A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS"

Transcript

1 In 5th Int l Exhibition and Conference on Environmental Technology (HELECO 2005), Athens, Greece, Technical Chamber of Greece, February , pp.64. A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS I. N. Athanasiadis 1,2, A. K. Mentes 3, P. A. Mitkas 1,2, and Y. A. Mylopoulos 3 1 Intelligent Systems and Software Engineering Laboratory, Informatics and Telematics Institute, CERTH, GR Thessaloniki, Greece. 2 Electrical and Computer Engineering Dept, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece. 3 Civil Engineering Dept, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece. KEYWORDS: Environmental management systems, Environmental informatics, Simulation tools for scenario assessment, Integrated residential water demand, Agent-based social simulation ABSTRACT: This paper presents DAWN, a decision support system that uses software agents for simulating the water demand-supply chain in urban environments. Specifically, a community of software agents is assigned to represent residential water consumers, while another agent simulates the Water Utility. The system incorporates: (a) an econometric model for estimating future water demands, and (b) a social model for simulating the influence that permeates among consumers as a result of an information and education campaign. The hybrid combination of the two models is the novelty of the approach that attempts to incorporate both the economical and the social dimension of water value. DAWN use has been demonstrated in the residential area of Thessaloniki, for exploring the responsiveness of water consumers to an information and education campaign. Contact address: (I. N. Athanasiadis) (A. K. Mentes) (P. Α. Mitkas) (Y. Α. Mylopoulos)

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι. Ν. Αθανασιάδης 1,2, Α. Κ. Μεντές 3, Π. Α. Μήτκας 1,2, και Γ. Α. Μυλόπουλος 3 1 Εργαστήριο Ευφυών Συστηµάτων και Τεχνολογίας Λογισµικού, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη 2 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 3 Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη KEYWORDS: Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Περιβαλλοντική πληροφορική, Εργαλεία προσοµοίωσης για την αποτίµηση σεναρίων, Ολοκληρωµένη διαχείριση της αστικής ζήτησης του νερού, Κοινωνική προσοµοίωση µε πράκτορες λογισµικού ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, που ονοµάζεται DAWN, και χρησιµοποιεί πράκτορες λογισµικού για την προσοµοίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας ζήτησης του νερού σε αστικές περιοχές. Συγκεκριµένα, µια κοινότητα πρακτόρων λογισµικού αναλαµβάνει να αντιπροσωπεύσει το σύνολο των καταναλωτών, ενώ ένας άλλος πράκτορας αντιπροσωπεύει την εταιρεία ύδρευσης. Στο σύστηµα ενσωµατώνονται α) ένα οικονοµετρικό µοντέλο για την πρόβλεψη της κατανάλωσης του νερού και β) ένα κοινωνικό µοντέλο για την προσοµοίωση της επιρροής των καταναλωτών µεταξύ τους, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής µιας εκστρατείας ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Η υβριδική χρήση των δύο µοντέλων αποτελεί και την καινοτοµία της εφαρµογής η οποία µε τον τρόπο αυτό λαµβάνει υπόψη και την οικονοµική και την κοινωνική διάσταση του νερού ως αγαθό. Με το DAWN έγινε προσοµοίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για να διερευνηθεί η ανταπόκριση των καταναλωτών στην εφαρµογή µιας εκστρατείας εκπαίδευσης και ενηµέρωσης. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις: (I. N. Αθανασιάδης) (A. K. Μεντές) (Π. Α. Μήτκας) (Γ. Α. Μυλόπουλος)

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1.1 Γενικά Στις µέρες µας, η αυξανόµενη ζήτηση του νερού αναδεικνύει την έντονη ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών πολιτικών για την διαχείριση των υδάτινων πόρων µε ένα ολοκληρωµένο τρόπο. Οι κλασικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την όλο και αυξανόµενη παραγωγή νερού για την κάλυψη της ζήτησης καλούνται πλέον να λάβουν υπόψη τη συντήρηση των δικτύων υποδοµής, την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, τη διαχείριση της ζήτησης του νερού καθώς και το νέο ευρύ θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων που προϋποθέτει τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο προσανατολισµός της διαχείρισης του νερού αστικής χρήσης προς τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεµένος µε την εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης του νερού που έχουν σαν αποτέλεσµα την ισορροπία ανάµεσα στην επέκταση των αναγκών και την εξοικονόµηση του νερού [1, 2]. Τέτοιες πολιτικές απαιτούν την ολοκληρωµένη προσέγγιση των περιβαλλοντικών, καθώς επίσης και των κοινωνικών και οικονοµικών πτυχών της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η διαχείριση της ζήτησης του νερού µπορεί σίγουρα να οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων [3, 4]. Τα οικονοµικά κίνητρα, οι πολιτικές τιµολόγησης του νερού, η δηµόσια συµµετοχή και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς επίσης και οι εκστρατείες εκπαίδευσης και πληροφόρησης είναι σήµερα ισχυρά εργαλεία διαχείρισης της ζήτησης, που µπορούν να συµβάλουν στην διαδικασία εξισορρόπησης της εφοδιαστικής αλυσίδας του νερού. Πλέον έχει καταστεί προφανές ότι η προσέγγιση των αναγκών σε νερό µέσω της κατασκευής µεγάλων υδροδοτικών έργων σταδιακά οδήγησε στη µείωση των διαθέσιµων ποσοτήτων γλυκού νερού, καθώς και στην υπερεκµετάλλευση και την υποεκτίµηση του νερού. Οι εταιρείες ύδρευσης σήµερα καλούνται να συνδυάσουν δοµικές και µή αλλαγές, λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη κατά κεφαλήν χρήση νερού, την αύξηση του πληθυσµού, την αστικοποίηση, τη ρύπανση, τον περιορισµό των διαθεσίµων πόρων και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό για τις διάφορες χρήσεις του νερού. Η χάραξη της πολιτικής διαχείρισης του νερού πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις προτιµήσεις και τα συµφέροντα όλων των µερών που επηρεάζονται. H διαµόρφωση πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι γενικά µια απαιτητική εργασία, που προϋποθέτει να µελετηθούν σε βάθος όλοι οι παράγοντες και οι συνθήκες συµπεριλαµβανοµένης της ζήτησης του νερού και της διαθεσιµότητας των υδάτινων πόρων. Επιστηµονικές µέθοδοι και εργαλεία που προσοµοιώνουν τον κύκλο διαχείρισης του νερού αναλαµβάνουν την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η χρήση των συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων µπορεί να είναι είτε επιχειρησιακή (operational), είτε διερευνητική (exploratory). Η χρήση των προσοµοιωτών αποσκοπεί συνήθως στη διερεύνηση των συνεπειών που θα έχει η εφαρµογή κάποιας πολιτικής. Υπό την έννοια αυτή, ο κύριος στόχος ενός εργαλείου προσοµοίωσης δεν είναι να προβλέψει την ακριβή κατάσταση του συστήµατος, αλλά να εξερευνήσει πώς θα εξελιχθεί το σύστηµα ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης πολιτικής. Η εργασία αυτή αφορά την διαχείριση των υδάτινων πόρων στις αστικές περιοχές. Η τιµολόγηση του νερού στις αστικές περιοχές είναι µια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί τη µελέτη οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων. Η συγκρότηση µιας πολιτικής τιµολόγησης του νερού σχετίζεται µε την διερεύνηση της ζήτησης του νερού και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Για τη µελέτη των αναγκών αστικής κατανάλωσης του νερού έχει αναπτυχθεί

4 πληθώρα στατιστικών και οικονοµετρικών τεχνικών που επικεντρώνονται στην αναζήτηση κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Οι πολιτικές αυτές, µεταξύ άλλων, προσφέρουν κίνητρα για την εξοικονόµηση του νερού [5]. Με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασµού µιας πολιτικής τιµολόγησης του νερού, αναπτύξαµε το DAWN, ένα εργαλείο λογισµικού που επιτρέπει την αποτίµηση εναλλακτικών πολιτικών νερού. Οι αναλυτές και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι οι τελικοί χρήστες του DAWN που µε τη χρήση του µπορούν να καθορίσουν διαφορετικά σενάρια τιµολόγησης και να διερευνήσουν τις συνέπειες που θα έχει η εφαρµογή τους σε ένα εικονικό περιβάλλον. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται το DAWN και επιδεικνύονται οι ικανότητές του για την προσοµοίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των καταναλωτών. Το DAWN διευκολύνει το χρήστη να διερευνήσει τα επακόλουθα της εφαρµογής µιας πολιτικής τιµολόγησης του νερού στη συνολική κατανάλωση, χρησιµοποιώντας µια κοινωνία των πρακτόρων λογισµικού. Συγκεκριµένα, προσοµοιώνεται η εφοδιαστική αλυσίδα κατανάλωσης του νερού και επιτρέπεται ο σχεδιασµός, η δηµιουργία, η τροποποίηση και η εκτέλεση των διαφορετικών σεναρίων τιµολόγησης. Σε αυτά τα σενάρια, οι πράκτορες λογισµικού συµπεριφέρονται ως καταναλωτές νερού, ενώ οικονοµετρικά και κοινωνικά πρότυπα ενσωµατώνονται σε αυτούς για τον υπολογισµό της µελλοντικής κατανάλωσης. Το DAWN υποστηρίζει την κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των καταναλωτών, η οποία ενεργοποιείται χρησιµοποιώντας την επικοινωνία πρακτόρων. Κατά συνέπεια, οι παράµετροι που έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση νερού και συνδέονται µε την καταναλωτική συµπεριφορά µπορούν να περιληφθούν στα σενάρια του DAWN. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε παρουσιάζεται µαζί µε πραγµατικά αποτελέσµατα της εφαρµογής του στην περιοχή Θεσσαλονίκης, χρησιµοποιώντας συνδυασµένα στοιχεία που λήφθηκαν από την εταιρεία ύδρευσης και από ερωτηµατολόγια. 1.2 Ορισµός του προβλήµατος Ο όρος διαχείριση της ζήτησης νερού και ο όρος εξοικονόµηση των υδάτινων αποθεµάτων αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία µε την ίδια έννοια. Η διαχείριση της ζήτησης ορίζεται ως η διαδικασία επιλογής συγκεκριµένων ενεργειών από ένα σύνολο διαθέσιµων επιλογών που στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων κατανάλωσης [6,7]. Από την άλλη, η εξοικονόµηση του νερού ορίζεται ως η κοινωνικά ευεργετική µείωση της χρήσης νερού ή των απωλειών του νερού [8]. Ο όρος "κοινωνικά ευεργετική" υπονοεί την ανταλλαγή µεταξύ κερδών και απωλειών των ενεργειών διαχείρισης του νερού. Συνεπώς, ο κύριος στόχος της διαχείρισης της ζήτησης ή της εξοικονόµησης του νερού είναι η ενθάρρυνση των καταναλωτών προς αποδοτικότερη χρήση του νερού. Τέτοιες πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης περιλαµβάνουν για παράδειγµα: - εκστρατείες εκπαίδευσης των καταναλωτών για το πώς να τροποποιήσουν τις συνήθειες χρήσης και να µειώσουν την κατανάλωση νερού. - προώθηση της χρήσης τεχνολογιών εξοικονόµησης του νερού - προώθηση του µή υδροβόρου αστικού εξωραϊσµού. - υιοθέτηση στρατηγικών τιµολόγησης που αποθαρρύνουν τις υδροβόρες χρήσεις του νερού. - υιοθέτηση οικονοµικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της συνετής χρήσης του νερού. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στις εταιρείες ύδρευσης παίρνουν αποφάσεις για την υλοποίηση ή µή τέτοιων πολιτικών χωρίς να έχουν επαρκή στοιχεία για τα αποτελέσµατα εφαρµογής τους. Είναι απαραίτητη λοιπόν µια διαδικασία αποτίµησης των εναλλακτικών πολιτικών που να ποσοτικοποιεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Η διαδικασία αυτή αφορά τον υπολογισµό της µελλοντικής ζήτησης του νερού ως συνέπεια της εφαρµογής των

5 συγκεκριµένων πολιτικών διαχείρισης και συµπεριλαµβάνει την κατανόηση των συµπεριφορών ζήτησης και των επιλογών χρήσης του νερού. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την µεταβολή της ζήτησης του νερού και πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αποτίµησης είναι η κοινωνική συµπεριφορά και η συσχέτισή της µε τη διαδικασία ορθολογικής χρήσης του νερού. Η εξοικονόµηση του νερού είναι µια ιδέα επί της οποίας η µεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών δείχνει να συµφωνεί "επί της αρχής". Ωστόσο, η αποδοχή της ιδέας αυτής στην πράξη και η υιοθέτησή της στην καθηµερινή καταναλωτική πρακτική είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ο σχεδιασµός πολιτικών εξοικονόµησης νερού απαιτεί την συνεργασία των πολιτών µέσω συµµετοχικών διαδικασιών και της εκπαίδευσης των καταναλωτών. Η εκπαίδευση και η ενηµέρωση των καταναλωτών µπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των µέτρων εξοικονόµησης [9,10,11]. Για το λόγο αυτό πολλές εταιρείες ύδρευσης διεξάγουν εκστρατείες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης ως ένα εργαλείο διαχείρισης της ζήτησης µέσω της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών των πολιτών που αποσκοπεί στην εξοικονόµηση του νερού. Τα αποτελέσµατα των πολιτικών αυτών είναι δύσκολο να απεικονισθούν. Αφενός, οι εκστρατείες ενηµέρωσης έχουν ένα άµεσο αντίκτυπο στους αποδέκτες καταναλωτές και, αφετέρου, οι συµµετέχοντες διαδίδουν στον κοινωνικό τους περίγυρο τις αρχές της εξοικονόµησης του νερού. Κατ αυτόν τον τρόπο τα σήµατα εξοικονόµησης του νερού διαδίδονται σε όλη την κοινωνία. Το άρθρο αυτό µελετά την διάδοση των σηµάτων εξοικονόµησης του νερού σε ένα περιβάλλον προσοµοίωσης, χρησιµοποιώντας µια κοινωνία πρακτόρων. Για το σκοπό αυτό ένα ολοκληρωµένο µοντέλο σχεδιάστηκε και ένα εργαλείο λογισµικού αναπτύχθηκε µε σκοπό τη διερεύνηση των επιπτώσεων της ατοµικής συµπεριφοράς των καταναλωτών. 1.3 Η αστική κατανάλωση του νερού και ο κοινωνικός παράγοντας Η εκτίµηση της συνάρτησης ζήτησης του νερού είναι ένα θέµα που απασχολεί τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Διάφορες οικονοµικές τεχνικές έχουν εφαρµοστεί και έχουν συσχετίσει την κατανάλωση του νερού τόσο µε την τιµή του νερού, όσο και µε άλλους παράγοντες, όπως το εισόδηµα, ο τύπος και η σύνθεση της κατοικίας, η βροχόπτωση και η θερµοκρασία, κ.α. Με τη χρήση οικονοµικών µεθόδων υπολογίζονται οι ελαστικότητες των παραµέτρων που επηρεάζουν την κατανάλωση. Ωστόσο µέχρι πρόσφατα µικρή έµφαση έχει δοθεί στις κοινωνικές πτυχές της ζήτησης του νερού. Η κοινωνική παράµετρος συνήθως µοντελοποιείται ως µια µεταβλητή των οικονοµικών µοντέλων που αναπαριστά τα αποτελέσµατα µιας εκστρατείας ενηµέρωσης κατά τη διάρκεια εφαρµογής της. Οι ελαστικότητες της παραµέτρου που αναφέρονται στην βιβλιογραφία κυµαίνονται µεταξύ και -0.19, δηλαδή έχουν µια ευµεγέθη τιµή. Ωστόσο, αυτά τα ποιοτικά αποτελέσµατα δεν αντανακλούν την κοινωνική συµπεριφορά των µεµονωµένων καταναλωτών νερού, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας στο σύνολό της. Για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, το DAWN υιοθέτησε µια προσέγγιση πολλών πρακτόρων για την διερεύνηση της συσχέτισης της κοινωνικής συµπεριφοράς των µεµονωµένων καταναλωτών νερού µε την εξοικονόµηση του νερού. 2 Ο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ DAWN 2.1 Μια υβριδική προσέγγιση για την προσοµοίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας Στο DAWN η εφοδιαστική αλυσίδα ζήτησης του νερού προσοµοιώνεται µε ένα µοντέλο πολλών πρακτόρων. Μια κοινωνία πρακτόρων λογισµικού αναπαριστά τους µεµονωµένους καταναλωτές νερού και θεωρείται ως ένα δείγµα του συνόλου των καταναλωτών. Η εικονική κοινωνία τούτη

6 αντιδρά στην εφαρµογή διαφορετικών πολιτικών τιµολόγησης του νερού που εφαρµόζει η εταιρεία ύδρευσης, προσοµοιώνοντας την δυναµική συµπεριφορά των πραγµατικών καταναλωτών. Οι πράκτορες-καταναλωτές νερού (Water Consumer Agents ή CA) ακολουθούν ένα οικονοµετρικό µοντέλο για την εκτίµηση των αναγκών τους σε νερό, το οποίο έχει επεκταθεί µε ένα µοντέλο κοινωνικής δράσης. Η κοινωνική αλληλεπίδραση υλοποιείται µέσω ενός µηχανισµού διάχυσης της επιρροής [12], που ενσωµατώνεται στους πράκτορες. Ο µηχανισµός διάχυσης της επιρροής προσοµοιώνει την διάδοση των σηµάτων εξοικονόµησης του νερού εντός της κοινωνίας των καταναλωτών. Στην επόµενη παράγραφο περιγράφουµε την αλυσίδα κατανάλωσης του νερού µαζί µε το µοντέλο πολλών πρακτόρων που αναπτύχθηκε για την προσοµοίωσή της. 2.2 Λειτουργική περιγραφή Οι βασικές λειτουργίες του Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εκτίµησης Σεναρίων µέσω της προσοµοίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας του νερού DAWN είναι: α. Η αποτίµηση των συνεπειών της εφαρµογής εναλλακτικών σεναρίων τιµολόγησης του νερού, µέσα από ένα προσαρµόσιµο, φιλικό προς το χρήστη, εργαλείο προσοµοίωσης. β. Η παροχή αξιόπιστων αποτελεσµάτων µε απώτερο σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ. Η µοντελοποίηση της κοινωνικής συµπεριφοράς των µεµονωµένων καταναλωτών και η ενσωµάτωσή της στα ήδη υπάρχοντα µοντέλα υπολογισµού της κατανάλωσης. Οι χρήστες της πλατφόρµας DAWN (επιστήµονες, αναλυτές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων) βασιζόµενοι στην εµπειρία τους και στα διαθέσιµα δεδοµένα ακολουθούν µια συγκεκριµένη διαδικασία προσοµοίωσης, η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: α. Συλλογή δεδοµένων και σχεδιασµός σεναρίων Ο χρήστης προετοιµάζει το σενάριο προσοµοίωσης καθορίζοντας ένα σύνολο παραµέτρων για την τιµολογιακή πολιτική που υιοθετεί η εταιρεία ύδρευσης και το µοντέλο συµπεριφοράς των καταναλωτών. Οι παράµετροι αυτές εισάγονται στο σύστηµα µέσω µιας γραφικής διεπαφής. β. Αυτο-διαµόρφωση του συστήµατος Το DAWN επεξεργάζεται το σενάριο που εισήγαγε ο χρήστης. Η διαδικασία προσοµοίωσης αρχικοποιείται και στιγµιότυπα των πρακτόρων λογισµικού CA, που αναπαριστούν τους καταναλωτές, δηµιουργούνται χωρίς άλλη παρέµβαση του χρήστη. γ. Προσοµοίωση του σεναρίου Ξεκινά η διαδικασία προσοµοίωσης και εκτελείται σε επαναλαµβανόµενα βήµατα. Καθένα από τα βήµατα αυτά προσοµοιώνει ένα χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι CA καταναλώνουν νερό. δ. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων Κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης, η συνολική κατανάλωση νερού και η ατοµική κατανάλωση του κάθε πράκτορα παρουσιάζονται στο χρήστη. Όταν η προσοµοίωση ολοκληρωθεί, αποθηκεύονται τα τελικά αποτελέσµατα. ε. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων των σεναρίων Τα ποσοτικά αποτελέσµατα των σεναρίων που προσοµοιώθηκαν µε το DAWN αποτιµώνται από το χρήστη. Η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα.

7 Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Να σηµειωθεί ότι η παραµετροποίηση του υβριδικού µοντέλου του DAWN είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη αφού µέσω της γραφικής διεπαφής µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν οι παράµετροι των σεναρίων εκτίµησης. Σχήµα 1. Διάγραµµα λειτουργιών του προσοµοιωτή DAWN 2.3 H αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων του DAWN Η εφοδιαστική αλυσίδα ζήτησης του νερού σε αστικές περιοχές εµπλέκει κυρίως δύο οντότητες. Από τη µια, είναι η εταιρεία ύδρευσης που υδροδοτεί µια αστική περιοχή, εφαρµόζει την πολιτική τιµολόγησης του νερού και οργανώνει εκστρατείες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών. Από την άλλη, είναι οι καταναλωτές νερού, κάτοικοι της αστικής περιοχής, οι οποίοι καταναλώνουν το νερό και αναλαµβάνουν το κόστος του. Η εφοδιαστική αλυσίδα κατανάλωσης του νερού µοντελοποιείται µε µια διαδικασία διαδοχικών ενεργειών των καταναλωτών και της εταιρείας ύδρευσης. Πρώτα, η εταιρεία ύδρευσης εφαρµόζει µια πολιτική διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Στη συνέχεια, οι καταναλωτές αντιδρούν σε αυτή, αναθεωρώντας συν τω χρόνω την ατοµική τους κατανάλωση, βασιζόµενοι στην τιµή του νερού, την κοινωνική επιρροή που δέχονται, τις µετεωρολογικές συνθήκες και άλλες καθορισµένες παραµέτρους. Τέλος, η εταιρεία ύδρευσης αναθεωρεί την πολιτική της περιοδικά. Στο DAWN όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς αναπαριστώνται µε πράκτορες. Έτσι, υπάρχει ο πράκτορας της εταιρείας ύδρευσης (Water Supplier Agent - WSA) καθώς και µια κοινωνία πρακτόρων καταναλωτών (CA) η οποία αναπαριστά τον πληθυσµό της αστικής περιοχής. Κάθε CA µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε ένα µεµονωµένο καταναλωτή ή ένα σύνολο καταναλωτών µε κοινές ανάγκες και συµπεριφορά. Ακόµη, στο σύστηµα προστίθεται και ένας πράκτορας µετεωρολόγος (ΜΟΑ) που παρέχει τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν. Στο σύστηµα προσοµοίωσης οι πράκτορες αναλαµβάνουν τις υπευθυνότητες των πραγµατικών εµπλεκοµένων µερών και ένας πράκτορας προσοµοίωσης (simulator agent-sa) συντονίζει την όλη διαδικασία. Ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για τη γραφική διεπαφή του συστήµατος και τον ορισµό των εναλλακτικών σεναρίων τιµολόγησης. Η αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων του DAWN, που περιγράφηκε παραπάνω, παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.

8 Σχήµα 2: Η αρχιτεκτονική πολλών πρακτόρων της πλατφόρµας DAWN 3. ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 3.1 Το οικονοµετρικό µοντέλο Η εκτίµηση της ζήτησης του νερού συνήθως γίνεται χρησιµοποιώντας ένα γενικό µοντέλο της µορφής Q = f(p,z), που συσχετίζει την κατανάλωση του νερού µε κάποια µέτρα της τιµής του νερού και άλλους παράγοντες [13]. Το οικονοµετρικό µοντέλο που υιοθετήθηκε στο DAWN υπολογίζει την κατανάλωση νερού Q στο χρονικό διάστηµα T από τη σχέση:! ei ln( f i[ PT ]) +! ln Q 1 e j ln( f j[ ZT ]) T = " i όπου P είναι η τιµή του νερού, Z είναι οι άλλες παράµετροι που επηρεάζουν τη ζήτηση, και e είναι οι αντίστοιχες ελαστικότητες. Το µοντέλο αυτό είναι αναπροσαρµόσιµο, καθώς ο χρήστης µπορεί να ορίσει όλες τις µεταβλητές, συναρτήσεις και ελαστικότητες. Το οικονοµετρικό µοντέλο εφαρµόζεται από κάθε CA για τον υπολογισµό της κατανάλωσής του. Στην παραπάνω εξίσωση, συνήθως οι κοινωνικές παράµετροι ενσωµατώνονται ως µεταβλητές του διανύσµατος Z. 3.2 Το κοινωνικό µοντέλο και ο µηχανισµός διάχυσης της επιρροής Στο DAWN η κοινωνική αλληλεπίδραση των καταναλωτών αναπαρίσταται µέσω της επικοινωνίας των πρακτόρων-καταναλωτών. Συγκεκριµένα, οι πράκτορες CA τοποθετούνται επί ενός τετραγωνικού πλέγµατος που αναπαριστά τον κοινωνικό ιστό. Έτσι, ο πράκτορας CA(x,y) ορίζεται j

9 από τις συντεταγµένες του στο πλέγµα (x,y). Η κοινωνική δράση κάθε πράκτορα περιορίζεται στους γειτονικούς του πράκτορες, σε αναλογία µε την πραγµατική συµπεριφορά των καταναλωτών που δεν εξαπλώνεται σε όλη την κοινωνία. Έτσι η (κοινωνική) γειτονιά καθορίζεται σε µια τετραγωνική περιοχή γύρω από τον κάθε πράκτορα ακτίνας sl (ακτίνα επιρροής). Όλοι οι CA που βρίσκονται στην γειτονιά ενός CA είναι οι γείτονές του και αναπαριστούν τον κοινωνικό περίγυρο ενός καταναλωτή. Για παράδειγµα, στο τετραγωνικό πλέγµα ακµής ίσης µε έξι που παρουσιάζεται στο Σχήµα 3, θεωρείται ότι η ακτίνα επιρροής είναι ίση µε ένα. Η γειτονιά του CA(3,3) είναι αυτή που υποδεικνύεται στο σχήµα και τον κοινωνικό του περίγυρο συνιστούν οι πράκτορες CA(2,2) και CA(2,4) Σχήµα 3: Η κοινωνία των πρακτόρων καταναλωτών σε ένα διδιάστατο πλέγµα και η έννοια του περίγυρου Η αλληλεπίδραση κάθε CA µε τον κοινωνικό του περίγυρο υλοποιείται µέσω του Μηχανισµού Διάχυσης της Επιρροής, ο οποίος στηρίζεται την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των πρακτόρων. Οι πράκτορες του περίγυρου επηρεάζουν έναν καταναλωτή, αποστέλλοντας κοινωνικά βάρη (sw), που αναπαριστούν την δύναµη της πειθούς τους. Οι τιµές των κοινωνικών βαρών αυξάνονται ανάλογα µε την ικανότητα του κάθε πράκτορα να πείθει τους γύρω του. Σε κάθε βήµα, t, της προσοµοίωσης, ο κάθε CA(i) λαµβάνει τα κοινωνικά βάρη των γειτόνων του, που έχουν σωρευτικά αποτελέσµατα, και υπολογίζει τις κοινωνικές του µεταβλητές ως: S T ( i) = f (! sw T ) όπου sw είναι τα κοινωνικά βάρη που λαµβάνει από τον περίγυρό του N και f είναι η συνάρτηση διάθλασης του πράκτορα, µέσω της οποίας ο κάθε πράκτορας µεταγλωττίζει διαφορετικά την προσλαµβάνουσα επιρροή που δέχεται από τους γύρω του. Στην πράξη, οι διάφοροι καταναλωτές επιδεικνύουν διαφορετική συµπεριφορά. Κάθε ένας προωθεί τα σήµατα εξοικονόµησης του νερού στους γύρω του σε διαφορετικό βαθµό. Αντίστοιχα, αναθεωρεί την καθηµερινή πρακτική του µε διαφορετικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό στο DAWN ο κάθε πράκτορας καταναλωτής θεωρείται ότι έχει διαφορετική δύναµη πειθούς, και γι'αυτό ο καθένας στέλνει διαφορετικές τιµές κοινωνικών βαρών. Αντίστοιχα, ο καθένας αντιλαµβάνεται διαφορετικά τα σήµατα που του στέλνουν οι γύρω του και ως εκ τούτου αναθεωρεί σε διαφορετικό βαθµό την καταναλωτική συµπεριφορά του. Στο DAWN ο χρήστης ορίζει διάφορης τύπους καταναλωτών οι οποίοι συµπεριφέρονται διαφορετικά. N

10 3.3 Το υβριδικό µοντέλο DAWN Στο DAWN το κοινωνικό µοντέλο ενσωµατώνεται στο γενικό οικονοµετρικό µοντέλο δηµιουργώντας έτσι ένα υβριδικό µοντέλο Q = f(p,s,z), όπου S είναι το διάνυσµα των κοινωνικών µεταβλητών. Αντί λοιπόν να περιλαµβάνονται οι κοινωνικές παράµετροι στο διάνυσµα Z, χρησιµοποιείται η κοινωνική µεταβλητή που ορίστηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Τελικά, η ποσότητα του νερού που καταναλώνει ο κάθε πράκτορας στο χρονικό διάστηµα Τ υπολογίζεται από την εξίσωση: ln QT =! ei ln( f i [ PT "1 ]) +! e j ln( f j [ Z T ]) +! ek ln( f k [! swt ]) i j k N Με τον τρόπο αυτό ενσωµατώνεται ένα µοντέλο κοινωνικής προσοµοίωσης µε πράκτορες σε ένα κλασσικό οικονοµικό µοντέλο πρόβλεψης [14]. Το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων DAWN αναπτύχθηκε σε Java [15] και ένα στιγµιότυπο της γραφικής διεπαφής παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Σχήµα 4: Ένα στιγµιότυπο της γραφικής διεπαφής του DAWN 4. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Εφαρµογή στη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης Η χρήση του προσοµοιωτή DAWN επιδείχθηκε για την εκτίµηση της ζήτησης του νερού στην ευρύτερη περιοχή του αστικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Προηγούµενες µελέτες που βασίστηκαν σε δεδοµένα καταναλωτών της ΕΥΑΘ και σε µελέτες ερωτηµατολογίων καταναλωτών κατέληξαν σε µια συνάρτηση ζήτησης του νερού για τη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης [5,16]. Στο µοντέλο αυτό, πέραν των άλλων παραµέτρων, µελετήθηκε και η µεταβλητή της ενηµέρωσης και επαγρύπνησης των καταναλωτών. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι εργαζόµενοι της ΕΥΑΘ, παρότι δεν πληρώνουν για το νερό που καταναλώνουν, δεν καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες. Συγκεκριµένα, ο βαθµός ενηµέρωσης και επαγρύπνησης έχει µια αρνητική συσχέτιση µε την κατανάλωση, όπως φαίνεται και από την τιµή της ελαστικότητας που υπολογίστηκε στο [5]. Η εξήγηση του φαινοµένου είναι ότι οι ενηµερωµένοι καταναλωτές εξοικονοµούν νερό ακόµη και αν δεν έχουν οικονοµικά κίνητρα [17]. Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει την δυναµική

11 εξοικονόµησης του νερού µέσω εκστρατειών ενηµέρωσης και εκπαίδευσης για την επαγρύπνηση των καταναλωτών. Οι παράµετροι που σχετίζονται µε την επαγρύπνηση των καταναλωτών αντιστοιχήθηκαν σε µια κοινωνική µεταβλητή του µοντέλου DAWN µε σκοπό την συσχέτιση της κοινωνικής συµπεριφοράς των καταναλωτών µε την κατανάλωση νερού. Οι παράµετροι των πειραµάτων ορίστηκαν σε αναλογία µε το µοντέλο ζήτησης του νερού για τη Θεσσαλονίκη που επεκτάθηκε µε το µοντέλο κοινωνικής προσοµοίωσης του DAWN. Συγκεκριµένα, µια κοινωνία εκατό πρακτόρων ανέλαβε να προσοµοιώσει τους καταναλωτές και ορίστηκαν τέσσερις διαφορετικοί τύποι συµπεριφοράς καταναλωτών νερού σε συµφωνία µε τη µελέτη των ερωτηµατολογίων [16]. Το υβριδικό µοντέλο παραµετροποιήθηκε και συγκρίθηκε µε διαθέσιµα δεδοµένα κατανάλωσης της περιόδου , και στη συνέχεια εφαρµόστηκε για την εκτίµηση πέντε διαφορετικών σεναρίων πολιτικών εξοικονόµησης του νερού για την περίοδο Τα εναλλακτικά σενάρια πολιτικών εξοικονόµησης Το µοντέλο DAWN χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση πέντε εναλλακτικών σεναρίων τιµολόγησης. Σε κάθε σενάριο η εταιρεία ύδρευσης αναθεωρεί την τιµολογιακή της πολιτική σε ετήσια βάση, ενώ οι υποθέσεις του κάθε σεναρίου είναι: Σενάριο A Η τιµή του νερού αποπληθωρίζεται (αυξάνεται κατά 3%), χωρίς κάποια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών. Σενάριο B Η τιµή του νερού αυξάνεται κατά 5%, χωρίς κάποια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών. Σενάριο C Η τιµή του νερού αυξάνεται κατά 7.5%, χωρίς κάποια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών. Σενάριο D Η τιµή του νερού αποπληθωρίζεται και εφαρµόζεται µια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών µέσης κλίµακας. Σενάριο E Η τιµή του νερού αποπληθωρίζεται και εφαρµόζεται µια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών µεγάλης κλίµακας. 4.3 Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα Στο Σχήµα 5 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης των πέντε εναλλακτικών σεναρίων µε το DAWN. Η χρήση του προσοµοιωτή DAWN ανέδειξε µε ποσοτικό τρόπο την επίδραση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των καταναλωτών στην συνολική ζήτηση του νερού. Σχήµα 5. Ποσοτικά αποτελέσµατα προσοµοίωσης µε το DAWN

12 Η εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης που υιοθετούν εκστρατείες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών µπορούν να έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα στην εξοικονόµηση του νερού. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή µιας εκστρατείας µέσης κλίµακας (Σενάριο D) έχει αντίστοιχα αποτελέσµατα µε την αύξηση της τιµής του νερού κατά 5% (Σενάριο Β). Ακόµη, παρατηρήθηκε ότι µια εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στο πέρασµα του χρόνου. Τέλος, µια εκστρατεία ενηµέρωσης µεγάλης κλίµακας (Σενάριο Ε) µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό της τάξης του 5% της συνολικής κατανάλωσης του νερού. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Winpenny, J. Managing Water as an Economic Resource. Routledge, N.Y., Westerhoff, G., and Lane, T. Competitive ways to run water utilities. American Water and Wastewater Association Journal 88, 4 (1996), Postel, S. Last Oasis: Facing Water Scarcity. Worldwatch Institute, Arlosoroff, S. Promoting water resource management in the Middle East. Water Engineering (1997), Mylopoulos, Y. A., Mentes, A. K., and Theodossiou, I. Modeling residential water demand using household data: A cubic approach. Water International 29, 1 (2004), AWWA. Water Conservation Strategies. American Water Works Association, Moomaw, R. L., and Warner, L. The adoption of municipal water conservation - an unlikely event? Water Resources Bulletin 17 (1981), Baumann, D. D., Boland, J. J., and Sims, J. H. The problem of defining water conservation. The Cornett Papers, University of Victoria, Victoria, British Colombia, Dziegielewski, B., et al. Evaluating Urban Water Conservation Programs: A Procedures Manual. California Urban Water Agencies, Nieswiadomy, M. L. Estimating urban residential water demand: Effects of price and structure, conservation and education. Water Resources Research 28, 3 (1992), Renwick, M. E., and Green, R. D. Do residential water demand side management policies measure up? An analysis of eight California water agencies. Journal of Environmental Economics and Management 40 (2000), Athanasiadis, I. N., and Mitkas, P. A. Diffusion of water conservation signals through social influence: an agent-based approach. IEEE Computing in Science and Engineering, to appear in Arbues, F., Garcia-Valinas, M. A., and Martinez-Espineira, R. Estimation of residential water demand: A state-of-the-art review. Journal of Socio-Economics 32, 1 (2003), Athanasiadis, I. N., Mentes, A.K., Mitkas, P. A. and Mylopoulos Y.A. A hybrid agent-based model for estimating residential water demand. Simulation: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, to appear in Athanasiadis, I. N., Vartalas, P., and Mitkas, P. A. DAWN: A platform for evaluating water-pricing policies using a software agent society. In International Environmental Modelling and Software Society 2004 International Congress: Complexity and Integrated Resources Management (Osnabrück, Germany, June 2004), C. Pahl, S. Schmidt, and A. Jakeman, Eds., iemss, p Kolokytha, E., Mylopoulos, Y., and Mentes, A. Evaluating demand management aspects of urban water policy - A field survey in the city of Thessaloniki-Greece. Urban Water 4 (2002), Μεντές Α., Διαχείριση της ζήτησης στον τοµέα της ύδρευσης. Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος αξιολόγησης εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης του νερού. Διδακτορική διατριβή, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 2001.

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ. Ν. Μυλόπουλος,* E. Κολοκυθά,** Α.Μεντές,** Κ. Βογιατζάκη* * Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

A DISTRIBUTED SYSTEM FOR MANAGING AND DIFFUSING ENVIRONMENTAL INFORMATION

A DISTRIBUTED SYSTEM FOR MANAGING AND DIFFUSING ENVIRONMENTAL INFORMATION In 5th Int l Exhibition and Conference on Environmental Technology (HELECO 2005), Athens, Greece, Technical Chamber of Greece, February 2005 2005, pp.213. A DISTRIBUTED SYSTEM FOR MANAGING AND DIFFUSING

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Βαγιωνά., Μυλόπουλος Γ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών KEYWORDS διαχείριση της ζήτησης του νερού, ελαστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Μ. Βασιλειάδου, Α. Κράλλης, Κ. Κωτούλας, Α. Μπάλτσας, Ε. Παπαδόπουλος, Π. Πλαδής, Χ. Χατζηδούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας)

Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Management Information Systems Εργαστήριο 4 ΤΕΙ Ηπείρου (Παράρτηµα Πρέβεζας) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσοµοίωση (Simulation) και Τυχαίες µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη!

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η CONET είναι η πρώτη υπηρεσία που εξασφαλίζει 10 φορές πιο γρήγορη και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ πρακτόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Γκράτζιου Μαρία, Ανδρεαδάκη Μανωλία ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Ξάνθη, 67100 KEYWORDS: Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ: TITLE: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: HEPHAESTUS Ευφυή Ενεργειακά Συστήματα Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

GoGreen Green Business is Smart Business

GoGreen Green Business is Smart Business GoGreen Green Business is Smart Business Presentation Structure 1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 2. Εταίροι - Χώρες 3. Περίληψη Προγράμματος 4. Στόχοι του Προγράμματος 5. Αποτελέσματα Προγράμματος 6. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα