[Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ]"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012 [Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ]

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγραφούν οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα στον επιχειρηματικό τομέα και να προσδιοριστούν οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται. Οι παράγοντες αυτοί, μπορεί να είναι ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, των θέσεων εργασίας, της επιχείρησης, ή ακόμη και επικρατούσες προκαταλήψεις και στερεότυπα εις βάρος των γυναικών. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και πολιτιστικής ευημερίας μιας χώρας. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα προσδιορίζει μια σύγχρονη πραγματικότητα, της οποίας η παρουσία εδραιώνεται όλο και περισσότερο και γίνεται αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και σχολιασμού τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, γίνεται φανερό πως σημαντικό ρόλο παίζει η το νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση. Η διπλωματική θα ασχοληθεί με τη αναφορά στη θέσπιση σχετικών νόμων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στη συνέχεια θα περιγραφούν σημαντικά προγράμματα και δράσεις που έχουν κατά καιρούς εφαρμοστεί με σκοπό την εξελικτική πορεία των γυναικών μέσα στην αγορά εργασίας. Λέξεις κλειδιά: Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Νομοθεσία, Στερεότυπα, Δράσεις, Ισότητα των δύο φύλων. I

3 ABSTRACT ABSTRACT The aim of this report is the description of inequalities between the two genders in the banking sector of Greece, but also in the field of enterprises, and the determination of the factors in which those differences depend. These factors may be personal attributes of the workers, the working positions, the enterprise, or may also be prejudices and stereotypes against working women. Business dexterity comprises a determinative factor concerning the level of economic growth, employment and social prosperity of a country. Woman entrepreneurship, determines a modern reality, the presence of which consolidates more and more every day, and becomes the object of science research and annotation in national, European and international level. So, it becomes obvious that the legislation of each country has a significant role when talking about women employment. This dissertation will study the institution of relevant laws in Greece and in the European Union, while continuing will be a description of important programs and actions that have been applied, aiming to the progress of women into the market field. Key Words: Women entrepreneurship, Legislation, Stereotypes, Actions, Equality of the two genders. II

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...i ABSTRACT...ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ...ii ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... ii ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ υναικεία Απασχόληση στην Ελλάδα Ν ομοθεσία Στατιστικά Στοιχεία Γ υναικεία Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η Ν ομοθεσία Στατιστικά Στοιχεία Τραπεζικός Τομέας στην Ε λλάδα Τραπεζικός Τομέας στην Ευρωπαϊκή Έ νω σ η Δράσεις και Στρατηγικές στην Ε λλάδα Δράσεις και Στρατηγικές στην Ε υρώ π η...36 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υ π οθέσεις Μεθοδολογία -Έλεγχος Υποθέσεω ν Αποτελέσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Γυναικεία απασχόληση κατά θέση και κλάδο Πίνακας Ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών στις ΕΕ-25, ΕΕ-15, Πίνακας Διάρθρωση προσωπικού σε μεγάλη κρατική Τράπεζα ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα Απασχολούμενοι % του πληθυσμού ηλικίας ετών ανά φύλο...13 Διάγραμμα Μερική απασχόληση % του συνόλου ανά φύλο Διάγραμμα Ισοδύναμος αριθμός απασχολούμενων με πλήρες ωράριο % του πληθυσμού ετών Διάγραμμα Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού από δείγμα σε Τράπεζες (έτος 2002) 27 Διάγραμμα Ένταση απασχόλησης σε 20 εμπορικές Τράπεζες II

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή έχει ουσιαστική αξία, ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί ο κοινωνικός ιστός του τόπου. Η απουσία ή η ανεπάρκεια της συμμετοχής τους δεν προωθεί την ισότητα και την εξέλιξη της δημοκρατίας. Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε επαγγελματικό επίπεδο από γυναίκες, όπως και η ενεργή συμμετοχή τους στον τομέα των υπηρεσιών, βοηθούν στην ανάπτυξη του τόπου. Έτσι, αυξάνεται η οικονομική συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία και δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες προώθησης ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων.1 Η ύπαρξη μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών, αποτελεί ένα φαινόμενο που αναπαράγεται ποικιλοτρόπως και αφορά στο επίπεδο της κοινωνικής κουλτούρας. Για τη διαμόρφωση των προτεινόμενων μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι άμεσες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.2 Η παρούσα έρευνα θα ασχοληθεί με τον τραπεζικό κλάδο, και πιο συγκεκριμένα στόχος της θα είναι να καταδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες του κλάδου όσον αφορά την εξέλιξή τους σε υψηλά ιστάμενες θέσεις, εστιάζοντας στην κατηγορία εκείνων με παιδιά. Ο κλάδος αυτός, θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικός για τις γυναίκες. Οι προοπτικές απασχόλησης και το κύρος, αποτελούν βασικά κίνητρα επιλογής του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η γυναικεία παρουσία στις τράπεζες ήταν μικρή, με ποσοστό μόλις 20% του συνόλου των εργαζομένων. Κατά κανόνα στον τραπεζικό τομέα, τις διοικητικές θέσεις κάλυπταν οι άνδρες, μην αφήνοντας περιθώρια στο γυναικείο φύλλο να εισέλθει στη διοίκηση. Οι εργασίες που θεωρούνταν καθαρά γυναικείες, αφορούσαν δευτερεύουσες τυποποιημένες εργασίες ή εργασίες καθαριότητας. Αυτές ουσιαστικά απαιτούσαν μικρότερη χρονική διαθεσιμότητα και δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη εξειδίκευση. Με τα χρόνια, η συμμετοχή 1 Θεοδωροπούλου Ελένη. Αξιολόγηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τις γυναίκες στη συμμετοχή τους στην τοπική ανάπτυξη. Κέντρο ερευνών για θέματα ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 2 Ιωακείμογλου Ηλίας (2009). Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες. Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ. 1

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ των γυναικών αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας περίπου στο 35% κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ σήμερα φτάνει κοντά στο 50%. Ακόμη όμως, δεν παύει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε «ανδρικές» και «γυναικείες» θέσεις εργασίας. Οι διευθυντικές σχέσεις, εκείνες που χρίζουν υψηλής εξειδίκευσης και που απαιτούν σημαντική αφιέρωση χρόνου, καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες. Τις περισσότερες φορές που οι γυναίκες αναλαμβάνουν ανδροκρατούμενες θέσεις, αφορούν διαδικασίες που είναι λιγότερο σύνθετες ή υποβαθμισμένες λόγω αναδιαρθρώσεων. Βασικός λόγος προτίμησης του τραπεζικού κλάδου από τις γυναίκες είναι η σταθερότητα της απασχόλησης που υπάρχει κατά γενική ομολογία στις τράπεζες. Ακόμη, το βολικό ωράριο ιδιαίτερα στις δημόσιες τράπεζες αποτελεί κίνητρο για το γυναικείο φύλο, λόγω του ότι η γυναίκα στις μέρες μας, αναλαμβάνει πολλούς ρόλους π.χ. της συζύγου, της μητέρας, της νοικοκυράς και έτσι οι υποχρεώσεις της μέσα στο 24ωρο είναι αυξημένες. Επίσης, η αμοιβή με βάση την εργασία κρίνεται ικανοποιητική. Παρόλα αυτά, η μέση γυναίκα τραπεζοϋπάλληλος είναι υποχρεωμένη να θυσιάζει πότε τον ένα και πότε τον άλλο ρόλο της. Η παρουσία όλων αυτών των ρόλων, δημιουργεί εξαρχής μία λιγότερο δίκαιη κατάσταση εργασίας και εξέλιξης καταλήγοντας σε άνισες ευκαιρίες ή σε διακρίσεις φύλου.3 3 Πετροπουλάκη Χρυσαυγή. Γυναικεία απασχόληση στον τραπεζικό τομέα. Ημερίδα Προγράμματος Ισότητας των φύλων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.1 Γυναικεία Απασχόληση στην Ελλάδα Η συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, αυξήθηκε κυρίως στον τριτογενή τομέα που αφορά στις υπηρεσίες και μειώθηκε στον πρωτογενή που αφορά στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κλπ, αλλά και στον δευτερογενή που αφορά στις βιομηχανίες, κατασκευές κλπ.4 Μεγάλη αύξηση εντοπίζεται στους κλάδους του τριτογενούς τομέα που περιλαμβάνουν το λιανικό εμπόριο, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που είναι λογιστικές, νομικές, γραμματειακή υποστήριξη, πωλήτριες, καθαρίστριες, διαφήμιση κλπ, τον κλάδο οικιακού προσωπικού, όπως οικιακές βοηθοί, φύλαξη παιδιών κλπ, τις τουριστικές υπηρεσίες και τον κλάδο κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. Γενικά όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση, εντοπίζεται αύξηση της ανεργίας των γυναικών όμως, αν και το επίπεδο εκπαίδευσης τους βελτιώνεται, εμφανίζεται μη ανάληψη διευθυντικών ή ανώτερων διοικητικών θέσεων και ανισότητα αμοιβών σε ίγ βάρος των γυναικών.5 Ακόμη και σήμερα, συνεχίζουν να υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ της ανδρικής και της γυναικείας απασχόλησης, τόσο στην κλαδική κατανομή των θέσεων εργασίας όσο και στη θέση που κατέχουν οι γυναίκες στην επαγγελματική ιεραρχία στις επιχειρήσεις, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 4 Ν. Ντερμανάκης, «Η ανισότητα τνν αμοιβών σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού, των τραπεζών και της υγείας», ΚΕΘΙ, Αθήνα 2003 η η,,, 5 4 & 5 Εθνική Εκθεση της Ελλάδας, περίοδος προς την επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των Γυναικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000, σ.σ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η δεκαετία έπαιξε καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Έτσι, την περίοδο εκείνη, διαπιστώνεται αύξηση του ρυθμού της γυναικείας απασχόλησης,6 περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών, και παράλληλα, μία σειρά από νομοθετικών ρυθμίσεων που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα της γυναίκας και προάγουν την ισότητα των φύλων στην αμειβόμενη εργασία. Έτσι, έπειτα από έρευνες, γίνεται αντιληπτή η αύξηση του δείκτη απασχόλησης των γυναικών κατά τη διάρκεια των ετών σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.7 Η ενεργή συμμετοχή των γυναικών οφείλεται σε αλλαγές των κοινωνικών αντιλήψεων, στην κατάσταση της οικονομίας, την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου, στις πολιτικές προώθησης της ισότητας, και στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Παράλληλα όμως διαφαίνεται η συνολική ανεργία των γυναικών, που δεν είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό, αλλά και η μεγάλη διάρκεια της. Υψηλότερα ποσοστά κινδύνου ανεργίας παρουσιάζουν οι νεαρές κυρίως γυναίκες ηλικίας ετών, συμπεριλαμβάνοντας τις φοιτήτριες, τις απόφοιτες βασικής εκπαίδευσης και τις ανειδίκευτες εργάτριες.8 Οι γυναίκες συμμετέχουν γενικά στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας σε ποσοστό 31% έως 35%, ενώ οι άνεργες αποτελούν περίπου το 52% του συνόλου των ανέργων, παρουσιάζοντας ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.9 Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, διαπιστώθηκε ότι σε δείγμα γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, η ανεργία των γυναικών είναι διπλάσια από εκείνη των ανδρών, με ποσοστά 12,14% και 6,03% 6 Πετρινίώτη, ξ. (1989α). «Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και η περίπτωση της Ελλάδας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 74: Καραντινός, Δ. (1987). «Εργατικό δυναμικό, απασχολούμενοι και άνεργοι», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 66: Καραντινός, Δ. (1989). «Η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα» στο Μαρματάκη, Μ. και Πετρινιώτη, Ξ. (επ. έκδ.) Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. 9 Πετρινιώτη, Ξ. (1989β). «Προβληματισμοί γύρω από την μέτρηση και την αποτίμηση της ολικής εργασίας των γυναικών», Σύγχρονα Θέματα 40:

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ί Π αντίστοιχα.10 Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο συνδέεται θετικά με την επαγγελματική ενεργοποίηση της γυναίκας ενώ η οικογενειακή κατάσταση παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την απασχόληση (π.χ. οι παντρεμένες γυναίκες εργάζονται λιγότερο).11 Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, αναφέρονται στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ της νομοθετικής και ουσιαστικής εφαρμογής της ισότητας στον εργασιακό χώρο, στην απόσταση μεταξύ της τυπικής αναγνώρισης της ισότητας, στην καθημερινότητα των γυναικών αλλά και στον διαφορετικό τρόπο Λ Ο εργασίας εντός και εκτός σπιτιού.12 Επίσης, μεγάλος είναι ο αριθμός των γυναικών που λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων προτιμά να εργάζεται στο σπίτι, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι δεν εγκαταλείπει σπίτι και παιδιά. Αυτό όμως, στην πραγματικότητα σημαίνει πως εργάζεται χωρίς νομική κατοχύρωση, χωρίς ωράριο και υγειονομική περίθαλψη. Γενικά, οι επίσημες στρατηγικές αποδεικνύονται αναξιόπιστες, καθώς μεγάλο είναι το ποσοστό των γυναικών που ψάχνουν για δουλειά αλλά δεν δηλώνονται ως άνεργες, ενώ εκείνες που εργάζονται στο σπίτι δεν καταγράφονται ως οικονομικά ενεργές. Παράλληλα, η φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, η ποιότητα της εργασίας, αλλά και οι συνθήκες πρόσβασης σε αυτήν, καθορίζουν σε Λ Ο μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απασχόλησης των γυναικών.13τέλος, η βαρύτητα που δίνουν οι άνδρες και οι γυναίκες στις αξίες της ζωής είναι πολύ διαφορετική. έτσι, οι γυναίκες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, στην προσωπική τους μόρφωσή, στις φιλικές σχέσεις και στην οικογένεια, ενώ οι άνδρες ενδιαφέρονται κυρίως για την καταξίωσή τους σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, για την αύξηση του εισοδήματος και την αναζήτηση μόνιμης εργασίας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Γενική Γραμματεία Ισότητας (1988). Έρευνα για την πολιτική συμπεριφορά των γυναικών. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Γενική Γραμματεία Ισότητας. 11 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Γενική Γραμματεία Ισότητας (1988). Έρευνα για την πολιτική συμπεριφορά των γυναικών. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών & Γενική Γραμματεία Ισότητας. 12 Καραμάνου, Α. (1990). «Το προφίλ της σύγχρονης εργαζόμενης ελληνίδας», εισήγηση στο σεμινάριο ελληνίδα μπροστά στην πρόκληση του 1992, ΚΕΓΜΕ, ΓΓΙ & ΕΟΚ, Αθήνα, Ιουνίου. 13 Βαΐου, Ν. (1989). «Ο τόπος δουλειάς και το σπίτι: Κατά φύλο καταμερισμός εργασίας στη διαδικασία ανάπτυξης της Αθήνας», Σύγχρονα Θέματα 40: Καραμάνου, Α. (1990). «Το προφίλ της σύγχρονης εργαζόμενης ελληνίδας», εισήγηση στο σεμινάριο ελληνίδα μπροστά στην πρόκληση του 1992, ΚΕΓΜΕ, ΓΓΙ & ΕΟΚ, Αθήνα, Ιουνίου. 5

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το επαγγελματικό επίπεδο των εργαζομένων ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές επιλογές των γυναικών είναι κατά κάποιο τρόπο «υπαγορεύσιμες» από τις εδραιωμένες αντιλήψεις που αφορούν στους διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους ανδρών και γυναικών (ιεραρχική Λ Γ διαβάθμιση).15έτσι, ακόμη και γυναίκες πτυχιούχοι ανώτατων σχολών ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προτιμούν τη μισθωτή εργασία Έτσι, πολλές εργαζόμενες με πτυχία καταλαμβάνουν χαμηλές θέσεις στην ιεραρχία, ενώ δεν φαίνεται να είναι απαιτητικές όσον αφορά την εργασία τους, ή να διεκδικούν κάποια Λ -7 ανώτερη θέση που μπορεί να επιθυμούν Νομοθεσία Η αρχή της ισότητας καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 4) και εξειδικεύτηκε με το άρθρο 22 (παράγραφος 1), σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο ή άλλες διακρίσεις. Στο περιεχόμενό τους γίνεται επίσης και αναφορά στις συνέπειες που επιφέρει η παράβαση της παραπάνω αρχής. Το Υπουργείο εργασίας, με τους νόμους 1423/1984, 1424/1984 και 1426/1985, κατοχύρωσε νομοθετικά την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και το επάγγελμα 15 Κασιμάτη, Κ. (1998). Έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 16 Γαλατά, Β. (1995). Το Επίπεδο Κατάρτισης, η Απασχόληση και η Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. 17 Χατζηγιάννη, Α. (2001). «Οι απόφοιτες Κοινωνικών Επιστημών και η αγορά εργασίας», εισήγηση στο συνέδριο Γυναίκες και Επιστήμη: Τάσεις και προοπτικές στην Ευρώπη, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Μαρτίου. 18 Ντάσιος, Λ. (1981). Η προστασία της εργαζόμενης γυναίκας. Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, 40,

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ λ η τη δεκαετία του 1980,.19 Οι κυριότερες όμως διατάξεις για την κατοχύρωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων της γυναίκας βασίζονται στο νόμο 1414/1984, που αφορά στην απασχόληση και το επάγγελμα, καθώς και στο νόμο 1302/1982, που αφορά στην προστασία της μητρότητας, αλλά και από στο νόμο 1483/1984 που αφορά στις οικογενειακές υποχρεώσεις Έτσι οι γυναίκες εργαζόμενες απέκτησαν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους άνδρες στις συνθήκες εργασίας, στην επαγγελματική εξέλιξη, στις αμοιβές, στην κατάρτιση και στην κοινωνική ασφάλιση. Ακόμη, κατέκτησαν το δικαίωμα για άδεια και επιδόματα μητρότητας και γάμου. Η κοινοτική οδηγία 76/707 αναφέρεται στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα σχετικά νομικά τους κείμενα, έτσι ώστε να προβλέψουν το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια και να πληροφορήσουν τους ενδιαφερόμενους. Στη χώρα μας όμως η εν λόγω οδηγία συναντά πολλές δυσκολίες εφαρμογής κυρίως εξαιτίας του ότι η προσφυγή στο δικαστήριο αποτελεί μία χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και πολυέξοδη διαδικασία, ενώ η ενημέρωση στους χώρους εργασίας είναι μηδαμινή. Ακόμη, πολλά σημεία της κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν συμμορφωθεί με τις κοινοτικές οδηγίες ισότητας, όπως για παράδειγμα η σχεδόν αδύνατη εφαρμογή της οδηγίας για την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση.22 Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, το οποίο δημιουργεί συναισθηματικούς δεσμούς με τις νομικές του ρυθμίσεις, η θέση της γυναίκας βρίσκεται μέσα στην οικογένεια, γι αυτό το λόγο προστατεύεται και ο αναπαραγωγικός της ρόλος και γίνεται σεβαστή η φύση της κατά την αναπαραγωγή Υπουργείο Εργασίας - Τμήμα Ισότητας, (1985). Τα Εργασιακά και Κοινωνικά Δικαιώματα της Γυναίκας. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 20 Υπουργείο Εργασίας - Τμήμα Ισότητας, (1985). Τα Εργασιακά και Κοινωνικά Δικαιώματα της Γυναίκας. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 21 Κραβαρίτου, Γ. (1981). «Η οδηγία για την ίση μεταχείριση», Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 41: Λυμπεροπούλου - Τρύφωνος, Χ. (1988). Η ισότητα στην κοινωνική ασφάλιση - ελληνικό δίκαιο. Ελληνική Δικαιοσύνη, 29, Κραβαρίτου, Γ. (1998). Δεσμοί Αγάπης και Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Εξάντας. 7

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σήμερα διαπιστώνεται μία ασάφεια στους κανόνες του εργατικού δικαίου, διότι από τη μία η εθνική εργατική νομοθεσία θέλει να αναγνωρίσει τις ανάγκες αναπαραγωγής των γυναικών, ενώ από την άλλη το κοινοτικό δίκαιο, αγνοώντας τη μη αμειβόμενη εργασία που προσφέρουν οι γυναίκες στο πλαίσιο της οικογένειας, εξομοιώνει το νομικό καθεστώς για άνδρες και γυναίκες.24 Οι νόμοι 1902/1990, 1976/1991 και 2084/1992, επέβαλαν αυστηρότερους όρους στη συνταξιοδότηση των γυναικών, δηλαδή κατάργησαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 15 χρόνια για τις εργαζόμενες μητέρες στο δημόσιο και αύξησαν το όριο ηλικίας στα 65 χρόνια. Ο νόμος 2082/1992 περί δημιουργικών κέντρων απασχόλησης, για βοηθούς μητέρες και βοήθεια στο σπίτι δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο σε πιλοτική βάση, ενώ ο νόμος 1483/1984 περί γονικής άδειας δεν χρησιμοποιείται ποτέ γιατί όχι μόνο δεν είναι αμειβόμενη, αλλά ο εργαζόμενος υποχρεούται να πληρώσει ο ίδιος τόσο τη δική του ασφαλιστική εισφορά όσο και αυτήν του εργοδότη.25 Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας που κυρώθηκε με το νόμο 45/1975, οι άνδρες και οι γυναίκες αμείβονται το ίδιο για την εργασία ίσης αξίας. Σύμφωνα με τον Σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα Π.Δ. 611/77 και το νόμο 1320/83, δεν υπάρχουν διακρίσεις διορισμού σε θέσεις δημόσιας διοίκησης, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με το νόμο 1426/84, επικυρώθηκε ο Ευρωπαϊκός Χάρτης, που εξασφαλίζει τη χωρίς διάκριση φύλου απόλαυση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εργασία. Ο νόμος 1576/85, δηλώνει την ισότητα των ευκαιριών και της μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλων, ειδικότερα εκείνων με οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ ο νόμος 1759/88 προβλέπει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων σε οικογενειακές επιχειρήσεις που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες. Με το νόμο 549/77, δόθηκε η δυνατότητα παροχής από τον ΟΑΕΔ επιδομάτων κύησης και μητρότητας, συμπληρωματικών σ αυτά που καταβάλλονται στις εργαζόμενες μητέρες από το ΙΚΑ. Με το νόμο 825/78, ορίζεται ότι το ΙΚΑ θα πρέπει 24 Κραβαρίτου, Γ. (1991β). Εισαγωγή στη Ρύθμιση των Συνθηκών Εργασίας. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. 25 Συμεωνίδου, Χ. (1998). «Μορφές έμμεσου κοινωνικού αποκλεισμού: απασχόληση και ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα» στο Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα. 8

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ να παρέχει όχι μόνο ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις εγκύους εργαζόμενες, αλλά επιπλέον και εφάπαξ βοήθημα τοκετού και νοσηλεία σε μαιευτήριο της προτίμησης τους. Σύμφωνα με το νόμο 1082/80, απαγορεύεται η απόλυση της εγκύου, ενώ ο νόμος 1539/85 κυρώνει ότι η άδεια μητρότητας αυξάνεται στον ιδιωτικό τομέα από δώδεκα σε δεκατέσσερις εβδομάδες, ενώ στο δημόσιο τομέα γίνεται δεκαέξι εβδομάδες. Το ίδιο έτος με το νόμο 1541/85 χορηγείται επίδομα τοκετού και λοχείας στις αγρότισσες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, ενώ με το νόμο 2874/00 κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η διάταξη του άρθρου 7 της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (23Μαϊου 2000) σύμφωνα με την οποία, χορηγείται μία επιπλέον, εβδομάδα άδειας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό (άδεια λοχίας).26 Με το νόμο 2085/92, χορηγείται στις μητέρες υπαλλήλους του δημοσίου τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) με παιδιά κάτω των έξι ετών, άδεια άνευ αποδοχών μέχρι δύο χρόνια συνολικά και μέχρι ένα χρόνο για κάθε επιπλέον παιδί. Ακόμη υπάρχει ο νόμος 1257/82 για τις συνεταιριστικές οργανώσεις, που καλύπτει την αγρότισσα γυναίκα. Τέλος, με το νόμο 1302/83, που αναφέρεται στην προστασία της μητρότητας, προβλέπεται πως ο κατώτατος χρόνος άδειας της μητρότητας είναι δώδεκα εβδομάδες και ότι είναι υποχρεωτικές οι χρηματικές παροχές κατά την διάρκεια της άδειας Στατιστικά Στοιχεία Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του έτους 1981, όσον αφορά τους κλάδους απασχόλησης, το 42% των γυναικών απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα (γεωργία), και το 40% στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες στο εμπόριο και στον τουρισμό).28 Ακόμη το 18% των γυναικών απασχολούνται στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανίες τροφίμων, υφαντουργία κλπ). Το μορφωτικό τους 26 Ξεπαπαδάκη, Π. (2005). «Διακρίσεις στην αγορά εργασίας: η περίπτωση της εργαζόμενης γυναίκας». Χαροκόπει,ο Πανεπιστήμιο. 27 Ξεπαπαδάκη, Π. (2005). «Διακρίσεις στην αγορά εργασίας: η περίπτωση της εργαζόμενης γυναίκας». Χαροκόπει,ο Πανεπιστήμιο. 28 Πανταζή-Τζίφα, Κ. (1985). Η Θέση της Γυναίκας στην Ελλάδα. Αθήνα: Λιβάνης. 9

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ επίπεδο είναι χαμηλό, διότι πρόκειται για θέσεις εργασίας χωρίς εξειδίκευση και χωρίς προοπτικές εξέλιξης. Εξετάζοντας τη θέση των γυναικών ανά επαγγελματική κατηγορία, μόνον το 0,2% έχουν διευθυντικές θέσεις ή είναι ανώτερα στελέχη (σε σχέση με το 7,8% των ανδρών), ενώ 1,7% των γυναικών είναι εργοδότες (σε σύγκριση με το 8,8% των ανδρών). Το 44% των γυναικών βοηθούν άνευ αμοιβής τις οικογενειακές επιχειρήσεις (σε σύγκριση με το 4% των ανδρών).29 Επιπλέον, το 82% των εργαζόμενων γυναικών συγκεντρώνονται στη μισθωτή απασχόληση.30 Ωστόσο, παρατηρείται μία αυξητική τάση των γυναικών στα επιστημονικά ελεύθερα επαγγέλματα. Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα της Γ.Σ.Ε.Ε. το 1990, προκύπτει ότι οι γυναίκες αποτελούν το 65% των μακροχρόνια ανέργων. Είναι λιγότερο ικανοποιημένες από την εργασία τους σε σχέση με τους άνδρες, έχουν το προβάδισμα στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και είναι σε μεγαλύτερα ποσοστά ανασφάλιστες συγκρινόμενες με τους άνδρες ιδιωτικούς υπαλλήλους.31 Κατά τη δεκαετία διαφαίνονται περεταίρω αλλαγές στην επαγγελματική απασχόληση των γυναικών. Στη χώρα μας το έτος 1991, οι γυναίκες αποτελούν το 35,7% του εργατικού δυναμικού, ενώ το ποσοστό των ανέργων γυναικών φτάνει το 60% και των μακροχρόνια άνεργων το 68,5%.32 Η εργασία στις βιομηχανίες αλλά και στον αγροτικό τομέα βρίσκονται σε πτώση, ενώ αυξάνονται οι θέσεις εργασίας στον τριτογενή τομέα.33 Σύμφωνα με έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, παρατηρείται αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, καθώς το ποσοστό των 29 Πανταζή-Τζίφα, Κ. (1985). Η Θέση της Γυναίκας στην Ελλάδα. Αθήνα: Λιβάνης. 30 Βαΐου, Ν. (1989). «Ο τόπος δουλειάς και το σπίτι: Κατά φύλο καταμερισμός εργασίας στη διαδικασία ανάπτυξης της Αθήνας», Σύγχρονα Θέματα 40: Καραμάνου, Α. (1990). «Το προφίλ της σύγχρονης εργαζόμενης ελληνίδας», εισήγηση στο σεμινάριο ελληνίδα μπροστά στην πρόκληση του 1992, ΚΕΓΜΕ, ΓΓΙ & ΕΟΚ, Αθήνα, Ιουνίου. 32 Γαλατά, Β. (1995). Το Επίπεδο Κατάρτισης, η Απασχόληση και η Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. 33 Κρητικίδης, Γ. & Ιωακείμογλου, Η. (1997). «Η απασχόληση αυξάνεται χάρη στον τομέα των υπηρεσιών», Ενημέρωση 30:

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ εργαζόμενων γυναικών το έτος 1997 ανέρχεται στο 37%. Παράλληλα όμως, οι γυναίκες αποτελούν το 61 % των ανέργων και το 65% των μη οικονομικά ενεργών.34 Ωστόσο, άλλα χαρακτηριστικά της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας παραμένουν αναλλοίωτα με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, οι γυναίκες αποτελούν και πάλι την πλειονότητα των συμβοηθούντων και αμειβόμενων μελών σε ποσοστό 70%, αντιστοιχούν στο 40% των μισθωτών, στο 26,7% των αυτοαπασχολούμενων Ο ίγ και στο 15,8% των εργοδοτών.35 Η υποαπασχόληση πλήττει κυρίως τις γυναίκες, εφόσον το 26% εργάζεται λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα Στην Ελλάδα, διευθυντικές θέσεις κατέχει μόνο το 12% των εργαζομένων γυναικών, ενώ στην προσπάθεια ανατροπής του σκηνικού, μία στις τρεις γυναίκες γίνεται η ίδια επιχειρηματίας.3' Το 27% του συνόλου των επιχειρήσεων αποτελούν γυναίκες που αναλαμβάνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες οικονομικής διαχείρισης και πρόσβασης στις πηγές χρηματοδότησης ' ' οο συγκριτικά με τους άνδρες. Γενικά στην Ελλάδα το 52% των νέων που εργάζονται με μερική απασχόληση έχουν επιλέξει αναγκαστικά το μειωμένο ωράριο επειδή δεν βρίσκουν εργασία πλήρους και σταθερής απασχόλησης, λόγω της αυξημένης ανεργίας.39 Στο χώρο της πολιτικής, συγκρινόμενη με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας κατέχει την τελευταία θέση όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο κοινοβούλιο, με ποσοστό 6,3%.40 Πάντως, ως θετικός οιωνός λαμβάνεται η συμμετοχή των γυναικών 34 Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Ισότητας, (1999). Εθνική Έκθεση της Ελλάδας για την εφαρμογή του «προγράμματος δράσης» της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις γυναίκες. Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Ισότητας. 35 Κρητικίδης, Γ. (2000). «Δομή της απασχόλησης και αγορά εργασίας στην Ελλάδα», Ενημέρωση 66: Γερογιάννη, Μ. (1998). «Άνεργες οκτώ στις δέκα Ελληνίδες», Δημόσιος Τομέας, 140: Καλημέρη, Τ. (1999). «Η γυναίκα παρεμποδίζεται να φθάσει στην κορυφή», Οικονομικός Ταχυδρόμος 34: Τρίγκα, Ν. (1999). «Γυναικοκρατείται. ο τομέας των υπηρεσιών», Οικονομικός Ταχυδρόμος 36: Κατσορίδας, Δ. (1998). «Η εργαζόμενη νεολαία στην Ελλάδα», Ενημέρωση 36: Καλημέρη, Τ. (1999). «Η γυναίκα παρεμποδίζεται να φθάσει στην κορυφή», Οικονομικός Ταχυδρόμος 34:

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στη λήψη αποφάσεων, το επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και η συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και επιστημονικά επαγγέλματα.4142 Σύμφωνα με στοιχεία του 2ου τριμήνου του έτους 2002, η γυναικεία απασχόληση κατά θέση και κλάδο φαίνεται στον Πίνακα 1.1: Πίνακας Γυναικεία απασχόληση κατά θέση και κλάδο42 ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότρια Αυτό-απασχολούμενη Μισθωτή Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 100% 100% 100% 100% 100% 17,8% 19,7% 43,5% 0,7% 59,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 10,4% 8,8% 3,9% 13,1% 7,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% 0,5% 0,2% 0,5% 0,1% 17,8% 25,0% 22,3% 15,9% 18,4% 8,4% 14,0% 7,0% 8,0% 10,3% 2,6% 0,5% 0,6% 3,7% 0,5% 3,0% 0,8% 0,6% 4,5% 0,1% 7,1% 14,0% 9,1% 7,3% 1,9% 6,6% 0,3% 0,2% 10,4% 0,1% 10,4% 5,0% 2,3% 15,4% 0,2% 7,6% 4,9% 3,9% 10,5% 0,4% 4,3% 6,3% 5,4% 4,7% 0,7% 3,2% 0,3% 0,8% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η συνολική γυναικεία απασχόληση ως ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, σε ποσοστό 47,4% κατά το 2006 έναντι 38,1% το Μαγγανάρα,. (1998). «Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» στο Μαγγανάρα, Ι. (επ. έκδ.) Εργασία, Συνδικαλισμός και Ισότητα των Φύλων - Εισηγήσεις Σεμιναρίου. Αθήνα: Οδυσσέας. 42 Στοιχεία που προέρχονται από το ΚΕΘΙ με βάση στατιστικά δεδομένα της ΕΣΥΕ. 12

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Διάγραμμα Απασχολούμενοι % του πληθυσμού ηλικίας ετών ανά φύλο Η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων από 35% περίπου το 1995 είχε περιοριστεί σε 27% το Συνεπώς, υπήρξε σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση, αφού η μείωση της απόστασης από τους άνδρες το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανήλθε σε περίπου 8%. Στο Διάγραμμα 1.2 φαίνεται πως η μερική απασχόληση είναι κατά πολύ πιο διαδεδομένη μεταξύ των γυναικών, ενώ είναι αρκετά περιορισμένη μεταξύ των ανδρών. Συνεπώς, ο μέσος όρος ωρών εργασίας που πραγματοποιείται από έναν εργαζόμενο άνδρα διαφέρει σημαντικά από τον αντίστοιχο αριθμό ωρών που πραγματοποιείται από μία γυναίκα. Η διαφορά αυτή στρεβλώνει τον υπολογισμό του ποσοστού απασχόλησης, και οδηγεί στην υπερεκτίμηση συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. 13

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16 Ανδρες Γυναίκες Μ ΐ Ι Ι Ι Ι Ι ί Ι ϊ Ι ί Ι Ι Διάγραμμα Μερική απασχόληση % του συνόλου ανά φύλο Για να αποφευχθεί η παραπάνω στρέβλωση, υπολογίζεται ο αριθμός απασχολουμένων με πλήρες ωράριο που θα ήταν αναγκαίος, κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε να πραγματοποιηθεί ο ίδιος αριθμός ωρών εργασίας με αυτόν που όντως πραγματοποιήθηκε. Έπειτα, υπολογίζεται το ποσοστό απασχόλησης με βάση τον ισοδύναμο αριθμό απασχολουμένων (Διάγραμμα 1.3). 14

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Διάγραμμα Ισοδύναμος αριθμός απασχολούμενων με πλήρες ωράριο % του πληθυσμού ετών Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του παραδοσιακού ρόλου που τους έχει ανατεθεί σύμφωνα με το μοντέλο κοινωνικής αναπαραγωγής. Ο χαρακτήρας του γυναικείου εργατικού δυναμικού φαίνεται και στο υψηλό ποσοστό μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών Γυναικεία Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 1997, στη συνθήκη του Άμστερνταμ, τέθηκε το θέμα της γυναικείας απασχόλησης στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές της συνθήκης αυτής συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 1. Στο να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα. 2. Στο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. 43 Ιωακείμογλου Η. (2009). Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες. ίββν Οκτώβριος Αθήνα. 15

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3. Στο να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων. 4. Στο να ενδυναμωθούν τα μέτρα ισότητας των φύλων. Χρόνο με το χρόνο, οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές μεταφέρονται στα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση των κρατών-μελών. Αρχικά, πραγματοποιείται έλεγχος από την επιτροπή και το Συμβούλιο, και έπειτα τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην κοινή έκθεση απασχόλησης. Υπάρχει περίπτωση τα συμπεράσματα των εκθέσεων να επιφέρουν αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές και στις πολιτικές απασχόλησης κάποιων κρατών-μελών. Κάποια μέτρα των βασικών αξόνων χρηματοδοτούνται από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και προωθούν την απασχόληση ως το βασικό μέσο της επιδιωκόμενης κοινωνικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο. Αποτιμώντας τα μέτρα αυτά, παρατηρείται πως η παρουσία των γυναικών στις πολιτικές απασχόλησης έχει αυξηθεί και επίσης έχουν προωθηθεί θέματα ισότητας των φύλων στα περισσότερα κράτη-μέλη.44 Λίγες είναι εντούτοις οι περιπτώσεις που οι γυναίκες έχουν επιτύχει την ισοτιμία με τους άνδρες. Έτσι, σε Ελλάδα και Ευρώπη διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις: ^ Μείωση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε περιπτώσεις ύπαρξης παιδιών, ενώ το αντίθετο ισχύει γα τους άνδρες.45 ^ Βασικό πρόβλημα παραμένει ο επαγγελματικός διαχωρισμός για την Ε.Ε. Ύπαρξη διαχωρισμένων επαγγελματικών δομών ^ Στο 20% ανέρχεται η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. ^ Μικρότερη αμοιβή των γυναικών σε σχέση με εκείνη των ανδρών για την ίδια ή για ίσης αξίας εργασία ^ Υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των γυναικών σε σχέση με των ανδρών σε όλα τα κράτη-μέλη, και μακροχρόνια ανεργία που πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις 47 γυναίκες.4 ' 44 Καραμεσίνη, Μ. (2001), «Ισότητα των φύλων και εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση: Στρατηγικές για την ισότητα των φύλων», Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, ΚΕΘΙ. 45 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2003). 'Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη', Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες. 46 Eurostat, (2003), 'Agricultural holding in EU in 2000'. 47 Eurostat, (2004), 'Harmonized Unemployment' 16

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Νομοθεσία Στις 12 Ιουλίου του έτους 1982 συστάθηκαν μέτρα σχετικά με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τις γυναίκες. Έπειτα, την 7η Ιουνίου του 1984 ψηφίστηκε η σύσταση μέτρου σχετικά με τις δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών. Στις 13 Δεκεμβρίου 1984, συστάθηκε πρόταση για την προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών. Στις 13 Ιουνίου 1985, ψηφίστηκαν προγράμματα δράσης για την ισότητα των ευκαιριών των αγοριών και των κοριτσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Στις 24 Νοεμβρίου του έτους 1987, συστάθηκε ψήφισμα για την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών, και στις 16 Δεκεμβρίου 1988 για την επαγγελματική επανένταξη και την όψιμη επαγγελματική ένταξη των γυναικών στην εργασία. Τέλος, προτάθηκε ψήφισμα στις 23 Μαρτίου του 1990, για την αξιοπρέπεια των ανδρών και των γυναικών στον εργασιακό χώρο και γενικότερα στην εργασία.48 Σύμφωνα με το άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης, κρίθηκε αναγκαία η προώθηση μιας Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, κύρια της οποίας επισημάνθηκε η ανάγκη προαγωγής της βελτίωσης των όρων διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναμικού και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών για όμοια εργασία χωρίς διακρίσεις φύλου. Το έτος 1989, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, υιοθετήθηκε ο Κοινωνικός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, που απέβλεπε στην προώθηση όλων των μέτρων κοινωνικής πολιτικής με τη συμφωνία των 11 μελών.49 Στο άρθρο 119 της «συμφωνίας των 11» περί ισότητας ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο προστίθεται ακόμη μία παράγραφος που επιτρέπει τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν τη διευκόλυνση της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από τις γυναίκες ή την πρόληψη και αντικατάσταση μειονεκτημάτων στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 48 ζεπαπαδάκη, Π. (2005). «Διακρίσεις στην αγορά εργασίας: η περίπτωση της εργαζόμενης γυναίκας». Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 49 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1998), «Απασχόληση & κοινωνικές υποθέσεις: Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, Λουξεμβούργο. 17

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται επίσης από τις παρακάτω οδηγίες που ενισχύουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας: ^ Οδηγία 74/117 που αφορά στην προσέγγιση των νομοθεσιών στο θέμα της crn ισότητας των αμοιβών για όμοια εργασία. ^ Οδηγία 76/207 που αφορά στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Στο άρθρο 1 γίνεται λόγος για «εξάλειψη κάθε διάκρισης η οποία γίνεται με βάση το φύλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση», συμπεριλαμβανόμενες τις έμμεσες διακρίσεις που μπορεί να μην αναφέρονται ρητά στο φύλο, στην πράξη όμως θέτει σε δυσμενέστερη θέση μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, όπως εργαζόμενους με μερική απασχόληση, ιδίως γυναίκες. Ο καθορισμός της έννοιας των έμμεσων διακρίσεων δε γίνεται ούτε σε κοινοτικό επίπεδο, ούτε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Η διαπίστωση τους εξαρτάται από την ερμηνεία πραγματικών συνθηκών.5051 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης εφαρμόζεται στην πρόσβαση στην απασχόληση, σε κάθε τύπου απασχόλησης, δημόσιο ή ιδιωτικό, στην προαγωγή. Καλύπτει την παροχή εξαρτημένης ανεξάρτητης εργασίας και την άσκηση ελεύθερων επαγγελμάτων. Καλύπτει τους όρους εργασίας, το στάδιο αναζήτησης εργασίας, τις συνθήκες πρόσληψης και τη μέθοδο επιλογής. Διάκριση σημειώνεται όταν μεταχειρίζεται κανείς όμοιες καταστάσεις διαφορετικά, και όταν διαφορετικές καταστάσεις υπόκεινται στην ίδια ρύθμιση. Επιβάλλεται η κατάργηση κάθε διάκρισης νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής και πρακτικής αντίθετης με της αρχή της ίσης μεταχείρισης. Από την αρχή της ίσης μεταχείρισης προβλέπονται εξαιρέσεις όταν πρόκειται για την άσκηση ή την εκπαίδευση επαγγελμάτων και εργασιών, για τις οποίες λόγω της φύσης τους ή των συνθηκών άσκησής τους το φύλο αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας. Η διάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας φαίνεται να μετατρέπεται σε κεντρικό θέμα της κοινωνικής πολιτικής από το 2000, όταν στη Σύνοδο της Λισσαβόνας η 50 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1999), «Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο. 51 Walby S., (1999) 'The European Union and equal opportunities policies' in Boje T., and Allemendinger J., (eds), European Societies, Vol. 1:1, European Sociological Association, Routledge Publications. 18

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ισότητα των δύο φύλων αποτελεί και οικονομικό ζήτημα. Από τότε αρχίζουν και ενισχύονται οι δράσεις υπέρ των γυναικών με σκοπό την εξάλειψη των ανισοτήτων. Οι τρεις βασικοί στόχοι της Λισσαβόνας μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω: ^ Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης. ^ Βελτίωση της ποιότητας εργασίας (μέσω της γνώσης) η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας. ^ Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Έτσι, στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ (προγραμματική περίοδος ) η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών αποτελεί βασική προτεραιότητα, που διέπει το σύνολο των πολιτικών και παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Η προώθηση αυτή επιχειρείται με δύο τρόπους: 1. Με την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) σε κάθε Μέτρο 2. Με την ανάπτυξη και εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών. Ειδικότερα οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στηρίζονται σε δύο βασικούς άξονες:52 53 ^ Τη συνθήκη του Άμστερνταμ και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως έναν από τους βασικούς πυλώνες, ο οποίος με τη σειρά του εντάχθηκε στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση. ^ Την «τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση» που ευνοεί τη μικροοικονομική ανάπτυξη με το σχηματισμό τοπικών συστημάτων παραγωγής, τα οποία συγκροτούνται από μικρές επιχειρήσεις. Προγράμματα για την επιχειρηματικότητα ειδικών ομάδων (ΝΕΕ - Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, ΟΑΕΔ και το Leader+). 52 Αρτινοπούλου Β. (2001). Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σήμερα και ο ρόλος του ΚΕΘΙ. Ιστοσελίδες^, 18/11/2001. (www.istoselides.gr). 53 Γαλανοπούλου, Σ. (2006). Α'& Β' φάση Μελέτης: «Διερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία». Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στατιστικά Στοιχεία Με βάση τους δείκτες απασχόλησης που χρησιμοποιεί η Ε.Ε., παρατηρείται αύξηση του γυναικείου πληθυσμού και της απασχόλησης των γυναικών (Εϋ-12 από 39,6 εκατ. το 1965 σε 53,2 εκατ. το 1991), αύξηση της ανεργίας, μείωση της απασχόλησης στη γεωργία και τη βιομηχανία, απασχόλησης στις υπηρεσίες. και σημαντική αύξηση της Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός γυναικείος πληθυσμός αυξήθηκε τη χρονική περίοδο , κατά 6,21%, αύξηση που κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα ποσοστού με εκείνη του ανδρικού πληθυσμού (6,39%). Το σύνολο απασχόλησης αυξήθηκε για την ίδια χρονική περίοδο κατά 1,58%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στη γυναικεία απασχόληση κατά 1,84% ενώ για τους άνδρες είναι μόνο 0,01%. Παρόλα αυτά όμως, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών κατά το έτος 1991 είναι υψηλότερο (11 %) από το ποσοστό ανεργίας των ανδρών (7,3%). Το έτος 1985 στη Δανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης ανέρχεται στο 80% - 86%, ενώ στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία ήταν 45% και 49% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να σημαίνουν ότι πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης ήταν υψηλότερα από ότι στις χώρες με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά το έτος 1990 υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών, σε σχέση με τους κλάδους ί Γ λ βιομηχανίας και γεωργίας.54 Κατά τα έτη , το ποσοστό της απασχόλησης στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 1%, που μπορεί να μεταφραστεί πως 1,8 εκατ. άτομα βρήκαν απασχόληση. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Το 1998 στην Ελλάδα η απασχόληση των γυναικών φτάνει στο 40% και σε δύο μόνο κράτη μέλη, την Ιταλία και την Ισπανία, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι πιο χαμηλό από 40%.55 Αξίζει να αναφερθούν στο σημείο αυτό, τα ποσοστά 54 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1999), «Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο. 55 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1998), «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις: Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, Λουξεμβούργο. 20

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ανεργίας των γυναικών κατά τα έτη 1996 και 1997, τα οποία ήταν περίπου 3% μονάδες υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών, δηλαδή 12,5% έναντι 9,3%. Όμως, ο μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας των γυναικών και των ανδρών στην Ε.Ε. παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα. Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης των γυναικών στην Ε.Ε κατά το έτος 1997: ^ Στην Ε.Ε., στις δύο από τις πέντε θέσεις απασχολούνται γυναίκες. Η αντιστοιχία στην Ελλάδα είναι 1 στις 3. ^ Ποσοστά ανεργίας των γυναικών στην Ε.Ε. και πάλι εμφανίζονται υψηλότερα από εκείνα των ανδρών. ^ Το ποσοστό των γυναικών, μεταξύ των χαμηλά αμειβόμενων εργαζόμενων στα κράτη-μέλη, κυμαίνεται από 49% έως 82%. ^ Το 28% περίπου των γυναικών εργάζεται με μειωμένο ωράριο, ενώ το αντίστοιχο των ανδρών είναι 4%. ^ Περισσότερο από το % των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηγούνται νοικοκυριών. ^ 20% - 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ε.Ε. διευθύνονται από γυναίκες, 25% - 35% των νέων επιχειρήσεων δημιουργούνται από γυναίκες και σε 60% - 80% των ΜΜΕ οι γυναίκες ασκούν διοικητικά και διευθυντικά καθήκοντα ως βοηθοί των συζύγων τους. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε συγκριτικά δεδομένα για την εξέλιξη της γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών κατά την περίοδο Το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό της Ε.Ε Αλιπραντη - Μαράτου, Λ. (2008). Παλαιά και νέα επαγγέλματα. Μία προσέγγιση από την πλευρά του φύλου. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 21

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πίνακας Ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών στις ΕΕ-25, ΕΕ-15, Α ν 6 μ Ε ς (HAikhikEc Ουάδττ 15-74) Γ ιι νσΐ κ Ες Ε Ε ,3 71,4 71,1 70,9 70,9 52,9 53,7 54,3 54,7 55,1 55,6 Ε Ε ,1 72,6 73,2 72,9 72, , ,6 56,1 57 Ευρωζώνη 70,Β 71, ,7 71, ,1 51,4 52,4 53,1 53,6 54,7 Βέλνιο 63,1 69,5 68,8 66,3 67, , ,4 51,8 52,6 Τσεχία 74 73,2 73,2 73,9 73, ,9 56, ,3 56 Δανία ΑΟ,Α 80,6 80, , ,1 71, ,7 7D.5 71,6 Γερμανία 72,6 72,9 72,8 71,Β ,1 58,7 56,9 59,1 59,9 Εσθονία 65,6 64, ,5 67, ,9 57,4 57, Ελλάδα 71,1 71,5 71,4 72,2 73, ,7 41, ,3 45,2 Ισπανία 69,2 71,1 72,4 72,6 73, ,4 41, , Γιλλία 63 69,2 69,7 69,5 69,4 63, , ,7 57,2 57,4 Ιρλανδία 74,5 76,3 76,6 75,4 75, ,9 54,9 55,4 55,7 56,5 Ιταλία 67, ,5 69,1 69, ,3 39,6 41, Κύπρος - 78,7 79,3 76,9 78, ,5 57,2 59,1 60,4 59,1 Λετονία 64,1 61,5 61,9 64,3 66,1 66, ,6 55,7 56,8 57, Λιθουανία 64,3 60,5 59,9 62, ,4 57,7 56,2 57,2 53,4 57,6 Λουξεμβούργο 74, ,1 73,3 72, ,1 50,9 51, ,6 Ουγγαρία 62,4 63,1 62,9 62,9 63,5 63, ,7 49,8 49,8 5D.9 50,7 Μάλτα ,2 74,7 74, ,1 32,1 33,9 33,6 32,6 Ολλανδία 60,9 82,1 82,8 82,4 61, ,3 63,5 65,2 66, Αυστρία 77,6 77,3 76,4 76,4 76, ,6 59,6 60,7 61,3 61,7 60,7 Πολωνία 64,2 61,2 59,2 56,9 56, ,9 47,7 46, ,2 Πορτογαλία 75,6 76, , ,5 61,3 61,4 61,4 61,7 Σλοβενία 63,5 67,2 68,6 66,2 67, ,4 58,8 56,6 57,6 60,5 Σλοβακία 64,3 62, ,4 63, ,1 51,5 51,8 51,4 52,2 50,9 Φινλανδία 69,2 70,1 70, , ,4 64,2 65,4 66,2 65,7 65,6 Σουηδία 74 75,1 75,7 74,9 74, ,4 7D.9 72,3 72,2 71,5 70,5 Ην. Βασίλειο 77,6 78,1 78, ,1 77,8 64,3 64, ,3 65, Βουλγαρία - 54,7 52,7 53, ,9-46,3 46,8 47, ,6 Κροατία , ,7 47,6 Ρουμανία 69 68,6 67,8 63,6 63,6 63, ,5 57,1 51,8 51,5 52,1 Τουρκία Ισλανδία , Νορβηγία - 61,3 80,7 79,9 78,3 77,9-73,6 73,6 73,7 72,6 72,2 Το έτος 2005, η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης γυναικών μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη αυξήθηκε περίπου 20% έναντι του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στη μέση της δεκαετίας του 60. Κατά το έτος 2001, τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση το Βέλγιο και την Ελλάδα, ενώ οι μειώθηκαν ελαφρώς οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα της απασχόλησης. Κατά το έτος 2007, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων συνέβαλαν στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Τα τρία τέταρτα των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Ε.Ε. αφορούσαν προσλήψεις γυναικών. Ωστόσο, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να αξιοποιηθεί το δυναμικό των γυναικών. Πιο Eurostat, LFS. Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 22

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ συγκεκριμένα, ο μη ικανοποιητική συσχέτιση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής συνεχίζει να αναγκάζει τις εργαζόμενες γυναίκες να εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας και να οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα γεννητικότητας. Το Νοέμβριο του 2006, εκδόθηκε σχέδιο δράσης διάρκειας πέντε ετών, για την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία των μεσογειακών χωρών στο πλαίσιο σύμπραξης ΕϋΓοηθά. Το σχέδιο αυτό αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου η Ε.Ε. και οι μεσογειακές χώρες θα συνεργαστούν για την ενίσχυση του ρόλου της ίγ Ο γυναίκας σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.50 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει επιτευχθεί πρόοδος της απασχόλησης προς το στόχο επίτευξης της Λισσαβόνας (το ποσοστό επίτευξης για τις γυναίκες είναι 60% το 2010). Σε εθνικό επίπεδο, σημαντικές διαφορές υπάρχουν σε ολόκληρη την Ε.Ε., με ένα χάσμα ποσοστού απασχόλησης κάτω από 10 ποσοστιαίες μονάδες στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, τις Βαλτικές Χώρες, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία. Η υπέρβαση των 20 ποσοστιαίων μονάδων εμφανίστηκε στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μάλτα European Commission, (2006), 'Employment in Europe 2006', Luxembourg. 59 Eurostat, (2007), 'A statistical illustration of the situation of women and men in the EU27', Eurostat Press Office, Luxembourg. 23

29 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 2.1 Τραπεζικός Τομέας στην Ελλάδα Αν και ο τραπεζικός τομέας καθίσταται χώρος ιδιαίτερα ελκυστικός από το γυναικείο φύλο λόγω των παροχών και διευκολύνσεων που προσφέρει, ωστόσο λειτουργεί πολλές φορές ισοπεδωτικά για τη γυναικεία επαγγελματική εξέλιξη. Είναι γνωστό το γεγονός ότι στη χώρα μας η τραπεζική απασχόληση αντιστοιχούσε κατά κανόνα σε ένα αυστηρό και συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης. Βασικά του στοιχεία ήταν οι ανεπτυγμένες ιεραρχικές σχέσεις, ο έντονος συγκεντρωτισμός και οι πολυάριθμοι διοικητικοί κανόνες, οδηγίες και εγκύκλιοι που άφηναν ελάχιστα περιθώρια για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δημιουργικής σκέψης και αξιοκρατικής εξέλιξης. Τις διοικητικές αυτές θέσεις κάλυπταν κατά συντριπτική πλειοψηφία άνδρες, μην αφήνοντας περιθώρια σε εκπροσώπους του γυναικείου φύλου να εισέλθουν στη διοίκηση. Αντίθετα, δευτερεύουσες εργασίες, εργασίες καθαριότητας ή πιο τυποποιημένες συναλλακτικές διαδικασίες, θεωρήθηκαν καθαρά γυναικείες θέσεις που απαιτούσαν μικρότερη χρονική διαθεσιμότητα και περιορισμένη εξειδίκευση. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά, όμως δεν παύει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε «ανδρικές» και «γυναικείες» θέσεις εργασίας. Οι διευθυντικές σχέσεις, οι θέσεις υψηλής εξειδίκευσης αλλά και εκείνες που απαιτούν αυξημένη διαθεσιμότητα συνεχίζουν να καταλαμβάνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από άνδρες. Συνήθως οι γυναίκες έχουν δυνατότητα πρόσβασης δε ανδροκρατούμενες θέσεις εργασίας

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ημερίδα Προγράμματος Ισότητας των φύλων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ημερίδα Προγράμματος Ισότητας των φύλων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ημερίδα Προγράμματος Ισότητας των φύλων «Γυναικεία Απασχόληση στον Τραπεζικό Τομέα» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 11 Μαΐου Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αθήνα, 11 Μαΐου 2016 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Α Αντιπρόεδρος Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Περιεχόμενα 1. Ελεγκτικό - λογιστικό πλαίσιο Φορέων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα