A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS"

Transcript

1 In 5th Int l Exhibition and Conference on Environmental Technology (HELECO 2005), Athens, Greece, Technical Chamber of Greece, February , pp.64. A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS I. N. Athanasiadis 1,2, A. K. Mentes 3, P. A. Mitkas 1,2, and Y. A. Mylopoulos 3 1 Intelligent Systems and Software Engineering Laboratory, Informatics and Telematics Institute, CERTH, GR Thessaloniki, Greece. 2 Electrical and Computer Engineering Dept, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece. 3 Civil Engineering Dept, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece. KEYWORDS: Environmental management systems, Environmental informatics, Simulation tools for scenario assessment, Integrated residential water demand, Agent-based social simulation ABSTRACT: This paper presents DAWN, a decision support system that uses software agents for simulating the water demand-supply chain in urban environments. Specifically, a community of software agents is assigned to represent residential water consumers, while another agent simulates the Water Utility. The system incorporates: (a) an econometric model for estimating future water demands, and (b) a social model for simulating the influence that permeates among consumers as a result of an information and education campaign. The hybrid combination of the two models is the novelty of the approach that attempts to incorporate both the economical and the social dimension of water value. DAWN use has been demonstrated in the residential area of Thessaloniki, for exploring the responsiveness of water consumers to an information and education campaign. Contact address: (I. N. Athanasiadis) (A. K. Mentes) (P. Α. Mitkas) (Y. Α. Mylopoulos)

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι. Ν. Αθανασιάδης 1,2, Α. Κ. Μεντές 3, Π. Α. Μήτκας 1,2, και Γ. Α. Μυλόπουλος 3 1 Εργαστήριο Ευφυών Συστηµάτων και Τεχνολογίας Λογισµικού, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη 2 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3 Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη KEYWORDS: Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Περιβαλλοντική πληροφορική, Εργαλεία προσοµοίωσης για την αποτίµηση σεναρίων, Ολοκληρωµένη διαχείριση της αστικής ζήτησης του νερού, Κοινωνική προσοµοίωση µε πράκτορες λογισµικού ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, που ονοµάζεται DAWN, και χρησιµοποιεί πράκτορες λογισµικού για την προσοµοίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας ζήτησης του νερού σε αστικές περιοχές. Συγκεκριµένα, µια κοινότητα πρακτόρων λογισµικού αναλαµβάνει να αντιπροσωπεύσει το σύνολο των καταναλωτών, ενώ ένας άλλος πράκτορας αντιπροσωπεύει την εταιρεία ύδρευσης. Στο σύστηµα ενσωµατώνονται α) ένα οικονοµετρικό µοντέλο για την πρόβλεψη της κατανάλωσης του νερού και β) ένα κοινωνικό µοντέλο για την προσοµοίωση της επιρροής των καταναλωτών µεταξύ τους, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής µιας εκστρατείας ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Η υβριδική χρήση των δύο µοντέλων αποτελεί και την καινοτοµία της εφαρµογής η οποία µε τον τρόπο αυτό λαµβάνει υπόψη και την οικονοµική και την κοινωνική διάσταση του νερού ως αγαθό. Με το DAWN έγινε προσοµοίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η ανταπόκριση των καταναλωτών στην εφαρµογή µιας εκστρατείας εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: (I. N. Αθανασιάδης) (A. K. Μεντές) (Π. Α. Μήτκας) (Γ. Α. Μυλόπουλος)

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1.1 Γενικά Στις µέρες µας, η αυξανόµενη ζήτηση του νερού αναδεικνύει την έντονη ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών πολιτικών για την διαχείριση των υδάτινων πόρων µε ένα ολοκληρωµένο τρόπο. Οι κλασικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την όλο και αυξανόµενη παραγωγή νερού για την κάλυψη της ζήτησης καλούνται πλέον να λάβουν υπόψη τη συντήρηση των δικτύων υποδοµής, την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, τη διαχείριση της ζήτησης του νερού καθώς και το νέο ευρύ θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων που προϋποθέτει τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο προσανατολισµός της διαχείρισης του νερού αστικής χρήσης προς τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεµένος µε την εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης του νερού που έχουν σαν αποτέλεσµα την ισορροπία ανάµεσα στην επέκταση των αναγκών και την εξοικονόµηση του νερού [1, 2]. Τέτοιες πολιτικές απαιτούν την ολοκληρωµένη προσέγγιση των περιβαλλοντικών, καθώς επίσης και των κοινωνικών και οικονοµικών πτυχών της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η διαχείριση της ζήτησης του νερού µπορεί σίγουρα να οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων [3, 4]. Τα οικονοµικά κίνητρα, οι πολιτικές τιµολόγησης του νερού, η δηµόσια συµµετοχή και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς επίσης και οι εκστρατείες εκπαίδευσης και πληροφόρησης είναι σήµερα ισχυρά εργαλεία διαχείρισης της ζήτησης, που µπορούν να συµβάλουν στην διαδικασία εξισορρόπησης της εφοδιαστικής αλυσίδας του νερού. Πλέον έχει καταστεί προφανές ότι η προσέγγιση των αναγκών σε νερό µέσω της κατασκευής µεγάλων υδροδοτικών έργων σταδιακά οδήγησε στη µείωση των διαθέσιµων ποσοτήτων γλυκού νερού, καθώς και στην υπερεκµετάλλευση και την υποεκτίµηση του νερού. Οι εταιρείες ύδρευσης σήµερα καλούνται να συνδυάσουν δοµικές και µή αλλαγές, λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη κατά κεφαλήν χρήση νερού, την αύξηση του πληθυσµού, την αστικοποίηση, τη ρύπανση, τον περιορισµό των διαθεσίµων πόρων και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό για τις διάφορες χρήσεις του νερού. Η χάραξη της πολιτικής διαχείρισης του νερού πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις προτιµήσεις και τα συµφέροντα όλων των µερών που επηρεάζονται. H διαµόρφωση πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι γενικά µια απαιτητική εργασία, που προϋποθέτει να µελετηθούν σε βάθος όλοι οι παράγοντες και οι συνθήκες συµπεριλαµβανοµένης της ζήτησης του νερού και της διαθεσιµότητας των υδάτινων πόρων. Επιστηµονικές µέθοδοι και εργαλεία που προσοµοιώνουν τον κύκλο διαχείρισης του νερού αναλαµβάνουν την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η χρήση των συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων µπορεί να είναι είτε επιχειρησιακή (operational), είτε διερευνητική (exploratory). Η χρήση των προσοµοιωτών αποσκοπεί συνήθως στη διερεύνηση των συνεπειών που θα έχει η εφαρµογή κάποιας πολιτικής. Υπό την έννοια αυτή, ο κύριος στόχος ενός εργαλείου προσοµοίωσης δεν είναι να προβλέψει την ακριβή κατάσταση του συστήµατος, αλλά να εξερευνήσει πώς θα εξελιχθεί το σύστηµα ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης πολιτικής. Η εργασία αυτή αφορά την διαχείριση των υδάτινων πόρων στις αστικές περιοχές. Η τιµολόγηση του νερού στις αστικές περιοχές είναι µια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί τη µελέτη οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων. Η συγκρότηση µιας πολιτικής τιµολόγησης του νερού σχετίζεται µε την διερεύνηση της ζήτησης του νερού και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Για τη µελέτη των αναγκών αστικής κατανάλωσης του νερού έχει αναπτυχθεί

4 πληθώρα στατιστικών και οικονοµετρικών τεχνικών που επικεντρώνονται στην αναζήτηση κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Οι πολιτικές αυτές, µεταξύ άλλων, προσφέρουν κίνητρα για την εξοικονόµηση του νερού [5]. Με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασµού µιας πολιτικής τιµολόγησης του νερού, αναπτύξαµε το DAWN, ένα εργαλείο λογισµικού που επιτρέπει την αποτίµηση εναλλακτικών πολιτικών νερού. Οι αναλυτές και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι οι τελικοί χρήστες του DAWN που µε τη χρήση του µπορούν να καθορίσουν διαφορετικά σενάρια τιµολόγησης και να διερευνήσουν τις συνέπειες που θα έχει η εφαρµογή τους σε ένα εικονικό περιβάλλον. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται το DAWN και επιδεικνύονται οι ικανότητές του για την προσοµοίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των καταναλωτών. Το DAWN διευκολύνει το χρήστη να διερευνήσει τα επακόλουθα της εφαρµογής µιας πολιτικής τιµολόγησης του νερού στη συνολική κατανάλωση, χρησιµοποιώντας µια κοινωνία των πρακτόρων λογισµικού. Συγκεκριµένα, προσοµοιώνεται η εφοδιαστική αλυσίδα κατανάλωσης του νερού και επιτρέπεται ο σχεδιασµός, η δηµιουργία, η τροποποίηση και η εκτέλεση των διαφορετικών σεναρίων τιµολόγησης. Σε αυτά τα σενάρια, οι πράκτορες λογισµικού συµπεριφέρονται ως καταναλωτές νερού, ενώ οικονοµετρικά και κοινωνικά πρότυπα ενσωµατώνονται σε αυτούς για τον υπολογισµό της µελλοντικής κατανάλωσης. Το DAWN υποστηρίζει την κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των καταναλωτών, η οποία ενεργοποιείται χρησιµοποιώντας την επικοινωνία πρακτόρων. Κατά συνέπεια, οι παράµετροι που έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση νερού και συνδέονται µε την καταναλωτική συµπεριφορά µπορούν να περιληφθούν στα σενάρια του DAWN. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε παρουσιάζεται µαζί µε πραγµατικά αποτελέσµατα της εφαρµογής του στην περιοχή Θεσσαλονίκης, χρησιµοποιώντας συνδυασµένα στοιχεία που λήφθηκαν από την εταιρεία ύδρευσης και από ερωτηµατολόγια. 1.2 Ορισµός του προβλήµατος Ο όρος διαχείριση της ζήτησης νερού και ο όρος εξοικονόµηση των υδάτινων αποθεµάτων αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία µε την ίδια έννοια. Η διαχείριση της ζήτησης ορίζεται ως η διαδικασία επιλογής συγκεκριµένων ενεργειών από ένα σύνολο διαθέσιµων επιλογών που στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων κατανάλωσης [6,7]. Από την άλλη, η εξοικονόµηση του νερού ορίζεται ως η κοινωνικά ευεργετική µείωση της χρήσης νερού ή των απωλειών του νερού [8]. Ο όρος "κοινωνικά ευεργετική" υπονοεί την ανταλλαγή µεταξύ κερδών και απωλειών των ενεργειών διαχείρισης του νερού. Συνεπώς, ο κύριος στόχος της διαχείρισης της ζήτησης ή της εξοικονόµησης του νερού είναι η ενθάρρυνση των καταναλωτών προς αποδοτικότερη χρήση του νερού. Τέτοιες πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης περιλαµβάνουν για παράδειγµα: - εκστρατείες εκπαίδευσης των καταναλωτών για το πώς να τροποποιήσουν τις συνήθειες χρήσης και να µειώσουν την κατανάλωση νερού. - προώθηση της χρήσης τεχνολογιών εξοικονόµησης του νερού - προώθηση του µή υδροβόρου αστικού εξωραϊσµού. - υιοθέτηση στρατηγικών τιµολόγησης που αποθαρρύνουν τις υδροβόρες χρήσεις του νερού. - υιοθέτηση οικονοµικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της συνετής χρήσης του νερού. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στις εταιρείες ύδρευσης παίρνουν αποφάσεις για την υλοποίηση ή µή τέτοιων πολιτικών χωρίς να έχουν επαρκή στοιχεία για τα αποτελέσµατα εφαρµογής τους. Είναι απαραίτητη λοιπόν µια διαδικασία αποτίµησης των εναλλακτικών πολιτικών που να ποσοτικοποιεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Η διαδικασία αυτή αφορά τον υπολογισµό της µελλοντικής ζήτησης του νερού ως συνέπεια της εφαρµογής των

5 συγκεκριµένων πολιτικών διαχείρισης και συµπεριλαµβάνει την κατανόηση των συµπεριφορών ζήτησης και των επιλογών χρήσης του νερού. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την µεταβολή της ζήτησης του νερού και πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αποτίµησης είναι η κοινωνική συµπεριφορά και η συσχέτισή της µε τη διαδικασία ορθολογικής χρήσης του νερού. Η εξοικονόµηση του νερού είναι µια ιδέα επί της οποίας η µεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών δείχνει να συµφωνεί "επί της αρχής". Ωστόσο, η αποδοχή της ιδέας αυτής στην πράξη και η υιοθέτησή της στην καθηµερινή καταναλωτική πρακτική είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ο σχεδιασµός πολιτικών εξοικονόµησης νερού απαιτεί την συνεργασία των πολιτών µέσω συµµετοχικών διαδικασιών και της εκπαίδευσης των καταναλωτών. Η εκπαίδευση και η ενηµέρωση των καταναλωτών µπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των µέτρων εξοικονόµησης [9,10,11]. Για το λόγο αυτό πολλές εταιρείες ύδρευσης διεξάγουν εκστρατείες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης ως ένα εργαλείο διαχείρισης της ζήτησης µέσω της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών των πολιτών που αποσκοπεί στην εξοικονόµηση του νερού. Τα αποτελέσµατα των πολιτικών αυτών είναι δύσκολο να απεικονισθούν. Αφενός, οι εκστρατείες ενηµέρωσης έχουν ένα άµεσο αντίκτυπο στους αποδέκτες καταναλωτές και, αφετέρου, οι συµµετέχοντες διαδίδουν στον κοινωνικό τους περίγυρο τις αρχές της εξοικονόµησης του νερού. Κατ αυτόν τον τρόπο τα σήµατα εξοικονόµησης του νερού διαδίδονται σε όλη την κοινωνία. Το άρθρο αυτό µελετά την διάδοση των σηµάτων εξοικονόµησης του νερού σε ένα περιβάλλον προσοµοίωσης, χρησιµοποιώντας µια κοινωνία πρακτόρων. Για το σκοπό αυτό ένα ολοκληρωµένο µοντέλο σχεδιάστηκε και ένα εργαλείο λογισµικού αναπτύχθηκε µε σκοπό τη διερεύνηση των επιπτώσεων της ατοµικής συµπεριφοράς των καταναλωτών. 1.3 Η αστική κατανάλωση του νερού και ο κοινωνικός παράγοντας Η εκτίµηση της συνάρτησης ζήτησης του νερού είναι ένα θέµα που απασχολεί τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Διάφορες οικονοµικές τεχνικές έχουν εφαρµοστεί και έχουν συσχετίσει την κατανάλωση του νερού τόσο µε την τιµή του νερού, όσο και µε άλλους παράγοντες, όπως το εισόδηµα, ο τύπος και η σύνθεση της κατοικίας, η βροχόπτωση και η θερµοκρασία, κ.α. Με τη χρήση οικονοµικών µεθόδων υπολογίζονται οι ελαστικότητες των παραµέτρων που επηρεάζουν την κατανάλωση. Ωστόσο µέχρι πρόσφατα µικρή έµφαση έχει δοθεί στις κοινωνικές πτυχές της ζήτησης του νερού. Η κοινωνική παράµετρος συνήθως µοντελοποιείται ως µια µεταβλητή των οικονοµικών µοντέλων που αναπαριστά τα αποτελέσµατα µιας εκστρατείας ενηµέρωσης κατά τη διάρκεια εφαρµογής της. Οι ελαστικότητες της παραµέτρου που αναφέρονται στην βιβλιογραφία κυµαίνονται µεταξύ και -0.19, δηλαδή έχουν µια ευµεγέθη τιµή. Ωστόσο, αυτά τα ποιοτικά αποτελέσµατα δεν αντανακλούν την κοινωνική συµπεριφορά των µεµονωµένων καταναλωτών νερού, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας στο σύνολό της. Για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, το DAWN υιοθέτησε µια προσέγγιση πολλών πρακτόρων για την διερεύνηση της συσχέτισης της κοινωνικής συµπεριφοράς των µεµονωµένων καταναλωτών νερού µε την εξοικονόµηση του νερού. 2 Ο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ DAWN 2.1 Μια υβριδική προσέγγιση για την προσοµοίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας Στο DAWN η εφοδιαστική αλυσίδα ζήτησης του νερού προσοµοιώνεται µε ένα µοντέλο πολλών πρακτόρων. Μια κοινωνία πρακτόρων λογισµικού αναπαριστά τους µεµονωµένους καταναλωτές νερού και θεωρείται ως ένα δείγµα του συνόλου των καταναλωτών. Η εικονική κοινωνία τούτη

6 αντιδρά στην εφαρµογή διαφορετικών πολιτικών τιµολόγησης του νερού που εφαρµόζει η εταιρεία ύδρευσης, προσοµοιώνοντας την δυναµική συµπεριφορά των πραγµατικών καταναλωτών. Οι πράκτορες-καταναλωτές νερού (Water Consumer Agents ή CA) ακολουθούν ένα οικονοµετρικό µοντέλο για την εκτίµηση των αναγκών τους σε νερό, το οποίο έχει επεκταθεί µε ένα µοντέλο κοινωνικής δράσης. Η κοινωνική αλληλεπίδραση υλοποιείται µέσω ενός µηχανισµού διάχυσης της επιρροής [12], που ενσωµατώνεται στους πράκτορες. Ο µηχανισµός διάχυσης της επιρροής προσοµοιώνει την διάδοση των σηµάτων εξοικονόµησης του νερού εντός της κοινωνίας των καταναλωτών. Στην επόµενη παράγραφο περιγράφουµε την αλυσίδα κατανάλωσης του νερού µαζί µε το µοντέλο πολλών πρακτόρων που αναπτύχθηκε για την προσοµοίωσή της. 2.2 Λειτουργική περιγραφή Οι βασικές λειτουργίες του Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εκτίµησης Σεναρίων µέσω της προσοµοίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας του νερού DAWN είναι: α. Η αποτίµηση των συνεπειών της εφαρµογής εναλλακτικών σεναρίων τιµολόγησης του νερού, µέσα από ένα προσαρµόσιµο, φιλικό προς το χρήστη, εργαλείο προσοµοίωσης. β. Η παροχή αξιόπιστων αποτελεσµάτων µε απώτερο σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ. Η µοντελοποίηση της κοινωνικής συµπεριφοράς των µεµονωµένων καταναλωτών και η ενσωµάτωσή της στα ήδη υπάρχοντα µοντέλα υπολογισµού της κατανάλωσης. Οι χρήστες της πλατφόρµας DAWN (επιστήµονες, αναλυτές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων) βασιζόµενοι στην εµπειρία τους και στα διαθέσιµα δεδοµένα ακολουθούν µια συγκεκριµένη διαδικασία προσοµοίωσης, η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: α. Συλλογή δεδοµένων και σχεδιασµός σεναρίων Ο χρήστης προετοιµάζει το σενάριο προσοµοίωσης καθορίζοντας ένα σύνολο παραµέτρων για την τιµολογιακή πολιτική που υιοθετεί η εταιρεία ύδρευσης και το µοντέλο συµπεριφοράς των καταναλωτών. Οι παράµετροι αυτές εισάγονται στο σύστηµα µέσω µιας γραφικής διεπαφής. β. Αυτο-διαµόρφωση του συστήµατος Το DAWN επεξεργάζεται το σενάριο που εισήγαγε ο χρήστης. Η διαδικασία προσοµοίωσης αρχικοποιείται και στιγµιότυπα των πρακτόρων λογισµικού CA, που αναπαριστούν τους καταναλωτές, δηµιουργούνται χωρίς άλλη παρέµβαση του χρήστη. γ. Προσοµοίωση του σεναρίου Ξεκινά η διαδικασία προσοµοίωσης και εκτελείται σε επαναλαµβανόµενα βήµατα. Καθένα από τα βήµατα αυτά προσοµοιώνει ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι CA καταναλώνουν νερό. δ. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων Κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης, η συνολική κατανάλωση νερού και η ατοµική κατανάλωση του κάθε πράκτορα παρουσιάζονται στο χρήστη. Όταν η προσοµοίωση ολοκληρωθεί, αποθηκεύονται τα τελικά αποτελέσµατα. ε. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων των σεναρίων Τα ποσοτικά αποτελέσµατα των σεναρίων που προσοµοιώθηκαν µε το DAWN αποτιµώνται από το χρήστη. Η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα.

7 Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Να σηµειωθεί ότι η παραµετροποίηση του υβριδικού µοντέλου του DAWN είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη αφού µέσω της γραφικής διεπαφής µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν οι παράµετροι των σεναρίων εκτίµησης. Σχήµα 1. Διάγραµµα λειτουργιών του προσοµοιωτή DAWN 2.3 H αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων του DAWN Η εφοδιαστική αλυσίδα ζήτησης του νερού σε αστικές περιοχές εµπλέκει κυρίως δύο οντότητες. Από τη µια, είναι η εταιρεία ύδρευσης που υδροδοτεί µια αστική περιοχή, εφαρµόζει την πολιτική τιµολόγησης του νερού και οργανώνει εκστρατείες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών. Από την άλλη, είναι οι καταναλωτές νερού, κάτοικοι της αστικής περιοχής, οι οποίοι καταναλώνουν το νερό και αναλαµβάνουν το κόστος του. Η εφοδιαστική αλυσίδα κατανάλωσης του νερού µοντελοποιείται µε µια διαδικασία διαδοχικών ενεργειών των καταναλωτών και της εταιρείας ύδρευσης. Πρώτα, η εταιρεία ύδρευσης εφαρµόζει µια πολιτική διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Στη συνέχεια, οι καταναλωτές αντιδρούν σε αυτή, αναθεωρώντας συν τω χρόνω την ατοµική τους κατανάλωση, βασιζόµενοι στην τιµή του νερού, την κοινωνική επιρροή που δέχονται, τις µετεωρολογικές συνθήκες και άλλες καθορισµένες παραµέτρους. Τέλος, η εταιρεία ύδρευσης αναθεωρεί την πολιτική της περιοδικά. Στο DAWN όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς αναπαριστώνται µε πράκτορες. Έτσι, υπάρχει ο πράκτορας της εταιρείας ύδρευσης (Water Supplier Agent - WSA) καθώς και µια κοινωνία πρακτόρων καταναλωτών (CA) η οποία αναπαριστά τον πληθυσµό της αστικής περιοχής. Κάθε CA µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε ένα µεµονωµένο καταναλωτή ή ένα σύνολο καταναλωτών µε κοινές ανάγκες και συµπεριφορά. Ακόµη, στο σύστηµα προστίθεται και ένας πράκτορας µετεωρολόγος (ΜΟΑ) που παρέχει τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν. Στο σύστηµα προσοµοίωσης οι πράκτορες αναλαµβάνουν τις υπευθυνότητες των πραγµατικών εµπλεκοµένων µερών και ένας πράκτορας προσοµοίωσης (simulator agent-sa) συντονίζει την όλη διαδικασία. Ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για τη γραφική διεπαφή του συστήµατος και τον ορισµό των εναλλακτικών σεναρίων τιµολόγησης. Η αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων του DAWN, που περιγράφηκε παραπάνω, παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.

8 Σχήµα 2: Η αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων της πλατφόρµας DAWN 3. ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 3.1 Το οικονοµετρικό µοντέλο Η εκτίµηση της ζήτησης του νερού συνήθως γίνεται χρησιµοποιώντας ένα γενικό µοντέλο της µορφής Q = f(p,z), που συσχετίζει την κατανάλωση του νερού µε κάποια µέτρα της τιµής του νερού και άλλους παράγοντες [13]. Το οικονοµετρικό µοντέλο που υιοθετήθηκε στο DAWN υπολογίζει την κατανάλωση νερού Q στο χρονικό διάστηµα T από τη σχέση:! ei ln( f i[ PT ]) +! ln Q 1 e j ln( f j[ ZT ]) T = " i όπου P είναι η τιµή του νερού, Z είναι οι άλλες παράµετροι που επηρεάζουν τη ζήτηση, και e είναι οι αντίστοιχες ελαστικότητες. Το µοντέλο αυτό είναι αναπροσαρµόσιµο, καθώς ο χρήστης µπορεί να ορίσει όλες τις µεταβλητές, συναρτήσεις και ελαστικότητες. Το οικονοµετρικό µοντέλο εφαρµόζεται από κάθε CA για τον υπολογισµό της κατανάλωσής του. Στην παραπάνω εξίσωση, συνήθως οι κοινωνικές παράµετροι ενσωµατώνονται ως µεταβλητές του διανύσµατος Z. 3.2 Το κοινωνικό µοντέλο και ο µηχανισµός διάχυσης της επιρροής Στο DAWN η κοινωνική αλληλεπίδραση των καταναλωτών αναπαρίσταται µέσω της επικοινωνίας των πρακτόρων-καταναλωτών. Συγκεκριµένα, οι πράκτορες CA τοποθετούνται επί ενός τετραγωνικού πλέγµατος που αναπαριστά τον κοινωνικό ιστό. Έτσι, ο πράκτορας CA(x,y) ορίζεται j

9 από τις συντεταγµένες του στο πλέγµα (x,y). Η κοινωνική δράση κάθε πράκτορα περιορίζεται στους γειτονικούς του πράκτορες, σε αναλογία µε την πραγµατική συµπεριφορά των καταναλωτών που δεν εξαπλώνεται σε όλη την κοινωνία. Έτσι η (κοινωνική) γειτονιά καθορίζεται σε µια τετραγωνική περιοχή γύρω από τον κάθε πράκτορα ακτίνας sl (ακτίνα επιρροής). Όλοι οι CA που βρίσκονται στην γειτονιά ενός CA είναι οι γείτονές του και αναπαριστούν τον κοινωνικό περίγυρο ενός καταναλωτή. Για παράδειγµα, στο τετραγωνικό πλέγµα ακµής ίσης µε έξι που παρουσιάζεται στο Σχήµα 3, θεωρείται ότι η ακτίνα επιρροής είναι ίση µε ένα. Η γειτονιά του CA(3,3) είναι αυτή που υποδεικνύεται στο σχήµα και τον κοινωνικό του περίγυρο συνιστούν οι πράκτορες CA(2,2) και CA(2,4) Σχήµα 3: Η κοινωνία των πρακτόρων καταναλωτών σε ένα διδιάστατο πλέγµα και η έννοια του περίγυρου Η αλληλεπίδραση κάθε CA µε τον κοινωνικό του περίγυρο υλοποιείται µέσω του Μηχανισµού Διάχυσης της Επιρροής, ο οποίος στηρίζεται την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των πρακτόρων. Οι πράκτορες του περίγυρου επηρεάζουν έναν καταναλωτή, αποστέλλοντας κοινωνικά βάρη (sw), που αναπαριστούν την δύναµη της πειθούς τους. Οι τιµές των κοινωνικών βαρών αυξάνονται ανάλογα µε την ικανότητα του κάθε πράκτορα να πείθει τους γύρω του. Σε κάθε βήµα, t, της προσοµοίωσης, ο κάθε CA(i) λαµβάνει τα κοινωνικά βάρη των γειτόνων του, που έχουν σωρευτικά αποτελέσµατα, και υπολογίζει τις κοινωνικές του µεταβλητές ως: S T ( i) = f (! sw T ) όπου sw είναι τα κοινωνικά βάρη που λαµβάνει από τον περίγυρό του N και f είναι η συνάρτηση διάθλασης του πράκτορα, µέσω της οποίας ο κάθε πράκτορας µεταγλωττίζει διαφορετικά την προσλαµβάνουσα επιρροή που δέχεται από τους γύρω του. Στην πράξη, οι διάφοροι καταναλωτές επιδεικνύουν διαφορετική συµπεριφορά. Κάθε ένας προωθεί τα σήµατα εξοικονόµησης του νερού στους γύρω του σε διαφορετικό βαθµό. Αντίστοιχα, αναθεωρεί την καθηµερινή πρακτική του µε διαφορετικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό στο DAWN ο κάθε πράκτορας καταναλωτής θεωρείται ότι έχει διαφορετική δύναµη πειθούς, και γι'αυτό ο καθένας στέλνει διαφορετικές τιµές κοινωνικών βαρών. Αντίστοιχα, ο καθένας αντιλαµβάνεται διαφορετικά τα σήµατα που του στέλνουν οι γύρω του και ως εκ τούτου αναθεωρεί σε διαφορετικό βαθµό την καταναλωτική συµπεριφορά του. Στο DAWN ο χρήστης ορίζει διάφορης τύπους καταναλωτών οι οποίοι συµπεριφέρονται διαφορετικά. N

10 3.3 Το υβριδικό µοντέλο DAWN Στο DAWN το κοινωνικό µοντέλο ενσωµατώνεται στο γενικό οικονοµετρικό µοντέλο δηµιουργώντας έτσι ένα υβριδικό µοντέλο Q = f(p,s,z), όπου S είναι το διάνυσµα των κοινωνικών µεταβλητών. Αντί λοιπόν να περιλαµβάνονται οι κοινωνικές παράµετροι στο διάνυσµα Z, χρησιµοποιείται η κοινωνική µεταβλητή που ορίστηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Τελικά, η ποσότητα του νερού που καταναλώνει ο κάθε πράκτορας στο χρονικό διάστηµα Τ υπολογίζεται από την εξίσωση: ln QT =! ei ln( f i [ PT "1 ]) +! e j ln( f j [ Z T ]) +! ek ln( f k [! swt ]) i j k N Με τον τρόπο αυτό ενσωµατώνεται ένα µοντέλο κοινωνικής προσοµοίωσης µε πράκτορες σε ένα κλασσικό οικονοµικό µοντέλο πρόβλεψης [14]. Το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων DAWN αναπτύχθηκε σε Java [15] και ένα στιγµιότυπο της γραφικής διεπαφής παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Σχήµα 4: Ένα στιγµιότυπο της γραφικής διεπαφής του DAWN 4. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Εφαρµογή στη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης Η χρήση του προσοµοιωτή DAWN επιδείχθηκε για την εκτίµηση της ζήτησης του νερού στην ευρύτερη περιοχή του αστικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Προηγούµενες µελέτες που βασίστηκαν σε δεδοµένα καταναλωτών της ΕΥΑΘ και σε µελέτες ερωτηµατολογίων καταναλωτών κατέληξαν σε µια συνάρτηση ζήτησης του νερού για τη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης [5,16]. Στο µοντέλο αυτό, πέραν των άλλων παραµέτρων, µελετήθηκε και η µεταβλητή της ενηµέρωσης και επαγρύπνησης των καταναλωτών. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι εργαζόµενοι της ΕΥΑΘ, παρότι δεν πληρώνουν για το νερό που καταναλώνουν, δεν καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες. Συγκεκριµένα, ο βαθµός ενηµέρωσης και επαγρύπνησης έχει µια αρνητική συσχέτιση µε την κατανάλωση, όπως φαίνεται και από την τιµή της ελαστικότητας που υπολογίστηκε στο [5]. Η εξήγηση του φαινοµένου είναι ότι οι ενηµερωµένοι καταναλωτές εξοικονοµούν νερό ακόµη και αν δεν έχουν οικονοµικά κίνητρα [17]. Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει την δυναµική

11 εξοικονόµησης του νερού µέσω εκστρατειών ενηµέρωσης και εκπαίδευσης για την επαγρύπνηση των καταναλωτών. Οι παράµετροι που σχετίζονται µε την επαγρύπνηση των καταναλωτών αντιστοιχήθηκαν σε µια κοινωνική µεταβλητή του µοντέλου DAWN µε σκοπό την συσχέτιση της κοινωνικής συµπεριφοράς των καταναλωτών µε την κατανάλωση νερού. Οι παράµετροι των πειραµάτων ορίστηκαν σε αναλογία µε το µοντέλο ζήτησης του νερού για τη Θεσσαλονίκη που επεκτάθηκε µε το µοντέλο κοινωνικής προσοµοίωσης του DAWN. Συγκεκριµένα, µια κοινωνία εκατό πρακτόρων ανέλαβε να προσοµοιώσει τους καταναλωτές και ορίστηκαν τέσσερις διαφορετικοί τύποι συµπεριφοράς καταναλωτών νερού σε συµφωνία µε τη µελέτη των ερωτηµατολογίων [16]. Το υβριδικό µοντέλο παραµετροποιήθηκε και συγκρίθηκε µε διαθέσιµα δεδοµένα κατανάλωσης της περιόδου , και στη συνέχεια εφαρµόστηκε για την εκτίµηση πέντε διαφορετικών σεναρίων πολιτικών εξοικονόµησης του νερού για την περίοδο Τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικών εξοικονόµησης Το µοντέλο DAWN χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση πέντε εναλλακτικών σεναρίων τιµολόγησης. Σε κάθε σενάριο η εταιρεία ύδρευσης αναθεωρεί την τιµολογιακή της πολιτική σε ετήσια βάση, ενώ οι υποθέσεις του κάθε σεναρίου είναι: Σενάριο A Η τιµή του νερού αποπληθωρίζεται (αυξάνεται κατά 3%), χωρίς κάποια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών. Σενάριο B Η τιµή του νερού αυξάνεται κατά 5%, χωρίς κάποια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών. Σενάριο C Η τιµή του νερού αυξάνεται κατά 7.5%, χωρίς κάποια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών. Σενάριο D Η τιµή του νερού αποπληθωρίζεται και εφαρµόζεται µια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών µέσης κλίµακας. Σενάριο E Η τιµή του νερού αποπληθωρίζεται και εφαρµόζεται µια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών µεγάλης κλίµακας. 4.3 Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα Στο Σχήµα 5 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης των πέντε εναλλακτικών σεναρίων µε το DAWN. Η χρήση του προσοµοιωτή DAWN ανέδειξε µε ποσοτικό τρόπο την επίδραση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των καταναλωτών στην συνολική ζήτηση του νερού. Σχήµα 5. Ποσοτικά αποτελέσµατα προσοµοίωσης µε το DAWN

12 Η εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης που υιοθετούν εκστρατείες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών µπορούν να έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα στην εξοικονόµηση του νερού. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή µιας εκστρατείας µέσης κλίµακας (Σενάριο D) έχει αντίστοιχα αποτελέσµατα µε την αύξηση της τιµής του νερού κατά 5% (Σενάριο Β). Ακόµη, παρατηρήθηκε ότι µια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στο πέρασµα του χρόνου. Τέλος, µια εκστρατεία ενηµέρωσης µεγάλης κλίµακας (Σενάριο Ε) µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό της τάξης του 5% της συνολικής κατανάλωσης του νερού. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Winpenny, J. Managing Water as an Economic Resource. Routledge, N.Y., Westerhoff, G., and Lane, T. Competitive ways to run water utilities. American Water and Wastewater Association Journal 88, 4 (1996), Postel, S. Last Oasis: Facing Water Scarcity. Worldwatch Institute, Arlosoroff, S. Promoting water resource management in the Middle East. Water Engineering (1997), Mylopoulos, Y. A., Mentes, A. K., and Theodossiou, I. Modeling residential water demand using household data: A cubic approach. Water International 29, 1 (2004), AWWA. Water Conservation Strategies. American Water Works Association, Moomaw, R. L., and Warner, L. The adoption of municipal water conservation - an unlikely event? Water Resources Bulletin 17 (1981), Baumann, D. D., Boland, J. J., and Sims, J. H. The problem of defining water conservation. The Cornett Papers, University of Victoria, Victoria, British Colombia, Dziegielewski, B., et al. Evaluating Urban Water Conservation Programs: A Procedures Manual. California Urban Water Agencies, Nieswiadomy, M. L. Estimating urban residential water demand: Effects of price and structure, conservation and education. Water Resources Research 28, 3 (1992), Renwick, M. E., and Green, R. D. Do residential water demand side management policies measure up? An analysis of eight California water agencies. Journal of Environmental Economics and Management 40 (2000), Athanasiadis, I. N., and Mitkas, P. A. Diffusion of water conservation signals through social influence: an agent-based approach. IEEE Computing in Science and Engineering, to appear in Arbues, F., Garcia-Valinas, M. A., and Martinez-Espineira, R. Estimation of residential water demand: A state-of-the-art review. Journal of Socio-Economics 32, 1 (2003), Athanasiadis, I. N., Mentes, A.K., Mitkas, P. A. and Mylopoulos Y.A. A hybrid agent-based model for estimating residential water demand. Simulation: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, to appear in Athanasiadis, I. N., Vartalas, P., and Mitkas, P. A. DAWN: A platform for evaluating water-pricing policies using a software agent society. In International Environmental Modelling and Software Society 2004 International Congress: Complexity and Integrated Resources Management (Osnabrück, Germany, June 2004), C. Pahl, S. Schmidt, and A. Jakeman, Eds., iemss, p Kolokytha, E., Mylopoulos, Y., and Mentes, A. Evaluating demand management aspects of urban water policy - A field survey in the city of Thessaloniki-Greece. Urban Water 4 (2002), Μεντές Α., Διαχείριση της ζήτησης στον τοµέα της ύδρευσης. Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος αξιολόγησης εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Διδακτορική διατριβή, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 2001.

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση Πράκτορα Λογισμικού για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνικές Particle Swarm Optimization

Βελτιστοποίηση Πράκτορα Λογισμικού για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνικές Particle Swarm Optimization ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση και Πρόβλεψη των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία Σαλαµπάσης Μιχαήλ 1, Σαµαθρακής Βαγής 2 και Μπάτζιος Χρήστος 3 1 Τµήµα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα