Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην"

Transcript

1 Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην Τν κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθωζεο από ηνπο αξραίνπο κύζνπο ζηα παξακύζηα θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη Δηξήλε Ρνδνζζέλνπο Φηιόινγνο, ύκβνπινο Αξραίσλ Διιεληθώλ ηελ πξνζπάζεηά καο λα νδεγήζνπκε ηνπο καζεηέο καο ζε δεκηνπξγηθή εξγαζία, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ ηε γλώζε, λα ραξνύλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, απνηνικήζακε λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ πινύην πνπ πξνζθέξεη ε αξραία θππξηαθή πεδνγξαθία θαη αλαδεηήζακε ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ ζην Γπκλάζην. Η δηεξεύλεζε πνπ έγηλε ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Μαζήκαηνο έδεημε πσο ε κειέηε ησλ απνζπαζκάησλ από ηελ Αξραία Κππξηαθή Γξακκαηεία ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζε αξθεηέο ελόηεηεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ζα παξνπζηάζνπκε κηα κόλν δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο 15 εο Δλόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα ζηε Β Γπκλαζίνπ. Η όιε πξνζπάζεηα ζηνρεύεη: Οη καζεηέο/ηξηεο: Να γλσξίζνπλ ηελ Αξραία Κππξηαθή Πεδνγξαθία. Να αζθεζνύλ ζηε ζπγθξηηηθή αλάγλσζε θεηκέλσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, ηεο Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο θαη ηεο λεόηεξεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, ώζηε λα δηαπηζηώζνπλ ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Να εμνηθεησζνύλ κε ην ζεκαηηθό κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθσζεο, όπσο απηό απαληά ζε κύζνπο κέζα από αξραία θείκελα, ζε ιατθά θαη ζύγρξνλα παξακύζηα θαη ζηε δεκνηηθή πνίεζε. Να επηηύρνπλ ηε ζπλνιηθή, «νιηζηηθή αλάγλωζε», ησλ θεηκέλσλ από ηελ νπηηθή γσλία θαη άιισλ καζεκάησλ, θηινινγηθώλ θαη κε, από ηελ νπνία ζα θαηαδεηρζεί ε νκνηόηεηα ή

2 ε ζεκαζηνινγηθή πνιπζεκία ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβνιήο αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθό πιαίζην θαη ηελ επηζηήκε. Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο. Να αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο. Να θξίλνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα ζπλζέζνπλ. Η πξόηαζε απνηειεί επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ πνπ νξίδνληαη γηα δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γίλεηαη, έηζη, ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηεθπεξαηώζνπλ κηαλ νκαδηθή εξεπλεηηθή εξγαζία, βάζεη ηεο νπνίαο ζα νξγαλσζεί έλα δηαζεκαηηθό project. ηελ πξνζπάζεηα απηή πξνηείλνληαη εξγαζίεο, νη νπνίεο πξνεθηείλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζε δεκηνπξγηθή γξαθή, θηλεηνπνηνύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη αμηνπνηνύλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε Μνπζηθή θαη ηελ Σέρλε. Δπηδηώθεηαη κε θάζε ηξόπν ε απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, ζύκθσλα κε ην καζεζηαθό πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή. Οη δξαζηεξηόηεηεο νξγαλώλνληαη κε βάζε ηε πλεξγαηηθή Μάζεζε. Οη καζεηέο/ηξηεο γίλνληαη κηθξνεξεπλεηέο θαη δεκηνπξγνί, κηθξνί ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο. ηελ ηάμε ζρνιηάδνληαη κε ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ νι Έννοιερ πος εμπλέκονται ζηα δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο όπωο: σώπορ/σπόνορ άτομο-σύνολο, μεταβολή/εξέλιξη πολιτισμόρ/αντιλήτειρ Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε δηδαθηηθή απηή πξόηαζε πινπνηήζεθε ζην Γπκλάζην Κνθθηλνηξηκηζηάο. Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, νη θηιόινγνη, ε κνπζηθόο θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά αγθάιηαζαλ κε ελζνπζηαζκό ηελ όιε πξνζπάζεηα. Ό, ηη ζα παξνπζηάζνπκε ζην ηέινο ηεο εηζήγεζεο απηήο είλαη θαξπόο ζθιεξήο εξγαζίαο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Η ζπγθεθξηκέλε Δλόηεηα ζηελ ύιε ηεο Β Γπκλαζίνπ έρεη ηνλ ηίηιν «Η κεηακόξθσζε ηνπ Λεπθίππνπ». Σν αξραίν θείκελν ηεο ελόηεηαο είλαη παξκέλν από ην έξγν ηνπ Αλησλίλνπ

3 Ληβεξάιη Μεταμορυώσεων Συναγωγή, έξγν ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ζε πεδό ιόγν κηα ζεηξά κεηακνξθώζεσλ αλζξώπσλ ζε δώα ή αληηθείκελα. Σν θείκελν εμηζηνξεί ην κύζν ηνπ Λεπθίππνπ, πνπ γελλήζεθε θνξίηζη θαη ρξεηάζηεθε ζετθή παξέκβαζε, γηα λα κεηακνξθσζεί ζε αγόξη θαη λα κελ ζαλαησζεί από ηνλ παηέξα ηνπ. Θεσξήζακε όηη ε επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ είρε πξνεγεζεί, όπσο θαζνξίδεηαη από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. Οη καζεηέο έρνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηέζζεξηο Γξαζηεξηόηεηεο: Η πξώηε αθνξά ζηε ζπλαλάγλσζε ηνπ κύζνπ ηεο Δλόηεηαο κε ην κύζν ηεο Γάθλεο ή θαη άιινπο αξραίνπο κύζνπο, ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά αλαδεηνύλ από δηάθνξα βηβιία πνπ ηνπο δίλνληαη ζηελ ηάμε ή δηεξεπλνύλ από ην δηαδίθηπν. Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζηνρεύεη ζην λα αζθήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλεύξεζε ησλ θνηλώλ ζεκαηηθώλ αμόλσλ αλάκεζα ζηνπο κύζνπο. Αλαδεηθλύεηαη έηζη ην θνηλό ζεκαηηθό κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/κεηακόξθσζεο κεηά από ζετθή παξέκβαζε ή αθόκα ζπλεηδεηνπνηείηαη ε αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα θαζνξίζεη ηε δσή ηνπ θαη λα μεθύγεη από ηνλ θίλδπλν πνπ ηνλ απεηιεί. ην ηέινο ηεο Γξαζηεξηόηεηαο θαινύκε ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ λα δώζνπλ έλα δηαθνξεηηθό ηέινο ζην θείκελν κε ζέκα ηε Μεταμόρυωση του Λευκίππου ή ζηνπο άιινπο κύζνπο πνπ κειέηεζαλ, παξνπζηάδνληαο κε έλα δηθό ηνπο ηξόπν ηε ζθελή ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθσζεο ηνπ ήξσα. Χσξηζκέλνη ζε νκάδεο δεκηνπξγνύλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή ζε πεδό ή πνηεηηθό ιόγν. ηε ζπλέρεηα, ζε κηα δεύηεξε Γξαζηεξηόηεηα, αθνύ παξνπζηαζηνύλ ζηνπο καζεηέο ηα βηβιία ηεο Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο ηνπ Ιδξύκαηνο Λεβέληε θαη αθνύ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ πινύην πνπ πεξηθιείνπλ απηά, θαινύκε ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ δύν θείκελα από ηνλ Δξκεζηάλαθηα ηνλ Κύπξην. ην πξώην απόζπαζκα θαηαγξάθεηαη ε εθδνρή γηα ην κύζν δύν αδειθώλ, ηνπ Διηθώλνο θαη

4 ηνπ Κηζαηξώλνο, πνπ έδσζαλ ηα νλόκαηά ηνπο ζηα αληίζηνηρα όξε ηεο Θήβαο, κεηά από ηε κεηακόξθσζή ηνπο ζε όξε. Σν δεύηεξν θείκελν αλαθέξεηαη ζηε κεηακόξθσζε ηνπ Γηόλπζνπ ζε ηίγξε, γηα λα θαηαθηήζεη ηε λύκθε Αιθεζίβνηα. Καινύληαη νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην κύζν γηα ηα δύν αδέιθηα θαη ζηνπο ππόινηπνπο κύζνπο πνπ έρνπλ κειεηήζεη. εκεηώλνπλ όηη θαηά ηελ εθδνρή ηνπ Κύπξηνπ ζπγγξαθέα ν κύζνο δελ ζρεηίδεηαη κε έξσηεο θαη απάηεο ζεώλ, έρεη πεξηζζόηεξν εζηθνδηδαθηηθό ραξαθηήξα, πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ηαξαγκέλε Διιεληζηηθή επνρή (Βνζθόο 2002). Σνλίδεηαη όηη ν θηιόζηνξγνο πξνο ηνπο γνλείο Διηθώλ θαηαθξεκλίδεηαη από ηνλ ζθιεξό θαη πιενλέθηε Κηζαηξώλα, ν νπνίνο γθξεκίδεηαη θαη απηόο καδί ηνπ. «Καηά δε Θεώλ πξόλνηαλ» γίλεηαη ε κεηακόξθσζή ηνπο ζε όξε, ηνπ θαθνύ αδειθνύ ζε ζπήιαην ησλ Δξηλύσλ, ηνπ θαινύ Διηθώλα ζε ελδηαίηεκα Μνπζώλ. Η καζεηέο ζπλερίδνπλ ηε ζπλαλάγλσζε θεηκέλσλ θαη κε ην ζρεδηαζκό ηεξαξρεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, από ηηο πην απιέο ζηηο πην ζύλζεηεο, απνθηνύλ ζηαδηαθά ηε δεμηόηεηα λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ εμέιημε ηνπ ζεκαηηθνύ κνηίβνπ ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθσζεο, εληάζζνληάο ην ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν, ζηηο αληηιήςεηο ηεο θάζε επνρήο. πδεηνύλ θαη δεκηνπξγνύλ ην δηθό ηνπο ιόγν ή επελδύνπλ ην ιόγν ηνπο κε κεισδία θαη θίλεζε. ηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο Γξαζηεξηόηεηαο νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη κειεηνύλ ηελ πινύζηα δεκνηηθή παξάδνζε ηεο Κύπξνπ. Γλσξίδνπλ ηελ Τριανταυυλλένη, ηνλ Κωνσταντά, ηε Ρήγαηλα κε ηα Δθαηό ηεο Κάζηξα ζηνλ Πεληαδάθηπιν, θαη άιια δεκώδε άζκαηα. Μεηαθέξνληαη, όπσο νκνιόγεζαλ, ζε έλαλ θόζκν πην αγλό από ην ζεκεξηλό, ζε έλαλ θόζκν ζηνλ νπνίν ζπλαληνύλ πνιιά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνύ. Καηαιήγνπλ, όκσο, ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ ππάξρεη ζε απηά ην κνηίβν ηεο κεηαβνιήο, έηζη όπσο ην ζπλάληεζαλ ζηνπο κύζνπο πνπ κειέηεζαλ. Καινύκε ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα από ηα θείκελα απηά θαη λα εληάμνπλ ζ απηό ην κνηίβν ηεο κεηακόξθσζεο/κεηαβνιήο. Οη νκάδεο δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη ζπγγξάθνπλ ην δηθό ηνπο

5 παξακύζη, ην δηθό ηνπο ηξαγνύδη. ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη θππξηαθά παξακύζηα (Κώζηαο Χαξαιακπίδεο 2002), εκπλεπζκέλα από ηελ θππξηαθή παξάδνζε, ηα νπνία δηαβάδνληαη ζηελ ηάμε καδί κε ηηο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηώλ. Σέινο, κέζα από έλα θιέθηηθν δεκνηηθό ηξαγνύδη πνπ αλαθέξεηαη ζην ζάλαην ηνπ Οδπζζέα Αλδξνύηζνπ, βιέπνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθσζεο. Μνηξνινγά ε κάλα ηνπ ήξσα πνπ «κεηακνξθώλεηαη» ζε πνπιί, απνθηώληαο ηαπηόρξνλα (ώζηε λα θαλεί ην κέγεζνο ηνπ πόλνπ ηεο) ηα γλσξίζκαηα ηεζζάξσλ πνπιηώλ: ηνπ ηξπγνληνύ πνπ θιαίεη, ηεο πάπηαο πνπ καδάεη ηα θηεξά ηεο, ηεο πεξδηθνύιαο πνπ ζιίβεηαη, ηνπ θνξαθηνύ κε ηα καύξα θηεξά/θηγνύξα. ρνιηάδνπλ ηα παηδηά ην πέξαζκα απηό από ηα πνπιηά ζηε κάλα πνπιί κνηξνινγίζηξα θαη αλαθαινύλ ζηε κλήκε ηνπο ην κύζν ηεο Αεδόλαο. Με αθνξκή ηελ ελόηεηα απηή, είλαη δπλαηόλ λα εθπνλεζεί ζρέδην εξγαζίαο σο κεηαθεηκεληθή δξαζηεξηόηεηα κε ην εμήο ζέκαηα. Τν κνηίβν ηεο κεηακόξθωζεο ζηελ ηέρλε, ηελ πνίεζε θαη ην ηξαγνύδη ζε κηα καζεηηθή παξάζηαζε. ηόρνο ζε έλα επόκελν ζηάδην λα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο ιέμεο κεηαβνιή/κεηακόξθσζε εμέιημε κε κηα δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα. Δίλαη κηα ιέμε κε ζεκαζηνινγηθό εύξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είηε ζηνλ θαζεκεξηλό ιόγν κε δηάθνξεο ρξήζεηο είηε σο επηζηεκνληθόο όξνο κε δηαθνξεηηθό θάζε θνξά πεξηερόκελν ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Δθηόο ηνύηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο πξώην ζπλζεηηθό ιέμεσλ ζηηο δηάθνξεο ζύγρξνλεο γιώζζεο. Έρεηε ηώξα ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεηε ηε καζεηηθή παξάζηαζε θαη λα δηαπηζηώζεηε ηδίνηο όκκαζη πώο ηα αξραία θείκελα όζν θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ηα παξακύζηα κίιεζαλ ζηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ θαη ηα ελέπλεπζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνηόκα θαη κνλαδηθά.

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας»

σέδιο Γιδαζκαλίαρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας» σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ «Ειζαγωγή ζηα όργανα ηης Σσμθωνικής Ορτήζηρας» Γημιοςπγόρ: Εσή Σζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ζρόρξσκα,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα