Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάγδα Νικολαραΐζη¹, Παπανικολάου Φωτεινή², Μπαρµπαργύρη Κυριακή³ ¹Λέκτορας Ειδικής Αγωγής-Αγωγής κωφών, Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ² ασκάλα Ειδικής Αγωγής ³ ασκάλα Ειδικής Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράµµατος έρευνας δράσης µε στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών και των συνεργατικών διδακτικών µοντέλων στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τέλος, αναδεικνύεται ο πολύτιµος ρόλος της έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 1. Εισαγωγή H πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί για το κωφό παιδί µία πρόκληση η οποία οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Ειδικότερα, το κωφό παιδί φτάνει στο σχολείο µε φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό απώλειας της ακοής, την ηλικία διάγνωσης και έγκαιρης παρέµβασης και την πρόσβαση σε µία γλώσσα και στην επικοινωνία (Marshark, Lang & Albertini, 2002). Η πλειοψηφία των κωφών παιδιών έχουν ακούοντες γονείς (Moores, 1996), για τους οποίους ο ερχοµός ενός κωφού παιδιού αποτελεί ένα µη αναµενόµενο γεγονός και η εύρεση του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας µία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία µε αποτέλεσµα να χάνεται ένα πολύτιµο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου το κωφό παιδί δεν επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε το περιβάλλον του και δεν έχει ολοκληρωµένη πρόσβαση σε µία γλώσσα (Goldin-Meadow & Mayberry, 2001). Σε συνδυασµό µε τις φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι δυσκολίες πρόσβασης στο αναλυτικό πρόγραµµα συνδέονται µε τις υπάρχουσες σχολικές συνθήκες στο γενικό σχολείο, στο οποίο φοιτά σήµερα ένας µεγάλος αριθµός κωφών παιδιών (Hyde & Power, 2004 Lampropoulou & Padeliadu, 1995). Ειδικότερα, το κωφό παιδί δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη συνεχή και γρήγορη ροή της συζήτησης µέσα στην τάξη, την αλλαγή των θεµάτων και των οµιλητών και γενικά να συµµετέχει σε δραστηριότητες, όπου το πλήθος των γλωσσικών πληροφοριών σε µία οµιλούµενη γλώσσα είναι µεγάλο (Stinson & Antia, 1999 Stinson & Liu, 1999). Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κωφά παιδιά καταφέρνουν να συµµετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες ανάλογα µε τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 823

2 M. Νικολαραΐζη κ.ά. επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την προσωπικότητά τους και σε µεγάλο βαθµό τη δική τους προσωπική προσπάθεια και την υποστήριξη που δέχονται στο σπίτι (Λαµπροπούλου, 1997 Leigh, 1999 Stinson, Whitmire & Kluwin, 1996). Λαµβάνοντας, υπόψη τις δυσκολίες του κωφού παιδιού στην πρόσβασή του στο αναλυτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα έρευνας δράσης, µε στόχο την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Έναυσµα για την πραγµατοποίηση της έρευνας αποτέλεσε η εκδήλωση βοήθειας και υποστήριξης που εκφράστηκε από τη δασκάλα µίας κωφής µαθήτριας και την αρµόδια σχολική σύµβουλο. Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η ενίσχυση και η βελτίωση της πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση προσαρµογών που αφορούσαν στην οργάνωση της τάξης, στο διδακτικό υλικό για το µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές. Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορούσε στην υποστήριξη της εκπαιδευτικού ώστε να αποκτήσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά στην εκπαίδευση της µαθήτριας. Ο συγκεκριµένος στόχος κρίθηκε αναγκαίος καθώς ο ρόλος του γενικού εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην ενίσχυση της πρόσβασης του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Conway, 1990 Luetke-Stahlman & Luckner, 1991). 2. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε στη Β ηµοτικού ενός εξατάξιου γενικού δηµοτικού σχολείου. Στην τάξη φοιτούσαν 18 µαθητές/τριες, οι 17 από τους/τις οποίους/ες ήταν ακούοντες/ουσες και µία ήταν προγλωσσικά κωφή µε µέσο βαθµό απώλειας ακοής 80 db. Στην έρευνα συµµετείχαν πέντε άτοµα, τα οποία αποτελούσαν την οµάδα αξιολόγησης. Ειδικότερα, στην οµάδα συµµετείχαν η επιστηµονική συνεργάτρια (Ε.Σ.), η σχολική σύµβουλος (Σ.Σ.), η εκπαιδευτικός της τάξης (Ε.) οι δύο ερευνήτριες φοιτήτριες (Ε.Φς), η ερευνήτρια φοιτήτρια 1 (Ε.Φ.1) και η ερευνήτρια φοιτήτρια 2 (Ε.Φ.2). Ο ρόλος της Ε.Σ. αφορούσε στο συντονισµό της οµάδας, στο σχεδιασµό των προσαρµογών των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην υποστήριξη της Ε. και των δύο Ε.Φς. Οι Ε.Φς συµµετείχαν στην προσαρµογή των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην εφαρµογή των προσαρµογών. Ειδικότερα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη κωφή µαθήτρια καθηµερινά µέσα στη γενική τάξη στο δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στο πλαίσιο αυτής της υποστήριξης αξιοποιούσε το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε.Φ.2 βοηθούσε τη µαθήτρια στο σπίτι αξιοποιώντας, επίσης, το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε. συνέβαλε στην αξιοποίηση, αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης της πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Η Σ.Σ. συνέβαλε στο σχεδιασµό των 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 824

3 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα προσαρµογών και επίσης στην αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχτηκε στην έρευνα δράση, η επιλογή της οποίας συνδέονταν µε τους στόχους της έρευνας, δηλαδή την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα και τη στήριξη της εκπαιδευτικού. Επίσης, η συγκεκριµένη µέθοδος προάγει το συνεργατικό και συλλογικό πνεύµα µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης, τη διερεύνηση της κατάστασης σε βάθος και τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας της παρέµβασης (Cohen & Manion, 1997 Hitchcock & Hughes, 1995 Kemmis & McTaggart, 1988). Η έρευνα περιελάµβανε τρεις κύκλους. Κάθε κύκλος αποτελούνταν από τέσσερις φάσεις οι οποίες σύµφωνα µε τους Kemmis και Taggart (1998), συνδέονται και αλληλοσυµπληρώνονται. Ειδικότερα, η πρώτη φάση αφορά στο σχεδιασµό (planning) του υποστηρικτικού προγράµµατος από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης, µε στόχο τη βελτίωση µίας δύσκολης κατάστασης. Η δεύτερη φάση σχετίζεται µε την εφαρµογή του προγράµµατος (acting) και η τρίτη φάση αφορά στην παρακολούθηση του προγράµµατος (observing) από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης. Τέλος, η τέταρτη φάση αναφέρεται στον αναστοχασµό του προγράµµατος (reflecting) µε βάση τις πληροφορίες από την παρατήρηση και εφαρµογή του προγράµµατος. 3. Ανάλυση των ευρηµάτων Η ανάλυση των ευρηµάτων χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις προκαταρκτικές συναντήσεις µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης προκειµένου να γίνει µια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης από τα µέλη της οµάδας. Αναλυτικότερα, η πρώτη συνάντηση έγινε ανάµεσα στη Σ.Σ. και την Ε.Σ., στη διάρκεια της οποίας η Σ.Σ. γνωστοποίησε και περιέγραψε στην Ε.Σ. τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» όπως και τις δυσκολίες της Ε. στην επικοινωνία µε τη µαθήτρια και στη στήριξή της. Η δεύτερη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στην Ε.Σ. και την Ε. στο σχολείο. Ειδικότερα, η Ε.Σ. παρακολούθησε το δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» στη διάρκεια του οποίου έκανε µία αρχική αξιολόγηση των δυσκολιών της εκπαιδευτικού και της µαθήτριας. Στο τέλος του µαθήµατος, η Ε.Σ. συζήτησε µε την Ε. για τις δυσκολίες και τις ανάγκες της µαθήτριας αλλά και της Ε. Η Ε. έδωσε κάποιες πληροφορίες για τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Ειδικότερα, ανάφερε πως ενώ η µαθήτρια είχε πολύ καλό προφορικό λόγο και µπορούσε να αποκωδικοποιήσει ένα κείµενο φωναχτά, συναντούσε έντονες δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου καθώς και στη δηµιουργική γραφή. Επίσης, ανάφερε πως η επικοινωνία µε τη µαθήτρια δεν ήταν εύκολη. Η Ε.Σ. έδωσε κάποιες γενικές πληροφορίες στην Ε. σχετικά µε τον 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 825

4 M. Νικολαραΐζη κ.ά. τρόπο οµιλίας και τη στάση της µέσα στην τάξη, µε στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας της µε τη µαθήτρια. Επιπλέον, η Ε.Σ. πρότεινε στην Ε. να αλλάξει τη θέση της µαθήτριας ώστε να µπορεί η µαθήτρια να έχει οπτική επαφή µε την Ε. και τους/τις συµµαθητές/θήτριες της. Η τρίτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία παρευρίσκονταν όλα τα µέλη της οµάδας. Σε αυτή τη συνάντηση, η Ε. περιέγραψε πάλι τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε η µαθήτρια στην τάξη καθώς και τις δυσκολίες της ίδιας στην καθηµερινή της αλληλεπίδραση µε τη µαθήτρια. Επίσης, η Ε. δήλωσε πως δεν µπορούσε και δεν ήξερε πώς να βοηθήσει τη µαθήτρια ώστε και επιπλέον, εξήγησε πως ήταν δύσκολό να ασχολείται σε εξατοµικευµένη βάση µε τη συγκεκριµένη µαθήτρια. Επίσης, η Ε.Σ. περιέγραψε µερικές από τις δυσκολίες της µαθήτριας και της Ε. βασισµένη στην επίσκεψη όπου έγινε µία αρχική αξιολόγηση των αναγκών της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Τέλος, η Σ.Σ. µας έδωσε κάποιες πληροφορίες για τη µαθήτρια, καθώς η ίδια είχε επισκεφτεί και αξιολογήσει επίσης τις ανάγκες της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες πραγµατοποιήθηκε µία συζήτηση για το πρόγραµµα η οποία αφορούσε στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού και στη στήριξη της µαθήτριας από τις ΕΦς. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό αποφασίστηκε να γίνουν προσαρµογές στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» µε την πρόσθεση οπτικού υλικού στο κείµενο και την µείωση της έκτασης του κειµένου. Τονίστηκε πως δεν θα απλοποιούνταν αλλά θα µειώνονταν ο όγκος των πληροφοριών του κειµένου. Η πρόσθεση οπτικού υλικού αφορούσε, επίσης στις ασκήσεις, οι οποίες επιπλέον έγιναν πιο δηµιουργικές για να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής γραφής. Ο ρόλος των δύο Ε.Φς αφορούσε στην παραγωγή του νέου ή προσαρµοσµένου µαθησιακού υλικού στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Επίσης, η Ε.Φ.1 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και η Ε.Φ.2 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στο σπίτι. Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία συµµετείχαν η Ε.Σ., η µητέρα της µαθήτριας και οι δύο Ε.Φς. Σε αυτή τη συνάντηση ενηµερώθηκε η µητέρα για τους στόχους και το περιεχόµενο του υποστηρικτικού προγράµµατος, ζητήθηκε η γνώµη της για την αναγκαιότητα του προγράµµατος και η άδεια της για την έναρξή του, Η µητέρα συµφώνησε για την υλοποίηση του προγράµµατος. 1 ος κύκλος Σχεδιασµός: Έγινε µείωση του γραπτού κειµένου µε παράλληλη προσθήκη εποπτικού υλικού, µε στόχο να ενισχυθεί η κατανόηση του κειµένου. Όσον αφορά στις ασκήσεις προστέθηκαν ερωτήσεις κατανόησης του κειµένου και επίσης προσρµόστηκαν οι γραµµατικές ασκήσεις, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητες της δηµιουργικής γραφής. Επίσης, συζητήθηκαν οι ρόλοι της Ε. και της Ε.Φ.1 µε έµφαση στην αναγκαιότητα της συνεργασίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 826

5 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Εφαρµογή και παρατήρηση: Όσον αφορά στο υλικό, παρόλο που το κείµενο ήταν µικρότερο σε έκταση από το πρωτότυπο του βιβλίου, η µαθήτρια δε µπορούσε να το κατανοήσει. Μπορούσε να το διαβάζει αλλά δεν το κατανοούσε. Οι ερωτήσεις κατανόησης επίσης δυσκόλεψαν τη µαθήτρια καθώς τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ήταν συνηθισµένες στην τάξη και η µαθήτρια χρειάστηκε αρκετή βοήθεια και υποστήριξη. Τέλος, οι γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις ήταν αρκετές και δεν είχε χρόνο να τις συµπληρώσει. Τέλος, οι δεξιότητές της στη δηµιουργική γραφή ήταν αρκετά φτωχές. Σχετικά µε το ρόλο της Ε.Φ.1 και της Ε. µέσα στην τάξη, η Ε.Φ.1 στην αρχή του πρώτου κύκλου υποστήριξης ένοιωθε άβολα και αγχωµένη παρόλο που τόσο η κωφή µαθήτρια, καθώς και οι ακούοντες µαθητές την είχαν αποδεχτεί. Τις πρώτες µέρες εφαρµογής του υποστηρικτικού προγράµµατος, καθόταν συνήθως δίπλα στην κωφή µαθήτρια για να τη στηρίξει. Κάποιες φορές, βέβαια, πήγαινε και σε άλλους/ες µαθητές/θήτριες όταν η εκπαιδευτικός ή κάποιο από τα παιδιά της ζητούσαν βοήθεια. Η συνεχής παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια φαινόταν να ωθεί τη µαθήτρια να ζητά διαρκώς βοήθειά και να µην προσπαθεί να είναι αυτόνοµη. Επιπλέον, ο ρόλος της Ε.Φ.1 ήταν πολύ ενεργός. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του νέου µαθήµατος από την Ε., η Ε.Φ.1 µετέφερε στη µαθήτρια µε πιο απλά λόγια τις πληροφορίες της Ε. και των συµµαθητών της τάξης όταν αυτές δεν ήταν κατανοητές από τη µαθήτρια. Στη συνέχεια, βοηθούσε τη µαθήτρια στην κατανόηση του κειµένου µε τον ακόλουθο τρόπο. Μετά την ανάγνωση και επεξεργασία του κειµένου, η µαθήτρια απαντούσε στις γραπτές ερωτήσεις του κειµένου και σε ερωτήσεις της Ε. που γίνονταν εξατοµικευµένα στην κωφή µαθήτρια. Η µαθήτρια δεν είχε την ευκαιρία ακόµη να συµµετέχει στην οµαδική ανάλυση του µαθήµατος µε τους συµµαθητές της καθώς χρειαζόταν περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα παιδιά προκειµένου να κατανοήσει το µάθηµα µε τη βοήθεια της Ε.Φ.1. Όταν η Ε. ασχολούνταν εξατοµικευµένα µε τη µαθήτρια, οι άλλοι µαθητές έκαναν κάποια δραστηριότητα που τους ανέθετε η Ε.. Η συµµετοχή της Ε. και η αλληλεπίδρασή της µε την κωφή µαθήτρια σχεδόν µέχρι το τέλος του πρώτου κύκλου της έρευνας περιοριζόταν κυρίως στην εξατοµικευµένη διατύπωση ερωτήσεων για την κατανόηση του κειµένου και κυρίως στην αξιολόγηση των ασκήσεων. Στο τέλος του καθηµερινού µαθήµατος, η Ε. έδινε ανατροφοδότηση στην Ε.Φ.1 για την εφαρµογή του προγράµµατος. Αρχικά, η Ε. δήλωσε πως ένιωθε αµηχανία και άγχος εξαιτίας της νέας κατάστασης (ύπαρξη του κωφού παιδιού και της Ε.Φ.1) και δεν ήξερε πώς να παρέµβει και πώς να συµµετέχει στην εκπαίδευση της κωφής µαθήτριας. Μάλιστα, στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος, τόσο η Ε. όσο και η Ε.Φ.1 δυσκολεύτηκαν να λειτουργήσουν µέσα στην τάξη και να συνεργαστούν. Σταδιακά, ωστόσο, αυτή ο βαθµός δυσκολίας µειώνονταν και συγκεκριµένα λίγο πριν το τέλος του πρώτου κύκλου, η Ε. και η Ε.Φ.1 επικοινωνούσαν και συνεργάζονταν πιο αποτελεσµατικά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 827

6 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Αναστοχασµός: Η συνάντηση για τον αναστοχασµό του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία της Ε.Σ., της Ε., της Ε.Φ.1 και της Ε.Φ.2. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήσαµε για την καταλληλότητα του υλικού και τη γενικότερη πορεία του προγράµµατος. Η Ε. σχολίασε πως το πρόγραµµα παρέµβασης βοήθησε πολύ την ίδια και τη µαθήτρια. Παράλληλα, πρότεινε να γίνουν κάποιες αλλαγές, όπως η χρήση περισσότερου οπτικού υλικού στο γραπτό κείµενο καθώς και στις ασκήσεις και η µείωση του κειµένου, ώστε να µπορεί η µαθήτρια να το κατανοεί µε λιγότερη βοήθεια και στήριξη από την Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις συζητήθηκε πως θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν λιγότερες ασκήσεις, οι οποίες να είναι επικεντρωµένες σε ένα µόνο γραµµατικό φαινόµενο. Με τις παραπάνω αλλαγές η Ε. έλπιζε πως η µαθήτρια θα γινόταν πιο αυτόνοµη, πως δε θα χρειαζόταν τη συνεχή παρουσία της Ε.Φ.1. και ταυτόχρονα, πως η ίδια θα µπορούσε να τη βοηθάει όταν απουσίαζε από την τάξη η Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις η Ε. ανέφερε ότι πολλές φορές η ίδια και η µαθήτρια ένοιωθαν µπερδεµένες µε το πλήθος των διαφορετικών ασκήσεων (προσαρµοσµένες ασκήσεις και υπάρχουσες ασκήσεις του βιβλίου). Η αµηχανία και το άγχος προκλήθηκαν επειδή η µαθήτρια στην αρχή του προγράµµατος έκανε κάποιες ασκήσεις και από το βιβλίο και κάποιες προσαρµοσµένες ασκήσεις που της δίνονταν σε ξεχωριστό φύλλο. Αποφασίστηκε, λοιπόν στη συγκεκριµένη συνάντηση ότι το κείµενο και οι ασκήσεις (προσαρµοσµένες και υπάρχουσες) θα της δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο. Η χρήση του βιβλίου θα περιοριζόταν στην αξιοποίηση των εικόνων, όταν για παράδειγµα η Ε. ζητούσε από τα παιδιά να κοιτάξουν την εικόνα που συνόδευε το κείµενο και να την περιγράψουν, προτού προβούν στην ανάγνωσή του κειµένου. 2 ος κύκλος Σχεδιασµός: Στο νέο υλικό τα κείµενα ήταν πιο µικρά και επίσης προστέθηκαν πολλές εικόνες που απεικόνιζαν το κείµενο, ώστε η µαθήτρια να κατανοεί πιο εύκολα το γραπτό κείµενο. Σχετικά µε τις ασκήσεις, οι ερωτήσεις κατανόησης γίνονταν σταδιακά πιο δύσκολες. Επίσης, στις ασκήσεις δόθηκε έµφαση σε λίγα και κύρια γραµµατικά φαινόµενα και στην καλλιέργεια της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια κατανοούσε ευκολότερα αυτά που διάβαζε. Συνέχιζε ωστόσο, να παρουσιάζει δυσκολίες στην αποτύπωση των γραπτών της σκέψεων παρόλο που µπορούσε να τις εκφράσει προφορικά. Στη φάση της ανάλυσης του µαθήµατος, η κωφή µαθήτρια συνέχισε να δυσκολεύεται να συµµετέχει στις ερωτήσεις της Ε. που απευθύνονταν σε όλα τα παιδιά της τάξης, ωστόσο, σταδιακά άρχισε να σηκώνει το χέρι και να απαντά σε ερωτήσεις της Ε. Όσον αφορά στις ασκήσεις, η µαθήτρια κατάφερνε να τις συµπληρώνει δίχως να χρειάζεται συνεχή βοήθεια από την Ε.Φ.1 ή την Ε. και δίχως να φοβάται την πιθανότητα λάθους. Βέβαια, όταν δυσκολευόταν ζητούσε βοήθεια και έπειτα συνέχιζε. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 828

7 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Σε αυτόν τον κύκλο της έρευνας, η συµπεριφορά και η στάση της Ε. άλλαξε στη διάρκεια του µαθήµατος. Αλληλεπιδρούσε πιο συχνά και ενεργά µε τη µαθήτρια χωρίς να νοιώθει αµηχανία, άγχος και φόβο όπως δήλωσε πως ένοιωθε στην αρχή. Επίσης, προσπαθούσε να εντάξει τη µαθήτρια ενεργά στο µάθηµα µαζί µε τους συµµαθητές της και την ενθάρρυνε να απαντάει σε ερωτήσεις. Τέλος αναλάµβανε να εξηγήσει η ίδια τις ασκήσεις στη µαθήτρια. Συγκεκριµένα, της εξηγούσε τι πρέπει να κάνει και την βοηθούσε στη διάρκεια συµπλήρωσής τους όταν η µαθήτρια το ζητούσε. Επιπλέον, στη διάρκεια του β κύκλου, η Ε. έγινε πιο επικοινωνιακή. Μιλούσε µε έναν ρυθµό που βοηθούσε τη µαθήτρια να προσλάβει τις πληροφορίες πιο εύκολα µέσω της χειλεανάγνωσης, διατηρούσε συνεχή οπτική επαφή µαζί της και έκανε προσπάθεια να επαναλαµβάνει και να της γνωστοποιεί τον µαθητή ή τη µαθήτρια που µιλούσε. Αυτό το κατάφερνε µε το να δείχνει µε το χέρι ή µε το βλέµµα της το παιδί που µιλούσε και ταυτόχρονα να προφέρει το όνοµά του. Από την άλλη, η παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια περιορίστηκε σταδιακά. Πιο συγκεκριµένα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη µαθήτρια στην κατανόηση του γραπτού κειµένου και στη σύντοµη εξήγηση των οδηγιών των ασκήσεων. Έπειτα, η Ε. ασχολούνταν µαζί της, δηλαδή έκανε ερωτήσεις κατανόησης και την βοηθούσε στις ασκήσεις εάν ήταν απαραίτητο και η µαθήτρια το χρειαζόταν. Επιπλέον, η µαθήτρια δεχόταν υποστήριξη από την Ε.Φ.1 όταν η Ε. συζητούσε µε όλους τους µαθητές. Σε αυτή τη φάση η Ε.Φ.1 πλησίαζε τη µαθήτρια και της µετέφερε µε πιο απλά λόγια αυτά που συζητούσαν και την παρότρυνε να συµµετάσχει. Ο βαθµός υποστήριξης της Ε.Φ.1 προς τη µαθήτρια µειώνονταν σταδιακά, καθώς η µαθήτρια έκανε τις ασκήσεις µόνη της ή µε τη βοήθεια της Ε., η οποία έπαιρνε την πρωτοβουλία να ασχοληθεί µε την µαθήτριά της. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όταν η Ε.Φ.1 δεν ήταν δίπλα στην κωφή µαθήτρια, βοηθούσε τους ακούοντες µαθητές ή στεκόταν µακριά από τη µαθήτρια, παρακολουθούσε τη ροή του µαθήµατος και παρέµβαινε όταν η κωφή µαθήτρια δεν καταλάβαινε αυτά που λέγονταν στην τάξη και χρειαζόταν διασαφηνίσεις. Αναστοχασµός: Η δεύτερη συνάντηση για αναστοχασµό του προγράµµατος έγινε µε την παρουσία της Σ.Σ., της Ε.Σ., της Ε. της τάξης και της Ε.Φ.1, στη διάρκεια της οποίας έγιναν διάφορες προτάσεις και παρατηρήσεις που βοήθησαν στον περαιτέρω σχεδιασµό του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, η Ε. ανέφερε ότι η µαθήτρια είχε σηµειώσει µεγάλη πρόοδο. Επίσης, η Ε. τόνισε πως το πρόγραµµα βοήθησε πολύ και την ίδια καθώς δεν ένοιωθε πλέον άβολα και αµήχανα µε τη µαθήτριά της και µπορούσε να τη βοηθά. Επίσης, πρόσθεσε πως ένιωθε πιο ικανή και πιο δυνατή να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της µαθήτριάς της. Αυτό όµως που δεν είχε επιτευχθεί ακόµα αφορούσε στο στόχο της δηµιουργικής γραφής, καθώς η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µόνη της µία ολοκληρωµένη πρόταση. Η Ε.Σ. στη συνέχεια πρότεινε πως θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µαθήτρια να εξοικειωθεί µε το γραπτό κείµενο µέσα από την ανάγνωση απλών λογοτεχνικών βιβλίων στο σπίτι, τα οποία θα µπορούσε να τα διαβάζει µε τη βοήθεια της Ε.Φ.2. Στη συνέχεια, η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 829

8 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Σ.Σ. πρότεινε, πως η Ε.Φ.2 θα µπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του κειµένου µέσα την παροχή πληροφοριών ή την αποκόµιση εµπειριών που θα σχετίζονταν µε το περιεχόµενο του κειµένου. Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης συµφωνήθηκε από όλους να είναι πιο αισθητή και ενεργή η συµµετοχή της µαθήτριας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του µαθήµατος µαζί µε τα ακούοντα παιδιά. Επιπλέον, προτάθηκε οι ερωτήσεις κατανόησης, που σχεδιάζονται για την κωφή µαθήτρια, να δίνονται σε όλα τα παιδιά ώστε η µαθήτρια να νοιώθει ότι δεν είναι αποκοµµένη από την τάξη και να συµµετέχει πιο ολοκληρωµένα στο µάθηµα. Τρίτος κύκλος Σχεδιασµός: Στον τρίτο κύκλο του προγράµµατος, το προσαρµοσµένο υλικό είχε µια πιο σταθερή και δοµηµένη µορφή. Το γραπτό κείµενο ήταν εµπλουτισµένο µε εικόνες και το κείµενο αυξάνονταν σταδιακά, µε βασική αρχή να γίνεται κατανοητό από τη µαθήτρια. Οι ερωτήσεις κατανόησης ήταν ποικίλων τύπων. Επίσης, υπήρχαν λίγες ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης και λεξιλογίου που συνδέονταν όσο ήταν δυνατό µε τον επιδιωκόµενο στόχο της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια συµµετείχε πολύ ενεργά στη διάρκεια του µαθήµατος και η Ε. την παρότρυνε συνεχώς. Στην κατανόηση του µαθήµατος, η Ε. έγραφε τις ερωτήσεις κατανόησης στον πίνακα. Στην απάντησή τους συµµετείχαν ενεργά όλοι οι µαθητές όπως και η κωφή µαθήτρια, η οποία χαιρόταν ιδιαίτερα που συµµετείχε στην ίδια δραστηριότητα µε τους συµµαθητές της. Αυτή η ενέργεια της Ε. µε τις ερωτήσεις κατανόησης συνεχίστηκε γιατί παρατηρήσαµε ότι είχε θετικά αποτελέσµατα για την πρόοδο της µαθήτριας. Μάλιστα, οι απαντήσεις της µαθήτριας ήταν πλέον ολοκληρωµένες και ποτέ δεν απαντούσε µονολεκτικά. Στον τρίτο κύκλο σχεδιασµού έγινε φανερό ότι η Ε. άλλαξε σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούσε µε την κωφή µαθήτρια. Ένοιωθε ικανή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της µαθήτριας. Μάλιστα, η Ε. ανέφερε ότι ακόµα και όταν έλειπε η Ε.Φ.1 κατάφερνε να βοηθά τη µαθήτρια σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος και στην κατανόηση του κειµένου και στις ασκήσεις. Αναστοχασµός: Η τελευταία συνάντηση µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης είχε σαν στόχο µια τελική αποτίµηση του υποστηρικτικού προγράµµατος. Η Σ.Σ. περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε στην αρχή προκειµένου να πείσει και να αποδείξει σε κάποιους υπεύθυνους ότι το πρόγραµµα παρέµβασης θα ενισχύσει την πρόσβαση της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα χωρίς να προκαλέσει δυσκολίες στη λειτουργία της τάξης. Ευχαρίστησε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους και ανέδειξε ιδιαίτερα το σηµαντικό ρόλο της Ε. στην εφαρµογή του προγράµµατος. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 830

9 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η Ε.Σ. επιβράβευσε επίσης την Ε. σχολιάζοντας τη θετική της διάθεση για συνεργασία. Τόνισε όµως και τη σπουδαιότητα του συνεργατικού πνεύµατος που είχε αναπτυχθεί µεταξύ όλων των µελών της οµάδας που ήταν διατεθειµένα να διαθέτουν χρόνο για συναντήσεις και συζητήσεις. Οι αρχικές δυσκολίες στον καθορισµό των ρόλων των ρόλων της Ε. και της Ε.Φ.1 ξεπεράστηκε µέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και την Ε.Φ.1. Επίσης, τονίστηκε ο πολύτιµος ρόλος της Ε.Φ.1 όσον αφορά στη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη, της Ε.Φ.2, η οποία στήριξε το παιδί στο σπίτι και παρείχε πληροφορίες σε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη µαθήτρια και την οικογένειά της και επίσης ο πολύτιµος ρόλος της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της συνέπειας των ΕΦς σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Στη συνέχεια της συζήτησης, η Ε. εξέφρασε τις δικές τις απόψεις για το πρόγραµµα. Ανέφερε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς και προτού ξεκινήσει το υποστηρικτικό πρόγραµµα, η κωφή µαθήτρια δε συµµετείχε στις δραστηριότητες της τάξης µε τους συµµαθητές της και αντέγραφε όλες τις ασκήσεις από τη διπλανή της. Σταδιακά, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος, η µαθήτρια άρχισε να αλλάζει συµπεριφορά και να προοδεύει µαθησιακά. Προσπαθούσε µόνη της να ανταποκρίνεται σε κάθε δραστηριότητα. ούλευε µόνη της και έδειχνε ότι µπορούσε να στηριχθεί στις δυνάµεις της. Η Ε. ευχαρίστησε την Ε.Σ. για τη θετική της διάθεση για στήριξη και συνεργασία. Αναφέρθηκε στη συνεργασία και στην επικοινωνία που είχε µε την Ε.Φ.1. Σχολίασε πως από την αρχή του προγράµµατος η συνεργασία τους ήταν καλή, αλλά στα πρώτα στάδια εφαρµογής του προγράµµατος αντιµετώπιζαν κάποιες δυσκολίες σχετικά µε τους ρόλους της κάθε µίας µέσα στην τάξη. Τα προβλήµατα όµως αυτά ξεπεράστηκαν σύντοµα και προς το τέλος του προγράµµατος ένιωθαν πως επικοινωνούσαν µε άνεση χωρίς να διαταράσσουν την οµαλή ροή του µαθήµατος και την προσοχή των παιδιών. Τις ίδιες πληροφορίες πρόσφερε και η Ε.Φ.1 και επιπλέον, αναφέρθηκε στις εµπειρίες που αποκόµισε από τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα. Χαρακτήρισε τον εαυτό της πολύ τυχερό που πριν ακόµα πάρει το πτυχίο της είχε την ευκαιρία να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στήριξης της κωφής µαθήτριας και παράλληλης ύπαρξης δύο εκπαιδευτικών, και να δει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αυτό εµπερικλείει. Μετά από επτά µήνες εφαρµογής του εθελοντικού προγράµµατος υποστήριξης της κωφής µαθήτριας, όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης ήταν αρκετά ικανοποιηµένα σχετικά µε τους αρχικούς στόχους του προγράµµατος. Ενώ στην αρχή δυσκολευόταν πάρα πολύ να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο, η ικανότητά της στην κατανόηση βελτιώθηκε σηµαντικά. Συγκεκριµένα, µπορούσε να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο και να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης ποικίλων τύπων µε την ελάχιστη βοήθεια, η οποία προσφερόταν όταν το κείµενο περιείχε άγνωστες λέξεις για την µαθήτρια ή µεγάλες προτάσεις. Επιπλέον, η δεξιότητα της δηµιουργικής γραφής είχε κατακτηθεί σε κάποιο βαθµό. Πιο αναλυτικά, ενώ στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µία πρόταση µόνη της αλλά και ούτε να συµπληρώσει 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 831

10 M. Νικολαραΐζη κ.ά. µισοτελειωµένες προτάσεις, στο τέλος κατάφερνε να σχηµατίζει ολοκληρωµένες προτάσεις µε τη βοήθεια εικόνων. 4. Συζήτηση-Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών σύµφωνα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες και δυνατότητες των κωφών παιδιών, ως απαραίτητη συνθήκη για την πετυχηµένη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα, όπως έχει ήδη τονιστεί (Antia, 1999 Jimenez-Sanchez & Antia, 1999 RNID, 2001). Πρόσφατα στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) για παιδιά µε προβλήµατα ακοής, τα οποία προσαρµόζουν τους στόχους και τις δραστηριότητες των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης µε βάση τις γλωσσικές ανάγκες των κωφών παιδιών (Λαµπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκης, 2004). Τα προγράµµατα αυτά δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί, ωστόσο µπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ), ώστε να ενισχύουν την πρόσβαση του παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Νικολαραΐζη, υπό έκδοση). Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω προσαρµογών στην έρευνά µας, ήταν απόρροια του συνεργατικού πνεύµατος όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης και ειδικότερα της Ε. και της Ε.Φ.1. Η Ε. και η Ε.Φ.1 είχαν πολύ καλή επικοινωνία µεταξύ τους στη διάρκεια του µαθήµατος. Τα συνεργατικά µοντέλα διδασκαλίας έχουν αναδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση παιδιών όλων των παιδιών συµπεριλαµβανοµένων των κωφών παιδιών (Jimenez-Sanchez & Antia, 1999). Βέβαια, σε προηγούµενες έρευνες έχουν αναφερθεί οι δυσκολίες που συχνά εντοπίζονται στη συνεργασία ανάµεσα σε γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς (Antia, Stinson & Gaustad, 2002) καθώς και στην απροθυµία των γενικών εκπαιδευτικών να αποδεχτούν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών (Molto, 2003). Ωστόσο, στη δική µας έρευνα, το συνεργατικό πνεύµα ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1, η οποία βέβαια ήταν µελλοντική ειδική παιδαγωγός κατά την εκπόνηση του προγράµµατος, έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Μία πιθανή ερµηνεία για την πετυχηµένη συνεργασία µπορεί να συνδέεται µε το γεγονός ότι η αφορµή και η έναρξη του προγράµµατος βασίστηκε στην επιθυµία της ίδιας της Ε. για παροχή στήριξης και βοήθειας. Επίσης, ένας δεύτερος παράγοντας που µπορεί να ευνόησε τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1 συνδέεται µε τη µεθοδολογία του προγράµµατος, την έρευνα δράση, η οποία ενισχύει και προάγει τη συνεργασία και την εµπλοκή όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης σε διάφορες φάσεις της πορείας του προγράµµατος (Elliot, 1991 Kemmis & McTaggart, 1988). Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα της έρευνάς µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των προσαρµογών του αναλυτικού προγράµµατος ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες των κωφών παιδιών και το σηµαντικό ρόλο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στην πρόσβαση του κωφού µαθητή στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα. Ωστόσο, η έρευνά µας αφορούσε µόνο σε µία τάξη και ένα παιδί. Αναγνωρίζοντας τον πολύτιµο ρόλο της 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 832

11 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, είναι σηµαντικό να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες που θα αξιοποιήσουν αυτή τη µέθοδο και θα αναδείξουν το ρόλο της στη δραστηριοποίηση των γενικών εκπαιδευτικών, στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών και στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antia, S. (1999). The roles of special educators and classroom teachers in an inclusive school. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Antia, S., Stinson, M. & Gaustad M. (2002). Developing membership in the education of Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,7, Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. Conway, L. (1990). Issues relating to classroom management. In M. Ross, Hearingimpaired children in the mainstream. Parkton, Maryland: York Press. Elliot, J. (1992). Action research for educational change. Bristol, PA: Open University Press. Goldin-Meadow, S., & Mayberry, R. (2001). How do profoundly deaf children learn to read?. Learning Disabilities Research and Practice, 16, Hitchcock, G & Hughes, D. (1995). Research and the teacher. A qualitative introduction to school- based research. London: Routledge. Hyde, M., & Power, D. (2004). Inclusion of deaf students: An examination of definitions of inclusion in relation to findings of a recent Australian study of deaf students in regular classes. Deafness and Education International, 6, Jimenez-Sanchez, C. & Antia, S. (1999). Team-teaching in an integrated classroom: Perceptions of deaf and hearing teachers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3 rd ed). Victoria, Australia: Deahin University. Λαµπροπούλου, Β. (1997). Οι απόψεις και οι εµπειρίες των κωφών µαθητών από τη φοίτησή τους σε σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 93, Lampropoulou, V., & Padeliadu, S. (1997). Teachers of the deaf as compared with other groups of teachers. American Annals of the Deaf, 142, Λαµπροπούλου, Β., Παντελιάδου, Σ. & Μαρκάκης, Ε. (2005). Χαρτογράφησηαναλυτικά προγράµµατα Eιδικής Αγωγής: άργησαν µια µέρα. Αρέθας, 3, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 833

12 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Leigh, I. (1999). Inclusive education and personal development. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3, Luetke-Stahlman, B. & Luckner, J. (1991). Effectively educating students with hearing impairments. White Plains, NY: Longman. Marschark, M., Lang, H., & Albertini, J. (2002). Educating deaf children: From research to practice. New York: Oxford University Press. Molto, M. (2003). Mainstream teachers acceptance of instructional adaptations in Spain. European Journal of Special Needs Education,3, Moores, D.F. (1996). Educating the deaf: Psychology, principles and practices. Boston: Houghton Mifflin. Νικολαραΐζη, Μ. (υπό έκδοση) Ο ρόλος της αξιολόγησης στη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Στο.Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, & Ε. Καβαλάρη (Επ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. RNID, (2001). Promoting access to the curriculum for deaf pupils. London: RNID. Stinson, M. & Antia, S. (1999). Considerations in educating Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Stinson, M., Whitmire, K., & Kluwin, T. (1996). Self-Perceptions of social relationships in hearing-impaired adolescents. Journal of Educational Psychology, 88, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 834

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 Ο μαθητής μου σύμφωνα με συστηματική παρατήρηση διαπίστωσα ότι: είχε δυσκολία στην κοινωνική επαφή. Δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τα υπόλοιπα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Μαρία Κορδάκη 1. Εισαγωγή Η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται από τους καθηγητές σε κάθε γνωστικό αντικείμενο καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδικής 63100 Πολύγυρος Πληροφορίες : Μπότσας Γεώργιος Τηλέφωνο : 23710 22530 Fax : 23710 21967 Email. «Κατ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο»

Χαλκιδικής 63100 Πολύγυρος Πληροφορίες : Μπότσας Γεώργιος Τηλέφωνο : 23710 22530 Fax : 23710 21967 Email. «Κατ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ε. Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας

Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας Μαρία Μερτζάνη University of Bristol Μ.Mertzani@bristol.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης: Αξιολόγηση και κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης σε μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες. Ζάνη Φανή Φιλόλογος

Μελέτη περίπτωσης: Αξιολόγηση και κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης σε μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες. Ζάνη Φανή Φιλόλογος Μελέτη περίπτωσης: Αξιολόγηση και κατάρτιση προγράμματος παρέμβασης σε μαθήτρια με μαθησιακές δυσκολίες Ζάνη Φανή Φιλόλογος Κ. Παπουτσάκη Δρ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding

Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding Name of organisation: University of Thessaly, Department of Early Childhood Education Μια έρευνα-δράση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση µιας περίληψης των βασικότερων θεµάτων που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα