Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάγδα Νικολαραΐζη¹, Παπανικολάου Φωτεινή², Μπαρµπαργύρη Κυριακή³ ¹Λέκτορας Ειδικής Αγωγής-Αγωγής κωφών, Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ² ασκάλα Ειδικής Αγωγής ³ ασκάλα Ειδικής Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράµµατος έρευνας δράσης µε στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών και των συνεργατικών διδακτικών µοντέλων στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τέλος, αναδεικνύεται ο πολύτιµος ρόλος της έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 1. Εισαγωγή H πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί για το κωφό παιδί µία πρόκληση η οποία οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Ειδικότερα, το κωφό παιδί φτάνει στο σχολείο µε φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό απώλειας της ακοής, την ηλικία διάγνωσης και έγκαιρης παρέµβασης και την πρόσβαση σε µία γλώσσα και στην επικοινωνία (Marshark, Lang & Albertini, 2002). Η πλειοψηφία των κωφών παιδιών έχουν ακούοντες γονείς (Moores, 1996), για τους οποίους ο ερχοµός ενός κωφού παιδιού αποτελεί ένα µη αναµενόµενο γεγονός και η εύρεση του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας µία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία µε αποτέλεσµα να χάνεται ένα πολύτιµο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου το κωφό παιδί δεν επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε το περιβάλλον του και δεν έχει ολοκληρωµένη πρόσβαση σε µία γλώσσα (Goldin-Meadow & Mayberry, 2001). Σε συνδυασµό µε τις φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι δυσκολίες πρόσβασης στο αναλυτικό πρόγραµµα συνδέονται µε τις υπάρχουσες σχολικές συνθήκες στο γενικό σχολείο, στο οποίο φοιτά σήµερα ένας µεγάλος αριθµός κωφών παιδιών (Hyde & Power, 2004 Lampropoulou & Padeliadu, 1995). Ειδικότερα, το κωφό παιδί δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη συνεχή και γρήγορη ροή της συζήτησης µέσα στην τάξη, την αλλαγή των θεµάτων και των οµιλητών και γενικά να συµµετέχει σε δραστηριότητες, όπου το πλήθος των γλωσσικών πληροφοριών σε µία οµιλούµενη γλώσσα είναι µεγάλο (Stinson & Antia, 1999 Stinson & Liu, 1999). Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κωφά παιδιά καταφέρνουν να συµµετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες ανάλογα µε τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 823

2 M. Νικολαραΐζη κ.ά. επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την προσωπικότητά τους και σε µεγάλο βαθµό τη δική τους προσωπική προσπάθεια και την υποστήριξη που δέχονται στο σπίτι (Λαµπροπούλου, 1997 Leigh, 1999 Stinson, Whitmire & Kluwin, 1996). Λαµβάνοντας, υπόψη τις δυσκολίες του κωφού παιδιού στην πρόσβασή του στο αναλυτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα έρευνας δράσης, µε στόχο την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Έναυσµα για την πραγµατοποίηση της έρευνας αποτέλεσε η εκδήλωση βοήθειας και υποστήριξης που εκφράστηκε από τη δασκάλα µίας κωφής µαθήτριας και την αρµόδια σχολική σύµβουλο. Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η ενίσχυση και η βελτίωση της πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση προσαρµογών που αφορούσαν στην οργάνωση της τάξης, στο διδακτικό υλικό για το µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές. Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορούσε στην υποστήριξη της εκπαιδευτικού ώστε να αποκτήσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά στην εκπαίδευση της µαθήτριας. Ο συγκεκριµένος στόχος κρίθηκε αναγκαίος καθώς ο ρόλος του γενικού εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην ενίσχυση της πρόσβασης του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Conway, 1990 Luetke-Stahlman & Luckner, 1991). 2. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε στη Β ηµοτικού ενός εξατάξιου γενικού δηµοτικού σχολείου. Στην τάξη φοιτούσαν 18 µαθητές/τριες, οι 17 από τους/τις οποίους/ες ήταν ακούοντες/ουσες και µία ήταν προγλωσσικά κωφή µε µέσο βαθµό απώλειας ακοής 80 db. Στην έρευνα συµµετείχαν πέντε άτοµα, τα οποία αποτελούσαν την οµάδα αξιολόγησης. Ειδικότερα, στην οµάδα συµµετείχαν η επιστηµονική συνεργάτρια (Ε.Σ.), η σχολική σύµβουλος (Σ.Σ.), η εκπαιδευτικός της τάξης (Ε.) οι δύο ερευνήτριες φοιτήτριες (Ε.Φς), η ερευνήτρια φοιτήτρια 1 (Ε.Φ.1) και η ερευνήτρια φοιτήτρια 2 (Ε.Φ.2). Ο ρόλος της Ε.Σ. αφορούσε στο συντονισµό της οµάδας, στο σχεδιασµό των προσαρµογών των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην υποστήριξη της Ε. και των δύο Ε.Φς. Οι Ε.Φς συµµετείχαν στην προσαρµογή των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην εφαρµογή των προσαρµογών. Ειδικότερα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη κωφή µαθήτρια καθηµερινά µέσα στη γενική τάξη στο δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στο πλαίσιο αυτής της υποστήριξης αξιοποιούσε το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε.Φ.2 βοηθούσε τη µαθήτρια στο σπίτι αξιοποιώντας, επίσης, το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε. συνέβαλε στην αξιοποίηση, αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης της πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Η Σ.Σ. συνέβαλε στο σχεδιασµό των 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 824

3 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα προσαρµογών και επίσης στην αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχτηκε στην έρευνα δράση, η επιλογή της οποίας συνδέονταν µε τους στόχους της έρευνας, δηλαδή την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα και τη στήριξη της εκπαιδευτικού. Επίσης, η συγκεκριµένη µέθοδος προάγει το συνεργατικό και συλλογικό πνεύµα µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης, τη διερεύνηση της κατάστασης σε βάθος και τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας της παρέµβασης (Cohen & Manion, 1997 Hitchcock & Hughes, 1995 Kemmis & McTaggart, 1988). Η έρευνα περιελάµβανε τρεις κύκλους. Κάθε κύκλος αποτελούνταν από τέσσερις φάσεις οι οποίες σύµφωνα µε τους Kemmis και Taggart (1998), συνδέονται και αλληλοσυµπληρώνονται. Ειδικότερα, η πρώτη φάση αφορά στο σχεδιασµό (planning) του υποστηρικτικού προγράµµατος από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης, µε στόχο τη βελτίωση µίας δύσκολης κατάστασης. Η δεύτερη φάση σχετίζεται µε την εφαρµογή του προγράµµατος (acting) και η τρίτη φάση αφορά στην παρακολούθηση του προγράµµατος (observing) από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης. Τέλος, η τέταρτη φάση αναφέρεται στον αναστοχασµό του προγράµµατος (reflecting) µε βάση τις πληροφορίες από την παρατήρηση και εφαρµογή του προγράµµατος. 3. Ανάλυση των ευρηµάτων Η ανάλυση των ευρηµάτων χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις προκαταρκτικές συναντήσεις µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης προκειµένου να γίνει µια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης από τα µέλη της οµάδας. Αναλυτικότερα, η πρώτη συνάντηση έγινε ανάµεσα στη Σ.Σ. και την Ε.Σ., στη διάρκεια της οποίας η Σ.Σ. γνωστοποίησε και περιέγραψε στην Ε.Σ. τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» όπως και τις δυσκολίες της Ε. στην επικοινωνία µε τη µαθήτρια και στη στήριξή της. Η δεύτερη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στην Ε.Σ. και την Ε. στο σχολείο. Ειδικότερα, η Ε.Σ. παρακολούθησε το δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» στη διάρκεια του οποίου έκανε µία αρχική αξιολόγηση των δυσκολιών της εκπαιδευτικού και της µαθήτριας. Στο τέλος του µαθήµατος, η Ε.Σ. συζήτησε µε την Ε. για τις δυσκολίες και τις ανάγκες της µαθήτριας αλλά και της Ε. Η Ε. έδωσε κάποιες πληροφορίες για τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Ειδικότερα, ανάφερε πως ενώ η µαθήτρια είχε πολύ καλό προφορικό λόγο και µπορούσε να αποκωδικοποιήσει ένα κείµενο φωναχτά, συναντούσε έντονες δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου καθώς και στη δηµιουργική γραφή. Επίσης, ανάφερε πως η επικοινωνία µε τη µαθήτρια δεν ήταν εύκολη. Η Ε.Σ. έδωσε κάποιες γενικές πληροφορίες στην Ε. σχετικά µε τον 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 825

4 M. Νικολαραΐζη κ.ά. τρόπο οµιλίας και τη στάση της µέσα στην τάξη, µε στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας της µε τη µαθήτρια. Επιπλέον, η Ε.Σ. πρότεινε στην Ε. να αλλάξει τη θέση της µαθήτριας ώστε να µπορεί η µαθήτρια να έχει οπτική επαφή µε την Ε. και τους/τις συµµαθητές/θήτριες της. Η τρίτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία παρευρίσκονταν όλα τα µέλη της οµάδας. Σε αυτή τη συνάντηση, η Ε. περιέγραψε πάλι τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε η µαθήτρια στην τάξη καθώς και τις δυσκολίες της ίδιας στην καθηµερινή της αλληλεπίδραση µε τη µαθήτρια. Επίσης, η Ε. δήλωσε πως δεν µπορούσε και δεν ήξερε πώς να βοηθήσει τη µαθήτρια ώστε και επιπλέον, εξήγησε πως ήταν δύσκολό να ασχολείται σε εξατοµικευµένη βάση µε τη συγκεκριµένη µαθήτρια. Επίσης, η Ε.Σ. περιέγραψε µερικές από τις δυσκολίες της µαθήτριας και της Ε. βασισµένη στην επίσκεψη όπου έγινε µία αρχική αξιολόγηση των αναγκών της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Τέλος, η Σ.Σ. µας έδωσε κάποιες πληροφορίες για τη µαθήτρια, καθώς η ίδια είχε επισκεφτεί και αξιολογήσει επίσης τις ανάγκες της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες πραγµατοποιήθηκε µία συζήτηση για το πρόγραµµα η οποία αφορούσε στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού και στη στήριξη της µαθήτριας από τις ΕΦς. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό αποφασίστηκε να γίνουν προσαρµογές στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» µε την πρόσθεση οπτικού υλικού στο κείµενο και την µείωση της έκτασης του κειµένου. Τονίστηκε πως δεν θα απλοποιούνταν αλλά θα µειώνονταν ο όγκος των πληροφοριών του κειµένου. Η πρόσθεση οπτικού υλικού αφορούσε, επίσης στις ασκήσεις, οι οποίες επιπλέον έγιναν πιο δηµιουργικές για να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής γραφής. Ο ρόλος των δύο Ε.Φς αφορούσε στην παραγωγή του νέου ή προσαρµοσµένου µαθησιακού υλικού στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Επίσης, η Ε.Φ.1 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και η Ε.Φ.2 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στο σπίτι. Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία συµµετείχαν η Ε.Σ., η µητέρα της µαθήτριας και οι δύο Ε.Φς. Σε αυτή τη συνάντηση ενηµερώθηκε η µητέρα για τους στόχους και το περιεχόµενο του υποστηρικτικού προγράµµατος, ζητήθηκε η γνώµη της για την αναγκαιότητα του προγράµµατος και η άδεια της για την έναρξή του, Η µητέρα συµφώνησε για την υλοποίηση του προγράµµατος. 1 ος κύκλος Σχεδιασµός: Έγινε µείωση του γραπτού κειµένου µε παράλληλη προσθήκη εποπτικού υλικού, µε στόχο να ενισχυθεί η κατανόηση του κειµένου. Όσον αφορά στις ασκήσεις προστέθηκαν ερωτήσεις κατανόησης του κειµένου και επίσης προσρµόστηκαν οι γραµµατικές ασκήσεις, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητες της δηµιουργικής γραφής. Επίσης, συζητήθηκαν οι ρόλοι της Ε. και της Ε.Φ.1 µε έµφαση στην αναγκαιότητα της συνεργασίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 826

5 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Εφαρµογή και παρατήρηση: Όσον αφορά στο υλικό, παρόλο που το κείµενο ήταν µικρότερο σε έκταση από το πρωτότυπο του βιβλίου, η µαθήτρια δε µπορούσε να το κατανοήσει. Μπορούσε να το διαβάζει αλλά δεν το κατανοούσε. Οι ερωτήσεις κατανόησης επίσης δυσκόλεψαν τη µαθήτρια καθώς τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ήταν συνηθισµένες στην τάξη και η µαθήτρια χρειάστηκε αρκετή βοήθεια και υποστήριξη. Τέλος, οι γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις ήταν αρκετές και δεν είχε χρόνο να τις συµπληρώσει. Τέλος, οι δεξιότητές της στη δηµιουργική γραφή ήταν αρκετά φτωχές. Σχετικά µε το ρόλο της Ε.Φ.1 και της Ε. µέσα στην τάξη, η Ε.Φ.1 στην αρχή του πρώτου κύκλου υποστήριξης ένοιωθε άβολα και αγχωµένη παρόλο που τόσο η κωφή µαθήτρια, καθώς και οι ακούοντες µαθητές την είχαν αποδεχτεί. Τις πρώτες µέρες εφαρµογής του υποστηρικτικού προγράµµατος, καθόταν συνήθως δίπλα στην κωφή µαθήτρια για να τη στηρίξει. Κάποιες φορές, βέβαια, πήγαινε και σε άλλους/ες µαθητές/θήτριες όταν η εκπαιδευτικός ή κάποιο από τα παιδιά της ζητούσαν βοήθεια. Η συνεχής παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια φαινόταν να ωθεί τη µαθήτρια να ζητά διαρκώς βοήθειά και να µην προσπαθεί να είναι αυτόνοµη. Επιπλέον, ο ρόλος της Ε.Φ.1 ήταν πολύ ενεργός. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του νέου µαθήµατος από την Ε., η Ε.Φ.1 µετέφερε στη µαθήτρια µε πιο απλά λόγια τις πληροφορίες της Ε. και των συµµαθητών της τάξης όταν αυτές δεν ήταν κατανοητές από τη µαθήτρια. Στη συνέχεια, βοηθούσε τη µαθήτρια στην κατανόηση του κειµένου µε τον ακόλουθο τρόπο. Μετά την ανάγνωση και επεξεργασία του κειµένου, η µαθήτρια απαντούσε στις γραπτές ερωτήσεις του κειµένου και σε ερωτήσεις της Ε. που γίνονταν εξατοµικευµένα στην κωφή µαθήτρια. Η µαθήτρια δεν είχε την ευκαιρία ακόµη να συµµετέχει στην οµαδική ανάλυση του µαθήµατος µε τους συµµαθητές της καθώς χρειαζόταν περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα παιδιά προκειµένου να κατανοήσει το µάθηµα µε τη βοήθεια της Ε.Φ.1. Όταν η Ε. ασχολούνταν εξατοµικευµένα µε τη µαθήτρια, οι άλλοι µαθητές έκαναν κάποια δραστηριότητα που τους ανέθετε η Ε.. Η συµµετοχή της Ε. και η αλληλεπίδρασή της µε την κωφή µαθήτρια σχεδόν µέχρι το τέλος του πρώτου κύκλου της έρευνας περιοριζόταν κυρίως στην εξατοµικευµένη διατύπωση ερωτήσεων για την κατανόηση του κειµένου και κυρίως στην αξιολόγηση των ασκήσεων. Στο τέλος του καθηµερινού µαθήµατος, η Ε. έδινε ανατροφοδότηση στην Ε.Φ.1 για την εφαρµογή του προγράµµατος. Αρχικά, η Ε. δήλωσε πως ένιωθε αµηχανία και άγχος εξαιτίας της νέας κατάστασης (ύπαρξη του κωφού παιδιού και της Ε.Φ.1) και δεν ήξερε πώς να παρέµβει και πώς να συµµετέχει στην εκπαίδευση της κωφής µαθήτριας. Μάλιστα, στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος, τόσο η Ε. όσο και η Ε.Φ.1 δυσκολεύτηκαν να λειτουργήσουν µέσα στην τάξη και να συνεργαστούν. Σταδιακά, ωστόσο, αυτή ο βαθµός δυσκολίας µειώνονταν και συγκεκριµένα λίγο πριν το τέλος του πρώτου κύκλου, η Ε. και η Ε.Φ.1 επικοινωνούσαν και συνεργάζονταν πιο αποτελεσµατικά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 827

6 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Αναστοχασµός: Η συνάντηση για τον αναστοχασµό του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία της Ε.Σ., της Ε., της Ε.Φ.1 και της Ε.Φ.2. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήσαµε για την καταλληλότητα του υλικού και τη γενικότερη πορεία του προγράµµατος. Η Ε. σχολίασε πως το πρόγραµµα παρέµβασης βοήθησε πολύ την ίδια και τη µαθήτρια. Παράλληλα, πρότεινε να γίνουν κάποιες αλλαγές, όπως η χρήση περισσότερου οπτικού υλικού στο γραπτό κείµενο καθώς και στις ασκήσεις και η µείωση του κειµένου, ώστε να µπορεί η µαθήτρια να το κατανοεί µε λιγότερη βοήθεια και στήριξη από την Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις συζητήθηκε πως θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν λιγότερες ασκήσεις, οι οποίες να είναι επικεντρωµένες σε ένα µόνο γραµµατικό φαινόµενο. Με τις παραπάνω αλλαγές η Ε. έλπιζε πως η µαθήτρια θα γινόταν πιο αυτόνοµη, πως δε θα χρειαζόταν τη συνεχή παρουσία της Ε.Φ.1. και ταυτόχρονα, πως η ίδια θα µπορούσε να τη βοηθάει όταν απουσίαζε από την τάξη η Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις η Ε. ανέφερε ότι πολλές φορές η ίδια και η µαθήτρια ένοιωθαν µπερδεµένες µε το πλήθος των διαφορετικών ασκήσεων (προσαρµοσµένες ασκήσεις και υπάρχουσες ασκήσεις του βιβλίου). Η αµηχανία και το άγχος προκλήθηκαν επειδή η µαθήτρια στην αρχή του προγράµµατος έκανε κάποιες ασκήσεις και από το βιβλίο και κάποιες προσαρµοσµένες ασκήσεις που της δίνονταν σε ξεχωριστό φύλλο. Αποφασίστηκε, λοιπόν στη συγκεκριµένη συνάντηση ότι το κείµενο και οι ασκήσεις (προσαρµοσµένες και υπάρχουσες) θα της δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο. Η χρήση του βιβλίου θα περιοριζόταν στην αξιοποίηση των εικόνων, όταν για παράδειγµα η Ε. ζητούσε από τα παιδιά να κοιτάξουν την εικόνα που συνόδευε το κείµενο και να την περιγράψουν, προτού προβούν στην ανάγνωσή του κειµένου. 2 ος κύκλος Σχεδιασµός: Στο νέο υλικό τα κείµενα ήταν πιο µικρά και επίσης προστέθηκαν πολλές εικόνες που απεικόνιζαν το κείµενο, ώστε η µαθήτρια να κατανοεί πιο εύκολα το γραπτό κείµενο. Σχετικά µε τις ασκήσεις, οι ερωτήσεις κατανόησης γίνονταν σταδιακά πιο δύσκολες. Επίσης, στις ασκήσεις δόθηκε έµφαση σε λίγα και κύρια γραµµατικά φαινόµενα και στην καλλιέργεια της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια κατανοούσε ευκολότερα αυτά που διάβαζε. Συνέχιζε ωστόσο, να παρουσιάζει δυσκολίες στην αποτύπωση των γραπτών της σκέψεων παρόλο που µπορούσε να τις εκφράσει προφορικά. Στη φάση της ανάλυσης του µαθήµατος, η κωφή µαθήτρια συνέχισε να δυσκολεύεται να συµµετέχει στις ερωτήσεις της Ε. που απευθύνονταν σε όλα τα παιδιά της τάξης, ωστόσο, σταδιακά άρχισε να σηκώνει το χέρι και να απαντά σε ερωτήσεις της Ε. Όσον αφορά στις ασκήσεις, η µαθήτρια κατάφερνε να τις συµπληρώνει δίχως να χρειάζεται συνεχή βοήθεια από την Ε.Φ.1 ή την Ε. και δίχως να φοβάται την πιθανότητα λάθους. Βέβαια, όταν δυσκολευόταν ζητούσε βοήθεια και έπειτα συνέχιζε. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 828

7 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Σε αυτόν τον κύκλο της έρευνας, η συµπεριφορά και η στάση της Ε. άλλαξε στη διάρκεια του µαθήµατος. Αλληλεπιδρούσε πιο συχνά και ενεργά µε τη µαθήτρια χωρίς να νοιώθει αµηχανία, άγχος και φόβο όπως δήλωσε πως ένοιωθε στην αρχή. Επίσης, προσπαθούσε να εντάξει τη µαθήτρια ενεργά στο µάθηµα µαζί µε τους συµµαθητές της και την ενθάρρυνε να απαντάει σε ερωτήσεις. Τέλος αναλάµβανε να εξηγήσει η ίδια τις ασκήσεις στη µαθήτρια. Συγκεκριµένα, της εξηγούσε τι πρέπει να κάνει και την βοηθούσε στη διάρκεια συµπλήρωσής τους όταν η µαθήτρια το ζητούσε. Επιπλέον, στη διάρκεια του β κύκλου, η Ε. έγινε πιο επικοινωνιακή. Μιλούσε µε έναν ρυθµό που βοηθούσε τη µαθήτρια να προσλάβει τις πληροφορίες πιο εύκολα µέσω της χειλεανάγνωσης, διατηρούσε συνεχή οπτική επαφή µαζί της και έκανε προσπάθεια να επαναλαµβάνει και να της γνωστοποιεί τον µαθητή ή τη µαθήτρια που µιλούσε. Αυτό το κατάφερνε µε το να δείχνει µε το χέρι ή µε το βλέµµα της το παιδί που µιλούσε και ταυτόχρονα να προφέρει το όνοµά του. Από την άλλη, η παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια περιορίστηκε σταδιακά. Πιο συγκεκριµένα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη µαθήτρια στην κατανόηση του γραπτού κειµένου και στη σύντοµη εξήγηση των οδηγιών των ασκήσεων. Έπειτα, η Ε. ασχολούνταν µαζί της, δηλαδή έκανε ερωτήσεις κατανόησης και την βοηθούσε στις ασκήσεις εάν ήταν απαραίτητο και η µαθήτρια το χρειαζόταν. Επιπλέον, η µαθήτρια δεχόταν υποστήριξη από την Ε.Φ.1 όταν η Ε. συζητούσε µε όλους τους µαθητές. Σε αυτή τη φάση η Ε.Φ.1 πλησίαζε τη µαθήτρια και της µετέφερε µε πιο απλά λόγια αυτά που συζητούσαν και την παρότρυνε να συµµετάσχει. Ο βαθµός υποστήριξης της Ε.Φ.1 προς τη µαθήτρια µειώνονταν σταδιακά, καθώς η µαθήτρια έκανε τις ασκήσεις µόνη της ή µε τη βοήθεια της Ε., η οποία έπαιρνε την πρωτοβουλία να ασχοληθεί µε την µαθήτριά της. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όταν η Ε.Φ.1 δεν ήταν δίπλα στην κωφή µαθήτρια, βοηθούσε τους ακούοντες µαθητές ή στεκόταν µακριά από τη µαθήτρια, παρακολουθούσε τη ροή του µαθήµατος και παρέµβαινε όταν η κωφή µαθήτρια δεν καταλάβαινε αυτά που λέγονταν στην τάξη και χρειαζόταν διασαφηνίσεις. Αναστοχασµός: Η δεύτερη συνάντηση για αναστοχασµό του προγράµµατος έγινε µε την παρουσία της Σ.Σ., της Ε.Σ., της Ε. της τάξης και της Ε.Φ.1, στη διάρκεια της οποίας έγιναν διάφορες προτάσεις και παρατηρήσεις που βοήθησαν στον περαιτέρω σχεδιασµό του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, η Ε. ανέφερε ότι η µαθήτρια είχε σηµειώσει µεγάλη πρόοδο. Επίσης, η Ε. τόνισε πως το πρόγραµµα βοήθησε πολύ και την ίδια καθώς δεν ένοιωθε πλέον άβολα και αµήχανα µε τη µαθήτριά της και µπορούσε να τη βοηθά. Επίσης, πρόσθεσε πως ένιωθε πιο ικανή και πιο δυνατή να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της µαθήτριάς της. Αυτό όµως που δεν είχε επιτευχθεί ακόµα αφορούσε στο στόχο της δηµιουργικής γραφής, καθώς η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µόνη της µία ολοκληρωµένη πρόταση. Η Ε.Σ. στη συνέχεια πρότεινε πως θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µαθήτρια να εξοικειωθεί µε το γραπτό κείµενο µέσα από την ανάγνωση απλών λογοτεχνικών βιβλίων στο σπίτι, τα οποία θα µπορούσε να τα διαβάζει µε τη βοήθεια της Ε.Φ.2. Στη συνέχεια, η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 829

8 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Σ.Σ. πρότεινε, πως η Ε.Φ.2 θα µπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του κειµένου µέσα την παροχή πληροφοριών ή την αποκόµιση εµπειριών που θα σχετίζονταν µε το περιεχόµενο του κειµένου. Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης συµφωνήθηκε από όλους να είναι πιο αισθητή και ενεργή η συµµετοχή της µαθήτριας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του µαθήµατος µαζί µε τα ακούοντα παιδιά. Επιπλέον, προτάθηκε οι ερωτήσεις κατανόησης, που σχεδιάζονται για την κωφή µαθήτρια, να δίνονται σε όλα τα παιδιά ώστε η µαθήτρια να νοιώθει ότι δεν είναι αποκοµµένη από την τάξη και να συµµετέχει πιο ολοκληρωµένα στο µάθηµα. Τρίτος κύκλος Σχεδιασµός: Στον τρίτο κύκλο του προγράµµατος, το προσαρµοσµένο υλικό είχε µια πιο σταθερή και δοµηµένη µορφή. Το γραπτό κείµενο ήταν εµπλουτισµένο µε εικόνες και το κείµενο αυξάνονταν σταδιακά, µε βασική αρχή να γίνεται κατανοητό από τη µαθήτρια. Οι ερωτήσεις κατανόησης ήταν ποικίλων τύπων. Επίσης, υπήρχαν λίγες ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης και λεξιλογίου που συνδέονταν όσο ήταν δυνατό µε τον επιδιωκόµενο στόχο της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια συµµετείχε πολύ ενεργά στη διάρκεια του µαθήµατος και η Ε. την παρότρυνε συνεχώς. Στην κατανόηση του µαθήµατος, η Ε. έγραφε τις ερωτήσεις κατανόησης στον πίνακα. Στην απάντησή τους συµµετείχαν ενεργά όλοι οι µαθητές όπως και η κωφή µαθήτρια, η οποία χαιρόταν ιδιαίτερα που συµµετείχε στην ίδια δραστηριότητα µε τους συµµαθητές της. Αυτή η ενέργεια της Ε. µε τις ερωτήσεις κατανόησης συνεχίστηκε γιατί παρατηρήσαµε ότι είχε θετικά αποτελέσµατα για την πρόοδο της µαθήτριας. Μάλιστα, οι απαντήσεις της µαθήτριας ήταν πλέον ολοκληρωµένες και ποτέ δεν απαντούσε µονολεκτικά. Στον τρίτο κύκλο σχεδιασµού έγινε φανερό ότι η Ε. άλλαξε σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούσε µε την κωφή µαθήτρια. Ένοιωθε ικανή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της µαθήτριας. Μάλιστα, η Ε. ανέφερε ότι ακόµα και όταν έλειπε η Ε.Φ.1 κατάφερνε να βοηθά τη µαθήτρια σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος και στην κατανόηση του κειµένου και στις ασκήσεις. Αναστοχασµός: Η τελευταία συνάντηση µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης είχε σαν στόχο µια τελική αποτίµηση του υποστηρικτικού προγράµµατος. Η Σ.Σ. περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε στην αρχή προκειµένου να πείσει και να αποδείξει σε κάποιους υπεύθυνους ότι το πρόγραµµα παρέµβασης θα ενισχύσει την πρόσβαση της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα χωρίς να προκαλέσει δυσκολίες στη λειτουργία της τάξης. Ευχαρίστησε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους και ανέδειξε ιδιαίτερα το σηµαντικό ρόλο της Ε. στην εφαρµογή του προγράµµατος. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 830

9 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η Ε.Σ. επιβράβευσε επίσης την Ε. σχολιάζοντας τη θετική της διάθεση για συνεργασία. Τόνισε όµως και τη σπουδαιότητα του συνεργατικού πνεύµατος που είχε αναπτυχθεί µεταξύ όλων των µελών της οµάδας που ήταν διατεθειµένα να διαθέτουν χρόνο για συναντήσεις και συζητήσεις. Οι αρχικές δυσκολίες στον καθορισµό των ρόλων των ρόλων της Ε. και της Ε.Φ.1 ξεπεράστηκε µέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και την Ε.Φ.1. Επίσης, τονίστηκε ο πολύτιµος ρόλος της Ε.Φ.1 όσον αφορά στη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη, της Ε.Φ.2, η οποία στήριξε το παιδί στο σπίτι και παρείχε πληροφορίες σε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη µαθήτρια και την οικογένειά της και επίσης ο πολύτιµος ρόλος της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της συνέπειας των ΕΦς σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Στη συνέχεια της συζήτησης, η Ε. εξέφρασε τις δικές τις απόψεις για το πρόγραµµα. Ανέφερε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς και προτού ξεκινήσει το υποστηρικτικό πρόγραµµα, η κωφή µαθήτρια δε συµµετείχε στις δραστηριότητες της τάξης µε τους συµµαθητές της και αντέγραφε όλες τις ασκήσεις από τη διπλανή της. Σταδιακά, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος, η µαθήτρια άρχισε να αλλάζει συµπεριφορά και να προοδεύει µαθησιακά. Προσπαθούσε µόνη της να ανταποκρίνεται σε κάθε δραστηριότητα. ούλευε µόνη της και έδειχνε ότι µπορούσε να στηριχθεί στις δυνάµεις της. Η Ε. ευχαρίστησε την Ε.Σ. για τη θετική της διάθεση για στήριξη και συνεργασία. Αναφέρθηκε στη συνεργασία και στην επικοινωνία που είχε µε την Ε.Φ.1. Σχολίασε πως από την αρχή του προγράµµατος η συνεργασία τους ήταν καλή, αλλά στα πρώτα στάδια εφαρµογής του προγράµµατος αντιµετώπιζαν κάποιες δυσκολίες σχετικά µε τους ρόλους της κάθε µίας µέσα στην τάξη. Τα προβλήµατα όµως αυτά ξεπεράστηκαν σύντοµα και προς το τέλος του προγράµµατος ένιωθαν πως επικοινωνούσαν µε άνεση χωρίς να διαταράσσουν την οµαλή ροή του µαθήµατος και την προσοχή των παιδιών. Τις ίδιες πληροφορίες πρόσφερε και η Ε.Φ.1 και επιπλέον, αναφέρθηκε στις εµπειρίες που αποκόµισε από τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα. Χαρακτήρισε τον εαυτό της πολύ τυχερό που πριν ακόµα πάρει το πτυχίο της είχε την ευκαιρία να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στήριξης της κωφής µαθήτριας και παράλληλης ύπαρξης δύο εκπαιδευτικών, και να δει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αυτό εµπερικλείει. Μετά από επτά µήνες εφαρµογής του εθελοντικού προγράµµατος υποστήριξης της κωφής µαθήτριας, όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης ήταν αρκετά ικανοποιηµένα σχετικά µε τους αρχικούς στόχους του προγράµµατος. Ενώ στην αρχή δυσκολευόταν πάρα πολύ να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο, η ικανότητά της στην κατανόηση βελτιώθηκε σηµαντικά. Συγκεκριµένα, µπορούσε να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο και να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης ποικίλων τύπων µε την ελάχιστη βοήθεια, η οποία προσφερόταν όταν το κείµενο περιείχε άγνωστες λέξεις για την µαθήτρια ή µεγάλες προτάσεις. Επιπλέον, η δεξιότητα της δηµιουργικής γραφής είχε κατακτηθεί σε κάποιο βαθµό. Πιο αναλυτικά, ενώ στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µία πρόταση µόνη της αλλά και ούτε να συµπληρώσει 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 831

10 M. Νικολαραΐζη κ.ά. µισοτελειωµένες προτάσεις, στο τέλος κατάφερνε να σχηµατίζει ολοκληρωµένες προτάσεις µε τη βοήθεια εικόνων. 4. Συζήτηση-Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών σύµφωνα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες και δυνατότητες των κωφών παιδιών, ως απαραίτητη συνθήκη για την πετυχηµένη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα, όπως έχει ήδη τονιστεί (Antia, 1999 Jimenez-Sanchez & Antia, 1999 RNID, 2001). Πρόσφατα στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) για παιδιά µε προβλήµατα ακοής, τα οποία προσαρµόζουν τους στόχους και τις δραστηριότητες των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης µε βάση τις γλωσσικές ανάγκες των κωφών παιδιών (Λαµπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκης, 2004). Τα προγράµµατα αυτά δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί, ωστόσο µπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ), ώστε να ενισχύουν την πρόσβαση του παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Νικολαραΐζη, υπό έκδοση). Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω προσαρµογών στην έρευνά µας, ήταν απόρροια του συνεργατικού πνεύµατος όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης και ειδικότερα της Ε. και της Ε.Φ.1. Η Ε. και η Ε.Φ.1 είχαν πολύ καλή επικοινωνία µεταξύ τους στη διάρκεια του µαθήµατος. Τα συνεργατικά µοντέλα διδασκαλίας έχουν αναδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση παιδιών όλων των παιδιών συµπεριλαµβανοµένων των κωφών παιδιών (Jimenez-Sanchez & Antia, 1999). Βέβαια, σε προηγούµενες έρευνες έχουν αναφερθεί οι δυσκολίες που συχνά εντοπίζονται στη συνεργασία ανάµεσα σε γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς (Antia, Stinson & Gaustad, 2002) καθώς και στην απροθυµία των γενικών εκπαιδευτικών να αποδεχτούν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών (Molto, 2003). Ωστόσο, στη δική µας έρευνα, το συνεργατικό πνεύµα ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1, η οποία βέβαια ήταν µελλοντική ειδική παιδαγωγός κατά την εκπόνηση του προγράµµατος, έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Μία πιθανή ερµηνεία για την πετυχηµένη συνεργασία µπορεί να συνδέεται µε το γεγονός ότι η αφορµή και η έναρξη του προγράµµατος βασίστηκε στην επιθυµία της ίδιας της Ε. για παροχή στήριξης και βοήθειας. Επίσης, ένας δεύτερος παράγοντας που µπορεί να ευνόησε τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1 συνδέεται µε τη µεθοδολογία του προγράµµατος, την έρευνα δράση, η οποία ενισχύει και προάγει τη συνεργασία και την εµπλοκή όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης σε διάφορες φάσεις της πορείας του προγράµµατος (Elliot, 1991 Kemmis & McTaggart, 1988). Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα της έρευνάς µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των προσαρµογών του αναλυτικού προγράµµατος ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες των κωφών παιδιών και το σηµαντικό ρόλο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στην πρόσβαση του κωφού µαθητή στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα. Ωστόσο, η έρευνά µας αφορούσε µόνο σε µία τάξη και ένα παιδί. Αναγνωρίζοντας τον πολύτιµο ρόλο της 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 832

11 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, είναι σηµαντικό να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες που θα αξιοποιήσουν αυτή τη µέθοδο και θα αναδείξουν το ρόλο της στη δραστηριοποίηση των γενικών εκπαιδευτικών, στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών και στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antia, S. (1999). The roles of special educators and classroom teachers in an inclusive school. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Antia, S., Stinson, M. & Gaustad M. (2002). Developing membership in the education of Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,7, Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. Conway, L. (1990). Issues relating to classroom management. In M. Ross, Hearingimpaired children in the mainstream. Parkton, Maryland: York Press. Elliot, J. (1992). Action research for educational change. Bristol, PA: Open University Press. Goldin-Meadow, S., & Mayberry, R. (2001). How do profoundly deaf children learn to read?. Learning Disabilities Research and Practice, 16, Hitchcock, G & Hughes, D. (1995). Research and the teacher. A qualitative introduction to school- based research. London: Routledge. Hyde, M., & Power, D. (2004). Inclusion of deaf students: An examination of definitions of inclusion in relation to findings of a recent Australian study of deaf students in regular classes. Deafness and Education International, 6, Jimenez-Sanchez, C. & Antia, S. (1999). Team-teaching in an integrated classroom: Perceptions of deaf and hearing teachers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3 rd ed). Victoria, Australia: Deahin University. Λαµπροπούλου, Β. (1997). Οι απόψεις και οι εµπειρίες των κωφών µαθητών από τη φοίτησή τους σε σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 93, Lampropoulou, V., & Padeliadu, S. (1997). Teachers of the deaf as compared with other groups of teachers. American Annals of the Deaf, 142, Λαµπροπούλου, Β., Παντελιάδου, Σ. & Μαρκάκης, Ε. (2005). Χαρτογράφησηαναλυτικά προγράµµατα Eιδικής Αγωγής: άργησαν µια µέρα. Αρέθας, 3, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 833

12 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Leigh, I. (1999). Inclusive education and personal development. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3, Luetke-Stahlman, B. & Luckner, J. (1991). Effectively educating students with hearing impairments. White Plains, NY: Longman. Marschark, M., Lang, H., & Albertini, J. (2002). Educating deaf children: From research to practice. New York: Oxford University Press. Molto, M. (2003). Mainstream teachers acceptance of instructional adaptations in Spain. European Journal of Special Needs Education,3, Moores, D.F. (1996). Educating the deaf: Psychology, principles and practices. Boston: Houghton Mifflin. Νικολαραΐζη, Μ. (υπό έκδοση) Ο ρόλος της αξιολόγησης στη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Στο.Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, & Ε. Καβαλάρη (Επ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. RNID, (2001). Promoting access to the curriculum for deaf pupils. London: RNID. Stinson, M. & Antia, S. (1999). Considerations in educating Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Stinson, M., Whitmire, K., & Kluwin, T. (1996). Self-Perceptions of social relationships in hearing-impaired adolescents. Journal of Educational Psychology, 88, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 834

«Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο Μονογιού Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρου Χριστιάνα Πανεπιστήμιο Κύπρου Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση κωφών παιδιών που φοιτούν σε τμήμα ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής 2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων EUfolio EACEA/20/2012 EUfolio Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ Έρευνα µε συµµετοχή Μαθητών ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ Κυριακή Μέσσιου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό θα εξεταστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διαθεματική προσέγγιση της ηγεσίας σε μαθητές δημοτικού μέσω της λογοτεχνίας και της φυσικής αγωγής Interdisciplinary approach to leadership at elementary students through literature and physical education

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη. Διαφοροποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος των κοινωνικών δεξιοτήτων, για τη διδασκαλία μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σεναρίων συνεργατικής μάθησης στη Διδακτική της Πληροφορικής για μαθητές με κινησιακές αναπηρίες μέσω Διαδικτυακής πλατφόρμας

Χρήση σεναρίων συνεργατικής μάθησης στη Διδακτική της Πληροφορικής για μαθητές με κινησιακές αναπηρίες μέσω Διαδικτυακής πλατφόρμας Χρήση σεναρίων συνεργατικής μάθησης στη Διδακτική της Πληροφορικής για μαθητές με κινησιακές αναπηρίες μέσω Διαδικτυακής πλατφόρμας Aργυρούλα Αθ. Πέτρου 1, Αγγελική Δημητρακοπούλου 2 1 Υπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση Επιβλέπων: Κα. Παρασκευά Φ. Τσαραβά Ραλλού Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004» Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Α. Φραγκουδάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Tha ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη χρήση συμβόλων, για το Σχεδιασμό μάθησης για όλους στην Ενιαία Εκπαίδευση.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη χρήση συμβόλων, για το Σχεδιασμό μάθησης για όλους στην Ενιαία Εκπαίδευση. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη χρήση συμβόλων, για το Σχεδιασμό μάθησης για όλους στην Ενιαία Εκπαίδευση. Ανδρέου Έμιλη Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Μαύρου Κατερίνα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Ιωάννου Άντρια Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιερωνυμίδη Στάλω Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Στη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-TEΠΑΕ ΔΔΜΠΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα