Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάγδα Νικολαραΐζη¹, Παπανικολάου Φωτεινή², Μπαρµπαργύρη Κυριακή³ ¹Λέκτορας Ειδικής Αγωγής-Αγωγής κωφών, Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ² ασκάλα Ειδικής Αγωγής ³ ασκάλα Ειδικής Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράµµατος έρευνας δράσης µε στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών και των συνεργατικών διδακτικών µοντέλων στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τέλος, αναδεικνύεται ο πολύτιµος ρόλος της έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 1. Εισαγωγή H πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί για το κωφό παιδί µία πρόκληση η οποία οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Ειδικότερα, το κωφό παιδί φτάνει στο σχολείο µε φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό απώλειας της ακοής, την ηλικία διάγνωσης και έγκαιρης παρέµβασης και την πρόσβαση σε µία γλώσσα και στην επικοινωνία (Marshark, Lang & Albertini, 2002). Η πλειοψηφία των κωφών παιδιών έχουν ακούοντες γονείς (Moores, 1996), για τους οποίους ο ερχοµός ενός κωφού παιδιού αποτελεί ένα µη αναµενόµενο γεγονός και η εύρεση του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας µία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία µε αποτέλεσµα να χάνεται ένα πολύτιµο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου το κωφό παιδί δεν επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε το περιβάλλον του και δεν έχει ολοκληρωµένη πρόσβαση σε µία γλώσσα (Goldin-Meadow & Mayberry, 2001). Σε συνδυασµό µε τις φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι δυσκολίες πρόσβασης στο αναλυτικό πρόγραµµα συνδέονται µε τις υπάρχουσες σχολικές συνθήκες στο γενικό σχολείο, στο οποίο φοιτά σήµερα ένας µεγάλος αριθµός κωφών παιδιών (Hyde & Power, 2004 Lampropoulou & Padeliadu, 1995). Ειδικότερα, το κωφό παιδί δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη συνεχή και γρήγορη ροή της συζήτησης µέσα στην τάξη, την αλλαγή των θεµάτων και των οµιλητών και γενικά να συµµετέχει σε δραστηριότητες, όπου το πλήθος των γλωσσικών πληροφοριών σε µία οµιλούµενη γλώσσα είναι µεγάλο (Stinson & Antia, 1999 Stinson & Liu, 1999). Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κωφά παιδιά καταφέρνουν να συµµετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες ανάλογα µε τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 823

2 M. Νικολαραΐζη κ.ά. επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την προσωπικότητά τους και σε µεγάλο βαθµό τη δική τους προσωπική προσπάθεια και την υποστήριξη που δέχονται στο σπίτι (Λαµπροπούλου, 1997 Leigh, 1999 Stinson, Whitmire & Kluwin, 1996). Λαµβάνοντας, υπόψη τις δυσκολίες του κωφού παιδιού στην πρόσβασή του στο αναλυτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα έρευνας δράσης, µε στόχο την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Έναυσµα για την πραγµατοποίηση της έρευνας αποτέλεσε η εκδήλωση βοήθειας και υποστήριξης που εκφράστηκε από τη δασκάλα µίας κωφής µαθήτριας και την αρµόδια σχολική σύµβουλο. Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η ενίσχυση και η βελτίωση της πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση προσαρµογών που αφορούσαν στην οργάνωση της τάξης, στο διδακτικό υλικό για το µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές. Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορούσε στην υποστήριξη της εκπαιδευτικού ώστε να αποκτήσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά στην εκπαίδευση της µαθήτριας. Ο συγκεκριµένος στόχος κρίθηκε αναγκαίος καθώς ο ρόλος του γενικού εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην ενίσχυση της πρόσβασης του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Conway, 1990 Luetke-Stahlman & Luckner, 1991). 2. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε στη Β ηµοτικού ενός εξατάξιου γενικού δηµοτικού σχολείου. Στην τάξη φοιτούσαν 18 µαθητές/τριες, οι 17 από τους/τις οποίους/ες ήταν ακούοντες/ουσες και µία ήταν προγλωσσικά κωφή µε µέσο βαθµό απώλειας ακοής 80 db. Στην έρευνα συµµετείχαν πέντε άτοµα, τα οποία αποτελούσαν την οµάδα αξιολόγησης. Ειδικότερα, στην οµάδα συµµετείχαν η επιστηµονική συνεργάτρια (Ε.Σ.), η σχολική σύµβουλος (Σ.Σ.), η εκπαιδευτικός της τάξης (Ε.) οι δύο ερευνήτριες φοιτήτριες (Ε.Φς), η ερευνήτρια φοιτήτρια 1 (Ε.Φ.1) και η ερευνήτρια φοιτήτρια 2 (Ε.Φ.2). Ο ρόλος της Ε.Σ. αφορούσε στο συντονισµό της οµάδας, στο σχεδιασµό των προσαρµογών των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην υποστήριξη της Ε. και των δύο Ε.Φς. Οι Ε.Φς συµµετείχαν στην προσαρµογή των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην εφαρµογή των προσαρµογών. Ειδικότερα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη κωφή µαθήτρια καθηµερινά µέσα στη γενική τάξη στο δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στο πλαίσιο αυτής της υποστήριξης αξιοποιούσε το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε.Φ.2 βοηθούσε τη µαθήτρια στο σπίτι αξιοποιώντας, επίσης, το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε. συνέβαλε στην αξιοποίηση, αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης της πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Η Σ.Σ. συνέβαλε στο σχεδιασµό των 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 824

3 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα προσαρµογών και επίσης στην αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχτηκε στην έρευνα δράση, η επιλογή της οποίας συνδέονταν µε τους στόχους της έρευνας, δηλαδή την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα και τη στήριξη της εκπαιδευτικού. Επίσης, η συγκεκριµένη µέθοδος προάγει το συνεργατικό και συλλογικό πνεύµα µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης, τη διερεύνηση της κατάστασης σε βάθος και τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας της παρέµβασης (Cohen & Manion, 1997 Hitchcock & Hughes, 1995 Kemmis & McTaggart, 1988). Η έρευνα περιελάµβανε τρεις κύκλους. Κάθε κύκλος αποτελούνταν από τέσσερις φάσεις οι οποίες σύµφωνα µε τους Kemmis και Taggart (1998), συνδέονται και αλληλοσυµπληρώνονται. Ειδικότερα, η πρώτη φάση αφορά στο σχεδιασµό (planning) του υποστηρικτικού προγράµµατος από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης, µε στόχο τη βελτίωση µίας δύσκολης κατάστασης. Η δεύτερη φάση σχετίζεται µε την εφαρµογή του προγράµµατος (acting) και η τρίτη φάση αφορά στην παρακολούθηση του προγράµµατος (observing) από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης. Τέλος, η τέταρτη φάση αναφέρεται στον αναστοχασµό του προγράµµατος (reflecting) µε βάση τις πληροφορίες από την παρατήρηση και εφαρµογή του προγράµµατος. 3. Ανάλυση των ευρηµάτων Η ανάλυση των ευρηµάτων χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις προκαταρκτικές συναντήσεις µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης προκειµένου να γίνει µια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης από τα µέλη της οµάδας. Αναλυτικότερα, η πρώτη συνάντηση έγινε ανάµεσα στη Σ.Σ. και την Ε.Σ., στη διάρκεια της οποίας η Σ.Σ. γνωστοποίησε και περιέγραψε στην Ε.Σ. τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» όπως και τις δυσκολίες της Ε. στην επικοινωνία µε τη µαθήτρια και στη στήριξή της. Η δεύτερη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στην Ε.Σ. και την Ε. στο σχολείο. Ειδικότερα, η Ε.Σ. παρακολούθησε το δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» στη διάρκεια του οποίου έκανε µία αρχική αξιολόγηση των δυσκολιών της εκπαιδευτικού και της µαθήτριας. Στο τέλος του µαθήµατος, η Ε.Σ. συζήτησε µε την Ε. για τις δυσκολίες και τις ανάγκες της µαθήτριας αλλά και της Ε. Η Ε. έδωσε κάποιες πληροφορίες για τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Ειδικότερα, ανάφερε πως ενώ η µαθήτρια είχε πολύ καλό προφορικό λόγο και µπορούσε να αποκωδικοποιήσει ένα κείµενο φωναχτά, συναντούσε έντονες δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου καθώς και στη δηµιουργική γραφή. Επίσης, ανάφερε πως η επικοινωνία µε τη µαθήτρια δεν ήταν εύκολη. Η Ε.Σ. έδωσε κάποιες γενικές πληροφορίες στην Ε. σχετικά µε τον 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 825

4 M. Νικολαραΐζη κ.ά. τρόπο οµιλίας και τη στάση της µέσα στην τάξη, µε στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας της µε τη µαθήτρια. Επιπλέον, η Ε.Σ. πρότεινε στην Ε. να αλλάξει τη θέση της µαθήτριας ώστε να µπορεί η µαθήτρια να έχει οπτική επαφή µε την Ε. και τους/τις συµµαθητές/θήτριες της. Η τρίτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία παρευρίσκονταν όλα τα µέλη της οµάδας. Σε αυτή τη συνάντηση, η Ε. περιέγραψε πάλι τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε η µαθήτρια στην τάξη καθώς και τις δυσκολίες της ίδιας στην καθηµερινή της αλληλεπίδραση µε τη µαθήτρια. Επίσης, η Ε. δήλωσε πως δεν µπορούσε και δεν ήξερε πώς να βοηθήσει τη µαθήτρια ώστε και επιπλέον, εξήγησε πως ήταν δύσκολό να ασχολείται σε εξατοµικευµένη βάση µε τη συγκεκριµένη µαθήτρια. Επίσης, η Ε.Σ. περιέγραψε µερικές από τις δυσκολίες της µαθήτριας και της Ε. βασισµένη στην επίσκεψη όπου έγινε µία αρχική αξιολόγηση των αναγκών της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Τέλος, η Σ.Σ. µας έδωσε κάποιες πληροφορίες για τη µαθήτρια, καθώς η ίδια είχε επισκεφτεί και αξιολογήσει επίσης τις ανάγκες της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες πραγµατοποιήθηκε µία συζήτηση για το πρόγραµµα η οποία αφορούσε στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού και στη στήριξη της µαθήτριας από τις ΕΦς. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό αποφασίστηκε να γίνουν προσαρµογές στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» µε την πρόσθεση οπτικού υλικού στο κείµενο και την µείωση της έκτασης του κειµένου. Τονίστηκε πως δεν θα απλοποιούνταν αλλά θα µειώνονταν ο όγκος των πληροφοριών του κειµένου. Η πρόσθεση οπτικού υλικού αφορούσε, επίσης στις ασκήσεις, οι οποίες επιπλέον έγιναν πιο δηµιουργικές για να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής γραφής. Ο ρόλος των δύο Ε.Φς αφορούσε στην παραγωγή του νέου ή προσαρµοσµένου µαθησιακού υλικού στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Επίσης, η Ε.Φ.1 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και η Ε.Φ.2 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στο σπίτι. Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία συµµετείχαν η Ε.Σ., η µητέρα της µαθήτριας και οι δύο Ε.Φς. Σε αυτή τη συνάντηση ενηµερώθηκε η µητέρα για τους στόχους και το περιεχόµενο του υποστηρικτικού προγράµµατος, ζητήθηκε η γνώµη της για την αναγκαιότητα του προγράµµατος και η άδεια της για την έναρξή του, Η µητέρα συµφώνησε για την υλοποίηση του προγράµµατος. 1 ος κύκλος Σχεδιασµός: Έγινε µείωση του γραπτού κειµένου µε παράλληλη προσθήκη εποπτικού υλικού, µε στόχο να ενισχυθεί η κατανόηση του κειµένου. Όσον αφορά στις ασκήσεις προστέθηκαν ερωτήσεις κατανόησης του κειµένου και επίσης προσρµόστηκαν οι γραµµατικές ασκήσεις, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητες της δηµιουργικής γραφής. Επίσης, συζητήθηκαν οι ρόλοι της Ε. και της Ε.Φ.1 µε έµφαση στην αναγκαιότητα της συνεργασίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 826

5 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Εφαρµογή και παρατήρηση: Όσον αφορά στο υλικό, παρόλο που το κείµενο ήταν µικρότερο σε έκταση από το πρωτότυπο του βιβλίου, η µαθήτρια δε µπορούσε να το κατανοήσει. Μπορούσε να το διαβάζει αλλά δεν το κατανοούσε. Οι ερωτήσεις κατανόησης επίσης δυσκόλεψαν τη µαθήτρια καθώς τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ήταν συνηθισµένες στην τάξη και η µαθήτρια χρειάστηκε αρκετή βοήθεια και υποστήριξη. Τέλος, οι γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις ήταν αρκετές και δεν είχε χρόνο να τις συµπληρώσει. Τέλος, οι δεξιότητές της στη δηµιουργική γραφή ήταν αρκετά φτωχές. Σχετικά µε το ρόλο της Ε.Φ.1 και της Ε. µέσα στην τάξη, η Ε.Φ.1 στην αρχή του πρώτου κύκλου υποστήριξης ένοιωθε άβολα και αγχωµένη παρόλο που τόσο η κωφή µαθήτρια, καθώς και οι ακούοντες µαθητές την είχαν αποδεχτεί. Τις πρώτες µέρες εφαρµογής του υποστηρικτικού προγράµµατος, καθόταν συνήθως δίπλα στην κωφή µαθήτρια για να τη στηρίξει. Κάποιες φορές, βέβαια, πήγαινε και σε άλλους/ες µαθητές/θήτριες όταν η εκπαιδευτικός ή κάποιο από τα παιδιά της ζητούσαν βοήθεια. Η συνεχής παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια φαινόταν να ωθεί τη µαθήτρια να ζητά διαρκώς βοήθειά και να µην προσπαθεί να είναι αυτόνοµη. Επιπλέον, ο ρόλος της Ε.Φ.1 ήταν πολύ ενεργός. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του νέου µαθήµατος από την Ε., η Ε.Φ.1 µετέφερε στη µαθήτρια µε πιο απλά λόγια τις πληροφορίες της Ε. και των συµµαθητών της τάξης όταν αυτές δεν ήταν κατανοητές από τη µαθήτρια. Στη συνέχεια, βοηθούσε τη µαθήτρια στην κατανόηση του κειµένου µε τον ακόλουθο τρόπο. Μετά την ανάγνωση και επεξεργασία του κειµένου, η µαθήτρια απαντούσε στις γραπτές ερωτήσεις του κειµένου και σε ερωτήσεις της Ε. που γίνονταν εξατοµικευµένα στην κωφή µαθήτρια. Η µαθήτρια δεν είχε την ευκαιρία ακόµη να συµµετέχει στην οµαδική ανάλυση του µαθήµατος µε τους συµµαθητές της καθώς χρειαζόταν περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα παιδιά προκειµένου να κατανοήσει το µάθηµα µε τη βοήθεια της Ε.Φ.1. Όταν η Ε. ασχολούνταν εξατοµικευµένα µε τη µαθήτρια, οι άλλοι µαθητές έκαναν κάποια δραστηριότητα που τους ανέθετε η Ε.. Η συµµετοχή της Ε. και η αλληλεπίδρασή της µε την κωφή µαθήτρια σχεδόν µέχρι το τέλος του πρώτου κύκλου της έρευνας περιοριζόταν κυρίως στην εξατοµικευµένη διατύπωση ερωτήσεων για την κατανόηση του κειµένου και κυρίως στην αξιολόγηση των ασκήσεων. Στο τέλος του καθηµερινού µαθήµατος, η Ε. έδινε ανατροφοδότηση στην Ε.Φ.1 για την εφαρµογή του προγράµµατος. Αρχικά, η Ε. δήλωσε πως ένιωθε αµηχανία και άγχος εξαιτίας της νέας κατάστασης (ύπαρξη του κωφού παιδιού και της Ε.Φ.1) και δεν ήξερε πώς να παρέµβει και πώς να συµµετέχει στην εκπαίδευση της κωφής µαθήτριας. Μάλιστα, στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος, τόσο η Ε. όσο και η Ε.Φ.1 δυσκολεύτηκαν να λειτουργήσουν µέσα στην τάξη και να συνεργαστούν. Σταδιακά, ωστόσο, αυτή ο βαθµός δυσκολίας µειώνονταν και συγκεκριµένα λίγο πριν το τέλος του πρώτου κύκλου, η Ε. και η Ε.Φ.1 επικοινωνούσαν και συνεργάζονταν πιο αποτελεσµατικά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 827

6 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Αναστοχασµός: Η συνάντηση για τον αναστοχασµό του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία της Ε.Σ., της Ε., της Ε.Φ.1 και της Ε.Φ.2. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήσαµε για την καταλληλότητα του υλικού και τη γενικότερη πορεία του προγράµµατος. Η Ε. σχολίασε πως το πρόγραµµα παρέµβασης βοήθησε πολύ την ίδια και τη µαθήτρια. Παράλληλα, πρότεινε να γίνουν κάποιες αλλαγές, όπως η χρήση περισσότερου οπτικού υλικού στο γραπτό κείµενο καθώς και στις ασκήσεις και η µείωση του κειµένου, ώστε να µπορεί η µαθήτρια να το κατανοεί µε λιγότερη βοήθεια και στήριξη από την Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις συζητήθηκε πως θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν λιγότερες ασκήσεις, οι οποίες να είναι επικεντρωµένες σε ένα µόνο γραµµατικό φαινόµενο. Με τις παραπάνω αλλαγές η Ε. έλπιζε πως η µαθήτρια θα γινόταν πιο αυτόνοµη, πως δε θα χρειαζόταν τη συνεχή παρουσία της Ε.Φ.1. και ταυτόχρονα, πως η ίδια θα µπορούσε να τη βοηθάει όταν απουσίαζε από την τάξη η Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις η Ε. ανέφερε ότι πολλές φορές η ίδια και η µαθήτρια ένοιωθαν µπερδεµένες µε το πλήθος των διαφορετικών ασκήσεων (προσαρµοσµένες ασκήσεις και υπάρχουσες ασκήσεις του βιβλίου). Η αµηχανία και το άγχος προκλήθηκαν επειδή η µαθήτρια στην αρχή του προγράµµατος έκανε κάποιες ασκήσεις και από το βιβλίο και κάποιες προσαρµοσµένες ασκήσεις που της δίνονταν σε ξεχωριστό φύλλο. Αποφασίστηκε, λοιπόν στη συγκεκριµένη συνάντηση ότι το κείµενο και οι ασκήσεις (προσαρµοσµένες και υπάρχουσες) θα της δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο. Η χρήση του βιβλίου θα περιοριζόταν στην αξιοποίηση των εικόνων, όταν για παράδειγµα η Ε. ζητούσε από τα παιδιά να κοιτάξουν την εικόνα που συνόδευε το κείµενο και να την περιγράψουν, προτού προβούν στην ανάγνωσή του κειµένου. 2 ος κύκλος Σχεδιασµός: Στο νέο υλικό τα κείµενα ήταν πιο µικρά και επίσης προστέθηκαν πολλές εικόνες που απεικόνιζαν το κείµενο, ώστε η µαθήτρια να κατανοεί πιο εύκολα το γραπτό κείµενο. Σχετικά µε τις ασκήσεις, οι ερωτήσεις κατανόησης γίνονταν σταδιακά πιο δύσκολες. Επίσης, στις ασκήσεις δόθηκε έµφαση σε λίγα και κύρια γραµµατικά φαινόµενα και στην καλλιέργεια της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια κατανοούσε ευκολότερα αυτά που διάβαζε. Συνέχιζε ωστόσο, να παρουσιάζει δυσκολίες στην αποτύπωση των γραπτών της σκέψεων παρόλο που µπορούσε να τις εκφράσει προφορικά. Στη φάση της ανάλυσης του µαθήµατος, η κωφή µαθήτρια συνέχισε να δυσκολεύεται να συµµετέχει στις ερωτήσεις της Ε. που απευθύνονταν σε όλα τα παιδιά της τάξης, ωστόσο, σταδιακά άρχισε να σηκώνει το χέρι και να απαντά σε ερωτήσεις της Ε. Όσον αφορά στις ασκήσεις, η µαθήτρια κατάφερνε να τις συµπληρώνει δίχως να χρειάζεται συνεχή βοήθεια από την Ε.Φ.1 ή την Ε. και δίχως να φοβάται την πιθανότητα λάθους. Βέβαια, όταν δυσκολευόταν ζητούσε βοήθεια και έπειτα συνέχιζε. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 828

7 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Σε αυτόν τον κύκλο της έρευνας, η συµπεριφορά και η στάση της Ε. άλλαξε στη διάρκεια του µαθήµατος. Αλληλεπιδρούσε πιο συχνά και ενεργά µε τη µαθήτρια χωρίς να νοιώθει αµηχανία, άγχος και φόβο όπως δήλωσε πως ένοιωθε στην αρχή. Επίσης, προσπαθούσε να εντάξει τη µαθήτρια ενεργά στο µάθηµα µαζί µε τους συµµαθητές της και την ενθάρρυνε να απαντάει σε ερωτήσεις. Τέλος αναλάµβανε να εξηγήσει η ίδια τις ασκήσεις στη µαθήτρια. Συγκεκριµένα, της εξηγούσε τι πρέπει να κάνει και την βοηθούσε στη διάρκεια συµπλήρωσής τους όταν η µαθήτρια το ζητούσε. Επιπλέον, στη διάρκεια του β κύκλου, η Ε. έγινε πιο επικοινωνιακή. Μιλούσε µε έναν ρυθµό που βοηθούσε τη µαθήτρια να προσλάβει τις πληροφορίες πιο εύκολα µέσω της χειλεανάγνωσης, διατηρούσε συνεχή οπτική επαφή µαζί της και έκανε προσπάθεια να επαναλαµβάνει και να της γνωστοποιεί τον µαθητή ή τη µαθήτρια που µιλούσε. Αυτό το κατάφερνε µε το να δείχνει µε το χέρι ή µε το βλέµµα της το παιδί που µιλούσε και ταυτόχρονα να προφέρει το όνοµά του. Από την άλλη, η παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια περιορίστηκε σταδιακά. Πιο συγκεκριµένα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη µαθήτρια στην κατανόηση του γραπτού κειµένου και στη σύντοµη εξήγηση των οδηγιών των ασκήσεων. Έπειτα, η Ε. ασχολούνταν µαζί της, δηλαδή έκανε ερωτήσεις κατανόησης και την βοηθούσε στις ασκήσεις εάν ήταν απαραίτητο και η µαθήτρια το χρειαζόταν. Επιπλέον, η µαθήτρια δεχόταν υποστήριξη από την Ε.Φ.1 όταν η Ε. συζητούσε µε όλους τους µαθητές. Σε αυτή τη φάση η Ε.Φ.1 πλησίαζε τη µαθήτρια και της µετέφερε µε πιο απλά λόγια αυτά που συζητούσαν και την παρότρυνε να συµµετάσχει. Ο βαθµός υποστήριξης της Ε.Φ.1 προς τη µαθήτρια µειώνονταν σταδιακά, καθώς η µαθήτρια έκανε τις ασκήσεις µόνη της ή µε τη βοήθεια της Ε., η οποία έπαιρνε την πρωτοβουλία να ασχοληθεί µε την µαθήτριά της. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όταν η Ε.Φ.1 δεν ήταν δίπλα στην κωφή µαθήτρια, βοηθούσε τους ακούοντες µαθητές ή στεκόταν µακριά από τη µαθήτρια, παρακολουθούσε τη ροή του µαθήµατος και παρέµβαινε όταν η κωφή µαθήτρια δεν καταλάβαινε αυτά που λέγονταν στην τάξη και χρειαζόταν διασαφηνίσεις. Αναστοχασµός: Η δεύτερη συνάντηση για αναστοχασµό του προγράµµατος έγινε µε την παρουσία της Σ.Σ., της Ε.Σ., της Ε. της τάξης και της Ε.Φ.1, στη διάρκεια της οποίας έγιναν διάφορες προτάσεις και παρατηρήσεις που βοήθησαν στον περαιτέρω σχεδιασµό του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, η Ε. ανέφερε ότι η µαθήτρια είχε σηµειώσει µεγάλη πρόοδο. Επίσης, η Ε. τόνισε πως το πρόγραµµα βοήθησε πολύ και την ίδια καθώς δεν ένοιωθε πλέον άβολα και αµήχανα µε τη µαθήτριά της και µπορούσε να τη βοηθά. Επίσης, πρόσθεσε πως ένιωθε πιο ικανή και πιο δυνατή να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της µαθήτριάς της. Αυτό όµως που δεν είχε επιτευχθεί ακόµα αφορούσε στο στόχο της δηµιουργικής γραφής, καθώς η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µόνη της µία ολοκληρωµένη πρόταση. Η Ε.Σ. στη συνέχεια πρότεινε πως θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µαθήτρια να εξοικειωθεί µε το γραπτό κείµενο µέσα από την ανάγνωση απλών λογοτεχνικών βιβλίων στο σπίτι, τα οποία θα µπορούσε να τα διαβάζει µε τη βοήθεια της Ε.Φ.2. Στη συνέχεια, η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 829

8 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Σ.Σ. πρότεινε, πως η Ε.Φ.2 θα µπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του κειµένου µέσα την παροχή πληροφοριών ή την αποκόµιση εµπειριών που θα σχετίζονταν µε το περιεχόµενο του κειµένου. Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης συµφωνήθηκε από όλους να είναι πιο αισθητή και ενεργή η συµµετοχή της µαθήτριας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του µαθήµατος µαζί µε τα ακούοντα παιδιά. Επιπλέον, προτάθηκε οι ερωτήσεις κατανόησης, που σχεδιάζονται για την κωφή µαθήτρια, να δίνονται σε όλα τα παιδιά ώστε η µαθήτρια να νοιώθει ότι δεν είναι αποκοµµένη από την τάξη και να συµµετέχει πιο ολοκληρωµένα στο µάθηµα. Τρίτος κύκλος Σχεδιασµός: Στον τρίτο κύκλο του προγράµµατος, το προσαρµοσµένο υλικό είχε µια πιο σταθερή και δοµηµένη µορφή. Το γραπτό κείµενο ήταν εµπλουτισµένο µε εικόνες και το κείµενο αυξάνονταν σταδιακά, µε βασική αρχή να γίνεται κατανοητό από τη µαθήτρια. Οι ερωτήσεις κατανόησης ήταν ποικίλων τύπων. Επίσης, υπήρχαν λίγες ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης και λεξιλογίου που συνδέονταν όσο ήταν δυνατό µε τον επιδιωκόµενο στόχο της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια συµµετείχε πολύ ενεργά στη διάρκεια του µαθήµατος και η Ε. την παρότρυνε συνεχώς. Στην κατανόηση του µαθήµατος, η Ε. έγραφε τις ερωτήσεις κατανόησης στον πίνακα. Στην απάντησή τους συµµετείχαν ενεργά όλοι οι µαθητές όπως και η κωφή µαθήτρια, η οποία χαιρόταν ιδιαίτερα που συµµετείχε στην ίδια δραστηριότητα µε τους συµµαθητές της. Αυτή η ενέργεια της Ε. µε τις ερωτήσεις κατανόησης συνεχίστηκε γιατί παρατηρήσαµε ότι είχε θετικά αποτελέσµατα για την πρόοδο της µαθήτριας. Μάλιστα, οι απαντήσεις της µαθήτριας ήταν πλέον ολοκληρωµένες και ποτέ δεν απαντούσε µονολεκτικά. Στον τρίτο κύκλο σχεδιασµού έγινε φανερό ότι η Ε. άλλαξε σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούσε µε την κωφή µαθήτρια. Ένοιωθε ικανή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της µαθήτριας. Μάλιστα, η Ε. ανέφερε ότι ακόµα και όταν έλειπε η Ε.Φ.1 κατάφερνε να βοηθά τη µαθήτρια σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος και στην κατανόηση του κειµένου και στις ασκήσεις. Αναστοχασµός: Η τελευταία συνάντηση µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης είχε σαν στόχο µια τελική αποτίµηση του υποστηρικτικού προγράµµατος. Η Σ.Σ. περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε στην αρχή προκειµένου να πείσει και να αποδείξει σε κάποιους υπεύθυνους ότι το πρόγραµµα παρέµβασης θα ενισχύσει την πρόσβαση της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα χωρίς να προκαλέσει δυσκολίες στη λειτουργία της τάξης. Ευχαρίστησε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους και ανέδειξε ιδιαίτερα το σηµαντικό ρόλο της Ε. στην εφαρµογή του προγράµµατος. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 830

9 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η Ε.Σ. επιβράβευσε επίσης την Ε. σχολιάζοντας τη θετική της διάθεση για συνεργασία. Τόνισε όµως και τη σπουδαιότητα του συνεργατικού πνεύµατος που είχε αναπτυχθεί µεταξύ όλων των µελών της οµάδας που ήταν διατεθειµένα να διαθέτουν χρόνο για συναντήσεις και συζητήσεις. Οι αρχικές δυσκολίες στον καθορισµό των ρόλων των ρόλων της Ε. και της Ε.Φ.1 ξεπεράστηκε µέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και την Ε.Φ.1. Επίσης, τονίστηκε ο πολύτιµος ρόλος της Ε.Φ.1 όσον αφορά στη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη, της Ε.Φ.2, η οποία στήριξε το παιδί στο σπίτι και παρείχε πληροφορίες σε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη µαθήτρια και την οικογένειά της και επίσης ο πολύτιµος ρόλος της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της συνέπειας των ΕΦς σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Στη συνέχεια της συζήτησης, η Ε. εξέφρασε τις δικές τις απόψεις για το πρόγραµµα. Ανέφερε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς και προτού ξεκινήσει το υποστηρικτικό πρόγραµµα, η κωφή µαθήτρια δε συµµετείχε στις δραστηριότητες της τάξης µε τους συµµαθητές της και αντέγραφε όλες τις ασκήσεις από τη διπλανή της. Σταδιακά, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος, η µαθήτρια άρχισε να αλλάζει συµπεριφορά και να προοδεύει µαθησιακά. Προσπαθούσε µόνη της να ανταποκρίνεται σε κάθε δραστηριότητα. ούλευε µόνη της και έδειχνε ότι µπορούσε να στηριχθεί στις δυνάµεις της. Η Ε. ευχαρίστησε την Ε.Σ. για τη θετική της διάθεση για στήριξη και συνεργασία. Αναφέρθηκε στη συνεργασία και στην επικοινωνία που είχε µε την Ε.Φ.1. Σχολίασε πως από την αρχή του προγράµµατος η συνεργασία τους ήταν καλή, αλλά στα πρώτα στάδια εφαρµογής του προγράµµατος αντιµετώπιζαν κάποιες δυσκολίες σχετικά µε τους ρόλους της κάθε µίας µέσα στην τάξη. Τα προβλήµατα όµως αυτά ξεπεράστηκαν σύντοµα και προς το τέλος του προγράµµατος ένιωθαν πως επικοινωνούσαν µε άνεση χωρίς να διαταράσσουν την οµαλή ροή του µαθήµατος και την προσοχή των παιδιών. Τις ίδιες πληροφορίες πρόσφερε και η Ε.Φ.1 και επιπλέον, αναφέρθηκε στις εµπειρίες που αποκόµισε από τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα. Χαρακτήρισε τον εαυτό της πολύ τυχερό που πριν ακόµα πάρει το πτυχίο της είχε την ευκαιρία να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στήριξης της κωφής µαθήτριας και παράλληλης ύπαρξης δύο εκπαιδευτικών, και να δει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αυτό εµπερικλείει. Μετά από επτά µήνες εφαρµογής του εθελοντικού προγράµµατος υποστήριξης της κωφής µαθήτριας, όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης ήταν αρκετά ικανοποιηµένα σχετικά µε τους αρχικούς στόχους του προγράµµατος. Ενώ στην αρχή δυσκολευόταν πάρα πολύ να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο, η ικανότητά της στην κατανόηση βελτιώθηκε σηµαντικά. Συγκεκριµένα, µπορούσε να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο και να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης ποικίλων τύπων µε την ελάχιστη βοήθεια, η οποία προσφερόταν όταν το κείµενο περιείχε άγνωστες λέξεις για την µαθήτρια ή µεγάλες προτάσεις. Επιπλέον, η δεξιότητα της δηµιουργικής γραφής είχε κατακτηθεί σε κάποιο βαθµό. Πιο αναλυτικά, ενώ στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µία πρόταση µόνη της αλλά και ούτε να συµπληρώσει 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 831

10 M. Νικολαραΐζη κ.ά. µισοτελειωµένες προτάσεις, στο τέλος κατάφερνε να σχηµατίζει ολοκληρωµένες προτάσεις µε τη βοήθεια εικόνων. 4. Συζήτηση-Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών σύµφωνα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες και δυνατότητες των κωφών παιδιών, ως απαραίτητη συνθήκη για την πετυχηµένη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα, όπως έχει ήδη τονιστεί (Antia, 1999 Jimenez-Sanchez & Antia, 1999 RNID, 2001). Πρόσφατα στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) για παιδιά µε προβλήµατα ακοής, τα οποία προσαρµόζουν τους στόχους και τις δραστηριότητες των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης µε βάση τις γλωσσικές ανάγκες των κωφών παιδιών (Λαµπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκης, 2004). Τα προγράµµατα αυτά δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί, ωστόσο µπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ), ώστε να ενισχύουν την πρόσβαση του παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Νικολαραΐζη, υπό έκδοση). Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω προσαρµογών στην έρευνά µας, ήταν απόρροια του συνεργατικού πνεύµατος όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης και ειδικότερα της Ε. και της Ε.Φ.1. Η Ε. και η Ε.Φ.1 είχαν πολύ καλή επικοινωνία µεταξύ τους στη διάρκεια του µαθήµατος. Τα συνεργατικά µοντέλα διδασκαλίας έχουν αναδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση παιδιών όλων των παιδιών συµπεριλαµβανοµένων των κωφών παιδιών (Jimenez-Sanchez & Antia, 1999). Βέβαια, σε προηγούµενες έρευνες έχουν αναφερθεί οι δυσκολίες που συχνά εντοπίζονται στη συνεργασία ανάµεσα σε γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς (Antia, Stinson & Gaustad, 2002) καθώς και στην απροθυµία των γενικών εκπαιδευτικών να αποδεχτούν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών (Molto, 2003). Ωστόσο, στη δική µας έρευνα, το συνεργατικό πνεύµα ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1, η οποία βέβαια ήταν µελλοντική ειδική παιδαγωγός κατά την εκπόνηση του προγράµµατος, έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Μία πιθανή ερµηνεία για την πετυχηµένη συνεργασία µπορεί να συνδέεται µε το γεγονός ότι η αφορµή και η έναρξη του προγράµµατος βασίστηκε στην επιθυµία της ίδιας της Ε. για παροχή στήριξης και βοήθειας. Επίσης, ένας δεύτερος παράγοντας που µπορεί να ευνόησε τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1 συνδέεται µε τη µεθοδολογία του προγράµµατος, την έρευνα δράση, η οποία ενισχύει και προάγει τη συνεργασία και την εµπλοκή όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης σε διάφορες φάσεις της πορείας του προγράµµατος (Elliot, 1991 Kemmis & McTaggart, 1988). Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα της έρευνάς µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των προσαρµογών του αναλυτικού προγράµµατος ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες των κωφών παιδιών και το σηµαντικό ρόλο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στην πρόσβαση του κωφού µαθητή στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα. Ωστόσο, η έρευνά µας αφορούσε µόνο σε µία τάξη και ένα παιδί. Αναγνωρίζοντας τον πολύτιµο ρόλο της 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 832

11 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, είναι σηµαντικό να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες που θα αξιοποιήσουν αυτή τη µέθοδο και θα αναδείξουν το ρόλο της στη δραστηριοποίηση των γενικών εκπαιδευτικών, στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών και στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antia, S. (1999). The roles of special educators and classroom teachers in an inclusive school. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Antia, S., Stinson, M. & Gaustad M. (2002). Developing membership in the education of Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,7, Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. Conway, L. (1990). Issues relating to classroom management. In M. Ross, Hearingimpaired children in the mainstream. Parkton, Maryland: York Press. Elliot, J. (1992). Action research for educational change. Bristol, PA: Open University Press. Goldin-Meadow, S., & Mayberry, R. (2001). How do profoundly deaf children learn to read?. Learning Disabilities Research and Practice, 16, Hitchcock, G & Hughes, D. (1995). Research and the teacher. A qualitative introduction to school- based research. London: Routledge. Hyde, M., & Power, D. (2004). Inclusion of deaf students: An examination of definitions of inclusion in relation to findings of a recent Australian study of deaf students in regular classes. Deafness and Education International, 6, Jimenez-Sanchez, C. & Antia, S. (1999). Team-teaching in an integrated classroom: Perceptions of deaf and hearing teachers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3 rd ed). Victoria, Australia: Deahin University. Λαµπροπούλου, Β. (1997). Οι απόψεις και οι εµπειρίες των κωφών µαθητών από τη φοίτησή τους σε σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 93, Lampropoulou, V., & Padeliadu, S. (1997). Teachers of the deaf as compared with other groups of teachers. American Annals of the Deaf, 142, Λαµπροπούλου, Β., Παντελιάδου, Σ. & Μαρκάκης, Ε. (2005). Χαρτογράφησηαναλυτικά προγράµµατα Eιδικής Αγωγής: άργησαν µια µέρα. Αρέθας, 3, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 833

12 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Leigh, I. (1999). Inclusive education and personal development. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3, Luetke-Stahlman, B. & Luckner, J. (1991). Effectively educating students with hearing impairments. White Plains, NY: Longman. Marschark, M., Lang, H., & Albertini, J. (2002). Educating deaf children: From research to practice. New York: Oxford University Press. Molto, M. (2003). Mainstream teachers acceptance of instructional adaptations in Spain. European Journal of Special Needs Education,3, Moores, D.F. (1996). Educating the deaf: Psychology, principles and practices. Boston: Houghton Mifflin. Νικολαραΐζη, Μ. (υπό έκδοση) Ο ρόλος της αξιολόγησης στη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Στο.Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, & Ε. Καβαλάρη (Επ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. RNID, (2001). Promoting access to the curriculum for deaf pupils. London: RNID. Stinson, M. & Antia, S. (1999). Considerations in educating Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Stinson, M., Whitmire, K., & Kluwin, T. (1996). Self-Perceptions of social relationships in hearing-impaired adolescents. Journal of Educational Psychology, 88, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 834

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014 Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Πλάνο Παρουσίασης 1. Χρονοδιάγραμμα 2. Ερευνητική Εργασία Έντυπο Υποβολής 3. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Μάθημα: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην ερευνητική προσπάθεια εφαρµογής εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Μαρία Κορδάκη 1. Εισαγωγή Η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται από τους καθηγητές σε κάθε γνωστικό αντικείμενο καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα