσζηάζεης 12:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ ΘΟΗΛ..ΔΠ. "ΘΟΤΘΙΟΣΟΠΗΑ, "Πηα θνθίληα δελ ρσξνύλ θαη ζηα κπανύια πεξηζζεύνπλ, παηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ζηνηρεία θνπθινζέαηξνπ, από ηελ νκάδα Hocus Pocus 12:00, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ Guitart - εργαζηήρη εθκάζεζες θηζάρας, Έλα ηαμίδη ζην καγηθό θόζκν ηεο θηζάξαο 13:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ ΘΟΗΛ..ΔΠ. "ΘΟΤΘΙΟΣΟΠΗΑ, "Αζηείεο ηζηνξίεο, κε θνύθιεο κάπεη, από ηελ νκάδα ΣΗΘ- ΛΗΘ 13:00, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ Παράζηαζε θιόοσλ κε ηολ Σηκοιέωλ Σηρακόια 13:30, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ AposseAdesse - Γεκηοσργηθή Θαιιηηετληθή Οκάδα Γηαδξαζηηθό Γξώκελν "Ιίηζα ε Βαιίηζα, βσβέο, θσκηθέο ηζηνξίεο γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο 14:00 15:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Σο παρακηθρό, εργαζηήρη δεκηοσργίας θαη κάζεζες "Ππγθέληξσζε θαη Απνηειεζκαηηθή Κειέηε: απηόλνκνη θαη ραξνύκελνη καζεηέο. Ξαξνπζίαζε ζε γνλείο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ αθνξά ζε παηδηά Δ & ΠΡ Γεκ. θαη καζεηέο Γπκλ.- Ιπθείνπ 15:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Ω2 Πρόησπο Κοσζηθό Δργαζηήρη Ξξνβνιή - Γύν ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο από παηδηά γηα παηδηά θαη κεγάινπο: "Ρν Κπζηήξην ηεο Σακέλεο Γηαγηάο (δηάξθεηα 18:48) "Ζ Βαιίηζα ηνπ Εάινη (δηάξθεηα 26:58) 17:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ ηέιια Σζίγγοσ - Ιόγος Παρακσζίας, "Ρν γατηαλάθη ησλ άζηξσλ,

5 παξάζηαζε αθήγεζεο ιατθώλ παξακπζηώλ κε ζπλνδεία δσληαλήο κνπζηθήο γηα ηα αζηέξηα θαη όζνπο νλεηξεύνληαη θάησ από απηά (γηα παηδηά άλσ ησλ 6 εηώλ) 18:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Θαηερίλα Θιεάρτοσ, "...ηα θνπθηά θαη ηα ξεβίζηα... ηεο θαξδηάο ηα παξακύζηα...", αθήγεζε παξαδνζηαθώλ παξακπζηώλ από όινλ ηνλ θόζκν κε ηελ ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη ηξαγνπδηώλ, εκπινπηηζκέλε κε κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 18:30, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ Guitart - εργαζηήρη εθκάζεζες θηζάρας, Έλα ηαμίδη ζην καγηθό θόζκν ηεο θηζάξαο 19:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Action Art/Δηθαζηηθή Γράζε, "Ξνιπγισζζηθή αθήγεζε, κε ηελ Ονδάλζε Γεκεηξέζε θαη θπζηθό αθεγεηή 19:30, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ Δργαζηήρη Σέτλες θαη Γεκηοσργίας ΑΛΔΚΟΘΑΙΑ, "ΔΙΑΡΔ ΛΑ ΞΑΗΜΝΚΔ ζηελ ΑΛΔΚΝΠΘΑΙΑ, θηλεηηθά θαη ζεαηξηθά παηρλίδηα Θσρηαθή 13/9 Δργαζηήρηα δεκηοσργηθές δράζεης 11:00-12:00 Fons Peritiae, "Γίλε πξντζηνξηθόο θαιιηηέρλεο. Θαιιηηερληθό εξγαζηήξη γλσξηκίαο κε ηελ πξντζηνξηθή ηέρλε ηεο ζπειαηνγξαθίαο. Θοσθιοζέαηρο Υρηζηίλας Κπήηηοσ, "Θνύθιεο απ ηα παηδηά γηα ηα παηδηά, εξγαζηήξην θαηαζθεπήο θνύθιαο Ιηιηπούποιε παηδηθός ζηαζκός & θαιιηηετληθό εργαζηήρηο, "Δηθαζηηθά παηρλίδηα, εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο γηα παηδηά θαη γνλείο ηασρηλή ηαύροσ - Γηαηηοιόγος Γηαηροθοιόγος, Γηαηξνθν-ηαμηδεύνπκε κε ην nutribus ηεο Πηαπξηλήο! ηασρούια Θωηούια, "Φηηάρλνπκε ραξηαεηνύο θαη ζαΐηεο, εξγαζηήξη ραξηνδηπισηηθήο 12:00-13:00 Art2Art - Δργαζηήρη Κάζεζες & Γεκηοσργηθής Έθθραζες, "Ραμίδη ζην δηάζηεκα, θαηαζθεπάδνπκε αζηξνλαύηεο θαη πνιύρξσκνπο ππξαύινπο

6 Fix in Art, εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο θαη θαληαζίαο γηα παηδηά θαη γνλείο Θαιιηηετληθό βηβιηοδεηείο Λ.Π. Ιεηβαδηώηες,, Δίκαζηε γηα δέζηκν εξγαζηήξην θαιιηηερληθήο βηβιηνδεζίαο κε ηελ Ρέια θαη ηνλ Ππάγγν, γηα παηδηά 6 12 εηώλ Ιηιηπούποιε παηδηθός ζηαζκός & θαιιηηετληθό εργαζηήρηο, "Δηθαζηηθά παηρλίδηα, εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο γηα παηδηά θαη γνλείο Λήκα θαη Ύθαζκα Woodstories, εξγαζηήξη θαηαζθεπήο γαληόθνπθιαο ηασρούια Θωηούια, "Φηηάρλνπκε ραξηαεηνύο θαη ζαΐηεο, εξγαζηήξη ραξηνδηπισηηθήο Θοσθιοζίαζος JIΛΥ, εξγαζηήξη θαηαζθεπήο πάληλνπ παηρληδηνύ θνύθιαο γηα παηδηά καδί κε ηνλ γνλέα 13:00-14:00 Δργαζηήρη κοσζηθοθηλεηηθής βρεθώλ θαη λεπίωλ - Σίλα Καργαρίηε, Ληαβίλα Φιωρεληίλ, "Κνπζηθή θαηζαξόια, κνπζηθό παηρλίδη θαη θαηαζθεπή νξγάλσλ γηα παηδηά καδί κε ην γνλέα Fix in Art, εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο θαη θαληαζίαο γηα παηδηά θαη γνλείο Εωή Σζέοσ, εηθαζηηθός δωγράθος, "Ραμηδεύνληαο ζηελ θπθιαδίηηθε ηέρλε, εξγαζηήξην κηθξνγιππηηθήο Καρία Κειίδοσ - ο Υρωκαηηζηός θόζκος ηες κοσζηθής, "Ν θύξηνο Ρύζκοσς καο ιέεη... θαη εκείο παίδνπκε, ζπγρξνληδόκαζηε, καζαίλνπκε θαη δηαζθεδάδνπκε κε ηα θξνπζηά Lalaland, εξγαζηήξη εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο κε ύθαζκα θαη άιια πνιύρξσκα πιηθά "Ο Κσζηηθός Θήπος ηες Λέιιες, Δξγαζηήξην θνιιάδ. Ρα παηδηά κε άρξεζην πιηθό, θόιια θαη ραξηί ζα δεκηνπξγήζνπλ καγηθέο εηθόλεο. "Έλα ελζύκηο από ηολ Σετλόηοπο, εξγαζηήξην θαηαζθεπώλ κε ηνπο εζεινληέο παηδαγσγνύο ηνπ ΡΔΣΛΝΡΝΞΝ 14:00-15:00 KINOYME ζτοιή τορού, Σνξόο θαη ρξώκαηα Ρν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά 6-10 εηώλ καδί κε έλαλ ελήιηθα. Κέγηζηνο αξηζκόο: 10 δεπγάξηα Woodstories, Γεκηνπξγίεο κε μύιν κε ηε Πηέιια Ξαπατσάλλνπ

7 15:00 17:00 Αλνηρηά εξγαζηήξηα δσγξαθηθήο θαη θαηαζθεπώλ γηα παηδηά θαη γνλείο κε ζέκα Κε βάρθα ηελ ειπίδα, έλα κήλπκα γηα ηα παηδηά πνπ ηαμηδεύνπλ ζην Αηγαίν κε ηελ ειπίδα λα δήζνπλ ζε έλαλ εηξεληθό θόζκν. Θαιιηηετληθό βηβιηοδεηείο Λ.Π. Ιεηβαδηώηες, Δίκαζηε γηα δέζηκν 2, εξγαζηήξην θαιιηηερληθήο βηβιηνδεζίαο γηα ελήιηθεο "Ο Κσζηηθός Θήπος ηες Λέιιες, εξγαζηήξην πιεθηηθήο γηα ελήιηθεο 17:00 18:00 KINOYME ζτοιή τορού, Σνξόο θαη ρξώκαηα Ρν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά 6-10 εηώλ καδί κε έλαλ ελήιηθα. Κέγηζηνο αξηζκόο: 10 δεπγάξηα Woodstories, Γεκηνπξγίεο κε μύιν κε ηε Πηέιια Ξαπατσάλλνπ 18:00 19:00 Action Art/Δηθαζηηθή Γράζε, Ζ θξνπηνπαλδαηζία ησλ επρώλ, εηθαζηηθό εξγαζηήξην γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο Art factory Δργαζηήρηο εηθαζηηθώλ ηετλώλ, "Όηαλ νη πίλαθεο δσληαλεύνπλ, κηα ηξηζδηάζηαηε, εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο δσγξαθηθνύ έξγνπ, κε ηα παηδηά ζε ξόιν θαηαζθεπαζηή, δσγξάθνπ, εζνπνηνύ θαη θσηνγξάθνπ. Δπηκέιεηα: Ραηηάλα Ρξηγώλε, εηθαζηηθόο, ζθελνγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο, Πνθία Βνύιγαξε, εζνπνηόο, εκςπρώηξηα Ποιύδροκο, "Γλσξηκία κε ηελ ηέρλε θαη ηα ζύκβνια ησλ Αβνξηγίλσλ, εηθαζηηθό εξγαζηήξην Robotixlab, 3D printing γηα παηδηά..., από ηελ θαληαζία θαηαζθεπή ελόο ρεηξνπηαζηνύ ηξηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ Σο πράζηλο ζύλλεθο Γεκηοσργηθό βηβιηοπωιείο, Ζ ηέρλε ζαλ παξακύζη, πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ξάκπιν Ξηθάζν κέζα από παηρλίδη θαη ρεηξνηερλία, γηα παηδηά 5 8 εηώλ "Έλα ελζύκηο από ηολ Σετλόηοπο, εξγαζηήξην θαηαζθεπώλ κε ηνπο εζεινληέο παηδαγσγνύο ηνπ ΡΔΣΛΝΡΝΞΝ Σειιόγιεηο Ίδρσκα Σετλώλ Α.Π.Θ., Ρέρλε ζηα ζρνιεία, όρη κόλν ζηα κνπζεία, εθπαηδεπηηθή, εηθαζηηθή δξάζε γηα καζεηέο δεκνηηθνύ

8 19:00 20:00 Art factory Δργαζηήρηο εηθαζηηθώλ ηετλώλ, "Όηαλ νη πίλαθεο δσληαλεύνπλ, κηα ηξηζδηάζηαηε, εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο δσγξαθηθνύ έξγνπ, κε ηα παηδηά ζε ξόιν θαηαζθεπαζηή, δσγξάθνπ, εζνπνηνύ θαη θσηνγξάθνπ. Δπηκέιεηα: Ραηηάλα Ρξηγώλε, εηθαζηηθόο, ζθελνγξάθνο, εθπαηδεπηηθόο, Πνθία Βνύιγαξε, εζνπνηόο, εκςπρώηξηα Καρία Κειίδοσ - ο Υρωκαηηζηός θόζκος ηες κοσζηθής, "Ν θύξηνο Ρύζκοσς καο ιέεη... θαη εκείο παίδνπκε, ζπγρξνληδόκαζηε, καζαίλνπκε θαη δηαζθεδάδνπκε κε ηα θξνπζηά "ΔΛΓΔΙΔΥΔΗΑ" εθπαηδεσηηθά προγράκκαηα επηκορθωηηθά ζεκηλάρηα, "Νη Νιπκπηαθνί αγώλεο ζηελ αξραία Διιάδα, δηαδξαζηηθό παηρλίδη ηασρηλή ηαύροσ - Γηαηηοιόγος Γηαηροθοιόγος, Γηαηξνθν-ηαμηδεύνπκε κε ην nutribus ηεο Πηαπξηλήο!. ηασρούια Θωηούια, Γηαθνζκεηηθά θαλαξάθηα, εξγαζηήξη θαηαζθεπώλ από αλαθπθιώζηκα πιηθά, ραξηί κε ρξώκα θαη ηερληθή ληεθνππάδ Θσρηαθή 13/9 Γρώκελα, παραζηάζεης, παροσζηάζεης 11:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Θεαηρηθή οκάδα Κηθρός Βορράς, Ν Θνπθνπκπιήο, παξνπζίαζε κέξνπο ηεο παξάζηαζεο 11:30 13:00, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ Οκάδα Θοσθιοζεάηροσ Αιαληαιούκα, Νη Αιαληαινύκπαο παξνπζηάδνπλ!!! Νη θνύθιεο ήξσεο ησλ παξακπζηώλ πνπ πξσηαγσληζηνύλ ζηηο ηζηνξίεο ηεο νκάδαο ζα κηιήζνπλ ζηα παηδηά γηα ηα θαηνξζώκαηα ηνπο, ζα ρνξέςνπλ, ζα ηξαγνπδήζνπλ θαη ζα δηαζθεδάζνπλ κηθξνύο θαη κεγάινπο!!! 12:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Θοσθιοζίαζος REDICOLO, ΟΝΚΞΔΛ ΡΩΛ ΓΑΠΩΛ, ε αιεζηλή ηζηνξία, παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ κε θνύθιεο ζε αλζξώπηλν κέγεζνο 13:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Γηάλλα Κακαθούθα, "Νύηε εγώ ήκνπλ εθεί, νύηε εζείο λα ην πηζηέςεηε ΚΘΝΗ ΕΩΩΛ, παξάζηαζε κε αθήγεζε ιατθώλ παξακπζηώλ, κάζθεο θαη εκςύρσζε αληηθεηκέλσλ 13:00, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ

9 Δθδόζεης Γηάπιοσς, παξνπζίαζε ηνπ παξακπζηνύ "Ρα πξέπεη θαη ηα ζέισ ζηνπ ζθηάρηξνπ ην θαπέιν, από ηελ ζπγγξαθέα Λαληίλα Θπξηαδή 14:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Θοσθιοζίαζος JIΛΥ, O ιύθνο θαη ηα 3 γνπξνπλάθηα, παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ κε ηελ Ληνκηλί Ιπκπέξε θαη ηελ Σξύζα Θαξθαληώλε 15:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ AposseAdesse - Γεκηοσργηθή Θαιιηηετληθή Οκάδα, Γίλνκαη μαλά Ξαηδί, Θεαηξηθό Δξγαζηήξη γλσξηκίαο κε ηελ νκάδα AposseAdesse, γηα ελήιηθεο 17:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Θεαηρηθή Οκάδα Κηθρός Βορράς, Αηζώπνπ θόκημ 2 (ν ςεύηεο βνζθόο θαη άιινη κύζνη), παξνπζίαζε κέξνπο ηεο παξάζηαζεο 18:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Θεαηρηθό Δηθαζηηθό Θαιιηηετληθό Θέληρο (Θ.Δη.Θ.Θ.) ΠΟΤΠΟΤΙΟ, Ζ Σακέλε Θνύθια ή Ν Θύθινο κε ηελ Θηκσιία;, ζεαηξηθή παξάζηαζε γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο 18:00, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ Θοσθιοζίαζος ΛΗΣΑ, "Γείηνλεο, παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ 19:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Αλζή Θάλοσ, Κε κάιακα θαη αζήκη, παξάζηαζε αθήγεζεο παξακπζηώλ κε ζπλνδεία δσληαλήο κνπζηθήο από ηνλ Αιέμαλδξν Καθξή 19:30, θοσαγηέ Γεκαρτείοσ Δργαζηήρη Σέτλες θαη Γεκηοσργίας ΑΛΔΚΟΘΑΙΑ, "ΔΙΑΡΔ ΛΑ ΞΑΗΜΝΚΔ ζηελ ΑΛΔΚΝΠΘΑΙΑ, θηλεηηθά θαη ζεαηξηθά παηρλίδηα 20:00, αίζοσζα ποιιαπιώλ τρήζεωλ Ο Πέηρος θαη ο ιύθος, άθοσ λα δεης!, κνπζηθή εκςπρσηηθή παξάζηαζε κε Σο Κηθρό Παητληδοζέακα ηοσ Θροσζηόθωλοσ σκκεηέτοσλ κε παροσζηάζεης δράζεωλ, 12 & 13/9, 11:00 20:00 Αξραηνινγηθό Κνπζείν Θεζζαινλίθεο, Θέληξν Πηήξημεο Ξαηδηνύ θαη Νηθνγέλεηαο Θεζζαινλίθεο - Ξαηδηθό ρσξηό SOS Ξιαγηάξη, Κνπζείν Βπδαληηλνύ Ξνιηηηζκνύ, Ξαηδηθό Κνπζείν Θεζζαινλίθεο, PRAKSIS, Ρειιόγιεην Ίδξπκα Ρερλώλ Α.Ξ.Θ. ΤΚΚΔΣΔΥΟΤΛ (κε αιθαβεηηθή ζεηρά)

10 Action Art/Δηθαζηηθή Γξάζε Αιαληαινύκα Νκάδα Θνπθινζεάηξνπ Αλζή Θάλνπ, αθήγεζε παξακπζηώλ AposseAdesse - Γεκηνπξγηθή Θαιιηηερληθή Νκάδα Art2Art - Δξγαζηήξη Κάζεζεο & Γεκηνπξγηθήο Έθθξαζεο Art factory Δξγαζηήξην εηθαζηηθώλ ηερλώλ Αξραηνινγηθό Κνπζείν Θεζζαινλίθεο Δζεινληηθή Δξγαζία Θεζζαινλίθεο Δθδόζεηο Γηάπινπο "ΔΛΓΔΙΔΣΔΗΑ" εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα Δξγαζηήξη Ρέρλεο θαη Γεκηνπξγίαο ΑΛΔΚΝΠΘΑΙΑ Δξγαζηήξη κνπζηθνθηλεηηθήο βξεθώλ θαη λεπίσλ - Ρίλα Καξγαξίηε, Ληαβίλα Φισξεληίλ Fix in Art Fons Peritiae Guitart - εξγαζηήξη εθκάζεζεο θηζάξαο Hehe Art Hocus Pocus, νκάδα θνπθινζεάηξνπ Θεαηξηθό Δηθαζηηθό Θαιιηηερληθό Θέληξν (Θ.Δη.Θ.Θ.) ΞΝΞΝΙΝ Θαιιηηερληθό βηβιηνδεηείν Λ.Ξ. Ιεηβαδηώηεο KINOYME ζρνιή ρνξνύ Θέληξν Πηήξημεο Ξαηδηνύ θαη Νηθνγέλεηαο Θεζζαινλίθεο - Ξαηδηθό ρσξηό SOS Ξιαγηάξη Θιεάξρνπ Θαηεξίλα, αθήγεζε παξακπζηώλ Θνπθινζέαηξν Σξηζηίλαο Κπήηηνπ Θνπθινζίαζνο ΛΗΠΡΑ Θνπθινζίαζνο REDICOLO Θνπθινζίαζνο JINX ΘΝΘΙΝΡΝΞΗΑ - ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ. Θξνπζηόθσλν Κνπζηθό εξγαζηήξη Θσηνύια Πηαπξνύια, δαζθάια ληεθνππάδ Lalaland Ιηιηπνύπνιε παηδηθόο ζηαζκόο & θαιιηηερληθό εξγαζηήξην ΙΟΗΘΝΠ ΚΗΘΟΝΠ ΞΙΑΛΖΡΖΠ - Πηέγε πνιηηηζκνύ, Κακαθνύθα Ησάλλα, ζεαηξνιόγνο Κειίδνπ Καξία - ν Σξσκαηηζηόο θόζκνο ηεο κνπζηθήο Κηθξόο Βνξξάο Θεαηξηθή Νκάδα Κνπζείν Βπδαληηλνύ Ξνιηηηζκνύ Θεζζαινλίθεο, Λήκα & Ύθαζκα NOUS - Ινστιτούτο ψηυιακής μάθησης και επικοινωνίας Ν Κπζηηθόο Θήπνο ηεο Λέιιεο Ξαηδηθό Κνπζείν Θεζζαινλίθεο Ξαηρλίδηα κε λόηεο - Δξγαζηήξη κνπζηθήο πξνπαηδείαο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο Ξνιύδξνκν PRAKSIS Robotixlab Πηαύξνπ Πηαπξηλή, Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο Πρεδία ζηελ πόιε Θαιιηηερληθή παηδαγσγηθή νκάδα Ρειιόγιεην Ίδξπκα Ρερλώλ Α.Ξ.Θ. ΡΗΘ ΛΗΘ νκάδα θνπθινζέαηξνπ

11 Ρηκνιέσλ Ρηξακόια Ρν παξακηθξό, εξγαζηήξη δεκηνπξγίαο θαη κάζεζεο Ρν πξάζηλν ζύλλεθν Γεκηνπξγηθό βηβιηνπσιείν Ρζένπ Εσή, εηθαζηηθόο δσγξάθνο Ρζίγγνπ Πηέιια - Ιόγνο Ξαξακπζίαο Woodstories Πηέιια Ξαπατσάλλνπ Ω2 Ξξόηππν Κνπζηθό Δξγαζηήξη Υρήζηκες πιεροθορίες fb: Ρερλόηνπνο εθζεζηαθό θεζηηβάι γηα ηηο ηέρλεο θαη ην παηδί, sxedia stin poli Tειέθωλα επηθοηλωλίας: , ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας»

σέδιο Γιδαζκαλίαρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας» σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας» Γημιοςπγόρ: Εσή Σζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ζρόρξσκα,

Διαβάστε περισσότερα

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα»

ρέδηo Γηδαζθαιίαο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» ρέδηo Γηδαζθαιίαο Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο «Μοσζικές ηοσ Κόζμοσ: Άπω Αναηολή Κίνα» Γεκηνπξγόο: Εσή Σζηιίθε Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: Ζ εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005-2009

ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005-2009 24/11/2010 3:08:00 μμ ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005-2009 Γιαηί ένα πρόγραμμα κσκλοθοριακής αγωγής; Tα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν.

Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν. Μηα ηδέα πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη πόιν έιμεο όρη κόλν γηα ην γεγελή πιεζπζκό αιιά θαη γηα ηνπο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή καο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αξθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑ Α ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ Επηζηξέθνληαο από ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο, ζέζακε αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο ζηα παηδηά, ώζηε λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θάπνην ζέκα πάλσ ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ ΑΚΟΤΣΕ: ΧΩΜΑ ΠΟΤ ΠΕΡΠΑΣΗΑ (τ.χιώτης) - https://www.youtube.com/watch?v=dp-3jjo8_sy...όχι, δζν πρόκειται γιά ζνα ακόμα αγώνα τησ Ανόρθωςησ ή τησ Νζασ αλαμίνασ. Πρόκειται γιά

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια

Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Πρόησπο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Σσμθωνική Μοσζική και Τραγούδια Εκπαιδεσηικό σλικό για ηη διδαζκαλία ηης Θζηορίας ηης Μοσζικής ζηην Γ Γσμναζίοσ Σηίτοι - κείμενα: Ζωή Τζιλίκη Τραγούδι:

Διαβάστε περισσότερα

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Βαζηιηθή Γηδάρνπ 1, Μαξία Παπαληθνιάνπ 2, Υαξαιακπία

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24/6, 7κκ ύλνξα - FRONTEX - Γνπβιίλν ΙΙ (Υώξνο 4) Παξνπζίαζε No Border Camp ηεο Βνπιγαξίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» 31 η Οκηωβρίοσ 2015 ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html Θπξηαθή 13 Ηνπιίνπ 09:00-10:30 Θεία Ιεηηνπξγία Δθθιεζία (Ξαλαγίαο) Αρεηξνπνηήηνπ Γηεξκελέαο ΔΛΓ: Δπζηξάηηνο Ξαηξηλόο Δλνξία Δθθιεζίαο Αρεηξνπνηήηνπ 11:00-12:00 Γεμίσζε Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Δθθιεζία Αρεηξνπνηήηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα