Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»"

Transcript

1 Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της Διακήρυξης αναφέρεται το εξής: 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και με νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ανωτέρω ΔΕΝ ισχύει για τις υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών (καθώς και για τις δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων) αλλά μόνο για τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.2.3 της Διακήρυξης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής). Απάντηση 1: Μόνο οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, την ημέρα υποβολής της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών που αναφέρονται στον πίνακα 3.3, Κεφάλαιο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, παρ. ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία θεώρησης γνησίου της υπογραφής ίδια με την ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία δύναται να μην ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων. [1]

2 Ερώτηση 2: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.6 της Διακήρυξης αναφέρεται το εξής: Πίνακα των κυριοτέρων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και τα οποία αφορούν σε έργο σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών (web) εφαρμογών σε φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση ενός σχετικού έργου τα τελευταία 5 έτη με συμβατική αξία μεγαλύτερη από ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσοστό συμμετοχής του Υποψηφίου Αναδόχου (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) στο ανωτέρω έργο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 40% της συνολικής συμβατικής αξίας. Το έργο πρέπει να αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο να επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, να διαθέτει υποσύστημα MIS και να υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα.... Να αναλυθούν όλα τα έργα που καλύπτουν αθροιστικά την παραπάνω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται με έργα (που το καθένα έχει προϋπολογισμό άνω των ευρώ με ΦΠΑ) και το καθένα καλύπτει έναν από τους αναφερόμενους τομείς (π.χ. ένα (1) έργο > ευρώ που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, ένα (1) έργο > ευρώ που αφορά σε ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων και το οποίο διαθέτει υποσύστημα MIS, και ένα (1) έργο > ευρώ που αφορά σε ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων και το οποίο υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα. Παρακαλούμε διευκρινίστε επίσης αν η Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής που αφορά ένα (1) έργο προϋπολογισμού σύμβασης άνω των (με ΦΠΑ), πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά με ένα έργο, ή μπορεί να καλυφθεί με περισσότερα του ενός έργα τα οποία αθροιστικά έχουν προϋπολογισμό συμβάσεων άνω των (με ΦΠΑ). [2]

3 Απάντηση 2: Για την κάλυψη της απαίτησης 2.1 (Κεφάλαιο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, παρ. ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η ολοκλήρωση από τον υποψήφιο Ανάδοχο τουλάχιστον ενός έργου, συνολικής συμβατικής αξίας άνω των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένης σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, διαθέτει υποσύστημα MIS και υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα. Το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 40% επί της συνολικής συμβατικής αξίας του εν λόγω έργου. Η μη υλοποίηση λοιπών έργων που αφορούν σε σχεδιασμό, προμήθεια εξοπλισμού και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών (web) εφαρμογών δεν αποτελεί κριτήριο για απόρριψη της προσφοράς. Ερώτηση 3: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.6 της Διακήρυξης αναφέρεται η εξής Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ ελάχιστον:... να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (project manager) και ο Αναπληρωτής του, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών, σε Διοίκηση Έργων Πληροφορικής, αντίστοιχων με το υπό προκήρυξη Έργο σε αντικείμενο και προϋπολογισμό, ο οποίος να διαθέτει Πτυχίο Πληροφορικής από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή ισοδύναμο. να διατεθούν τουλάχιστον 5 άτομα με κατάλληλες σπουδές και εξειδίκευση (Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή ισοδύναμος) και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε έργα πληροφορικής αναλόγου μεγέθους και σχετικών τεχνολογιών Παρακαλούμε διευκρινίστε τα εξής: Η ζητούμενη εμπειρία των 7 ετών (για τον ΥΕ) αφορά σε διάρκειες έργων ή σε ανθρωπομήνες (δηλαδή ζητείται κατ ελάχιστον 84 Α /Μ συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα) ; Θα πρέπει τα έργα τα οποία διοίκησε ο ΥΕ να είναι αντίστοιχα σε προϋπολογισμό με το υπό προκήρυξη έργο; Τι θεωρείται «αντίστοιχο» σε προϋπολογισμό (π.χ. μεγαλύτερο ή ίσο του προϋπολογισμού του υπό προκήρυξη έργου, μεγαλύτερο των ευρώ με ΦΠΑ κλπ); [3]

4 Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει την ίδια ζητούμενη εμπειρία; Καλύπτεται η απαίτηση αν ο ΑΥΕ τεκμηριώνει την ζητούμενη εμπειρία ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου στα αναφερόμενα έργα, ή θα πρέπει και αυτός να έχει εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου; Τι εννοείτε με τον όρο «ανάλογου μεγέθους»; Αφορά σε προϋπολογισμό ή αντικείμενο» ; Απάντηση 3: Η ζητούμενη εμπειρία των 7 ετών για τον Υπεύθυνο Έργου και για τον Αναπληρωτή του πρέπει να καλύπτεται με 84 ανθρωπομήνες σε αντίστοιχα με το υπό προκήρυξη έργο, ήτοι συναφούς αντικειμένου και προϋπολογισμού. Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έκαστος με επιτυχία τουλάχιστον ένα έργο, με προϋπολογισμό συνολικής συμβατικής αξίας άνω των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής πλατφόρμας βασισμένης σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, το οποίο επιτρέπει διαδραστικές συναλλαγές με πολίτες, διαθέτει υποσύστημα MIS και υλοποιεί διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου τεκμηριώνει την απαιτούμενη εμπειρία είτε ως Υπεύθυνος Έργου είτε ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου σε αντίστοιχο έργο. Η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών των υπολοίπων μελών της Ομάδας Έργου σε έργα πληροφορικής αναλόγου μεγέθους και σχετικών τεχνολογιών τεκμηριώνεται από το πλήθος και την ευρύτητα του αντικειμένου των έργων στα οποία συμμετείχαν, από τη χρονική διάρκεια συμμετοχής τους στα έργα αυτά και από τη θέση τους στην Ομάδα Έργου (π.χ. Μέλος Ομάδας Έργου, Επιστημονικός Υπεύθυνος, κ.α.). Ερώτηση 4: Ποιο είναι το εκτιμώμενο πλήθος των χρηστών των εφαρμογών που λειτουργούν στο ΕΔΟΕΑΠ; Απάντηση 4: Οι χρήστες των υφιστάμενων εφαρμογών στον ΕΔΟΕΑΠ είναι περίπου 150. Οι χρήστες που προβλέπεται να αξιοποιήσουν το πληροφοριακό σύστημα διαδικτυακής πλατφόρμας του υπό διακήρυξη έργου είναι 50. Ερώτηση 5: Ποιο είναι το εκτιμώμενο πλήθος των "εργοδοτών" (εφημερίδες κλπ) που συνεργάζονται με τον ΕΔΟΕΑΠ; Απάντηση 5: Οι εργοδότες που συνεργάζονται με τον ΕΔΟΕΑΠ είναι περίπου τριακόσιοι (300). [4]

5 Ερώτηση 6: Σύμφωνα με το τεύχος Α της Διακήρυξης, στα πλαίσια του έργου αυτού απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος για τη δημιουργία συνταγών από συνεργαζόμενους ιατρούς και την εκτέλεσής τους από συνεργαζόμενα φαρμακεία (Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης με Φαρμακεία). Για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία και εκτέλεση των συνταγών τους από το σύστημα "Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση" της Γ.Γ.Κ.Α. (ΗΔΙΚΑ); Απάντηση 6: Ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης ως έχουν. Ερώτηση 7: Πίνακας C.3.1. Πίνακας Database & Backup server. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Το συγκεκριμένο μοντέλο να έχει ανακοινωθεί τον τελευταίο χρόνο:». Ως τελευταίος χρόνος εννοείται το χρονικό διάστημα 12 μηνών πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης; Παρακαλούμε διευκρινίστε το ίδιο όπου αλλού αναφέρεται η ίδια προδιαγραφή. Απάντηση 7: Σε όσα σημεία της προκήρυξης αναφέρεται «ανακοίνωση τον τελευταίο χρόνο» εννοείται το χρονικό διάστημα 12 μηνών πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης. Ερώτηση 8: Πίνακας C.3.1. Πίνακας Database & Backup server. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Χωρητικότητα Σκληρών Δίσκων 250GB». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε στην χωρητικότητα έκαστου δίσκου (εκ των 2 ζητούμενων). Απάντηση 8: Η ζητούμενη χωρητικότητα αναφέρεται σε έκαστο δίσκο. [5]

6 Ερώτηση 9: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Απαιτούμενες μονάδες για το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων: 3 (1 για backup server)». Με δεδομένο ότι τα λειτουργικά συστήματα των εξυπηρετητών (Servers) περιλαμβάνονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.1, C.3.2 και C.3.3), παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά στον ζητούμενο αριθμό αδειών για το λογισμικό Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software) και το λογισμικό Backup (Backup Software) και όχι στο λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών. Επίσης, από τον τρόπο που έχει τεθεί η συγκεκριμένη απαίτηση, φαίνεται να ζητούνται τρεις (3) άδειες λογισμικού Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software), από τις οποίες η μία (1) θα εγκατασταθεί στον Backup Server. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το backup των δεδομένων στην προσφερόμενη συσκευή Tape Backup (μέσω του backup server) απαιτεί την εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού backup και όχι του λογισμικού Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων, επιβεβαιώστε ότι ζητούνται δύο (2) άδειες για το λογισμικό Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software) και μία (1) άδεια γι το λογισμικό Backup (Backup Software). Σημειώνεται ότι κάθε άλλη προσέγγιση θα ήταν εσφαλμένη διότι πρακτικά δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα εγκατάστασης λογισμικού Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων (RDBMS Server Software) στον φυσικό εξυπηρετητή Backup Server, καθώς αυτός χρησιμοποιείται για λειτουργίες backup και όχι για εξυπηρέτηση transactions του επιπέδου των δεδομένων (database layer). Απάντηση 9: Απαιτούνται δύο (2) άδειες για το λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (DBMS Server) και μία (1) άδεια για το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Backup Software), το οποίο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων. [6]

7 Ερώτηση 10: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Να δοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης για τη λειτουργία του συστήματος σε Web και 50 εσωτερικούς χρήστες:». Με δεδομένο ότι ούτως ή άλλως όλο το σύστημα ζητείται να είναι WEB based, ακόμη και για τους εσωτερικούς χρήστες (δείτε Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.13, γραμμή 13), επιβεβαιώστε ότι με τον όρο «λειτουργία συστήματος σε Web» εννοείται ότι απαιτούνται άδειες χρήσης για πρόσβαση στο σύστημα απεριόριστων εξωτερικών χρηστών (μέσω διαδικτύου Internet). Απάντηση 10: Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον απαιτούμενο αριθμό αδειών του λογισμικού DBMS ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των χρηστών μέσω διαδικτύου, εφόσον το αντικείμενο το έργου είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ. Ερώτηση 11: Ορισμένες προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένες, φωτογραφίζουν συγκεκριμένα προϊόντα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στον Πίνακα C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS, η υποχρεωτική προδιαγραφή: «Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions». Ο όρος «αυτόνομα nested transactions» (συνδυασμός των τριών όρων) παραπέμπει αποκλειστικά και μόνο σε τεχνολογία ORACLE (autonomous nested transactions). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τέτοιου είδους απαιτήσεις μπορούν να καλυφθούν και με ισοδύναμη ή ανάλογη τεχνολογία. Επισημαίνουμε ότι η αρχή αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνισμού, αποτελεί δε βασική απαίτηση και της ίδιας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το σύνολο των έργων που είναι ενταγμένα σε αυτό. Απάντηση 11: Η εν λόγω απαίτηση να θεωρηθεί προαιρετική. [7]

8 Ερώτηση 12: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρονται οι προδιαγραφές: Υποστήριξη ANSI SQL 1999: Υποστήριξη απόδοσης δικαιωμάτων εγγραφής/ανάγνωσης και κλειδώματος σε επίπεδο πίνακα και πεδίου τουλάχιστον: Με δεδομένο ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές αποκλείουν από τον διαγωνισμό την Βάση Δεδομένων της εταιρίας Microsoft (SQL Server), παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να γίνουν προαιρετικές. Απάντηση 12: ΟΙ εν λόγω απαιτήσεις να θεωρηθούν προαιρετικές. Ερώτηση 13: Πίνακας C.3.9. Λογισμικό Database και Backup Server DBMS. Αναφέρεται μια σειρά προδιαγραφών με επικεφαλίδες: Ενσωματωμένα εργαλεία λήψης, διαχείρισης και μετασχηματισμού δεδομένων από ετερογενείς πηγές. Συγκεκριμένα: Δυνατότητες data warehousing. Να περιγραφούν οι λειτουργίες, δυνατότητες και ενσωματωμένα εργαλεία που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη χρήση της βάσης δεδομένων για data warehousing. Να γίνει αναφορά σε λειτουργίες, δυνατότητες και εργαλεία, όπως: Με δεδομένο ότι: α) το έργο περιλαμβάνει διακριτό υποσύστημα MIS (Πίνακας Συμμόρφωσης C.3.12) το οποίο αφενός υπερκαλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις (σε επίπεδο ETL & Data Warehouse) και αφετέρου αποτελεί το εργαλείο μέσω του οποίου θα υλοποιούνται οι ανωτέρω λειτουργίες (και μάλιστα πάνω σε όλες τις Βάσεις Δεδομένων του ΕΔΟΕΑΠ συμπεριλαμβανομένης και της προσφερόμενης), και β) η απαίτηση για παροχή ενσωματωμένων εργαλείων περιορίζει τον ανταγωνισμό, αφού ελάχιστα λογισμικά Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων υποστηρίζουν εγγενώς αυτές τις δυνατότητες / λειτουργίες (π.χ. ο Microsoft SQL Server δεν υποστηρίζει όλες τις τιθέμενες απαιτήσεις εγγενώς ακόμη και στην έκδοση Business Intelligence ή στην έκδοση Enterprise, η ORACLE απαιτεί συνδυασμό επιμέρους διακριτών λογισμικών RDBMS, ETL και BI για την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων κλπ), παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επιτρέπεται να προσφερθεί λογισμικό Database Server σε συνδυασμό με λογισμικά εργαλεία (για το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω λειτουργιών/ χαρακτηριστικών) του ίδιου ή τρίτων κατασκευαστών, τα οποία ολοκληρώνονται πλήρως με τον προσφερόμενο RDBMS Server (και τα οποία σε κάθε περίπτωση θα παραδοθούν ενσωματωμένα καλύπτοντας όλες τις τιθέμενες προδιαγραφές). [8]

9 Απάντηση 13: Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με ενσωματωμένα εργαλεία λήψης, διαχείρισης και μετασχηματισμού δεδομένων από ετερογενείς πηγές είναι υποχρεωτικές, καθώς θα απαιτηθούν κατά την ενσωμάτωση δεδομένων από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού. Οι απαιτήσεις που σχετίζονται με δυνατότητες data warehousing στο λογισμικό DBMS, αν και κρίνεται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν από το υποσύστημα MIS, να θεωρηθούν προαιρετικές. Ερώτηση 14: Πίνακας C Υποσύστημα MIS. Αναφέρεται η ακόλουθη προδιαγραφή: Οι αναφορές και οι δείκτες πρέπει να είναι εγκαίρως διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες με τρόπο φιλικό και εύχρηστο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ευκολίες προς τους τελικούς χρήστες: drill-down - up slice & dice rank, sort, forecast, nest drag & drop (data, text, charts, graphs, images) Data pivots Data rotation color coding Απεικόνιση με γραφήματα (charts: crosstabs, bar/ 3D, pie/ doughnut, line, gauge, funnel, scatter, dot destiny, waterfall κ.λ.π.) απεικόνισης δεδομένων με πολλαπλούς τρόπους (multiple view) στην ίδια αναφορά (πίνακες, γραφήματα, κλπ ταυτόχρονα) σημειώσεις πάνω στις αναφορές Απεικόνιση των δεδομένων σε μορφή πίνακα ή γραφήματος με επιλογή του τελικού χρήστη (εναλλαγή μεταξύ των δύο) Εύκολη διανομή αναφορών (κεντρική πρόσβαση συστήματος, κ.λ.π) Time series ανάλυση (YTD, MTD, PTD) Αυτόματοι υπολογισμοί (calculations) Dashboards [9]

10 Με δεδομένο ότι η βασική υποχρεωτική προδιαγραφή είναι «Οι αναφορές και οι δείκτες πρέπει να είναι εγκαίρως διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες με τρόπο φιλικό και εύχρηστο» και εν συνεχεία αναφέρεται η λέξη «ενδεικτικά» (όσον αφορά τις λειτουργίες που παρατίθενται), παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι αναφερόμενες λειτουργίες (bullets) είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν και προσφερθούν στο τελικό υποσύστημα MIS, ή αν η θέση της λέξης σε αυτές αφορά απλά στο να αναγράψει ο Ανάδοχος ποιες από αυτές υποστηρίζει το υποσύστημα που θα υλοποιήσει και προσφέρει. Απάντηση 14: Όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες είναι υποχρεωτικό να υποστηρίζονται από το υποσύστημα MIS που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου. Ερώτηση 15: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Μέρος C, Πίνακας Συμμόρφωσης C Υποσύστημα MIS, αφορούν το «Υποσύστημα Παραγωγής Στατιστικών Στοιχείων (MIS)» (Μέρος Α, Ενότητα Α.3.4.6). Απάντηση 15: Οι προδιαγραφές του πίνακα C.3.12 αφορούν το «Υποσύστημα Παραγωγής Στατιστικών Στοιχείων (MIS)». Ερώτηση 16: Πίνακας C Λογισμικό Antivirus. Σε πολλά σημεία του πίνακα γίνεται αναφορά σε «σταθμούς εργασίας». Με δεδομένο ότι στο συγκεκριμένο έργο δεν ζητούνται σταθμοί εργασίας, παρακαλούμε διευκρινίστε τι εννοείται με την ανωτέρω αναφορά. Απάντηση 16: Να αναφερθούν οι άδειες λογισμικού anti-virus που θα χρησιμοποιηθούν για τους εξυπηρετητές που ζητούνται για την υλοποίηση του έργου και αναφέρονται στους πίνακες C3.1, C3.2, C3.3. [10]

11 Ερώτηση 17: Πίνακας C.3.1. Database & Backup Server. Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Το προσφερόμενο σύστημα να είναι σε διάταξη Cluster 2 nodes με υποσύστημα δίσκων το προσφερόμενο SAN (STORAGE AREA NETWORK). Σε υλοποίηση ικριώματος rack. Να αναφερθούν τεχνικά στοιχεία διαθεσιμότητας, διαχείρισης, αξιοπιστίας και να τεκμηριωθεί ο τρόπος που εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα:». Κατ αρχήν παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η διάταξη αυτή αφορά στους δύο (2) από τους τρεις (3) ζητούμενους εξυπηρετητές (δηλαδή ότι δεν αφορά στον backup server), λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζητούμενη διάταξη cluster πρακτικά έχει νόημα μόνο μεταξύ των Database Servers, σε σύνδεση με το ζητούμενο SAN. O Backup Server πρακτικά χρησιμοποιείται για backup δεδομένων και όχι για εξυπηρέτηση transactions που εκτελούνται στο επίπεδο των δεδομένων (database layer). Απάντηση 17: H διάταξη Cluster 2 nodes με υποσύστημα δίσκων το προσφερόμενο SAN αφορά τους δυο εξυπηρετητές Βάσης Δεδομένων (DBMS Servers). Ερώτηση 18: Πίνακας C.3.8. Web/ Application server (software). Αναφέρεται η προδιαγραφή: «Απαιτούμενες μονάδες: 4». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι δύο (2) ζητούμενες μονάδες αφορούν στο λογισμικό WEB Server και οι λοιπές δύο (2) αφορούν στο λογισμικό Application Server. Απάντηση 18: Οι δύο (2) μονάδες αφορούν το λογισμικό Web Server και οι λοιπές δύο (2) αφορούν το λογισμικό Application Server. Ερώτηση 19: Για ποιο λόγο με τις προδιαγραφές που ζητάτε αποκλείετε τον Microsoft SQL Server, ενώ όλη η υποδομή σας έχει δημιουργηθεί με χρήση τεχνολογιών της Microsoft και με χρήση του Microsoft SQL Server (όπως αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης Μέρος Α, σελ. 16); Προτείνουμε να αφαιρέσετε ή να κάνετε προαιρετικές τις απαιτήσεις στον πίνακα προδιαγραφών C3.9 που αποκλείουν τον Microsoft SQL Server (όπως η προδιαγραφή Υποστήριξη ANSI SQL 1999, Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions, υποστήριξη debugging μίας ETL διαδικασίας κλπ). Απάντηση 19: Bλ. Απαντήσεις 11, 12 και 13. [11]

12 Ερώτηση 20: Για ποιο λόγο χρειάζεται να τηρείται το standard ANSI SQL 1999 (πίνακας προδιαγραφών C3.9) και σε ποιο σημείο του έργου κρίνεται ότι είναι αναγκαίο; Απάντηση 20: (Bλ. Απάντηση 12) Η απαίτηση να θεωρηθεί προαιρετική. Ερώτηση 21: Για ποιο λόγο έχετε στις προδιαγραφές σας την Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions (πίνακας προδιαγραφών C3.9) και σε ποιο σημείο του έργου κρίνεται ότι είναι αναγκαίο; Απάντηση 21: (Bλ. Απάντηση 11) Η απαίτηση να θεωρηθεί προαιρετική. Ερώτηση 22: Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης. Απάντηση 22: Ως αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Κωδικός ΟΠΣ: Ερώτηση 23: Στους πίνακες συμμόρφωσης C3.1 Database and Backup Server, C3.2 Application Server και C3.3 Web Server και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 14, 16, 18 του μέρους Γ της διακήρυξης αναφέρεται: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Παράλληλες Θύρες: 1 Οι σύγχρονοι servers των επώνυμων κατασκευαστών δε διαθέτουν πλέον παράλληλες θύρες στα Interface επικοινωνίας τους. Παρακαλούμε όπως απαλειφθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή και από τους τρεις πίνακες ή γίνουν αποδεκτές λύσεις μετατροπής USB μέσω ειδικού adaptor. Απάντηση 23: Η απαίτηση για ύπαρξη παράλληλης θύρας μπορεί να καλυφθεί μέσω μετατροπέα USB σε παράλληλη θύρα. [12]

13 Ερώτηση 24: Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.5 (Tape Backup), αναφέρεται: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Αριθμός Προσφερόμενων Tapes (κασέτες) 10 Αριθμός Υποστηριζόμενων Tapes (κασέτες) 24 Παρακαλούμε διευκρινίσατε αν οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν tape slots και όχι κασέτες όπως αναφέρεται εκ παραδρομής. Επίσης διευκρινίσατε αν απαιτούνται και σε τι αριθμό tape cartridges (κασέτες) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών backup. Απάντηση 24: Ο ζητούμενος αριθμός υποστηριζόμενων κασετών εκφράζει τα cartridge slots της συσκευής. Ο ζητούμενος αριθμός προσφερόμενων κασετών εκφράζει τα cartridges που θα πρέπει να προμηθεύσει ο ανάδοχος για τη λήψη backup. Ερώτηση 25: Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.11 Λογισμικό Antivirus και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 30 του μέρους Γ της διακήρυξης αναφέρεται: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Να προσφερθούν όλες οι άδειες χρήσης που χρειάζονται για τους εξυπηρετητές και τους σταθμούς εργασίας. Οι άδειες χρήσης να περιλαμβάνουν και την δυνατότητα επικαιροποίησης της ΒΔ ιών του λογισμικού για τρία (3) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου η προμήθεια λογισμικού antivirus για σταθμούς εργασίας εφόσον αυτοί δεν απαιτούνται από τη διακήρυξη. Απάντηση 25: Βλ. Απάντηση 16. [13]

14 Ερώτηση 26: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε ότι η απαίτηση για το πλήθος των προσφερόμενων επεξεργαστών στους πίνακες C3.1, C3.2, C3.3 είναι «1». Επεξεργαστής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον: Mήκος λέξης 64 bit Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών > 1 Αριθμός πυρήνων 4 Συχνότητα Λειτουργίας προσφερόμενων επεξεργαστών 2.4GHz Μνήμη Cache ανά επεξεργαστή 2 Mbytes Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα και η προδιαγραφή Δυνατότητα επέκτασης 4 CPUs των Web Servers (C3.3) σε «2», δεδομένου ότι: Από τον ρόλο τους, οι Web servers δεν έχει νόημα να διαθέτουν τόση επεξεργαστική ισχύ (ανώτερη των Database / Applications), ούτε να έχουν τόσες δυνατότητες επέκτασης, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις επεξεργασίας υπολείπονται κατά πολύ των εξυπηρετητών των άλλων επιπέδων. Σε πολλούς κατασκευαστές, η επέκταση των επεξεργαστών γίνεται με διπλασιασμό, και δεν είναι πάντα υλοποιήσιμες εργοστασιακά, συνθέσεις μονού επεξεργαστή με επέκταση στους 4. Η επέκταση από 1 σε 4 επεξεργαστές (300%) ακόμα και να είναι τεχνικά εφικτή ή αναγκαία, πρακτικά δεν χρησιμοποιείται ποτέ σε εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαξιώνουν γρήγορα τους παλαιότερους επεξεργαστές, και η προμήθεια επιπλέον επεξεργαστών είναι οικονομικά ασύμφορη σε σχέση με την αγορά νέου εξυπηρετητή Απάντηση 26: Στους πίνακες C3.1, C3.2, C3.3 και C3.4 η απαίτηση για τον προσφερόμενο αριθμό επεξεργαστών είναι «1» Στον πίνακα C3.4 η απαίτηση «Δυνατότητα επέκτασης 4 CPUs» αντικαθίσταται με την απαίτηση «Υποστήριξη πολλαπλών CPUs». [14]

15 Ερώτηση 27: Στον ΠΙΝΑΚΑ SWITCH η τελευταία προδιαγραφή ορίζει Να υποστηρίζει τα Διεθνή πιστοποιητικά Ασφάλειας που τηρεί UL 1950/CSA 22.2 No. 950 IEC 950-EN AS/NZS 3260, TS001 Τα παραπάνω πρότυπα είναι πλέον παρωχημένα και έχουν αντικατασταθεί με άλλα νεώτερα. Για αυτό τον λόγο παρακαλούμε η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως ακολούθως Να αναφερθούν τα Διεθνή πιστοποιητικά Ασφάλειας που τηρεί Απάντηση 27: Η εν λόγω απαίτηση τροποποιείται ως εξής: «Να αναφερθούν τα Διεθνή πιστοποιητικά Ασφαλείας που τηρεί (π.χ. ΕΝ , CAN/ CSA C22.2 No 60950, UL ).». Ερώτηση 28: Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ποιος είναι ο αρ. Διακήρυξης καθώς απαιτείται η συμπλήρωσή του στο Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Απάντηση 28: (Βλ. Απάντηση 22) Ως αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Κωδικός ΟΠΣ: Ερώτηση 29: Στο άρθρο Β.2.6.ii, παρ. 3 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Η υπαλληλική σχέση πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική αναφορά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του Αναδόχου». Δεδομένου ότι η ΑΠΔ εμπεριέχει οικονομικά στοιχεία (μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, ), παρακαλώ πολύ όπως επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτής στον Φάκελο Δικαιολογητικών της Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου και ότι για την κάλυψη της απαίτησης αυτής, αρκεί η σωρευτική υποβολή των κάτωθι: Α) υπεύθυνης δήλωσης με το εξής περιεχόμενο: «δηλώνω ότι (1) οι αναφερόμενοι στην προσκομιζόμενη θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάσταση, υπάλληλοι της Εταιρίας μας, αναφέρονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) αυτής, η οποία θα υποβληθεί στην [15]

16 Αναθέτουσα Αρχή οποτεδήποτε μας τη ζητήσει συμπληρωματικά, και (2) τα στοιχεία της προσκομιζόμενης θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης είναι ακριβή και αληθή. Β) επικυρωμένου αντιγράφου της θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης με ημ/νία Οκτωβρίου 2012, συνοδευόμενη από την Αλφαβητική Κατάσταση Προσωπικού. Παρακαλούμε επίσης όπως διευκρινίσετε, εάν στην περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, για την κάλυψη της εν λόγω απαίτησης, αρκεί η υποβολή ένορκης βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των υπαλλήλων του υποψηφίου Αναδόχου. Απάντηση 29: Ως προς το πρώτο υπο - ερώτημα, αρκεί η προσκόμιση τελευταίου ετησίου επικυρωμένου αντιγράφου της θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης, από την οποία να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης της παραγράφου 3 του άρθρου Β.2.6.ii της Διακήρυξης. Ως προς το δεύτερο υπο ερώτημα, η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης στην περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων μπορεί να γίνει με την υποβολή ένορκης βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου. [16]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα