Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»"

Transcript

1 Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της Διακήρυξης αναφέρεται το εξής: 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και με νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ανωτέρω ΔΕΝ ισχύει για τις υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών (καθώς και για τις δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων) αλλά μόνο για τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.2.3 της Διακήρυξης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής). Απάντηση 1: Μόνο οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, την ημέρα υποβολής της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών που αναφέρονται στον πίνακα 3.3, Κεφάλαιο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, παρ. ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία θεώρησης γνησίου της υπογραφής ίδια με την ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία δύναται να μην ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων. [1]

2 Ερώτηση 2: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.6 της Διακήρυξης αναφέρεται το εξής: Πίνακα των κυριοτέρων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και τα οποία αφορούν σε έργο σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών (web) εφαρμογών σε φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση ενός σχετικού έργου τα τελευταία 5 έτη με συμβατική αξία μεγαλύτερη από ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσοστό συμμετοχής του Υποψηφίου Αναδόχου (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) στο ανωτέρω έργο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 40% της συνολικής συμβατικής αξίας. Το έργο πρέπει να αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο να επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, να διαθέτει υποσύστημα MIS και να υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα.... Να αναλυθούν όλα τα έργα που καλύπτουν αθροιστικά την παραπάνω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται με έργα (που το καθένα έχει προϋπολογισμό άνω των ευρώ με ΦΠΑ) και το καθένα καλύπτει έναν από τους αναφερόμενους τομείς (π.χ. ένα (1) έργο > ευρώ που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, ένα (1) έργο > ευρώ που αφορά σε ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων και το οποίο διαθέτει υποσύστημα MIS, και ένα (1) έργο > ευρώ που αφορά σε ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων και το οποίο υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα. Παρακαλούμε διευκρινίστε επίσης αν η Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής που αφορά ένα (1) έργο προϋπολογισμού σύμβασης άνω των (με ΦΠΑ), πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά με ένα έργο, ή μπορεί να καλυφθεί με περισσότερα του ενός έργα τα οποία αθροιστικά έχουν προϋπολογισμό συμβάσεων άνω των (με ΦΠΑ). [2]

3 Απάντηση 2: Για την κάλυψη της απαίτησης 2.1 (Κεφάλαιο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, παρ. ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η ολοκλήρωση από τον υποψήφιο Ανάδοχο τουλάχιστον ενός έργου, συνολικής συμβατικής αξίας άνω των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένης σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, διαθέτει υποσύστημα MIS και υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα. Το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 40% επί της συνολικής συμβατικής αξίας του εν λόγω έργου. Η μη υλοποίηση λοιπών έργων που αφορούν σε σχεδιασμό, προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών (web) εφαρμογών δεν αποτελεί κριτήριο για απόρριψη της προσφοράς. Ερώτηση 3: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.6 της Διακήρυξης αναφέρεται η εξής Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον:... να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (project manager) και ο Αναπληρωτής του, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών, σε Διοίκηση Έργων Πληροφορικής, αντίστοιχων με το υπό προκήρυξη Έργο σε αντικείμενο και προϋπολογισμό, ο οποίος να διαθέτει Πτυχίο Πληροφορικής από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή ισοδύναμο. να διατεθούν τουλάχιστον 5 άτομα με κατάλληλες σπουδές και εξειδίκευση (Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή ισοδύναμος) και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε έργα πληροφορικής αναλόγου μεγέθους και σχετικών τεχνολογιών Παρακαλούμε διευκρινίστε τα εξής: Η ζητούμενη εμπειρία των 7 ετών (για τον ΥΕ) αφορά σε διάρκειες έργων ή σε ανθρωπομήνες (δηλαδή ζητείται κατ ελάχιστον 84 Α /Μ συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα) ; Θα πρέπει τα έργα τα οποία διοίκησε ο ΥΕ να είναι αντίστοιχα σε προϋπολογισμό με το υπό προκήρυξη έργο; Τι θεωρείται «αντίστοιχο» σε προϋπολογισμό (π.χ. μεγαλύτερο ή ίσο του προϋπολογισμού του υπό προκήρυξη έργου, μεγαλύτερο των ευρώ με ΦΠΑ κλπ); [3]

4 Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει την ίδια ζητούμενη εμπειρία; Καλύπτεται η απαίτηση αν ο ΑΥΕ τεκμηριώνει την ζητούμενη εμπειρία ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου στα αναφερόμενα έργα, ή θα πρέπει και αυτός να έχει εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου; Τι εννοείτε με τον όρο «ανάλογου μεγέθους»; Αφορά σε προϋπολογισμό ή αντικείμενο» ; Απάντηση 3: Η ζητούμενη εμπειρία των 7 ετών για τον Υπεύθυνο Έργου και για τον Αναπληρωτή του πρέπει να καλύπτεται με 84 ανθρωπομήνες σε αντίστοιχα με το υπό προκήρυξη έργο, ήτοι συναφούς αντικειμένου και προϋπολογισμού. Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έκαστος με επιτυχία τουλάχιστον ένα έργο, με προϋπολογισμό συνολικής συμβατικής αξίας άνω των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένης σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, διαθέτει υποσύστημα MIS και υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου τεκμηριώνει την απαιτούμενη εμπειρία είτε ως Υπεύθυνος Έργου είτε ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου σε αντίστοιχο έργο. Η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών των υπολοίπων μελών της Ομάδας Έργου σε έργα πληροφορικής αναλόγου μεγέθους και σχετικών τεχνολογιών τεκμηριώνεται από το πλήθος και την ευρύτητα του αντικειμένου των έργων στα οποία συμμετείχαν, από τη χρονική διάρκεια συμμετοχής τους στα έργα αυτά και από τη θέση τους στην Ομάδα Έργου (π.χ. Μέλος Ομάδας Έργου, Επιστημονικός Υπεύθυνος, κ.α.). Ερώτηση 4: Ποιο είναι το εκτιμώμενο πλήθος των χρηστών των εφαρμογών που λειτουργούν στο ΕΔΟΕΑΠ; Απάντηση 4: Οι χρήστες των υφιστάμενων εφαρμογών στον ΕΔΟΕΑΠ είναι περίπου 150. Οι χρήστες που προβλέπεται να αξιοποιήσουν το πληροφοριακό σύστημα διαδικτυακής πλατφόρμας του υπό διακήρυξη έργου είναι 50. Ερώτηση 5: Ποιο είναι το εκτιμώμενο πλήθος των "εργοδοτών" (εφημερίδες κλπ) που συνεργάζονται με τον ΕΔΟΕΑΠ; Απάντηση 5: Οι εργοδότες που συνεργάζονται με τον ΕΔΟΕΑΠ είναι περίπου τριακόσιοι (300). [4]

5 Ερώτηση 6: Σύμφωνα με το τεύχος Α της Διακήρυξης, στα πλαίσια του έργου αυτού απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος για τη δημιουργία συνταγών από συνεργαζόμενους ιατρούς και την εκτέλεσής τους από συνεργαζόμενα φαρμακεία (Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης με Φαρμακεία). Για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία και εκτέλεση των συνταγών τους από το σύστημα "Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση" της Γ.Γ.Κ.Α. (ΗΔΙΚΑ); Απάντηση 6: Ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης ως έχουν. Ερώτηση 7: Πίνακας C.3.1. Πίνακας Database & Backup server. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Το συγκεκριμένο μοντέλο να έχει ανακοινωθεί τον τελευταίο χρόνο:». Ως τελευταίος χρόνος εννοείται το χρονικό διάστημα 12 μηνών πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης; Παρακαλούμε διευκρινίστε το ίδιο όπου αλλού αναφέρεται η ίδια προδιαγραφή. Απάντηση 7: Σε όσα σημεία της προκήρυξης αναφέρεται «ανακοίνωση τον τελευταίο χρόνο» εννοείται το χρονικό διάστημα 12 μηνών πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης. Ερώτηση 8: Πίνακας C.3.1. Πίνακας Database & Backup server. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Χωρητικότητα Σκληρών Δίσκων 250GB». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε στην χωρητικότητα έκαστου δίσκου (εκ των 2 ζητούμενων). Απάντηση 8: Η ζητούμενη χωρητικότητα αναφέρεται σε έκαστο δίσκο. [5]

6 Ερώτηση 9: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Απαιτούμενες μονάδες για το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων: 3 (1 για backup server)». Με δεδομένο ότι τα λειτουργικά συστήματα των εξυπηρετητών (Servers) περιλαμβάνονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.1, C.3.2 και C.3.3), παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά στον ζητούμενο αριθμό αδειών για το λογισμικό Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software) και το λογισμικό Backup (Backup Software) και όχι στο λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών. Επίσης, από τον τρόπο που έχει τεθεί η συγκεκριμένη απαίτηση, φαίνεται να ζητούνται τρεις (3) άδειες λογισμικού Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software), από τις οποίες η μία (1) θα εγκατασταθεί στον Backup Server. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το backup των δεδομένων στην προσφερόμενη συσκευή Tape Backup (μέσω του backup server) απαιτεί την εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού backup και όχι του λογισμικού Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων, επιβεβαιώστε ότι ζητούνται δύο (2) άδειες για το λογισμικό Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software) και μία (1) άδεια γι το λογισμικό Backup (Backup Software). Σημειώνεται ότι κάθε άλλη προσέγγιση θα ήταν εσφαλμένη διότι πρακτικά δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα εγκατάστασης λογισμικού Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software) στον φυσικό εξυπηρετητή Backup Server, καθώς αυτός χρησιμοποιείται για λειτουργίες backup και όχι για εξυπηρέτηση transactions του επιπέδου των δεδομένων (database layer). Απάντηση 9: Απαιτούνται δύο (2) άδειες για το λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (DBMS Server) και μία (1) άδεια για το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Backup Software), το οποίο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων. [6]

7 Ερώτηση 10: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Να δοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης για τη λειτουργία του συστήματος σε Web και 50 εσωτερικούς χρήστες:». Με δεδομένο ότι ούτως ή άλλως όλο το σύστημα ζητείται να είναι WEB based, ακόμη και για τους εσωτερικούς χρήστες (δείτε Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.13, γραμμή 13), επιβεβαιώστε ότι με τον όρο «λειτουργία συστήματος σε Web» εννοείται ότι απαιτούνται άδειες χρήσης για πρόσβαση στο σύστημα απεριόριστων εξωτερικών χρηστών (μέσω διαδικτύου Internet). Απάντηση 10: Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον απαιτούμενο αριθμό αδειών του λογισμικού DBMS ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των χρηστών μέσω διαδικτύου, εφόσον το αντικείμενο το έργου είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ. Ερώτηση 11: Ορισμένες προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένες, φωτογραφίζουν συγκεκριμένα προϊόντα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στον Πίνακα C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS, η υποχρεωτική προδιαγραφή: «Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions». Ο όρος «αυτόνομα nested transactions» (συνδυασμός των τριών όρων) παραπέμπει αποκλειστικά και μόνο σε τεχνολογία ORACLE (autonomous nested transactions). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τέτοιου είδους απαιτήσεις μπορούν να καλυφθούν και με ισοδύναμη ή ανάλογη τεχνολογία. Επισημαίνουμε ότι η αρχή αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνισμού, αποτελεί δε βασική απαίτηση και της ίδιας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα σε αυτό. Απάντηση 11: Η εν λόγω απαίτηση να θεωρηθεί προαιρετική. [7]

8 Ερώτηση 12: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρονται οι προδιαγραφές: Υποστήριξη ANSI SQL 1999: Υποστήριξη απόδοσης δικαιωμάτων εγγραφής/ανάγνωσης και κλειδώματος σε επίπεδο πίνακα και πεδίου τουλάχιστον: Με δεδομένο ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές αποκλείουν από τον διαγωνισμό την Βάση Δεδομένων της εταιρίας Microsoft (SQL Server), παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να γίνουν προαιρετικές. Απάντηση 12: ΟΙ εν λόγω απαιτήσεις να θεωρηθούν προαιρετικές. Ερώτηση 13: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρεται μια σειρά προδιαγραφών με επικεφαλίδες: Ενσωματωμένα εργαλεία λήψης, διαχείρισης και μετασχηματισμού δεδομένων από ετερογενείς πηγές. Συγκεκριμένα: Δυνατότητες data warehousing. Να περιγραφούν οι λειτουργίες, δυνατότητες και ενσωματωμένα εργαλεία που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη χρήση της βάσης δεδομένων για data warehousing. Να γίνει αναφορά σε λειτουργίες, δυνατότητες και εργαλεία, όπως: Με δεδομένο ότι: α) το έργο περιλαμβάνει διακριτό υποσύστημα MIS (Πίνακας Συμμόρφωσης C.3.12) το οποίο αφενός υπερκαλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις (σε επίπεδο ETL & Data Warehouse) και αφετέρου αποτελεί το εργαλείο μέσω του οποίου θα υλοποιούνται οι ανωτέρω λειτουργίες (και μάλιστα πάνω σε όλες τις Βάσεις Δεδομένων του ΕΔΟΕΑΠ συμπεριλαμβανομένης και της προσφερόμενης), και β) η απαίτηση για παροχή ενσωματωμένων εργαλείων περιορίζει τον ανταγωνισμό, αφού ελάχιστα λογισμικά Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων υποστηρίζουν εγγενώς αυτές τις δυνατότητες / λειτουργίες (π.χ. ο Microsoft SQL Server δεν υποστηρίζει όλες τις τιθέμενες απαιτήσεις εγγενώς ακόμη και στην έκδοση Business Intelligence ή στην έκδοση Enterprise, η ORACLE απαιτεί συνδυασμό επιμέρους διακριτών λογισμικών RDBMS, ETL και BI για την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων κλπ), παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επιτρέπεται να προσφερθεί λογισμικό Database Server σε συνδυασμό με λογισμικά εργαλεία (για το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω λειτουργιών/ χαρακτηριστικών) του ίδιου ή τρίτων κατασκευαστών, τα οποία ολοκληρώνονται πλήρως με τον προσφερόμενο RDBMS Server (και τα οποία σε κάθε περίπτωση θα παραδοθούν ενσωματωμένα καλύπτοντας όλες τις τιθέμενες προδιαγραφές). [8]

9 Απάντηση 13: Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με ενσωματωμένα εργαλεία λήψης, διαχείρισης και μετασχηματισμού δεδομένων από ετερογενείς πηγές είναι υποχρεωτικές, καθώς θα απαιτηθούν κατά την ενσωμάτωση δεδομένων από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού. Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με δυνατότητες data warehousing στο λογισμικό DBMS, αν και κρίνεται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν από το υποσύστημα MIS, να θεωρηθούν προαιρετικές. Ερώτηση 14: Πίνακας C Υποσύστημα MIS. Αναφέρεται η ακόλουθη προδιαγραφή: Οι αναφορές και οι δείκτες πρέπει να είναι εγκαίρως διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες με τρόπο φιλικό και εύχρηστο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ευκολίες προς τους τελικούς χρήστες: drill-down - up slice & dice rank, sort, forecast, nest drag & drop (data, text, charts, graphs, images) Data pivots Data rotation color coding Απεικόνιση με γραφήματα (charts: crosstabs, bar/ 3D, pie/ doughnut, line, gauge, funnel, scatter, dot destiny, waterfall κ.λ.π.) απεικόνισης δεδομένων με πολλαπλούς τρόπους (multiple view) στην ίδια αναφορά (πίνακες, γραφήματα, κλπ ταυτόχρονα) σημειώσεις πάνω στις αναφορές Απεικόνιση των δεδομένων σε μορφή πίνακα ή γραφήματος με επιλογή του τελικού χρήστη (εναλλαγή μεταξύ των δύο) Εύκολη διανομή αναφορών (κεντρική πρόσβαση συστήματος, κ.λ.π) Time series ανάλυση (YTD, MTD, PTD) Αυτόματοι υπολογισμοί (calculations) Dashboards [9]

10 Με δεδομένο ότι η βασική υποχρεωτική προδιαγραφή είναι «Οι αναφορές και οι δείκτες πρέπει να είναι εγκαίρως διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες με τρόπο φιλικό και εύχρηστο» και εν συνεχεία αναφέρεται η λέξη «ενδεικτικά» (όσον αφορά τις λειτουργίες που παρατίθενται), παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι αναφερόμενες λειτουργίες (bullets) είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν και προσφερθούν στο τελικό υποσύστημα MIS, ή αν η θέση της λέξης σε αυτές αφορά απλά στο να αναγράψει ο Ανάδοχος ποιες από αυτές υποστηρίζει το υποσύστημα που θα υλοποιήσει και προσφέρει. Απάντηση 14: Όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζονται από το υποσύστημα MIS που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου. Ερώτηση 15: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Μέρος C, Πίνακας Συμμόρφωσης C Υποσύστημα MIS, αφορούν το «Υποσύστημα Παραγωγής Στατιστικών Στοιχείων (MIS)» (Μέρος Α, Ενότητα Α.3.4.6). Απάντηση 15: Οι προδιαγραφές του πίνακα C.3.12 αφορούν το «Υποσύστημα Παραγωγής Στατιστικών Στοιχείων (MIS)». Ερώτηση 16: Πίνακας C Λογισμικό Antivirus. Σε πολλά σημεία του πίνακα γίνεται αναφορά σε «σταθμούς εργασίας». Με δεδομένο ότι στο συγκεκριμένο έργο δεν ζητούνται σταθμοί εργασίας, παρακαλούμε διευκρινίστε τι εννοείται με την ανωτέρω αναφορά. Απάντηση 16: Να αναφερθούν οι άδειες λογισμικού anti-virus που θα χρησιμοποιηθούν για τους εξυπηρετητές που ζητούνται για την υλοποίηση του έργου και αναφέρονται στους πίνακες C3.1, C3.2, C3.3. [10]

11 Ερώτηση 17: Πίνακας C.3.1. Database & Backup Server. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Το προσφερόμενο σύστημα να είναι σε διάταξη Cluster 2 nodes με υποσύστημα δίσκων το προσφερόμενο SAN (STORAGE AREA NETWORK). Σε υλοποίηση ικριώματος rack. Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία διαθεσιμότητας, διαχείρισης, αξιοπιστίας και να τεκμηριωθεί ο τρόπος που εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα:». Κατ αρχήν παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η διάταξη αυτή αφορά στους δύο (2) από τους τρεις (3) ζητούμενους εξυπηρετητές (δηλαδή ότι δεν αφορά στον backup server), λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζητούμενη διάταξη cluster πρακτικά έχει νόημα μόνο μεταξύ των Database Servers, σε σύνδεση με το ζητούμενο SAN. O Backup Server πρακτικά χρησιμοποιείται για backup δεδομένων και όχι για εξυπηρέτηση transactions που εκτελούνται στο επίπεδο των δεδομένων (database layer). Απάντηση 17: H διάταξη Cluster 2 nodes με υποσύστημα δίσκων το προσφερόμενο SAN αφορά τους δυο εξυπηρετητές Βάσης Δεδομένων (DBMS Servers). Ερώτηση 18: Πίνακας C.3.8. Web/ Application server (software). Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Απαιτούμενες μονάδες: 4». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι δύο (2) ζητούμενες μονάδες αφορούν στο λογισμικό WEB Server και οι λοιπές δύο (2) αφορούν στο λογισμικό Application Server. Απάντηση 18: Οι δύο (2) μονάδες αφορούν το λογισμικό Web Server και οι λοιπές δύο (2) αφορούν το λογισμικό Application Server. Ερώτηση 19: Για ποιο λόγο με τις προδιαγραφές που ζητάτε αποκλείετε τον Microsoft SQL Server, ενώ όλη η υποδομή σας έχει δημιουργηθεί με χρήση τεχνολογιών της Microsoft και με χρήση του Microsoft SQL Server (όπως αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης Μέρος Α, σελ. 16); Προτείνουμε να αφαιρέσετε ή να κάνετε προαιρετικές τις απαιτήσεις στον πίνακα προδιαγραφών C3.9 που αποκλείουν τον Microsoft SQL Server (όπως η προδιαγραφή Υποστήριξη ANSI SQL 1999, Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions, υποστήριξη debugging μίας ETL διαδικασίας κλπ). Απάντηση 19: Bλ. Απαντήσεις 11, 12 και 13. [11]

12 Ερώτηση 20: Για ποιο λόγο χρειάζεται να τηρείται το standard ANSI SQL 1999 (πίνακας προδιαγραφών C3.9) και σε ποιο σημείο του έργου κρίνεται ότι είναι αναγκαίο; Απάντηση 20: (Bλ. Απάντηση 12) Η απαίτηση να θεωρηθεί προαιρετική. Ερώτηση 21: Για ποιο λόγο έχετε στις προδιαγραφές σας την Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions (πίνακας προδιαγραφών C3.9) και σε ποιο σημείο του έργου κρίνεται ότι είναι αναγκαίο; Απάντηση 21: (Bλ. Απάντηση 11) Η απαίτηση να θεωρηθεί προαιρετική. Ερώτηση 22: Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης. Απάντηση 22: Ως αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Κωδικός ΟΠΣ: Ερώτηση 23: Στους πίνακες συμμόρφωσης C3.1 Database and Backup Server, C3.2 Application Server και C3.3 Web Server και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 14, 16, 18 του μέρους Γ της διακήρυξης αναφέρεται: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Παράλληλες Θύρες: 1 Οι σύγχρονοι servers των επώνυμων κατασκευαστών δε διαθέτουν πλέον παράλληλες θύρες στα Interface επικοινωνίας τους. Παρακαλούμε όπως απαλειφθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή και από τους τρεις πίνακες ή γίνουν αποδεκτές λύσεις μετατροπής USB μέσω ειδικού adaptor. Απάντηση 23: Η απαίτηση για ύπαρξη παράλληλης θύρας μπορεί να καλυφθεί μέσω μετατροπέα USB σε παράλληλη θύρα. [12]

13 Ερώτηση 24: Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.5 (Tape Backup), αναφέρεται: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Αριθμός Προσφερόμενων Tapes (κασέτες) 10 Αριθμός Υποστηριζόμενων Tapes (κασέτες) 24 Παρακαλούμε διευκρινίσατε αν οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν tape slots και όχι κασέτες όπως αναφέρεται εκ παραδρομής. Επίσης διευκρινίσατε αν απαιτούνται και σε τι αριθμό tape cartridges (κασέτες) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών backup. Απάντηση 24: Ο ζητούμενος αριθμός υποστηριζόμενων κασετών εκφράζει τα cartridge slots της συσκευής. Ο ζητούμενος αριθμός προσφερόμενων κασετών εκφράζει τα cartridges που θα πρέπει να προμηθεύσει ο ανάδοχος για τη λήψη backup. Ερώτηση 25: Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.11 Λογισμικό Antivirus και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 30 του μέρους Γ της διακήρυξης αναφέρεται: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Να προσφερθούν όλες οι άδειες χρήσης που χρειάζονται για τους εξυπηρετητές και τους σταθμούς εργασίας. Οι άδειες χρήσης να περιλαμβάνουν και την δυνατότητα επικαιροποίησης της ΒΔ ιών του λογισμικού για τρία (3) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η προμήθεια λογισμικού antivirus για σταθμούς εργασίας εφόσον αυτοί δεν απαιτούνται από τη διακήρυξη. Απάντηση 25: Βλ. Απάντηση 16. [13]

14 Ερώτηση 26: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε ότι η απαίτηση για το πλήθος των προσφερόμενων επεξεργαστών στους πίνακες C3.1, C3.2, C3.3 είναι «1». Επεξεργαστής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον: Mήκος λέξης 64 bit Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών > 1 Αριθμός πυρήνων 4 Συχνότητα Λειτουργίας προσφερόμενων επεξεργαστών 2.4GHz Μνήμη Cache ανά επεξεργαστή 2 Mbytes Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα και η προδιαγραφή Δυνατότητα επέκτασης 4 CPUs των Web Servers (C3.3) σε «2», δεδομένου ότι: Από τον ρόλο τους, οι Web servers δεν έχει νόημα να διαθέτουν τόση επεξεργαστική ισχύ (ανώτερη των Database / Applications), ούτε να έχουν τόσες δυνατότητες επέκτασης, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις επεξεργασίας υπολείπονται κατά πολύ των εξυπηρετητών των άλλων επιπέδων. Σε πολλούς κατασκευαστές, η επέκταση των επεξεργαστών γίνεται με διπλασιασμό, και δεν είναι πάντα υλοποιήσιμες εργοστασιακά, συνθέσεις μονού επεξεργαστή με επέκταση στους 4. Η επέκταση από 1 σε 4 επεξεργαστές (300%) ακόμα και να είναι τεχνικά εφικτή ή αναγκαία, πρακτικά δεν χρησιμοποιείται ποτέ σε εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαξιώνουν γρήγορα τους παλαιότερους επεξεργαστές, και η προμήθεια επιπλέον επεξεργαστών είναι οικονομικά ασύμφορη σε σχέση με την αγορά νέου εξυπηρετητή Απάντηση 26: Στους πίνακες C3.1, C3.2, C3.3 και C3.4 η απαίτηση για τον προσφερόμενο αριθμό επεξεργαστών είναι «1» Στον πίνακα C3.4 η απαίτηση «Δυνατότητα επέκτασης 4 CPUs» αντικαθίσταται με την απαίτηση «Υποστήριξη πολλαπλών CPUs». [14]

15 Ερώτηση 27: Στον ΠΙΝΑΚΑ SWITCH η τελευταία προδιαγραφή ορίζει Να υποστηρίζει τα Διεθνή πιστοποιητικά Ασφάλειας που τηρεί UL 1950/CSA 22.2 No. 950 IEC 950-EN AS/NZS 3260, TS001 Τα παραπάνω πρότυπα είναι πλέον παρωχημένα και έχουν αντικατασταθεί με άλλα νεώτερα. Για αυτό τον λόγο παρακαλούμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως ακολούθως Να αναφερθούν τα Διεθνή πιστοποιητικά Ασφάλειας που τηρεί Απάντηση 27: Η εν λόγω απαίτηση τροποποιείται ως εξής: «Να αναφερθούν τα Διεθνή πιστοποιητικά Ασφαλείας που τηρεί (π.χ. ΕΝ , CAN/ CSA C22.2 No 60950, UL ).». Ερώτηση 28: Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ποιος είναι ο αρ. Διακήρυξης καθώς απαιτείται η συμπλήρωσή του στο Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Απάντηση 28: (Βλ. Απάντηση 22) Ως αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Κωδικός ΟΠΣ: Ερώτηση 29: Στο άρθρο Β.2.6.ii, παρ. 3 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Η υπαλληλική σχέση πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική αναφορά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του Αναδόχου». Δεδομένου ότι η ΑΠΔ εμπεριέχει οικονομικά στοιχεία (μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, ), παρακαλώ πολύ όπως επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτής στον Φάκελο Δικαιολογητικών της Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου και ότι για την κάλυψη της απαίτησης αυτής, αρκεί η σωρευτική υποβολή των κάτωθι: Α) υπεύθυνης δήλωσης με το εξής περιεχόμενο: «δηλώνω ότι (1) οι αναφερόμενοι στην προσκομιζόμενη θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάσταση, υπάλληλοι της Εταιρίας μας, αναφέρονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) αυτής, η οποία θα υποβληθεί στην [15]

16 Αναθέτουσα Αρχή οποτεδήποτε μας τη ζητήσει συμπληρωματικά, και (2) τα στοιχεία της προσκομιζόμενης θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης είναι ακριβή και αληθή. Β) επικυρωμένου αντιγράφου της θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης με ημ/νία Οκτωβρίου 2012, συνοδευόμενη από την Αλφαβητική Κατάσταση Προσωπικού. Παρακαλούμε επίσης όπως διευκρινίσετε, εάν στην περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, για την κάλυψη της εν λόγω απαίτησης, αρκεί η υποβολή ένορκης βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των υπαλλήλων του υποψηφίου Αναδόχου. Απάντηση 29: Ως προς το πρώτο υπο - ερώτημα, αρκεί η προσκόμιση τελευταίου ετησίου επικυρωμένου αντιγράφου της θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης, από την οποία να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης της παραγράφου 3 του άρθρου Β.2.6.ii της Διακήρυξης. Ως προς το δεύτερο υπο ερώτημα, η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης στην περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων μπορεί να γίνει με την υποβολή ένορκης βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου. [16]

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 423525 Πράξη Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποέργο 4 «Αναβάθµιση συστήµατος κοστολόγησης καθολικής υπηρεσίας & ανάπτυξη συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το ΑΘΗΝΑ, 17-4 - 2007 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1038410/11809/0005 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσί προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4.

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1. Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.9.1 & C.3.9.2 : Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν για λόγους υγιούς ανταγωνισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 25/10/2010 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.850. Γ/2/21875

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 25/10/2010 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.850. Γ/2/21875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Ε. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ.Πρωτ:ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Δ./4/21874. Όλγα Φωτίου 2131313352 2131313348 o.fotiou@ypes.gov.gr

ΑΔΑ : 4ΙΞΛΚ-Ε. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ.Πρωτ:ΔΙΟΙΚ/Φ.850.Δ./4/21874. Όλγα Φωτίου 2131313352 2131313348 o.fotiou@ypes.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 354644 (11304) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304281 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσί προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΙΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 296114 Πράξη Προηγµένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Υποέργο «Προµήθεια εξοπλισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Έργο: Διαγωνισμός: Φάση: Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012 Ερώτημα 1: Παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με την υποχρέωση η μη της χρήσης στελεχών πιστοποιημένων από

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5. «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 5 «Πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής Δήμου Αθηναίων» του έργου με ΜΙS 464646 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ) Διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα 15.2.1 «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 311568 Πράξη «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών µέσω της δηµιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδοµένων» Υποέργο «Εξοπλισµός αποθηκευτικού

Διαβάστε περισσότερα