ΤΝΟΡΘΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ MetricaNet, ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΡΘΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ MetricaNet, ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ"

Transcript

1 ΤΝΟΡΘΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ MetricaNet, ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΩΝ Φωηίνπ Α., Υ. Πηθξηδάο, Γ. Ρωζζηθόπνπινο θαη Μ. Υαηδελίθνο Τκήκα Αγξνλόκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ Τνκέαο Γεσδαηζίαο θαη Τνπνγξαθίαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Ζκεξίδα ΜΔΣRICA_NET Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2011

2 Πεξηερόκελα 1. ηόρνη 2. Σν HTRS07 3. Σν δίθηπν MetricaNet 4. 1 ε Δπίιπζε ηνπ MetricaNet - πξόβιεκα έληαμεο ζην HTRS07 5. Τπνινγηζκόο ηαρπηήηωλ κεηαθίλεζεο ηνπ MetricaNet 6. 2 ε Δπίιπζε ηνπ MetricaNet 7. Έληαμε ηνπ MetricaNet ζην HTRS07 8. Σν MetricaNet γηα ηνλ ππνινγηζκό ζπληεηαγκέλωλ ΣΜ87/ΔΓΑ πκπεξάζκαηα 1/29

3 1. ηόρνη Ζ ζπλόξζσζε ηνπ MetricaNet ζην δηεζλέο πιαίζην αλαθνξάο ITRF2005 θαη ζην Δπξσπατθό πιαίζην ETRF2000. Ο ππνινγηζκόο ησλ ηαρπηήησλ κεηαθίλεζεο ησλ ζηαζκώλ GPS ηνπ MetricaNet. Ζ έληαμε ηνπ MetricaNet ζην HTRS07. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ MetricaNet γηα ηνλ ππνινγηζκό ζπληεηαγκέλσλ ζηελ ΤΜ87/ΔΓΣΑ87. 2/29

4 2. Σν HTRS07 HTRS07 (Hellenic Terrestrial Reference System 2007) είλαη ην ζύζηεκα αλαθνξάο ην νπνίν απνηειεί πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Σπζηήκαηνο Αλαθνξάο (ETRS89) ζηελ Διιάδα. ηαπηίδεηαη κε ην ETRF2005 ζηελ ρξνληθή επνρή Πώο πινπνηήζεθε ην HTRS07 από ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ δηθηύνπ HEPOS ζην ETRF2005 (2007.5). ην δίθηπν HEPOS ζπλνξζώζεθε ζην ITRF2005 (επνρή ) θαη αλαθέξζεθε ζην ETRF2005 (επνρή ) κέζσ ησλ κεηαζέζεσλ: ΓΥ = m ΓΤ = m ΓΕ = m Οη κεηαζέζεηο πξνέθπςαλ από ηελ δηαθνξά ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζηαζκνύ AUT1 κεηαμύ ITRF2005 ( ) θαη ETRF2005 (2007.5). 3/29

5 3. Σν δίθηπν MetricaNet Tν δηεπξπκέλν δίθηπν απνηειείηαη από 45 κόληκνπο ζηαζκνύο GNSS (κέρξη ηηο 11/04/2011). 5 από ηνπο 45 ζηαζκνύο (AUT1, DUTH, LARM, NOA1 θαη TUC2) είλαη ζηαζκνί ΔPΝ European Permanent Network. Οη ζηαζκνί AUT1, DUTH, VERI θαη LARM αλήθνπλ ζην ΤΑΤΜ / ΑΠΘ. 4/29

6 4. 1 ε Δπίιπζε ηνπ MetricaNet o 40 κόληκνη ζηαζκνί GPS 8 IGS ζηαζκνί 4 EPN ζηαζκνί 28 ζηαζκνί Metrica o Φξνληθό δηάζηεκα δεδνκέλσλ: 29/08/2010 κέρξη 7/09/2010 ( 10 ΖΜΔΡΔ ) o Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο: BERNESE GPS SOFTWARE v5.0 5/29

7 4.1 Γεδνκέλα Πξνεπεμεξγαζία Γεδνκέλα:» 30 sec εκεξήζηα rinex» IGS precise orbits» IGS pole file» IGS clock file» DCB file» Ionospheric information» DE200 (Πιαλεηηθή Δθεκεξίδα) Παξάκεηξνη πξνεπεμεξγαζίαο: Γωλία απνθνπήο: 10 ν ηξαηεγηθή δεκηνπξγίαο βάζεωλ: Observation max Οιίζζεζε θύθιωλ: Γηνξζώζεθαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ λέεο αζάθεηεο θάζεο Βαζκνλόκεζε δνξπθνξηθώλ θαη επίγεηωλ θεξαηώλ: IGS05 model θάικαηα ξνινγηώλ: Υπνινγίζηεθαλ γηα θάζε κηα επνρή 6/29

8 4.2 Δπεμεξγαζία - πλόξζωζε Παξάκεηξνη επεμεξγαζίαο: Μνληέιν ζπλόξζωζεο : Μέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ Σξνπόζθαηξα : Wet and dry Niell model Ηνλόζθαηξα : Ηνλνζθαηξηθνί ράξηεο (CODE) Μέζνδνο επίιπζεο αζαθεηώλ θάζεο : QIF (Quasi Ionosphere Free) πλόξζωζε (session - multi-session solution) : Μέζνδνο : minimum constraint solution Πιαίζην αλαθνξάο : ITRF2005 ηαζκόο αλαθνξάο (δεζκεύζεηο): AUT1 7/29

9 4.3 Απνηειέζκαηα 1 εο επίιπζεο Από ην κεηαζρεκαηηζκό νκνηόηεηαο κεηαμύ ηνπ MetricaNet θαη ηεο εβδνκαδηαίαο επίιπζεο ηνπ EPN : RMS : 3.5 mm, Residuals : North / East / Up = 1.5 / 1.4 / 5.3 (mm) Μεηαζέζεηο : ΓΦ = 8 mm ΓΥ = 3 mm ΓΕ = 9 mm Οη κέζεο ηηκέο ηεο επαλαιεπηηθόηεηαο (repeatability) ησλ ζηαζκώλ ηνπ MetricaNet : North : 2.07 mm East : 2.08 mm Up : 5.75 mm 8/29

10 4.4 Έληαμε ηνπ MetricaNet ζην HTRS07 3Γ - κεηαζρεκαηηζκόο νκνηόηεηαο κεηαμύ MetricaNet (ITRF2005, ) θαη HEPOS (HTRS07, ) κε 11 θνηλά ζεκεία : LOCAL GEODETIC DATUM: ETRF2005 (HTRF07) RESIDUALS IN LOCAL SYSTEM (NORTH, EAST, UP) NUM NAME FLG RESIDUALS IN MILLIMETERS GLSV A W MATE A W NICO A W NOT1 A W WTZR A W ANKR A A GRAZ A A AUT1 W A NOA1 A A TUC2 A A ORID A A RMS / COMPONENT NUMBER OF PARAMETERS: 7 NUMBER OF COORDINATES: 33 RMS OF TRANSFORMATION: 25.9 MM PARAMETERS: TRANSLATION IN N : MM TRANSLATION IN E : MM TRANSLATION IN U : MM 9/29

11 4.5 Απεηθόληζε ηεο έληαμεο ζην HTRS07 Residuals ηνπ 3Γ Μεηαζρεκαηηζκνύ νκνηόηεηαο κεηαμύ MetricaNet (ITRF2005, ) θαη HEPOS (HTRS07, ) Μπιε δηαλύζκαηα : Οξηδόληην επίπεδν Κόθθηλα δηαλύζκαηα : Καηαθόξπθν επίπεδν 10/29

12 4.6 Δξκελεία απνηειεζκάηωλ Σα απνηειέζκαηα νθείινληαη: ηε γεωδπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ. ηελ αλνκνηνγελή θίλεζε ηεο Νόηηαο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξαζηαηηθή πιάθα. ηε ζπλερή παξακόξθωζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δηθηύνπ HEPOS ιόγω ηεο αλνκνηνγελνύο θίλεζεο. Σξόπνο βειηίωζεο : Αλαγθαία ε ρξνληθή κεηάζεζε ηνπ MetricaNet ζηελ επνρή ηνπ HTRS07 (2007.5). Τπνινγηζκόο ηωλ ηαρπηήηωλ κεηαθίλεζεο ηωλ ζηαζκώλ ηνπ MetricaNet. 11/29

13 5. Τπνινγηζκόο ηαρπηήηωλ κεηαθίλεζεο ηνπ MetricaNet Σηαζκνί GPS : 14 METRICA + 13 EPN Γεδνκέλα 3 εηώλ: (7 εκέξεο / κήλα) 7 εκεξήζηεο επηιύζεηο / κήλα Precise Point Positioning RNX2SNX 1 multi-session solution 252 NEQ files ITRF2005 Τπνινγηζκόο ηαρπηήηωλ ζην ITRF δηαθνξεηηθέο δεζκεύζεηο: (minimum constraint) AUT1 11 IGS + EPN stations 5 IGS stable stations 12/29

14 5.1 Σαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ MetricaNet Οη ηαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ηωλ ζηαζκώλ ηνπ MetricaNET ζην ITRF2005 δηαθνξέο κεηαμύ ησλ επηιύζεσλ : North East Up (mm/year) Οη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηξηώλ επηιύζεσλ θαη ηεο EPN ιύζεο είλαη θάησ από 2 mm/year. Τειηθή επηινγή επίιπζεο: (δέζκεπζε ζην ITRF2005 κέζσ AUT1) Μπιε δηαλύζκαηα : Σαρύηεηεο ζην νξηδόληην επίπεδν Κόθθηλα δηαλύζκαηα : Σαρύηεηεο ζην θαηαθόξπθν επίπεδν 13/29

15 5.2 Πξόβιεκα ζηνπο ζηαζκνύο TUC2 θαη SPET Με «ξεαιηζηηθέο» ηαρύηεηεο ζην θαηαθόξπθν επίπεδν ζηνπο ζηαζκνύο SPET θαη TUC2. Απόξξηςε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζηαζκνύ SPET ιόγσ κηθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δεδνκέλσλ (2009 θαη 2010). Απόξξηςε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζηαζκνύ TUC2 ιόγσ αιιαγήο ηεο θεξαίαο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα /29

16 5.3 Αζπλέρεηα ζηελ ρξνλνζεηξά ηνπ TUC2 Αζπλέρεηα ζηε ρξνλνζεηξά ηνπ θαηαθόξπθνπ επηπέδνπ ιόγω αιιαγήο ηεο θεξαίαο ηνπ ζηαζκνύ TUC2. Πεγή: 15/29

17 5.4 Σαρύηεηεο ζηνπο λένπο ζηαζκνύο Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2009 ππήξραλ 14 κόληκνη ζηαζκνί ηνπ MetricaNet (θόθθηλνη θύθινη). Μέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2010 εγθαηαζηάζεθαλ άιινη 19 κόληκνη ζηαζκνί GPS ηνπ MetricaNet (πξάζηλα ηεηξάγσλα). Δθαξκνγή κνληέισλ παξεκβνιήο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηαρπηήησλ κεηαθίλεζεο ζηνπο θαηλνύξγηνπο ζηαζκνύο GPS ηνπ MetricaNet (πξάζηλα ηεηξάγσλα) κε ηελ βνήζεηα: παιαηόηεξσλ εξγαζηώλ (θακπάληεο κεηξήζεσλ) ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη άιισλ εξεπλεηώλ. Τσλ ηαρπηήησλ κεηαθίλεζεο ησλ κόληκσλ ζηαζκώλ GPS ηνπ MetricaNet θαη ΔPN. 16/29

18 5.5 Σαρύηεηεο ηωλ ζηαζκώλ ηνπ MetricaNet Μπιε δηαλύζκαηα : Σαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην νξηδόληην επίπεδν από παξεκβνιή (ITRF2005). Μωβ δηαλύζκαηα : Σαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην θαηαθόξπθν επίπεδν από παξεκβνιή (ITRF2005). Μαύξα δηαλύζκαηα : Τπνινγηζζείζεο ηαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην νξηδόληην επίπεδν (ITRF2005). Κόθθηλα δηαλύζκαηα : Τπνινγηζζείζεο ηαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην θαηαθόξπθν επίπεδν (ITRF2005). 17/29

19 5.5 Σαρύηεηεο ηωλ ζηαζκώλ ηνπ MetricaNet Μπιε δηαλύζκαηα : Σαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην νξηδόληην επίπεδν από παξεκβνιή (ITRF2005). Μωβ δηαλύζκαηα : Σαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην θαηαθόξπθν επίπεδν από παξεκβνιή (ITRF2005). Μαύξα δηαλύζκαηα : Τπνινγηζζείζεο ηαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην νξηδόληην επίπεδν (ITRF2005). Κόθθηλα δηαλύζκαηα : Τπνινγηζζείζεο ηαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ζην θαηαθόξπθν επίπεδν (ITRF2005). Ηδηαίηεξε γεωδπλακηθά πεξηνρή! Μεηαβνιή ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ εδάθνπο ζε ζρέζε κε ηελ βόξεηα Διιάδα! 17/29

20 5.6 Σαρύηεηεο θαη αλνκνηνγέλεηα ζηελ Διιάδα Οη ηαρύηεηεο κεηαθίλεζεο ηωλ ζηαζκώλ ηνπ MetricaNET ζην ITRF2005 Δπξαζηαηηθή πιάθα Νόηηα Διιάδα 18/29

21 6. 2 ε Δπίιπζε ηνπ MetricaNet o 48 κόληκνη ζηαζκνί GPS 8 IGS ζηαζκνί 7 EPN ζηαζκνί 33 Metrica ζηαζκνί o Φξνληθό δηάζηεκα δεδνκέλσλ: 1/11/2010 κέρξη 30/11/2010 ( 30 ΖΜΔΡΔ ) o Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο: BERNESE GPS SOFTWARE v5.0 19/29

22 6.1 Δπεμεξγαζία - πλόξζωζε o Ζκεξήζηα επίιπζε (session solution): Precise Point Positioning RNX2SNX AUT1 (minimal constraints) ITRF2005 o Multi-session solution : 30 NEQ αξρεία 3 Δπηιύζεηο : AUT1 (minimal constraints) 11 EPN stations (minimal constraints) 5 IGS stations (minimal constraints Οη δηαθνξέο κεηαμύ ηωλ επηιύζεωλ είλαη ζηα 2 mm 20/29

23 DOY 305 DOY 306 DOY 307 DOY 308 DOY 309 DOY 310 DOY 311 DOY 312 DOY 313 DOY 314 DOY 315 DOY 316 DOY 317 DOY 318 DOY 319 DOY 320 DOY 321 DOY 322 DOY 323 DOY 324 DOY 325 DOY 326 DOY 327 DOY 328 DOY 329 DOY 330 DOY 331 DOY 332 DOY 333 DOY 334 % 6.2 Δπίιπζε αζαθεηώλ θάζεο 100 Ποσοστό επίλυσης των ασαφειών φάσης Percentage of ambiguity resolution 21/29

24 AGNA AGRI ANAV ANKR ATAL AUT1 DUTH GLSV GRAZ HALK HERA IERA KALA KALM KASI KATE KAVA KLOK KORI KTIM LAMI LEMN MATE MET0 MOLA NICO NOA1 NOT1 NVRK ORID PAT0 PONT PRKV RAMO RETH RLSO SKOP SPAN SPET STRA TEIS THIV TUC2 VERI VLSM VOLO WTZR XIRO mm 6.3 Ζ επαλαιεπηηθόηεηα Επαναληπτικότητα (repeatability) των σταθμών του MetricaNet North : 1.62 mm East : 1.72 mm Up : 5.30 mm Name of GPS stations North East Up (mm) 22/29

25 6.4 Απνηειέζκαηα Δπηιέρηεθε ε πξώηε από ηηο ηξεηο επηιύζεηο, κε δέζκεπζε κόλν ηνπ ζηαζκνύ AUT1 ζην ITRF2005 (2010.9). Απνηειέζκαηα : Σπληεηαγκέλεο ηνπ MetricaNet ζην ITRF2005 (2010.9). Σπληεηαγκέλεο ηνπ MetricaNet ζην ETRF2000 (2010.9) (B/A memo, version 7). 23/29

26 7. Σειηθή έληαμε ηνπ MetricaNet ζην HTRS07 Βήκαηα : 1. Μεηάζεζε ηνπ MetricaNet, κε εθαξκνγή ησλ ηαρπηήησλ κεηαθίλεζεο ησλ ζηαζκώλ, από ηελ επνρή ζηελ επνρή (ITRF2005). 2. Δθαξκνγή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ νκνηόηεηαο κεηαμύ ησλ δηθηύσλ MetricaNet (ITRF2005, ) θαη HEPOS (HTRS07, ). Έληεθα θνηλά ζεκεία : AUT1, NOA1, MATE, NOT1, NICO, GLSV, WTZR, RAMO, ANKR, ORID θαη GRAZ. Ο ζηαζκόο TUC2 εμαηξέζεθε ιόγσ ηεο θαηαθόξπθεο κεηαηόπηζεο από ηελ αιιαγή ηεο θεξαίαο. 24/29

27 7.1 Απνηειέζκαηα έληαμεο NUM NAME FLG RESIDUALS IN MILLIMETERS GLSV A A MATE A A NICO A A NOT1 A A WTZR A A RAMO A A ANKR A A GRAZ A A AUT1 W W NOA1 A A ORID A A RMS / COMPONENT RMS OF TRANSFORMATION : 4.3 MM PARAMETERS: TRANSLATION IN X : MM TRANSLATION IN Y : MM TRANSLATION IN Z : MM 25/29

28 7.1 Απνηειέζκαηα έληαμεο NUM NAME FLG RESIDUALS IN MILLIMETERS GLSV A A MATE A A NICO A A NOT1 A A WTZR A A RAMO A A ANKR A A GRAZ A A AUT1 W W NOA1 A A ORID A A RMS / COMPONENT RMS OF TRANSFORMATION : 4.3 MM Μεηαζέζεηο από ην ITRF2005 ( ) ζην HTRS07 (2007.5) PARAMETERS: TRANSLATION IN X : MM TRANSLATION IN Y : MM TRANSLATION IN Z : MM 25/29

29 7.1 Απνηειέζκαηα έληαμεο NUM NAME FLG RESIDUALS IN MILLIMETERS GLSV A A MATE A A NICO A A NOT1 A A WTZR A A RAMO A A ANKR A A GRAZ A A AUT1 W W NOA1 A A ORID A A RMS / COMPONENT RMS OF TRANSFORMATION : RMS κεηαζρεκαηηζκνύ νκνηόηεηαο 4.3 MM Μεηαζέζεηο από ην ITRF2005 ( ) ζην HTRS07 (2007.5) PARAMETERS: TRANSLATION IN X : MM TRANSLATION IN Y : MM TRANSLATION IN Z : MM 25/29

30 7.1 Απνηειέζκαηα έληαμεο NUM NAME FLG RESIDUALS IN MILLIMETERS GLSV A A MATE A A NICO A A NOT1 A A WTZR A A RAMO A A ANKR A A GRAZ A A AUT1 W W NOA1 A A ORID A A RMS / COMPONENT RMS OF TRANSFORMATION : 4.3 MM RMS κεηαζρεκαηηζκνύ νκνηόηεηαο Οη επίζεκεο κεηαζέζεηο ηνπ HEPOS από ην ITRF2005 ζην ETRF2005 (HTRS07) κέζω ηνπ AUT1 ΓΥ = mm ΓΤ = mm ΓΕ = mm Μεηαζέζεηο από ην ITRF2005 ( ) ζην HTRS07 (2007.5) PARAMETERS: TRANSLATION IN X : MM TRANSLATION IN Y : MM TRANSLATION IN Z : MM 25/29

31 8. Σν MetricaNet θαη ην ΔΓΑ87 21 ηξηγσλνκεηξηθά ηεο ΓΥΣ επηιύζεθαλ (ΔΓΣΑ87) από 5 κόληκνπο ζηαζκνύο ηνπ MetricaNet KATE NVRK KAVA STRA AUT VOLO /29

32 8.1 Αθξίβεηα ηνπ MetricaNet ζην ΔΓΑ87 Residuals ζην νξηδόληην επίπεδν κεηαμύ ΔΓΑ87 θαη MetricaNet RESIDUALS νξηδόληην επίπεδν RMS: 4.5 cm Min : 0.52 cm Max : cm MetricaNet vs HEPOS RMS: 4 mm Min : 0.7 mm Μαύξα δηαλύζκαηα : Residuals ζην νξηδόληην επίπεδν κεηαμύ ΔΓΑ87 θαη MetricaNet. Max : 8 mm 27/29

33 9. πκπεξάζκαηα 1. Οη ζηαζκνί ηνπ δηθηύνπ MetricaNet επηιύζεθαλ κε αθξίβεηα 1.62 mm (North), 1.72 mm (East) θαη 5.30 mm (Up). (εληόο πξνδηαγξαθώλ ΔPΝ) 2. Οη ζηαζκνί ηνπ δηθηύνπ MetricaNet επηιύζεθαλ ζην ITRF2005 θαη ζην ETRF2000 κε αθξίβεηα θαιύηεξε ηνπ 1 cm. (εληόο πξνδηαγξαθώλ ΔPΝ) 3. Τπνινγίζηεθαλ νη ηαρύηεηεο ηωλ ζηαζκώλ ηνπ MetricaNet ζην ITRF2005 θαη ζην ETRF2000 κε αθξίβεηα θαιύηεξε από ηα 2 mm/year. 4. Σν δίθηπν MetricaNet εληάρζεθε ζην HTRS07 κε αθξίβεηα 4.3 mm. 28/29

34 9. πκπεξάζκαηα 5. Ο πξνζδηνξηζκόο ζπληεηαγκέλωλ (πεξηνρή Βόξεηαο θαη Κεληξηθήο Διιάδαο) ζηελ ΣΜ87/ΔΓΑ87 κέζω ηνπ δηθηύνπ MetricaNet έγηλε κε αθξίβεηα (rms) 4.5 cm. Δπόκελνη ζηόρνη : 1. Ζ έληαμε ζην ITRFyy θαη ETRFyy όιωλ ηωλ λενϊδξπζέληωλ ζηαζκώλ. 2. Ζ έληαμε ζην HTRS07 όιωλ ηωλ λενϊδξπζέληωλ ζηαζκώλ. 3. Ο ππνινγηζκόο ηωλ ηαρπηήηωλ κεηαθίλεζεο ηωλ λενϊδξπζέληωλ ζηαζκώλ θαη ε βειηίωζε ηωλ κνληέιωλ παξεκβνιήο. 29/29

35 Εσταριστώ για την προσοτή σας! AUT1 ΜΔΣRICA_NET Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2011

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 3 2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Δηζαγσγή ηα γξαθηθά κε ππνινγηζηή ζπρλά πξέπεη λα κεηαβιεζεί: Ζ κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Παξαδείγκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3 Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 Δνόηηηα 3 η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS... 11 2009 ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 2 απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα